«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»"

Transcript

1 «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον, όπου το εµπόριο έχει ξεφύγει από τα όρια των εθνικών αγορών, η διαχείριση της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας τροφίµων έχει αναδειχθεί, µεταξύ άλλων, ως βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της βιωσιµότητας µιας επιχείρησης. Τα εργαλεία που µπορεί να χρησιµοποιήσει µια επιχείρηση περιλαµβάνουν: Συστήµατα ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) Συστήµατα ιαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001) Συστήµατα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων (Σύστηµα ΑΚΚΣΕ) Οι τρεις βασικές έννοιες ποιότητα, περιβάλλον και ασφάλεια τροφίµων συσχετίζονται µεταξύ τους. Η µεταξύ τους σύνδεση παρουσιάζεται σχηµατικά ακολούθως:

2 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α Κ Κ Σ Ε ΟΡΘΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ / ΟΡΘΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Τα Συστήµατα ιαχείρισης στηρίζουν τη λειτουργία τους είτε σε πρότυπα, είτε σε Κώδικες Πρακτικής (π.χ. Codex Alimentarius) ή σε απαιτήσεις της νοµοθεσίας (π.χ. 93/43/ΕΚ). Πρότυπο είναι ένα έγγραφο που έχει καθιερωθεί µε συναίνεση και έχει εγκριθεί από ένα αναγνωρισµένο φορέα και παρέχει για κοινή και επαναλαµβανόµενη χρήση κανόνες, κατευθυντήριες γραµµές, µε σκοπό την επίτευξη βέλτιστου βαθµού τάξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής. Παραδείγµατα προτύπων: ISO 9001 (διαχείριση ποιότητας) ISO 14001, (διαχείριση περιβάλλοντος) ΕΛΟΤ 1416, EN ISO 22000, DS 3027 (διαχείριση ασφάλειας τροφίµων) ΕΛΟΤ 1801 (διαχείριση υγιεινής & ασφάλειας εργαζοµένων) Αρµόδιοι φορείς για την έκδοση προτύπων είναι: Σε παγκόσµιο, επίπεδο ο ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (ISO). Σε ευρωπαϊκό, επίπεδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) Στην Ελλάδα, ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) Εκτός από τα διεθνή, ευρωπαϊκά & εθνικά πρότυπα υπάρχουν και ιδιωτικά, όπως: BRC (British Retail Consortium) IFS (International Food Standard)

3 που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων και αναπτύχθηκαν από µεγάλες αλυσίδες υπεραγορών ή χονδρεµπόρους τροφίµων. Α. ιαχείριση Ποιότητας Ορισµός : Ποιότητα είναι ο βαθµός στον οποίο ένα σύνολο (έµφυτων) χαρακτηριστικών (φυσικά, λειτουργικά, αισθητικά, συµπεριφοράς, εργονοµικά κ.α.) πληροί απαιτήσεις (ανάγκη ή προσδοκία που διατυπώνεται ρητά, υπονοείται ή είναι υποχρεωτική). Τα βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν την ποιότητα είναι: ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ - ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ Για τη διαχείριση της ποιότητας απαιτείται να ακολουθηθούν συγκεκριµένα βήµατα: ΑΡΧΕΣ προσδιορισµός Αναγκών & Προσδοκιών πελάτη καθορισµό Πολιτικής & Στόχων Ποιότητας προσδιορισµός ιεργασιών & Ευθυνών προσδιορισµός και παροχή Πόρων καθορισµός & εφαρµογή Μέτρησης αποτελεσµατικότητας διεργασιών προσδιορισµός Μέσων Πρόληψης Λαθών / Προβληµάτων καθορισµός & εφαρµογή διεργασίας ιαρκούς Βελτίωσης Οι κάτωθι οκτώ Αρχές θα πρέπει να ληφθούν υπ` όψη, όταν αναπτύσσεται ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, για να καλύψει τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000: 1. Εστίαση στον Πελάτη Οι οργανισµοί στηρίζονται στους πελάτες τους και για το λόγο αυτό, θα πρέπει να κατανοούν τις τρέχουσες και τις µελλοντικές ανάγκες τους, να ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και να προσπαθούν να υπερβούν τις προσδοκίες τους. 2. Ηγεσία

4 ιοίκηση του οργανισµού πρέπει να παρέχει κατεύθυνση, καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία του οργανισµού. 3. Εµπλοκή των Ατόµων Τα άτοµα σε όλα τα επίπεδα είναι η πεµπτουσία του οργανισµού και η πλήρης συµµετοχή τους επιτρέπει να αξιοποιούνται οι ικανότητές τους προς όφελος του οργανισµού. 4. ιεργασιο-κεντρική Προσέγγιση (Προσέγγιση ως ιεργασία) Ένα επιθυµητό αποτέλεσµα επιτυγχάνεται πιο αποδοτικά, όταν οι σχετικοί πόροι και δραστηριότητες διαχειρίζονται ως µια διεργασία. 5. Προσέγγιση της ιαχείρισης ως Σύστηµα Ο προσδιορισµός, κατανόηση και διαχείριση ενός συστήµατος αλληλοεξαρτώµενων διεργασιών ως ένα σύστηµα, συµβάλλει στην αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα του οργανισµού κατά την επίτευξη των αντικειµενικών στόχων του. 6. ιαρκής Βελτίωση Η διαρκής βελτίωση της συνολικής απόδοσης του οργανισµού θα πρέπει να αποτελεί µόνιµο αντικειµενικό στόχο του οργανισµού. 7. Προσέγγιση στη Λήψη Αποφάσεων Βάσει Γεγονότων Αποτελεσµατικές αποφάσεις βασίζονται στη λογική ή στην ανάλυση των δεδοµένων. 8. Σχέσεις Αµοιβαίου Οφέλους µε τον Προµηθευτή Η ικανότητα του οργανισµού και των προµηθευτών να δηµιουργήσουν σχέσεις αµοιβαίου οφέλους. Η οικογένεια των προτύπων ISO 9000 έχει αναπτυχθεί µε σκοπό να βοηθήσει οργανισµούς, κάθε τύπου και µεγέθους, να εφαρµόσουν και να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά συστήµατα διαχείρισης ποιότητας. Περιλαµβάνει: ISO 9001: 2000 Συστήµατα ιαχείρισης της Ποιότητας - Απαιτήσεις ISO 9004: 2000 Συστήµατα ιαχείρισης της Ποιότητας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για Βελτίωση της Επίδοσης ISO 9000: 2000 Συστήµατα ιαχείρισης της Ποιότητας Θεµελιώδης Αρχές και Λεξιλόγιο

5 Το 9001:2000 είναι το µοναδικό πρότυπο από τα ανωτέρω, ως προς το οποίο µια εταιρεία µπορεί να πιστοποιηθεί. Κύριος λόγος για την έκδοση του, είναι να δοθεί στους χρήστες η δυνατότητα να προσθέτουν αξία στις δραστηριότητές τους και να βελτιώνουν διαρκώς την απόδοσή τους, µέσω της επικέντρωσης στις βασικές διεργασίες του οργανισµού. Υιοθετεί τη φιλοσοφία: Πρόληψη παρά Εντοπισµός & ιαρκής Βελτίωση. Η εφαρµογή του στις βιοµηχανίες τροφίµων µπορεί να γίνει µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου ΕΝ ISO Η φιλοσοφία στην οποία στηρίζεται το πρότυπο ISO 9001:2000 παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήµα: ιαρκής Βελτίωση του Συστήµατος ιαχείρισης Ποιότητας Πελάτης ( 5) Ευθύνη της ιοίκησης Πελάτης ( 6) ιαχείριση Πόρων ( 8) Μέτρηση, Ανάλυση, Βελτίωση Ικανοποίηση Απαιτήσεις Εισερχόµενα ( 7) Υλοποίηση Προϊόντος Εξερχόµενα Η Ολική Ποιότητα είναι µια ολοκληρωµένη φιλοσοφία που προωθεί τον ολικό µετασχηµατισµό της επιχείρησης. Πρόκειται για µια προσπάθεια για συνεχή βελτίωση σε όλους τους τοµείς, που αποσκοπεί

6 στην ικανοποίηση του πελάτη στην ορθή διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας στην αρµονική συνεργασία στην ενθάρρυνση της προσωπικής πρωτοβουλίας στη δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας. Β. ιαχείριση Περιβάλλοντος Περιβάλλον ορίζεται ο χώρος στον οποίο λειτουργεί ένας οργανισµός, συµπεριλαµβανοµένου * του αέρα, * του νερού, * του εδάφους, * των φυσικών πόρων, * της χλωρίδας, * της πανίδας, * των ανθρώπων και της µεταξύ τους σχέση Περιβαλλοντική ιαχείριση: η διαδικασία µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας ενός οργανισµού µέσω του ελέγχου των λειτουργιών οι οποίες επιδρούν ή δύναται να επιδρούν στο περιβάλλον. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης: το µέρος του συνολικού συστήµατος διαχείρισης το οποίο συµπεριλαµβάνει οργανωτική δοµή, δραστηριότητες σχεδιασµού, ευθύνες, πρακτικές, διαδικασίες, διεργασίες και µέσα για την ανάπτυξη, εφαρµογή, επίτευξη, ανασκόπηση και διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής Η σειρά προτύπων ISO περιλαµβάνει: ISO 14001:1996 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Προδιαγραφές µε καθοδήγηση για την χρήση τους. ISO 14004:1996 Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Γενικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά για αρχές, συστήµατα και τεχνικές υποστήριξης. ISO 14050:1996

7 Λεξιλόγιο για Συστήµατα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης. Εκδόθηκε το πρότυπο ISO 14001:2004. Περίοδος προσαρµογής έως 15 Μαΐου Παράλληλα µε τη δηµιουργία του προτύπου ISO αναπτύχθηκε και το Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής ιαχείρισης και Ελέγχου EMAS (Eco Management and Audit Scheme), στο οποίο µπορούν να συµµετέχουν εθελοντικά επιχειρήσεις. Κανονισµός 761/2001 «για την εκούσια συµµετοχή οργανισµών στο κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου». Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης, πιο αυστηρό από το ISO Είναι αναγνωρισµένο µόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του συστήµατος είναι η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των ευρωπαϊκών οργανισµών, καθώς και της πληροφόρησης του κοινού και άλλων ενδιαφεροµένων. Απαιτεί από την εταιρεία δηµοσιοποίηση δήλωσης για περιβαλλοντική διαχείριση και πρόσβαση οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου στο σύστηµα της. Γ. ιαχείριση Ασφάλειας Τροφίµων HACCP (ΑΚΚΣΕ): σύστηµα ιαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίµων Συστηµατική προσέγγιση στην εκτίµηση των κινδύνων που σχετίζονται µε διαδικασίες παραγωγής τροφίµων και ο καθορισµός των µέσων ελέγχου αυτών. Ο όρος ΑΚΚΣΕ είναι ακρωνύµιο του Ανάλυση Κινδύνου Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου, όπως ο όρος HACCP είναι ακρωνύµιο του Hazard Analysis Critical Control Points. Το σύστηµα εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στις Ηνωµένες Πολιτείες για την παραγωγή ασφαλών τροφίµων του προγράµµατος αεροναυπηγικής της NASA. Το HACCP βασίστηκε στον ποιοτικό έλεγχο, τη µικροβιολογία και τη διαχείριση κινδύνων. Το σύστηµα αναπτύχθηκε περαιτέρω, από την Υπηρεσία Ελέγχου Τροφίµων και Φαρµάκων (Food and Drug Administration) της Αµερικής και την εταιρεία Pillsbury για να διασφαλιστεί η υγιεινή επεξεργασία των χαµηλής οξύτητας κονσερβοποιηµένων τροφίµων. Μετά από αυτή την επιτυχηµένη δοκιµή, το HACCP άρχισε να εφαρµόζεται σε όλους τους τοµείς της βιοµηχανίας τροφίµων σε παγκόσµια κλίµακα. Το HACCP σχεδιάστηκε κυρίως για να προλαµβάνει και όχι να θεραπεύει και είναι ένα σύστηµα ελέγχου, το οποίο διασφαλίζει την

8 υγιεινή του τροφίµου, αφού αναγνωρίσει τους κινδύνους και αναπτύξει προστατευτικά µέτρα για τον έλεγχό τους. Σήµερα το σύστηµα HACCP έχει υιοθετηθεί παγκόσµια, αν και µερικές χώρες έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες προσεγγίσεις του συστήµατος για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων. «Προαπαιτούµενα» + HACCP Ασφαλές Τρόφιµο Προαπαιτούµενα βασικές δραστηριότητες που επηρεάζουν την υγιεινή του τροφίµου. Προαπαιτούµενα Συστήµατος ΑΚΚΣΕ: 1. Εγκατάσταση (κάτοψη) 2. Εξοπλισµός (σχεδιασµός - συντήρηση) 3. Μεταφορικά µέσα (µεταφορά) 4. Καθαρισµός-Απολύµανση (Έλεγχος ενοχλητικών ζώων Μυοκτονία / Εντοµοκτονία) 5. Εκπαίδευση προσωπικού (Ο. Β. Π. - Ο. Υ. Π.) 6. Έλεγχος πρώτων υλών Αξιολόγηση προµηθευτών 7. Ιχνηλασιµότητα Ανάκληση µη συµµορφούµενων Η οδηγία 93/43/ΕC για την υγιεινή των τροφίµων απαιτεί ότι: Οι επιχειρήσεις τροφίµων επισηµαίνουν κάθε στάδιο στις δραστηριότητές τους, που είναι κρίσιµο για την διασφάλιση της υγιεινής των τροφίµων και µεριµνούν για την αναγνώριση καταλλήλων διαδικασιών για την ασφάλεια αυτών, οι οποίες εφαρµόζονται, τηρούνται και αναθεωρούνται στη βάση των παρακάτω αρχών, που χρησιµοποιούνται στην ανάπτυξη του συστήµατος ΑΚΚΣΕ (HACCP): Ανάλυση των δυνητικών κινδύνων κατά την παραγωγική διαδικασία των τροφίµων. Αναγνώριση των σηµείων των διαδικασιών, όπου µπορούν να λάβουν χώρα κίνδυνοι για τα τρόφιµα. Απόφαση για το ποιο από τα αναγνωρισµένα σηµεία είναι κρίσιµο για την ασφάλεια του τροφίµου τα κρίσιµα σηµεία, Καθορισµός και εφαρµογή αποτελεσµατικών διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης των κρισίµων σηµείων. Ανασκόπηση της ανάλυσης των κινδύνων του τροφίµου, των κρισίµων σηµείων ελέγχου και των διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης περιοδικά ή όταν οι παραγωγικές διαδικασίες του τροφίµου αλλάζουν.

9 Οι επτά αρχές του συστήµατος HACCP είναι οι ακόλουθες: 1. Ανάλυση προϊόντος, αναγνώριση κινδύνων και καθορισµός µέτρων ελέγχου. 2. Αναγνώριση κρισίµων σηµείων ελέγχου (ΚΣΕ). 3. Καθορισµός στόχων και κρισίµων ορίων για κάθε ΚΣΕ. 4. Εγκατάσταση διαδικασιών παρακολούθησης για κάθε ΚΣΕ. 5. Εγκατάσταση διαδικασιών διορθωτικών ενεργειών για κάθε ΚΣΕ. 6. Εγκατάσταση διαδικασιών επαλήθευσης του Συστήµατος ΑΚΚΣΕ. 7. Εγκατάσταση διαδικασιών γραπτής τεκµηρίωσης. Τα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή συστήµατος ΑΚΚΣΕ είναι: Παραγωγή ασφαλούς τροφίµου χαµηλή επικινδυνότητα. Βελτίωση αξιοπιστίας της επιχείρησης. Συµµόρφωση µε την νοµοθεσία. Υψηλή επαγρύπνηση για την ασφάλεια του τροφίµου. Μείωση απωλειών προϊόντων. Μείωση αριθµού παραπόνων πελατών. Αυξηµένη πρόσβαση στο µερίδιο της αγοράς. Επιδεικνύει την προσήλωση της εταιρίας.

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης;

13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; 13. ιαχείριση της Ποιότητας µε βάση το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000 13.1 Γιατί ένα Σύστηµα ιαχείρισης; Όπως αναπτύχθηκε στα προηγούµενα, ένα Σύστηµα ιαχείρισης αποτελεί ένα από τα πλέον κατάλληλα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ)

ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) κ ε φ ά λ α ι ο 1 ΙΟΙΚΗΣΗ Η ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ( ΟΠ) 1.1 Ε ΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΟΠ Σε όλο τον κόσμο η φήμη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών έχει πληγεί σημαντικά από διαφόρων ειδών κρίσεις. Αμέτρητα προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τµήµα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία του τµήµατος λογιστικής Εισηγητής: Γαβριλάκης Νεκτάριος ΘΕΜΑ: Η ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2).

IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5. Pierre Mendθs-France Grenoble 2). IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (Ε.Κ.Ε.): Η ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Tης Βαρβάρας Γεωργοπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τις αρχές της βιοµηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ - Απρίλιος 2014 - Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Εισαγωγή Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΑΜΨΩΝ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΑΜ 836) Κάθε επιχείρηση που θέλει να είναι βιώσιμη και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος οφείλει να έχει βαθιά πίστη στο όραμά της. Η προσπάθεια αυτή απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08

Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Για την ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝ. [ΕΚ] 867/08 ΠΡΩΤΟ & ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ by Στο πλαίσιο υλοποίησης του τριετούς προγράμματος εργασίας [ΠΕ] που

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης.

Περιβάλλον. Τα Αρχεία. στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό. Ανάπτυξη. Αρχείων. Έντυπων και Ψηφιακών. Συστήµατος ιαχείρισης. Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Συστήµατος ιαχείρισης Έντυπων και Ψηφιακών Αρχείων Νικόλας Σταυράκης Τα Αρχεία στο Σύγχρονο Επιχειρηµατικό Περιβάλλον οµή Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ

20 εκεµβρίου 2004 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙ Α ΚΑΙ 20 εκεµβρίου 2004 Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 11, 12, 16, 17, 18, 19 ΚΑΙ 20 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 178/2002 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα