ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ πνπ εθηείλνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νξγαλψλεη κηα πξψηε ζεηξά απφ άηππεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε Ννκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ο ζθνπφο θάζε ζπλάληεζεο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο θαηά ην δπλαηφ εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (απφ άπνςε πνζφηεηαο, πνηφηεηαο πδάησλ θαη νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο), ε θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ή πνπ απαηηείηαη λα δξνκνινγεζνχλ. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπλδπάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ κειεηψλ, ηα δηαζέζηκα πξφζθαηα δεδνκέλα θαη ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο κε ζέκαηα πδαηηθψλ πφξσλ ππεξεζίεο. Σα πνξίζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ ην νπνίν, αθνχ ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε, ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο (νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ είλαη ζε θάζε εθπφλεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ) γηα ην Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ηξίηε ζπλάληεζε αθνξά ηηο ιεθάλεο πνπ εθηείλνληαη ζην Ν. Υαιθηδηθήο (νη άιιεο δχν αθνξνχζαλ ην Ν. Κηιθίο θαη ην Ν. Θεζζαινλίθεο), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζηνλ Πνιχγπξν θαη ζπκκεηείραλ νη παξαθάησ ππάιιεινη σο εθπξφζσπνη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Οη ηξείο απηνί Ννκνί ζπλαπνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ απνηππψλνπλ κφλν φζνπο πξνβιεκαηηζκνχο εθθξάζηεθαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο, κε έκθαζε ζε απηά πνπ αλέθεξαλ νη ηνπηθέο ππεξεζίεο. Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας Διεύθςνζη Υδάηων (ΔΥΔ) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ: Φ. Εαράξνγινπ Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Αλαβάζκηζεο Τδάησλ: Κ. Θ. Παπαηφιηνο Σκήκα Αδεηνδφηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο:. Μηραειίδεο, Ν. Μελνχλνπ, Θ. Μνπρηάξεο Δ/νζη Πεπιβάλλονηορ & Χωποηαξίαρ Κ. Μακεδονίαρ (ΔΙΠΕΧΩ) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ: Μ. Γαβξηειίδνπ Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη Υαλκιδικής Δ/νζηΥδαηικών Πόπων, Οπςκηών και Αλιείαρ Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ): Α. Ξεθηέξεο Δ/νζη Οικιζμού Χωποηαξίαρ & Πεπιβάλλονηορ Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) : Γ. Πεχθνο Δ/νζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΔΑΑ): Α. αξφπνπινο, Η. Φσηηάδεο Δ/νζη Υγείαρ (ΔΥ): Α. Παπαδφπνπινο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 1 από 8

2 Σε ζπλάληεζε ραηξέηεζε ν Ννκάξρεο Υαιθηδηθήο θνο Αζηέξηνο Εσγξάθνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνρψξεζε ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν θνο Α. Γθφγθνο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ν.Α. Υαιθηδηθήο), ν θνο Γ. Σδεξίηεο (Αληηλνκάξρεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) θαη ν θνο Γ. Βιαράθεο, Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ Α.Δ (Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Αλαβάζκηζεο Μνλάδσλ Αληηξξχπαλζεο Υαιθηδηθήο). ηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο ν θνο Ννκάξρεο αλέθεξε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Υαβξία, ηνλ Π. Οιχλζην θαη ζην ξέκα Πεηξελίσλ. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρεη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ηα θξάγκαηα Υαβξία θαη Πεηξελίσλ ζα δεκνπξαηεζνχλ κέζα ζην ηε ζπλέρεηα έγηλε εηζήγεζε (παξνπζίαζε κε δηαθάλεηεο) απφ ηε ΓΤΓ γηα ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ηελ πθηζηάκελε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο κε αλαθνξά ζηα παξαθάησ: Θεζκηθφ Πιαίζην Γηαρείξηζεο Τδάησλ. Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη Δζληθή λνκνζεζία. Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10) θαη πδαηηθφ ηζνδχγην. Λεθάλεο απνξξνήο ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο: Υαβξίαο (1060), Οιχλζηνο (1062), Καιακαξηά (1099), Αλζεκνχληαο (1061), Μπγδνλία (1010), Αζπξφιαθθαο (1099), Καζζάλδξα (1099), ηζσλία (1099), Άζσο (1099). Υαξαθηεξηζηηθά ιεθαλψλ, πδαηηθά απνζέκαηα, πξνβιήκαηα. Γξάζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο (Άξζξν 3, 5, 8). Δπηθαλεηαθά λεξά: πδάηηλα ζπζηήκαηα, ζεκεηαθέο πηέζεηο, ρξήζε γεο θαη ληηξηθά, θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Τπφγεηα λεξά: πδξνθφξα ζπζηήκαηα θαη ε θαηάζηαζή ηνπο, ράξηεο θαηαλνκήο ληηξηθψλ θαη πνζνηηθήο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνθφξσλ. Δηδηθφηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ (Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο) ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ εθηείλνληαη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Παξνπζηάζηεθε ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο φπσο ππνβιήζεθε ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ (http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart8) γηα ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα θαη νη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν ηεο ΓΤΓ θαη αλαθέξζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΑΝ «πζηήκαηα θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10». ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε βάζε ην ζεκαηνιφγην πνπ είρε απνζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε ζπδήηεζε αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ νκαδνπνηεκέλα θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα. Παρακολούθηζη σδάηων (ηρόπος και ζστνόηηηα παρακολούθηζης, επιθανειακά, σπόγεια, ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία). Σν Δζληθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο πδάησλ, κεηαμχ άιισλ, ελζσκαηψλεη ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΗΓΜΔ (θπξίσο γηα ηα ππφγεηα) θαη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (θπξίσο γηα ηα επηθαλεηαθά). Ωζηφζν, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά δίθηπα κεηξήζεσλ. Σν Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο δελ παξαθνινπζεί πιένλ ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, θαη πεξηνξίδεηαη ζηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηα νπνία απνζηέιιεη ζην ΤΠΑΑΣ γηα αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ωζηφζν, θαηά ηε ζπλάληεζε, εθθξάζηεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ην εξγαζηήξην ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηελ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 2 από 8

3 Αζήλα θαη ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζήο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (απνζηέιινληαη κε ΚΣΔΛ). Σν ΣΤΠ δελ δηαζέηεη θάπνηνλ απηφκαην (πδξνινγηθφ, πδξνρεκηθφ ή πδξνκεηεσξνινγηθφ) ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο. Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζπλεξγάδεηαη κε ηo ΚΔΠΑΜΑΥ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ελψ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σν ΚΔΠΑΜΑΥ δηαζέηεη Βάζε Γεδνκέλσλ κε δηαρξνληθέο κεηξήζεηο ( ) ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηνπ Ννκνχ (βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη θαη βαξέα κέηαιια). Αλαθνξηθά κε ην ππφγεην λεξφ, νη δεηγκαηνιεςίεο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο. Οη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ επειέγεζαλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ χπαξμε πηζαλψλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ. Οη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ εθηεινχληαη (ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο) ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ (ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2000). ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζπγθέληξσζεο θπηνθαξκάθσλ ζηα λεξά. Ωζηφζν, αλαθέξζεθε φηη παιαηφηεξα θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα είραλ γίλεη νξηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ρσξίο λα δηαπηζησζεί θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ ΓΤΓ αλέθεξε φηη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ έρεη ήδε ιάβεη δχν ζεηξέο κεηξήζεσλ ηεο ζηάζκεο θαη ηνπ ρεκηζκνχ ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ (Ηνχληνο θαη Ννέκβξηνο 2009) νη νπνίεο είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο. ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη δεηγκαηνιεςίεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζηε Υαιθηδηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο (Παξάξηεκα Υ ηεο Οδεγίαο θαη Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ ΠΓ 51/2007), ηδηαίηεξα γηα ηα θπηνθάξκαθα πνπ, ζε πεξηνρέο έληνλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο. Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο βηνινγηθψλ παξακέηξσλ (εθηφο απφ ηα παξάθηηα). Δπηζεκάλζεθε φηη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ρξήζηκα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Αλαθέξζεθε φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Μπαιηαδή γηα ηε Υαιθηδηθή. ην πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη δίθηπν παξαηεξήζεσλ (κε ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο Καιχβεο, Οξκχιηα, Καιακαξηά, Β. Υαιθηδηθή θ.α.). Αλ θαη παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αιιειεπηθαιχςεηο ζέζεσλ κε άιιεο πθηζηάκελεο. Αναγνωριζμένα προβλήμαηα (ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία) και προηεραιόηηηες διατείριζης. Ζ ΓΤΓ παξνπζίαζε ηνλ πίλαθα κε ηα θχξηα αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο (ζει. 8, Πίλαθαο 1). Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο έρνπλ ηεθκεξησζεί πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Ο πίλαθαο 1 απνηειεί κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εληνπηζηεί (ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ ιεθαλψλ φπνπ έγηλαλ κεηξήζεηο) αιιά δελ είλαη ελεκεξσκέλνο κε φια ηα πξφζθαηα ζηνηρεία κεηξήζεσλ, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο (γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ζπλάληεζε αλαθέξζεθε πθαικχξηλζε θαη ζηηο Καιχβεο θαη ζηε Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 3 από 8

4 ηζσλία). Δπίζεο θάπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα νμχλνληαη επνρηαθά, γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα ηεο πνζφηεηαο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη έληνλν θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν φηαλ νη αξδεπηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο θαιχπηνληαη απφ ππφγεηα λεξά. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ππεξβάζεηο νξίσλ γηα ην πφζηκν λεξφ ζε νξηζκέλεο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο Γήκσλ ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο. Ο πίλαθαο απηφο δελ είλαη πιήξεο δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤΓ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 2 νη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. Σα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην ΚΔΠΑΜΑΥ θαίλεηαη ζε κεγάιν κέξνο λα επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο Αξζεληθνχ ζρεηίδνληαη κε ηα γεσζεξκηθά πεδία, ελψ ν ίδεξνο θαη ην Μαγγάλην είλαη απμεκέλα ζε πεξηνρέο φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα θαη ηα ηδήκαηά ηνπο ζηα νπνία θπθινθνξεί ην ππφγεην λεξφ θαη εκπινπηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία (ζ.ζ. θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζε φιν ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10). ε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Κνθθηλφιαθθαο, παξαπφηακνο ηνπ Αζπξφιαθθα) θαίλεηαη φηη, ηνπηθά, ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο ε ιεθάλε ηνπ π. Υαβξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο (Πίλαθαο 1). Δπηζεκάλζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαβξία κέρξη ην 1989 ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ ήηαλ ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ιεθάλεο (ηζνδχγην, πηψζε ζηάζκεο, πθαικχξηλζε) θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε πθαικχξηλζε νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελή αίηηα (ππεξαληιήζεηο). χκθσλα κε ην ΣΤΠ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφγεηα λεξά παξνπζηάδεηαη ζηελ ιεθάλε ηεο Καιακαξηάο φπνπ ην πδαηηθφ ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ επηβαξπκέλε. Ζ πεξηνρή είλαη θαηεμνρήλ αγξνηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα νη αλάγθεο γηα άξδεπζε απμεκέλεο. ηελ πεξηνρή έρεη παξαηεξεζεί πηψζε ζηάζκεο κέρξη θαη 2κ/έηνο κε απνηέιεζκα νη λέεο γεσηξήζεηο λα αληινχλ νινέλα απφ κεγαιχηεξν βάζνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο λα έρνπλ ήδε θζάζεη ηα κ. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ε ιεθάλε Φνχξθαο ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Καζζάλδξαο πδξνδνηεί ην λφηην ηκήκα ηεο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη. ηελ πεξηνρή Μαξκαξά ηεο ηζσλίαο παξνπζηάδεηαη έληνλν πξφβιεκα πθαικχξηλζεο, θαηλφκελν ην νπνίν επίζεο ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο. ηηο πεξηνρέο απηέο απαηηείηαη επαξθέο δίθηπν παξαθνινχζεζεο. Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηε ιεθάλε ηνπ π. Οιχλζηνπ αλαθνξηθά κε ηελ άξδεπζε απφ επηθαλεηαθά λεξά. ηελ πεξηνρή απηή θαη θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ηα λεξά ηνπ πνηακνχ δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ αγξνηψλ κε απνηέιεζκα νη αγξφηεο κε ηδηνθηεζίεο ζηα θαηάληε ηνπ πνηακνχ λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε απηνχο ζηα αλάληε. Γηα ην ιφγν απηφ ππήξμαλ θαηαγγειίεο απφ νξηζκέλνπο αγξφηεο. ηελ πεξηνρή ηνπ Οιχλζηνπ έρεη πξνηαζεί ε θαηαζθεπή θξάγκαηνο πνιιαπιήο ρξήζεο. Ωζηφζν, ζηε θάζε απηή, απαηηείηαη ε άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ δηαρείξηζεο (δηθαηνχρνη ρξήζεο, πνζφηεηεο θιπ). Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ην ζέκα έρεη ήδε ηεζεί ππφςε ηεο ΓΤΓ/ΠΚΜ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ηνπ π. Οιχλζηνπ κεηξάηαη απφ ηε ΓΔΚΔ/ΠΚΜ θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην δηαζέζηκν επηθαλεηαθφ λεξφ. Ο θ. Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ζην Οιχλζην, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηψζεθε ε ξνή θαη απμήζεθαλ νη αξδεπηηθέο αλάγθεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 4 από 8

5 Έλα άιιν πξφβιεκα, αλαγλσξηζκέλν εδψ θαη ρξφληα ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο είλαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απφ ηα ειαηνπξγεία. Σν πξφβιεκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεπζείαο δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηα θξάγκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ηα νπνία ζα είλαη πνιιαπιήο ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χδξεπζεο). Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάληε πεξηνρή ηνπ π. Υαβξία δηαπηζηψλεηαη ε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ απφ ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη απνβιήησλ απφ βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη άκεζε δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (ζ.ζ. ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρέδην δηαρείξηζεο κε πξσηνβνπιία ηεο Ν.Α.Υ.). Όπσο είλαη γλσζηφ ε ππέξβαζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ ηφλησλ ζηα λεξά νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιίπαλζε). Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη απφ ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε αιφγηζηε ιίπαλζε (έσο θαη 10 θνξέο παξαπάλσ απφ φζν απαηηείηαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην Κάιην). Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ην ΚΔΠΑΜΑΥ ζεσξεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ε θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ (ζ.ζ. Υαβξίαο, Οιχλζηνο) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξηα θαζψο θαηαγξάθνληαη θαηά κήθνο ηεο ξνήο ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο θπζηθνρεκηθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζαθψο ζε αλζξσπνγελείο δηαηαξάμεηο. Μέηρα και έργα διατείριζης σδαηικών πόρων ποσ έτοσν ήδη δρομολογηθεί. Αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ε ιχζε πνπ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί είλαη ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Οιχλζην, ηνλ π. Υαβξία θαη ην ξέκα Πεηξέληα (Γνκάηη). Αλαθέξζεθε φηη κέζα ζην 2010 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δεκνπξάηεζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ησλ θξαγκάησλ ζην Υαβξία θαη ην Γνκάηη. ην λνκφ ππάξρνπλ ήδε 2 θξάγκαηα ζηε Θέζε Εσγξάθνπ θαη ζηελ Κξήλε (Ν. Σξίγιηα). ην εζληθφ πξφγξακκα απνληηξνξχπαλζεο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Υαιθηδηθή. Καηά ζπλέπεηα ζρεηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ. Αλαθνξηθά κε ηα έξγα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ, ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. Δθθξεκνχλ νη βηνινγηθνί γηα πνιινχο νηθηζκνχο. Επάρκεια σθιζηάμενων περιοριζμών τρήζης σδάηων (Απαγορεσηικά και Περιοριζηικά μέηρα) και ηστόν προηάζεις αναθεώρηζης. Ζ ΓΑΑ επηζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα ππάξρεη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο γηα λέεο ρξήζεηο (παξ.α9). Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ζηάγδελ άξδεπζε δελ ελδείθλπηαη γηα κεδηθή θαη ηξηθχιιηα, ε ΓΑΑ έθαλε ηελ πξφηαζε λα επηηξέπεηαη ε άξδεπζε κε θαηαησληζκφ (πνιπκπέθ) θαη φρη κε εθηνμεπηήξεο (θαλφληα), κφλν γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ή ηνπο αγξφηεο πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ (ΓΤΓ, ΓΑΑ/ΠΚΜ, ΓΑΑ/ΝΑΚ) ψζηε ηπρφλ επηδνηήζεηο αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα ζπλάδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Αλαθέξζεθε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο δελ ππάξρνπλ δψλεο πξνζηαζίαο (ζεζκνζεηεκέλεο ή κε) ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. Δίλαη αλάγθε λα ζεζκνζεηεζνχλ δψλεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ κε πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ΣΤΠ πξφηεηλε λα ππάξμεη ξχζκηζε ψζηε φινη φζνη έρνπλ πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λα πάξνπλ άδεηεο ρξήζεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 5 από 8

6 Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αλππαξμίαο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ αξδεπνκέλσλ αγξνηεκαρίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, αλαθέξζεθε φηη, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ην ειαηνθνκηθφ κεηξψν θαη ην κεηξψν θαιιηεξγεηψλ πνπ δηαηεξεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ. Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκε ε δηαζηαχξσζε ησλ αξδεπφκελσλ αγξνηεκαρίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Άδεηεο Υξήζεο κε ηηο Γειψζεηο ΟΓΔ ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ρξήζεο θαη ηδηνθηεζίαο. πκθσλήζεθε φηη, κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηπρφλ αλαζεψξεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζα αθνινπζήζεη ηελ ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Προηάζεις για ζσμπληρωμαηικά μέηρα προζηαζίας και αναβάθμιζης ηων σδαηικών πόρων (θεζμικά μέηρα, έργα κλπ.). Σν ΚΔΠΑΜΑΥ αλέθεξε φηη ζηε Υαιθηδηθή ήδε ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ (ζ.ζ. ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη νη ηδηφθηεηεο κνλάδεο π.ρ. μελνδνρείσλ, θαηαζθελψζεσλ, ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θιπ). Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ δπλαηή θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γηα ηελ άξδεπζε. Ο θνο Σδεξίηεο, αλέθεξε φηη γηα ην πθηζηάκελν θξάγκα αλάζρεζεο ξνήο ζηελ Πνξηαξηά, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κηθξψλ απνζεθεπηηθψλ θξαγκάησλ ζε νξηζκέλα ξέκαηα (π.ρ. ξέκα Γνπκπηά) θαη ηδηαίηεξα ζηε ηζσλία (π.ρ. Σξηπφηακνο, άξηε, Πιαηαλίηζη, Σξηζηηλίθα θ.α.). Δίλαη επλφεην φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε πεξηνρέο φπνπ νη κνξθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (ζ.ζ. αξθεηέο ηέηνηεο ζέζεηο έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο Υαιθηδηθήο). Ζ ΓΑΑ αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο (νηθνλνκία ζην λεξφ, ζε θπηνθάξκαθα θιπ.) ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Σα νθέιε είλαη κεγάια γηα ηνπο αγξφηεο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν θαίλεηαη φηη ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ ειηά, ε θαιιηέξγεηα ηεο νπνίαο αξρίδεη λα επηθξαηεί ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ Ννκνχ, ε ζηάγδελ άξδεπζε είλαη ε ελδεηθλπφκελε. Γπζηπρψο, φπσο αλαθέξζεθε, ν θψδηθαο νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κάιινλ δελ εθαξκφδεηαη ζηε Υαιθηδηθή. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή, δελ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θαηαλνκήο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ γηα άξδεπζε. χκθσλα κε ηνλ θ. Σδεξίηε, θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία, ηνπ νη απψιεηεο ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ απφ ηα δεκνηηθά δίθηπα θζάλνπλ ην 40%. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ ζα κείσλε ηηο απψιεηεο απμάλνληαο ην δηαζέζηκν λεξφ. Καηά θνηλή νκνινγία νη ρξήζηεο λεξνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ πδξφκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο (φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζηηο άδεηεο ρξήζεο) θαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο. Με βάζε ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ έθαλε ε ΓΤΓ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ην 50% ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ είραλ ηνπνζεηήζεη πδξφκεηξν. Ωζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη θαη λα εθαξκνζηεί ε λνκνζεζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ρξήζεο χδαηνο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο, ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο δηάζεζεο λεξνχ ζε ηξίηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 6 από 8

7 Λοιπά θέμαηα ε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, είλαη πηζαλή ε χπαξμε ζρεηηθά πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθαξκάθσλ ζην ππφγεην λεξφ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ην ππφγεην λεξφ πξννξίδεηαη γηα χδξεπζε. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ απφ ηε ΓΤ θαη κε πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε λενπιαζηψλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Ζ ΓΤ αλέθεξε φηη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ιεινγηζκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ο θνο Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ήδε, ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο, ην 11% ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη βηνινγηθέο, κε ζηφρν ζην κέιινλ ην πνζνζηφ απηφ λα απμεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ. σμπέραζμα Αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο, ε θαηαζθεπή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θξαγκάησλ πνιιαπιήο ρξήζεο θαη άιισλ έξγσλ δηαρείξηζεο, ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αθνχ ζα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ηνπ πιενλάδνληνο λεξνχ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σαπηφρξνλα, ε ηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ αδεηνδφηεζεο ρξήζεο λεξνχ), ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε γεσξγία (πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε) θαη άιια ζρεηηθά κέηξα κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπαηάιε θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε. ην ζέκα απηφ απαηηείηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα (ξαδηνηειενπηηθά, εκεξίδεο θιπ.) ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο αθνξνχλ ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ απφ ηηο βηνηερληθέο κνλάδεο, ζηελ πηνζέηεζε νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ (ζε ζρέζε κε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα) ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ηεθκεξησκέλα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε λένπ κέηξνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο) πξνυπνζέηεη ηελ ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηψλ χδαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ Οδεγία. Καηά θνηλή νκνινγία ε παξνχζα ζχζθεςε ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ είλαη ζθφπηκν λα ζπλερηζηεί ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αιιεινελεκέξσζε αιιά θαη δηακφξθσζε εληαίαο πξνζέγγηζεο ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. πληάθηεο: Κ.Θ. Παπαηφιηνο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 7 από 8

8 Πίνακασ 1. Σφνοψη προβλημάτων ςτισ λεκάνεσ απορροήσ του Ν. Χαλκιδικήσ (με βάςη τισ μελζτεσ που αναφζρονται) NO 3 Cl As Fe, Mn Pb B Cr Zn Επανομή Μουδανιά Χαβρίασ + + Καςςάνδρα Σιθωνία + Υπόλοιπα + + εκείσζε1 : Oη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. εκείσζε2 : Ο πίλαθαο δελ είλαη πιήξεο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο Φαθέινπο Τδξεπηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤ/ΠΚΜ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Πίνακασ 2. Υπερβάςεισ ορίων για πόςιμο νερό ςε οριςμζνεσ υδρευτικζσ γεωτρήςεισ Δήμων του Ν. Χαλκιδικήσ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 8 από 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ ΣΜΔΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΒ Σ.Β.Ε. ΠΒΕΡΏΕΏ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ Raw Water Basin Raw Water Pump Station Filtration

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ TO NOMOΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΩΝ ΤΓΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ Γπ. Γεωπγιάδηρ Παναγιώηηρ Γενικόρ Γιεςθςνηήρ Υωποηαξικήρ & Πεπιβαλλονηικήρ Πολιηικήρ Καμπάρ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΔΩΡΓΙΑ, ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΩ ΤΓΑΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11,13 ΚΑΙ 15 ΣΗ ΟΓΗΓΙΑ ΠΛΑΙΙΟ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΩΝ (2000/60/ΔΚ) ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α VI Τ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων

Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων LSI SIN (10)02 Πηγή: Marko Hölbl Cloud Computing- Θέμαηα Αζθαλείας και Προζηαζίας Γεδομένων Η CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies) είλαη έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ νη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: Αζθάλεια Γεδομένων και Πποζηαζία Ηδιωηικόηηηαρ Γιεθνείρ και Δςπωπαϊκέρ Ππωηοβοςλίερ Δπιβλέποςζα: ιοςγλέ Δςθποζύνη

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ

Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Ανεπίςημα Πρακτικά ΔΣ τησ 23/3/2011 ςτο Δήμο Αλεξανδρούπολησ Το κείμενο που ακολουκεί είναι το κείμενο του live blog όπωσ καταγράφθκε μζςα από τθν αίκουςα του ΔΣ με χρονολογικι ςειρά, διορκωμζνο ορκογραφικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ

Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Ομείεο θαη ρξόληεο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε αζεξνγελεηηθνύο παξάγνληεο θηλδύλνπ Βαζίιεο Μνύγηνο Καζεγεηήο βηνρεκείαο ηεο άζθεζεο ΤΔΦΑΑ ΑΠΘ http://users.auth.gr/mougios Η άζθεζε κεηώλεη ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα