ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS"

Transcript

1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ EFG EUROBANK ERGASIAS. Σταρόγιαννης 1, Ι. Καζάκου 1, I. Παππάς 1, Π. Αντωνακόπουλος 2, Β. Καραµπούλα 2, Φ. Κουρµούσης 2, Μ.Κ. Καρασούλας 2 1 EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., Όθωνος 8, , Αθήνα 2 ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ, 3ης Σεπτεµβρίου 53, , Αθήνα KEYWORDS: ISO 14001, Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, ΣΠ, Εφαρµογή, Τραπεζικός Οργανισµός, Περιβαλλοντικοί δείκτες ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια της εφαρµογής Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, η EFG Eurobank Ergasias προχώρησε σε λειτουργικές και διαχειριστικές αλλαγές υιοθετώντας και συστηµατοποιώντας δράσεις όπως η ανακύκλωση χαρτιού σε καταστήµατα και κτίρια, αναπτύσσοντας πολιτική δηµιουργίας πράσινων προϊόντων και διαχείρισης περιβαλλοντικού πιστωτικού κινδύνου. Η κοινή αυτή µελέτη που διενεργήθηκε από στελέχη της Τράπεζας και της Συµβούλου εταιρείας, παρουσιάζει τα στάδια, τις δυσκολίες, τα επιτεύγµατα και τα συµπεράσµατα από το σηµαντικό αυτό έργο. Αναδεικνύει τις πτυχές που έχουν την ουσιαστικότερη σηµασία για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενός Τραπεζικού Οργανισµού µέσα από την εµπειρία που αναπτύχθηκε. IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM BY EFG EUROBANK ERGASIAS D. Starogiannis 1, I. Kazakou 1, I. Pappas 1, P. Antonakopoulos 2, V. Karamboula 2, F. Kourmoussis 2, Μ.Κ. Karasoulas 2 1 EFG Eurobank Ergasias S.A., 8, Othonos Str., , Athens 2 ENNOUS LTD, 53, 3rd September Str., , Athens KEYWORDS: ISO 14001, Environmental Management System, Implementation, EMS, Banking Organization, Environmental indicators SUMMARY EFG Eurobank Ergasias has performed managerial and functional changes required to develop, amongst others, a systematic waste paper management in its branches and buildings but also to adopt a policy for the development of green products and management of environmental risk, for the implementation of the Environmental Management System. This joint paper by EFG Eurobank Ergasias executives and consultants presents the phases, difficulties, successes and conclusions of this major project. It brings to surface the aspects, which are most significant for the promotion of the improvement of the environmental performance of a financial institution through the experience assimilated. 1

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τους Hinterberg et al, για µια µακρά περίοδο οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί δεν συµµετείχαν ενεργά στη βιώσιµη ανάπτυξη [1]. Από τις αρχές, όµως, της δεκαετίας του 1990, έχουν, προοδευτικά, αρχίσει να λαµβάνουν υπόψη τους σοβαρά τα περιβαλλοντικά θέµατα, εφαρµόζοντας πολλές φορές συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το γεγονός αυτό θεωρείται ότι οφείλεται σε λόγους υγιούς επιχειρηµατικής σκέψης και ευαισθησίας των τραπεζών (sound business) αφενός, και αφετέρου στην αυξανόµενη ευαισθησία που αναπτύσσουν οι θεσµικοί επενδυτές (institutional investors) απέναντι στην κοινωνία. Καταλυτικό ρόλο για την αλλαγή αυτή έχει παίξει [2] η ιακήρυξη του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον, για τους Χρηµατοπιστωτικούς και Ασφαλιστικούς Οργανισµούς, η οποία µέχρι τον Ιούλιο του 2004 είχε υπογραφεί από 162 Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς [3]. Στη συνέχεια, θα προσπαθήσουµε να αποδώσουµε τις έννοιες περιβάλλον προστασία του περιβάλλοντος σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης - για ένα τραπεζικό οργανισµό. Σύµφωνα µε την Ένωση των Περιβαλλοντικών Τραπεζιτών (Environmental Bankers Association EBA), υπάρχουν έξι θέµατα τα οποία συνθέτουν την έννοια «προστασία του περιβάλλοντος» και έχουν σηµασία για τις τράπεζες και τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Tα εν λόγω θέµατα είναι [4]: 1. Η αναγνώριση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων των τραπεζικών εργασιών. 2. Η χρηµατοδότηση των πελατών για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών. 3. Οι εσωτερικές λειτουργίες ανακύκλωσης και βιώσιµης ανάπτυξης. 4. Η κοινωνική ευθύνη. 5. Το marketing. 6. Η χρηµατοδότηση βιώσιµων (sustainable) προϊόντων. Τα ίδια θέµατα εµφανίζονται ελαφρά τροποποιηµένα, σε αναφορά που συντάχθηκε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [5], όπου πολύ εύστοχα καταγράφονται οι ρόλοι τους οποίους ένας χρηµατοπιστωτικός οργανισµός καλείται να αναλάβει έναντι του περιβάλλοντος. Οι ρόλοι αυτοί, ακούσιοι ή εκούσιοι, είναι : Ο ρόλος του εκτιµητή που εκτιµά περιβαλλοντικούς κινδύνους και υπολογίζει αποδόσεις. Ο ρόλος του λήπτη των περιβαλλοντικών αλλαγών και των ρευστοποιηµένων περιβαλλοντικών κινδύνων. Ο ρόλος του καινοτόµου που αναπτύσσει νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα για την υποστήριξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Ο ρόλος του ρυπαίνοντος-καταναλωτή που καταναλώνει φυσικούς πόρους. Ο ρόλος του επενδυτή που παρέχει τις επενδύσεις που χρειάζονται για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Ο ρόλος του ισχυρού ενδιαφερόµενου µέρους που ως µέτοχος και δανειστής µπορεί να επηρεάσει τις διοικήσεις των επιχειρήσεων αλλά και να αναλάβει πιστωτικούς κινδύνους. Ενδεχοµένως αρκετές τράπεζες έχουν ήδη υιοθετήσει συστήµατα ανακύκλωσης υλικών και εκλογικευµένης διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας. Η Credit Suisse όµως ήταν η πρώτη Τράπεζα που εφάρµοσε ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος, όπως αυτό ορίζεται στο διεθνές πρότυπο ISO και πιστοποιήθηκε µε ISO 14001: 1996 το Από τότε έχουν ακολουθήσει το παράδειγµά της και άλλες τράπεζες. Η ειδοποιός διαφορά ανάµεσα στην εφαρµογή φιλικά περιβαλλοντικών πρακτικών ή αποσπασµατικών συστηµάτων που ωφελούν το περιβάλλον και στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001, είναι ότι µε το δεύτερο αντιµετωπίζεται το θέµα διεξοδικά, ολοκληρωµένα και συστηµατικά σε όλα τα επίπεδα λαµβάνοντας υπόψη τις άµεσες και τις έµµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. 2

3 2. H EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias απασχολεί εργαζόµενους και δραστηριοποιείται στους τοµείς της τραπεζικής ιδιωτών πελατών (δίκτυο καταστηµάτων, καταναλωτική πίστη, επαγγελµατική πίστη) και της τραπεζικής επιχειρήσεων (χρηµατοδότηση µεγάλων και µεσαίων επιχειρήσεων). Ως ένδειξη της δέσµευσής της στην προστασία του περιβάλλοντος, η Eurobank ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2003 την επίσηµη περιβαλλοντική της πολιτική, ενώ από την άνοιξη του 2004 εφαρµόζει στην Αττική ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης που ακολουθεί τις προδιαγραφές του ISO και έλαβε, για πρώτη φορά στον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα, σχετική πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ το Σεπτέµβριο Σκοπός του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τις άµεσες αλλά και έµµεσες επιπτώσεις που έχουν οι λειτουργίες και οι δραστηριότητες της Τράπεζας σε αυτό, καθώς και η υποστήριξη και προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών δράσεων. Η έναρξη του έργου έγινε τον Οκτώβριο του 2003 και για την ανάπτυξη του συστήµατος η Τράπεζα ξεκίνησε συνεργασία µε την εξειδικευµένη εταιρεία συµβούλων ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ. Από την πλευρά της Τράπεζας συστάθηκε : Οµάδα Έργου (Project Team PT) η οποία εργάστηκε στενά µε τους συµβούλους για το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και εφαρµογή του συστήµατος, Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης (Environmental Steering Committee ESC) η οποία αποτελεί το ανώτατο διοικητικό όργανο του ΣΠ της Τράπεζας. Η Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης αποτελείται από υψηλόβαθµα στελέχη, είναι υπό την προεδρία του Γενικού ιευθυντή Εργασιών, Τεχνολογίας & Οργάνωσης της Eurobank και διευθύνεται, όπως άλλωστε το ίδιο το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, από το ιευθυντή Περιβάλλοντος. 3. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 3.1 ιαγνωστική Επιθεώρηση Βάση του σχεδιασµού και της ανάπτυξης του ΣΠ, αποτέλεσε η αρχική διαγνωστική επιθεώρηση [6], η οποία σκόπευε, στον προσδιορισµό του βαθµού συµµόρφωσης των δραστηριοτήτων και λειτουργιών της Τράπεζας έναντι των απαιτήσεων του προτύπου ISO Πιο συγκεκριµένα, η διαγνωστική επιθεώρηση σκόπευε : Στον προγραµµατισµό ενεργειών σχετικά µε το περιβάλλον. Στη συλλογή πληροφοριών, εντύπων και άλλων εγγράφων σχετικών µε το περιβάλλον Στον προσδιορισµό των ελλείψεων σε σχέση µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Στη διαπίστωση της πληρότητας εφαρµογής της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στον εντοπισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των περιβαλλοντικών θεµάτων της τράπεζας Στη διερεύνηση των δυνατοτήτων υλοποίησης περιβαλλοντικών ενεργειών. Αρχικά, σχεδιάστηκε αναλυτικό ερωτηµατολόγιο µε βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO Το ερωτηµατολόγιο αυτό απαντήθηκε από την Τράπεζα και τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν στην ESC. ιεξήχθησαν δειγµατοληπτικές επιθεωρήσεις κτιρίων και καταστηµάτων της Τράπεζας εντός του Νοµού Αττικής και στάλθηκαν ερωτηµατολόγια σε όλα τα υποκαταστήµατα του Νοµού. Οι απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια, ελήφθησαν υπόψη κατά το σχεδιασµό και εγκατάσταση του συστήµατος. 3

4 3.2 Περιβαλλοντικές πλευρές και σκοποί της τράπεζας Με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη διαγνωστική επιθεώρηση, αναλύθηκαν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες της Τράπεζας και εντοπίστηκαν οι περιβαλλοντικές πλευρές, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που έχουν ή µπορεί να έχουν επίδραση στο περιβάλλον. Κατά το σχεδιασµό των ΣΠ θα πρέπει να εντοπίζονται οι περιβαλλοντικές πλευρές τις οποίες ένας οργανισµός µπορεί να ελέγξει και στις οποίες µπορεί να αναµένεται ότι έχει δυνατότητα παρέµβασης [6]. Οι περιβαλλοντικές πλευρές της Τράπεζας διαχωρίζονται σε αυτές που προέρχονται από τις λειτουργίες της ίδιας της τράπεζας (άµεσες) και σε αυτές που συνδέονται µε τις δραστηριότητες πελατών και υπεργολάβων της (έµµεσες). Στις έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές της Τράπεζας αποδόθηκε η ίδια βαρύτητα µε αυτή που αποδόθηκε στις άµεσες [7], καθώς ισχύει ότι για τους µη βιοµηχανικούς οργανισµούς, όπως οι τοπικές αρχές ή τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, είναι σηµαντικό να συνεκτιµούνται επίσης οι περιβαλλοντικές πτυχές (σ.σ. πλευρές) που συνδέονται µε τις βασικές τους επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Ένα αρχείο καταγραφής που περιορίζεται στις περιβαλλοντικές πτυχές του χώρου και των εγκαταστάσεων ενός οργανισµού δεν θεωρείται επαρκές. [8]. Για την αντιµετώπιση και αξιοποίηση των σηµαντικών της περιβαλλοντικών πλευρών, η Τράπεζα έθεσε τους εξής περιβαλλοντικούς σκοπούς: Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Μείωση και ορθή διαχείριση αποβλήτων. Συµµετοχή προσωπικού σε δράσεις αναβάθµισης του περιβάλλοντος. ηµιουργία πράσινων τραπεζικών προϊόντων. ιαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων (Environmental Risk Management). Για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών σκοπών, η EFG Eurobank Ergasias έθεσε συγκεκριµένους ποσοτικούς όπου ήταν δυνατόν στόχους, καθώς και προγράµµατα επίτευξης αυτών. Για κάθε στόχο ορίστηκε υπεύθυνος παρακολούθησης και για κάθε περιβαλλοντικό πρόγραµµα ορίστηκε οµάδα παρακολούθησης και υλοποίησής 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Το χαρακτηριστικό που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ΣΠ της EFG Eurobank Ergasias είναι η εκτεταµένη εφαρµογή του και ο µεγάλος αριθµός εργαζοµένων που εµπλέκονται. Συγκεκριµένα, το σύστηµα εφαρµόζεται σε όλες τις δραστηριότητες και τα τµήµατα της Τράπεζας, σε όλα τα κτίρια και καταστήµατα και από όλους τους υπαλλήλους στην Αττική. Σηµαντικό τµήµα αποτέλεσε η δηµιουργία µιας οργανωτικής δοµής (βλέπε Σχήµα 1) η οποία θα διασφάλιζε τη συνεχή καλή λειτουργία του συστήµατος, προϋποθέτοντας τη σωστή κατανοµή ευθυνών, µε απώτερους σκοπούς, την εφαρµογή της περιβαλλοντική πολιτικής, τη διάχυση των αποτελεσµάτων της εφαρµογής του ΣΠ εντός της Τράπεζας, αλλά και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων. Η κεντρική µονάδα η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του ΣΠ που εφαρµόζει η EFG Eurobank Ergasias είναι το Γραφείο Περιβάλλοντος του οποίου ηγείται ο ιευθυντής Περιβάλλοντος. Ο ιευθυντής Περιβάλλοντος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του ΣΠ και εξασφαλίζει ότι το σύστηµα εφαρµόζεται, ανασκοπείται και αναβαθµίζεται διαρκώς. Επίσης, εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική πολιτική αναλύεται σε περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους και ότι οι µη συµµορφώσεις αναγνωρίζονται και διορθώνονται αποτελεσµατικά και αποδοτικά, εντός των καθορισµένων χρονικών ορίων. 4

5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ RETAIL BANKING ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ WHOLESALE BANKING ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ FINANCE STRATEGY ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ RISK MANAGEMENT ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΗΜΑ 1. Περιβαλλοντική οργανωτική δοµή της EFG Eurobank Ergasias Συνοπτικά, ορίστηκαν υπεύθυνοι περιβάλλοντος οι οποίοι συντονίζουν τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εφαρµογή και συντήρηση του ΣΠ στις µονάδες που εργάζονται. Ανατέθηκαν υπευθυνότητες, για την επίβλεψη των δράσεων ανακύκλωσης, για την παρακίνηση του προσωπικού να συµµετέχει σε περιβαλλοντικές δράσεις της Τράπεζας, αλλά και για την αναφορά των διορθωτικών και προληπτικών δράσεων στον υπεύθυνο περιβάλλοντος του δικτύου καταστηµάτων. Τέλος, η Νοµική Υπηρεσία της Τράπεζας ανέλαβε την ανεύρεση και συλλογή της ελληνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η οποία αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην αποτελεσµατική εφαρµογή των ΣΠ [9]. 4.1 Εκπαίδευση / Ευαισθητοποίηση / Επικοινωνία Η ιεύθυνση Εκπαίδευσης της EFG Eurobank Ergasias συνέβαλε καθοριστικά και οργάνωσε σεµινάρια εκπαίδευσης των εργαζόµενων που ανέλαβαν περιβαλλοντικές αρµοδιότητες. Κατά την εκπαίδευση, τονίστηκε: η σηµασία της προστασίας του περιβάλλοντος, οι τρόποι µε τους οποίους το επηρεάζει η Τράπεζα, τα οφέλη από τη σωστή εφαρµογή του ΣΠ, αλλά και ο ρόλος του καθενός στη λειτουργία του ΣΠ, για την επίτευξη του στόχου που έθεσε η Τράπεζα να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική επίδοσή της. Το υλικό της εκπαίδευσης αναρτήθηκε στο intranet της Τράπεζας. Επίσης, συµπεριλήφθηκε σχετική περιβαλλοντική ενότητα σε πολλές τραπεζικές εκπαιδεύσεις. Μέσω του intranet και µε τη χρήση των εσωτερικών σηµειωµάτων, το Γραφείο Περιβάλλοντος συνεχώς αποστέλλει πληροφορίες για την περιβαλλοντική διαχείριση, αλλά και ενηµερώσεις για διάφορα περιβαλλοντικά θέµατα. Επίσης, η Τράπεζα σε συνεργασία µε περιβαλλοντική οργάνωση 5

6 διοργάνωσε εθελοντική δράση και συγκεκριµένα καθαρισµό µίας από τις ακτές της Αττικής τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Μέσω του intranet και των Υπευθύνων Περιβάλλοντος ενηµερώθηκε και προσκλήθηκε όλο το προσωπικό. Επιπρόσθετα, µέσω του περιοδικού της τράπεζας EUROBANKER, γίνονται συνεχείς αναφορές σε περιβαλλοντικά θέµατα, στη λειτουργία και στο ρόλο του Γραφείου Περιβάλλοντος, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας µπορεί να προτείνει είτε την ανάληψη περιβαλλοντικής δράσης είτε θέµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας. 4.2 Λειτουργικός έλεγχος των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Τα περιβαλλοντικά θέµατα που προκύπτουν, εµπίπτουν σε όλες τις ιευθύνσεις / Μονάδες της Τράπεζας, καθώς αναγνωρίζοντας τις άµεσες πλευρές εξετάζουµε τις κτιριακές υποδοµές, τις προµήθειες, τους υπεργολάβους, την ασφάλεια, τα πάγια στοιχεία, την κατανάλωση ενέργειας. Για την αντιµετώπιση των έµµεσων επιπτώσεων, έχουµε τη συµµετοχή του risk management, των πιστωτικών καρτών και την ανάπτυξη νέων προϊόντων Αντιµετώπιση των άµεσων περιβαλλοντικών πλευρών Στην εφαρµογή του ΣΠ της EFG Eurobank Ergasias εµπλέκονται αρκετές ιευθύνσεις / Τµήµατα της Τράπεζας, από τις οποίες άλλες έχουν κύριο και άλλες υποστηρικτικό ρόλο. Κύριο ρόλο έχει αναλάβει η νεοσυσταθείσα Υπηρεσία Ανακύκλωσης της Τράπεζας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των διαδικασιών που σχετίζονται µε την ανακύκλωση. Ανακύκλωση χαρτιού έχει ξεκινήσει σε πολλά κτίρια / καταστήµατα της Τράπεζας στην Αττική και εξειδικευµένη εταιρεία πραγµατοποιεί την αποκοµιδή των ανακυκλώσιµων χαρτιών και άλλων χάρτινων υλικών. Σε κάθε όροφο, έχει τοποθετηθεί κατάλληλος κάδος όπου, στο τέλος της ηµέρας, ο κάθε υπάλληλος απορρίπτει τα χαρτιά που οδηγούνται προς ανακύκλωση. Ως ανακυκλώσιµα χαρτιά έχουν αναγνωρισθεί τα χαρτιά εκτύπωσης, οι φάκελοι, οι εφηµερίδες, τα διάφορα ενηµερωτικά και διαφηµιστικά έντυπα καθώς και διάφορες χάρτινες συσκευασίες ενώ, η χωροθέτηση των κάδων ανακύκλωσης ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες: δεν πρέπει να εµποδίζει τη λειτουργία των καταστηµάτων ή κτιρίων οι κάδοι πρέπει να είναι προσβάσιµοι από τον υπεργολάβο ανακύκλωσης χαρτιού. Πέρα από την ανακύκλωση του χαρτιού, η τράπεζα έχει ξεκινήσει πρόγραµµα ανακύκλωσης των toners των εκτυπωτών. Με τα προαναφερθέντα προγράµµατα ανακύκλωσης, επιχειρείται από τη µια, η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της τράπεζας και από την άλλη, η ευαισθητοποίηση του προσωπικού Τα περιβαλλοντικά θέµατα που άπτονται των κτιριακών υποδοµών και των εγκαταστάσεων, αλλά και των τεχνικών υπηρεσιών της Τράπεζας, έχουν να κάνουν µε τη συντήρηση, κατασκευή και ανακαίνιση των κτιρίων, καθώς και τη διαχείριση των αντίστοιχων εργοληπτών κατασκευής / ανακαίνισης / διαχείρισης / συντήρησής τους. Έτσι, κατά την αγορά εξοπλισµού ελέγχονται θέµατα όπως: τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας, δυνατότητα επιστροφής προς επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση επικίνδυνων ουσιών περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Ακόµα, γίνονται έλεγχοι για διαρροές νερού και καταβάλλονται προσπάθειες αποφυγής της σπατάλης, ενώ πλέον, συνειδητοποιήθηκε η σηµασία της ορθής χρήσης, ρύθµισης και συντήρησης των καυστήρων και των κλιµατιστικών. Εξίσου σηµαντικά θεωρούνται ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υπεργολάβων µε περιβαλλοντικά κριτήρια, δηλαδή ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζονται τα απόβλητά τους και ο τρόπος µε τον οποίο εργάζονται. Ο αποσυρόµενος εξοπλισµός (ο οποίος δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλέον από την τράπεζα) χαρακτηρίζεται ως απόβλητο και θα πρέπει να διαχειρίζεται µε βάση την υφιστάµενη 6

7 περιβαλλοντική νοµοθεσία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν, ο εξοπλισµός που προκύπτει από την ανακαίνιση / συντήρηση / διαχείριση κτιρίων, τα έπιπλα, οι ηλεκτρικές συσκευές και ο εξοπλισµός IT (Η/Υ, Εκτυπωτές κτλ). Για τη διαχείριση των αποβλήτων η Τράπεζα προχωρά σε συνεργασίες µε κατάλληλα αδειοδοτηµένες εταιρείες, οι οποίες νοµίµως συλλέγουν και διαχειρίζονται τον εκάστοτε τύπο αποβλήτου Αντιµετώπιση / αξιοποίηση των έµµεσων περιβαλλοντικών πλευρών Με την εφαρµογή ΣΠ από τις Τράπεζες εξασφαλίζεται η ενεργή συµµετοχή του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της οικονοµίας, στην πορεία για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι Τράπεζες λόγω θέσης, µπορούν να πιέσουν τις οικονοµικές δραστηριότητες προς µια περιβαλλοντική συµπεριφορά (λ.χ. αξιολογώντας περιβαλλοντικά τις αιτήσεις δανείων), αλλά και να δώσουν την κατάλληλη ώθηση σε αυτούς που επιθυµούν να εφαρµόσουν ή να επενδύσουν περιβαλλοντικά φιλικές πρακτικές / δράσεις. Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των έµµεσων περιβαλλοντικών πλευρών [10] βοήθησε την Τράπεζα να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τους κινδύνους και τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που σχετίζονται µε το περιβάλλον. Εποµένως, οι αρµόδιες µονάδες της Τράπεζας δραστηριοποιήθηκαν για την εφαρµογή των απαιτήσεων του ΣΠ είτε µε την αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχουν οι χορηγήσεις δανείων, είτε µε τη δηµιουργία και προώθηση πράσινων προϊόντων. Η Τράπεζα εφαρµόζει, λοιπόν, διαδικασία αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου των χορηγήσεων δανείων τουλάχιστον στις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλής όχλησης [11, 12], καθώς η εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας για τέτοιου είδους επιχειρήσεις γίνεται ολοένα και πιο δεσµευτική [13]. Ταυτόχρονα η Τράπεζα προωθεί πράσινα τραπεζικά προϊόντα,, τα οποία συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράδειγµα τέτοιων προϊόντων είναι η πιστωτική κάρτα WWF Visa, της οποίας η χρήση, ενισχύει οικονοµικά τη δράση της οµώνυµης περιβαλλοντικής οργάνωσης χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής χρήστης. Επίσης, έχει θεσπίσει προνοµιακά δάνεια, για την αντικατάσταση των παλαιών TAXI και λεωφορείων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, για την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (λ.χ. αιολικά πάρκα), και για τη χρήση φυσικού αερίου από βιοµηχανίες στις παραγωγικές τους δραστηριότητες. Τέλος, όπως ήδη προαναφέρθηκε, η Τράπεζα εκφράζοντας την περιβαλλοντική της ευαισθησία χρηµατοδοτεί και συµµετέχει σε δράσεις περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων. 4.3 Μέτρηση της περιβαλλοντικής επίδοσης Η µέτρηση δεικτών επίδοσης αποτελεί σηµαντικό εργαλείο κατά τη λήψη διοικητικών αποφάσεων για έναν οργανισµό καθώς τον βοηθά να αξιολογήσει την πρόοδό του σε σχέση µε τους προκαθορισµένους στόχους που έχει θεσπίσει. Οι είκτες Περιβαλλοντικής Επίδοσης (Environmental Performance Indicators EPI ), σε συνδυασµό µε κοινωνικούς και οικονοµικούς δείκτες, επιτρέπουν στους οργανισµούς να µετρούν την οικολογική αποδοτικότητα (eco-efficiency) και τη βιωσιµότητα (sustainability), µε σκοπό τη διαφάνεια της προόδου και τη συνεχή βελτίωση [2]. Για την ανάπτυξη δεικτών περιβαλλοντικής επίδοσης της EFG Eurobank Ergasias, χρησιµοποιήθηκε η διεθνής βιβλιογραφία [2, 14]. Πιο συγκεκριµένα, οι δείκτες που χρησιµοποιούνται από την Τράπεζα χωρίζονται σε: ιοικητικούς είκτες που σχετίζονται µε τα προϊόντα της Τράπεζας και σε Λειτουργικούς. 7

8 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΠ Το µέγεθος και η πολυπλοκότητα της Τράπεζας, ο αριθµός των υπαλλήλων της, η γεωγραφική κατανοµή των σηµείων της, το είδος της επιχειρηµατικής της δραστηριότητας και η πρωτοτυπία σε Πανελλαδικό επίπεδο στον κλάδο είναι οι δυσκολίες εφαρµογής και αποδοχής ενός συστήµατος που διαχειρίζεται περιβαλλοντικά θέµατα. Παρόλα αυτά, η EFG Eurobank Ergasias ξεπέρασε τις δυσκολίες και όχι µόνον έθεσε σε εφαρµογή αλλά και πιστοποίησε σε 9 µήνες από την έναρξη του έργου το Σύστηµά της για το Περιβάλλον, αποδεικνύοντας την πρωτοπόρο θέση της στον κλάδο. Από το έργο διαφάνηκε η σχέση Περιβάλλοντος και Χρηµατοπιστωτικών πολιτικών µιας αναµφισβήτητα επιτυχηµένης Τράπεζας πανελλήνιας εµβέλειας. Καθοριστικός παράγοντας ήταν η υιοθέτηση περιβαλλοντικά καινοτόµων πρακτικών από την πλειοψηφία των υψηλόβαθµων στελεχών της. Η συνεχής εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, η έγκαιρη ενηµέρωση, η µε πολλούς τρόπους προσπάθεια ευαισθητοποίησης των υπαλλήλων της Τράπεζας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η εµπειρία από την εγκατάσταση και εφαρµογή του ΣΠ στην Τράπεζα έχει αναδείξει: Την ανάγκη για δοµηµένη και κατάλληλη για τον οργανισµό περιβαλλοντική επισκόπηση. Τη σπουδαιότητα του σχεδιασµού µιας απλής αλλά κατάλληλης οργανωτικής δοµής. Την αποφασιστική δέσµευση των διοικητικών και υψηλόβαθµων στελεχών. Την τεράστια αξία έγκαιρης εσωτερικής προβολής και διάχυσης του ιδεώδους της προστασίας του περιβάλλοντος για την αξιοποίηση της συµβολής του κάθε ενός από τους εργαζόµενους ανά την Ελλάδα. Τη δυσκολία της επισήµανσης και βελτίωσης των έµµεσων περιβαλλοντικών πλευρών και την αναγκαιότητα τα περιβαλλοντικά οφέλη να συνδέονται και µε απτά επιχειρηµατικά οφέλη. Τέλος, µέσα από αυτό το έργο, διαφάνηκε η σχέση της οικονοµίας και του περιβάλλοντος όπως αυτή θεσπίστηκε ως αξία µε τη διακήρυξη του Ρίο και την εισαγωγή της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυξης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Hinterberg F. Dr, D. Bannasch, K. Schlegelmilch, H. Stiller, T. Orbach and A. Mündl (1998) Greening the Financial Sector, International Business Forum, Wuppertal Institute, Germany, 2. Schmid-Schonbein O. and A. Braunschweig (2000) EPI-Finance 2000: Environmental Indicators for the Financial Industry, EPI-Finance Project Group 3. Financial Institutions Initiative Signatories (unepfi.net/index.htm), Οκτώβριος Environmental Bankers Association (2002) Your Financial Institution and the Environment, Environmental Bankers Association 5. European Commission (1997): Delphi International Ltd. in association with Ecologic GmbH The role of financial institutions in achieving sustainable development (Report to the European Commission), Nov ΕΛΟΤ (1997) ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης Προδιαγραφές µε καθοδήγηση για τη χρήση τους (ISO 14001:1996), ΕΛΟΤ ΑΕ, Αθήνα 7. Κανονισµός 761/2001/ΕΚ (2001) Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Μαρτίου 2001 για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 114 8

9 8. Σύσταση 2001/680/ΕΚ (2001) Σύσταση της Επιτροπής της 7ης Σεπτεµβρίου σχετικά µε κατευθύνσεις για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS), Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L Τσιτσιά Α., Σ.Χ. Μπίκος, Β. Καραµπούλα (2003), Μαθήµατα από την Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Περιβαλλοντικής ιαχείρισης σε ΜΜΕ στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου HELECO 03, TEE, Αθήνα, Furrer B. and H. Hungeschmidt (1999) Financial Services and ISO 14001: The Challenge of Determining Indirect Environmental Aspects in a Global Certification, GMI, Vol. 28, pp , Greenleaf Publishing, Winter ΚΥΑ 13727/724 Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µε τους βαθµούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδοµικά διατάγµατα, ΦΕΚ 1087Β/ ΚΥΑ 15393/2332 Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε µε το Άρθρο 1 του Ν. 3010/2002, ΦΕΚ 1022Β/ Νόµος 2965/2001 Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 270Α/ Schmid-Schobein O., G. Oetterli, S. Furter (2003), VfU Indicators 2003: Internal Environmental Performance Indicators for the Financial Industry, VfU, Germany (Public Draft 1.0) 9

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πλαίσιο Ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης (ΣΠ ) είναι ένα εργαλείο διαχείρισης για εταιρίες και άλλους οργανισµούς µε σκοπό την αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector

UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας UNEP FI Workshop, 18th January 2007 Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector ΟδηγόςΑειφορίαςγια Τράπεζες και Ασφαλιστικές: Πώς να εφαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον Sustainability and CSR in the Banking and Insurance Sector Ευρωπαϊκά και Ελληνικά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον ρ. Κ. Αραβώσης Πρόεδρος ΠΑΣΕΠΠΕ ΘΕΣΜΟΣ Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012

Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη. Γιώργος Αντωνιάδης. ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Green Banking: Στηρίζοντας την Πράσινη Ανάπτυξη Γιώργος Αντωνιάδης ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Green Banking ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πτολεµαϊδα 09-07-2012 Οικονοµία και Περιβάλλον Η ανάπτυξη της οικονοµίας, µέσα

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ: Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Καπετανάκη Κ. 1, Καπασσά Μ. 2 1 Περιβαλλοντολόγος Μsc-Υπεύθυνη Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200

Σύµβουλοι Μηχανικοί. Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος. ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 Σύµβουλοι Μηχανικοί Λεωφόρος Ηρακλείου 350, Νέα Ιωνία, 3 ος Όροφος ΤΗΛ: (+30) 211 77 05 100 (10 Γραµµές) FAX: (+30) 211 77 05 200 www.abec.gr - info@abec.gr Η Athens Business Engineering Consulting-ABEC,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ & Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ η εταιρεία Τα οφέλη µίας πράσινης ή ορθότερα βιώσιµης αναβάθµισης υφιστάµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα πρότυπα & Αειφορία

Νέα πρότυπα & Αειφορία Χαράλαμπος Αγγελούδης Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Ο ουσιαστικός ρόλος των προτύπων στην Αειφόρο ανάπτυξη Το όραμα του ISO για τα προϊόντα του είναι να «αναγνωρίζονται και να γίνονται σεβαστά

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ AMAZE A.E. ΕΚΔΟΣΗ 02 Αθήνα, 26/5/2011 Σελίδα 2 από11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ... 4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 5 ΓΕΝΙΚΑ... 5 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο

Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Δημόσιες Συμβάσεις στην Κύπρο Εισαγωγή Η πολιτική της προώθησης των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, όσο και της Εθνικής Στρατηγικής για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι πρωτοβουλίες της Τράπεζας Πειραιώς Βρ. Ζάβρας Μονάδα Περιβάλλοντος Τράπεζας Πειραιώς greenbanking@piraeusbank.gr EnergyRes - Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Τεχνολογικές και

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Eταιρικη Κοινωνικη Ευθυνη Ως έννοια,η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν την ηθική συμπεριφορά των επιχειρήσεων όσον αφορά στις σχέσεις τους με την κοινωνία,

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στόχος Βασικές έννοιες για την ποιότητα και τα συστήματα ποιότητας Έννοια της ποιότητας και των συστημάτων ποιότητας Τεκμηρίωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ. Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και ΜΜΕ Δρ. Νικολάου Ιωάννης Λέκτορας Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων

Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων Ενθάρρυνση για την έναρξη των Πράσινων ηµόσιων Συµβάσεων ηµήτρης Γιάκος Περιβαλλοντολόγος, MSc Τι είναι οι Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ο όρος πράσινες ή οικολογικές δηµόσιες συµβάσεις αναφέρεται στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες,

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, Αγαπητοί/ες κύριοι/ες, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελλάδα, στα πλαίσια της ορθολογικής εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων με σκοπό την τελική τους διάθεση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου»

«Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) 2013 Απρίλιος 2014 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα 5. Συνθήκες Εργασίας 6. Περιβάλλον 7. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Αγαπητές φίλες και φίλοι, Αγαπητές φίλες και φίλοι, Θα ήθελα πρώτα απ όλα να σας ευχαριστήσω θερμά που μας τιμάτε με την παρουσία σας στη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση-ημερίδα, για την παρουσίαση των νέων διαδικτυακών υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σελίδα 1 από 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕAC-LAB-01 Σχεδιασµός, Εφαρµογή & Επιθεώρηση Συστήµατος ISO 17025 Ηµέρα 1 η Ώρα 09:00 Ώρα 09:15 Εισαγωγή Παρουσίαση Εισηγητών & Συµµετεχόντων Εισαγωγή στη ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων

Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Προγραμματισμός Κατάρτισης και Στρατηγική του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων Χριστίνα Ζερβού Η έννοια της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων/ The concept of waste prevention Πληθυσμιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS. Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ISO 14001/EMAS Φελέκη Ελένη, Χημικός Μηχανικός, MSc 18/05/2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Εργαλεία οικολογικού σχεδιασμού Ανάγκες έκδοσης κανονισμών και προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα GreenBuilding

Το πρόγραμμα GreenBuilding EUROPEAN COMMISSION Το πρόγραμμα GreenBuilding Λένα Λαμπροπούλου Αρχιτέκτων Μηχ/κος MSc ΚΑΠΕ - Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΑΘΗΝΑ, 31 Μαίου 2006 Στόχοι της Πολιτικής της Ε Ε για τη Ενέργεια και το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO. Διαχείριση της Ποιότητας των Υπηρεσιών Φύλαξης C H A M P I O N Α Ν Α Τ Ο Λ Η ΑΕ Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Τ Η Τ Α Σ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Α Π Α Ν Τ Ο Σ Ε Ι Δ Ο Υ Σ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΗΣ 2, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Τ.Κ. 12351 ΤΗΛ:2105451114 FAX:2105624401

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΕΤΑΙΡ ΙΚΗ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ . ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...- 1 - ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 2 - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ... - 3 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... - 4 - ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... - 5 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ... - 6 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 2008 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΕΛΛΑΔΑ Η Sonae Sierra στην Ελλάδα Η Sonae Sierra αϖοτελεί µία διεθνή εταιρεία ϖου εξειδικεύεται στα εµϖορικά κέντρα, µε ϖάθος για την εισαγωγή καινοτοµίας στη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015

Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Οι αλλαγές του νέου προτύπου ISO 14001:2015 Νικόλαος Σηφάκης Αναπληρωτής Διευθυντής Πιστοποίησης Οκτώβριος 2014 Το νέο πρότυπο. ISO/DIS 14001:2015: Environmental management systems Requirements with guidance

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΕΛΙΔΑ 1 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 2 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001:2004 & EMAS 761/2001) 2 3 Μετρήσεις 4 4 Στόχοι του Σ.Π.Δ. 5 5 Ανασκόπηση Σ.Π.Δ. 6 6 Επικύρωση Δήλωσης 8 7 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Δηµιουργήσαµε την Alpha Green το 1999 µε στόχο µια εταιρεία πρότυπο που θα παρέχει λύσεις στα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Η ταυτότητα µας γεννήθηκε µαζί µε τη διατύπωση του επιχειρηµατικού µας οράµατος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA

Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Υπεργολάβοι Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Αττικής Χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του Χρηματοδοτικού Εργαλείου JESSICA Αθήνα, 21 Απριλίου 2015 Περιεχόμενα 1. Χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός

Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση Υλικών Συσκευασίας και άλλων προϊόντων Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων Εισηγητής : Π. Κουτσογιαννόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Νόµος Πλαίσιο 2939/2001

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο

Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ecolabels και εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο Ομιλητής: Παναγιώτης Μουρτοπάλλας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, MSc, MBA CEO & co-founder Η ενεργειακή πρόκληση

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008

Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Σχέδιο Προγράµµατος Προώθησης των προϊόντων της στην εσωτερική αγορά και τις τρίτες χώρες Καν (ΕΚ) 03/2008 & Καν (ΕΚ) 501/2008 Κατάθεση 30/09/2012 Αγροδιατροφική Σύµπραξη - Κρητικό Διατροφικό Πρότυπο Αγροδιατροφική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας

Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Λίγα λόγια για την εταιρία 121 χρόνια λειτουργίας Στις 15 Ιουνίου 1891, ιδρύεται η Εθνική Ασφαλιστική με πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος & σε συνεργασία με τα 4 κορυφαία ιδρύματα της χώρας Αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 3-4 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA)

Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA) Διευκολύνοντας τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου για τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη European Agency for Safety and Health

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΝΕΤ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Στις σελίδες που ακολουθούν παρατίθεται το πλήρες κείμενο πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α

Σ χ ε δ ι α σ μ o ς. Α π ο κ ο μ ι δ h. Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η. Μ ε τ α φ ο ρ a. Α ν α κ y κ λ ω σ η. Κ α θ α ρ ι σ μ o ς. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Σ χ ε δ ι α σ μ o ς Α π ο κ ο μ ι δ h Μ ε τ α φ o ρ τ ω σ η Μ ε τ α φ ο ρ a Α ν α κ y κ λ ω σ η Κ α θ α ρ ι σ μ o ς Ε π ε ξ ε ρ γ α σ i α Π λ y σ η κ a δ ω ν Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 Χάρη στη μακρόχρονη

Διαβάστε περισσότερα

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος

στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος «Πράσινες Προμήθειες στο Δήμο Αμαρουσίου» 5 Νοεμβρίου 2008 Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών Λιναρδάτος Ευθύμιος 1 Περιεχόμενα Ο Δήμος Αμαρουσίου και το περιβάλλον Το Ενιαίο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αμαρουσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του ΠΤ Κ Θ του ΤΕΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF CHEMICAL ENGINEERS Αριστείδου 99, 17672, Καλλιθέα Αττικής Τηλ.: 210 9536775-6, Fax: 210 9536777 99 Aristidou, Kallithea EL17672 Attiki Greece

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Έκδοση/ Τροποποίηση: 01/00 Συντάχθηκε από / Υπογραφή: Ν. Σηφάκης Ηµεροµηνία σύνταξης: 2008/07/29 Αξιολογήθηκε από / Υπογραφή: Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία αξιολόγησης: 2008/07/30

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα