ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ"

Transcript

1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ Πωσ μπορεί να περιγραφεί απλά ο Βελονιςμόσ; Η δφναμθ του βελονιςμοφ για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του ςϊματοσ και του μυαλοφ αναγνωρίηεται όλο και περιςςότερο ςε όλο τον δυτικό κόςμο. Ο βελονιςμόσ ζχει μια εξαιρετικι ικανότθτα να αλλάξει τισ ηωζσ των ανκρϊπων. Πώσ δρά θ επαναςτατικι Μζκοδοσ Βελονιςμοφ; Με τθ ςωςτι επιδζξια διαχείριςθ του βελονιςμοφ, Ωτο-βελονιςμοφ,θλεκτρομαγνθτιςμοφ, Λζϊηερ μποροφμε να παραςκευάςουμε φυςιολογικά ενδογενι φαρμάκα (ενδορφίνεσ, δυνορφίνεσ, εγκεφαλοκίνεσ) από τον Εγκζφαλο. Οι Ενδορφίνεσ, Εγκεφαλοκίνεσ & Δυνορφίνεσ ζχουν 200 φορζσ ιςχυρότερθ επίδραςθ από τθν μορφίνθ ςφμφωνα με το ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΕ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ του Κακθγθτι ΣΟΡΣΟΡΑ. Ο ενδορφίνεσ και εγκεφαλοκίνεσ είναι τα φυςικά φάρμακα που παραςκευάηει ο εγκζφαλοσ ςτο εργαςτιριο του κατά παραγγελία για να κεραπεφςει θ προλάβει τισ αρρϊςτιεσ, αρκεί ο ειδικά εκπαιδευμζνοσ Θεραπευτισ να πατιςει ζνα κουμπί πάνω ςτο ςϊμα για να ςτιλει τθν κατάλλθλθ θλεκτρονικι ερεκιςτικι εντολι ςτον εγκζφαλο μζςω του νευρικοφ ςυςτιματοσ. Τα φυςιολογικά φάρμακα που παραςκευάηει ο Εγκζφαλοσ & Νευρικό Σφςτθμα είναι: Εγκεφαλοκίνθ : Φυςικό παυςίπονο, αντιαγχωτικό, αντιςτρζσσ Ενδορφίνεσ: Ρυκμιςτζσ τθσ ηωισ των κυττάρων, μεςολαβθτζσ, παυςίπονεσ ουςίεσ.. Σεροτονίνθ : δυνατό παυςίπονο, για τθ διάκεςθ, φπνο, κόπωςθ, προςοχι, ςυμπεριφορά, ςυναιςκιματα, ζνταςθ, αγωνία όρεξθ, κερμοκραςία,. β Ενδορφίνθ νευροορμόνθ παράγεται ςτον υποκάλαμο, ιςχυρό όπλο κατά του πόνου. Σο επιδζξιο ορκό ερζκιςμα αυξάνει ςτο εκατονταπλάςιο τθν β-ενδορφίνθ.

2 Μελατονίνθ ουςία, ορμόνθ που επθρεάηει με ιδιαίτερο και ξεχωριςτό τρόπο τθν ανκρϊπινθ ςυμπεριφορά και παράγεται από τθν επίφυςθ. Προςτατεφει το DNA κυττάρων και το ςϊμα από τισ βλάβεσ τθσ ραδερνζγειασ, μειϊνει τθν χολθςτερίνθ.. Ντοπαμίνθ- φάρμακο για τθν μάκθςθ και τθν ευχαρίςτθςθ, ςζξ.. υνδζεται με τθν ψφχωςθ και τθν ςχιηοφρζνεια, εξαρτιςεισ (ναρκωτικά). Χαμθλι τιμι τθσ ντοπαμίνθσ προκαλεί πάρκινςον. Ο βελονιςμόσ λειτουργεί ςε ζνα βακφ επίπεδο για να βοθκιςει τουσ αςκενείσ να ανακτιςουν τθ ςωματικι και ψυχικι αρμονία τουσ. Ο βελονιςμόσ είναι όλο και πιο δθμοφιλισ ςτισ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Είναι από τισ αρχαιότερεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν ςτον πλανιτθ. Κοιτίδα τθσ αρχαίασ αυτισ τζχνθσ κεωρείται θ Κίνα. το Βελονιςμό ιδιαίτερα λεπτζσ βελόνεσ τοποκετοφνται ςε ειδικά ςθμεία του ςϊματοσ, γνωςτά ςαν ςθμεία βελονιςμοφ με ςκοπό: -τθν κεραπεία διάφορων πακιςεων - τθν ανακοφφιςθ του άρρωςτου από βαςανιςτικά ςυμπτϊματα - τθν πρόλθψθ εκδιλωςθσ μιασ αςκζνειασ - Σόνωςθ και αναηωογόνωςθ γενικά του οργανιςμοφ. - ταμάτθμα του οξφ ι χρόνιου πόνου - Μείωςθ των φαρμάκων ςε μια χρόνια πάκθςθ - Καταπολζμθςθ τθσ παχυςαρκίασ, του καπνίςματοσ, του αλκοολιςμοφ - Σον περιοριςμό του κεραπευτικποφ αδιζξοδου που ςυναντάμε ςυχνά ςε χρόνιεσ εκφυλιςτικζσ πακιςεισ. Ο Βελονιςμόσ ζχει κακιερωκεί διεκνϊσ ςαν ζνα ολοκλθρωμζνο κεραπευτικό ςφςτθμα. τερείται παρενεργειϊν και είναι εντελϊσ ακίνδυνοσ όταν εφαρμόηεται απο ςωςτά εκπαιδευμζνουσ κεραπευτζσ που αυςτθρά τθροφν τουσ κανόνεσ εφαρμογισ του. Οι βελόνεσ που χρθςιμοποιοφνται είναι μιασ χριςεωσ ι ατομικζσ και αποςτειρϊνονται ςε χειρουργικό κλίβανο, όπωσ ακριβϊσ τα χειρουργικά εργαλεία. Ιατρικά Μακιματα: Ζτοσ Ι Ανατομία, Φυςιολογία & Πακολογία Κλινικι Εξζταςθ (Clinical Skills) Κφτταρα Ιςτοί Καλυπτιριο φςτθμα κελετικό φςτθμα Μυϊκό φςτθμα Καρδιαγγειακό φςτθμα Λεμφικό φςτθμα Νευρικό φςτθμα Αιςκθτικό & Κινθτικό φςτθμα Ενδοκρινικό φςτθμα

3 Αναπνευςτικό φςτθμα Πεπτικό φςτθμα Ουροποιθτικό φςτθμα Αναπαραγωγικό φςτθμα Αμυντικό φςτθμα Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ Ογκολογία Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) Βιοχθμικό Εργαςτιριο Επαγγελματικι Τγιεινι Πρϊτεσ Βοικειεσ Φυςικοπακθτικι Εκπαίδευςθ Ζτοσ 1 Φυςικοπακθτικι (Naturopathy) Κινεηικι Παραδοςιακι Ιατρικι (1) (TCM) Κινεηικι Διάγνωςθ, Πρόςωπο, Γλϊςςα, φυγμόσ, Νφχια, Διάγνωςθ Κοιλιάσ Φυςικοπακθτικι Διατροφι Ειςαγωγι ςτθ Βοτανολογία Κλινικι Ιριδολογία Ιςτορία Ιριδολογίασ Σεχνικι εξζταςθσ τθσ Κριδασ Σοπογραφία τθσ Κριδασ Ιδιοςυγκραςία, Διάκεςθ (Constitution and Diathesis) Φαινόμενα τθσ κόρθσ τθσ ματιοφ (Pupil Phenomena) Εξζταςθ ανάλογα με τα ςθμάδια ςτθν ίριδα Εξζταςθ του χρϊματοσ τθσ ίριδασ Κλινικι εφαρμογι Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ Ζτοσ Ι Φυςικοπακθτικι Αποτοξίνωςθ Μπάχ Θεραπευτικζσ ουςίεσ (Βach Remedies) Ιςτικά άλατα (Tissue Salts) Βελονιςμόσ - Ζτοσ Ι ΤCM Θεωρία τθσ Κινεηικισ Παραδοςιακισ Ιατρικισ Αυτι θ ενότθτα παρζχει μια κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ κινεηικισ ιατρικισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ του yin/yang, qi, πζντε ςτοιχεία, τισ αιτίεσ τθσ αςκζνειασ

4 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διατροφισ, τα ςυναιςκιματα, το άγχοσ, το κλίμα). Δίνει μια νζα και αποκαλυπτικι εικόνα για τισ δυνάμεισ που διαμορφϊνουν τισ ηωζσ μασ. Εντοπιςμόσ των ςθμείων Βελονιςμοφ (1) Αυτι θ ενότθτα επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αρχίςουν να εντοπίηουν τα ςθμεία βελονιςμοφ με ευκολία και εμπιςτοςφνθ. Η ςχολι μασ ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να "ςυντονίηονται" ςτα ςθμεία, για να νιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ ενζργειασ ςε αυτά. Αυτό βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ διάγνωςθσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν επίςθσ βαςικζσ κεραπευτικζσ λειτουργίεσ κλειδιά των ςθμείων, κακϊσ και τθ βακιά επίδραςθ των ςθμείων αυτϊν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Επαγγελματικι Ανάπτυξθσ και Δεοντολογία του Θεραπευτι Η ενότθτα αυτι βοθκά τουσ μακθτζσ να επικεντρωκοφν ςτθν δθμιουργία και διατιρθςθ μιασ ακμάηουςασ πρακτικισ του επαγγζλματοσ. Βοθκά τουσ αποφοίτουσ τθσ ςχολισ μασ να οικοδομιςουν ςυςτιματα υποςτιριξθσ που χρειάηονται για να αναπτφξουν το πλιρεσ δυναμικό τουσ ςαν βελονιςτζσ, και τουσ κρατά ενιμερουσ περί των ρυκμιςτικϊν εξελίξεων ςτον κόςμο βελονιςμοφ. Πρακτικζσ τεχνικζσ βελονιςμοφ - διάρκεια 1 ζτοσ Εκτόσ από τισ τεχνικζσ βελονιςμοφ οι μακθτζσ μακαίνουν άλλεσ ςχετικζσ τεχνικζσ, όπωσ θ μοξακεραπζια (καφςθ ενόσ βότανου ςε οριςμζνα ςθμεία), βεντοφηα απορρόφιςθσ (για να απελευκερϊςει τισ τοξίνεσ) και θλεκτροβελονιςμό. TCM Πακολογία Κινεηικισ Ιατρικισ διάρκεια 1 Ζτοσ τθν κινεηικι ιατρικι, υπάρχει ζνα ρθτό "μια αςκζνεια, πολλά πρότυπα". Αυτό ςθμαίνει ότι ο κακζνασ που ζρχεται ςτον κόςμο κεωρείται ωσ ζνα άτομο, με ζνα μοναδικό πρότυπο ανιςορροπίασ. Για οποιαδιποτε αςκζνεια, υπάρχει ςυνικωσ ζνασ αρικμόσ από διαφορετικζσ αιτίεσ. Για παράδειγμα, το άςκμα μπορεί να οφείλεται ςε μια αδυναμία νεφροφ, μια αδυναμία των πνευμόνων, ι "φλζγμα". Αυτι θ μονάδα επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να διαφοροποιοφν τισ αιτίεσ μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ κοινϊν αςκενειϊν που παρουςιάηονται για κεραπεία, όπωσ πεπτικά προβλιματα, γυναικολογία, διαταραχζσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ, μυοςκελετικά προβλιματα, αναπνευςτικά προβλιματα, και ψυχικά - ςυναιςκθματικά προβλιματα. Εντοπιςμόσ των ςθμείων Βελονιςμοφ (2) Η ενότθτα αυτι τελειοποιεί και εμβακφνει τισ γνϊςεισ που απεκτικθκαν με τον εντοπιςμό ςθμείων βελονιςμοφ (1). Οι μακθτζσ μακαίνουν να εντοπίηουν τα ςθμεία βελονιςμοφ με μεγαλφτερθ ευκολία και εμπιςτοςφνθ, και να αποκτοφν τθ δυνατότθτα να επιλζγουν τα ςωςτά ςθμεία για μια ποικιλία κοινϊν αςκενείων. Κλινικι παρατιρθςθ Τπάρχει μία μονάδα κλινικισ παρατιρθςθσ, και τρεισ μονάδεσ κλινικισ πρακτικισ, τα οποία παρζχουν μαηί 400 ϊρεσ κλινικισ εμπειρίασ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των ωρϊν, οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ελζγχουν πλιρωσ τισ διάφορεσ κεραπείεσ που προζρχονται

5 απο ζνα πολφ ευρφ φάςμα διαταραχϊν. Η κλινικι μονάδα παρατιρθςθσ είναι θ ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ, όπου οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δοφν πϊσ λειτουργεί ο βελονιςμόσ, και οι ςοβαρζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει για τθ κεραπεία μια μεγάλθ ποικιλία διαταραχϊν. Bελονιςμόσ Ζτοσ 3 Κλινικι πρακτικι (1) (2) (3) Επαγγελματικι ανάπτυξθ και Δεοντολογία (2) Επίπεδο ΙΙΙ (βελονιςμόσ III και Διατριβι) Διάρκεια - 1 Ζτοσ ε αυτζσ τισ ενότθτεσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να κακοδθγοφνται βιμα-βιμα προσ τθν ςωςτι κατεφκυνςθ για να γίνουν αποτελεςματικοί βελονιςτζσ. Εδϊ τουσ δίνετε αυξθμζνθ ευκφνθ ςτον χειριςμό των αςκενϊν εφόςον είναι ζτοιμοι μζχρι να είναι ζτοιμο να καταςτοφν πλιρωσ αυτόνομοι επαγγελματίεσ, και να είναι ςε κζςθ να κεραπεφουν μια μεγάλθ ποικιλία διαταραχϊν με εμπιςτοςφνθ. Επαγγελματικι ανάπτυξθ και Δεοντολογίασ του Θεραπευτι (3) Ζρευνα Η Μονάδα αυτι κα διδάξει τισ μεκόδουσ ζρευνασ, ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να αναγνωρίηουν τισ καλφτερεσ πρακτικζσ, και τισ πιο αποτελεςματικζσ τεχνικζσ. Διατριβι Οι μακθτζσ κα υποβοθκθκοφν για να κάνουν μια γραπτι διατριβι. Συνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικών κεμάτων ςτο αναλυτικό πρόγραμμα: Ειςαγωγι Θεωρία Yin Yang Αιτίεσ αςκενειϊν Πζντε ςτοιχεία Οκτϊ Αρχζσ Μεςθμβρινοί Πακολογίκι Διάγνωςθ Διαφορικι Διαγνωςτικι φυγμο- Διαγνωςτικι Γλωςςικι Διάγνωςθ Λιψθ ιςτορικοφ και παρακολοφκθςθ κάκε περίπτωςθσ Εντόπιςθ ςθμείων βελονιςμοφ Σεχνικζσ βελόνασ Βεντοφηεσ

6 Mοξακεραπεία Σεχνικζσ χειριςμοφ του ςϊματοσ (Bodywork Techniques) Αναπνευςτικό φςτθμα Ουρογεννθτικό ςφςτθμα Πεπτικό ςφςτθμα Καρδιαγγειακό φςτθμα Πόνοσ, Πονοκζφαλοι Δερματικά προβλιματα Επαγγελματικι διαχείριςθ Διεκνισ Αναγνώριςθ Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. Αναγνώριςθ του Βελονιςμοφ Πλιρωσ αναγνωριςμζνο από τον Παγκφπριο Σφνδεςμο Βελονιςμοφ/Ηλεκτροβελονιςμοφ Οι απόφοιτοι τθσ χολισ μασ μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν του Ηνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων άλλων χωρϊν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.. Για * Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε το παρακάτω: ΕΕ - Γερμανία * Όποιοσ επικυμεί να αςκιςει οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ κεραπείεσ ςτθ Γερμανία πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ από το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα. Μόλισ περάςει αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του "Heilpraktiker" (Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ. Κλινικι πρακτικι******* Μπορείτε να αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται παράλλθλα με τθν κλινικι πρακτικι εκπαίδευςθ ςτθ κλινικι τθσ χολισ. Υοιτητές εκτός Κύπρου****

7 Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ ςε κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από τθ χολι. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ******* Ταυτόχρονα με τθν ςυμπλιρωςθ του Βελονιςτικοφ Προγράμματοσ εκδίδονται δφο διπλώματα Δίπλωμα Βελονιςμοφ Νζο-Ιπποκρατικισ Σχολισ και Δίπλωμα Βελονιςμοφ από το CNM-College of NATUROPATHIC Medicine U.K. Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το Δίπλωμα μασ ςτθν Βελονςιμοφ αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. Σα μακιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι μασ Για να ςασ βοθκιςουμε να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε εξειδεικευμζνα ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια, ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ. Η όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Βελονςιμοφ.. ε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα μάκθςθσ κα αποκτιςετε πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ και πρακτικζσ αςφάλειασ. Μια ςειρά διαλζξεων γίνεται παράλλθλα με τθν κλινικι εκπαίδευςθ για να ςασ προετοιμάςει για τθν πραγματικι πρακτικι άςκθςθ. Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα από τθν οποία κα μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ,φυςικζσ κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ υγείασ και με προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε ζνα καλό χρθματικό ποςό. Σημειώζηε όηι δεν μπορείηε να καλείηε ηον εασηό ζας Ιαηρό, Οζηεοπαθηηικό, Χειροπράκηωρ ή Φσζιοθεραπεσηή η κάηι άλλο

8 Είςκε Βελονοκεραπευτισ Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα Bελονιςμοφ Μπορεί να ςυμπληρωθεί ςτα 2-3 ζτη ανάλογα με τον χρόνο που καταβάλλει ο μαθητήσ ςτο διάβαςμα.

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ

NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμζνοσ Παροχζασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικζσ Θεραπείεσ ςφμφωνα με τον περι Εταιρειϊν Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ

ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής «Τα Ομοια Θεραπεύουν τα Όμοια». Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, λα ακπλζεί (απέλαληη

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ

Ανάπτυξη τεχνικών ςυνεργαςίασ για εξερεφνηςη αγνώςτων περιοχών ςε Παιχνίδια Στρατηγικήσ Πραγματικοφ Χρόνου με χρήςη Νευροεξζλιξησ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Τομζασ Θλεκτρονικισ και Υπολογιςτϊν Εργαςτιριο Επεξεργαςίασ Πλθροφορίασ και Υπολογιςμϊν (ΕΠΥ) Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α

Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α Απτική υςκευή Πλοήγηςησ ςτον Π.Ι για αςθενείσ με Ρ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηϊτου Μαρία Παπαμιτςιου Ηαχαροφλα Χαντηάρα Ελζνθ Περιεχόμενα Ρίνακασ Εικόνων... 3 Ρεριγραφι του προβλιματοσ και του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ στην ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ των ΣΕΠ 10 Φεβρουαρίου 2011 Εισήγηση Ομάδας Εργασίας ΚΕΤ Πίνακασ Περιεχομζνων 1. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ 5 1.1 ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΙΚΘ 5 1.2 ΕΙΔΙΚΟΤΘΤΑ ΕΡΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΙΚΘΣ 6 2. ΆΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα