Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ"

Transcript

1 Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

2 ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ Ανακζτουςα αρχι Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) 8 ου Το.Ψ.Υ Αττικισ «Ακθνά Ελπίσ» Τίτλοσ Διαγωνιςμοφ Είδοσ Διαδικαςίασ Κατάκεςθ προςφορϊν για τθν προμικεια πάγιου εξοπλιςμοφ καταςτιματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόχειροσ διαγωνιςμόσ με κατάκεςθ προςφορϊν και κριτιριο τθν ςυνολικά χαμθλότερθ τιμι Ρροχπολογιςκείςα Δαπάνθ Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ τθσ διαμόρφωςθσ του ζργου είναι : ,00 (με Φ.Π.Α) Κακαρό ποςό: ,00 ΦΡΑ: 5.244,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ Δευτζρα 20 Απριλίου προςφορϊν Τόποσ Διενζργειασ Ραράςχου 23, Ακινα, Τ.Κ Ρεριγραφι Ροςότθτα Διαμόρφωςθ του καταςτιματοσ παραςκευισ και τυποποίθςθσ γευμάτων Ππωσ αυτι ορίηεται ςτθν μελζτθ εφαρμογισ Τόποσ παράδοςθσ Μεγάλου Αλεξάνδρου 114, Κεραμεικόσ Τ.Κ Χρόνοσ παραλαβισ Τρόποσ Εξόφλθςθσ Αναδόχου Θμερομθνία ανάρτθςθσ ςτο Διαδίκτυο 3 Απριλίου 2015 Εντόσ ςαράντα (40) θμερϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ του ζργου 20% Ρροκαταβολι 30% Κατα τθ διάρκεια εξζλιξθσ του ζργου 50% εντόσ 20 θμερϊν από τθν τελικι παράδοςθ του εξοπλιςμοφ. Θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ προςφορϊν Ραραςκευι 24 Απριλίου 2015

3 Θ Μονάδα Ψυχικισ Υγείασ Κοινωνικόσ Συνεταιριςμόσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) «Ακθνά Ελπίσ» με ζδρα τθν Ακινα, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του υποζργου 2 «Ρρομικεια εξοπλιςμοφ» τθσ πράξθσ «Ζνταξθ ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ λειτουργία του Κοι..Π.Ε. 8 ου Σο.Ψ.Τ. Αττικισ Ανάπτυξθ δράςθσ: Τπθρεςίεσ Παροχισ Μαηικισ Εςτίαςθσ catering» θ οποία ςυγχρθματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΥΥΚΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) Λαμβάνοντασ υπόψθ: 1. Σθν αρ.πρ. 4724/ Απόφαςθ Ζνταξθσ του ζργου με τίτλο: «Ζνταξθ των ατόμων με προβλιματα ψυχικισ υγείασ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία μζςα από τθ λειτουργία του Κοινωνικοφ υνεταιριςμοφ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8 ου Σο.Ψ.Τ. Αττικισ «Ακθνά Ελπίσ» - Ανάπτυξθ δράςθσ: Τπθρεςίεσ παροχισ μαηικισ εςτίαςθσ - Catering ςτο Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ» , με κωδ. MIS Σθν απόφαςθ Τ5α/Γ.Π 58106/ περί ζγκριςθσ από άποψθ ςκοπιμότθτασ του ςχεδίου ανάπτυξθσ δράςθσ από το Τ.Τ.Κ.Α. 3. Σο ςφμφωνο Αποδοχισ όρων του φορζα με τθν ΕΤΣΤΚΑ 4. Σο Πρακτικό Δ Νο 7 Θζμα 1 ο / του Κoι..Π.Ε. περί ζγκριςθσ και εφαρμογισ του εγχειριδίου διαδικαςιϊν.

4 5. Σο υπ.αρ. 589/ ζγγραφο επιβεβαίωςθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ του Κοι..Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ» 6. Σον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του Κοι..Π.Ε. «Ακθνά Ελπίσ». 7. Σθν αναλυτικι περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου. 8. Σον προχπολογιςμό τθσ πράξθσ, όπωσ περιλαμβάνεται ςτο Σεχνικό Δελτίο Προτεινόμενθσ Πράξθσ. 9. Σο Πρακτικό Δ. Νο 18 Θζμα 18 ο / περί ζγκριςθσ τθσ αγοράσ του απαραίτθτου, για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ εξοπλιςμοφ. 10. Σο Πρακτικό Δ. Νο 35 Θζμα 21 ο / περί ζγκριςθσ τθσ αγοράσ του απαραίτθτου, για τθν υλοποίθςθ τθσ πράξθσ εξοπλιςμοφ. Προςκαλεί : Τουσ ενδιαφερόμενουσ ςε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι για τθν αγορά εξοπλιςμοφ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο: Παροχι Τπθρεςιϊν Μαηικισ Εςτίαςθσ Catering (MIS ) Θ δραςτθριότθτα κα αφορά ςτθ λειτουργία κουηίνασ παραςκευισ γευμάτων (catering), ςε γειτονιά τθσ Ακινασ, και ςυγκεκριμζνα ςτον Κεραμεικό, ςτθν οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 114. Το μζγιςτο φψοσ τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ για το ζργο ανζρχεται ςε είκοςι δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ευρϊ ( ) μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να κατακζςουν φάκελο οικονομοτεχνικισ προςφοράσ ωσ εξισ: Τεχνική προςφορά Τα ελάχιςτα απαιτοφμενα περιεχόμενα του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ αναφζρονται αναλυτικά κάτωκι :

5 Ρεριγραφζσ του προςφερόμενου και προτεινόμενου εξοπλιςμοφ και υλικϊν και των βαςικϊν τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ. Για το κάκε είδοσ εξοπλιςμοφ και υλικοφ κα υπάρχει τεχνικι περιγραφι και κα δίνονται τα απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά από τα οποία κα προκφπτει θ ποιότθτα και θ καταλλθλότθτα του. Ενδεικτικά αναφζρονται π.χ. θ προζλευςθ, το εργοςτάςιο καταςκευισ, ο τφποσ, τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά, τα υλικά καταςκευισ του, οι διαςτάςεισ του, το βάροσ του, οι αποδόςεισ του, κ.λπ., ζντυπα (PROSPECTUS) των εργοςταςίων καταςκευισ με ςχζδια λεπτομερειϊν, για το κάκε προςφερόμενο είδοσ του εξοπλιςμοφ. Οδθγίεσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ. Κάκε ςτοιχείο που ο προςφζρων κρίνει ςθμαντικό για τθν αξιολόγθςθ του. Στο ςφνολο τθσ θ Τεχνικι Ρροςφορά πρζπει να είναι διατυπωμζνθ με ςαφινεια, ευκρινϊσ αναγνϊςιμθ και χωρίσ διφοροφμενα ςτοιχεία ι ανακρίβειεσ. Οικονομική προςφορά Για τθ ςυμμετοχι, οι ενδιαφερόμενοι πρζπει να κατακζςου ΣΥΜΡΛΘΩΜΕΝΟ τον «Πίνακα Εξοπλιςμοφ Καταςτιματοσ» που βρίςκεται ςτο παράρτθμα. Κριτιριο κατακφρωςθσ κα είναι θ χαμθλότερθ ςυνολικά προςφορά. Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να ζχει παραδοκεί εντόσ είκοςι πζντε (25) θμερϊν από τθν θμερομθνία κατακφρωςθσ του αναδόχου. Θ εξόφλθςθ του Αναδόχου κα γίνει ςταδιακά (βλ. πίνακα ςυνοπτικισ περιγραφισ) και κα ολοκλθρωκεί εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ. Κατάθεςη Προςφορών:

6 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ Δευτζρα 20 Απριλίου 2015 και ϊρα 13:00, ενϊ προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται κακθμερινά ςτα γραφεία του Κοι..Π.Ε. «Ακθνά Ελπίσ», Παράςχου 23, Γκφηθ, Ακινα. Πλθροφορίεσ παρζχονται ςτο τθλζφωνο κακθμερινά από ζωσ Θ παροφςα πρόςκλθςθ κα βρίςκεται αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Κοι..Π.Ε. «Ακθνά Ελπίσ» (www.athena-elpis.gr) κακϊσ και ςτθν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Τομζα Υγείασ κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (www.ygeia-pronoia.gr) από τθν 3 θ Απριλίου 2015 ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ. Θ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ δεν δθμιουργεί δεςμεφςεισ ι ευκφνθ τον Κοι..Π.Ε. «Ακθνά Ελπίσ» ζναντι των ενδιαφερομζνων που κα κατακζςουν τισ προςφορζσ, ενϊ ο Κοι..Π.Ε. διατθρεί τθ διακριτικι ευχζρεια να επιλζξει οποιαδιποτε προςφορά, τθν οποία κα κρίνει ωσ καταλλθλότερθ και ςυμφερότερθ να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ του ζργου. 3 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδροσ του Δ.. Κοι..Π.Ε. «Ακθνά - Ελπίσ» κ. Αβραάμ Νικόλαοσ

7 ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ ΑΓΟΑΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΟ «Παροχι Τπθρεςιϊν Μαηικισ Εςτίαςθσ Catering (MIS ) ΣΟΤ Κοι..Π.Ε. 8 ου Σο.ΨΤ Αττικισ «Ακθνά Ελπίσ»

8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α.ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ Β.ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΟΨΘ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ Γ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ - ΠΙΝΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ Ρεριλαμβάνεται αναλυτικά ο επαγγελματικόσ εξοπλιςμόσ του νζου καταςτιματοσ και ο εξοπλιςμόσ του κζτερινγκ.

9 Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΕΡΓΟΤ Το ζργο αφόρα ςτθ δθμιουργία ενόσ καταςτιματοσ παραςκευισ και τυποποίθςθσ γευμάτων, το όποιο βρίςκεται ςτθν οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 114. Ο κφριοσ χϊροσ ζχει εμβαδόν 95,10 τμ, με υπόγειο 33,57 τ.μ. Θ νζα εςωτερικι διαρρφκμιςθ του χϊρου, περιλαμβάνει 1. Ζνα ενιαίο παραςκευαςτιριο, αποτελοφμενο από τρία τμιματα : Το τμιμα τθσ κουηίνασ Το τμιμα τθσ λάντηασ Το τμιμα παραλαβισ και παράδοςθσ των γευμάτων 2. Ζνα wc 3. Τον προκάλαμο του wc 4. Μια αποκικθ 5. Aποδυτιρια εργαηομζνων Για τθν αποπεράτωςθ του ζργου απαιτείται αγορά και τοποκζτθςθ επαγγελματικοφ εξοπλιςμοφ με ςκοπό να παραδοκεί ζνα παραςκευαςτιριο πλιρωσ εξοπλιςμζνο, ζτοιμο προσ λειτουργία. ΣΘΝ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ, ΘΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΕΙ ΝΑ ΤΜΠΛΘΡΩΘΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑ ΣΟΤ ΠΑΡΣΘΜΑΣΟ Γ ΜΕ ΙΔΙΑΙΣΕΡΘ ΜΝΕΙΑ ΟΣΙ: ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΑΒΛΘΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΘΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. Θ ΤΙΜΘ ΘΑ ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ, ΧΩΙΣ ΦΡΑ. ΤΟ ΡΟΣΟΣΤΟ Φ.Ρ.Α. ΑΝΑΓΑΦΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΡΙΝΑΚΑ.

10 Β. ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΟΨΘ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΔΙΑΓΑΜΜΑ ΔΙΑΜΟΦΩΣΘΣ ΧΩΟΥ

11 Γ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘ ΧΩΡΟΤ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ Πρζπει να κατατεκεί ςυμπλθρωμζνοσ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α Ρεριγραφι εργαςιϊν & υλικϊν Αρ. Σχεδίου Ροςότθτα Τιμι μονάδοσ Μερικά ςφνολα ( ) Σελικά ςφνολα ( ) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΣΙΑΘ 1 ΣΜΘΜΑ ΛΑΝΣΗΑ ΛΑΝΤΗΑ ΚΛΕΙΣΤΘ ΜΕ 2 ΓΟΥΝΕΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΘ ΡΛΥΝΤΘΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140 Χ 70 Χ 87 ΕΜΑΙΟ ΡΙΑΤΟΘΘΚΘ 3 ΕΡΙΡΕΔΩΝ ΜΕ ΣΥΟΜΕΝΑ ΚΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 180X35X70 ΡΛΥΝΤΘΙΟ FAST 140 ELEΤTROBAR ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 58Χ60Χ83 3,65KW / 230V ΚΑΔΟΣ ΑΡΟΙΜΑΤΩΝ (ΡΛΑΣΤΙΚΟΣ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ40 Χ 75 ΧΩΘΤΙΚΟΤΘΤΑ 70LT Μερικό ςφνολο 2 ΣΜΘΜΑ ΚΟΤΗΙΝΑ ΦΟΥΝΟΣ AEΙΟΥ ΓΙΑ 6 ΤΑΨΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 93 X 92 X 89 ΙΣΧΥΣ : 15 KW ΨΥΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΘΣ ΜΕ ΜΟΤΕ ΚΑΙ 1 ΡΟΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 60X60X187 ΙΣΧΥΣ 190W/230 V ΘΕΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ 12 ΤΑΨΙΑ 60 Χ 40 XL 413 UNOX ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 86Χ91Χ73 ΙΣΧΥΣ: 2,4ΚW/230V ΨΥΓΕΙΟ ΡΑΓΚΟΣ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ ΜΕ ΜΟΤΕ ΚΑΙ 4 ΣΥΤΑΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 140Χ70Χ85 ΙΣΧΥΣ 3/8Θ TMX 2,00

12 ΚΟΥΗΙΝΑ ΑΕΙΟΥ 4 ΕΣΤΙΩΝ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ T4FP GIGA ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 80Χ70Χ30 ΙΣΧΥΣ 21,8ΚW ΒΑΣΤΘΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΟΣ ANΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΜΟΝΟΣ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΟΣ 10LT ΙΣΧΥΣ 1,9KW/230V ΘΕΜΑΝΤΙΚΟ ΡΑΤΑΤΩΝ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ME MIA ΛΕΚΑΝΘ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 35Χ57Χ68 ΙΣΧΥΣ 500W ΓΚΙΛΛΙΕΑ ΑΕΙΟΥ ΤΙΡΛΘ ΕΡΙΤΕΡΕΗΙΑ ARRIS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 120X70X32 ΙΣΧΥΣ 25,5KW ΧΟΑΝΘ ΕΞΑΕΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤ/ΚΕΣ (ΣΕ 2 ΚΟΜΜΑΤΙΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 400Χ120Χ70 ΦΙΤΕΗΑ ΘΛΕΚΤΙΚΘ ΔΙΡΛΘ ΕΡΙΤΑΡΕΗΙΑ 8+4 LT HENDI ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 46X42X31 ΙΣΧΥΣ 3,25KW+2,5KW/380V KATAKOΥΦΟ ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ 2 ΡΟΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120X75X ΛΤ ΕΜΑΙΑ ΚΟΥΗΙΝΑΣ ΒΑΘΟΥΣ 60CM ΜΕ ΡΑΓΚΟ ΕΓΧΩΜΟ 3CM ΚΑΙ ΝΤΟΥΛΑΡΙΑ, 6 ΣΥΤΑΙΑ KAI KΕΜΑΣΤΑ ΑΦΙΑ ΑΡΠ ΜΕΛΑΜΙΝΘ KAI ΡΟΤΑΚΙΑ ΑΡΠ ΒΑΚΕΛΙΤΘ TMX 2,00 ΜΜ 2,00 Μερικό ςφνολο ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΕΠΙΠΛΟΤ 3 ΚΙΝΘΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 3.1 ΤΑΡΕΗΑΚΙ 70Χ70 (ΚΑΡΑΚΙ) ΥΛΙΚΟ: ΚΟΝΤΑ ΡΛΑΚΕ ΘΑΛΑΣΣΘΣ 3 CM TMX 6, ΡΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΕΚΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 41X39X89 TMX 30, ΣΚΑΜΡΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 35Χ35 TMX 10, ΤΑΡΕΗΙΑ CATERING 238X76X74 TMX 3,00 Μερικό ςφνολο 4 ΒΟΘΘΘΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΧΩΡΟΤ 4.1 ΑΦΙΑ ΝΤΕΞΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,50Χ0,38 ΜΕ 2μ. ΚΟΛΩΝΑ

13 4.2 ΑΦΙΑ ΝΤΕΞΙΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,22Χ0,38 ΜΕ 2μ. ΚΟΛΩΝΑ Μερικό ςφνολο 5 ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΘ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΕΠΙΓΡΑΦΕ ΕΚΣΤΠΩΕΙ TAMΡΕΛΑ ΑΡΠ ΛΑΜΑΙΝΑ ΓΑΛΒ 1ΜΜ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 3,00Χ0,70 ΣΕ ΜΕΤΑΛ ΣΚΕΛΕΤΟ ΔΙΑΤΟΜΘΣ 20Χ20 ΚΑΙ 20Χ30 ΑΥΤΟΚΟΛΛΘΤΟ ΕΚΤΥΡΩΣΘ ΣΕ ONEWAY ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,00Χ0,70 ΦΩΤΕΙΝΘ ΕΡΙΓΑΦΘ ΔΙΡΛΘΣ ΟΨΘΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0,80Χ0,80 ΓΙΑ ΣΤΙΙΞΘ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΤΜΧ 1,00 TMX 3,00 ΚΟΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ (ΕΤΡΩ) ΦΠΑ ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΑΣΑΣΘΜΑΣΟ ΜΕ ΦΠΑ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ

Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ Κοινωνικόσ υνεταιριςμόσ Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι..Π.Ε.) 8ου Σ.Ο.Ψ.Τ. Ν. ΑΣΣΙΚΘ «ΑΘΘΝΑ ΕΛΠΙ» ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΓΙ ΙΑ ΣΘΝ ΕΠΙΛΟΓΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΜΕ ΚΡΙΣΘΡΙΟ ΑΝΑΘΕΘ ΣΘ ΧΑΜΘΛΟΣΕΡΘ ΣΙΜΘ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) 8ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΓΙ ΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ρρομικεια υλικοφ & βαςικοφ λογιςμικοφ Α.Πρωτ.: Δ487/15 ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «ΝΟΗΣΙΣ» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για τθν Ρρομικεια υλικοφ και βαςικοφ λογιςμικοφ του ζργου «Καταγραφι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 8ΔΙΣ/2013 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου Πλθροφορίεσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003063427 2015-09-18

15PROC003063427 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 11:05:21 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Υ7Ζ465ΦΘΕ-ΖΚΜ υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ. 2109285124, Fax

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν

ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν ΣΕΤΧΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ Πρόχειρου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ ςε πζντε (5) τμιματα για τθν υπογραφι υμφωνίασ/νιϊν Πλαιςίου για τθν Προμικεια Ειδϊν Ανακζτουςα Αρχι : Ερευνθτικό Κζντρο Ακθνά/Μονάδα Corallia Ρροχπολογιςμόσ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011

ΤΕΥΩΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΫΝΙΣΜΟΥ 3 / 2011 Ειδικι Υπθρεςία Εφαρμογισ Εκπαιδευτικϊν Δράςεων του ΥΡ.ΡΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΫΝ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΝΫΣΘ ΕΥΫΡΑΪΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΕΥΫΡΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ

ΘΕΜΑ: ΨΘΦΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ & ΣΘΝ ΑΤΞΘΘ ΣΘ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΡΣΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΡΣΑ Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ : Κ.Αιτωλοφ & Ν.Πριοβόλου, Σ. Κ. 47100 Άρτα Σθλζφωνο : 26810 28728 Fax : 26810 78654 Πλθροφορίεσ : κ. Κολοβόσ Χριςτοσ Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΦΑΡΝΩΝ 417, 111 43 ΑΘΗΝΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΛ: 210 25 99 300 ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ FAX: 210 25 99 302 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚ/ΚΟΤ Αθήνα, 1/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23%

Προϋπολογιζόμενη Γαπάνη: 103.500,00 με Φ.Π.Α. 23%, 84.146,34 άνευ Φ.Π.Α. 23% Ακινα, 15.12.2014 Αρ. Πρωτ. ΣΠ7/6848 ΑΔΑ:.. ΑΔΑΜ: ΡΟΣΚΛΘΣ Θ 47/2014 ΤΠΘΡΕΙΑ ΠΡΩΣΘ ΤΠΟΔΟΧΘ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣO ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Για ηην Παροτή Τπηρεζιών Γιερμηνείας και Μεηάθραζης ζηις Περιθερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ «Ζωοδόχος Πηγή» Κένηρο Ειδικών Παιδιών Μικράς Αζίας, Σηαθμός A.T. OTE, Νέα Αλικαρναζζός, 71601 Ηράκλειο Κρήηης Τηλέθωνα: 2810 344094, 2810 224699 Fax: 2810 344094 e-mail : zoodohos@otenet.gr ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μαμάη 3, 10440 Αθήνα ΤΗΛ/FAX: 0030 210 8224481 ΡΟΚΗΥΞΗ 1/11/2011 Επιλογή Εξωτερικοφ Συνεργάτη με ςκοπό τη ςυμμετοχή του ςτην υλοποίηςη δράςεων του πακζτου εργαςίασ 7 (Δράςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια διαλυτϊν» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 79Β6Η-ΘΥ5 ΑΔΑΜ: 14PROC002496107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚ3Η-ΝΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α.Δ.Α. ΒΙΚΗ-ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 6--2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Πρωτ. : 0/002/289 Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.

Θμερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ε.Ε. ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΤΑΦΙΑ ΕΞΣΡΤΙΜΡ ΜΑΙ ΒΙΡΞΘΧΑΟΙΜΡ ΕΣΙΞΕΝΘΦΘΤΙΡ ΣΕΙΤΑΙΩΥ ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΟΩΥΘ ΕΧΤΩΣΑΛΜΡ ΦΑΞΕΙΡ ΣΕΤΙΦΕΤΕΙΑΜΘΥ ΑΟΑΣΦΧΠΘΥ (ΕΦΣΑ) Φαχυδρομικι Διεφκυνςθ : ΝΡΧΔΡΒΙΜΡΧ 1- ΣΝ. ΡΔΘΥΥΡΧ ΦΜ 18531 - ΣΕΙΤΑΙΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011

e-security επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( e-security)» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα : Ψθφιακι φγκλιςθ e-security «Ενίςχυςη επιχειρήςεων για την υλοποίηςη επενδφςεων ςτην ψηφιακή αςφάλεια ( )» ΟΔΗΓΟ ΤΠΟΒΟΛΗ Ζκδοςθ 2011 Επικαιροποίθςθ των χρονικϊν παραμζτρων ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ»

Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Ανοικτοφ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Διαδικτυακι Ρφλθ των Κεντρικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν για τον Ρολίτθ» Ανακζτουςα Αρχι: Υπουργείο Οικονομικϊν Ρροχπολογιςμόσ: 98.032,52ευρϊ

Διαβάστε περισσότερα