باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد."

Transcript

1

2 باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق مقررات ارجاع و در فهرست منابع و مأخذ ذکر گردیده است. این پایاننامه قبأل برای احراز هیچ مدرک همسطح یا باالتر ارایه نشده است. در صورت اثبات تخلف )در هر زمان( مدرک تحصیلی صادر شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. کلیهی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. نام و نام خانوادگی دانشجو محمد چشفر تهران - لویزان - کدپستی صندوق پستی تلفن )داخلی 6137( نمابر پست الکترونیک

3 دانشکده برق الکترونیک و کامپیوتر کنترل دور موتور سه فاز مد جریانی به روش هیسترزیس چند سطحی با کنترل مستقیم گشتاور نگارش محمد چشفر استاد راهنمای اول: دکتر زین العابدین موسوی استاد راهنمای دوم: دکتر پرویز امیری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت بهمن 9319

4 چکیده جهت کنترل دور موتورهای AC روشهای متنوعی پیشنهاد شده است که یکی از مهمترین آنها 8 روش کنترل مستقیم گشتاور ( DTC0F ) میباشد. در این روش سعی بر این است که موتور القایی همانند یک DC موتور با کنترل مجزای گشتاور و شار شود. راه اندازی برای حصول به این نتیجه از روشهای مختلفی بهره گرفته میشود. روش 6 مدوالسیون هیسترزیسF1 از جمله روشهای جدیدی میباشد که امکان کارکرد مستقیم 1 در متناوبسازF2 جریانی حالت را فراهم مینماید. متناوبسازها به صورت دو سطحی یا چند سطحی مورد استفاده قرار میگیرند که از بین این دو متناوبسازهای چند سطحی با مزیت کاهش فرکانس کلیدزنی و مقادیر نامی با استقبال بیشتری خصوصا در توان باال مواجه شده است مضافا با افزایش سطوح بهطور قابل مالحظه ای از هارمونیکهای سیستم نیز کاسته می شود. در این پایاننامه بعد از معرفی اجمالی موتور القایی روش کنترل مستقیم گشتاور به تفصیل شرح داده شده است. در ادامه پس از بررسی انواع متناوبسازهای چند سطحی روشهای کنترل آن- ها مطرح گردیده است. سپس روشهای کنترل مستقیم گشتاور توسط اینورتر چند سطحی مطرح و با استفاده از شبیهسازی بررسی شدهاند. بر طبق این شبیهسازی نشان داده شد کنترل مستقیم که گشتاور توسط اینورتر چند سطحی عملکرد مناسبتری داشته و مولفه هارمونیکی کل جریان استاتور 8 1/3 را کاهش داده است. مولفه هارمونیکی کل جریان در اینورتر دو سطحی % در سه سطحی قطاعی %6/3 و در چند سطحی قطاعی حدود %6 به دست آمده است. سپس یک نمونه 86 آزمایشگاهی اینورتر پنج سطحی با کنترل هیسترزیس جریانی طراحی و پیادهسازی شد. سپس آزمایشات مربوطه انجام گرفت. صحیح مورد توجه قرار گرفت. در نهایت اعتبار سنجی انجام و تعقیب جریان خروجی و کلیدزنی کلمات کلیدی: اینورتر چند سطحی مدوالسیون هیسترزیس کنترل مستقیم گشتاور 1- Direct Torque Control 2 -Hysteresis 3 -Inverter أ

5 فهرست مطالب فصل اول: موتور القایی و روش های کنترل آن 8-8 -مقدمه موتور القایی روش های کنترل موتور القایی کنترل اسکالر تکنیک v/f ثابت کنترل برداری یا کنترل جهت دار میدان روابط ماشین در کنترل برداری روش مستقیم یا فیدبک مدل جریانی کنترل مستقیم گشتاور و شار روابط کنترل مستقیم گشتاور کنترل روش DTC فصل دوم: اینورترهای چند سطحی 8-6 -مقدمه مفهوم چند سطحی انواع اینورترهای چند سطحی اینورتر چند سطحی با برش دیودی اصول کار اینورتر با برش دیودی ویژگی های اینورتر با برش دیودی ب

6 6-6-6 اینورتر چند سطحی با خازن شناور اصول کار اینورتر خازن شناور ویژگی های اینورتر خازن شناور اینورتر چند سطحی سری اصول کار اینورتر سری ویژگی های اینورتر سری فصل سوم: روش های کنترل اینورترهای چند سطحی هیسترزیس 8-1- بررسی انواع مدوالسیون کنترل جریان مدوالسیون پهنای پالس باند هیسترزیسی مدوالسیون هیسترزیس چند سطحی مدوالسیون هیسترزیس چند سطحی چند بانده مدوالسیون هیسترزیس باندهای چند آفسته مقایسه روش های مدوالسیون هیسترزیس چند سطحی گشتاور توسط اینورتر چند سطحی 1-1- کنترل مستقیم فصل چهارم: شبیه سازی انجام شده 8-3 تکنیک های کنترل جریان برای کاربرد در اینورترهای منبع ولتاژ توان باال روش کنترل مقاوم و قابل اطمینان روش کنترل جریان بهبود یافته اینورتر چند سطحی گشتاور با استفاده از اینورتر چند سطحی 6-3- کنترل مستقیم با استفاده از کنترل مستقیم گشتاور اینورتر دو سطحی با استفاده از کنترل مستقیم گشتاور اینورتر سه سطحی نتیجه گیری ج

7 فصل پنجم: طراحی مدار آزمایشگاهی 8-1 مقدمه اینورتر پنج سطحی سری اینورتر پل کامل راه اندازهای ماسفت تامین جریان گیت ماسفت راه اندازی ماسفت با سورس شناور تاخیر خاموش شدن ماسفت طراحی مدار کنترلی جمع بندی فصل ششم: نتایج آزمایشگاهی 8-8 مقدمه اینورتر چند سطحی با کنترل هیسترزیس جریانی 6-8- طرح مدار 1-8 طراحی برد مدار چاپی نتایج بدست آمده بندی و جمع نتیجه گیری فصل هفتم: نتیجه گیری و پیشنهادات 8-7 نتیجه گیری و پیشنهادات مراجع د

8 فهرست جداول جدول 8 سطوح 6- ولتاژ با برش دیودی و وضعیت کلیدها جدول -6 6 یکی از ترکیب های ممکن کلیدها برای اینورتر خازن شناور جدول 8-1 روش انتخاب در عملکرد چهار ربعی جدول 6-1 بردارهای ولتاژ انتخاب شده در هر شش قطاع جدول 1-1 بردارهای ولتاژ انتخاب شده در هر 86 قطاع - 8 برنامه حافظه فقط خواندنی جدول 3 ه

9 فهرست شکلها شکل 8-8 مدار معادل تکفاز موتور القایی شکل 8-6 مشخصه سرعت گشتاور موتور القایی شکل 8-1 کنترل سرعت ولت بر هرتز حلقه باز با اینورتر تغذیه ولتاژ شکل 8-3 منحنی گشتاور سرعت با اثر تغییرات فرکانس گشتاور بار و ولتاژ تغذیه شکل 8-1 کنترل برداری موتور القایی شکل 8-8 فازورهای حالت ماندگار شکل 8-7 اصول پیاده سازی کنترل برداری با مدل de-qe ماشین شکل 8-1 بلوک دیاگرام کنترل برداری مستقیم با جهت یابی شار روتور شکل 8-9 تخمین شار مدل جریانی شکل 8-82 بردارهای شار استاتور شار روتور و جریان استاتور در صفحه ds-qs شکل 8-88 بلوک دیاگرام کنترل مستقیم شار و گشتاور شکل 6-8 شکل عمومی اینورترهای چند سطحی شکل 6-6 نمونه ای از ولتاژ خروجی یک اینورتر چند سطحی شکل 6-1 اینورتر چند سطحی پل با پنج سطح و برش دیودی شکل 6-3 شکل موج های ولتاژ اصلی اینورتر چند سطحی شکل 6-1 مدار یک اینورتر تکفاز پنج سطحی با خازن شناور شکل 6-8 اینورتر سری چند سطحی پل H تکفاز شکل 6-7 تولید موج شبه مربعی شکل 8-1 اصول کنترل جریان باند هیسترزیسی شکل 1-6 بلوک دیاگرام کنترلی PWM باند هیسترزیسی شکل 1-1 کنترل جریانی مدوالسیون هیسترزیسی چند بانده شکل 1-3 مدوالسیون چند بانده پنج سطحی شکل 1-1 مدوالسیون چند آفسته سه سطحی شکل 1-8 مدوالسیون چند آفسته پبج سطحی شکل 7-1 بردارهای ولتاژ حاصل از اینورتر سه سطحی شکل اینورتر سری پنج سطحی شکل 3 6 مدوالسیون چند سطحی شکل 3 1 دیاگرام بلوکی روش کنترل مقاوم و قابل اطمینان شکل سیستم کلیدزنی بهینه شکل شکل موج حاصل از اینورتر چند سطحی شکل مدار تولید کننده مرجع جریان ساختگی و

10 شکل شکل موج بدست آمده ازمدوالسیون هیسترزیس چند سطحی بهبود یافته شکل 1-3 شبیه سازی کنترل مستقیم گشتاور با اینورتر دو سطحی شکل 9-3 بلوک های مختلف تشکیل دهنده کنترل مستقیم گشتاور شکل 82-3 محتوای بلوک کنترل مستقیم گشتاور شکل 88-3 خروجی اینورتر دو سطحی شکل 86-3 مکان بردار شار اینورتر دو سطحی شکل 81-3 مولفه های هارمونیکی جریان استاتور اینورتر دو سطحی شکل 83-3 خروجی اینورتر سه سطحی 8 قطاعی شکل 81-3 مکان بردار شار اینورتر سه سطحی شش قطاعی شکل 88-3 مولفه های هارمونیکی جریان استاتور اینورتر سه سطحی شش قطاعی شکل 87-3 خروجی اینورتر سه سطحی 86 قطاعی شکل 81-3 مکان بردار شار اینورتر سه سطحی 86 قطاعی شکل 89-3 مولفه های هارمونیکی جریان استاتور اینورتر سه سطحی 86 قطاعی شکل 1-8 اینوتر پل کامل شکل 1-6 شکل موج ولتاژ و جریان خروجی اینورتر پل کامل شکل 1-1 مدارهای راه انداز گیت ماسفت شکل 1-3 دیاگرام بلوکی ICL7667 برای هر راه انداز شکل 1-1 مدار راه انداز گیت با استفاده از ترانسفورماتور پالس شکل 1-8 نحوه اتصال H11L1 شکل 1-7 مدار مولد زمان مرده شکل 1-1 ولتاژهای خروجی مدار ایجاد تاخیر شکل 9-1 ولتاژ خروجی مدار مولد زمان مرده شکل 82-1 نحوه اتصال پایههای ACS712 شکل 88-1 مدار تولید خطای جریان شکل 1-86 مدار تولید پالس توسط مقایسهگر هیسترزیس شکل 8-8 طرح مدار زمان مرده شکل 8-6 مدار اینورتر پل کامل شکل 8-1 برد مدار چاپی دورو مولد زمان مرده شکل 8-3 برد مدار چاپی اینورتر پل کامل شکل 8-1 مدار مونتاژ شده اینورتر پل کامل شکل 8-8 مدار مونتاژ شده مولد زمان مرده شکل 8-1 مدار کنترل کننده هیسترزیسی جریانی پنج سطحی شکل 8-7 اینورتر چند سطحی پیاده شده در آزمایشگاه میکروالکترونیک ز

11 شکل 8-1 ولتاژ خروجی اینورتر پنج سطحی شکل 8-9 جریان و ولتاژ خروجی اینورتر پنج سطحی شکل 8-82 ولتاژ خروجی اینورتر با تغییر مرجع شکل 8-88 جریان خروجی اینورتر با تغییر مرجع شکل 8-86 ریپل جریان خروجی ح

12 فصل اول موتور القایی و روش های کنترل آن 1

13 1-1 -مقدمه ساختار موتور القایی برخالف ساختار غیر تزویجی بسیار ساده موتور DC تحریک جداگانه دارای تزویج زیاد مشخصه غیر خطی و چند متغیری می باشد. موتورهای القایی دارای چندین مزیت هستند از آن جمله وزن کم آن ها قابلیت عملکرد در محیط های با گرد و غبار یا قابل انفجار و نیاز به تعمیر و نگهداری کمتر در مقایسه با موتورهای DC را می توان نام برد. موتور القایی سه فاز در راه اندازی با سرعت قابل تنظیم کاربرد فراوان داشته و دارای سیم پیچ های استاتور و روتور سه فاز هستند موتور القایی سیم پیچ های استاتور ac با یک ولتاژ سه فاز تغذیه می شوند که در نتیجه ولتاژی را در سیم پیچ روتور ناشی از عملکرد ترانسفورماتوری القا می کند. می توان سیم پیچی استاتور را به گونه ای توزیع )mmf( کرد که اثر چند قطبی ایجاد شود و در نتیجه چندین چرخه از نیروی محرکه مغناطیسی در اطراف فاصله هوایی تولید گردد. این میدان موجب توزیع فضایی چگالی شار سینوسی در فاصله هوایی می شود. سرعت چرخش میدان سرعت سنکرون نامیده می شود که به صورت زیر تعریف می گردد: ω )8-8( 2

14 که در آن p تعداد قطب ها و ω فرکانس تغذیه بر حسب رادیان بر ثانیه است. چنانچه ولتاژ فاز استاتور برابر ω باشد یک شار پیوندی )در روتور( ایجاد خواهد شد که از رابطه زیر به دست می آید: φ φ ω ω ) 6-8( s لغزش است که به صورت زیر تعریف می شود: ) 1-8( ایده آل روتور الف( مدار معادل با ترانسفورماتور استاتور توان فاصله هوایی ب( مدار معادل ارجاع داده شده سمت استاتور شکل 8-8 مدار معادل تکفاز موتور القایی 3

15 ω که در آن سرعت موتور به صورت ω به دست می آید. مدار معادل کامل برای یک فاز موتور در شکل) 8-8 ( نشان داده شده است که در آن: مقاومت انتقال یافته هر فاز سیم پیچی روتور راکتانس نشتی هر فاز روتور به ازای منبع تغذیه می باشد. به ترتیب و مقاومت و راکتانس نشتی سیم پیچی استاتور می باشد. در این شکل جریان روتور برابر است با: ) 3-8( و که مربوط به سیم پیچ روتور می باشد. مدل مداری هر فاز موتور های القایی در نشانگر تلفات تحریک)یا هسته( و راکتانس مغناطیسی می باشند. نیز جریان روتور از دیدگاه استاتور است. وقتی که منبع تغذیه وصل شود تلفات هسته استاتور وجود خواهد شد و تلفات هسته روتور به لغزش بستگی دارد. توا ن فاصله هوایی )توانی که از استاتور به روتور از طریق فاصله هوایی عبور می کند( برابر است با: ) 1-8( توان تولیدی برابر است با: ) 8-8( گشتاور تولید برابر است با: ) 7-8( 4

16 گشتاور ب- گشتاور اگر باشد خواهد شد و راکتانس مغناطیس کنندگی را می توان برای سادگی بیشتر به سیم پیچی استاتور همانند شکل )8-8 ) منتقل کرد. می توان نشان داد که گشتاور موتور به مشخصه های موتور وابسته است. [ ] ( 1-8( اگر موتور از یک ولتاژ ثابت در یک فرکانس ثابت تغذیه شود گشتاور تولیدی تابعی از لغزش خواهد بود و مشخصه های گشتاور-سرعت را می توان از معادله )1-8( به دست آورد. یک نمونه از )6-8( منحنی گشتاور تولیدی به عنوان تابعی از لغزش یا سرعت در شکل نسبی نشان داده شده است. عملکرد موتوری معکوس و ترمزی ژنراتوری با تغییر توالی فاز سرهای موتور به دست می آید. ω e ω e ω e ω r ω r ω r فاز برگردان ژنراتوری موتوری T e T em حداکثر گشتاور سرعت سنکرون سرعت نسبی) گشتاور راه اندازی ) ω r ω e سرعت نسبی) ( s )لغزش ) ω r ω e شکل 8-6 مشخصه سرعت گشتاور موتور القایی مشخصه سرعت-گشتاور معکوس به صورت خط چین نشان داده شده است. سه ناحیه کاری وجود. در دارد: )8( موتوری یا توان دهی )6( ژنراتوری و )1( فاز برگردان حالت موتوری موتور در جهت میدان می چرخد و همچنان که لغزش افزایش می یابد گشتاور نیز افزایش می یابد در حالی که شار فاصله هوایی ثابت می ماند. هنگامی که گشتاور به بیشترین مقدار 5

17 T em یعنی خود در s=s m می رسد با افزایش لغزش به دلیل کاهش شار فاصله هوایی گشتاور کاهش پیدا خواهد کرد. ω s در حالت ژنراتوری سرعت ω m از سرعت سنکرون بزرگتر است و هر دو در یک جهت می باشند. در این حالت لغزش و در نتیجه نیز منفی است. این بدان معناست که توان از محور به باشد. مدار روتور فیدبک می شود و موتور به صورت یک ژنراتور عمل می کند. موتور توان را به سیستم تغذیه بر می گرداند. مشخصه گشتاور سرعت همانند حالت موتوری است اما مقدار گشتاور منفی می در فاز برگردان معکوس سرعت بر خالف جهت میدان است و لغزش مقداری بزرگتر از یک را دارد. این حالت هنگامی رخ می دهد که توالی منبع تغذیه در حالی که در موتور در جهت مستقیم می چرخد معکوس شود به گونه ای که جهت میدان نیز معکوس گردد. گشتاور تولیدی که در همان جهت میدان است با حرکت مخالفت نموده و به عنوان یک گشتاور ترمزی عمل می کند. از آنجا که است جریان های موتور بزرگ ولی گشتاور تولیدی کوچک است. انرژی ناشی از ترمز فاز s>8 برگردان باید در موتور تلف شود و این ممکن است موجب داغ شدن بیش از حد موتور گردد. این ترمز معموال پیشنهاد نمیشود. چنانچه R s در مقایسه با امپدانس های دیگر مدار کوچک در نظر گرفته شود معموال برای موتورهای با قدرت بیشتر از 1kw همین گونه است رابطه سرعت به عنوان تابعی از گشتاور به صورت زیر می شود: ω ω ( ) ) 9-8( از معادله )9-8( می توان نتیجه گرفت که اگر موتور با لغزش کوچک کار کند گشتاور تولیدی متناسب با لغزش خواهد بود و سرعت با افزایش گشتاور کاهش می یابد. جریان روتور که در سرعت سنکرون صفر است با کاهش سرعت در اثر کاهش مقدار R r s/ افزایش می یابد. گشتاور تولیدی نیز تا 6 رسیدن به بیشترین مقدار در s=s m افزایش می یابد. به ازای s<s m موتور به صورت پایدار در بخشی از

18 s m مشخصه سرعت-گشتاور کار خواهد کرد. اگر مقاومت روتور کوچک باشد کوچک خواهد بود در نتیجه میزان تغییر سرعت موتور از گشتاور بی باری تا گشتاور نامی در صد کمی خواهد شد. موتور اساسا در یک سرعت ثابت می چرخد. چنانچه گشتاور بار از گشتاور شکست بیشتر شود موتور متوقف شده و حفاظت اضافه بار باید فورا منبع تغذیه را قطع نماید تا از صدمه زدن موتور در اثر افزایش دما جلوگیری شود. باید توجه داشت که به ازای s>s m گشتاور با وجود افزایش جریان کاهش می روتور یابد و عملکرد بیشتر موتورها در این حالت ناپایدار است. منبع ولتاژ یکسوساز دیودی اینورتر ولتاژ تقویتشده مرجع سرعت موتور شکل 1-8 کنترل سرعت ولت بر هرتز حلقه باز با اینورتر تغذیه ولتاژ] 8 [ 3-1 -روش های کنترل موتور القایی کنترل اسکالر: کنترل اسکالر همان طور که از نامش پیداست فقط مربوط به دامنه متغیرهای کنترل و نادیده گرفتن اثر کوپلینگ در ماشین است. برای مثال برای کنترل شار می توان کرد کنترل را ولتاژ ماشین تغییر و فرکانس یا لغزش میتواند برای کنترل گشتاور به کار رود. به هر حال شار و گشتاور به ترتیب فرکانس و تابعی از ولتاژ هم هستند. کنترل اسکالر در مقابل کنترل برداری یا جهت دار میدان است 7

19 گشتاور که هم دامنه و هم فاز تنظیم متغیرهای برداری کنترل می شوند. درایوهای کنترل برداری در صنعت کاربرد دارند. هر چند از اهمیت آن ها اخیرا به علت پیاده سازی فوق العاده درایوهای کنترل برداری کاسته شده است. شکل )1-8( بلوک دیاگرام یک نمونه از کنترل اسکالر مشاهده می شود] 1 [ روش v/f ثابت امروزه کنترل v/f ثابت یکی از روش های متداول مورد استفاده در محرکه موتورهای القایی است. شکل )3-8( عملکرد حالت دائم محرکه با روش کنترلی v/f در وضعیتی که بار موتور یک فن یا پمپ )گشتاور تقریبا ثابت( است را نشان می دهد. با افزایش تدریجی فرکانس سرعت افزایش می یابد. این روند را می توان تا جایی که ولتاژ تغذیه ثابت شود )به حد اکثر مقدار برسد( ادامه داد. سرعت شکل 8-3 منحنی گشتاور سرعت با اثر تغییرات فرکانس گشتاور بار و ولتاژ تغذیه] 8 [ کنترل برداری یا کنترل جهت دار میدان: روابط ماشین در کنترل برداری DC از سال 8972 مطرح شد که موتور القایی میتواند شبیه یک موتور تحریک جداگانه کنترل AC شود و باعث یک انقالب در عملکرد محرکههای شد. موتور کنترل برداری همچنین به نامهای 8

20 ب) کنترل مجزاسازی متعامد یا بردار تبدیل معروف است. کنترل برداری برای هر دو نوع ماشین محرکه القایی و سنکرون به کار میرود. شکل )1-8( شباهت کنترل موتور DC و موتور القایی را نشان میدهد. ) اگر کنترل ماشین در یک مرجع قاب گردان همزمان ( بازنویسی شود عملکرد شبیه ماشین DC می تواند به موتور القایی بسط داده شود. به طوری که متغیرهای سینوسی در حالت ماندگار به صورت کمیت های DC ظاهر شوند] 1 [. مجزاسازی شده مولفه میدان )الف( مولفه گشتاور اینورتر کنترل برداری مولفه گشتاور مولفه میدان ) شکل 8-1 الف- موتور DC تحریک جداگانه ب- کنترل برداری موتور القایی] 8 [ در شکل )1-8 ب( اینورتر موتور القایی با دو ورودی و نشان داده شده است که این جریان ها به ترتیب مولفه مستقیم و مولفه عمود جریان استاتور در مرجع قاب گردان سنکرون می ماشین DC مقایسه می شود. گشتاور را می که باشند. با جریان میدان و با جریان آرمیچر توان این گونه بیان نمود: ) 82-8( 9

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار بماند ولی در فیدبک مثبت هدف فقط باال بردن بهره است در

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2

آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 آزمایش 8: تقویت کننده عملیاتی 2 1-8 -مقدمه 1 تقویت کننده عملیاتی (OpAmp) داراي دو یا چند طبقه تقویت کننده تفاضلی است که خروجی- هاي هر طبقه به وروديهاي طبقه دیگر متصل شده است. در انتهاي این تقویت کننده

Διαβάστε περισσότερα

تصاویر استریوگرافی.

تصاویر استریوگرافی. هب انم خدا تصاویر استریوگرافی تصویر استریوگرافی یک روش ترسیمی است که به وسیله آن ارتباط زاویه ای بین جهات و صفحات بلوری یک کریستال را در یک فضای دو بعدی )صفحه کاغذ( تعیین میکنند. کاربردها بررسی ناهمسانگردی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك

آزمایش 1: پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك آزمایش : پاسخ فرکانسی تقویتکننده امیتر مشترك -- مقدمه هدف از این آزمایش بدست آوردن فرکانس قطع بالاي تقویتکننده امیتر مشترك بررسی عوامل تاثیرگذار و محدودکننده این پارامتر است. شکل - : مفهوم پهناي باند تقویت

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه

هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه آزما ی ش شش م: پا س خ فرکا نس ی مدا رات مرتبه اول هدف از این آزمایش آشنایی با رفتار فرکانسی مدارهاي مرتبه اول نحوه تأثیر مقادیر عناصر در این رفتار مشاهده پاسخ دامنه و پاسخ فاز بررسی رفتار فیلتري آنها بدست

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0

مقدمه الف) مبدلهای AC/DC ب) مبدلهای DC/AC ج) مبدلهای AC/AC د) چاپرها. (Rectifiers) (Inverters) (Converters) (Choppers) Version 1.0 چرا خازن مقدمه اغلب دستگاهها و مصرفکنندگان الکتریکی برای انجام کار مفید نیازمند مقداری توان راکتیو برای مهیا کردن شرایط لازم برای انجام کار میباشند. به عنوان مثال موتورهای الکتریکی AC برای تبدیل انرژی

Διαβάστε περισσότερα

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان

1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان تمرین های سری سری یک درس ماشین 2 )رضاییان( 1. یک مولد 5000 هرتز می توان بصورت نیروی محرکه الکتریکی ثابت با مقدار 200 ولت مؤثر باا امدادان 31 اهم در نظر گرفت این مولد برای تغذیه بار مقاومتی به مقدار 0.65

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا دانشکده برق و رباتیک گروه قدرت طراحی و شبیه سازی اینورتره یا سه فاز و تکفاز گرد آورنده: جواد برسالنی زمستان 95 چکیده با توجه به مزایای استفاده از وسایل الکترونیک قدرت تعداد این وسایل روز به روز در حال

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms

Continuos 8 V DC Intermittent 10A for 10 Sec ±% % / c. AVR Responsez 20 ms ولتاژ رگولاتور ژنراتور مدل AVR8 توضیحات دستگاه ولتاژ رگولاتور DATAKOM AVR8 باعث ثابت ماندن ولتاژ خروجی ژنراتور می گردد. طراحی دستگاه بصورت روباز و رزین ریخته شده می باشد که قابلیت نصب در جعبه ترمینال ژنراتور

Διαβάστε περισσότερα

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی

Διαβάστε περισσότερα

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ(

آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( آزمون مقایسه میانگین های دو جامعه )نمونه های بزرگ( فرض کنید جمعیت یک دارای میانگین و انحراف معیار اندازه µ و انحراف معیار σ باشد و جمعیت 2 دارای میانگین µ2 σ2 باشند نمونه های تصادفی مستقل از این دو جامعه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i.

جلسه 3 ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک کوانتمی بیان. d 1. i=0. i=0. λ 2 i v i v i. محاسبات کوانتمی (671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: محمد جواد داوري جلسه 3 می شود. ابتدا نکته اي در مورد عمل توابع بر روي ماتریس ها گفته می شود و در ادامه ي این جلسه اصول مکانیک

Διαβάστε περισσότερα

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین

همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین همبستگی و رگرسیون در این مبحث هدف بررسی وجود یک رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد لذا هدف اصلی این است که آیا بین دو صفت متغیر x و y رابطه و همبستگی وجود دارد یا خیر و آیا می توان یک مدل ریاضی و یک رابطه

Διαβάστε περισσότερα

بسم هللا الرحمن الرحیم

بسم هللا الرحمن الرحیم بسم هللا الرحمن الرحیم نام سر گروه : نام اعضای گروه : شماره گروه : تاریخ انجام آزمایش : تاریخ تحویل آزمایش : هدف آزمایش : بررسی جریان و ولتاژ در مدارهای RLC و مطالعه پدیده تشدید وسایل آزمایش : منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور

نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور نحوه سیم بندي استاتورآلترناتور ابتدا به تعریف مختصري از استاتور و نقش آن در آترناتور می پردازیم. دینام یا آلترناتور قطعه اي الکترومکانیکی است که نیروي مکانیکی را به نیروي الکتریکی تبدیل میکند. دینام در

Διαβάστε περισσότερα

الکترونیکی: پست پورمظفری

الکترونیکی: پست پورمظفری 95/08/06 مقاله: دریافت تاریخ 95/11/20 مقاله: پذیرش تاریخ پایین مصرفی توان با به 2 5 و به 2 4 کمپرسورهای طراحی * گوابر داداشی مرتضی ايران تهران- امیرکبیر صنعتی دانشگاه اطالعات فناوری و کامپیوتر مهندسی دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd

بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )2( shimiomd بسم اهلل الرحمن الرحیم آزمایشگاه فیزیک )( shimiomd خواندن مقاومت ها. بررسی قانون اهم برای مدارهای متوالی. 3. بررسی قانون اهم برای مدارهای موازی بدست آوردن مقاومت مجهول توسط پل وتسون 4. بدست آوردن مقاومت

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور

روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور روش ابداعی کنترل بهینه غیرخطی در توربین بادی با حداقل سازی نوسانات توان و گشتاور فرانک معتمدی * دکترفرید شیخ االسالم 2 -دانشجوی رشته برق دانشگاه آزاد واحد نجفآباد Fa_motamedi@yahoo.com 2 -استاد گروه برق

Διαβάστε περισσότερα

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است.

سپس بردار بردار حاال ابتدای بردار U 1 ولتاژ ورودی است. 33 زیر ميباشد: U = U + U + U 1 R X رابطه )1-6( نشان مي دهد با جمع برداری سه بدست می آید. U' بردار و U x بردار U1= ReI1+ XeI1+ U UR = ReI1 )1-7( )1-8( Ux = XeI1 )1-9( را افت ولتاژ که در رابطه )1-8( و )1-9(

Διαβάστε περισσότερα

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری

کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری چکیده : کنترل تطبیقی غیر مستقیم مبتنی بر تخصیص قطب با مرتبه کسری روش طراحی قوانین کنترل چندجمله ای با استفاده از جایابی قطب راه کار مناسبی برای بسیاری از کاربردهای صنعتی می باشد. این دسته از کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد طراحی یک گیرنده مخابرات نوری CMOS داده 2.5Gb/s برای نرخ سپیده محمدی مهدی دولتشاهی گروه الکترونیک موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان استاد یار دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system

Spacecraft thermal control handbook. Space mission analysis and design. Cubesat, Thermal control system سیستم زیر حرارتی ماهواره سرفصل های مهم 1- منابع مطالعاتی 2- مقدمه ای بر انتقال حرارت و مکانیزم های آن 3- موازنه انرژی 4 -سیستم های کنترل دما در فضا 5- مدل سازی عددی حرارتی ماهواره 6- تست های مورد نیاز

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور

عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور مقدمه اصول پایه اتوترانسفورماتور ساختمان ترانسفورماتور واحد خمینی شهر عنوان پروژه: تست و راه اندازيPT,CT و رله ها مهندس آقاي نام استاد: امیررضا رضاي ی اراي ه دهنده: یحیی پوراسفندیار شماره دانشجویی: 88415740086 بهار 91 عنوان فهرست مطالب صفحه فصل اول : ترانسفورماتور...

Διαβάστε περισσότερα

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC

اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC اثرات درایو مبدل AC/DC تکفاز بر روي مشخصه گشتاور سرعت موتور DC 1 حمید کریمی 2 میثم ایوبی 3 مصطفی میرزاده 4 علی امیري زانیانی شرکت پالایش گاز پارسیان- hkfars@yahoo.com 1- شرکت پالایش گاز پارسیان- maysam_ayubi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها(

فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( فهرست جزوه ی فصل دوم مدارهای الکتریکی ( بردارها( رفتار عناصر L, R وC در مدارات جریان متناوب......................................... بردار و کمیت برداری.............................................................

Διαβάστε περισσότερα

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد:

تخمین با معیار مربع خطا: حالت صفر: X: مکان هواپیما بدون مشاهده X را تخمین بزنیم. بهترین تخمین مقداری است که متوسط مربع خطا مینیمم باشد: تخمین با معیار مربع خطا: هدف: با مشاهده X Y را حدس بزنیم. :y X: مکان هواپیما مثال: مشاهده نقطه ( مجموعه نقاط کنارهم ) روی رادار - فرض کنیم می دانیم توزیع احتمال X به چه صورت است. حالت صفر: بدون مشاهده

Διαβάστε περισσότερα

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو(

راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( راهنمای کاربری موتور بنزینی )سیکل اتو( هدف آزمایش : شناخت و بررسی عملکرد موتور بنزینی تئوری آزمایش: موتورهای احتراق داخلی امروزه به طور وسیع برای ایجاد قدرت بکار می روند. ژنراتورهای کوچک پمپ های مخلوط

Διαβάστε περισσότερα

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون(

طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( طرح یافتن مکان خطا در خطوط انتقال چندترمینالی با استفاده از اندازه گیریهای ناهمگام )آسنکرون( چکیده در این مقاله یک روش ساده با استفاده از اندازه گیری ناهمگام برای تعیین مکان خطا در خطوط انتقال چند-ترمینالی

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی Industrial Electronic Lab

آزمایشگاه الکترونیک صنعتی Industrial Electronic Lab نوآوری و فناوری برای توسعه آزمایشگاه الکترونیک صنعتی Industrial Electronic Lab دربارهی ما معرفی شرکت تجهیزات ابزارآزما در سال 1387 با هدف فعالیت در حوزه مهندسی برق تأسیس گردید. گروه موسسین شرکت با تکیه

Διαβάστε περισσότερα

فصل ششم : موتورهای سنکرون مخصوص 1 -موتورهای رلوکتانسی تک فاز 2- اصول کار موتور رلوکتانسی تک فاز 3- موتورهای زیر سنکرون رلوکتانسی 4- موتورهای

فصل ششم : موتورهای سنکرون مخصوص 1 -موتورهای رلوکتانسی تک فاز 2- اصول کار موتور رلوکتانسی تک فاز 3- موتورهای زیر سنکرون رلوکتانسی 4- موتورهای فصل ششم : موتورهای سنکرون مخصوص 1 -موتورهای رلوکتانسی تک فاز 2- اصول کار موتور رلوکتانسی تک فاز 3- موتورهای زیر سنکرون رلوکتانسی 4- موتورهای رلوکتانسی سه فاز 5- مقایسه موتور سنکرون رلوکتانسی با سایر موتورها

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی

فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی فصل سوم جریان های الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم جریان الکتریکی در رساناها مانند یک سیم مسی الکترون های آزاد وجود دارند که با سرعت های متفاوت بطور کاتوره ای)بی نظم(در حال حرکت هستند بطوریکه بار خالص گذرنده

Διαβάστε περισσότερα

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢

تمرینات درس ریاض عموم ٢. r(t) = (a cos t, b sin t), ٠ t ٢π. cos ٢ t sin tdt = ka۴. x = ١ ka ۴. m ٣ = ٢a. κds باشد. حاصل x٢ دانش اه صنعت شریف دانش ده ی علوم ریاض تمرینات درس ریاض عموم سری دهم. ١ سیم نازک داریم که روی دایره ی a + y x و در ربع اول نقطه ی,a را به نقطه ی a, وصل م کند. اگر چ ال سیم در نقطه ی y,x برابر kxy باشد جرم

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

کاهش ریپل گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از کنترل زاویه روشنی

کاهش ریپل گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از کنترل زاویه روشنی 5 / 004 کاهش ریپل گشتاور در موتور سوئیچ رلوکتانس با استفاده از کنترل زاویه روشنی مهرداد دریا نوش دکتر میالد دولتشاهی دکتر جواد پور آباده دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر mdaryanush@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

القاى الکترو مغناطیس مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 95-96

القاى الکترو مغناطیس مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 95-96 القاى الکترو مغناطیس سال تحصیلى 95-96 :. : القاى الکترومغناطیس تغییر اندازه میدان مغناطیسی در محل مدار بستھ B )درونسو( تغییر مساحت مدار بستھ در داخل میدان مغناطیسی B )درونسو( تغییر زاویھ سطح مدار بستھ

Διαβάστε περισσότερα

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی

کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی راهنماي تدوين مقاله کامل همايش م ی "ل برق مخابرات و توسعه پايدار " کنترل فرکانس- بار سیستم قدرت چند ناحیه شامل نیروگاههای حرارتی بادی و آبی سیاوش محمدپور محمدرضا علیزاده پهلوانی 1- کارشناس ارشد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

شبکه های عصبی در کنترل

شبکه های عصبی در کنترل شبکه های عصبی در کنترل دانشگاه نجف آباد درس: کنترل هوشمند در فضای سایبرنتیک مدرس: حمید محمودیان مدل ریاضی نرون مدل ریاضی یک نرون ساده به صورت روبرو است P: مقدار کمیت ورودی b: مقدار بایاس )عرض از مبدا تابع

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه بیرجند فهرست:

دانشگاه بیرجند فهرست: فهرست: آزمایش 1 :منحنی مشخصه دیود با استفاده از روش نقطه یابی و اسیلوسکوپ... 1 آزمایش 2 : کاربرد دیود )یکسو کننده ها(... 6 آزمایش 3 : کاربردهای دیود در مدار های جهش برش و چند برابر کننده های ولتاژ... 11

Διαβάστε περισσότερα

دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی

دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی دستيابی به ايده تلفيقی نوين برای کاهش ريپل گشتاور در موتورهای رلوکتانس سوي يچی 2 ۳ ۲ ۱ رعنا معينی سيد ابراهيم افجه ای و عليرضا سيادتان 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب گروه برق تهران ایران Moeini.rana@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس

تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر عملکرد رلهدیستانس و 3 تاثیر مدهاي کاري جبرانساز خازن سري در خطوط انتقال بر رلهدیستانس مظاهرساغري 3 2 1 مهدي فرزینفر و الهام وزیري 1 2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات سمنان ایران 1 saghari.mazaher@yahoo.com 2 Farzinfar.mehdi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد.

مسائل. 2 = (20)2 (1.96) 2 (5) 2 = 61.5 بنابراین اندازه ی نمونه الزم باید حداقل 62=n باشد. ) مسائل مدیریت کارخانه پوشاک تصمیم دارد مطالعه ای به منظور تعیین میانگین پیشرفت کارگران کارخانه انجام دهد. اگر او در این مطالعه دقت برآورد را 5 نمره در نظر بگیرد و فرض کند مقدار انحراف معیار پیشرفت کاری

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39 أ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شاهرود دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق M.Sc( گرایش قدرت عنوان : تحلیل تنش و عوامل آن در ماشین سنکرون

Διαβάστε περισσότερα

کنترل مبدل B2B در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه با هدف جبران افت ولتاژ ناشی از خطا در شبکه

کنترل مبدل B2B در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه با هدف جبران افت ولتاژ ناشی از خطا در شبکه The 8 th Symposium on vances in Science an Technology (8thSSTech), Mashha, Iran. 8thSSTech.khi.ac.ir 1 کنترل مبدل در سیستم تولید پراکنده متصل به شبکه با هدف جبران افت ولتاژ ناشی از خطا در شبکه مجید آقا

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق آزمایش مدارهای

گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق آزمایش مدارهای گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق خدا نام به 00 گزارش کار آزمایشگاه مبانی مهندسی برق آزمایش مدارهای RC www.ie uni.ir هدف آزمایش: می خواهیم شارژ ودشارژ خازن را در مدار ببینیم که به چه نحوی وبا چه روابطی

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور

طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مهندسی برق عنوان رساله کارشناسی ارشد طراحی و شبیهسازی ماشین الکتریکی آهنربای دائم دوتحریکه با هدف کاهش نوسانهای گشتاور استاد راهنما دکتر کریم عباس زاده نگارش

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان

مکانيک جامدات ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب یکسان پائیز 2931/ سال ششم/ شماره ویژه دوم فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات فصلنامه علمي پژوهشي مهندسي مکانيک جامدات www.jsme.ir ارائه و تحليل روش مناسب جهت افزایش استحکام اتصاالت چسبي در حالت حجم چسب

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک 1 ویرایش سوم 1931 آزمایش 1 اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C.R.O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac)

Διαβάστε περισσότερα

مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته

مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته مدیریت توان راکتیو در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته احمد یارمحمودی دانشجوی کارشناسی ارشد ahmadyarmahmoodi@yahoo.com نام ارائه دهنده: احمد یارمحمودی استاد راهنما: دکتر سعید لسان خالصه یکی از نگرانیها

Διαβάστε περισσότερα

نمونه برداری از سیگنالهای زمان پیوسته

نمونه برداری از سیگنالهای زمان پیوسته فصل چهارم: نمونهبرداری: سیگنالهای گسسته را میتوان به روشهای متعددی ایجاد کرد. یکی از این روشها نمونه برداری از سیگنال های پیوسته است که با یک دوره تناوب خاص می باشد. شکل زیر بلوک دیاگرام یک مبدل سیگنال

Διαβάστε περισσότερα

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه:

یونیزاسیون اشعهX مقدار مو ثر یونی را = تعریف میکنیم و ظرفیت مو ثر یونی نسبت مقدار مو ثر یونی به زمان تابش هدف آزمایش: مقدمه: ر 1 یونیزاسیون اشعهX هدف آزمایش: تعیین مقدار ظرفیت مو ثر یونی هوا تحقیق بستگی جریان یونیزاسیون به جریان فیلامان و ولتاژ آند لامپ اشعه x مقدمه: اشعه x موج الکترومغناطیسی پر قدرت با محدوده انرژي چند تا چند

Διαβάστε περισσότερα

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات

بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات The 9th Sypou on Advance n Scence and Technology (9thSASTech), Mahhad, Ian. 9thSASTech.kh.ac. بهبود کارایی درایو طراحی شده برای کنترل برداری موتور القایی با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات عبدالمحمد

Διαβάστε περισσότερα

1-2-1 تعیین منحنی مشخصه ولتاژ - جریان دیود قدرت...17 مقدمه فهرست مقدمه... 6 الف( پیش گزارش... 6

1-2-1 تعیین منحنی مشخصه ولتاژ - جریان دیود قدرت...17 مقدمه فهرست مقدمه... 6 الف( پیش گزارش... 6 1 مقدمه فهرست مقدمه... 6 الف( پیش گزارش... 6 ب( گزارش و پرسش ه یا متن... 6 پ( حفاظت و مسائل مربوطه...7 ت( معرفی اجمالی اجزای دستگاه آموزنده الکترونیک صنعتی... 9 ت- 1 بلوکهای اتصاالت... 9 بلوک اتصاالت پل

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

تمرین اول درس کامپایلر

تمرین اول درس کامپایلر 1 تمرین اول درس 1. در زبان مربوط به عبارت منظم زیر چند رشته یکتا وجود دارد (0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ)(0+1+ϵ) جواب 11 رشته کنند abbbaacc را در نظر بگیرید. کدامیک از عبارتهای منظم زیر توکنهای ab bb a acc را ایجاد

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم

ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم دستور کار آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی جریان مستقیم تهیه و تنظیم: محمد امین جاللی کندلجی مهدی زارعی تازهکند زیر نظر : مهندس قربانخانی 1 2 مقدمه منظور از ماشینهای جریانمستقیم موتورها و مولدهای DC هستند.

Διαβάστε περισσότερα

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند.

مشخصه های نابجایی ها چگالی نابجایی: مجموع طول نابجاییها در واحد حجم و یا تعداد نابجایی هایی که یک واحد از سطح مقطع دلخواه را قطع می کنند. مشخصه های نابجایی ها نابجاییها و مشخصات آنها تاثیرات مهمی بر روی خواص مکانیکی فلزات دارند. مهمترین این مشخصات میدان کرنشی است که در اطراف نابجایی ها وجود دارد. این میدان کرنش بر تحرک سایر نابجایی ها و

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

آشنایی با پدیده ماره (moiré)

آشنایی با پدیده ماره (moiré) فلا) ب) آشنایی با پدیده ماره (moiré) توری جذبی- هرگاه روی ورقه شفافی چون طلق تعداد زیادی نوارهای خطی کدر هم پهنا به موازات یکدیگر و به فاصله های مساوی از هم رسم کنیم یک توری خطی جذبی به وجود می آید شکل

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB. SimPowerSystems MATLAB آموزش مقدماتی دانشگاه صنعتی کرمانشاه دکتر وحید عباسی آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB دکتر وحید عباسی مقدمه بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را

Διαβάστε περισσότερα