Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă"

Transcript

1 Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции за обслужване и безопасност Λάμπα-LED με μανιβέλα Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z

2 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 15 RO Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina 26 BG Инструкции за обслужване и безопасност Cтраница 37 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 49

3

4 Table of Contents Introduction Intended use...page 5 Parts description...page 6 Technical specifications...page 6 Scope of delivery...page 7 Safety Information...Page 7 How to use Creating energy...page 10 Light settings...page 11 Cleaning and maintenance...page 12 Disposal...Page 12 4 GB/CY

5 Introduction Self-Powered LED Torch Q Introduction Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition please refer carefully to the operating instructions below and the safety advice. Use the product only as described and for the indicated purpose. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use Q This product is a small, mobile light source, powered by an own power source in form of a dynamo crank handle. For indoor and GB/CY 5

6 Introduction outdoor use! Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Q Parts description 1 Crank handle 2 LEDs 3 ON / OFF-switch Technical specifications Q Lamp: 3 LEDs, 3 V, 20 ma 6 GB/CY

7 Introduction / Safety Information Q Scope of delivery 1 Self powered LED torch (with 3.6 V NiMH rechargeable battery) 1 Direction for use Safety Information DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN! Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers. Children should be kept away from the product at all times. This product is not a toy! GB/CY 7

8 Safety Information Caution! Proceeding in a way another than that stated in these guidelines, can cause a dangerous exposure to radiation. Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children must never be allowed to play with the device. Caution! LED radiation! Do not stare into the beam! Never use other optical instruments such as a magnifying glass to look directly at the LED beam. Protect yourself and your envi- 8 GB/CY

9 Safety Information ronment by take suitable precautions against the risks of an accident. Never point the LED beam on reflective areas, people or animals. This can blind or irritate people and animals. Even a LED beam of low power can cause damage to the eye. Never manipulate or open the LED insert or the LED casing. Do not expose the product to extreme temperatures, strong vibrations, extreme mechanical stress, direct sunlight. The product may be damaged otherwise. Please observe the fact that damage caused by improper handling, nonadherence to the instructions or inter- GB/CY 9

10 Safety Information / How to use ference by unauthorised personnel is excluded from the guarantee. Never disassemble the product. Unauthorised attempts at repair of this product can cause considerable damage and danger to the user. Repairs of this product are to be carried out only by authorised personnel. Please keep the product clean at all times. The LED lamps are not replaceable. Q How to use Q Creating energy j Switch off the dynamo wind-up torch using the On / Off switch ( ON/ OFF ) 3 and fold out the crank handle 1 from under the torch. 10 GB/CY

11 How to use Charge the torch by turning the crank handle 1 either clockwise or anticlockwise. Keep cranking for at least 2 minutes to charge the rechargeable battery. Recharge the rechargeable battery after each use of the selfpowered LED torch. Deep discharge of the rechargeable battery can damage it. After charging, fold the crank handle 1 in again under the torch. The torch shines with all three LEDs 2 illuminated for about 10 minutes. Q j Light settings Press the ON/OFF switch 3 to change between the different light settings: 1 LED 2 only 3 LEDs 2 3 flashing LEDs 2 GB/CY 11

12 Cleaning and maintenance / Disposal Q Cleaning and maintenance j To clean the self-powered LED torch and keep it in good condition, just use a damp lint-free cloth. Note: The LEDs 2 are not replaceable. Note: The battery is not replaceable. Q Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. 12 GB/CY

13 Disposal Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Pb Do not dispose of rechargeable batteries with your household refuse! GB/CY 13

14 Disposal Defective or worn out rechargeable batteries must be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. In this regard, read the special safety notices for charging stations and battery packs. Product Description: Self-Powered LED Torch Model No.: Z30693 Version: 02 / 2011 EMC 14 GB/CY

15 Popis sadržaja Uuvod Namjena...Stranica 16 Opis dijelova...stranica 17 Tehnički podaci...stranica 17 Opseg pošiljke...stranica 18 Sigurnosne napomene...stranica 18 Posluživanje Proizvodnja energije...stranica 21 Faze svijetljenja...stranica 22 Čišćenje i njega...stranica 23 Zbrinjavanje otpada...stranica 23 HR 15

16 Uvod LED-svjetiljka s ručicom Q Uuvod Upoznajte se sa uređajem, prije prvog stavljanja u pogon. Za to pomno pročitajte slijedeće upute za uporabu i sigurnost. Rabite uređaj isključivo sukladno opisu i za navedena područja primjene. Dobro sačuvajte ove upute za uporabu. U slučaju prosljeđivanja uređaja trećim osobama, predajte također svu pripadajuću dokumentaciju. Q Namjena Proizvod je predviđen kao mali, mobilan izvor svijetlosti s vlastitom opskrbom energije putem dinamo-ručice. Proizvod je namjenjen za primjenu u unutarnjem i 16 HR

17 Uvod vanjskom području. Nije dozvoljeno upotrebljavati proizvod za nešto drugo, što nije prethodno navedeno ili raditi izmjene na proizvodu jer bi to moglo uzrokovati ozljede i / ili oštetiti proizvod. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nedozvoljene upotrebe. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu. Q Opis dijelova 1 Ručica 2 LED-ice 3 Prekidač za UKLUČIVANE- / ISKLUČIVANE Q Tehnički podaci Rasvjetno sredstvo: 3 LED-ice, 3 V, 20 ma HR 17

18 Uvod / Sigurnosne napomene Q Opseg pošiljke 1 LED-svjetiljka s obrtaljkom (sa 3,6 V NiMH aku) 1 upute za uporabu Sigurnosne napomene OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Držite djecu uvijek podalje od omotnog materijala. OPREZ! Uvijek se pridržavajte sigurnosnih napomena i napomena 18 HR

19 Sigurnosne napomene za uporabu. Pri nepridržavanju može doći do ozljeda uslijed LED-zračenja. Djeci ili osobama, koje nemaju znanje o stroju ili iskustvo u ophođenju s istim, ili čije su tjelesne, senzorične ili umne sposobnosti ograničene, nije dozvoljeno koristiti stroj, bez nadzora ili upute od osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Dijeca trebaju bit pod nadzorom, kako se nebi igrala sa strojem. OPREZ! LED-ZRAČE- NE! Izbjegavajte povredu očiju! Ne gledajte u LEDmlaz. Ne rabite nikad optičke uređaje kao npr. povećala i.sl, kako bi gledali u LED-mlaz. Štitite sebe i svoju okolinu prikladnim mjerama opreznosti. Ne usmeravajte nikad LED-mlaz na HR 19

20 Sigurnosne napomene reflektirajuće površine, osobe ili životinje. Isto bi moglo prouzročiti sljepoću ili nadraživanje očiju. Već slabo LEDzračenje može prouzročiti povredu očiju. Nikada ne otvarajte LED-kućište i nikada ne provodite radove na LEDumetku. Ne izložite proizvod ekstremnim temperaturama, jakim vibracijama, jakom mehaničkom opterećenju, direktnom sunčevom zračenju. U suprotnome prijeti oštećenje proizvoda. Uvažite da su oštećenja nastala uslijed nenamjenskog rukovanja, nepridržavanja uputa za uporabu ili zahvata od strane neovlaštenih osoba 20 HR

21 Sigurnosne napomene / Posluživanje isključeni od jamstva. Ni u kojem slučaju ne rastavljajte proizvod. Nestručnim popravcima mogu nastati znatne opasnosti po korisnika. Neka popravke provode samo stručnjaci. Držite proizvod uvijek čistim. LED-lampice nisu zamjenjive. Q Posluživanje Q Proizvodnja energije Svjetiljku ugasite pomoću prekidača za Uključivazje- / Isključivanje ( ON / OFF ) 3 i rasklopite ručicu 1 ispod svjetiljke. Napunite svjetiljku tako što vrtite ručicu 1 u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru. Kako bi napunili akumulator, okrećite HR 21

22 Posluživanje obrtaljku najmanje 2 minute. Nakon svake uporabe LED-svjetiljke s obrtaljkom, ponovno napunite akumulator. Duboko pražnjenje može oštetiti akumulator. Nakon punjenja, ponovno sklopite držku obrtaljke 1. Svjetiljka pri 3 uključene LED-ice 2 svijetli otprilike 10 minuta. Q Faze svijetljenja Pritisnite prekidač za UKLUČIVA- NE- / ISKLUČIVANE ( ON / OFF ) 3, da bi prebacivali između slijedećih fazi svijetljenja: 1 LED 2 jednostavno 3 LED 2 puno 3 LED 2 žmigajuće svijetlo 22 HR

23 Čišćenje... / Zbrinjavanje otpada Q Čišćenje i njega Za čišćenje i njegu koristite samo blago navlaženu krpu bez mucica. Napomena: LED-ice 2 se ne mogu zamijeniti. Napomena: Akumulator se ne može zamijeniti. Q Zbrinjavanje otpada Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih reciklažnih mjesta. O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se informirati pri Vašem HR 23

24 Zbrinjavanje otpada općinskom ili gradskom komunalnom uredu. U interesu zaštite okoliša ne bacajte proizvod dok se istroši u kućni otpad, već ga dovodite do stručnog zbrinjavanja. O sabirnim mjestima i njenim vremenima za otvaranje možete se informirati kod Vaše nadležne uprave. Pb Ne bacajte akumulatore u kućni otpad! Oštećene ili istrošene akumulatore potrebno je sukladno smjernici 2006 / 66 / EC predati sustavu reciklaže. Vratite akumulatore 24 HR

25 Zbrinjavanje otpada i / ili uređaj preko ponuđenih sabirnih ustanova. Opis proizvoda: LED-svjetiljka s ručicom Model br.: Z30693 Verzija: 02 / 2011 EMC Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici HR 25

26 Cuprins Introducere Utilizare corespunzătoare scopului...pagina 27 Descrierea componentelor... Pagina 28 Specificaţii tehnice...pagina 29 Pachet de livrare...pagina 29 Instrucţiuni de siguranţă...pagina 29 Uutilizare Producerea energiei...pagina 33 Faze de iluminare...pagina 34 Curăţare şi întreţinere...pagina 34 Înlăturare...Pagina RO

27 Introducere Lampă LED cu manivelă Q Introducere Înainte de prima punere în funcţiune informaţi-vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiţi cu atenţie următorul manual de utilizare şi indicaţiile de siguranţă. Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Păstraţi bine aceste instrucţiuni. În caz că, daţi produsul mai departe la terţi, înmânaţi de asemenea şi documentaţia acestuia. Q Uutilizare corespunzătoare scopului Produsul este conceput ca o sursă mică, mobilă de lumină, cu alimentare cu ener- RO 27

28 Introducere gie prin intermediul manivelei dinamului. Produsul este destinat utilizării în spaţii interioare cât şi exterioare. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă şi poate cauza accidente şi/sau deteriorarea produsului. Pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare scopului, producătorul nu preia nicio responsabilitate. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale. Q Descrierea componentelor 1 Mâner manivelă 2 LED-uri 3 Întrerupător PORNIT-/OPRIT 28 RO

29 Introducere / Instrucţiuni de siguranţă Q Specificaţii tehnice Corpuri de iluminat: 3 LED-uri, 3 V, 20 ma Q Pachet de livrare 1 Lampă cu manivelă cu LED (cu acumulator de 3,6 V NiMH ) 1 Manual de utilizare Instrucţiuni de siguranţă Pericol de moarte şi de accidentare pentru bebeluşi şi COPII! Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu materialul de ambalaj. Există pericol de sufocare prin materialul de ambalaj. Copii RO 29

30 Instrucţiuni de siguranţă subestimează adeseori pericolele. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie. ATENŢIE! Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi utilizare. În caz contrar pot apărea accidente datorită radiaţiei LED-urilor. Acest aparat poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe doar dacă, sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranţa acestora sau au primit instrucţiuni de folosire a paratului. Copii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 30 RO

31 Instrucţiuni de siguranţă ATENŢIE! RADIAŢIE LED! Evitaţi dăunarea văzului! Nu priviţi în raza LED-ului! Nu folosiţi niciodată aparate optice ca lupa sau aparate similare pentru a privi în raza LED-ului. Protejaţi mediul înconjurător cât şi pe dvs. prin măsuri corespunzătoare de protecţie. Nu direcţionaţi niciodată raza LEDului pe suprafeţe reflectorizante, persoane sau animale. Urmarea poate fi orbirea sau iritaţii ale ochilor. Chiar dacă raza LED-ului este slabă, ea poate dăuna văzului. Nu deschideţi niciodată carcasa LEDurilor şi nu efectuaţi lucrări la aplicaţia LED-urilor. Nu expuneţi produsul temperaturilor extreme, RO 31

32 Instrucţiuni de siguranţă vibraţiilor puternice, solicitărilor mecanice puternice, radiaţiei solare directe. În caz contrar pot apărea deteriorări ale produsului. Aveţi în vedere faptul că, deteriorarea datorită utilizării necorespunzătoare, nerespectării manualului de utilizare sau intervenţiei de către persoane neautorizate este exclusă de la garanţie. Nu demontaţi în niciun caz produsul. Datorită reparaţiilor necorespunzătoare pot apărea pericole considerabile pentru utilizatori. Lucrările de reparaţie au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Păstraţi produsul întotdeauna curat. Lămpile cu LED uri nu se pot schimba. 32 RO

33 Q Uutilizare Utilizare Q Producerea energiei Opriţi lampa prin intermediul întrerupătorului PORNIT-/OPRIT ( ON / OFF ) 3 şi rabataţi mânerul manivelei 1 de sub lampă. Încărcaţi lampa prin întoarcerea mânerului manivelei 1 în sensul sau contrar sensului acelor de ceasornic. Întoarceţi manivela minim 2 minute, pentru a încărca acumulatorul. Încărcaţi acumulatorul după fiecare utilizare a lămpii cu manivelă cu LED. O descărcare joasă poate cauza descărcare acumulatorului. Rabataţi în interior mânerul manivelei 1 după încărcare. Lampa luminează la 3 LED-uri 2 pornite cca. 10 minute. RO 33

34 Utilizare / Curăţare şi întreţinere Q Faze de iluminare Apăsaţi întrerupătorul PORNIT- / OPRIT ( ON / OFF ) 3, pentru a schimba următoarele faze de iluminare: 1 LED 2 simplu 3 LED-uri 2 complet 3 LED-uri 2 lumină intermitentă Q Curăţare şi întreţinere Pentru curăţare şi îngrijire utilizaţi numai o lavetă fără scame, uşor umezită. Indicaţie: LED-urile 2 nu pot fi schimbate. Indicaţie: Acumulatorul nu poate fi schimbat. 34 RO

35 Q Înlăturare Înlăturare Ambalajul este din materiale ecologice, care pot fi înlăturate în punctele locale de reciclare. Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs. le puteţi afla în localitatea dvs. sau la administraţia locală. Pentru a proteja mediul înconjurător nu aruncaţi produsul dvs. la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci duceţi-l la punct corespunzător de salubrizare. Vă puteţi informa cu privire la punctele de colectare şi orarul acestora la administraţia responsabilă de aceasta. RO 35

36 Înlăturare Pb Nu aruncaţi acumulatoarele la gunoiul menajer! Acumulatoarele defecte sau consumate trebuie reciclate conform Directivei 2006 / 66 / EC. Predaţi acumulatorul şi / sau produsul la punctele de colectare indicate. Denumire produs: Lampă LED cu manivelă Nr.model: Z30693 Versiune: 02 / 2011 EMC 36 RO

37 Съдържание Увод Правилна употреба...cтраница 38 Описание на частите... Cтраница 39 Технически данни...cтраница 39 Окомплектовка...Cтраница 40 Инструкции за безопасност...cтраница 40 Обслужване Генериране на електричество...cтраница 44 Фази на светене...cтраница 45 Почистване и поддръжка...cтраница 46 Изхвърляне...Cтраница 46 BG 37

38 Увод LED-лампа с динамо Q Увод Преди първия пуск се запознайте с продукта. За целта прочетете внимателно настоящото упътване за обслужване и инструкциите за безопасност. Използвайте продукта само според описанието и за посочените области на употреба. Пазете упътването. Когато предавате продукта на трети лица, предайте с него и всички документи. Q Продуктът е предвиден като малък, мобилен електрогенератор със собствено електрозахранване с динаморъчка. 38 BG Правилна употреба

39 Увод Продуктът е предназначен за употреба в помещения и на открито. Употребата, различна от описаната, или промяната на продукта не са разрешени и може да предизвикат наранявания и / или повреждане на продукта. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилна употреба. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Q Описание на частите 1 дръжка на ръчката 2 LED 3 копче за ВКЛ / ИЗКЛ Q Технически данни Крушки: 3 LED, 3 V, 20 ma BG 39

40 Увод / Инструкции за безопасност Q Окомплектовка 1 LED-лампа с въртяща ръчка (със зарядна батерия 3,6 V NiMH) 1 ръководство за експлоатация 40 BG Инструкции за безопасност Опасност за живота и опасност от злополука за малки и по-големи деца! Никога не оставяйте децата с опаковъчния материал без контрол. Има опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далече от продукта. Продуктът не е играчка.

41 Инструкции за безопасност внимание! Винаги следвайте инструкциите за безопасност и обслужване. При неспазване може да се стигне до наранявания от излъчването на LED. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и / или недостатъчни знания, освен ако те не са под контрола на лице, компетентно за тяхната безопасност или не получават от него указания за използването на уреда. Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. BG 41

42 Инструкции за безопасност ВНИМАНИЕ! СВЕТ- ЛИНЕН ПОТОК ОТ СВЕТОДИОДИТЕ! Избягвайте увреждане на очите! Не гледайте към светлинния поток от светодиодите. Никога не използвайте оптични уреди като лупи или подобни, за да видите лъчението от светодиодите. Пазете себе си и околните, като вземете подходящи предпазни мерки. Никога не насочвайте светлинния поток от светодиодите към отразяващи повърхности, хора или животни. Могат да последват слепота или дразнения на очите. Дори и слабото лъчение от светодиодите може да доведе до увреждане на очите. 42 BG

43 Инструкции за безопасност Никога не отваряйте LED-корпуса и никога не извършвайте дейности на LED-вложката. Не излагайте продукта на екстремни температури, на силни вибрации, на силни механични натоварвания, на директна слънчева светлина. В противен случай продуктът може да се повреди. Обърнете внимание, че повредите в резултат на неправилна употреба, неспазване на упътването за обслужване или интервенция на неоторизирани лица са изключени от гаранцията. В никакъв случай не разглобявайте продукта. Неправилните ремонти може да предизвикат сериозни BG 43

44 Инструкции... / Обслужване рискове за ползвателя. Давайте ремонтите да се извършват само от специалисти. Поддържайте продукта винаги чист. LED-лампите не могат да се сменят. Q Обслужване Q Ггенериране на електричество Изключете лампата с помощта на копчето за ВКЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3 и отворете дръжката на ръчката 1 под лампата. Заредете лампата, като въртите дръжката на ръчката 1 по посока на часовниковата стрелка или обратно н часовниковата стрелка. Въртете ръчката най-малко 2 минути, за да 44 BG

45 Обслужване заредите батерията. Зареждайте батерията отново след всяко използване на LED-лампата с въртяща ръчка. Дълбокото разреждане може да повреди зарядната батерия. След зареждане прибирайте отново дръжката на ръчката 1. При 3 включени LED 2 лампата свети около 10 минути. Q Фази на светене Натиснете копчето за ВКРЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3, за да превключите между следните фази на светене: 1 светодиод 2 единично 3 светодиода 2 цялостно 3 светодиода 2 мигаща светлина BG 45

46 Почистване... / Изхвърляне Q Почистване и поддръжка За почистване и поддръжка използвайте само леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки. Забележка: LED 2 не могат да се сменят. Забележка: Акумулаторът не може да се сменя. Q Изхвърляне Опаковката се състои от вредни за околната среда материали и трябва да бъде изхвърляна в пунктовете за вторични суровини по места. 46 BG

47 Изхвърляне Относно възможностите за изхвърляне на непотребния вече продукт, се информирайте в общината или в градската управа. Когато продуктът Ви вече е вън от употреба, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци в интерес на околната среда, а го отделете за специализирано сметосъбиране. Можете да получите необходимата информация за съответните пунктове от местната управа. Pb Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци! BG 47

48 Изхвърляне Дефектните или изтощени батерии подлежат на рециклиране съгласно директивата на 2006/66/EC. Връщайте батериите и / или уреда на предложените пунктове за събиране на вторични суровини. Описание на продукта: LED-лампа с динамо Модел : Z30693 Версия: 02 / 2011 EMC 48 BG

49 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές...σελίδα 50 Περιγραφή εξαρτημάτων... Σελίδα 51 Τεχνικά δεδομένα...σελίδα 51 Περιεχόμενα παράδοσης...σελίδα 52 Συμβουλές ασφαλείας...σελίδα 52 Χειρισμός Παραγωτή ενέργειας...σελίδα 56 Φάσεις φωτισμού...σελίδα 57 Καθαρισμός και συντήρηση...σελίδα 58 Απόρριψη...Σελίδα 58 GR/CY 49

50 Εισαγωγή Λάμπα-LED με μανιβέλα Q Εισαγωγή Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία εξοικειωθείτε με τη συσκευή. Διαβάστε για το σκοπό αυτό προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Παραδώστε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση της συσκευής σε τρίτους. Q Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Το προϊόν προορίζεται ως μικρή, πηγή φωτός με δική της τροφοδοσία ενέργειας 50 GR/CY

51 Εισαγωγή μέσω μανιβέλας δυναμό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μια άλλη χρήση από την προηγουμένως περιγραφόμενη ή μια αλλαγή του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και / ή σε βλάβες του προϊόντος. Για χρήση εκτός των προδιαγραφών δεν αναλαμβάνει ο κατασκευαστής καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Q Περιγραφή εξαρτημάτων 1 Λαβή μανιβέλας 2 LED 3 Διακόπτης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Τεχνικά δεδομένα Q Φωτιστικό μέσο: 3 LED, 3 V, 20 ma GR/CY 51

52 Εισαγωγή / Συμβουλές ασφαλείας Q Περιεχόμενα παράδοσης 1 φωτιστικό με μανιβέλα LED (με συσσωρευτή 3,6 V NiMH) 1 οδηγίες λειτουργίας Συμβουλές ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υλικό συσκευασίας. 52 GR/CY

53 Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Τηρείτε πάντα τις υποδείξεις ασφάλειας και χειρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής ίσως προκληθούν τραυματισμοί λόγω ακτινοβολίας LED. Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλείψεις γνώσεων ή εμπειρίας σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ή είναι περιορισμένα στις σωματικές, κινητικές ή πνευματικές τους ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΤΙΝΟ- ΒΟΛΙΑ LED! Αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα GR/CY 53

54 Συμβουλές ασφαλείας μάτια! Μην κοιτάτε την ακτινοβολία LED. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οπτικών συσκευών όπως φακοί κ.λπ., για να δείτε μέσα στην ακτινοβολία LED. Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Μην κατευθύνετε την ακτινοβολία LED ποτέ πάνω σε επιφάνειες ανάκλασης, ανθρώπους ή ζώα. Τα αποτελέσματα κάτι τέτοιου ίσως είναι η τύφλωση ή οι ερεθισμοί των ματιών. Ακόμα και η μικρή ακτινοβολία LED μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα LED και μην πραγματοποιείται εργασίες στο σετ LED. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασίες, 54 GR/CY

55 Συμβουλές ασφαλείας δυνατές δονήσεις, ισχυρές, μηχανικές καταπονήσεις, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο προϊόν. Λάβετε υπόψη σας ότι οι καταστροφές λόγω μη ορθής χρήσης, μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα αποκλείονται από την εγγύηση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. Λόγω μη ορθών επιδιορθώσεων ίσως προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για το χρήστη. Αναθέστε τις επιδιορθώσεις μόνο σε ειδικούς. Κρατήστε το προϊόν καθαρό. GR/CY 55

56 Συμβουλές ασφαλείας / Χειρισμός Οι λυχνίες LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Q Χειρισμός Q j Παραγωτή ενέργειας Ενεργοποιήστε τη λυχνία με το διακόπτη Εντός/Εκτός («ON/ OFF») 3 και ανοίξτε τη λαβή μανιβέλας 1 κάτω από τη λυχνία. Φορτίστε τη λυχνία, στρέφοντας τη λαβή μανιβέλας 1 αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Γυρίζετε τη μανιβέλα τουλάχιστον 2 λεπτά για να φορτίσετε το συσσωρευτή. Φορτίζετε το συσσωρευτή μετά από κάθε χρήση του φωτιστικού με μανιβέλα LED. Η απόλυτη εκκένωση ίσως προκαλέσει βλάβη στο συσσωρευτή. Μετά τη φόρτιση, κλείστε εκ 56 GR/CY

57 Χειρισμός νέου τη λαβή της μανιβέλας 1. Η λυχνία εκπέμπει για 10 λεπτά περίπου φως όταν είναι ενεργοποιημένα και τα 3 LED 2. Q Φάσεις φωτισμού Πατήστε το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ («ON / OFF») 3, για να μεταβείτε μεταξύ των παρακάτω φάσεων φωτισμού: 1 LED 2 απλό 3 LED 2 γεμάτο 3 LED 2 αναβοσβήνει GR/CY 57

58 Καθαρισμός... / Απόρριψη Q Καθαρισμός και συντήρηση j Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση των φωτοδιόδων LED 2. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση του συσσωρευτή. Q Απόρριψη 58 GR/CY Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους ανακύκλωσης.

59 Απόρριψη Δυνατότητες για απόρριψη του αχρηστεμένου προϊόντος μπορείτε να πληροφορηθείτε από την διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας. Για την προστασία του περιβάλλοντος μην αποσύρετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η αρμόδια διοίκηση της κοινότητας σας ενημερώνει σχετικά με τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας αυτών. Pb Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! GR/CY 59

60 Απόρριψη Ελαττωματικοί ή άχρηστοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 66 / EC. Επιστρέφετε τους συσσωρευτές ή / και τη συσκευή στις προσφερόμενες υπηρεσίες συλλογής. Χαρακτηρισμός προϊόντος: Λάμπα-LED με μανιβέλα Αρ. μοντέλου: Z30693 Έκδοση: 02 / 2011 EMC 60 GR/CY

61 IAN Milomex Ltd. c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Stanje informacija Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών: 01 / 2011 Ident.-No.: Z

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

VCR120WD VCR144WD VCR168WD

VCR120WD VCR144WD VCR168WD VCR120WD VCR144WD VCR168WD Rechargeable vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Aspirateur rechargeable Aspirator fara fir, reincarcabil Usisivač na baterije Прахосмукачка със зарядно устройство GB GR

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48

English... 2. Română... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 48 English... 2 Română... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 48 V 1.28 Contents Introduction... 3 Intended Use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 4 Safety instructions... 5 Overview... 8 Getting

Διαβάστε περισσότερα

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 73789 AIR SANDER PDEXS 150 A1. AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual AIR SANDER PDEXS 150 A1 AIR SANDER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ŞLEFUITOR EXCENTRIC CU AER COMPRIMAT Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 LED SOLAR SPOTLIGHT Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 GB / CY Assembly, operating and safety instructions Page 3

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes 2973-010L 2973-016L halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7 Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts...page 6 Supply Scope...Page 7 Technical data...page 7 Important safety advice...page 7 Before use...page 9 Bringing into service

Διαβάστε περισσότερα