Η μετανάστευση ως παράγοντας άμβλυνσης των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην εκπαίδευση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η μετανάστευση ως παράγοντας άμβλυνσης των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην εκπαίδευση."

Transcript

1 Η μετανάστευση ως παράγοντας άμβλυνσης των επιπτώσεων της δημογραφικής γήρανσης στην εκπαίδευση. Κων/να Κολλιοπούλου, Σχ. Σύμβουλος Π.Ε. Η δημογραφική γήρανση, δηλαδή η συστηματική μεταβολή της κατά ηλικία σύνθεσης του πληθυσμού (μείωση του αριθμού των νέων, αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων), ασκεί καθοριστική επίδραση στο κοινωνικοοικονομικό, πολιτισμικό, ψυχολογικό, υπαρξιακό και εθνικό επίπεδο όλων των σύγχρονων αναπτυγμένων χωρών. Η εκπαίδευση ως δομικό υλικό κάθε κοινωνίας που σχετίζεται άμεσα (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημογραφικό παράγοντα, δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Έτσι από το σχ. έτος έχει ήδη αρχίσει μια σταθερά καθοδική τάση στον αριθμό των μαθητών της α/θμιας εκπαίδευσης, που σταδιακά επεκτείνεται και στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όμως η μεγάλη εισροή μεταναστών, τα τελευταία χρόνια, δείχνει να αναχαιτίζει την πτώση του αριθμητικού μεγέθους του μαθητικού δυναμικού και να αναστρέφει έστω και προσωρινά το αναμενόμενο σκηνικό, διότι οι μετανάστες, έως ότου υιοθετήσουν τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας υποδοχής τους, λειτουργούν με τα δικά τους κοινωνικά πρότυπα της αυξημένης σχετικά γεννητικότητας, με αποτέλεσμα να αμβλύνουν το οξύ φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης. The demographic ageing, that it means the systematic change in the age composition of the population (reduction of the number of young persons and increase of the number of old men) has a decisive influence on the socioeconomic, cultural, psychological, existential and national level of all modern developed countries. Education as a structural material of any society that is directly related (qualitatively and quantitatively) with the demographic factor could not be spared. So from the school year has already begun a steady downward trend in the number of students of Primary Education, which is progressively extended to the next levels of education. However, the large influx of immigrants in recent years, seems to intercept the decline in the number of students and even temporarily, it reverse the expected prediction, because until the immigrants adopt the social norms of their host country, they operate with their own social models of increased birthrate, which has as result to blunt the acid phenomenon of demographic ageing. 114

2 1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς, μετανάστευση θεωρείται η γεωγραφική μετακίνηση πληθυσμού από μία χώρα σε μία άλλη (χώρα αποστολής ή καταγωγής και προορισμού ή υποδοχής αντίστοιχα), ή από μία περιοχή μίας χώρας σε άλλη περιοχή της ίδιας χώρας (τόπος καταγωγής ή αναχώρησης και άφιξης ή εγκατάστασης αντίστοιχα), η οποία συνεπάγεται αλλαγή διαμονής του μετακινούμενου. Ορίζεται και ως «αντίδραση του ατόμου απέναντι στους κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς καταναγκασμούς της κοινωνίας στην οποία ζει» (Καβουριάρης Μ. : 1990, 307). Ανάλογα με το κριτήριο διάκρισης που χρησιμοποιείται κάθε φορά, η μετανάστευση κατατάσσεται σε διάφορες κατηγορίες, π.χ. με κριτήριο το κράτος, διακρίνεται σε: α) διεθνή ή εξωτερική (κίνηση από ένα κράτος προς άλλο) και β) εσωτερική περιοδική και συνεχή (κίνηση από έναν οικισμό σε άλλον μέσα στα όρια του ίδιου κράτους). Ιδιαίτερη μορφή εσωτερικής μετανάστευσης αποτελεί ο εξαστισμός ή αστυφιλία. (Τσαούσης Δ. Γ. : 1986, ), (1987, ). (Λαμπριανίδης Λ. : 1992 : ). Ο Wrong D. H. (1969 : 84), διέκρινε πέντε βασικές κατηγορίες μετανάστευσης: α) Αρχέγονη (Primitive), β) Επιβαλλόμενη (Forced), γ) Αναγκαστική (Impelled), δ) Ελεύθερη (Free) και ε) Μαζική (Mass), που αφορά μετακινήσεις ολόκληρων ομάδων, που θεωρούν τη μετανάστευση «καθιερωμένο πρότυπο μαζικής συμπεριφοράς». Πάντως η μεταπολεμική ενδοευρωπαϊκή μετανάστευση χαρακτηρίζεται ως σύγχρονη, σε αντιδιαστολή με την «παραδοσιακή» υπερπόντια, ενώ ο όρος σύγχρονη νεωτερική μετανάστευση, ταυτίζεται με την μεταβολή του τόπου εγκατάστασης του εργατικού δυναμικού (Μουσούρου Λ. Μ. : 1991, 16-24). Σε παγκόσμια κλίμακα, δύο είναι οι χαρακτηριστικές μορφές διεθνούς μετανάστευσης: α) μετακίνηση εργατικού δυναμικού και β) οι μετατοπίσεις πληθυσμιακών μαζών από πολεμικές ή πολιτικές αιτίες. Αναλυτικότερα, διακρίνονται τα εξής είδη μεταναστών: Ι) Απόδημοι. Με τον όρο αποδημία υποδηλώνεται η διεθνής ή εξωτερική μετανάστευση από την πλευρά του κράτους από το οποίο μετακινείται ο μετανάστης. Αφορά την αναχώρηση από ένα κράτος με σκοπό τη μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση σ ένα άλλο κράτος. Το φαινόμενο της αποδημίας, από κοινωνικοψυχολογική άποψη, δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός που αφορά την προσωπική ζωή του μετανάστη και την κοινωνία στην οποία ζει, αλλά μία συνεχή διαδικασία διαδοχικών γεγονότων που επηρεάζουν τόσο κάθε άτομο ξεχωριστά όσο και τον ευρύτερο κοινωνικό χώρο (Krau E. : 1991). Έχει μία διαρκή διάσταση που εντοπίζεται στο διεθνικό και πολύπλευρο χαρακτήρα του. Είναι διεθνικό, αφού συμμετέχουν σ αυτό πολλές χώρες και εκφράζει το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξης ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες χώρες εξαγωγής και τις αναπτυγμένες χώρες εισαγωγής εργατικού δυναμικού. Είναι δε πολύπλευρο, αφού δεν εξηγείται μόνο από το ποσοστό ανεργίας, υποαπασχόλησης και διαφοράς εισοδήματος μεταξύ των χωρών αποστολής και των χωρών απασχόλησης (που είναι αναπόφευκτα οι κύριες αιτίες της), αλλά 115

3 και από πολιτικούς, μορφωτικούς κ.λπ. παράγοντες. ΙΙ) Παλιννοστούντες. Με τον όρο παλιννόστηση υποδηλώνεται η επιστροφή των αποδήμων από το εξωτερικό και η εγκατάστασή τους στο κράτος της αρχικής τους προέλευσης ή αλλιώς επαναπατρισμός τους. Το φαινόμενο της παλιννόστησης προκαλείται από ένα συνδυασμό οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών παραγόντων που χαρακτηρίζουν τόσο τις χώρες υποδοχής όσο και τις χώρες αποστολής μεταναστών με αντίστροφη στην κάθε περίπτωση χωρών κατεύθυνση. Γι αυτό και δεν είναι δυνατόν να εξεταστεί ανεξάρτητα από την αποδημία, γιατί το ποιος και γιατί επιστρέφει είναι συνάρτηση του ποιος και γιατί αποδήμησε. Ούτε επίσης η παλιννόστηση που αφορά κυρίως τις χώρες αποστολής μπορεί να αναλυθεί έξω από το πλαίσιο των χωρών υποδοχής. H παλιννόστηση αφορά την εισροή μεταναστών σε μία χώρα που μπορεί να είναι υπήκοοι της χώρας αυτής ή ξένοι. Ο όρος μετανάστευση επιστροφής, χρησιμοποιείται για μετακίνηση ατόμων που κατευθύνονται προς τον τόπο καταγωγής τους ύστερα από απουσία σχετικά μεγάλου χρονικού διαστήματος από αυτόν. Τέλος, ο όρος επαναπατρισμός αφορά μία μορφή μετανάστευσης επιστροφής, που όμως αναλαμβάνεται από κάποια δημόσια εξουσία (π.χ. ανταλλαγή πληθυσμών ή συνοριακή διευθέτηση). (Παπαευαγγέλου Γ. Τσίμπος Κ. : 1992, 117). Κατά τον Σιάμπο Γ. Σ. (1986 : 73), αντί του όρου παλιννόστηση που καλύπτει μερικά την έννοια της εισροής από το εξωτερικό για εγκατάσταση, θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ο όρος «επιδήμηση». Τα αίτια του επαναπατρισμού διαφοροποιούνται ανάλογα με τη φύση του, αν δηλαδή είναι αναγκαστικός ή θεληματικός. (Κασιμάτη Κ. : 1984, 49). Στην περίπτωση της αναγκαστικής επιστροφής βασική αιτία είναι η οικονομική ύφεση στις χώρες υποδοχής, που έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί αβέβαιη η θέση των μεταναστών. Αντίθετα, στη θεληματική παλιννόστηση πρωτεύοντα ρόλο παίζουν άλλες κοινωνικές αιτίες, που πηγάζουν από την ανάγκη κοινωνικής ένταξης και τα προβλήματα της δεύτερης γενιάς μεταναστών. (Κασιμάτη Κ. :1984, 101-2).Γιατί είναι γνωστό ότι το άτομο ωθείται στην αποδημία επειδή είναι ελλιπής στη χώρα του η οικονομική του ένταξη και αποφασίζει να παλιννοστήσει γιατί η κοινωνική του ένταξη στη χώρα υποδοχής δεν είναι ικανοποιητική. Πάντως γεγονός είναι ότι και η επανένταξη απαιτεί υπεράνθρωπα αποθέματα ικανοτήτων προσαρμογής εκ μέρους του αποδήμου, ενώ παράλληλα υπονοεί πως, ενώ τα προβλήματά του στην χώρα υποδοχής προέρχονταν από την ατελή του ένταξη στη χώρα αυτή, όταν παλιννοστεί προέρχονται, αντίθετα, από την ένταξή του στη χώρα υποδοχής και εξαρτώνται από την ταχύτητα απόρριψης των επίκτητων χαρακτηριστικών που στοιχειοθετούν την ένταξη αυτή. (Κολλάρου Τ. Α.. Μουσούρου Λ. Μ. : 1980, 47, 99). ΙΙΙ) Πρόσφυγες. Η προσφυγική μετανάστευση αφορά τη βίαιη και καταναγκαστική μετατόπιση μικρών ή μεγάλων πληθυσμιακών μαζών. Το πρόβλημα των προσφύγων άρχισε να τίθεται πραγματικά με την εμφάνιση των 116

4 σταθερών και κλειστών συνόρων κατά το τέλος του 19 ου αιώνα και με το διαμοιρασμό της υφηλίου μεταξύ κυρίαρχων κρατών, που υπεράσπιζαν τα προνόμιά τους. Διότι, από τη μία μεριά, η επιδίωξη ομοιογένειας μέσα στα σύνορα οδήγησε λογικά στην προκατάληψη εναντίον των εθνικών, θρησκευτικών και μάλιστα των ιδεολογικών μειονοτήτων και εντέλει στις διώξεις ή την απέλασή τους, από την άλλη μεριά, και σε συνδυασμό με το κλείσιμο των συνόρων (η επιδίωξη αυτή) έκανε πιο δύσκολη και συχνά αδύνατη την εγκατάσταση των μειονοτήτων αυτών σε άλλες χώρες και την ένταξή τους σ αυτές. (Lochak D. : 1985, 35). Το ζήτημα της αφομοίωσης, της συνεχιζόμενης απομόνωσης ή της δυνατής εκδίωξης των εθνικών μειονοτήτων είναι δυνατόν να αποτελεί την κρισιμότερη δοκιμασία των δημοκρατικών κανόνων που οι κοινωνίες πέρασαν ποτέ (Hoskin M. Mishler W. : 1983, 440). Παρόλα αυτά και αντίθετα με τη μετανάστευση με την οποία διαπλέκεται, το προσφυγικό έχει ελάχιστα απασχολήσει ως πρόβλημα κοινωνικοοικονομικό. (Μουσούρου Λ.Μ. : 1991, 23-4). IV) Αλλοδαποί. Πρόκειται για πολίτες άλλης χώρας. Αυτό που χαρακτηρίζει τον αλλοδαπό στο εθνικό κράτος είναι η πολιτικοποίησή του: ο γηγενής προσδιορίζεται ως ο προερχόμενος από το κράτος, το οποίο είναι μία κατεξοχήν πολιτική μορφή, ενώ ο αλλοδαπός προσδιορίζεται ως ο μη-γηγενής και (αδιαίρετα) μη πολίτης, καθώς δεν ανήκει στην πολιτική κοινότητα, τη συγκροτημένη σε κράτος. Κατά τον Lochak D. (1985 : 8, 36), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του αλλοδαπού καθορίζονται από ένα νομικό καθεστώς, το οποίο προσδιορίζει τη σταθερή κοινωνική θέση του και τον εγκλείει στην περιθωριακή του κατάσταση, νομιμοποιώντας ταυτόχρονα τις εις βάρος του διακρίσεις. 2. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η εξωτερική μετανάστευση μπορεί να μετρηθεί με άμεσους ή έμμεσους τρόπους. (Σάκαλης Ι. Α. : 1977 : 141-2), (Τζιαφέτας Γ. Ν. : 1990, 77-8), (Παπαευαγγέλου Γ. Τσίμπος Κ. : 1992, ), (Ταπεινός Γ. Φ. : 1993, 48-54, ), (Σακέλλης Γ. : 1993, 17), (Barclay G. W. : 1966, ), (Brass W : 1968, 540 & 1975, 160), (Matras J. : 1977, 121-3), (Wunsch G. : 1978, 204), κ.α. Το κύριο χαρακτηριστικό των στοιχείων της μετανάστευσης είναι ότι παρουσιάζουν διαχρονικά μεγάλες και απρόβλεπτες διακυμάνσεις και ότι είναι γενικά μειωμένης αξιοπιστίας τόσο σε ό,τι αφορά τις διαφυγές των μετακινουμένων όσο και σε ό,τι αφορά τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά που δηλώνουν. Στην Ελλάδα, η ΕΣΥΕ, ως μοναδική πηγή στοιχείων εξωτερικής μετανάστευσης, εφάρμοζε τις συνοριακές καταγραφές, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1977, στηριζόμενη στην ισχύουσα νομοθεσία: Ν. 4310/1929, Ν. 5405/1932 και Υπουργ. Απόφ Φ13/1/1967. Την περίοδο μετανάστευσαν συνολικά άτομα (Έμκε - Πουλοπούλου Η. : 1994, 172), κυρίως προς ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη (Νικολινάκος Μ. : 1974, 34), οι 117

5 περισσότεροι άνδρες, νέοι που προέρχονταν κυρίως από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο, γεγονός που επηρέασε σημαντικά την κατά φύλο και ηλικία πυραμίδα του πληθυσμού και επιτάχυνε τη γήρανσή του, αφού και οι κενούμενες θέσεις εργασίας στις αστικές περιοχές καλύπτονταν από εσωτερικούς μετανάστες, γεγονός που απέβαινε σε βάρος του αγροτικού πληθυσμού. Η περίοδος μετά το 1974 χαρακτηρίζεται από εκτεταμένο ρεύμα παλιννόστησης, κυρίως λόγω των αρνητικών κοινωνικοοικονομικών που επικρατούσαν στη Δ. Γερμανία. Είναι όμως μια περίοδος θετικών εξελίξεων για την Ελλάδα, που αφορούσε μια συνολική προσπάθεια αναστροφής του δυσμενούς κλίματος που επικράτησε κατά τη διάρκεια της επταετούς δικτατορίας. (Σακέλης Γ. : 1993, 38). Μετά το 1977, αυτή η αναστροφή του μεταναστευτικού ρεύματος, προκάλεσε εισροή μεταναστών, στην αρχή Ελλήνων παλιννοστούντων από κύρια τη Δ. Γερμανία και άλλες χώρες και πολιτικών προσφύγων από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση (Κασιμάτη Κ. : 1984), (Κασιμάτη Κ. κ.α, : 1992, 80-1, 94-95), (Έμκε - Πουλοπούλου Η. : 1990), (Αγτζίδης Β. : 1990,103-30), (Πετρινιώτη Ξ. : 1993, 18), κ.α. Αργότερα, πραγματοποιήθηκε μεγάλη εισροή Αλβανών (Ψημμένος, Ι. στο Κασιμάτη Κ., : 1998), (Λαμπριανίδης, Λ. - Λυμπεράκη, Α. : 2001), (Καραντινός, Δ., Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. και Φρονίμου, Ε. (επ.) : 2002) και Βορειοηπειρωτών αλλά και μεταναστών και λαθρομεταναστών- άλλων εθνικοτήτων, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η μικροαπογραφή του (σε δείγμα 3,4% των νοικοκυριών του ελληνικού πληθυσμού) διαπίστωσε ότι παλιννόστησαν τη 15ετία άτομα. Στοιχεία που συλλέχθηκαν από διοικητικές αρχές σχετικά με τους Έλληνες με ξένη υπηκοότητα που επέστρεψαν μετά από μια ορισμένη χρονική περίοδο έδειξαν μια καθαρά πτωτική τάση (74%) στην 5ετία (Πετρινιώτη Ξ. : 1989, 24-5), (Αλεξανδρίδης Μ. : 1987, 62 και επομ.). Για την περίοδο αναφέρονται γύρω στα χιλ. άτομα (Αλβανοί, Ευρωπαίοι, Αφρικανοί, Ασιάτες) (Λινάρδος Ρυλμόν Π. : 1993, 23/28-9). Σύμφωνα με την Έμκε Πουλοπούλου Η. (1994 : 213), η από τη δεκαετία του 1980 μαζική είσοδος μεταναστών, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 υπολογίστηκε σε χιλιάδες άτομα, από τα οποία πολλά εργάζονταν χωρίς άδεια εργασίας και ορισμένα χωρίς άδεια παραμονής, ενώ υπολογίσθηκε ότι κάθε χρόνο έφθαναν στη χώρα μας χιλιάδες Αλβανοί και την περίοδο έφθασαν στην Ελλάδα και Πόντιοι. Έρευνα του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης για τα έτη 1997, 1998, 1999 μέχρι και το τέλος του 2000, εμφάνισε γύρω στους παλιννοστούντες ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ. (Αδάμ Κ. : 2001, 14/8) Στην πράξη ήταν και είναι δύσκολη η διάκριση μεταξύ μεταναστών και επισκεπτών, συνήθως η στατιστική μέτρηση του φαινομένου από την ΕΣΥΕ, γίνεται αναφορικά με τη διάρκεια απουσίας από τον προηγούμενο τόπο διαμονής ή τη διάρκεια παραμονής στο νέο τόπο διαμονής. Οι μετανάστες 118

6 συνιστούσαν και συνιστούν έναν σχετικά νέο πληθυσμό. Η πυραμίδα των ηλικιών τους δείχνει, με την πολύ ευρεία βάση της και την πολύ στενή κορυφή της, τη νεότητα του εν λόγω πληθυσμού. Μεγάλο μέρος αυτού συγκεντρώνεται γύρω από την ηλικία των ενηλίκων, δηλαδή την ενεργό ηλικία, με πολλά παιδιά, ενώ οι προχωρημένες ηλικίες έχουν πολύ μικρότερη αντιπροσώπευση στον συνολικό πληθυσμό. Η ισχυρή παρουσία μεταναστών ανέκαθεν συνδεόταν με το γεγονός ότι η μετανάστευση ανταποκρινόταν στις ανάγκες εργατικού δυναμικού, κυρίως σε ορισμένους κλάδους δραστηριότητας που είχαν τη φήμη ότι ήταν κοπιώδεις ή κακοπληρωμένοι, καθώς και από την έλξη που ασκούσαν οι περισσότερο αναπτυγμένες χώρες στους πληθυσμούς των τρίτων χωρών. Γενικότερα, από το 1985 έως σήμερα, υπάρχει μια τεράστια αύξηση μεταναστών στις χώρες της ΕU-27, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πάρει υπέρογκες διαστάσεις. Τη δεκαετία από το 1997 μέχρι το 2007 η καθαρή αύξηση του πληθυσμού τετραπλασιάστηκε όπως και ο αριθμός των μεταναστών, ενώ η φυσική αύξηση (γεννήσεις θάνατοι) διπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα το 80% περίπου της αύξησης να οφείλεται στη μετανάστευση (πιν. 1). Ειδικότερα, η χώρα μας μετά το μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής αλλοδαπών (πιν. 2), κυρίως από γειτονικές αλλά και αφρικανικές και ασιατικές χώρες, των οποίων η μαζική είσοδος φάνηκε να επιφέρει προσωρινά την απαιτούμενη «δημογραφική ισορροπία», παρόλο που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, όπως, η αύξηση της ανεργίας κυρίως στον τομέα κατασκευών, η εισφοροδιαφυγή, ή ένταση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, κ.α. (Κουτσούμπας Χ. : 1985, ), (Θεοδωρόπουλος Χρ. και Συκιώτου Α. επ. : 1994), (Πετρινιώτη, Ξ. : 1990, 1993, 1995), Κωνσταντόπουλος Χρ. Μαράτου - Αλιπράντη Λ. - Γερμανός Δ. - Οικονόμου Θ. (επ.) : 1999). (Μαρβάκης Αθ. - Παρσανόγλου Δ. - Παύλου Μ. (επ.) : 2001), (Λιανός Θ. : 2003), (Λιανός Θ. - Μπένος Θ. : 2003), (Γεωργαράκης Ν. Σαρρής Ν. Στρατουδάκη Χ. κ.α. : 2009). Στην απογραφή του Μαρτίου 2001, στα 11 περίπου εκ. κατοίκους που διέμεναν στην Ελλάδα, οι ήταν ξένης υπηκοότητας ( πολίτες από τις - πριν τη διεύρυνση - χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, , ήτοι το 57% Αλβανοί, Βούλγαροι - η δεύτερη πιο μεγάλη πληθυσμιακή κατηγορία - κλπ). Σήμερα οι αλλοδαποί υπερβαίνουν το 1 εκ., δηλαδή αποτελούν περίπου το 9-10% του ελληνικού πληθυσμού. Συγκεντρωτικά, από το 1960 έως το 1996 ενώ η φυσική αύξηση του πληθυσμού έπεσε από 11,50 σε 0,10 ανά 1000 κατοίκους, η καθαρή αύξηση έπεσε μόνο από 7,90 σε 1,90, γεγονός που οφείλεται στη μετανάστευση. Και επί πλέον, για το διάστημα , σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ η μέση ετήσια φυσική αύξηση του πληθυσμού ήταν της τάξης του 0,02%, η καθαρή μετανάστευση αυξήθηκε κατά 0,35%. Η εισροή μεταναστών, φαίνεται ότι παίζει καθοριστικό ρόλο στις δημογραφικές εξελίξεις με το να επιβραδύνει τους ρυθμούς δημογραφικής 119

7 γήρανσης. Η δημογραφική γήρανση, δηλαδή η επιμήκυνση του προσδόκιμου επιβίωσης από τη μια και η πτώση της γονιμότητας από την άλλη, έχουν οδηγήσει τη χώρα μας αλλά και όλες τις αναπτυγμένες χώρες σε μια νέα δημογραφική ισορροπία με χαρακτηριστικά την συνεχώς αυξανόμενη αναλογία των ηλικιωμένων ατόμων ή αλλιώς των ατόμων της αποκαλούμενης ευσχήμως «τρίτης ηλικίας» και την παράλληλη μείωση της αναλογίας των νέων στο συνολικό πληθυσμό (πιν. 3Α, 3Β). Η μετανάστευση αποτελεί έναν δυναμικό παράγοντα, μια σημαντική παράμετρο που ίσως είχε υποτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια και είναι ουσιώδους σημασίας, διότι, έστω και προσωρινά, ανατρέπει το αναμενόμενο δημογραφικό σκηνικό. Η ανατροπή αυτή δεν ισχύει «εσαεί», διότι οι μετανάστες μετά παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος υιοθετούν τα κοινωνικά πρότυπα του τόπου υποδοχής τους, έτσι ώστε να οδηγούνται σε μείωση της γεννητικότητας. Έτσι κι αλλιώς, όσοι μεταναστεύουν σε άλλη χώρα με σκοπό τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, εγκαθίστανται κυρίως στα αστικά κέντρα ( πιν. 2). Σύμφωνα με τον Ph. Aries: «η σχέση αστικού περιβάλλοντος και χαμηλής γεννητικότητας δεν είναι αυτόματη και δεδομένη, αλλά εξαρτάται από ποικίλες συγκυρίες που διαμορφώνουν έναν τρόπο ζωής και μια ιδιαίτερη στάση του πληθυσμού». (Pressat R. : 1975, 108). Πάντως η μείωση των γεννήσεων σχετίζεται θετικά με την αστικοποίηση, την ευρύτερη άνοδο του μορφωτικού επιπέδου (την επιμήκυνση του χρόνου σπουδών) και την αύξηση της απασχόλησης της γυναίκας που συμβάλλει στην αναβολή της τέλεσης γάμου και την αποδοχή σύγχρονων αντιλήψεων και προτύπων, κλ.π. (Συμεωνίδου Χ. : 1992, 1997), (Έμκε - Πουλοπούλου Η. : 1987, 36-59, 1994, ), (Αγαπητίδης Σ. Ι. : 1993, 14-8), (Δρεττάκης Μ. Γ. : 1996, 13-7), κ.α Υπάρχει αμφίδρομη συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εκπαίδευσης ενός ατόμου και της ροπής του για μετανάστευση. Από τη μια, τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης τείνουν να έχουν υψηλότερη τάση για μετανάστευση και κυρίως αστικοποίηση από τα άτομα με λιγότερη εκπαίδευση, επειδή: αφενός μεν η εισοδηματική ανισότητα ανάμεσα σε αυτό που μπορούν να κερδίσουν στις αστικές περιοχές και στο κόστος ευκαιρίας στον αγροτικό χώρο είναι μεγαλύτερη, αφετέρου δε, είναι πιο πιθανόν να αποκτήσουν μια επικερδή απασχόληση στο σύγχρονο τομέα (Todaro Μ. P. : 1988, 363-8). Από την άλλη, από τους μετανάστες απαιτούνται όλο και υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς η ζήτηση εργασίας στον τόπο υποδοχής τείνει να υπερβαίνει την προσφορά και τότε μπαίνουν σε κίνηση δυο δυνάμεις. Από την πλευρά των εργοδοτών, θέσεις εργασίας που προηγουμένως είχαν καταληφθεί από άτομα με π.χ. στοιχειώδη εκπαίδευση, δίνονται μόνο σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά δε των υποψήφιων για εργασία χρειάζονται μερικά επιπλέον χρόνια εκπαίδευσης για να είναι ικανοί ν ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις. Οι πιο μορφωμένοι βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τους λιγότερο μορφωμένους και έχουν αυξημένες σχετικά ευκαιρίες για να βρουν καλύτερα αμειβόμενες απασχολήσεις κυρίως στον αστικό τομέα, κι αυτό 120

8 οφείλεται όχι τόσο στην ανώτερη εκπαίδευσή τους όσο στο φαινόμενο της «διύλισης» ή της «επαγγελματικής εκτόπισης», που οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης για όλο και υψηλότερα επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης, ώστε να ικανοποιηθούν οι αυστηρότερες προϋποθέσεις για την κατάληψη μιας θέσης εργασίας ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το δημογραφικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του όλου κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού συστήματος της χώρας και σχετίζεται άμεσα (τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά) με το εκπαιδευτικό σύστημα. Η δημογραφική γήρανση έχει προκαλέσει σημαντική συρρίκνωση στο αριθμητικό μέγεθος των μαθητών της α/θμιας εκπαίδευσης. Από το σχολικό έτος έως το ο συνολικός αριθμός των μαθητών, έχει περιοριστεί περισσότερο από το ¼ του αρχικού του μεγέθους (- 29,40%). Στη δημόσια εκπαίδευση, το διάστημα μεταξύ των σχολικών ετών και , σημειώθηκε ο μεγαλύτερος όγκος της μείωσης (-30%). Το το ετήσιο ποσοστό μείωσης έφθασε στην υψηλότερη τιμή του (- 4,09%). Αυτό φυσικά ήταν αναμενόμενο, αφού ο δείκτης ολικής γονιμότητας, σύμφωνα με την ΕΣΥΕ (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας), είχε καταγράψει σημαντική πτώση (από 2,63 σε 1,68) την πενταετία 1980 έως 1985 (που είχαν ως επί το πλείστον γεννηθεί οι μαθητές που φοιτούσαν το διάστημα έως στο δημοτικό σχολείο). Μετά το υπάρχει μια σταθεροποίηση με μικρές αυξομειώσεις και γενική τάση ελαφρά καθοδική μετά το Στην ιδιωτική εκπαίδευση, ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε λιγότερο (-18,5%). Μέχρι το σχολικό έτος (με εξαίρεση το και ) ακολούθησε ανοδική τάση, ενώ στη συνέχεια άρχισε να φθίνει με σχετικά υψηλό ρυθμό που επιταχύνθηκε κυρίως τη διετία και όπου η ετήσια μείωσή του έφθασε -6,08% και -7,34% αντίστοιχα, για να παρουσιάσει το μια σχετική ανάκαμψη στο ρυθμό πτώσης (έπεσε στο - 3,09%) και έκτοτε μέχρι το να έχει ελαφρά ανοδική τάση και σχετική σταθεροποίηση στα επίπεδα του , ενώ μετά το , φαίνεται να κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα. Η ιδιωτική εκπαίδευση αντιστάθηκε περισσότερο στις δημογραφικές πιέσεις. Αυτό οφείλεται άραγε στην ποιοτική αναβάθμισή της (ή αλλιώς ποιοτική υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης) τα τελευταία χρόνια ή στην πελατειακή μορφή λειτουργίας της; Ας μην ξεχνάμε ότι, οι μαθητές που φοιτούν στην ιδιωτική εκπαίδευση ανήκουν σε μεσαία και ανώτερα κοινωνικά στρώματα με σχετικά υψηλότερο κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο οικογένειας, που τους στηρίζει περισσότερο. Οι μαθητές της Α' τάξης εμφάνισαν το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης (- 31,46% στη δημόσια εκπαίδευση και -28,53% στην ιδιωτική), συγκριτικά με αυτούς των άλλων τάξεων. Εκτός του δημογραφικού παράγοντα, αυτή η εξέλιξη προφανώς οφείλεται και σε μια σχετική αλλαγή που έγινε στο νομικό πλαίσιο που αφορά την ηλικία εισόδου των μαθητών στη δημοτική εκπαίδευση (έπαψαν 121

9 να γίνονται δεκτοί μαθητές από την ηλικία των 5½ χρονών, Ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ. Α 31/7/1995), Άρθρο 10. 1β). Στη δημόσια εκπαίδευση οι μειώσεις ήταν: στη Β' τάξη -29,22%, στη Γ' τάξη -28,42%, στη Δ' τάξη -30,60% στη Ε τάξη -30,23% και στη Στ' τάξη -30,66%). Στην ιδιωτική εκπαίδευση οι αντίστοιχες μειώσεις ήταν: -22,89%, -18,94%, -16,68%, -11,85%, -9,65%. Οι μαθητές της Α' τάξης στην ιδιωτική εκπαίδευση συγκριτικά με αυτούς της Στ' τάξης παρουσίασαν μείωση κατά 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο. Σημαντική παράμετρος γι αυτή την εξέλιξη θεωρείται η γενικότερη οικονομική κρίση. Ή μήπως, η δημόσια εκπαίδευση κερδίζει κάποιο από το χαμένο της έδαφος; Η κατανομή του συνολικού αριθμού των μαθητών ως προς τις τάξεις δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες διαφορές αφού το σχολικό έτος ήταν: 17,49% στην Α' τάξη, 16,46% στη Β' τάξη, 16,38% στη Γ' τάξη, 16,32% στη Δ' τάξη, 16,42% στη Ε' τάξη και 16,93% στη Στ τάξη και διαμορφώθηκε ως εξής το : 17,03% στην Α' τάξη, 16,60% στη Β' τάξη, 16,74% στη Γ' τάξη, 16,23% στη Δ' τάξη, 16,47% στην Ε' τάξη και 16,89 στην Στ' τάξη. Επισημαίνεται ότι η κατανομή των μαθητών κατά τάξη στην ιδιωτική εκπαίδευση το σχολικό έτος ήταν: 20,63% στην Α τάξη, 17,90% στη Β τάξη, 16,89% στη Γ τάξη, 15,41% στη Δ τάξη, 14,83% στην Ε τάξη και 14,31% στη Στ τάξη, δηλαδή οι μικρότερες τάξεις είχαν μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο. Αντίστοιχα το ήταν: 18,18%, 17,02%, 16,88%, 15,83%, 16,12% και 15,94%, που σημαίνει ότι το άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις τάξεις μειώθηκε από τις 6,32 στις 2,24 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι έχει ξεκινήσει να μειώνεται η προσέλευση μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία. Η παράμετρος που έπαιξε σημαντικό ρόλο και περιόρισε την αριθμητική πτώση των μαθητών, ήταν η μεγάλη εισροή μεταναστών μαθητών, που διευκολύνθηκε ιδιαίτερα από την πολιτική της νομιμοποίησης των αλλοδαπών που διέμεναν και εργάζονταν στην Ελλάδα χωρίς άδεια εργασίας, που θεσπίστηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 358 και 359 του Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, το σχολικό έτος φοιτούσαν μαθητές (παλιννοστούντες και αλλοδαποί), στην α/θμια εκπαίδευση (πιν. 5). Με τον όρο «παλιννοστούντες» χαρακτηρίζονται όλοι οι ελληνικής καταγωγής (ομογενείς) μαθητές, ενώ με τον όρο «αλλοδαποί» χαρακτηρίζονται οι αλλογενείς (διοικητική κατηγοριοποίηση). Η ομαδοποίηση σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς είναι εντελώς συμβατική και γίνεται για μεθοδολογικούς λόγους. Στην πραγματικότητα, κάθε ομάδα αποτελείται από μια σειρά υποομάδων ανάλογα με τη χώρα και την κοινωνικοπολιτισμική προέλευση των μαθητών. Αναλυτικά διακρίνονται σε μαθητές από: Αραβικές Χώρες, Άπω Ανατολή, Λοιπές Ασιατικές Χώρες, Νοτιοαφρικανική Ένωση, Λοιπές Χώρες της Αφρικής, ΗΠΑ και Καναδά, Λοιπή Αμερική, Ωκεανία, πρώην ΕΣΣΔ, Αλβανία, Γερμανία, Ανατ. Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, υπόλοιπο Ευρώπης και Βόρεια Ευρώπη. Όλα τα στατιστικά στοιχεία 122

10 αναφέρονται στην έναρξη του σχολικού έτους. Υπάρχουν όμως αρκετές ελλείψεις στα στατιστικά στοιχεία, διότι δεν υπήρχε καταγραφή τους πριν το σχ. έτος Η καταγραφή τους έγινε πιο αναλυτική μετά το , αν και πάλι υπήρχαν αρκετές ελλείψεις μέχρι τα τελευταία χρόνια, που πλέον γίνεται συστηματική καταγραφή. Επισημαίνεται ότι στις στατιστικές αυτές δεν εμπεριέχονται οι μουσουλμάνοι μαθητές. Tα μουσουλμανικά σχολεία της Θράκης αποτελούν περίπου το 58% του συνόλου των εν Ελλάδι ιδιωτικών σχολείων. Κάθε χρόνο αποφοιτούν από το δημοτικό περίπου μουσουλμάνοι μαθητές, κι από αυτούς γύρω στους φοιτούν στα δημόσια σχολεία της μέσης εκπαίδευσης. Από τους υπόλοιπους, περίπου 300 συνεχίζουν στα τουρκικά ιεροσπουδαστήρια και γυμνάσια ή γενικά μεταναστεύουν στην Τουρκία και οι υπόλοιποι ουσιαστικά εγκαταλείπουν. (Κανακίδου Ε. :1994), (Κολλιοπούλου Κ. : 1998, 14/182-3). Επίσης στις στατιστικές αυτές, πάντα «ξεφεύγουν» κάποιοι μαθητές, αφενός μεν λόγω του ότι οι διευθυντές των σχολείων δεν στέλνουν έγκαιρα τα στατιστικά στοιχεία και αφετέρου επειδή κάποιοι μαθητές εγγράφονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Από την άλλη πλευρά, αν τα στοιχεία ήταν καταχωρημένα στη διάρκεια ή στη λήξη του σχολικού έτους, θα υπήρχε σημαντική διαφορά προς τα κάτω, διότι ένας αριθμός (κυρίως Ρομά) μαθητών, αν και είναι εγγεγραμμένοι, δεν φοιτούν στο σχολείο, παρουσιάζοντας μεγάλη αποχή και διαρροή. Κατά προσέγγιση λοιπόν, ο αριθμός των μαθητών αυτών από το σχ. έτος , έφτασε στους το , δηλαδή υπερδιπλασιάστηκε. Μέσα σε ένα σχολικό έτος, από το μέχρι το επόμενο αυξήθηκαν κατά 33% περίπου (από σε ). Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησής τους τα δυο τελευταία χρόνια κυμάνθηκε στο 6,6% και 4,5% αντίστοιχα. Αν και μέχρι το σχ. έτος η ποσοστιαία συμμετοχή τους κατά τάξη ήταν ισομερώς κατανεμημένη, τα πιο πρόσφατα σχ. έτη φαίνεται ότι βαραίνει υπέρ των μικρών τάξεων, δηλαδή κυμαίνεται γύρω στο 18% για την Α και Β τάξη, 17% για τη Γ τάξη και 15% για τις υπόλοιπες. Η μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρών τάξεων στο συνολικό αριθμό, σημαίνει ότι τα μελλοντικά χρόνια η αύξηση αυτή θα επεκταθεί κλιμακωτά προς τα πάνω επηρεάζοντας θετικά τη συνολική ροή των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επί πλέον, το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών είναι συγκεντρωμένο στην Αττική, όπως ήταν αναμενόμενο. Τα σχ. έτη, , και , ο αριθμός που φοιτούσε στην Αττική ήταν: , και αντίστοιχα, δηλαδή γύρω στο 40% του συνόλου τους, ενώ τέλος ένα μικρό ποσοστό του συνόλου φοιτά στην ιδιωτική εκπαίδευση, ποσοστό όμως που αυξάνεται συνεχώς, αφού το ήταν γύρω στο 1% ενώ το άγγιξε το 10%. Η εισροή των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα αμβλύνει το πρόβλημα που δημιουργεί η δημογραφική γήρανση και επιβραδύνει του ρυθμό πτώσης του συνολικού μεγέθους των 123

11 μαθητών. Οι παλιννοστούντες και αλλοδαποί μαθητές, αποτελούν μια δυναμικά ανερχόμενη σαν μέγεθος πληθυσμιακή κατηγορία μαθητικού δυναμικού, που αναχαιτίζει τις απώλειες στον αριθμό των μαθητών, που προκαλεί η δημογραφική γήρανση. Στην ελληνική πολυπολιτισμική κοινωνία που περιλαμβάνει στους κόλπους της περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες, που θέλουν να επιβιώσουν (Taylor C. : 1992, 56), σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι μετανάστες, διεκδικούν δυναμικά το μερίδιο της προσοχής και του ενδιαφέροντος που τους ανήκει. Η μετανάστευση αποτελεί μείζονα πρόκληση για το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη χώρα μας, προσφέροντας, συγχρόνως, ένα τεράστιο ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να αναχαιτίσει τη γήρανση του πληθυσμού και την έλλειψη δεξιοτήτων σε ορισμένους τομείς. 124

12 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ & ΦΥΣΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ) EU-27 (ΕΚΑΤ.) ΜΕΤ. ΠΛΗΘ. 0,65 0,70 1,14 1,02 0,83 2,00 2,14 2,27 1,94 2,12 2,39 Κ. ΜΕΤ. 0,43 0,53 0,98 0,72 0,60 1,85 2,04 1,87 1,65 1,64 1,91 Φ. ΑΥΞ. 0,22 0,17 0,16 0,30 0,23 0,15 0,10 0,39 0,29 0,48 0,48 ΠΗΓΗ: EUROSTAT (tps00006, tsdde230 and tps00007) (1) Break in series, 1998; provisional data for ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ) ΚΑΤΆ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΥΝ. ΠΛΗΘ/ΜΟΣ ΞΕΝΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. - ΘΡ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗ Β. ΑΙΓΑΙΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Γ.Γ. ΕΣΥΕ 125

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Α ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑTA ΦΥΛΟ ΚΑΙ 5ετείς ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (Μόνιμος πληθυσμός) ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. 126

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Β ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑTA ΦΥΛΟ ΚΑΙ 5ετείς ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ - ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ (Μόνιμος πληθυσμός) ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΗ: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. 127

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 4Α Μαθητές Δημόσιων Δ.Σ. εγγεγραμμένοι στην έναρξη του σχ. έτους, κατά σχολικό έτος και τάξη Σχ.έτη Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Δ Τάξη Ε Τάξη ΣΤ Σύνολο ΠΗΓΗ: Γ.Γ. Ε.Σ.Υ.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 4B Μαθητές Ιδιωτικών Δ.Σ. εγγεγραμμένοι στην έναρξη του σχ. έτους, κατά σχολικό έτος και τάξη Σχ.έτη Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Δ Τάξη Ε Τάξη ΣΤ Σύνολο

16 ΠΗΓΗ: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Παλιννοστούντες και Αλλοδαποί Μαθητές Τάξεις Σύνολο Τάξη Α Τάξη Β Τάξη Γ Τάξη Δ Τάξη Ε Τάξη Στ ΠΗΓΗ: Γ.Γ.Ε.Σ.Υ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Αγαπητίδης, Σ. Ι. (1993). Δημογραφικά Θέματα. Αθήνα. Αγτζίδης, Β. (1990). Ποντιακός Ελληνισμός. Θεσσαλονίκη : Αφοί Κυριακίδη. Αδάμ, Κ. (2001). Θησαυρός Ανεκμετάλλευτος οι Παλιννοστούντες. Αθήνα : Ελευθεροτυπία, 14/8, σ. 6. Αλεξανδρίδης, Μ. (1987). Ελληνική Μετανάστευση: Αίτια και Διαχρονική Εξέλιξη. Αθήνα : Δημόσιος Τομέας, 18. Γεωργαράκης Ν. Σαρρής Ν. Στρατουδάκη Χ., κ.α. (2009). Όψεις μετανάστευσης και μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα σήμερα. Αθήνα : ΕΚΚΕ. Δρεττάκης, Μ. Γ. (1996). Δημογραφικές Εξελίξεις στην Ελλάδα

17 Αθήνα : ΙΑΔΗΠ. Έμκε Πουλοπούλου, Η. (1987). Η Δημογραφική Κατάσταση στην Ελλάδα. Αθήνα : Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Έμκε Πουλοπούλου, Η. (1990). Μετανάστες και Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αθήνα : Εκλογή Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, τ. Απρίλιος Σεπτέμβριος. Έμκε Πουλοπούλου, Η. (1994). Το Δημογραφικό. Αθήνα : Έλλην. Θεοδωρόπουλος, Χ. Συκιώτου, Α. (επιμ.) (1994). Η προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών και των οικογενειών τους: Η διεθνής και η εθνική διάσταση. Αθήνα: Εστία. Καβουριάρης, Μ. (1990). Η Μετανάστευση στην Ελλάδα. Μεταναστευτική Πολιτική. Αθήνα : ΕΔΗΜ-ΓΙΔΜ, Ελληνογαλλικό Συνέδριο Δημογραφίας. Κανακίδου, Ε. (1994). Η Εκπαίδευση στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα. Καραντινός, Δ. - Μαράτου-Αλιπράντη, Λ. - Φρονίμου, Ε. (επιμ.) (2002). Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα: Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής. τ. Α. Αθήνα: ΕΚΚΕ. Κασιμάτη, Κ.. (1984). Μετανάστευση - Παλινόστηση. Η Προβληματική της Δεύτερης Γενιάς. Αθήνα : ΕΚΚΕ. Κασιμάτη, Κ. κ.α, (1992). Πόντιοι Μετανάστες από την Πρώην Σοβιετική Ένωση. Κοινωνική και Οικονομική τους Επανένταξη. Αθήνα : Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, ΚΕΚΜΟΚΟΠ. Κολλάρου, Τ. Α. Μουσούρου, Λ. Μ. (1980). Παλιννόστηση. Αθήνα : Κέντρο Ανθρωπιστικών Σπουδών και Ερευνών. Κολλιοπούλου, Κ. (1998). Η ανισοκατανομή των παρεχομένων υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα : Τόπος, 14. Κουτσούμπας, Χ. (1985). Η απασχόληση των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Αθήνα : Επιθεώρηση ΙΚΑ Ασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, 19/226. Μουσούρου, Λ. Μ. (1991). Μετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αθήνα : Gutenberg. Λαμπριανίδης, Λ. (1992). Στοιχεία Οικονομικής Γεωγραφίας. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής. Λαμπριανίδης, Λ. - Λυμπεράκη, Α., (2001). Αλβανοί μετανάστες στη Θεσσαλονίκη Διαδρομές ευημερίας και παραδρομές δημόσιας εικόνας. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής. Λιανός, Θ., (2003). Σύγχρονη μετανάστευση στην Ελλάδα: Οικονομική διερεύνηση. Αθήνα: ΚΕΠΕ. Μελέτες, 51. Λιανός, Θ. - Μπένος, Θ. (2003). Η εγκληματικότητα των αλλοδαπών: Τα στατιστικά δεδομένα. Αθήνα: ΚΕΠΕ. Εκθέσεις, 41. Λινάρδος Ρυλμόν Π., (1993). Αλλοδαποί Εργαζόμενοι και Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα. Ενημερωτικό Δελτίο Ινστιτούτου Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 23. Μαρβάκης, Α. - Παρσανόγλου, Δ. Παύλου, Μ. (επιμ.) (2001). Μετανάστες στην Ελλάδα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 130

18 Νικολινάκος, Μ. επιμ. (1974). Οικονομική Ανάπτυξη και Μετανάστευση στην Ελλάδα. Αθήνα Κάλβος. Παπαευαγγέλου, Γ. Τσίμπος, Κ. (1992). Ιατρική Δημογραφία και Οικογενειακός Προγραμματισμός. Αθήνα : Βήτα. Πετρινιώτη, Ξ. (1989). Αγορές Εργασίας. Αθήνα : Παπαζήσης. Πετρινιώτη, Ξ. (1990). Οι πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αθήνα : Ο αγώνας της γυναίκας,43. Πετρινιώτη, Ξ. (1993). Η Μετανάστευση προς την Ελλάδα. Μια Πρώτη Καταγραφή. Αθήνα: Οδυσσέας. Πετρινιώτη, Ξ. (1995). Η ετερογένεια των μεταναστών και η εθνική ετερότητα. Μια ολοκληρωμένη εικόνα. Αθήνα : Σύγχρονα Θέματα, 54. Σάκαλης, Ι. Α. (1977). Εγχειρίδιο Γενικής Πληθυσμολογικής. Αθήνα. Σακέλλης, Γ. (1993). Πληθυσμός και Εργατικό Δυναμικό. Αθήνα : Γαβριηλίδης. Σιάμπος, Γ. (1986). Δημογραφία. Αθήνα : Σμπίλιας. Συμεωνίδου Χ., (1992, 1997, 2 τ.). Κοινωνικο-οικονομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Γονιμότητας στην Ελλάδα. Αθήνα : ΕΚΚΕ. Ταπεινός, Γ. Φ. (1993). Στοιχεία Δημογραφίας. Αθήνα : Παπαζήσης. Τζιαφέτας, Γ. Ν. (1990). Πληθυσμιακή Ανάλυση. Αθήνα : ΕΛΚΕΠΑ. Τσαούσης, Δ. Γ. (1986). Κοινωνική Δημογραφία. Αθήνα : Gutenberg. Τσαούσης, Δ. Γ. (1987). Η Κοινωνία του Ανθρώπου. Αθήνα : Gutenberg. Ψημμένος, Ι. (1998). Δημιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισμού: Η περίπτωση των Αλβανών ανεπίσημων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, στο, Κασιμάτη, Κ. Κοινωνικός Αποκλεισμός: Η Ελληνική Εμπειρία. Αθήνα: Gutenberg. Barclay, G. W. (1966). Techniques of Population Analysis. New York : John Wiley and Sons. Brass, W. (1968). The Demography of Tropical Africa. Princeton: Princeton University Press. Hoskin, M. Mishler, W. (1983). Public Οpinion Toward New Migrants: A Comparative. International Migration, XXI, 4. Krau E., (1991). The Contradictory Immigrant Problem. A Sociological Analysis. New York : Peter Lang Pub. Lochak, D. (1985). Etrangers: De Quel Droit? Paris : PUF. Matras, J. (1977). Introduction to Population. A sociological approach. New Jersey : Prentice-Hall. Pressat, R. (1975). Κοινωνική Δημογραφία. Αθήνα : ΕΚΚΕ. Taylor, C. (1992). Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton : Princeton University Press. Todaro, M. P. (1987: τ. A, 1988: Β - Γ). Οικονομική του Αναπτυσσόμενου Κόσμου. Αθήνα : Gutenberg. Wrong, D.H. (1969). Population and Society. New York : Random House. Wunsch, G. (1978). Methodes d Analyse Demographique pour les Pays en Developpement. Liège : Ordina. 131

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012)

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Κ.Ε.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Ν. 4071/2012) Εισαγωγή Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα μετατράπηκε από χώρα

Διαβάστε περισσότερα

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2.1 Πτυχές των δημογραφικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1.8.2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2012 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS

Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Έρευνα Συνόρων & Έρευνα Περιφερειακής Κατανομής της Ετήσιας Τουριστικής Δαπάνης Ξ.Ε.Ε. - TNS ICAP-QUANTOS Ανάλυση στοιχείων Αυγούστου 2013 και μερική επεξεργασία στοιχείων από το ΙΤΕΠ Σκοπός, Στόχοι &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Φλώρινα, Δεκέμβριος 2012 Η εξωτερική μετανάστευση από και προς τη Δυτική Μακεδονία στην περίοδο 1990-2009 και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Χρήστος Νίκας Εισαγωγή Η εισροή μεταναστών στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής

Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής Η κατά τόπο διαφορική γήρανση του πληθυσµού και παράγοντες αυτής Γεώργιος Σιάµπος, Καθηγητής, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας ηµογραφικών Μελετών Λέξεις κλειδιά Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων

Σχήμα 20: Τύποι πληθυσμιακών πυραμίδων IV.3. Οι πληθυσμιακές πυραμίδες Στην ανάλυση των πληθυσμιακών δομών κεντρικό ρόλο έχουν οι πληθυσμιακές πυραμίδες και οι αποκαλούμενοι δομικοί δείκτες. Η κατανομή του συνόλου των ατόμων ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ

ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ ΑΡΓΥΡΩ Ι. ΧΡΥΣΑΓΗ ΒΙΟΛΟΓΟΣ MSc Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Μοριακής Διάγνωσης ΙΑΣΩ Κάποιοι ορισμοί.. Δημογραφία: επιστημονικός κλάδος που έχει ως αντικείμενο τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο:

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ. Παρουσίαση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης στην Κύπρο: Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Ο όρος μετανάστευση (migration), τόσο στις κοινωνικές επιστήμες όσο και στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται στην, για διάφορους λόγους, γεωγραφική μετακίνηση ανθρώπων είτε μεμονωμένα είτε κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ

Ναταλία Σπυροπούλου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Υποψήφια Διδάκτωρ Ναταλία Σπυροπούλου Κοινωνιολόγος Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμων Γ Βαθμίδας Επικοινωνία Γραφείο 5.5, τηλ. 210-7491714, e-mail: nspyropou@ekke.gr Σπουδές Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της

Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Μεθοδολογία εντοπισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων και εφαρμογή της Πάνος Τσακλόγλου Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Θεόδωρος Μητράκος Τράπεζα της Ελλάδος ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στη διαδικασία διαμόρφωσης των κοινωνιών, συνέβαλλε και η γυναικεία εργασία κάτω βέβαια από διάφορες μορφές ανισοτιμίας. Σταδιακά όμως, μέσω των γυναικείων συνδικαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εσωτερική μετανάστευση Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1

Θέματα Συνάντησης. Υποστηρικτικό Υλικό Συνάντησης 1 ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ» για την «Ενίσχυση της Συμμετοχής των Γυναικών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες» στις Θέματα Συνάντησης Ολοκλήρωση προτάσεων για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΚΕΕΚ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΔΗΜ) ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑЇΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 13-14 Μαρτίου 2009 Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010

Δελτίο Τύπου. Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Παρουσιάστηκε, σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο St.George Lycabettus, το τρίτο τεύχος της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Ανάλυσης των Τουριστικών Τάσεων με τις

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης

Κυριάκος Εμμ. Ρερρές. Διονύσιος Π. Χιόνης Κυριάκος Εμμ. Ρερρές Διονύσιος Π. Χιόνης 1 Εξελίξειςστηδιεθνήτουριστική αγορά Το 2010 οι παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις σημείωσαν αύξηση κατά 7% (UNWTO) Τις καλύτερες επιδόσεις τις πέτυχε η Μέση Ανατολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.8 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14, 10563, Αθήνα. Τηλ.: 210 5202250-60-70, Fax: 2105229167, e-mail: oee@oe-e.gr Εισήγηση του Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ISBN: 9963-43-765-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012

ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιανουαρίου 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ : 2012 Στο πλαίσιο της πολιτικής της ΕΛΣΤΑΤ να παρέχεται στους χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2004), σελ. 59-66 H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ηλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ευελιξία και Προσαρµογή των Μεταναστών στις Τοπικές Αγορές Εργασίας

Ευελιξία και Προσαρµογή των Μεταναστών στις Τοπικές Αγορές Εργασίας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Τµήµα Γεωγραφίας Μάθηµα: Γεωγραφία της Υπαίθρου Ευελιξία και Προσαρµογή των Μεταναστών στις Τοπικές Αγορές Εργασίας Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος Πλαίσιο της συζήτησης Για την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Τριμηνιαία Έρευνα. Α Τρίμηνο 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Τριμηνιαία Έρευνα Α Τρίμηνο 2012 Αθήνα, Απρίλιος 2012 2 Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Α Τρίμηνο 2012 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία. Θέμα Πτυχιακής ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Θέμα Πτυχιακής Υγεία και Μετανάστες στον Ν. Καβάλας Υπεύθυνη καθηγήτρια Πολυχρονίδου Περσεφόνη ΚΟΥΛΛΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010;

Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Πώς εφαρµόζεται ο Ν. 3838/2010; Παρακάτω επιχειρείται µια διερεύνηση των συνεπειών εφαρµογής πρωτίστως του Ν.3838/2010, αλλά και άλλων ρυθµίσεων µεταναστευτικού ενδιαφέροντος της τελευταίας περιόδου, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Πρόταση για ρύθμιση δανείων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 1. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός Ο τουρισμός είναι σημαντικός τομέας για την ελληνική οικονομία από απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς 08.09.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΩΝ Η ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην έρευνα χρησιµοποίησης υπηρεσιών υγείας χρησιµοποιούνται επιδηµιολογικές, κοινωνιολογικές, οικονοµετρικές, καθώς και καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΚΜΟΚΟΠ Επιμέλεια Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2007 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 4.2.28 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 27 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 «Μέγεθος και σύνθεση του αριθμού των αλλογενών μεταναστών στην Ελλάδα» Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Χρήστος Μπάγκαβος Δέσποινα Παπαδοπούλου 15 ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά

Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά Το Βήµα 13/01/2002 Αυξάνονται τα µονοµελή νοικοκυριά * Η γήρανση του πληθυσµού και οι αλλαγές στην αγορά εργασίας αποθαρρύνουν τους νέους για τη δηµιουργία οικογένειας Της ΜΑΡΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Η ηρωίδα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας

3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας 3.2 Η εμπειρική προσέγγιση της προσφοράς εργασίας - Η επίδραση της ζήτησης επί της προσφοράς εργασίας Η νεοκλασική θεωρία της προσφοράς εργασίας που αναπτύξαμε προηγουμένως υποστηρίζει ότι οι επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011

Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2014 Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας σύμφωνα με την αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων

Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Συνήγορος του Πολίτη/Ημερίδα Μικτές μεταναστευτικές ροές και προκλήσεις για την προστασία των προσφύγων Καλλιόπη Στεφανάκη/Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Σύνοψη της παρουσίασης Βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ιούλιος Παναγιώτης Μυλωνάς Επιβλέπων: Δρ. Αλίνα Χυζ Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy

ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) www.ucy.ac.cy ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ (ERC) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ www.ucy.ac.cy SSH IN ERC Η ΑΝΑΒΑΘΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις

Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις LOGO Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Σέρρες, 17/10/2010 Η δια βίου μάθηση ως εκπαιδευτική πολιτική: κρίσιμα ζητήματα και προτάσεις Δρ. Γεώργιος A. Κουλαουζίδης Μαθηματικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17/01/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Οκτώβριος 2013 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Γεννητικότητα-γονιμότητα

Γεννητικότητα-γονιμότητα Γεννητικότητα-γονιμότητα Α. Ορισμοί Γεννητικότητα: Ο όρος παραπέμπει συνήθως στη συχνότητα των γεννήσεων σε έναν πληθυσμό, δηλαδή στο αδρό ποσοστό της γεννητικότητας. Γονιμότητα: Ο όρος έχει διπλή έννοια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αν και η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας εθεωρείτο στο παρελθόν, ως κοινωνικό αγαθό, σήµερα βασίζεται σε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και στην ύπαρξη ασφάλισης. Είναι λοιπόν φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 21 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με μειωμένους ρυθμούς συνεχίζεται η αύξηση κατά 2,3 στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατά 4,7 στην πρόσβαση στο

Διαβάστε περισσότερα