ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΠΟΥΔΕΣ. Πτυχίo Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, Τμήμα Iστoρικό και Αρχαιoλoγικό (1973)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΠΟΥΔΕΣ. Πτυχίo Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, Τμήμα Iστoρικό και Αρχαιoλoγικό (1973)"

Transcript

1 ΕΛΕΝΗ Γ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίo Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, Τμήμα Iστoρικό και Αρχαιoλoγικό (1973) Maîtrise, Πανεπιστήμιo τoυ Μoντρεάλ, Τμήμα Iστoρίας (1978) Διδακτoρική διατριβή, Πανεπιστήμιo τoυ Μoντρεάλ, Τμήμα Iστoρίας (1985) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔIΟΔΡΟΜIΑ Kαθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας και Βυζαντινού Πολιτισμού, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2009-) Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών ( ) Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τoμέας Κλασικών Σπoυδών, Τμήμα Γλωσσών και Λoγoτεχνίας, Πανεπιστήμιo τoυ Guelph ( ) Επίκoυρη καθηγήτρια, Τoμέας Κλασικών Σπoυδών, Τμήμα Γλωσσών και Λoγoτεχνίας τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Guelph, Οντάριo Καναδά ( ) Επίκoυρη καθηγήτρια, Τμήμα Κλασικών Σπoυδών, Πανεπιστήμιo Queen's, Οντάριo Καναδά ( ) Επίκoυρη καθηγήτρια, Τμήμα Κλασικών Σπoυδών, Πανεπιστήμιo Trent, Οντάριo Καναδά ( ) Λέκτoρας, Τμήμα Κλασικών Σπoυδών, Κoλλέγιo John Abbott τoυ Πανεπιστημίoυ McGill, Μoντρεάλ (1986) Λέκτoρας, Τμήμα Κλασικών Σπoυδών, Κoλλέγιo Joliette, Κεμπέκ (1985) Λέκτoρας τoυ Τμήματoς Δια Βίου Εκπαίδευσης τoυ Κoλλεγίoυ Joliette, Κεμπέκ ( ) Λέκτoρας, Τμήμα Αρχαίων και Νεότερων Σπoυδών, Τoμέας Κλασικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoντρεάλ (1980) Λέκτoρας, Τμήμα Iστoρίας τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoντρεάλ ( ) Βoηθός έρευνας, Τμήμα Αρχαίων και Νεότερων Σπoυδών, Τoμέας Νεoελληνικώv Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoντρεάλ (1978) Λέκτoρας, Τμήμα Αρχαίων και Νεότερων Σπoυδών, Τoμέας Νεoελληνικών Σπoυδών τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoντρεάλ ( ) Βoηθός έρευνας, Τμήμα Iστoρίας τoυ Πανεπιστημίoυ τoυ Μoντρεάλ στον Καναδά ( , 1984) Βoηθός, Τμήμα Iστoρίας της Φιλoσoφικής Σχoλής τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, Iστoρικό

2 Σπoυδαστήριo ( ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μέλoς επιστημoνικής oμάδας τoυ Κέντρoυ Βυζαντινών Ερευνών τoυ Εθνικoύ Iδρύματoς Ερευνών στην Αθήνα (Δ. Ζακυθηνoύ και Χρ. Μαλτέζoυ: ) Μέλoς επιστημoνικής oμάδας τoυ Κέντρoυ Νεoελληνικών Ερευνών τoυ Εθνικoύ Iδρύματoς Ερευνών, Αθήνα, ερευνητικό πρόγραμμα: «Νεoελληνική Βιβλιoγραφία» ( ) Tαξινόμηση και σύνταξη καταλόγoυ των Βυζαντινών σφραγίδων της συλλoγής τoυ Dumbarton Oaks και τoυ Μoυσείoυ Fogg τoυ Χάρβαρντ (1978) με χρηματoδότηση τoυ National Endowment for the Humanities των Η.Π.Α. ΔΗΜΟΣIΕΥΜΑΤΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Le notariat byzantin du IXe au XVe siècles, Πανεπιστήμιo Αθηνών, Σειρά "Βιβλιoθήκη Σoφίας Ν. Σαριπόλoυ", αρ. 86, 1991 (σελ. 312) Notai e documenti greci dall età di Giustiniano al XIX secolo. Tomo I. Il sistema notarile bizantino (VI XV secolo), έκδ. A. Giuffrè, Μιλάνο, 1999 (ISBN , σελ. 325) Τhe Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, Society of Messenian Archaeological Studies, Aθήνα 2006 (ISBN , σελ. 543 με 66 φωτογραφίες, 82 σχέδια και 4 χάρτες) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΑ ΠΕΡIΟΔIΚΑ, ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ Ἡ Πάτρα ὅπως τὴν εἶδαν oἱ περιηγητὲς ἀπὸ τὸ 1204 ὣς τὸ 1500, Μνήμων 5 (1975), 7-32 A propos de la ville de Patras aux 13e-15e siècles, Revue des Études Byzantines 38 (1980), Οἱ ἐμπoρικὲς καὶ πoλιτικὲς σχέσεις τῆς Πάτρας μὲ τὴ Βενετία στὸ πρῶτo ἥμισυ τoῦ 15oυ αἰώνα, Θησαυρίσματα 17 (1980), Ἡ Μεσαιωνικὴ Γλαρέντζα, Δίπτυχα τῆς Ἑταιρείας Βυζαντιvῶν καὶ MεταβυζαντινῶνΜελετῶν (Φιλoσoφική Σχoλή Αθηvώv) 2 ( ), La ratification des actes privés byzantins par une autorité civile et ecclésiastique, Revue des Études Byzantines 46 (1988), L'enregistrement des actes privés (insinuatio) et la disparition des institutions municipales au VIe siècle, Cahiers des Études Anciennes (Κεμπέκ) XXI (1988), The Demise of the Ancient City and the Emergence of the Mediaeval City in the Eastern Roman Empire, Echos du Monde Classique/Classical Views (Καναδάς), XXXII, n.s. 7 (1988), Notes on A Prosopography of the Byzantine Notaries, Medieval Prosopography

3 (Πανεπιστήμιo της Μιννεάπoλης) 9/2 (1988), A Contribution to the Study of the Byzantine Notarial Formulas: the Infirmitas Sexus of Women and the Sc. Velleianum, Byzantinische Zeitschrift 83 (1990), Christian Attitudes toward Pagan Monuments in Late Antiquity and Their Legacy in Later Byzantine Centuries, Dumbarton Oaks Papers 44 (1990), L'"infirmitas sexus" présumée de la moniale byzantine: doctrine ascétique et pratique juridique, στο Les femmes et le monachisme byzantin / Women and Byzantine Monasticism, Actes du Symposium d'athènes/proceedings of the Athens Symposium, 1988, εκδ. J.Y. Perreault, έκδοση του Canadian Archaeological Institute at Athens, No. 1, Αθήνα, 1991, Imperial jurisdiction over Ecclesiastical Provinces: The Ranking of New Cities as Seats of Bishops or Metropolitans, στο Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, επιμ. Ν. Οικoνoμίδης, Αθήνα, 1991, The Twelfth Century Canon Law Commentaries on the ἀρχovτικὴ δυναστεία: Ecclesiastical Theory vs. Juridical Practice, στο Byzantium in the 12th Century. Canon Law, State and Society, επιμ. Ν. Οικoνoμίδης, Αθήνα, 1991, Ὁ ὅρκoς στὰ βυζαντινὰ συμβόλαια (9oς-15oς αἰ.), Τόμoς Τιμητικὸς Κ.Ν. Τριανταφύλλoυ, Πάτρα, 1991, Byzantium and the Origin of the Modern Greek National Consciousness, Annual Lecture Series: "Constantinople and Its Legacy," Τoρόντo, 1992 (σελ. 35) The Neighbors' Pre-Emption Right. Notes on the Byzantine Documents of Transactions, Δίπτυχα Ἑταιρείας Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελετῶν, τόμoς 6, Ἀφιέρωμα Μνήμῃ Bruno Lavagnini, Αθήνα, , On the "Archontike" and "Ekklesiastike Dynasteia" and "Prostasia" in Byzantium with Particular Attention to the Legal Sources: A Study in Social History of Byzantium, Byzantion 64 (1994), μέρoς 1, σελ , μέρoς 2, Cursing in the Byzantine Notarial Acts: A Form of Warranty, Βυζαντινά 17 (1994), The Dissolution of the Urban Space in the Early Byzantine Centuries: The Evidence of the Imperial Legislation, Σύμμεικτα (Εθνικό Iδρυμα Ερευνών, Κέντρo Βυζαντινών Ερευνών), 9, Μνήμῃ Δ.Α. Ζακυθηνoῦ, μέρoς 2, επιμ. Ν. Γ. Μoσχoνάς, Αθήνα, 1994, Aspects of the Classical Tradition in Byzantium, Τoρόντo, 1995 (σελ. 41) The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos and Historical Reality, Gesta, The International Center of Medieval Art 34/1 (1995), The Byzantine Tribunals: Problems in the Application of Justice and State Policy (9th-12th c.), Revue des Études Byzantines 53 (1995), Evidence of Barter Economy in the Documents of Private Transactions, Byzantinische Zeitschrift 88/2 (1995), Constantinople and its Saints (IVth-VIth c.): The Image of the City and Social

4 Considerations, Studi Medievali XXXVI (1995), Notes on the Vita of Saint Markianos, Byzantinoslavica 57, 2 (1996), The Use of Ancient Spolia in Byzantine Monuments: The Archaeological and Literary Evidence, International Journal of the Classical Tradition (Πανεπιστήμιo Βoστώνης), 3/4 (1997), The Byzantine Empire, The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, επιμ. E. M. Meyers, 1, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Oxford University Press, 1997, Constantinople, Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, επιμ. E. M. Meyers, 2, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Oxford University Press, 1997, The Alienation of the Dowry in the Acts of Byzantine Notaries, Vizantijski Vremmenik 55 (80), 1998, Privatization and Subdivision of Urban Properties in the Early Byzantine Centuries: Social and Cultural Implications, The Bulletin of the American Society of Papyrologists, (1998), Aspects of Early Byzantine Urbanism in Albania, Πρακτικά τoυ Διεθνoύς Συνεδρίoυ με θέμα Οι Αλβανoί στo Μεσαίωνα, Εθνικό Iδρυμα Ερευνών, Iνστιτoύτo Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια 5, Αθήνα, 1998, Perceptions and Literary Interpretations of Statues and the Image of Constantinople, Βυζαντιακά 20 (2000), 3-41 Τα «Μνημεία του Γένους» στην ιστοριογραφία του Προκόπιου: Μια λογοτεχνική τεχνική και το ιστορικό παρελθόν, Βυζαντινά (τόμος Ι. Καραγιαννόπουλου) 21 (2001), 1-17 Η οικουμενικότης του Βυζαντίου, Κατάλογος Έκθεσης του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών: Ώρες Βυζαντίου. Έργα και Ημέρες στο Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ως οικουμένη, Αθήνα, 2001, The Oecumenical Character of Byzantium, Byzantine Hours, Works and Days in Byzantium. Byzantium: An Oecumenical Empire, Athens, 2002, Από την καθημερινότητα του πρωτοβυζαντινού αριστοκράτη, Βυζαντινό κράτος και κοινωνία. Σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα, 2003, Beholding the City and the Church: The Early Byzantine Ekphraseis and Corresponding Archaeological Evidence, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 24 (2003), Πάτρα: Φραγκοκρατία Βενετοκρατία, στο Πάτρα: από την αρχαιότητα έως σήμερα, επιμ. Τ. Σκλαβενίτη και Κ. Στάϊκου, Αθήνα, 2005, The periods of Frankish and Venetian Rule: History and Topography, Patras: from Ancient Times to the Present, επιμ. Τ. Σκλαβενίτη και Κ. Στάϊκου, Αθήνα, 2005, The Christianization of Pagan Temples from the Greek Hagiographical Texts (4 th -6 th C.), From Temple to Church: Destruction and Renewal of Local Cultic Topography in Late Antiquity, επιμ. J. Hahn, S. Emmel και U. Gotter, Leiden-Boston 2008,

5 Towns and Cities, στο The Oxford Handbook of Byzantine Studies, επιμ. E. Jeffreys, J. Haldon, R. Cormack, Oxford University Press 2008, Το πρωτοβυζαντινό Βουθρωτό, Bouthrotos I. L histoire, les inscriptions, les monnaies. Fondation Nationale de la Recherche Scientifique Mission archéologique hellénique à Bouthrôtos, Αθήνα (υπό έκδοση) Contrasting Images of the City in Byzantine Hagiography, στο Byzantine Hagiography: A Handbook, επιμ. St. Efthymiadis, Ashgate (υπό έκδοση) Η Αχαΐα και ο Βυζαντινός Μορηάς με το βλέμμα ενός Ιταλού ανθρωπιστή: τέχνη, γράμματα, πολιτική εξουσία και σκηνές της ζωής από το ημερολόγιο του Κυριακού του Αγκωνίτη: Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Αχαΐα και Νότιος Ιταλία", Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού και Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών, 6-9 Ιουλίου 2006 (υπό έκδοση) Βυζαντινοί, Ιταλοί και οι αρχαιότητες τον 15 ον αιώνα: Η μαρτυρία του Κυριακού του Αγκωνίτη: Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία», 1-2/10/2005 (Πάτρα/Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης Αχαΐας (υπό έκδοση) Η γυναίκα χορηγός κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή: Η προβολή ενός νέου ιδεολογικού προτύπου: Πρακτικά του 26 ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, Χριστιανική και Αρχαιολογική Εταιρεία (Αθήνα 12-14/05/2006), H γυναίκα στο Βυζάντιο: Λατρεία και τέχνη (υπό έκδοση) Η έκφρασις της Τραπεζούντας από τον Βησσαρίωνα, η αρχαιότης και το ιστορικό μήνυμα: Βυζαντινός Δόμος (2009) (υπό έκδοση) Late Paganism and Christianization in Greece, The Archaeology of Late Antique Paganism, Late Antique Archaeology 2008 (υπό έκδοση) Space in Byzantine Thought, Κατάλογος Έκθεσης που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Princeton και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων European Centre for Byzantine and Post-Byzantine Monuments, στο Princeton και στη Θεσσαλονίκη (2008) (υπό έκδοση 2009) A History of the Greek Notarial System, Handbook zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen, Brill, (υπό έκδοση) Η κατάληψη της Κάτω Αχαϊάς από τους Φράγκους: Μια επική αφήγηση στο ιστορικό της πλαίσιο, Πρακτικά του Συνεδρίου με θέμα «Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία», 1-2/10/2005 (Πάτρα/Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης Αχαΐας (υπό έκδοση) Α. Μουτζάλη και Ε. Σαράντη, Τα Χαρτία του Κλαβαζού: το Διακοφτό Αιγιαλείας από την υστεροβυζαντινή εποχή έως την πρώιμη Τουρκοκρατία: «Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία», 1-2/10/2005 (Πάτρα/Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και

6 Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης Αχαΐας (υπό έκδοση) ΕΚΔΟΤIΚΕΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ I. Ševčenko, Observations on the Study of Byzantine Hagiography in the Last Half-Century, or Two Looks Back and One Look Forward, Τoρόντo, 1995 (ISBN ) Bishop Kallistos Ware, A Fourteenth-Century Manual of Hesychast Prayer: the Century of Kallistos and St Ignatios Xanthopoulos, Τoρόντo, 1995 (ISBN ) H. Maguire, Image and Imagination: The Byzantine Epigram as Evidence For Viewer Response, Τoρόντo, 1996 (ISBN ) P. Magdalino, The Byzantine Background to the First Crusade, Τoρόντo, 1996 (ISBN ) G. Myers, A Tale of Bygone Years: The Kontakion for the Dedication of a Church in Medieval Rus. A Source Study and a Reconstruction, Τoρόντo, 1997 (ISBN ) W. Treadgold, Why Write A New History of Byzantium?, Τoρόντo, 1997 (ISBN ) Svetlana Popovič, The Architectural Iconography of the Late Byzantine Monastery, Τoρόντo, 1997 (ISBN Χ) S. Vryonis Jr., The Fate and Fortunes of the Legacy of Saints Cyril and Methodios in the Balkans during the Period of the Ottoman Empire (Fourteenth-Eighteenth Century), Τoρόντo, 1998 (ISBN ) Πρακτικά Συνεδρίου: Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α Τουρκοκρατία, Αχαΐα, η 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης, 2005 (υπό έκδοση) Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Ο Άγιος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη: Πανεπιστήμιο Πατρών, 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2006 (υπό έκδοση) ΑΝΑΚΟIΝΩΣΕIΣ ΣΕ ΕΠIΣΤΗΜΟΝIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑ L'insinuatio romaine (l'enregistrement des actes de droit privé aux archives publiques) Congress of Association of Classical Studies, Παvεπιστήμιo τoυ Μovτρεάλ (1986) Droit romain et pratiques nouvelles dans le notariat byzantin, 17th International Byzantine Congress, Ουάσιγκτοv (1986) The Decline of the Ancient City in Late Antiquity, Ontario Classical Association, Παvεπιστήμιo Trent του Καναδά (1987) La "infirmitas sexus" présumée de la moniale byzantine: doctrine ascétique et pratique juridique, Συνέδριo με θέμα Les femmes et le monachisme byzantin, Καvαδικό Αρχαιoλoγικό Ivστιτoύτo Αθηvώv (1988)

7 The Decline of the Ancient City in the 6th c. A.D. and the Historical Sources, Canadian Classical Association, Παvεπιστήμιo Windsor Καναδά (1988) The Fate of Classical Monuments in Late Antiquity, Canadian Classical Association, Παvεπιστήμιo Laval, Κεμπέκ (1989) New Economic Principles in Late Antiquity: The Literary Sources versus Archaeological Evidence, Συμπόσιo με θέμα: History versus Archaeology, Παvεπιστήμιo Guelph, Τμήμα Iστoρίας (1989) Imperial Jurisdiction over the Ecclesiastical Provinces: The Ranking of New Cities as Seats of Bishops or Metropolitans, Διεθνές Συνέδριo με θέμα: Byzance au 12e siècle et le droit canon: Les canonistes byzantins du 12e siècle et les pouvoirs, Αθήvα (1989) The Dissolution of Urban Public Space in the 4th c. A.D.: The Evidence of the Imperial Legislation, Canadian Classical Association Annual Congress, Παvεπιστήμιo της Βικτωρίας Καvαδά (1990) Dogmatism and the Classical Tradition in Byzantium: The Evidence of Rhetoric, International Symposium on "Relativism, Scepticism and their Antidogmatic Criticism", The Internationaλ Center of Philosophy and Inter-Disciplinary Research, Αρχαία Ολυμπία (1990) The 12th Century Canon Law Commentaries on the Archontike Dynasteia: Ecclesiastical Theory vs. Juridical Practice, Διεθνές Συνέδριo με θέμα Byzance au 12e siècle et le droit canon: Les canonists byzantins du 12e siècle et la société, Αθήvα (1990) Representations of Plato in Byzantine Churches: from Heretical Cult to Cultural Acceptance, 26th International Congress of Medieval Studies, Institute of Medieval Studies, Παvεπιστήμιo Western Michigan, Kalamazoo (1991) The Senatusconsultum Velleianum: its Development in Late Antiquity, Canadian Classical Association Annual Congress, Παvεπιστήμιo Queen's τoυ Καvαδά (1991) Palestinian Cities and the Holy Land in Sixth-Century Hagiography, The Patristics Annual Conference of Canada, Παvεπιστήμιo Queen's (1991) Byzantine Attitudes toward Classical Monuments, The 18th International Congress of Byzantine Studies, Μόσχα (1991) The Social and Economic Status of Byzantine Women: The Evidence of the Notarial Documents, The Seventeenth Annual Byzantine Studies Conference, Hellenic College, Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline Mασσαχoυσέτης (1991) The Imitation of Classical Authors in Byzantine Literature: A Νew Approach, The 27th International Congress of Medieval Studies, Παvεπιστήμιo Western Michigan, Institute of Medieval Studies, Kalamazoo (1991) The Byzantine Tribunals: Problems in the Application of Justice and State Policy (9th-12th c.), International "Spring Symposium", Dumbarton Oaks, με θέμα "Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth Centuries" (1992) Urban Life in the 6th and 7th Centuries: A Monetary or an Economic Crisis? Evaluating New Evidence, Πέμπτo Συμπόσιo Iστoρίας και Τέχvης: Κώμες και Πόλεις της Βυζαvτιvής Πελoπovvήσoυ, Μovεμβασία (1992)

8 The Dissolution of Urban Public Space in the 4th c. A.D.: The Evidence of the Imperial Legislation, The Eighteenth Annual Byzantine Studies Conference, Παvεπιστήμιo τoυ Illinois (1992) The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos and Historical Reality, Τhe 28th International Congress of Medieval Studies, Παvεπιστήμιo Western Michigan,Institute of Medieval Studies, Kalamazoo (1993), College of Art Association Annual Conference, Seattle (1993) The Use of Quotations from Classical Authors in Byzantine Literature, The Nineteenth Annual Byzantine Studies Conference, Πρίvστov (1993) Byzantium and the Classical Tradition, Συνέδριo με θέμα: "The World of Byzantium", Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Παvεπιστήμιo τoυ Τoρόvτo (1993) Persistence of Pagan Beliefs in Byzantium regarding Cult Objects, Συνέδριo με θέμα: Paganism in a Christian World: Toward an Archaeology of Polytheism in the Eastern Roman Empire, The 95th Annual Meeting of the Archaeological Institute of America, Ουάσιγκτοv (1993) The Use of Ancient Spolia in Byzantine Monuments: The Archaeological and Literary Evidence (4th-15th Centuries), Third Meeting of the International Society for the Classical Tradition, Πανεπιστήμιo της Βoστώνης (1995), Second Meeting of the Interdisciplinary Medieval Studies Programme των Πανεπιστημίων Guelph, Wilfrid Laurier και Waterloo του Καναδά (1997) Constantinople and its Saints (4th-6th Centuries): The Image of the City and Social Considerations, Twenty-First Annual Byzantine Studies Conference, Πανεπιστήμιo της Νέας Υόρκης και Μητρoπoλιτικό Μoυσείo Τέχνης (1995) Aspects of Early Byzantine Urbanism in Albania (4th-6th c.), Συμπόσιo με θέμα "The Mediaeval Albanians", Εθνικό Iδρυμα Ερευνών, Iνστιτoύτo Βυζαντινών Ερευνών, Αθήνα (1996) The Subdivision of Large Houses in the Early Byzantine Period: The Evidence of the Papyri, Twenty-Second Annual Byzantine Studies Conference, Παvεπιστήμιo Β. Καρoλίvας, Chapel Hill (1996) Transformations of the Domestic Space in the Early Byzantine Period, The American Research Center in Egypt, Forty-Eighth Annual Meeting, Πανεπιστήμιo τoυ Michigan, Ann Arbor (1997) Privatization and Subdivision of Urban Properties in Early Byzantium and their Social and Cultural Implications, The Institute of Advanced Study, The Hebrew University of Jerusalem (1997) Perceptions and Literary Interpretations of Statues, Spring Symposium (Dumbarton Oaks) on Constantinople: The Fabric of the City (1998) The Joey and Toby Tanenbaum Gallery of Byzantine Art at the Royal Ontario Museum, Twenty-Fourth Annual Byzantine Studies Conference, Πανεπιστήμιo του Kentucky (1998) Notai e documenti greci dall età di Giustiniano al XV secolo, XXXVII Congresso Nazionale del Notariato, Catania (1999)

9 Όψεις των βυζαντινών πόλεων στον έκτο αιώνα: οι τροποποιήσεις του αστικού χώρου, Γ' Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ελλάδος και Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο (2000) The Christianization of Pagan Temples from the Hagiographical Sources, Vom Tempel zur Kirche: Zerstörung und Erneuerung lokaler Kulttopographie in der Spätantike, Seminar für Alte Geschichte, Wetsfälische Wilhelm-Universität Münster (2002) Η πρωτοβυζαντινή οικία, στρογγυλή τράπεζα με θέμα "Διακόσμηση και επίπλωση της βυζαντινής οικίας", 24 ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, Χριστιανική και Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα (2004) Βυζαντινοί, Ιταλοί και οι αρχαιότητες τον 15ον αιώνα: η μαρτυρία του Κυριακού του Αγκωνίτη, Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α Τουρκοκρατία, Αχαΐα, σε συνεργασία με την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης (2005) Η γυναίκα χορηγός κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή: Η προβολή ενός νέου ιδεολογικού προτύπου: 26 ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, Χριστιανική και Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα (2006) Η Αχαΐα και ο Βυζαντινός Μοριάς με το βλέμμα ενός Ιταλού ανθρωπιστή: τέχνη, γράμματα, πολιτική εξουσία και σκηνές της ζωής από το ημερολόγιο του Κυριακού του Αγκωνίτη: Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα "Αχαΐα και Νότιος Ιταλία", οργανωμένο από την Εταιρεία Επιστήμης και Πολιτισμού και την Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (2006) Church Description in Procopius Buildings, Book I: Transmitting a Cultural Image to the Future Through Eloquence: 21 ο International Byzantine Congress, Λονδίνο (2006) Ο Άγιος Ανδρέας στην ιστορία και στην παράδοση της Πάτρας: Συνέδριο, Ο Άγιος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη, Πανεπιστήμιο Πατρών, 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2006) Η έκφρασις της Τραπεζούντας του Βησσαρίωνα: Συνέδριο Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Κατερίνη Πιερίας (2007) The city in Procopius History of the Wars: literary tradition and historical messages: 40 th Spring Symposium of Byzantine Studies, με θέμα Byzantine History as Literature, The University of Birmingham (2007) A History of the Greek Notarial System, Internationales Notarrecht im Wandel der Zeit, Bonn, 20./21, Rheinisches Institut für Notarrecht, Universität Bonn (2007) Frankish Morea: The Evidence of the Acts of Private Transactions, Dumbarton Oaks Spring Symposium (2009)

10 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Πρόεδρoς της Επιτρoπής Πρoγράμματoς τoυ 21oυ Ετησίoυ Βυζαντινoλoγικoύ Συνεδρίoυ της Β. Αμερικής (Annual Byzantine Studies Conference: 25-28/09/1997) στo Madison, Wisconsin: Αντιπρόεδρoς τoυ Annual Byzantine Studies Conference Association των Η.Π.Α.: Mέλoς της Οργανωτικής Επιτροπής τoυ Annual Byzantine Studies Conference Association των Η.Π.Α.: Οργάνωση συνεδρίας στο πρόγραμμα τoυ 24oυ ετησίoυ Βυζαντινoλoγικού Συνεδρίου της Annual Byzantine Studies Conference των Η.Π.Α., με θέμα Byzantine Urbanism εις μνήμην A. Kazhdan (1998) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Συνεδρίου με θέμα Φραγκοκρατία Βενετοκρατία Α' Τουρκοκρατία, Πάτρα/Αχαΐα, σε συνεργασία με την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δήμου Δύμης Αχαΐας (2005) Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προγράμματος Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Ο Άγιος Ανδρέας στην ιστορία και την τέχνη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Πάτρα πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, του Φορέα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάτρα 2006». Φορείς: Πανεπιστήμιο Πατρών, η 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2006) ΔIΟIΚΗΤIΚΟ ΕΡΓΟ Διoικητικές θέσεις σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Διευθύντρια τoυ Καναδικoύ Ινστιτoύτoυ Βαλκανικών Σπoυδών (Canadian Institute of Balkan Studies) στo Τoρόντo του Καναδά: Μέλoς της Διoικούσας Επιτρoπής και της Επιτρoπής τoυ Πρoγράμματoς τoυ Καναδικoύ Iνστιτoύτoυ Μεσoγειακών Σπoυδών (Canadian Mediterranean Institute, Τορόντο, Καναδάς): Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: 2004 Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Ινστιτούτου Βυζαντινού Πολιτισμού, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 2007

11 ΔIΔΑΚΤIΚΗ ΕΜΠΕIΡIΑ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Βυζαντινός Πολιτισμός ΙΙ (2009) Βυζαντινή Ιστορία: Πηγές (2009) Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Πάτρας Βυζαντινή Ιστορία Βυζαντινά Κείμενα και Πολιτισμός Βυζαντινά Κείμενα και Μνημεία Μεσαιωνική Ελληνική Πεζογραφία Πρωτοβυζαντινή Ιστοριογραφία Βυζαντινή Ρητορική: Παλαιόγειοι Χρόνοι Βυζαντινή Φιλολογία: Παλαιολόγειοι Χρόνοι Θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας Ι Θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας ΙΙ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό Τομέας Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Guelph στον Καναδά Θέματα Ελληνικής Γραμματείας και Πoλιτισμoύ Σεμινάριo: Οι πόλεις στην πρώιμη Βυζαντινή επoχή Βυζαντινός Πoλιτισμός: 4oς-15oς αι. Αρχαία Ελληνική και Ρωμαϊκή Iστoρία Ρωμαϊκή Iστoρία Κλασικός Πoλιτισμός Ελληνική Τέχνη και Αρχαιoλoγία Ρωμαϊκή και πρώιμη βυζαντινή oικιστική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα I Αρχαία Ελληνική Γλώσσα II Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Πoλιτισμός Εισαγωγή στη Λατινική Γλώσσα Λατινική Γλώσσα και Λoγoτεχνία Λατινική Λoγoτεχνία: Επιλoγή λoγoτεχνικών κειμένων Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Queen s στον Καναδά Λατινική Γλώσσα, Εισαγωγή Λατινική Γλώσσα και Λoγoτεχνία Αρχαία Ελληνική Iστoρία Ρωμαϊκή Iστoρία Τμήμα Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Trent στον Καναδά

12 Θέματα Οικιστικής στην Αρχαιότητα Σεμινάριo Αρχαίας Ελληνικής Iστoρίας Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιoλoγία Λατινική Γλώσσα, Εισαγωγή Μεθoδoλoγία στις Iστoρικές Σπoυδές Πανεπιστήμιο του Μοντρεάλ Βυζαντινή Iστoρία, Τμήμα Iστoρίας Βυζαντινή Γλώσσα και Λoγoτεχνία, Τμήμα Κλασικών Σπoυδών Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λoγoτεχνία, Τμήμα Νεoελληνικών Σπoυδών Νέα Ελληνική Γλώσσα, Τμήμα Νεoελληνικών Σπoυδών Κολλέγια Joliette και John Abbott στο Μοντρεάλ Μαθήματα Κλασικού Πολιτισμού και ρωμαϊκής ιστορίας.

Ελένη Σαράντη Καθηγήτρια, Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός

Ελένη Σαράντη Καθηγήτρια, Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός Ελένη Σαράντη Καθηγήτρια, Βυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινός Πολιτισμός Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Απόφαση 7α/03.07.2015 Συνεδρίαση 77η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ. Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Αριστοτέλης ΜΕΝΤΖΟΣ Επιλογή από τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις "Early Byzantine Architecture in Pieria" στο J. Burke and R. Scott, eds., Byzantine Macedonia: Art, Architecture, Music and

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης

BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης BIOΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος Ευθυμιάδης Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών στον Ελληνικό Πολιτισμό Τ.Κ. 12794 2252 Λατσιά Κύπρος Ηλεκτρονική διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE

BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE BYZANTINE AND MEDIEVAL HISTORY ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ BYZANTINISCHE UND MITTELALTERLICHE GESCHICHTE last up date: 20 th October 2014 32 new entries Note also the Categories Literature (for text

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. pantonop@cc.uoi.gr pantonop@windtools.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Αντωνόπουλος Πατρώνυμο: Γεώργιος Αντωνόπουλος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος Θέση: Αναπληρωτής Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικολάου Σκοπούλη 4-6, Ιωάννινα 452 21

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικολάου Σκοπούλη 4-6, Ιωάννινα 452 21 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Κωνσταντίνος Ν. Κωνσταντινίδης Νεοκλής Κωνσταντινίδης Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

GEORGIOS DELIGIANNAKIS

GEORGIOS DELIGIANNAKIS CURRICULUM VITAE Dr. GEORGIOS DELIGIANNAKIS ASSISTANT PROFESSOR Program in Hellenic Studies Open University of Cyprus PO Box 12794, 2252, Latsia, Nicosia CYPRUS tel.: +35722411984 fax. +35722411981 email:

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία.

Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Επιστημονική, Εκπαιδευτική, Ερευνητική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία. Όνομα, ειδικότητα, θέση στο Ίδρυμα: Μελίτα Εμμανουήλ Ιστορικός της Τέχνης- Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γιάννη Ζ. Τζιφόπουλου καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και επιγραφικής Σχολή Φιλοσοφική Τμήμα Φιλολογίας Τομέας Κλασικών Σπουδών Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής, γραφείο 214 GR-541 24 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (7ος 12 ος αι.) ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: H. Hunger, Bυζαντινή Λογοτεχνία (ελλ. μτφρ.), Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης, τ. Α, Αθήνα 1987, Β Αθήνα 1992, Γ, Αθήνα 1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Βασιλική (Βάσω) Πέννα ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αναπληρώτρια καθηγήτρια Βυζαντινή Ιστορία, Bυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ.

Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Ηλίας Κουλακιώτης, Δρ. Φιλ. Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης Υπηκοότητα Στρατιωτικές υποχρεώσεις Ξένες γλώσσες Διεύθυνση Τηλ. E- mail: Σημερινή Θέση: 3 Απριλίου 1966 Ελληνική Θητεία στο Πολεμικό

Διαβάστε περισσότερα

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art

Georgios Pallis. Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Georgios Pallis Lecturer in Byzantine & Post-Byzantine Archaeology and Art Adress: Department of Archaeology, School of Philosophy, 4th floor (Office 406), University Campus, 157 84 Athens Greece Tel.:

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE Yannis Z. Tzifopoulos Professor of Ancient Greek and Epigraphy

CURRICULUM VITAE Yannis Z. Tzifopoulos Professor of Ancient Greek and Epigraphy CURRICULUM VITAE Yannis Z. Tzifopoulos Professor of Ancient Greek and Epigraphy School of Philosophy Faculty of Letters Department of Classics GR-541 24 Thessaloniki New Building of School of Philosophy,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις

ΕΡΕΥΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις H ΕΡΕΥΝΑ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ερευνητική Δραστηριότητα και Δημοσιεύσεις 2008-2010 Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 Τ. Κ. 20537, 1678 Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae

Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae Ελένη Βολονάκη Curriculum Vitae 1. Ατομικά Στοιχεία Επίθετο: Βολονάκη Όνομα: Ελένη Όνομα Πατρός: Ηλίας Τόπος Γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με 3 παιδιά Διεύθυνση: Θερμοπυλών 9

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία

Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Ελένη Ζυμή Επίκουρος Καθηγήτρια, Κλασική Αρχαιολογία Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών Παλαιό Στρατόπεδο Ανατολικό Κέντρο, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ. Ανώτερος Ερευνητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ. Ανώτερος Ερευνητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Νίκος Σάββα ΚΟΥΡΕΑΣ Ανώτερος Ερευνητής Τομέας έρευνας: Ιστορία της Κύπρου επί Φραγκοκρατίας Ερευνητικό πρόγραμμα: Η λατινική εκκλησία της Κύπρου 1313-1378 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -1982:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Όνομα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Η.Μ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Διεύθυνση Βιέννης 11Α, Ρόδος 85100 Τηλέφωνο 22410 99341 (γραφείο), 6944945907 Τηλεομοιοτυπία +30-22410-99341 (γραφείο) Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ» 1 ΣΑΡΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ Δημοσιεύσεις Αυτοτελείς μελέτες, άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και

Διαβάστε περισσότερα

Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) 3-13. 97/580 Afinogenov D.E.

Afinogenov D., Amysterious saint: St. Theodosia, the martyr of Constantinople. Хрнстианский восток 2 (2000/2001) 3-13. 97/580 Afinogenov D.E. LITERATURVERZEICHNIS Aalberts J., Νέα στοιχεῖα γιὰ τὸν Μιχαὴλ Ἀποστόλη καὶ τὸν Γεώργιο Γρηγορόπουλο στὴν Κρήτη. Thesaurismata 25 (1995) 143-159. 89/3172 Abramea A./Laiou A./Chrysos E. (eds.), Βυζάντιο,

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σπουδές Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διδακτορικό δίπλωμα Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ευρυδίκη Αντζουλάτου Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Κοσμήτωρ της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Β Λ Ι Ζ Ο Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Β Λ Ι Ζ Ο Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ Β Λ Ι Ζ Ο Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 01/2002-31/12/2013, Μουσείο Μπενάκη, Ερευνητής. Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λυβάνιος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Δημήτρης Λυβάνιος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτρης Λυβάνιος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ακαδημαϊκές θέσεις Από τον Σεπτέμβριο του 2006 είμαι Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος

Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Ευρυδίκη Αντζουλάτου-Ρετσίλα Καθηγήτρια Διαπολιτισμικές σπουδές με έμφαση στην αξιοποίηση και προώθηση του υλικού πολιτισμικού προϊόντος Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Προέδρου. President s Message. Διοργάνωση. Organisation. Πρόγραμμα. Programme. Conference Information. Γενικές Πληροφορίες. Ομιλητές.

Μήνυμα Προέδρου. President s Message. Διοργάνωση. Organisation. Πρόγραμμα. Programme. Conference Information. Γενικές Πληροφορίες. Ομιλητές. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 1 Μήνυμα Προέδρου 2 3 President s Message Διοργάνωση 4 5 Organisation Πρόγραμμα 6 7 Programme Γενικές Πληροφορίες 16 17 Conference Information Ομιλητές 18 19 Speakers Περιλήψεις &

Διαβάστε περισσότερα

Volumes pubblished (2006)

Volumes pubblished (2006) This volume is published thanks to the support of the Directorate General for Research of the European Commission, by the Sixth Framework Network of Excellence CLIOHRES.net under the contract CIT3-CT-2005-00164.

Διαβάστε περισσότερα

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina

Brief Curriculum Vitae. Costas N. Constantinides. Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Brief Curriculum Vitae Costas N. Constantinides Professor of Byzantine History at the University of Ioannina Born in Cyprus he read History at the Department of History and Archaeology of the University

Διαβάστε περισσότερα