ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ πνπ εθηείλνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νξγαλψλεη κηα πξψηε ζεηξά απφ άηππεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε Ννκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ο ζθνπφο θάζε ζπλάληεζεο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο θαηά ην δπλαηφ εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (απφ άπνςε πνζφηεηαο, πνηφηεηαο πδάησλ θαη νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο), ε θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ή πνπ απαηηείηαη λα δξνκνινγεζνχλ. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπλδπάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ κειεηψλ, ηα δηαζέζηκα πξφζθαηα δεδνκέλα θαη ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο κε ζέκαηα πδαηηθψλ πφξσλ ππεξεζίεο. Σα πνξίζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ ην νπνίν, αθνχ ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε, ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο (νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ είλαη ζε θάζε εθπφλεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ) γηα ην Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ηξίηε ζπλάληεζε αθνξά ηηο ιεθάλεο πνπ εθηείλνληαη ζην Ν. Υαιθηδηθήο (νη άιιεο δχν αθνξνχζαλ ην Ν. Κηιθίο θαη ην Ν. Θεζζαινλίθεο), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζηνλ Πνιχγπξν θαη ζπκκεηείραλ νη παξαθάησ ππάιιεινη σο εθπξφζσπνη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Οη ηξείο απηνί Ννκνί ζπλαπνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ απνηππψλνπλ κφλν φζνπο πξνβιεκαηηζκνχο εθθξάζηεθαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο, κε έκθαζε ζε απηά πνπ αλέθεξαλ νη ηνπηθέο ππεξεζίεο. Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας Διεύθςνζη Υδάηων (ΔΥΔ) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ: Φ. Εαράξνγινπ Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Αλαβάζκηζεο Τδάησλ: Κ. Θ. Παπαηφιηνο Σκήκα Αδεηνδφηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο:. Μηραειίδεο, Ν. Μελνχλνπ, Θ. Μνπρηάξεο Δ/νζη Πεπιβάλλονηορ & Χωποηαξίαρ Κ. Μακεδονίαρ (ΔΙΠΕΧΩ) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ: Μ. Γαβξηειίδνπ Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη Υαλκιδικής Δ/νζηΥδαηικών Πόπων, Οπςκηών και Αλιείαρ Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ): Α. Ξεθηέξεο Δ/νζη Οικιζμού Χωποηαξίαρ & Πεπιβάλλονηορ Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) : Γ. Πεχθνο Δ/νζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΔΑΑ): Α. αξφπνπινο, Η. Φσηηάδεο Δ/νζη Υγείαρ (ΔΥ): Α. Παπαδφπνπινο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 1 από 8

2 Σε ζπλάληεζε ραηξέηεζε ν Ννκάξρεο Υαιθηδηθήο θνο Αζηέξηνο Εσγξάθνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνρψξεζε ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν θνο Α. Γθφγθνο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ν.Α. Υαιθηδηθήο), ν θνο Γ. Σδεξίηεο (Αληηλνκάξρεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) θαη ν θνο Γ. Βιαράθεο, Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ Α.Δ (Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Αλαβάζκηζεο Μνλάδσλ Αληηξξχπαλζεο Υαιθηδηθήο). ηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο ν θνο Ννκάξρεο αλέθεξε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Υαβξία, ηνλ Π. Οιχλζην θαη ζην ξέκα Πεηξελίσλ. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρεη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ηα θξάγκαηα Υαβξία θαη Πεηξελίσλ ζα δεκνπξαηεζνχλ κέζα ζην ηε ζπλέρεηα έγηλε εηζήγεζε (παξνπζίαζε κε δηαθάλεηεο) απφ ηε ΓΤΓ γηα ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ηελ πθηζηάκελε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο κε αλαθνξά ζηα παξαθάησ: Θεζκηθφ Πιαίζην Γηαρείξηζεο Τδάησλ. Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη Δζληθή λνκνζεζία. Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10) θαη πδαηηθφ ηζνδχγην. Λεθάλεο απνξξνήο ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο: Υαβξίαο (1060), Οιχλζηνο (1062), Καιακαξηά (1099), Αλζεκνχληαο (1061), Μπγδνλία (1010), Αζπξφιαθθαο (1099), Καζζάλδξα (1099), ηζσλία (1099), Άζσο (1099). Υαξαθηεξηζηηθά ιεθαλψλ, πδαηηθά απνζέκαηα, πξνβιήκαηα. Γξάζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο (Άξζξν 3, 5, 8). Δπηθαλεηαθά λεξά: πδάηηλα ζπζηήκαηα, ζεκεηαθέο πηέζεηο, ρξήζε γεο θαη ληηξηθά, θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Τπφγεηα λεξά: πδξνθφξα ζπζηήκαηα θαη ε θαηάζηαζή ηνπο, ράξηεο θαηαλνκήο ληηξηθψλ θαη πνζνηηθήο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνθφξσλ. Δηδηθφηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ (Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο) ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ εθηείλνληαη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Παξνπζηάζηεθε ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο φπσο ππνβιήζεθε ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ (http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart8) γηα ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα θαη νη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν ηεο ΓΤΓ θαη αλαθέξζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΑΝ «πζηήκαηα θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10». ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε βάζε ην ζεκαηνιφγην πνπ είρε απνζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε ζπδήηεζε αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ νκαδνπνηεκέλα θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα. Παρακολούθηζη σδάηων (ηρόπος και ζστνόηηηα παρακολούθηζης, επιθανειακά, σπόγεια, ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία). Σν Δζληθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο πδάησλ, κεηαμχ άιισλ, ελζσκαηψλεη ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΗΓΜΔ (θπξίσο γηα ηα ππφγεηα) θαη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (θπξίσο γηα ηα επηθαλεηαθά). Ωζηφζν, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά δίθηπα κεηξήζεσλ. Σν Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο δελ παξαθνινπζεί πιένλ ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, θαη πεξηνξίδεηαη ζηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηα νπνία απνζηέιιεη ζην ΤΠΑΑΣ γηα αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ωζηφζν, θαηά ηε ζπλάληεζε, εθθξάζηεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ην εξγαζηήξην ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηελ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 2 από 8

3 Αζήλα θαη ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζήο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (απνζηέιινληαη κε ΚΣΔΛ). Σν ΣΤΠ δελ δηαζέηεη θάπνηνλ απηφκαην (πδξνινγηθφ, πδξνρεκηθφ ή πδξνκεηεσξνινγηθφ) ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο. Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζπλεξγάδεηαη κε ηo ΚΔΠΑΜΑΥ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ελψ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σν ΚΔΠΑΜΑΥ δηαζέηεη Βάζε Γεδνκέλσλ κε δηαρξνληθέο κεηξήζεηο ( ) ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηνπ Ννκνχ (βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη θαη βαξέα κέηαιια). Αλαθνξηθά κε ην ππφγεην λεξφ, νη δεηγκαηνιεςίεο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο. Οη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ επειέγεζαλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ χπαξμε πηζαλψλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ. Οη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ εθηεινχληαη (ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο) ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ (ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2000). ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζπγθέληξσζεο θπηνθαξκάθσλ ζηα λεξά. Ωζηφζν, αλαθέξζεθε φηη παιαηφηεξα θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα είραλ γίλεη νξηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ρσξίο λα δηαπηζησζεί θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ ΓΤΓ αλέθεξε φηη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ έρεη ήδε ιάβεη δχν ζεηξέο κεηξήζεσλ ηεο ζηάζκεο θαη ηνπ ρεκηζκνχ ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ (Ηνχληνο θαη Ννέκβξηνο 2009) νη νπνίεο είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο. ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη δεηγκαηνιεςίεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζηε Υαιθηδηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο (Παξάξηεκα Υ ηεο Οδεγίαο θαη Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ ΠΓ 51/2007), ηδηαίηεξα γηα ηα θπηνθάξκαθα πνπ, ζε πεξηνρέο έληνλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο. Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο βηνινγηθψλ παξακέηξσλ (εθηφο απφ ηα παξάθηηα). Δπηζεκάλζεθε φηη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ρξήζηκα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Αλαθέξζεθε φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Μπαιηαδή γηα ηε Υαιθηδηθή. ην πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη δίθηπν παξαηεξήζεσλ (κε ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο Καιχβεο, Οξκχιηα, Καιακαξηά, Β. Υαιθηδηθή θ.α.). Αλ θαη παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αιιειεπηθαιχςεηο ζέζεσλ κε άιιεο πθηζηάκελεο. Αναγνωριζμένα προβλήμαηα (ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία) και προηεραιόηηηες διατείριζης. Ζ ΓΤΓ παξνπζίαζε ηνλ πίλαθα κε ηα θχξηα αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο (ζει. 8, Πίλαθαο 1). Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο έρνπλ ηεθκεξησζεί πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Ο πίλαθαο 1 απνηειεί κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εληνπηζηεί (ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ ιεθαλψλ φπνπ έγηλαλ κεηξήζεηο) αιιά δελ είλαη ελεκεξσκέλνο κε φια ηα πξφζθαηα ζηνηρεία κεηξήζεσλ, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο (γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ζπλάληεζε αλαθέξζεθε πθαικχξηλζε θαη ζηηο Καιχβεο θαη ζηε Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 3 από 8

4 ηζσλία). Δπίζεο θάπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα νμχλνληαη επνρηαθά, γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα ηεο πνζφηεηαο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη έληνλν θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν φηαλ νη αξδεπηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο θαιχπηνληαη απφ ππφγεηα λεξά. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ππεξβάζεηο νξίσλ γηα ην πφζηκν λεξφ ζε νξηζκέλεο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο Γήκσλ ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο. Ο πίλαθαο απηφο δελ είλαη πιήξεο δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤΓ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 2 νη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. Σα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην ΚΔΠΑΜΑΥ θαίλεηαη ζε κεγάιν κέξνο λα επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο Αξζεληθνχ ζρεηίδνληαη κε ηα γεσζεξκηθά πεδία, ελψ ν ίδεξνο θαη ην Μαγγάλην είλαη απμεκέλα ζε πεξηνρέο φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα θαη ηα ηδήκαηά ηνπο ζηα νπνία θπθινθνξεί ην ππφγεην λεξφ θαη εκπινπηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία (ζ.ζ. θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζε φιν ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10). ε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Κνθθηλφιαθθαο, παξαπφηακνο ηνπ Αζπξφιαθθα) θαίλεηαη φηη, ηνπηθά, ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο ε ιεθάλε ηνπ π. Υαβξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο (Πίλαθαο 1). Δπηζεκάλζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαβξία κέρξη ην 1989 ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ ήηαλ ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ιεθάλεο (ηζνδχγην, πηψζε ζηάζκεο, πθαικχξηλζε) θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε πθαικχξηλζε νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελή αίηηα (ππεξαληιήζεηο). χκθσλα κε ην ΣΤΠ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφγεηα λεξά παξνπζηάδεηαη ζηελ ιεθάλε ηεο Καιακαξηάο φπνπ ην πδαηηθφ ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ επηβαξπκέλε. Ζ πεξηνρή είλαη θαηεμνρήλ αγξνηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα νη αλάγθεο γηα άξδεπζε απμεκέλεο. ηελ πεξηνρή έρεη παξαηεξεζεί πηψζε ζηάζκεο κέρξη θαη 2κ/έηνο κε απνηέιεζκα νη λέεο γεσηξήζεηο λα αληινχλ νινέλα απφ κεγαιχηεξν βάζνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο λα έρνπλ ήδε θζάζεη ηα κ. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ε ιεθάλε Φνχξθαο ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Καζζάλδξαο πδξνδνηεί ην λφηην ηκήκα ηεο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη. ηελ πεξηνρή Μαξκαξά ηεο ηζσλίαο παξνπζηάδεηαη έληνλν πξφβιεκα πθαικχξηλζεο, θαηλφκελν ην νπνίν επίζεο ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο. ηηο πεξηνρέο απηέο απαηηείηαη επαξθέο δίθηπν παξαθνινχζεζεο. Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηε ιεθάλε ηνπ π. Οιχλζηνπ αλαθνξηθά κε ηελ άξδεπζε απφ επηθαλεηαθά λεξά. ηελ πεξηνρή απηή θαη θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ηα λεξά ηνπ πνηακνχ δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ αγξνηψλ κε απνηέιεζκα νη αγξφηεο κε ηδηνθηεζίεο ζηα θαηάληε ηνπ πνηακνχ λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε απηνχο ζηα αλάληε. Γηα ην ιφγν απηφ ππήξμαλ θαηαγγειίεο απφ νξηζκέλνπο αγξφηεο. ηελ πεξηνρή ηνπ Οιχλζηνπ έρεη πξνηαζεί ε θαηαζθεπή θξάγκαηνο πνιιαπιήο ρξήζεο. Ωζηφζν, ζηε θάζε απηή, απαηηείηαη ε άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ δηαρείξηζεο (δηθαηνχρνη ρξήζεο, πνζφηεηεο θιπ). Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ην ζέκα έρεη ήδε ηεζεί ππφςε ηεο ΓΤΓ/ΠΚΜ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ηνπ π. Οιχλζηνπ κεηξάηαη απφ ηε ΓΔΚΔ/ΠΚΜ θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην δηαζέζηκν επηθαλεηαθφ λεξφ. Ο θ. Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ζην Οιχλζην, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηψζεθε ε ξνή θαη απμήζεθαλ νη αξδεπηηθέο αλάγθεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 4 από 8

5 Έλα άιιν πξφβιεκα, αλαγλσξηζκέλν εδψ θαη ρξφληα ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο είλαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απφ ηα ειαηνπξγεία. Σν πξφβιεκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεπζείαο δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηα θξάγκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ηα νπνία ζα είλαη πνιιαπιήο ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χδξεπζεο). Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάληε πεξηνρή ηνπ π. Υαβξία δηαπηζηψλεηαη ε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ απφ ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη απνβιήησλ απφ βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη άκεζε δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (ζ.ζ. ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρέδην δηαρείξηζεο κε πξσηνβνπιία ηεο Ν.Α.Υ.). Όπσο είλαη γλσζηφ ε ππέξβαζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ ηφλησλ ζηα λεξά νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιίπαλζε). Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη απφ ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε αιφγηζηε ιίπαλζε (έσο θαη 10 θνξέο παξαπάλσ απφ φζν απαηηείηαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην Κάιην). Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ην ΚΔΠΑΜΑΥ ζεσξεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ε θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ (ζ.ζ. Υαβξίαο, Οιχλζηνο) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξηα θαζψο θαηαγξάθνληαη θαηά κήθνο ηεο ξνήο ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο θπζηθνρεκηθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζαθψο ζε αλζξσπνγελείο δηαηαξάμεηο. Μέηρα και έργα διατείριζης σδαηικών πόρων ποσ έτοσν ήδη δρομολογηθεί. Αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ε ιχζε πνπ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί είλαη ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Οιχλζην, ηνλ π. Υαβξία θαη ην ξέκα Πεηξέληα (Γνκάηη). Αλαθέξζεθε φηη κέζα ζην 2010 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δεκνπξάηεζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ησλ θξαγκάησλ ζην Υαβξία θαη ην Γνκάηη. ην λνκφ ππάξρνπλ ήδε 2 θξάγκαηα ζηε Θέζε Εσγξάθνπ θαη ζηελ Κξήλε (Ν. Σξίγιηα). ην εζληθφ πξφγξακκα απνληηξνξχπαλζεο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Υαιθηδηθή. Καηά ζπλέπεηα ζρεηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ. Αλαθνξηθά κε ηα έξγα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ, ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. Δθθξεκνχλ νη βηνινγηθνί γηα πνιινχο νηθηζκνχο. Επάρκεια σθιζηάμενων περιοριζμών τρήζης σδάηων (Απαγορεσηικά και Περιοριζηικά μέηρα) και ηστόν προηάζεις αναθεώρηζης. Ζ ΓΑΑ επηζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα ππάξρεη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο γηα λέεο ρξήζεηο (παξ.α9). Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ζηάγδελ άξδεπζε δελ ελδείθλπηαη γηα κεδηθή θαη ηξηθχιιηα, ε ΓΑΑ έθαλε ηελ πξφηαζε λα επηηξέπεηαη ε άξδεπζε κε θαηαησληζκφ (πνιπκπέθ) θαη φρη κε εθηνμεπηήξεο (θαλφληα), κφλν γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ή ηνπο αγξφηεο πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ (ΓΤΓ, ΓΑΑ/ΠΚΜ, ΓΑΑ/ΝΑΚ) ψζηε ηπρφλ επηδνηήζεηο αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα ζπλάδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Αλαθέξζεθε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο δελ ππάξρνπλ δψλεο πξνζηαζίαο (ζεζκνζεηεκέλεο ή κε) ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. Δίλαη αλάγθε λα ζεζκνζεηεζνχλ δψλεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ κε πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ΣΤΠ πξφηεηλε λα ππάξμεη ξχζκηζε ψζηε φινη φζνη έρνπλ πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λα πάξνπλ άδεηεο ρξήζεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 5 από 8

6 Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αλππαξμίαο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ αξδεπνκέλσλ αγξνηεκαρίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, αλαθέξζεθε φηη, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ην ειαηνθνκηθφ κεηξψν θαη ην κεηξψν θαιιηεξγεηψλ πνπ δηαηεξεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ. Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκε ε δηαζηαχξσζε ησλ αξδεπφκελσλ αγξνηεκαρίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Άδεηεο Υξήζεο κε ηηο Γειψζεηο ΟΓΔ ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ρξήζεο θαη ηδηνθηεζίαο. πκθσλήζεθε φηη, κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηπρφλ αλαζεψξεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζα αθνινπζήζεη ηελ ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Προηάζεις για ζσμπληρωμαηικά μέηρα προζηαζίας και αναβάθμιζης ηων σδαηικών πόρων (θεζμικά μέηρα, έργα κλπ.). Σν ΚΔΠΑΜΑΥ αλέθεξε φηη ζηε Υαιθηδηθή ήδε ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ (ζ.ζ. ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη νη ηδηφθηεηεο κνλάδεο π.ρ. μελνδνρείσλ, θαηαζθελψζεσλ, ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θιπ). Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ δπλαηή θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γηα ηελ άξδεπζε. Ο θνο Σδεξίηεο, αλέθεξε φηη γηα ην πθηζηάκελν θξάγκα αλάζρεζεο ξνήο ζηελ Πνξηαξηά, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κηθξψλ απνζεθεπηηθψλ θξαγκάησλ ζε νξηζκέλα ξέκαηα (π.ρ. ξέκα Γνπκπηά) θαη ηδηαίηεξα ζηε ηζσλία (π.ρ. Σξηπφηακνο, άξηε, Πιαηαλίηζη, Σξηζηηλίθα θ.α.). Δίλαη επλφεην φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε πεξηνρέο φπνπ νη κνξθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (ζ.ζ. αξθεηέο ηέηνηεο ζέζεηο έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο Υαιθηδηθήο). Ζ ΓΑΑ αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο (νηθνλνκία ζην λεξφ, ζε θπηνθάξκαθα θιπ.) ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Σα νθέιε είλαη κεγάια γηα ηνπο αγξφηεο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν θαίλεηαη φηη ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ ειηά, ε θαιιηέξγεηα ηεο νπνίαο αξρίδεη λα επηθξαηεί ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ Ννκνχ, ε ζηάγδελ άξδεπζε είλαη ε ελδεηθλπφκελε. Γπζηπρψο, φπσο αλαθέξζεθε, ν θψδηθαο νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κάιινλ δελ εθαξκφδεηαη ζηε Υαιθηδηθή. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή, δελ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θαηαλνκήο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ γηα άξδεπζε. χκθσλα κε ηνλ θ. Σδεξίηε, θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία, ηνπ νη απψιεηεο ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ απφ ηα δεκνηηθά δίθηπα θζάλνπλ ην 40%. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ ζα κείσλε ηηο απψιεηεο απμάλνληαο ην δηαζέζηκν λεξφ. Καηά θνηλή νκνινγία νη ρξήζηεο λεξνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ πδξφκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο (φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζηηο άδεηεο ρξήζεο) θαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο. Με βάζε ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ έθαλε ε ΓΤΓ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ην 50% ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ είραλ ηνπνζεηήζεη πδξφκεηξν. Ωζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη θαη λα εθαξκνζηεί ε λνκνζεζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ρξήζεο χδαηνο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο, ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο δηάζεζεο λεξνχ ζε ηξίηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 6 από 8

7 Λοιπά θέμαηα ε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, είλαη πηζαλή ε χπαξμε ζρεηηθά πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθαξκάθσλ ζην ππφγεην λεξφ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ην ππφγεην λεξφ πξννξίδεηαη γηα χδξεπζε. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ απφ ηε ΓΤ θαη κε πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε λενπιαζηψλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Ζ ΓΤ αλέθεξε φηη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ιεινγηζκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ο θνο Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ήδε, ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο, ην 11% ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη βηνινγηθέο, κε ζηφρν ζην κέιινλ ην πνζνζηφ απηφ λα απμεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ. σμπέραζμα Αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο, ε θαηαζθεπή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θξαγκάησλ πνιιαπιήο ρξήζεο θαη άιισλ έξγσλ δηαρείξηζεο, ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αθνχ ζα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ηνπ πιενλάδνληνο λεξνχ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σαπηφρξνλα, ε ηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ αδεηνδφηεζεο ρξήζεο λεξνχ), ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε γεσξγία (πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε) θαη άιια ζρεηηθά κέηξα κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπαηάιε θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε. ην ζέκα απηφ απαηηείηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα (ξαδηνηειενπηηθά, εκεξίδεο θιπ.) ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο αθνξνχλ ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ απφ ηηο βηνηερληθέο κνλάδεο, ζηελ πηνζέηεζε νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ (ζε ζρέζε κε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα) ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ηεθκεξησκέλα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε λένπ κέηξνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο) πξνυπνζέηεη ηελ ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηψλ χδαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ Οδεγία. Καηά θνηλή νκνινγία ε παξνχζα ζχζθεςε ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ είλαη ζθφπηκν λα ζπλερηζηεί ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αιιεινελεκέξσζε αιιά θαη δηακφξθσζε εληαίαο πξνζέγγηζεο ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. πληάθηεο: Κ.Θ. Παπαηφιηνο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 7 από 8

8 Πίνακασ 1. Σφνοψη προβλημάτων ςτισ λεκάνεσ απορροήσ του Ν. Χαλκιδικήσ (με βάςη τισ μελζτεσ που αναφζρονται) NO 3 Cl As Fe, Mn Pb B Cr Zn Επανομή Μουδανιά Χαβρίασ + + Καςςάνδρα Σιθωνία + Υπόλοιπα + + εκείσζε1 : Oη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. εκείσζε2 : Ο πίλαθαο δελ είλαη πιήξεο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο Φαθέινπο Τδξεπηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤ/ΠΚΜ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Πίνακασ 2. Υπερβάςεισ ορίων για πόςιμο νερό ςε οριςμζνεσ υδρευτικζσ γεωτρήςεισ Δήμων του Ν. Χαλκιδικήσ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 8 από 8

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθφο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 2 ε ΑΝΑΘΔΧΡΖΖ Αζήλα, Γεθέκβξηνο 2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013. Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 2007GR161PO005 Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 2013 Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Σίηινο: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Κσδηθόο Δ.Π.: 1 CCI: 2007GR161PO005 Αζήλα, Ηνύιηνο 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ ΣΜΔΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΒ Σ.Β.Ε. ΠΒΕΡΏΕΏ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ Raw Water Basin Raw Water Pump Station Filtration

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ TO NOMOΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Γπ. Γεωπγιάδηρ Παναγιώηηρ Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Υωποηαξικήρ & Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Καμπάρ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 0 1 2 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά 7 1.2. Δζληθά Αληαγσληζηηθά 16 1.3. Μειέηεο θαη αλάζεζε 23 2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 1 2. ΓΗΚΣΤΑ ΤΓΡΔΤΖ... 2 2.1 ύζηημα Ύδπεςζηρ... 2 2.2 Δξοπλιζμόρ Γικηύων... 5 3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Λιβανίου Φρ. Ιωάννα Μεταπτυχιακή Διατριβή Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΩΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α VI Τ Ν

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Β1 ΣΑΓΗΟ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ (ΠΡΟΣΑΖ) ΥΔΓΗΟΤ ΥΩΡΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΠΟΛΖ Γ.Δ. ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ Γ. ΒΟΛΟΤ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΩΓΖ... - 4-1. ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ ρεδίνπ Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΗΑΗΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΓΗΑ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ Αύγοςζηορ 2010 1. ΕΙΑΓΩΓΗ 1.1 Οπιζμόρ Δπιηποπήρ Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγηθνχ

Διαβάστε περισσότερα