Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν;"

Transcript

1 Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Οι κιπςοί είναι σο ανσίσιμο σοτ ανθπώπινοτ είδοτρ από σην όπθια ςσάςη σοτ ςώμασορ ποτ δημιοτπγεί ςτνθήκερ ςσάςηρ σοτ υλεβικού αίμασορ ςσα κάσψ άκπα. Είναι γνψςσό νόςημα από σην απφαιόσησα όπψρ υαίνεσαι και από σην αναθημασική πλάκα πού αυιεπώθηκε από αςθενή ςσον γιασπό σοτ ςσην απφαία Αθήνα.

2 Σι είναι κιπςοί σψν κάσψ άκπψν; Κιπςοί είναι η μόνιμη ανεύπτνςη και διάσαςη υλεβών σοτ επιπολήρ υλεβικού δικσύοτ σψν κάσψ άκπψν δηλαδή σηρ μείζονορ ή/και σηρ ελάςςονορ ςαυηνούρ υλέβαρ και σψν κλάδψν σοτρ. εσρσαγγείες Σι είναι οι ετπταγγείερ; Είναι μια άλλη μοπυή επιπολήρ υλεβικήρ ανεπάπκειαρ ποτ αποσελεί αιςθησικό μόνο ππόβλημα. Τπάπφοτν ςτνήθψρ ακόμα και ςε αςθενείρ ποτ δεν πάςφοτν από κιπςούρ αλλά πολύ ςτφνά μποπεί να ςτντπάπφοτν με ατσούρ.

3 Ποια είναι η αισία δημιοτπγίαρ σψν κιπςών; τνηθέςσεπη αισία είναι η βαλβιδική ανεπάπκεια σψν υλεβών ή/και η ανεπάπκεια σψν διασισπαινοτςών δηλαδή σψν υλεβών ποτ υέπνοτν ςε επικοινψνία σιρ επιπολήρ με σιρ εν σψ βάθει υλέβερ. διαηιηραίνοσζες πάνια ςτντπάπφει επίκσηση ή ςτγγενήρ ανεπάπκεια ή τποπλαςία σοτ εν σψ βάθει υλεβικού δικσύοτ.

4 Ποιοι είναι οι πποδιαθεςικοί παπάγονσερ δημιοτπγίαρ σψν κιπςών; Οι υλέβερ σψν ποδιών εξψθούν σο αίμα ππορ σην καπδιά κάθε υοπά ποτ ςτςπώνσαι οι μύερ σοτ ποδιού ενώ οι βαλβίδερ αποσπέποτν σην παλινδπόμηςη αίμασορ κασά ση φάλαςη σψν μτών (όπψρ ςτμβαίνει ςσην βάδιςη - μτωκή ανσλία) Κύπιοι παπάγονσερ λοιπόν είναι: η παπασεσαμένη οπθοςσαςία φψπίρ βάδιςη η επγαςία ςε καθιςσή θέςη η κληπονομικόσησα (ασελήρ λεισοτπγία βαλβίδψν) σύσπαση μυών χάλαση μυών Άλλοι ςημανσικοί επίςηρ παπάγονσερ είναι: η κύηςη λόγψ σηρ οπμονικήρ επίδπαςηρ ςσο υλεβικό σοίφψμα η παφτςαπκία η φπήςη ςσενών ενδτμάσψν η έκθεςη ςσον ήλιο ή άλλερ πηγέρ θεπμόσησαρ

5 Ποια είναι σα ςτμπσώμασα σψν κιπςών; Όπψρ ςε όλα σα νοςήμασα τπάπφοτν διάυοπα ςσάδια σηρ νόςοτ: 1. Φψπίρ ςτμπσώμασα αλλά με οπασούρ κιπςούρ 2. Αίςθημα βάποτρ και κατςσικού άλγοτρ ιδίψρ ςσην ανάπατςη 3. Οίδημα σοτ άκποτ και εταιςθηςία ςσην χηλάυηςη κασά μήκορ σψν υλεβών ποτ έφοτν κιπςούρ 4. σάδιο με επιπλοκέρ σψν κιπςών ποτ είναι: απφικά η ςκλήπτνςη και τπέπφπψςη σοτ δέπμασορ ςτνήθψρ πάνψ από σον αςσπάγαλο και αν ο αςθενήρ μείνει φψπίρ θεπαπεία η δημιοτπγία ενόρ έλκοτρ ποτ δεν θεπαπεύεσαι εύκολα (άσονο έλκορ) ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΣΩΝ ΚΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΟΜΒΩΗ ΣΟΤ (επιπολήρ υλεβική θπόμβψςη κασάςσαςη ποτ ςπάνια μεν είναι απειλησική αλλά ςημαίνει όσι ο αςθενήρ ππέπει να λάβει θεπαπεία)

6 Ποια είναι η θεπαπεία σψν κιπςών; σα απφικά ςσάδια η θεπαπεία είναι ςτνσηπησική και πεπιλαμβάνει: 1. Αύξηςη σηρ ςψμασικήρ άςκηςηρ (βάδιςη, κολύμπι) 2. Απουτγή σψν κασαςσάςεψν ποτ πποδιαθέσοτν ςση δημιοτπγία κιπςών 3. Φπήςη ιασπικών ελαςσικών καλσςών (διάυοπερ μοπυέρ για γτναίκερ και άνδπερ) 4. Υαπμακετσική αγψγή (ποτ ςτνήθψρ δπα μεν ανακοτυιςσικά αλλά όφι και θεπαπετσικά)

7 Ποια είναι η θεπαπεία σψν κιπςών; ε πποφψπημένα ςσάδια με ένσονα ςτμπσώμασα ή όσαν έφοτν εμυανιςθεί ήδη επιπλοκέρ η οπθόσεπη ανσιμεσώπιςη είναι με φειποτπγική επέμβαςη και οι σεφνικέρ ποτ φπηςιμοποιούνσαι είναι: αυηνεκσομή. ε ατσήν σην μικπού κινδύνοτ και διάπκειαρ (1-1.5 ώπα) επέμβαςη ποτ γίνεσαι ςτνήθψρ με σοποπεπιοφική αναιςθηςία, γίνεσαι αυαίπεςη σψν ςαυηνών καθώρ και όλψν σψν κλάδψν σοτρ ποτ ανεπαπκούν. Ο/Η αςθενήρ κινησοποιείσαι ςτνήθψρ σην ίδια ημέπα και η νοςηλεία σοτ διαπκεί 1 ημέπα. Εναλλακσικέρ επεμβασικέρ σεφνικέρ (μικπόσεποτ σπαύμασορ): 1. Θεπμική κασάλτςη με καθεσήπα παδιοςτφνοσήσψν ή υψσοπηξίαρ (Radiofrequency ablation ή Laser ablation) 2. κληποθεπαπεία με αυπό

8 Ποια είναι σα πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σψν εναλλακσικών επεμβασικών σεφνικών ςε ςφέςη με σην κλαςςική ςαυηνεκσομή; 1.Radiofrequency ablation ή Laser ablation ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - γίνονσαι ςτνήθψρ με σοπική αναιςθηςία με ειδικό καθεσήπα - με λιγόσεπερ ή και φψπίρ σομέρ (καλύσεπο αιςθησικό αποσέλεςμα;) - δεν εμυανίζεσαι αιμάσψμα ςσην πεπιοφή σηρ υλεβικήρ εκσομήρ - κινησοποιείσαι ακόμα σαφύσεπα ο αςθενήρ - έφοτν ςτγκπίςιμα αποσελέςμασα με σην ςαυηνεκσομή ςε αςθενείρ με ήπιοτρ κιπςούρ (απφικών ςσαδίψν) ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - έφοτν μεγαλύσεπο κόςσορ - ςπάνια μποπεί να εμυανιςθεί θεπμικό έγκατμα σοτ δέπμασορ πάνψ από ση υλέβα ποτ ςτνήθψρ τποφψπεί γπήγοπα - έφοτν κασώσεπα αποσελέςμασα (και δεν απετθύνονσαι) ςε αςθενείρ με πποφψπημένοτρ κιπςούρ / επιπλοκέρ

9 Radiofrequency ablation Laser ablation Και ςσιρ δύο σεφνικέρ ειςάγεσαι έναρ καθεσήπαρ ςσην υλέβα (1), ενεπγοποιείσαι ο καθεσήπαρ ποτ παπάγει θεπμόσησα η οποία κασαςσπέυει σο υλεβικό ενδοθήλιο (2) και ςση ςτνέφεια καθώρ απομακπύνεσαι απγά ο καθεσήπαρ η υλέβα ςτππικνώνεσαι και ςυπαγίζει (3). Κάποιαρ μοπυήρ Laser ςση θεπαπεία μικπών μποπεί να φπηςιμοποιηθεί επίςηρ και ετπταγγειών (κτπίψρ ςσο ππόςψπο)

10 Ποια είναι σα πλεονεκσήμασα και μειονεκσήμασα σψν εναλλακσικών επεμβασικών σεφνικών ςε ςφέςη με σην κλαςςική ςαυηνεκσομή; 2. κληποθεπαπεία με αυπό (μέθοδορ Tessari) Γίνεσαι με ενέςειρ ςκληπτνσικήρ οτςίαρ ποτ έφει αναμιφθεί με αέπα και επιστγφάνει φημική κασαςσπουή σοτ υλεβικού σοιφώμασορ με αποσέλεςμα σην απόυπαξή σοτ. ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - δεν φπειάζεσαι αναιςθηςία και νοςηλεία - έφει μικπό κόςσορ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ - έφει κασώσεπα αποσελέςμασα από σιρ άλλερ σεφνικέρ - μποπεί να εμυανιςθεί δτςφπψμία σοτ δέπμασορ ςσην πεπιοφή έγφτςηρ Η ΜΕΘΟΔΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΑΡΜΟΘΕΙ ΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΙΡΩΝ ΑΡΦΙΚΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΑΛΛΑ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ ΚΤΡΙΩ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΩΝ ΑΠΛΩΝ ΕΤΡΤΑΓΓΕΙΩΝ ΟΠΩ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΑΛΛΕ ΣΕΦΝΙΚΕ ΣΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΥΛΕΒΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΥΕΤΦΘΟΤΝ ΟΙ ΠΟΛΛΕ ΣΟΜΕ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΕΠΕΜΒΑΗ

11 ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ 1. Απουύγεσε σην οπθοςσαςία ή σην καθιςσική επγαςία για ώπερ (ιδιαίσεπα ςε ςτνδταςμό με έκθεςη ςε θεπμόσησα πφ. ςιδέπψμα) 2. Βαδίζεσε / αςκηθείσε καθημεπινά (πολύ ετνοωκή η επίδπαςη σηρ κολύμβηςηρ) 3. Μειώςσε σο ςψμασικό ςαρ βάπορ 4. Απουύγεσε σην άμεςη έκθεςη ςσην ηλιακή ακσινοβολία και ςε άλλερ πηγέρ θεπμόσησαρ (π.φ. ζεςσό νεπό) 5. Φπηςιμοποιείςσε φαμηλού / μέςοτ μεγέθοτρ σακούνι (3-4 εκ) και απουύγεσε σην ένδτςη με ςσενά πούφα 6. Φπηςιμοποιείςσε ελαςσικέρ κάλσςερ διαβαθμιςμένηρ ςτμπίεςηρ (ακόμα και αν δεν έφεσε οπασούρ / εκσεσαμένοτρ κιπςούρ) Ο ΑΓΓΕΙΟΦΕΙΡΟΤΡΓΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΜΕΝΟ ΓΙΑΣΡΟ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΜΟΡΥΕ ΣΗ ΠΑΘΗΗ ΚΑΙ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ. ΕΠΙΚΕΥΘΕΙΣΕ ΣΟΝ ΓΙΑ ΝΑ Α ΤΜΒΟΤΛΕΤΕΙ, ΝΑ Α ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΑ ΝΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΕΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ Α ΣΕΦΝΙΚΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΦΕΣΕ ΜΙΚΡΟ Ή ΑΙΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα.

Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. Page 1 Η νέα σπίθτπη BMW Σειπά 1. Πεπιεφόμενα. 1. Στνοπσική Παποτςίαςη 2. Η απόλτση ςποπ ππόσαςη ςση μικπομεςαία κασηγοπία. 3. Η νέα σπίθτπη ΒΜW Σειπά 1 4. Τεφνικέρ πποδιαγπαυέρ 5. Διαγπάμμασα ιςφύορ και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο

ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο ΤΓΥΡΟΝΗ ΥΟΛΙΚΗ ΗΓΔΙΑ Γηεζλείο ηάζεηο ζηε ζεσξία, ηελ έξεπλα θαη ηελ πξαθηηθή ζήκεξα - Πξννπηηθέο Αλδξέαο Κπζξαηώηεο Λεηηνπξγόο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δθπαηδεπηηθή Ηκεξίδα ΑΚΙΓΑ 26 Φεβξνπαξίνπ 2011 1

Διαβάστε περισσότερα

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS,

REPRESENTATIONS OF ISLAND SETTLEMENTS, Πολσηετνείο Κρήηης Τμήμα Αρτιηεκηόνων Μητανικών Δξεπλεηηθή Δξγαζία Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 Φνηηήηξηα: Βνινλάθε Δπαγγειία Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΕΙ ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΟΙΚΙΜΩΝ, ΣΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ ΣΗ ΓΕΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν

Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Μια πιο προςεκσική μασιά ςσα διάυορα θέμασα σψν μαύρψν σρτπών και σψν βαρτσικών κτμάσψν Βιβλιογραυία-Ι 1. (MTW) Gravitation (σψν Misner, Thorne, Wheeler) Freeman & Company, 1970, [1280 ςελ! παιδαγψγική

Διαβάστε περισσότερα

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ

Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς. Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ Λιόσης Γιώργξς Δερματξλόγξς Αφρξδισιξλόγξς Επιστημξμικός Συμεργάτης Νξσξκξμείξ Α. Συγγρός, Ιατρείξ Φυσιξλξγίας - Παθήσεωμ Τριχώμ NAHRS SYSTEM βαςιζόμενη ςσον κύπιο υλεγμονώδη κτσσαπικό σύπο. Λεμυοκτσσαπικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ:

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ. Για ςυμμετοχή ςτο χέδιο Δράςησ: ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΘΕΠΡΩΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ» Κςπά Βασιλικήρ 10-46100 Ηγοςμενίτσα τηλ.: 2665025140 & 2665098318 Φαξ 2665028885 & 2665098319 e-mail: Thekoisi@yahoo.gr ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ Για ςυμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013

Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 ΕΝΟΡΙΑ...... Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 Υέσξρ, ςσημ οαιδική ςτμσπξυιά μαρ θα γμψπίςξτμε σιρ μεγάλερ μξπυέρ σηρ Παλαιάρ Διαθήκηρ οξτ οπξεσξίμαςαμ σξμ κόςμξ, με ση ζψή και σξμ οπξυησικό σξτρ λόγξ, μα τοξδεφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics

Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Ιωάννης Π. Σιαμάς Μητανικός Εθοδιαζηικής Αλσζίδας Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωζης Επιτειρήζεων Διαμεηαθοράς Μέλος Μόνιμης Επιηροπής Logistics Πανεπιςσήμιο Πειπαιώρ Εθνικό Μεσςόβιο Πολτσεφνείο τςσήμασα Ευοδιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist

histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis Dr.Stefanos Goudelas, Dermatologist histogenesis αισθητική προσώπου Dr. Stefanos Goudelas, Dermatologist η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική αγωγή για τις ρυτίδες έκφρασης Dr. Stefanos Goudelas

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης A. Ευθυμιάδης

Γιάννης A. Ευθυμιάδης Γιάννης A. Ευθυμιάδης Καρδιολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής χολής ΑΠΘ Τπεύθυνος Ιατρείου Αθηροσκλήρωσης Β Καρδ. Κλινικής ΑΠΘ Μετεκπαιδευτής στο Νοσοκομείο Hammersmith του Λονδίνου υνέπειες της αθηροσκλήρωσης Α.Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ. ωτήρης Λυκουργιώτης ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΟΔΩΝ ωτήρης Λυκουργιώτης ΦΩΜΑΣΙΜΟΙ Για τον υπολογισμό των όγκων χωματισμών έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφορες μέθοδοι. Οι περισσότερες βασίζονται στη χρήση διατομών. Διατομές

Διαβάστε περισσότερα

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τη σκολίωση ρινικού διαφράγματος Τι είναι το διάφραγμα; Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα οστεοχόνδρινο χώρισμα στο εσωτερικό της ρινός που την διαιρεί σε αριστερή και δεξιά ρινική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το διάφραγμα;

Τι είναι το διάφραγμα; Σκολίωση ρινικού διαφράγματος ( συγγραφέας ΜΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΡΛ ) Τι είναι το διάφραγμα; Εικόνα 1 Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα οστεοχόνδρινο χώρισμα στο εσωτερικό της ρινός που την διαιρεί

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου. (Νευρίνωμα Morton)

Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου. (Νευρίνωμα Morton) Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου (Νευρίνωμα Morton) Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αντιμετώπιση συμπιεσμένου δακτυλικού νεύρου (Νευρίνωμα Morton) Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ»

ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΙΕΙ ΚΑΣΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ» Από συστάσεως του Ελληνικού Κράτους, η ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου αποτέλεσε αντικείμενο αυθαίρετων καταπατήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus»

ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» ΒΛΑΙΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΤΥΛΟ, «κότσι», «Hallux Valgus» 1. ΓΕΝΙΚΑ Τι είναι: Η παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδιού που παρεκκλίνει προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. Σε ποιούς εμφανίζεται: Είναι πιο συχνό στις γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή επέμβαση για την αντιμετώπιση ρήξης τενόντων. στροφικού πετάλου

Ανοιχτή επέμβαση για την αντιμετώπιση ρήξης τενόντων. στροφικού πετάλου Ανοιχτή επέμβαση για την αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου Ορθοπαιδική χειρουργική Ανοιχτή επέμβαση για την αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στροφικού πετάλου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα;

Ενημερωτικό Υυλλάδιο. Γαζηρενηερίηιδα (Gastroenteritis) Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Πώς διαδίδεται η γαστρεντερίτιδα; Σι είναι η γαστρεντερίτιδα; Η γαστρεντερίτιδα (gastro) είναι μια πολύ συνηθισμένη ασθένεια σε νήπια και παιδιά. υνήθως προκαλείται από ιούς που προκαλούν λοίμωξη στο έντερο. Σείνει να είναι πιο συνηθισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας

Κράμπα. Παράγοντες πρόκλησης μυϊκής κράμπας Κράμπα -Η εμφάνιση κράμπας είναι συχνότερη σε άτομα της 3ης ηλικίας, σε μη γυμνασμένους και υπέρβαρους ανθρώπους ακόμα και στους αθλητές,ιδίως ύστερα απο μακρά εξαντλητική προσπάθεια και έντονη εφίδρωση.

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο Προστατικός αδένας είναι όργανο πο ευρίσκεται μόνο στον άνδρα και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην γυναίκα. Έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού και ευρίσκεται ακριβώς κάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της δυσκαμψίας του μεγάλου δακτύλου (hallux rigidus) με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Αρθροκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση του επώδυνου ώμου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου

Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Ορθοπαιδική χειρουργική Αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων των τενόντων του ώμου Ορθοπαδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ BOTOXTΩΝ ΡΥΤΙ ΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙ ΡΩΣΙΑΣ Τι είναι το ΒΟΤΟΧ; Το ΒΟΤΟΧ είναι ίσως η πιο διαδεδομένη μέθοδος αντιμετώπισης της γήρανσης και των ρυτίδων σήμερα. Μόνο το 2005 και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας ώμου με αρθροπλαστική Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος

Διαβάστε περισσότερα

Με επίγνω ση της ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου για έναν πλήρη καιαπολαυστικό ύπνο, συγκεντρώσαμε καισας παρουσιάζουμε ό λα τα μυστικά μας:

Με επίγνω ση της ουσιαστικής ανάγκης του ανθρώπου για έναν πλήρη καιαπολαυστικό ύπνο, συγκεντρώσαμε καισας παρουσιάζουμε ό λα τα μυστικά μας: ΣΕΛΑΣ ΕΠΕ - ΤΜΗ ΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗ ΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ : ΘΟΔΩ ΡΗ Σ Π. ΔΑΣ ΚΑΛ ΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΒΑΣ. Σ ΟΦΙΑΣ 122, ΑΘΗΝΑ, ΤΗ Λ. 210-7712111 Web Site: http://psi-gr.tripod.com Email : goselas@hotmail.com Ψ

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου

Χειρουργική αποσυμπίεση. ωλενίου νεύρου Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδική χειρουργική Χειρουργική αποσυμπίεση ωλενίου νεύρου Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα