Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου"

Transcript

1 Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης-Πολυχρόνης Κορφιάτης Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2014

2 Στόχοι Έρευνας Ο βαθμός χρήσης των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στα ξενοδοχεία της Αττικής Το επίπεδο του πελατοκεντρικού προσανατολισμού των εργαζομένων Η συμβολή των συστημάτων διαχείρισης της απόδοσης στην ενίσχυση του πελατοκεντρικού προσανατολισμού

3 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: Προσανατολισμός προς τον Πελάτη Ορισμός: Η ατομική προδιάθεση του εργαζομένου για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μέσω της ανταπόκρισης, της ευγένειας και της επιθυμίας να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών, εμφανίζοντας ρόλους και συμπεριφορές ακόμα και πέρα από τα τυπικά καθήκοντα της εργασίας του (Πηγή: Bettencourt et al., 2001). Εργαζόμενοι: Θέσεις πρώτης γραμμής: απευθείας επαφή και επικοινωνία με πελάτη (Πηγή: Karatepe, 2013) Χαρακτηριστικά 1) Αφοσίωση 2) Παροχή Υπηρεσιών 3) Συμμετοχή (Πηγή: Bettencourt et al., 2001)

4 Δικαιοσύνη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: Συστήματα Διαχείρισης της Απόδοσης Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης Ενισχύουν τις δεξιότητες, τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τα κίνητρα, την απόδοση και τη δέσμευση των εργαζομένων (Πηγή: Sun et al., 2007). Η αντίληψη των εργαζομένων για τη δίκαιη εσωτερική μεταχείριση που δέχονται, συγκρίνοντας τις ανταμοιβές (χρηματικές, ηθικές) με την απόδοση τους (Πηγή: Maxham & Netemeyer, 2003). Περιλαμβάνει 3 Διαστάσεις: 1) Διανεμητική 2) Διαδικαστική 3) Αλληλεπίδραση Τυποποίηση Κατευθυντήριες γραμμές, κανόνες, πρότυπα και διαδικασίες λειτουργίας για την εκτέλεση μιας εργασίας (Πηγή: Karatepe et al., 2004; Tsaur et al., 2014).

5 Θεωρητικό Μοντέλο της Έρευνας Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης Επιλεκτική Στελέχωση Εκτεταμένη Εκπαίδευση Εσωτερική Κινητικότητα Ασφάλεια Απασχόλησης Ξεκάθαρη Περιγραφή Εργασίας Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα Αξιολόγησης Κίνητρα Ανταμοιβής Συμμετοχή Πηγή: Sun et al. (2007) Τυποποίηση Υπ.1:Σχετίζεται Θετικά Υπ.3: Ενισχύει Δικαιοσύνη Υπ.5: Ενισχύει Υπ.4: Σχετίζεται Θετικά Προσανατολισμός προς τον Πελάτη Υπ.2: Σχετίζεται Θετικά Προσανατολισμός προς τον Πελάτη

6 Μεθοδολογία Έρευνας Είδος: Πρωτογενής Ποσοτική Έρευνα Εργαλείο: Δομημένο Ερωτηματολόγιο (6 ενότητες) 5βάθμιες κλίμακες μέτρησης αξιολόγησης (Likert) Sun et al. (2007), Maxham & Netemeyer (2003), Tsaur et al. (2014) & Bettencourt et al. (2001) Τηλεφωνική επικοινωνία και διανομή ερωτηματολογίων στο προσωπικό Δείγμα: 18 Ξενοδοχεία (5*, 4*, 3*) στην περιοχή της Αττικής Στρωματοποιημένη Δειγματοληψία τυχαία δειγματοληψία Κατηγογία Ξενοδοχείων Θέση του Ερωτώμενου Ποσοστό Ανταπόκρισης: 84,7% (100/118) Ανάλυση: Περιγραφικές και Επαγωγικές Μέθοδοι Σύνδεση μεταβλητών μέσω συσχετίσεων και εκτιμήσεων

7 Αποτελέσματα: Δημογραφικό Προφίλ Φύλο 40% 37% 35% 30% 25% 25% 29% 20% 49% 51% Άνδρας Γυναίκα 15% 10% 5% 0% 9% 0% % 80% 60% 40% 20% 0% 35% Πλήρης Μερική Πρακτική Άσκηση 20% 16% 13% 6% <1 χρόνο 1-3 χρόνια 4-6 χρόνια 7-10 χρόνια >10 χρόνια 4% Υποχρεωτική Εκπαίδευση 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 17% Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 45% 37% 36% ΙΕΚ-Κολέγιο 36% Τριτοβάμια Εκπαίδευση 6% Μεταπτυχιακές Σπουδές 19% Υπάλληλος Υποδοχής Σέρβις Καθαριότητα

8 Αποτελέσματα: Χαρακτηριστικά Ξενοδοχειακών Μονάδων ανά Κατηγορία

9 ** Συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 N=100 Αφοσίωση Παροχή Υπηρεσιών Προσανατολι -σμός προς τον Πελάτη Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης Συμμετοχή Τυποποίηση Δικαιοσύνη Διαδικαστική Τυποποίηση Διανεμητική Αλληλεπίδρ ασης Έλεγχος Υποθέσεων Συσχετίσεις Προσανατολισμός προς τον Πελάτη - Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης 0,531** - Δικαιοσύνη 0,517** 0,822** - Τυποποίηση 0,410** 0,458** 0,460** - ** Συσχετίσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01 N=100 Συσχετίσεις Προσανατολισμός προς τον πελάτη Αφοσίωση - Παροχή Υπηρεσιών 0,406 ** - Συμμετοχή 0,533 ** 0,339 ** - Τυποποίηση 0,445 ** 0,273 ** 0,256 ** - Δικαιοσύνη Διαδικαστική 0,517 ** 0,360 ** 0,250 * 0,493 ** - Διανεμητική 0,449 ** 0,182 0,248 * 0,287 ** 0,535 ** - Αλληλεπίδρασης 0,566 ** 0,305 ** 0,209 ** 0,385 ** 0,479 ** 0,574 ** -

10 Έλεγχος Υποθέσεων-Γραμμική Παλινδρόμηση B Std. Error Beta t Sig. Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης (Υπόθεση 1) 0,365 0,059 0,531 6,207 0,000 Δικαιοσύνη (Υπόθεση 2) 0,300 0,050 0,517 5,739 0,000 Τυποποίηση (Υπόθεση 4) 0,282 0,063 0,410 4,454 0,000 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Προσανατολισμός προς τον Πελάτη B Std. Error Beta t Sig. Υπόθεση 3 Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης Δικαιοσύνη 0,225 0,102 0,327 2,195 0,031 0,144 0,086 0,249 1,672 0,098 Υπόθεση 5 Τυποποίηση 0,150 0,066 0,219 2,293 0,024 Δικαιοσύνη 0,242 0,055 0,417 4,373 0,000 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Προσανατολισμός προς τον Πελάτη Συντονιστής (Moderator): Δικαιοσύνη

11 Έλεγχος Υποθέσεων-Σημαντικότητα Παραγόντων B Std. Error Beta t Sig. Εκτεταμένη Εκπαίδευση 0,156 0,036 0,386 4,317 0,000 Δικαιοσύνη Αλληλεπίδρασης 0,162 0,047 0,308 3,444 0,001 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Προσανατολισμός προς τον Πελάτη (mocb) B Std. Error Beta t Sig. Εκτεταμένη Εκπαίδευση 0,143 0,046 0,268 3,075 0,003 Συμμετοχή 0,199 0,082 0,230 2,428 0,017 Δικαιοσύνη Αλληλεπίδρασης 0,241 0,061 0,349 3,933 0,000 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Αφοσίωση (mocbloyal) B Std. Error Beta t Sig. Ξεκάθαρη Περιγραφή Εργασίας 0,230 0,047 0,444 4,903 0,000 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Παροχή Υπηρεσιών (mocbserv) B Std. Error Beta t Sig. Εκτεταμένη Εκπαίδευση 0,226 0,057 0,372 3,972 0,000 Εξαρτημένη Μεταβλητή: Συμμετοχή (mocbpart)

12 Μεταβλητή F Sig. Προσανατολισμός προς τον Πελάτη 3,354 0,039 Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης 6,942 0,02 Δικαιοσύνη 2,446 0,092 Τυποποίηση 2,717 0,071 Προσανατολισμός προς τον Πελάτη Πρακτικές ΔΑΠ Δικαιοσύνη Ανάλυση Διακύμανσης-One Way Anova Μεταβλητές F Sig. Αφοσίωση 1,365 0,260 Παροχή Υπηρεσιών 1,010 0,368 Συμμετοχή 4,922 0,009 Επιλεκτική Στελέχωση 1,900 1,55 Εκτεταμένη Εκπαίδευση 10,322 0,000 Εσωτερική Κινητικότητα 1,530 0,222 Ασφάλεια Απασχόλησης 3,671 0,029 Ξεκάθαρη Περιγραφή Εργασίας 0,578 0,563 Προσανατολισμός στα Αποτελέσματα 5,303 0,007 Αξιολόγησης Κίνητρα Ανταμοιβής 5,794 0,004 Συμμετοχή 4,156 0,019 Διαδικαστική 4,255 0,017 Διανεμητική 4,331 0,016 Αλληλεπίδρασης 0,38 0,963 Μεταβλητή Κατηγορία Subset for alpha = αστέρων 3,9923 Προσανατολισμός προς 4 αστέρων 3,9972 τον Πελάτη (mocb) 5 αστέρων 4,2385 Sig.,963 1,000 4 αστέρων 3,2350 Πρακτικές ΔΑΠ 3 αστέρων 3,6246 Υψηλής Απόδοσης 5 αστέρων 3,7015 (mhphr) Sig. 1,000,604 4 αστέρων 3,3177 Διαδικαστική 3 αστέρων 3,7115 3,7115 Δικαιοσύνη 5 αστέρων 3,8462 (mprocjust) Sig.,059,515 4 αστέρων 2,8281 Διανεμητική 3 αστέρων 3,3558 Δικαιοσύνη 5 αστέρων 3,4423 (mdistrjust) Sig. 1,000,729 4 αστέρων 3,4583 Τυποποίηση 3 αστέρων 3,5769 3,5769 (mstandard) 5 αστέρων 3,8000 Sig.,442,150 3 αστέρων 3,6231 Συμμετοχή 4 αστέρων 3,7500 (mocbpart) 5 αστέρων 4,1231 Sig.,415 1,000 Ν= 48 (4 αστέρων), 26 (3 αστέρων), 26 (5 αστέρων)

13 Αποτελέσματα Ερευνητικών Υποθέσεων Υπόθεση 1: Οι πρακτικές ΔΑΠ υψηλής απόδοσης σχετίζονται θετικά με τον προσανατολισμό προς τον πελάτη Αποδεκτή Cheng (2011), Sun et al. (2007), Tang & Tang (2012) Υπόθεση 2: Η Δικαιοσύνη Σχετίζεται Θετικά με τον Προσανατολισμό προς τον Πελάτη Αποδεκτή Chiang & Birtch (2011), Luo et al (2014), Tang & Tang (2012) Υπόθεση 3: Η Δικαιοσύνη ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στις Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης και τον Προσανατολισμό προς τον Πελάτη Μη Αποδεκτή Maxham & Netemeyer (2003), Tang & Tang (2012), Yi & Gong (2008) Υπόθεση 4: Η τυποποίηση σχετίζεται θετικά με τον προσανατολισμό προς τον πελάτη Αποδεκτή Gilson et al. (2005), Hsieh & Hsieh (2003), Tsaur et al. (2014) Υπόθεση 5: Η Δικαιοσύνη ενισχύει τη σχέση ανάμεσα στην Τυποποίηση και τον Προσανατολισμό προς τον Πελάτη Αποδεκτή Maxham & Netemeyer (2003), Hsieh et al. (2002), Karatepe et al. (2004), Luo et al. (2013), Tsaur et al. (2014)

14 Προσανατολισμός προς τον Πελάτη Αφοσίωση Συζήτηση Αποτελεσμάτων Επίπεδο Εμφάνισης Υψηλό Υψηλή Σημαντικότεροι Παράγοντες Επηρεασμού 1) Εκτεταμένη Εκπαίδευση 2) Δικαιοσύνη Αλληλεπίδρασης 1)Εκτεταμένη Εκπαίδευση 2) Συμμετοχή 3) Δικαιοσύνη Αλληλεπίδρασης Παροχή Υπηρεσιών (Μεγαλύτερη Δραστηριότητα) Συμμετοχή (Μικρότερη Δραστηριότητα) Υψηλή Υψηλή Ξεκάθαρη Περιγραφή Εργασίας Ξεκάθαρη Περιγραφή Εργασίας

15 Συζήτηση Αποτελεσμάτων Πρακτικές ΔΑΠ Υψηλής Απόδοσης Δυνατά σημεία: ξεκάθαρη περιγραφή εργασίας, επιλεκτική στελέχωση και συμμετοχή Αδύνατα σημεία: εκτεταμένη εκπαίδευση, ασφάλεια απασχόλησης και κίνητρα ανταμοιβής οικονομική κρίση και ανεργία περισσότερο έντονα στα 4 αστέρων ξενοδοχεία Αντίθεση: χαμηλά κίνητρα ανταμοιβής-υψηλή αφοσίωση Λόγοι: 1) Σύνδεση με το μεγάλο ποσοστό ανεργίας (Sun et al., 2007) 2) Έχουν αποδεχθεί ότι δεν θα λαμβάνουν όσα αναμένουν 3) Υψηλά επίπεδα συμμετοχής Δικαιοσύνη Έμφαση στην αλληλεπίδραση ο σημαντικότερος παράγοντας Διαδικαστική: ικανοποιητική Τυποποίηση Διανεμητική: χαμηλά επίπεδα Παρέχονται οι απαραίτητες οικονομική κρίση κατευθυντήριες γραμμές χαμηλά κίνητρα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών

16 Συμπεράσματα: Κατηγορίες Ξενοδοχείων 5 αστέρων Υψηλότερα επίπεδα προσανατολισμού προς τον πελάτη (συμμετοχή) Καλύτερες τυποποιημένες εργασίες Ίδια επίπεδα πρακτικών ΔΑΠ με τα 3άστερα μικρότερος αριθμός εργαζομένων καλύτερη διαχείρηση πρακτικών ΔΑΠ υψηλή αλληλεπίδραση προσαρμογή των πρακτικών 4 αστέρων Υστερούν σε πρακτικές ΔΑΠ (εκτεταμένη εκπαίδευση, ασφάλεια εργασίας, συμμετοχή, αξιολόγηση και κίνητρα ανταμοιβών) πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση Υστερούν στη δικαιοσύνη (διαδικαστική και διανεμητική) σύνδεση με το χαμηλό επιπέδο πρακτικών ΔΑΠ (κίνητρα ανταμοιβών) Υψηλός προσανατολισμός προς τον πελάτη υψηλά επίπεδα της αλληλεπίδρασης (ίδια επίπεδα με τα 5 και 3 αστέρων)

17 Συνεισφορά της Έρευνας Αποτελεί ένα πλήρες εργαλείο αξιολόγησης των συστημάτων απόδοσης Διερεύνηση θεμάτων μέσα από την σκοπιά των εργαζομένων δυνατά και αδύναμα σημεία Καλύπτει βασικά κενά της βιβλιογραφίας μη πλήρης ανάλυση συστημάτων απόδοσης η περίπτωση της Ελλάδας

18 Προτάσεις και Εισηγήσεις Δραστηριοποίηση των ξενοδόχων και της ΔΑΠ Ξενοδοχείων Ασφάλεια Απασχόλησης: διαβεβαίωση παραμονής και μακροχρόνιας απασχόλησης Διανεμητική και Διαδικαστική Δικαιοσύνη: συνεχής επαναπληροφόρηση από τους εργαζόμενους Δικαιοσύνη Αλληλεπίδρασης: ίδια μεταχείρηση των εργαζομένων με αυτή των πελατών Τυποποίηση: διατήρηση και συνεχής εξέλιξή Κράτος συνάντηση με τους ξενοδόχους παροχή επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων συνεργασία με φορείς του κλάδου (π.χ. ΕΟΤ) δημιουργία «Κέντρου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων» Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) συνομιλία ξενοδόχων και άλλων φορέων σεμινάρια επιμόρφωσης υπαλλήλων

19 Περιορισμοί Έρευνας Χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της μελέτης Τρόπος διανομής ερωτηματολογίων Μη ίση αναλογία κατηγοριών ξενοδοχείων και τμημάτων Υποκειμενικότητα των απαντήσεων Στοχευμένη επιλογή ατόμων Μη αιτιώδης σχέσεις μεταβλητών (συσχετίσεις/εκτιμήσεις) Μελλοντικές Προτάσεις για Έρευνα Επέκταση στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας Αύξηση μεγέθους και αναλογίας του δείγματος πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα Προϊστάμενοι-Πελάτες και αντίληψη του προσανατολισμού προς το πελάτη

20 Συμπεράσματα-Καταληκτικά Σχόλια Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης Βασική Επιδίωξη: επικέντρωση στην ενίσχυση των σημαντικών για τους εργαζόμενους συστημάτων απόδοσης βελτίωση των αδύναμων και διατήρηση των δυνατών σημείων αύξηση της απόδοσης και του προσανατολισμού προς τον πελάτη επίτευξη των στόχων, (βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα) Απαραίτητη συμμετοχή κράτους και εμπλεκόμενων φορέων (π.χ. ΕΟΤ)

21 Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό

Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στον εσωτερικό τουρισμό Ονοματεπώνυμο: Κατταβενός Κωνσταντίνος Σειρά: MSM 7 Επιβλέπων Καθηγητής: Πατσουράτης Βασίλειος Δεκέμβριος 2011 1 Εισαγωγή Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA- TQM) ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Διοίκηση με Βάση τη Διαφορετικότητα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Διοίκηση με Βάση τη Διαφορετικότητα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Διοίκηση με Βάση τη Διαφορετικότητα ΜΠΑΜΠΑΛΙΟΥΤΑ ΜΑΡΙΑ (ΜΣ08/05) Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δημητριάδη Ζωή Εξεταστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Μελέτη περίπτωσης Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» Γόγαλη

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΒΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.1.2: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου

Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Στρατηγικές προσωπικών πωλήσεων ελληνικών επιχειρήσεων επίπλου Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, Βασίλειος Κοβούσογλου Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου - ΤΕΙ Λάρισας papad@teilar.gr, vasilis_kovou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανάγκες Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Καθηγητών ΣΕΑ και Υλικοτεχνικής Υποδομής των Γραφείων ΣΕΑ

Οι Ανάγκες Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Καθηγητών ΣΕΑ και Υλικοτεχνικής Υποδομής των Γραφείων ΣΕΑ Οι Ανάγκες Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Καθηγητών ΣΕΑ και Υλικοτεχνικής Υποδομής των Γραφείων ΣΕΑ Αντώνης Αντωνίου, Νικολέτα Λοΐζου και Στάλω Παπαγεωργίου-Αυξεντίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έρευνα αυτή θα βοηθήσει στον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Εργαστήριο Διοικητικών Συστημάτων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων»

«Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Έρευνα Αγοράς στη Ρουμανία στον κλάδο Ανοξείδωτων Καμινάδων» Του ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κωνσταντέλου

Διαβάστε περισσότερα

εφαρμογή του στον κλάδο φιλοξενίας της Κυτράκη Ζωή

εφαρμογή του στον κλάδο φιλοξενίας της Κυτράκη Ζωή Η έννοια του εσωτερικού μάρκετινγκ και η εφαρμογή του στον κλάδο φιλοξενίας της Κύπρου Επιβλέπων καθηγητής: Παύλος Συμεού Κυτράκη Ζωή Η παρούσα διπλωματική μελέτη υποβλήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet

Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Δίκτυο προώθησης της ηλεκτρονικής μάθησης για την ανάπτυξη των περιοχών υπαίθρου e ruralnet Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Transversal Programme Key Activity 3 ICT Δίκτυα WP2 Έρευνες προσφοράς και ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαθέσεις των καταναλωτών για αγορές σε διαδικτυακό (online) περιβάλλον Δεβετζής Χρήστος Καβάλα 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ MBA-TQM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν 1 Περιεχόμενα 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 1.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή 1.2 Πεδίο δράσεως του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ... 8 2.1. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ... 8 2.1. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ... ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ KAI ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7 2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ... 8 2.1. ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών

Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Μελέτη Συμπεριφοράς Καταναλωτή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η περίπτωση των Ιστοσελίδων Ηλεκτρονικών Κουπονιών Ονοματεπώνυμο: Βλαχάκη Παρασκευή- Ερασμία Σειρά: 9η Επιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΟUSEKKEPING ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... 7 1.1Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Α.Μ.21103106) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα