ΗἉγιογραφία εἶναι µία ὀρθό δοξη λειτουργικὴ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗἉγιογραφία εἶναι µία ὀρθό δοξη λειτουργικὴ"

Transcript

1 Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΗἉγιογραφία εἶναι µία ὀρθό δοξη λειτουργικὴ τέχνη ποὺ ἐκφράζεται µὲ σχή- µατα καὶ χρώµατα. Ἐµπεριέχει µέσα της τρία στοι χεῖα ποὺ συγκροτοῦν τὴν χρι στια νικὴ θρησκεία. Τὸ δόγµα, ποὺ τὸ ὁµολογεῖ µὲ τὴν εἰκόνα, τὴν πνευµατικὴ καὶ ἠθικὴ διδασκαλία, ποὺ τὴν ἑρµηνεύει µὲ τὴν ὑπό θεση καὶ τὸ περιεχό- µενό της, καὶ τὴν λατρεία ποὺ µέρος της ἀναπόσπαστο εἶ ναι ἡ εἰκόνα. Πρὶν ἀνα λύσουµε τὰ ἀνωτέρω ἂς κάνουµε µιὰ ἱστορικὴ ἀναδροµὴ γιὰ νὰ γνωρίσουµε πολλὰ ἀλλὰ καὶ ἐνδια φέροντα. Κατὰ τοὺς πρώτους Ἀπο - στο λικοὺς χρόνους ἡ ζωγραφικὴ χρη σιµοποιήθηκε κυρίως γιὰ δια κοσµητικοὺς καὶ δευτερευόντως ὅπως π.χ. (ὁ ἰχθὺς ποὺ τὰ γράµµατά του συµβολίζουν τὸν Κύριο. Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ, ὁ ἀµνός, ἡ ἄγκυρα κ.ἄ.). Ὅταν ἀργότερα (3ος αἰώνας) ἐξέλειπε ὁ φόβος τῆς εἰδωλο λατρίας ἄρχισαν νὰ γίνονται οἱ γεωγραφικὲς ἀπεικονίσεις τῶν Ἁγίων µορφὴ µὲ πλοῦτο καὶ ἁρ µονία χρωµάτων, µὲ περίφηµα µωσαϊκὰ ἢ φορητὲς εἰκόνες µὲ ἐγκαυστικὴ τέχνη στὴν ἀρχὴ κ.λπ. Σ αὐτὸ τὸ σηµεῖο καλὸ θὰ ἦταν νὰ ἀναφέρουµε τὴν ἱστορία τοῦ Ἁγίου Μαν δηλίου γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν ἀλλὰ καὶ σὰν ἀπάντηση σὲ ἑτεροδόξους καὶ στοὺς ἰσχυρισµούς τους περὶ κατασκευῆς εἰδώλων. Σύµφωνα λοιπὸν µὲ αὐτὴν τὴν παράδοση, ἡ πρώτη ἀχειροποίητη εἰκόνα δηµιουργήθηκε ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστὸ µὲ τὸν ἑξῆς τρόπο: Ὅταν ὁ τοπάρχης τῆς Ἔδεσσας τῆς Συρίας, Ἄβγαρος, ἀπὸ εὐλάβεια ἔστειλε κάποιον ζωγράφο νὰ ζωγραφίσει τὴν εἰκόνα τοῦ Κυρίου πιστεύοντας µὲ ὅσα εἶχε ἀκούσει ὅτι αὐτὴ θὰ τὸν γιάτρευε ἀπὸ τὴν λέπρα, ὁ Κύριος ἔνιψε τὸ πρόσωπό του καὶ τὸ ἐσκούπισε µὲ ἕνα µανδήλιο πάνω στὸ ὁποῖο ἀποτυπώθηκε ἡ µορφή Του. Αὐτὸ δόθηκε στοὺς ἀπεσταλµένους τοῦ τοπάρχη καὶ ἔτσι ὁ Ἄβγαρος γιατρεύθηκε ἀσπαζόµενος αὐτό. (Ἀργότερα ὁ Κύριος ἔστειλε καὶ τὸν Θαδδαῖο ὁ ὁποῖος ἔκανε σωρεία θαυµάτων καὶ θεραπειῶν). Εἶναι γνωστὸ ἐπίσης ὅτι καὶ ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἔχει ἱστορίσει εἰκόνες τῆς Παναγίας µας ποὺ σώζονται µέχρι σήµερα. Στὴν ἐποχὴ ὅ µως τοῦ Λέοντος τοῦ Γ ἀρχίζει ἡ περίοδος τῆς εἰκο νοµαχίας κατὰ τὴν ὁποία ἀπαγο ρεύεται ἡ προσκύνηση ΤΕΥΧΟΣ 63 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

2 τῶν εἰκόνων καὶ διατάσσεται ἡ καταστροφή τους. Προκαλεῖται στάση καὶ αἱµατοχυσία καὶ µετὰ µιὰ περίοδο διακυµάνσεων περίπου 60 ἐτῶν συγκαλεῖται ἡ Ζ Οἰκουµενικὴ σύνοδος τῆς Νικαίας ἡ ὁποία ἀκυρώνει τὶς ἀποφάσεις τῆς Στ εἰκονοµαχικῆς Οἰκουµενικῆς Συνόδου, ἀναστηλώνει πανηγυρικὰ τὶς ἱερὲς εἰκόνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν προσκύνησή τους. Ὑπέρµαχος τῶν ἁγίων εἰκόνων ἀναδεικνύεται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ αµασκηνὸς ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε µὲ πολλὰ συγγράµατά του ὅτι οἱ εἰκόνες δὲν πρέπει καὶ δὲν προσκυνοῦνται ὡς Θεὸς ἀλλὰ διὰ µέσου αὐτῶν «ἡ τιµὴ εἰς τὸν Θεὸν προσάγεται «(προσκυνοῦντες τὶς εἰκόνες προσκυνοῦµεν οὐ τὴν ὕλην ἀλλὰ τῷ εἰκονιζοµένῳ, ἐπειδὴ ἡ τῆς εἰκόνος τιµὴ ἐπὶ τῷ πρωτοτύπῳ διαβαίνει). Ὅµως τὸ κακὸ δὲν σταµατάει ἐδῶ. Τὸ 794 συγκαλεῖται ἀπὸ τὸν βασιλιὰ τῶν Φράγκων Καρλοµάγνο ἡ σύνοδος τῆς Φραγκφούρτης ἡ ὁποία ἀπορρίπτει τὶς ἀποδιδόµενες στὶς εἰκόνες τιµὲς (στὴ ύση) θεωρώντας τες µόνο διακοσµητικὰ στοιχεῖα καὶ ὄχι ἱερὰ ἀντικείµενα πρὸς προσκύνηση. Ἔτσι ἡ ἱερὴ τέχνη ἀφήνεται ἐλεύθερη καὶ ἀσύδοτη σὲ χέρια ποὺ κατασκευάζουν εἰκόνες ἀπαράδεκτες ὡς τὴν ὀρθοδοξία πρῶτον διότι εἶναι ἐντελῶς ἀθεολόγητες καὶ δεύτερον διότι ἐνῷ πολλὲς φορὲς µποροῦν νὰ µᾶς καταπλήξουν µὲ τὴν τεχνική τους δεινότητα δὲν µποροῦν νὰ µᾶς δηµιουργήσουν κατάνυξη πράγµα ποὺ εἶναι καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ τελικὰ ζητούµενα στὴν Ἁγιογραφία. Καὶ ὅλα αὐτὰ σὲ ἀντίθεση µὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Ζ οἰκουµενικῆς συνόδου κατὰ τὴν ὁποία ἡ ζωγράφος προσφέρει µόνο τὴν τέχνη ἐνῷ τὶς ἰδέες καὶ τὴν τάξη τῶν θεµάτων παρέχει ἡ ἐκκλησία. Ἐδῶ πρέπει νὰ σηµειώσουµε ὅτι ἐνῷ µέχρι τὸ τέλος τοῦ 14ου αἰῶνος καµιὰ δυτικὴ καλλιτεχνικὴ ἐπίδραση δὲν κατορθώνει νὰ εἰσχωρήσει στὴν ὀρθόδοξη ἐκκλησία, τὸν 16ο καὶ 17ο αἰῶνα δεχόµαστε πάρα πολλὲς ἐπιρροὲς ὅπως εἶναι φανερὸ καὶ τὰ ἔργα τῶν Πουλάκη, Τζάνε, αµασκηνοῦ, Βίκτωρος κ.ἄ. οἱ ὁποῖοι ὅµως τὶς ἐντάσσουν ὁ καθένας κατὰ τὴν καλλιτεχνική του δύναµη στὴν ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία. Τὸν 18ο αἰῶνα ἔρχεται στὴν πατρίδα µας καὶ κυρίως στὸ Ἅγιο Ὄρος ἀπὸ τὴν Ρωσία ὅπου ἡ παπικὴ προπαγάνδα εἶχε µεγάλη ἐπιρροὴ ἕνα µεγάλο κύµα δυτικῶν καλλιτεχνικῶν ἀντιλήψεων µὲ ἀποτέλεσµα νὰ ἐξαφανιστεῖ τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἐντελῶς ἡ Ὀρθόδοξη Βυζαντινὴ τέχνη ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὄρος ἐνῷ στὸν ὑπόλοιπο Ἑλλαδικὸ χῶρο Ἕλληνες ἁγιογράφοι ποὺ ἐκπαιδεύτηκαν στὴν ύση «διορθώνουν» παλαιὰ βυζαντινὰ πρότυπα βάσει τῆς Εὐρωπαϊκῆς τέχνης. Στὴν περίοδο τοῦ µεσοπολέµου Ρῶσοι τῆς 2 διασπορᾶς (Εὐδοκίµωφ Οὐσπένσκι κ.ἄ.) καθὼς καὶ ὁ Φώτης Κόντογλου ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα πρωτοστατοῦν στὸ κίνηµα γιὰ τὴν στροφὴ τῆς τέχνης πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη βυζαντινὴ παράδοση. Ἀναβαπτίζουν ἔτσι τὴν ἐκκλησιαστικὴ γεωγραφικὴ στὴν καθαρότητα τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας καὶ ὁδηγοῦν τὴν ἱερὴ τέχνη σὲ µιὰ καινούρια περίοδο ποὺ φθάνει µέχρι τὶς µέρες µας. Εἶναι κατανοητὸ λοιπὸν ὅτι στὴν περίπτωση τῶν υτικῶν µιλάµε γιὰ θρησκευτικὴ γεωγραφικὴ σὲ ἀντίθεση µὲ τὴ δική µας Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία. Μιὰ Ἁγιογραφία ποὺ διαµέσου τῆς τέχνης ἔχει σκοπὸ καὶ στόχο νὰ κάνει κατανοητὰ τὰ δόγµατα, τὴν διδασκαλία καὶ τὴν λατρεία τῆς θρησκείας µας τόσο καλὰ ὅσο καὶ ὁ λόγος. «Ὅ,τι ὁ λόγος διὰ τῆς ἀκοῆς ὁ Ἁγιογράφος µὲ τὴν παράσταση», λέγει ὁ Ἅγιος Βασίλειος. ίδεται δὲ τόσο µεγάλη σηµασία ὥστε ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ ἐρηµίτης νὰ παραλληλίζει τηρουµένων τῶν ἀναλογιῶν τὸ ἔργο τοῦ Ἁγιογράφου µὲ τὸ ἔργο τοῦ Ἱερέως λέγοντας ὅτι (ὁ ἕνας συνθέτει τὸ σῶµα καὶ τὸ αἷµα τοῦ Κυρίου καὶ ὁ ἄλλος τὸ παριστάνει). Ἐὰν κοιτάξουµε γύρω µας ὅταν βρισκόµαστε ἐντὸς τοῦ Ναοῦ θὰ διαβάσουµε στοὺς τοίχους του µέσῳ τῶν παραστάσεων ὅλη τὴν ἱστορία τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν Ἁγίων µας. Βέβαια µιὰ εἰκόνα δὲν παριστάνει ἁπλὰ ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς ἢ ἕναν ἄνθρωπο ἀνάµεσα στοὺς ἄλλους. Παριστᾷ ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ Κόντογλου τοὺς «ἀνθρώπους ἀναπλασθέντας ἐν τῇ αἰωνιότητι». Βλέποντας τὴν εἰκόνα ἑνὸς Ἁγίου βλέπουµε τὴν θέση καὶ τὴν ση- µασία ποὺ ἔχει αὐτὸς ὁ Ἅγιος µέσα στὴν ἐκκλησία καθὼς καὶ τὸν ἰδιαίτερο τρόπο ποὺ ὑπηρέτησε τὸν Θεό, ὡς προφήτης, ὡς µάρτυρας, ὡς Ἀπόστολος κ.λπ. ποὺ ἐκφράζονται µὲ τὰ εἰκονογραφικὰ γνωρίσµατα καὶ µὲ τὰ συµβολικὰ χρώµατα κάθε Ἁγίου (Ὁ τύπος κάθε Ἁγίου εἶναι ὁρισµένος, ὅπως καὶ τὰ χρώ- µατα γιὰ πολλοὺς Ἁγίους, τὸν Ἰησοῦ ἢ τὴν Παναγία). Οἱ Ἅγιοι κοιτάζουν πάντα τὸν θεατὴ καὶ παριστάνονται κατὰ πρόσωπον, «κατ ἐνώπιον», ἢ κατὰ τὰ τρία τέταρτα (µόνο µὴ ἅγια πρόσωπα ζωγραφίζονται προφίλ, ποιµένες, µάγοι κ.ἄ.). Τὸ κατὰ πρόσωπο ζωγράφισµα φανερώνει τὸ δέσιµο τοῦ προσκυνητοῦ µὲ τὸν Ἅγιο ὁ ὁποῖος εἶναι ἕτοιµος νὰ εἰσακούσει καὶ νὰ µεταφέρει τὴν προσευχὴ τοῦ πιστοῦ στὸν Θεό. Ἡ εἰκόνα δὲν εἶναι ἀντικείµενο ποὺ µᾶς δίνει µιὰ αἰσθητικὴ ἀπόλαυση ἀλλὰ ἔχει θεολογικὴ ἔννοια. Ὅπως ἡ κοσµικὴ τέχνη παριστάνει τὴν πραγµατικότητα τοῦ κόσµου τῶν αἰσθήσεων καὶ τῶν αἰσθηµάτων τοῦ κάθε τεχνίτη ἡ εἰκόνα παριστάνει τὴν πραγµατικότητα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὅπως µᾶς διδάσκει ἡ ἐκκλησία µας. Χαράλαµπος Παπατραγιάννης, Ἁγιογράφος

3 Ἡ Εὐχὴ τῆς Μ.Τεσσαρακοστῆς «Κύριε καί έσποτα τῆς ζωῆς µου, πνεῦµα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καί ἀργολογίας µή µοι δῷς. Πνεῦµα δέ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑποµονής καί ἀγάπης χάρισαί µοι τῷ σῷ δούλῳ. Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί µοι τοῦ ὁράν τά ἐµά πταίσµατα, καί µή κατακρίνειν τόν ἀδελφόν µου, ὅτι εὐλογητός εἶ εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀµήν». Ἡεὐχούλα αὐτὴ λέγεται δύο φορὲς στὸ τέλος κάθε ἀκολουθίας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀπὸ τὴ ευτέρα ὡς τὴν Παρασκευή (1). Γιατὶ αὐτὴ ἡ σύντοµη καὶ ἁπλὴ προσευχὴ κατέχει µιὰ τόσο σηµαντικὴ θέση στὴν ὅλη λατρεία τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς; ιότι ἀπαριθµεῖ ὅλα τὰ ἀρνητικὰ καὶ τὰ θετικὰ στοιχεῖα τῆς µετάνοιας καὶ ἀποτελεῖ, θὰ λέγα- µε, ἕνα «κανόνα ἐλέγχου» τοῦ προσωπικοῦ µας ἀγῶνα στὴν περίοδο τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Ἀγώνας ποὺ σκοπεύει πρῶτα ἀπ ὅλα στὴν ἀπελευθέρωσή µας ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ µᾶς βοηθήσει στὴν στροφὴ τῆς ψυχῆς µας πρὸς τὸ Θεό. Ἡ ἀργία Ἡ παράξενη ἐκείνη τεµπελιὰ καὶ ἡ παθητικότητα ὁλόκληρης τῆς ὕπαρξής µας ποὺ πάντα µᾶς σπρώχνει πρὸς τὰ «κάτω» µᾶλλον, παρὰ πρὸς τὰ «πάνω» καὶ ποὺ διαρκῶς µᾶς πείθει ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀλλάξουµε καὶ ἑποµένως δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιθυµοῦµε τὴν ἀλλαγή. Αὐτὴ εἶναι ἡ ρίζα ὅλης τῆς ἁµαρτίας καθὼς δηλητηριάζει κάθε πνευµατικὴ ἐνεργητικότητα. Ἡ λιποψυχία (2) Ὡς ἀποτέλεσµα τῆς «ἀργίας» ἔχουµε τὴ λιποψυχία. Ὁ ἴδιος ὁ Σατανὰς εἶναι ποὺ ψιθυρίζει ψευτιὲς στὸν ἄνθρωπο γιὰ τὸ Θεὸ καὶ τὸν κόσµο γεµίζει τὴ ζωὴ µὲ σκοτάδι καὶ ἀρνητισµό. Ἡ λιποψυχία εἶναι ἡ αὐτοκτονία τῆς ψυχῆς, γιατὶ ὅταν ὁ ἄνθρωπος κατέχεται ἀπ αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀνίκανος νὰ δεῖ τὸ φῶς καὶ νὰ τὸ ἐπιθυµήσει. Ἡ φιλαρχία Ἂν ἡ ζωή µας δὲν εἶναι προ- σανατολισµένη πρὸς τὸν Θεό, ἂν δὲν σκοπεύει σὲ αἰώνιες ἀξίες, ἀναπόφευκτα θὰ γίνει ἐγωιστικὴ καὶ ἐγωκεντρική, πράγµα ποὺ ση- µαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι γίνονται τὰ µέσα γιὰ τὴν δική µου αὐτοϊκανοποίηση. Ἂν ὁ Θεὸς δὲν εἶναι ὁ «Κύριος καὶ εσπότης τῆς ζωῆς µου», τότε τὸ ἐγώ µου γίνεται ὁ κύριος καὶ δεσπότης µου, γίνεται τὸ ἀπόλυτο κέντρο τοῦ κόσµου µου κι ἀρχίζω νὰ ἐκτιµῶ καθετὶ µὲ βάση τὶς δικές µου ἀνάγκες, τὶς δικές µου ἰδέες, τὶς δικές µου ἐπιθυµίες καὶ τὶς δικές µου κρίσεις. Ἔτσι ἡ ἐπιθυµία τῆς φιλαρχίας γίνεται ἡ βασική µου ἁµαρτία στὶς σχέσεις µὲ τὶς ἄλλες ὑπάρξεις, γίνεται µιὰ ἀναζήτηση ὑποταγῆς τους σὲ µένα. ὲν εἶναι πάντοτε ἀπαραίτητο νὰ ἐκφράζεται ἡ φιλαρχία µου σὰν ἔντονη ἀνάγκη νὰ διατάζω καὶ νὰ κηδεµονεύω τοὺς «ἄλλους». Μπορεῖ ἐπίσης νὰ ἐκφράζεται καὶ σὰν ἀδιαφορία, περιφρόνηση, ἔλλειψη ἐνδιαφέροντος, φροντίδας καὶ σεβασµοῦ. Καὶ ἀκριβῶς ἡ «ἀργία», µαζὶ µὲ τὴ «λιποψυχία» ποὺ ἀπευθύνονται αὐτὴ τὴ φορὰ πρὸς τοὺς ἄλλους ἔτσι συµπληρώνεται ἡ πνευµατικὴ αὐτοκτονία µὲ τὴν πνευµατικὴ δολοφονία. Ἡ ἀργολογία Τέλος, ἔχουµε τὴν ἀργολογία. Ἀπ ὅλα γενικὰ τὰ δηµιουργήµατα µόνον ὁ ἄνθρωπος προικίστηκε µὲ τὸ χάρισµα τοῦ λόγου. Ὅλοι οἱ Πατέρες βλέπουν σ αὐτὸ τὸ χάρισµα τὴν ἀκριβῆ «σφραγίδα» τῆς θείας εἰκόνας στὸν ἄνθρωπο γιατὶ ὁ Θεὸς ἀποκαλύφθηκε σὰν Λόγος. Ἀλλὰ ὄντας ὁ λόγος τὸ ὕψιστο δῶρο, ἔτσι εἶναι καὶ ὁ ἰσχυρότερος κίνδυνος. Εἶναι καὶ τὸ µέσο γιὰ τὴν πτώση του καὶ τὴν ἁµαρτία. Ὁ λόγος σώζει καὶ ὁ λόγος σκοτώνει ὁ λόγος ἐµπνέει καὶ ὁ λόγος δηλητηριάζει. «Ἐνισχύει» τὴν ἀργία, τὴ λιποψυχία καὶ τὴ φιλαρχία καὶ µετατρέπει τὴ ζωὴ σὲ κόλαση. Γίνεται ἡ κυρίαρχη δύναµη τῆς ἁµαρτίας. Αὐτὰ τὰ τέσσερα εἶναι οἱ ἀρνητικοὶ στόχοι τῆς µετανοίας. Τὰ ἐµπόδια ποὺ πρέπει νὰ µετακινηθοῦν ποὺ µόνον ὁ Θεὸς µπορεῖ νὰ τὰ µετακινήσει. Τὸ πρῶτο µέρος τῆς προσευχῆς αὐτῆς λοιπὸν εἶναι µιὰ κραυγὴ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς τοῦ ἀβοήθητου ἀνθρώπου ἐνῷ στὴ 3

4 συνέχεια ἡ προσευχὴ κινεῖται στοὺς θετικοὺς σκοποὺς τῆς µετανοίας. Ἡ Σωφροσύνη Ἂν δὲν περιορίσουµε πράγµα ποὺ συχνὰ καὶ πολὺ λαθεµένα γίνεται τὴν ἔννοια τῆς λέξης «σωφροσύνη» µόνο στὴ σαρκικὴ σηµασία της, θὰ µποροῦσε νὰ γίνει κατανοητὴ σὰν τὸ θετικὸ ἀντίστοιχο τῆς «ἀργίας» ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἀδράνεια, τὸ σπάσιµο τῆς διορατικότητας καὶ τῆς ἐνεργητικότητάς µας, ἡ ἀνικανότητα νὰ βλέπουµε καθολικά, σφαιρικά. Ἡ Ταπεινοφροσύνη Ὁ πρῶτος καὶ ὑπέροχος καρπὸς τῆς σωφροσύνης εἶναι ἡ ταπεινοφροσύνη. Μόνο µ αὐτὴ µπορεῖ κανεὶς νὰ δεῖ καὶ νὰ δεχτεῖ τὰ πράγµατα ὅπως εἶναι καὶ ἔτσι νὰ δεῖ τὸ Θεό, τὸ µεγαλεῖό Του, τὴν καλωσύνη Του καὶ τὴν ἀγάπη Του στὸ καθετί. Ἡ Ὑποµονὴ Μετὰ τὴ σωφροσύνη καὶ τὴν ταπεινοφροσύνη, κατὰ φυσικὸ τρόπο, ἀκολουθεῖ ἡ ὑποµονή. Ὁ «φυσικὸς» ἢ «πεπτωκὼς» ἄνθρωπος εἶναι ἀνυπόµονος, γιατὶ εἶναι τυφλὸς γιὰ τὸν ἑαυτό του, καὶ βιαστικὸς στὸ νὰ κρίνει καὶ νὰ καταδικάσει τοὺς ἄλλους. Μὲ τὴ διεσπαρµένη, ἀτελῆ καὶ διαστρεβλωµένη γνώση τῶν πραγµάτων ποὺ ἔχει, µετράει τὰ πάντα µὲ βάση τὶς δικές του προτιµήσεις καὶ τὶς δικές του ἰδέες. Ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸν καθένα γύρω του ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του, θέλει ἡ ζωή του νὰ εἶναι πετυχηµένη τώρα, αὐτὴ τὴ στιγµή. Ἡ ὑποµονή, βέβαια, εἶναι µιὰ ἀληθινὰ θεϊκὴ ἀρετή. Ὁ Θεὸς εἶναι ὑποµονετικὸς ὄχι γιατὶ εἶναι «συγκαταβατικὸς» ἀλλὰ γιατὶ βλέπει τὸ βάθος ὅλων τῶν πραγµάτων, γιατὶ ἡ ἐσωτερικὴ πραγµατικότητά τους, τὴν ὁποία ἐµεῖς µὲ τὴν τυφλότητά µας δὲν µποροῦµε νὰ δοῦµε, εἶναι ἀνοιχτὴ σ Αὐτόν. Ὅσο πιὸ κοντὰ ἐρχόµαστε στὸ Θεὸ τόσο περισσότερο ὑποµονετικοὶ γινόµαστε καὶ τόσο πιὸ πολὺ ἀντανακλοῦµε αὐτὴ τὴν ἀπέραντη ἐκτίµηση γιὰ ὅλα τὰ ὄντα, πράγµα ποὺ εἶναι ἡ κύρια ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἀγάπη Τέλος, τὸ ἀποκορύφωµα καὶ ὁ καρπὸς ὅλων τῶν ἀρετῶν, κάθε καλλιέργειας καὶ κάθε προσπάθειας, εἶναι ἡ ἀγάπη. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη ποὺ µπορεῖ νᾶ δοθεῖ µόνο ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι τὸ δῶρο ποὺ ἀποτελεῖ σκοπὸ γιὰ κάθε πνευµατικὴ προετοιµασία καὶ ἄσκηση. Ἡ ὑπερηφάνεια Ὅλα αὐτὰ συγκεφαλαιώνονται στὴν τελικὴ αἴτηση τῆς προσευχῆς τοῦ Ἁγίου Ἐφραὶµ µὲ τὴν ὁποία ζητᾶµε: «δώρησαί µοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐµὰ πταίσµατα, καὶ µὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν µου». Ἐδῶ τελικὰ δὲν ὑπάρχει παρὰ µόνο ἕνας κίνδυνος: ἡ ὑπερηφάνεια. Παρ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀρκετὸ γιὰ µένα νὰ βλέπω τὰ «ἐµὰ πταίσµατα» γιατὶ ἀκόµα καὶ αὐτὴ ἡ φαινοµενικὴ ἀρετὴ µπορεῖ νὰ µετατραπεῖ σὲ ὑπερηφάνεια. Τὰ πατερικὰ κείµενα εἶναι γεµάτα ἀπὸ προειδοποιήσεις γιὰ τὴν ὕπουλη µορφὴ ψευτοευσέβειας ἡ ὁποία στὴν πραγµατικότητα µὲ τὸ κάλυµµα τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τῆς αὐτοµεµψίας µπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ µιὰ πραγµατικὰ δαιµονικὴ ὑπερηφάνεια. Ἀλλὰ ὅταν βλέπουµε τὰ δικά µας σφάλµατα καὶ δὲν κατακρίνουµε τοὺς ἀδελφούς µας, ὅταν µὲ ἄλλα λόγια, ἡ σωφροσύνη, ἡ ταπεινοφροσύνη, ἡ ὑποµονὴ καὶ ἡ ἀγάπη γίνονται ἕνα σὲ µᾶς, τότε καὶ µόνο τότε ὁ αἰώνιος ἐχθρὸς - ἡ ὑπερηφάνεια- θ ἀφανιστεῖ µέσα µας. Ἀπό τό βιβλίο «Μεγάλη Σαρακοστή», ἐκδόσεις «Ἀκρίτας» Ὑποσηµειώσεις: 1) Κάθε φορὰ ποὺ λέµε ἕνα στίχο τῆς εὐχῆς τοῦ Ὁσίου Ἐφραίµ, κάνουµε µιὰ µεγάλη µετάνοια. Σύνολο τρεῖς. Ὅταν τελειώσουµε αὐτές, κάνου- µε δώδεκα µικρὲς µετάνοιες λέγοντας σὲ καθεµιὰ ἀπὸ αὐτές: «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί µοι τῷ ἁµαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν µε». Στὸ τέλος ἐπαναλαµβάνουµε ἄλλη µιὰ φορὰ τὸν τελευταῖο στίχο τῆς εὐχῆς (Ναί, Κύριε Βασιλεῦ ) καὶ πραγµατοποιοῦµε ἄλλη µιὰ µεγάλη µετάνοια. (Ὡρολόγιον τὸ Μέγα, ἐκδ. Ἀποστολικὴ ιακονία, 2003). 2) Ὁ συγγραφέας µεταφράζει ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ κείµενο τὴ λέξη «περιέργεια» µὲ τὴν ἀγγλικὴ λέξη faint-heartedness ποὺ σηµαίνει λιποψυχία, δειλία. 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ἀπογευµατινὸ Προσκύνηµα Στὶς 30 Ἰανουαρίου ἡ Ἐνορία µας πραγµατοποίησε ἕνα ἀκόµη ἀπογευµατινὸ προσκύνη- µα στὴν Γυναικεία Ἱ.Μονὴ Ὁσ. Φιλοθέης Ἑκάλης. Ἐκεῖ, ἀφοῦ προσκυνήσαµε τµῆ µα τοῦ Ἱ. Λειψάνου τῆς τιµίας χειρὸς τῆς Ἁγίας, στὴ συνέχεια τελέσαµε τὸν Ἑσπερινό. Κατόπιν, ἀφοῦ λάβαµε τὸ καθιερωµένο κέρασµα, ἐπιστρέψαµε πλήρεις εὐλογιῶν ἀπὸ τὴν θαυµατουργὸ Ὁσιοµάρτυρα Φιλοθέη στὴν Κυψέλη. Ἁγίου Παντελεήµονος Κοκκιναρᾶ Πεντέλης, ὅπου θὰ τελέσουµε τὴν Ἀκο λουθία τῶν Χαιρετισµῶν. ηλώσεις συµµετοχῆς στὴν Στέγη Γε ρόν - των καθηµερινῶς 9.00π.µ µ.µ. Πληροφορίες κ.μαίρη εληβάνη στὸ τηλ.: Ἀναχώρηση: 5.15µ.µ. Ἐπίσκεψη Λεοντείου Λυκείου Ν. Σµύρνης στὴν Στέγη µας Σηµειωτέον ὅτι στὴν Ἱ. Μονὴ αὐτὴ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ 1963 οἰκοτροφεῖο, στὸ ὁποῖο ἔχουν φιλοξενηθεῖ µέχρι σήµερα πάνω ἀπὸ 400 κορίτσια 4-18 ἐτῶν. Τὸ ἵδρυµα ὅπως καὶ ἡ Μονὴ δηµιουργήθηκε ἀπὸ τὸν ἀείµνηστο Ἀρχιµ. Κοσµᾶ Καράµπελα, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ ὁ ἐµπνευστὴς γιὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ψυχές, µοναχὲς καὶ λαϊκούς, ποὺ βοήθησαν στὴν δη- µιουργία καὶ συνέχισή του. Σ αὐτὸ διακόνησαν καὶ ἐξακολουθοῦν νὰ διακονοῦν οἱ ἀδελφὲς τῆς Μονῆς καθὼς καὶ ἐθελοντές, παρέχοντας κάθε δυνατὴ ἐνίσχυση στὰ κορίτσια αὐτά, κυρίως χρι στιανικὴ ἀνατροφή, ἐνῷ µεριµνοῦν καὶ γιὰ µετὰ τὴν ἐνηλικίωσή τους εἴτε µὲ τὸ νὰ τὰ βοηθοῦν στὴν συνέχιση τῶν σπουδῶν τους εἴτε µὲ τὸ νὰ τοὺς ἐξασφαλίζουν τὴν οἰκογενειακὴ ἀποκατάστασή τους. Τὰ χρήµατα ποὺ συγκεντρώθηκαν ἀνῆλθαν στὰ 738,00 καὶ κατατέθηκαν στὸ Ε.Φ.Τ. µας ὑπὲρ τῆς Στέγης Γερόντων. Ἡ Ἐνορία µας διοργανώνει µία ἀκόµη ἀπογευµατινὴ προσκυνηµατικὴ ἐκδροµὴ τὴν Παρασκευὴ 26 Φεβρουαρίου στὴν Ἱ. Μονὴ Τὴν Παρασκευὴ 29 Ἰανουαρίου 2010, γιὰ ἄλλη µία φορὰ καὶ στὸ πλαίσιο τῆς «ἐτήσιας ἐξόρµησης ἀγάπης» ποὺ ἔχει καθιερώσει τὸ Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης, ἐπισκέφθηκαν τὶς περιθαλπόµενες κυρίες µας στὴν Στέγη Γερόντων, µαθητὲς ἀπὸ ἕνα τµῆµα τῆς Α Λυκείου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ χρη µατικὰ ποσὰ ποὺ κατατέθηκαν, πολλὰ παιδιὰ ἔφεραν µαζί τους τρόφιµα καὶ διάφορα εἴδη πρώτης ἀνάγκης. Ἀξίζει ἐδῶ νὰ ἀναφέρουµε τὴν ἄψογη συµπεριφορὰ τῶν 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ παιδιῶν, ποὺ µὲ τὴν καθοδήγηση τῶν συνοδῶν τους, ὄχι µόνο δὲν δηµιούργησαν προβλήµατα καὶ φασαρίες, ἀλλὰ ἀντίθετα µὲ πολλή ἀγάπη περιέβαλαν τὶς περιθαλπόµενες κυρίες µας. Ἦταν καὶ πάλι συγκινητικὴ ἡ παρουσία τους ἀνάµεσά µας καὶ οἱ κυρίες µας χαίρονται πάντα τὴν ἐπίσκεψή τους. Στοὺς µαθητὲς τοῦ Λεοντείου Λυκείου ποὺ ἐπισκέφθηκαν τὴ Στέγη µας, διανεµήθηκε ὡς εὐλογία ἕνα µικρὸ προσευχητάριο καὶ στοὺς καθηγητὲς ποὺ συνόδευαν τὰ παιδιά, βιβλία καὶ τὸ ἡµερολόγιο τσέπης τῆς ἐνορίας µας. Ὁµιλίες Τὸν τελευταῖο µῆνα στὰ πλαίσια τῶν συνάξεων τῶν νέων τῆς Ἐνορίας µας, ποὺ λαµβάνει χώρα κάθε ευτέρα βράδυ µετὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἀποδείπνου, πραγµατοποιήθηκαν οἱ ἑξῆς ὁµιλίες: Τῆς πρεσβυτέρας Μαρίας Κολιαδήµα-Χο- µπιτάκη µὲ τίτλο: «Τὸ Τριώδιο στὴ ζωή µας», τῆς καθηγήτριας κ.μαριάντας Καφετζοπούλου «Περὶ λογισµῶν (ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Φιλοκαλίας, παραδείγµατα ἀπὸ τὸν Γέροντα Παΐσιο)», καὶ τοῦ φιλολόγου κ. Φλώρου Σιγάλα «Ὁ Χριστὸς στὴν Ἄπω Ἀνατολή». Ἐπίσης ὁ π.φιλόθεος ὁµίλησε τὴν Κυριακὴ 7 Φεβρουαρίου στὴν αἴθουσα τοῦ Ἀπ. Παύλου (Αἰγίνης 80) µὲ θέµα: «µνεία τῆς ευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου». Ἱ. Εὐχέλαιο Τὴν Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου τελέσθηκε στὸν Ναό µας τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μετὰ τὸ πέρας του πραγµατοποιήθηκε ἡ ἑβδοµαδιαία σύναξη µελέτης Ἁγ. Γραφῆς µὲ τὸν π. Γεράσιµο. Τὸ Ἱ. Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεσθεῖ καὶ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη τὴν ευτέρα 22 Φεβρουαρίου. Θὰ ἀκολουθήσει ὁµιλία µὲ θέµα: «Τὸ Τριώδιο στὴ ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ». Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00µ.µ. Νέες Ἀρχιερατικὲς Περιφέρειες Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου µας κ.κ.ἱερωνύµου ἀναδιαρθρώθηκαν οἱ διοικητικὲς περιφέρειες τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ ἀπὸ 13 δηµιουργήθηκαν 21. Μεταξὺ αὐτῶν δηµιουργήθηκε Ἀρχιερατικὴ Περιφέρεια Κυψέλης (ἡ 10η) µὲ 5 Ἐνορίες καὶ 4 Παρεκκλήσια, στὴν ὁποία διορίστηκε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος ὁ Προϊστάµενος τῆς Ἐνορίας µας π.φιλόθεος. Ἑορτὴ Ὁσ. Φιλοθέης Ἀπὸ ἐτῶν ἔχει καθιερωθεῖ ἡ µνήµη τῆς Ὁσιοµάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας νὰ εἶναι ἀφιερωµένη στὰ φιλανθρωπικὰ Ἱδρύµατα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ τῶν Ἐνοριῶν της. Κατ αὐτὴν τελοῦµε καὶ στὴν Στέγη Γερόντων τῆς Ἐνορίας µας τὸ Μνηµόσυνο τῶν ἀειµνήστων Κτιτόρων, ωρητῶν καὶ Εὐεργετῶν. Ἐφέτος ὅµως ἡ µνήµη της συµπίπτει καθηµερινὴ ἡµέρα ἐντὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁπότε θὰ τελεσθεῖ Προηγιασµένη Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποῖα δὲν τελοῦνται Μνηµόσυνα. Ἐπειδὴ µάλιστα ἡ Λειτουργία αὐτὴ δὲν µπορεῖ νὰ τελεσθεῖ στὸ Παρεκκλήσιο τῆς Στέγης Γερόντων (λόγῳ καὶ τῆς σχετικῆς ἀπαγορεύσεως µεταφορᾶς Προηγιασµένων ἀπὸ τὸν ἕναν Ναὸ στὸν ἄλλον) τὸ σχετικὸ Μνηµόσυνο τῶν Κτιτόρων θὰ τελεσθεῖ τὸ Σάββατο 27 Φεβρουαρίου στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων. Ἐπίσης θὰ λάβει χώρα Ἀρτοκλασία ὑπὲρ τῶν περιθαλποµένων, ἐθελοντῶν, τοῦ Προσωπικοῦ καὶ τῶν εὐεργετῶν καὶ δωρητῶν αὐτοῦ. Ἱερὰ Ἀγρυπνία Τὴν Τρίτη 23 πρὸς Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου θὰ τελεσθεῖ στὸν Ναό µας Ἱ. Ἀγρυπνία εἰς τιµὴν καὶ µνήµη τῆς Α καὶ Β Εὑρέσεως τῆς Τιµ.Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόµου µετὰ Προηγιασµένης Θείας Λειτουργίας. Ὥρα ἐνάρξεως: 9.00µ.µ. Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης δὲν θὰ τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Ὅπως κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ ἐφέτος τὸ Ἐνοριακὸ Φιλόπτωχο Ταµεῖό µας δηµοσιεύει τὸν Ἀπολογισµὸ τοῦ παρελθόντος οἰκονοµικοῦ ἔτους µὲ σκοπὸ τὴν ἐνηµέρωση τῶν ἐνοριτῶν µας καὶ ὅλων τῶν φίλων τοῦ φιλανθρωπικοῦ Ἱδρύµατος ποὺ συντηροῦµε, δηλαδὴ τῆς Στέγης Γερόντων. Καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ ἔχουν µιὰ σαφὴ εἰκόνα τῶν οἰκονοµικῶν µας, ἀφοῦ µέσω τῆς Στέγης διακινοῦνται ὅπως διαφαίνεται µεγάλα χρηµατικὰ ποσά. Ἀπολογισµὸς Ε.Φ.Τ. ΕΣΟ Α Ὑπόλοιπο 31/12/ ,65 Ἐνοίκια ἀκινήτων ,00 ωρεὲς συντάξεις τροφίµων ,28 ωρεὲς τρίτων ,07 ίσκοι 2.956,90 Κυτία ,29 Ἐκδροµὲς 1.510,00 Τόκοι καταθέσεων 233,66 ιάφορα ἔκτακτα ἔσοδα 50,00 Κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις 9.000,00 Προϊὸν Ἐράνου Ἀγάπης ,00 Ἀναλήψεις ,80 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,85 ΕΞΟ Α Πάγια - ἐξοπλισµὸς 5.667,61 Μισθοδοσία Προσωπικοῦ ,40 Πληρωµὲς πρὸς Ι.Κ.Α ,82 Πληρωµὲς πρὸς Ἐφορία ,43 Ἐπισκευὲς καὶ συντηρήσεις ,46.Ε.Κ.Ο. Φυσ. Ἀέριο Πλυντήριο κ.ἄ ,47 ωρεὲς - Βοηθήµατα Ε.Φ.Τ ,10 Ἔντυπα καὶ γραφικὴ ὕλη 6.559,76 ιάφ. προµήθειες - ἀναλ. ὑλικὰ ,32 ιάφ. ἔξοδα κοινόχρ. δαπάνες ,63 Ἔξοδα κληροδοτηµάτων ἀκινήτων ,18 Εἰσφορὰ 37% Ἐράνου πρὸς ΓΦΤ 2.997,00 Ἀναλήψεις ,80 Καταθέσεις ,00 Σύνολον ,18 Τὸ ἐξ ,67 ὑπόλοιπο σὲ νέα χρήση εἶχε ἀναλυτικῶς ὡς ἑξῆς: ,69 στὸν Τραπεζικὸ λογαριασµὸ τοῦ Ε.Φ.Τ. καὶ ,98 µετρητά. 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος ,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Βέρρος Ἀθανάσιος ,00 Γεωργακόπουλος Κωνσταντῖνος ,00 Ἔρανος Ἀγάπης ,95 Ζαµπουνιέρη-Βασιλείου Σταµατία ,00 Ζαρµακούπη Εὐδοκία ,00 Καβουλάκου Νταίζη ,00 Καλογεροπούλου Ἀφροδίτη ,00 Κανελλοπούλου ανάη... 50,00 Κανελλοπούλου Εὐγενία... 50,00 Κανελλοπούλου Ἰωάννα ,00 Κοψαχείλης Χαρίλαος... 50,00 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα ,00 Λαγκαδάκης ηµήτριος ,00 Λεόντειο Λύκειο Ν. Σµύρνης ,00 Λιοπύρης Κωνσταντῖνος ,00 Μαλικούτη Ἀθανασία... 50,00 Μαρούγκα Ἑλένη ,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία ,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παναγιωτόπουλος Ἠλίας ,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ ,00 Παπάζογλου Ἰωάννα ,00 Προσκύνηµα εἰς Ἱ.Μ. Ἁγ.Φιλοθέης Ἑκάλη ,00 Τόγια Μαρία... 50,00 Τόπακα Μαρία ,00 Τρέπας Χρῆστος ,00 Χαβέζη-Ζώγα Εἰρήνη ,00 Χατζηδάκη Σµαράγδα... 90,00 Χατζοπούλου Μαίρη... 50,00 Ψύλλα Μαρία ,00 ιάφοροι ωρηταὶ... 75,00 ίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων-Κανάρη ,90 Οἱ Χαιρετισµοὶ Κάθε Παρασκευὴ θὰ τελεῖται στὸ Ναό µας ἡ πρώτη Ἱ. Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισµῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο στὶς 5.00µ.µ. καὶ ἡ δεύτερη στὶς 7.15 µ.µ. Μέγα Ἀπόδειπνο Τὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο τῆς ευτέρας θὰ τελεῖται στὶς 8.00 µ.µ. τὶς ὑπόλοιπες ἡµέρες στὶς 5.30 µ.µ. καὶ ἀπὸ 1ης Μαρτίου στὶς 6.00 µ.µ. Περισσότερες φωτογραφίες καί νέα στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἐνορίας µας: ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη

Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη Ἑβδοµάδα Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς Σέ λίγες ἡµέρες, πού θά εἰσέλθουµε στήν πρώτη ἑβδοµάδα τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς τοῦ Πάσχα θά ἑορτάσουµε τήν ἑβδοµάδα τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς. Τότε µιά λησµονηµένη

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 1 2 Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Δ Ματθαίου. Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις 7 Κυριακῆς Μεγαλομάρτυρος Θωμᾶ Ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ 06:30-08:30 7-8 Παρασκ. - 9 11 12 13 Προκοπίου

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

Η άρνηση του εκλεκτού

Η άρνηση του εκλεκτού Η άρνηση του εκλεκτού Ἁγ. Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Σκέψου, ἀγαπητέ, τὴν αἰτία τῆς ἀρνήσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ποὺ εἶναι ἡ ἀμέλεια, ἡ ὁποία φαίνεται φανερὴ σ αὐτὰ τὰ τρία στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον ἀκολουθοῦσε

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 7 8 Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος. τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό Θέρμη 25/10/2013 Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τίμησε με την παρουσία του τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 35 χρόνων των Εκπαιδευτηρίων Ε. Μαντουλίδη. Τον εορτασμό των 35 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ὁ Ἀρειανισµὸς

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων

Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Ὅ,τι ἐπεδόθη στοὺς Συνέδρους-Νέους καὶ τοὺς Παρατηρητὲς Παραλειπόμενα τῆς 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων Κείμενα Προβληματισμοῦ καὶ Ἀναμνηστικὰ α. Πρόγραμμα Συναντήσεως. β. Κεντρικὴ Εἰσήγησις. γ. Ποιήματα

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ

Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Ἀρχιμανδρίτου Φωτίου Ἰωακεὶμ Λαμπρὴ πανήγυρη ἐπιτελοῦμε, ἀγαπητοὶ ἐνχριστῷ ἀδελφοί! Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ καὶ γεραίρει τὸ θεῖο γεγονὸς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γι αὐτὸ κι ἐμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης:

Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: /0L`qshchr^Σχέδιο 0 0/./2.1/00 1906 μ-μ- O`fd 087 Θέλουν ὅμως ὅλοι τὴν ἀλλαγὴ τῆς ὑπάρχουσας κατάστασης: Μά+ θὰ μοῦ πεῖτε+ ποιός τυφλὸς δὲν θέλει τὸ φῶς του+ ποιός ἄρρωστος δὲν θέλει τὴν γιατρειά του καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου

Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Εγκώμιο στὴν Κοίμηση της Θεοτόκου Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

ΡΑΒΕΝΝΑ STUDIUM HISTORICORUM ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΒΕΝΝΑ ἀνάμεσα στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή STUDIUM HISTORICORUM ΣΤ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ 2730 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη Στὴν μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 7: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 2 Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ. π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΧΕΛΑΙΟ π.βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Η εισήγηση σε πέντε ενότητες Εισαγωγικά Ευχέλαιο και Ευχαριστία Ευχέλαιο και Μετάνοια Το ευχέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας)

(Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) (Σταυροπροσκυνήσεως, Απόκρεω, Αγίου Ιωάννη Κλίμακος, Τελώνη & Φαρισαίου, Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, Τυρινής, Ασώτου, Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας, Ορθοδοξίας) Τ ρ ι ώ δ ι ο Η περίοδος αυτή πήρε το όνομα της από

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες

Τὴν ὥρα ποὺ γραφόταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ θλιβερὲς καὶ αἱματοβαμμένες Τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη Ἰαπωνικὸ πλοῖο πέταξε πανάκριβο μετάξι γιὰ νὰ σώσει Μικρασιάτες* Ἡ ἄγνωστη ἱστορία τοῦ ἐμπορικοῦ καραβιοῦ ἀπὸ τὴν Ἄπω Ἀνατολὴ ποὺ ἔδωσε παράδειγμα ἀνθρωπιᾶς, ἐνῶ οἱ δυτικοὶ «σύμμαχοί»

Διαβάστε περισσότερα

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά.

Φεύγουμε; Μένουμε; * * * Ἀλλὰ κι ἄλλα αντίθετα παραδείγματα νὰ πάρουμε ἱστορικά. Φεύγουμε; Μένουμε; Ἦταν γραμμένο, φίλοι, σὲ τοῖχο: «Μόνη λύση ἡ φυγή»! Ἀπὸ κάτω κάποιος ἄλλος εἶχε γράψει: «Ἡ φυγὴ εἶναι ἧττα»! Καὶ σκέφτηκα. Ἆραγε τί εἶναι ἡ φυγή, λύση ἢ ἧττα; Ἀνδρεία ἢ δειλία; Ἡρωϊσμὸς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 9: Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολή 1 2 433:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια,

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε»

«Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» «Μὴ κρίνετε ἵνα μὴ κριθῆτε» Ο ἱ ἅγιοι Πατέρες ὥρισαν καθ ὅλην τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς -περίοδο ἔντονης προσευχῆς καὶ αὐστηρῆς νηστείας - νὰ διαβάζεται σ ὅλες τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες στὴν Ἐκκλησία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 62 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Η ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ηβάπτιση τοῦ Ἰησοῦ στὸν Ἰορδάνη, ἡ ὁποία περιέχει ὅλα τὰ µυστήρια τῆς σωτηρίας µας, δὲν εἶναι µονάχα ἡ φανέρωσή Του ὡς Μεσσία, ὡς πάσχοντα ούλου τοῦ Κυρίου. Εἶναι ἐπίσης ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Ενότητα 11: Μονοθελητισμός και Μονοενεργητισμός Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Λέκτορας Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης

Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης Ὀρθόδοξος Ἐνημέρωσις «Ἐντολὴ γὰρ Κυρίου μὴ σιωπᾷν ἐν καιρῷ κινδυνευούσης Πίστεως. Λάλει γάρ, φησί, καὶ μὴ σιώπα... Διὰ τοῦτο κἀγὼ ὁ τάλας, δεδοικὼς τὸ Κριτήριον, λαλῶ». (Ὁσ. Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα

Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ. Ποιήματα Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2011 9 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ν.Γ. Λυκομῆτρος ΘΡΟΪΣΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Ποιήματα Τεῦχος 9 - Μάιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς

Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α. Τὰ ΣΩΤΗΡΕΙΑ 2013 εἶναι ἀφιερωμένα στούς Ἁγίους Τόπους καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα τῆς Ἁγίας Γῆς Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φαξ: 210-2816706 site:

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα