Έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε/ /νση 13 µε αρ.πρωτ. 13ε/5933/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε/ /νση 13 µε αρ.πρωτ. 13ε/5933/3-8-1999"

Transcript

1 Έγγραφο ΥΠΕΧΩ Ε ΓΓ Ε/ /νση 13 µε αρ.πρωτ. 13ε/5933/ Χρήση Μηχανηµάτων Έργων (ΜΕ) στα Λατοµεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, Μαρµαράδικα, Εργοτάξια, Αεροδρόµια, Λιµάνια, Ναυπηγεία, ιυλιστήρια, Βιοµηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών, Αποθήκες, Εκθέσεις κ.λπ ΣΧΕΤ.: α. Η αριθ. 438/99 γνωµοδότηση του Γ' Τµήµατος του Ν.Σ. Κράτους. β. O Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57Α99) για την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚOΚ). άρθρο µόνο Σας κοινοποιούµε την αριθ. 438/99 γνωµοδότηση του Γ' Τµήµατος του Ν.Σ. του Κράτους, την οποία και αποδεχόµαστε και σας επισηµαίνουµε τα εξής: 1. Oι διατάξεις του ΚOΚ, οι σχετικές µε τα ΜΕ έχουν εφαρµογή σε οποιοδήποτε χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή και στους χώρους που αναφέρονται στο θέµα. 2. Ολα τα ΜΕ πρέπει να έχουν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας-χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 88, του ΚOΚ. 3. Για την κυκλοφορία-χρήση των ΜΕ απαιτείται προηγούµενη έγκριση του τύπου αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 84, του ΚOΚ. 4. Ολα τα ΜΕ πρέπει να παρέχουν ασφάλεια κατά τη χρήση τους, σύµφωνα µε τα άρθρα 84, 92 και του ΚOΚ. 5. Για όλα τα ΜΕ πρέπει να καταβάλλονται από τους κατόχους αυτών τα ετήσια τέλη χρήσης ΜΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 20, του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ94Α92) και το άρθρο 26, του Ν. 2682/99 (ΦΕΚ16Α99). 6. Ολα τα ΜΕ πρέπει να έχουν ατοµική ασφάλιση, µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι µε τον αριθµό πλαισίου τους, σύµφωνα µε το άρθρο 103, του ΚOΚ. O υπουργός Κ. Λαλιώτης Συνηµµένα: Η αριθµ. 438/99 γνωµοδότηση του ΝΣΚ. β) Πίνακας ΜΕ.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠOΥΡΓOΣ OΙΚOΝOΜΙΚΩΝ ΝOΜΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΚΡΑΤOΥΣ ΓΡΑΦΕΙO ΝOΜΙΚOΥ ΣΥΜΒOΥΛOΥ ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε Αριθµός Γνωµοδοτήσεως 438/99 ΤO ΝOΜΙΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤOΥ ΚΡΑΤOΥΣ ΤΜΗΜΑ Γ' Συνεδρίαση Σύνθεση: Προεδρεύων: Ευστράτιος Βολάνης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ. Κράτους Νοµικοί Σύµβουλοι: Θεόδωρος Ρεντζεπέρης, Γεώργιος Κατράνης, Νικόλαος Μαυρίκας, Χρήστος Θωµόπουλος, ηµήτριος Παπαγεωργόπουλος, Ευάγγελος Τριτάς, Σπυρίδων ελλαπόρτας, Σωτήριος Παπαγεωργακόπουλος. Εισηγητής: Νικόλαος Αντωνίου, πάρεδρος ΝΣΚ. Αριθµ. Φακ. ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε Φ. Ερ/4676. Αριθµ. Ερωτήµατος 13ε/2162/ /νσης 13/ΓΓ Ε Περίληψη ερωτήµατος: Ερωτάται αν τα Μηχανήµατα Εργων που χρησιµοποιούνται από λατοµικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις εντός των εργοταξίων τους, υπάγονται στην "έγκριση τύπου και κατάταξη" που προβλέπονται στα άρθρα 84 κ.ε. του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνακόλουθα στην έγκριση τύπου, απογραφή - ταξινόµηση και υποχρέωση των ιδιοκτητών της καταβολής τελών που προβλέπονται, στο άρθρο 20 του ν. 2052/92 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επί του παραπάνω ερωτήµατος το Γ' Τµήµα του ΝΣΚ γνωµοδότησε ως ακολούθως: Ι. Στο άρθρο 1 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚOΚ Ν. 2696/99 ΦΕΚ 57 Α) υπό τον παράτιτλο «Πεδίο εφαρµογής του Κώδικα» ορίζεται ότι: «O Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας εφαρµόζεται σε οδούς και σε χώρους που χρησιµοποιούνται για δηµόσια κυκλοφορία οχηµάτων πεζών και ζώων». Η διάταξη αυτή αποτελεί επανάληψη της διατάξεως του άρθρου 1 του προϊσχύοντος ΚOΚ (ν. 2094/92 ΦΕΚ 182Α). Στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου 2696/99 υπό τον παράτιτλο "Ορισµοί" παρέχεται η έννοια των διαφόρων ορισµένων που χρησιµοποιούνται στο κείµενο του ΚOΚ, µεταξύ δε αυτών και της έννοιας «Οδός», ως «Ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δηµόσια κυκλοφορία» και της εννοίας «Μηχανήµατα Εργων», ως «Το µηχανοκίνητο όχηµα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων...». O ορισµός αυτός είναι ο ίδιος που υπήρχε και στον προϊσχύοντα ΚOΚ (ν. 2094/92). Με το άρθρο 46 του 1959/1991 «Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123 Α), ως «Μηχανήµατα Εργων» χαρακτηρίζονται και «τα οχήµατα µεταφοράς γαιών, µεταλλευµάτων, ορυκτών και γενικά χύµα υλών, τα οποία είτε από την κατασκευή τους (διαστάσεις, βάρη) είτε από το είδος τους δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία να εκτελούν µεταφορικό έργο στους δηµόσιους δρόµους της χώρας, αλλά εκτελούν µεταφορές εντός κλειστών χώρων». Η τελευταία αυτή διάταξη ως προς το χαρακτηρισµό ορισµένων µηχανηµάτων ως «Μηχανηµάτων Εργων», ως

3 ειδική και µη συνδεόµενη µε τον ΚOΚ, στον οποίο άλλωστε δεν γίνεται καµιά αναφορά περί καταργήσεώς της, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ισχύουσα και µετά το νέο ΚOΚ. Περαιτέρω και ως προς το πεδίο εφαρµογής του ΚOΚ, στο άρθρο 88 παρ. 1 αυτού ορίζεται ότι " εν επιτρέπεται µηχανοκίνητο όχηµα, ρυµουλκούµενο, µοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχηµα, να κυκλοφορεί οπουδήποτε στη χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό άδεια κυκλοφορίας". ηλαδή η άδεια κυκλοφορίας απαιτείται για "οιονδήποτε χώρο στην Ελλάδα" και όχι µόνον σε οδούς που χρησιµοποιούνται για δηµόσια κυκλοφορία και συνεπώς και σε ιδιωτικές οδούς ή άλλους χώρους στους οποίους κυκλοφορούν οχήµατα αλλά και Μηχανήµατα Εργων, για τα οποία και τα υπ' αυτών ρυµουλκούµενα, στην παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας γίνεται µε απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων έργων, ή αν πρόκειται για αγροτικά µηχανήµατα µε απόφαση του υπουργού Γεωργίας κ.λπ. Το ίδιο πρέπει να λεχθεί και για τις ποινικές διατάξεις των παραγρ. 5 και 6 του άρθρου 85 του ΚOΚ (παραποίηση στοιχείων αναγνώρισης οχηµάτων κ.λπ.), ότι δηλαδή έχουν εφαρµογή και επί των οχηµάτων Μηχανηµάτων έργων κ.λπ., που κυκλοφορούν σε οποιονδήποτε χώρο στην Ελλάδα" και όχι µόνο σε οδούς προοριζόµενες για δηµόσια κυκλοφορία, ενόψει µάλιστα και του ότι οι διατάξεις του Κεφαλαίου Θ του ΚOΚ, άρθρα 84 (στην παραγρ. 1 αυτού ορίζεται "Για την κυκλοφορία στη χώρα των µηχανοκίνητων οχηµάτων") έως 93 «Ταξινόµηση, απογραφή και θέση οχηµάτων σε κυκλοφορία», εφαρµόζονται για οποιονδήποτε χώρο στην Ελλάδα στον οποίο κυκλοφορούν οχήµατα, µηχανήµατα έργων κ.λπ. Συνεπώς ενόψει των ανωτέρω οι διατάξεις του ΚOΚ όσον αφορά την ταξινόµηση απογραφή και θέση σε κυκλοφορία (άδειες) οχηµάτων έχουν εφαρµογή για τα οχήµατα, Μηχανήµατα Εργων κ.λπ. που κυκλοφορούν είτε σε δηµόσιες, είτε σε ιδιωτικές οδούς, αλλά και σε κάθε χώρο στον οποίο διακινείται αόριστος αριθµός προσώπων ή οχηµάτων, όπως εργοτάξια λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. (Βλ. και γνωµ. 9/89 Εισαγγελέα Αρείου Πάγου). Ειδικότερα και όσον αφορά την έγκριση του τύπου των Μηχανηµάτων Εργων την άδεια κυκλοφορίας αυτών κ.λπ., στο άρθρο 84 του ΚOΚ υπό τον παράτιτλο «Εγκριση τύπου οχηµάτων» στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι «Για την κυκλοφορία στη Χώρα των µηχανοκίνητων οχηµάτων, των υπ' αυτών ρυµουλκουµένων ως και µοτοποδηλάτων, είτε αυτά εισάγονται από το εξωτερικό είτε κατασκευάζονται ή συναρµολογούνται στο εσωτερικό, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του τύπου αυτού, η οποία χορηγείται υπό των αρµόδιων υπηρεσιών των υπουργείων Γεωργίας, για τα αγροτικά µηχανήµατα, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Εργων για τα µηχανήµατα έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα λοιπά οχήµατα», στις παραγρ. 2 και 3 ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως των κατά τα άνω εγκρίσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές των άνω οχηµάτων κ.λπ. στη δε παραγρ. 4 ότι "Αν αµφισβητείται από την αρµόδια υπηρεσία ο χαρακτηρισµός µηχανοκίνητου οχήµατος ως αυτοκινήτου, αγροτικού µηχανήµατος ή µηχανήµατος έργου, απαιτείται κοινή απόφαση των αρµόδιων κατά περίπτωση υπουργών, της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Με την απόφαση αυτή συγκροτείται κοινή επιτροπή των συναρµόδιων κατά περίπτωση υπουργείων, η οποία έχει ως έργο την επίλυση της πιο πάνω αµφισβήτησης. Στην αυτήν επιτροπή ανατίθεται και το έργο κατάταξης των οχηµάτων ειδικής χρήσης σε ειδική κατηγορία, εφόσον δεν είναι δυνατή η κατάταξή τους σε µία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται επίσης το περιεχόµενο της ειδικής χρήσης των οχηµάτων αυτών, ως και κάθε λεπτοµέρεια σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης έγκρισης στα οχήµατα αυτά". Από τις διατάξεις αυτές, που ως εκ της σαφηνείας τους δεν χρειάζονται περαιτέρω επεξηγήσεων, σε συνδυασµό µε τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 88 του ΚOΚ, προκύπτει ότι η έγκριση του τύπου των µηχανηµάτων έργων γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩ Ε (παραγρ. 1 άρθρου 84) από τις οποίες γίνεται και η έκδοση της άδειας κυκλοφορίας (παραγρ. 2 άρθρου 88) και ότι σε περίπτωση αµφισβητήσεως για τον χαρακτηρισµό οχήµατος ως αυτοκινήτου ως αγροτικού µηχανήµατος ή ως µηχανήµατος

4 έργου, η αµφισβήτηση αυτή αίρεται από την Επιτροπή που προσδιορίζεται στην παραγρ. 4 του άρθρου 84, σύµφωνα δε και µε το υπ αριθµ /428/ έγγραφο της /νσης Οδικής Κυκλοφορίας που εκδόθηκε υπό το καθεστώς του προϋφιστάµενου ΚOΚ, του οποίου όµως οι διατάξεις για το εν λόγω θέµα είναι απολύτως όµοιες µε το νέο ΚOΚ, "Μετά το χαρακτηρισµό του από την παραπάνω Επιτροπή, το υπόψη όχηµα διέπεται από τις διατάξεις που αφορούν την κατηγορία του". ΙΙ. Εξάλλου µε το άρθρο 20 του ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94Α) ορίστηκε ότι (παραγρ. 1) "Για την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την έγκριση του τύπου των µηχανηµάτων έργων, την απογραφή και ταξινόµηση αυτών, τη χορήγηση και αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας καθώς και για τη χορήγηση και αντικατάσταση των πινακίδων αριθµού κυκλοφορίας, όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 84, 87, 88, 89 και 90 του ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167Α, πρόκειται για τον προϊσχύοντα ΚOΚ, προ του ν. 2094/92, του οποίου όµως οι διατάξεις για το υπόψη θέµα ήταν απολύτως όµοιες µε αυτές του ν. 2094/92, αλλά και αυτές του νέου ΚOΚ), καθορίζονται τα ακόλουθα τέλη: α) Για τη χορήγηση της έγκρισης του τύπου... β) Για την απογραφή ταξινόµηση, τη χορήγηση άδεια κυκλοφορίας... γ) Για την αντικατάσταση της άδειας κυκλοφορίας...". Στην παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται σε δηµόσια οικονοµική υπηρεσία µε βάση σηµείωµα της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραµµατείας ηµοσίων έργων του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων έργων, που θα προσκοµίζει ο υπόχρεος". Ακολούθως, στο υπόλοιπο κείµενο της παραγράφου αυτής και στις λοιπές παραγράφους του άρθρου 1, ορίζεται ο τρόπος διάθεσης του πόρου αυτού των τελών από τις παραπάνω περιπτώσεις, καθορίζεται ετήσιο τέλος χρήσης των µηχανηµάτων έργων (παρ. 3) προσδιορίζεται ο υπόχρεος προς πληρωµή του τέλους αυτού (παρ. 4) και η διάθεση των εσόδων εκ του τέλους χρήσης των µηχανηµάτων έργων (παρ. 5). Oι διατάξεις της παραγρ. 4 του άνω άρθρου που ορίζουν τους υπόχρεους καταβολής των τελών χρήσης κ.λπ. τροποποιήθηκαν µε την παραγρ. 8 του άρθρου 18 του 2386/1996 (ΦΕΚ 43Α) και το άρθρο 14 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α), εν τέλει δε µε το άρθρο 26 του ν. 2682/1999 " ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16Α), η άνω παράγραφος 4, του άρθρου 20 του ν. 2052/92 αντικαταστάθηκε ως ακολούθως: «Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 δεν απαλλάσσεται κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος µηχανήµατος έργων, σε οποιονδήποτε χώρο και αν χρησιµοποιείται αυτό. Τα τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ετήσιας χρήσης µηχανήµατος έργων, τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. Επίσης δεν χορηγείται φορολογική ενηµερότητα στους οφειλέτες τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από ». Τη διάταξη αυτή ακολούθησε και Εγκύκλιος του υπουργείου Oικονοµικών ( /224/ΤΣΕΦ/ ) στην οποία ορίζεται ότι «Με τη νέα διάταξη ορίζεται ρητά, για να µην καταλείπεται αµφιβολία ότι από τα τέλη χρήσης δεν απαλλάσσεται κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι κάτοχος Μ.Ε. σε οποιοδήποτε χώρο και αν χρησιµοποιείται αυτό". Συνεπώς µε την άνω διάταξη ορίζεται πλέον και ρητά ότι τέλη χρήσης οφείλονται και για τα Μ.Ε. που βρίσκονται σε εργοταξιακούς χώρους λατοµείων, µεταλλείων κ.λπ.

5 ΙΙΙ. Από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν το ερώτηµα προκύπτει ότι ιδιοκτήτες Μ.Ε. που χρησιµοποιούνται από λατοµικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις εντός των εργοταξίων τους, αµφισβήτησαν τις υποχρεώσεις για έγκριση τύπου του µηχανήµατος, απογραφή, ταξινόµηση κ.λπ., την καταβολή τελών για τις υπηρεσίες αυτές ως και την καταβολή ετησίων τελών χρήσης για τη χρήση των µηχανηµάτων αυτών που προκύπτουν από τις άνω διατάξεις, ισχυριζόµενοι ότι τα µηχανήµατα αυτά ως ευρισκόµενα σε εργοταξιακούς χώρους, δεν χρησιµοποιούνται για δηµόσια κυκλοφορία και ως εκ τούτου δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΚOΚ κ.λπ. ούτε και σε αυτές του άρθρου 20 του ν. 2052/92. Την αµφισβήτηση των υποχρεώσεων αυτών διατήρησαν και µετά την ισχύ του άρθρου 26 του ν. 2682/99 επικαλούµενοι και την υπ' αριθµ. 355/69 Γνωµοδότηση της Ολοµ. του ΝΣΚ, η οποία επί ερωτήµατος "Αν τα χρησιµοποιούµενα δια την µετακίνησιν των µεταλλευµάτων και άλλων υλικών εντός του χώρου του εργοταξίου του µεταλλείου αυτοκινούµενα βαρέα µηχανήµατα (µάρκας)... εµπίπτουν εις το άρθρον 4 του ν. 3711/1957 δια την ατελή εισαγωγήν των ή καλύπτονται υπό της εν αυτών εξαιρέσεως θεωρούµενα αυτοκίνητα", έκρινε ότι τα µηχανήµατα αυτά καλύπτονται από την ανωτέρω ατελή εισαγωγή, διέλαβε όµως και σκέψη ότι τα µηχανήµατα αυτά «διακινούνται και χρησιµοποιούνται άνευ αριθµού κυκλοφορίας και µόνον εντός των εργοταξίων». Η σκέψη αυτή όµως της ανωτέρω γνωµοδοτήσεως δεν φαίνεται ότι στηριζόταν στη σχετική διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3711/57, η οποία ορίζεται ότι "Τα µηχανήµατα, εξαρτήµατα, ανταλλακτικά εργαλεία εξαιρέσει των αυτοκινήτων, των καυσίµων και των λιπαντικών, άτινα θα εισαγάγη η µισθώτρια εκ του εξωτερικού δια τας ανάγκας των ερευνών της εγκαταστάσεως, των ανανεώσεων αυτών, της εκµεταλλεύσεως του µεταλλείου και του εργοστασίου της παραγωγής ενεργείας της καµινείας, ως και της εν γένει επεξεργασίας των µεταλλευµάτων, απαλλάσσονται κατά την εισαγωγήν και την µεταφοράν των µέχρι του τόπου της χρησιµοποιήσεώς των της πληρωµής παντός φόρου, τέλους, δασµού, εισφοράς ή δικαιώµατος υφισταµένων ή µελλόντων υπέρ του ηµοσίου, ήµων ή Κοινοτήτων, Λιµενικών Ταµείων (πλην των δικαιωµάτων και τελών άτινα καταβάλλονται ως αντάλλαγµα των παρεχοµένων υπηρεσιών ή χρήσεως πραγµάτων ως είναι τα λιµενικά δικαιώµατα κ.λπ.) και παντός άλλου ταµείου ή νοµικού προσώπου ή σκοπού". ηλαδή η διάταξη αυτή καθιερώνει απαλλαγές για τα εν λόγω µηχανήµατα έργων "κατά την εισαγωγήν και την µεταφοράν των µέχρι του τόπου προορισµού των" και όχι κατά το χρόνο λειτουργίας τους. Ανεξαρτήτως της διατάξεως αυτής και της ορθότητας ή µη της ανωτέρω γνωµοδοτήσεως, από την οποία άλλωστε δεν συνάγεται σαφώς απαλλαγή από τα τέλη χρήσης των Μ.Ε., η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 2682/99 που αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν καταλείπει κατά τη γνώµη του Τµήµατος καµιά αµφιβολία ότι τα εν λόγω Μηχανήµατα Εργων που χρησιµοποιούνται από λατοµικές και µεταλλευτικές επιχειρήσεις εντός των εργοταξίων τους υπάγονται στην έγκριση και κατάταξη που προβλέπονται στα άρθρο 84 κ.ε. του κοκ και στην έγκριση, απογραφή, ταξινόµηση και την καταβολή των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2052/92, γι' αυτό και το Τµήµα στα τεθέντα ερωτήµατα της αρµόδιας υπηρεσίας παρέχει οµόφωνα καταφατική απάντηση. Αθήνα Θεωρήθηκε O προεδρεύων Ευστράτιος Βολάνης Αντιπρόεδρος ΝΣΚ O Εισηγητής Νικόλαος Αντωνίου Πάρεδρος ΝΣΚ

6 ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε /ΝΣΗ 13 Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 38 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ Φορτωτής 39 Σπαστήρας 02 Εκσκαφέας 40 Αεροσυµπιεστής 03 Εκσκαφέας?Φορτωτής 41 Χορτοκοπτικό 04 Τρακτέρ?Κοµπρεσέρ 42 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 05 Φορτωτής?Κοµπρεσέρ 43 Αποφρακτικό 06 Προωθητής 44 Αλατοδιανοµέας 07 Ισοπεδωτής 45 Γερανογέφυρα Αυτοκινούµενη 08 Γερανός 46 Καδοπλυντήριο 09 Αντλία Σκυροδέµατος 47 Μετατοπιστικό αεροσκαφών 10 Μπετονιέρα Αυτοφορτωνόµενη 48 Εκτοξευτής σκυροδέµατος 11 Οδοστρωτήρας 49 Εκτοξευτής κονιάµατος 12 Γεωτρύπανο 50 Αµµοβολιστικό ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)

7 13 Σφύρα Υδραυλική 51 Μεταφορική ταινία 14 Ασφαλτοδιανοµέας (Φέντεραλ) 52 Μετατοπιστικό τρένων 15 Επουλωτικό Λάκκων 53 Μπετονιέρα σηράγγων 16 ιαστρωτήρας ασφ/µίγµατος (Φινίσιερ) 54 Φορτωτής ξυλείας 17 Σάρωθρο 55 Γερανός-Αεροσυµπιεστής 18 Αποξέστης (Σκρέιπερ) 56 Φορτωτής-Ακτοκαθαριστής 19 ιαγραµµιστικό 57 Υδροδιασκορπιστής 20 Εκχιονιστικό 58 Παρασκευαστής αφροµπετού 21 Γοµωτής 59 Κλιµατιστικό 22 Καλαθοφόρο 60 Παρασκευαστής µπετού 23 Κόσκινο µηχανικό 61 Ψηφιδοδιανοµέας 24 Λοιπά 62 Αφροδιαστρωτήρας 25 Γερανός-Εκσκαφέας 63 Λιπαντής 26 Περονοφόρο

8 64 Μετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων 27 Ασφαλτοκόπτης 65 Επεξεργαστής απορριµµάτων 28 Εργοταξιακό αυτοκίνητο (Τάµπε 66 Πρέσα σκραπ 29 Ακτοκαθαριστής 67 Πρέσα απορριµµάτων 30 Χιονοδιαστρωτήρας 68 Πυροσβεστικό 31 ιαστρωτήρας σκυροδέµατος 69 Πολυµηχάνηµα 32 Ανακυκλωτής ασφάλτου 70 Αναβατόριο φαγητών επ/των α/φων 33 Αντλία καύσιµου (Ντισπένσερ) 71 Αναβατόριο ασθενών επ/τω α/φων 34 Κλιµακοφόρο 72 Πλυντικό πίστας 35 Αναβατόριο 73 Ολισθηρόµετρο 36 Πασσαλοµπήκτης 74 Σπαστήρας ελαστικών, πλαστικών 37 ιατρητικό 75 Μετατ. καροτσ. αποσκ. επιβ. α/φών 38 ιατρητικό φορείο

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ANAKATAΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-14-01-00 07 Σιδηροδροµικά έργα 14 Υγιεινή και Ασφάλεια 01 Όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α'

ΘΕΜΑ: 134/1996 (ΦΕΚ Α' * ΚΒΣ * Νο. 21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/7/1996 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1082121/591 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1206 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γνωμοδότηση 137/2010 Ερώτημα: Το υπ' αριθμό Πρωτοκόλλου 168/1.2.2010 ερώτημα του Γραφείου Υφυπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Περίληψη Ερωτημάτων: «Α. Δύναται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β

ΑΔΑ: Β4Λ51-46Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18. Αθήνα, 14 6-2012 Αριθ. Πρωτ. Δ17α/01/100/ΦΝ433.β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούµε την αριθ. 355/2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων.

Σας κοινοποιούµε την αριθ. 355/2012 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων. Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ : Α' Ταχ. /νση: Κ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αριθµ. Φύλλου 46 3 Μαρτίου 2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2801 Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΨΑΡΩΝ Μάιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 0 Αντικείμενο του Κανονισμού... 3 Άρθρο 2 0 Νομικό Πλαίσιο... 3 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 1-2/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-33 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ιάφορα φορολογικά θέµατα - Γενικά Αριθµός απόφασης: 3456 Έτος: 2009 Σύντοµη Περίληψη: - Επενδύσεις. Επιχορήγηση επενδύσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο)

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Σχέδιο) Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Γενικά... 3 Άρθρο 1 Σκοπός του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων... 3 Άρθρο 2 Ορισμός κοινόχρηστου χώρου... 3 Άρθρο 3 Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους.

2. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι 29 Σεπτεµβρίου 2010, συνεχίζουν να ισχύουν µε τους όρους έκδοσής τους. Αθήνα, 11 Μαΐου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΩΣ 444/2005 ΤΜΗΜΑ Α' Συνεδρίαση της 5 ης Οκτωβρίου 2005. Σύνθεση Προεδρεύων : Κωνσταντίνος Βολτής, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους

Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Οχήµατα που δεν τελούν υπό την κατοχή των ιδιοκτητών τους Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4. Αποδοχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ΚΟΚ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-2-2000 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/146/2/Π.Ε/Φ.5.1.1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΟΜΟΘ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 3/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Φορολογικό 3-23 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Ντέκα Λευκοθέα: Η συνταγµατικότητα του τεκµαρτού τρόπου προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας εταιρικών συµµετοχών,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.

Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Ν. 3710/08 (ΦΕΚ 216 Α/23-10-2008): Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ -------- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -------- ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης,

β. την παρακολούθηση και προεργασία κωδικοποίησης της νοµοθεσίας επί των θεµάτων της µεταποίησης, ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3325 (ΦΕΚ Α 68/11.03.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9)

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ (Άρθρο 11 παρ. 1-9) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας

ΘΕΜΑ Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο επί του νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων του ήµου Καρδίτσας Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 393/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 1959/91 Για τις οδικές µεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 123/Α/5-08-91) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρύθµιση θεµάτων φορτηγών αυτοκινήτων Άρθρο 1 Το άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα