ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ"

Transcript

1 ΓΔΩΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: , FAX: Web site: Δηζήγεζε ηνπ Παξαξηήκαηνο ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλ. Καθεδνλίαο ζηε δηαβνύιεπζε επί ηωλ ζρεδίωλ δηαρείξηζεο πδαηηθώλ πόξωλ ηωλ πδαηηθώλ δηακεξηζκάηωλ Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο (GR11) θαη Θξάθεο (GR12) ζηελ δηαβνύιεπζε ηωλ ρεδίωλ Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξωλ πνπ δηνξγαλώλεη ε Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάηωλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο. Θπξίεο θαη Θχξηνη, Ρν Ξαξάξηεκα ηνπ ΓΔΩΡ.Δ.Δ Αλ. Καθεδνλίαο, κε ρψξν επζχλεο ηηο Ξ.Δ. Γξάκαο, Θαβάιαο θαη Πέξξεο, ζπκκεηέρεη ζηε Γηαβνχιεπζε ησλ Πρεδίσλ Γηαρείξηζεο ησλ δαηηθψλ Ξφξσλ ησλ δαηηθψλ Γηακεξηζκάησλ Αλ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Αληαπνθξηλφκελνη πάληνηε ζην ζεζκνζεηεκέλν καο ξφιν πνπ κεηαμχ άιισλ είλαη ν επίζεκνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Γηα απηφ ζαο θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ πξφηαζε πνπ έρεη σο γλψκνλα : Ρε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ (πνηακψλ, ιηκλψλ, εθβνιψλ θαη παξάθηησλ λεξψλ). Ρελ εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Ρελ πξνζηαζία ησλ ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ θαη βηνηφπσλ ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπο ζε λεξφ. Ππγθεθξηκέλα ην παξάξηεκά καο θαη εηδηθφηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αλ. Καθεδνλίαο θαη Θξάθεο ζέιεη λα επηζεκάλεη θαη λα πξνηείλεη ηα εμήο : Ζ άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηθαλνπνηεηηθήο πνηφηεηαο θαη πνζφηεηαο. Όκσο ηα πξνβιήκαηα άξδεπζεο είλαη ηφζν ηνπηθήο θχζεσο φζν θαη Ξαλειιαδηθήο εκβέιεηαο. Έηζη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε θάζε ζπζία ε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ, κηθξψλ θαη κεγάισλ. Νη θζνξέο πνπ πθίζηαηαη θαζεκεξηλά, ν παλάθξηβνο κεραλνινγηθφο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ησλ δηθηχσλ απφ αζπλείδεηνπο δνιηνθζνξείο θαη θιέθηεο (θαηλφκελν ζε έμαξζε ηεο επνρήο), δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο πφξνπο ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ΡΝΔΒ θαη κάιηζηα έγθαηξα κέζα ζην ρξφλν κηαο ρεηκεξηλήο 1

2 πεξηφδνπ. Ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξνλνβφξαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη απνξξφθεζεο ησλ πφξσλ ηνπ ΔΠΞΑ γηα έξγα απνθαηάζηαζεο βιαβψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έμαξζε ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ, νδεγεί ζε γξεγνξφηεξε αλαδήηεζε ιχζεο γηα ηελ έιιεηςε ηνπ λεξνχ. Απηή ε ιχζε είλαη ζπλήζσο ε αλφξπμε γεσηξήζεσλ απφ αγξφηεο αθφκα θαη ρσξίο άδεηα κε φιεο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο. Έηζη ηα ζπιινγηθά δίθηπα απαμηώλνληαη, ειαηηψλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δηνηθήζεηο ηνπο θαη κεηαηνπίδεηαη ε δήηεζε ζηα ππφγεηα λεξά, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηα λέα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αλεμέιεγθηε θαη ρσξίο θαλφλεο αλφξπμε γεσηξήζεσλ. Έηζη γηα παξάδεηγκα δεκηνπξγήζεθε ην πξφβιεκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ κε αδεηνδνηνχκελσλ γεσηξήζεσλ πνπ ππάξρεη ζηε ιεθάλε ηνπ Λεπξνθνπίνπ θαη ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελαγψλ Φηιίππσλ γηα ην Λ. Γξάκαο. Ξξνγξακκαηηζκφο, ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ εθηξνπήο λεξνύ απφ ηνλ ηακηεπηήξα ηεο Ξιαηαλφβξπζεο πξνο ηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε γηα ηελ άξδεπζε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελαγψλ Φηιίππσλ. Ρν ζέκα ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη κειέηε γηαηί ηα λεξά ηνπ Λέζηνπ δελ είλαη αλεμάληιεηα θαη ειέγρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηε γεηηνληθή ρψξα. Έρεη γίλεη πξφβιεςε ζηε κειέηε γηα ηε κεηαθνξά θαη δηαλνκή λεξνχ απφ ηνλ πνηακφ Λέζην ζηηο πεδηάδεο Μάλζεο θαη Θνκνηελήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππνγείσλ πδξνθνξέσλ. Πηελ ίδηα κειέηε ππάξρεη θαη ην ζρέδην δηαρείξηζεο επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ Γέιηα Λέζηνπ, ηνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Ηζκαξίδαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο θαη ζηελ νπνία πξνβιέπεηαη παξαρσξεζνχλ ζηελ ιεθάλε ηνπ Αγγίηε 90 εθ. θπβ. κέηξα λεξνχ απφ ηνλ Λέζην. Απηή ε πξφβιεςε ζα πεξάζεη θαη ζην δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην ηεο ιεθάλεο ηνπ Αγγίηε. Έηζη ζα αληηκεησπηζηεί ε έιιεηςε αξδεπηηθνχ λεξνχ ζηε ιεθάλε ηεο πεδηάδαο Γξάκαο Ρελάγε Φηιίππσλ θαηά ηα έηε ρακειψλ βξνρνπηψζεσλ. Αλαθαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ηεο πεδηάδαο ηνπ Λέζηνπ (ζε θιεηζηφ δίθηπν). Ξξφθεηηαη γηα έλα επηθαλεηαθφ δίθηπν άξδεπζεο ην νπνίν έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαη παξνπζηάδεη απψιεηεο πάλσ απφ 50%. Ξξφθεηηαη γηα έλα θηινπεξηβαιινληηθφ έξγν θαη έηζη ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Ζ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζε θιεηζηφ δίθηπν ζα εμνηθνλνκήζεη κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αξδεπηνχλ θαη άιιεο πεξηνρέο (Γξάκα, πεδηάδα Μάλζεο θ.ι.π.) ελψ παξάιιεια ζα βειηηψζεη θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηεο άξδεπζεο (π.ρ. άξδεπζε κε ζηαγφλεο) πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εθαξκνζηνχλ κε ην ππάξρνλ επηθαλεηαθφ δίθηπν. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί ην αξδεπηηθό δίθηπν ηεο δπηηθήο πεδηάδαο ηνπ Λέζηνπ, έξγν ην νπνίν έρεη δξνκνινγεζεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ απφ ηελ Ξεξηθέξεηα ΑΚΘ θαη ην ΞΑΑΡ θαη ειπίδνπκε λα νινθιεξσζεί. Σα πεξηζζόηεξα αξδεπηηθά δίθηπα (Πηηαγξψλ Κπινπνηάκνπ, Θνπδνπλίσλ & Λνηίνπ Γξάκαο, Οέκβεο, Λέαο Ακηζνχ), είλαη αλνηρηά δίθηπα, θαηαζθεπαζκέλα πξηλ απφ 50 θαη πιένλ έηε, κε απνηέιεζκα ηηο κεγάιεο απψιεηεο 2

3 αξδεπηηθνχ λεξνχ θαη ζπρλέο ειιείςεηο ηνπ. Ζ αλαθαηαζθεπή ησλ παξαπάλσ δηθηχσλ θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε θιεηζηά αξδεπηηθά δίθηπα, κε ηελ ηαπηφρξνλε αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ, ζα απέδηδε θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, νηθνλνκία λεξνχ θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έξγα ηερλεηνύ εκπινπηηζκνύ γηα ηελ αλχςσζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα εθεί φπνπ ππάξρεη πξφβιεκα θαη ηδηαίηεξα ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ έρνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηε δηείζδπζε ηεο «αικπξήο ζθήλαο» ζην παξάθηην πδξνθφξν νξίδνληα (επξχηεξε πεξηνρή Ρνχδιαο Θαβάιαο θαη ηεο πεδηάδαο Λέζηνπ) πξνθεηκέλνπ λα αλαραηηηζηεί ην θαηλφκελν, ην νπνίν πξνθαιεί θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ. Αλάινγα έξγα ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε ηεο Γξάκαο γηα λα ζπκβάινπκε κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ επίιπζε ηνπ αξδεπηηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πεξηνρήο. Έξγα πξνζηαζίαο ηεο δηάβξωζεο ηωλ αθηώλ πνπ αλ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ζα επηθέξνπλ αθφκα θαη ηελ θαηαζηξνθή ησλ θαιιηεξγνχκελσλ εθηάζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο καο. Ραπηφρξνλα φκσο ε δηάβξσζε απεηιεί ηα πξνζηαηεπηηθά αλαρψκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ζέηνληαο ζε θίλδπλν έλα ζεκαληηθφ πινπηνπαξαγσγηθφ πφξν ηεο πεξηνρήο καο πνπ είλαη νη ιηκλνζάιαζζεο. Δληνλφηεξν πξφβιεκα έρνπλ ν πξψελ δήκνο Θεξακσηήο θαη ν πξψελ δήκνο Νξθαλνχ θαη εθεί ζα πξέπεη λα εζηηαζηνχλ ηα αληηπιεκκπξηθά έξγα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ έξγσλ είλαη ε κειέηε ηεο θίλεζεο ησλ πδάησλ ηνπ θφιπνπ Θαβάιαο. Πε απηφ ηνλ ηνκέα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε εκπεηξία ηνπ ΗΛΑΙΔ Θαβάιαο. Θαηαζθεπή ζηε Θάζν ηακηεπηήξωλ λεξνύ κε πνιιαπιή ρξεζηκφηεηα (άξδεπζεο, χδξεπζεο, αλαςπρήο) ηδηαίηεξα κάιηζηα ζην λνηηφηεξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ πνπ έρεη ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαη ειιείςεηο ζε πδαηηθνχο πφξνπο. Λα αληηκεηωπηζηνύλ νη πιεκκπξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πθίζηαηαη ην ιεθαλνπέδην ηνπ Λεπξνθνπίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ θαηαβνζξψλ (Νρπξνχ) κε ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεισλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. Τινπνίεζε ηωλ ώξηκωλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ πδαηνδεμακελέο θαη κηθξά θξάγκαηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ παξάιιεια απηέο νη ηερλεηέο ιίκλεο ζα απνηεινχλ θαη ρψξνπο αλαςπρήο θαη θαηαθχγηα πνπιηψλ θαη δψσλ. Νη νηθείνη Γήκνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Αληηπιεκκπξηθά έξγα ζε νηθηζκνχο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ρν δήηεκα απηφ έρεη κεγάιν εχξνο θαη γηα απηφ ελδεηθηηθά πξνηείλνπκε απηά ζηνπο νηθηζκνχο Ξαλαγίαο θαη Ξνηακηάο Θάζνπ. Λα ιπζεί ην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζπξνθξάγκαηνο ηεο Ππκβνιήο πνπ ξπζκίδεη ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζηνλ Αγγίηε θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν 3

4 θαη θαλνλίδεη ηηο αξδεχζηκεο πνζφηεηεο λεξνχ κεηαμχ ηνπ Λ. Πεξξψλ Γξάκαο πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο. Αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ζπζηεκάηωλ πιεξνθνξηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ γεσεπηζηεκψλ κε ηελ ηερλνινγία G.I.S.. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ δξάζεσλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί απνηεινχλ ν ιεγφκελνο εδαθνινγηθφο ράξηεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. θαη ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ (ΝΠΓΔ) ηνπ ΝΞΔΘΔΞΔ. Πην θιάδν ηεο πξφιεςεο θαη ηεο θαηαγξαθήο δεκηψλ απφ θπζηθά θαηλφκελα (π.ρ. πιεκκχξεο θ.α.) θαη αζζέλεηεο (πεξνλφζπνξνο θ.α.) κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ αλάινγα ζπζηήκαηα πξνο φθεινο πάληα ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα. Οινθιήξωζε ηωλ πξνζηαηεπηηθώλ αλαρωκάηωλ ηνπ θξάγκαηνο ηεο ιίκλεο Θεξθίλεο. Έξγν αλαγθαίν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παξαθείκελσλ εθηάζεσλ (θαιιηεξγνχκελσλ ή θαηνηθεκέλσλ) αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ξφινπ ηεο ιίκλεο ή νπνία θαηαζθεπάζηεθε νπζηαζηηθά γηα αξδεπηηθνχο ζθνπνχο. Ρν ζπγθεθξηκέλν έξγν κεηά ηελ δηαξθή ηνπ ρξήζε επί 80 έηε έρεη δερηεί κεγάιε πνζφηεηα θεξηψλ πιψλ κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ζεκαληηθά ε σθέιηκε ρσξεηηθφηεηα ηνπ, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην θίλδπλν γηα πιεκκχξεο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη ελίζρπζε ησλ αλαρσκάησλ ηνπ πνηακνχ Πηξπκφλα γηα λα πξνθπιαρζεί ε πεξηνρή απφ απηέο ηηο πιεκκχξεο, δηφηη κε ηελ κεησκέλε πιένλ ρσξεηηθφηεηα ηεο ιίκλεο ηα θαηλφκελα απηά είλαη εληνλφηεξα ιφγσ ηεο δηνρέηεπζεο κεγαιχηεξσλ πιεκκπξηθψλ παξνρψλ ζηελ θνίηε ηνπ. Αλαζύζηαζε ηεο Ιίκλεο Αρηλνύ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν ξπζκίδεηαη ην πδαηηθφ ηζνδχγην ηεο πεξηνρήο θαη παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη λέεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (ςαξέκαηνο, ηνπξηζηηθήο αμηνπνίεζεο θ.ι.π.). Ζ ιίκλε απηή ζα απνηειεί ην θπζηθφ απνδέθηε ηεο ξνήο ηνπ Πηξπκφλα θαη ζα πξνζθέξεη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Αο κελ μερλάκε ηελ επηηπρία πνπ είρε ην ζρέδην επαλαδεκηνπξγίαο ηεο Ιίκλεο Θάξιαο ζην Θεζζαιηθφ θάκπν θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ζηελ πεξηνρή. Ρα απνηειέζκαηα απηά ήηαλ ηφζν νηθνλνκηθά (αλάπηπμε αιηείαο θαη ηνπξηζκνχ) φζν θαη πεξηβαιινληηθά. Οινθιήξωζε ηνπ 2νπ Αξδεπηηθνύ δηθηύνπ ΣΟΔΒ Πξνβαηά θαη ηνπ 5νπ αξδεπηηθνύ δηθηύνπ Φπιιίδνο. Έξγα πνπ ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εθηάζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ θαη ζα επηηξέςνπλ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ παξαγσγψλ. Έληαμε κειεηώλ ζην ΔΠΑ δηαθόξωλ αλαδαζκώλ αγξνθηεκάηωλ ηνπ λνκνύ εξξώλ θαη αχμεζε ησλ έξγσλ αγξνηηθνχ εμειεθηξηζκνχ. Ξξφθεηηαη γηα έξγα αιιειέλδεηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπλ ην πνιπηεκαρηζκφ ηνπ αγξνηηθνχ θιήξνπ θαη ζα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο δίλνληαο παξάιιεια ηε δπλαηφηεηα γηα αλαδηάξζξσζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. 4

5 Τινπνίεζε ηωλ ώξηκωλ κειεηώλ πνπ αθνξνχλ πδαηνδεμακελέο θαη ηα κηθξά θξάγκαηα ψζηε λα θαιπθζνχλ νη ηνπηθέο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θαιιηεξγεηψλ ελψ παξάιιεια απηέο νη ηερλεηέο ιίκλεο ζα απνηεινχλ θαη ρψξνπο αλαςπρήο θαη θαηαθχγηα πνπιηψλ θαη δψσλ. Νη νηθείνη Γήκνη έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Θεσξνχκε φηη, ε αμηνπνίεζε ηεο αθαδεκαϊθήο έξεπλαο (ΑΞΘ, ΓΞΘ, ΗΛΑΙΔ) αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία, απνηειεί απαξάβαην άιια θαη θαζνξηζηηθφ φξν γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο έηζη ψζηε ηα ελ ιφγσ ζρέδηα δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθφ ραξαθηήξα θαη φρη πξνζρεκαηηθφ. Ξέξα φκσο απφ ηα πιηθνηερληθά έξγα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζεσξνχκε φηη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ε νξζνινγηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε κεγαιχηεξε ρξήζε λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε γεσξγία. Ππγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα πεξίπνπ ην 87% θαηαλαιψλεηαη γηα άξδεπζε, ην πνζνζηφ ησλ αξδεπφκελσλ γεσξγηθψλ γαηψλ θζάλεη ζήκεξα ζην 40% ηνπ ζπλφινπ, ελψ πάλσ απφ ην 60% ησλ πεδηλψλ πεξηνρψλ αξδεχεηαη. Νη αλάγθεο ηεο άξδεπζεο θαιχπηνληαη 40% απφ πδξαπιηθά έξγα θαη 60% απφ γεσηξήζεηο. Απφ ην λεξφ ηεο άξδεπζεο πνπ εθαξκφδεηαη κφλν ην 55% ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ θαιιηέξγεηα. Ρν 12% ηεο άξδεπζεο ράλεηαη θαηά ηε κεηαθνξά, ην 8% θαηά ηελ εθαξκνγή ζηνλ αγξφ θαη ην 25% ράλεηαη ιφγσ ππεξάξδεπζεο. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε αληζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ (2% / έηνο, ήηνη /έηνο) θαη ησλ έξγσλ αμηνπνίεζεο επηθαλεηαθψλ πδάησλ (θχξηα πδξαπιηθά έξγα, ιηγφηεξν ηνπ 1% /έηνο, έλαληη ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ) γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ ππεξάληιεζε ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ κε γεσηξήζεηο. Έρνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ ην παξάξηεκά καο επαλεηιεκκέλα έρεη πάξεη ζέζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη έρεη ηνλίζεη φηη γηα λα γίλεη απνηειεζκαηηθή ε ρξήζε ηνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα παξζνχλ κέηξα πξνζαλαηνιηζκέλα θπξίσο ζηελ πξφιεςε θαη ζηελ ελεκέξσζε. Κε ιίγα ιόγηα πξέπεη λα θάλνπκε δηαρείξηζε ηεο πξνζθνξά θαη όρη ηεο δήηεζεο ηνπ λεξνύ. Ππγθεθξηκέλα απηά πνπ πξνηείλνπκε είλαη ηα εμήο: Λα πξαγκαηνπνηείηαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε λεξνύ : Δθαξκνγή νξζήο αξδεπηηθήο πξαθηηθήο Δθπαίδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζρεηηθά κε ην πφηε πξέπεη λα μεθηλά ή λα ζηακαηά ε άξδεπζε. Κείσζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ κε ηε βειηίσζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηνπ λεξνχ. Δγθαηάζηαζε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο (ζηαγφλεο, θιπ) θαη εθαξκνγή ηερληθψλ άξδεπζεο πνπ απαηηνχλ κεησκέλε πνζφηεηα λεξνχ, φπσο ε ειιεηκκαηηθή άξδεπζε (RDI) θαη ε ππφγεηα άξδεπζε (SSI) ζε πεξηφδνπο κε έιιεηςε λεξνχ. 5

6 Πρεδηαζκφο ηεο άξδεπζεο κε βάζε ηηο ζπλζήθεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο αλάγθεο. θάζε θαιιηέξγεηαο. Πρεδηαζκφο ηεο άξδεπζεο κε βάζε ηηο εδαθνθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο απφ εηδηθνχο Γεσπφλνπο. Άξδεπζε ζπλήζσο θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ιφγσ εμάηκηζεο. Δθαξκνγή νξζήο αξδεπηηθήο πξαθηηθήο Ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξάλνκεο ρξήζεο λεξνχ Δθαξκνγή νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ εδάθνπο Διαρηζηνπνίεζε ηεο θαιιηέξγεηαο Θαιιηέξγεηα θαηά ηηο ηζνυςείο γηα ζπγθξάηεζε λεξνχ θαη κείσζε ηεο δηάβξσζεο. Δθαξκνγή ηεο θπηνθάιπςεο ηνπ εδάθνπο (mulching) γηα κείσζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ κε εμάηκηζε. Αχμεζε ηεο νξγαληθήο νπζίαο ηνπ εδάθνπο ζηα επηθαλεηαθά ζηξψκαηα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο πδαηντθαλφηεηαο. Έιεγρνο ηεο νμχηεηαο ηνπ εδάθνπο κε εθαξκνγή γχςνπ, θιπ. Δθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ θαηαζηξνθήο ησλ δηδαλίσλ ψζηε λα κεησζεί ν αληαγσληζκφο γηα ην λεξφ θαη νη απψιεηεο ιφγσ δηαπλνήο απφ ηα δηδάληα. Δθαξκνγή νξζήο δηαρείξηζεο ηεο θαιιηέξγεηαο Δπηινγή θαιιηέξγεηαο κε βάζε ηε βξνρφπησζε, ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο θαη ηελ απφδνζε ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπηινγή πνηθηιηψλ πνπ αληέρνπλ ζηελ έιιεηςε λεξνχ. Δπηινγή θαιιηεξγεηψλ ή πνηθηιηψλ πνπ νινθιεξψλνπλ ηνλ θχθιν ηνπο ζε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξν δηάζηεκα Νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ιηπαζκάησλ (πνζφηεηα θαη ηχπνο) ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο θαιιηέξγεηαο (αλάιπζε θχιισλ). Λα ζεζπηζηεί κηα πνιηηηθή ηηκνιόγεζεο ηνπ λεξνύ ε νπνία ζα πξέπεη λα πξνωζεί : ηε κειινληηθή εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο, λα απνζαξξχλεη ηε ζπαηάιε, λα ελζαξξχλεη ηελ εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο θαη λα θηλεηνπνηεί ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο. Λα γίλεηαη αλάθηεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ηωλ ππνβαζκηζκέλωλ λεξώλ: Ρα επεμεξγαζκέλα αζηηθά ιχκαηα αληί λα δηαηεζνχλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο κπνξνχλ 6

7 λα αμηνπνηεζνχλ γηα άξδεπζε γεσξγηθψλ θαη αζηηθψλ εθηάζεσλ θαη εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ Γηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ : Ζ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηε δηαρείξηζε ηεο πνζφηεηαο γη απηφ θαη ζα πξέπεη λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηελ: Ξξνζηαζία ηνπ επηθαλεηαθνχ θαη ππφγεηνπ λεξνχ απφ ηε ρξήζε ησλ αγξνρεκηθψλ. Γηαρείξηζε ηεο δηείζδπζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηα ππφγεηα λεξά ιφγσ ππεξάληιεζεο. Ππλερή θαηαγξαθή (monitoring) ηεο πνηφηεηαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Πε ζπλάξηεζε κε απηά πνπ εηζεγνχκαζηε, ην παξάξηεκά καο δεζκεχεηαη φηη, κε ηελ βνήζεηα ησλ Γεσηερληθψλ Δπηζηεκφλσλ κειψλ ηνπ, ζα βνεζήζεη λα επηθξαηήζεη ε αληίιεςε φηη ην λεξφ δελ είλαη έλα εκπνξηθφ πξντφλ αιιά κηα θιεξνλνκηά πνπ έρνπκε ρξένο κε πάζε ζπζία λα ηελ πξνζηαηεχζνπκε. Γηα λα ην πεηχρνπκε απηφ ζα παξεκβαίλνπκε αδηάθνπα κε θαίξηεο ηνπνζεηήζεηο επί ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ψζηε απηά λα νινθιεξσζνχλ κε ηνλ αξηηφηεξν θαη νξζνινγηθφηεξν ηξφπν. Θιείλνληαο ζέινπκε λα θάλνπκε έθθιεζε πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο, γλσξίδνληαο φηη απηά ηα ζρέδηα έπξεπε λα έρνπλ νινθιεξσζεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, ε παξνχζα δηαβνχιεπζε κε γίλεη αηηία γηα κηα γξήγνξε θαη πξφρεηξε ιχζε «αθαδεκατθνχ» ραξαθηήξα. Γειαδή απαηηνχκε ηε ιήςε επηθαηξνπνηεκέλσλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ γηα θάζε πδξνγεσινγηθή ιεθάλε μερσξηζηά θαη ηελ αλάιπζή ηνπο κε ηξφπν ψζηε λα βξεζνχλ ιχζεηο πξαγκαηηθέο θαη εθαξκφζηκεο. Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ. ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 7

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ:

Καβάια, 29-02-2012. Αξηζ. Πξση: 198. θ. Οχζηνγινπ Γεψξγην Αληηπεξεηθεξεηάξρε Πξσηνγελνχο ηνκέα ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. Ππορ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ

Θαβάια, 20-3-2015. Αξηζ. Πξση: 206 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΑΛΑΣΟΙΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΒΔΛΗΕΔΙΟΤ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ ΣΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ»

Πξνο: Κνηλ.: Θέκα: «Τπφκλεκα πξνβιεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην Παξάξηεκα καο γηα ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία κε έκθαζε ζηελ Π.Δ. εξξψλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΖΝΑ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΧΝ πληνλίζηξηα, Γαλάε Αληωλάθνπ Αληηπξόεδξνο ΟΡΑ Μέιε:Έθε ηεθαλή, ζηέιερνο Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Αληώλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο

Θαβάια, 22-10-2012. Αξηζ. Ξξση: 1011. Ππορ: Αλαπηπμηαθή Γξάκαο Α.Δ. Κοιν.: πσο ν Ξίλαθαο Γηαλνκήο ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ------------------------------ ΒΔΛΗΕΔΙΝ 55, 65403 ΘΑΒΑΙΑ Ρ.Θ.1379 ΡΖΙ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ : ΓΔΧΛΟΓΗΚΟ ΚΑΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΡΓΧΝ ΤΠΟΓΟΜΖ ΣΟΜΔΑ: ΓΔΧΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Αναηολικής Μακεδονίας - Θράκης. Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΝΑΓΧΝ ΑΦΑΛΑΣΧΖ : ΠΡΟΣΑΖ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΚΔΝΣΡΗΚΟ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ. Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΤΝΑΝΣΗΗ ΕΡΓΑΙΑ Οι λεκάνες απορροής ηοσ Τ.Δ. 10 - Τθιζηάμενη καηάζηαζη, Προβλήμαηα και Λύζεις Νομός Υαλκιδικής ΠΟΛΤΓΤΡΟ 22-12-2009 Ζ Γηεχζπλζε Τδάησλ ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εθηίκεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ. Θέμα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ Μ.Π.: «ΓΔΧΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΣΜΖΜΑ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΟΛΖ: ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Θέμα Δπηπηώζεηο θαη αληηκεηώπηζε εηζξνώλ αγξνηηθήο πξνέιεπζεο ζην πεξηβάιινλ ζε πεξηνρή ηεο Κσπαίδαο θαη πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ ΣΜΔΜΏ ΔΛΒΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΔΥΏΝΕΚΧΝ ΣΒ Σ.Β.Ε. ΠΒΕΡΏΕΏ ΥΟΛΔ ΣΒΥΝΟΛΟΓΕΚΧΝ ΒΦΏΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΤΣΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΤΓΑΣΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΠΑΡΥΙΑΚΗ ΠΟΛΔΩ Raw Water Basin Raw Water Pump Station Filtration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΕΠΠΕΡΑΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Προβολή ηων έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας- Νέες εσκαιρίες για ηις Χρημαηοδοηικές Δσναηόηηηες

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία

Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Εφαρμογή της Θεωρίας Παιγνίων στην Επιλογή Στρατηγικών Εξοικονόμησης Νερού στην Ελληνική Γεωργία Λιβανίου Φρ. Ιωάννα Μεταπτυχιακή Διατριβή Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ»

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΑΠΟ ΣΟ ΧΕΔΙΑΜΟ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ» ΤΡΙΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ / ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΤΣΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ

υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υνδυαςμένη Διαχείριςη Νερού και Ενέργειασ Εκπόνηςη: Αλεξίου Γιώργοσ ταμοφλη Παραςκευή Αθήνα, Μάιοσ 2013 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ΠΡΑΚΣΗΚΑ 4 Ζ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΖΖ ΣΟΤ ΔΠΠΔΡΑΑ ΑΘΖΝΑ 12/11/2012 -DIVANI CARAVEL ωθξάηεο Αιεμηάδεο -Πξόεδξνο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο : Καιεκέξα ζε φινπο λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηε ζπκκεηνρή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΖΜΟΤ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 2012-2014 2011 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: ΜΔΡΟ Α : ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΖ - Ση είλαη ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην - Μεζνδνινγία - ηάδηα - Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΠΔΟΟΥΛ ΓΖΚΝΠ ΔΚΚ.ΞΑΞΞΑ Αξηζ.Απνθ 5/2011 ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ Από ην Ξξαθηηθό 5/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Ξαππά ΘΔΚΑ: Δηζήγεζε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Προβολή ηων Έργων ηοσ ΕΠΠΕΡΑΑ ζηην Περιθέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΔΡΓΟ: ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΔΛΑΙΟΣΡΙΒΔΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΩΙΜΗ ΔΛΙΑ Π.Δ. ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ ΘΔΗ: Αμσγδαλιά Πλαηανιά Γ.Κ. ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΓΗΜΟ ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.»

ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» 2012 ΑΛΑΙΠΖ ΡΝΞΗΘΖΠ ΑΓΝΟΑΠ ΔΟΓΑΠΗΑΠ ΓΖΚΝ ΘΔΦΑΙΙΝΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΠΚΞΟΑΜΖ «ΡΝΞΗΘΖ ΑΙΠΗΓΑ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ ΘΔΦΑΙΝΛΗΑΠ CH.LO.E.» ΙΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗΣΙΚΗ ΕΠΕ 25/2/2012 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1 ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 3 2 ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ. 2 2. ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΩΝ ΡΖΓΜΑΣΩΔΩΝ 3 3. ΑΗΣΗΑ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ.... 7 3.1. Ζ ζηεξενπνίεζε ηωλ αξγηιηθώλ πιηθώλ.... 7 3.2. Βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά 8 3.3. Θέκαηα πξνο δηεξεύλεζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.)

ΔΗΑΓΧΓΖ. αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) ΔΗΑΓΧΓΖ Σν παξφλ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Δκκαλνπήι Παππά Ν. εξξψλ ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 203-207 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α ) «Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» θαη ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα