Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Self-Powered LED Torch. Operation and Safety Notes. Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost. Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă"

Transcript

1 Self-Powered LED Torch Operation and Safety Notes LED-svjetiljka s ručicom Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Lampă LED cu manivelă Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă LED-лампа с динамо Инструкции за обслужване и безопасност Λάμπα-LED με μανιβέλα Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Z

2 GB / CY Operation and Safety Notes Page 4 HR Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Stranica 15 RO Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Pagina 26 BG Инструкции за обслужване и безопасност Cтраница 37 GR / CY Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας Σελίδα 49

3

4 Table of Contents Introduction Intended use...page 5 Parts description...page 6 Technical specifications...page 6 Scope of delivery...page 7 Safety Information...Page 7 How to use Creating energy...page 10 Light settings...page 11 Cleaning and maintenance...page 12 Disposal...Page 12 4 GB/CY

5 Introduction Self-Powered LED Torch Q Introduction Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition please refer carefully to the operating instructions below and the safety advice. Use the product only as described and for the indicated purpose. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation. Intended use Q This product is a small, mobile light source, powered by an own power source in form of a dynamo crank handle. For indoor and GB/CY 5

6 Introduction outdoor use! Any use other than that described or any modification of the product is not permissible and may result in injury and / or damage to the product. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use. The product is not intended for commercial use. Q Parts description 1 Crank handle 2 LEDs 3 ON / OFF-switch Technical specifications Q Lamp: 3 LEDs, 3 V, 20 ma 6 GB/CY

7 Introduction / Safety Information Q Scope of delivery 1 Self powered LED torch (with 3.6 V NiMH rechargeable battery) 1 Direction for use Safety Information DANGER TO LIFE AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN! Never allow children to play unsupervised with the packaging material. There is a danger of suffocation from the packaging material. Children frequently underestimate the dangers. Children should be kept away from the product at all times. This product is not a toy! GB/CY 7

8 Safety Information Caution! Proceeding in a way another than that stated in these guidelines, can cause a dangerous exposure to radiation. Children or persons who lack the knowledge or experience to use the device or whose physical, sensory or intellectual capacities are limited must never be allowed to use the device without supervision or instruction by a person responsible for their safety. Children must never be allowed to play with the device. Caution! LED radiation! Do not stare into the beam! Never use other optical instruments such as a magnifying glass to look directly at the LED beam. Protect yourself and your envi- 8 GB/CY

9 Safety Information ronment by take suitable precautions against the risks of an accident. Never point the LED beam on reflective areas, people or animals. This can blind or irritate people and animals. Even a LED beam of low power can cause damage to the eye. Never manipulate or open the LED insert or the LED casing. Do not expose the product to extreme temperatures, strong vibrations, extreme mechanical stress, direct sunlight. The product may be damaged otherwise. Please observe the fact that damage caused by improper handling, nonadherence to the instructions or inter- GB/CY 9

10 Safety Information / How to use ference by unauthorised personnel is excluded from the guarantee. Never disassemble the product. Unauthorised attempts at repair of this product can cause considerable damage and danger to the user. Repairs of this product are to be carried out only by authorised personnel. Please keep the product clean at all times. The LED lamps are not replaceable. Q How to use Q Creating energy j Switch off the dynamo wind-up torch using the On / Off switch ( ON/ OFF ) 3 and fold out the crank handle 1 from under the torch. 10 GB/CY

11 How to use Charge the torch by turning the crank handle 1 either clockwise or anticlockwise. Keep cranking for at least 2 minutes to charge the rechargeable battery. Recharge the rechargeable battery after each use of the selfpowered LED torch. Deep discharge of the rechargeable battery can damage it. After charging, fold the crank handle 1 in again under the torch. The torch shines with all three LEDs 2 illuminated for about 10 minutes. Q j Light settings Press the ON/OFF switch 3 to change between the different light settings: 1 LED 2 only 3 LEDs 2 3 flashing LEDs 2 GB/CY 11

12 Cleaning and maintenance / Disposal Q Cleaning and maintenance j To clean the self-powered LED torch and keep it in good condition, just use a damp lint-free cloth. Note: The LEDs 2 are not replaceable. Note: The battery is not replaceable. Q Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. 12 GB/CY

13 Disposal Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product. To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority. Pb Do not dispose of rechargeable batteries with your household refuse! GB/CY 13

14 Disposal Defective or worn out rechargeable batteries must be recycled according to Directive 2006 / 66 / EC. In this regard, read the special safety notices for charging stations and battery packs. Product Description: Self-Powered LED Torch Model No.: Z30693 Version: 02 / 2011 EMC 14 GB/CY

15 Popis sadržaja Uuvod Namjena...Stranica 16 Opis dijelova...stranica 17 Tehnički podaci...stranica 17 Opseg pošiljke...stranica 18 Sigurnosne napomene...stranica 18 Posluživanje Proizvodnja energije...stranica 21 Faze svijetljenja...stranica 22 Čišćenje i njega...stranica 23 Zbrinjavanje otpada...stranica 23 HR 15

16 Uvod LED-svjetiljka s ručicom Q Uuvod Upoznajte se sa uređajem, prije prvog stavljanja u pogon. Za to pomno pročitajte slijedeće upute za uporabu i sigurnost. Rabite uređaj isključivo sukladno opisu i za navedena područja primjene. Dobro sačuvajte ove upute za uporabu. U slučaju prosljeđivanja uređaja trećim osobama, predajte također svu pripadajuću dokumentaciju. Q Namjena Proizvod je predviđen kao mali, mobilan izvor svijetlosti s vlastitom opskrbom energije putem dinamo-ručice. Proizvod je namjenjen za primjenu u unutarnjem i 16 HR

17 Uvod vanjskom području. Nije dozvoljeno upotrebljavati proizvod za nešto drugo, što nije prethodno navedeno ili raditi izmjene na proizvodu jer bi to moglo uzrokovati ozljede i / ili oštetiti proizvod. Proizvođač ne odgovara za štete nastale uslijed nedozvoljene upotrebe. Proizvod nije namjenjen za profesionalnu upotrebu. Q Opis dijelova 1 Ručica 2 LED-ice 3 Prekidač za UKLUČIVANE- / ISKLUČIVANE Q Tehnički podaci Rasvjetno sredstvo: 3 LED-ice, 3 V, 20 ma HR 17

18 Uvod / Sigurnosne napomene Q Opseg pošiljke 1 LED-svjetiljka s obrtaljkom (sa 3,6 V NiMH aku) 1 upute za uporabu Sigurnosne napomene OPASNOST PO ŽIVOT I OD NEZGODA ZA DECU! Ne ostavljajte djecu nikad bez nadzora zajedno sa omotnim materijalom. Inače prijeti opasnost od gušenja omotnim materijalom. Djeca često podcjenjuju opasnost. Držite djecu uvijek podalje od omotnog materijala. OPREZ! Uvijek se pridržavajte sigurnosnih napomena i napomena 18 HR

19 Sigurnosne napomene za uporabu. Pri nepridržavanju može doći do ozljeda uslijed LED-zračenja. Djeci ili osobama, koje nemaju znanje o stroju ili iskustvo u ophođenju s istim, ili čije su tjelesne, senzorične ili umne sposobnosti ograničene, nije dozvoljeno koristiti stroj, bez nadzora ili upute od osobe koja je zadužena za njihovu sigurnost. Dijeca trebaju bit pod nadzorom, kako se nebi igrala sa strojem. OPREZ! LED-ZRAČE- NE! Izbjegavajte povredu očiju! Ne gledajte u LEDmlaz. Ne rabite nikad optičke uređaje kao npr. povećala i.sl, kako bi gledali u LED-mlaz. Štitite sebe i svoju okolinu prikladnim mjerama opreznosti. Ne usmeravajte nikad LED-mlaz na HR 19

20 Sigurnosne napomene reflektirajuće površine, osobe ili životinje. Isto bi moglo prouzročiti sljepoću ili nadraživanje očiju. Već slabo LEDzračenje može prouzročiti povredu očiju. Nikada ne otvarajte LED-kućište i nikada ne provodite radove na LEDumetku. Ne izložite proizvod ekstremnim temperaturama, jakim vibracijama, jakom mehaničkom opterećenju, direktnom sunčevom zračenju. U suprotnome prijeti oštećenje proizvoda. Uvažite da su oštećenja nastala uslijed nenamjenskog rukovanja, nepridržavanja uputa za uporabu ili zahvata od strane neovlaštenih osoba 20 HR

21 Sigurnosne napomene / Posluživanje isključeni od jamstva. Ni u kojem slučaju ne rastavljajte proizvod. Nestručnim popravcima mogu nastati znatne opasnosti po korisnika. Neka popravke provode samo stručnjaci. Držite proizvod uvijek čistim. LED-lampice nisu zamjenjive. Q Posluživanje Q Proizvodnja energije Svjetiljku ugasite pomoću prekidača za Uključivazje- / Isključivanje ( ON / OFF ) 3 i rasklopite ručicu 1 ispod svjetiljke. Napunite svjetiljku tako što vrtite ručicu 1 u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru. Kako bi napunili akumulator, okrećite HR 21

22 Posluživanje obrtaljku najmanje 2 minute. Nakon svake uporabe LED-svjetiljke s obrtaljkom, ponovno napunite akumulator. Duboko pražnjenje može oštetiti akumulator. Nakon punjenja, ponovno sklopite držku obrtaljke 1. Svjetiljka pri 3 uključene LED-ice 2 svijetli otprilike 10 minuta. Q Faze svijetljenja Pritisnite prekidač za UKLUČIVA- NE- / ISKLUČIVANE ( ON / OFF ) 3, da bi prebacivali između slijedećih fazi svijetljenja: 1 LED 2 jednostavno 3 LED 2 puno 3 LED 2 žmigajuće svijetlo 22 HR

23 Čišćenje... / Zbrinjavanje otpada Q Čišćenje i njega Za čišćenje i njegu koristite samo blago navlaženu krpu bez mucica. Napomena: LED-ice 2 se ne mogu zamijeniti. Napomena: Akumulator se ne može zamijeniti. Q Zbrinjavanje otpada Pakiranje se sastoji od ekološki prihvatljivog materijala, kojeg možete odložiti preko lokalnih reciklažnih mjesta. O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se informirati pri Vašem HR 23

24 Zbrinjavanje otpada općinskom ili gradskom komunalnom uredu. U interesu zaštite okoliša ne bacajte proizvod dok se istroši u kućni otpad, već ga dovodite do stručnog zbrinjavanja. O sabirnim mjestima i njenim vremenima za otvaranje možete se informirati kod Vaše nadležne uprave. Pb Ne bacajte akumulatore u kućni otpad! Oštećene ili istrošene akumulatore potrebno je sukladno smjernici 2006 / 66 / EC predati sustavu reciklaže. Vratite akumulatore 24 HR

25 Zbrinjavanje otpada i / ili uređaj preko ponuđenih sabirnih ustanova. Opis proizvoda: LED-svjetiljka s ručicom Model br.: Z30693 Verzija: 02 / 2011 EMC Izjava o sukladnosti za ovaj proizvod dostupna je na internet stranici HR 25

26 Cuprins Introducere Utilizare corespunzătoare scopului...pagina 27 Descrierea componentelor... Pagina 28 Specificaţii tehnice...pagina 29 Pachet de livrare...pagina 29 Instrucţiuni de siguranţă...pagina 29 Uutilizare Producerea energiei...pagina 33 Faze de iluminare...pagina 34 Curăţare şi întreţinere...pagina 34 Înlăturare...Pagina RO

27 Introducere Lampă LED cu manivelă Q Introducere Înainte de prima punere în funcţiune informaţi-vă cu privire la produs. Pentru aceasta citiţi cu atenţie următorul manual de utilizare şi indicaţiile de siguranţă. Folosiţi produsul numai în modul descris şi numai în domeniile de utilizare indicate. Păstraţi bine aceste instrucţiuni. În caz că, daţi produsul mai departe la terţi, înmânaţi de asemenea şi documentaţia acestuia. Q Uutilizare corespunzătoare scopului Produsul este conceput ca o sursă mică, mobilă de lumină, cu alimentare cu ener- RO 27

28 Introducere gie prin intermediul manivelei dinamului. Produsul este destinat utilizării în spaţii interioare cât şi exterioare. O altă utilizare decât cea descrisă anterior sau o modificare a produsului nu este permisă şi poate cauza accidente şi/sau deteriorarea produsului. Pentru daunele cauzate de o utilizare necorespunzătoare scopului, producătorul nu preia nicio responsabilitate. Acest produs nu este destinat utilizării comerciale. Q Descrierea componentelor 1 Mâner manivelă 2 LED-uri 3 Întrerupător PORNIT-/OPRIT 28 RO

29 Introducere / Instrucţiuni de siguranţă Q Specificaţii tehnice Corpuri de iluminat: 3 LED-uri, 3 V, 20 ma Q Pachet de livrare 1 Lampă cu manivelă cu LED (cu acumulator de 3,6 V NiMH ) 1 Manual de utilizare Instrucţiuni de siguranţă Pericol de moarte şi de accidentare pentru bebeluşi şi COPII! Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu materialul de ambalaj. Există pericol de sufocare prin materialul de ambalaj. Copii RO 29

30 Instrucţiuni de siguranţă subestimează adeseori pericolele. Nu păstraţi produsul la îndemâna copiilor. Acest produs nu este o jucărie. ATENŢIE! Respectaţi întotdeauna instrucţiunile de siguranţă şi utilizare. În caz contrar pot apărea accidente datorită radiaţiei LED-urilor. Acest aparat poate fi folosit de către persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, senzoriale sau psihice limitate sau cu lipsă de experienţă sau cunoştinţe doar dacă, sunt supravegheate de către o persoană responsabilă de siguranţa acestora sau au primit instrucţiuni de folosire a paratului. Copii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu aparatul. 30 RO

31 Instrucţiuni de siguranţă ATENŢIE! RADIAŢIE LED! Evitaţi dăunarea văzului! Nu priviţi în raza LED-ului! Nu folosiţi niciodată aparate optice ca lupa sau aparate similare pentru a privi în raza LED-ului. Protejaţi mediul înconjurător cât şi pe dvs. prin măsuri corespunzătoare de protecţie. Nu direcţionaţi niciodată raza LEDului pe suprafeţe reflectorizante, persoane sau animale. Urmarea poate fi orbirea sau iritaţii ale ochilor. Chiar dacă raza LED-ului este slabă, ea poate dăuna văzului. Nu deschideţi niciodată carcasa LEDurilor şi nu efectuaţi lucrări la aplicaţia LED-urilor. Nu expuneţi produsul temperaturilor extreme, RO 31

32 Instrucţiuni de siguranţă vibraţiilor puternice, solicitărilor mecanice puternice, radiaţiei solare directe. În caz contrar pot apărea deteriorări ale produsului. Aveţi în vedere faptul că, deteriorarea datorită utilizării necorespunzătoare, nerespectării manualului de utilizare sau intervenţiei de către persoane neautorizate este exclusă de la garanţie. Nu demontaţi în niciun caz produsul. Datorită reparaţiilor necorespunzătoare pot apărea pericole considerabile pentru utilizatori. Lucrările de reparaţie au voie să fie efectuate numai de către personal calificat. Păstraţi produsul întotdeauna curat. Lămpile cu LED uri nu se pot schimba. 32 RO

33 Q Uutilizare Utilizare Q Producerea energiei Opriţi lampa prin intermediul întrerupătorului PORNIT-/OPRIT ( ON / OFF ) 3 şi rabataţi mânerul manivelei 1 de sub lampă. Încărcaţi lampa prin întoarcerea mânerului manivelei 1 în sensul sau contrar sensului acelor de ceasornic. Întoarceţi manivela minim 2 minute, pentru a încărca acumulatorul. Încărcaţi acumulatorul după fiecare utilizare a lămpii cu manivelă cu LED. O descărcare joasă poate cauza descărcare acumulatorului. Rabataţi în interior mânerul manivelei 1 după încărcare. Lampa luminează la 3 LED-uri 2 pornite cca. 10 minute. RO 33

34 Utilizare / Curăţare şi întreţinere Q Faze de iluminare Apăsaţi întrerupătorul PORNIT- / OPRIT ( ON / OFF ) 3, pentru a schimba următoarele faze de iluminare: 1 LED 2 simplu 3 LED-uri 2 complet 3 LED-uri 2 lumină intermitentă Q Curăţare şi întreţinere Pentru curăţare şi îngrijire utilizaţi numai o lavetă fără scame, uşor umezită. Indicaţie: LED-urile 2 nu pot fi schimbate. Indicaţie: Acumulatorul nu poate fi schimbat. 34 RO

35 Q Înlăturare Înlăturare Ambalajul este din materiale ecologice, care pot fi înlăturate în punctele locale de reciclare. Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs. le puteţi afla în localitatea dvs. sau la administraţia locală. Pentru a proteja mediul înconjurător nu aruncaţi produsul dvs. la gunoiul menajer atunci când nu mai poate fi folosit, ci duceţi-l la punct corespunzător de salubrizare. Vă puteţi informa cu privire la punctele de colectare şi orarul acestora la administraţia responsabilă de aceasta. RO 35

36 Înlăturare Pb Nu aruncaţi acumulatoarele la gunoiul menajer! Acumulatoarele defecte sau consumate trebuie reciclate conform Directivei 2006 / 66 / EC. Predaţi acumulatorul şi / sau produsul la punctele de colectare indicate. Denumire produs: Lampă LED cu manivelă Nr.model: Z30693 Versiune: 02 / 2011 EMC 36 RO

37 Съдържание Увод Правилна употреба...cтраница 38 Описание на частите... Cтраница 39 Технически данни...cтраница 39 Окомплектовка...Cтраница 40 Инструкции за безопасност...cтраница 40 Обслужване Генериране на електричество...cтраница 44 Фази на светене...cтраница 45 Почистване и поддръжка...cтраница 46 Изхвърляне...Cтраница 46 BG 37

38 Увод LED-лампа с динамо Q Увод Преди първия пуск се запознайте с продукта. За целта прочетете внимателно настоящото упътване за обслужване и инструкциите за безопасност. Използвайте продукта само според описанието и за посочените области на употреба. Пазете упътването. Когато предавате продукта на трети лица, предайте с него и всички документи. Q Продуктът е предвиден като малък, мобилен електрогенератор със собствено електрозахранване с динаморъчка. 38 BG Правилна употреба

39 Увод Продуктът е предназначен за употреба в помещения и на открито. Употребата, различна от описаната, или промяната на продукта не са разрешени и може да предизвикат наранявания и / или повреждане на продукта. Производителят не носи отговорност за повреди в резултат на неправилна употреба. Продуктът не е предназначен за промишлена употреба. Q Описание на частите 1 дръжка на ръчката 2 LED 3 копче за ВКЛ / ИЗКЛ Q Технически данни Крушки: 3 LED, 3 V, 20 ma BG 39

40 Увод / Инструкции за безопасност Q Окомплектовка 1 LED-лампа с въртяща ръчка (със зарядна батерия 3,6 V NiMH) 1 ръководство за експлоатация 40 BG Инструкции за безопасност Опасност за живота и опасност от злополука за малки и по-големи деца! Никога не оставяйте децата с опаковъчния материал без контрол. Има опасност от задушаване с опаковъчния материал. Децата често подценяват опасностите. Винаги дръжте децата далече от продукта. Продуктът не е играчка.

41 Инструкции за безопасност внимание! Винаги следвайте инструкциите за безопасност и обслужване. При неспазване може да се стигне до наранявания от излъчването на LED. Уредът не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности или с недостатъчен опит и / или недостатъчни знания, освен ако те не са под контрола на лице, компетентно за тяхната безопасност или не получават от него указания за използването на уреда. Децата трябва да са под контрол, за да се гарантира, че няма да играят с уреда. BG 41

42 Инструкции за безопасност ВНИМАНИЕ! СВЕТ- ЛИНЕН ПОТОК ОТ СВЕТОДИОДИТЕ! Избягвайте увреждане на очите! Не гледайте към светлинния поток от светодиодите. Никога не използвайте оптични уреди като лупи или подобни, за да видите лъчението от светодиодите. Пазете себе си и околните, като вземете подходящи предпазни мерки. Никога не насочвайте светлинния поток от светодиодите към отразяващи повърхности, хора или животни. Могат да последват слепота или дразнения на очите. Дори и слабото лъчение от светодиодите може да доведе до увреждане на очите. 42 BG

43 Инструкции за безопасност Никога не отваряйте LED-корпуса и никога не извършвайте дейности на LED-вложката. Не излагайте продукта на екстремни температури, на силни вибрации, на силни механични натоварвания, на директна слънчева светлина. В противен случай продуктът може да се повреди. Обърнете внимание, че повредите в резултат на неправилна употреба, неспазване на упътването за обслужване или интервенция на неоторизирани лица са изключени от гаранцията. В никакъв случай не разглобявайте продукта. Неправилните ремонти може да предизвикат сериозни BG 43

44 Инструкции... / Обслужване рискове за ползвателя. Давайте ремонтите да се извършват само от специалисти. Поддържайте продукта винаги чист. LED-лампите не могат да се сменят. Q Обслужване Q Ггенериране на електричество Изключете лампата с помощта на копчето за ВКЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3 и отворете дръжката на ръчката 1 под лампата. Заредете лампата, като въртите дръжката на ръчката 1 по посока на часовниковата стрелка или обратно н часовниковата стрелка. Въртете ръчката най-малко 2 минути, за да 44 BG

45 Обслужване заредите батерията. Зареждайте батерията отново след всяко използване на LED-лампата с въртяща ръчка. Дълбокото разреждане може да повреди зарядната батерия. След зареждане прибирайте отново дръжката на ръчката 1. При 3 включени LED 2 лампата свети около 10 минути. Q Фази на светене Натиснете копчето за ВКРЛ / ИЗКЛ ( ON / OFF ) 3, за да превключите между следните фази на светене: 1 светодиод 2 единично 3 светодиода 2 цялостно 3 светодиода 2 мигаща светлина BG 45

46 Почистване... / Изхвърляне Q Почистване и поддръжка За почистване и поддръжка използвайте само леко навлажнена кърпа, която не пуска власинки. Забележка: LED 2 не могат да се сменят. Забележка: Акумулаторът не може да се сменя. Q Изхвърляне Опаковката се състои от вредни за околната среда материали и трябва да бъде изхвърляна в пунктовете за вторични суровини по места. 46 BG

47 Изхвърляне Относно възможностите за изхвърляне на непотребния вече продукт, се информирайте в общината или в градската управа. Когато продуктът Ви вече е вън от употреба, не го изхвърляйте заедно с битовите отпадъци в интерес на околната среда, а го отделете за специализирано сметосъбиране. Можете да получите необходимата информация за съответните пунктове от местната управа. Pb Не изхвърляйте батериите в битовите отпадъци! BG 47

48 Изхвърляне Дефектните или изтощени батерии подлежат на рециклиране съгласно директивата на 2006/66/EC. Връщайте батериите и / или уреда на предложените пунктове за събиране на вторични суровини. Описание на продукта: LED-лампа с динамо Модел : Z30693 Версия: 02 / 2011 EMC 48 BG

49 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές...σελίδα 50 Περιγραφή εξαρτημάτων... Σελίδα 51 Τεχνικά δεδομένα...σελίδα 51 Περιεχόμενα παράδοσης...σελίδα 52 Συμβουλές ασφαλείας...σελίδα 52 Χειρισμός Παραγωτή ενέργειας...σελίδα 56 Φάσεις φωτισμού...σελίδα 57 Καθαρισμός και συντήρηση...σελίδα 58 Απόρριψη...Σελίδα 58 GR/CY 49

50 Εισαγωγή Λάμπα-LED με μανιβέλα Q Εισαγωγή Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία εξοικειωθείτε με τη συσκευή. Διαβάστε για το σκοπό αυτό προσεκτικά τις παρακάτω υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ και για τον τομέα εφαρμογής που αναφέρεται. Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές. Παραδώστε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση της συσκευής σε τρίτους. Q Χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές Το προϊόν προορίζεται ως μικρή, πηγή φωτός με δική της τροφοδοσία ενέργειας 50 GR/CY

51 Εισαγωγή μέσω μανιβέλας δυναμό. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μια άλλη χρήση από την προηγουμένως περιγραφόμενη ή μια αλλαγή του προϊόντος δεν επιτρέπεται και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς και / ή σε βλάβες του προϊόντος. Για χρήση εκτός των προδιαγραφών δεν αναλαμβάνει ο κατασκευαστής καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν. Το προϊόν δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Q Περιγραφή εξαρτημάτων 1 Λαβή μανιβέλας 2 LED 3 Διακόπτης ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ Τεχνικά δεδομένα Q Φωτιστικό μέσο: 3 LED, 3 V, 20 ma GR/CY 51

52 Εισαγωγή / Συμβουλές ασφαλείας Q Περιεχόμενα παράδοσης 1 φωτιστικό με μανιβέλα LED (με συσσωρευτή 3,6 V NiMH) 1 οδηγίες λειτουργίας Συμβουλές ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ! Μην αφήνετε ποτέ μικρά παιδιά χωρίς επίβλεψη με το υλικό συσκευασίας. Το υλικό συσκευασίας εγκυμονεί κίνδυνο ασφυξίας. Τα παιδιά υποτιμούν συχνά τους κινδύνους. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υλικό συσκευασίας. 52 GR/CY

53 Συμβουλές ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! Τηρείτε πάντα τις υποδείξεις ασφάλειας και χειρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης της οδηγίας αυτής ίσως προκληθούν τραυματισμοί λόγω ακτινοβολίας LED. Παιδιά ή άτομα, τα οποία έχουν ελλείψεις γνώσεων ή εμπειρίας σχετικά με το χειρισμό της συσκευής, ή είναι περιορισμένα στις σωματικές, κινητικές ή πνευματικές τους ικανότητες, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την επίβλεψη ή καθοδήγηση ενός ατόμου υπεύθυνου για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΤΙΝΟ- ΒΟΛΙΑ LED! Αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα GR/CY 53

54 Συμβουλές ασφαλείας μάτια! Μην κοιτάτε την ακτινοβολία LED. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οπτικών συσκευών όπως φακοί κ.λπ., για να δείτε μέσα στην ακτινοβολία LED. Προστατέψτε τον εαυτό σας και το περιβάλλον σας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα. Μην κατευθύνετε την ακτινοβολία LED ποτέ πάνω σε επιφάνειες ανάκλασης, ανθρώπους ή ζώα. Τα αποτελέσματα κάτι τέτοιου ίσως είναι η τύφλωση ή οι ερεθισμοί των ματιών. Ακόμα και η μικρή ακτινοβολία LED μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα LED και μην πραγματοποιείται εργασίες στο σετ LED. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά μεγάλες θερμοκρασίες, 54 GR/CY

55 Συμβουλές ασφαλείας δυνατές δονήσεις, ισχυρές, μηχανικές καταπονήσεις, άμεση ηλιακή ακτινοβολία, Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο προϊόν. Λάβετε υπόψη σας ότι οι καταστροφές λόγω μη ορθής χρήσης, μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας ή πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα αποκλείονται από την εγγύηση. Απαγορεύεται αυστηρά η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος. Λόγω μη ορθών επιδιορθώσεων ίσως προκύψουν σοβαροί κίνδυνοι για το χρήστη. Αναθέστε τις επιδιορθώσεις μόνο σε ειδικούς. Κρατήστε το προϊόν καθαρό. GR/CY 55

56 Συμβουλές ασφαλείας / Χειρισμός Οι λυχνίες LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Q Χειρισμός Q j Παραγωτή ενέργειας Ενεργοποιήστε τη λυχνία με το διακόπτη Εντός/Εκτός («ON/ OFF») 3 και ανοίξτε τη λαβή μανιβέλας 1 κάτω από τη λυχνία. Φορτίστε τη λυχνία, στρέφοντας τη λαβή μανιβέλας 1 αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα. Γυρίζετε τη μανιβέλα τουλάχιστον 2 λεπτά για να φορτίσετε το συσσωρευτή. Φορτίζετε το συσσωρευτή μετά από κάθε χρήση του φωτιστικού με μανιβέλα LED. Η απόλυτη εκκένωση ίσως προκαλέσει βλάβη στο συσσωρευτή. Μετά τη φόρτιση, κλείστε εκ 56 GR/CY

57 Χειρισμός νέου τη λαβή της μανιβέλας 1. Η λυχνία εκπέμπει για 10 λεπτά περίπου φως όταν είναι ενεργοποιημένα και τα 3 LED 2. Q Φάσεις φωτισμού Πατήστε το διακόπτη ΕΝΤΟΣ / ΕΚΤΟΣ («ON / OFF») 3, για να μεταβείτε μεταξύ των παρακάτω φάσεων φωτισμού: 1 LED 2 απλό 3 LED 2 γεμάτο 3 LED 2 αναβοσβήνει GR/CY 57

58 Καθαρισμός... / Απόρριψη Q Καθαρισμός και συντήρηση j Για τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρησιμοποιήστε ένα νωπό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση των φωτοδιόδων LED 2. Υπόδειξη: Είναι αδύνατη η αντικατάσταση του συσσωρευτή. Q Απόρριψη 58 GR/CY Η συσκευασία αποτελείται από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορείτε να τα πετάξετε στους τοπικούς χώρους ανακύκλωσης.

59 Απόρριψη Δυνατότητες για απόρριψη του αχρηστεμένου προϊόντος μπορείτε να πληροφορηθείτε από την διοίκηση της κοινότητας ή του δήμου σας. Για την προστασία του περιβάλλοντος μην αποσύρετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά αποσύρετέ το σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η αρμόδια διοίκηση της κοινότητας σας ενημερώνει σχετικά με τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας αυτών. Pb Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα! GR/CY 59

60 Απόρριψη Ελαττωματικοί ή άχρηστοι συσσωρευτές πρέπει να ανακυκλώνονται σύμφωνα με την Οδηγία 2006 / 66 / EC. Επιστρέφετε τους συσσωρευτές ή / και τη συσκευή στις προσφερόμενες υπηρεσίες συλλογής. Χαρακτηρισμός προϊόντος: Λάμπα-LED με μανιβέλα Αρ. μοντέλου: Z30693 Έκδοση: 02 / 2011 EMC 60 GR/CY

61 IAN Milomex Ltd. c/o Milomex Services Hilltop Cottage Barton Road Pulloxhill Bedfordshire MK45 5HP UK by ORFGEN Marketing Last Information Update Stanje informacija Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών: 01 / 2011 Ident.-No.: Z

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

IAN 94381. Φωτιστικό LED. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας LED Multi-Function Light LED Multi-Function Light Operation and Safety Notes Φωτιστικό LED Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας IAN 94381 94381_liv_BS_LED_Taschenlampe_cover_GB_CY.indd 4 24.09.13 09:59 GB

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PET 25 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ЕЛЕКТРО-ТАКЕР Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка

VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка VC8040XTR Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 93498 CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 14.4 A1 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното ръководство

Διαβάστε περισσότερα

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt

FOOD MILL ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ Z15900 7 HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ CH PASSIERMÜHLE. 66231/11 CB 7 Z15900 Manual, Size:A5, 8 pt GB FOOD MILL HR PASIRKA RO SITĂ PENTRU PASAT BG МЕЛНИЧКА ЗА ПАСИРАНЕ GR CY ΜΎΛΟΣ ΑΛΈΣΜΑΤΟΣ DE CY AT CH PASSIERMÜHLE Z15900 7 66231 CB 7 Manual_re.indd 1 6/7/2011 4:07:46 PM Scope of delivery / Opseg isporuke

Διαβάστε περισσότερα

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

VC1120. Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ VC1120 Vacuum cleaner Ηλεκτρική σκούπα Електрическа прахосмукачка GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH SAFETY INSTRUCTIONS When using your vacuum, basic safety

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1

SVC608. Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 SVC608 Stick Vacuum cleaner 2 in 1 Ηλεκτρική σκούπα stick 2 σε 1 Прахосмукачка стик 2 в 1 GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH 1 1. Upper handle 2. Handle folding

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual

IAN 100086. CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4. CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual CORDLESS DRILL PABS 18-Li B4 CORDLESS DRILL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual АКУМУЛАТОРЕН ПРОБИВЕН ВИНТОВЕРТ Инструкции за обслужване и безопасност Превод на оригиналното

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: F-727A ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 1. Καπάκι 2. Στόμιο 3. Επίπεδο νερού 4. Βάση 5. Ξεκλείδωμα καπακιού 6. Λαβή 7. Διακόπτης On/Off με ενδεικτική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης

Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device. Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης Operating instructions Multiple socket with overvoltage protection device Eγχειρίδιο οδηγιών χρήσης Πολύπριζο με διάταξη προστασίας υπέρτασης GB GR BAT Lindenstraße 35 72074 Tübingen Deutschland 0453234

Διαβάστε περισσότερα

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας

Z31431 POP-UP TENT ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ. Operation and Safety Notes. Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας POP-UP TENT Operation and Safety Notes ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΣΚΗΝΗ Υποδείξεις χειρισμού και ασφαλείας 7 Z31431 86293_rok_Wurfzelt_Cover_GB_GR.indd 4 21.01.13 14:53 GB / CY Operation and Safety Notes Page 3 GR / CY

Διαβάστε περισσότερα

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE

IAN 100042 INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 APARAT DE MĂSURARE A TEMPERATURII CU INFRAROŞU INFRARED TEMPERATURE PROBE INFRARED TEMPERATURE PROBE PTSI 9 A1 INFRARED TEMPERATURE PROBE Operating instructions ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОГРАФ Ръководство за експлоатация INFRAROT-TEMPERATUR- MESSGERÄT Bedienungsanleitung APARAT DE MĂSURARE

Διαβάστε περισσότερα

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah

Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah WWW..GR ΕΤΑΙΡΙΑ: ΟΙ. ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ Solar Laptop Charger with 2.5w/12000mah Specification Battery Type: Lithium-ion polymer battery; Battery capacity: 12000mAh/3.7V 3000mAh lithium polymer

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1

Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 PERSONAL CARE Hair & Beard Clippers SHBS 600 A1 Hair & Beard Clippers Operation and Safety Notes Κουρευτική μηχανή για μαλλιά και γένια Υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας Before reading, unfold both pages

Διαβάστε περισσότερα

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2

MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL PMFW 280 A2 MULTI-PURPOSE TOOL Operation and Safety Notes Translation of original operation manual Unealtă multifuncţională Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Traducerea instrucţiunilor

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Ελληνικά 125 www.logitech.com/support/type-s

Διαβάστε περισσότερα

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана

SWK 750SS. Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана SWK 750SS Kettle Bouilloire Βραστήρας Fierbator de apa Grejač vode Термо-кана INSTRUCTION MANUAL MODE D EMPLOI ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MANUAL DE UTILIZARE UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

VCR120WD VCR144WD VCR168WD

VCR120WD VCR144WD VCR168WD VCR120WD VCR144WD VCR168WD Rechargeable vacuum cleaner Επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Aspirateur rechargeable Aspirator fara fir, reincarcabil Usisivač na baterije Прахосмукачка със зарядно устройство GB GR

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2

EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 EL Οδηγίες Χρήσης 2 Ψυγειοκαταψύκτης RO Manual de utilizare 26 Frigider cu congelator SK Návod na používanie 49 Chladnička s mrazničkou S93820CMX2 2 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SG80H. Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SG80H Steam generator Σύστημα σιδερώματος ατμού Система за гладене с пара GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ENGLISH Important Safeguards 1. Make sure to read all the

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71

English... 2. Ελληνικά... 19. Română... 37. Български... 54. Deutsch... 71 English... 2 Ελληνικά... 19 Română... 37 Български... 54 Deutsch... 71 V 1.16 Table of Contents Trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use... 3 Package contents... 4 Technical specifications... 5 Safety

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47

English... 2. български... 17. Ελληνικά... 32. Deutsch... 47 English... 2 български... 17 Ελληνικά... 32 Deutsch... 47 V 1.33 Contents Introduction... 3 Intended use... 4 Supplied items... 4 Technical data... 5 Safety instructions... 5 Screen... 6 Operational safety...

Διαβάστε περισσότερα

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc

English...1 Ελληνικά...9. The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc. www.silvercrest.cc English...1 Ελληνικά...9 The manual is available in additional languages under www.silvercrest.cc www.silvercrest.cc English Always read this user manual before using the device for the first time and

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver

Wireless Keyboard. includes wireless mouse and USB nano receiver Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver GB GR CY Wireless Keyboard includes wireless mouse and USB nano receiver User manual and service information Ασύρματο πληκτρολόγιο-design

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 2014 e-catalog 2014 e-mail: info@greenled.gr http://www.greenled.gr Βιομηχανικός Φωτισμός Για της εσωτερικές και εξωτερικές, ειδικές, περιπτώσεις μιας αποθήκης, ενός supermarket

Διαβάστε περισσότερα

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη

SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη SmartDock for Xperia ion Οδηγός χρήστη Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του SmartDock...3 Φόρτιση του SmartDock...3 Οδηγός έναρξης...5 Διαχείριση LiveWare...5 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...5

Διαβάστε περισσότερα

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

SDHM-16D & SDHM-20D. Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ SDHM-16D & SDHM-20D Dehumidifier Αφυγραντήρας Влагоабсорбатор GB GR BG INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛΗΝΙΚΑ... 15 BG БЪЛГАРСКИ... 30 ENGLISH INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite

English... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski... 12. Românã... 23... 33. Deutsch... 57 Bitte beachten Sie die Ausklappseite RP71568-Fritteuse LB7 Seite 1 Montag, 19. Dezember 2011 2:34 14 English......................................... 2 Be sure to note the fold-out page. Hrvatski....................................... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 1:Ταυτοποίησηουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρησης Ταυτοποίησηουσίαςήμείγματος Ταυτοποίησηεταιρείας/επιχείρησης Life Technologies 5791 Van Allen Way PO Box 6482

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH

CMP-EHUB25 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH CMP-EHUB25 ETHERNET 8 PORT SWITCH 8 COMMUTATEUR ETHERNET 8 PORTS 5 ETHERNET-SWITCH MIT 8 ANSCHLÜSSEN 11 8 POORTEN ETHERNET SWITCH 14 COMMUTATORE ETHERNET A 8 PORTE 20 8-PORTOS ETHERNET-KAPCSOLÓ 17 CONMUTADOR

Διαβάστε περισσότερα

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik

Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik Electrical brewing pot Ηλεκτρικό μπρίκι Električna džezva Електрическо джезве Električni kuhalnik GB GR SR BG SLO INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ UPUTSTVO ZA UPOTREBU ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ NAVODILA

Διαβάστε περισσότερα

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER

USER MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MANUALUL UTILIZATORULUI Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ Ε Υ Ε C E S I A N GLASS PANEL HEATER Η Λ Ε E L E Κ Τ Ρ C T R Ι Κ Ε I C A Σ Σ P P L Υ Σ Κ GLASS PANEL HEATER ΓΥΑΛΙΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ÎNCĂLZITOR ELECTRIC CU PANOU STICLĂTERMOREZISTENTĂ I A N Ε Υ Ε C E S Σ Model/ Μοντέλο: G3INV-20DTW 2.000W/1.000W

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y

Washing Machine User s Manual Перална машина. Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas. Ръководство за употреба EV 5100 +Y EV 5100 +Y Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Skalbimo mašina Vartotojo vadovas Document Number 2820523295_EN / 31-01-13.(16:39) 1 Important

Διαβάστε περισσότερα

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171

LED SOLAR SPOTLIGHT. Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED. Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 LED SOLAR SPOTLIGHT Assembly, operating and safety instructions ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ-LED Οδηγίες συναρμολόγησης, χειρισμού και ασφάλειας 7 Z31171 GB / CY Assembly, operating and safety instructions Page 3

Διαβάστε περισσότερα

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

IAN 104449 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ CORDLESS IMPACT DRIVER AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 CORDLESS IMPACT DRIVER Translation of the original instructions ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА

ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ МОДУЛИРАЩИ СТЕННИ ГАЗОВИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА N Ο ΗΓΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ ΗΛΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба

Washing Machine User s Manual Перална машина. Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη. Ръководство за употреба EV 7100 + Washing Machine User s Manual Перална машина Ръководство за употреба Perilica rublja Korisnički priručnik Πλυντήριο Ρούχων Εγχειρίδιο Χρήστη Document Number 2820523376_EN / 19-02-13.(14:05) 1

Διαβάστε περισσότερα

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως

SDI/ Radii-cal. Οδηγίες χρήσεως SDI/ Radii-cal Οδηγίες χρήσεως Σας ευχαριστούµε για την αγορά της συσκευής πολυµερισµού Radii-cal LED. Το Radii-cal είναι µία ελαφριά, δυνατή συσκευή πολυµερισµού χωρίς καλώδιο, που µε την χρήση LED πολυµερίζει

Διαβάστε περισσότερα

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu

ET475MY11E 9000455841/8912. Ръководство за употреба Οδηγίες χρήσης Használati útmutató Instrucţiuni de utilizare Kullanım kılavuzu bg Ръководство за употреба......... 2 21 el Οδηγίες χρήσης................. 22 41 hu Használati útmutató.............. 42 61 ro Instrucţiuni de utilizare............ 62 81 tr Kullanım kılavuzu.................

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος B1601 (alpha)-bungarotoxin *from Bungarus Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е

{ Телефонът е заключен ƒ Активирана е функцията Бебефон. ~ Микрофонът е изключен } Функцията Свободни ръце е. Œ Свети: Сензорът за близост е Euroset 5040 Кратко ръководство Дисплей 1 2 3 4 5 6 7 Сензор за близост Бутони 1 Бутони за име 2 Бутон за автоматичен отговор* 3 Бутон Звезда / Бутон за сензора за близост* 4 Бутон Диез / Бутон за заключване

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1

ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER PHET 15 A1 ELECTRIC NAILER / STAPLER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual ELEKTRIČNA KLAMERICA Upute za posluživanje i za Vašu sigurnost Prijevod

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains

Green Marketing. στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green Marketing στον Αγροδιατροφικό κλάδο Δρ. Β. Γρούγιου Δρ. Φ. Αναστασιάδης Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές GREEN-AgriChains Green-AgriChains Info Day Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2013 Agenda Εισαγωγή Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee

η ποιότητα / quality Εγγύηση Αυθεντικότητας Authenticity Guarantee η ποιότητα / quality Η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της ΤΕΧΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΣ τεκμηριώνεται από πιστοποιητικά και μετρήσεις των μεγαλύτερων διεθνών ινστιτούτων. Όλα τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στο έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E.

Aνεμιστήρας / Fan FD-40A. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) / English (EN) FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Aνεμιστήρας / Fan FD-40A ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Οδηγίες χρήσης ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 Φαβιέρου 5, Μεταμόρφωση, 14452 Αθήνα Ελλάδα www.plaisio.gr Ο ανιχνευτής χαρτονομισμάτων Q CONNECT BANKNOTE DETECTOR MINI QCD01 είναι

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Welcome to the. of wega

Welcome to the. of wega Welcome to the world of wega POLARIS Polaris: a coffee machine with character, with heart, and able to give personality to any location. In addition to the new backlit keypad system, it also presents a

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80

Ευρυζωνικές Υπηρεσίες. Οδηγός Εγκατάστασης. VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013. www.cyta.com.cy 8000 80 80 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Οδηγός Εγκατάστασης VDSL2 Modem CE0197 37780 09/2013 www.cyta.com.cy 8000 80 80 Περιεχόμενα 1 Τι περιέχει το πακέτο 3 2 Υποδοχές 4 3 Τρόπος σύνδεσης VDSL2 modem και ηλεκτρονικού υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2

Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 Bicycle helmet SP - 33 LED-rear light SP - 2 USER MANUAL UPUTE ZA UPORABU MODUL DE UTILIZARE УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GEBRAUCHSANLEITUNG PSA 89/686/EWG DIN EN 1078 TÜV Süd Product Service GmbH,

Διαβάστε περισσότερα

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * M3R. Creating New Worlds of Light LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * M3R LED High End Power LED Μήκος Βάρος Lumen Μπαταρίες Τροφοδοσία μπαταρίας Διάρκεια φωτισμού Φωτιστική εμβέλεια 100 mm 45 g 220 lm* απόδοση): 20

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος H3570, trihydrochloride, trihydrate *10 Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1

CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW PSSA 18 A1 CORDLESS SABRE SAW Translation of the original instructions ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας AKKU-SÄBELSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 104447

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα