+ R- G- B- 24 V 12 V Ta: 45 C max

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max"

Transcript

1 limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RGB regolabili 12- con regolatore RGB, regolatore FDIHOW e con apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12- ± 10% datto per lampade (ad esempio art ) /strisce ED RGB EV: 12- Tensione di alimentazione: 230 V~ 50 Hz ssorbimento a 230 V~: -125 m (uscita 20 W) -145 m (uscita 24 W) Fusibile ad alto potere di interruzione 1 incorporato Morsetti: - 2 per alimentazione ( fase, neutro) - 1 per regolazione e colore () - 4 per uscita modulo led (,,,) Temperatura di funzionamento: -5 C - 45 C (da interno) pparecchio di classe II onticelli per selezionare la tensione di uscita Corrente di uscita massima complessiva: - 1,7 a - 1 a Massimo carico complessivo: - 20 W (uscita ) - 24 W (uscita ) FC attivo: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) otenza massima dissipata: 6 W a 12 Rendimento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo in standby: < 0.5 W Max numero di limentatori - con interruttore magnetotermico C10: max 7 - con Interruttore magnetotermico C16: max 12 limentatore I20 per uso interno Isolamento galvanico tra primario e secondario: 4 kvrms; limentatore regolabile con: - regolatore RGB Vimar (art.,, ) - regolatore fading-show Vimar (art.,, ) - apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE (art , 19529, 14529) Max 10 alimentatori collegabili ad un unico regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE unghezza del cavo dal regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE: max 100 m unghezza del cavo per i moduli led: 10 m con cavi sezione 1,5 mm 2 Fornito di coprimorsetti e serracavi Morsetti di entrata e uscita contrapposti ezione cavi: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) - econdario (terminali ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) erracavo su primario e secondario per cavi di diametro: - rimario: min 4 mm- max 8 mm - econdario: min 4 mm- max 8 mm Fissaggio dell alimentatore tramite viti rotezioni: Termica (auto-off reversibile), Cortocircuito, ovraccarichi Max. temperatura dell involucro tc: 80 C Dimensioni (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Collegamenti Il collegamento del regolatore deve avvenire in associazione ad un portafusibile con fusibile ad alto potere di interruzione tipo F2,5H250V come risulta dagli schemi. Il regolatore RGB ed il regolatore fading-show possono controllare lo stesso alimentatore. I due regolatori in questo caso sono mutuamente esclusivi: un regolatore comanda l alimentatore solo quando l altro è in OFF e viceversa. Esempio di collegamento con regolatore RGB e regolatore fading-show. Fig. 1. chema collegamenti alimentatore con regolatori RGB e FDIG HOW. rima di collegare l alimentatore alla rete di alimentazione 230 V~, selezionare la tensione nominale di uscita 12- mediante i jumper collocati sul lato secondario e collegare il modulo/ striscia ED RGB (Fig. 2). Fig. 2. osizione dei jumper per selezionare la tensione di uscita a. Regole di installazione installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Garantire delle distanze minime attorno all apparecchio in modo che vi sia una sufficiente ventilazione. apparecchio non deve essere sottoposto a stillicidio o a spruzzi d acqua. 25 mm; B 100 mm er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper come da figura. er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper verso il basso in corrispondenza della dicitura. Fig. 3. Distanze minime tra l alimentatore e le lampade e/o pareti esterne. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. orme E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampada ED RGB triscia ED RGB ampada triscia ED RGB Morsetti di uscita lampada/striscia ED RGB Tel Fax (Italia) Fax (Export) VIMR - Marostica - Italy

2 Electronic multi-voltage power supply 230 V~ 50 Hz for adjustable RGB ED lamps 12- with RGB dimmer, FDIHOW dimmer and with control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers. EV output. Characteristics Rated output voltage: 12- ± 10% uited for EV RGB ED lamps (art ) and modules: 12- upply voltage: 230 V~ 50 Hz bsorption at 230 V~: -125 m (output 20 W) -145 m (output 24 W) Fuse with high breaking capacity type 1 incorporated Terminals: - 2 for power supply ( phase, neutral) - 1 for adjustment and colour () - 4 for ED module output (,,, ) Operating temperature: -5 C - 45 C (internal) ppliances of class II Jumpers for selecting the output voltage Maximum overall output current: at - 1 at Maximum overall load: - 20 W ( output ) - 24 W ( output ) FC active: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. dissipated power: 6 W at 12 to Efficiency η at 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumption on standby: < 0.5 W Max number of power supplies - with miniature circuit breaker C10: max 7 - with miniature circuit breaker C16: max 12 ower supply to incorporate I20 for indoor use Galvanic isolation between primary and secondary: 4 kvrms; djustable power supply with: - Vimar RGB dimmer (art.,, ) - Vimar fading-show dimmer (art.,, ) - control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers (art , 19529, 14529) Max 10 power supplies connected to a single RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers Cable length from RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers: max 100 m Cable length for ED modules: 10 m with cables of cross-section 1.5 mm 2 upplied with terminal protection and cable clamps Opposite input and output terminals Cable section: - rimary: 0.75 mm mm 2 (rigid cables); 0.75 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) - econdary (RGB ED terminals): 0.5 mm mm 2 (rigid cables); 0.5 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) Cable clamp on primary and secondary for cable diameters: - rimary: min 4 mm - max 8 mm - econdary: min 4 mm - max 8 mm crew fixing for power supply rotections: Thermal (auto-off reversible), short-circuit, overload Max. temperature of casing: 80 C Dimensions (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Connections The connection should be made together with a fuse box with quick-acting fuse with high breaking capacity type F2,5H 250 V~. The RGB and fading-show dimmers can control the same power supply. In this case the two dimmers are mutually exclusive: one dimmer controls the power supply only when the other is OFF, and vice versa. Example of connection with RGB dimmer and fading-show dimmer. Fig. 1. Wiring diagram for power supply with RGB and FDIG HOW dimmers. Before connecting the power supply to the power mains 230 V~, select the rated output voltage 12- by means of the jumpers on the secondary side (Fig. 2). To set the rated output voltage to the jumpers as shown in the figure. To set the rated output voltage to the jumpers upwards onto. RGB ED lamp/strip output terminals Fig. 2. osition of the jumpers to select the output voltage of. Installation rules Installation should be carried out in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical systems in the country where the products are installed. Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation. There must be no dripping or splashes of water on the appliance. amp B RGB ED trip RGB ED 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Minimum distance between the power supply and the lamps and/or external walls. tandard compliance V directive. EMC directive. tandards E , E 62384, E 61547, E , E , E amp trip RGB ED, set, set Tel Fax (Export)

3 limentation électronique 230 V~ 50 Hz multitension pour lampes à ED RGB réglables 12- avec variateur RGB, variateur FDIHOW et appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE. ortie EV Caractéristiques Tension nominale de sortie : 12- ± 10% our lampes (art ) et rubans ED RGB EV : 12- Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz bsorption à 230 V~ : -125 m (sortie 20 W) -145 m (sortie 24 W) Fusible à haut pouvoir de coupure 1 intégré Bornes : - 2 pour alimentation ( phase, neutre) - 1 pour réglage et couleur () - 4 pour sortie module led (,,,) Température de fonctionnement : - 5 C - 45 C (intérieur) ppareil de classe II Cavaliers pour sélectionner la tension de sortie Courant de sortie maximal total : - 1,7 à - 1 à Charge maximale totale : - 20 W (sortie ) - 24 W (sortie ) FC actif : - ower factor = 0,92 (, 20 W) - ower factor = 0,90 (, 24 W) uissance maximale dissipée : 6 W à 12 Rendement η à 230 V~ : - 77% (, 20 W) Consommation en standby : < 0,5 W ombre max d'alimentations - avec interrupteur magnétothermique C10 : maximum 7 - avec interrupteur magnétothermique C16 : maximum 12 limentation à incorporer I20 pour usage intérieur Isolation galvanique entre le primaire et le secondaire : 4 kvrms ; limentation réglable par : - variateur RGB Vimar (art.,, ) - variateur fading-show Vimar (art.,, ) - appareil de commande à deux boutons va-et-vient et un actionneur pour variateurs ECVE (art , 19529, 14529) 10 alimentations maximum pouvant être reliées à un seul variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE ongueur du câble depuis le variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE : 100 maximum ongueur du câble pour les modules led : 10 m avec câbles section 1,5 mm 2 ivré avec cache-bornes et serre-câbles Bornes d'entrée et de sortie opposées ection des câbles : - rimaire : 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,75 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) - econdaire (terminaux ED RGB) : 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,5 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) erre-câble sur primaire et secondaire pour diamètres de câble suivants : - rimaire : min 4 mm - max 8 mm - econdaire : min 4 mm - max 8 mm Fixation de l'alimentation par vis rotections : thermique (uto-off réversible), courts-circuit, surcharges Température max. du boîtier : 80 C Dimensions (l x w x h) : 224 mm x 60 mm x 36 mm Branchements Ils peuvent être branchés à un porte-fusible avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F2,5H 250 V~, voir schémas ci-dessous. es variateurs RGB et Fading-show peuvent commander la même alimentation. Dans ce cas, les deux variateurs s excluent mutuellement: un variateur commande l alimentation uniquement quand l autre est OFF et réciproquement. Exemple de branchement avec variateurs RGB et Fading-show. Fig. 1. chéma de raccordement alimentation avec variateurs RGB et FDIG HOW. vant de brancher l'alimentation au réseau 230V~, sélectionner la tension nominale de sortie 12- à travers les jumpers se trouvant sur le secondaire (Fig. 2). our régler sur la tension nominale de sortie, mettre les jumpers comme le montre la figure. our régler sur la tension nominale de sortie, tourner les jumpers face au repère. Fig. 2. osition des jumpers pour sélectionner la tension de sortie à. ampe Ruban ED RGB Bornes de sortie lampe/ruban ED RGB Règles d'installation e circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Respecter les distances minimales autour de l'appareil pour conserver une ventilation suffisante. 'appareil ne doit pas être exposé à des suintements ou des éclaboussures. ampe B ED RGB Ruban ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distances minimales entre l'alimentation et les luminaires et/ou les cloisons extérieures. Conformité aux normes Directive BT. Directive CEM. ormes E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

4 Elektronisches etzteil 230 V~ 50 Hz mit Mehrspannungsausgang für dimmbare ED RGB ampen 12-, mit RGController, Fader und chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer. EV-usgang. Eigenschaften ennausgangsspannung: 12- ± 10% Geeignet für ampen (art ) unde trip ED RGB EV: 12- Versorgungsspannung: 230 V~ 50 Hz tromaufnahme bei 230 V~: -125 m (usgang 20 W) -145 m (usgang 24 W) Eingebaute 1 icherung mit hoher bschaltleistung Klemmen: - 2 für pannungsversorgung ( hase, eutralleiter) - 1 für Regelung und Farbe () - 4 für usgang ED-Modul (,,,) Betriebstemperatur: -5 C - 45 C (für Innenbereiche) Geräteklasse II teckbrücken für die Wahl der usgangsspannung Max. Gesamtausgangsstromstärke: - 1,7 bei - 1 bei max. Gesamtlast: - 20 W (usgang ) - 24 W (usgang ) FC aktiv: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. Verlustleistung: 6 W bei 12 Wirkungsgrad η bei 230 V~: - 77% (, 20 W) Verbrauch in tandby: < 0.5 W Max. nzahl etzteile - mit thermisch-magnetischem chalter C10: max. 7 - mit thermisch-magnetischem chalter C16: max. 12 etzteil zum Einbau I20 für den Innenbereich Galvanische Trennung zwischen rimär- und ekundärkreis: 4 kvrms; Regelbares etzteil mit: - RGController Vimar (rt.,, ) - Fader Vimar (rt.,, ) - chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer (rt , 19529, 14529) n einen einzigen RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer können max. 10 etzteile angeschlossen werden Kabellänge vom RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer: max. 100 m Kabellänge für die ED-Module: 10 m, Kabel mit Querschnitt 1,5 mm 2 usgestattet mit Klemmenabdeckungen und Kabelklemmen Gegenüberliegende Eingangs- und usgangsklemmen Kabelquerschnitt: - rimärkreis: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,75 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) - ekundärkreis (RGB/ED-Geräte): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,5 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) Kabelklemme an rimär- und ekundärkreis für Kabel mit folgendem Durchmesser: - rimärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm - ekundärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm Befestigung des etzteils mit chrauben chutzvorrichtungen: Temperatur (mit Rücksetzung), Kurzschluss, Überlast Max. Temperatur des Gehäuses: 80 C Maße ( x B x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm nschlüsse Der nschluss muss in Verbindung mit einem icherungskasten mit flinker icherung mit hoher bschaltleistung des Typs F2,5H 250 V~ erfolgen, wie aus den nachstehenden chaltplänen hervorgeht. Der RGController und der Fader können das dimmbare elektronische etzteil steuern. Die zwei Dimmer schließen sich in diesem Fall gegenseitig aus: Ein Dimmer steuert das etzteil nur, wenn der andere OFF ist und umgekehrt. nschlussbeispiel mit RGController und Fader. bb. 1. chaltbild des etzteils mit RGController und Fader. ampe trip RGB ED Bevor das etzteil am tromnetz 230 V~ angeschlossen wird, muss mit den Jumpern auf der ekundärseite die ennausgangsspannung 12- gewählt werden (bb. 2). bb. 2. tellung der Jumper für die Wahl der usgangsspannung. Installationsvorschriften Die Installation muss gemäß den im nwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Bitte beachten ie die vorgeschriebenen Mindestabstände um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Das Gerät darf weder Tropfwasser noch Wasserspritzern ausgesetzt sein. 25 mm; B 100 mm Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper wie abgebildet positioniert werden. Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper die ufschrift gesetzt werden. usgangsklemmen ampen/trip ED RGB bb. 3. Mindestabstände zwischen dem etzteil und den ampen und/oder ußenwänden. ormkonformität -Richtlinie. EMV-Richtlinie. ormen E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampe RGB ED trip RGB ED Tel Fax (Export)

5 limentador electrónico 230 V~ 50 Hz multitensión para lámparas de ED RGB regulables 12- con regulador RGB, regulador FDIHOW y con dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE. alida EV. Características Tensión nominal de salida: 12- ± 10% decuado para lámparas (art ) y tiras ED RGB EV: 12- Tensión de alimentación: 230 V~ 50 Hz bsorción a 230 V~: -125 m (salida 20 W) -145 m (salida 24 W) Fusible de alto poder de corte 1 incorporado Bornes: - 2 para alimentación ( fase, eutro) - 1 para regulación y color () - 4 para salida módulo led (,,,) Temperatura de funcionamiento: -5 C - 45 C (en interiores) parato de clase II Conectores puente para seleccionar la tensión de salida Corriente de salida máxima global: - 1,7 a - 1 a Carga máxima global: - 20 W (salida ) - 24 W (salida ) CF activo: - Factor de potencia = 0.92 (, 20 W) - Factor de potencia = 0.90 (, 24 W) otencia máxima disipada: 6 W a 12 Rendimiento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo en stand-by: < 0.5 W úmero máximo de alimentadores - con interruptor magnetotérmico C10: máx 7 - con interruptor magnetotérmico C16: máx 12 limentador a incorporar I20 para uso interno islamiento galvánico entre primario y secundario: 4 kvrms; limentador regulable con: - regulador RGB Vimar (rt.,, ) - regulador Fading how Vimar (rt.,, ) - Dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE (rt , 19529, 14529) Máximo 10 alimentadores conectables a un único regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE ongitud del cable desde el regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE: máx. 100 m ongitud del cable para los módulos led: 10 m con cables de 1,5 mm 2 de sección rovisto de cubrebornes y sujetacables Bornes de entrada y salida opuestos ección de los cables: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) - ecundario (terminales ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) ujetacables en primario y secundario para cables de diámetro: - rimario: mín. 4 mm - máx. 8 mm - ecundario: mín. 4 mm - máx. 8 mm Fijación del alimentador mediante tornillos rotecciones: Térmica (auto-off reversible), contra cortocircuito, sobrecargas Temperatura máxima de la carcasa: 80 C Medidas ( x x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm Conexiones a conexión debe incorporar un portafusibles con fusible rápido de alto poder de corte de tipo F2,5H 250 V~ como se ilustra en los esquemas siguientes. El regulador RGB y el regulador Fading how pueden controlar el mismo alimentador. En este caso, los dos reguladores se excluyen mutuamente: un regulador controla el alimentador solo cuando el otro está apagado y viceversa. Ejemplo de conexión con regulador RGB y regulador Fading how. ámpara Tira ED RGB Fig. 1. Esquema de conexiones del alimentador con reguladores RGB y FDIG HOW. ntes de conectar el alimentador a la red de alimentación de 230 V~, seleccione la tensión nominal de salida 12- mediante los puentes colocados en el lado secundario (Fig. 2). ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes como se muestra en la figura. ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes hacia arriba de la indicación. Bornes de salida del lámparas/tira ED RGB Fig. 2. osición de los puentes para seleccionar la tensión de salida a. ormas de instalación a instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. ara garantizar una correcta ventilación del dispositivo, hay que dejar un espacio adecuado a su alrededor. o deje el dispositivo expuesto a gotas o chorros de agua. ámpara B ED RGB Tira ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distancias mínimas entre el alimentador y las lámparas y/o paredes exteriores. Conformidad a las normas Directiva BT. Directiva EMC. ormas E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

6 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 230 V~ 50 Hz πολλαπλών τάσεων για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες ED RGB 12- με ρυθμιστή RGB, ρυθμιστή FDI HOW και συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE. Έξοδος EV. Χαρακτηριστικά Ονομαστική τάση εξόδου: 12- ± 10% Κατάλληλο για λαμπτήρες (02663) και ταινίες ED RGB EV: 12- Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ 50 Hz Απορρόφηση στα 230 V~: -125 m (έξοδος 20 W) -145 m (έξοδος 24 W) Ενσωματωμένη ασφάλεια υψηλής ισχύος διακοπής 1 Α Επαφές κλέμας: - 2 για τροφοδοσία ( φάση, ουδέτερο) - 1 για ρύθμιση και χρώμα () - 4 για έξοδο μονάδας led (,,,) Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 C - 45 C (για εσωτερικό χώρο) Συσκευή κατηγορίας II Γέφυρες για επιλογή τάσης εξόδου Μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου: - 1,7 στα - 1 στα Μέγιστο συνολικό φορτίο: - 20 W (έξοδος ) - 24 W (έξοδος ) Ενεργό FC: - Συντελεστής ισχύος = 0.92 (, 20 W) - Συντελεστής ισχύος = 0,90 (, 24 W) Μέγιστη διαχεόμενη ισχύς: 6 W στα 12 Απόδοση η στα 230 V~: - 77% (, 20 W) Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,5 W Μέγιστος αριθμός τροφοδοτικών - με θερμομαγνητικό διακόπτη C10: 7 το μέγ. - με θερμομαγνητικό διακόπτη C16: 12 το μέγ. Τροφοδοτικό για ενσωμάτωση I20 για εσωτερική χρήση Γαλβανική μόνωση μεταξύ κύριου και δευτερεύοντος στοιχείου: 4 kvrms. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με: - ρυθμιστή RGB Vimar (κωδ.,, ) - ρυθμιστή fading-show Vimar (κωδ.,, ) - συσκευή ελέγχου με τρία πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE (κωδ , 19529, 14529) 10 τροφοδοτικά το μέγιστο που μπορούν να συνδεθούν σε έναν μόνο ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή σε συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE Μήκος καλωδίου από το ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή τη συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE: 100 m το μέγιστο Μήκος καλωδίου για μονάδες led: 10 m με καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 Παρέχεται με καλύμματα επαφών κλέμας και σφιγκτήρες καλωδίων Αντικριστές επαφές κλέμας εισόδου και εξόδου Διατομή καλωδίων: - Κύριο: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,75 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) - Δευτερεύον (ακροδέκτες ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,5 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) Σφιγκτήρας καλωδίου στο κύριο και στο δευτερεύον στοιχείο για καλώδια διαμέτρου: - Κύριο: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. - Δευτερεύον: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. Στερέωση τροφοδοτικού με βίδες Προστασία: Θερμική (αναστρεφόμενη αυτόματη απενεργοποίηση), βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση Μέγ. θερμοκρασία περιβλήματος tc: 80 C Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 224 mm x 60 mm x 36 mm Συνδέσεις Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μια ασφαλειοθήκη με ασφάλεια ταχείας τήξης με υψηλή ισχύ διακοπής τύπου F2,5H 250 V~ όπως προκύπτει από τα διαγράμματα που αναφέρονται παρακάτω. Ο ρυθμιστής RGB και ο ρυθμιστής fading-show μπορούν να ελέγχουν το ίδιο τροφοδοτικό. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο ρυθμιστές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενοι: ο ένας ρυθμιστής ελέγχει το τροφοδοτικό μόνο όταν ο άλλος ρυθμιστής είναι απενεργοποιημένος και αντίστροφα. Παράδειγμα σύνδεσης με ρυθμιστή RGB και ρυθμιστή fading-show. Εικ. 1. Διάγραμμα συνδέσεων τροφοδοτικού με ρυθμιστές RGB και FDIG HOW. Πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού στο δίκτυο τροφοδοσίας 230 V~, επιλέξτε την ονομαστική τάση εξόδου 12- μέσω των βραχυκυκλωτήρων (jumper) που υπάρχουν στη δευτερεύουσα πλευρά (εικ. 2). Εικ. 2. Θέση βραχυκυκλωτήρων (jumper) για επιλογή της τάσης εξόδου. Κανονισμοί εγκατάστασης Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Διασφαλίστε την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από σταγόνες ή ψεκασμούς νερού. λαμπτήρες B ED RGB Ταινία ED RGB 25 mm; B 100 mm Εικ. 3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τροφοδοτικού και λαμπτήρων ή/και εξωτερικών τοίχων. Συμμόρφωση με τα πρότυπα Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Πρότυπα E , E 62384, E 61547, E , E , E λαμπτήρες Ταινία ED RGB Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) στο ύψος της ένδειξης. Επαφές κλέμας λαμπτήρες/ταινία ED RGB Tel Fax (Export)

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI. Termostato per domotica touch screen per controllo ON/OFF, PWM e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale,

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

impostata non è raggiunta);

impostata non è raggiunta); ITALIANO DESCRIZIONE. Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 2 V~, alimentazione a batterie ministilo AAA LR03 1,5 V (non fornite),

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3. Eikon Evo 553. Multimedia video touch screen 0 in IP, posto interno videocitofonico Due Fili e supervisore domotica mediante web server, completo di supporto per installazione su scatola V738. Il multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Pulsante di chiamata dal pianerottolo con targhetta luminosa, microfono ed altoparlante incorporati, per sistema di chiamata Due Fili - 3 moduli - Istruzioni Call button

Διαβάστε περισσότερα

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support.

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support. Istruzioni Instruction sheet 01829.1 Rivelatore di presenza a doppia tecnologia, ad infrarossi passivi e microonde, per installazione a parete, completo di supporto orientabile. ll sensore a doppia tecnologia

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni Instruction sheet

Istruzioni Instruction sheet Istruzioni Instruction sheet Comando piatto a due pulsanti basculanti con trasmettitore radio EnOcean (PTM 200) senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare

Διαβάστε περισσότερα

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE

GUIDA RAPIDA INSTALLATORE/UTENTE GUIDA RAPIDA ISTALLATORE/UTETE Cronotermostato eltronico touch screen per controllo O/OFF e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento) modulo Wi-Fi per interconnessione IP 1 ingresso per sensore

Διαβάστε περισσότερα

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB: SAFETY WARNINGS F: AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ E: ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MOD90S ISTRUZIONI PER L USO OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D EMPLOI INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO BETRIEBSANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 I: AVVERTENZE PER LA SICUREZZA GB:

Διαβάστε περισσότερα

Manuale installatore- Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών

Manuale installatore- Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών Manuale installatore- Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών Targhe citofoniche/videocitofoniche Serie Inox Flat Inox

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos.

Eikon. Plana 14449 IP40. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. Vista frontal y vista de los mandos. Reloj despertador electrónico, alimentación: 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 módulos. DESCRIPCIÓ. rtefacto integrado, con calendario y termómetro. Es idóneo para instalarlo cerca de la cabecera de la cama, en

Διαβάστε περισσότερα

COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ COLLEGAMENTI-CONNECTIONS-BRANCHEMENTS-ANSCHLÜSSE-CONEXIONES-ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Pmpe di circlazine, bruciati, eltrvalvle - Circulatin pumps, burners, slenid valves Pmpes de circulatin, brûleurs, électrvannes - Umwälzpumpen,

Διαβάστε περισσότερα

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm 391 835 LE04813AB-01CB-13W28 it Questa custodia per telecamera è prodotta in lega di alluminio stampata e verniciata. È dotata di un supporto di montaggio regolabile. Viene fornita in dotazione una scatola

Διαβάστε περισσότερα

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45

EV15/35, EV20/45, EV40/45, EV60/45, EV80/45, EV30/45, EV50/45, EV70/45 Manuale per il collegamento e l uso Connection and operating manual Manuel de raccordement et d utilisation Manual de instrucciones para la conexión y el uso Anschluss- und Bedienungsanleitung Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Comando APRI/CHIUDI OPEN/CLOSE command Commande OUVRIR/ FERMER Steuerung ÖFFNEN/ SCHLIESSEN Mando ABRIR/CERRAR Comando ABRIR/FE- CHAR

Comando APRI/CHIUDI OPEN/CLOSE command Commande OUVRIR/ FERMER Steuerung ÖFFNEN/ SCHLIESSEN Mando ABRIR/CERRAR Comando ABRIR/FE- CHAR Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi Installations - und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

Eikon Arké Idea Plana 8000

Eikon Arké Idea Plana 8000 Eikon Arké Idea Plana 8000 20420 20421 19420 19421 16591 16592 14420 14421 08496 08497 Istruzioni per l installazione - Istruzioni d uso Installation instructions - User instructions Instructions d installation

Διαβάστε περισσότερα

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20

CLIMARADIO 01910-01910.14-01910.20 01910-01910.14-01910.20 Cronotermostato elettronico da parete - Istruzioni Surface electronic chronothermostat - Instruction handbook Chronothermostat électronique en saillie - Notice technique Elektronisches

Διαβάστε περισσότερα

CO Stop. Οδηγίες εγκατάστασης - Οδηγίες χρήσης

CO Stop. Οδηγίες εγκατάστασης - Οδηγίες χρήσης Istruzioni per l installazione - Istruzioni d uso Installation instructions User instructions Instructions d installation - Instructions d utilisation Installationsanleitungen - Betriebsanleitungen Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR EN IT ES EL NTC Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR-3 EN-3 Regolatore Elettronico Comunicante per

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

BLACK SYSTEM 3010 DGT

BLACK SYSTEM 3010 DGT BLACK SYSTEM 3010 DGT Lampada al quarzo Quartz lamp Lampe au quartz Quarzlampe Lámpara de cuarzo Λυχνία χαλαζία I GB F D S GR 1 SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni d uso Cura

Διαβάστε περισσότερα