Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă"

Transcript

1 Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции за обслужване и безопасност Λάμπα-LED με μανιβέλα Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z

2 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 15 RO Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina 26 BG Инструкции за обслужване и безопасност Cтраница 37 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 49

3

4 Table of Contents Introduction Intended use...page 5 Parts description...page 6 Technical specifications...page 6 Scope of delivery...page 7 Safety Information...Page 7 How to use Creating energy...page 10 Light settings...page 11 Cleaning and maintenance...page 12 Disposal...Page 12 4 GB/CY

5 Introduction Self-Powered LED Torch Q Introduction Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition please refer carefully to the operating instructions below and the safety advice. Use the product only as described and for the indicated purpose. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use Q This product is a small, mobile light source, powered by an own power source in form of a dynamo crank handle. For indoor and GB/CY 5

6 Introduction outdoor use! Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Q Parts description 1 Crank handle 2 LEDs 3 ON / OFF-switch Technical specifications Q Lamp: 3 LEDs, 3 V, 20 ma 6 GB/CY

7 Introduction / Safety Information Q Scope of delivery 1 Self powered LED torch (with 3.6 V NiMH rechargeable battery) 1 Direction for use Safety Information DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN! Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers. Children should be kept away from the product at all times. This product is not a toy! GB/CY 7

8 Safety Information Caution! Proceeding in a way another than that stated in these guidelines, can cause a dangerous exposure to radiation. Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children must never be allowed to play with the device. Caution! LED radiation! Do not stare into the beam! Never use other optical instruments such as a magnifying glass to look directly at the LED beam. Protect yourself and your envi- 8 GB/CY

9 Safety Information ronment by take suitable precautions against the risks of an accident. Never point the LED beam on reflective areas, people or animals. This can blind or irritate people and animals. Even a LED beam of low power can cause damage to the eye. Never manipulate or open the LED insert or the LED casing. Do not expose the product to extreme temperatures, strong vibrations, extreme mechanical stress, direct sunlight. The product may be damaged otherwise. Please observe the fact that damage caused by improper handling, nonadherence to the instructions or inter- GB/CY 9

10 Safety Information / How to use ference by unauthorised personnel is excluded from the guarantee. Never disassemble the product. Unauthorised attempts at repair of this product can cause considerable damage and danger to the user. Repairs of this product are to be carried out only by authorised personnel. Please keep the product clean at all times. The LED lamps are not replaceable. Q How to use Q Creating energy j Switch off the dynamo wind-up torch using the On / Off switch ( ON/ OFF ) 3 and fold out the crank handle 1 from under the torch. 10 GB/CY

11 How to use Charge the torch by turning the crank handle 1 either clockwise or anticlockwise. Keep cranking for at least 2 minutes to charge the rechargeable battery. Recharge the rechargeable battery after each use of the selfpowered LED torch. Deep discharge of the rechargeable battery can damage it. After charging, fold the crank handle 1 in again under the torch. The torch shines with all three LEDs 2 illuminated for about 10 minutes. Q j Light settings Press the ON/OFF switch 3 to change between the different light settings: 1 LED 2 only 3 LEDs 2 3 flashing LEDs 2 GB/CY 11

12 Cleaning and maintenance / Disposal Q Cleaning and maintenance j To clean the self-powered LED torch and keep it in good condition, just use a damp lint-free cloth. Note: The LEDs 2 are not replaceable. Note: The battery is not replaceable. Q Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. 12 GB/CY

13 Disposal Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Pb Do not dispose of rechargeable batteries with your household refuse! GB/CY 13

14 Disposal Defective or worn out rechargeable batteries must be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. In this regard, read the special safety notices for charging stations and battery packs. Product Description: Self-Powered LED Torch Model No.: Z30693 Version: 02 / 2011 EMC 14 GB/CY

15 Popis sadržaja Uuvod Namjena...Stranica 16 Opis dijelova...stranica 17 Tehnički podaci...stranica 17 Opseg pošiljke...stranica 18 Sigurnosne napomene...stranica 18 Posluživanje Proizvodnja energije...stranica 21 Faze svijetljenja...stranica 22 Čišćenje i njega...stranica 23 Zbrinjavanje otpada...stranica 23 HR 15

16 Uvod LED-svjetiljka s ručicom Q Uuvod Upoznajte se sa uređajem, prije prvog stavljanja u pogon. Za to pomno pročitajte slijedeće upute za uporabu i sigurnost. Rabite uređaj isključivo sukladno opisu i za navedena područja primjene. Dobro sačuvajte ove upute za uporabu. U slučaju prosljeđivanja uređaja trećim osobama, predajte također svu pripadajuću dokumentaciju. Q Namjena Proizvod je predviđen kao mali, mobilan izvor svijetlosti s vlastitom opskrbom energije putem dinamo-ručice. Proizvod je namjenjen za primjenu u unutarnjem i 16 HR

17 Uvod vanjskom području. Nije dozvoljeno upotrebljavati proizvod za nešto drugo, što nije prethodno navedeno ili raditi izmjene na proizvodu jer bi to moglo uzrokovati ozljede i / ili oštetiti proizvod. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nedozvoljene upotrebe. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu. Q Opis dijelova 1 Ručica 2 LED-ice 3 Prekidač za UKLUČIVANE- / ISKLUČIVANE Q Tehnički podaci Rasvjetno sredstvo: 3 LED-ice, 3 V, 20 ma HR 17

18 Uvod / Sigurnosne napomene Q Opseg pošiljke 1 LED-svjetiljka s obrtaljkom (sa 3,6 V NiMH aku) 1 upute za uporabu Sigurnosne napomene OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Držite djecu uvijek podalje od omotnog materijala. OPREZ! Uvijek se pridržavajte sigurnosnih napomena i napomena 18 HR

19 Sigurnosne napomene za uporabu. Pri nepridržavanju može doći do ozljeda uslijed LED-zračenja. Djeci ili osobama, koje nemaju znanje o stroju ili iskustvo u ophođenju s istim, ili čije su tjelesne, senzorične ili umne sposobnosti ograničene, nije dozvoljeno koristiti stroj, bez nadzora ili upute od osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Dijeca trebaju bit pod nadzorom, kako se nebi igrala sa strojem. OPREZ! LED-ZRAČE- NE! Izbjegavajte povredu očiju! Ne gledajte u LEDmlaz. Ne rabite nikad optičke uređaje kao npr. povećala i.sl, kako bi gledali u LED-mlaz. Štitite sebe i svoju okolinu prikladnim mjerama opreznosti. Ne usmeravajte nikad LED-mlaz na HR 19

20 Sigurnosne napomene reflektirajuće površine, osobe ili životinje. Isto bi moglo prouzročiti sljepoću ili nadraživanje očiju. Već slabo LEDzračenje može prouzročiti povredu očiju. Nikada ne otvarajte LED-kućište i nikada ne provodite radove na LEDumetku. Ne izložite proizvod ekstremnim temperaturama, jakim vibracijama, jakom mehaničkom opterećenju, direktnom sunčevom zračenju. U suprotnome prijeti oštećenje proizvoda. Uvažite da su oštećenja nastala uslijed nenamjenskog rukovanja, nepridržavanja uputa za uporabu ili zahvata od strane neovlaštenih osoba 20 HR

21 Sigurnosne napomene / Posluživanje isključeni od jamstva. Ni u kojem slučaju ne rastavljajte proizvod. Nestručnim popravcima mogu nastati znatne opasnosti po korisnika. Neka popravke provode samo stručnjaci. Držite proizvod uvijek čistim. LED-lampice nisu zamjenjive. Q Posluživanje Q Proizvodnja energije Svjetiljku ugasite pomoću prekidača za Uključivazje- / Isključivanje ( ON / OFF ) 3 i rasklopite ručicu 1 ispod svjetiljke. Napunite svjetiljku tako što vrtite ručicu 1 u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru. Kako bi napunili akumulator, okrećite HR 21

22 Posluživanje obrtaljku najmanje 2 minute. Nakon svake uporabe LED-svjetiljke s obrtaljkom, ponovno napunite akumulator. Duboko pražnjenje može oštetiti akumulator. Nakon punjenja, ponovno sklopite držku obrtaljke 1. Svjetiljka pri 3 uključene LED-ice 2 svijetli otprilike 10 minuta. Q Faze svijetljenja Pritisnite prekidač za UKLUČIVA- NE- / ISKLUČIVANE ( ON / OFF ) 3, da bi prebacivali između slijedećih fazi svijetljenja: 1 LED 2 jednostavno 3 LED 2 puno 3 LED 2 žmigajuće svijetlo 22 HR

23 Čišćenje... / Zbrinjavanje otpada Q Čišćenje i njega Za čišćenje i njegu koristite samo blago navlaženu krpu bez mucica. Napomena: LED-ice 2 se ne mogu zamijeniti. Napomena: Akumulator se ne može zamijeniti. Q Zbrinjavanje otpada Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih reciklažnih mjesta. O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se informirati pri Vašem HR 23

24 Zbrinjavanje otpada općinskom ili gradskom komunalnom uredu. U interesu zaštite okoliša ne bacajte proizvod dok se istroši u kućni otpad, već ga dovodite do stručnog zbrinjavanja. O sabirnim mjestima i njenim vremenima za otvaranje možete se informirati kod Vaše nadležne uprave. Pb Ne bacajte akumulatore u kućni otpad! Oštećene ili istrošene akumulatore potrebno je sukladno smjernici 2006 / 66 / EC predati sustavu reciklaže. Vratite akumulatore 24 HR

25 Zbrinjavanje otpada i / ili uređaj preko ponuđenih sabirnih ustanova. Opis proizvoda: LED-svjetiljka s ručicom Model br.: Z30693 Verzija: 02 / 2011 EMC Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici HR 25

26 Cuprins Introducere Utilizare corespunzătoare scopului...pagina 27 Descrierea componentelor... Pagina 28 Specificaţii tehnice...pagina 29 Pachet de livrare...pagina 29 Instrucţiuni de siguranţă...pagina 29 Uutilizare Producerea energiei...pagina 33 Faze de iluminare...pagina 34 Curăţare şi întreţinere...pagina 34 Înlăturare...Pagina RO

27 Introducere Lampă LED cu manivelă Q Introducere Înainte de prima punere în funcţiune informaţi-vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiţi cu atenţie următorul manual de utilizare şi indicaţiile de siguranţă. Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Păstraţi bine aceste instrucţiuni. În caz că, daţi produsul mai departe la terţi, înmânaţi de asemenea şi documentaţia acestuia. Q Uutilizare corespunzătoare scopului Produsul este conceput ca o sursă mică, mobilă de lumină, cu alimentare cu ener- RO 27

28 Introducere gie prin intermediul manivelei dinamului. Produsul este destinat utilizării în spaţii interioare cât şi exterioare. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă şi poate cauza accidente şi/sau deteriorarea produsului. Pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare scopului, producătorul nu preia nicio responsabilitate. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale. Q Descrierea componentelor 1 Mâner manivelă 2 LED-uri 3 Întrerupător PORNIT-/OPRIT 28 RO

29 Introducere / Instrucţiuni de siguranţă Q Specificaţii tehnice Corpuri de iluminat: 3 LED-uri, 3 V, 20 ma Q Pachet de livrare 1 Lampă cu manivelă cu LED (cu acumulator de 3,6 V NiMH ) 1 Manual de utilizare Instrucţiuni de siguranţă Pericol de moarte şi de accidentare pentru bebeluşi şi COPII! Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu materialul de ambalaj. Există pericol de sufocare prin materialul de ambalaj. Copii RO 29

30 Instrucţiuni de siguranţă subestimează adeseori pericolele. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie. ATENŢIE! Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi utilizare. În caz contrar pot apărea accidente datorită radiaţiei LED-urilor. Acest aparat poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe doar dacă, sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranţa acestora sau au primit instrucţiuni de folosire a paratului. Copii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 30 RO

31 Instrucţiuni de siguranţă ATENŢIE! RADIAŢIE LED! Evitaţi dăunarea văzului! Nu priviţi în raza LED-ului! Nu folosiţi niciodată aparate optice ca lupa sau aparate similare pentru a privi în raza LED-ului. Protejaţi mediul înconjurător cât şi pe dvs. prin măsuri corespunzătoare de protecţie. Nu direcţionaţi niciodată raza LEDului pe suprafeţe reflectorizante, persoane sau animale. Urmarea poate fi orbirea sau iritaţii ale ochilor. Chiar dacă raza LED-ului este slabă, ea poate dăuna văzului. Nu deschideţi niciodată carcasa LEDurilor şi nu efectuaţi lucrări la aplicaţia LED-urilor. Nu expuneţi produsul temperaturilor extreme, RO 31

32 Instrucţiuni de siguranţă vibraţiilor puternice, solicitărilor mecanice puternice, radiaţiei solare directe. În caz contrar pot apărea deteriorări ale produsului. Aveţi în vedere faptul că, deteriorarea datorită utilizării necorespunzătoare, nerespectării manualului de utilizare sau intervenţiei de către persoane neautorizate este exclusă de la garanţie. Nu demontaţi în niciun caz produsul. Datorită reparaţiilor necorespunzătoare pot apărea pericole considerabile pentru utilizatori. Lucrările de reparaţie au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Păstraţi produsul întotdeauna curat. Lămpile cu LED uri nu se pot schimba. 32 RO

33 Q Uutilizare Utilizare Q Producerea energiei Opriţi lampa prin intermediul întrerupătorului PORNIT-/OPRIT ( ON / OFF ) 3 şi rabataţi mânerul manivelei 1 de sub lampă. Încărcaţi lampa prin întoarcerea mânerului manivelei 1 în sensul sau contrar sensului acelor de ceasornic. Întoarceţi manivela minim 2 minute, pentru a încărca acumulatorul. Încărcaţi acumulatorul după fiecare utilizare a lămpii cu manivelă cu LED. O descărcare joasă poate cauza descărcare acumulatorului. Rabataţi în interior mânerul manivelei 1 după încărcare. Lampa luminează la 3 LED-uri 2 pornite cca. 10 minute. RO 33

34 Utilizare / Curăţare şi întreţinere Q Faze de iluminare Apăsaţi întrerupătorul PORNIT- / OPRIT ( ON / OFF ) 3, pentru a schimba următoarele faze de iluminare: 1 LED 2 simplu 3 LED-uri 2 complet 3 LED-uri 2 lumină intermitentă Q Curăţare şi întreţinere Pentru curăţare şi îngrijire utilizaţi numai o lavetă fără scame, uşor umezită. Indicaţie: LED-urile 2 nu pot fi schimbate. Indicaţie: Acumulatorul nu poate fi schimbat. 34 RO

35 Q Înlăturare Înlăturare Ambalajul este din materiale ecologice, care pot fi înlăturate în punctele locale de reciclare. Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs. le puteţi afla în localitatea dvs. sau la administraţia locală. Pentru a proteja mediul înconjurător nu aruncaţi produsul dvs. la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci duceţi-l la punct corespunzător de salubrizare. Vă puteţi informa cu privire la punctele de colectare şi orarul acestora la administraţia responsabilă de aceasta. RO 35

36 Înlăturare Pb Nu aruncaţi acumulatoarele la gunoiul menajer! Acumulatoarele defecte sau consumate trebuie reciclate conform Directivei 2006 / 66 / EC. Predaţi acumulatorul şi / sau produsul la punctele de colectare indicate. Denumire produs: Lampă LED cu manivelă Nr.model: Z30693 Versiune: 02 / 2011 EMC 36 RO

37 Съдържание Увод Правилна употреба...cтраница 38 Описание на частите... Cтраница 39 Технически данни...cтраница 39 Окомплектовка...Cтраница 40 Инструкции за безопасност...cтраница 40 Обслужване Генериране на електричество...cтраница 44 Фази на светене...cтраница 45 Почистване и поддръжка...cтраница 46 Изхвърляне...Cтраница 46 BG 37

38 Увод LED-лампа с динамо Q Увод Преди първия пуск се запознайте с продукта. За целта прочетете внимателно настоящото упътване за обслужване и инструкциите за безопасност. Използвайте продукта само според описанието и за посочените области на употреба. Пазете упътването. Когато предавате продукта на трети лица, предайте с него и всички документи. Q Продуктът е предвиден като малък, мобилен електрогенератор със собствено електрозахранване с динаморъчка. 38 BG Правилна употреба

39 Увод Продуктът е предназначен за употреба в помещения и на открито. Употребата, различна от описаната, или промяната на продукта не са разрешени и може да предизвикат наранявания и / или повреждане на продукта. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилна употреба. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Q Описание на частите 1 дръжка на ръчката 2 LED 3 копче за ВКЛ / ИЗКЛ Q Технически данни Крушки: 3 LED, 3 V, 20 ma BG 39

40 Увод / Инструкции за безопасност Q Окомплектовка 1 LED-лампа с въртяща ръчка (със зарядна батерия 3,6 V NiMH) 1 ръководство за експлоатация 40 BG Инструкции за безопасност Опасност за живота и опасност от злополука за малки и по-големи деца! Никога не оставяйте децата с опаковъчния материал без контрол. Има опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далече от продукта. Продуктът не е играчка.

41 Инструкции за безопасност внимание! Винаги следвайте инструкциите за безопасност и обслужване. При неспазване може да се стигне до наранявания от излъчването на LED. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и / или недостатъчни знания, освен ако те не са под контрола на лице, компетентно за тяхната безопасност или не получават от него указания за използването на уреда. Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. BG 41

42 Инструкции за безопасност ВНИМАНИЕ! СВЕТ- ЛИНЕН ПОТОК ОТ СВЕТОДИОДИТЕ! Избягвайте увреждане на очите! Не гледайте към светлинния поток от светодиодите. Никога не използвайте оптични уреди като лупи или подобни, за да видите лъчението от светодиодите. Пазете себе си и околните, като вземете подходящи предпазни мерки. Никога не насочвайте светлинния поток от светодиодите към отразяващи повърхности, хора или животни. Могат да последват слепота или дразнения на очите. Дори и слабото лъчение от светодиодите може да доведе до увреждане на очите. 42 BG

43 Инструкции за безопасност Никога не отваряйте LED-корпуса и никога не извършвайте дейности на LED-вложката. Не излагайте продукта на екстремни температури, на силни вибрации, на силни механични натоварвания, на директна слънчева светлина. В противен случай продуктът може да се повреди. Обърнете внимание, че повредите в резултат на неправилна употреба, неспазване на упътването за обслужване или интервенция на неоторизирани лица са изключени от гаранцията. В никакъв случай не разглобявайте продукта. Неправилните ремонти може да предизвикат сериозни BG 43

44 Инструкции... / Обслужване рискове за ползвателя. Давайте ремонтите да се извършват само от специалисти. Поддържайте продукта винаги чист. LED-лампите не могат да се сменят. Q Обслужване Q Ггенериране на електричество Изключете лампата с помощта на копчето за ВКЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3 и отворете дръжката на ръчката 1 под лампата. Заредете лампата, като въртите дръжката на ръчката 1 по посока на часовниковата стрелка или обратно н часовниковата стрелка. Въртете ръчката най-малко 2 минути, за да 44 BG

45 Обслужване заредите батерията. Зареждайте батерията отново след всяко използване на LED-лампата с въртяща ръчка. Дълбокото разреждане може да повреди зарядната батерия. След зареждане прибирайте отново дръжката на ръчката 1. При 3 включени LED 2 лампата свети около 10 минути. Q Фази на светене Натиснете копчето за ВКРЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3, за да превключите между следните фази на светене: 1 светодиод 2 единично 3 светодиода 2 цялостно 3 светодиода 2 мигаща светлина BG 45

46 Почистване... / Изхвърляне Q Почистване и поддръжка За почистване и поддръжка използвайте само леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки. Забележка: LED 2 не могат да се сменят. Забележка: Акумулаторът не може да се сменя. Q Изхвърляне Опаковката се състои от вредни за околната среда материали и трябва да бъде изхвърляна в пунктовете за вторични суровини по места. 46 BG

47 Изхвърляне Относно възможностите за изхвърляне на непотребния вече продукт, се информирайте в общината или в градската управа. Когато продуктът Ви вече е вън от употреба, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци в интерес на околната среда, а го отделете за специализирано сметосъбиране. Можете да получите необходимата информация за съответните пунктове от местната управа. Pb Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци! BG 47

48 Изхвърляне Дефектните или изтощени батерии подлежат на рециклиране съгласно директивата на 2006/66/EC. Връщайте батериите и / или уреда на предложените пунктове за събиране на вторични суровини. Описание на продукта: LED-лампа с динамо Модел : Z30693 Версия: 02 / 2011 EMC 48 BG

49 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές...σελίδα 50 Περιγραφή εξαρτημάτων... Σελίδα 51 Τεχνικά δεδομένα...σελίδα 51 Περιεχόμενα παράδοσης...σελίδα 52 Συμβουλές ασφαλείας...σελίδα 52 Χειρισμός Παραγωτή ενέργειας...σελίδα 56 Φάσεις φωτισμού...σελίδα 57 Καθαρισμός και συντήρηση...σελίδα 58 Απόρριψη...Σελίδα 58 GR/CY 49

50 Εισαγωγή Λάμπα-LED με μανιβέλα Q Εισαγωγή Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία εξοικειωθείτε με τη συσκευή. Διαβάστε για το σκοπό αυτό προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Παραδώστε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση της συσκευής σε τρίτους. Q Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Το προϊόν προορίζεται ως μικρή, πηγή φωτός με δική της τροφοδοσία ενέργειας 50 GR/CY

51 Εισαγωγή μέσω μανιβέλας δυναμό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μια άλλη χρήση από την προηγουμένως περιγραφόμενη ή μια αλλαγή του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και / ή σε βλάβες του προϊόντος. Για χρήση εκτός των προδιαγραφών δεν αναλαμβάνει ο κατασκευαστής καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Q Περιγραφή εξαρτημάτων 1 Λαβή μανιβέλας 2 LED 3 Διακόπτης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Τεχνικά δεδομένα Q Φωτιστικό μέσο: 3 LED, 3 V, 20 ma GR/CY 51

52 Εισαγωγή / Συμβουλές ασφαλείας Q Περιεχόμενα παράδοσης 1 φωτιστικό με μανιβέλα LED (με συσσωρευτή 3,6 V NiMH) 1 οδηγίες λειτουργίας Συμβουλές ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υλικό συσκευασίας. 52 GR/CY

53 Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Τηρείτε πάντα τις υποδείξεις ασφάλειας και χειρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής ίσως προκληθούν τραυματισμοί λόγω ακτινοβολίας LED. Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλείψεις γνώσεων ή εμπειρίας σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ή είναι περιορισμένα στις σωματικές, κινητικές ή πνευματικές τους ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΤΙΝΟ- ΒΟΛΙΑ LED! Αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα GR/CY 53

54 Συμβουλές ασφαλείας μάτια! Μην κοιτάτε την ακτινοβολία LED. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οπτικών συσκευών όπως φακοί κ.λπ., για να δείτε μέσα στην ακτινοβολία LED. Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Μην κατευθύνετε την ακτινοβολία LED ποτέ πάνω σε επιφάνειες ανάκλασης, ανθρώπους ή ζώα. Τα αποτελέσματα κάτι τέτοιου ίσως είναι η τύφλωση ή οι ερεθισμοί των ματιών. Ακόμα και η μικρή ακτινοβολία LED μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα LED και μην πραγματοποιείται εργασίες στο σετ LED. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασίες, 54 GR/CY

55 Συμβουλές ασφαλείας δυνατές δονήσεις, ισχυρές, μηχανικές καταπονήσεις, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο προϊόν. Λάβετε υπόψη σας ότι οι καταστροφές λόγω μη ορθής χρήσης, μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα αποκλείονται από την εγγύηση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. Λόγω μη ορθών επιδιορθώσεων ίσως προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για το χρήστη. Αναθέστε τις επιδιορθώσεις μόνο σε ειδικούς. Κρατήστε το προϊόν καθαρό. GR/CY 55

56 Συμβουλές ασφαλείας / Χειρισμός Οι λυχνίες LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Q Χειρισμός Q j Παραγωτή ενέργειας Ενεργοποιήστε τη λυχνία με το διακόπτη Εντός/Εκτός («ON/ OFF») 3 και ανοίξτε τη λαβή μανιβέλας 1 κάτω από τη λυχνία. Φορτίστε τη λυχνία, στρέφοντας τη λαβή μανιβέλας 1 αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Γυρίζετε τη μανιβέλα τουλάχιστον 2 λεπτά για να φορτίσετε το συσσωρευτή. Φορτίζετε το συσσωρευτή μετά από κάθε χρήση του φωτιστικού με μανιβέλα LED. Η απόλυτη εκκένωση ίσως προκαλέσει βλάβη στο συσσωρευτή. Μετά τη φόρτιση, κλείστε εκ 56 GR/CY

57 Χειρισμός νέου τη λαβή της μανιβέλας 1. Η λυχνία εκπέμπει για 10 λεπτά περίπου φως όταν είναι ενεργοποιημένα και τα 3 LED 2. Q Φάσεις φωτισμού Πατήστε το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ («ON / OFF») 3, για να μεταβείτε μεταξύ των παρακάτω φάσεων φωτισμού: 1 LED 2 απλό 3 LED 2 γεμάτο 3 LED 2 αναβοσβήνει GR/CY 57

58 Καθαρισμός... / Απόρριψη Q Καθαρισμός και συντήρηση j Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση των φωτοδιόδων LED 2. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση του συσσωρευτή. Q Απόρριψη 58 GR/CY Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους ανακύκλωσης.

59 Απόρριψη Δυνατότητες για απόρριψη του αχρηστεμένου προϊόντος μπορείτε να πληροφορηθείτε από την διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας. Για την προστασία του περιβάλλοντος μην αποσύρετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η αρμόδια διοίκηση της κοινότητας σας ενημερώνει σχετικά με τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας αυτών. Pb Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! GR/CY 59

60 Απόρριψη Ελαττωματικοί ή άχρηστοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 66 / EC. Επιστρέφετε τους συσσωρευτές ή / και τη συσκευή στις προσφερόμενες υπηρεσίες συλλογής. Χαρακτηρισμός προϊόντος: Λάμπα-LED με μανιβέλα Αρ. μοντέλου: Z30693 Έκδοση: 02 / 2011 EMC 60 GR/CY

61 IAN Milomex Ltd. c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Stanje informacija Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών: 01 / 2011 Ident.-No.: Z

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS

LED CABINET LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS LED CABINET LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-LED ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206B-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ

IAN 91106 MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ MOTION SENSOR WITH ALARM BA 105 A1 MOTION SENSOR WITH ALARM Operating instructions ДΑТЧИЦИ ЗА ДВИЖЕНИЕ С ΑΛΑРМЕНΑ ФУНКЦИЯ Ръководство за експлоатация SENZOR DE MIŞCARE CU FUNCŢIE ALARMĂ Instrucţiuni de

Διαβάστε περισσότερα

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1

DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE PBSG 95 A1 DRILL SHARPENING MACHINE Operation and Safety Notes Translation of original operation manual APARAT DE ASCUŢIT BURGHIE Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Model/Μοντέλο: WKH-1132 INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ENGLISH General Safety Instructions Before commissioning this kettle, please read the instruction manual carefully. Please keep the instruction

Διαβάστε περισσότερα

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS

LED PICTURE LIGHT. Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS LED PICTURE LIGHT Operation and Safety Notes ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ-LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z31206A-BS GB / CY GR / CY Operation and Safety Notes Page 3 Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Εγχειρίδιο χρήσης sw-668 για τοστιέρα με πλάκες ψησίματος Γνωριμία με τη συσκευή 1. Ασφάλεια λαβής 2. Λαβή 3. Καπάκι 4. Ενδεικτικές λυχνίες 5. Καλώδιο 6. Αντικολλητικές πλάκες

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Light Bench 1.1 GR BG

Light Bench 1.1 GR BG Light Bench 1.1 GR BG Περιεχοµενο - Съдържание 1. Ελληνικα P. 3 2. Български P. 7 GR BG το εγχειριδιο οδηγιων ειναι για βοηθεια προς τους πελατες µας. H Eταιρεια ENERGETICS δεν αναλαµβανει ευθυνη για τυχον

Διαβάστε περισσότερα

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes

2973-010L 2973-016L. Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα. Halogen Clip Lamp. Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Operation and Safety Notes 2973-010L 2973-016L halogen Clip Lamp Halogen Clip Lamp Operation and Safety Notes Φωτιστικό αλογόνου με σφιγκτήρα Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold the page containing the illustrations

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ 1. Για να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο την πρώτη φορά, αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα B (σχεδιάγραμμα 1) και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost

IAN 92025 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE. SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE 20-60 X 60 SPOTTING SCOPE Operation and Safety Notes SPEKTIV 20-60 X 60 Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost SPECTIV 20-60 X 60 Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Διαβάστε περισσότερα

60 61 62 63 64 65 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Κ Ο Υ Φ Ω Μ Α Τ Ω Ν Ι Ν S T R U C T I N O N S C O N C E R N I N G Τ Η Ε C A S E M E N T S M A I N T E N A N C E Ο τακτικός καθαρισμός των βαμμένων

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones

BG Ръководство за употреба Οδηγίες Χρήσης HU Használati útmutató Manual de instruções Manual de instrucciones BG Ръководство за употреба 2 Микровълнова фурна EL Οδηγίες Χρήσης 21 Φούρνος μικροκυμάτων HU Használati útmutató 40 Mikrohullámú sütő PT Manual de instruções 58 Forno microondas ES Manual de instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT

IAN 104351 VACUUM SEALER SFS 110 A1 VACUUM SEALER APARAT DE VIDAT BAКУYМ МAЩИНA ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV FOLIENSCHWEISSGERÄT VACUUM SEALER VACUUM SEALER Operating instructions BAКУYМ МAЩИНA Ръководство за експлоатация APARAT DE VIDAT Instrucţiuni de utilizare ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΦΡAΓΙΣΜAΤOΣ ΤPOΦΙΜΩV Οδηүίες χρήσης FOLIENSCHWEISSGERÄT Bedienungsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

IAN 90572 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 90572 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU Instrucţiuni de utilizare

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Styccobond B95 Ημερομηνία αναθεώρησης 30/01/13 Aναθεώρηση 8 Ημερομηνία αντικατάστασης 10/02/12 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα 2006 Ίδρσμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) Έθδνζε 1.5 PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιζηοποίηζης Ανθρώπινοσ Γσναμικού Κνξαή 3, 105 64 Αζήλα, Τει.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνεσμαηικά Γικαιώμαηα

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας POP-UP TENT Operation and Safety Notes ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας 7 Z31431 86293_rok_Wurfzelt_Cover_GB_GR.indd 4 21.01.13 14:53 GB / CY Operation and Safety Notes Page 3 GR / CY

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37

English... 2. Български... 19. Ελληνικά... 37 English... 2 Български... 19 Ελληνικά... 37 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της

1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της 1. Πως μειώνεται η ταχύτητα των καυσαερίων από το σημείο εξόδου τους στο ακροφύσιο εξόδου του κινητήρα? 2. Με ποιους τρόπους γίνεται η σήμανση της επικίνδυνης περιοχής μπροστά από το κινητήρα? 3. Ποιοιείναιοικύκλοιασφαλείαςγύρωαπότοαεροσκάφοςκαιτιαντιπροσωπεύουν?

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΗΣ : ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.

ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΓΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΟΓΑΝΩΤΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ. ζεκηλαρηο 1 ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο. ΑΝΑΘΕΣΘ ΑΓΩΝΑ ΕΡΙΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΩΡΟΙ ΚΛΕΙΔΙΑ ΡΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (ISAF) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ (Ε.Ι.Ο.) ΚΛΑΣΘ 6/6/2009 1 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

IAN 85879. Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας

IAN 85879. Ντους νιπτήρα. Assembly, operating and safety instructions. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας Basin Spray Shower Attachment Basin Spray Shower Attachment Assembly, operating and safety instructions Ντους νιπτήρα Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας IAN 85879 85879_mio_Waschbeckenbrause_cover_LB7_GR.indd

Διαβάστε περισσότερα

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data...

Table of Contents. Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data... Table of Contents Introduction Proper use...page 6 Description of parts and features...page 7 Delivery scope...page 7 Technical data...page 7 Important safety instructions...page 7 Safety system...page

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος 4332653 HumanB2M (Beta-2-Microglobulin)EndogenousControl(FAM

Διαβάστε περισσότερα

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България?

Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата. придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Какви са задълженията на производителите, вносителите и лицата придобиващи опаковани стоки на територията на Р България? Опаковани стоки на територията на България - задължения Основен принцип Замърсителят

Διαβάστε περισσότερα

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα...

...Η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Ftse and his future and comments...η ρευστότητα δεν κάνει κακό σήμερα... Πλέον η αγορά έπιασε τον πλέον σοβαρό στόχο μας στο 286 επίπεδο που ουσιαστικά είναι και το 61% όλης της κινησης από το 360-170

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΧΝ ΓΔΦΤΡΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΔΤΘΤΜΗΑ ΝΗΚ. ΚΟΤΚΗΟΤ 01104766 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ:ΑΝ.ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά

Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει 55 εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά IP/8/899 Βρυξέλλες, 9 εκεµβρίου 8 Η ΕΕ εγκρίνει νέο πρόγραµµα για ασφαλέστερη χρήση του Ίντερνετ και διαθέτει εκατ. ευρώ ώστε να καταστεί ασφαλές για τα παιδιά Από την η Ιανουαρίου 9 η ΕΕ θα διαθέτει ένα

Διαβάστε περισσότερα

Инструкции за инсталиране и употреба

Инструкции за инсталиране и употреба Инструкции за инсталиране и употреба ПЕРАЛНЯ Съдържание BG BG Български,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ,13 UK Українська,25 Инсталиране, 2-3 Разопаковане и нивелиране Хидравлични и електрически връзки Технически данни RO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

IAN 79010 BATTERY CHARGER TLG 500 B1 BATTERY CHARGER UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA ÎNCĂRCĂTOR DE ACUMULATORI UNIVERSAL

IAN 79010 BATTERY CHARGER TLG 500 B1 BATTERY CHARGER UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA ÎNCĂRCĂTOR DE ACUMULATORI UNIVERSAL BATTERY CHARGER TLG 500 B1 BATTERY CHARGER Operating instructions ÎNCĂRCĂTOR DE ACUMULATORI UNIVERSAL Instrucţiuni de utilizare UNIVERZALNI PUNJAČ BATERIJA Upute za upotrebu ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: «ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ φωνηµικής επίγνωσης και ορθογραφικής δεξιότητας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ «ΠΑΙ ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που εκπονήθηκε για τη

Διαβάστε περισσότερα

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά

Sound Chair 3000 Γενικά Sound Chair 3000 Χαρακτηριστικά Οδηγός χρήσης Γενικά Η μουσική καρέκλα Sound Chair 3000 διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με πλήρη στήριξη στην πλάτη και είναι ειδικά κατασκευασμένη από σκληρό ξύλο με διπλή κάλυψη αφρώδες στρώματος, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range. Τροφοδοσία με ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΔΥΝΑΤΑ! H κατηγορία των 10,8 Volt από τη Würth / The Würth 10.8 Volt Range Τροφοδοσία με Κατσαβίδι ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ s 10-a battery powered screwdriver s 10-a Κωδ. Αρ. 0700 662 x Μαγνητική βάση μύτης

Διαβάστε περισσότερα

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam

USER GUIDE HEADSET. Voxtel Roam USER GUIDE GR HEADSET Voxtel Roam V1 2 P1 2 1 3 P2 P3 1 ΕΠΕΙΔΗ ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΑΣ Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος. Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη μέγιστη δυνατή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/2006 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 11/3/26 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι το 1 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide A Installation 1 F H B E C D G 2 www.trust.com/17528/faq Quick Installation Guide C C D Freewave Wireless Audio Set 17528/ 17529 D Installation Configuration Windows XP 4 5 8 Windows 7/ Vista 6 7 9 10

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΤΟΠΙΟΥ Αστικές παρεμβάσεις ανάπλασης αδιαμόρφωτων χώρων. Δημιουργία βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και σύνδεση τριών κομβικών σημείων στην πόλη της Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα