+ R- G- B- 24 V 12 V Ta: 45 C max

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max"

Transcript

1 limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RGB regolabili 12- con regolatore RGB, regolatore FDIHOW e con apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12- ± 10% datto per lampade (ad esempio art ) /strisce ED RGB EV: 12- Tensione di alimentazione: 230 V~ 50 Hz ssorbimento a 230 V~: -125 m (uscita 20 W) -145 m (uscita 24 W) Fusibile ad alto potere di interruzione 1 incorporato Morsetti: - 2 per alimentazione ( fase, neutro) - 1 per regolazione e colore () - 4 per uscita modulo led (,,,) Temperatura di funzionamento: -5 C - 45 C (da interno) pparecchio di classe II onticelli per selezionare la tensione di uscita Corrente di uscita massima complessiva: - 1,7 a - 1 a Massimo carico complessivo: - 20 W (uscita ) - 24 W (uscita ) FC attivo: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) otenza massima dissipata: 6 W a 12 Rendimento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo in standby: < 0.5 W Max numero di limentatori - con interruttore magnetotermico C10: max 7 - con Interruttore magnetotermico C16: max 12 limentatore I20 per uso interno Isolamento galvanico tra primario e secondario: 4 kvrms; limentatore regolabile con: - regolatore RGB Vimar (art.,, ) - regolatore fading-show Vimar (art.,, ) - apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE (art , 19529, 14529) Max 10 alimentatori collegabili ad un unico regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE unghezza del cavo dal regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE: max 100 m unghezza del cavo per i moduli led: 10 m con cavi sezione 1,5 mm 2 Fornito di coprimorsetti e serracavi Morsetti di entrata e uscita contrapposti ezione cavi: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) - econdario (terminali ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) erracavo su primario e secondario per cavi di diametro: - rimario: min 4 mm- max 8 mm - econdario: min 4 mm- max 8 mm Fissaggio dell alimentatore tramite viti rotezioni: Termica (auto-off reversibile), Cortocircuito, ovraccarichi Max. temperatura dell involucro tc: 80 C Dimensioni (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Collegamenti Il collegamento del regolatore deve avvenire in associazione ad un portafusibile con fusibile ad alto potere di interruzione tipo F2,5H250V come risulta dagli schemi. Il regolatore RGB ed il regolatore fading-show possono controllare lo stesso alimentatore. I due regolatori in questo caso sono mutuamente esclusivi: un regolatore comanda l alimentatore solo quando l altro è in OFF e viceversa. Esempio di collegamento con regolatore RGB e regolatore fading-show. Fig. 1. chema collegamenti alimentatore con regolatori RGB e FDIG HOW. rima di collegare l alimentatore alla rete di alimentazione 230 V~, selezionare la tensione nominale di uscita 12- mediante i jumper collocati sul lato secondario e collegare il modulo/ striscia ED RGB (Fig. 2). Fig. 2. osizione dei jumper per selezionare la tensione di uscita a. Regole di installazione installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Garantire delle distanze minime attorno all apparecchio in modo che vi sia una sufficiente ventilazione. apparecchio non deve essere sottoposto a stillicidio o a spruzzi d acqua. 25 mm; B 100 mm er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper come da figura. er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper verso il basso in corrispondenza della dicitura. Fig. 3. Distanze minime tra l alimentatore e le lampade e/o pareti esterne. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. orme E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampada ED RGB triscia ED RGB ampada triscia ED RGB Morsetti di uscita lampada/striscia ED RGB Tel Fax (Italia) Fax (Export) VIMR - Marostica - Italy

2 Electronic multi-voltage power supply 230 V~ 50 Hz for adjustable RGB ED lamps 12- with RGB dimmer, FDIHOW dimmer and with control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers. EV output. Characteristics Rated output voltage: 12- ± 10% uited for EV RGB ED lamps (art ) and modules: 12- upply voltage: 230 V~ 50 Hz bsorption at 230 V~: -125 m (output 20 W) -145 m (output 24 W) Fuse with high breaking capacity type 1 incorporated Terminals: - 2 for power supply ( phase, neutral) - 1 for adjustment and colour () - 4 for ED module output (,,, ) Operating temperature: -5 C - 45 C (internal) ppliances of class II Jumpers for selecting the output voltage Maximum overall output current: at - 1 at Maximum overall load: - 20 W ( output ) - 24 W ( output ) FC active: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. dissipated power: 6 W at 12 to Efficiency η at 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumption on standby: < 0.5 W Max number of power supplies - with miniature circuit breaker C10: max 7 - with miniature circuit breaker C16: max 12 ower supply to incorporate I20 for indoor use Galvanic isolation between primary and secondary: 4 kvrms; djustable power supply with: - Vimar RGB dimmer (art.,, ) - Vimar fading-show dimmer (art.,, ) - control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers (art , 19529, 14529) Max 10 power supplies connected to a single RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers Cable length from RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers: max 100 m Cable length for ED modules: 10 m with cables of cross-section 1.5 mm 2 upplied with terminal protection and cable clamps Opposite input and output terminals Cable section: - rimary: 0.75 mm mm 2 (rigid cables); 0.75 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) - econdary (RGB ED terminals): 0.5 mm mm 2 (rigid cables); 0.5 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) Cable clamp on primary and secondary for cable diameters: - rimary: min 4 mm - max 8 mm - econdary: min 4 mm - max 8 mm crew fixing for power supply rotections: Thermal (auto-off reversible), short-circuit, overload Max. temperature of casing: 80 C Dimensions (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Connections The connection should be made together with a fuse box with quick-acting fuse with high breaking capacity type F2,5H 250 V~. The RGB and fading-show dimmers can control the same power supply. In this case the two dimmers are mutually exclusive: one dimmer controls the power supply only when the other is OFF, and vice versa. Example of connection with RGB dimmer and fading-show dimmer. Fig. 1. Wiring diagram for power supply with RGB and FDIG HOW dimmers. Before connecting the power supply to the power mains 230 V~, select the rated output voltage 12- by means of the jumpers on the secondary side (Fig. 2). To set the rated output voltage to the jumpers as shown in the figure. To set the rated output voltage to the jumpers upwards onto. RGB ED lamp/strip output terminals Fig. 2. osition of the jumpers to select the output voltage of. Installation rules Installation should be carried out in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical systems in the country where the products are installed. Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation. There must be no dripping or splashes of water on the appliance. amp B RGB ED trip RGB ED 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Minimum distance between the power supply and the lamps and/or external walls. tandard compliance V directive. EMC directive. tandards E , E 62384, E 61547, E , E , E amp trip RGB ED, set, set Tel Fax (Export)

3 limentation électronique 230 V~ 50 Hz multitension pour lampes à ED RGB réglables 12- avec variateur RGB, variateur FDIHOW et appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE. ortie EV Caractéristiques Tension nominale de sortie : 12- ± 10% our lampes (art ) et rubans ED RGB EV : 12- Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz bsorption à 230 V~ : -125 m (sortie 20 W) -145 m (sortie 24 W) Fusible à haut pouvoir de coupure 1 intégré Bornes : - 2 pour alimentation ( phase, neutre) - 1 pour réglage et couleur () - 4 pour sortie module led (,,,) Température de fonctionnement : - 5 C - 45 C (intérieur) ppareil de classe II Cavaliers pour sélectionner la tension de sortie Courant de sortie maximal total : - 1,7 à - 1 à Charge maximale totale : - 20 W (sortie ) - 24 W (sortie ) FC actif : - ower factor = 0,92 (, 20 W) - ower factor = 0,90 (, 24 W) uissance maximale dissipée : 6 W à 12 Rendement η à 230 V~ : - 77% (, 20 W) Consommation en standby : < 0,5 W ombre max d'alimentations - avec interrupteur magnétothermique C10 : maximum 7 - avec interrupteur magnétothermique C16 : maximum 12 limentation à incorporer I20 pour usage intérieur Isolation galvanique entre le primaire et le secondaire : 4 kvrms ; limentation réglable par : - variateur RGB Vimar (art.,, ) - variateur fading-show Vimar (art.,, ) - appareil de commande à deux boutons va-et-vient et un actionneur pour variateurs ECVE (art , 19529, 14529) 10 alimentations maximum pouvant être reliées à un seul variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE ongueur du câble depuis le variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE : 100 maximum ongueur du câble pour les modules led : 10 m avec câbles section 1,5 mm 2 ivré avec cache-bornes et serre-câbles Bornes d'entrée et de sortie opposées ection des câbles : - rimaire : 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,75 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) - econdaire (terminaux ED RGB) : 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,5 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) erre-câble sur primaire et secondaire pour diamètres de câble suivants : - rimaire : min 4 mm - max 8 mm - econdaire : min 4 mm - max 8 mm Fixation de l'alimentation par vis rotections : thermique (uto-off réversible), courts-circuit, surcharges Température max. du boîtier : 80 C Dimensions (l x w x h) : 224 mm x 60 mm x 36 mm Branchements Ils peuvent être branchés à un porte-fusible avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F2,5H 250 V~, voir schémas ci-dessous. es variateurs RGB et Fading-show peuvent commander la même alimentation. Dans ce cas, les deux variateurs s excluent mutuellement: un variateur commande l alimentation uniquement quand l autre est OFF et réciproquement. Exemple de branchement avec variateurs RGB et Fading-show. Fig. 1. chéma de raccordement alimentation avec variateurs RGB et FDIG HOW. vant de brancher l'alimentation au réseau 230V~, sélectionner la tension nominale de sortie 12- à travers les jumpers se trouvant sur le secondaire (Fig. 2). our régler sur la tension nominale de sortie, mettre les jumpers comme le montre la figure. our régler sur la tension nominale de sortie, tourner les jumpers face au repère. Fig. 2. osition des jumpers pour sélectionner la tension de sortie à. ampe Ruban ED RGB Bornes de sortie lampe/ruban ED RGB Règles d'installation e circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Respecter les distances minimales autour de l'appareil pour conserver une ventilation suffisante. 'appareil ne doit pas être exposé à des suintements ou des éclaboussures. ampe B ED RGB Ruban ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distances minimales entre l'alimentation et les luminaires et/ou les cloisons extérieures. Conformité aux normes Directive BT. Directive CEM. ormes E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

4 Elektronisches etzteil 230 V~ 50 Hz mit Mehrspannungsausgang für dimmbare ED RGB ampen 12-, mit RGController, Fader und chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer. EV-usgang. Eigenschaften ennausgangsspannung: 12- ± 10% Geeignet für ampen (art ) unde trip ED RGB EV: 12- Versorgungsspannung: 230 V~ 50 Hz tromaufnahme bei 230 V~: -125 m (usgang 20 W) -145 m (usgang 24 W) Eingebaute 1 icherung mit hoher bschaltleistung Klemmen: - 2 für pannungsversorgung ( hase, eutralleiter) - 1 für Regelung und Farbe () - 4 für usgang ED-Modul (,,,) Betriebstemperatur: -5 C - 45 C (für Innenbereiche) Geräteklasse II teckbrücken für die Wahl der usgangsspannung Max. Gesamtausgangsstromstärke: - 1,7 bei - 1 bei max. Gesamtlast: - 20 W (usgang ) - 24 W (usgang ) FC aktiv: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. Verlustleistung: 6 W bei 12 Wirkungsgrad η bei 230 V~: - 77% (, 20 W) Verbrauch in tandby: < 0.5 W Max. nzahl etzteile - mit thermisch-magnetischem chalter C10: max. 7 - mit thermisch-magnetischem chalter C16: max. 12 etzteil zum Einbau I20 für den Innenbereich Galvanische Trennung zwischen rimär- und ekundärkreis: 4 kvrms; Regelbares etzteil mit: - RGController Vimar (rt.,, ) - Fader Vimar (rt.,, ) - chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer (rt , 19529, 14529) n einen einzigen RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer können max. 10 etzteile angeschlossen werden Kabellänge vom RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer: max. 100 m Kabellänge für die ED-Module: 10 m, Kabel mit Querschnitt 1,5 mm 2 usgestattet mit Klemmenabdeckungen und Kabelklemmen Gegenüberliegende Eingangs- und usgangsklemmen Kabelquerschnitt: - rimärkreis: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,75 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) - ekundärkreis (RGB/ED-Geräte): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,5 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) Kabelklemme an rimär- und ekundärkreis für Kabel mit folgendem Durchmesser: - rimärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm - ekundärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm Befestigung des etzteils mit chrauben chutzvorrichtungen: Temperatur (mit Rücksetzung), Kurzschluss, Überlast Max. Temperatur des Gehäuses: 80 C Maße ( x B x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm nschlüsse Der nschluss muss in Verbindung mit einem icherungskasten mit flinker icherung mit hoher bschaltleistung des Typs F2,5H 250 V~ erfolgen, wie aus den nachstehenden chaltplänen hervorgeht. Der RGController und der Fader können das dimmbare elektronische etzteil steuern. Die zwei Dimmer schließen sich in diesem Fall gegenseitig aus: Ein Dimmer steuert das etzteil nur, wenn der andere OFF ist und umgekehrt. nschlussbeispiel mit RGController und Fader. bb. 1. chaltbild des etzteils mit RGController und Fader. ampe trip RGB ED Bevor das etzteil am tromnetz 230 V~ angeschlossen wird, muss mit den Jumpern auf der ekundärseite die ennausgangsspannung 12- gewählt werden (bb. 2). bb. 2. tellung der Jumper für die Wahl der usgangsspannung. Installationsvorschriften Die Installation muss gemäß den im nwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Bitte beachten ie die vorgeschriebenen Mindestabstände um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Das Gerät darf weder Tropfwasser noch Wasserspritzern ausgesetzt sein. 25 mm; B 100 mm Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper wie abgebildet positioniert werden. Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper die ufschrift gesetzt werden. usgangsklemmen ampen/trip ED RGB bb. 3. Mindestabstände zwischen dem etzteil und den ampen und/oder ußenwänden. ormkonformität -Richtlinie. EMV-Richtlinie. ormen E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampe RGB ED trip RGB ED Tel Fax (Export)

5 limentador electrónico 230 V~ 50 Hz multitensión para lámparas de ED RGB regulables 12- con regulador RGB, regulador FDIHOW y con dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE. alida EV. Características Tensión nominal de salida: 12- ± 10% decuado para lámparas (art ) y tiras ED RGB EV: 12- Tensión de alimentación: 230 V~ 50 Hz bsorción a 230 V~: -125 m (salida 20 W) -145 m (salida 24 W) Fusible de alto poder de corte 1 incorporado Bornes: - 2 para alimentación ( fase, eutro) - 1 para regulación y color () - 4 para salida módulo led (,,,) Temperatura de funcionamiento: -5 C - 45 C (en interiores) parato de clase II Conectores puente para seleccionar la tensión de salida Corriente de salida máxima global: - 1,7 a - 1 a Carga máxima global: - 20 W (salida ) - 24 W (salida ) CF activo: - Factor de potencia = 0.92 (, 20 W) - Factor de potencia = 0.90 (, 24 W) otencia máxima disipada: 6 W a 12 Rendimiento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo en stand-by: < 0.5 W úmero máximo de alimentadores - con interruptor magnetotérmico C10: máx 7 - con interruptor magnetotérmico C16: máx 12 limentador a incorporar I20 para uso interno islamiento galvánico entre primario y secundario: 4 kvrms; limentador regulable con: - regulador RGB Vimar (rt.,, ) - regulador Fading how Vimar (rt.,, ) - Dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE (rt , 19529, 14529) Máximo 10 alimentadores conectables a un único regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE ongitud del cable desde el regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE: máx. 100 m ongitud del cable para los módulos led: 10 m con cables de 1,5 mm 2 de sección rovisto de cubrebornes y sujetacables Bornes de entrada y salida opuestos ección de los cables: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) - ecundario (terminales ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) ujetacables en primario y secundario para cables de diámetro: - rimario: mín. 4 mm - máx. 8 mm - ecundario: mín. 4 mm - máx. 8 mm Fijación del alimentador mediante tornillos rotecciones: Térmica (auto-off reversible), contra cortocircuito, sobrecargas Temperatura máxima de la carcasa: 80 C Medidas ( x x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm Conexiones a conexión debe incorporar un portafusibles con fusible rápido de alto poder de corte de tipo F2,5H 250 V~ como se ilustra en los esquemas siguientes. El regulador RGB y el regulador Fading how pueden controlar el mismo alimentador. En este caso, los dos reguladores se excluyen mutuamente: un regulador controla el alimentador solo cuando el otro está apagado y viceversa. Ejemplo de conexión con regulador RGB y regulador Fading how. ámpara Tira ED RGB Fig. 1. Esquema de conexiones del alimentador con reguladores RGB y FDIG HOW. ntes de conectar el alimentador a la red de alimentación de 230 V~, seleccione la tensión nominal de salida 12- mediante los puentes colocados en el lado secundario (Fig. 2). ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes como se muestra en la figura. ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes hacia arriba de la indicación. Bornes de salida del lámparas/tira ED RGB Fig. 2. osición de los puentes para seleccionar la tensión de salida a. ormas de instalación a instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. ara garantizar una correcta ventilación del dispositivo, hay que dejar un espacio adecuado a su alrededor. o deje el dispositivo expuesto a gotas o chorros de agua. ámpara B ED RGB Tira ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distancias mínimas entre el alimentador y las lámparas y/o paredes exteriores. Conformidad a las normas Directiva BT. Directiva EMC. ormas E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

6 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 230 V~ 50 Hz πολλαπλών τάσεων για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες ED RGB 12- με ρυθμιστή RGB, ρυθμιστή FDI HOW και συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE. Έξοδος EV. Χαρακτηριστικά Ονομαστική τάση εξόδου: 12- ± 10% Κατάλληλο για λαμπτήρες (02663) και ταινίες ED RGB EV: 12- Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ 50 Hz Απορρόφηση στα 230 V~: -125 m (έξοδος 20 W) -145 m (έξοδος 24 W) Ενσωματωμένη ασφάλεια υψηλής ισχύος διακοπής 1 Α Επαφές κλέμας: - 2 για τροφοδοσία ( φάση, ουδέτερο) - 1 για ρύθμιση και χρώμα () - 4 για έξοδο μονάδας led (,,,) Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 C - 45 C (για εσωτερικό χώρο) Συσκευή κατηγορίας II Γέφυρες για επιλογή τάσης εξόδου Μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου: - 1,7 στα - 1 στα Μέγιστο συνολικό φορτίο: - 20 W (έξοδος ) - 24 W (έξοδος ) Ενεργό FC: - Συντελεστής ισχύος = 0.92 (, 20 W) - Συντελεστής ισχύος = 0,90 (, 24 W) Μέγιστη διαχεόμενη ισχύς: 6 W στα 12 Απόδοση η στα 230 V~: - 77% (, 20 W) Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,5 W Μέγιστος αριθμός τροφοδοτικών - με θερμομαγνητικό διακόπτη C10: 7 το μέγ. - με θερμομαγνητικό διακόπτη C16: 12 το μέγ. Τροφοδοτικό για ενσωμάτωση I20 για εσωτερική χρήση Γαλβανική μόνωση μεταξύ κύριου και δευτερεύοντος στοιχείου: 4 kvrms. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με: - ρυθμιστή RGB Vimar (κωδ.,, ) - ρυθμιστή fading-show Vimar (κωδ.,, ) - συσκευή ελέγχου με τρία πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE (κωδ , 19529, 14529) 10 τροφοδοτικά το μέγιστο που μπορούν να συνδεθούν σε έναν μόνο ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή σε συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE Μήκος καλωδίου από το ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή τη συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE: 100 m το μέγιστο Μήκος καλωδίου για μονάδες led: 10 m με καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 Παρέχεται με καλύμματα επαφών κλέμας και σφιγκτήρες καλωδίων Αντικριστές επαφές κλέμας εισόδου και εξόδου Διατομή καλωδίων: - Κύριο: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,75 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) - Δευτερεύον (ακροδέκτες ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,5 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) Σφιγκτήρας καλωδίου στο κύριο και στο δευτερεύον στοιχείο για καλώδια διαμέτρου: - Κύριο: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. - Δευτερεύον: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. Στερέωση τροφοδοτικού με βίδες Προστασία: Θερμική (αναστρεφόμενη αυτόματη απενεργοποίηση), βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση Μέγ. θερμοκρασία περιβλήματος tc: 80 C Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 224 mm x 60 mm x 36 mm Συνδέσεις Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μια ασφαλειοθήκη με ασφάλεια ταχείας τήξης με υψηλή ισχύ διακοπής τύπου F2,5H 250 V~ όπως προκύπτει από τα διαγράμματα που αναφέρονται παρακάτω. Ο ρυθμιστής RGB και ο ρυθμιστής fading-show μπορούν να ελέγχουν το ίδιο τροφοδοτικό. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο ρυθμιστές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενοι: ο ένας ρυθμιστής ελέγχει το τροφοδοτικό μόνο όταν ο άλλος ρυθμιστής είναι απενεργοποιημένος και αντίστροφα. Παράδειγμα σύνδεσης με ρυθμιστή RGB και ρυθμιστή fading-show. Εικ. 1. Διάγραμμα συνδέσεων τροφοδοτικού με ρυθμιστές RGB και FDIG HOW. Πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού στο δίκτυο τροφοδοσίας 230 V~, επιλέξτε την ονομαστική τάση εξόδου 12- μέσω των βραχυκυκλωτήρων (jumper) που υπάρχουν στη δευτερεύουσα πλευρά (εικ. 2). Εικ. 2. Θέση βραχυκυκλωτήρων (jumper) για επιλογή της τάσης εξόδου. Κανονισμοί εγκατάστασης Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Διασφαλίστε την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από σταγόνες ή ψεκασμούς νερού. λαμπτήρες B ED RGB Ταινία ED RGB 25 mm; B 100 mm Εικ. 3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τροφοδοτικού και λαμπτήρων ή/και εξωτερικών τοίχων. Συμμόρφωση με τα πρότυπα Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Πρότυπα E , E 62384, E 61547, E , E , E λαμπτήρες Ταινία ED RGB Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) στο ύψος της ένδειξης. Επαφές κλέμας λαμπτήρες/ταινία ED RGB Tel Fax (Export)

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO VER.DATE: 07/07/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TIMH Στείλτε μας E-MAIL στο: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεια σας για την αποστολή της προσφορας ARTICLE NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10 SPECIFICATIONS PRODUCT NAME: AC COB5W LED module (320) CUSTOMER: General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 205-09-0 APT Electronics Ltd. CUSTOMER Prepared by Checked by Approved by Approved by He

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTAL/LATERAL Y BORNES. SENSOR DE CORRIENTE Art. 01457-01458 EJEMPLOS DE CONEXIÓN.

VISTA FRONTAL/LATERAL Y BORNES. SENSOR DE CORRIENTE Art. 01457-01458 EJEMPLOS DE CONEXIÓN. Módulo de control de cargas, 3 entradas para sensor de corriente toroidal, puede medir potencias de 25 W-100 kw, alimentación monofásica 120-230 V 50/60 Hz trifásica 230/400 V 50/60 Hz, montaje en carril

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Arké. Idea. Plana

Eikon. Arké. Idea. Plana lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A 1002 D

DIMMER PACK A 1002 D DIMMER PACK A 1002 D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3 ΦΑΣΕΙΣ 220-240AC + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΜΕ ΒΥΣΜΑ 5ΠΟΛ. CEE17 5X32A

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 Inverter Studer-AJ350 Studer-AJ275 Σάζη ειζόδος : 12V DC. Πεπιοσή Σάζηρ Διζόδος: 10.5 16V (24V absolute max.) V Ιζσύρ Δξόδος @ 25 C: 200VA ςσνόηηηα: 50Hz (60Hz*)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ!!!! Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή. Επίσκεψη των προνηπίων στο Κτήμα Γεροβασιλείου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Ο Αγιασμός στην Αδαμάντιο Σχολή Οι μικροί μαθητές κάτω από την Ευλογία και τη Χάρη της εκκλησίας στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2013 2014. Όμορφα πρόσωπα, χαρούμενα,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 30 40 FAX :210 68 40 166 e-mail :merkourisp@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ

SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ SUBLIME COLOURS ΕΝΤΟΝΗ ΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΩΜΑ Πολύ ευέλικτο προϊόν ως έγχρωμο φόντο, σε συνδυασμό με διακοσμητικά τελειώματα όπως το Damasco, Perlescente, Madreperla, Efecto Oxido, Efecto Perlando, Efecto Microcemento.

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR EN IT ES EL NTC Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR-3 EN-3 Regolatore Elettronico Comunicante per

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A Κλιματισμός Τεχνικά δεδομένα Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ BPMKS967A 1 Χαρακτηριστικά.................................................... 2 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Eikon TACTIL. CONFORMITÀ NORMATIVA. Direttiva EMC. Norme EN 50491, EN 60669-2-5.

Eikon TACTIL. CONFORMITÀ NORMATIVA. Direttiva EMC. Norme EN 50491, EN 60669-2-5. Apparecchio di comando domotico, 4 pulsanti programmabili per la gestione di due blocchi funzionali per carichi singoli o scenari, da completare con etichetta e placcha Eikon Tactil - 2 moduli. Il dispositivo

Διαβάστε περισσότερα

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης

C11 Μετρητής Ενέργειας. Οδηγίες χρήσης C11 Μετρητής Ενέργειας Οδηγίες χρήσης Περιεχόμενα 1. Επισκόπηση προϊόντος... 2 2. Εγκατάσταση... 3 3. Έλεγχος του μετρητή... 4 3.1. Οθόνη και πλήκτρα...4 3.2. Δομή μενού...5 4. Ρυθμίσεις μετρητή... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και. Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του. Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A CRUSHER MODULE USING P.L.C. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΡΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ P.L.C. AUTOMATION OF A

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Integrali doppi: esercizi svolti

Integrali doppi: esercizi svolti Integrali doppi: esercizi svolti Gli esercizi contrassegnati con il simbolo * presentano un grado di difficoltà maggiore. Esercizio. Calcolare i seguenti integrali doppi sugli insiemi specificati: a) +

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά

Β ΜΕΡΟΣ. Κατάλογος Προϊόντων 2011. - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - - Hλεκτρομαγνήτες. - Κιβώτια Μεταλλικά Β ΜΕΡΟΣ - Φορτιστές Μπαταριών - - Τροφοδοτικά - - INVERTER - - CONVERTER - Κατάλογος Προϊόντων 2011 - Hλεκτρομαγνήτες - Κιβώτια Μεταλλικά Μέλος του Ο παρόν κατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο MEΡΟΣ Β -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2 AD4/AD5* DATA IN UPDATE CE RESET SER/PAR AD4/AD5 D D D2 D3 D4 256 OUTPUT G = +, G = +2 A A A2 A3 DATA OUT AD4/AD5 AD4/AD5 t t 3 t 2 t 4 DATA IN OUT7 (D4) OUT7 (D3) OUT (D) t 5 t 6 = UPDATE = t 7 DATA OUT

Διαβάστε περισσότερα

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636

301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 301.474 301.474.170 301.474.131 301.474.4 301.474.160 301.474.190 636 ΣΩΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΛΑΒΙΔΑΣ 360 360 Rotating clamp unit ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΙΔΑ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ 360 360 Rotating fork clamp ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Part II: Earthing system components.

Part II: Earthing system components. Μέρος IΙ: Εξαρτήματα Συστημάτων γείωσης. Part II: Earthing system components. Τίτλος Ηλεκτρόδια γειώσεως Earth Electrodes Title Ράβδος γειώσεως κυκλικής διατομής Round Earthing Rode 182161415 t(250) St/e-Cu

Διαβάστε περισσότερα

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technical Information Efficiency and Derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-en-40 Version 4.0 ENGLISH Legal Provisions SMA Solar Technology AG Legal Provisions The information

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC26 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

impostata non è raggiunta);

impostata non è raggiunta); ITALIANO DESCRIZIONE. Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 2 V~, alimentazione a batterie ministilo AAA LR03 1,5 V (non fornite),

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ

MAX. art. 32 CR 1300 Miscelatore doccia incasso Built-in shower mixer Mitigeur douche à encastrer ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΟΣ art. 32 CR 1000 Miscelatore vasca con duplex Bath mixer with shower set Mitigeur bain douche avec garniture ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΙΟΝΗΣΤΗΡΑ ΧΕΙΡΟΣ art. 32 CR 1010 Miscelatore vasca

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL Manuale d'installazione e d'uso COMANDO LCD PER TERMINALI Italiano Installation and operation manual LCD CONTROLLER FOR INDOOR UNITS English Manuel d'installation et d'utilisation

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el

[ ] ΝΕΟ / NEW. Linea ROSH-el Linea SUAW-el Linea ROSH-el Linea SUAW-el ΝΕΟ Σωληνωτά µοτέρ µε ενσωµατωµένη ηλεκτρονική ανίχνευση εµποδίου NEW tubular motors with integrated electronic Προηγµένη τεχνολογία για ρολά (ROSH-el) και τέντες (SUAW-el)

Διαβάστε περισσότερα

System pro M compact Miniature Circuit Breaker SU200 M for branch circuit protection acc. to UL 489

System pro M compact Miniature Circuit Breaker SU200 M for branch circuit protection acc. to UL 489 Data Sheet System pro M compact Miniature Circuit Breaker SU200 M for branch circuit protection acc. to UL 489 2CDC021004S0014 2CDC021046S0014 The miniature circuit breaker SU200 M is BB s solution for

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO

- >«i`êlþ MARGOT T MARGO art. 26 0610 00 Gruppo vasca esterno con flex e doccia External bath mixer with flex and shower Mélangeur bain douche extérieur avec flexible et douchette ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ retro ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ, ΠΛΗΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTAL/LATERAL Y BORNES. SENSOR DE CORRIENTE Art. 01457-01458 EJEMPLOS DE CONEXIÓN.

VISTA FRONTAL/LATERAL Y BORNES. SENSOR DE CORRIENTE Art. 01457-01458 EJEMPLOS DE CONEXIÓN. Medidor de energía, 3 entradas para sensor de corriente toroidal, puede medir potencias de 25 W-100 kw, alimentación monofásica 120-230 V 50/60 Hz trifásica 230/400 V 50/60 Hz, montaje en carril DI (60715

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester

Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100. Professional 6-in-1 Cable Tester Περιληπτικό Εγχειρίδιο CABLE TESTER CT100 Professional 6-in-1 Cable Tester 2 1. Εισαγωγη Συγχαρητήρια! Με την αγορά του CT100 έχετε στη διάθεσή σας ένα απολύτως απαραίτητο εργαλείο για τον έλεγχο καλωδίων

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες

Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ100 Υδρόμετρα Αντλίες Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd

Chilisin Electronics Singapore Pte Ltd hilisin Electronics ingapore Pte Ltd High urrent hip Beads, PBY eries Feature: Our MD High urrent hips Beads is specially designed to with tand large urrents while providing a means of EMI/RFI attenuation

Διαβάστε περισσότερα

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO

KRUNO - >«i`êlþ K RUNO KRUNO art. 74 CR 7301 Miscelatore vasca con duplex, doccia idromassaggio Bath mixer with shower set, massage shower Mitigeur bain douche avec garniture, douche hydromassage ΥΔΡΟΑΝΑΜΙΚΤΗΡ ΛΟΥΤΗΡΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 22 Έλα τώρα, κουνήσου 22 Έλα τώρα, κουνήσου Η Άννα µεταφέρεται στο Βερολίνο του έτους 1989, όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασµός για την πτώση του Τείχους. Πρέπει να περάσει µέσα από το πλήθος και να πάρει τη θήκη. Θα τα καταφέρει;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα