+ R- G- B- 24 V 12 V Ta: 45 C max

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max"

Transcript

1 limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RGB regolabili 12- con regolatore RGB, regolatore FDIHOW e con apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12- ± 10% datto per lampade (ad esempio art ) /strisce ED RGB EV: 12- Tensione di alimentazione: 230 V~ 50 Hz ssorbimento a 230 V~: -125 m (uscita 20 W) -145 m (uscita 24 W) Fusibile ad alto potere di interruzione 1 incorporato Morsetti: - 2 per alimentazione ( fase, neutro) - 1 per regolazione e colore () - 4 per uscita modulo led (,,,) Temperatura di funzionamento: -5 C - 45 C (da interno) pparecchio di classe II onticelli per selezionare la tensione di uscita Corrente di uscita massima complessiva: - 1,7 a - 1 a Massimo carico complessivo: - 20 W (uscita ) - 24 W (uscita ) FC attivo: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) otenza massima dissipata: 6 W a 12 Rendimento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo in standby: < 0.5 W Max numero di limentatori - con interruttore magnetotermico C10: max 7 - con Interruttore magnetotermico C16: max 12 limentatore I20 per uso interno Isolamento galvanico tra primario e secondario: 4 kvrms; limentatore regolabile con: - regolatore RGB Vimar (art.,, ) - regolatore fading-show Vimar (art.,, ) - apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE (art , 19529, 14529) Max 10 alimentatori collegabili ad un unico regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE unghezza del cavo dal regolatore RGB o FDIG HOW o apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori VE: max 100 m unghezza del cavo per i moduli led: 10 m con cavi sezione 1,5 mm 2 Fornito di coprimorsetti e serracavi Morsetti di entrata e uscita contrapposti ezione cavi: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) - econdario (terminali ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cavi rigidi); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cavi flessibili) erracavo su primario e secondario per cavi di diametro: - rimario: min 4 mm- max 8 mm - econdario: min 4 mm- max 8 mm Fissaggio dell alimentatore tramite viti rotezioni: Termica (auto-off reversibile), Cortocircuito, ovraccarichi Max. temperatura dell involucro tc: 80 C Dimensioni (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Collegamenti Il collegamento del regolatore deve avvenire in associazione ad un portafusibile con fusibile ad alto potere di interruzione tipo F2,5H250V come risulta dagli schemi. Il regolatore RGB ed il regolatore fading-show possono controllare lo stesso alimentatore. I due regolatori in questo caso sono mutuamente esclusivi: un regolatore comanda l alimentatore solo quando l altro è in OFF e viceversa. Esempio di collegamento con regolatore RGB e regolatore fading-show. Fig. 1. chema collegamenti alimentatore con regolatori RGB e FDIG HOW. rima di collegare l alimentatore alla rete di alimentazione 230 V~, selezionare la tensione nominale di uscita 12- mediante i jumper collocati sul lato secondario e collegare il modulo/ striscia ED RGB (Fig. 2). Fig. 2. osizione dei jumper per selezionare la tensione di uscita a. Regole di installazione installazione deve essere effettuata con l osservanza delle disposizioni regolanti l installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Garantire delle distanze minime attorno all apparecchio in modo che vi sia una sufficiente ventilazione. apparecchio non deve essere sottoposto a stillicidio o a spruzzi d acqua. 25 mm; B 100 mm er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper come da figura. er impostare a la tensione nominale di uscita, posizionare i jumper verso il basso in corrispondenza della dicitura. Fig. 3. Distanze minime tra l alimentatore e le lampade e/o pareti esterne. Conformità normativa Direttiva BT. Direttiva EMC. orme E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampada ED RGB triscia ED RGB ampada triscia ED RGB Morsetti di uscita lampada/striscia ED RGB Tel Fax (Italia) Fax (Export) VIMR - Marostica - Italy

2 Electronic multi-voltage power supply 230 V~ 50 Hz for adjustable RGB ED lamps 12- with RGB dimmer, FDIHOW dimmer and with control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers. EV output. Characteristics Rated output voltage: 12- ± 10% uited for EV RGB ED lamps (art ) and modules: 12- upply voltage: 230 V~ 50 Hz bsorption at 230 V~: -125 m (output 20 W) -145 m (output 24 W) Fuse with high breaking capacity type 1 incorporated Terminals: - 2 for power supply ( phase, neutral) - 1 for adjustment and colour () - 4 for ED module output (,,, ) Operating temperature: -5 C - 45 C (internal) ppliances of class II Jumpers for selecting the output voltage Maximum overall output current: at - 1 at Maximum overall load: - 20 W ( output ) - 24 W ( output ) FC active: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. dissipated power: 6 W at 12 to Efficiency η at 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumption on standby: < 0.5 W Max number of power supplies - with miniature circuit breaker C10: max 7 - with miniature circuit breaker C16: max 12 ower supply to incorporate I20 for indoor use Galvanic isolation between primary and secondary: 4 kvrms; djustable power supply with: - Vimar RGB dimmer (art.,, ) - Vimar fading-show dimmer (art.,, ) - control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers (art , 19529, 14529) Max 10 power supplies connected to a single RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers Cable length from RGB or FDIG HOW dimmer or control device with two rocker switches and actuator for VE dimmers: max 100 m Cable length for ED modules: 10 m with cables of cross-section 1.5 mm 2 upplied with terminal protection and cable clamps Opposite input and output terminals Cable section: - rimary: 0.75 mm mm 2 (rigid cables); 0.75 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) - econdary (RGB ED terminals): 0.5 mm mm 2 (rigid cables); 0.5 mm 2 1 mm 2 (flexible cables) Cable clamp on primary and secondary for cable diameters: - rimary: min 4 mm - max 8 mm - econdary: min 4 mm - max 8 mm crew fixing for power supply rotections: Thermal (auto-off reversible), short-circuit, overload Max. temperature of casing: 80 C Dimensions (l x w x h): 224 mm x 60 mm x 36 mm Connections The connection should be made together with a fuse box with quick-acting fuse with high breaking capacity type F2,5H 250 V~. The RGB and fading-show dimmers can control the same power supply. In this case the two dimmers are mutually exclusive: one dimmer controls the power supply only when the other is OFF, and vice versa. Example of connection with RGB dimmer and fading-show dimmer. Fig. 1. Wiring diagram for power supply with RGB and FDIG HOW dimmers. Before connecting the power supply to the power mains 230 V~, select the rated output voltage 12- by means of the jumpers on the secondary side (Fig. 2). To set the rated output voltage to the jumpers as shown in the figure. To set the rated output voltage to the jumpers upwards onto. RGB ED lamp/strip output terminals Fig. 2. osition of the jumpers to select the output voltage of. Installation rules Installation should be carried out in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical systems in the country where the products are installed. Ensure clearance around the appliance so there is sufficient ventilation. There must be no dripping or splashes of water on the appliance. amp B RGB ED trip RGB ED 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Minimum distance between the power supply and the lamps and/or external walls. tandard compliance V directive. EMC directive. tandards E , E 62384, E 61547, E , E , E amp trip RGB ED, set, set Tel Fax (Export)

3 limentation électronique 230 V~ 50 Hz multitension pour lampes à ED RGB réglables 12- avec variateur RGB, variateur FDIHOW et appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE. ortie EV Caractéristiques Tension nominale de sortie : 12- ± 10% our lampes (art ) et rubans ED RGB EV : 12- Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz bsorption à 230 V~ : -125 m (sortie 20 W) -145 m (sortie 24 W) Fusible à haut pouvoir de coupure 1 intégré Bornes : - 2 pour alimentation ( phase, neutre) - 1 pour réglage et couleur () - 4 pour sortie module led (,,,) Température de fonctionnement : - 5 C - 45 C (intérieur) ppareil de classe II Cavaliers pour sélectionner la tension de sortie Courant de sortie maximal total : - 1,7 à - 1 à Charge maximale totale : - 20 W (sortie ) - 24 W (sortie ) FC actif : - ower factor = 0,92 (, 20 W) - ower factor = 0,90 (, 24 W) uissance maximale dissipée : 6 W à 12 Rendement η à 230 V~ : - 77% (, 20 W) Consommation en standby : < 0,5 W ombre max d'alimentations - avec interrupteur magnétothermique C10 : maximum 7 - avec interrupteur magnétothermique C16 : maximum 12 limentation à incorporer I20 pour usage intérieur Isolation galvanique entre le primaire et le secondaire : 4 kvrms ; limentation réglable par : - variateur RGB Vimar (art.,, ) - variateur fading-show Vimar (art.,, ) - appareil de commande à deux boutons va-et-vient et un actionneur pour variateurs ECVE (art , 19529, 14529) 10 alimentations maximum pouvant être reliées à un seul variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE ongueur du câble depuis le variateur RGB ou FDIG HOW ou appareil de commande à deux boutons va-et-vient et actionneur pour variateurs ECVE : 100 maximum ongueur du câble pour les modules led : 10 m avec câbles section 1,5 mm 2 ivré avec cache-bornes et serre-câbles Bornes d'entrée et de sortie opposées ection des câbles : - rimaire : 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,75 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) - econdaire (terminaux ED RGB) : 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (câbles rigides) ; 0,5 mm 2 1 mm 2 (câbles flexibles) erre-câble sur primaire et secondaire pour diamètres de câble suivants : - rimaire : min 4 mm - max 8 mm - econdaire : min 4 mm - max 8 mm Fixation de l'alimentation par vis rotections : thermique (uto-off réversible), courts-circuit, surcharges Température max. du boîtier : 80 C Dimensions (l x w x h) : 224 mm x 60 mm x 36 mm Branchements Ils peuvent être branchés à un porte-fusible avec fusible rapide à haut pouvoir de coupure type F2,5H 250 V~, voir schémas ci-dessous. es variateurs RGB et Fading-show peuvent commander la même alimentation. Dans ce cas, les deux variateurs s excluent mutuellement: un variateur commande l alimentation uniquement quand l autre est OFF et réciproquement. Exemple de branchement avec variateurs RGB et Fading-show. Fig. 1. chéma de raccordement alimentation avec variateurs RGB et FDIG HOW. vant de brancher l'alimentation au réseau 230V~, sélectionner la tension nominale de sortie 12- à travers les jumpers se trouvant sur le secondaire (Fig. 2). our régler sur la tension nominale de sortie, mettre les jumpers comme le montre la figure. our régler sur la tension nominale de sortie, tourner les jumpers face au repère. Fig. 2. osition des jumpers pour sélectionner la tension de sortie à. ampe Ruban ED RGB Bornes de sortie lampe/ruban ED RGB Règles d'installation e circuit doit être réalisé conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Respecter les distances minimales autour de l'appareil pour conserver une ventilation suffisante. 'appareil ne doit pas être exposé à des suintements ou des éclaboussures. ampe B ED RGB Ruban ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distances minimales entre l'alimentation et les luminaires et/ou les cloisons extérieures. Conformité aux normes Directive BT. Directive CEM. ormes E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

4 Elektronisches etzteil 230 V~ 50 Hz mit Mehrspannungsausgang für dimmbare ED RGB ampen 12-, mit RGController, Fader und chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer. EV-usgang. Eigenschaften ennausgangsspannung: 12- ± 10% Geeignet für ampen (art ) unde trip ED RGB EV: 12- Versorgungsspannung: 230 V~ 50 Hz tromaufnahme bei 230 V~: -125 m (usgang 20 W) -145 m (usgang 24 W) Eingebaute 1 icherung mit hoher bschaltleistung Klemmen: - 2 für pannungsversorgung ( hase, eutralleiter) - 1 für Regelung und Farbe () - 4 für usgang ED-Modul (,,,) Betriebstemperatur: -5 C - 45 C (für Innenbereiche) Geräteklasse II teckbrücken für die Wahl der usgangsspannung Max. Gesamtausgangsstromstärke: - 1,7 bei - 1 bei max. Gesamtlast: - 20 W (usgang ) - 24 W (usgang ) FC aktiv: - ower factor = 0.92 (, 20 W) - ower factor = 0.90 (, 24 W) Max. Verlustleistung: 6 W bei 12 Wirkungsgrad η bei 230 V~: - 77% (, 20 W) Verbrauch in tandby: < 0.5 W Max. nzahl etzteile - mit thermisch-magnetischem chalter C10: max. 7 - mit thermisch-magnetischem chalter C16: max. 12 etzteil zum Einbau I20 für den Innenbereich Galvanische Trennung zwischen rimär- und ekundärkreis: 4 kvrms; Regelbares etzteil mit: - RGController Vimar (rt.,, ) - Fader Vimar (rt.,, ) - chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer (rt , 19529, 14529) n einen einzigen RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer können max. 10 etzteile angeschlossen werden Kabellänge vom RGController oder Fader oder chaltgerät mit zwei Wipptastern und ktor für VE-Dimmer: max. 100 m Kabellänge für die ED-Module: 10 m, Kabel mit Querschnitt 1,5 mm 2 usgestattet mit Klemmenabdeckungen und Kabelklemmen Gegenüberliegende Eingangs- und usgangsklemmen Kabelquerschnitt: - rimärkreis: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,75 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) - ekundärkreis (RGB/ED-Geräte): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (starre Kabel); 0,5 mm 2 1 mm 2 (flexible Kabel) Kabelklemme an rimär- und ekundärkreis für Kabel mit folgendem Durchmesser: - rimärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm - ekundärkreis: min. 4 mm - max. 8 mm Befestigung des etzteils mit chrauben chutzvorrichtungen: Temperatur (mit Rücksetzung), Kurzschluss, Überlast Max. Temperatur des Gehäuses: 80 C Maße ( x B x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm nschlüsse Der nschluss muss in Verbindung mit einem icherungskasten mit flinker icherung mit hoher bschaltleistung des Typs F2,5H 250 V~ erfolgen, wie aus den nachstehenden chaltplänen hervorgeht. Der RGController und der Fader können das dimmbare elektronische etzteil steuern. Die zwei Dimmer schließen sich in diesem Fall gegenseitig aus: Ein Dimmer steuert das etzteil nur, wenn der andere OFF ist und umgekehrt. nschlussbeispiel mit RGController und Fader. bb. 1. chaltbild des etzteils mit RGController und Fader. ampe trip RGB ED Bevor das etzteil am tromnetz 230 V~ angeschlossen wird, muss mit den Jumpern auf der ekundärseite die ennausgangsspannung 12- gewählt werden (bb. 2). bb. 2. tellung der Jumper für die Wahl der usgangsspannung. Installationsvorschriften Die Installation muss gemäß den im nwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Bitte beachten ie die vorgeschriebenen Mindestabstände um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Das Gerät darf weder Tropfwasser noch Wasserspritzern ausgesetzt sein. 25 mm; B 100 mm Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper wie abgebildet positioniert werden. Zur Einstellung der ennausgangsspannung auf müssen die Jumper die ufschrift gesetzt werden. usgangsklemmen ampen/trip ED RGB bb. 3. Mindestabstände zwischen dem etzteil und den ampen und/oder ußenwänden. ormkonformität -Richtlinie. EMV-Richtlinie. ormen E , E 62384, E 61547, E , E , E B ampe RGB ED trip RGB ED Tel Fax (Export)

