ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009"

Transcript

1 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ πνπ εθηείλνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, νξγαλψλεη κηα πξψηε ζεηξά απφ άηππεο ζπλαληήζεηο εξγαζίαο κε ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο θάζε Ννκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ο ζθνπφο θάζε ζπλάληεζεο είλαη ε δηακφξθσζε κηαο θαηά ην δπλαηφ εληαίαο θαη νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο (απφ άπνςε πνζφηεηαο, πνηφηεηαο πδάησλ θαη νηθνινγηθήο θαηάζηαζεο), ε θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη νη ιχζεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ή πνπ απαηηείηαη λα δξνκνινγεζνχλ. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα ψζηε λα ζπλδπάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ κειεηψλ, ηα δηαζέζηκα πξφζθαηα δεδνκέλα θαη ε γλψζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ απφ ηηο εκπιεθφκελεο κε ζέκαηα πδαηηθψλ πφξσλ ππεξεζίεο. Σα πνξίζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζρεδίνπ Πξνγξάκκαηνο Μέηξσλ ην νπνίν, αθνχ ηεζεί ζε δηαβνχιεπζε, ζα απνηειέζεη κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο (νη πξνδηαγξαθέο ηνπ νπνίνπ είλαη ζε θάζε εθπφλεζεο απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ) γηα ην Τδαηηθά Γηακεξίζκαηα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Ζ ηξίηε ζπλάληεζε αθνξά ηηο ιεθάλεο πνπ εθηείλνληαη ζην Ν. Υαιθηδηθήο (νη άιιεο δχν αθνξνχζαλ ην Ν. Κηιθίο θαη ην Ν. Θεζζαινλίθεο), πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ έδξα ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζηνλ Πνιχγπξν θαη ζπκκεηείραλ νη παξαθάησ ππάιιεινη σο εθπξφζσπνη ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ. Οη ηξείο απηνί Ννκνί ζπλαπνηεινχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πδαηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10). Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξαθηηθά ησλ ζπλαληήζεσλ απνηππψλνπλ κφλν φζνπο πξνβιεκαηηζκνχο εθθξάζηεθαλ θαηά ηηο ζπλαληήζεηο, κε έκθαζε ζε απηά πνπ αλέθεξαλ νη ηνπηθέο ππεξεζίεο. Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας Διεύθςνζη Υδάηων (ΔΥΔ) Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Τδάησλ: Φ. Εαράξνγινπ Σκήκα Πξνζηαζίαο θαη Αλαβάζκηζεο Τδάησλ: Κ. Θ. Παπαηφιηνο Σκήκα Αδεηνδφηεζεο θαη Δπηθνηλσλίαο:. Μηραειίδεο, Ν. Μελνχλνπ, Θ. Μνπρηάξεο Δ/νζη Πεπιβάλλονηορ & Χωποηαξίαρ Κ. Μακεδονίαρ (ΔΙΠΕΧΩ) Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ: Μ. Γαβξηειίδνπ Νομαρτιακή Ασηοδιοίκηζη Υαλκιδικής Δ/νζηΥδαηικών Πόπων, Οπςκηών και Αλιείαρ Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ): Α. Ξεθηέξεο Δ/νζη Οικιζμού Χωποηαξίαρ & Πεπιβάλλονηορ Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) : Γ. Πεχθνο Δ/νζη Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ (ΔΑΑ): Α. αξφπνπινο, Η. Φσηηάδεο Δ/νζη Υγείαρ (ΔΥ): Α. Παπαδφπνπινο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 1 από 8

2 Σε ζπλάληεζε ραηξέηεζε ν Ννκάξρεο Υαιθηδηθήο θνο Αζηέξηνο Εσγξάθνο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνρψξεζε ιφγσ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ επίζεο ν θνο Α. Γθφγθνο (Γεληθφο Γξακκαηέαο Ν.Α. Υαιθηδηθήο), ν θνο Γ. Σδεξίηεο (Αληηλνκάξρεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) θαη ν θνο Γ. Βιαράθεο, Γηεπζπληήο ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ Α.Δ (Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Αλαβάζκηζεο Μνλάδσλ Αληηξξχπαλζεο Υαιθηδηθήο). ηελ αξρή ηεο ζπλάληεζεο ν θνο Ννκάξρεο αλέθεξε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Υαβξία, ηνλ Π. Οιχλζην θαη ζην ξέκα Πεηξελίσλ. χκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ έρεη απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ηα θξάγκαηα Υαβξία θαη Πεηξελίσλ ζα δεκνπξαηεζνχλ κέζα ζην ηε ζπλέρεηα έγηλε εηζήγεζε (παξνπζίαζε κε δηαθάλεηεο) απφ ηε ΓΤΓ γηα ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδάησλ, ηελ πξφνδν εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2000/60/ΔΚ, ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη ηελ πθηζηάκελε γλψζε γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ πδάησλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο κε αλαθνξά ζηα παξαθάησ: Θεζκηθφ Πιαίζην Γηαρείξηζεο Τδάησλ. Οδεγία 2000/60/ΔΚ θαη Δζληθή λνκνζεζία. Τδαηηθφ Γηακέξηζκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Τ.Γ. 10) θαη πδαηηθφ ηζνδχγην. Λεθάλεο απνξξνήο ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο: Υαβξίαο (1060), Οιχλζηνο (1062), Καιακαξηά (1099), Αλζεκνχληαο (1061), Μπγδνλία (1010), Αζπξφιαθθαο (1099), Καζζάλδξα (1099), ηζσλία (1099), Άζσο (1099). Υαξαθηεξηζηηθά ιεθαλψλ, πδαηηθά απνζέκαηα, πξνβιήκαηα. Γξάζεηο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο Τδάησλ ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο (Άξζξν 3, 5, 8). Δπηθαλεηαθά λεξά: πδάηηλα ζπζηήκαηα, ζεκεηαθέο πηέζεηο, ρξήζε γεο θαη ληηξηθά, θαηάζηαζε ησλ πδαηηθψλ ζπζηεκάησλ. Τπφγεηα λεξά: πδξνθφξα ζπζηήκαηα θαη ε θαηάζηαζή ηνπο, ράξηεο θαηαλνκήο ληηξηθψλ θαη πνζνηηθήο ππεξεθκεηάιιεπζεο ησλ πδξνθφξσλ. Δηδηθφηεξε αλαθνξά έγηλε ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ (Άξζξν 8 ηεο Οδεγίαο) ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πνπ εθηείλνληαη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Παξνπζηάζηεθε ην Δζληθφ Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο φπσο ππνβιήζεθε ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ ηελ Κεληξηθή Τπεξεζία Τδάησλ (http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart8) γηα ηα επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα θαη νη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν ηεο ΓΤΓ θαη αλαθέξζεθαλ ηα βαζηθά ζεκεία ηεο κειέηεο ηνπ ΤΠΑΝ «πζηήκαηα θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ γηα ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10». ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε βάζε ην ζεκαηνιφγην πνπ είρε απνζηαιεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία επηθεληξψζεθε ε ζπδήηεζε αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ νκαδνπνηεκέλα θαηά ζεκαηηθή ελφηεηα. Παρακολούθηζη σδάηων (ηρόπος και ζστνόηηηα παρακολούθηζης, επιθανειακά, σπόγεια, ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία). Σν Δζληθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο πδάησλ, κεηαμχ άιισλ, ελζσκαηψλεη ζηαζκνχο παξαθνινχζεζεο ηνπ ΗΓΜΔ (θπξίσο γηα ηα ππφγεηα) θαη ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (θπξίσο γηα ηα επηθαλεηαθά). Ωζηφζν, ζε ηνπηθφ επίπεδν, ππάξρνπλ ζπκπιεξσκαηηθά δίθηπα κεηξήζεσλ. Σν Σκήκα Τδαηηθψλ Πφξσλ (ΣΤΠ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο δελ παξαθνινπζεί πιένλ ηελ πνζνηηθή θαηάζηαζε ησλ πδάησλ, θαη πεξηνξίδεηαη ζηε ζπιινγή δεηγκάησλ ηα νπνία απνζηέιιεη ζην ΤΠΑΑΣ γηα αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Ωζηφζν, θαηά ηε ζπλάληεζε, εθθξάζηεθαλ επηθπιάμεηο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξαπάλσ δεηγκάησλ ιφγσ ηνπ ρξφλνπ πνπ κεζνιαβεί γηα ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ην εξγαζηήξην ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ζηελ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 2 από 8

3 Αζήλα θαη ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζήο ηνπο θαηά ηε κεηαθνξά ηνπο (απνζηέιινληαη κε ΚΣΔΛ). Σν ΣΤΠ δελ δηαζέηεη θάπνηνλ απηφκαην (πδξνινγηθφ, πδξνρεκηθφ ή πδξνκεηεσξνινγηθφ) ζηαζκφ παξαθνινχζεζεο. Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο (ΣΠΔ) ηεο Ν.Α. Υαιθηδηθήο ζπλεξγάδεηαη κε ηo ΚΔΠΑΜΑΥ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνηνηηθήο θαηάζηαζεο ησλ πδάησλ ελψ ρξεζηκνπνηεί ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Σν ΚΔΠΑΜΑΥ δηαζέηεη Βάζε Γεδνκέλσλ κε δηαρξνληθέο κεηξήζεηο ( ) ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηνπ Ννκνχ (βαζηθέο θπζηθνρεκηθέο παξάκεηξνη θαη βαξέα κέηαιια). Αλαθνξηθά κε ην ππφγεην λεξφ, νη δεηγκαηνιεςίεο αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο. Οη ζέζεηο παξαθνινχζεζεο ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ επειέγεζαλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ χπαξμε πηζαλψλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ. Οη αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ εθηεινχληαη (ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο) ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ΚΔΠΑΜΑΥ (ΔΛΟΣ EN ISO/IEC 17025:2005, ISO 9001:2000). ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη κεηξήζεηο ζπγθέληξσζεο θπηνθαξκάθσλ ζηα λεξά. Ωζηφζν, αλαθέξζεθε φηη παιαηφηεξα θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα είραλ γίλεη νξηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο ρσξίο λα δηαπηζησζεί θάπνην ηδηαίηεξν πξφβιεκα. Ζ ΓΤΓ αλέθεξε φηη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ έρεη ήδε ιάβεη δχν ζεηξέο κεηξήζεσλ ηεο ζηάζκεο θαη ηνπ ρεκηζκνχ ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ (Ηνχληνο θαη Ννέκβξηνο 2009) νη νπνίεο είλαη ζε θάζε αμηνιφγεζεο. ηε θάζε απηή δελ εθηεινχληαη δεηγκαηνιεςίεο επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζηε Υαιθηδηθή. Αλαθνξηθά κε ηελ πιεξφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο δηαπηζηψλνληαη ειιείςεηο δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο νπζίεο πξνηεξαηφηεηαο (Παξάξηεκα Υ ηεο Οδεγίαο θαη Παξάξηεκα ΗΥ ηνπ ΠΓ 51/2007), ηδηαίηεξα γηα ηα θπηνθάξκαθα πνπ, ζε πεξηνρέο έληνλεο γεσξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο. Δπίζεο ππάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθψλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο βηνινγηθψλ παξακέηξσλ (εθηφο απφ ηα παξάθηηα). Δπηζεκάλζεθε φηη νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ηεο επηθαηξνπνηεκέλεο Δζληθήο Σξάπεδαο Τδξνινγηθήο θαη Μεηεσξνινγηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΣΤΜΠ). Σα ζηνηρεία απηά είλαη ρξήζηκα ζηνπο εκπιεθνκέλνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Αλαθέξζεθε φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε εθαξκνγή Πξνγξάκκαηνο Μπαιηαδή γηα ηε Υαιθηδηθή. ην πξφγξακκα ζπκπεξηιακβάλεηαη δίθηπν παξαηεξήζεσλ (κε ζέζεηο ζηηο πεξηνρέο Καιχβεο, Οξκχιηα, Καιακαξηά, Β. Υαιθηδηθή θ.α.). Αλ θαη παξαηεξνχληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα πξέπεη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ αιιειεπηθαιχςεηο ζέζεσλ κε άιιεο πθηζηάκελεο. Αναγνωριζμένα προβλήμαηα (ποζόηηηα, ποιόηηηα, οικολογία) και προηεραιόηηηες διατείριζης. Ζ ΓΤΓ παξνπζίαζε ηνλ πίλαθα κε ηα θχξηα αλαγλσξηζκέλα πξνβιήκαηα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ησλ ππφγεησλ πδάησλ πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο θαη ηα ζηνηρεία παξαθνινχζεζεο (ζει. 8, Πίλαθαο 1). Γηαπηζηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πδξνινγηθέο ιεθάλεο έρνπλ ηεθκεξησζεί πξνβιήκαηα πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Ο πίλαθαο 1 απνηειεί κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο εληνπηζηεί (ζε νξηζκέλεο ζέζεηο ησλ ιεθαλψλ φπνπ έγηλαλ κεηξήζεηο) αιιά δελ είλαη ελεκεξσκέλνο κε φια ηα πξφζθαηα ζηνηρεία κεηξήζεσλ, νχηε κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο (γηα παξάδεηγκα θαηά ηε ζπλάληεζε αλαθέξζεθε πθαικχξηλζε θαη ζηηο Καιχβεο θαη ζηε Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 3 από 8

4 ηζσλία). Δπίζεο θάπνηα πξνβιήκαηα κπνξεί λα νμχλνληαη επνρηαθά, γηα παξάδεηγκα ην πξφβιεκα ηεο πνζφηεηαο, φπσο είλαη θπζηθφ, είλαη έληνλν θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν φηαλ νη αξδεπηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο αλάγθεο είλαη κεγάιεο. Όπσο αλαθέξζεθε ζηε ζπλάληεζε, θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη πδξεπηηθέο αλάγθεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο θαιχπηνληαη απφ ππφγεηα λεξά. Ο πίλαθαο 2 παξνπζηάδεη ππεξβάζεηο νξίσλ γηα ην πφζηκν λεξφ ζε νξηζκέλεο πδξεπηηθέο γεσηξήζεηο Γήκσλ ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο. Ο πίλαθαο απηφο δελ είλαη πιήξεο δεδνκέλνπ φηη βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤΓ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ Πίλαθα 2 νη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. Σα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ην ΚΔΠΑΜΑΥ θαίλεηαη ζε κεγάιν κέξνο λα επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη νη απμεκέλεο ζπγθεληξψζεηο Αξζεληθνχ ζρεηίδνληαη κε ηα γεσζεξκηθά πεδία, ελψ ν ίδεξνο θαη ην Μαγγάλην είλαη απμεκέλα ζε πεξηνρέο φπνπ θπξίσο επηθξαηνχλ ηα κεηακνξθσκέλα πεηξψκαηα θαη ηα ηδήκαηά ηνπο ζηα νπνία θπθινθνξεί ην ππφγεην λεξφ θαη εκπινπηίδεηαη κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία (ζ.ζ. θαηλφκελν ζπλεζηζκέλν ζε φιν ην πδαηηθφ δηακέξηζκα 10). ε νξηζκέλεο πεξηνρέο (π.ρ. Κνθθηλφιαθθαο, παξαπφηακνο ηνπ Αζπξφιαθθα) θαίλεηαη φηη, ηνπηθά, ε πνηνηηθή ππνβάζκηζε ησλ πδάησλ ζρεηίδεηαη θαη κε ηηο κεηαιιεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο κειέηεο ε ιεθάλε ηνπ π. Υαβξία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο (Πίλαθαο 1). Δπηζεκάλζεθε φηη ζηελ πεξηνρή ηνπ Υαβξία κέρξη ην 1989 ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ ήηαλ ειεχζεξε, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ππάξρεη αλάγθε γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ηεο ιεθάλεο (ηζνδχγην, πηψζε ζηάζκεο, πθαικχξηλζε) θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην θαηά πφζν ε πθαικχξηλζε νθείιεηαη ζε αλζξσπνγελή αίηηα (ππεξαληιήζεηο). χκθσλα κε ην ΣΤΠ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε ζρέζε κε ηα ππφγεηα λεξά παξνπζηάδεηαη ζηελ ιεθάλε ηεο Καιακαξηάο φπνπ ην πδαηηθφ ηζνδχγην είλαη αξλεηηθφ θαη ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ επηβαξπκέλε. Ζ πεξηνρή είλαη θαηεμνρήλ αγξνηηθή θαη θαηά ζπλέπεηα νη αλάγθεο γηα άξδεπζε απμεκέλεο. ηελ πεξηνρή έρεη παξαηεξεζεί πηψζε ζηάζκεο κέρξη θαη 2κ/έηνο κε απνηέιεζκα νη λέεο γεσηξήζεηο λα αληινχλ νινέλα απφ κεγαιχηεξν βάζνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο λα έρνπλ ήδε θζάζεη ηα κ. Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ε ιεθάλε Φνχξθαο ζηελ ρεξζφλεζν ηεο Καζζάλδξαο πδξνδνηεί ην λφηην ηκήκα ηεο θαη ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ νη πδαηηθνί πφξνη. ηελ πεξηνρή Μαξκαξά ηεο ηζσλίαο παξνπζηάδεηαη έληνλν πξφβιεκα πθαικχξηλζεο, θαηλφκελν ην νπνίν επίζεο ρξήδεη πεξαηηέξσ εμέηαζεο. ηηο πεξηνρέο απηέο απαηηείηαη επαξθέο δίθηπν παξαθνινχζεζεο. Ηδηαίηεξε κλεία έγηλε ζηε ιεθάλε ηνπ π. Οιχλζηνπ αλαθνξηθά κε ηελ άξδεπζε απφ επηθαλεηαθά λεξά. ηελ πεξηνρή απηή θαη θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν ηα λεξά ηνπ πνηακνχ δελ επαξθνχλ λα θαιχςνπλ ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ αγξνηψλ κε απνηέιεζκα νη αγξφηεο κε ηδηνθηεζίεο ζηα θαηάληε ηνπ πνηακνχ λα κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε απηνχο ζηα αλάληε. Γηα ην ιφγν απηφ ππήξμαλ θαηαγγειίεο απφ νξηζκέλνπο αγξφηεο. ηελ πεξηνρή ηνπ Οιχλζηνπ έρεη πξνηαζεί ε θαηαζθεπή θξάγκαηνο πνιιαπιήο ρξήζεο. Ωζηφζν, ζηε θάζε απηή, απαηηείηαη ε άκεζε δηεπζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ πηνζέηεζε θαλφλσλ δηαρείξηζεο (δηθαηνχρνη ρξήζεο, πνζφηεηεο θιπ). Σν ΣΤΠ αλέθεξε φηη ην ζέκα έρεη ήδε ηεζεί ππφςε ηεο ΓΤΓ/ΠΚΜ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξνρή ηνπ π. Οιχλζηνπ κεηξάηαη απφ ηε ΓΔΚΔ/ΠΚΜ θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην δηαζέζηκν επηθαλεηαθφ λεξφ. Ο θ. Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ζην Οιχλζην, ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηψζεθε ε ξνή θαη απμήζεθαλ νη αξδεπηηθέο αλάγθεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 4 από 8

5 Έλα άιιν πξφβιεκα, αλαγλσξηζκέλν εδψ θαη ρξφληα ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο είλαη ε αλεμέιεγθηε δηάζεζε ησλ απνβιήησλ απφ ηα ειαηνπξγεία. Σν πξφβιεκα απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απεπζείαο δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ ιπκάησλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε ζρέζε κε ηα θξάγκαηα πνπ έρνπλ πξνηαζεί, ηα νπνία ζα είλαη πνιιαπιήο ρξήζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο χδξεπζεο). Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλάληε πεξηνρή ηνπ π. Υαβξία δηαπηζηψλεηαη ε δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ ιπκάησλ απφ ην δίθηπν απνρέηεπζεο θαη απνβιήησλ απφ βηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο. Καηά ζπλέπεηα απαηηείηαη άκεζε δηεπζέηεζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο απφ ηηο ζπλαξκφδηεο ππεξεζίεο (ζ.ζ. ήδε βξίζθεηαη ζε εμέιημε ζρέδην δηαρείξηζεο κε πξσηνβνπιία ηεο Ν.Α.Υ.). Όπσο είλαη γλσζηφ ε ππέξβαζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ληηξηθψλ ηφλησλ ζηα λεξά νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ιίπαλζε). Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη απφ ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε αιφγηζηε ιίπαλζε (έσο θαη 10 θνξέο παξαπάλσ απφ φζν απαηηείηαη, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην Κάιην). Με βάζε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί, ην ΚΔΠΑΜΑΥ ζεσξεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία ε θαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθψλ πδάηηλσλ ζσκάησλ (ζ.ζ. Υαβξίαο, Οιχλζηνο) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κέηξηα θαζψο θαηαγξάθνληαη θαηά κήθνο ηεο ξνήο ζνβαξέο δηαθπκάλζεηο θπζηθνρεκηθψλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζαθψο ζε αλζξσπνγελείο δηαηαξάμεηο. Μέηρα και έργα διατείριζης σδαηικών πόρων ποσ έτοσν ήδη δρομολογηθεί. Αλαθνξηθά κε ηελ αλεπάξθεηα λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν, ε ιχζε πνπ έρεη ήδε δξνκνινγεζεί είλαη ε θαηαζθεπή θξαγκάησλ ζηνλ π. Οιχλζην, ηνλ π. Υαβξία θαη ην ξέκα Πεηξέληα (Γνκάηη). Αλαθέξζεθε φηη κέζα ζην 2010 έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε δεκνπξάηεζε απφ ην αξκφδην Τπνπξγείν ησλ θξαγκάησλ ζην Υαβξία θαη ην Γνκάηη. ην λνκφ ππάξρνπλ ήδε 2 θξάγκαηα ζηε Θέζε Εσγξάθνπ θαη ζηελ Κξήλε (Ν. Σξίγιηα). ην εζληθφ πξφγξακκα απνληηξνξχπαλζεο δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ε Υαιθηδηθή. Καηά ζπλέπεηα ζρεηηθά κέηξα ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ρέδην Γηαρείξηζεο ησλ Τδάησλ. Αλαθνξηθά κε ηα έξγα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ αζηηθψλ ιπκάησλ, ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. Δθθξεκνχλ νη βηνινγηθνί γηα πνιινχο νηθηζκνχο. Επάρκεια σθιζηάμενων περιοριζμών τρήζης σδάηων (Απαγορεσηικά και Περιοριζηικά μέηρα) και ηστόν προηάζεις αναθεώρηζης. Ζ ΓΑΑ επηζήκαλε φηη ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα ππάξρεη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο γηα λέεο ρξήζεηο (παξ.α9). Ωζηφζν, δεδνκέλνπ φηη ε ζηάγδελ άξδεπζε δελ ελδείθλπηαη γηα κεδηθή θαη ηξηθχιιηα, ε ΓΑΑ έθαλε ηελ πξφηαζε λα επηηξέπεηαη ε άξδεπζε κε θαηαησληζκφ (πνιπκπέθ) θαη φρη κε εθηνμεπηήξεο (θαλφληα), κφλν γηα ηνπο θηελνηξφθνπο ή ηνπο αγξφηεο πνπ έρνπλ πηζηνπνίεζε γηα παξαγσγή δσνηξνθψλ. Δπηπξφζζεηα απαηηείηαη ζπληνληζκφο ησλ εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ (ΓΤΓ, ΓΑΑ/ΠΚΜ, ΓΑΑ/ΝΑΚ) ψζηε ηπρφλ επηδνηήζεηο αξδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ λα ζπλάδνπλ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ηζρχνληα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Αλαθέξζεθε φηη ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο δελ ππάξρνπλ δψλεο πξνζηαζίαο (ζεζκνζεηεκέλεο ή κε) ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ γεσηξήζεσλ. Δίλαη αλάγθε λα ζεζκνζεηεζνχλ δψλεο πξνζηαζίαο ησλ δεκνηηθψλ πδξεπηηθψλ κε πεξηνξηζκνχο ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ΣΤΠ πξφηεηλε λα ππάξμεη ξχζκηζε ψζηε φινη φζνη έρνπλ πθηζηάκελα δηθαηψκαηα ρξήζεο λα πάξνπλ άδεηεο ρξήζεο. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 5 από 8

6 Αλαθνξηθά κε ην πξφβιεκα ηεο αλππαξμίαο ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ησλ αξδεπνκέλσλ αγξνηεκαρίσλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, αλαθέξζεθε φηη, ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ, ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ην ειαηνθνκηθφ κεηξψν θαη ην κεηξψν θαιιηεξγεηψλ πνπ δηαηεξεί ν ΟΠΔΚΔΠΔ. Ζ ΓΑΑ αλέθεξε φηη ζα ήηαλ ζθφπηκε ε δηαζηαχξσζε ησλ αξδεπφκελσλ αγξνηεκαρίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο Άδεηεο Υξήζεο κε ηηο Γειψζεηο ΟΓΔ ψζηε λα δηεπθξηληζηνχλ ζέκαηα ρξήζεο θαη ηδηνθηεζίαο. πκθσλήζεθε φηη, κέρξη ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο, ηπρφλ αλαζεψξεζε ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζα αθνινπζήζεη ηελ ελδεηθλπφκελε δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. Προηάζεις για ζσμπληρωμαηικά μέηρα προζηαζίας και αναβάθμιζης ηων σδαηικών πόρων (θεζμικά μέηρα, έργα κλπ.). Σν ΚΔΠΑΜΑΥ αλέθεξε φηη ζηε Υαιθηδηθή ήδε ιεηηνπξγνχλ 20 κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ (ζ.ζ. ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη νη ηδηφθηεηεο κνλάδεο π.ρ. μελνδνρείσλ, θαηαζθελψζεσλ, ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θιπ). Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ δπλαηή θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε λεξνχ γηα ηελ άξδεπζε. Ο θνο Σδεξίηεο, αλέθεξε φηη γηα ην πθηζηάκελν θξάγκα αλάζρεζεο ξνήο ζηελ Πνξηαξηά, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο θαη ρξήζεο ηνπ λεξνχ θαη γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Δπίζεο αλέθεξε φηη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο κηθξψλ απνζεθεπηηθψλ θξαγκάησλ ζε νξηζκέλα ξέκαηα (π.ρ. ξέκα Γνπκπηά) θαη ηδηαίηεξα ζηε ηζσλία (π.ρ. Σξηπφηακνο, άξηε, Πιαηαλίηζη, Σξηζηηλίθα θ.α.). Δίλαη επλφεην φηη έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε πεξηνρέο φπνπ νη κνξθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο ζπλζήθεο είλαη επλντθέο θαη φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (ζ.ζ. αξθεηέο ηέηνηεο ζέζεηο έρνπλ ήδε εληνπηζηεί ζηα πιαίζηα πξνεγνχκελσλ κειεηψλ γηα ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο ηεο Υαιθηδηθήο). Ζ ΓΑΑ αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο (νηθνλνκία ζην λεξφ, ζε θπηνθάξκαθα θιπ.) ζε ζρέζε κε άιια ζπζηήκαηα άξδεπζεο. Σα νθέιε είλαη κεγάια γηα ηνπο αγξφηεο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν θαίλεηαη φηη ππάξρεη ειιηπήο ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηελ ειηά, ε θαιιηέξγεηα ηεο νπνίαο αξρίδεη λα επηθξαηεί ζηηο θαιιηέξγεηεο ηνπ Ννκνχ, ε ζηάγδελ άξδεπζε είλαη ε ελδεηθλπφκελε. Γπζηπρψο, φπσο αλαθέξζεθε, ν θψδηθαο νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ κάιινλ δελ εθαξκφδεηαη ζηε Υαιθηδηθή. Δπίζεο, ζηε θάζε απηή, δελ ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ ηεο θαηαλνκήο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη ηνπ δηαζέζηκνπ λεξνχ γηα άξδεπζε. χκθσλα κε ηνλ θ. Σδεξίηε, θαη κε βάζε ηελ εκπεηξία, ηνπ νη απψιεηεο ηνπ πδξεπηηθνχ λεξνχ απφ ηα δεκνηηθά δίθηπα θζάλνπλ ην 40%. Καηά ζπλέπεηα, ε ζπληήξεζε ησλ δηθηχσλ ζα κείσλε ηηο απψιεηεο απμάλνληαο ην δηαζέζηκν λεξφ. Καηά θνηλή νκνινγία νη ρξήζηεο λεξνχ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχλ θαη λα ζπληεξνχλ πδξφκεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο (φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη θαη ζηηο άδεηεο ρξήζεο) θαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο αδεηνδφηεζεο. Με βάζε ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν πνπ έθαλε ε ΓΤΓ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο άδεηαο δηαπηζηψζεθε φηη ην 50% ησλ αδεηνδνηεκέλσλ ρξεζηψλ είραλ ηνπνζεηήζεη πδξφκεηξν. Ωζηφζν, δεδνκέλσλ ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθχςεη, ζα πξέπεη λα εληαηηθνπνηεζνχλ νη έιεγρνη θαη λα εθαξκνζηεί ε λνκνζεζία, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζνινγηθή ρξήζε λεξνχ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ ρξήζεο χδαηνο, κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο, ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο δηάζεζεο λεξνχ ζε ηξίηνπο, ηδηαίηεξα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε. Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 6 από 8

7 Λοιπά θέμαηα ε πεξηνρέο κε έληνλε γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο πδξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο, είλαη πηζαλή ε χπαξμε ζρεηηθά πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ θπηνθαξκάθσλ ζην ππφγεην λεξφ. ε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ ζρεηηθέο δεηγκαηνιεςίεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο πνπ ην ππφγεην λεξφ πξννξίδεηαη γηα χδξεπζε. Σα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ απφ ηε ΓΤ θαη κε πθηζηάκελα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εκθάληζε λενπιαζηψλ ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. Ζ ΓΤ αλέθεξε φηη ζε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη ιεινγηζκέλε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ. Ο θνο Σδεξίηεο αλέθεξε φηη ήδε, ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο, ην 11% ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη βηνινγηθέο, κε ζηφρν ζην κέιινλ ην πνζνζηφ απηφ λα απμεζεί ζην κέγηζην δπλαηφ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεηηθή εμέιημε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ λεξψλ. σμπέραζμα Αλαθνξηθά κε ηελ πνζφηεηα ησλ πδάησλ ζηηο ιεθάλεο ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο, ε θαηαζθεπή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ θξαγκάησλ πνιιαπιήο ρξήζεο θαη άιισλ έξγσλ δηαρείξηζεο, ζα απμήζεη ηελ πξνζθνξά λεξνχ θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αθνχ ζα είλαη δπλαηή ε απνζήθεπζε ηνπ πιενλάδνληνο λεξνχ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. Σαπηφρξνλα, ε ηήξεζε ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φξσλ αδεηνδφηεζεο ρξήζεο λεξνχ), ε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε γεσξγία (πνπ απνηειεί θαη ηνλ κεγαιχηεξν ρξήζηε) θαη άιια ζρεηηθά κέηξα κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπαηάιε θαη θαηά ζπλέπεηα λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε. ην ζέκα απηφ απαηηείηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ αγξνηψλ κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα (ξαδηνηειενπηηθά, εκεξίδεο θιπ.) ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ πδάησλ, θαη κε δεδνκέλν φηη ηα κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ ζηα πιαίζηα ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο αθνξνχλ ηηο αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο, ζα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ ιπκάησλ θαη ησλ απνβιήησλ απφ ηηο βηνηερληθέο κνλάδεο, ζηελ πηνζέηεζε νξζψλ γεσξγηθψλ πξαθηηθψλ (ζε ζρέζε κε ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα) ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ ηεθκεξησκέλα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Ζ εθαξκνγή νπνηνπδήπνηε λένπ κέηξνπ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ (δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο) πξνυπνζέηεη ηελ ζπλαίλεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηψλ χδαηνο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ, φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ηελ Οδεγία. Καηά θνηλή νκνινγία ε παξνχζα ζχζθεςε ήηαλ επνηθνδνκεηηθή θαη ρξήζηκε. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ζπλαξκφδησλ ππεξεζηψλ είλαη ζθφπηκν λα ζπλερηζηεί ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αιιεινελεκέξσζε αιιά θαη δηακφξθσζε εληαίαο πξνζέγγηζεο ζε βαζηθά ζέκαηα ηεο πδαηηθήο πνιηηηθήο. πληάθηεο: Κ.Θ. Παπαηφιηνο Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 7 από 8

8 Πίνακασ 1. Σφνοψη προβλημάτων ςτισ λεκάνεσ απορροήσ του Ν. Χαλκιδικήσ (με βάςη τισ μελζτεσ που αναφζρονται) NO 3 Cl As Fe, Mn Pb B Cr Zn Επανομή Μουδανιά Χαβρίασ + + Καςςάνδρα Σιθωνία + Υπόλοιπα + + εκείσζε1 : Oη ππεξβάζεηο αθνξνχλ ην λεξφ ηεο γεψηξεζεο θαη φρη απηφ πνπ ηειηθά δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο. εκείσζε2 : Ο πίλαθαο δελ είλαη πιήξεο. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηνπο Φαθέινπο Τδξεπηηθήο θαηάζηαζεο πνπ ππέβαιιαλ ζηε ΓΤ/ΠΚΜ νξηζκέλνη κφλν Γήκνη. Πίνακασ 2. Υπερβάςεισ ορίων για πόςιμο νερό ςε οριςμζνεσ υδρευτικζσ γεωτρήςεισ Δήμων του Ν. Χαλκιδικήσ Πρακτικό Συνάντηςησ Εργαςίασ για τα νερά ςτο Νομό Χαλκιδικήσ - Πολφγυροσ Σελίδα 8 από 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Δηζήγεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα)

ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ. (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΔΞΔΛΔΚΣΗ ΥΡΗΗ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΓΙΑΘΔΗ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΣΗΝ ΟΡ- ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ Η κέρξη ηψξα πξαθηηθή: (Όζο γίλεηαη κε απιά ιόγηα) Τν θάζε ρσξηφ ζηε πεξηθέξεηά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 98/83/ΕΚ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΕΔΙΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΝΕΡΟΤ ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ EUREAU OΠΩ ΑΝΑΠΣΤΥΘΗΚΑΝ ΑΠO ΣΗΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ EU1 ΚΑΘΔ ΟΓΗΓΙΑ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΙΝΗΣΡΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΧΝ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ ΣΜΔΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΒ Σ.Β.Ε. ΠΒΕΡΏΕΏ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ Raw Water Basin Raw Water Pump Station Filtration

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα