ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ترانسفورماتور مولف : جواد خشت زر قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق"

Transcript

1 ترانسفورماتور قابل استفاده برای هنرجویان دانشجویان مدرسان و مهندسان رشته برق

2 ترانسفورماتور ترانسفورماتور وسیله ای است که انرژی الکتریکی را از یک سطح به سطح دیگری انتقال میدهد بدون اینکه در کمیت های نامی مانند فرکانس تغییری ایجاد کند. ترانسفورماتور جزء ماشین های الکتریکی محسوب نمی شود چون انرژی ورودی و خروجی آن از نوع الکتریکی است اما به دلیل شباهت زیاد آن به ماشین های الکتریکی در درس ماشین های الکتریکی بررسی می شود و در دو نوع سه فاز و تکفاز وجود دارند. نکته جالب در مورد ترانس این است که بر خالف سایر ماشین های الکتریکی قسمت گردنده ندارد و یک ماشین ساکن است. ترانسفورماتور بر اساس خاصیت القا ( قانون دوم فاراده ) کار میکند و از قسمت های زیر تشکیل شده است. سیم پیچ ها : در ترانس تکفاز دو سیم پیچ از جنس مس یا آلومینیوم به صورت الکی وجود دارد که به سیم پیچ اولیه و ثانویه نامیده میشود. سیم پیچی که به ولتاژ بیشتر وصل میشود سیم پیچ فشار قوی و سیم پیچی که ولتاژ کمتری دارد سیم پیچ فشار ضعیف نامیده میشود که بر روی هسته پیچیده میشوند. سیم پیچ ترانس های کوچک را بر روی قرقره می پیچند جنس قرقره ترموپالست یا پالستیک خشک است. در ترانسفورماتورهای قدرت سه نوع سیم پیچ الیه ای حلزونی و دیسکی استفاده می شود.

3 هسته : هسته ترانسفورماتور از ورقه های مغناطیسی ( دیناموبلش ) یا فریت تشکیل میشود که برای هدایت فوران و نگه داشتن سیم پیچ ها مورد استفاده قرار میگیرد. هسته ترانسفورماتور باید دارای هدایت الکتریکی خوب و هدایت الکتریکی بد باشد. به منظور کاهش تلفات هیسترزیس به هسته ترانس مقداری سیلیسیم اضافه میکنند و به منظور کاهش تلفات فوکو هسته ترانس را ورقه ورقه میکنند. دلیل استفاده از ترانسفورماتور : انرژی الکتریکی در نیروگاههای توسط آلترناتورهای سه فاز تولید میشود ولتاژتولیدی معموأل بین 01 تا 01 کیلو ولت است. به دلیل دور بودن نیروگاه ها از مراکز مصرف احتیاج است که انرژی الکتریکی توسط کابل های هوایی انتقال داده شود. اگر بخواهیم انرژی الکتریکی را با این ولتاژکم انتقال دهیم جریان زیادی ایجاد میشود ( در یک توان ثابت هر قدر ولتاژ زیاد تر باشد جریان کمتر میشو =I ) که مشکالت زیر را ایجاد میکند. 0- سطح مقطع سیم ها باید زیاد انتخاب شود که هزینه ها را بسیار باال میبرد. - 2 جریان زیاد باعث افزایش افت ولتاژ R I و افزایش تلفات توان میشود. - 0 احتیاج به تجهیزاتی است که باید تحمل جریان زیاد را داشته باشند. بنابر این در ابتدای خط یک ترانس قرار میگیرد تا ولتاژ رازیاد کندکه این افزایش ولتاژ جریان را کاهش می دهدکه موجب کاهش تلفات میشود. در انتهای خط انتقال نیز ولتاژ فشار قوی در یک یا چند مرحله کاهش می یابد.

4 انواع شبکه های انرژی الکتریکی شبکه انتقال : انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ 022 / 032 kv را شبکه انتقال میگویند. شبکه فوق توزیع : انتقال انرژی الکتریکی با ولتاژ 132 راشبکه / 63 kv فوق توزیع میگویند. شبکه توزیع : شبکه توزیع نیز در دوسطح فشار متوسط با ولتاژهای 11 / 20 / 33 kv وشبکه فشار ضعیف با ولتاژ خطی 400 v و ولتاژ فازی 231 v وجود دارد. خطوط انتقال فوق توزیع و فشار متوسط سه سیمه RST است. و شبکه های فشار ضعیف دارای 5 سیم است که به ترتیب از باال به پایین سیم نول روشنایی و معابر سه فاز شبکه می باشند. استاندارد VDE استاندارد IEC از جمله کاربرد های ترانس در شبکه های انتقال و توزیع در مدارهای الکترونیکی در مدارات یکسوساز راه اندازی الکتروموتورهای سه فاز جوشکاری برقی و... را میتوان نام برد. ترانسفورماتورها را از دیدگاههای مختلفی تقسیم بندی میکنند که در زیر به بررسی آنها میپردازیم. - 1 از دیدگاه ساختمان ) Core Type الف : نوع هسته ای ( که در فشار قوی استفاده میشود سیم پیچ ها به صورت استوانه ای متحدالمرکز روی هسته قرار داده می شوند. ب : نوع زرهی ( Type ) Shell که در فشار ضعیف کاربرد دارد سیم پیچ ها به صورت ساندویچی روی هم قرار می گیرند و هسته آهنی همانند زره ای سیم پیچ ها را در میان گرفته است. نوع هسته ای نوع زره ای

5 - 2 از نظرنوع منبع الف : تکفاز ب : چند فاز )سه شش دوازده و... ) - 3 از نظر کاربرد انتقال ( پست ) توزیع ( توزیع ) الف : قدرت - نیروگاهی ( واحد ) ترانس ولتاژ ) PT ب : اندازه گیری ( ترانس جریان CT ج : ترانس تطبیق امپدانس د : ترانس ایزوله کننده طرز کار ترانسفورماتور ترانس از دو سیم پیچ تشکیل شده است با اعمال ولتاژ به سیم پیچ اولیه یک جریانی از سیم پیچ عبور میکند که موجب به وجود آمدن فوران مغناطیسی میشود از آنجایی که برق اعمالی به ترانس از نوع ac است متناسب با آن فوران ایجاد شده نیز متغیر و متناوب است. فوران تولیدی از طریق هسته مسیر خود را میبندد و سیم پیچ ثانویه را قطع میکند که بر طبق قانون القای فاراده موجب القای ولتاژی در سیم پیچ ثانویه میشود مقدار این ولتاژ به تعداد دور سیم پیچ فوران هسته فرکانس شبکه جنس هسته و نحوه ی قرار گرفتن سیم پیچ ها بستگی دارد و از رابطه زیر بدست می آید. U 0 = 4.44 N.φ. f به جای فوران میتوان معادل آن را در فرمول قرار داد φ B= A تا فرمول ملموس تری بدست آید.

6 U 0 = 4.44 N.B.A.f در این رابطه : : U 0 ولتاژ بی باری ترانس بر حسب ولت.)Hz( فرکانس شبکه بر حسب هرتز : f T چگالی میدان مغناطیسی بر حسب تسال : B : A سطح مقطع هسته ترانس بر حسب متر مربع

7 ترانسفورماتور ایده آل شکل مقابل مربوط به یک ترانس ایده آل است. ترانس ایده آل دارای خصوصیات زیر است :. 0 تلفات توان آن صفر است = 0 Δp پس راندمان آن 011 در صد است. به عبارت دیگر توان ورودی و S1 = S2 = U1. I1 = U2. I2 خروجی برابر هم هستند. 2 فوران پراکندگی سیم پیچ های اولیه و ثانویه صفر است.0 = Ls φ LP = φ پس کوپلینگ مغناطیسی آن کامل است.. 0 ضریب نفوذ مغناطیسی هست r بی نهایت است.. 4 جریان سیم پیچ های ترانس در حالت بی باری صفر است.. 5 تلفات فوکو هیسترزیس هسته صفر است..6 نیرو محرکه اولیه ( I1 ) N1. برابر با نیرو محرکه ثانویه ( I2 ) N2. است.. 7 مقاومت سیم پیچ های اولیه و ثانویه صفر است = 0 R2 R1 = چنین ترانسی تنها دارای نسبت تبدیل a می باشد.. 8 جنس هسته و مواد به کار رفته در ترانس قدرت بسیار مناسب میباشد به همین دلیل خصوصیات ترانس قدرت به ترانس ایده آل نزدیک است.

8 رابطه اساسی ترانس است. در ترانسفورماتور ایده آل نسبت ولتاژ سیم پیچ ها برابر نسبت تعداد دور حلقه های آن در این رابطه : : U1 ولتاژ سیم پیچ اولیه : U2 ولتاژ سیم پیچ ثانویه : N1 تعداد دور سیم پیچ اولیه : N2 تعداد دور ثانویه - Ex در یک ترانسفورماتور ایده آل اگر تعداد دور سیم پیچ اولیه 011 و تعداد دور سیم پیچ های ثانویه 211 باشد در صورتی که اولیه به برق شهر وصل شود ولتاژی که از سیم پیچ های ثانویه بر قرار میشود چند ولت است همانطور که گفته شد در ترانس ایده آل توان ورودی S1 = U1 I1 برابر با توان خروجی S2 = U2 I2 در نتیجه میتوان رابطه جدیدی بین ولتاژ و جریان سیم پیچ های اولیه و ثانویه بدست آورد. که در آن بیان میشود که نسبت جریان سیم پیچ ها با عکس نسبت ولتاژ ها متناسب است. S1 = U1 I1 = S2 = U2 I2

9 و با توجه به برابری نیرو محرکه های اولیه و ثانویه ی ترانس میتوان رابطه بین جریان ها و تعداد حلقه ها را پیدا کنیم. با توجه به رایطه های فوق رابطه اساسی ترانس به صورت زیر بیان میشود. - Ex در یک ترانسفور ماتور ایده آل سیم پیچ اولیه با تعداد دور 811 به برق تکفاز 211 ولت وصل میشود و جریان 01 آمپر از شبکه دریافت میکند. اگر تعداد دور سیم پیچ های ثانویه 411 باشد مطلوب است محاسبه ولتاژ و جریان ثانویه ترانسفورماتور. در ترانس شکل مقابل اگر سیم پیچ اولیه به اختالف پتانسیل 120 v با فرکانس 50 Hz وصل شود ولتاژ - Ex خروجی و فرکانس خروجی آن چقدر است U2 = 12 v از آنجایی که ترانسفورماتور ولتاژی را با فرکانس مشخص به ولتاژی دیگر با همان فرکانس تبدیل میکند پس در این ترانس ولتاژ خروجی با دامنه ولت تحت فرکانس 0 هرتز به بار تحویل میدهد.

10 از روابط فوق می توان نتیجه گرفت که اگر تعداد دور سیم پیچ های هر سمت بیشتر باشد ولتاژ آن قسمت بیشتر ) میتوان به سه نوع تقسیم است. بر همین اساس ترانسفور ماتورها را بر اساس مقدار ضریب تبدیل ( کرد. ترانس افزاینده : در ترانسفورماتور افزاینده تعداد دور سیم پیچ ثانویه از تعداد دور سیم پیچ اولیه بیشتر است ترانس افزاینده ولتاژ را افزایش وجریان را کاهش میدهد و اغلب در ابتدای خطوط انتقال انرژی الکتریکی برای افزایش ولتاژمورد استفاده قرار میگیرند. ترانس کاهنده : در ترانسفورماتور کاهنده تعداد دور سیم پیچ ثانویه از تعداد دور سیم پیچ اولیه کمتر است ترانس افزاینده ولتاژ را کاهش وجریان راافزایش میدهد و اغلب برای کاهش ولتاژ در انتهای خطوط انتقال و توزیع وبرای تأمین ولتاژ وجریان و تطبیق امپدانس در مدارات الکترونی استفاده میشود. ترانس یک به یک : در این نوع ترانس تعداد حلقه های سیم پیچ های اولیه و ثانویه با هم برابرند. ترانس یک به یک برای حفاظت مورد استفاده قرار میگیرد. ترانسفورماتور واقعی در ترانس واقعی روابطی که برای ترانس ایده آل بیان شد برقرار نیست برای مثال سیم پیچ ها دارای مقداری جریان بی باری است در حالت بی باری سیم پیچ ها دارای جریان بی باری است راندمان ترانس 011 در صد نیست و مقداری تلفات توان دارد نیرو محرکه سیم پیچ اولیه از سیم پیچ ثانویه بیشتر است فوران پراکندگی زیاد است و.... بنابراین بر تحلیل ترانسفورماتور واقعی از مدار معادل آن در حالت بی باری استفاده میکنیم مدار معادل ولتاژ ها و جریان های ترانسفورماتور واقعی بدون بار

11 در این مدار معادل چهار پارامتر برای هر سیم پیچ ترانس به وسیله مقاومت و سلف مدل میکنیم : R1 :مقاومت اهمی سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور است که توسط آزمایش جریان مستقیم بدست می آید و تلفات مسی را به وجود می آورد.که با ترانس به صورت سری با ترانس در نظر گرفته میشود. : X1 اثر شار پراکندگی را معادل با اثر یک سلف در نظر میگیریم که با ترانسفورماتور سری شده است. افت ولتاژ ایجاد شده در اثر فوران پراکندگی با جریان بی باری 01 درجه اختالف فاز دارد به همین دلیل به صورت یک سلف مدل میشود. : Rfe تلفات هسته ترانسفورماتور که شامل تلفات فوکو و هیسترزیس است توسط یک جریان Iw که با ولتاژ اعمالی هم فاز است واز یک مقاومت اهمی میگذرد مدل میکنند. : Xm جریانی که میدان اصلی ترانس را به وجود می آورد را با Iw نشان میدهند و از آنجایی که این جریان با ولتاژ اعمالی اختالف فاز 01 درجه دارد پس توسط یک سلف مدل میشود. 01 از مجموع جریان Iw و Im جریان بی باری تشکیل میشود از آنجایی که این دو جریان با هم درجه اختالف فاز دارند پس جریان بی باری به صورت زیر محاسبه میشود. در یک ترانس اگر ولتاژ ورودیkv 1 ولت باشد و مقاومت معادل تلفات 2 kω و اندوکتانس میدان - Ex اصلی 5 kω مطلوب است محاسبه جریان بی باری ترانسفورماتور. 0 0

12 کوپلینگ مغناطیسی 0 0 : با عبور جریان از سیم پیچ اولیه یک میدان مغناطیسی در آن ایجاد میشود این میدان مغناطیسی از طریق هسته مسیر خود را میبندد و سیم پیچ ثانویه را قطع میکند در ترانس ایده آل تمام فورانی که توسط سیم پیچ اولیه تولید میشود سیم پیچ ثانویه را قطع میکند و هیچگونه فوران پراکندگی ای وجود ندارد. اما در ترانس واقعی مقداری از فوران از هسته خارج شده و مسیر خود را از هوا میبندد به چنین فورانی فوران یا میدان پراکندگی می گویند. هر قدر ترانسفور ماتور بزرگتر باشد فوران پراکندگی بیشتر است. فوران پراکندگی سیم پیچ اولیه ) Lp( و فوران پراکندگی سیم پیچ ثانویه ) Ls( با هم برابر و بسیار کوچکتر از فوران پیوندی هسته میباشند. ولتاژ اتصال کوتاه : ولتاژ اتصال کوتاه به اختالف پتانسیلی گفته میشود که در فرکانس نامی و در حالی که سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه شده است به سیم پیچ اولیه اعمال میشود تا از آن جریان نامی عبور کند.ولتاژ اتصال کوتاه معیاری برای نشان دادن میدان یا فوران پراکندگی و مقاومت اهمی سیم پیچ ها است. جریان اتصال کوتاه : چنانچه ترمینال های ثانویه یک ترانسفورماتور در حالت کار به هم اتصال کوتاه شوند حالت اتصال کوتاه رخ میدهد که موجب جاری شدن جریانی از سیم پیچ های ترانس میشود که به جریان اتصال کوتاه معروف است. جریان هجومی یا یورشی در ترانسفورماتور : درست در لحظه ای که یک ترانسفورماتور به شبکه وصل میشود به علت تغییرات شار جریان مغناطیس کننده بزرگی از اولیه عبور میکند که به جریان یورشی ترانس مشهور است.

13 تلفات ترانسفورماتور - تلفات مسیPcu : سیم پیچ های ترانس دارای مقاومت اهمی هستند و با عبور جریان از آنها تلفاتی به 1 وجود می آید که به تلفات مسی مشهور است. تلفات مسی به مجذور جریان سیم پیچ ها بستگی دارد و به وسیله آزمایش اتصال کوتاه بدست می آید. آزمایش اتصال کوتاه : در این آزمایشکه تحت جریان و فرکانس نامی انجام میشود سیم پیچ های ثانویه را اتصال کوتاه کرده و سیم پیچ اولیه را به یک منبع ولتاژ متغیر وصل میکنیم توسط یک واتمتر و یک آمپرمتر توان و جریان مدار را اندازه میگیریم. ولتاژ ورودی را به تدریج از صفر شروع به افزایش میدهیم تا جریان نامی از اولیه عبور کند. در این حالت مقداری که واتمتر نشان میدهد برابر تلفات مسی مدار است. - 2 تلفات آهنی : Pfe به مجموع تلفات فوکو ( گردابی یا ادی ) و تلفات هیسترزس تلفات آهنی یا تلفات هسته گفته میشود. این تلفات به ولتاژ ورودی بستگی دارد و به وسیله آزمایش بی باری محاسبه میشود. آزمایش بی باری : اگر به یک ترانس که ثانویه آن بدون بار است ولتاژ نامی وصل کنیم مقدار توانی که توسط واتمتر اندازه گرفته ایم برابر تلفات آهنی است. آزمایش جریان مستقیم : از آزمایش DC برای اندازه گیری مقدار مقاومت اهمی سیم پیچ ها استفاده میشود

14 افت ولتاژ در ترانسفورماتور به دلیل عبور جریان از المان های شاخه سری مقداری افت ولتاژ ایجاد میشود این افت ولتاژ در دو طرف ترانس ایجاد میشود و قابل انتقال نیز میباشد. و از رابطه زیر محاسبه میشود. در این رابطه Δu = R. I cos X. I sin : Δu افت ولتاژ ترانس بر حسب ولت : : R مقاومت اهمی سیم پیچ ها : X مقاومت القایی سیم پیچ ها : I جریان ترانس بر حسب آمپر. : زاویه اختالف فاز بین جریان و ولتاژ ثانویه ترانس که به میزان و نوع بار بستگی دارد. و cos ضریب توان اکتیو و sin ضریب توان راکتیو است. + برای ضریب توان پس فاز یا بارهای اهمی سلفی و برای ضریب توان پیش فاز یا بار های اهمی خازنی منظور میشود - Ex مقاومت اهمی سیم پیچ های یک ترانس 0 Ω و مقاومت القایی آن 2 Ω است اگر بار اهمی سلفی به ضریب توان 1.6 و جریان (A) 20 به ثانویه ترانس متصل باشد افت ولتاژ کلی ترانس چقدر است Δu = R. I cos X. I sin Δu = Ex در یک ترانسفورماتور اگر زاویه قدرت 07 درجه باشد افت ولتاژ اهمی 6 ولت و افت ولتاژ سلفی 08 ولت باشد افت ولتاژ کل ترانس چقدر است ( بار ترانس اهمی سلفی است ) Δu = R. I cos X. I sin Δu = 6

15 - ترانسفورماتور تکفازی باری با ضریب توان 1.8 پیش فاز تغذیه میکند اگر افت ولتاژ اهمی 01 و افت Ex ولتاژ سلفی 01 ولت باشد و ولتاژ بی باری 011 ولت باشد ولتاژ تحت بار چند ولت است Δu = R. I cos X. I sin ΔU = = 8 18 = - 10 v ΔU = E2 U2 u2 = E2 Δu U2 = 300 ( - 10 ) = 310 v همانطور که در مثال های فوق دیده میشود اگر بار ترانس اهمی - سلفی باشد افت ولتاژ زیادی در ترانس ایجاد میشود و اگر بار اهمی خالص باشد افت ولتاژ کمتری نسبت به حالت اهمی سلفی ایجاد میشود ولی اگر بار خازنی باشد ( کمتر پیش میاید که بار خازنی باشد ) افت ولتاژ منفی است یعنی نه تنها ولتاژ خروجی کاهش نمیابد بلکه افزایش ولتاژ نیز داریم. راندمان ترانسفورماتور : نسبت توان خروجی به توان ورودی ترانس ضریب بهره یا راندمان گفته میشود که مقدارش همواره کمتر از 0 است با عالمت ) ( نمایش داده میشود Δp = P1 P2 = Pcu + Pfe P1 = P2 + ΔP در یک ترانس تکفاز اگر قدرت ورودی 200 kw و قدرت خروجی 190 kw باشد مطلوب است - Ex محاسبه توان تلف شده ترانس و راندمان آن. = 0 % = 95% Δp = P0 P2 = 200 k 190 k = 10 kw = watt

16 10 kw و تلفات متغیر 20 kw است اگر تلفات ثابت 350 kw در یک ترانسفورماتور توان خروجی - Ex راندمان ترانس را محاسبه کنید. 0 0 = 92 % نکته : به تلفات آهنی تلفات ثابت میگویند چون این تلفات به ولتاژ ورودی که همواره ثابت است بستگی دارد. و به تلفات مسی تلفات متغیر میگویند زیرا به جریان بستگی دارد که بزرگی آن به میزان بار بستگی دارد. برای ترانسفورماتورهای قدرت که در شبکه های توزیع به کار گرفته میشوند معموأل ضریب بهره را به صورت سالیانه حساب میکنند ضریب بهره سالیانه برابر با نسبت انرژی گرفته شده از ترانسفورماتور در طول سال به انرژی داده شده به آن در طول سال است. راندمان ماکزیمم : از آنجایی که تلفات آهنی به ولتاژ ورودی بستگی دارد و سیم پیچ اولیه ترانسفورماتورها همواره به شبکه وصل است پس در ترانسفورماتور مقدار تلفات آهنی همواره ماکزیمم است و تلفات مسی به بار ( جریان ترانسفورماتور ) بستگی دارد پس میتوان نتیجه گرفت هرقدر مدت زمانی که بار به ترانس متصل است بیشتر باشد تلفات مسی بیشتر است و راندمان ترانس بیشتر میشود پس میتوان گفت که شرط راندمان ماکزیمم برابر بودن تلفات مس و آهن است. - Ex در یک ترانس قدرت اگر توان خروجی 800kw و تلفات ثابت 12 kw و تلفات متغیر 8 kw باشد رانمان ماکزیمم چقدر است If : Pcu = Pfe = max Pcu = Pfe = 12 kw max = 97%

17 موازی کردن ترانسفورماتورهای تکفاز در شبکه های قدرت اغلب الزم است که قدرت بسیار زیادی توسط ترانسفورماتور منتقل شود در این صورت معموأل دو ترانسفورماتور را با هم موازی میکنند. مزیت استفاده از دو ترانس به جای یک ترانس در این است که اوأل حجم و وزن ترانس ها کمتر میشود و حمل و نقل آنها آسانتر است و ثانیأ اگر عیبی در یکی از ترانس ها پیش آید تمام مصرف کننده ها بدون برق نمی مانند و ترانس دوم میتواند بخشی از مصرف کننده ها را تغذیه کند برای موازی بستن دو ترانس تکفاز شرایط زیر باید فراهم باشد. دارای ضریب تبدیل یکسانی باشند به عبارت دیگر ولتاژهای برابری داشته باشند. ولتاژ اتصال کوتاه یکسانی داشته باشند. زاویه اختالف فاز بین ولتاژهای فشار قوی و فشار ضعیف برابر باشند اختالف فاز ولتاژهای ثانویه فقط میتوان 1 یا 081 باشد اگر اختالف فاز ولتاژهای اولیه و ثانویه یکی از ترانس ها صفر و دیگری 081 باشد در هنگام موازی بستن فقط کافی است محل اتصال دو سر خروجی یکی از ترانس ها را عوض کنیم. - اگر توان دو ترانس برابر نباشند نباید ولتاژ اتصال کوتاه ترانس کوچکتر کمتر از ترانس بزرگتر باشد. برای موازی کردن دو ترانس ابتدا سیم پیچ های اولیه هر دو ترانس را به شبکه وصل میکنیم سپس ثانویه ی یکی از ترانس ها را به شبکه دوم متصل کرده و یک سر خروجی ترانس دوم را به یک سر خروجی ترانس اول وصل میکنیم و بعد یک ولت متر را بین دو سر دیگر خروجی ها قرار میدهیم. اگر ولتمتر ولتاژ صفر را نشان داد این دو سر میتوانند به سیم دوم شبکه وصل شود و ترانس ها را موازی کرد. اما اگر ولتمتر دو برابر مقدار واقعی ثانویه ترانس را نشان داد باید جای دو فاز را عوض کنیم.

18 ترانسفورماتور با چند ورودی و چند خروجی برخی از ترانسفورماتورها وجود دارند که دارای چند سر ورودی وچند سر خروجی هستند که برای ولتاژهای ورودی و خروجی متفاوت طراحی میشوند. برای مثال ترانس سر وسط که در مدارات یکسوکننده کاربرد دارد دارای یک ورودی و دو خروجی میباشد. نکته مهمی که در این نوع ترانس ها وجود دارد این است که میتوان به طور هم زمان از تمام یا تعدادی از ولتاژ های خروجی بهره برد اما تنها باید یکی از سیم پیچ های اولیه به منبع تغذیه وصل شود. در شکل زیر نمونه هایی از ترانس های چند ورودی چند خروجی آورده شده است. ترانسفورماتور انشعاب دار changer( ) Tap برای ثابت نگه داشتن ولتاژ دو سر بار در محدوده 1.05 تا 0.15 از ترانسفورماتور انشعاب دار استفاده میشود در این نوع ترانسفورماتوردر یکی از سیم پیچ های اولیه یا ثانویه یکسری انشعاب (Tap) بوجود می آورند بطوری که میتوان توسط یک کلید در هر مرحله یکی از انشعابات را به بار یا به منبع وصل نمود. برای تغییر تپ ترانسفورماتورهای معمولی باید ترانس بدون بار باشد اما نوع خاصی از ترانسفورماتور وجود دارد که میتوان زیر بار تغییر تپ دهد که اصطالحأ به آن ترانس Load) TCUL(Tap Changing Under های قدرت تپ چنجر داخل روغن قرار میگیرد. در ترانس اتوترانسفورماتور یا ترانس صرفه ای اتو ترانسفورماتور ترانسفورماتوری است که فقط دارای یک سیم پیچ می باشد در واقع اتوترانسفورماتور دارای یک سیم پیچ فشار قوی است که از قسمتی از آن به عنوان سیم پیچ فشار ضعیف استفاده میشود. قسمتی از سیم پیچی که در موقع کار ترانسفورماتور کاهنده ولتاژ به مصرف کننده وصل میشود و یا در ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ به شبکه متصل میشود سیم پیچ مشترک یا موازی میگویند و قسمت دیگر سیم پیچی که در

19 ترانسفورماتور افزاینده ولتاژ با بار سری میشود و یا در ترانس کاهنده ولتاژ جریان اولیه را از خود عبور میدهد سیم پیچ سری نامیده میشود. در اتوترانس نیز رابطه برقرار است اتوترانسفورماتوری 511 حلقه دارد اگر ولتاژ ورودی به حلقه ی به اندازه ولت و ولتاژ - Ex خروجی از حلقه 511 گرفته شده باشد جریان و ولتاژ خروجی چقدر است در صورتی که جریان ورودی 5 آمپر باشد. U U N N U 0 U v i i N N 0 i 0 i A به اتوترانسفورماتور ترانس صرفه ای نیز میگویند زیرا : 0 فقط یک سیم پیچ ( فشار قوی ) دارد. 2 جریان عبوری از قسمت مشترک سیم پیچ تفاضل دو جریان ورودی و خروجی است لذا جریان کمی از این قسمت عبور میکند پس میتوان سطح مقطع این قسمت را کم انتخاب کرد. 0 در طراحی ترانسفورماتور اندازه هسته آهنی بر مبنای قدرت انتقالی توسط هسته محاسبه میشود از آنجایی که قدرت انتقالی توسط هسته اتوترانس کم است پس میتوان سطح مقطع هسته را کم انتخاب کرد. A = 1.2

20 توان تیپ حداکثرتوانی را که میتوان از یک اتوترانس اخذ کرد توان عبوری نامیده میشود. در اتوترانس سیم پیچ ها با هم ارتباط الکتریکی و مغناطیسی دارند به همین دلیل بخشی از توان خروجی به صورت الکتریکی ( انتقال جریان از سیم پیچ اولیه به سیم پیچ ثانویه ) منتقل میشود و بخشی دیگر آن از طریق کوپلینگ مغناطیسی هسته تأمین میشود. برای عبور یک توان ثابت هرچه توان انتقالی توسط سیم پیچ بیشتر باشد به همان مقدار توانی که از طریق هسته منتقل میشود کمتر است توانی که از طریق هسته منتقل میشود توان تیپ یا توان ساختمانی نامیده میشود. مقدار توان تیپ به مقدار ولتاژهای ورودی و خروجی ترانس بستگی دارد و از رابطه زیر بدست می آید. در این رابطه - SB توان تیپ یا توان ساختمانی ولتاژ بزرگتر ولتاژکوچکتر - - UH UL S2 = U2 توان خروجی I2 - S2 - Ex در یک اتو ترانسفورماتور با ولتاژ ورودی 211 ولت و باری را تحت ولتاژ 011 ولت و جریان 0 آمپر تغذیه میکند مقدار توانی که از طریق هسته منتقل میشود ( توان تیپ ) چند ولت آمپر است S2 = U2. I2 = = 300 V A 0

21 مزایای اتوترانسفورماتور - 0 راندمان بیشتر )بعلت کمتر بودن تلفات مس و آهن ) 2 اندازه کوچکتر ( بعلت کمتر مصرف شدن مس و آهن ) 0 قیمت کمتر ( بعلت مصرف کمتر مس و آهن ) 4 افت ولتاژ کمتر ( بعلت کوچک بودن فوران پراکندگی ) معایب اتوترانسفورماتور - به علت مجزا نبودن سیم پیچ های اولیه و ثانویه از هم نمیتوان از آن به عنوان ترانس ایزوله کننده استفاده 0 کرد. زیرا اتفاقاتی که در هر طرف رخ میدهد قابل انتقال به طرف دیگر است. 2 اگر سیم پیچ فشار قوی قطع شود ولتاژ فشار قوی روی بار می افتد. 0 اتوترانس تا نسبت تبدیل کمتر از 2 از خود مزایای خوبی نشان میدهد زیرا میزان صرفه جویی برای ترانس ازرابطه بدست می آید هرچه نسبت تبدیل ترانس کمتر باشد اتوترانس صرفه ای تر است پس از اتوترانس برای تبدیل ولتاژهای خیلی زیاد نمیتوان استفاده کرد. کاربرد اتوترانسفورماتور از اتو ترانس برای روشن کردن المپ های گازی تنظیم کننده ولتاژ راه اندازی الکتروموتورهای جریان متناوب ارتباط خطوط 230 kv و 400 kv ترانس متغیر تقویت کننده ولتاژ منازل استفاده میشود.

22 ترانسفورماتور سه فاز از آنجایی که برق تولیدی در نیروگاهها از نوع متناوب و سه فاز بوده پس تمام تجهیزاتی مانند ترانسفورماتورها مولد ها و... که برای تولید انتقال و توزیع انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار میگیرد از نوع سه فاز میباشد. پس از ترانسفورماتورهای سه فاز در شبکه های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی استفاده میشود. مزایای تولید برق سه فاز نسبت به تکفاز - حجم مولدهای سه فاز نسبت به مولدهای تکفاز کمتر است پس از لحاظ اقتصادی استفاده از مولدهای سه فاز نسبت به سایر مولدهای الکتریکی به صرفه تر است. - در راه اندازی الکتروموتورهایی که با برق سه فاز کارمیکنند مانند الکتروموتورهای آسنکرون نیازی به سیم پیچ راه انداز نیست پس قیمت و حجم آن کمتر است. - توان لحظه ای سه فاز در مصرف کنندگان هیچ گاه به صفر نمیرسد. رکتیفایر )یکسوکننده یا کانورتر ) سه فاز ولتاژ DC شده ریپل یا ضربان کمتری دارد. یعنی در مدارات - یکسوساز اگر از برق سه فاز استفاده کنیم شکل موج به حالت DC کامل نزدیکتر است و راندمانی باالتر از یکسوسازهای تکفاز دارد برای مثال راندمان یکسوساز سه فاز پل حدود %99.8 است. انواع ترانسفورماتور سه فاز یک. مجموعه مونتاژ شده : در نوع مونتاژ شده از سه ترانسفورماتور تک فاز مجزا استفاده میشود. در این صورت سیم پیچ اولیه و ثانویه ممکن است به صورت ستاره یا مثلث به شبکه وصل شوند. مزیت استفاده از سه ترانسفورماتور تکفاز این است که اگریکی از ترانس ها آسیب ببیند اوأل دو ترانس دیگرسالم بوده ومیتوانند قسمتی از مصرف کننده ها را تغذیه کنند و ثانیأ فقط احتیاج به تعمیر و یا تعویض یک ترانس تکفاز وجود دارد. معموأل در محل هایی که ترانس های تکفاز برای تبدیل ولتاژهای سه فاز به کار میروند معموأل از چهار ترانس که یکی به عنوان رزرو استفاده میشود.که درصورتی که یکی از ترانس ها معیوب شود ترانس رزرو را جایگزین میکنند.

23 مجموعه یکپارچه : در ترانس های از نوع یکپارچه شکل هسته به فرم زیر است دو. در ترانسهای سه فاز از نوع یکپارچه سیم پیچ های فشار قوی و فشار ضعیف روی هم پیچیده میشود تا فوران پراکندگی کمتر شود و ولتاژاتصال کوتاه کاهش بیابد از آنجایی که ولتاژ فشار ضعیف نسبت به زمین در مقایسه با ولتاژ فشار قوی پایین تر است پس سیم پیچ فشار قوی روی سیم پیچ فشار ضعیف پیچیده میشود.در مجموعه یکپارچه در صورتی که یک فاز عیب کند باید تمام ترانس را تعمیر یا تعویض کرد اما به دلیل حجم کمتر قیمت پایین تر و راندمان باالتر نسبت به نوع مونتاژ شده کاربرد بیشتری دارد. نقش روغن در ترانسفورماتورها در ترانسفورماتورهای قدرت تمام قسمت های اصلی را در یک مخزن روغن قرار می دهند روغن ضمن اینکه عمل عایقی بین قسمت های مختلف ترانس را انجام میدهد حرارت تولید شده را در سیم پیچ ها به محفظه ترانس منتقل میکند تا عمل خنک سازی راحت تر صورت گیرد. روغن ترانسفورماتور در اثر گرم شدن منبسط میشود. در چنین حالتی روغن نباید با هوا تماس پیدا کند زیرا در غیر این صورت خاصیت خود را از دست میدهد. به همین جهت در باالی مخزن روغن یک منبع انبساط روغن نصب شده است. این منبع از طریق یک مجرای تخلیه هوا با خارج در تماس است. به منظور جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل روغن یک فیلتر رطوبت گیردر مجرای تخلیه هوا تعبیه میشود. اگر فیلتر مدت زمان زیادی مورد استفاده قرار گیرد رطوبت هوا را جذب میکند و رنگ ماده رطوبت گیر از آبی به صورتی کم رنگ تغییر میکند.

24 نحوه اتصاالت سیم پیچ های ترانسفورماتور در ترانس های سه فاز سه سیم پیچ در سمت فشار ضعیف و سه سیم پیچ در سمت فشار قوی قرار دارند این سیم پیچ ها به صورت ستاره یا مثلث یا در موارد خاص زیگ زاگ به هم متصل می شوند. که در زیر چند نمونه اتصال سیم پیچ ها آمده است. اولیه ستاره ثانویه ستاره Yy اولیه مثلث ثانویه ستاره اولیه مثلث ثانویه زیگزاگ اولیه مثلث ثانویه مثلث Dd Dz در ترانسفورماتورها دو نوع خطا داریم Dy خطاهای داخلی : مانند اتصال بدنه اتصال حلقه ریزش روغن و.... خطاهای خارجی : مانند اتصال کوتاه اضافه بار اضافه ولتاژ و.... جهت حفاظت از ترانس از رله های مختلفی مانند رله جریان زیاد رله دیفرانسیل رله منعکس کننده حرارتی رله بوخهلتس و... استفاده میشود. اما بهترین آن همان رله بوخهلتس است که در برابر اضافه بار آالرم داده و در مقابل اتتصال کوتاه مستقیمأ دستور قطع مدار را میدهد. رله بوخهلتس در مسیر لوله ای که مخزن روغن را به منبع انبساط وصل میکند از رله بوخهلتس به منظور حفاظت ترانس های روغنی در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه استفاده میشود. رله بوخهلتس شمای داخلی رله ساختمان داخلی رله

25 حفاظت در مقابل اضافه بار : هنگامی که در ترانس اضافه بار رخ میدهد در محفظه مخزن روغن گاز ایجاد میشود گاز تولید شده وارد رله شده و در باالی آن جمع میشود که سبب پایین رفتن سطح روغن رله میشود و موجب پایین رفتن شناوری که کپسول جیوه ای به آن وصل میشود. جیوه ی داخل کپسول مدار سیستم خبر دهنده ای را میبندد. بنابر این اگر آالرم یا چراغی روشن شود نشان دهنده وجود اضافه بار در ترانس است. حفاظت در مقابل اتصال کوتاه : اگر در ترانسفورماتور اتصال کوتاه رخ دهد روغن به صورت ناگهانی گرم شده و در اثر ازدیاد حجم به سمت منبع انبساط هجوم میبرد. در این حالت یک صفحه که در جلوی مجرای ورودی روغن به رله قرار دارد تحت فشار روغن جابه جا میشود و توسط یک کپسول جیوه ای مدار فرمان قطع کلید اصلی بسته شده و کلید به سرعت باز میشود تا از آسیب دیدن سیم پیچ ها جلوگیری شود ترانسفورماتور جریان CT برای اندازه گیری جریان های باال باید از جریان نمونه برداری کرد که برای این منظور از ترانس جریان CT استفاده میشود. این ترانس دارای دو سیم پیچ است سیم پیچ اولیه دارای تعداد دورکم ( معموأل یک دور ) با سطح مقطع زیاد که در بعضی موارد از خود خط فشار قوی به عنوان سیم پیچ اولیه استفاده میشود و سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور زیاد با سطح مقطع کم می باشند. سیم پیچ اولیه به صورت سری با بار و سیم پیچ ثانویه توسط یک آمپرمتر اتصال کوتاه میشود. طبق استاندارد جریان ثانویه CT ها میتواند 0 یا 5 آمپر باشد. نکته بسیار مهم در مورد CT این است که اگر ثانویه ترانس باز شود و یا به یک ولت متر وصل شود به علت باال رفتن ولتاژ ثانویه ترمینال های ثانویه ترانس منفجر میشوند و ترانس میسوزد. بنابراین در هنگامی که بخواهیم آمپرمتر را تعویض کنیم باید ثانویه توسط یک کلید اتصال کوتاه شود. جهت حفاظت ترانس جریان یک سر سیم پیچ ثانویه به زمین وصل میشود از فیوز

26 جهت حفاظت ترانس جریان استفاده نمیشود زیرا در هنگامی که فیوز عمل کند ثانویه ترانس اتصال باز میشود وموج سوختن CT خواهد شد. ترانسفورماتور ولتاژ PT ترانس ولتاژ PT یک ترانس معمولی مانند ترانس قدرت است که برای نمونه برداری ولتاژهای باال استفاده میشود. این ترانس دارای سیم پیچ اولیه با تعداد دور زیاد و قطر کم و سیم پیچ ثانویه دارای تعداد دور کم است. سیم پیچ اولیه به ولتاژ شبکه و سیم پیچ ثانویه به ولت متر وصل میشود.طبق استاندارد ولتاژ ثانویه PT ها 001 یا 021 ولت است. در شبکه های فشار قوی نمی توان مستقیم از یک PT استفاده کرد لذا باید ابتدا توسط چند خازن سری ( مقسم خازنی ) ولتاژ را کاهش داد و سپس به یک PT متصل میشود. به این سیستم اندازه گذاری اصظالحأ Transformer) CVT( Capacitor Voltage

27 خنک کردن ترانسفورماتورها تمام تلفاتی که در هسته و سیم پیچ های ترانس در اثر اعمال ولتاژ یا بارگیری به وجود می آید به حرارت تبدیل می شود که موجب پایین آمدن راندمان و عمر ترانسفورماتور می شود پس باید به روشی حرارت ایجاد شده در ترانس دفع شود در ترانس های قدرت عمل خنک کنندگی توسط روغن ( Oil ) و هوا ( Air ) صورت ) میگیرد.که ممکن است توسط پمپ روغن و فن هوا ( Forsed یا به صورت طبیعی) ) Nautural انجام گیرد. اگر هوا ( Air ) به صورت طبیعی Nautral( ) ترانس را خنک کند با کد AN نشان داده میشود. اگر هوا ( Air ) توسط فن ( Forsed ) ترانس را خنک کند با کد AF نشان داده میشود. اگر روغن ( Oil ) به صورت طبیعی ( Nautral ) ترانس را خنک کند با کد ON نشان داده میشود. اگر روغن ( Oil ) به وسیله پمپ) ) Forsed ترانس را خنک کند با کدOF نشان داده میشود. برای ترانسفورماتورها یک کد خنک کنندگی تعریف میشود که شامل چهار حرف است که دو حرف اول مربوط به روغن و دو حرف دیگر مربوط به هوا است. به این ترتیب چهار کد خنک کنندگی برای ترانسفورماتور تعریف میشود که در زیر آمده اند.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند.

موتورهای تکفاز ساختمان موتورهای تک فاز دوخازنی را توضیح دهد. منحنی مشخصه گشتاور سرعت موتور تک فاز با خازن راه انداز را تشریح کند. 5 موتورهای تک فاز 183 موتورهای تکفاز هدف های رفتاری: نحوه تولید میدان مغناطیسی در یک استاتور با یک و دو سیم پیچ را بررسی نماید. لزوم استفاده از سیم پیچ کمکی در موتورهای تک فاز را توضیح دهد. ساختمان داخلی

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت

عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از : 1.هزینه I/O 2.هماهنگی/رقابت عوامل جلوگیری کننده از موازی سازی عبارتند از :.هزینه I/O.هماهنگی/رقابت ممکن است یک برنامه sequential بهتر از یک برنامه موازی باشد بطور مثال یک عدد 000 رقمی به توان یک عدد طوالنی اینکه الگوریتم را چگونه

Διαβάστε περισσότερα

جریان نامی...

جریان نامی... مقاومت نقطه نوترال (NGR) مشخصات فنی فهرست مطالب 5 5... معرفی کلی... مشخصات... 1-2- ولتاژ سیستم... 2-2- ولتاژ نامی... -2- جریان نامی... -2- مقدار مقاومت -5-2 زمان... -2- جریان پیوسته... 7-2- ضریب دماي مقاومت...

Διαβάστε περισσότερα

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید.

نکنید... بخوانید خالء علمی خود را پر کنید و دانش خودتان را ارائه دهید. گزارش کار آزمایشگاه صنعتی... مکانیک سیاالت ( رینولدز افت فشار ) دانشجویان : فردین احمدی محمد جاللی سعید شادخواطر شاهین غالمی گروه یکشنبه ساعت 2::0 الی رینولدز هدف : بررسی نوع حرکت سیال تئوری : یکی از انواع

Διαβάστε περισσότερα

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf

کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf No. F-13-AAA- کنترل جریان موتور سوي یچ رلوکتانس در سرعت هاي بالا بر مبناي back-emf علی آشورنژادمقدم دانشگاه صنعتی اصفهان قاین ایران aliashoornm@gmail.com جواداسدالهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد قاین

Διαβάστε περισσότερα

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی

فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی فصل 5 :اصل گسترش و اعداد فازی : 1-5 اصل گسترش در ریاضیات معمولی یکی از مهمترین ابزارها تابع می باشد.تابع یک نوع رابطه خاص می باشد رابطه ای که در نمایش زوج مرتبی عنصر اول تکراری نداشته باشد.معموال تابع

Διαβάστε περισσότερα

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن

هدف از این آزمایش آشنایی با برخی قضایاي ساده و در عین حال مهم مدار از قبیل قانون اهم جمع آثار مدار تونن و نورتن آزما ی ش سوم: ربرسی اقنون ا ه م و قوانین ولتاژ و جریان اهی کیرشهف قوانین میسقت ولتاژ و میسقت جریان ربرسی مدا ر تونن و نورتن قضیه ااقتنل حدا کثر توان و ربرسی مدا ر پ ل و تس ون هدف از این آزمایش آشنایی با

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ

بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ بررسی تاثیر ادوات مختلف FACTS بر پایداري ولتاژ 3 2 1 حمید فتاحی حمدي عبدي و آرش زرینی تبار 1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم تحقیقات کرمانشاه en.hamidfattahi@gmail.com 2 گروه برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد.

جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. فصل 2 جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم 2 ماهی الکتریکی برای بیهوش کردن شکار و دور کردن شکارچی به آنها شوک الکتریکی میدهد. این ولتاژ از سلولهای بیولوژیک پولکیشکلی حاصل میشود که در واقع مثل یک باتری

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین

طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین همایش ملی مهندسی برق و توسعه پایدار موسسه آموزش عالی خاوران طراحی و بهینه سازی موتور سنکرون سه فاز مغناطیس دائم با آهنربای داخلی جهت کاربرد های سرعت پایین حمیدرضا قلی نژاد سید اصغرغالمیان 1- دانشجو کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند.

القای الکترو مغناطیسی القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است با اتالف کم منتقل کنند. القای الکترو مغناطیسی 4 القای الکترومغناطیسی القای الکترومغناطیسی اساس تولید انرژی الکتریکی در همۀ نیروگاههای برق است که جریان متناوب را تولید منتقل و توزیع میکنند. چالش مهم مهندسان برق طراحی و ساخت سامانههایی

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل.

جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی باشند پاسخ در همین فصل. 3 جریان الکتریکی مقاومت الکتریکی و مدارهای الکتریکی در یک مدار پیچیده نظیر آن چه که در این تخته ی مدار است آیا می توان چند مقاومت الکتریکی متفاوت را به گونه ای به هم متصل کرد که جملگی اختالف پتانسیل یکسانی

Διαβάστε περισσότερα

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman

طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman روش های نوین آنالیز مواد طیف نگاری رامان ( Spectroscopy ) Raman مقدمه : در سال 8291 اسپکتروسکوپی رامان بر اساس مشاهدات دانشمند هندی C.V.Raman به همراه Krishnam در مورد پرتوهایی که در اثر برخورد به یک مایع

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت

مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت مطالعه تجربی بر انجماد سریع با استفاده از تکنیک جدید فراصوت ایمان باقرپور دانشگاه آزاد اسالمی واحد سروستان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سروستان ایران bagherpour.put@gmail.com چکیده: نرخ انجماد یکی از

Διαβάστε περισσότερα

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ

يﺮﻫز ﺖﺠﺣ ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ.ﺪﯿﺘﺴﻫ ﺎﻨﺷآ ﯽﯾاﺪﺘﺑا ﻊﻄﻘﻣ زا ﺐﺳﺎﻨﺗ ﺚﺤﺒﻣ ﺎﺑ ﺎﻤﺷ ﺰﯾﺰﻋ زﻮﻣآ ﺶﻧاد ﺪ مبحث تناسب حجت زهري دانش آموز عزیز شما با مبحث تناسب از مقطع ابتدایی آشنا هستید. تناسب نوعی رابطه بین اعداد است که در آن اعداد و کمیتها به دو صورت می توانند با یکدیگر نسبت داشته باشند. مدل : تناسب مستقیم:

Διαβάστε περισσότερα

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل

مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل مطالعه اثرات سینتیک هاي شیمیایی برروي احتراق در کوره هاي متخلخل نگین معلمی خیاوي 1* سیامک حسین پور 2 دانشگاه تربیت مدرس تهران (negin.moallemi@modares.ac.ir) * چکیده در تحقیق حاضر احتراق پیش آمیخته هوا/متان

Διαβάστε περισσότερα

دهمین همایش بین المللی انرژی

دهمین همایش بین المللی انرژی طراحی و بهینه سازی ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم برای کاربرد انرژی تجدید پذیر هیدرودینامیکی با استفاده از الگوریتم مورچگان امیر نیک بخش - سید اصغر غالمیان دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Διαβάστε περισσότερα

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک

مسائل فیزیک هالیدی & رزنیک حرکت در مسیر مستقیم )حرکت یک بعدی( حمیدرضا طهماسبی سرعت متوسط و تندی متوسط 1. هنگام یک عطسه ی شدید چشمان شما ممکن است برای 0.50s بسته شود. اگر شما درون خودرویی در حال رانندگی با سرعت 90km/h باشید ماشین

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو

فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو فصل چهارم رنگ در تصویر و ویدیو علم رنگها نور و طیف رنگ توابع تطبیق رنگ صفحات نمایشگر رنگی نمایشگر CRT و تصحیح گاما مدل های رنگ در تصاویر و ویدئو 1 علم رنگ ها نور و طیف رنگ 2 علم رنگ ها نور: نور یک موج

Διαβάστε περισσότερα

FACTS Flexible AC Transmission Systems

FACTS Flexible AC Transmission Systems انعطافپذير AC انرژي انتقال سيستمهاي FACTS Flexible AC Transmission Systems ادوات FACTS خالصه درس 1- مشکالت خط انتقال شامل موارد زیر است: A( مشکالت بی باری )افزایش ولتاژ انتهای خط - کاهش پایداری( B( مشکالت

Διαβάστε περισσότερα

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی

اندازهگیري جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی No. 3-F-TRN-766 جریانهاي بزرگ در آزمایشگاه جریان قوي با استفاده از کویل روگوفسکی محمد حامد صمیمی سلمان محسنی حسین محسنی موسسە پژوهشی فشارقوي الکتریکی دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران تهران ایران

Διαβάστε περισσότερα

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید.

حجمهای کروی: فعالیت فعالیت 1 به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. در حجمهای هندسی نوع آن را تعیین کنید. حجم های هندسی فعالیت به اطراف خود)کالس خانه خیابان و ( به دقت نگاه کنید. آیا چیزی پیدا میکنید که حجم نداشته باشد در تصویر مقابل چه نوع حجمهایی را میبینید آیا همه آنها شکل هندسی دارند آیا میتوانید یک طبقهبندی

Διαβάστε περισσότερα

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی

میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی میدان مغناطیسی و نیروهای مغناطیسی 3 در فضای اطراف هر رسانای حامل جریان میدان مغناطیسی به وجود می آید. 79 فصل 3 1 شکل 3 1 با بهره گیری از دستگاه های MR می توان جزئیات بافت

Διαβάστε περισσότερα

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي

طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي طراحی پایدارساز سیستم قدرت بر اساس تي وري کنترل حالت لغزشی فازي 3 حامد کریمی حسنآبادي غضنفر شاهقلیان سید حمید محمودیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد Hamed.karimi35@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی

دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل عظیم عراقی دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم-گروه فیزیک جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال عنوان ریخت شناسی PANI/BrAlPc در ابعاد نانو و به کارگیری آن به عنوان حسگر گازی استاد راهنما : جناب آقای دکتر محمد اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود

فصل ٤ انتگرال کند. در چنین روشی برای محاسبه دایره از درج چندضلعیهای منتظم در درون دایره استفاده میشود فصل ٤ انتگرال ٤ ١ مسأله مساحت فرمولهای مربوط به مساحت چندضلعیها نظیر مربع مستطیل مثلث و ذوزنقه از زمانهای شروع تمدنهای نخستین به خوبی شناخته شده بوده است. با اینحال مسأله یافتن فرمولی برای بعضی نواحی که

Διαβάστε περισσότερα

پنج ره: Command History

پنج ره: Command History هب انم زیدان اپک فهرست مطا ل ب مع ر ف ی رنم ازفار م تل ب:... 11 آش نا ی ی با محی ط ا صل ی رنم ازفار م تل ب:... 11 11... پنج ره: Command History وه ارجای د ست ورات رد م تل ب:... 11 نح نو شت ن د ست ورات

Διαβάστε περισσότερα

متلب سایت MatlabSite.com

متلب سایت MatlabSite.com بهبود پایداري گذراي توربین بادي سرعت متغیر مجهز به ژنراتور القایی دوتغذیه اي با بهرهگیري از کنترل کننده فازي علی اصغر صمدي علی مالکی مصطفی جزایري دانشکدهي برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان a.a.amadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار

الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار الگوریتم هوشمند تخصیص منابع برای برون سپاری وظایف در محیط رایانش ابری سیار شیما رشیدی 1 و سعید شریفیان 2 1 دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( Shima.Rashidi@aut.ac.ir دانشکده مهندسی برق

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما :

دانشکده فنی امام خمینی بهشهر عنوان : نگارنده : استاد راهنما : دانشکده فنی امام خمینی بهشهر پایان نامه دوره کاردانی گرایش نرم افزار عنوان : پردازش تصویر و کاربرد آن در شناسایی آفات گیاهی نگارنده : امیر محمد پورحسین استاد راهنما : مهندس یوسف استادی زمستان 19 2 چکیده

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه رادارهایRAR و SAR

مقایسه رادارهایRAR و SAR مقایسه رادارهایRAR و SAR نویسنده :آمنه رجب پور بوشهری دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق در این مقاله rajabpour342@yahoo.com نام ارائهدهنده: آمنه رجب پور بوشهری کد مقاله

Διαβάστε περισσότερα

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود

٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود ٣ الکتریسیته آیا می دانید در یک آذرخش چند هزار آمپر جریان الکتریکی ایجاد می شود الکتریسیته نامی است که به گستره وسیعی از پدیده های الکتریکی به شکل های مختلف داده می شود. این پدیده ها تقریبا اساس کار بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها

دینامیک آئروسل ها خواص جنبشی آئروسل ها دینامیک آئروسل ها جلسه 9 خواص جنبشی آئروسل ها مکانیکی ته نشینی اینرسیایی نفوذ الکتریکی نوری فرایند ترکم ذرات کواگوالسیون چگالش 1 سرعت ته نشینی ρ : article density (kg/m3) d : article diameter (m), g: acceleration

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی

بسمه تعالی راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی X100RM1H/2/2 بسمه تعالی پراید 132 با پلتفرم جدید راهنمای تعمیرات و نگهداری تجهیزات الکتریکی 3 فهرست پیشگفتار... 5 ابزارهای عیب یابی سیستمهای الکتریکی... 7 دسته چراغ وبرف پاک کن... 10 کلیدهای پشت صفحه

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل

بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمنا بیاریوزهکشیایران- دانشگاها زاداسلامیواحدخوراسگان اصفهان- 17 بهمن 1392 بررسی تا ثیر اندازه ذرات رسوبات بستر بر آبشستگی تکیه گاه هاي پل علی رضا طوباي

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان

تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها چکیده: الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تاثیر بار سطحی الکترودها روي برهم کنش جذبی یا دفعی پروتي ینها * الیاس علیپور هدایت االله قورچیان تهران دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک "این مقاله در مجموعه سمینارهاي تحصیلات تکمیلی بیوفیزیک

Διαβάστε περισσότερα

آموزش اتوکد (AutoCAD)

آموزش اتوکد (AutoCAD) آموزش اتوکد (AutoCAD) تهیه و تنظیم: سید مسعود توفیقی اسفهالن ایمیل: Captain_k2@yahoo.com سامانه پیام کوتاه: 30002105000010 وبسایت: آموزش اتوکد (AUTOCAD) فهرست آموزش نرم افزار اتوکد )AutoCAD( درس اول: -

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری

Archive of SID چكيده مقدمه است. 1 منظور سیستمهای از نظر است. سطح HLII علاوه بر HLI سیستم انتقال را روش تحلیلی مستقیم روش شبیه سازی آماری ه ب ٦٥٣ نشريه دانشكده فني جلد ۴۱ شماره ۵ ا ذرماه ۱۳۸۶ از صفحه ۶۵۳ تا ۶۶۲ ارزيابي قابليت اطمينان توليد در بازار برق رقابتي كامل چكيده ١ حسين هارون ا بادي محمود رضا حقي فام ٢* و ٣ محمود فتوحي فيروزا باد

Διαβάστε περισσότερα

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی

طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی No. F-5-AAA- طراحی بهینه یک ریز شبکه مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای یک منطقه ای روستائی در استان خراسان رضوی عبداله امیری شرکت توزیع برق خراسان رضوی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر مشهد ایران مرتضی محمدی اردهالی

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID. yahoo.com چکيده مقدمه

Archive of SID.    yahoo.com چکيده مقدمه اثر تقويت پايه هاى پل بتن مسلح با استفاده از ورقهاى فولادى در برابر مولفه قاي م زلزله دکتر علیرضا رهایی- مهندس ابراهیم چینی فروش دانشگاه صنعتی امیرکبیر مهدی آرزومندی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

Διαβάστε περισσότερα

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی

تهیه و تنظیم : طیبه معظمی آمارزیستی مقدماتی تهیه و تنظیم : طیبه معظمی 2931 بیش تر مردم با واژه آماربه مفهومی که جهت ثبت و نمایش اطالعات به کار می رود و در یک مفهوم وسیع تر ارائه پاره ای از مشخصات عددی چون میانگین درصدها و... است

Διαβάστε περισσότερα

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی

بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی بسمه تعالي راهنماي تعميرات و سرويس S300 سوخت رسانی 3 فهرست 5 پیشگفتار فصل اول - سیستم سوخت رسانی 9 اقدامات احتیاطی 10 ابزار مخصوص 13 بررسی سیستم سوخت 14 انژکتور و ریل سوخت 18 فیلتر سوخت 23 باک سوخت 27

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در

با طلا چکیده. به همراه اکسایش حرارتی در هوا در دماي o C و در قطعات با پایه گسیل میدانی الکترون دارد [7-6]. در 19 مجلهي پژوهش سیستمهاي بسذرهاي دورهي اول شمارهي زمستان 1390 بررسی خواص گسیل میدانی آرایهي نانوسیمه يا با طلا اکسید روي آلاییده شده چکیده * و رامین یوسفی فرید جمالیشینی 1 1 گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha

بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha بررسی تاثیر رژیمهای رطوبتی بر روی گیاه نعنا فلفلی piperita) (Mentha رحیم حداد 1 * بهارا رستمی نیا 2 بهور اصغری 1,*-نویسنده مسئول:دانشیارگروه بیوتکنولوژ ی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بین امللی

Διαβάστε περισσότερα

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش

هلول و هتسوپ لدب م ١ لکش دوفازي با كيفيت صورت مخلوط به اواپراتور به 1- در اواپراتور كولر يك اتومبيل مبرد R 134a با دبي 0.08kg/s جريان دارد. ورودي مبرد مي شود و محيط بيرون در دماي 25 o C وارد از روي اواپراتور از بخار اشباع است.

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی 89 بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع نانو- مطالعه آزمایشگاهی 3 # 2 1 1 1 دکتر فرناز مهدي سیر دکتر نگین نصوحی دکتر سعید نعمتی دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقی 1- استادیار گروه ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی

Διαβάστε περισσότερα

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840

(POWER MOSFET) اهداف: اسيلوسكوپ ولوم ديود خازن سلف مقاومت مقاومت POWER MOSFET V(DC)/3A 12V (DC) ± DC/DC PWM Driver & Opto 100K IRF840 منابع تغذيه متغير با مبدل DC به DC (POWER MOSFET) با ترانز يستور اهداف: ( بررسی Transistor) POWER MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect براي كليد زني 2) بررسي مبدل DC به.DC كاهنده. 3) بررسي مبدل

Διαβάστε περισσότερα

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري سال چهارم/ شماره پانزدهم/ پايیز 1931 تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی ابراهیم عباسی

Διαβάστε περισσότερα

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل

در پمپهای فشار قوی که جریان شعاعی غالب بوده و بدلیل دور باالی پمپها پتانسیل فصل اول انتخاب پمپ و مشخصات مخزن پمپاژ مقدمه هدف از این فصل ارائه مطالبی در خصوص شناخت پمپها و اصول کار آنها و ارائه روابط مربوطه نمیباشد بخصوص که در این مورد کتب ارزشمندی ارائه شده است بلکه این فصل با

Διαβάστε περισσότερα

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید.

الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. الگوهای عددی فعاليت 1 شکل ها به همین ترتیب ادامه پیدا می کنند. با توجه به آن جدول را کامل کنید. ابتدا شکل های چهارم و پنجم را رسم کنید. (١) (٢) (٣) 1 شماره شکل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 تعداد چوب کبريت 5 با

Διαβάστε περισσότερα

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT

FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Refrigerator یخچال Ψυγείο Hladnjak FNT 9672 T FNT 9672 ET FNT 9672 XT Bedienungsanleitung Operating instructions Please read this manual first! Dear Customer, We hope that your product, which has been

Διαβάστε περισσότερα

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها

نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها نورپردازی طبیعی در خانه های سنتی کاشان نمونۀ موردی: خانۀ عامری ها منصوره طاهباز* شهربانو جلیلیان** فاطمه موسوی*** مرضیه کاظمزاده**** تاریخ دریافت: 92/04/29 تاریخ پذیرش: 92/12/01 87 چکیده بهره برداری از

Διαβάστε περισσότερα

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن

ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی شرایط بهبود آن » اولین همایش ملی چالشهاي منابع آب و کشاورزي «انجمن آبیاري و زهکشی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان 24 بهمن 392 ارزیابی وضعیت راندمان انتقال آب در کانالهاي بتنی شبکه آبیاري دشت گرمسار و بررسی

Διαβάστε περισσότερα

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx

- تنش: ( ) kgf / cm. Pa 10. Δ L=δ. ε= = L σ= Eε. kg/cm MPa) 21 / 10. l Fdx. A δ= ε ν= = z ε y =ε z = νεx مقامت مصالح N = m α Δ Δ - تنش كرنش: - يادآري تعاريف: - تنش: Δ.cos α =τ تنش برشي Δ Δ.sin α =σ تنش عمدي (نرمال) Δ - احدها: احدهاي تنش همان احدهاي فشار ميباشند.,K,M,... / N kgf / cm 9 8 = m - كرنش: عبارتست

Διαβάστε περισσότερα

آموزش نرم افزار MATLAB

آموزش نرم افزار MATLAB آموزش نرم افزار MATLAB فهرست مطالب فصل اول : آشنایی با و کار با ماتریس ها فصل دوم : محاسبات سیمبولیک و چند جمله ای ها فصل سوم : کنترل جریان محاسبات )ساختارهای شرطی و حلقه ها( فصل چهارم : ترسیم نمودارهای

Διαβάστε περισσότερα

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش

چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش مهندس وحيد گودرزي چگونگي عملكرد درايوهاي كنترل كننده دور موتورهاي الكتريكي بازرس فني برق واحد فني و مهندسي سيمان خاش 1- مقدمه موتوره ای DC اولین وس یله تبدیل ان رژی الکتریکی به ان رژی مکانیکی بودند. موتورهای

Διαβάστε περισσότερα

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده

عاطفه بابائی دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران. چکیده یادگیری تقویتی در سیستمهای چندعامله عاطفه بابائی غیرهمکار دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اقتصادی تهران a.babaee44@gmail.com چکیده یکی از مسائلی که در زمینه تحقیقات سیستمهای چندعامله مورد توجه قرار

Διαβάστε περισσότερα

1. مقدمه دریا نوعی موجبر

1. مقدمه دریا نوعی موجبر فيزيك زمين و فضا دوره 34 شماره 1 بهار 1431 صفحة 131-181 مطالعۀ آزمایشگاهی تأثیر امواج درونی بر روی انتشار امواج صوتی و محمد اکبری نسب 4 حامد دلدار 1 عباسعلی علی اکبری بیدختی 2* وحید چگینی 3 1. دانشجوی

Διαβάστε περισσότερα

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١

ﻰﺿﺎﻳﺭ ﻥﺎﺘﺴﺑﺩ ﻢﺸﺷ ۱۳۹١ رياضى ششم دبستان ۱۳۹١ وزارت آموزش و پرورش سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برنامهريزی محتوا و نظارت بر تا ليف: دفتر تا ليف کتابهای درسی ابتدايی و متوسطه نظری نام کتاب: رياضی ششم دبستان ۳۴/۶ مو ل فان:

Διαβάστε περισσότερα

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور

قسمت اول دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی سید محمد رضا ترابی پور بررسی نقش عوامل حیاتی در طراحی محصول جهت رسیدن به تولید در کالس جهانی»مورد کاوی : صنعت خودروسازی«قسمت اول h-farsi@sbu.ac.ir shabani.dp@gmail.com torabipour@hotmail.com 1 دکتر حسن فارسیجانی امیر شعبانی

Διαβάστε περισσότερα

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی:

اهمیت میترینگ در شرکت ملی نفت ایران وضعیت موجود و چشم انداز آتی بررسی موردی برخی از اشکاالت پیش آمده در عملیات پرووینگ عادی و نشانی: M E T R O L O G Y ماهنامه علمی تخصصی و ترویجی مرکز ملی اندازه شناسی سازمان ملی استاندارد ایران مرکز ملی اندازه شناسی صاحب امتیاز: سازمان ملی استاندارد ایران مدیر مسئول: نیره پیروزبخت شورای سیاست گذاری:

Διαβάστε περισσότερα

جريان ديفرانسيلي CDBA

جريان ديفرانسيلي CDBA پياده سازي فيلترهاي آنالوگ مد جرياني با استفاده از DTA محرم حسين پور و بابك قصاب زاده اهرابي گروه مهندسي برق الكترونيك- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز babakahrabi@gmail.com m.hosseinpour.n@gmail.com چكيده

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد

ﯽﺤﻄﺳ ﯽﺘﺨﺳﺰﯾر یور ﺮﺑ ناﺪﻧد 31 مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال 1386 جلد 31 شماره 1 و 2 مقایسه آزمایشگاهی اثر دو ماده سفیدکننده دندان بر روی ریزسختی سطحی کامپوزیت مایکرو هایبرید دکتر زهرا خاموردی*# دکتر شاهین کسرایی*

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری

بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله پروتئین آب پنیری و 2 و 2 مهسا خرمي و همکاران نشريه فرآوري و نگهداري مواد غذايي جلد پنجم شماره اول 19 19-991 http://ejfpp.gau.ac.ir بررسی اثر صمغ دانه ریحان بر روی پایداری رفتار رئولوژیکی و اندازه ذرات امولسیونهای ایزوله

Διαβάστε περισσότερα

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم(

پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( پایش دمای سطح زمین و بررسی رابطه کاربری اراضی با دمای + سطح با استفاده از تصویر سنجنده ETMو OLI )مطالعه موردی: استان قم( علی سرکارگراردکانی 4 مرضیه حاجیلو 1 سید علی المدرسی 2 نسیم زرنگ 3 1.دانشجوی کارشناسی

Διαβάστε περισσότερα

R = V / i ( Ω.m كربن **

R = V / i ( Ω.m كربن ** مقاومت مقاومت ويژه و رسانندگي اگر سرهاي هر يك از دو ميله مسي و چوبي را كه از نظر هندسي مشابهند به اختلاف پتانسيل يكساني وصل كنيم جريانهاي حاصل در ا نها بسيار متفاوت خواهد بود. مشخصهاي از رسانا كه در اينجا

Διαβάστε περισσότερα

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن

اکتساب مهارت در یادگیری تقویتی و الگوریتمهای آن کنفرانس ملی فناوری انرژی و داده با رویكرد مهندسی برق و کامپیوتر Natinal Cnference f Technlgy, Energy and Data n Electrical & Cmputer Engineering کونفرانسی نهتهوهیی فهناوهری هێز و دهیتا به روانگه ئهندازیاری

Διαβάστε περισσότερα

چکیده. Downloaded from

چکیده. Downloaded from بررسی آگاهی و عملکرد زنان ایرانی از سرطان دهانه رحم فهیمه رمضانی تهرانی (M.D.) 1 کاظم محمد (Ph.D.) 2 مهدی رهگذر (M.Sc.) 3 محسن نقوی(. M.Sc ) 4 1- متخصص زنان وزایمان استادیار سرپرست مرکز ملی تحقیقات بهداشت

Διαβάστε περισσότερα

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن

عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن عالمت اختصاری H(hr) min AM PM MD MN q q.h q.2h Qd BD,BID TDS QID HS a.c p.c PRN Stat عالمت های اختصاری مربوط به زمان و دفعات دارو دادن معادل انگلیسی معادل فارسی Hour ساعت Minute دقیقه Ante Meridiem از

Διαβάστε περισσότερα

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«

»عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب« »عوامل موثر بر بهکارگیری سازوکارهای مدیریت پایدار آب در بین کشاورزان شهرستان اسالمآباد غرب«چکیده بحران آب و کمآبی در کشور کشاورزان را ناچار ساخته است تا با استفاده از سازوکارهای مدیریتی به شکل پایدارتری

Διαβάστε περισσότερα

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک

يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک يادگيري تقويتي براساس معماري عملگر- نقاد در سيستم هاي چند عامله براي کنترل ترافيک محمد سعدي مسگري 2 حميد مطيعيان 1 محمد اصالني *1 9 دانشجوي دکتري سیستمهاي اطالعات مکاني- دانشکده مهندسي نقشهبرداري- دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی

مولف تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی طراحی مبدلهای حرارتی به همراه آموزش نرمافزار Aspen B-JAC مهندسیار مولف علی مصطفیزاده ابوالمعالی شرکت مهندسی سینوس 90 درجه تحت نظارت و سرپرستی: مهندس یاسر جعفری جوزانی سخنی با خوانندگان بشر قرن 21 بیوقفه

Διαβάστε περισσότερα

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene

LUMO و HOMO یهای انرژ پراکندگی انرژی. پل :)polyethylenedioxythiophene( polystyrene سلولهای آلی خورشیدی تودهای اتصاالت پایه بر فولرین پلیمر- از نامتجانس رفیعی محمد مترجم: رهای پلیم از که خورشیدیای لهای سلو راندمان اخیر سال ده در درصد ۹ به درصد ۱ از شدهاند ساخته فولرین مشتقات با مخلوطشده

Διαβάστε περισσότερα

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1-

ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ ن ق و ش ه ی ض ر م ی ) ل و ئ س م ه د ن س ی و ن ( ا ی ن ل ض ا ف ب ی ر غ 1- ر د ی ا ه ل ی ب ق ی م و ق ب ص ع ت ای ه ی ر ی گ ت ه ج و ی ل ح م ت ا ح ی ج ر ت ر ی ث أ ت ل ی ل ح ت و ن ی ی ب ت زابل) ن ا ت س ر ه ش ب آ ت ش پ ش خ ب و ی ز ک ر م ش خ ب : ی د ر و م ه ع ل ا ط م ( ن ا ر ا ی ه

Διαβάστε περισσότερα

یک عمر سالمت با خود مراقبتی

یک عمر سالمت با خود مراقبتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت بهداشت دفتر آموزش و ارتقای سالمت بسته آموزشی و اطالعاتی»خودمراقبتی«ویژه هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 93 یک عمر سالمت با خود مراقبتی هفته سالمت 1 تا 7 اردیبهشت 1393

Διαβάστε περισσότερα

به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد قطره دریاست اگر با دریاست به نام خداوند جان و خرد ور نه او قطره و دریا دریاست صاحب امتیاز: انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی مدیر مسئول: مهندس محمدحسن درویش سردبیر: مهندس وحید تیموری شورای سردبیری)به

Διαβάστε περισσότερα

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک

رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک به نام خدا رفتار لرزه ای ستون های کامپوزیت در حالت غیراالستیک مولفان: محسن رضایی حاجی دهی امیر آذر کیش س 2 سرشناسه پدیدآور نام و عنوان نشر مشخصات : - ۷۶۳۱ محسن رضایی محسن االستیک/مولفان غیر حالت در کامپوزیت

Διαβάστε περισσότερα

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي

بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 05 بررسي اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع كامپوزيت نانو- مطالعه آزمايشگاهي 1 # 0 3 3 3 دکتر فرناز مهدي سير دکتر نگين نصوحي دکتر سعيد نعمتي دکتر آرش غفاري سرشت دکتر مهزاد صدیقي 3- استادیار گروه ترميمي دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at:

From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari. Marjan Mohammadjafari, Dr. Available at: From the SelectedWorks of Dr. Marjan Mohammadjafari 2013 طراحی سیستم های صنعتی 3 Marjan Mohammadjafari, Dr Available at: http://works.bepress.com/marjan_mohammadjafari/59/ گرداورنده : دکتر مرجان محمد جعفری

Διαβάστε περισσότερα

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده

دکتر رسول نظري 1 دکتر حمید قاسمی 2 زهرا سهرابی 3 چکیده پذیرش: 92/11/27 دریافت: 92/05/16 ص ص: 93-102 چکیده مقدمه و هدف: شناخت و بررسی رابطه بین مهارت هاي ارتباطی سبکهاي رهبري فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران در سازمان ه يا ورزشی: مدلسازي معادلات ساختاري دکتر

Διαβάστε περισσότερα

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه

ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد 1_ مقدمه ي ا کنترل سرعت موتور القايي با استفاده از شبکه ي عصبي ميثم اقتداري بروجني دانشده ي برق دانشگاه يزد meysameghtedari@yahoo.com است. چکيده: در اين مقاله ابتدا مقدمه اي در مورد ويژگي هاي موتورهاي القايي وکنترل

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه

Archive of SID چكيده - 1 مقدمه كاهش مصرف سوخت در ديگ هاي بخار به ازاء هر تن بخار توليدي 2 2 1 فرشاد پناهي زاده شهرام هاشمي مرغزار محمود فرزانه گرد پروين فرخ فر مركز پژوهش پتروشيمي بندر امام (ره) تحقيقات فني و مهندسي f_panahizadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده

بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي از تي وري رفتار برنامه ریزي شده Journal of North Khorasan University of Medical Sciences Autumn 0;4():449456 مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پاییز 9 449456:()4 بررسی عوامل تاثیر گذار بر فعالیت جسمانی در نوجوانان شهر قزوین: کاربردي

Διαβάστε περισσότερα

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method

سنتز پروسکایت نانو بلورین به روش سل- ژل. Synthesis of nanocrystalline Sr Y 0.07 TiO 3±δ by sol-gel method سنتز پروسکایت نانو بلورین (یک خط فاصله اندازه 6) Sr 0.895 Y 0.07 TiO 3±δ (یک خط فاصله اندازه 6) (یک خط فاصله اندازه 6) 3 2* زهرا رجایی محمدرضا محمدي احمد ساعتچی (یک خط فاصله اندازه 6) جلد 3 شماره 2 تابستان

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه

بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی شماره پیاپی سال سوم شماره 4 زمستان 394 (گزارش کوتاه) بررسی و مقایسه ترکیبهاي شیمیایی اسانس اندامهاي مختلف گیاه Ledeb. Helichrysum pallasii (Spreng.) در رویشگاه طبیعی استان

Διαβάστε περισσότερα

چكيده SPT دارد.

چكيده SPT دارد. ارايه يك روش چيدمان خلاقانه جديد براي زمانبندي دسترسي به شبكه جهت كاهش انجام درخواستها سهراب خانمحمدي سولماز عبدالهي زاد استاد گروه مهندسي كنترل دانشگاه تبريز تبريز ايران Khamohammadi.sohrab@tabrizu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی

مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی سال چهارم شماره 4 شماره پیاپي 13 صفحه 13-22 1393 ISSN: 2151-7162 مروری بر روش های اندازه گيري ويژگي هاي حسی A Review on Methods of Measurement of Sensory Attributes * راضیه جعفری تهران مؤسسه پژوهشی علوم

Διαβάστε περισσότερα

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد.

ازالگوريتم ژنتيك. DTW,Genetic Algorithm,Feature Vector,Isolated Word Recognition دهد. اراي ه روشي جديد در بهينه سازي سيستم هاي پردازش گفتار با استفاده ازالگوريتم ژنتيك ع يل اكبر برنگي ايمان اسمعيل زاده و هومن نبوتي مركز تحقيقات سجاد aliakbar_berangi@yahoo.com imanesmaailzadeh@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation

Quick and Accurate Computation of Voltage Stability Margin Using PV Curve Approximation مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز جلد شماره شماره پياپي 6 محاسبه سريع و دقيق حاشيه پايداري ولتاژ با تقريب منحني PV فريد کرباليي استاديار شهريار عباسي دانشجو دکتري حسين صابري دانشجو کارشناسي ارشد - دانشکده

Διαβάστε περισσότερα

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen

In recent years, significant developments have been made in using water-swollen Polymerization Quarterly, 2013 Volume 2, Nunber 4 Pages 16-27 ISSN: 2252-0449 Hydrogels as Controlled Drug Delivery Carriers Sepideh Khoee *, Maryam Kardani Faculty of Science, Department of Chemistry,

Διαβάστε περισσότερα

- چكيده

- چكيده استخرهاي بي انتها راهكاري جديد جهت كاهش مصرف آب و انرژي در استخرهاي شنا امين محكمي سيما پوست فروش فرد عبدالرحمان نوروزي شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن نبش خ شهيد محلاتي- شركت ديبا دژ پارس شيراز بلوارپاسدارن

Διαβάστε περισσότερα

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management.

Key words: Organizational culture, Knowledge sharing, Passive defense, Denison model, Crisis management. ایجاد و تسهیم بر فرهنگ تأثیرگذاری مدل طراحی غیرعامل پدافند رویکرد با بحرانی شرایط مهار در چابکی اصفهان گاه اقتصاد و اداری علوم کدهی مدیریت گروه -استادیار دولتآبادی رضایی حسین Khazaei110@gmail.com اصفهان

Διαβάστε περισσότερα

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود

مقدمه دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود اهداف: هاي چندجمله اي رهيافت هاي محاسباتي: سعي و خطا دامنه نامحدود اهداف: محاسبه ريشه دستگاه دسته عدم وابسته معادالت ريشه هاي چندجمله اي معادالت غيرخطي بندي وابستگي به روش به مشتق مشتق تابع مقدمه غير خطي هاي عددي تابع دسته بندي دوم روش هاي عددي دامنه محدود دامنه نامحدود

Διαβάστε περισσότερα