+ R- G- B- 24 V 12 V Ta: 45 C max

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max"

Transcript

1 limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RGB regolabili 12- con regolatore RGB, regolatore FDIHOW e con apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12- ± 10% datto per lampade (ad esempio art ) /strisce ED RGB EV: 12- Tensione di alimentazione: 230 V~ 50 Hz ssorbimento a 230 V~: -125 m (uscita 20 W) -145 m (uscita 24 W) Fusibile ad alto potere di interruzione 1 incorporato Morsetti: - 2 per alimentazione ( fase, neutro) - 1 per regolazione e colore () - 4 per uscita modulo led (,,,) Temperatura di funzionamento: -5 C - 45 C (da interno) pparecchio di classe II onticelli per selezionare la tensione di uscita Corrente di uscita massima complessiva: - 1,7 a - 1 a Massimo carico complessivo: - 20 W (uscita ) - 24 W (uscita ) FC attivo: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) otenza massima dissipata: 6 W a 12 Rendimento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo in standby: < 0.5 W Max numero di limentatori - con interruttore magnetotermico C10: max 7 - con Interruttore magnetotermico C16: max 12 limentatore I20 per uso interno Isolamento galvanico tra primario e secondario: 4 kvrms; limentatore regolabile con: - regolatore RGB Vimar (art.,, ) - regolatore fading-show Vimar (art.,, ) - apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE (art , 19529, 14529) Max 10 alimentatori collegabili ad un unico regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE unghezza del cavo dal regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE: max 100 m unghezza del cavo per i moduli led: 10 m con cavi sezione 1,5 mm 2 Fornito di coprimorsetti e serracavi Morsetti di entrata e uscita contrapposti ezione cavi: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) - econdario (terminali ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) erracavo su primario e secondario per cavi di diametro: - rimario: min 4 mm- max 8 mm - econdario: min 4 mm- max 8 mm Fissaggio dell alimentatore tramite viti rotezioni: Termica (auto-off reversibile), Cortocircuito, ovraccarichi Max. temperatura dell involucro tc: 80 C Dimensioni (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Collegamenti Il collegamento del regolatore deve avvenire in associazione ad un portafusibile con fusibile ad alto potere di interruzione tipo F2,5H250V come risulta dagli schemi. Il regolatore RGB ed il regolatore fading-show possono controllare lo stesso alimentatore. I due regolatori in questo caso sono mutuamente esclusivi: un regolatore comanda l alimentatore solo quando l altro è in OFF e viceversa. Esempio di collegamento con regolatore RGB e regolatore fading-show. Fig. 1. chema collegamenti alimentatore con regolatori RGB e FDIG HOW. rima di collegare l alimentatore alla rete di alimentazione 230 V~, selezionare la tensione nominale di uscita 12- mediante i jumper collocati sul lato secondario e collegare il modulo/ striscia ED RGB (Fig. 2). Fig. 2. osizione dei jumper per selezionare la tensione di uscita a. Regole di installazione installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Garantire delle distanze minime attorno all apparecchio in modo che vi sia una sufficiente ventilazione. apparecchio non deve essere sottoposto a stillicidio o a spruzzi d acqua. 25 mm; B 100 mm er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper come da figura. er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper verso il basso in corrispondenza della dicitura. Fig. 3. Distanze minime tra l alimentatore e le lampade e/o pareti esterne. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. orme E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampada ED RGB triscia ED RGB ampada triscia ED RGB Morsetti di uscita lampada/striscia ED RGB Tel Fax (Italia) Fax (Export) VIMR - Marostica - Italy

2 Electronic multi-voltage power supply 230 V~ 50 Hz for adjustable RGB ED lamps 12- with RGB dimmer, FDIHOW dimmer and with control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers. EV output. Characteristics Rated output voltage: 12- ± 10% uited for EV RGB ED lamps (art ) and modules: 12- upply voltage: 230 V~ 50 Hz bsorption at 230 V~: -125 m (output 20 W) -145 m (output 24 W) Fuse with high breaking capacity type 1 incorporated Terminals: - 2 for power supply ( phase, neutral) - 1 for adjustment and colour () - 4 for ED module output (,,, ) Operating temperature: -5 C - 45 C (internal) ppliances of class II Jumpers for selecting the output voltage Maximum overall output current: at - 1 at Maximum overall load: - 20 W ( output ) - 24 W ( output ) FC active: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. dissipated power: 6 W at 12 to Efficiency η at 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumption on standby: < 0.5 W Max number of power supplies - with miniature circuit breaker C10: max 7 - with miniature circuit breaker C16: max 12 ower supply to incorporate I20 for indoor use Galvanic isolation between primary and secondary: 4 kvrms; djustable power supply with: - Vimar RGB dimmer (art.,, ) - Vimar fading-show dimmer (art.,, ) - control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers (art , 19529, 14529) Max 10 power supplies connected to a single RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers Cable length from RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers: max 100 m Cable length for ED modules: 10 m with cables of cross-section 1.5 mm 2 upplied with terminal protection and cable clamps Opposite input and output terminals Cable section: - rimary: 0.75 mm mm 2 (rigid cables); 0.75 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) - econdary (RGB ED terminals): 0.5 mm mm 2 (rigid cables); 0.5 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) Cable clamp on primary and secondary for cable diameters: - rimary: min 4 mm - max 8 mm - econdary: min 4 mm - max 8 mm crew fixing for power supply rotections: Thermal (auto-off reversible), short-circuit, overload Max. temperature of casing: 80 C Dimensions (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Connections The connection should be made together with a fuse box with quick-acting fuse with high breaking capacity type F2,5H 250 V~. The RGB and fading-show dimmers can control the same power supply. In this case the two dimmers are mutually exclusive: one dimmer controls the power supply only when the other is OFF, and vice versa. Example of connection with RGB dimmer and fading-show dimmer. Fig. 1. Wiring diagram for power supply with RGB and FDIG HOW dimmers. Before connecting the power supply to the power mains 230 V~, select the rated output voltage 12- by means of the jumpers on the secondary side (Fig. 2). To set the rated output voltage to the jumpers as shown in the figure. To set the rated output voltage to the jumpers upwards onto. RGB ED lamp/strip output terminals Fig. 2. osition of the jumpers to select the output voltage of. Installation rules Installation should be carried out in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical systems in the country where the products are installed. Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation. There must be no dripping or splashes of water on the appliance. amp B RGB ED trip RGB ED 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Minimum distance between the power supply and the lamps and/or external walls. tandard compliance V directive. EMC directive. tandards E , E 62384, E 61547, E , E , E amp trip RGB ED, set, set Tel Fax (Export)

3 limentation électronique 230 V~ 50 Hz multitension pour lampes à ED RGB réglables 12- avec variateur RGB, variateur FDIHOW et appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE. ortie EV Caractéristiques Tension nominale de sortie : 12- ± 10% our lampes (art ) et rubans ED RGB EV : 12- Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz bsorption à 230 V~ : -125 m (sortie 20 W) -145 m (sortie 24 W) Fusible à haut pouvoir de coupure 1 intégré Bornes : - 2 pour alimentation ( phase, neutre) - 1 pour réglage et couleur () - 4 pour sortie module led (,,,) Température de fonctionnement : - 5 C - 45 C (intérieur) ppareil de classe II Cavaliers pour sélectionner la tension de sortie Courant de sortie maximal total : - 1,7 à - 1 à Charge maximale totale : - 20 W (sortie ) - 24 W (sortie ) FC actif : - ower factor = 0,92 (, 20 W) - ower factor = 0,90 (, 24 W) uissance maximale dissipée : 6 W à 12 Rendement η à 230 V~ : - 77% (, 20 W) Consommation en standby : < 0,5 W ombre max d'alimentations - avec interrupteur magnétothermique C10 : maximum 7 - avec interrupteur magnétothermique C16 : maximum 12 limentation à incorporer I20 pour usage intérieur Isolation galvanique entre le primaire et le secondaire : 4 kvrms ; limentation réglable par : - variateur RGB Vimar (art.,, ) - variateur fading-show Vimar (art.,, ) - appareil de commande à deux boutons va-et-vient et un actionneur pour variateurs ECVE (art , 19529, 14529) 10 alimentations maximum pouvant être reliées à un seul variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE ongueur du câble depuis le variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE : 100 maximum ongueur du câble pour les modules led : 10 m avec câbles section 1,5 mm 2 ivré avec cache-bornes et serre-câbles Bornes d'entrée et de sortie opposées ection des câbles : - rimaire : 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,75 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) - econdaire (terminaux ED RGB) : 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,5 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) erre-câble sur primaire et secondaire pour diamètres de câble suivants : - rimaire : min 4 mm - max 8 mm - econdaire : min 4 mm - max 8 mm Fixation de l'alimentation par vis rotections : thermique (uto-off réversible), courts-circuit, surcharges Température max. du boîtier : 80 C Dimensions (l x w x h) : 224 mm x 60 mm x 36 mm Branchements Ils peuvent être branchés à un porte-fusible avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F2,5H 250 V~, voir schémas ci-dessous. es variateurs RGB et Fading-show peuvent commander la même alimentation. Dans ce cas, les deux variateurs s excluent mutuellement: un variateur commande l alimentation uniquement quand l autre est OFF et réciproquement. Exemple de branchement avec variateurs RGB et Fading-show. Fig. 1. chéma de raccordement alimentation avec variateurs RGB et FDIG HOW. vant de brancher l'alimentation au réseau 230V~, sélectionner la tension nominale de sortie 12- à travers les jumpers se trouvant sur le secondaire (Fig. 2). our régler sur la tension nominale de sortie, mettre les jumpers comme le montre la figure. our régler sur la tension nominale de sortie, tourner les jumpers face au repère. Fig. 2. osition des jumpers pour sélectionner la tension de sortie à. ampe Ruban ED RGB Bornes de sortie lampe/ruban ED RGB Règles d'installation e circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Respecter les distances minimales autour de l'appareil pour conserver une ventilation suffisante. 'appareil ne doit pas être exposé à des suintements ou des éclaboussures. ampe B ED RGB Ruban ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distances minimales entre l'alimentation et les luminaires et/ou les cloisons extérieures. Conformité aux normes Directive BT. Directive CEM. ormes E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

4 Elektronisches etzteil 230 V~ 50 Hz mit Mehrspannungsausgang für dimmbare ED RGB ampen 12-, mit RGController, Fader und chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer. EV-usgang. Eigenschaften ennausgangsspannung: 12- ± 10% Geeignet für ampen (art ) unde trip ED RGB EV: 12- Versorgungsspannung: 230 V~ 50 Hz tromaufnahme bei 230 V~: -125 m (usgang 20 W) -145 m (usgang 24 W) Eingebaute 1 icherung mit hoher bschaltleistung Klemmen: - 2 für pannungsversorgung ( hase, eutralleiter) - 1 für Regelung und Farbe () - 4 für usgang ED-Modul (,,,) Betriebstemperatur: -5 C - 45 C (für Innenbereiche) Geräteklasse II teckbrücken für die Wahl der usgangsspannung Max. Gesamtausgangsstromstärke: - 1,7 bei - 1 bei max. Gesamtlast: - 20 W (usgang ) - 24 W (usgang ) FC aktiv: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. Verlustleistung: 6 W bei 12 Wirkungsgrad η bei 230 V~: - 77% (, 20 W) Verbrauch in tandby: < 0.5 W Max. nzahl etzteile - mit thermisch-magnetischem chalter C10: max. 7 - mit thermisch-magnetischem chalter C16: max. 12 etzteil zum Einbau I20 für den Innenbereich Galvanische Trennung zwischen rimär- und ekundärkreis: 4 kvrms; Regelbares etzteil mit: - RGController Vimar (rt.,, ) - Fader Vimar (rt.,, ) - chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer (rt , 19529, 14529) n einen einzigen RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer können max. 10 etzteile angeschlossen werden Kabellänge vom RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer: max. 100 m Kabellänge für die ED-Module: 10 m, Kabel mit Querschnitt 1,5 mm 2 usgestattet mit Klemmenabdeckungen und Kabelklemmen Gegenüberliegende Eingangs- und usgangsklemmen Kabelquerschnitt: - rimärkreis: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,75 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) - ekundärkreis (RGB/ED-Geräte): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,5 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) Kabelklemme an rimär- und ekundärkreis für Kabel mit folgendem Durchmesser: - rimärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm - ekundärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm Befestigung des etzteils mit chrauben chutzvorrichtungen: Temperatur (mit Rücksetzung), Kurzschluss, Überlast Max. Temperatur des Gehäuses: 80 C Maße ( x B x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm nschlüsse Der nschluss muss in Verbindung mit einem icherungskasten mit flinker icherung mit hoher bschaltleistung des Typs F2,5H 250 V~ erfolgen, wie aus den nachstehenden chaltplänen hervorgeht. Der RGController und der Fader können das dimmbare elektronische etzteil steuern. Die zwei Dimmer schließen sich in diesem Fall gegenseitig aus: Ein Dimmer steuert das etzteil nur, wenn der andere OFF ist und umgekehrt. nschlussbeispiel mit RGController und Fader. bb. 1. chaltbild des etzteils mit RGController und Fader. ampe trip RGB ED Bevor das etzteil am tromnetz 230 V~ angeschlossen wird, muss mit den Jumpern auf der ekundärseite die ennausgangsspannung 12- gewählt werden (bb. 2). bb. 2. tellung der Jumper für die Wahl der usgangsspannung. Installationsvorschriften Die Installation muss gemäß den im nwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Bitte beachten ie die vorgeschriebenen Mindestabstände um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Das Gerät darf weder Tropfwasser noch Wasserspritzern ausgesetzt sein. 25 mm; B 100 mm Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper wie abgebildet positioniert werden. Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper die ufschrift gesetzt werden. usgangsklemmen ampen/trip ED RGB bb. 3. Mindestabstände zwischen dem etzteil und den ampen und/oder ußenwänden. ormkonformität -Richtlinie. EMV-Richtlinie. ormen E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampe RGB ED trip RGB ED Tel Fax (Export)

5 limentador electrónico 230 V~ 50 Hz multitensión para lámparas de ED RGB regulables 12- con regulador RGB, regulador FDIHOW y con dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE. alida EV. Características Tensión nominal de salida: 12- ± 10% decuado para lámparas (art ) y tiras ED RGB EV: 12- Tensión de alimentación: 230 V~ 50 Hz bsorción a 230 V~: -125 m (salida 20 W) -145 m (salida 24 W) Fusible de alto poder de corte 1 incorporado Bornes: - 2 para alimentación ( fase, eutro) - 1 para regulación y color () - 4 para salida módulo led (,,,) Temperatura de funcionamiento: -5 C - 45 C (en interiores) parato de clase II Conectores puente para seleccionar la tensión de salida Corriente de salida máxima global: - 1,7 a - 1 a Carga máxima global: - 20 W (salida ) - 24 W (salida ) CF activo: - Factor de potencia = 0.92 (, 20 W) - Factor de potencia = 0.90 (, 24 W) otencia máxima disipada: 6 W a 12 Rendimiento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo en stand-by: < 0.5 W úmero máximo de alimentadores - con interruptor magnetotérmico C10: máx 7 - con interruptor magnetotérmico C16: máx 12 limentador a incorporar I20 para uso interno islamiento galvánico entre primario y secundario: 4 kvrms; limentador regulable con: - regulador RGB Vimar (rt.,, ) - regulador Fading how Vimar (rt.,, ) - Dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE (rt , 19529, 14529) Máximo 10 alimentadores conectables a un único regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE ongitud del cable desde el regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE: máx. 100 m ongitud del cable para los módulos led: 10 m con cables de 1,5 mm 2 de sección rovisto de cubrebornes y sujetacables Bornes de entrada y salida opuestos ección de los cables: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) - ecundario (terminales ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) ujetacables en primario y secundario para cables de diámetro: - rimario: mín. 4 mm - máx. 8 mm - ecundario: mín. 4 mm - máx. 8 mm Fijación del alimentador mediante tornillos rotecciones: Térmica (auto-off reversible), contra cortocircuito, sobrecargas Temperatura máxima de la carcasa: 80 C Medidas ( x x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm Conexiones a conexión debe incorporar un portafusibles con fusible rápido de alto poder de corte de tipo F2,5H 250 V~ como se ilustra en los esquemas siguientes. El regulador RGB y el regulador Fading how pueden controlar el mismo alimentador. En este caso, los dos reguladores se excluyen mutuamente: un regulador controla el alimentador solo cuando el otro está apagado y viceversa. Ejemplo de conexión con regulador RGB y regulador Fading how. ámpara Tira ED RGB Fig. 1. Esquema de conexiones del alimentador con reguladores RGB y FDIG HOW. ntes de conectar el alimentador a la red de alimentación de 230 V~, seleccione la tensión nominal de salida 12- mediante los puentes colocados en el lado secundario (Fig. 2). ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes como se muestra en la figura. ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes hacia arriba de la indicación. Bornes de salida del lámparas/tira ED RGB Fig. 2. osición de los puentes para seleccionar la tensión de salida a. ormas de instalación a instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. ara garantizar una correcta ventilación del dispositivo, hay que dejar un espacio adecuado a su alrededor. o deje el dispositivo expuesto a gotas o chorros de agua. ámpara B ED RGB Tira ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distancias mínimas entre el alimentador y las lámparas y/o paredes exteriores. Conformidad a las normas Directiva BT. Directiva EMC. ormas E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

6 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 230 V~ 50 Hz πολλαπλών τάσεων για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες ED RGB 12- με ρυθμιστή RGB, ρυθμιστή FDI HOW και συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE. Έξοδος EV. Χαρακτηριστικά Ονομαστική τάση εξόδου: 12- ± 10% Κατάλληλο για λαμπτήρες (02663) και ταινίες ED RGB EV: 12- Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ 50 Hz Απορρόφηση στα 230 V~: -125 m (έξοδος 20 W) -145 m (έξοδος 24 W) Ενσωματωμένη ασφάλεια υψηλής ισχύος διακοπής 1 Α Επαφές κλέμας: - 2 για τροφοδοσία ( φάση, ουδέτερο) - 1 για ρύθμιση και χρώμα () - 4 για έξοδο μονάδας led (,,,) Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 C - 45 C (για εσωτερικό χώρο) Συσκευή κατηγορίας II Γέφυρες για επιλογή τάσης εξόδου Μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου: - 1,7 στα - 1 στα Μέγιστο συνολικό φορτίο: - 20 W (έξοδος ) - 24 W (έξοδος ) Ενεργό FC: - Συντελεστής ισχύος = 0.92 (, 20 W) - Συντελεστής ισχύος = 0,90 (, 24 W) Μέγιστη διαχεόμενη ισχύς: 6 W στα 12 Απόδοση η στα 230 V~: - 77% (, 20 W) Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,5 W Μέγιστος αριθμός τροφοδοτικών - με θερμομαγνητικό διακόπτη C10: 7 το μέγ. - με θερμομαγνητικό διακόπτη C16: 12 το μέγ. Τροφοδοτικό για ενσωμάτωση I20 για εσωτερική χρήση Γαλβανική μόνωση μεταξύ κύριου και δευτερεύοντος στοιχείου: 4 kvrms. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με: - ρυθμιστή RGB Vimar (κωδ.,, ) - ρυθμιστή fading-show Vimar (κωδ.,, ) - συσκευή ελέγχου με τρία πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE (κωδ , 19529, 14529) 10 τροφοδοτικά το μέγιστο που μπορούν να συνδεθούν σε έναν μόνο ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή σε συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE Μήκος καλωδίου από το ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή τη συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE: 100 m το μέγιστο Μήκος καλωδίου για μονάδες led: 10 m με καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 Παρέχεται με καλύμματα επαφών κλέμας και σφιγκτήρες καλωδίων Αντικριστές επαφές κλέμας εισόδου και εξόδου Διατομή καλωδίων: - Κύριο: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,75 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) - Δευτερεύον (ακροδέκτες ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,5 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) Σφιγκτήρας καλωδίου στο κύριο και στο δευτερεύον στοιχείο για καλώδια διαμέτρου: - Κύριο: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. - Δευτερεύον: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. Στερέωση τροφοδοτικού με βίδες Προστασία: Θερμική (αναστρεφόμενη αυτόματη απενεργοποίηση), βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση Μέγ. θερμοκρασία περιβλήματος tc: 80 C Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 224 mm x 60 mm x 36 mm Συνδέσεις Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μια ασφαλειοθήκη με ασφάλεια ταχείας τήξης με υψηλή ισχύ διακοπής τύπου F2,5H 250 V~ όπως προκύπτει από τα διαγράμματα που αναφέρονται παρακάτω. Ο ρυθμιστής RGB και ο ρυθμιστής fading-show μπορούν να ελέγχουν το ίδιο τροφοδοτικό. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο ρυθμιστές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενοι: ο ένας ρυθμιστής ελέγχει το τροφοδοτικό μόνο όταν ο άλλος ρυθμιστής είναι απενεργοποιημένος και αντίστροφα. Παράδειγμα σύνδεσης με ρυθμιστή RGB και ρυθμιστή fading-show. Εικ. 1. Διάγραμμα συνδέσεων τροφοδοτικού με ρυθμιστές RGB και FDIG HOW. Πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού στο δίκτυο τροφοδοσίας 230 V~, επιλέξτε την ονομαστική τάση εξόδου 12- μέσω των βραχυκυκλωτήρων (jumper) που υπάρχουν στη δευτερεύουσα πλευρά (εικ. 2). Εικ. 2. Θέση βραχυκυκλωτήρων (jumper) για επιλογή της τάσης εξόδου. Κανονισμοί εγκατάστασης Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Διασφαλίστε την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από σταγόνες ή ψεκασμούς νερού. λαμπτήρες B ED RGB Ταινία ED RGB 25 mm; B 100 mm Εικ. 3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τροφοδοτικού και λαμπτήρων ή/και εξωτερικών τοίχων. Συμμόρφωση με τα πρότυπα Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Πρότυπα E , E 62384, E 61547, E , E , E λαμπτήρες Ταινία ED RGB Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) στο ύψος της ένδειξης. Επαφές κλέμας λαμπτήρες/ταινία ED RGB Tel Fax (Export)

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

ma. 500 ma. 350 ma

ma. 500 ma. 350 ma limentatore elettronico V~ 60 Hz con uscita multicorrente per lampade a ED dimmerabili 350/500/, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV equivalent. Caratteristiche datto per moduli/strisce

Διαβάστε περισσότερα

+ - Istruzioni Ta: 45 C max. 700 ma. 500 ma. 350 ma

+ - Istruzioni Ta: 45 C max. 700 ma. 500 ma. 350 ma Istruzioni limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multicorrente per lampade a ED dimmerabili 350/500/, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV equivalent. Caratteristiche datto per

Διαβάστε περισσότερα

R- G- B- 24 V 12 V. Ta: 45 C max. COLLEGAMENTI Esempio di collegamento al bus By-me.

R- G- B- 24 V 12 V. Ta: 45 C max. COLLEGAMENTI Esempio di collegamento al bus By-me. limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RG dimmerabili 12, regolabile con dispositivi yme. Uscita SEV. CRTTERISTICHE Tensione nominale di uscita: 1224V ± 10% datto per lampade

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ CV Τροφοδοτικά με DALI

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ CV Τροφοδοτικά με DALI ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ CV Τροφοδοτικά με DALI CBP_03.00 AREAS OF APPLICAT, ALL [CALC.] Cove lighting, wall washer, corridor, handrail Suitable for use in luminaires of protection class I

Διαβάστε περισσότερα

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5

ΦΎΛΛΟ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 100/ /700 P5 100/120 277/700 P5 OPTOTRONIC Σταθερού ρεύματος ECG για μονάδες LED ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ Φωτισμός δρόμων και αστικός φωτισμός Βιομηχανία Κατάλληλο για φωτιστικά με κατηγορία προστασίας I ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS

MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS MOTORI PER VENTILATORI MOTORS FOR BLOWERS LR 91167 FLANGIA TIPO A FLANGE TYPE A TIPO / TYPE A B C D E F G H I* L M N O P Q BM.80.A2.1000 315 250 290 20 225 φ 7 155 33 19 h7 114 84 6 21.5 M 8 3/8 BM.80.A2.1001

Διαβάστε περισσότερα

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers

Bulletin 1489 UL489 Circuit Breakers Bulletin 489 UL489 Circuit Breakers Tech Data 489-A Standard AC Circuit Breaker 489-D DC Circuit Breaker 489-A, AC Circuit Breakers 489-D, DC Circuit Breakers Bulletin 489-A Industrial Circuit Breaker

Διαβάστε περισσότερα

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES

TIME SWITCHES AND TWILIGHT SWITCHES W ANALOG DIN-RAIL TIME SWITCH QUARTZ, SERIES TEMPUS ANALOG 244 W SCHRACK-INFO Analogue time switch 1 channel Daily program With power reserve (NiMH rechargeable battery) Synchronised with mains Shortest

Διαβάστε περισσότερα

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5

QUICKTRONIC PROFESSIONAL QTP5 osram.com QUICKTRONIC PROFESSIONA QTP5 ECG for T5/ 16mm, T8/ 26mm, DUUX fluorescent lamps QTP5 i.e. UMIUX T5 HO ES 01 Product Features: Up to 100.000 hours lifetime 1 amp start with optimized filament

Διαβάστε περισσότερα

Arké. Plana. Eikon. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. Norma EN

Arké. Plana. Eikon. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. Norma EN lana -- Regolatore RGB 230V 50 Hz per lampade ED RGB, per alimentatori elettronici ED RGB, comando O/OFF e regolazione intensità luminosa con pulsante incorporato o da più punti con pulsanti O, regolazione

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE

DC-DC Constant Current Step-Down LED driver LDD-300L LDD-350L LDD-500L LDD-600L LDD-700L CURRENT RANGE SPECIFICATION ORDER NO. LDD-00L LDD-0L LDD-00L LDD-00L LDD-700L CURRENT RANGE 00mA 0mA 00mA VOLTAGE RANGE Note. ~ VDC for LDD-00~700L/LW ; ~ 8VDC for LDD-00~700LS CURRENT ACCURACY (Typ.) ±% at VDC input

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE

Γρήγορες οδηγίες EL500 SE Γρήγορες οδηγίες EL500 E Σύνδεση των επιστροφών στα μπουτόν. Συνδέστε την φύσα των επιστροφών στην υποδοχή CN6 που βρίσκετε στην πλακέτα EL500. Το καλώδιο έχει 10 επαφές (P1 έως P8, B και το CP). Οι παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight

Terminal Contact UL Insulation Designation (provided with) style form system approval Flux tight eatures A miniature PCB Power Relay. form A contact configuration with quick terminal type. 5KV dielectric strength, K surge voltage between coils to contact. Ideal for high rating Home Appliances of heating

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz)

ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL. M1 ( MHz) ULX Wireless System USER GUIDE SUPPLEMENT RENSEIGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES INFORMACION ADICIONAL M1 (662 698 MHz) 2003, Shure Incorporated 27B8733A (Rev. 4) Printed in U.S.A. SPECIFICATIONS ULX1 Transmitter

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO VER.DATE: 07/07/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TIMH Στείλτε μας E-MAIL στο: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεια σας για την αποστολή της προσφορας ARTICLE NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ.

Electrical Specifications at T AMB =25 C DC VOLTS (V) MAXIMUM POWER (dbm) DYNAMIC RANGE IP3 (dbm) (db) Output (1 db Comp.) at 2 f U. Typ. Surface Mount Monolithic Amplifiers High Directivity, 50Ω, 0.5 to 5.9 GHz Features 3V & 5V operation micro-miniature size.1"x.1" no external biasing circuit required internal DC blocking at RF input &

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Replacement Guide. Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation. Pioneering for You

Replacement Guide. Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation. Pioneering for You Replacement Guide Wilo Circulators for Heating and Secondary Hot Water Circulation 2013 Pioneering for You Grundfos Single pumps Wilo new High-efficiency pumps infinitely variable, 1~230V, 50Hz Stratos

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου...

1. Επιτηρητές τάσης Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά) Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... Περιεχόμενα 1. Επιτηρητές τάσης... 2 2. Ηλεκτρονικά χρονικά συμβατικών πινάκων (μη βιομηχανικά)... 3 3. Ηλεκτρονικά χρονικά βιομηχανικού τύπου... 5 4. Τροφοδοτικά... 6 Μονοφασικά τροφοδοτικά switch mode

Διαβάστε περισσότερα

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing

2013 REV 01 ELECTRONICS CAPACITORS. DC Applications Metallized Polypropylene Film Self Healing 2013 REV 01 POWER EECTRONICS CAPACITORS C Applications Metallized Polypropylene Film Healing OUR MISSION: POWER EECTRONICS AN SPECIA CAPACITORS M.V. PFC CAPACITORS AN BANKS IGHTING CAPACITORS MOTOR RUN

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

4 Way Reversing Valve

4 Way Reversing Valve STANDARD 4 Way Reversing Valve SHF series four-way reversing valves are applicable for heat pump systems such as central, unitary and room air conditioners to realize switching between cooling mode and

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS

Accu-Guard II. SMD Thin-Film Fuse ELECTRICAL SPECIFICATIONS Accu-Guard II is a version of Accu-Guard fuses for a wider range of current and voltage ratings. Con struct ed on alumina substrates, Accu-Guard II fuses display superior electrical, mechanical and en

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...

Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών... Πίνακας Περιεχομένων Οδηγίες ασφάλειας...3 Τα καλώδια σύνδεσης...4 Πριν θέσετε σε λειτουργία τον Inverter...5 Επιλογή τύπου συσσωρευτών...5 Παράλληλη σύνδεση περισσότερων μονάδων και τριφασική σύνδεση...5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ ZOOM Modern LE Ds lamp of cold light with a 5X magni - fication. The intensity of light can be adjusted. Its articulated arm eases the movement

Διαβάστε περισσότερα

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor

Technical Report. General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Technical Report General Design Data of a Three Phase Induction Machine 90kW Squirrel Cage Rotor Tasos Lazaridis Electrical Engineer CAD/CAE Engineer tasoslazaridis13@gmail.com Three-Phase Induction Machine

Διαβάστε περισσότερα

Karta Katalogowa CATALOGUE CARD

Karta Katalogowa CATALOGUE CARD 2001-11-12 KK-01/02 Edycja 6 Strona 1 z 8 Karta Katalogowa CATALOGUE CARD 7UÑMID]RZHVLOQLNLLQGXNF\MQH ZLHORELHJRZH ]ZLUQLNLHPNODWNRZ\P 7KUHHSKDVHLQGXFWLRQ PXOWLSOHVSHHGPRWRUV ZLWKVTXLUUHOFDJHURWRU )$%5

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt

S /5000 BTU/Hr. 1000/1500 Watt 763.576.32 SPEC-168 D763.422.2211 COOLING SEALED ENCLOSURE COOLING AIR CONDITIONERS Sealed Enclosure Cooling Air Conditioners SPECTRACOOL SLIM FIT INDOOR S6 1/17 BTU/Hr. 3/5 Watt S1 34/5 BTU/Hr. 1/15 Watt

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420

Οδηγός χρήστη. Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Οδηγός χρήστη Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου AN420 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση είναι πλέον εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης Γρήγορος φορτιστής αυτοκινήτου...4 Φόρτιση των συσκευών σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

MARKET INTRODUCTION System integration

MARKET INTRODUCTION System integration MARKET INTRODUCTION System integration Air to Water Split System Inverter Driven Nomιnal Capacities : 5-6,5-9 - 11,5 kwth Max LWT= 60 C & Min OAT = -15 C COP>= 4.1 Air to Water Monoblock Inverter Driven

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Esencia 25 ml 100 ml. Damasco 2,5L (6-8m2/L) DAMASCO Διακριτική και κομψή διακόσμηση εμπνευσμένη από τα πολυτελή υφάσματα της αρχαιότητας, για όσους επιθυμούν οι τοίχοι να είναι επενδεδυμένοι με ένα προϊόν που παρέχει μεταξένια και βελούδινη αντανάκλαση.

Διαβάστε περισσότερα

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015

www.eozia.fr Tarif professionnel HT de référence 2015 52 www.eozia.fr professionnel HT de référence 2015 professionnel HT en Euros de référence HT au 22015 janvier 2013 www.eozia.fr smiso.com 53 RUBAFLEX RU Manchon isolant pour chauffage, climatisation et

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10

SPECIFICATIONS. PRODUCT NAME: AC COB15W LED module (3120) General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 2015-09-10 SPECIFICATIONS PRODUCT NAME: AC COB5W LED module (320) CUSTOMER: General Customer MODEL NAME: CUSTOMER P/N: DATE: 205-09-0 APT Electronics Ltd. CUSTOMER Prepared by Checked by Approved by Approved by He

Διαβάστε περισσότερα

OT 75/ /24 E. Φύλλο δεδομένων. CV Τροφοδοτικά 24 V. Περιοχές εφαρμογής _ Κατάλληλο για εγκαταστάσεις εσωτερικών και

OT 75/ /24 E. Φύλλο δεδομένων. CV Τροφοδοτικά 24 V. Περιοχές εφαρμογής _ Κατάλληλο για εγκαταστάσεις εσωτερικών και OT 75/220 240/24 E CV Τροφοδοτικά 24 V Περιοχές εφαρμογής _ Κατάλληλο για εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων SELV _ Κατάλληλο για χρήση σε στενά, επίπεδα φωτιστικά ή εγκαταστάσεις σε ψευδοροφές

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

Cargas que se pueden mandar

Cargas que se pueden mandar ESPÑO Hoja de instalación - Variador 230 V~ para lámparas incandescentes 40-500 W a 50 Hz, 40-400 W a 60 Hz, transformadores ferromagnéticos 40-500 V a 50 Hz, 40-400 V a 60 Hz, mando y regulación con pulsador

Διαβάστε περισσότερα

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on

PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on PLUGIN BASIC TS (en) indication, that electrical appliance is switched on after pressing the ON button, will be the connected appliance permantely switched on. after pressing the button, will be the connected

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20

Οδηγός χρήστη. USB Charger UCH20 Οδηγός χρήστη USB Charger UCH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Πληροφορίες για το φορτιστή USB Charger...3 Χρήση του φορτιστή USB...4 Φόρτιση της συσκευής σας... 4 Νομικές πληροφορίες...5 Declaration of Conformity...6

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. PIana. ESPAÑOL Hoja de instalación

Eikon. PIana. ESPAÑOL Hoja de instalación PIana ESPÑO Hoja de instalación - Variador 230 V~ 50/60 Hz para transformadores electrónicos regulables con variador 40-500 V, con borne de neutro, mando y regulación con pulsador incorporado o desde varios

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

Εγχειρίδιο οδηγιών. Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Εγχειρίδιο οδηγιών Χρονοθερμοστάτης WiFi 02911 Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης Πίνακας περιεχομένων 1. Χρονοθερμοστάτης 02911 3 2. Πεδίο εφαρμογής 3 3. Εγκατάσταση 3 4. Συνδέσεις 4 4.1 Σύνδεση ρελέ 4

Διαβάστε περισσότερα

Long 3000 hour life at 105 C with high ripple current capability 2 and 3 pin versions available Can vent construction

Long 3000 hour life at 105 C with high ripple current capability 2 and 3 pin versions available Can vent construction TS-HA/HB Series 105 C, 3000 hours Long 3000 hour life at 105 C with high ripple current capability 2 and 3 pin versions available Can vent construction RoHS Compliant Rated Working Voltage: Operating Temperature:

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Arké. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación

Eikon. Arké. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación rké lana EÑO Hoja de instalación - - - Regulador de 230 V~ y 50 Hz para lámparas incandescentes de 40-500 W, transformadores ferromagnéticos de 40-500 V y transformadores electrónicos con comportamiento

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION

ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ DOORS FOR MODERNIZATION ΠΟΡΤΑ ΟΡΟΦΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANELS CENTRE PARTING LANDING DOOR.1. Πόρτα ορόφου χωρίς κάσωμα, για ανακαινίσεις Landing door without frames, for modernization

Διαβάστε περισσότερα

Catálogodegrandespotencias

Catálogodegrandespotencias www.dimotor.com Catálogogranspotencias Índice Motores grans potencias 3 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión y Alta tensión.... 3 Serie Y2 Baja tensión 4 Motores asíncronos trifásicos Baja Tensión

Διαβάστε περισσότερα

ST8V-EM 17 W/ mm

ST8V-EM 17 W/ mm ST8V-EM 17 W/865 1200 mm SubstiTUBE Value Οικονομικοί σωληνωτοί λαμπτήρες LED για ηλεκτρομαγνητικό σύστημα έναυσης Περιοχές εφαρμογής _ Γενικός φωτισμός σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 +45 C _ Διάδρομοι,

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Οδηγός χρήστη Wireless Charging Plate WCH10 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της βάσης ασύρματης φόρτισης...4 Φόρτιση της συσκευής σας...4 Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης...4

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC TECHNICAL INFORMATION

DULUX L LUMILUX IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE. DULUX L LUMILUX & QUICKTRONIC  TECHNICAL INFORMATION www.osram.com IMPROVED LIFETIME & SYSTEM GUARANTEE QTP-M 1x26-42 1 Benefits Extremly economical Good quality of light Excellent luminous flux Improved lumen maintenance Long service life time OSRAM + Guarantee

Διαβάστε περισσότερα

Multilayer Ceramic Chip Capacitors

Multilayer Ceramic Chip Capacitors FEATURES X7R, X6S, X5R AND Y5V DIELECTRICS HIGH CAPACITANCE DENSITY ULTRA LOW ESR & ESL EXCELLENT MECHANICAL STRENGTH NICKEL BARRIER TERMINATIONS RoHS COMPLIANT SAC SOLDER COMPATIBLE* PART NUMBER SYSTEM

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors

SMB SERIES Subminiature Coaxial Connectors SERIES Subminiature Coaxial Connectors FEATURES Subminiature coaxial connectors with 50Ω impedance for applications up to 4GHz. Suited for cables with dielectric diameters of up to 1.5mm. The connectors

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

TTX400 TL5, TMX400 electrical units

TTX400 TL5, TMX400 electrical units Lighting TTX400 TL5, TMX400 electrical units TMX400 1xTL5-80W HFP TTX400-1 pc - TL5-80 W - HF Performer These electrical units are designed for quick click mounting in TTX400 trunking sections. They are

Διαβάστε περισσότερα

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB

Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB Control cable YSLY-JZ/-JB/-OZ/-OB conductor material: bare copper conductor construction: fine stranded, class 5 insulation: PVC TI1 stranding unit: core sheathing material: PVC TM2 colour of outer sheath:

Διαβάστε περισσότερα

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR.

Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. XC Hunter ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΕΣ & ΜΙΚΡΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μοντέλα 2,4,6,8 στάσεων INDOOR & OUTDOOR. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1. Βιδώστε μία βίδα στον τοίχο. 2. Κρεμάστε τον

Διαβάστε περισσότερα

Contactors & Thermal Overload Relays

Contactors & Thermal Overload Relays Contactors & Thermal Overload Relays TYPE DESIGNATIONS Contactors GM C D W Ampere Frame 9 40 100 300 12 50 125 400 18 65 150 600 22 75 180 800 32 85 220 Application - General / Standard R Reversing GMC(D)

Διαβάστε περισσότερα

TTX400 TL5, TMX400 electrical units

TTX400 TL5, TMX400 electrical units Lighting TTX400 TL5, TMX400 electrical units TMX400 2xTL5-35W HFP TTX400-2 pcs - TL5-35 W - HF Performer These electrical units are designed for quick click mounting in TTX400 trunking sections. They are

Διαβάστε περισσότερα

EE101: Resonance in RLC circuits

EE101: Resonance in RLC circuits EE11: Resonance in RLC circuits M. B. Patil mbatil@ee.iitb.ac.in www.ee.iitb.ac.in/~sequel Deartment of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Bombay I V R V L V C I = I m = R + jωl + 1/jωC

Διαβάστε περισσότερα

Homework 8 Model Solution Section

Homework 8 Model Solution Section MATH 004 Homework Solution Homework 8 Model Solution Section 14.5 14.6. 14.5. Use the Chain Rule to find dz where z cosx + 4y), x 5t 4, y 1 t. dz dx + dy y sinx + 4y)0t + 4) sinx + 4y) 1t ) 0t + 4t ) sinx

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Τµήµα Α1 και Α2) Méthode : Action.fr-gr1, σελ. 8-105 (Ενότητες 0, 1, 2, 3 µε το λεξιλόγιο και τη γραµµατική που περιλαµβάνουν) Οι διάλογοι και οι ερωτήσεις κατανόησης (pages 26-27, 46-47,

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of

Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520. official distributor of Product: Current Sensing Chip Resistor SMDL Series Size: 0201/0402/0603/0805/1206/1010/2010/2512/1225/3720/7520 official distributor of Current Sensing Chip Resistor (SMDL Series) 1. Features -3 Watts

Διαβάστε περισσότερα

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series

Polymer PTC Resettable Fuse: KMC Series Features 1. RoHS & Halogen-Free (HF) compliant 2. IA size: 0603, 0805, 1206, 1812 3. Hold current ratings from 0.05 to 3A 4. Voltage ratings from 6V computer and electronic applications to 60V 5. Small

Διαβάστε περισσότερα

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά

Γραφ. Κύπρου A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Η µελέτη του Κεντρικού συστήµατος και των φωτιστικων θα ειναι σύµφωνη µε τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά έκτακτης ανάγκης ΕΝ 1838 : Εφαρµογές φωτισµού έκτακτης

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A 1002 D

DIMMER PACK A 1002 D DIMMER PACK A 1002 D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 3kW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 3 ΦΑΣΕΙΣ 220-240AC + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΜΕ ΒΥΣΜΑ 5ΠΟΛ. CEE17 5X32A

Διαβάστε περισσότερα

Product Description. Softone Globe. Οφέλη. Χαρακτηριστικά. Εφαρμογή. Decorative covered energy-saving lamps for consumer applications

Product Description. Softone Globe. Οφέλη. Χαρακτηριστικά. Εφαρμογή. Decorative covered energy-saving lamps for consumer applications Lighting Product Description Softone Globe Decorative covered energy-saving lamps for consumer applications Οφέλη Ενεργειακή κλάση Β Εξάλειψη θάμβωσης και όμορφη αισθητική, χάρη στον σφαιρικό εξωτερικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών

Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Εξάμηνο: Α Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Δημητρόπουλος Ανδρέας Θέμα εργασίας: Η διάκριση των εξουσιών Ονοματεπώνυμο: Τζανετάκου Βασιλική Αριθμός μητρώου: 1340200400439 Εξάμηνο: Α

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ηλεκτρονική μονάδα ήχου 13F1 Ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2

Εγχειρίδιο οδηγιών. Ηλεκτρονική μονάδα ήχου 13F1 Ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2 Εγχειρίδιο οδηγιών Ηλεκτρονική μονάδα ήχου 13F1 Ηλεκτρονική μονάδα ήχου/εικόνας 13F2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιγραφή...2 Τεχνικά χαρακτηριστικά...2 Κλέμα...3 Αναγνωριστικός κωδικός (ID)...3 Προκαταρκτικές διαδικασίες...3

Διαβάστε περισσότερα

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is

Volume of a Cuboid. Volume = length x breadth x height. V = l x b x h. The formula for the volume of a cuboid is Volume of a Cuboid The formula for the volume of a cuboid is Volume = length x breadth x height V = l x b x h Example Work out the volume of this cuboid 10 cm 15 cm V = l x b x h V = 15 x 6 x 10 V = 900cm³

Διαβάστε περισσότερα

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead

Aluminum Capacitors C, Tubular, Radial Lead Aluminum Capacitors + 105 C, Tubular, Radial Lead FEATURES Wide temperature range Radial design in two and three lead configuration Ideal SMPS output filter PERFORMANCE CHARACTERISTICS Operating Temperature:

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275

INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 INVERTER STUDER INNOTEC Inverter Studer-AJ275 Inverter Studer-AJ350 Studer-AJ275 Σάζη ειζόδος : 12V DC. Πεπιοσή Σάζηρ Διζόδος: 10.5 16V (24V absolute max.) V Ιζσύρ Δξόδος @ 25 C: 200VA ςσνόηηηα: 50Hz (60Hz*)

Διαβάστε περισσότερα

± 20% ± 5% ± 10% RENCO ELECTRONICS, INC.

± 20% ± 5% ± 10% RENCO ELECTRONICS, INC. RL15 RL16, RL17, RL18 MINIINDUCTORS CONFORMALLY COATED MARKING The nominal inductance is marked by a color code as listed in the table below. Color Black Brown Red Orange Yellow Green Blue Purple Grey

Διαβάστε περισσότερα

Current Sensing Chip Resistor

Current Sensing Chip Resistor Features -3 atts power rating in 1 att size, 1225 package -Low CR of ±100 PPM/ C -Resistance values from 1m to 1 ohm -High purity alumina substrate for high power dissipation -Long side terminations with

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32

ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 ΔΡΜΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΜΔΡΚΟΤΡΗ ΠΔΣΡΙΓΗ ΓΡΑΜΜΟΤ 22 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ: Σ.Θ. 63 855 15 203 ΒΡΙΛΗΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΣΗΛ :210 68 40 160 ΚΙΝΗΣΟ : 6944 32 30 40 FAX :210 68 40 166 e-mail :merkourisp@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα