ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΡΠΟΣΣΑ ΑΝΣΧΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

2 ΚΑΒΑΛΑ2013

3 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ο ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΔΤΑΓΔΛΛΟ

4

5 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ Δ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΘΔΟΥΑΡΗΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ ΠΑΡΠΟΣΣΑ ΑΝΣΧΝΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: Γξ. ΓΔΡΑΗΜΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

6 ΚΑΒΑΛΑ 2013

7 Σ.Δ.Η. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ 2012 Ζ παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο θαη ηνπ θνηηεηή.οη πξναλαθεξφκελνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαη ην ελ ιφγσ ηκήκα ηνπ ΣΔΗ Καβάιαο. Ζ έγθξηζε ηεο παξνχζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ δελ ππνδειψλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απφςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Ο ππνθαηλφκελνο δειψλσ ππεχζπλα φηη ε παξνχζα Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη εμ νινθιήξνπ δηθφ κνπ έξγν θαη ζπγγξάθεθεεηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Πεηξειαίνπ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ. Γειψλσ ππεχζπλα φηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινχζεζα ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή δενληνινγία απνθπγήο ινγνθινπήο. Έρσ επίζεο απνθχγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζπληζηά παξάπησκα ινγνθινπήο. Γλσξίδσ φηη ε ινγνθινπή κπνξεί λα επηζχξεη πνηλή αλάθιεζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ. Τπνγξαθή Τπνγξαθή Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή

8 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζπαξνχζα κειέηε αθνξά ηελ ιεηηνπξγία κηαο πηελνηξνθηθήο κνλάδαο (ε νπνία ιεηηνπξγεί κε πγξαέξην) ζηνλ επξχηεξν αγξνηηθφ ηνκέα ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Κχπξν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε πφιε ηεο Ακκνρψζηνπ. ηε κειέηε απηή παξνπζηάδνληαη νη γεληθέο εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνζήθεπζεο, ηεο κεηαθνξάο, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο. Αλαθέξεηαη πεξηγξαθή νιφθιεξνπ εμνπιηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εγθαηάζηαζε ζπλνδεπκέλν κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ελφο εμαξηήκαηνο ψζηε λα ππάξμεη κηα αζθαιήο θαη νκαιή ιεηηνπξγία ζην ρψξν ηεο κνλάδαο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε γεληθή εηθφλα ηνπ πγξαεξίνπ σο θαηαλαισηηθφ θαχζηκν κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην δηαθξίλνπλ θαη ην ζπγθξίλνπλ κε άιια θαχζηκα. Τπάξρεη αλαθνξά γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ πγξαεξίνπ σο θαχζηκε χιε, κέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο ψζηε λα είλαη ππάξρεη αληηκεηψπηζε ζε ηπρφλ πξφβιεκα. Αλαθέξεηαη κηα κηθξή πεξηγξαθή ζε κέηξα αληηκεηψπηζεο ππξθαγηάο. ΚΟΠΟ ΜΔΛΔΣΖ θνπφο ηεο κειέηεο είλαη ε θαιχηεξε γλψζε-γλσξηκία κε ην πγξαέξην σο θαχζηκν, θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη απηφ ζε ζρέζε κε άιια θαχζηκα ζε κηα εγθαηάζηαζε. ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ: ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ: πγξαέξην, αζθάιεηα, θίλδπλνη εθξήμεσλ/ππξθαγηψλ, δεμακελέο, εγθαηάζηαζε.

9 ABSTRACT This study is about birds farm units (which operate with liquid gas) in the rural sector which is found in a city of Cyprus, Ammochostos. In this study are presented the ways of storage, transport, installation and operation the liquid gas. It is reported the description of the entire equipment that characterizes the installation including the characteristics of the elements so that exist a safe and smooth operation in each unit. It is also presented the overview of liquid gas as a consuming fuel by distinguishing it and comparing it to other fuels. Furthermore there is a report that deals with the hygiene and safety of liquid gas, protection and prevention measures for any problem that might occur. It is also reported a brief description on fire measures. AIM OF STUDY The aim of this study is the better knowledge and acquaintance of liquid gas as a fuel and the advantages of an installation in addition to other fuels. KEYWORDS Liquid gas, safety, dangers of explosions/fires, reservoirs, installation

10 Σε πηπρηαθή εξγαζία ηελ αθηεξώλνπκε ζηηο νηθνγέλεηεο καο πνπ κα ζηεξίδνπλ πάληα

11 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ Γξ. Γεξαζίκνπ Δπάγγειν.

12 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΤΓΡΑΔΡΗΟ ΗΣΟΡΗΑ Ο ΟΡΟ ΤΓΡΑΔΡΗΟ ΤΓΚΡΗΔΗ ΒΟΤΣΑΝΗΟ Υεκηθή χζηαζε ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΗΥΝΖΘΔΣΔ ΚΑΤΖ ΣΟΜΔΗ-ΛΟΓΟΗ Οηθηαθή ρξήζε Βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή ρξήζε Αγξνηηθή Υξήζε Τγξαεξηνθίλεζε ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔ ΑΓΧΓΟ Ηζηνξηθφ κεηαθνξάο LPG ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔ ΠΛΟΗΟ ΤΓΡΑΔΡΟΦΟΡΟ ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Βπηία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ

13 2.4.1 Γεμακελέο κεγάινπ φγθνπ Πηζηνπνίεζε δεμακελψλ Φηάιεο πγξαεξίνπ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΔΥΑΜΔΝΖ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Αζθάιεηα Φηαιψλ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΚΔΤΔ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΡΗΜΟ: ΚΤΛΗΝΓΡΟΗ ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΔ ΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΖΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ Οηθηαθή εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη πζθεπέο αεξίνπ Καηαζθεπή δεμακελήο: Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία Δμνπιηζκφο δεμακελήο πλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ Γηέιεπζε Αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία χλδεζε ησλ ζπζθεπψλ: Απνθξαθηηθέο δηαηάμεηο Μφλσζε-γείσζε Δμαεξηζκφο Δμνπιηζκφο θαπζηήξσλ ζπζθεπψλ Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο πξνζαγσγήο αέξα θαχζεο θαη αλαλέσζεο: Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο απαγσγήο θαπζαεξίσλ Γνθηκή ηεο εγθαηάζηαζεο ζσιελψζεσλ Γνθηκή θφξηηζεο

14 3.10.Oη αγσγνί ππφθεηληαη ζε δνθηκή αληνρήο θαη δνθηκή ζηεγαλφηεηαο Γνθηκή αληνρήο Γνθηκή ζηεγαλφηεηαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ Απφζηαζε αζθαιείαο Γηαρσξηζηηθφο ή πξνζηαηεπηηθφο ηνίρνο ΕΧΝΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΟΡΗΜΟΗ Δπίδξαζε ηνπ πγξαεξίνπ ζηα πιηθά Δπθιεθηφηεηα ηνπ πγξαεξίνπ Πξφιεςε ππξθαγηάο ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη πγξαέξην-πξφιεςε θαηά ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ Κίλδπλνο απφ ηελ έθζεζε δεμακελψλ πγξαεξίνπ ζε ζεξκηθή αθηηλνβνιία Δλεξγνπνίεζε ηεο βαιβίδαο αλαθνχθηζεο Πξφπησζε θιφγαο ζε δνρείν πγξαεξίνπ θαηλφκελν BLEVE Πξφιεςε θαηά ηε ιεηηνπξγία Γνρεία ή εγθαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε ή δεκηά Γηαξξνή απφ δνρείν πγξαεξίνπ ρσξίο αλάθιεμε Αληηκεηψπηζε ηεο ππξθαγηάο Μέηξα πξνζηαζίαο θαη πξφιεςεο Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο Υψξνο κε δεμακελέο πγξαεξίνπ Πξνζηαζία ησλ δεμακελψλ Πξνζηαζία δηθηχνπ ζσιελψζεσλ θαη άιινπ εμνπιηζκνχ Γηαξξνή πγξαεξίνπ απφ δεμακελή Δλέξγεηεο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο

15 Όηαλ ε ππξθαγηά απεηιεί άκεζα ηελ παξαθείκελε εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ Ππξθαγηά ζε δεμακελή πγξαεξίνπ Μέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο Οδεγίεο θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ΚΔΦΑΛΑΗΟ Πεξηγξαθή εγθαηάζηαζεο ζε πηελνηξνθείν Παξνπζίαζε εγθαηάζηαζεο Γεμακελή πγξαεξίνπ Δγθαηαζηάζεηο ξχζκηζεο ηεο πίεζεο Γίθηπν ζσιελψζεσλ Σνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζπζθεπψλ χζηεκα πξνζαγσγήο αέξα θαχζεο χζηεκα απαγσγήο θαπζαεξίσλ Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο

16 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ρήκα 1.1. Δγθαηάζηαζε πγξαεξηνθίλεζεο..15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ρήκα 2.1. Βπηίν ηχπνπ MC ρήκα 2.2. Δκπνξεπκαηνθηβψηην βπηίν.23 ρήκα 2.3. ρήκα δεμακελήο εδάθνπο..27 ρήκα 2.4. ρήκα δεμακελήο 500 lit..28 ρήκα 2.5. ρήκα δεμακελήο 1750 lit 29 ρήκα 2.6. ρήκα δεμακελήο 3000&5000 lit.30 ρήκα 2.7. ρήκα ππέξγεησλ δεμακελψλ..32

17

18 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Δηθφλα 1.1. Καχζε..9 Δηθφλα 1.2. Αγξνηηθή ρξήζε..13 Δηθφλα 1.3. Τγξαεξηνθίλεζε..14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Δηθφλα 2.1. Αγσγφο πιήξσζεο 18 Δηθφλα 2.2. Πιήξσο δηαηεξεκέλν ππφ ζηαζεξή πίεζε πινίν κε ηξείο δεμακελεο.21 Δηθφλα 2.3. Δζσηεξηθή κνξθή δεμακελήο 26 Δηθφλα 2.4. Τπφγεηα δεμακελή...34 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 Δηθφλα 3.1. πλνδεπηηθφο εμνπιηζκφο ειέγρνπ...43 Δηθφλα 3.2. χλδεζε εμνπιηζκνχ ζε εγθαηάζηαζε.44 Δηθφλα 3.3. Γξακκή παξνρήο.45 Δηθφλα 3.4. πλδεζκνινγία ζε ζπζθεπέο.46 Δηθφλα 3.5. χζηεκα αληρλεπηή αεξίνπ.47 Δηθφλα 3.6. Φνξεηφο αληρλεπηήο αεξίνπ...48 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 Δηθφλα 4.1. Έθξεμε πγξαεξίνπ...62 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 Δηθφλα 5.1. Φηάιε πγξαεξίνπ..77 Δηθφλα 5.2. σιελψζεηο..80 Δηθφλα 5.3. Φίιηξν 81 Δηθφλα 5.4. Ρπζκηζηήο πίεζεο 1 νπ ζηαδίνπ...81 Δηθφλα 5.5. Ρπζκηζηήο πίεζεο 2 νπ ζηαδίνπ...82 Δηθφλα 5.6. Ζιεθηξνβαιβίδα 82 Δηθφλα 5.7. Γηειεθηξηθφ 83

19 Δηθφλα 5.8. Θεξκηθφ...83 Δηθφλα 5.9. Βάλα 84 Δηθφλα Μαλφκεηξν...85

20

21 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 Πίλαθαο 1.1. πγθξηηηθφο πίλαθαο θαπζίκσλ.3 Πίλαθαο 1.2. Ηζνδπλακία θαπζίκσλ.4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Πίλαθαο 2.1. Σχπνη/Υσξεηηθφηεηαο δεμακελψλ..25 Πίλαθαο 2.2. Αλαινγίεο δεμακελψλ..33

22

23

24 1. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 2. ΤΓΡΑΔΡΗΟ 1.1. ΗΣΟΡΗΑ Σν πγξαέξην LPG άξρηζε λα γίλεηαη γλσζηφ ζρεηηθά αξγά ζε ζρέζε κε ηε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην ηζηνξία ηνπ πγξαεξίνπ μεθηλά ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, αιιά πέξαζαλ αξθεηέο δεθαεηίεο κέρξη λα θηάζνπκε ζηε ρξήζε ηνπ γηα πνιινχο ηνκείο, φπσο ρξεζηκνπνηείηε ζήκεξα. Όηαλ μεθίλεζε ε παξαγσγή ηεο βελδίλεο, έλα απφ ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ήηαλ φηη εμαηκηδφηαλ πνιχ γξήγνξα φηαλ θπιαζζφηαλ 1911 έλαο Ακεξηθαλφο ρεκηθφο, ν Γξ Walter Snelling, αλαθάιπςε φηη ην πξνπάλην θαη ην βνπηάλην πνπ πεξηέρνληαη ζηε βελδίλε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ έληνλε εμάηκηζε. χληνκα αλαθάιπςε κηα κέζνδν αθαίξεζεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε βελδίλε θαη θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη πγξαέξην γηα πξψηε θνξά. Σν 1912 άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ην πγξαέξην γηα καγείξεκα, ελψ ην πξψην απηνθίλεην θηλήζεθε κε πγξαέξην ην 1913.Ο Dr. Snelling πνχιεζε ην 1913 ηελ επξεζηηερλία ηνπ γηα ην πγξαέξην γηα $ ζηνλ Frank Phillips, ηνλ ηδξπηή ηεο PhilipsPetroleumCompany. Μέρξη ην 1940 ε ρξήζε ηνπ πγξαεξίνπ εμαπισλφηαλ κε ζρεηηθά αξγνχο ξπζκνχο αιιά ν Β Παγθφζκηνο Πφιεκνο ζηακάηεζε πξνζσξηλά ηελ δηάδνζε ηνπ. ηηο αξρέο ηνπ 1950 νη εηαηξείεο παξήγαγαλ θηάιεο πγξαεξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε, θαη έηζη άξρηζε λα κπαίλεη ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ζπίηηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν κε ηη δηεζλήο νλνκαζία LPG.Ζ αλάπηπμε ζπλερίζηεθε κε ηνπο ξπζκνχο ησλ δηαζέζηκσλ δηπιηζηεξίσλ, ηα νπνία φκσο επεθηάζεθαλ ηδηαίηεξα ην 60, φηαλ ρηίζηεθαλ λέα δηπιηζηήξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 60 θαη ην πεηξέιαην εθηφπηζε ηνλ άλζξαθα σο βηνκεραληθφ θαχζηκν. Οη πσιήζεηο ηνπ πγξαεξίνπ LPG απφ ηφλνπο ην 1950, έθηαζαλ ηνπο 11 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 1 -Έηνο:2013

25 Πξηλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ην πγξαέξην ζην δηεζλέο εκπφξην ήηαλ νπζηαζηηθά κηα κηθξή επηρείξεζε, κε ηελ θάζε πεξηνρή λα έρεη ηε δηθή ηεο ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη δηθφ ηεο θχθισκα δηάζεζεο. Ζ πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 απνηέιεζε ζεκείν θακπήο. Πνιιέο πινχζηεο ζε πεηξέιαην ρψξεο έρηηζαλ εξγνζηάζηα, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη νη εμαγσγέο ηνπ πγξαεξίνπ κπνξεί λα έρνπλ ζεκαληηθέο ρξεκαηηθέο απνδφζεηο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πγξαεξίνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, πνπ ζπλέβε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο , ήηαλ πξαγκαηηθά ζπγθινληζηηθή, απφ έλα ζχλνιν 6 εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ην 1975, θηάζακε ζηα 17 εθαη. ηφλνπο ην 1980 θαη 30 εθαη. ηφλνπο ην Γελ ήηαλ φκσο κφλν ζηε Μέζε Αλαηνιή πνπ ρηίδνληαλ λέα εξγνζηάζηα πγξαεξίνπ LPG. Ζ Απζηξαιία, ε Ηλδνλεζία, ε Αιγεξία, ε Βφξεηα Θάιαζζα θαη ε Βελεδνπέια έγηλαλ νη επίζεο λέεο πεγέο εθνδηαζκνχ. Σν 1980 ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ πγξαεξίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη μεθίλεζε ε ρξήζε πγξαεξίνπ LPG ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ηφζν ζηελ πγξαεξηνθίλεζε φζν θαη ζε πνιιέο βηνκεραληθέο ρξήζεηο Ο ΟΡΟ ΤΓΡΑΔΡΗΟ Ο φξνο πγξαέξην αλαθέξεηαη ζε νπνηνδήπνηε πξντφλ απνηειείηαη θαηά βάζε απφ κίγκα θάπνησλ απφ ηνπο αθφινπζνπο πδξνγνλάλζξαθεο: πξνπάλην, πξνπέλην (πξνππιέλην), θαλνληθφ βνπηάλην, ηζνβνπηάλην, ηζνβνπηπιέλην, βνπηάλην (βνπηπιέλην) θαη αηζάλην. Οη πδξνγνλάλζξαθεο απηνί είλαη ζε ζπλήζεηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο αέξηα, ηα νπνία ζπλήζσο πγξνπνηνχληαη ππφ πίεζε γηα ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε. Σν LPG, ην πγξνπνηεκέλν βνπηάλην πνπ πεξηέρεηαη ζηηο γλσζηέο θηάιεο campinggas, θαη ην θσηαέξην ην νπνίν απνηειείηαη απφ πγξνπνηεκέλα αέξηα πξνεξρφκελα απφ απφζηαμε ιηζάλζξαθα είλαη γλσζηνί ηχπνη πγξαεξίσλ. Ο φξνο γθάδη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζαλ γεληθφηεξνο φξνο αλαθνξηθά κε φια ηα αέξηα θαχζηκα κίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ απφ κεζάλην σο θαη πεληάλην, θαη αθφκα πην γεληθή ήηαλ ε παιηφηεξε ρξήζε ηνπ φξνπ γθάδη γηα φια ηα αέξηα και υγρά νξπθηά θαχζηκα. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 2 -Έηνο:2013

26 Σν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, γλσζηφ θαη κε ηνλ αληίζηνηρν δηεζλή φξν LPG (ει - πη -ηδη), ζχληκεζε ηνπ liquefiedpetroleumgas, απνηειείηαη απφ ειαθξά θιάζκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ, ηα νπνία είλαη αέξηα φηαλ βξίζθνληαη ππφ ζπλήζεηο αηκνζθαηξηθέο ζπλζήθεο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο. Σα αέξηα απηά θιάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ δηαρσξίδνληαη απφ ηα πγξά θιάζκαηα θαηά ηε δηχιηζε πνπ γίλεηαη ζην αξγφ θαη νδεχνπλ πξνο δεμακελέο απνζήθεπζεο πξνο άιιεο ρξήζεηο, ελψ ηα πγξά θιάζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή πγξψλ θαπζίκσλ (ληίδει, βελδίλε θιπ.). Δπίζεο ν φξνο LPG αλαθέξεηαη ζηα θιάζκαηα πνπ αθαηξνχληαη απφ ην θπζηθφ αέξην πξνηνχ απηφ νδεχζεη πξνο θαηαλάισζε. Σα θιάζκαηα απηά είλαη πγξά φηαλ είλαη ππφ πςειή πίεζε. Οπζηαζηηθά δειαδή ην LPG είλαη κίγκα πξνπαλίνπ θαη βνπηαλίνπ ην νπνίν είηε πξνέξρεηαη απφ αξγφ είηε πξνέξρεηαη απφ ηελ μήξαλζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ αλαινγία πξνπαλίνπβνπηαλίνπ κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ επνρή, πην πνιχ πξνπάλην ην ρεηκψλα, πην πνιχ βνπηάλην ην θαινθαίξη. πλήζσο πξνζηίζεηαη ζε κηθξή αλαινγία θάπνην ζπζηαηηθφ κε πνιχ ηζρπξή νζκή ψζηε λα είλαη εχθνια αληρλεχζηκεο ηπρφλ δηαξξνέο. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα εχθιεθην πξντφλ (φπσο φινη νη πδξνγνλάλζξαθεο) θαη επηπιένλ φηαλ είλαη πγξνπνηεκέλν ππφ πίεζε ππάξρεη ν θίλδπλνο έθξεμεο απφ απφηνκε εθηφλσζε. Χο εθ ηνχηνπ, ηζρχνπλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνί γηα ηνλ ρεηξηζκφ, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε ηνπ. Υξεζηκνπνηείηαη σο θαχζηκν, θαη ζεσξείηαη πην "θαζαξφ" απφ ηνπο πγξνχο πδξνγνλάλζξαθεο δηφηη έρεη κεγαιχηεξε αλαινγία πδξνγφλνπάλζξαθα θαη άξα κηθξφηεξεο εθπνκπέοco2. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ςπθηηθφ εξγαδφκελν κέζν ζε βηνκεραληθά ζπζηήκαηα ςχμεο ΤΓΚΡΗΔΗ Σν πγξαέξην ή LPG δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην θπζηθφ αέξην πνπ είλαη θπξίσο κεζάλην. Δπίζεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ην πγξαέξην λα ζπγρέεηαη κε ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG). Σν θπζηθφ αέξην ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε πγξνπνηείηαη ζε κηα ζεξκνθξαζία θνληά ζηνπο -160 C (ππφ ην κεδέλ). Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη ην πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην λα ςχρεηαη ζε απηή ηε πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε (ή ειαθξά απμεκέλε θαηά θάπνηα κηθξά θιάζκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο) γηα Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 3 -Έηνο:2013

27 απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ζε εηδηθέο θξπνγελέο δεμακελέο. ε ηπρφλ πεξίπησζε αζηνρίαο ή αηπρήκαηνο θαη δηαξξνήο ηνπ πξντφληνο δελ ππάξρεη θίλδπλνο αηπρήκαηνο απφ απφηνκε εθηφλσζε, θαζφζνλ ηνπιάρηζηνλ ην πξντφλ βξίζθεηαη ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε. Τπάξρνπλ βέβαηα άιινη θίλδπλνη φπσο ε αλάθιεμε θαη πξφθιεζε ππξθαγηάο. Αληίζεηα ην πγξαέξην είλαη θπξίσο πξνπάλην, βνπηάλην θαη πγξνπνηείηαη ζε πνιχ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα πγξνπνηείηαη ζε κηα πίεζε πνπ κπνξεί λα είλαη απφ πεξίπνπ 2 bar ζηνπο 20 C γηα θαζαξφ βνπηάλην έσο θαη 22bar (πεξίπνπ 22 θνξέο ε αηκνζθαηξηθή, δειαδή κηα ζρεηηθά πςειή πίεζε) ζηνπο 55 C γηα θαζαξφ πξνπάλην. Σνχην έρεη ζαλ ζπλέπεηα φηη ζε πεξίπησζε αζηνρίαο πιηθνχ, αηπρήκαηνο θιπ, κε ηφζν ζνβαξή δηαξξνή ψζηε ε πίεζε εληφο ηνπ δνρείνπ απφηνκα λα εμηζσζεί κε ηελ αηκνζθαηξηθή, κπνξεί λα ζπκβεί εθηεηακέλε θαηαζηξνθηθή εθηφλσζε. Οη εθξήμεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη πνιχ επηθίλδπλεο δηφηη δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη αλάθιεμε γηα λα ζπκβνχλ, αιιά αξθεί ε απφηνκε αηκνπνίεζε ηνπ πγξνχ, θαη δηφηη νιφθιεξε ε δεμακελή, φζν κεγάιε θη αλ είλαη απηή, κπνξεί λα δηαξξαγεί εθξεθηηθά θαη αλ ππάξμεη ηέηνηνπ είδνπο έθξεμε ζε δεμακελή ζα εθηνλσζεί αλαπφθεπθηα φιν ην πεξηερφκελν πγξφ, φζν θη αλ είλαη απηφ ζε πνζφηεηα. Σέηνηα αηπρήκαηα έρνπλ ζπκβεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο ην 2009 ζην Viareggio ηεο Ηηαιίαο.(ΠΗΝΑΚΑ 1.1.-πγθξηηηθφο πίλαθαο θαπζίκσλ) Δηδηθό Βάξνο Καηώηεξε Θεξκηδηθή Αμία Μέζε Απόδνζε Καπζηήξα Πξνπάλην 0,51 kg/lit kcal/kg 91 % Βνπηάλην 0,58 kg/lit kcal/kg 91 % Μίγκα Αεξίσλ 0,57 kg/lit kcal/kg 91 % Νηίδει 0,83 kg/lit kcal/kg 86 % Μαδνύη 0,97 kg/lit kcal/kg 82 % Φπζηθό Αέξην 0,63 kg/m kcal/kg 91 % Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 4 -Έηνο:2013

28 Γηα λα είλαη δπλαηή ε επθνιφηεξε ζχγθξηζε ησλ θαπζίκσλ, ν επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηε ζρέζε (ηελ ηζνδπλακία) κεηαμχ ησλ θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ηεο ίδηαο πνζφηεηαο ελέξγεηαο.(πηνακα 1.2-Ηζνδπλακία θαπζίκσλ) Β Πξνπάλην Βνπηάλην Μίγκα Τγξαεξίνπ Νηίδει Κίλεζεο Νηίδει Θέξκαλζεο Μαδνύη Φπζηθό Αέξην A------> xq Kg Kg Kg Lit Kg Kg M 3 Πξνπάλην Kg Βνπηάλην Kg Μίγκα Kg Νηίδει Κίλεζεο Lit Νηίδει Θέξκαλζεο Kg Μαδνύη Kg Φπζηθό Αέξην M Μηα πνζφηεηα 'A' ελφο θαπζίκνπ απφ ηελ πξψηε ζηήιε ηζνδπλακεί κε (A x Q) πνζφηεηα θαπζίκνπ ζηηο ζηήιεο 3 έσο 9, φπνπ Q είλαη ν παξάγνληαο ζην θνηλφ θειί ησλ δχν θαπζίκσλ. Γειαδή, 1000 lit πεηξειαίνπ ληίδει θίλεζεο ηζνδπλακνχλ (παξάγνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα ελέξγεηαο) κε 730 kg κίγκαηνο πγξαεξίνπ. Δθηφο απφ ηε δηαθνξά ζηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπο, ηα θαχζηκα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ ηνπο θαη, ζπλεπψο, σο πξνο ηα απνηειέζκαηά ηνπο ζην πεξηβάιινλ. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 5 -Έηνο:2013

29 Σν πγξαέξην εθπέκπεη θαηά ηελ θαχζε ηνπ κφλν CO 2, NO x θαη H 2 O (πδξαηκνχο). Σα θαπζαέξηα απφ ην πεηξέιαην ληίδει θαη ην καδνχη πεξηέρνπλ επίζεο CO, SO 2 θαη αηζάιε. Σν πγξαέξην δελ πεξηέρεη κεηαιιηθά ζηνηρεία, φπσο Zn, Pb, Vn θαη Ni, ζε αληίζεζε κε ην ληίδει θαη ην καδνχη. ε ζρέζε κε ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαχζεο, απηέο νη νπζίεο επζχλνληαη γηα ηελ νμείδσζε ησλ κεηάιισλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο (ζε ιέβεηεο, ζσιελψζεηο θ.ιπ.). Δπηπιένλ ησλ παξαπάλσ, ην πγξαέξην έρεη ηα αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζπγθξηλφκελν κε ηα άιια θαχζηκα: Γελ ρξεηάδεηαη πξνζέξκαλζε. Γελ ρξεηάδεηαη άληιεζε ή άιιε ππνβνήζεζε γηα ηελ αλάκημή ηνπ κε ηνλ αέξα. Μηθξέο απαηηήζεηο ζε ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ. Υακειέο απψιεηεο ελέξγεηαο ζην ζχζηεκα. Δχθνινο ρεηξηζκφο θαη έιεγρνο. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 6 -Έηνο:2013

30 ΒΟΤΣΑΝΗΟ Ζ νλνκαζία «βνπηάλην» πξνέξρεηαη απφ ηελ νλνκαηνινγία θαηά IUPAC. πγθεθξηκέλα, ην πξφζεκα «βνπη-» δειψλεη ηελ παξνπζία ηεζζάξσλ (4) αηφκσλ άλζξαθα αλά κφξην ηεο έλσζεο, ην ελδηάκεζν «-αλ-» δείρλεη ηελ παξνπζία κφλν απιψλ δεζκψλ κεηαμχ αηφκσλ άλζξαθα ζην κφξην θαη ε θαηάιεμε «-ην» θαλεξψλεη φηη δελ πεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθέο νκάδεο, δειαδή φηη είλαη πδξνγνλάλζξαθαο. Σν κφξην ηνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) άηνκα άλζξαθα (δχν (2) πξσηνηαγή δχν (2) δεπηεξνηαγή) θαη δέθα (10) άηνκα πδξνγφλνπ. Γνκηθά, ην θάζε αθξαίν άηνκν άλζξαθα βξίζθεηαη ζην θέληξν ελφο ηεηξαέδξνπ θαη ηα ηξία (3) άηνκα πδξνγφλνπ θαη ην έηεξν άηνκν άλζξαθα ζηηο θνξπθέο ηνπ. Γηα ηα δχν (2) θεληξηθά άηνκα άλζξαθα, ε δηαθνξά είλαη φηη ην θαζέλα ηνπο είλαη ζπλδεκέλν κε δχν (2) άηνκα πδξνγφλνπ θαη δχν (2) άηνκα άλζξαθα Οη δεζκνί C-H πνπ ζρεκαηίδνληαη είλαη ειαθξά πνισκέλνη (~3%) νκνηνπνιηθνί ηχπνπ ζ (2sp 3-1s), κε κήθνο 108,7 pm. Ο δεζκφο C-C είλαη νκνηνπνιηθφο ηχπνπ ζ (2sp 3-2sp 3 ), κε κήθνο 154 pm. Οη δε γσλίεο HCH είλαη πεξίπνπ Υεκηθή ύζηαζε Σν πξνπάλην θαη ην βνπηάλην είλαη πδξνγνλάλζξαθεο κε ηξία θαη ηέζζεξα άηνκα άλζξαθα αληίζηνηρα. Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ πξνπαλίνπ είλαη C 3 H 8 ελψ ηνπ βνπηαλίνπ είλαη C 4 H 10. Σα κίγκαηα απηψλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαλάισζε πεξηέρνπλ πνζφηεηεο άιισλ νπζηψλ, φπσο αθφξεζην πξνπάλην Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 7 -Έηνο:2013

31 (πξνπέλην) θαη αθφξεζην βνπηάλην (βνπηέλην), θαζψο θαη ίρλε απφ ειαθξχηεξνπο θαη βαξχηεξνπο πδξνγνλάλζξαθεο (αηζάλην, κεζάλην, πεληάλην θαη άιια). Γηα ηε δηάθξηζε απηψλ ησλ κηγκάησλ απφ ηηο θαζαξέο κνξθέο ησλ αεξίσλ, απηά είλαη γλσζηά σο πξνπάλην ηνπ εκπνξίνπ θαη βνπηάλην ηνπ εκπνξίνπ ΠΡΟΠΑΝΗΟ Σν πξνπάλην ή κεζπιαηζάλην ή δηκεζπινκεζάλην είλαη ην ηξίην κέινο ησλ αιθαλίσλ, δειαδή άθπθινο θνξεζκέλνο πδξνγνλάλζξαθαο, κε ρεκηθφ ηχπν C 3 H 8 θαη ζχληνκν ζπληαθηηθφ ηχπν CH 3 CH 2 CH 3. Δίλαη ην απινχζηεξν απφ ηα απνθαινχκελα πγξαέξηα, δειαδή αέξην ζηηο ζπλεζηζκέλεο ζπλζήθεο (T = 25 C θαη P = 1 atm), αιιά πνπ είλαη πγξνπνηήζηκν κε ζπκπίεζε, ζηε ζπλεζηζκέλε ζεξκνθξαζία (T = 25 C), αθνχ ε θξίζηκε ζεξκνθξαζία ηνπ, πάλσ απφ ηελ νπνία δελ είλαη εθηθηή ε πγξνπνίεζε κφλν κε ζπκπίεζε, είλαη ζρεδφλ 97 C. Απνηειεί κάιηζηα ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ εκπνξηθνχ πγξαεξίνπ, πξνεξρφκελν απφ δηχιηζε θιαζκάησλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ (σο 5%) θαη ησλ πξντφλησλ ππξφιπζεο απηψλ θαη αλαθπθινχκελσλ πνιπκεξψλ. Δίλαη άρξσκν θαη άνζκν εχθιεθην αέξην θαη γη' απηφ ην ιφγν πξνζηίζεληαη ζην πγξαέξην ηρλεζέηεο ΗΥΝΖΘΔΣΔ Ζ αηζαλνζεηφιε ή αηζπινκεξθαπηάλε ή πδξνζεηαηζάλην ή 1-ζεηαπξνπάλην είλαη ε νξγαληθή ρεκηθή έλσζε κε ζχληνκν ζπληαθηηθφο ηχπν CH 3 CH 2 SH. Σν κφξηφ ηεο απνηειείηαη απφ κηα αηζπινκάδα(ch 3 CH 2 -) θαη κηα πδξνζεηνκάδα (-SH). Πξφθεηηαη γηα ην ζεηνχρν αλάινγν ηεο αηζαλφιεο. Ζ παξνπζία, σζηφζν, ηνπ αηφκνπ ηνπ ζείνπ, αληί απηνχ ηνπ νμπγφλνπ, δηαθνξνπνηεί πνιιέο ηδηφηεηεο, κε πην άκεζα αληηιεπηή, απηήλ ηεο δπζάξεζηεο νζκήο ηεο αηζαλνζεηφιεο. Δπίζεο, ε αηζαλνζεηφιε είλαη πνιχ πηεηηθφηεξε απφ ηελ αηζαλφιε (παξφιν πνπ έρεη κεγαιχηεξε κνξηαθή κάδα), γηαηί ζηελ πξψηε εμαθαλίδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ δεζκνχ πδξνγφλνπ πνπ Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 8 -Έηνο:2013

32 ππάξρεη ζηε δεχηεξε. Ζ αηζαλνζεηφιε είλαη ηνμηθή. Βξίζθεηαη θπζηθά ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζην αξγφ πεηξέιαην. Ζ αηζαλνζεηφιε έρεη κηα πνιχ δπζάξεζηε θαη έληνλε νζκή πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα αληρλεχνπλ αηκνχο ηεο ζε πνιχ κηθξέο ζπγθεληξψζεηο, σο θαη 2,8 ppb. Ζ νζκή ηεο ζπκίδεη πξάζα ή θξεκκχδηα. Γη' απηφ, πξνζηίζεηαη ηερλεηά ζην πγξαέξην, θαη ζε άιια πηεηηθά άνζκα θαχζηκα, γηα λα απνθηήζνπλ νζκή θαη έηζη λα πξνεηδνπνηνχληαη πην εχθνια νη ρξήζηεο ηνπ γηα ηπρφλ δηαξξνή ηνπο, απφ ηελ νπνία ειινρεχεη θίλδπλνο αλάθιεμεο ή θαη αζθπμίαο. χκθσλα, κάιηζηα, κε ηελ έθδνζε ηνπ2000 ηνπ βηβιίνπ Guinness, «ε αηζαλνζεηφιε είλαη ε έλσζε κε ην ρακειφηεξν θαηψθιη αλίρλεπζεο χπαξμεο απφ ηελ αλζξψπηλε νζκή, αλ θαη πηζαλφηαηα νη ππεχζπλνη ηεο έθδνζεο αγλννχζαλ φηη ππάξρνπλ νπζίεο κε αθφκε ρακειφηεξν θαηψθιη αλίρλεπζεο, φπσο π.ρ. επξνπαλνζεηφιε ΚΑΤΖ Σν πγξαέξην εθπέκπεη θαηά ηελ θαχζε ηνπ κφλν Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO2), Ομείδηα ηνπ Αδψηνπ (NOx) θαη H2O (πδξαηκνχο). Σα επίπεδα εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη πνιχ θαηψηεξα ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα, ελψ θαη νμείδηα ηνπ αδψηνπ παξνπζηάδνληαη ζρεδφλ 30 θνξέο ρακειφηεξα ζε ζρέζε πάιη κε ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα. Σα θαπζαέξηα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηελ θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ην καδνχη πεξηέρνπλ επίζεο Μνλνμείδην ηνπ Άλζξαθα (CO), Γηνμείδην ηνπ Θείνπ (SO2) θαη αηζάιε (αησξνχκελα ζσκαηίδηα). Σν πγξαέξην δελ πεξηέρεη βαξέα κέηαιια πνπ ζπλαληάκε ζηα πγξά παξάγσγα ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ (ληίδει θαη ην καδνχη), φπσο ν Φεπδάξγπξνο (Zn), ν Μφιπβδνο (Pb), ην Βαλάδην (Vn) θαη ην Νηθέιην (Ni). ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαχζεο, απηέο νη νπζίεο επζχλνληαη γηα ηελ νμείδσζε ησλ κεηάιισλ (ζε ιέβεηεο, ζσιελψζεηο θηι.), ελψ είλαη βιαβεξέο θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σν πγξαέξην είλαη θαχζηκν πςειήο απφδνζεο, αιιά αλαθιέγεηαη κφλν αλ αλακηρζεί κε αέξα ζε αλαινγία πγξαεξίνπ-αέξα κεηαμχ 1:50 θαη 1:10 (ην φξην απηφ είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν γηα ην θπζηθφ Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 9 -Έηνο:2013

33 αέξην). Σν ρακειφ φξην αλάθιεμεο ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη κηθξέο δηαξξνέο κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξέο ζπλέπεηεο. Ζ αλάθιεμε ηνπ κίγκαηνο απηνχ παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά έθξεμεο φηαλ γίλεη ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν ιφγσ ηεο ηαρχηαηεο έθιπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο (απφηνκε δηαζηνιή ηνπ αέξα - αεξίσλ). Όηαλ ην κίγκα πγξαεξίνπ θαη αέξα είλαη εθηφο ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο, είλαη ή πνιχ θησρφ ή πνιχ πινχζην γηα λα αλαθιεγεί. Γηαξξνή κηθξήο ζρεηηθά πνζφηεηαο πγξνχ πγξαεξίνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κεγάιν φγθν αέξηαο θάζεο θαη ζπλεπψο κεγάιν φγθν αλαθιέμηκνπ κίγκαηνο. Γηα ηνλ έιεγρν χπαξμεο πγξαεξίνπ ζηνλ αέξα θαη κάιηζηα ζε αλαθιέμηκε αλαινγία, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηάιιεια φξγαλα αλίρλεπζεο αλαθιέμηκνπ κίγκαηνο. Ζ ζεξκνθξαζία αλάθιεμεο ηνπ πγξαεξίνπ ζηνλ αέξα είλαη γχξσ ζηνπο 500 C, ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία γηα ην θπζηθφ αέξην, αιιά απαηηείηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα γηα ηελ αλάθιεμε. Ζ ζεξκηδηθή αμία ηνπ πγξαεξίνπ είλαη πεξίπνπ 2,5 θνξέο πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη παξάγεηαη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηελ ίδηα πνζφηεηα αεξίνπ. Σν πγξαέξην είλαη ρεκηθά δξαζηηθφ θαη πξνθαιεί ηε θζνξά ηνπ θπζηθνχ θανπηζνχθ θαη νξηζκέλσλ πιαζηηθψλ. Με ην πγξαέξην πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά εμνπιηζκφο θαη εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηφ. εμνπιηζκφο θαη εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα απηφ. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 10 -Έηνο:2013

34 Δηθφλα 1.1. Καχζε 1.4.ΣΟΜΔΗ-ΛΟΓΟΗ Υξήζε Τγξαεξίνπ Λφγσ ηεο θαζαξήο θαχζεο ηνπ θαη ηεο κεγαιχηεξεο ζεξκνγφλνπ δχλακεο απφ άιια θαχζηκα, θαζψο θαη άιισλ πιενλεθηεκάησλ, ην πγξαέξην πξνζθέξεηαη γηα ρξήζε ζε δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. (α) Οηθηαθή ρξήζε (β) Βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή ρξήζε (γ) Τγξαεξηνθίλεζε Οηθηαθή ρξήζε Ζ αμηνπνίεζε ηνπ πγξαεξίνπ γηα νηθηαθή ρξήζε κπνξεί ζηελ Διιάδα λα κελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε, φκσο ζε φιεο ηηο πξνεγκέλεο ρψξεο είλαη θαζηεξσκέλε εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο. Δθεί ην αέξην είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπηηηνχ θαη είλαη αδηαλφεην λα κελ ρξεζηκνπνηείηαη. Κη φρη ηπραία βεβαίσο, αθνχ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ έλαληη άιισλ ελεξγεηαθψλ κνξθψλ είλαη ζεκαληηθά θαη δνθηκαζκέλα: Οηθνλνκία Ζ νηθνλνκία είλαη έλαο παξάγνληαο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Έηζη ε κείσζε κε ην πγξαέξην ηεο κεληαίαο δαπάλεο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο ρξήζεηο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη πεηξειαίνπ είλαη έλα ππνινγίζηκν θέξδνο ζηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ Απεξηόξηζην δεζηό λεξό Ζ πνηφηεηα ζην δεζηφ λεξφ, ε αθζνλία θαη ε ηαρχηεηα είλαη απηά θξίζηκα δεηνχκελα ζην ζχγρξνλν ζπίηη. Σν πγξαέξην ηα εμαζθαιίδεη ζε κέγηζην βαζκφ, παξέρνληαο πνην νηθνλνκηθά δεζηφ λεξφ, νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο εκέξαο. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 11 -Έηνο:2013

35 Υσξίο αλακνλή θαη άιιεο δηαδηθαζίεο, κηαο θαη κε ην πγξαέξην ζεξκαίλεη ην ηξερνχκελν λεξφ. Απηφ επηηπραίλεηε κε επηηχρηνπο ιέβεηεο πγξαεξίνπ φπνπ κπνξνχλ λα δεζηάλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη ζε ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο λεξφ Πνηόηεηα απηνλνκίαο ζηε θνπδίλα Σν πγξαέξην κπνξεί λα καο πξνζθέξεη πιεζψξα ζπζθεπψλ νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε πγξαέξην απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλεμαξηεζία καο απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ε πνηφηεηα πνπ κπνξεί λα δφζε ην πγξαέξην ζηε θνπδίλα (ζε ζέκα θαγεηνχ θαη νηθνλνκίαο) είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ιφγν φηη ππαξρή πιήξε εθκεηάιιεπζε ηα ζεξκηθήο αλεξγίαο πνπ παξάγεηε θαηά ην άλακκα ηηο θιφγαο έηζη κεδελίδνληαη νη λεθξνί ρξφλνη πνπ ζα ππήξραλ ζηελ ειεθηξηθή αληίζηνηρα ζπζθεπή.κε παξφκνην ηξφπν ζρεδφλ, ιεηηνπξγεί θαη ην θπζηθφ αέξην Δύθνιε εγθαηάζηαζε Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πγξαεξίνπ ζε έλα λεφδκεην ζπίηη είλαη πιένλ απιή ππφζεζε απφ πιεπξάο ρξφλνπ εξγαζηψλ, ελψ είλαη εμαηξεηηθά αζθαιήο, εθφζνλ πινπνηεζεί απφ εηδηθνχο. Αιιά θαη απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο έρεη θαηαζηεί ζπκθέξνπζα ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεηξειαίνπ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα έρνπλ πξφβιεςε ιεηηνπξγίαο θαη κε θπζηθφ αέξην, νπφηε φηαλ απηφ θζάζεη, δελ ρξεηάδεηαη παξά κηα απιή θίλεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε. Σν πγξαέξην είλαη πνιχ επέιηθην θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζπηηηνχ ζαο γηα ηε ζέξκαλζε, ην δεζηφ λεξφ, ην καγείξεκα, ην κπάξκπεθηνπ, θαη ηηο πηζίλεο. Σν Τγξαέξην LPG, είλαη έλα θαχζηκν ιηγφηεξν βιαβεξφ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία ζαο. Σα πξντφληα ηεο θαχζεο ηνπ πγξαεξίνπ εθπέκπνπλ κηθξφηεξεο πνζφηεηεο CO2 ζπγθξηηηθά κε άιια θαχζηκα, (κε εμαίξεζε ην Φπζηθφ Αέξην) έρνπλ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν θαη παξάγνπλ ιηγφηεξα ζσκαηίδηα πνπ κπνξνχλ λα πξνμελήζνπλ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Σν πγξαέξην είλαη αμηφπηζην, κεηαθεξφκελν θαη επέιηθην θαη έηζη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν θάζκα εθαξκνγψλ. Παξέρεη άκεζα δηαζέζηκε Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 12 -Έηνο:2013

36 δέζηε θαη ειέγρεηαη εχθνια, ψζηε λα απνηειεί ηελ ηέιεηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ. Σν ρχκα πγξαέξην ζε δεμακελή είλαη κία απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθέο ελέξγεηαο, κε κνλαδηθά πιενλεθηήκαηα γηα θάζε ζπίηη. Πξνζθέξνληαο νηθνλνκία θαη απηνλνκία, έξρεηαη ζην ζπίηη ε ηελ επηρείξεζε γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα δσήο καο θαη λα «δεζηάλεη» ηελ αηκφζθαηξα εχθνια θαη γξήγνξα. Δμαζθαιίδνληαο έσο θαη 30% νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην, ην πγξαέξην ελδείθλπηαη γηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, είλαη ηδαληθφ γηα ηελ θνπδίλα επαγγεικαηηθή ή νηθηαθή, θαη ην ηδάθη πγξαεξίνπ, γηα δεζηφ λεξφ, αθφκα θαη γηα θιηκαηηζκφ ή ζεξκαηλφκελεο πηζίλεο. Απνηειεί ηδαληθή ιχζε γηα ηηο πεξηνρέο εθηφο δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, έηζη ψζηε λα απνιακβάλνπκε φινη ηε δχλακε, ηελ απφδνζε θαη ηελ επειημία κηαο λέαο, ελαιιαθηηθήο θαη θαζαξήο ελέξγεηαο. 1.5.Βηνκεραληθή θαη βηνηερληθή ρξήζε ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ην πγξαέξην έρεη εδξαησζεί ζρεδφλ ζε φιν ην θφζκν ζπληζηψληαο κάιηζηα ην απφιπην "εξγαιείν" ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, φπσο εζηηαηφξηα, fastfood, αξηνπνηεία, δαραξνπιαζηεία. ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ην πγξαέξην ζεσξείηαη απαξαίηεην, εμππεξεηψληαο ηα κέγηζηα ζηνπο επαγγεικαηίεο ζε απφδνζε, πνηφηεηα θαη νηθνλνκία. Σα μελνδνρεία είλαη αθφκε έλαο ηνκέαο πνπ ην πγξαέξην γλσξίδεη επξείαο ρξήζε, ελψ ζε βηνηερλία & βηνκεραλία ηειεπηαία απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξν κεξίδην. Σν πγξαέξην έρεη επξεία ρξήζε ζηε βηνκεραλία θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηε ζέξκαλζε κεγάισλ βηνκεραληθψλ ρψξσλ φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζε θνχξλνπο, ιέβεηεο θαη θιηβάλνπο. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ζε βηνκεραλίεο εηδψλ δηαηξνθήο, πνηψλ, ηζηγάξνπ-θαπλνχ, πθαζκάησλ, κεηάιινπ, ράξηνπ, παξέρνληαο ειεγρφκελα πςειέο ζεξκνθξαζίεο κε ακειεηέεο εθπνκπέο ζείνπ θαη ειάρηζηα θαηάινηπα. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, γηα ηε ζέξκαλζε ηεο αζθάιηνπ θαηά ηελ θαηαζθεπή απηνθηλεηνδξφκσλ. Χζηφζν ρξεζηκνπνηείηαη Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 13 -Έηνο:2013

37 ζηελ παξαγσγή ηνχβισλ, ζηε ζπγθφιιεζε θαη ηήμε κεηαιιεπκάησλ θαη ηελ παξαγσγή κνλσηηθψλ. Βεβαίσο θαη ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο πεξηπηψζεηο βαζηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε πνηφηεηα θαη πιεξφηεηα απφ πιεπξάο αζθάιεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο πγξαεξίνπ, κε ηελ ηήξεζε ησλ θαζηεξσκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ εμαζθαιίδεηαη κφλν απφ εηδηθνχο. Άιισζηε ε ζχγρξνλε ηερλνινγία παξέρεη πνιιαπιέο ιχζεηο ζηνλ επαγγεικαηία, φπσο επίηνηρηνπο ιέβεηεο ζέξκαλζεο, δεμακελέο, ζπζηνηρίεο θηαιψλ, κεραλήκαηα & ζπζθεπέο αεξίνπ. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 14 -Έηνο:2013

38 1.6. Αγξνηηθή Υξήζε Δπξεία ε ρξήζε ηνπ πγξαεξίνπ θαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, φπσο ζηα πηελνηξνθεία, ρνηξνηξνθεία, μεξαληήξηα θαπλνχ θαη θαιακπνθηνχ. Σα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ πγξαεξίνπ απμάλνπλ ηελ αγξνηηθή παξαγσγή θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Δμαηηίαο ηεο θαζαξήο θαχζεο ηνπ, ην πγξαέξην είλαη ην πην ηδαληθφ θαχζηκν γηα κηα κεγάιε πνηθηιία εθαξκνγψλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη ε ρξήζε ηνπ ζπλεπάγεηαη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θηελνηξνθία. Δηθφλα 1.2. Αγξνηηθή ρξήζε 1.7. Τγξαεξηνθίλεζε Ζ ρξήζε πγξαεξίνπ κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ. Σν πγξαέξην είλαη θζελφ θαη ε ζπλνιηθή απηνλνκία απφ ζηαζκνχο ηξνθνδνζίαο θαπζίκσλ απμάλεηαη, ην πγξαέξην επίζεο είλαη έλα θαχζηκν θαζαξφ. Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πγξαεξηνθίλεζεο ηθαλνπνηνχλ πςειφηεξεο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 15 -Έηνο:2013

39 απαηηήζεηο ζηελ νδήγεζε θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ θαπζαεξίσλ, δηφηη εηζάγνπλ πξννδεπκέλα ζπζηήκαηα έγρπζεο θαπζίκνπ θαη ηξηνδηθφ θαηαιχηε κε αηζζεηήξα ιάκδα (ιφγνπ αέξα/θαπζίκνπ). Ο ηεηξααηζπιηνχρνο κφιπβδνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βελδίλε γηα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ νθηαλίσλ. Ζ παξνπζία κνιχβδνπ επίζεο κεηψλεη ηε θζνξά ζηηο βαιβίδεο θαη ηηο έδξεο ηνπο. Γηα ηε ρξήζε ηεο ακφιπβδεο βελδίλεο, νη βαιβίδεο θαη νη έδξεο ηνπο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηέηνην ηξφπν (ζθιεξφηεηα, ζχζηαζε πιηθνχ θιπ.) ψζηε λα κελ ππάξρεη θζνξά παξά ηελ απνπζία ηνπ κνιχβδνπ. ην πγξαέξην δελ πεξηέρεηαη κφιπβδνο, νπφηε νη θηλεηήξεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ακφιπβδε βελδίλε δελ έρνπλ πξνβιήκαηα θζνξάο ησλ βαιβίδσλ θαη ησλ εδξψλ ηνπο. ηνπο ζπκβαηηθνχο: φκσο θηλεηήξεο (γηα βελδίλε κε 4- αηζπιηνχρν κφιπβδν) ζα ππάξρεη θάπνηα θζνξά φηαλ γίλεηαη ρξήζε πγξαεξίνπ. Όηαλ θάλνπκε ρξήζε ζπζηεκάησλ πγξαεξηνθίλεζεο, ηα ιάδηα ηεο κεραλήο ζα είλαη πνιχ θαζαξφηεξα ιφγσ απνπζίαο ηνπ ζείνπ ησλ θαηαινίπσλ ηεο θαχζεο θαη ηεο άθαπζηεο βελδίλεο. Πάλησο, θαιφ είλαη λα κελ παξαηείλεηαη ν ρξφλνο αιιαγήο ησλ ιαδηψλ ηεο κεραλήο, δηφηη νχησο ή άιισο ζπκβαίλεη νμείδσζε ησλ ιαδηψλ ιφγσ ησλ κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ θαη ηεο πξνζβνιήο ηνπο απφ ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα (π.ρ. ιφγσ ηνπ αεξηζκνχ ηνπ Κάξηεξ). Ζ ζχζηαζε ησλ θαπζαεξίσλ θαζνξίδεηαη θχξηα απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θαπζίκνπ θαη ηελ θαχζε ηνπ, ε νπνία εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ κίγκαηνο θαη ηελ αλαινγία αέξα/θαπζίκνπ. Λφγσ ηεο κεγάιεο νκνηνγέλεηαο πνπ παξνπζηάδεη ην κίγκα αέξα/πγξαεξίνπ, ε θαχζε είλαη ζρεδφλ ηέιεηα. Γηα ην ιφγν απηφ νη εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO) θαη πδξνγνλαλζξάθσλ (HC) είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε βελδίλε. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 16 -Έηνο:2013

40 Δηθφλα 1.3. Τγξαεξηνθίλεζε ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη κηα ηππηθή ζχγρξνλε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πγξαεξηνθίλεζεο: ρεδηάγξακκα 1.1.Δγθαηάζηαζε πγξαεξηνθίλεζεο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 17 -Έηνο:2013

41 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 3. ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ 2.ΜΔΣΑΦΟΡΑ-ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Σν πγξαέξην είλαη παξάγσγν πξντφλ ηνπ Αξγνχ Πεηξειαίνπ θαη παξάγεηαη απφ δχν θχξηεο πεγέο: Απφ ηελ δηχιηζε ηνπ Αξγνχ Πεηξειαίνπ, θαη Απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. ηελ επεμεξγαζία (δηχιηζε) ηνπ Αξγνχ Πεηξειαίνπ, ηα αέξηα πνπ απνηεινχλ ην πγξαέξην είλαη ηα πξψηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ θιαζκαηηθή ζηήιε, ελψ αθνινπζνχλ βαξχηεξα θιάζκαηα φπσο είλαη ε βελδίλε, ην πεηξέιαην, ε θεξνδίλε θαη ην καδνχη. Σα αέξηα πξντφληα απνηεινχλ πεξίπνπ ην 3% ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ πξντφλησλ. Σν Φπζηθφ Αέξην απνηειεί κίγκα αεξίσλ (θπξίσο πδξνγνλαλζξάθσλ), κε θχξην ζπζηαηηθφ ην κεζάλην (90% πεξηεθηηθφηεηα). Σν πξνπάλην θαη ην βνπηάλην απνηεινχλ ην ππφινηπν 5~10%, θαη απνκαθξχλνληαη απφ ην Φπζηθφ Αέξην ζε κνλάδεο επεμεξγαζίαο Φπζηθνχ Αεξίνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη κέζσ αγσγψλ, δεμακελφπινησλ θηι. ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο απνζήθεπζεο ή πξνο θαηαλάισζε κέζσ δηθηχσλ Φπζηθνχ Αεξίνπ. Καηά ηελ δηχιηζε ηνπ Αξγνχ Πεηξειαίνπ, ηα πξντφληα θνξπθήο ηεο θιαζκαηηθήο ζηήιεο (πξνπάλην θαη βνπηάλην) νδεγνχληαη ζε ζθαηξηθέο δεμακελέο. Απφ εθεί ην πγξαέξην κεηαθέξεηαη ζε Τγξαεξηνθφξα Γεμακελφπινηα κε πξννξηζκφ ηηο εθάζηνηε Δγθαηαζηάζεηο Απνζήθεπζεο 2.1.ΜΔΣΑΦΟΡΑ Ζ κεηαθνξά ηνπ πγξαεξίνπ γίλεηαη κε: -Μεηαθνξά κε αγσγφ Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 18 -Έηνο:2013

42 -Μεηαθνξά κε πινία LPG -Υεξζαίεο κεηαθνξέο ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔ ΑΓΧΓΟ Σν πγξαέξην θαηά ηελ δηχιηζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κεηαθέξεηαη ζε πινία κεηαθνξάο πγξαεξίνπ. Ζ κεηαθνξά απφ ην δηπιηζηήξην (δεμακελέο) γίλεηαη κε αγσγφ ζπγθεθξηκέλα ππνζαιάζζην ν νπνίνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θνξηψζεη ην πινίν κε πγξαέξην Αγσγόο θόξησζεο Ζ ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ κε ην πινίν γίλεηαη κε ηελ θεληξηθή παξνρή ηνπ πινίνπ. Οη αγσγνί απηνί κπνξεί λα θηάζνπλ αξθεηά κέηξα κάθξνο θαη δηακέηξνπ. Καηά ηε θφξησζε κε αγσγφ γίλεηαη κε απμεκέλε πίεζε απφ ην δηπιηζηήξην (δεμακελή) πξνο ην πινίν. Ζ πίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη κεγαιχηεξε ησλ 2 bar ψζηε ην πγξαέξην λα είλαη ζε πγξή θάζε. Καηά ηελ θφξησζε κε αγσγφ ε πίεζε κεηξηέηαη κε καλφκεηξα ζηελ αξρηθή θαη ηειηθή απφζηαζε ηνπ αγσγνχ, ε παξνρή ηνπ αγσγνχ ειέγρεηαη απφ βάλεο θαη βαιβίδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηνπ αγσγνχ θαη ζην ηέινο φπνπ βξίζθεηαη ε άθξε γηα ηελ ζχλδεζε κε ην πινίν. Όηαλ ε πιήξσζε ησλ δεμακελψλ ζην πινίν θηάζνπλ ην 82-85% γίλεηαη άξζε γηα ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο, θιείλεη ε βαζηθή παξνρή ηνπ αγσγνχ θαη ζηε ζπλέρεηα ειεγρφκελα ε απνζχλδεζε απφ ην πινίν Αγσγνί εθθόξησζεο Δίλαη νη ίδηνη αγσγνί θφξησζεο αιιά πξαγκαηνπνηείηαη ε αληίζεηε δηαδηθαζία, δειαδή ζε απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε ηελ εθθφξησζε ηνπ πινίνπ ζε ζθαηξηθέο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο Αγσγνί πιήξσζεο Δίλαη αγσγνί νη νπνίνη κεηαθέξνπλ απφ κηα εγθαηάζηαζε ζε άιιε πγξαέξην είηε γηα πψιεζε είηε γηα απνζήθεπζε εθεδξηθήο πνζφηεηαο. Οη αγσγνί απηνί δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δηάκεηξν νχηε ζπγθεθξηκέλν κήθνο, εμαξηάηαη απφ ηελ κεραλνινγηθή απφζηαζε πνπ έρεη θάλεη ν θαηαζθεπαζηήο. Οη αγσγνί απηνί πεξηέρνπλ εμαξηήκαηα αζθαιείαο ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη αλάινγα κε Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 19 -Έηνο:2013

43 ηε πηψζε ή ηελ αχμεζε ηεο πίεζεο. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη νη ρεηξνθίλεηεο βαιβίδεο θαη βάλεο. Δηθφλα 2.1. Αγσγφο πιήξσζεο 2.2. Ηζηνξηθό κεηαθνξάο LPG Ζ κεηαθνξά ησλ πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ ζαιάζζηνο άξρηζε ην 1934 φηαλ κηα δηεζλήο επηρείξεζε έζεζε ζε ιεηηνπξγία δχν πινία κηθηνχ ηχπνπ πεηξειαηνθφξνπ/lpg. Σα πινία απηά, βαζηθά πεηξειαηνθφξα, είραλ κεηαηξαπεί ζε κηθξά, κε δεμακελέο πςειήο πίεζεο γηα ηε κεηαθνξά LPG. Απηφ επέηξεςε ηε κεηαθνξά απηνχ ηνπ πξντφληνο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο. Σα LPG φρη κφλν είλαη κε ηνμηθά, έρνπλ επίζεο πςειή ζεξκαληηθή ηθαλφηεηα θαη είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν, ηα νπνία ηα θαζηζηνχλ πνιχ θαζαξά θαη απνδνηηθά θαηά ηνλ θάςηκν. ήκεξα ηα πεξηζζφηεξα δηαηεξεκέλα ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε LPG δηαζέηνπλ δχν ή ηξεηο νξηδφληηεο, θπιηλδξηθέο ή ζθαηξηθέο δεμακελέο θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο έσο θαη m φγθνπ. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ λαππεγεζεί πινία κε 5 ζθαηξηθέο δεμακελέο, έσο m. Ζκη-δηαηεξεκέλα ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε πινία (Semipressurizedships) Παξά ηελ πξφσξε ζεκαληηθή αλαθάιπςε κεηαθνξάο θνξηίσλ ησλ ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε LPG, ε κεηαθίλεζε πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ ζαιαζζίoο άξρηζε πξαγκαηηθά λα απμάλεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 κε ηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ κεηάιισλ γηα ηε ζπγθξάηεζε απηψλ ησλ πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 20 -Έηνο:2013

44 Σα πξψηα ζθάθε πνπ ρξεζηκνπνηήζνπλ απηήλ ηελ λέα ηερλνινγία εκθαλίζηεθαλ ην Μεηέθεξαλ αέξηα ζε έλα εκη-δηαηεξεκέλα ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε/εκη-θαηεςπγκέλε θαηάζηαζε (SP/SR). Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60 πινία εκη-δηαηεξεκέλα ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε / πιήξσο θαηεςπγκέλα (SP/FR) είραλ γίλεη ε επηινγή πινηνθηεηψλ κε ηελ παξνρή πςειήο επειημίαο ζην ρεηξηζκφ θνξηίνπ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ ηα πινία, ρξεζηκνπνηνχλ δεμακελέο θπιηλδξηθέο ή ζθαηξηθέο είηε ηεο κνξθήο bilobe θαη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα θνξηψζνπλ θαη λα μεθνξηψλνπλ ηα θνξηία αεξίνπ θαη ζηηο θαηεςπγκέλεο θαη ζηηο δηαηεξεκέλεο ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε εγθαηαζηάζεηο. Ο ππάξρσλ ζηφινο ησλ εκηδηαηεξεκέλσλ ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε πινίσλ πεξηιακβάλεη κεγέζε απφ m, ν εμαεξηζκφο δελ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. Οη δεμακελέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά αεξίσλ πνπ πγξνπνηνχληαη ππφ πίεζε. Δθηφο απφ ηα ζπκππθλσκέλα αέξηα, κεηαθέξνληαη θαη κεξηθά πνιχ επηθίλδπλα πγξά φπσο ε άλπδξνο ακκσλία, ε ρισξίλε, ην LPG, ην LNG, ην πγξνπνηεκέλν CO2, παξαζείν θαη γεληθά αέξηα θαη πγξά πνπ είλαη εμαηξεηηθά πηεηηθά. Δίλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα θαη έρνπλ ειεγρζεί ζε πίεζε psi (7 35 bar) ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΔ ΠΛΟΗΟ ΤΓΡΑΔΡΟΦΟΡΟ Σα πινία κεηαθνξάο αεξίσλ θπκαίλνληαη απφ ηα κηθξά ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε (ζθάθε πεξίπνπ m) Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ πξνπαλίνπ, ηνπ βνπηαλίνπ θαη ησλ ρεκηθψλ αεξίσλ ζε πεξηβαιινληηθή ζεξκνθξαζία ππάξρνπλ ηα πιήξσο κνλσκέλα ή εηδηθά πινία ςπγεία (fullyrefrigerated) πάλσ απφ m γηα ηε κεηαθνξά LNG θαη LPG. Μεηαμχ απηψλ ησλ δχν επδηάθξηησλ ηχπσλ ππάξρεη θαη έλαο ηξίηνο ηχπνο πινίσλ ν εκη-δηαηεξεκέλνο ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε κεηαθνξέαο αεξίνπ(semi-pressurizedcarriers). Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 21 -Έηνο:2013

45 Απηά ηα πινία είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ πνιιά θνξηία ππφ ζπλζήθεο θαηάςπμεο ζε αηκνζθαηξηθή πίεζε ή ζε ζεξκνθξαζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πηέζεηο κεηαμχ 5 θαη 9 bar. Ζ κεηαθίλεζε ησλ πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ ζαιάζζηνο είλαη ηψξα κηα ψξηκε βηνκεραλία, πνπ εμππεξεηείηαη απφ έλαλ ζηφιν πάλσ απφ 1000 πινία. Σν 2009 νη αξηζκνί πινίσλ ζε θάζε θαηεγνξία ήηαλ πξνζεγγηζηηθά σο αθνινχζσο: LNG carriers 300 Fully refrigerated ships 216 Ethylene carriers 100 Semi-pressurized ships 200 Pressurizedships 450 Οη κεηαθνξείο αεξίνπ ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ζρεδηαζκνχ απφ θνηλνχ κε άιια ζθάθε γηα ηε κεηαθνξά ησλ πγξψλ φπσο δεμακελφπινηα ρεκηθψλ θαη πεηξειαίνπ. Σα δεμακελφπινηα ρεκηθψλ κεηαθέξλνπλ ηα πην επηθίλδπλα θνξηία ηνπο ζηηο θεληξηθέο δεμακελέο, ελψ ηα θνξηία κηθξφηεξνπ θηλδχλνπ κπνξνχλ λα ζηαινχλ ζηηο πιατλέο δεμακελέο. Ο ζηφρνο είλαη ε πξνζηαζία απφ ηελ έθρπζε ηνπ επηθίλδπλνπ θνξηίνπ ζε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο. Απηή ε ίδηα αξρή εθαξκφδεηαη θαη γηα ηα πινία κεηαθνξάο αεξίσλ. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζρεδφλ κνλαδηθφ ζηα πινία κεηαθνξάο αεξίσλ είλαη φηη νη δεμακελέο θνξηίνπ δηαηεξνχληαη ππφ ζεηηθή πίεζε γηα λα απνηξαπεί ν αέξαο ζην ζχζηεκα απνζήθεπζεο θνξηίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ην πγξφ θνξηίνπ θαη ν αηκφο είλαη παξφληεο ζηε δεμακελή πξνο απνθπγή αλαθιέμεσλ. Δπηπιένλ φια ηα πινία κεηαθνξάο αεξίνπ ρξεζηκνπνηνχλ θιεηζηά ζπζηήκαηα θαηά ηε θφξησζε ή ηελ εθθφξησζε, ρσξίο λα απειεπζεξψλνληαη αηκνί ζηελ αηκφζθαηξα. Με απηά ηα κέζα ε απειεπζέξσζε θνξηίνπ ζηελ αηκφζθαηξα απνβάιιεηαη νπζηαζηηθά θαη ν θίλδπλνο αλάθιεμεο αηκνχ ειαρηζηνπνηείηαη. Οη κεηαθνξείο αεξίνπ πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε ηα πξφηππα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην δηεζλή ζαιάζζην νξγαληζκφ (IMO), θαη κε φιεο ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη ξχπαλζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά κέηξα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ αζθάιεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνπο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 22 -Έηνο:2013

46 θαλνληζκνχο κεηαθνξάο αεξίσλ βνεζήζεη θαζνξηζηηθά ζηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ πινίσλ. Οη απαηηήζεηο εμνπιηζκνχ γηα ηνπο κεηαθνξείο αεξίνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, ηελ αλίρλεπζε αεξίνπ θαη δείθηεο ζηάζκεο ησλ δεμακελψλ θνξηίνπ. Όια ηα παξαπάλσ εμνπιίδνληαη κε θαηάιιεινπο ζπλαγεξκνχο. Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ πινίσλ αλάινγα κε ην ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο θαη ην είδνο ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξνπλ. Σα ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο θνξηίνπ κπνξνχλ λα είλαη αλεμάξηεησλ δεμακελψλ (pressurized, semipressurizedorfullyrefrigerated) ή κεκβξαλνεηδνχο ηχπνπ (membranetype). Πιήξσο δηαηεξεκέλα ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε πινία (Fullypressurizedships). Δηθφλα 2.2. Πιήξσο δηαηεξεκέλν ππφ ζηαζεξή αηκνζθαηξηθή πίεζε πινίν κε ηξείο δεμακελέο. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 23 -Έηνο:2013

47 2.3. ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ Βπηία κεηαθνξάο πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ Οη δεμακελέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά αεξίσλ πνπ πγξνπνηνχληαη ππφ πίεζε. Δθηφο απφ ηα ζπκππθλσκέλα αέξηα, κεηαθέξνληαη θαη κεξηθά πνιχ επηθίλδπλα πγξά φπσο ε άλπδξνο ακκσλία, ε ρισξίλε, ην LPG, ην LNG, ην πγξνπνηεκέλν CO2, ην πγξφ κεζπιηθφ παξαζείν θαη γεληθά αέξηα θαη πγξά πνπ είλαη εμαηξεηηθά πηεηηθά. Δίλαη ζπλήζσο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα θαη έρνπλ ειεγρζεί ζε πίεζε psi (7 35 bar). εκεηψλεηαη φηη νη δεμακελέο απηέο πνηέ δελ πιεξψλνληαη ηειείσο, αιιά αθήλεηαη ρψξνο γηα δηαζηνιή θαηά ηε κεηαθνξά. Ζ ππεξπιήξσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πδξνζηαηηθή αζηνρία. Τπάξρεη εμαεξηζηηθή δηάηαμε, κφλν γηα αηκνχο. ε πεξίπησζε αλαηξνπήο, ν εμαεξηζκφο δελ ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηεο εζσηεξηθήο πίεζεο. Άιια ζηνηρεία είλαη: ρεδηάγξακκα 2.1.Βπηίν ηχπνπ MC331 δείθηεο εζσηεξηθήο πίεζεο, ζεξκφκεηξν θαη δείθηεο ζηάζκεο θπιηλδξηθή δηαηνκή, ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ ην MC312/412, εκηζθαηξηθά άθξα θαη ιεία εμσηεξηθή επηθάλεηα, ρσξίο λεξφ κφλσζε (επέλδπζε απφ αινπκίλην ή αλνμείδσην ράιπβα), πηζαλφλ κφλν ζην άλσ κέξνο, γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 24 -Έηνο:2013

48 απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο αζθαιείαο (βαιβίδεο δηαθνπήο, εμαεξηζηηθά, αλαθνπθηζηηθέο δηαηάμεηο, πξνθπιαθηήξεο, θ.ιπ.). Δκπνξεπκαηνθηβψηην βπηίν Σα βπηία απηά (tankcontainers ή intermodaltanks) κεηαθέξνπλ πνηθηιία επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη απνηεινχληαη απφ ηε δεμακελή ελζσκαησκέλε ζην πιαίζηφ ηεο. Αλαιφγσο ηεο θαηαζθεπήο, ην πιηθφ κπνξεί λα βξίζθεηαη ππφ πίεζε ή φρη, ή λα είλαη θξπνγεληθφ. πλήζσο νη δεμακελέο απηέο δελ ππεξβαίλνπλ ηα γαιφληα ή 24 m Γηαζέηνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο αγθχξσζεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηδεξνδξνκηθψο ή νδηθψο, αιιά θαη κε πινίν. εκεηψλεηαη φηη νη δεμακελέο απηέο πνηέ δελ πιεξψλνληαη ηειείσο, αιιά αθήλεηαη ρψξνο γηα δηαζηνιή θαηά ηε κεηαθνξά. Ζ ππεξπιήξσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πδξνζηαηηθή αζηνρία. Τπάξρεη εμαεξηζηηθή δηάηαμε, κφλν γηα αηκνχο. ε πεξίπησζε αλαηξνπήο. ρεδηάγξακκα 2.2. Δκπνξεπκαηνθηβψηην βπηίν 2.4. ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Ζ απνζήθεπζε πγξαεξίνπ απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά αζθαινχο δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηθξέο φγθνπ δεμακελέο. Υσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: Γεμακελέο κεγάινπ φγθνπ Γεμακελέο ππφ κνξθή θηάιεο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 25 -Έηνο:2013

49 2.4.1 Γεμακελέο κεγάινπ όγθνπ Γεμακελή πγξαεξίνπ είλαη ηα δνρείν ζην νπνίν απνζεθεχεηαη ππφ πίεζε ην πγξαέξην. Καηά ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζέηεζεο γηα ηε δεμακελή κέζα ζην ρψξν πνπ δηαζέηεη ν θαηαλαισηήο, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα παξαθάησ Απνζηάζεηο αζθαιείαο ηεο δεμακελήο ή ησλ δεμακελψλ κεηαμχ ηνπο θαη κεηαμχ ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ. Οη απνζηάζεηο απηέο ππάξρνπλ ζηνλ Πίλαθα. Γπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ βπηηνθφξνπ πνπ ζα γεκίδεη ηε δεμακελή Απνθπγή γεηηλίαζεο κε ζεπηηθνχο βφζξνπο ή πεγάδηα ή θαλάιηα απνξξνήο λεξψλ Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζε θνηιψκαηα ηνπ εδάθνπο Ζ πξνηίκεζε ηνπ πειάηε Απνθπγή ηνπνζέηεζεο ζε ηαξάηζεο ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΤΠΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΥΧΡΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Δ ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΒΑΡΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΔΝΖ ΓΗΑΜΔΣΡΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΜΖΚΟ ΓΔΞΑΜΔΝΖ Lit Lit Kg Kg M M 500 ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΚΑΘΔΣΖ , ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,80 2, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΚΑΘΔΣΖ ,00 - Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 26 -Έηνο:2013

50 1750 ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,00 2, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,55 2, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,25 2, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,20 3, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,25 4, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,20 4, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,25 5, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,20 7, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,40 6, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,25 7, ΚΤΛΗΝΓΡΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ,40 6,80 Πίλαθαο 2.1. Σχπνη/ρσξεηηθφηεηα δεμακελψλ Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 27 -Έηνο:2013

51 ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΦΔΡΟΤΝ Γείθηεο εζσηεξηθήο πίεζεο, ζεξκφκεηξν θαη δείθηεο ζηάζκεο Κπιηλδξηθή δηαηνκή, εκηζθαηξηθά άθξα θαη ιεία εμσηεξηθή επηθάλεηα, ρσξίο λεπξψζεηο. Μφλσζε (επέλδπζε απφ αινπκίλην ή αλνμείδσην ράιπβα), πηζαλφλ κφλν ζην άλσ κέξνο, γηα πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην Απζηεξφηεξεο δηαηάμεηο αζθαιείαο (βαιβίδεο δηαθνπήο, εμαεξηζηηθά, αλαθνπθηζηηθέο δηαηάμεηο, πξνθπιαθηήξεο, θ.ιπ.). Οη δεμακελέο θαηαζθεπάδνληαη κε ιακαξίλα P355 NH, ε πίεζε δνθηκήο γίλεηαη ζηα 25,24 BAR, ε πίεζε ιεηηνπξγίαο είλαη ζηα 17,65 BAR θαη ν πνηνηηθφο έιεγρνο γίλεηαη απφ ηελ TUV εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ξαδηνγξαθηθφο έιεγρνο. Ζ βαθή γίλεηαη κε κία ζηξψζε ηζίγθνπ δχν ζπζηαηηθψλ, κε δχν ζηξψζεηο αζηάξη δχν ζπζηαηηθψλ θαη αθνινπζεί ρξψκα πνιπνπξεζάλεο δχν ζπζηαηηθψλ. Δηθφλα 2.3. Δζσηεξηθή κνξθή δεμακελήο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 28 -Έηνο:2013

52 ρεδία δεμακελώλ εδάθνπο ρεδηάγξακκα 2.3. Γεμακελέο εδάθνπο Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 29 -Έηνο:2013

53 ρέδηα Τπέξγεησλ Γεμακελώλ Σππηθή δεμακελή 500 lit. ρεδηάγξακκα 2.4. Γεμακελή 500 lit Σππηθή δεμακελή 990&1000lt εκείν πξνζαξκνγήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηφκην γηα αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ηφκην γηα ελδεηθηηθφ ζηάζκεο ηφκην ιήςεο πγξήο θάζεο ηφκην πιήξσζεο δεμακελήο ηφκην πνιπβαιβίδαο γηα ιήςε θαη ζχλδεζε αέξηαο θάζεο, κνλφκεηξν, έλδεημε κέγηζηεο ζηάζκεο Απνζηξάγγηζε Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 30 -Έηνο:2013

54 ρεδηάγξακκα 2.5. Γεμακελή 1750 lit Σππηθή δεμακελή 1750lt εκείν πξνζαξκνγήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηφκην γηα αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ηφκην γηα ελδεηθηηθφ ζηάζκεο ηφκην ιήςεο πγξήο θάζεο ηφκην πιήξσζεο δεμακελήο ηφκην πνιπβαιβίδαο γηα ιήςε θαη ζχλδεζε αέξηαο θάζεο, κνλφκεηξν, έλδεημε κέγηζηεοζηάζκεο Απνζηξάγγηζε Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 31 -Έηνο:2013

55 ρεδηάγξακκα 2.6. Γεμακελή 3000 & 5000lit Σππηθή δεμακελή 3000 & 5000lt εκείν πξνζαξκνγήο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηφκην γηα αλαθνπθηζηηθή βαιβίδα ηφκην γηα ελδεηθηηθφ ζηάζκεο ηφκην ιήςεο πγξήο θάζεο ηφκην πιήξσζεο δεμακελήο ηφκην πνιπβαιβίδαο γηα ιήςε θαη ζχλδεζε αέξηαο θάζεο, κνλφκεηξν, έλδεημε κέγηζηεοζηάζκεο Απνζηξάγγηζε Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 32 -Έηνο:2013

56 Όηαλ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε κηαο δεμακελήο, είλαη απαξαίηεην ε δεμακελή λα εδξάδεηαη ζεηειείσο νξηδφληην, ζπκπαγέο θαη αλαιινίσην έδαθνο. Κάζε κηθξή ππνρψξεζε ηνπεδάθνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθάικα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ ζηάζκεο πγξνχθαη λα νδεγεί ζε ππεξπιήξσζε. Μηα ζεκαληηθή κεηαθίλεζε ηεο δεμακελήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηε γξακκή ή θαη αέξηαο θάζεο πξνο ηελ θαηαλάισζε, κε πηζαλή δηαξξνή πγξαεξίνπ. Οη ππέξγεηεο δεμακελέο εδξάδνληαη ζε βάζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ο Τπνινγηζκφοησλ βάζεσλ γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο θαη ην φηη ε δεμακελή πγξαεξίνπ είλαη γεκάηε κε λεξφ (δει. απφβαξν δεμακελήο +βάξνο λεξνχ).μηα ζπληεξεηηθή ππφζεζε γηα ηελ αληνρή ηνπ εδάθνπο είλαη 0.5 kp/cm 2. Γηα δεμακελέο κέρξη 5000 lt αξθεί κηα πιάθα 30 cm κε δηπιφ πιέγκα. ηελ πιάθα Απηήπξέπεη λα παθηψλνληαη νη κεηαιιηθέο βάζεηο ησλ δεμακελψλ. Γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο απαηηείηαη εηδηθή πξνο ηνχην κειέηε απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία. Δπίζεο, νη δεμακελέο απηέο παθηψλνληαη ζηε βάζε πνπ είλαη πην θνληά ηηοιήςεηο πγξαεξίνπ, ελψ ην άιιν ηνπο άθξν αθήλεηαη ειεχζεξν λα νιηζζαίλεη ζε πεξίπησζε ζπζηνιψλ/δηαζηνιψλ ηνπ θπιηλδξηθνχ ηνπο ζψκαηνορσξίο λα πξνθαιείηαηέηζηπξφβιεκα ζην δίθηπν ζσιελψζεσλ. Παξπφηηαο Αληψλεο Θενραξίδεο Κπξηάθνο- 33 -Έηνο:2013