Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ἦχος Γα. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο"

Transcript

1 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ \ Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινόν ια Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.(τό ὡς ἄνω) Στίχ. β. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ὀνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς. Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ υ ρι ι ου Στίχ. γ. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. (Τό ὡς ἄνω) 1

2 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Εξ Ἀπολυτίκιον. υ ψους κα τηλ θες ο ο ευ σπλα αγ χνος τα φην κα τε δε ξω τρι ι η µε ε ρον ι να η µας ε λευ θε ρω σης των πα θων η ζω η και η α να στα σις η µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι (Τό αὐτό) ω Πνευ µα τι 2

3 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π Καὶ νῦν... Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἦχος Πα Χαι ρε κε χα ρι τω µε νη Θε ο το ο κε Παρ θε νε εκ σου ου γαρ α νε τει λεν ο η λι ο ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η µων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α µε νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η µων χα ρι ζο µε νον η µιν και την α να α στα α σι ι ι ιν 3

4 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μετὰ τὴν α Στιχολογίαν, Καθίσµατα. Ἦχος α Α νε στης εκ νε κρων η ζω η τω ων α α παν των και αγ γε λος φω τος ταις γυ ναι ξιν ε ε βο ο ο α παυ σα σθε των δα κρυ ων τοις α πο στο λοις ευ αγ γε ε λι σα α σθε κρα ξα τε α νυ µνου σαι ο τι α νε στη Χρι Π στος ο ο Κυ ρι ι ος ο ευ δο κη σας σω σαι ως Θε ος το γε νος των α αν θρω ω πων ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι Τὴν σοφίαν καὶ Λόγον. ω Πνευ µα τι Α να στα ας εκ του τα α φου ως α 4

5 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ λη θως ταις ο σι ι αις προ σε ε τα ξας γυ ναι ξι κη ρυ υ ξαι την ε γερ σιν α πο στο λοις ως γε γρα πται και δρο µαι ος ο Πε τρος ε πε στη τω µνη µα τι και το φως εν τω τα φω ο ρων κα τε πλητ τε το ο ο θεν και κα τει δε τα ο θο ο νι α µο ο να χω ρι ις του θει ου σω µα τος Μ εν αυ τω κα τα κει µε να και πι στευ σα ας ε ε βο η η σε δο ξα σοι Χρι στε ο Θε Μ ος ο τι σω ζεις α παν τας Σω ω τηρ η η µων του Πα τρος γαρ υ πα αρ χεις α πα αυ γα α σµα 5

6 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Καὶ νῦν... Κάθισμα τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος α'. Αὐτόμελον. Π Χο ρος Αγ γε λι κος εκ πλητ τε σθω το θα αυ µα βρο τοι δε ταις φω ναις α να κρα α ξω µεν υ µνον ο ρω ων τες την α φα τον του Θε ου συγ κα τα βα σιν ον γαρ τρε ε µου σι των ου ρα νων αι υ να α µεις γη ρα λε ε αι νυν ε ναγ κα λι ζον ται χει ει ρες τον µο νον φι λα αν θρω ω πον Μετὰ τὴν β' Στιχολογίαν, Καθίσματα. Ἦχος Αν θρω ποι το µνη µα σου Σω τηρ ε ε σφρα α γι σα αν το Αγ γε λος τον λι θον εκ 6

7 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ της θυ ρας α πε ε κυ λι ι σε γυ ναι κες ε θε α σαν το ε γη γερ µε νον εκ νε κρων και αυ ται ευ ηγ γε λι σαν το τοις µα θη ταις σου ου εν Σι ι ων ο τι α νε στης η ζω η των α παν των και δι ε λυ θη τα δε σµα του θα να του Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Τα µυ ρα της τα φης αι υ ναι κες κο ο µι σα α σαι φω νης αγ γε λι κης εκ του τα φου ου η κου ου ον παυ σα σθε των δα κρυ 7

8 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ων και αν τι λυ πης χα ραν κο ο µι σα α σθε κρα ξα τε α νυ µνου σαι ο Π τι α νε στη Χρι στος ο ο Κυ ρι ι ος ο ευ δο κη σας σω σαι ως Θε ος το γε νος των α αν θρω πων Κάθισμα τῆς ἑορτῆς. Ἦχος πλ. δ'. Ἀνέστης ἐκ νεκρῶν. Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Ε τε χθης ε πι γης ο προ α να αρ χο ος Λο γος προ ση χθης τω να ω α κα τα λη πτος µε ε ε νων Χαι ρων δε ο Πρε σβυ της εν ταις α γκα λαις σε υ πε ε δε 8 ξα α το κρα

9 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ζων υν α πο λυ εις ον ε πε σκε ψω κα τα Π το ο ρη µα α σου ο ευ δο κη σας σω σαι ως Θε ος το γε νος των α αν θρω ω πων 9

10 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Εὐλογητάρια. Ἦχος Πα Κ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον Κ µε τα δι και ω µα τα σου Κ Των Αγ γε λων ο δη µος κα τε πλα γη Κ ο ρω ων σε εν νε κροι οις λο γι σθεν τα του θα να του δε Σω τηρ την ι σχυ υν κα θε Κ λο ον τα και συν ε αυ τω τον Α δαµ ε γει ραν τα και εξ Α δου παν τας ε λευ θε ρω σαν τα Κ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον Κ µε τα δι και ω µα τα σου 10

11 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τι τα µυ ρα συµ πα θως τοις δα κρυ σιν ω µα θη τρι αι κιρ να τε ο α στρα πτων εν τω τα φω Αγ γε λος προ σε φθεγ γε το ταις µυ ρο φο ροις ι δε τε υ µεις τον τα α φον και η σθη τε ο Σω τηρ γαρ ε ξα νε ε στη του µνη µα τος Κ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον Κ µε τα δι και ω µα τα σου Κ Λι αν πρω ι µυ ρο φο ροι ε δρα µον προς το µνη µα σου θρη νο λο γου σαι αλλ ε πε στη προς αυ τας ο Αγ γε λος και ει ει πε 11

12 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ θρη νου ο και ρος πε παυ ται µη κλαι ε τε την Α να στα σιν δε Α πο στο λοις ει πα τε Κ Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε δι δα ξον Κ µε τα δι και ω µα τα σου Μ Κ Μυ ρο φο ροι γυ ναι κες µε τα µυ ρων ελ θου ου σαι προς το µνη µα σου Σω τερ ε νη χουν το Αγ γε ε λου προς αυ τας φθεγ γο µε ε νου τι µε τα νε κρων τον ζω ων τα λο γι ζε σθε ως Θε ος γαρ ε ξα νε ε στη του µνη µα τος ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ 12

13 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µα τι Προ σκυ νου µεν Πα τε ρα και τον του ου του Υι ο ον τε και το Α α γι ον Πνευ µα την Α γι αν Τρι α δα εν µι α τη ου σι ι α συν τοις Σε ρα φειµ κρα ζον τες το Α γι ος Α γι ος Α γι ος ει Κυ ρι ε Και νυ υν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων Α µην Κ Ζω ο δο την τε κου ου σα ε λυ τρω ω σω Παρ θε ε νε τον Α δα αµ α µαρ τι ας χαρ µο νην δε τη Ε ευ α αν τι λυ υ πης πα 13

14 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ρε ε σχες ρευ σαν τα ζω ης ι θυ νε προς ταυ την δε ο εκ σου σαρ κω θεις Θε ος και αν θρω πος Αλ λη λου ι α αλ λη λου ι α (ίς) αλ λη λου ι α δο ο ξα σοι ο Θε ος Τό γ. Αλ λη λου ι α αλ λη λου ι α αλ λη λου ι ι ι α δο ξα σοι ο Θε ο ο ο ος 14

15 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἡ Ὑπακοή. Αἱ Μυροφόροι τοῦ Ζωοδότου ἐπιστᾶσαι τῷ μνήματι, τον εσπότην ἐζήτουν, ἐν νεκροῖς τὸν ἀθάνατον καὶ χαρᾶς εὐαγγέλια, ἐκ τοῦ Ἀγγέλου δεξάμεναι, τοῖς Ἀποστόλοις ἐμήνυον Ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. Οἱ Ἀναβαθμοί. Ἀντίφωνον Α. Εκ νε ο τη τος µου ο εχ θρο ος µε πει ρα ζει ταις η δο ναι αις φλε γει µε ε γω δε πε ποι θως εν σοι Κυ ρι ε τρο που µαι του τον Οι µι σουν τες Σι ων γε νη θη η τω σαν δη πριν εκ σπα σθη η ναι ως χορ τος συγ κο ψει γαρ Χρι στος αυ χε νας αυ των το µη 15

16 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ βα σα α νων ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνευ µα τι το ζην τα παν τα φως εκ φω το ος Θε ος µε γας συν Πα τρι υ µνου ου µεν αυ το ο και τω Λο γω Ἀντίφωνον Β. Η καρ δι α µου τω φο βω σου σκε πε σθω τα πει νο φρο νου ου ου σα µη υ ψω θει σα α πο πε ε ση εκ σου ου παν οι κτιρ 16

17 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µον Ε πι τον Κυ ρι ον ο ε σχη κως ελ πι ι δα ου δει σει το τε ο τε πυ ρι τα πα αν τα κρι νει ει και κο λα σει ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνευ µα τι πας τις θει ος βλε πει και προ λε γει τε ρα τουρ γει υ ψι ι στα εν τρι σιν ε να Θε ον µε ελ πων ει γαρ και τρι λαµ πει µο ναρ χει το θει ον 17

18 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἀντίφωνον. Ε κε κρα ξα σοι Κυ ρι ε προ σχες κλι νον µοι το ου ους σου βο ων τι και κα θα ρον πριν α ρης µε α πο των εν θεν δε Ε πι την µη τε ρα αυ του γην δυ νων πας αυ θις α να λυ σει του λα βειν βα σα νους η γε ε ρα των βε βι ω µε νων ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνευ µα τι θε ο λο γι 18

19 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α µο να ας τρι σα γι α ο Πα τηρ γαρ α να αρ χος εξ ου ε φυ ο Υι ος α χρο ο νως και το Πνευ µα συ υµ µορ φον συν θρο νον εκ Πα τρο ος συν εκ λαµ ψαν Ἀντίφωνον. Ι δου δη τι κα λον η τι τερ πνον αλλ η το κα τοι κειν α δελ φους α µα εν του ου τω γαρ Κυ ρι ος ε πηγ γει λα το ζω η ην αι ω νι αν Του εν δυ µα τος αυ του ο τα κρι να του α γρου κο σµων κε λευ ει µη δειν φρον τι ζειν 19

20 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Α γι ω Πνευ µα τι ε νο ει δει αι τι α παν τα ε χε ται ει ρη νο βρα βευ τως Θε ος του το γαρ ε στι Πα τρι τε και Υι ω ο µο ου σι ον κυ ρι ως Τὸ Προκείµενον. Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω να ο Θε ο ος σου Σι ων ( ίς ) εις γε νε αν και γε νε αν Στίχ. Αι νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι 20

21 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ον αι νε σω Κυ ρι ον εν τη ζω η µου ψα λω τω Θε ω µου ε ως υ παρ χω Τὸ τρίτον. Βα σι λευ σει Κυ ρι ος εις τον αι ω να ὁ β χορός ο Θε ος σου Σι ων εις γε νε αν και γε νε αν 21

22 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου Πᾶσα Πνοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η ρι ον Πα σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ (ὶς) Αι νε σα α τω πνο η πα α σα τον Κυ ρι ο ο ο ο ο ο ον ὁ ιάκονος: Καὶ ὑπὲρ τοῦ καταξιωθῆναι. ὁ χορός: Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον 22

23 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ὁ ιάκονος: Σοφία. Ὀρθοί, ἀκούσωµεν τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου, ὁ Ἱερεύς: Εἰρήνη πᾶσι. ὁ Χορός: Και τω Πνευ µα τι σου Ἱερεύς: Ἐκ τοῦ κατὰ ἁγίου Εὐαγγελίου τὸ ἀνάγνωσµα, ιάκονος: Πρόσχωµεν. ὁ Χορός: ο ξα σοι Κυ ρι ε ο ξα σοι Ἱερεύς:... Χορός: όξα Σοι Κύριε,δόξα Σοι. Μετὰ τὸ Εὐαγγέλιο, Ὁ Ἀναγνώστης. Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν, τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν Σου, Χριστέ, προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν Σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν Σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς Σοῦ ἄλλον οὐκ οἴδαμεν, τὸ ὄνομά Σου ὀνομάζομεν. εῦτε πάντες οἱ πιστοὶ προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν Ἀνάστασιν ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. ιαπαντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν τὴν Ἀνάστασιν Αὐτοῦ. Σταυρὸν γὰρ ὑπομείνας δι ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν. Εἶτα ψάλλεται ὁ ' Ψαλµὸς 23

24 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἦχος η Ε λε η µον ε λε η σον µε ο Θε ος κα τα το µε γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον το α νο µη µα α µου Ε πι πλει ον πλυ νον µε α πο της α νο µι ας µου και α πο της α µαρ τι ας µου κα θα ρι σο ον µε Ο τι την α νο µι αν µου ε γω γι νω ω σκω και η α µαρ τι α µου ε νω πι ον µου ε στι δι α παν τος 24

25 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Σοι µο νω η µαρ τον και το πο νη ρον ε νω πι ον σου ε ποι η σα ο πως αν δι και ω θης εν τοις λο γοις σου και νι κη σης εν τω κρι νε σθαι αι σε Ι δου γαρ εν α νο µι αις συ νε λη η φθην και εν α µαρ τι αις ε κισ ση σε µε η µη τηρ µου Ι δου γαρ α λη θει αν η γα πη σας τα α δη λα και τα κρυ φι α της σο φι ας σου ε δη λω σα ας µοι Ραν τι εις µε υσ σω πω και κα θα ρι 25

26 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ σθη σο µαι πλυ νει ει εις µε και υ περ χι ο να λευ καν θη σο µαι Α κου τι εις µε α γαλ λι α σιν και ευ φρο συ νην α γαλ λι α σον ται ο στε ε α τε τα πει νω µε να Α πο ο στρε ε ψον το προ σω πον σου α πο των α µαρ τι ω ων µου και πα α α σας τας α νο µι ας µου ε ξα λει ψον Καρ δι αν κα θα ραν κτι σον εν ε µοι ο Θε ος και πνευ µα ευ θες εγ και νι σον εν τοις εγ κα τοις µου 26

27 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μη α πορ ρι ψης µε α πο του προ σω που σου και το πνευ µα σου το α γι ον µη αν τα νε λης απ ε µου Α πο ο δο ος µοι την α γαλ λι α σιν του σω τη ρι ου σου και πνευ µα τι η γε µο νι κω στη ρι ξο ον µε ι δα α ξω α νο µους τας ο δου ους σου και α σε βεις ε πι σε ε πι στρε ψου σιν Ρυ σαι µε εξ αι µα των ο Θε ος ο Θε ος της σω τη ρι ας µου α γαλ λι α 27

28 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ σε ται η γλωσ σα µου την δι και ο συ νην σου Κυ ρι ι ε τα χει λη µου α νοι ξεις και το στο µα µου α ναγ γε λει την αι νε σι ιν σου Ο τι ει η θε λη σας θυ σι αν ε δω κα αν ο λο καυ τω µα τα ουκ ευ δο κη σεις Θυ σι α τω Θε ω πνε ευ µα συν τε τριµ µε νον καρ δι αν συν τε τριµ µε ε νην και τε τα πει νω µε νην ο Θε ος ουκ ε ξου 28

29 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ θε νω σει Α γα θυ νον Κυ ρι ε εν τη ευ δο κι ι α σου την Σι ων και οι κο δο µη θη η τω τα τει χη Ι ε ρου σα ληµ Το ο τε ευ δο κη σεις θυ σι αν δι και ο συ υ νης α να φο ραν και ο λο καυ τω µα τα Το τε α νοι σου σιν ε πι το θυ σι α στη ρι ον σου µο ο ο σχους και ε λε η σον µε ο Θε ος 29

30 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἦχος η ο ξα Πα α τρι ι και Υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ευ µα α α α τι Της µε τα νοι α α ας α νοι οι ξον µοι οι πυ υ λας Ζω ο δο ο ο ο τα ορ θρι προς ι ζει ει γαρ το ο ο πνευ µα α µου α ον τον α γι ι ο ο ον σου να ον φε ρων του σω µα τος ο ο ο λο ον ε σπι λω µε ε ε ε νον αλλ ως οι κτι Π ιρ µω ων κα α α θα α α α ρον ευ σπλα αγ χνω ω ω σου ε λε ε ε ε ει 30

31 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Και νυν και α ει και εις τους αι αι ω ω ω νας των αι ω ω ω νων α α α µην Της σω τη ρι α α ας ευ θυ υ νον µοι οι τρι ι βους Θε ο το ο ο ο κε αι σχραι αι αις γαρ κα τε ε ερ ρυ πω ω σα την ψυ χη ην α µα αρ τι ι ι αις ως ρα θυ µως τον βι ον µου ο ο ο λο ον εκ δα πα νη η η η σας ταις σαις πρε σβει ει αι αις ρυ υ υ σαι αι αι αι µε πα α α α α σης Π α κα θα αρ σι ι ι ι ας 31

32 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ε Π λε η σον µε ο Θε ος κα τα το µε γα ε λε ος σου και κα τα το πλη θος των οι κτιρ µων σου ε ξα λει ψον το α νο ο µη µα α α α µου Π Μ Π Τα πλη η η η θη η των Μ πε πρα γµε Κ νω ων µοι οι οι Μ δει νω ω ων Κ εν νο ω ω ω ων ο ο ο τα λας τρε Π ε ε ε ε ε ε µω ω την φο βε ραν η µε ε Π ε ε ρα αν τη η ης κρι ι σε ως αλ λα θαρ ρων εις το ε Μ λε ος της ευ σπλα Μ χνι ι ι ι α α α α ας σου ως ο 32

33 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο α α α Μ Μ βι ι ιδ βο ω ω ω σοι ε Μ λε η σον Π µε ο Θε ος κα τα το µε ε ε γα α σου ε λε ο ο ο ο ος 33

34 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν Σου... Κύριε, ἐλέησον (ιβ ). Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε Β ε λε η σον Κυ ρι ε (δίς) ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι Β ε ε λε η σον Κυ ρι ε Β ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι Β ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε ε η σο ο ον 34

35 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Αρ Ὁ Ἀναστάσιµος Κανών. ᾨδὴ α. Ὁ Εἱρµός. Ἦχος α µα τη λα την Φα ρα ω ε βυ θι σε τε ρα τουρ γου σα πο τε Μω σα ι κη ρα βδος σταυ ρο τυ πως πλη ξα σα και δι ε λου σα θα λασ σαν Ισ ρα ηλ δε φυ γα δα πε ζον ο δι την δι ε σω σεν α σµα τω Θε ω α να µελ πον τα ο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε Π Την παν το δυ να µον Χρι στου Θε ο τη τα πως µη θαυ µα σω µεν εκ µεν πα θων πα 35

36 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α σι τοις πι στοις α πα θει αν και αφ θαρ σι αν βλυ ζου σαν εκ πλευ ρας δε α γι ας πη γην α θα να τον στα ζου σαν και ζω ην εκ τα φου α ι δι ον ο ξα τη Α γι α α να στα σει σου Κυ ρι ε Ως ευ πρε πης ταις γυ ναι ξιν ο Αγ γε λος νυν εµ πε φα νι σται και τη λαυ γη φε ε ρων της εµ φυ του συµ βο λα α υ λου κα θα ρο τη τος τη µορ φη δε µη νυ υ ων το φεγ γος της α να στα σε ως κρα ζει ε ξη γερ θη ο Κυ 36

37 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ρι ος Θεοτοκίον. Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον η µας Π ε δο ξα σµε να πε ρι σου λε λα λην ται εν γε νε αι αις γε νε ων η τον Θε ον Λο ο γον εν γα στρι χω ρη σα σα α γνη δε Π δι α µει να σα Θε ο το κε Παρ θε ε νε δι ο σε παν τες γε ραι ρο µεν την µε τα Θε ον προ στα σι ι αν η µων 37

38 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κανόνες. Τοῦ Τριωδίου. Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας. ᾨδὴ Α. Ἦχος Βου. Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Πα ρα βο λαις εµ βι βα ζων παν τας Χρι στος προς βι ου δι ορ θω σιν τον Τε λω Μ Β νην α νυ ψοι εκ της τα πει νω σε ως δει κνυς Φα ρι σαι ον τη ε παρ σει τα πει νου µε ε Μ νο ον ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι 38

39 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Β Εκ τα πει νω σε ως γε ρας υ ψο ποι Β ον εκ δε της ε παρ σε ως πτω µα βλε πων χα λε πον του Τε λω νου ζη λου τα κα λα και την φα ρι σα ι κην κα κι Β αν µι Μ ση η σο ον ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Εξ α πο νοι ας κε νου ται παν α γα Β θον εκ δε τα πει νω σε ως κα θαι ρει ται παν κα κον ην περ α σπα σω µε θα πι στοι βδε λυτ το µε νοι σα φως τρο πον κε νο δο 39

40 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ξον Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Το τα πει νο φρο νας ει ναι τους ε αυ του Μα θη τας βου λο µε νος ο των παν των Βα σι λευς πα ραι νων ε δι δα σκε ζη λουν τον Τε λω νου στε ναγ µον και την τα πει νω σι ιν Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Ως ο Τε λω νης στε να ζω και ο δυρ 40

41 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µοις α σι γη τοις Κυ ρι ε νυν προ σερ χο Β µαι τη ση ευ σπλαγ χνι α οι κτει ρον κα µε τα πει νω σει την ζω ην νυν δι ε ξα γο ον τα α Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω σον η µας Θεοτοκίον Β νω µην βου λην προσ δο κι αν σω µα ψυ χην και το πνευ µα ε σποι να α να Β τι θη µι προς σε δυ σχε ρων εχ θρων και πει ρα σµων Β και µελ λου σης α πει λης ρυ σαι και σω σο ον µε ε 41

42 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ὁ Κανών τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ α Ἦχος γ. Χέρσον ἀβυσσοτόκον. ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Ρα Π να τω σαν υ δωρ νε φε λαι Η λι ος εν νε φε λη γαρ κου ου φη ε πο χου µε νος ε πε στη α κη ρα τοις ω λε ε ναις Χρι στος εν τω να ω ως βρε φος δι ο πι στοι βο η σω µεν α σω µεν τω Κυ ρι ι ω εν δο ξως (ίς) γαρ δε δο ο ξα α σται όξα... Ι σχυ υ σα τε χει ρες Συ µε ω ων τω γη ρα α νει µε ναι και κνη η µαι πα ρει µε ε ναι δε Πρε σβυ υ του αυ θυ βο ο 42

43 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ λως κι νει σθε Χρι στου ου προς υ παντην χο ρει ει αν συν α σω µα τοι οις στη η σα αν τες α σω µεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ δε ε δο ο ξα α σται Καὶ νῦν... Συ νε σει τα θεν τες ου ρα νοι ευ φραν θη τε α γαλ λου δε η γη υ περ θε ων γαρ εκ κολ πων ο τε χνι ι της φοι τη η σας Χρι στος υ πο Μη τρος Παρ θε νου Θε ω Πα τρι προ ο σα γε ε ται νη πι ος ο προ πα α αν των εν δο ξως γαρ δε δο ο ξα α σται 3 43

44 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π ΚΑΩ ΑΑΣΤΑΣΙΜΟΣ Ἦχος πλ. δ. ᾨδὴ γ, ὁ Εἱρµὸς. Ο στε ρε ω σας κα ταρ χας τους ου ρα νους εν συ νε σει και την γην ε πι υ δα των ε δρα σας εν τη πε τρα µε Χρι στε της Εκ κλη σι ας στη ρι ξον ο τι ουκ ε στι πλη ην σου α γι ος µο νε φι λαν θρω πε ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε Π Κα τα κρι θεν τα τον Α δαµ τη γευ σει της α µα ρτι ας της σαρ κος σου το σω τη ρι ον πα θος ε δι και ω σε Χρι στε αυ τος γαρ 44

45 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ουχ υ πευ θυ νος της του θα να του πει ρα πε φη νας ο α να µαρ τη τος ο ξα τη Α γι α Α να στα σει σου Κυ ρι ε Π Της Α να στα σε ως το φως εξ ε λαµ ψε τοις εν σκο τει του θα να του και σκι α κα θη µε νοις ο Θε ος µου Ι η σους και τη αυ του Θε ο τη τι τον ι σχυ ρον δε σµευ σας του του τα σκευ η δι ηρ πα σε Υ περ α γι α Θε ο το κε σω ω σον η µας 45

46 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π Των Χε ρου βειµ και Σε ρα φειµ ε δει χθης υ ψη λο τε ρα Θε ο το κε συ γαρ µο νη ε δε ξω τον α χω ρη τον Θε ον εν ση γα στρι α µο λυν τε δι ο πι στοι σε πα αν τες υ µνοις α ει µα κα ρι ζο µεν 46

47 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ᾨδὴ γ', τοῦ Τριωδίου. Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς σὺ. Ἦχος Βου Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Α πο κο πρι ας και πα θων τα πει νος α Β νυ ψου ται α ρε των α πο υ ψους κα τα πι πτει δε δει νως υ ψη λο καρ δι ος πας ου τον τρο ο πον της κα κι ας φυ υ γω µε εν ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι 47

48 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Β Κε νο δο ξι α εκ κε νοι πλου τον δι και ο συ νης των πα θων δε σκορ πι ζει η τα Β πει νω σις πλη θυν ην µι µου µε νους η µας Β της µε ρι δος δει ξον του Τε λω νου Σω τηρ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Β Ως ο Τε λω νης και η µεις τυ πτον τες εις το στη θος κα τα νυ ξει βο ω µεν Ι λα σθη τι ο Θε ος η µιν τοις α µαρ τω Β λοις ο πως του του λα βω µεν την α φε 48

49 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ σι ιν Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Προς ζη λον ελ θω µεν πι στοι κα τορ θουν τες το πρα ον τα πει νω σει συ ζων τες εκ καρ δι ας στε ναγ µω κλαυθ µω τε και προ σευ χη ο πως σχω µεν εκ Θε ου συγ χω ρη σι ιν Μ ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Α πο βαλ λω µε θα πι στοι τον υ 49

50 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ πε ρογ κον κο µπον α πο νοι αν δει νην τε και τυ φον τον βδε λυ κτον και την κα κι στην Θε ω Φα ρι σαι ου α πρε πη ω µο ο τη η τα α Μ Υ πε ρα γι α Θε ο το κε σω σον η µας Β Εν σοι τη µο νη προ σφυ γη πε ποι θως µη εκ πε σω της κα λης προσ δο κι ας αλ λα τυ χοι µοι της σης ε πι κου ρι ας A γνη Β πα σης βλα α βης δυ σχε ρων ρυ ο µε νο ος 50

51 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ὁ Κανών τῆς ἑορτῆς. ᾨδὴ γ. Ἦχος γ. Τὸ στερέωµα. ο ξα σοι ο Θε ος η µων δο ξα σοι Ο πρω το ο το κος εκ του Πα τρος προ ο αι ω ω ω νων πρω το το κος νη πι ος Κο ρης α φθο ο ρου τω Α δαµ χει ρας προ τει ει (ίς) νων ε πε ε φα α νε όξα... η πι ο ο φρο να τον γε γο νο τα α α πα α α τη πρω το πλα στον ε µπα λιν ε πα νο ορ θω ω σων Θε ος Λο ο ο γος νη πι α α σας ε ε πε ε φα α νε 51

52 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Καὶ νῦν... ης α πο ο γο νον πα λιν δρο µη σα α σαν τα α αυ την Θε ο τη τος συµ µορ φον φυ σιν ο Πλα α στης ως α τρε πτως νη πι α α σας α νε δει ξε ε ε ε ε ε ε 52

53 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κοντάκιον. Ἦχος Πλ. δ. Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως. ξαναστὰς τοῦ μνήματος, τοὺς τεθνεῶτας ἤγειρας, καὶ τὸν Ἀδὰμ ἀνέστησας, καὶ ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καὶ κόσμου τὰ πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε. Ὁ Οἶκος. Ἦχος Πλ. δ. ὰ τοῦ, ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, καὶ νεκροὺς ἀναστήσας Μακρόθυμε, υναιξὶ Μυροφόροις συνήντησας, ἀντὶ λύπης, χαρὰν κομισάμενος, καὶ Ἀποστόλοις σου ἐμήνυσας τὰ τῆς νίκης σύμβολα Σωτήρ μου ζωοδότα, καὶ τὴν κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε διὰ τοῦτο καὶ κόσμος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου πολυέλεε. 53

54 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Καθίσματα τοῦ Τριωδίου. Ταχὺ προκατάλαβε. Ἦχος ι. Μ Τα πει νω σις υ ψω σε κα τη σχυµ µε νον κα κοις Τε λω νην στυ γνα σαν τα και το ι λα σθη τι τω Κτι στη βο η σαν τα ε παρ σις δε κα θει λεν α πο δι και ο συ νης δει λαι ον Φα ρι σαι ον µε γα λορ ρη µο νου ουν τα ζη λω σω µεν δι ο τα κα λα κα κων α πε χο µε νοι ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι 54

55 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τα πει νω σις υ ψω σε πα λαι Τε λω νην κλαυ θµω βο η σαν τα ι λα σθη τι και ε δι και αι ω σεν αυ τον µι µη σω µε θα α παν τες οι εις βα θος των κα κω ων εµ πε σον τες κρα ξω µεν τω Σω τη ρι α πο βα θους καρ δι ι ας η µαρ το µεν ι λα σθη τι µο νε φι λαν θρω πε Κάθισμα τῆς ἑορτῆς. Ἦχος δ. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ. Καὶ νῦν... Εν τω ο ρει τω Σι να πα λαι κα τει δε Μω υ σης τα ο πι σθι α Θε ου και α µυ δρως θει ας φω νης κα τη ξι 55

56 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π ω θη εν γνο φω τε και αι θυ ε ε ελ λη νυν δε Συ µε ων τον σαρ κω θε εν τα Θε ον α τρε πτως δι η µας ε νηγ κα λι ι σα α το και γε γη θως η πει γε το των τη η η δε Π προς την ζω ην τη ην αι ω νι ι ον δι ο ο ε βο ο ο α νυν α πο λυ εις τον δου λο ον σου ε ε ε ε ε σπο ο τα α α 56

57 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κοντάκιον Τριωδίου. Ἦχος δ'. Ἐπεφάνης σήμερον. Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε. Ἕτερον. Ἦχος γ'. Ἡ Παρθένος σήμερον. Στεναγμοὺς προσοίσωμεν, τελωνικοὺς τῷ Κυρίῳ, καὶ αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοὶ ὡς εσπότῃ θέλει γὰρ τὴν σωτηρίαν πάντων ἀνθρώπων, ἄφεσιν παρέχει πᾶσι μετανοοῦσι δι ἡμᾶς γὰρ ἐσαρκώθη Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. Ὁ Οἶκος. Ἑαυτοὺς ἀδελφοὶ ἅπαντες ταπεινώσωμεν, στεναγμοῖς καὶ ὀδυρμοῖς τύψωμεν τὴν συνείδησιν, ἵνα ἐν τῇ κρίσει τότε τῇ αἰωνίᾳ, ἐκεῖ ὀφθῶμεν πιστοὶ ἀνεύθυνοι, τυχόντες ἀφέσεως ἐκεῖ γάρ ἐστιν ὄντως ἡ ἄνεσις, ἣν ἰδεῖν ἡμᾶς νῦν ἱκετεύσωμεν, ἐκεῖ ὀδύνη ἀπέδρα λύπη καὶ οἱ ἐκ βάθους στεναγμοί, ἐν τῇ Ἐδὲμ τῇ θαυμαστῇ, ἧς ὁ Χριστός δημιουργός, Θεὸς ὑπάρχων Πατρὶ συνάναρχος. 57

58 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Συναξάριον Τῇ Εˊ τοῦ αὐτοῦ μηνός, Μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἀγάθης. Στίχοι Χαίρει, σκότει δοθεῖσα φρουρᾶς Ἀγάθη, Μισοῦσα καὶ φῶς, εἰ πλάνων ὄψεις βλέπει. Πέμπτῃ ἐν φυλακῇ Ἀγάθη θάνεν εἶδος ἀρίστη. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Θεοδοσίου τοῦ ἐν τῷ Σκοπέλῳ. Στίχοι Στενὴν ὁδεύσας Θεοδόσιος τρίβον, Τὴν εὐρύχωρον τῆς Ἐδὲμ πατεῖ τρίβον. Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Πολυεύκτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. 58

59 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ὑπόµνηµα Τριωδίου. Τῇ αὐτῇ ἡμέρα τῆς τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (ιη 10-14) παραβολῆς μνείαν ποιούμεθα. Στίχοι Φαρισαΐζων, Ἱεροῦ μακρὰν γίνου, Χριστὸς γὰρ ἔνδον, ᾧ ταπεινὸς δεκτέον. Ἕτεροι εἰς τὸ τριῴδιον Ὁ δημιουργὸς τῶν ἄνω καὶ τῶν κάτω, Τρισάγιον μὲν ὕμνον ἐκ τῶν Ἀγγέλων, Τριῴδιον δὲ καὶ παρ ἀνθρώπων δέχου. Ταῖς τῶν Ἁγίων πάντων, μεγαλουργῶν σου πρεσβείαις, Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς. Ἀμήν. 59

60 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ᾨδὴ α. Π Καταβασίαι τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἦχος α Χερ σον α βυσ σο το κον πε δον η λι Π ος ε πε πο λευ σε πο τε ω σει τει Π χος γαρ ε πα γη ε κα τε ε ρω θεν υ δωρ λα ω πε ζο πον το πο ρου ουν τι και θε α ρε Π στω ως µελ πο ον τι Α σω µεν τω Κυ ρι ι ι ω εν δο ξως γαρ δε ε δο ο ξα σται ᾨδὴ γ. Το στε ρε ω µα των ε πι σοι πε ε ποι θο ο ο των στε ρε ω σον Κυ ρι ε την Χορός α Εκ κλη σι αν ην ε κτη σω τω τι µι ι ω σου αι αι µα τι 60

61 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ᾨδὴ δ. Ε κα α λυ ψεν ου ρα νους η α ρε τη σου Χρι στε της κι βω του γαρ προ ελ θων του α γι α σµα τος σου της α α φθο ρου Μη τρος εν τω να ω της δο ξης σου ω φθη ης ως βρε φος αγ κα λο φο ο ρου µε ε νος και ε πλη ρω θη τα πα αν τα τηςσης αι νε ε σε ως ᾨδὴ ε. Ως ει δεν Η σα ι ας συµ βο λι κως εν θρο νω ε πηρ µε νω Θε ον υπ Αγ γε λων δο ξης δο ρυ φο ο ρου µε ε νον ω τα α λας ε βο α ε γω προ γαρ ει δον σω µα 61

62 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ του µε νον Θε ον φω τος α α νε σπε ρου και ει ρη η νης δε σπο ο ζον τα ᾨδὴ στ. Ε βο η σε ε ε σοι ι δω ων ο πρε ε ε σβυς τοις ο φθαλ µοι οις το σω ω τη ρι ι ον ο λα οις ε πε στη εκ Θε ου Χρι στε συ υ Θε ος µου ᾨδὴ ζ. Σε τον εν πυ ρι δρο σι σαν τα Παι δας θε ο λο ο γη σα αν τας και Παρ θε νω α κη ρα τω ε νοι κη σαν τα Θε ον Λο ο γον υ µνου ου µεν ευ σε βως µε ε λω δου ου ουν τες Ευ λο γη τος ο Θε ος ο των Πα τε ε ρων η 62

63 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µων Αι νου µεν ευ λο γου µεν και προ σκυ νου ου µεν το ον Κυ ρι ι ον ᾨδὴ η. Α στε κτω πυ ρι ι ε νω θεν τες οι θε ο σε βει ας προ ε στω τες ε α νι αι τη φλο γι δε µη λω βη θεν τες θει ον υ µνο ον ε µε ελ πον Ευ λο γει τε παν τα τα ερ γα τον Κυ ρι ον και υ περ υ ψου ου ται εις παν τας τους αι ω ω να α α ας Τὴν Θεοτόκον καὶ µητέρα τοῦ φωτὸς... 63

64 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Τιµιωτέρα εἰς ἦχο γ. Στίχ. Με Ἦχος α γα λυ νει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και η γαλ λι α σε το πνευ µα Π µου ε πι τω Θε ω ω τω σω τη ρι ι µου Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο µεν Στίχ. Ο τι ε πε βλε ψεν ε πι 64

65 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ την τα πει νω σιν της δου λης αυ του Π ι δου γαρ α πο του νυν µα κα ρι ου σι µε πα α σαι αι γε ε νε αι αι Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο µεν Στίχ. Ο τι ε ποι η σε µοι µε γα λει α ο δυ να τος και α γι ον το ο νο µα αυ του και το ε λε ος αυ του 65

66 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π εις γε νε αν και γε νε αν τοις φο βου µε νοις αυ τον Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο µεν Στίχ. Ε ποι η σε κρα τος εν βρα χι ο νι αυ του δι ε σκορ πι σεν υ πε ρη Π φα νους δι α νοι α καρ δι ι ας αυ των Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει 66

67 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο µεν Στίχ. Κα θει λε δυ να στας α πο θρο νων και υ ψω σε τα πει νους πει νων τας ε νε πλη σεν α α γα θων Π και πλου του ουν τας ε ξα πε στει λε κε νους Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον 67

68 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα λυ υ νο µεν Στίχ. Αν τε λα βε το Ισ ρα ηλ παι δος αυ του µνη σθη ναι ε λε ους κα θως ε λα λη σε προς τους πα τε ρας η µων Π τω Α βρα αµ και τω σπερ µα τι αυ του ε ως αι ω ω νος Την Τι µι ω τε ραν των Χε ρου βει ειµ και εν δο ξο τε ραν α συγ κρι τως των Σε ρα φειµ την α δι α φθο ρως Θε ον Λο ο γον τε κου σαν την ον τως Θε ο το κον σε µε γα 68

69 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ λυ υ νο µεν Εἶτα ψάλλεται ἡ θ ὠδή Θε ο το κε η η ελ πι ι ι ις πα αν των τω ων Χρι στι ι α α νων σκε πε φρου ρει φυ υ λατ τε ε ε ε του ους ελ πι ι ζον τα ας ει εις Σε Εν νο ο µω σκι α και γραµ µα τι τυ υ πον κα τι ι δω µε εν οι πι ι στοι παν αρ σεν το την µη τραν δι α νοι οι γο ον α γι ον Θε ω δι ο πρω το ο το κον Λο ο γον Πα τρος α να αρ χου Υι ον πρω το το κου µε νον Μη τρι α πει ραν δρω µε γα λυ νο µε ε ε εν 69

70 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ η µων Μ Α Μ Α Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος ι µη ην γι ος Κυ ρι ος ο ο Θε ο ος ( ίς ) Υ Β ψου τε Κυ ρι ον τον Θε ο ο ον η µων και προ σκυ νει τε τω υ πο πο δι ω των πο ο δω ων αυ του Ὁ β χορός: Ἦχος Ο τι ι Β Α α γι ο ος ε στι ιν Εἶτα ψάλλονται τά Ἐξαποστειλάρια. Ἑωθινόν ΙΑ ι Με τα τη ην θει ει αν ε 70

71 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ε γερ σιν τρις τω Πε τρω ω φι λει εις µε πυ θο µε νο ος ο Κυ υ ρι ος των ι ι δι ω ων προ βα α των προ βαλ λε ται ποι οι µε να αρ χην ος ι ι δων ο ον η γα α πα ο Ι η η σου ους ε πο ο µε νον η ρε το το ο ον ε σπο ο την Ου τος δε ε τι ι ι ι ι ι ε αν θε λω ε φη σε µε ε νειν του ου τον ε ως και πα α λιν ε ερ χο µαι τι προςσε φι ι λε Πε ε τρε ε ε 71

72 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Υ Εἶτα τοῦ Τριῳδίου. Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωµεν Ἦχος ι ψη γο ο ρι ι αν φυ υ γω µεν Φα ρι ι σαι ου ου κα κι ι στην τα πει νω σι ι ιν δε µα α θω µεν του Τε ε λω νου ου α ρι ι στην ιν υ ψω ω θω µεν βο ω ων τες τω Θε ε ω συ υν ε κει ει νω ι λα σθη τι ι ι τοις δου ου λοις σου ο τε ε χθεις ε εκ Παρ θε ε νου Χριστε Σω τη η η η ηρ ε κου σι ως και Στα αυ ρον υ υ πο µει ει νας συ νη γει ρα α ας τον κο 72

73 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο σµον\\σου θε ι ι κη δυ υ να στει ει α α Εἶτα ἐξαποστειλάριον τῆς Ἑορτῆς. Ἦχος β'. υναῖκες ἀκουτίσθητε. Πληρῶν σου τὴν ἀπόρρητον, οἰκονομίαν Κύριε, ἐν τῷ ναῷ προσηνέχθης, ὑπὸ Μητρὸς ἀπειράνδρου, ἰδὼν δὲ σε ἐκραύγαζεν, ὁ Πρέσβυς ῦν ἀπόλυσον, τὸν δοῦλόν σου ὦ έσποτα Σωτὴρ γὰρ ἦλθες τοῦ κόσμου, τὸ πατρικὸν φῶς Χριστέ μου. 73

74 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πα ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΟΥΣ Ἦχος η α α σα πνο η αι νε ε σα α Μ τω ω τον Κυ υ υ υ υ ρι ι ι ι ον αι Μ νει ει τε το ον Κυ υ ρι ι ον εκ τω ω ω ω ων ου ρα νω Μ Μ ω ων αι αι νει ει ει τε Μ α αυ το Π ον ε ε εν τοι οι οι οις υ ψι ι στοις σοι πρε ε πει ει υ υ µνος τω Μ ω ω ω ω Θε ε ε ε ω Μ Αι νει ει ει τε αυ τον πα α α α αν τες οι Α αγ γε λοι οι οι α α α αυ του Μ αι νει ει ει ει τε αυ τον πα α σαι αι 74

75 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μ δυ να α α α µει εις α α αυ του ου σοι πρε Π πει υ υ µνος τω ω ω ω ω Θε ε ε ε ω Του ποι η σαι εν αυ τοις κρι µα εγ γρα πτον δο ξα αυ τη ε σται πα σι τοις ο σι οις αυ του Κυ υ ρι ε ει και κρι τη ρι ι ω πα ρε στης υ πο Πι λα του ου κρι νο µε νος αλλ ουκ α πε λει φθης του θρο νου τω Πα τρι συγ κα α θε ζο µε νος και αι α να στας εκ νε κρων τον κο σµον η λευ θε ρω σας εκ της δου λει ει ας του αλ λο ο τρι ι ου 75

76 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π ως οι κτιρ µων και φι λα αν θρω ω πος Αι νει τε τον Θε ον εν τοις Α γι οις αυ του αι νει τε αυ τον εν στε ρε ω µα τι της δυ να µε ως αυ του Κυ υ ρι ε ει και ως νε κρο ον εν Π µνη µει ω Ι ου δαι οι σε ε κα τε θεν το αλλ ως βα σι λε α υ πνουν τα στρα τι ω ται σε ε ε φυλ ατ τον και ως ζω η ης θη σαυρον σφρα γι δι ε σφρα γι σαν το αλ λα α νε στηςκαι πα ρε ε σχες α Π φθαρ σι αν ταις ψυ χαι αις η η µων 76

77 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Αι νει τε αυ τον ε πι ταις δυ να στει αις αυ του αι νει τε αυ τον κα τα το πλη θος της µε γα λω συ νης αυ του Κυ υ ρι ε ο ο ο πλον κα τα του δι α α βο ο λου τον Σταυ ρον σου η η µιν δε δω κας φρι ιτ τει ει γαρ και τρε ε ε µει µη φε ε ρω ων κα θο ραν αυ του\ου την δυ να µιν ο τι νε κρου ους α νι στα και θα να το ον κα τηρ γη σε δι α του το προ σκυ νου ου ου µεν την τα φην σουκαι τη ην ε ε γε ερ σιν 77

78 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Αι νει τε αυ τον εν η χω σαλ πιγ γος αι νει τε αυ τον εν ψαλ τη ρι ω και κι θα ρα Ο Αγ γε λος σου Κυ ρι ε ο την Α να στα σιν κη ρυ ξας τους µεν φυ λα κας ε φο βι σε τα δε γυ ναι α ε φω ω νη σε λε γων τι ζη τει τε τον ζων τα µε τα α Μ των νε κρων α νε στη η Θε ος Π ων και τη Μ οι κου µε ε ε νη ζω η ην ε δω ρη η σα α το 78

79 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἰδιόμελα τῶν αἶνων. Τοῦ Τελώνου & Φαρισαίου. Ἦχος Πα Αι νει τε αυ τον εν τυµ πα νω και χο ρω αι νει τε αυ τον εν χορ δαι αι αις και αι ορ γα α α α νω Π Μη η προ σευ ξο µε ε θα Φα ρι σα ι κω ως α δελ φοι οι οι ο γαρ υ ψω ω ω ων ε α αυ το ο ο ον τα πει νω θη η η η η η η σε ε ται τα πει νω θω ω ω ω ω µεν ε ναν τι ον του Θε ου τε ε λω νι κω ω ως δι α νη στει ει α ας κρα 79

80 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ α α ζο ο ο ον τες ι ι λα α σθη τι η µι ι ι ι ιν ο Θε ε ο ο ο ος τοις α µαρ τω λοι οις Μ χοις Αι Μ αι νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις ευ η νει τε αυ τον εν κυµ βα λοις α λα λαγ µου πα σα πνο η αι νε σα τω ω τον Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ον Φα ρι σαι ος κε νο δο ξι α νι κω µε ε ε νος και Τε λω νης τη µε τα νοι οι α α κλι νο ο ο ο µε ε ε ε νος προ ση ηλ θο ον σοι τω ω µο ο ο νω ω ε σπο 80

81 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο ο ο τη αλλ ο µεν καυ χη σα α µε ε νος ε στε ε ρη η θη τω ω ω ων α γα α α θων ο δε µη φθεγ ξα α µε ε νος η ξι ι ω ω ω θη η η των δω ω ω ω ρε ε ε ε ων εν του ου τοις τοι οις στε ναγ µοι οι οις στη ρι ξο ον µεχρι στε ε ε ε ο Θε ε ο ο ο ο ος ως φι λα α α αν θρω ω ω ω πος Ἦχος α Α να στη θι Κυ ρι ε ο Θε ος µου υ ψω θη τω η χειρ σου µη ε πι λα 81

82 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Π θη των πε ε νη η η τω ων σου ου ου εις τε ε ε ε ε λο ος Του Τε λω νου και του Φα ρι σαι ου το δι α φο ρον ε πι γνου σα ψυ χη η µου Μ Κ του µε εν µι ι ση η σον την υ πε ρη φα α Κ Π νο ον φω ω νη ην του δε ε ζη η λω ω σον την ε ευ κα α τα νυ υ κτο ο ον ε ε ε ευ χη ην και βο ο η η η η σο ον ο Θε ος ι λα α α α σθη τι ι µοι οι τω α α µα α αρ τω ω λω και ε λε ε ε ε ε η σον µε ε 82

83 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ε ξο µο λο γη σο µαι σοι Κυ ρι ε εν ο λη καρ δι α µου δι η γη σο Π µαι πα αν τα α τα α α θαυ µα α α σι ι α α α α α σου ου Π Του Φα ρι σαι ου την µε γα α λα αυ χον φω ω ω νην πι στοι οι µι ι ση η σα α αν τες του δε Τε λω ω ω νου την ευ κα τα νυ κτον ε ευ χην ζη η λω ω ω ω ω ω σα α α α αν τε ες µη τα υ ψη λα α α α φρο νω ω ω ω µεν αλλ ε αυ του ου ους τα α πει νου ου ου ουν τες 83

84 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ εν κα τα νυ υ ξει ει κρα α α ξω ω ω ω µεν ο Θε ος ι λα α α σθη η η η η τι ι ι ταις α α µαρ τι ι ι ι αις η η η µων 84

85 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Εἰς τοὺς Αἴνους. όξα. Ἦχος η. ο ο ξα Πα α τρι ι και Υι ω και Α γι ι ω Πνε ε ε ευ µα α α α τι Ταις εξ ε ερ γων κα αυ χη σε ε ε σι Φα ρι σαι αι αι αι ο ον δι και αι ου ουν τα α ε α αυ το ο ο ον κα τε ε ε ε κρι να ας Κυ ρι ι ι ε ε ε ε και Τε λω ω ω νην µε τρι ο πα θη η η η η σα α α αν τα και στε ε ε να α αγ µοις ι λα σµο ον αι αι αι του ου ου 85

86 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ου ου ου ου ου µε ε ε νο ο ο ον ε δι και αι αι αι ω ω ω ω σας ου ου ου γαρ προ ο σι ε ε ε σαι τους µε γα λο ο φρο ο ο νας λο γι ι ι σµου ους και τας συν τε τριµ µε ε ε νας κα αρ δι ι ι ας ου ου ουκ ε ξου ου ου ου θε ε ε ε νεις δι ο ο ο ο ο και η µει ει εις Σοι οι οι προ ο ο σπι ι πτο ο µεν εν τα πει νω ω ω ω ω ω σει τω πα α θο ον τι ι ι δι η η µα α α α α α ας πα ρα α σχου τη ην α α α α α α α α φε ε σιν και το 86

87 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µε ε ε ε ε ε ε γα α ε ε ε ε λε ε ε ε ο ο ο ος 87

88 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Και νυν ΥΠΕΡΕΥΛΟΗΜΕΗ Ἦχος ι και α ει και εις τους αι ω νας των αι ω νων α µην Υ περ ευ λο γη µε ε νη υ παρ Β χεις Θε ο το κε Παρ θε ε ε ε νε δι α γαρ του εκ Σου σαρ κω θε εν τος ο α δης ηχ µα λω Β τι σται ο Α δαµ α να κε ε κλη ται η κα τα ρα νε νε ε κρω ται η Ευ α η λευ θε ε ρω ται ο θα να τος τε θα να Β τω ται και η µεις ε ζω ο ποι η η θη µεν δι ο αν υ µνουν τες βο ω ω µεν ευ λο 88

89 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ γη τος Χρι στος ο Θε ος η µων ο ου τως ευ δο κη σας δο ο ο ξα σοι 89

90 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΟΞΟΛΟΙΑ ΜΕΑΛΗ ΗΧΟΣ ΠΛ. Ἦχος η ο ξα α σοι τω δει ξαν τι το φως δο ξα εν υ ψι ι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη εν αν θρω ποις ευ δο κι α Υ µνου ου µεν σε ευ λο γου µεν σε προ σκυ νου µεν σε δο ξο λο γου µεν σε ευ χα ρι στου µεν σοι δι α την µε γα α λην σου δο ξαν Κυ ρι ε Βα σι λευ ε που ρα νι ε Θε ε Πα τερ παν το κρα τορ Κυ ρι ε Υι ε µο νο γε νες Ι η σου Χρι στε και Α γι ον 90

91 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Πνευ µα Κυ ρι ε ο Θε ος ο α µνος του Θε ου ο Υι ος του Πα τρος ο αι αι ρων την α µαρ τι αν του κο ο σµου ε λε η σον η µας ο αι αι αι ρων τας α µαρ τι ι ας του κο ο σµου Προ σδε ε ξαι την δε η σιν η µων ο κα θη µε νος εκ δε ξι ω ων του Πα τρος και ε λε η σον η µας Ο τι συ ει µο νος Α γι ος Συ ει µο νος Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος εις δο ο ξαν Θε 91

92 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ου Πα τρος α µην Καθ ε κα στην η µε ραν ευ λο γη σω σε και αι νε ε σω το ο νο µα σου εις τον αι ω ω να και εις τον αι ω να του αι ω ω νος Κα τα ξι ω σον Κυ ρι ε εν τη η µε ρα ταυ τη α να µαρ τη τους φυ λα χθη ναι η µας Ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ο Θε ος των πα τε ε ρων η µων και αι νε τον και δε δο ξα σµε νον το ο νο µα α σου εις τους 92

93 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ αι ω ω νας α µην ε ε νοι το Κυ ρι ε το ε λε ος σου εφ η µας κα θα α περ ηλ πι σα µεν ε πι σε Ευ λο γη τος ει ει Κυ ρι ε δι δα (τρίς) ξο ον µε τα δι και ω µα τα α σου Κυ ρι ε κα τα φυ γη ε γεν νη η θης η µιν εν γε νε α και γε νε α ε γω ει πα Κυ ρι ε ε λε η σον µε ι ι α σαι την ψυ χη ην µου ο τι η µαρ το ον σοι Κυ ρι ε προς σε κα τε ε φυ γον δι δα ξο ον 93

94 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µε του ποι ειν το θε λη µα σου ο τι συ ει ει ο Θε ος µου Ο τι πα ρα σοι πη γη ζω ης εν τω φω τι σου ο ψο µε θα φως Π Πα ρα τει ει νον το ε λε ος σου τοις γι νω σκου σι σε Α γι ος ο Θε ος Α γι ος Ι σχυ ρος Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η µας Π (τρίς) ο Πνευ µα τι ξα Πα τρι ι και Υι ω και α γι ω Και νυ υν και α ει και εις τους αι 94

95 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ω νας των αι ω ω νων α µην Α γι ος α θα να τος ε λε η σον η µας Ἀσµατικόν Α α γι ο ος ο Θε ε ος Α α γι ο ος Ι σχυ υ ρος Α γι ι ι ος Α α θα α α α α Π να α α α α τος ε λε ε ε ε ε η σο ο ο ο ο ον η η µα α α α α α ας 95

96 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μετά τήν οξολογία, ὅταν ὁ ἦχος εἶναι Πλάγιος α, Πλάγιος β, Βαρύς, & Πλάγιος δ. Ἦχος η Α να στα ας εκ του µνη µα τος και τα δε σµα δι αρ ρη\η ξας του Α δου ε λυ σας το κα τα κρι µα του θα να του Κυ ρι ε παν τας εκ των πα γι ι δων του εχ θρου ρυ σα µε νος εµ φα νι σας σε αυ τον τοις Α πο στο λοις σου ε ξα πε στει λας αυ τους ε πι το κη ρυγ µα και δι αυ των την ει ρη νην πα ρε ε σχες τη οι κου µε νη µο νε πο λυ ε λε ε ε ε ε 96

97 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟ Ἦχος η Μ Κυ Κυ ρι ε ε λε ε η σον ρι ε ε λε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Κυρι ε ε λε ε ε η σον Π Κυ ρι ε ε Μ λε ε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε ε η σον ΕΤΕΡΑ Κυ ρι ε ε λε ε ε η η σον Κυ ρι ε ε ε λε ε ε η η σον Κυ ρι ε ε λε η η σον Μ 97

98 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μ Κυ ρι ε ε ε λε η σο ο ον Π Κυ ρι ε ε λε ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Κυ Κυ ρι ε ε λε η σον ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε λε λε η σον Π ε η σον Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον Σοι Κυ ρι ε 98

99 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἀντίφωνον α Ἦχος ι Στίχ. α. Ε ξη ρευ ξα το η καρ δι α µου λο γον α α γα θον Μ Β Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Στίχ. β. Η γλωσ σα µου κα λα µος γραµ µα τε ως ο ξυ γρα φου Μ Β Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Στίχ. γ. Ε ξε χυ θη η χα ρις εν χει λε σι σου 99

100 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Μ Β Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας Στίχ. δ. ι α του το ευ λο γη σε σε ο Θε ος εις τον αι ω να Μ Β Ταις πρε σβει αις της Θε ο το κου Σω τερ σω σον η µας όξα... Καὶ νῦν... Ταις πρε σβει αις της Θε ο το ο κου Σω τερ σω σον η µα α ας 100

101 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἀντίφωνον Β. Ἦχος β Στίχ. α. Πε ρι ζω σαι την ροµ φαι αν σου ε πι τον µη ρον σου δυ να τε Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του ι και ου Συ µε ων βα στα χθεις ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α Στίχ. β. Και εν τει ναι και κα τευ ο δου και βα σι λευ ε Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του ι και ου Συ µε ων βα στα χθεις ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α 101

102 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Στίχ. γ. Τα βε λη σου η κο νη µε να δυ να τε λα οι υ πο κα τω σου πε σουν ται Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του ι και ου Συ µε ων βα στα χθεις ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α Στίχ. δ. Ρα βδος ευ θυ τη τος η ρα βδος της βα σι λει ας σου Σω σον η µα ας Υι ε Θε ου ο εν αγ κα λαις του ι και ου Συ µε ων βα στα χθεις ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α 102

103 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ο ξα Πα τρι και Υι ω και Α γι ω Πνευ µα τι Και νυν και α ει και εις τους αι αι ω ναςτων αι αι ω νων α µην Ο Μο νο γε νης Β Υι ος και Λο γος του Θε ου α θα Μ να τος υ πα α α αρ χων Μ και κα τα δε ξα µε νος δι α την η µε τε ραν σω τη ρι ι αν σαρ Μ κω θη η ναι εκ της Α γι ας Θε ο το κου και α ει παρ θε Β νου Μα ρι Μ ας α τρε ε πτως ε εν Μ αν θρω πη σας σταυ ρω θεις τε Χρι στε ο Θε 103

104 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Β Μ ος θα να α τω θα να τον πα τη σας Μ Β ει εις ων της Α γι ας Τρι α Μ Β δος συν δο ξα ζο ο µε νος τω Πα Μ τρι και τω Α γι ω Πνευ µα τι σω σον η µα α ας 104

105 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Ἀντίφωνον γ. Στίχος α. Ἄκουσον θύγατερ καὶ ἴδε, καὶ κλῖνον τὸ οὖς σου. Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς. Π Ἦχος Πα Χαι ρε κε χα ρι τω µε νη Θε ο το ο κε Παρ θε νε εκ σου ου γαρ α νε τει λεν ο η λι ο ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η µων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α µε νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η µων χα ρι ζο µε νον η 105

106 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µιν και την α να α στα α σιν Στίχος β. Τὸ πρόσωπόν σου λιτανεύσουσιν οἱ πλούσιοι τοῦ λαοῦ. (Τὸ ὡς ἄνω) Στίχος γ. Μνη σθη σο µαι του ο νο µα τος σου εν πα ση γε νε α και γε νε α Χαι ρε κε χα ρι τω µε νη Θε ο το ο κε Παρ θε νε εκ σου ου γαρ α νε τει λεν ο η λι ο ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η µων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α µε νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η µων χα ρι ζο µε νον η 106

107 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µιν και την α να α στα α σι ι ι ι ιν 107

108 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Εἰσοδικόν. Ἦχος ι Μ Β ε ευ τε προ σκυ νη σω µεν και προ σπε ε σω ω µεν Χρι στω ω ω ω ω Σω Β σον η µα ας Υι ε Θε ου ο Μ α να στα α α ας ε εκ νε κρω ω ω ω ων ψαλ λον τας σοι αλ λη λου ου ι α Ἀπολυτίκιον. Εξ υ ψους κα τηλ θες ο ο ευ σπλα αγ χνος τα φην κα τε δε ξω τρι ι η µε ε ρον ι να η µας ε λευ θε ρω σης των πα θων η ζω η και η α να στα σις η 108

109 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ µων Κυ ρι ε ε δο ξα α σοι Π Ἀπολυτίκιον τῆς Ὑπαπαντῆς. Χαι ρε κε χα ρι τω µε νη Θε ο το ο κε Παρ θε νε εκ σου ου γαρ α νε τει λεν ο η λι ο ος της δι και ο συ νης Χρι στο ος ο Θε ος η µων φω τι ζων τους εν σκο τει ευ φραι αι νου και συ πρε σβυ τα δι και ε δε ξα α µε νος εν αγ κα λαις τον ε λευ θε ρω την των ψυ χων η µων χα ρι ζο µε νον η µιν και την α να α στα α σιν Ἀπολυτίκιον τοῦ αοῦ 109

110 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κοντάκιον τῆς Ὑπαπαντῆς. Ἦχος Πα Ο µη τραν παρ θε νι κην α γι α σας τω το κω σου και χει ει ρας του Συ µε ων ευ λο γη η σας ως ε πρεπε προ φθα σας και νυν ε σω σας η µας Χρι στε ε ο Θε ος αλλ ει ρη η νευ σον εν πο λε µοις το πο λι τευ µα και κρα ται αι ω σον βα σι λεις ους η γα πη η σας ο µο νος φι λα αν θρω ω πο ο ο ος 110

111 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΑΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Λ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ οἴσουσι δῶρα. Στίχ. νωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. Πρὸς Τιμόθεον Β Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα 3:10-15 Τέκνον Τιμόθεε, παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι. Σὺ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ ἐπιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ 111

112 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κυρίῳ ἡμῶν. Ἀλληλούϊα. (γ ) Ἦχος πλ. δ. εῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ Κυρίῳ, ἀλαλάξωμεν τῷ Θεῷ τῷ Σωτῆρι ἡμῶν. Στίχ. Προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ. Ἡ Μεταφορὰ Κειµένων - Καλλιτεχνικὴ ἐπιµέλεια ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα «Μελωδός» τοῦ κ. Σάββα Παπαδόπουλου ἀπὸ τὸν Βασίλειο Κιαµηλίδη Ἱεροψάλτη στὸν Ι.. Ἁγίου εωργίου Κουλούρας Βέροιας. 112

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΤΗ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ªΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ. Eις τους Αίνους. Ε ρ χο με νος ο Κυ ρι ος προς το ε κου ου σι ο ον πα α α θος τοις Α πο στο λοις ε λε γε εν εν τη η η η ο ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Νη υ υ υ υ ρι ι ι ι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ου ει σα κου σον μου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ι ε ε κε κρα α ξα α προ ο ος σε ε ε ει

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα

Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα ΤΗ Ζ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ Ἡ µουσική καταγραφή τῶν µελῶν ἔγινε ἀπό τὰ χειρόγραφα µουσικά κείµενα τοῦ π. Χρίστου Κυριακοπούλου Μετὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἐξηγηθὲν παρὰ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου Ἐπιμέλεια Χρῆστος Γ. Τσακίρογλου Ἡράκλειον Κρήτης 2014 1 Εἰς τὸν Ἑσπερινόν. Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε

Διαβάστε περισσότερα

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου,

Τῇ Τρίτῃ τῆς Διακαινησίμου. Μνήμην ἐπιτελοῦμεν. τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν. Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, Τῇ Τρίτῃ τῆς ιακαινησίμου Μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν Ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν καί Θαυματουργῶν Ὁσιομαρτύρων Ραφαήλ και Νικολάου, καί τῆς Ἁγίας αρθενομάρτυρος Εἰρήνης, τῶν ἐν Θερμῇ τῆς Λέσβου ΕΝ Τῼ ΜΕΓΑΛῼ ΕΣΕΡΙΝῼ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB)

Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος. για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) Κωνσταντίνος Θ. Ευαγγελάτος για αμιγή χορωδία (SSA, SAA, TTB, TBB) ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ χορηγία της Πολιτιστικής Eταιρείας Αθηνών, Poeta (fb: Poeta Politistiki) Αθήνα 017 Εκδόσεις Πολιτιστική Εταιρεία Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Γα υ ρι ι ε ε κε ε κρα ξα προ ος σε ε ε ει σα κου ου σο ο ο ο ον μου ου ει σα κου σο ον μου Κυ ρι ε ε Κυ ρι ε ε κε κρα ξα προς σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ου προ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου σο ο ο ον

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ Β ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΝΗΣΤΕΙΩΝ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης 1 Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ

Διαβάστε περισσότερα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α Πα ΡΟΣΟΟΙΑ ΓΙΑ ΤΑΛΕΤ Τῶν οὐρανίων ταγμάτων Ἦχος α α Των ου ρα νι ων ταγ µα α των το α γαλ λι α µα των ε πι γης αν θρω πων κρα ται α προ στα σι α α χραν τε αρ θε νε σω σον η µας τους ει εις σε ε κα τα φευ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ο ος σε ε ει σα κου ου ου σο ο ον μου ει σα κου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ει σα α α κου

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ Βʹ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν Βʹ. 18-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ʹ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου μάρτυρος Λεοντίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. 28-01-2018 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΛΟΥΚΑ. ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν αʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη

b ρι \b μι \> και \b a ον \I 8\ \b ρι \\b ποις \b ο \\b ο \\b τος \> α \AB αι \b με ης \k ας \\b νη Κανόνας της Ακολουθίας της Θείας Μεταλήψεως Ωδή α. Ήχος β. Δευτε λαοι GBa Α h ρτος A ζω A a ης > αι > ω > νι >B ζου b σης b γε F a νε b σθω b ω b a μοι > το H Σω b μα > σου b το AB Αγ b ι b ον > ε A ευ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 01 Ἰουνίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων Πατέρων Ἰουστίνου µάρτυρος τοῦ φιλοσόφου καὶ ἑτέρου Ἰουστίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. Ἦχος πλ. βʹ. Ἑωθινὸν Ιʹ ʹΕἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος ου Θε ος Κυ

Διαβάστε περισσότερα

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 21-06-2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος Ἰουλιανοῦ τοῦ Ταρσέως. Ἦχος β Ἑωθινόν γ Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. Γ

ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. Γ 07-02-2016 ΟΡΘΡΟΣ ΙΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. 07-02-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΣΤ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν αρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκων, καὶ τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν Λουκᾶ, τοῦ ἐν τῷ Στειρίῳ τῆς Ἑλλάδος. Ἦχος γ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ Γε νι κά Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΜΒΑΚΙ - ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΒΑΜΒΑΚΙ... 19 1. Ε ΞΑ ΠΛΩ ΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΗ ΣΗ ΜΑ ΣΙΑ... 19 1.1. Γε νι κά... 19 1.2. Η καλ λιέρ γεια του βαμ βα κιού στην Ελ λά

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ. ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η. µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 10-08-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήµη τοῦ Ἁγίου άρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Λαυρεντίου Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν Θ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ λο γη µε νος ο ε ερ χο µε νος εν ο νο µα α τι Κυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΙΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1 Ν ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟΣ Ἦχος α ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν ευ λο γη με νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νε νη μιν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β.

ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ ΤΟΜΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ Ἀοιδίμου Λαμπαδαρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (+1778) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΔΟΞΑΣΤΑΡΙΟΝ Ἀντιγραφὲν ἐκ τῆς πρώτης ἐκδόσεως Πέτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας.

Εἰς τὸν Ὄρθρον. Μνήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. 15-08-2017 Εἰς τὸν Ὄρθρον. νήµη τῆς Κοιµήσεως τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου αρίας. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι

10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Γρηγορίου Ἐπισκόπου Νύσσης, καὶ Δοµετιανοῦ Ἐπισκόπου Μελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι 10-01-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν ρηγορίου Ἐπισκόπου ύσσης, καὶ οµετιανοῦ Ἐπισκόπου ελιτηνῆς. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν ι Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε.

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Παγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. 09-07-2017 ΟΡΘΡΟΣ Ε ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Ε 09-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ε ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος αγκρατίου Ἐπισκόπου Ταυρομενίας. Ἦχος δ. Ἑωθινόν ε. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A

οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A οξαστικὸν Ἀποστίχων Ὄρθρου Μ. Τετάρτης z 8 a A δ ` 3kς 3qz 3{9 ` ]l 3 # ~-?1 [ve 3 3*~ /[ [ ` ο `` ο ~ ο ```` ξα ~ ``` Πα```` α ` τρι ```ι ``` ι ` ι ~ και ``αι [D # ` 4K / [ [D`3k δδ 13` 4K[ \v~-?3[ve

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (ΙΔ ΛΟΥΚΑ) Μνήμη Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (ΙΔ ΛΟΥΚΑ) Μνήμη Μνήμη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ. 03-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΣΤ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Α. ΕΩΘ. 03-12-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣΤ (Ι ΛΟΥΚΑ) νήμη νήμη τοῦ Ἁγίου ροφήτου Σοφονίου. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν δ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο

Διαβάστε περισσότερα

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν γ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν γ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 11-12-2016 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩ ΑΙΩ ΡΟΑΤΟΡΩ ΗΧΟΣ Λ. 11-12-2016 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΙΩ ΡΟΑΤΟΡΩ νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν ανιὴλ τοῦ Στυλίτου. Ἦχος πλ.δ Ἑωθινόν γ Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Μελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α 12-02-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις ατρὸς ἡμῶν ελετίου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀντιοχείας τῆς μεγάλης. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν α Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον

Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Τῌ ΚΥΡΙΑΚῌ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Εἰς τὸν Ὄρθρον Ἦχος Βου ε ος Κυ ρι ος και ε πε φαν εν η μιν ευ λο γη με ε νος ο ερ χο μεν ος εν ο νο μα τι Κυ ρι ου Στίχος Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Δομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ.

ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Δομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ. 08-01-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ μετὰ τὰ Φῶτα. νήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου, & νήμη τῆς Ὁσίας ητρὸς ἡμῶν ομνίκης. Ἦχος δʹ. Ἑωθινόν ζ. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος

Διαβάστε περισσότερα

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09

Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 Λο γι στών & Βοη θών Λο γι στών βι ο µη χα νι κών και λοι πών ε πι χει ρή σε ων όλης της χώρας O23R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ ΚΑΙ ΒOΗ ΘΩΩΝ ΛO ΓΙ ΣΤΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Σεπτέμβριος 2017 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ _ ΤΡΙΩΔΙΟΝ Κυριακή τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου Εἰς τόν Ἑσπερινόν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Τριῳδίου σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Μ 02-02-2017 Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου, καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο 23-07-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομαρτυρος Φωκᾶ. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν ζ. Ἦχος ου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε ε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι ι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ποιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α. 27-08-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΙΒ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. Α 27-08-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΒ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τοῦ Ὁσίου ατρὸς ἡμῶν οιμένος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν α. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2016 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤ 2016 Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, Πίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ. 17-09-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΥΨΩΣΗ. Μνήμη τῆς Ἁγίας μάρτυρος Σοφίας, καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων αὐτῆς, ίστεως, Ἀγάπης, καὶ Ἐλπίδος. Ἦχος πλ.β. Ἑωθινόν δ. Ἦχος Βου Θε ος Κυ ρι ος και ε πε Β φα νεν η µιν ευ λο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε 25-06-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΑΤΘΑΙΟΥ. νήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Φεβρωνίας. Ἦχος β. Ἑωθινόν γ. Ἦχος ι Θε ος Κυ υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο ο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ι ου Στίχ. α.

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 16-07-2017 υριακή τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων Πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος, Ἀθηνογένους. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινόν στ. Ἦχος Πα Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ

Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α- Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ & Α Ξ Ι Ε Σ Στον πο λι τι σμό των μη χα νών έ χει δι α φα νεί ο ρι στι κά ό τι δεν προβλέ πε ται θέ ση γι α τη λει τουρ γί α της ψυ χής. Τους δύ ο τε λευ ταίους αι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Πελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ. 08-10-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ (Γ ΛΟΥΚΑ). νήμη τῆς Ὁσίας ητρὸς ἡμῶν ελαγίας. Ἦχος αʹ. Ἑωθινὸν ζʹ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο 21 ΑΪΟΥ 2017 ΥΡΙΑΗ ΣΤ ΑΟ ΤΟΥ ΑΣΧΑ (τοῦ Τυφλοῦ). ωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν μεγάλων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων. Ἦχος πλ. αʹ. Ἑωθινὸν ηʹ. Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο Τὸ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας εσποίνης ἡµῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας. Εἰς τὸν Ὄρθρον. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. ΣΤ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Γ ΕΩΘ. ΣΤ 17-12-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ ΕΩΘ. ΣΤ 17-12-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ' ( ΙΑ ΛΟΥΚΑ) \ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩ ΑΙΩ ΡΟΑΤΟΡΩ νήμη τοῦ Ἁγίου ροφήτου ανιήλ, καὶ τῶν Ἁγίων τριῶν αίδων, Ἀνανίου, Ἀζαρίου, ισαήλ. νήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2014 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Γ Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι 22 ΜΑΪΟΥ 2016 ΚΥΡΙΑΚΗ Δ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ἦχος γʹ. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α

Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α Ι. Ν. Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡ. ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑ ΕΤΗ Ἦχος Δι Ε ις πο ολ λα α α α α α α α α α α α α α α ε ε ε ε ε ε ε ε τη Δε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε σπο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΔ Μνήµη τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ Γρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β ΟΕΒΡΙΟΣ Κ 2014 23-11-2014 ΚΥΡΙΑΚΗ Κ νήµη τῶν ἐν Ἁγίοις ατέρων ἡµῶν Ἀµφιλοχίου Ἐπισκόπου Ἰκονίου, καὶ ρηγορίου τοῦ Ἀκραγαντίνων. Ἦχος Βαρύς Ἑωθινόν Β Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεμβρίου. νήμη τῆς Ἁγίας εγαλομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11

του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 του ερ γα το τε χνι κού προ σω πι κού Πο το ποιΐ ας - O ξο ποιΐας κ.λπ. Ν. Ηρακλείου Kt07R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ.Α.) ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠOΤOΠOΙΪΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12

των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 των Δ εν δρο αν θοκηπουρών Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων O08R12 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ Δ ΕΝΔ ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν

Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ΕΚΕΡΙΟΣ Κ 22 εκεµβρίου νήµη τῆς Ἁγίας εγαλοµάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Φαρµακολυτρίας. Ἦχος ι Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 06-08-2017 Η ΕΤΑΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΩ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι Κυ ρι ι ου Στίχ. α. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ 17-07-2016 ΟΡΘΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α. ΑΤΕΡΩ 17-07-2016 \ Κυριακή τῶν Ἁγίων 630 Θεοφόρων ατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς Συνόδου \ αρίνης εγαλομάρτυρος. Ἦχος γ. Ἑωθινόν δ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν.

Παπαδόπουλος Δημήτρης Σελίδα 3. Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς. Ἀμήν. ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ Κιλκίς Ιανουάριος 2015 Παπαδόπουλος Δημήτρης ΠΡΟΟΙΜΙΑΚΟΣ ὁ Ἱερεὺς Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ὁ ἀναγνώστης Ἀμήν. εῦτε, προσκυνήσωμεν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν 26-11-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΚΕ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΗΧΟΣ Λ. 26-11-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕ (Ι ΛΟΥΚΑ) νήμη τῶν Ὁσίων ατέρων ἡμῶν Ἀλυπίου τοῦ Κιονίτου. νήμη ίκωνος τοῦ ετανοεῖτε. \ Στυλιανοῦ τοῦ αφλαγόνος Ἦχος πλ. δ. Ἑωθινόν γ. Ἦχος α

Διαβάστε περισσότερα

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν 01-10-2017 ΟΡΘΡΟΣ ΙΖ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. νήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνανίου, ἑνὸς τῶν Ἑβδομήκοντα, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ῥωμανοῦ τοῦ ελῳδοῦ. Ἦχος πλ. δ. Ἑωθ. στ. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 12-07-2015 ΥΡΙΑΗ ΣΤ νήµη τῶν Ἁγίων ατέρων ρόκλου καὶ Ἱλαρίου. Ἦχος πλ. α Ἑωθινόν στ Ἦχος α Θε ο ος υ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο µα τι υ ρι ι ι ι ι ου Στίχος 1. Ἐξομολογεῖσθε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ

Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑ Η ΓΕ ΣΙΑΣ Ο ΠΛΑ ΤΩ ΝΙ ΚΟΣ Η ΓΕ ΤΗΣ KΕΙΜΕΝΟ: Υ π τγος ε.α. Άρης Δια μα ντό που λος, Ψυ χο λό γος, Δι δά κτο ρας Φι λο σο φί ας Πα νε πι στη μί ου Αθη νών ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο

ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο νο 29-01-2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ ΑΤΘΑΙΟΥ Ἡ Ἀνακομιδὴ τῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου. Ἦχος Βαρύς. Ἑωθινόν Ι. Ἦχος α Θε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν

Διαβάστε περισσότερα