ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق"

Transcript

1 ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

2 ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی مانند فرکانس تغییری ایجاد کند. ترانسفورماتور جزء ماشین های الکتریکی محسوب نمی شود چون انرژی ورودی و خروجی آن از نوع الکتریکی است اما به دلیل شباهت زیاد آن به ماشین های الکتریکی در درس ماشین های الکتریکی بررسی می شود و در دو نوع سه فاز و تکفاز وجود دارند. نکته جالب در مورد ترانس این است که بر خالف سایر ماشین های الکتریکی قسمت گردنده ندارد و یک ماشین ساکن است. ترانسفورماتور بر اساس خاصیت القا ( قانون دوم فاراده ) کار میکند و از قسمت های زیر تشکیل شده است. سیم پیچ ها : در ترانس تکفاز دو سیم پیچ از جنس مس یا آلومینیوم به صورت الکی وجود دارد که به سیم پیچ اولیه و ثانویه نامیده میشود. سیم پیچی که به ولتاژ بیشتر وصل میشود سیم پیچ فشار قوی و سیم پیچی که ولتاژ کمتری دارد سیم پیچ فشار ضعیف نامیده میشود که بر روی هسته پیچیده میشوند. سیم پیچ ترانس های کوچک را بر روی قرقره می پیچند جنس قرقره ترموپالست یا پالستیک خشک است. در ترانسفورماتورهای قدرت سه نوع سیم پیچ الیه ای حلزونی و دیسکی استفاده می شود.

3 هسته : هسته ترانسفورماتور از ورقه های مغناطیسی ( دیناموبلش ) یا فریت تشکیل میشود که برای هدایت فوران و نگه داشتن سیم پیچ ها مورد استفاده قرار میگیرد. هسته ترانسفورماتور باید دارای هدایت الکتریکی خوب و هدایت الکتریکی بد باشد. به منظور کاهش تلفات هیسترزیس به هسته ترانس مقداری سیلیسیم اضافه میکنند و به منظور کاهش تلفات فوکو هسته ترانس را ورقه ورقه میکنند. دلیل استفاده از ترانسفورماتور : انرژی الکتریکی در نیروگاههای توسط آلترناتورهای سه فاز تولید میشود ولتاژتولیدی معموأل بین 01 تا 01 کیلو ولت است. به دلیل دور بودن نیروگاه ها از مراکز مصرف احتیاج است که انرژی الکتریکی توسط کابل های هوایی انتقال داده شود. اگر بخواهیم انرژی الکتریکی را با این ولتاژکم انتقال دهیم جریان زیادی ایجاد میشود ( در یک توان ثابت هر قدر ولتاژ زیاد تر باشد جریان کمتر میشو =I ) که مشکالت زیر را ایجاد میکند. 0- سطح مقطع سیم ها باید زیاد انتخاب شود که هزینه ها را بسیار باال میبرد. - 2 جریان زیاد باعث افزایش افت ولتاژ R I و افزایش تلفات توان میشود. - 0 احتیاج به تجهیزاتی است که باید تحمل جریان زیاد را داشته باشند. بنابر این در ابتدای خط یک ترانس قرار میگیرد تا ولتاژ رازیاد کندکه این افزایش ولتاژ جریان را کاهش می دهدکه موجب کاهش تلفات میشود. در انتهای خط انتقال نیز ولتاژ فشار قوی در یک یا چند مرحله کاهش می یابد.

4 انواع شبکه های انرژی الکتریکی شبکه انتقال : انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ 022 / 032 kv را شبکه انتقال میگویند. شبکه فوق توزیع : انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ 132 راشبکه / 63 kv فوق توزیع میگویند. شبکه توزیع : شبکه توزیع نیز در دوسطح فشار متوسط با ولتاژهای 11 / 20 / 33 kv وشبکه فشار ضعیف با ولتاژ خطی 400 v و ولتاژ فازی 231 v وجود دارد. خطوط انتقال فوق توزیع و فشار متوسط سه سیمه RST است. و شبکه های فشار ضعیف دارای 5 سیم است که به ترتیب از باال به پایین سیم نول روشنایی و معابر سه فاز شبکه می باشند. استاندارد VDE استاندارد IEC از جمله کاربرد های ترانس در شبکه های انتقال و توزیع در مدارهای الکترونیکی در مدارات یکسوساز راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز جوشکاری برقی و... را میتوان نام برد. ترانسفورماتورها را از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی میکنند که در زیر به بررسی آنها میپردازیم. - 1 از دیدگاه ساختمان ) Core Type الف : نوع هسته ای ( که در فشار قوی استفاده میشود سیم پیچ ها به صورت استوانه ای متحدالمرکز روی هسته قرار داده می شوند. ب : نوع زرهی ( Type ) Shell که در فشار ضعیف کاربرد دارد سیم پیچ ها به صورت ساندویچی روی هم قرار می گیرند و هسته آهنی همانند زره ای سیم پیچ ها را در میان گرفته است. نوع هسته ای نوع زره ای

5 - 2 از نظرنوع منبع الف : تکفاز ب : چند فاز )سه شش دوازده و... ) - 3 از نظر کاربرد انتقال ( پست ) توزیع ( توزیع ) الف : قدرت - نیروگاهی ( واحد ) ترانس ولتاژ ) PT ب : اندازه گیری ( ترانس جریان CT ج : ترانس تطبیق امپدانس د : ترانس ایزوله کننده طرز کار ترانسفورماتور ترانس از دو سیم پیچ تشکیل شده است با اعمال ولتاژ به سیم پیچ اولیه یک جریانی از سیم پیچ عبور میکند که موجب به وجود آمدن فوران مغناطیسی میشود از آنجایی که برق اعمالی به ترانس از نوع ac است متناسب با آن فوران ایجاد شده نیز متغیر و متناوب است. فوران تولیدی از طریق هسته مسیر خود را میبندد و سیم پیچ ثانویه را قطع میکند که بر طبق قانون القای فاراده موجب القای ولتاژی در سیم پیچ ثانویه میشود مقدار این ولتاژ به تعداد دور سیم پیچ فوران هسته فرکانس شبکه جنس هسته و نحوه ی قرار گرفتن سیم پیچ ها بستگی دارد و از رابطه زیر بدست می آید. U 0 = 4.44 N.φ. f به جای فوران میتوان معادل آن را در فرمول قرار داد φ B= A تا فرمول ملموس تری بدست آید.

6 U 0 = 4.44 N.B.A.f در این رابطه : : U 0 ولتاژ بی باری ترانس بر حسب ولت.)Hz( فرکانس شبکه بر حسب هرتز : f T چگالی میدان مغناطیسی بر حسب تسال : B : A سطح مقطع هسته ترانس بر حسب متر مربع

7 ترانسفورماتور ایده آل شکل مقابل مربوط به یک ترانس ایده آل است. ترانس ایده آل دارای خصوصیات زیر است :. 0 تلفات توان آن صفر است = 0 Δp پس راندمان آن 011 در صد است. به عبارت دیگر توان ورودی و S1 = S2 = U1. I1 = U2. I2 خروجی برابر هم هستند. 2 فوران پراکندگی سیم پیچ های اولیه و ثانویه صفر است.0 = Ls φ LP = φ پس کوپلینگ مغناطیسی آن کامل است.. 0 ضریب نفوذ مغناطیسی هست r بی نهایت است.. 4 جریان سیم پیچ های ترانس در حالت بی باری صفر است.. 5 تلفات فوکو هیسترزیس هسته صفر است..6 نیرو محرکه اولیه ( I1 ) N1. برابر با نیرو محرکه ثانویه ( I2 ) N2. است.. 7 مقاومت سیم پیچ های اولیه و ثانویه صفر است = 0 R2 R1 = چنین ترانسی تنها دارای نسبت تبدیل a می باشد.. 8 جنس هسته و مواد به کار رفته در ترانس قدرت بسیار مناسب میباشد به همین دلیل خصوصیات ترانس قدرت به ترانس ایده آل نزدیک است.

8 رابطه اساسی ترانس است. در ترانسفورماتور ایده آل نسبت ولتاژ سیم پیچ ها برابر نسبت تعداد دور حلقه های آن در این رابطه : : U1 ولتاژ سیم پیچ اولیه : U2 ولتاژ سیم پیچ ثانویه : N1 تعداد دور سیم پیچ اولیه : N2 تعداد دور ثانویه - Ex در یک ترانسفورماتور ایده آل اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه 011 و تعداد دور سیم پیچ های ثانویه 211 باشد در صورتی که اولیه به برق شهر وصل شود ولتاژی که از سیم پیچ های ثانویه بر قرار میشود چند ولت است همانطور که گفته شد در ترانس ایده آل توان ورودی S1 = U1 I1 برابر با توان خروجی S2 = U2 I2 در نتیجه میتوان رابطه جدیدی بین ولتاژ و جریان سیم پیچ های اولیه و ثانویه بدست آورد. که در آن بیان میشود که نسبت جریان سیم پیچ ها با عکس نسبت ولتاژ ها متناسب است. S1 = U1 I1 = S2 = U2 I2

9 و با توجه به برابری نیرو محرکه های اولیه و ثانویه ی ترانس میتوان رابطه بین جریان ها و تعداد حلقه ها را پیدا کنیم. با توجه به رایطه های فوق رابطه اساسی ترانس به صورت زیر بیان میشود. - Ex در یک ترانسفور ماتور ایده آل سیم پیچ اولیه با تعداد دور 811 به برق تکفاز 211 ولت وصل میشود و جریان 01 آمپر از شبکه دریافت میکند. اگر تعداد دور سیم پیچ های ثانویه 411 باشد مطلوب است محاسبه ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور. در ترانس شکل مقابل اگر سیم پیچ اولیه به اختالف پتانسیل 120 v با فرکانس 50 Hz وصل شود ولتاژ - Ex خروجی و فرکانس خروجی آن چقدر است U2 = 12 v از آنجایی که ترانسفورماتور ولتاژی را با فرکانس مشخص به ولتاژی دیگر با همان فرکانس تبدیل میکند پس در این ترانس ولتاژ خروجی با دامنه ولت تحت فرکانس 0 هرتز به بار تحویل میدهد.

10 از روابط فوق می توان نتیجه گرفت که اگر تعداد دور سیم پیچ های هر سمت بیشتر باشد ولتاژ آن قسمت بیشتر ) میتوان به سه نوع تقسیم است. بر همین اساس ترانسفور ماتورها را بر اساس مقدار ضریب تبدیل ( کرد. ترانس افزاینده : در ترانسفورماتور افزاینده تعداد دور سیم پیچ ثانویه از تعداد دور سیم پیچ اولیه بیشتر است ترانس افزاینده ولتاژ را افزایش وجریان را کاهش میدهد و اغلب در ابتدای خطوط انتقال انرژی الکتریکی برای افزایش ولتاژمورد استفاده قرار میگیرند. ترانس کاهنده : در ترانسفورماتور کاهنده تعداد دور سیم پیچ ثانویه از تعداد دور سیم پیچ اولیه کمتر است ترانس افزاینده ولتاژ را کاهش وجریان راافزایش میدهد و اغلب برای کاهش ولتاژ در انتهای خطوط انتقال و توزیع وبرای تأمین ولتاژ وجریان و تطبیق امپدانس در مدارات الکترونی استفاده میشود. ترانس یک به یک : در این نوع ترانس تعداد حلقه های سیم پیچ های اولیه و ثانویه با هم برابرند. ترانس یک به یک برای حفاظت مورد استفاده قرار میگیرد. ترانسفورماتور واقعی در ترانس واقعی روابطی که برای ترانس ایده آل بیان شد برقرار نیست برای مثال سیم پیچ ها دارای مقداری جریان بی باری است در حالت بی باری سیم پیچ ها دارای جریان بی باری است راندمان ترانس 011 در صد نیست و مقداری تلفات توان دارد نیرو محرکه سیم پیچ اولیه از سیم پیچ ثانویه بیشتر است فوران پراکندگی زیاد است و.... بنابراین بر تحلیل ترانسفورماتور واقعی از مدار معادل آن در حالت بی باری استفاده میکنیم مدار معادل ولتاژ ها و جریان های ترانسفورماتور واقعی بدون بار

11 در این مدار معادل چهار پارامتر برای هر سیم پیچ ترانس به وسیله مقاومت و سلف مدل میکنیم : R1 :مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور است که توسط آزمایش جریان مستقیم بدست می آید و تلفات مسی را به وجود می آورد.که با ترانس به صورت سری با ترانس در نظر گرفته میشود. : X1 اثر شار پراکندگی را معادل با اثر یک سلف در نظر میگیریم که با ترانسفورماتور سری شده است. افت ولتاژ ایجاد شده در اثر فوران پراکندگی با جریان بی باری 01 درجه اختالف فاز دارد به همین دلیل به صورت یک سلف مدل میشود. : Rfe تلفات هسته ترانسفورماتور که شامل تلفات فوکو و هیسترزیس است توسط یک جریان Iw که با ولتاژ اعمالی هم فاز است واز یک مقاومت اهمی میگذرد مدل میکنند. : Xm جریانی که میدان اصلی ترانس را به وجود می آورد را با Iw نشان میدهند و از آنجایی که این جریان با ولتاژ اعمالی اختالف فاز 01 درجه دارد پس توسط یک سلف مدل میشود. 01 از مجموع جریان Iw و Im جریان بی باری تشکیل میشود از آنجایی که این دو جریان با هم درجه اختالف فاز دارند پس جریان بی باری به صورت زیر محاسبه میشود. در یک ترانس اگر ولتاژ ورودیkv 1 ولت باشد و مقاومت معادل تلفات 2 kω و اندوکتانس میدان - Ex اصلی 5 kω مطلوب است محاسبه جریان بی باری ترانسفورماتور. 0 0

12 کوپلینگ مغناطیسی 0 0 : با عبور جریان از سیم پیچ اولیه یک میدان مغناطیسی در آن ایجاد میشود این میدان مغناطیسی از طریق هسته مسیر خود را میبندد و سیم پیچ ثانویه را قطع میکند در ترانس ایده آل تمام فورانی که توسط سیم پیچ اولیه تولید میشود سیم پیچ ثانویه را قطع میکند و هیچگونه فوران پراکندگی ای وجود ندارد. اما در ترانس واقعی مقداری از فوران از هسته خارج شده و مسیر خود را از هوا میبندد به چنین فورانی فوران یا میدان پراکندگی می گویند. هر قدر ترانسفور ماتور بزرگتر باشد فوران پراکندگی بیشتر است. فوران پراکندگی سیم پیچ اولیه ) Lp( و فوران پراکندگی سیم پیچ ثانویه ) Ls( با هم برابر و بسیار کوچکتر از فوران پیوندی هسته میباشند. ولتاژ اتصال کوتاه : ولتاژ اتصال کوتاه به اختالف پتانسیلی گفته میشود که در فرکانس نامی و در حالی که سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه شده است به سیم پیچ اولیه اعمال میشود تا از آن جریان نامی عبور کند.ولتاژ اتصال کوتاه معیاری برای نشان دادن میدان یا فوران پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ ها است. جریان اتصال کوتاه : چنانچه ترمینال های ثانویه یک ترانسفورماتور در حالت کار به هم اتصال کوتاه شوند حالت اتصال کوتاه رخ میدهد که موجب جاری شدن جریانی از سیم پیچ های ترانس میشود که به جریان اتصال کوتاه معروف است. جریان هجومی یا یورشی در ترانسفورماتور : درست در لحظه ای که یک ترانسفورماتور به شبکه وصل میشود به علت تغییرات شار جریان مغناطیس کننده بزرگی از اولیه عبور میکند که به جریان یورشی ترانس مشهور است.

13 تلفات ترانسفورماتور - تلفات مسیPcu : سیم پیچ های ترانس دارای مقاومت اهمی هستند و با عبور جریان از آنها تلفاتی به 1 وجود می آید که به تلفات مسی مشهور است. تلفات مسی به مجذور جریان سیم پیچ ها بستگی دارد و به وسیله آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید. آزمایش اتصال کوتاه : در این آزمایشکه تحت جریان و فرکانس نامی انجام میشود سیم پیچ های ثانویه را اتصال کوتاه کرده و سیم پیچ اولیه را به یک منبع ولتاژ متغیر وصل میکنیم توسط یک واتمتر و یک آمپرمتر توان و جریان مدار را اندازه میگیریم. ولتاژ ورودی را به تدریج از صفر شروع به افزایش میدهیم تا جریان نامی از اولیه عبور کند. در این حالت مقداری که واتمتر نشان میدهد برابر تلفات مسی مدار است. - 2 تلفات آهنی : Pfe به مجموع تلفات فوکو ( گردابی یا ادی ) و تلفات هیسترزس تلفات آهنی یا تلفات هسته گفته میشود. این تلفات به ولتاژ ورودی بستگی دارد و به وسیله آزمایش بی باری محاسبه میشود. آزمایش بی باری : اگر به یک ترانس که ثانویه آن بدون بار است ولتاژ نامی وصل کنیم مقدار توانی که توسط واتمتر اندازه گرفته ایم برابر تلفات آهنی است. آزمایش جریان مستقیم : از آزمایش DC برای اندازه گیری مقدار مقاومت اهمی سیم پیچ ها استفاده میشود

14 افت ولتاژ در ترانسفورماتور به دلیل عبور جریان از المان های شاخه سری مقداری افت ولتاژ ایجاد میشود این افت ولتاژ در دو طرف ترانس ایجاد میشود و قابل انتقال نیز میباشد. و از رابطه زیر محاسبه میشود. در این رابطه Δu = R. I cos X. I sin : Δu افت ولتاژ ترانس بر حسب ولت : : R مقاومت اهمی سیم پیچ ها : X مقاومت القایی سیم پیچ ها : I جریان ترانس بر حسب آمپر. : زاویه اختالف فاز بین جریان و ولتاژ ثانویه ترانس که به میزان و نوع بار بستگی دارد. و cos ضریب توان اکتیو و sin ضریب توان راکتیو است. + برای ضریب توان پس فاز یا بارهای اهمی سلفی و برای ضریب توان پیش فاز یا بار های اهمی خازنی منظور میشود - Ex مقاومت اهمی سیم پیچ های یک ترانس 0 Ω و مقاومت القایی آن 2 Ω است اگر بار اهمی سلفی به ضریب توان 1.6 و جریان (A) 20 به ثانویه ترانس متصل باشد افت ولتاژ کلی ترانس چقدر است Δu = R. I cos X. I sin Δu = Ex در یک ترانسفورماتور اگر زاویه قدرت 07 درجه باشد افت ولتاژ اهمی 6 ولت و افت ولتاژ سلفی 08 ولت باشد افت ولتاژ کل ترانس چقدر است ( بار ترانس اهمی سلفی است ) Δu = R. I cos X. I sin Δu = 6

15 - ترانسفورماتور تکفازی باری با ضریب توان 1.8 پیش فاز تغذیه میکند اگر افت ولتاژ اهمی 01 و افت Ex ولتاژ سلفی 01 ولت باشد و ولتاژ بی باری 011 ولت باشد ولتاژ تحت بار چند ولت است Δu = R. I cos X. I sin ΔU = = 8 18 = - 10 v ΔU = E2 U2 u2 = E2 Δu U2 = 300 ( - 10 ) = 310 v همانطور که در مثال های فوق دیده میشود اگر بار ترانس اهمی - سلفی باشد افت ولتاژ زیادی در ترانس ایجاد میشود و اگر بار اهمی خالص باشد افت ولتاژ کمتری نسبت به حالت اهمی سلفی ایجاد میشود ولی اگر بار خازنی باشد ( کمتر پیش میاید که بار خازنی باشد ) افت ولتاژ منفی است یعنی نه تنها ولتاژ خروجی کاهش نمیابد بلکه افزایش ولتاژ نیز داریم. راندمان ترانسفورماتور : نسبت توان خروجی به توان ورودی ترانس ضریب بهره یا راندمان گفته میشود که مقدارش همواره کمتر از 0 است با عالمت ) ( نمایش داده میشود Δp = P1 P2 = Pcu + Pfe P1 = P2 + ΔP در یک ترانس تکفاز اگر قدرت ورودی 200 kw و قدرت خروجی 190 kw باشد مطلوب است - Ex محاسبه توان تلف شده ترانس و راندمان آن. = 0 % = 95% Δp = P0 P2 = 200 k 190 k = 10 kw = watt

16 10 kw و تلفات متغیر 20 kw است اگر تلفات ثابت 350 kw در یک ترانسفورماتور توان خروجی - Ex راندمان ترانس را محاسبه کنید. 0 0 = 92 % نکته : به تلفات آهنی تلفات ثابت میگویند چون این تلفات به ولتاژ ورودی که همواره ثابت است بستگی دارد. و به تلفات مسی تلفات متغیر میگویند زیرا به جریان بستگی دارد که بزرگی آن به میزان بار بستگی دارد. برای ترانسفورماتورهای قدرت که در شبکه های توزیع به کار گرفته میشوند معموأل ضریب بهره را به صورت سالیانه حساب میکنند ضریب بهره سالیانه برابر با نسبت انرژی گرفته شده از ترانسفورماتور در طول سال به انرژی داده شده به آن در طول سال است. راندمان ماکزیمم : از آنجایی که تلفات آهنی به ولتاژ ورودی بستگی دارد و سیم پیچ اولیه ترانسفورماتورها همواره به شبکه وصل است پس در ترانسفورماتور مقدار تلفات آهنی همواره ماکزیمم است و تلفات مسی به بار ( جریان ترانسفورماتور ) بستگی دارد پس میتوان نتیجه گرفت هرقدر مدت زمانی که بار به ترانس متصل است بیشتر باشد تلفات مسی بیشتر است و راندمان ترانس بیشتر میشود پس میتوان گفت که شرط راندمان ماکزیمم برابر بودن تلفات مس و آهن است. - Ex در یک ترانس قدرت اگر توان خروجی 800kw و تلفات ثابت 12 kw و تلفات متغیر 8 kw باشد رانمان ماکزیمم چقدر است If : Pcu = Pfe = max Pcu = Pfe = 12 kw max = 97%

17 موازی کردن ترانسفورماتورهای تکفاز در شبکه های قدرت اغلب الزم است که قدرت بسیار زیادی توسط ترانسفورماتور منتقل شود در این صورت معموأل دو ترانسفورماتور را با هم موازی میکنند. مزیت استفاده از دو ترانس به جای یک ترانس در این است که اوأل حجم و وزن ترانس ها کمتر میشود و حمل و نقل آنها آسانتر است و ثانیأ اگر عیبی در یکی از ترانس ها پیش آید تمام مصرف کننده ها بدون برق نمی مانند و ترانس دوم میتواند بخشی از مصرف کننده ها را تغذیه کند برای موازی بستن دو ترانس تکفاز شرایط زیر باید فراهم باشد. دارای ضریب تبدیل یکسانی باشند به عبارت دیگر ولتاژهای برابری داشته باشند. ولتاژ اتصال کوتاه یکسانی داشته باشند. زاویه اختالف فاز بین ولتاژهای فشار قوی و فشار ضعیف برابر باشند اختالف فاز ولتاژهای ثانویه فقط میتوان 1 یا 081 باشد اگر اختالف فاز ولتاژهای اولیه و ثانویه یکی از ترانس ها صفر و دیگری 081 باشد در هنگام موازی بستن فقط کافی است محل اتصال دو سر خروجی یکی از ترانس ها را عوض کنیم. - اگر توان دو ترانس برابر نباشند نباید ولتاژ اتصال کوتاه ترانس کوچکتر کمتر از ترانس بزرگتر باشد. برای موازی کردن دو ترانس ابتدا سیم پیچ های اولیه هر دو ترانس را به شبکه وصل میکنیم سپس ثانویه ی یکی از ترانس ها را به شبکه دوم متصل کرده و یک سر خروجی ترانس دوم را به یک سر خروجی ترانس اول وصل میکنیم و بعد یک ولت متر را بین دو سر دیگر خروجی ها قرار میدهیم. اگر ولتمتر ولتاژ صفر را نشان داد این دو سر میتوانند به سیم دوم شبکه وصل شود و ترانس ها را موازی کرد. اما اگر ولتمتر دو برابر مقدار واقعی ثانویه ترانس را نشان داد باید جای دو فاز را عوض کنیم.

18 ترانسفورماتور با چند ورودی و چند خروجی برخی از ترانسفورماتورها وجود دارند که دارای چند سر ورودی وچند سر خروجی هستند که برای ولتاژهای ورودی و خروجی متفاوت طراحی میشوند. برای مثال ترانس سر وسط که در مدارات یکسوکننده کاربرد دارد دارای یک ورودی و دو خروجی میباشد. نکته مهمی که در این نوع ترانس ها وجود دارد این است که میتوان به طور هم زمان از تمام یا تعدادی از ولتاژ های خروجی بهره برد اما تنها باید یکی از سیم پیچ های اولیه به منبع تغذیه وصل شود. در شکل زیر نمونه هایی از ترانس های چند ورودی چند خروجی آورده شده است. ترانسفورماتور انشعاب دار changer( ) Tap برای ثابت نگه داشتن ولتاژ دو سر بار در محدوده 1.05 تا 0.15 از ترانسفورماتور انشعاب دار استفاده میشود در این نوع ترانسفورماتوردر یکی از سیم پیچ های اولیه یا ثانویه یکسری انشعاب (Tap) بوجود می آورند بطوری که میتوان توسط یک کلید در هر مرحله یکی از انشعابات را به بار یا به منبع وصل نمود. برای تغییر تپ ترانسفورماتورهای معمولی باید ترانس بدون بار باشد اما نوع خاصی از ترانسفورماتور وجود دارد که میتوان زیر بار تغییر تپ دهد که اصطالحأ به آن ترانس Load) TCUL(Tap Changing Under های قدرت تپ چنجر داخل روغن قرار میگیرد. در ترانس اتوترانسفورماتور یا ترانس صرفه ای اتو ترانسفورماتور ترانسفورماتوری است که فقط دارای یک سیم پیچ می باشد در واقع اتوترانسفورماتور دارای یک سیم پیچ فشار قوی است که از قسمتی از آن به عنوان سیم پیچ فشار ضعیف استفاده میشود. قسمتی از سیم پیچی که در موقع کار ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ به مصرف کننده وصل میشود و یا در ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ به شبکه متصل میشود سیم پیچ مشترک یا موازی میگویند و قسمت دیگر سیم پیچی که در

19 ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ با بار سری میشود و یا در ترانس کاهنده ولتاژ جریان اولیه را از خود عبور میدهد سیم پیچ سری نامیده میشود. در اتوترانس نیز رابطه برقرار است اتوترانسفورماتوری 511 حلقه دارد اگر ولتاژ ورودی به حلقه ی به اندازه ولت و ولتاژ - Ex خروجی از حلقه 511 گرفته شده باشد جریان و ولتاژ خروجی چقدر است در صورتی که جریان ورودی 5 آمپر باشد. U U N N U 0 U v i i N N 0 i 0 i A به اتوترانسفورماتور ترانس صرفه ای نیز میگویند زیرا : 0 فقط یک سیم پیچ ( فشار قوی ) دارد. 2 جریان عبوری از قسمت مشترک سیم پیچ تفاضل دو جریان ورودی و خروجی است لذا جریان کمی از این قسمت عبور میکند پس میتوان سطح مقطع این قسمت را کم انتخاب کرد. 0 در طراحی ترانسفورماتور اندازه هسته آهنی بر مبنای قدرت انتقالی توسط هسته محاسبه میشود از آنجایی که قدرت انتقالی توسط هسته اتوترانس کم است پس میتوان سطح مقطع هسته را کم انتخاب کرد. A = 1.2

20 توان تیپ حداکثرتوانی را که میتوان از یک اتوترانس اخذ کرد توان عبوری نامیده میشود. در اتوترانس سیم پیچ ها با هم ارتباط الکتریکی و مغناطیسی دارند به همین دلیل بخشی از توان خروجی به صورت الکتریکی ( انتقال جریان از سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه ) منتقل میشود و بخشی دیگر آن از طریق کوپلینگ مغناطیسی هسته تأمین میشود. برای عبور یک توان ثابت هرچه توان انتقالی توسط سیم پیچ بیشتر باشد به همان مقدار توانی که از طریق هسته منتقل میشود کمتر است توانی که از طریق هسته منتقل میشود توان تیپ یا توان ساختمانی نامیده میشود. مقدار توان تیپ به مقدار ولتاژهای ورودی و خروجی ترانس بستگی دارد و از رابطه زیر بدست می آید. در این رابطه - SB توان تیپ یا توان ساختمانی ولتاژ بزرگتر ولتاژکوچکتر - - UH UL S2 = U2 توان خروجی I2 - S2 - Ex در یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی 211 ولت و باری را تحت ولتاژ 011 ولت و جریان 0 آمپر تغذیه میکند مقدار توانی که از طریق هسته منتقل میشود ( توان تیپ ) چند ولت آمپر است S2 = U2. I2 = = 300 V A 0

21 مزایای اتوترانسفورماتور - 0 راندمان بیشتر )بعلت کمتر بودن تلفات مس و آهن ) 2 اندازه کوچکتر ( بعلت کمتر مصرف شدن مس و آهن ) 0 قیمت کمتر ( بعلت مصرف کمتر مس و آهن ) 4 افت ولتاژ کمتر ( بعلت کوچک بودن فوران پراکندگی ) معایب اتوترانسفورماتور - به علت مجزا نبودن سیم پیچ های اولیه و ثانویه از هم نمیتوان از آن به عنوان ترانس ایزوله کننده استفاده 0 کرد. زیرا اتفاقاتی که در هر طرف رخ میدهد قابل انتقال به طرف دیگر است. 2 اگر سیم پیچ فشار قوی قطع شود ولتاژ فشار قوی روی بار می افتد. 0 اتوترانس تا نسبت تبدیل کمتر از 2 از خود مزایای خوبی نشان میدهد زیرا میزان صرفه جویی برای ترانس ازرابطه بدست می آید هرچه نسبت تبدیل ترانس کمتر باشد اتوترانس صرفه ای تر است پس از اتوترانس برای تبدیل ولتاژهای خیلی زیاد نمیتوان استفاده کرد. کاربرد اتوترانسفورماتور از اتو ترانس برای روشن کردن المپ های گازی تنظیم کننده ولتاژ راه اندازی الکتروموتورهای جریان متناوب ارتباط خطوط 230 kv و 400 kv ترانس متغیر تقویت کننده ولتاژ منازل استفاده میشود.

22 ترانسفورماتور سه فاز از آنجایی که برق تولیدی در نیروگاهها از نوع متناوب و سه فاز بوده پس تمام تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها مولد ها و... که برای تولید انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد از نوع سه فاز میباشد. پس از ترانسفورماتورهای سه فاز در شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استفاده میشود. مزایای تولید برق سه فاز نسبت به تکفاز - حجم مولدهای سه فاز نسبت به مولدهای تکفاز کمتر است پس از لحاظ اقتصادی استفاده از مولدهای سه فاز نسبت به سایر مولدهای الکتریکی به صرفه تر است. - در راه اندازی الکتروموتورهایی که با برق سه فاز کارمیکنند مانند الکتروموتورهای آسنکرون نیازی به سیم پیچ راه انداز نیست پس قیمت و حجم آن کمتر است. - توان لحظه ای سه فاز در مصرف کنندگان هیچ گاه به صفر نمیرسد. رکتیفایر )یکسوکننده یا کانورتر ) سه فاز ولتاژ DC شده ریپل یا ضربان کمتری دارد. یعنی در مدارات - یکسوساز اگر از برق سه فاز استفاده کنیم شکل موج به حالت DC کامل نزدیکتر است و راندمانی باالتر از یکسوسازهای تکفاز دارد برای مثال راندمان یکسوساز سه فاز پل حدود %99.8 است. انواع ترانسفورماتور سه فاز یک. مجموعه مونتاژ شده : در نوع مونتاژ شده از سه ترانسفورماتور تک فاز مجزا استفاده میشود. در این صورت سیم پیچ اولیه و ثانویه ممکن است به صورت ستاره یا مثلث به شبکه وصل شوند. مزیت استفاده از سه ترانسفورماتور تکفاز این است که اگریکی از ترانس ها آسیب ببیند اوأل دو ترانس دیگرسالم بوده ومیتوانند قسمتی از مصرف کننده ها را تغذیه کنند و ثانیأ فقط احتیاج به تعمیر و یا تعویض یک ترانس تکفاز وجود دارد. معموأل در محل هایی که ترانس های تکفاز برای تبدیل ولتاژهای سه فاز به کار میروند معموأل از چهار ترانس که یکی به عنوان رزرو استفاده میشود.که درصورتی که یکی از ترانس ها معیوب شود ترانس رزرو را جایگزین میکنند.

23 مجموعه یکپارچه : در ترانس های از نوع یکپارچه شکل هسته به فرم زیر است دو. در ترانسهای سه فاز از نوع یکپارچه سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف روی هم پیچیده میشود تا فوران پراکندگی کمتر شود و ولتاژاتصال کوتاه کاهش بیابد از آنجایی که ولتاژ فشار ضعیف نسبت به زمین در مقایسه با ولتاژ فشار قوی پایین تر است پس سیم پیچ فشار قوی روی سیم پیچ فشار ضعیف پیچیده میشود.در مجموعه یکپارچه در صورتی که یک فاز عیب کند باید تمام ترانس را تعمیر یا تعویض کرد اما به دلیل حجم کمتر قیمت پایین تر و راندمان باالتر نسبت به نوع مونتاژ شده کاربرد بیشتری دارد. نقش روغن در ترانسفورماتورها در ترانسفورماتورهای قدرت تمام قسمت های اصلی را در یک مخزن روغن قرار می دهند روغن ضمن اینکه عمل عایقی بین قسمت های مختلف ترانس را انجام میدهد حرارت تولید شده را در سیم پیچ ها به محفظه ترانس منتقل میکند تا عمل خنک سازی راحت تر صورت گیرد. روغن ترانسفورماتور در اثر گرم شدن منبسط میشود. در چنین حالتی روغن نباید با هوا تماس پیدا کند زیرا در غیر این صورت خاصیت خود را از دست میدهد. به همین جهت در باالی مخزن روغن یک منبع انبساط روغن نصب شده است. این منبع از طریق یک مجرای تخلیه هوا با خارج در تماس است. به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل روغن یک فیلتر رطوبت گیردر مجرای تخلیه هوا تعبیه میشود. اگر فیلتر مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار گیرد رطوبت هوا را جذب میکند و رنگ ماده رطوبت گیر از آبی به صورتی کم رنگ تغییر میکند.

24 نحوه اتصاالت سیم پیچ های ترانسفورماتور در ترانس های سه فاز سه سیم پیچ در سمت فشار ضعیف و سه سیم پیچ در سمت فشار قوی قرار دارند این سیم پیچ ها به صورت ستاره یا مثلث یا در موارد خاص زیگ زاگ به هم متصل می شوند. که در زیر چند نمونه اتصال سیم پیچ ها آمده است. اولیه ستاره ثانویه ستاره Yy اولیه مثلث ثانویه ستاره اولیه مثلث ثانویه زیگزاگ اولیه مثلث ثانویه مثلث Dd Dz در ترانسفورماتورها دو نوع خطا داریم Dy خطاهای داخلی : مانند اتصال بدنه اتصال حلقه ریزش روغن و.... خطاهای خارجی : مانند اتصال کوتاه اضافه بار اضافه ولتاژ و.... جهت حفاظت از ترانس از رله های مختلفی مانند رله جریان زیاد رله دیفرانسیل رله منعکس کننده حرارتی رله بوخهلتس و... استفاده میشود. اما بهترین آن همان رله بوخهلتس است که در برابر اضافه بار آالرم داده و در مقابل اتتصال کوتاه مستقیمأ دستور قطع مدار را میدهد. رله بوخهلتس در مسیر لوله ای که مخزن روغن را به منبع انبساط وصل میکند از رله بوخهلتس به منظور حفاظت ترانس های روغنی در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده میشود. رله بوخهلتس شمای داخلی رله ساختمان داخلی رله

25 حفاظت در مقابل اضافه بار : هنگامی که در ترانس اضافه بار رخ میدهد در محفظه مخزن روغن گاز ایجاد میشود گاز تولید شده وارد رله شده و در باالی آن جمع میشود که سبب پایین رفتن سطح روغن رله میشود و موجب پایین رفتن شناوری که کپسول جیوه ای به آن وصل میشود. جیوه ی داخل کپسول مدار سیستم خبر دهنده ای را میبندد. بنابر این اگر آالرم یا چراغی روشن شود نشان دهنده وجود اضافه بار در ترانس است. حفاظت در مقابل اتصال کوتاه : اگر در ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ دهد روغن به صورت ناگهانی گرم شده و در اثر ازدیاد حجم به سمت منبع انبساط هجوم میبرد. در این حالت یک صفحه که در جلوی مجرای ورودی روغن به رله قرار دارد تحت فشار روغن جابه جا میشود و توسط یک کپسول جیوه ای مدار فرمان قطع کلید اصلی بسته شده و کلید به سرعت باز میشود تا از آسیب دیدن سیم پیچ ها جلوگیری شود ترانسفورماتور جریان CT برای اندازه گیری جریان های باال باید از جریان نمونه برداری کرد که برای این منظور از ترانس جریان CT استفاده میشود. این ترانس دارای دو سیم پیچ است سیم پیچ اولیه دارای تعداد دورکم ( معموأل یک دور ) با سطح مقطع زیاد که در بعضی موارد از خود خط فشار قوی به عنوان سیم پیچ اولیه استفاده میشود و سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور زیاد با سطح مقطع کم می باشند. سیم پیچ اولیه به صورت سری با بار و سیم پیچ ثانویه توسط یک آمپرمتر اتصال کوتاه میشود. طبق استاندارد جریان ثانویه CT ها میتواند 0 یا 5 آمپر باشد. نکته بسیار مهم در مورد CT این است که اگر ثانویه ترانس باز شود و یا به یک ولت متر وصل شود به علت باال رفتن ولتاژ ثانویه ترمینال های ثانویه ترانس منفجر میشوند و ترانس میسوزد. بنابراین در هنگامی که بخواهیم آمپرمتر را تعویض کنیم باید ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه شود. جهت حفاظت ترانس جریان یک سر سیم پیچ ثانویه به زمین وصل میشود از فیوز

26 جهت حفاظت ترانس جریان استفاده نمیشود زیرا در هنگامی که فیوز عمل کند ثانویه ترانس اتصال باز میشود وموج سوختن CT خواهد شد. ترانسفورماتور ولتاژ PT ترانس ولتاژ PT یک ترانس معمولی مانند ترانس قدرت است که برای نمونه برداری ولتاژهای باال استفاده میشود. این ترانس دارای سیم پیچ اولیه با تعداد دور زیاد و قطر کم و سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور کم است. سیم پیچ اولیه به ولتاژ شبکه و سیم پیچ ثانویه به ولت متر وصل میشود.طبق استاندارد ولتاژ ثانویه PT ها 001 یا 021 ولت است. در شبکه های فشار قوی نمی توان مستقیم از یک PT استفاده کرد لذا باید ابتدا توسط چند خازن سری ( مقسم خازنی ) ولتاژ را کاهش داد و سپس به یک PT متصل میشود. به این سیستم اندازه گذاری اصظالحأ Transformer) CVT( Capacitor Voltage

27 خنک کردن ترانسفورماتورها تمام تلفاتی که در هسته و سیم پیچ های ترانس در اثر اعمال ولتاژ یا بارگیری به وجود می آید به حرارت تبدیل می شود که موجب پایین آمدن راندمان و عمر ترانسفورماتور می شود پس باید به روشی حرارت ایجاد شده در ترانس دفع شود در ترانس های قدرت عمل خنک کنندگی توسط روغن ( Oil ) و هوا ( Air ) صورت ) میگیرد.که ممکن است توسط پمپ روغن و فن هوا ( Forsed یا به صورت طبیعی) ) Nautural انجام گیرد. اگر هوا ( Air ) به صورت طبیعی Nautral( ) ترانس را خنک کند با کد AN نشان داده میشود. اگر هوا ( Air ) توسط فن ( Forsed ) ترانس را خنک کند با کد AF نشان داده میشود. اگر روغن ( Oil ) به صورت طبیعی ( Nautral ) ترانس را خنک کند با کد ON نشان داده میشود. اگر روغن ( Oil ) به وسیله پمپ) ) Forsed ترانس را خنک کند با کدOF نشان داده میشود. برای ترانسفورماتورها یک کد خنک کنندگی تعریف میشود که شامل چهار حرف است که دو حرف اول مربوط به روغن و دو حرف دیگر مربوط به هوا است. به این ترتیب چهار کد خنک کنندگی برای ترانسفورماتور تعریف میشود که در زیر آمده اند.

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید

بدست میآيد وصل شدهاست. سیمپیچ ثانويه با N 2 دور تا زمانی که کلید آزمايش 9 ترانسفورماتور بررسی تجربی ترانسفورماتور و مقايسه با يك ترانسفورماتور ايدهآل تئوری آزمايش توان متوسط در مدار جريان متناوب برابر است با: P av = ε rms i rms cos φ که ε rms جذر میانگین مربعی ε و i

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی...

فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی... 2 خواص مدارات سری... 3 خواص مدارات موازی... فهرست مطالب جزوه ی الکترونیک 1 فصل اول مدار الکتریکی و نقشه ی فنی................................................. 2 خواص مدارات سری....................................................... 3 3...................................................

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون

فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون فصل پنجم : سینکروها جاوید سید رنجبر میالد سیفی علی آسگون مقدمه دراغلب شاخه های صنایع حالتی پدید می آید که دو نقطه دور از هم بایستی دارای سرعت یکسانی باشند. پل های متحرک دهانه سد ها تسمه ی نقاله ها جرثقیل

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

فصل سوم : عناصر سوئیچ

فصل سوم : عناصر سوئیچ فصل سوم : عناصر سوئیچ رله الکترومکانیکی: یک آهنربای الکتریکی است که اگر به آن ولتاژ بدهیم مدار را قطع و وصل می کند. الف: دیود بعنوان سوئیچ دیود واقعی: V D I D = I S (1 e η V T ) دیود ایده آل: در درس از

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده

نورکنس یاهنیشام :یراتفر یاه فده 4 ماشین های سنکرون 163 ماشینهای سنکرون هدف های رفتاری: انواع ماشین های سنکرون را نام ببرد. ساختمان ظاهری و داخلی ماشین سنکرون را از روی شکل توضیح دهد. اساس کار موتورهای سنکرون را توضیح دهد. لغزش در موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی «تمرین شماره یک»

بسمه تعالی «تمرین شماره یک» بسمه تعالی «تمرین شماره یک» شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی : نام استاد: دکتر آزاده شهیدیان ترمودینامیک 1 نام درس : ردیف 0.15 m 3 میباشد. در این حالت یک فنر یک دستگاه سیلندر-پیستون در ابتدا حاوي 0.17kg

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر

بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر بررسی عملکرد کاذب رله دیفرانسیل ژنراتور نیروگاه پتروشیمی فجر 3 مسعود قیطولی 1 مهدی شفیعی 2 رحیم قاسمی 1 کارشناس ارشد رلیاژ شرکت برق منطقه ای غرب gheytuli@ghrec.co.ir رئیس بهره برداری نیروگاه پتروشیمی فجر

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا

بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا بررسی پایداری نیروگاه بادی در بازه های متفاوت زمانی وقوع خطا رضا شریفی شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان r.e.sharifi@gmail.com نازنین صباغ شرکت توزیع نیروی برق استان خوزستان sabbaghnazanin@gmail.com سیاوش

Διαβάστε περισσότερα

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد.

باسمه تعالی مادی و معنوی این اثر متعلق به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میباشد. باسمه تعالی مدیریت تحصیالت تکمیلی تعهدنامه اینجانب محمد چشفر متعهد میشوم که مطالب مندرج در این پایاننامه حاصل کار پژوهشی اینجانب است و دستاوردهای پژوهشی دیگران که در این پژوهش از آن استفاده شده است مطابق

Διαβάστε περισσότερα

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول

ماشینIII ماشین سنکرون ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول ماشین سنکرون سه فاز دانشگاه آزاد اسالمی واحد پیشوا فیروزه باقری قسمت اول 1 ماشین سنکرون مقدمه ماشین سنکرون ماشینی است که سرعت رتور با سرعت میدان دوار استاتور آن برابر است. این ماشین ها به سه دسته تقسیم

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي

ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي ماشینهای مخصوص سیم پیچي و میدانهای مغناطیسي استاد: مرتضي خردمندی تهیهکننده: سجاد شمس ویراستار : مینا قنادی یاد آوری مدار های مغناطیسی: L g L g مطابق شکل فرض کنید سیمپیچ N دوری حامل جریان i به دور هستهای

Διαβάστε περισσότερα

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer (

طرح حفاظتی جدید برای تشخیص و تفکیک خطاهای تک فاز به زمین داخلی و خارجی در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer ( 2 حسن براتی علی بچاری صالح 1 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com 2 استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com طرح حفاظتی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

i 2 i 1 v 2 و جریان القایى E 1 عاملى است.

i 2 i 1 v 2 و جریان القایى E 1 عاملى است. مهندس احسان درخشان نیا bme.ehsan@gmail.com الزامات برق بیمارستان- قسمت ششم ایزولاسیون ) ترانس ایزوله ( متصل مى شود سیم پیچ ثانویه نامیده مى شود. این سیم پیچ انرژى الکتریکى را i 2 به بار اعمال مى کند. v

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

فصل پنجم زبان های فارغ از متن

فصل پنجم زبان های فارغ از متن فصل پنجم زبان های فارغ از متن خانواده زبان های فارغ از متن: ( free )context تعریف: گرامر G=(V,T,,P) کلیه قوانین آن به فرم زیر باشد : یک گرامر فارغ از متن گفته می شود در صورتی که A x A Є V, x Є (V U T)*

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ

جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ دانشکده ی علوم ریاضی نظریه ی زبان ها و اتوماتا ۲۶ ا ذرماه ۱۳۹۱ جلسه ی ۲۴: ماشین تورینگ مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارندگان: حمید ملک و امین خسر وشاهی ۱ ماشین تور ینگ تعریف ۱ (تعریف غیررسمی ماشین تورینگ)

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer

تشخیص خطای تک فاز به زمین استاتور در ژنراتورهای ولتاژ باالی کابلی ) powerformer 2 2 1 حسن براتی علی بچاری صالح 1 گروه برق واحد اهواز دانشگاه آزاد اسالمی اهواز ایران ali_bacharisaleh@yahoo.com استادیار گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول دزفول ایران barati216@gmail.com ( تشخیص

Διαβάστε περισσότερα

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم

سلسله مزاتب سبان مقدمه فصل : زبان های فارغ از متن زبان های منظم 1 ماشیه ای توریىگ مقدمه فصل : سلسله مزاتب سبان a n b n c n? ww? زبان های فارغ از متن n b n a ww زبان های منظم a * a*b* 2 زبان ها پذیرفته می شوند بوسیله ی : ماشین های تورینگ a n b n c n ww زبان های فارغ

Διαβάστε περισσότερα

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95

ترمودینامیک مدرس:مسعود رهنمون سال تحصیلى 94-95 ترمودینامیک سال تحصیلى 94-95 رهنمون 1- مفاهیم اولیه ترمودینامیک: علمی است که به مطالعه ی رابطه ی بین کار و گرما و تبدیل آنها به یکدیگر می پردازد. دستگاه: گازی است که به مطالعه ی آن می پردازیم. محیط: به

Διαβάστε περισσότερα

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها )

)مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) کنترل دور موتور در صنعت پمپ )مزایا و معایب آن نسبت به سافت استارترها ) استفاده از کنترل دور موتور در سیستمهای پمپ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9-11 کنترل کننده دور موتور و راه اندازی و توقف نرم پمپ کنترل کننده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از:

آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: روش مشاهده حرکت قطرات ریز روغن باردار در میدان عبارتند از: آزمایش میلیکان هدف آزمایش: بررسی کوانتایی بودن بار و اندازهگیري بار الکترون مقدمه: یک (R.A.Millikan) رابرت میلیکان 1909 در سال روش عملی براي اندازهگیري بار یونها گزارش کرد. این روش مشاهده حرکت قطرات ریز

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه

آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه آزمایش شماره 5 طرح و ساخت منبع تغذیه هدف: یک سو کردن ولتاژ متناوب به وسیله دیود نیمه هادی صاف کردن و بررسی ریپل )موجک( و اندازه گیری آن. وسایل آزمایش : ولتمتر- اسیلوسکوپ منبع ac دیود- مقاومت خازن الکترولیت-

Διαβάστε περισσότερα

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ

ﻞﻜﺷ V لﺎﺼﺗا ﺎﻳ زﺎﺑ ﺚﻠﺜﻣ لﺎﺼﺗا هﺎﮕﺸﻧاد نﺎﺷﺎﻛ / دﻮﺷ 1 مبحث بيست و چهارم: اتصال مثلث باز (- اتصال اسكات آرايش هاي خاص ترانسفورماتورهاي سه فاز دانشگاه كاشان / دانشكده مهندسي/ گروه مهندسي برق / درس ماشين هاي الكتريكي / 3 اتصال مثلث باز يا اتصال شكل فرض كنيد

Διαβάστε περισσότερα

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A

برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I A مبحث بیست و سوم)مباحث اندازه حرکت وضربه قانون بقای اندازه حرکت انرژی جنبشی و قانون برابری کار نیروی برآیند و تغییرات انرژی جنبشی( تکلیف از مبحث ماتریس ممان اینرسی( را بدست آورید. ماتریس ممان اینرسی s I

Διαβάστε περισσότερα

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله

هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومRLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله آزما ی ش پنج م: پا س خ زمانی مدا رات مرتبه دوم هدف از انجام این آزمایش بررسی رفتار انواع حالتهاي گذراي مدارهاي مرتبه دومLC اندازهگيري پارامترهاي مختلف معادله مشخصه بررسی مقاومت بحرانی و آشنایی با پدیده

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم

هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر جلسه هفتم هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network شنبه 2 اسفند 1393 جلسه هفتم استاد: مهدي جعفري نگارنده: سید محمدرضا تاجزاد تعریف 1 بهینه سازي محدب : هدف پیدا کردن مقدار بهینه یک تابع ) min

Διαβάστε περισσότερα

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM

اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM اراي ه روشی جدید جهت تشخیص فاز خطا در خطوط جبرانشده با STATCOM 1 2 1 و 2 احمد شریعتی جواد ساده شرکت نفت و گاز پارس (POGC) ahmad@shariati.ir 2 دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir چکیده - عملکرد نابجا و ناخواسته

Διαβάστε περισσότερα

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39

علوم و تحقیقات شاهرود گرایش قدرت عنوان : استاد راهنما : جناب آقای دکتر حمیدرضا ایزدفر نگارش : سید محمدحسین جعفرنیا تابستان 39 أ دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات شاهرود دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته برق M.Sc( گرایش قدرت عنوان : تحلیل تنش و عوامل آن در ماشین سنکرون

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

کیوان بهزادپور محدرضا امینی

کیوان بهزادپور محدرضا امینی 1000 / 1004 کنترل فیلترهاي توان اکتیو (APF) تکفاز و سه فاز با استفاده از یک سنسور جریان کیوان بهزادپور محدرضا امینی keivan_bp@yahoo.com دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان چکیده عضو هیي

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی

تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی 2 دستور کار آزمایشگاه الکترونیک تهیه و تنظیم دکتر عباس گلمکانی فهرست مطالب صفحه 4 آزمایش اول ودوم : بررسی نقطه کار ترانسزیستور و پایداری آنها... 8 آزمایش سوم : طراحی تقویت کننده ولتاژ شامل دو طبقه ترانزیستوری...

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

آزمایشگاه الکترونیک 1

آزمایشگاه الکترونیک 1 دانشگاه صنعتی شریف دانشکده فیزیک آزمایشگاه الکترونیک ویرایش سوم 93 آزمایش اسیلوسکپ اشعه کاتدی موضوع : آزمایش کار با یک اسیلوسکپ اشعه کاتدی (C..O) و کاربرد آن در مطالعه مدارهای جریان متناوب (ac) وسایل الزم:

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی

مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی مقدمه در این فصل با مدل ارتعاشی خودرو آشنا میشویم. رفتار ارتعاشی به فرکانسهای طبیعی و مود شیپهای خودرو بستگی دارد. این مبحث به میزان افزایش راحتی خودرو و کاهش سر و صداها و لرزشهای داخل اتاق موتور و...

Διαβάστε περισσότερα

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g

باشند و c عددی ثابت باشد آنگاه تابع های زیر نیز در a پیوسته اند. به شرطی که g(a) 0 f g تعریف : 3 فرض کنیم D دامنه تابع f زیر مجموعه ای از R باشد a D تابع f:d R در نقطه a پیوسته است هرگاه به ازای هر دنباله از نقاط D مانند { n a{ که به a همگراست دنبال ه ){ n }f(a به f(a) همگرا باشد. محتوی

Διαβάστε περισσότερα

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور

:موس لصف یسدنه یاه لکش رد یلوط طباور فصل سوم: 3 روابط طولی درشکلهای هندسی درس او ل قضیۀ سینوس ها یادآوری منظور از روابط طولی رابطه هایی هستند که در مورد اندازه های پاره خط ها و زاویه ها در شکل های مختلف بحث می کنند. در سال گذشته روابط طولی

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تابش جسم سیاه

مطالعه تابش جسم سیاه مطالعه تابش جسم سیاه هدف آزمایش: اندازهگیري شدت تابش یک جسم سیاه بر حسب درجه حرارت آن تحقیق قانون استفان بولتزمن. تحقیق بستگی شدت تابش بر حسب فاصله از جسم سیاه. مقدمه: پرتو ساطع شده از یک جسم در دماي T

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال

جلسه 2 جهت تعریف یک فضاي برداري نیازمند یک میدان 2 هستیم. یک میدان مجموعه اي از اعداد یا اسکالر ها به همراه اعمال نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز 1391-1392 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري جلسه 2 فراگیري نظریه ي اطلاعات کوانتمی نیازمند داشتن پیش زمینه در جبرخطی می باشد این نظریه ترکیب زیبایی از جبرخطی و نظریه

Διαβάστε περισσότερα

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده

افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده افزایش پهنای باند آنتن الكتریكی كوچک با استفاده از مدارات فعال غیر فاستری به عنوان شبه فراماده 4 9 8 محمد جواد حسنی امیر جعفرقلی محمد تندرو 1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 2 پژوهشکده علوم و فناوری

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم

الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم الگوریتم مسيریابی جدید مبتنی بر فاصله برای کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سيم 2 1 فرهاد مصری نژاد ناصر محمد رحیم پناه 1 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر مجلسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر اصفهان ایرانnaserrahimpanah@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به

تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به تحلیل میدانی سیستمهای الکترومغناطیسی با در نظر گرفتن پدیدۀ هیسترزیس به روش اجزاء محدود اسماعیل فلاح جواد شکرالهی مغانی قطب علمی قدرت دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر Email: moghani@aut.ac.ir, esmael_fallah@aut.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO (

طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک طراحی وبهینه سازی رگوالتورهای ولتاژ با افت کم) LDO ( نجمه خانیان استاد راهنما: دکتر عباس گلمکانی تابستان 9 I II شکر شایان نثار ایزدمنان که توقیق

Διαβάστε περισσότερα

دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1

دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1 فهرست مطالب دستورالعمل آزمایشگاه تبدیل انرژی 1 تهیهکنندگان: زهرا نصیری قیداری محمدرضا ذوالقدری ویرایش 6-1 شهریور ماه 1931 الف فهرست مطالب در اینجا از زحمات کلیه اساتید و دانشجویانی که در تهیه و تدوین این

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز

جلسه 22 1 نامساویهایی در مورد اثر ماتریس ها تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز تي وري اطلاعات کوانتومی ترم پاییز 1391-1392 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محمد مهدي مجاهدیان جلسه 22 تا اینجا خواص مربوط به آنتروپی را بیان کردیم. جهت اثبات این خواص نیاز به ابزارهایی

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه )

هندسه تحلیلی و جبر خطی ( خط و صفحه ) هندسه تحلیلی جبر خطی ( خط صفحه ) z معادالت متقارن ) : خط ( معادله برداری - معادله پارامتری P فرض کنید e معادلهی خطی باشد که از نقطه ی P به مازات بردار ( c L ) a b رسم شده باشد اگر ( z P ) x y l L نقطهی

Διαβάστε περισσότερα

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب

با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب بهینهسازی عملکردآشکارسازهای نور فلز نیمه هادی- فلز MSM با تعبیه نانو ذرات در ناحیه جذب مهسا نقیپور گروه برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی Mnaghipoor.elec@yahoo.com نام ارائه دهنده

Διαβάστε περισσότερα

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ

OFDM ﻢﺘﺴﯿﺳ ﯽﻫدزﺎﺑ ﺮﺑ لﺎﻧﺎﮐﺮﯿﺧﺎﺗ هﺮﺘﺴﮔ ﺮﯿﺛﺎﺗ و 2 چکیده تاثیر گستره تاخیرکانال بر بازدهی سیستم OFDM علیرضا محمودی دکتر سید محمود مدرس هاشمی modarres@cc.iut.ac.ir Alireza@mahmoodi.ir دانشکده برق وکامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان انتشار چند مسیره از مهمترین

Διαβάστε περισσότερα

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور

روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور 2 روش ترکیبی جدید جهت کاهش جریان هجومی ترانسفورماتور ۲ ۱ بهروز پورمند محمدباقر بناءشريفيان 1 دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز behrozpormand@yahoo.com دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز sharifian@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب

که روي سطح افقی قرار دارد متصل شده است. تمام سطوح بدون اصطکاك می باشند. نیروي F به صورت افقی به روي سطح شیبداري با زاویه شیب فصل : 5 نیرو ها 40- شخصی به جرم جرم به وسیله طنابی که از روي قرقره بدون اصطکاکی عبور کرده و به یک کیسه شن به متصل است از ارتفاع h پایین می آید. اگر شخص از حال سکون شروع به حرکت کرده باشد با چه سرعتی به

Διαβάστε περισσότερα

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW

حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 20 دستگاه ژنراتور کمکی 18kW حل مشکل ولتاژ پسماند در جهت ساخت 0 دستگاه ژنراتور کمکی 8kW محمد دهقاننژاد علی احمدي مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا dehghannejad@roshdsanatniroo.com مهندس طراح برق شرکت تام لوکوموتیو آریا a.ahmadi@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت

طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت طراحی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده منطق فازي براي کنترل فرکانس بار در سیستم هاي قدرت 2 1 مهرداد احمدي کمرپشتی هدي کاظمی موسسه آموزش عالی روزبهان ساري گروه برق ساري ایران Mehrdad.ahmadi.k@gmail.com hoda.kazemi.aski@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ

هﺪﻧﻮﺷاﺮﯿﻣ DC ﻪﻔﻟﻮﻣ فﺬﺣ ﺎﺑ ژﺎﺘﻟو ﺶﻫﺎﮐ ﻊﺒﻨﻣ عﻮﻧ و ﯽﺒﺴﻧ ﻞﺤﻣ ﺺﯿﺨﺸﺗ تشخیص محل نسبی و نوع منبع کاهش ولتاژ با حذف مولفه DC میراشونده سعید رحمانی دانشگاه علم و صنعت ایران و شرکت توزیع برق تهران بزرگ saeedrahmani383@yahoo.com حیدرعلی شایانفر عضو قطب اتوماسیون و بهرهبرداري

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار

جلسه 2 1 فضاي برداري محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار محاسبات کوانتمی (22671) ترم بهار 1390-1391 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: نادر قاسمی جلسه 2 در این درسنامه به مروري کلی از جبر خطی می پردازیم که هدف اصلی آن آشنایی با نماد گذاري دیراك 1 و مباحثی از

Διαβάστε περισσότερα

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass)

I = I CM + Mh 2, (cm = center of mass) قواعد کلی اینرسی دو ارنی المان گیری الزمه یادگیری درست و کامل این مباحث که بخش زیادی از نمره پایان ترم ار به خود اختصاص می دهند یادگیری دقیق نکات جزوه استاد محترم و درک درست روابط ریاضی حاکم بر آن ها است

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی

کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی کنترل سوییچینگ بر مبنای دستیابی به نمودار حداکثر توان در سلول خورشیدی با روش هوشمند تطبیقی مهندس سید عبدالحسین عمادی * دکتر احسان اسفندیاری چکیده: در این مقاله با استفاده از ساختار غیرخطی برای سلول خورشیدی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. (

Archive of SID - 1 مقدمه ژنراتورها پایداری بیشتر دیزل ژنراتورهای موازی در مقایسه با یک دیزل ژنراتور دیزل ژنراتور سیستم. ( 2 3 4 69 نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران سال شماره 2 پاییز و زمستان 382 روشی نو در طراحی و ساخت سنکرونایزر الکترونیکی بر اساس قفل کردن فاز جهت موازی کردن سریع دیزل ژنراتورها مصطفی پرنیانی و رضا

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها

یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها یک سیستم تخصیص منابع هوشمند بر مبنای OFDMA در یک سیستم بیسیم توزیع شده با استفاده از تئوری بازیها حامد رشیدی 1 و سیامک طالبی 2 1 -دانشگاه شهید باهنر كرمان 2 -دانشگاه شهید باهنر كرمان Hamed.hrt@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا

عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا دانشگاه صنعتی شریف دانشکده مهندسی برق گزارش درس ریاضیات رمزنگاري عنوان: رمزگذاري جستجوپذیر متقارن پویا استاد درس: مهندس نگارنده: ز 94 دي ماه 1394 1 5 نماد گذاري و تعریف مسي له 1 6 رمزگذاري جستجوپذیر متقارن

Διαβάστε περισσότερα

به نام خدا. هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in

به نام خدا.  هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید. Forum.Konkur.in به نام خدا www.konkur.in هر آنچه در دوران تحصیل به آن نیاز دارید Forum.Konkur.in پاسخ به همه سواالت شما در تمامی مقاطع تحصیلی, در انجمن کنکور مجموعه خود آموز های فیزیک با طعم مفهوم حرکت شناسی تهیه و تنظیم:

Διαβάστε περισσότερα

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی

فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 37 فصل دوم مثلثات نسبت های مثلثاتی دایره مثلثاتی روابط بین نسبتهای مثلثاتی 38 آخر این درس با چی آشنا میشی نسبت های مثلثاتی آشنایی با نسبت های مثلثاتی سینوس کسینوس تانژانت کتانژانت 39 به شکل مقابل نگاه

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز

جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز جزوه ماشین مخصوص استاد :چیت ساز 1 نواع موتورهای جریان متناوب تکفاز را نام ببرید و به اختصار توضیح دهید... موتورهای جریان متناوب: 1 کوچک:دارای توان اسمی بین تا 1 اسب بخار 2 1 20 مینی کوچک:دارای توان اسمی

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود.

در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور سيمپيچي شده سه فاز با مقاومتهاي روتور مختلف صورت گرفته و س سپ مشخصه گشتاور سرعت آن رسم ميشود. ك ي آزمايش 7 : راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي روتور سيمپيچيشده آزمايش 7: راهاندازي و مشخصه خروجي موتور القايي با روتور سيمپيچي شده 1-7 هدف آزمايش در اين آزمايش ابتدا راهاندازي موتور القايي روتور

Διαβάστε περισσότερα

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩

ناﺪﻨﻤﺸﻧاد ﺎﺑ ﯽﻳﺎﻨﺷآ تاو (١٧٣٦ــ١٨١٩ فصل ٣ کار و توان هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از هنرجو انتظار می رود: ١ کار الکتريکی را با ذکر رابطه شرح دهد. ٢ توان الکتريکی را با ذکر روابط شرح دهد. ٣ ضريب بهره (راندمان) را با ذکر رابطه توضيح دهد.

Διαβάστε περισσότερα

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ

13 86 ﺰﯿﺋﺎﭘ / مود هرﺎﻤﺷ /ل وا لﺎﺳ / ﯽﺴﻠﺠﻣ قﺮﺑ ﯽﺳﺪﻨﻬﻣ ﯽﺼﺼﺨﺗ - ﯽﻤﻠﻋ ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ به کار گیري مانع هاي مقاومتی جهت بهبود پایداري گذرا سعید اباذري - هیات علمی دانشگاه شهرکرد saeedabazar@yah.cm چکیده میباشد. یکی از مساي ل مهم در سیستم هاي قدرت افزایش میرایی دامنه نوسانات و افزایش زمان

Διαβάστε περισσότερα

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز

واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و واحد كار سوم توانايي شناخت و بررسي عمل كرد ترانسفورماتورها هدف کلي: آشنايي با اصول و طرز کار و ساختمان و انواع ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز هدف هاي رفتاري: هنرجو پس از ا موزش اين واحد کار قادر خواهد

Διαβάστε περισσότερα

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع

مینامند یا میگویند α یک صفر تابع 1 1-1 مقدمه حل بسیاری از مسائل اجتماعی اقتصادی علمی منجر به حل معادله ای به شکل ) ( می شد. منظر از حل این معادله یافتن عدد یا اعدادی است که مقدار تابع به ازای آنها صفر شد. اگر (α) آنگاه α را ریشه معادله

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان

بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان بررسی تکنیک هاي تعقیب نقطه توان حداکثر ) MPPT ( در سلولهاي خورشیدي 2 ۳ ۲ ۱ احسان اكبري عسگراني جواد كريمي قلعه شاهرخي منصور خالقيان 1 هسا- صنایع اویونیک ایران و دانشگاه صنعتی مالک اشتراصفهان- دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC MOTOR. Single Phase Electric Motor. 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body. 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body

ELECTRIC MOTOR. Single Phase Electric Motor. 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body. 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body ELECTRIC MOTOR Single Phase Electric Motor 3 Phase Electric Motor with Aluminum Body 3 Phase Electric Motor with Cast Iron Body Single Phase Electric Motor with Two Capacitor Industrial Electropump 2013

Διαβάστε περισσότερα