5 limentador electrónico 230 V~ 50 Hz multitensión para lámparas de ED RGB regulables 12- con regulador RGB, regulador FDIHOW y con dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE. alida EV. Características Tensión nominal de salida: 12- ± 10% decuado para lámparas (art ) y tiras ED RGB EV: 12- Tensión de alimentación: 230 V~ 50 Hz bsorción a 230 V~: -125 m (salida 20 W) -145 m (salida 24 W) Fusible de alto poder de corte 1 incorporado Bornes: - 2 para alimentación ( fase, eutro) - 1 para regulación y color () - 4 para salida módulo led (,,,) Temperatura de funcionamiento: -5 C - 45 C (en interiores) parato de clase II Conectores puente para seleccionar la tensión de salida Corriente de salida máxima global: - 1,7 a - 1 a Carga máxima global: - 20 W (salida ) - 24 W (salida ) CF activo: - Factor de potencia = 0.92 (, 20 W) - Factor de potencia = 0.90 (, 24 W) otencia máxima disipada: 6 W a 12 Rendimiento η a 230 V~: - 77% (, 20 W) Consumo en stand-by: < 0.5 W úmero máximo de alimentadores - con interruptor magnetotérmico C10: máx 7 - con interruptor magnetotérmico C16: máx 12 limentador a incorporar I20 para uso interno islamiento galvánico entre primario y secundario: 4 kvrms; limentador regulable con: - regulador RGB Vimar (rt.,, ) - regulador Fading how Vimar (rt.,, ) - Dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE (rt , 19529, 14529) Máximo 10 alimentadores conectables a un único regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE ongitud del cable desde el regulador RGB o FDIG HOW o dispositivo de mando de dos pulsadores basculantes y actuador para reguladores VE: máx. 100 m ongitud del cable para los módulos led: 10 m con cables de 1,5 mm 2 de sección rovisto de cubrebornes y sujetacables Bornes de entrada y salida opuestos ección de los cables: - rimario: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,75 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) - ecundario (terminales ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (cables rígidos); 0,5 mm 2 1 mm 2 (cables flexibles) ujetacables en primario y secundario para cables de diámetro: - rimario: mín. 4 mm - máx. 8 mm - ecundario: mín. 4 mm - máx. 8 mm Fijación del alimentador mediante tornillos rotecciones: Térmica (auto-off reversible), contra cortocircuito, sobrecargas Temperatura máxima de la carcasa: 80 C Medidas ( x x H): 224 mm x 60 mm x 36 mm Conexiones a conexión debe incorporar un portafusibles con fusible rápido de alto poder de corte de tipo F2,5H 250 V~ como se ilustra en los esquemas siguientes. El regulador RGB y el regulador Fading how pueden controlar el mismo alimentador. En este caso, los dos reguladores se excluyen mutuamente: un regulador controla el alimentador solo cuando el otro está apagado y viceversa. Ejemplo de conexión con regulador RGB y regulador Fading how. ámpara Tira ED RGB Fig. 1. Esquema de conexiones del alimentador con reguladores RGB y FDIG HOW. ntes de conectar el alimentador a la red de alimentación de 230 V~, seleccione la tensión nominal de salida 12- mediante los puentes colocados en el lado secundario (Fig. 2). ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes como se muestra en la figura. ara configurar la tensión nominal de salida a, coloque los puentes hacia arriba de la indicación. Bornes de salida del lámparas/tira ED RGB Fig. 2. osición de los puentes para seleccionar la tensión de salida a. ormas de instalación a instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. ara garantizar una correcta ventilación del dispositivo, hay que dejar un espacio adecuado a su alrededor. o deje el dispositivo expuesto a gotas o chorros de agua. ámpara B ED RGB Tira ED RGB 25 mm; B 100 mm Fig. 3. Distancias mínimas entre el alimentador y las lámparas y/o paredes exteriores. Conformidad a las normas Directiva BT. Directiva EMC. ormas E , E 62384, E 61547, E , E , E Tel Fax (Export)

6 Ηλεκτρονικό τροφοδοτικό 230 V~ 50 Hz πολλαπλών τάσεων για ρυθμιζόμενους λαμπτήρες ED RGB 12- με ρυθμιστή RGB, ρυθμιστή FDI HOW και συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE. Έξοδος EV. Χαρακτηριστικά Ονομαστική τάση εξόδου: 12- ± 10% Κατάλληλο για λαμπτήρες (02663) και ταινίες ED RGB EV: 12- Τάση τροφοδοσίας: 230 V~ 50 Hz Απορρόφηση στα 230 V~: -125 m (έξοδος 20 W) -145 m (έξοδος 24 W) Ενσωματωμένη ασφάλεια υψηλής ισχύος διακοπής 1 Α Επαφές κλέμας: - 2 για τροφοδοσία ( φάση, ουδέτερο) - 1 για ρύθμιση και χρώμα () - 4 για έξοδο μονάδας led (,,,) Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 C - 45 C (για εσωτερικό χώρο) Συσκευή κατηγορίας II Γέφυρες για επιλογή τάσης εξόδου Μέγιστο συνολικό ρεύμα εξόδου: - 1,7 στα - 1 στα Μέγιστο συνολικό φορτίο: - 20 W (έξοδος ) - 24 W (έξοδος ) Ενεργό FC: - Συντελεστής ισχύος = 0.92 (, 20 W) - Συντελεστής ισχύος = 0,90 (, 24 W) Μέγιστη διαχεόμενη ισχύς: 6 W στα 12 Απόδοση η στα 230 V~: - 77% (, 20 W) Κατανάλωση σε κατάσταση αναμονής: < 0,5 W Μέγιστος αριθμός τροφοδοτικών - με θερμομαγνητικό διακόπτη C10: 7 το μέγ. - με θερμομαγνητικό διακόπτη C16: 12 το μέγ. Τροφοδοτικό για ενσωμάτωση I20 για εσωτερική χρήση Γαλβανική μόνωση μεταξύ κύριου και δευτερεύοντος στοιχείου: 4 kvrms. Ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό με: - ρυθμιστή RGB Vimar (κωδ.,, ) - ρυθμιστή fading-show Vimar (κωδ.,, ) - συσκευή ελέγχου με τρία πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE (κωδ , 19529, 14529) 10 τροφοδοτικά το μέγιστο που μπορούν να συνδεθούν σε έναν μόνο ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή σε συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE Μήκος καλωδίου από το ρυθμιστή RGB ή FDIG HOW ή τη συσκευή ελέγχου με δύο πλήκτρα δύο λειτουργιών και εκκινητή για ρυθμιστές VE: 100 m το μέγιστο Μήκος καλωδίου για μονάδες led: 10 m με καλώδιο διατομής 1,5 mm 2 Παρέχεται με καλύμματα επαφών κλέμας και σφιγκτήρες καλωδίων Αντικριστές επαφές κλέμας εισόδου και εξόδου Διατομή καλωδίων: - Κύριο: 0,75 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,75 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) - Δευτερεύον (ακροδέκτες ED RGB): 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (άκαμπτα καλώδια), 0,5 mm 2 1 mm 2 (εύκαμπτα καλώδια) Σφιγκτήρας καλωδίου στο κύριο και στο δευτερεύον στοιχείο για καλώδια διαμέτρου: - Κύριο: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. - Δευτερεύον: 4 mm το ελάχ. - 8 mm το μέγ. Στερέωση τροφοδοτικού με βίδες Προστασία: Θερμική (αναστρεφόμενη αυτόματη απενεργοποίηση), βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση Μέγ. θερμοκρασία περιβλήματος tc: 80 C Διαστάσεις (Μ x Π x Υ): 224 mm x 60 mm x 36 mm Συνδέσεις Η σύνδεση πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με μια ασφαλειοθήκη με ασφάλεια ταχείας τήξης με υψηλή ισχύ διακοπής τύπου F2,5H 250 V~ όπως προκύπτει από τα διαγράμματα που αναφέρονται παρακάτω. Ο ρυθμιστής RGB και ο ρυθμιστής fading-show μπορούν να ελέγχουν το ίδιο τροφοδοτικό. Στην περίπτωση αυτή, οι δύο ρυθμιστές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενοι: ο ένας ρυθμιστής ελέγχει το τροφοδοτικό μόνο όταν ο άλλος ρυθμιστής είναι απενεργοποιημένος και αντίστροφα. Παράδειγμα σύνδεσης με ρυθμιστή RGB και ρυθμιστή fading-show. Εικ. 1. Διάγραμμα συνδέσεων τροφοδοτικού με ρυθμιστές RGB και FDIG HOW. Πριν από τη σύνδεση του τροφοδοτικού στο δίκτυο τροφοδοσίας 230 V~, επιλέξτε την ονομαστική τάση εξόδου 12- μέσω των βραχυκυκλωτήρων (jumper) που υπάρχουν στη δευτερεύουσα πλευρά (εικ. 2). Εικ. 2. Θέση βραχυκυκλωτήρων (jumper) για επιλογή της τάσης εξόδου. Κανονισμοί εγκατάστασης Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Διασφαλίστε την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων γύρω από τη συσκευή, ώστε να υπάρχει επαρκής εξαερισμός. Η συσκευή πρέπει να προστατεύεται από σταγόνες ή ψεκασμούς νερού. λαμπτήρες B ED RGB Ταινία ED RGB 25 mm; B 100 mm Εικ. 3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ τροφοδοτικού και λαμπτήρων ή/και εξωτερικών τοίχων. Συμμόρφωση με τα πρότυπα Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Πρότυπα E , E 62384, E 61547, E , E , E λαμπτήρες Ταινία ED RGB Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) όπως φαίνεται στην εικόνα. Για να ρυθμίσετε στα την ονομαστική τάση εξόδου, τοποθετήστε τους βραχυκυκλωτήρες (jumper) στο ύψος της ένδειξης. Επαφές κλέμας λαμπτήρες/ταινία ED RGB Tel Fax (Export)

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO VER.DATE: 07/07/2015 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ-UPS-SWITCHES WAGO ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TIMH Στείλτε μας E-MAIL στο: sales@dimoulas.com.gr με τα στοιχεια σας για την αποστολή της προσφορας ARTICLE NUMBER

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις

Κεντρικοί μετατροπείς. Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park. Oι τρεις σωματοφύλακες. Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Oι τρεις σωματοφύλακες Χωρίς μετασχηματιστή Για μέγιστες αποδόσεις Κεντρικοί μετατροπείς Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park Οι κεντρικοί

Διαβάστε περισσότερα

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD

2010 ASEC INDUSTRIES PTE LTD 2010 ASECINDUSTRIESPTELTD No.1UpperAljuniedLink, #0802,JooSengWarehouseBlockA,Singapore367901 TEL:(65)63834368/62842051 FAX:(65)63834369 Email:shirleytan@asec.com.sg Website:www.asec.com.sg [SWITCHESCATALOGUE]

Διαβάστε περισσότερα

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich

Bohrbild im Längsholz. Einstellbereich Montageanleitung/Construction Manual GIGANT 120 Fräsbild Art. Nr. K051 a=h x 0,7 im Längsholz Bauzugelassene Holzbauverbindung im Hirnholz 26,5 ±0,25 40 +2-0 h a + 47 Schraubenbild im Längsholz Schraubenbild

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550

Εγχειρίδιο οδηγιών. 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 20550 Εγχειρίδιο οδηγιών 01964 Μονάδα για το σύστημα TVCC για την οθόνη 0550 Περιεχόμενα Τεχνικά χαρακτηριστικά Τύπος εγκατάστασης 3 Το σύστημα TVCC 3 Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος TVCC 5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada.

*può essere necessario l'adattatore di carico 01873 collegato in parallelo alla lampada. lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm)

SMART SYSTEMS. Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2. ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Πλεονεκτήματα. Συσκευή. Διαστάσεις εξαρτημάτων (σε mm) SMART SYSTEMS Διαχειριστής ζεστού νερού χρήσης ZNX IC2 ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εφαρμογές : Ο ελεγκτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει το άνω όριο της θερμοκρασίας του boiler μέσω εντολής εξόδου (προς κυκλοφορητή-λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B

HYDROBRONPI BOILERS CALDEIRAS HYDROBRONPI CALDAIE HYDROBRONPI CHAUDIÈRES HYDROBRONPI ΕΣΤΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ HYDROBRONPI KIT-1 KIT-2 KIT-2-B 22 17 76 6,5 1,5 45 1053 957 363 1/2 138 1/2 1 1 514 502 400 536x274x390 54 106 F-503; KIT-1, KIT-2, KIT 2-B 722 502 722 24 19 76 7,1 1,5 70 1157 539 1 1085 585 1/2 414 1/2 142 1 1 64 436 636x314x459 152

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A

Κλιματισμός. Τεχνικά δεδομένα. Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A Κλιματισμός Τεχνικά δεδομένα Κουτί επιλογέα διακλαδώσεων EEDEL15-200_1 BPMKS967A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ BPMKS967A 1 Χαρακτηριστικά.................................................... 2 2 Τεχνικά χαρακτηριστικά...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

impostata non è raggiunta);

impostata non è raggiunta); ITALIANO DESCRIZIONE. Termostato elettronico per controllo temperatura (riscaldamento, condizionamento), uscita a relè in scambio 5(2) A 2 V~, alimentazione a batterie ministilo AAA LR03 1,5 V (non fornite),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα Arch

Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα Arch 06 Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα Arch 1 2 Περιεχόμενα Γενική εικόνα πέργκολας Arch 4 Διατομές προφίλ 5 Διαστάσεις πέργκολας (max άξονας max προβολή) 6 Επιλογές στήριξης (Τοίχου / Οροφής) 8 Επιλογές κρέμασης

Διαβάστε περισσότερα

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL

Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα. PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Smart connections. Τεχνικα Χαρακτηριστικα PIKO 4.2 Τριφασικος Αντιστροφεας KOSTAL Αντιστροφεας PIKO 4.2 Τριφασική τροφοδοσία για αποφυγή ασυμμετριών τάσης Μετατροπή χωρίς μετασχηματιστή Δυνατότητα παράλληλης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα STAR

Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα STAR 01 Τεχνικό Εγχειρίδιο Πέργκολα STAR 1 2 Περιεχόμενα Γενική εικόνα πέργκολας STAR 4 Διατομές προφίλ 5 Διαστάσεις πέργκολας (max άξονας max προβολή) 6 Επιλογές στήριξης (Τοίχου / Οροφής) 8 Επιλογές κρέμασης

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM

YUTAKI-M RHUE A(V)HN-HM. Θερμοστάτης χώρου RHUE A(V)HN-HM 1 1 1 -M Χαρακτηριστικά και Οφέλη Η Hitachi σας παρουσιάζει τη νέα αντλία θερμότητας Yutaki,που αποτελεί μία ιδανική λύση για θέρμανση κατοικιών Ενσωματώνει χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα, που την καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας

Energy Meters Μετρητές Ενέργειας / Τιμοκατάλογος 203 Energy Meters Μετρητές Ενέργειας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive presence in the Greek market

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1.

LUXPRO ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 AC 220-240V ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ 4W GU10 220-240V 1. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED 1.8W GU10 1.8W 15220001 GU10 1.8W 3000K 84 >70-57x50 1/100 15220002 GU10 1.8W 4000K 84 >70-57x50 1/100 15220003 GU10 1.8W GREEN - - - 57x50 1/100 15220004 GU10 1.8W BLUE - -

Διαβάστε περισσότερα

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador

USO DEL TERMOSTATO ELECTRÓNICO. Ajuste el funcionamiento deseado mediante el conmutador ESPAÑO Hoja de instalación DESCRIPCIÓ. Cronotermostato electrónico, ideado para controlar la temperatura ambiente (calefacción y acondicionamiento), función Ahorro Energético, salida por relé de intercambio

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL AIR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJ CONTROL IR ΚΑΙ ΤΟ DJUCED Περισσότερες πληροφορίες (φόρουμ, εκπαιδευτικοί οδηγοί, βίντεο...) υπάρχουν διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.herculesdjmixroom.com 1 2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών

Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ακολουθήστε μας... lympia Electronics @lympiaelectro lympia Electronics lympiaelectronics lympia Electronics ν Πιστεύουμε στη ν Παράγουμε στη BS-634, BS-636 Πίνακες πυρανίχνευσης 4 και 6 ζωνών Ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR

ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING DOOR ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ 2ΦΥΛΛΗ 2 PANEL SIDE OPENING CAR DOOR VVVF.1. C ΚΑΘΑΡΟ ΑΝΟΙΓΜΑ = ΚΑ / CLEAR OPENING = CO 2 1 220 ΚΑ (CO) + 200 ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES

CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLE OR HOSES MANUFACTURES OF SLIDING DOOR FITTINGS AND CONVEYOR SYSTEMS C3 CONVEYOR SYSTEMS FOR CABLES OR HOSES CALCULATION OF THE TRACK LENGHT (L=c+f) AND NUMBER OF CABLE TRLLEYS

Διαβάστε περισσότερα

Aρ. Μοντέλου: DW - 100

Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Aρ. Μοντέλου: DW - 100 Λεπτό πληκτρολόγιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ multimedia με νέα σχεδίαση τετράγωνα πλήκτρα 1. Αντικείμενο: Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά του πληκτρολογίου, επεξηγήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7

http://www.daikin.gr/products/specs.jsp?set=fcqg-f / RXS-L&lb=true Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 1 of 10 21/5/2015 10:19 πμ FCQG-F / RXS-L FCQG50FVEB / RXS50L2V1B FCQG60FVEB / RXS60L2V1B Απόδοση ψύξης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 5.0 5.7 Μέγ. kw 5.3 5.7 Απόδοση θέρμανσης Ελάχ. kw 1.7 1.7 Ονομ. kw 6.00

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

CZ-64ESMC2 INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D INSTALLATION BEDIENUNGSANLEITUNG ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO Save these instructions! Conservez précieusement ces instructions! Diese Anleitung aufbewahren! Conservare le presenti istruzioni! Guarde estas instruções! Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες! Guarde estas instrucciones!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία

Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Back-UPS RS 550 Εγκατάσταση και λειτουργία Περιεχόµενα συσκευασίας bu001a Ασφάλεια Μην τοποθετήσετε το UPS κάτω από άµεση ηλιακή ακτινοβολία, κοντά σε εστίες θερµότητας, σε περιβάλλον µε υπερβολική υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Λειτουργία Χειμώνας / Καλοκαίρι 2 επίπεδα θερμοκρασίας + παγετός ΜΟΝΤΕΛΑ: 3V dc L-N:230V ac ΕΛΛΗΝΙΚΑ PE - DETPNN006 08/09 EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DATI

Διαβάστε περισσότερα

SB 8350TV Guida d uso User guide

SB 8350TV Guida d uso User guide Guida d uso User guide SISTEMA SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE Manuale d'uso e collegamento STEREO SOUND BAR SYSTEM 2.1 ALL IN ONE Connection and Operation Manual SYSTEME SOUND BAR STEREO 2.1 ALL IN ONE

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS

ΛΑΜΠΕΣ LED - LED LAMPS 74711001 POWER LED 1 W GU10 V 25 100 74711002 25 100 3500 1 LED 1 74711004 25 45 RED GU10 74711005 25 100 GREEN POWER LED 3 W GU10 V 74711011 15 140 1 LED 3 74711012 15 140 3500 POWER LED 3X1 W GU10 V

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni di installazione e di montaggio

Istruzioni di installazione e di montaggio Istruzioni di installazione e di montaggio Instrucciones de montaje e instalación Οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης www.heckertsolar.com Istruzione di installazione e di montaggio Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (Addressable ιευθυνσιοδοτούμενο) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Γενικά Το σύστημα φωτισμού εκτακτης ανάγκης θα ειναι σύμφωνο με τα εξής πρότυπα: ΕΝ 60598, part 2.22 : Φωτιστικά

Διαβάστε περισσότερα

DIMMER PACK A - 1000D

DIMMER PACK A - 1000D DIMMER PACK A - 1000D ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER 6 ΚΑΝΑΛΙΑ 1KW ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 1 ΦΑΣΗ + ΟΥΔΕΤΕΡΟ + ΓΕΙΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ: ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ6 ΚΑΡΕ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ: 1100W 6A ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ: ΕΞΙ ΠΡΙΖΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

BLACK SYSTEM 3010 DGT

BLACK SYSTEM 3010 DGT BLACK SYSTEM 3010 DGT Lampada al quarzo Quartz lamp Lampe au quartz Quarzlampe Lámpara de cuarzo Λυχνία χαλαζία I GB F D S GR 1 SOMMARIO Avvertenze generali Presentazione Descrizione Istruzioni d uso Cura

Διαβάστε περισσότερα

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 202. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-0 είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης γκάµας

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CA-201 Power Amplifier

OWNER S MANUAL CA-201 Power Amplifier OWNER S MANUAL CA-201 Power Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...3 DEUTSCH...5 ESPAÑOL...7 NEDERLANDS...10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...12...15 SPECIFICATIONS...17 V1.0 Figure 1 Rear view Figure 2 Top view LC JST + Mosfet fuse

Διαβάστε περισσότερα

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης

FP 412/424 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης. Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης FP / Ψηφιακός Πίνακας Πυραvίχνευσης Οδηγίες Εγκατάστασης / Χρήσης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο FP-/ είναι ένας πίνακας πυρανίχνευσης ψηφιακής τεχνολογίας (microcontroller) κατάλληλος για την κάλυψη µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28)

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) TAS220ML rev.0110 Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) 1 INTRODUCCIÓN Ante todo le agradecemos y felicitamos por

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις

Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης. Οδηγίες χρήσεις Ρυθμιστής ηλιακής φόρτισης και αποφόρτισης Οδηγίες χρήσεις Ο ρυθμιστής φόρτισης MPPT-30 είναι ένας αποτελεσματικός ρυθμιστής. -Έχει αποτελεσματική λειτουργία φόρτισης MPPT για να παρακολουθείτε αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605

CE 0694 SM 30001 RBC 24 - RBS 24 R 20 E - R 24 E - RS 20 E- RS 24 E- RS 30 E TA01E009.E0605 Εγχειρίδιο λειτουργίας και ρύθµισης για λέβητες µε ηλεκτρονική πλακέττα MINIO SM 3000 Μοντέλα: R 4 - RS 4 R 0 - R 4 - RS 0 - RS 4 - RS 30 0694 ocumentazione Tecnica RINT RUITORI S.p.. Montelabbate (PU)

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni Instruction sheet

Istruzioni Instruction sheet Istruzioni Instruction sheet Comando piatto a due pulsanti basculanti con trasmettitore radio EnOcean (PTM 200) senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier

OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier OWNER S MANUAL CA-401 Power Amplifier ENGLISH...1 FRANÇAIS...3 DEUTSCH...5 ESPAÑOL...7 NEDERLANDS...10 ΕΛΛΗΝΙΚΑ...12...15 SPECIFICATIONS...18 V1.0 Figure 1 Rear view O U T P U T MONO OUT IN IR Figure 2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/11/2013 Aρ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 2, 4ος όροφος Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3. Eikon Evo 553. Multimedia video touch screen 0 in IP, posto interno videocitofonico Due Fili e supervisore domotica mediante web server, completo di supporto per installazione su scatola V738. Il multimedia

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων

BS-844/2 (5) (6) (8) Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων Ακολουθήστε μας Olympia Electronics @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Προγραμματιζόμενος χωνευτός θερμοστάτης για ξυλολέβητα με δυνατότητα 2 αισθητηρίων BS-844/2

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307

Εγχειρίδιο χρήστη. RBC 24 Elite 24 Elite. για τα µοντέλα CE 0694 TA01B156.A0307 Εγχειρίδιο χρήστη για τα µοντέλα RBC 24 Elite RBS 24 Elite Επίτοιχος λέβητας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο ΗΓΙΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ. jabra.com/movewireless ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΤΗ jabra.com/movewireless 1. ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ:...3 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ... 4 3. ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ...5 3.1 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ... 6 4.1 ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΊΑΣ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ...7

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Μπουζούκι. Τμήμα εισόδου: Input section. δίνει επιλογή. τον είναι. πιο φυσικός ήχος. θέση.(φλατ) μόνιτορ, θα.

User s Manual. Μπουζούκι. Τμήμα εισόδου: Input section. δίνει επιλογή. τον είναι. πιο φυσικός ήχος. θέση.(φλατ) μόνιτορ, θα. BZ1 Προενίσχυση για το Μπουζούκι BZ1 Μπροστινή πρόσοψη Input section Τμήμα εισόδου: 1.Input jack / Καρφί εισόδου: Χρησιμοποιήστε ένα καρφί δύο επαφών (mono) για την σύνδεση με τον μαγνήτη EBS PU2. Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ B.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 210 6035438, www.ge-solutions.gr 1 COMMMERCIAL LIGHTING LED SPOT MR16/GU10 BSL 0635/291 Φ50*52.5mm 4.2W

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ Αυτό το προϊόν, κατασκευάζεται σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς 2002196/EC. Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων δείχνει ότι αυτό το προϊόν πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH

Q26 Lumos. 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Q26 Lumos 26 Q26 Lumos 26 Widescreen TFT Monitor BEDIENUNGSHANDBUCH Inhaltsverzeichnis Betriebshinweise... 1 Sicherheitsbestimmungen... 2 Erster Setup... 5 Kurzanleitung... 5 Vorderansicht des Produkts...

Διαβάστε περισσότερα

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές

Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Διαστασιολόγηση ουδετέρου αγωγού σε εγκαταστάσεις με αρμονικές Όπως είναι γνωστό, η παρουσία μη γραμμικών φορτίων σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα δημιουργεί αρμονικές συνιστώσες ρεύματος στα καλώδια τροφοδοσίας.

Διαβάστε περισσότερα

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20

Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Οδηγός χρήστη Στερεοφωνικό ακουστικό Bluetooth SBH20 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση αξεσουάρ...3 Βασικά στοιχεία...4 Κλήσεις...6 Ακρόαση μουσικής...7 Τεχνολογία πολλαπλών σημείων...7 Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y

Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y D GB F NL E P I GR Benutzer- und Wartungshandbuch User and maintenance manual Manuel d utilisation et d entretien Handleiding voor gebruik en onderhoud Manual de uso y mantenimiento Manual de uso e manutenção

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812955 2015-05-29

15PROC002812955 2015-05-29 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 29/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α.Π.: 21/Β/3091/574 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ISL_RESCUE VERSION V1 (REV 1.1) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 37, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54352, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 231 220 9009 email: info@istechnology.gr FAX. 2310 943169 URL: www.istechnology.gr

Διαβάστε περισσότερα

Fronius String Control 100/12

Fronius String Control 100/12 / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics Fronius String Control 00/2 FR Instructions de service Surveillance des installations Istruzioni per l'uso IT Controllo degli impianti

Διαβάστε περισσότερα

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

GB F D E P GR ISTRUZIONI D USO INSTRUCTIONS FOR USE INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO Aspy I GB F D E P GR Aspirapolvere con super filtratura ISTRUZIONI D USO Vacuum cleaner with super filtering INSTRUCTIONS FOR USE Aspirateur avec Super filtrage INSTRUCTIONS POUR L UTILISATION Staubsauger

Διαβάστε περισσότερα

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA.

INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN. NORMAS DE INSTALACIÓN. NORMKONFORMITÄT. CONFORMIDAD NORMATIVA. 01992 Softwaresuite bestehend aus EasyTool Professional für das System By-me, komplett mit Schnittstelle für den -Anschluss und RJ11 Spezialbuchse an den USB-Port eines PCs, Software EasyDraw und EasyCap

Διαβάστε περισσότερα

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA

800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA U P S Uninterruptible Power System NRG GUARD Line Interactive ( ικτυακό) UPS 800VA/ 1000VA/ 1200VA/ 1500VA/ 2000VA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - Σηµαντικές Οδηγίες Ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1

Τεχνικά Χαρακτηριστικά. Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 GR Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντιστροφέας PIKO 3.0 3.6 4.2 5.5 7.0 8.3 10.1 Επισκόπηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών PIKO 3.0 PIKO 3.6 PIKO 4.2 PIKO 5.5 PIKO 7.0 1 PIKO 8.3 1 PIKO 10.1 1 Αριθμός εισόδων DC / Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839

POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ. Operating instructions. Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER. Bedienungsanleitung IAN 79839 POWER INVERTER TSW 150 A1 POWER INVERTER Operating instructions ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΤΑΣΗΣ Οδηүίες χρήσης SPANNUNGSWANDLER Bedienungsanleitung IAN 79839 Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα