Wilo-Star-Z NOVA. Pioneering for You

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wilo-Star-Z NOVA. Pioneering for You"

Transcript

1 Pioneering for You Wilo-Star-Z NOVA en Installation and operating instructions fr Notice de montage et de mise en service es Instrucciones de instalación y funcionamiento it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας tr Montaj ve kullanma kılavuzu hu Beépítési és üzemeltetési utasítás pl Instrukcja montażu i obsługi cs Návod k montáži a obsluze ru Инструкция по монтажу и эксплуатации lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija lt Montavimo ir naudojimo instrukcija sk Návod na montáž a obsluhu sv Monterings- och skötselanvisning fi Asennus- ja käyttöohje da Monterings- og driftsvejledning Ed.02 /

2 Επισκόπηση 1 Επισκόπηση Οδηγίες εγκατάστασης και λει- Στρέψη ή αφαίρεση της κεφαλής κινητήρα σελίδα 57 Συνδέσεις σελίδα 53 Βαλβίδες σελίδα 55 Σύνδεση σελίδα 57 Κωδικοποίηση τύπου σελίδα 53 Ηλεκτρική σύνδεση σελίδα 58 Ασφάλεια σελίδα 51 Τρόπος λειτουργίας σελίδα 55 Εγκατάσταση σελίδα 56 Βλάβες σελίδα WILO SE 10/2014

3 Ασφάλεια Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας Προειδοποιητικές υποδείξεις 2 Ασφάλεια Πριν την εγκατάσταση διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Η μη τήρηση αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή σε ζημιές στην αντλία. Μετά την εγκατάσταση παραδώστε το εγχειρίδιο λειτουργίας στον τελικό χρήστη. Το εγχειρίδιο λειτουργίας πρέπει να φυλάσσεται κοντά στην αντλία. Το εγχειρίδιο χρησιμεύει ως βοήθημα σε περίπτωση μελλοντικών προβλημάτων. Για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη. Οι σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια φέρουν την εξής σήμανση: Κίνδυνος: Υποδεικνύει κίνδυνο θανάτου λόγω ηλεκτρικού ρεύματος. Προειδοποίηση: Υποδεικνύει πιθανό κίνδυνο θανάτου ή κίνδυνο τραυματισμού. Προσοχή: Υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους για την αντλία ή για άλλα αντικείμενα. Υπόδειξη: Εστιάζει την προσοχή σε συμ βουλές και πληροφορίες. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 51

4 Ασφάλεια Εξειδίκευση Κανονισμοί Μετατροπή, ανταλλακτικά Μεταφορά Ηλεκτρικό ρεύμα Η εγκατάσταση της αντλίας επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η θέση σε λειτουργία ή ο χειρισμός αυτού του προ ϊόντος δεν επιτρέπεται σε άτομα με περιορισμένη αξιοπιστία (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) ή σε άτομα που δεν διαθέτουν την αντίστοιχη τεχνική εκπαίδευση. Οι εξαιρέσεις επιτρέπονται μόνο κατόπιν αντίστοιχης οδηγίας από τα άτομα που είναι υπεύθυνα για την ασφάλεια. Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να διεξάγεται μόνο από έναν ηλεκτρολόγο. Κατά την εγκατάσταση λάβετε υπόψη τις βελτιωμένες εκδόσεις των ακόλουθων κανονισμών: Κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων Φύλλο εργασίας DVGW W551 (στη Γερμανία) VDE 0370/Μέρος 1 Πρόσθετοι τοπικοί κανονισμοί (π.χ. IEC, VDE κ.τ.λ.) Η τεχνική τροποποίηση ή η μετατροπή της αντλίας απαγορεύεται. Το άνοιγμα του κινητήρα της αντλίας μέσω αφαίρεσης του πλαστικού καλύμματος απαγορεύεται. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Κατά την παραλαβή του προϊόντος, βγάλτε την αντλία και όλα τα ανταλλακτικά από τη συσκευασία και ελέγξτε τα. Δηλώστε άμεσα τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Αποστείλτε την αντλία μόνο στην αρχική της συσκευασία. Κατά τη διεξαγωγή εργασιών σε ηλεκτροφόρα μέρη υφίσταται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, για το λόγο αυτό: Πριν από την έναρξη των εργασιών διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία της αντλίας και ασφαλίστε την από τυχόν επανενεργοποίηση. Μην διπλώνετε και μην μαγγώνετε τα ηλεκτρικά καλώδια και αποτρέψτε την επαφή τους με πηγές θερμότητας. Η αντλία προστατεύεται από την διείσδυση σταγόνων νερού σύμφωνα με το βαθμό προστασίας IP 42. Προστατεύετε την αντλία από εκτοξευόμενο νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά. 52 WILO SE 10/2014

5 Τεχνικά στοιχεία Star-Z NOVA 3 Τεχνικά στοιχεία 3.1 Κωδικοποίηση τύπου Κατασκευαστική σειρά: Τυπική αντλία ανακυκλοφορίας πόσιμου νερού, υγρού ρότορα Ονομασία τύπου A = με βαλβίδες απομόνωσης C = με βαλβίδες απομόνωσης C = και έτοιμο για σύνδεση με χρονοδιακόπτη 3.2 Συνδέσεις Star-Z NOVA Βιδωτή σύνδεση: 15 (Rp ½") Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C Βιδωτή σύνδεση: 15 (Rp ½") και βαλβίδες απομόνωσης Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 53

6 Τεχνικά στοιχεία 3.3 Χαρακτηριστικά Star-Z NOVA, Star-Z NOVA A, Star-Z NOVA C Τάση ηλεκτρ. δικτύου 1 ~ 230 V / 50 Hz Βαθμός προστασίας IP 42 Ονομαστικό εύρος των σωλήνων σύνδεσης R ½ Μήκος κατασκευής 84 mm (τύπος A: 138 mm) Μέγιστη επιτρεπτή πίεση λειτουργίας 10 bar (1000 kpa) Επιτρεπτή περιοχή θερ +2 C έως +65 C, μοκρασίας του μεταφερόμενου υγρού Στη σύντομη λειτουργία έως 2 ώρες +70 C Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος + 40 C Μέγιστη επιτρεπτή συνο λική σκληρότητα σε συστήματα ανακυκλοφο 20 dh ρίας πόσιμου νερού Για περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου ή στον κατάλογο της Wilo. 3.4 Περιεχόμενο παράδοσης 1 Αντλία 2 Θερμομονωτικό κέλυφος 3 Δακτύλιοι στεγανοποίησης 4 Wilo-Connector 5 Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας (δεν απεικονίζεται) 54 WILO SE 10/2014

7 Τρόπος λειτουργίας Βαλβίδες 4 Τρόπος λειτουργίας 4.1 Εφαρμογή Ο παρών κυκλοφορητής είναι κατάλληλος μόνο για πόσιμο νερό. 4.2 Λειτουργίες Οι τύποι Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C έχουν εξοπλιστεί, στην πλευρά πίεσης, με μια βαλβίδα αντεπιστροφής (1) και, στην πλευρά αναρρόφησης, με μια βαλβίδα απομόνωσης (2). Για την αντικατάσταση της κεφαλής κινητήρα (3) αρκεί να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική τροφοδο σία, αποσυνδέοντας το βύσμα (5), και να κλείσετε τη βαλβίδα απομόνωσης στην εγκοπή περιστρο φής (4). Η κεφαλή κινητήρα μπορεί, στη συνέχεια, να ξεβιδωθεί εύκολα σελίδα 57. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 55

8 Εγκατάσταση 5 Εγκατάσταση 5.1 Μηχανολογική εγκατάσταση Κίνδυνος: Πριν από την έναρξη των εργα σιών βεβαιωθείτε ότι η αντλία έχει αποσυνδε θεί από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μέρος τοποθέτησης Για την εγκατάσταση θα πρέπει να προβλεφθεί ένας καλά αεριζόμενος χώρος, χωρίς σκόνες και δυνατότητα δημιουργίας παγετού ο οποίος να προστατεύεται από κακές καιρικές συνθήκες. Επιλέξτε έναν καλά προσβάσιμο χώρο τοποθέτησης. Προσοχή: Οι ρύποι μπορούν να κατα στρέψουν την αντλία. Πριν από την εγκατάσταση καθαρίζετε καλά το σύστημα σωληνώσεων. Υπόδειξη: Στους τύπους Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C, οι βαλβίδες απομόνωσης και αντεπιστροφής έχουν προσυναρμολογηθεί. Κατά την εγκατάσταση του τύπου Star-Z NOVA αυτές τις βαλβίδες θα πρέπει να τοποθετηθούν έξτρα. 1. Προετοιμάστε το χώρο τοποθέτησης με τέτοιο τρόπο, ώστε η αντλία να μπορεί να συναρμολογηθεί χωρίς να υπάρχουν μηχανικές τάσεις. 2. Επιλέξτε το σωστό σημείο τοποθέτησης, μόνο σύμφωνα με το Σχ. Α. Το βέλος στην πίσω πλευρά του κελύφους υποδεικνύει την κατεύθυνση ροής. 56 WILO SE 10/2014

9 Εγκατάσταση Στρέψη ή αφαίρεση της κεφαλής κινητήρα 3. Λύστε το περικόχλιο ένωσης και, εάν χρειάζεται, ξεβιδώστε το τελείως. Προσοχή: Το περέμβυσμα του κελύφους δεν πρέπει να υποστεί ζημιές. Αντικαταστήστε τα χαλασμένα παρεμβύσματα. 4. Στρέψτε την κεφαλή κινητήρα με τέτοιο τρόπο, ώστε το Wilo-Connector να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Άνοιγμα βαλβίδας απομόνωσης 1 Προσοχή: Σε περίπτωση που η θέση είναι λανθασμένη, τότε μπορεί να εισχωρήσει νερό το οποίο μπορεί να καταστρέψει την αντλία. 5. Σφίξτε πάλι το περικόχλιο ένωσης. 6. Με ένα κατσαβίδι στρέψτε την εγκοπή (1) με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να βρίσκεται παράλληλα προς την κατεύθυνση ροής (μόνο στους τύπους Star-Z NOVA A και Star-Z NOVA C). Υπόδειξη: Για το κλείσιμο, στρέψτε την εγκοπή κάθετα προς την κατεύθυνση ροής. 7. Στερεώστε το θερμομονωτικό κέλυφος. Σύνδεση Προσοχή: Τα πλαστικά μέρη του κινητήρα δεν επιτρέπεται να έχουν θερμομόνωση ώστε να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της αντλίας. 8. Συνδέστε τη σωλήνωση. Προσοχή: Στους τύπους με βαλβίδα απο μόνωσης και αντεπιστροφής αυτές οι βαλβίδες έχουν ήδη προσυναρμολογηθεί στεγανά με μια ροπή σύσφιξης 15 Nm (με το χέρι). Η πολύ μεγάλη ροπή σύσφιξης κατά το βίδωμα κατα στρέφει την κοχλιοσύνδεση της βαλβίδας, καθώς και το στεγανοποιητικό δακτύλιο. Κατά την εγκατάσταση, ασφαλίστε τη βαλβίδα από τυχόν περιστροφή με ένα γερμανικό κλειδί! Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 57

10 Εγκατάσταση 5.2 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνος: Οι εργασίες ηλεκτρικής σύνδεσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν ηλεκτρολόγο. Πριν από τη σύνδεση βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός σύνδεσης δεν φέρει τάση. Διεξάγετε την ηλεκτρική σύνδεση ως εξής: PE N L Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3 Σχήμα 4 58 WILO SE 10/2014

11 Εγκατάσταση Ανοίξτε το WILO-Connector ως εξής: Σχήμα Πλήρωση και εξαέρωση 1. Γεμίστε την εγκατάσταση. 2. Ο χώρος ρότορα της αντλίας εξαερίζεται αυτόνομα μετά από μια σύντομη διάρκεια λειτουργίας. Ταυτόχρονα ενδέχεται να δημιουργηθούν θόρυβοι. Εάν χρειάζεται, η εξαέρωση μπορεί να επιταχυνθεί με μια επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση. Η σύντομη ξηρή λειτουργία δεν προξενεί ζημιά στην αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 59

12 Συντήρηση/Βλάβες Καθαρισμός Αντικατάσταση κεφαλής κινητήρα Η αντλία πρέπει να καθαρίζεται εξωτερικά μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς τη χρήση καθαριστικών μέσων. Προειδοποίηση: Κατά την αφαίρεση της κεφαλής κινητήρα ή της αντλίας ενδέχεται να εκρεύσει καυτό υγρό υπό υψηλή πίεση. Αφήστε προηγουμένως την αντλία να κρυώσει. Πριν από την αφαίρεση της αντλίας κλείστε τις βαλβίδες απομόνωσης σελίδα 57. Υπόδειξη: Με αποσυναρμολογημένο κινητήρα που λειτουργεί ενδέχεται να προκύψουν θόρυβοι και αλλαγή φοράς περιστροφής. Αυτό αποτελεί μία φυσιολογική κατάσταση σε αυτήν την περίπτωση. Η άψογη λειτουργία διασφαλίζεται μόνο όταν η αντλία λειτουργεί στο αντλούμενο μέσο. Αντικατάσταση της κεφαλής κινητήρα σελίδα Συντήρηση/Βλάβες Παραγγείλετε τον κινητήρα σέρβις από τα τοπικά εξειδικευμένα καταστήματα. 60 WILO SE 10/2014

13 Συντήρηση/Βλάβες 7 Συντήρηση/Βλάβες Βλάβες Αιτία Αποκατάσταση Η αντλία δεν εκκινείται. Η αντλία κάνει θόρυβο. Διακοπή στην ηλεκτρική τροφοδοσία, βραχυκύκλωμα ή ελαττωματικές ασφάλειες. Η λειτουργία χρονοδιακόπτη απενεργοποιήθηκε αυτόματα (μόνο στον τύπο Star-Z NOVA C). Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει, π. χ. λόγω επικαθίσεων από το κύκλωμα νερού. Ο κινητήρας τρίβεται, π. χ. λόγω επικαθίσεων από το κύκλωμα νερού. Ξηρή λειτουργία, πολύ λίγο νερό. Παρουσία αέρα στον κυκλοφορητή. 8 Έλεγχος της ηλεκτρικής τροφοδοσίας από έναν ηλεκτρολόγο. Ελέγξτε τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Αποσυναρμολόγηση της αντλίας από έναν ηλε κτρολόγο σελίδα 57. Αποκαταστήστε την ελεύθερη κίνηση της πτερωτής στρέφοντας και καθαρίζοντας τη βρωμιά. Ελέγξτε τις βαλβίδες απομόνωσης, καθώς αυτές θα πρέπει να είναι εντελώς ανοικτές. Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση αντλίας 5x, για εκάστοτε 30s / 30s. Υπόδειξη: Εάν η βλάβη δεν μπορεί να αποκατασταθεί, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο τεχνικό. Αποφύγετε τις περιβαλλοντικές βλάβες Απόρριψη Μην πετάτε τον κυκλοφορητή μαζί στα οικιακά απορρίμματα. Οι κυκλοφορητές πρέπει να ανακυκλώνονται. Αν έχετε αμφιβολίες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς δημοτικούς φορείς και τις εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης. Υπόδειξη: Για περισσότερες πληροφορίες γύρω από την ανακύκλωση ανατρέξτε στη διεύθυνση Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Star-Z NOVA 61

14

15 WILO SE prohlašuje, že výrobky uvedené v tomto prohlášení odpovídají (DA) - Dansk EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING WILO SE erklærer, at produkterne, som beskrives i denne erklæring, er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende europæiske direktiver, samt de nationale lovgivninger, der gennemfører dem: Lavspændings 2006/95/EF ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EF ; Energirelaterede produkter 2009/125/EF De er ligeledes i overensstemmelse med de harmoniserede europæiske standarder, der er anført på forrige side. (ES) - Español DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD (ET) - Eesti keel EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOONI WILO SE declara que los productos citados en la presenta declaración están WILO SE kinnitab, et selles vastavustunnistuses kirjeldatud tooted on conformes con las disposiciones de las siguientes directivas europeas y con kooskõlas alljärgnevate Euroopa direktiivide sätetega ning riiklike las legislaciones nacionales que les son aplicables : seadusandlustega, mis nimetatud direktiivid üle on võtnud: Baja Tensión 2006/95/CE ; Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE ; Madalpingeseadmed 2006/95/EÜ ; Elektromagnetilist Ühilduvust Productos relacionados con la energía 2009/125/CE 2004/108/EÜ ; Energiamõjuga toodete 2009/125/EÜ Y igualmente están conformes con las disposiciones de las normas europeas Samuti on tooted kooskõlas eelmisel leheküljel ära toodud harmoniseeritud armonizadas citadas en la página anterior. Euroopa standarditega. (FI) - Suomen kieli (HR) - Hrvatski EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EZ IZJAVA O SUKLADNOSTI WILO SE vakuuttaa, että tässä vakuutuksessa kuvatut tuotteet ovat seuraavien eurooppalaisten direktiivien määräysten sekä niihin sovellettavien kansallisten lakiasetusten mukaisia: Matala Jännite 2006/95/EY ; Sähkömagneettinen Yhteensopivuus 2004/108/EY ; Energiaan liittyvien tuotteiden 2009/125/EY Lisäksi ne ovat seuraavien edellisellä sivulla mainittujen yhdenmukaistettujen eurooppalaisten normien mukaisia. (HU) - Magyar valamint azok nemzeti jogrendbe átültetett rendelkezéseinek: 2004/108/EK ; Energiával kapcsolatos termékek 2009/125/EK EB ATITIKTIES DEKLARACIJA WILO SE izjavljuje da su proizvodi navedeni u ovoj izjavi u skladu sa Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ ; Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ ; Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potrošnje energije 2009/125/EZ (IT) - Italiano DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ WILO SE dichiara che i prodotti descritti nella presente dichiarazione sono conformi alle disposizioni delle seguenti direttive europee nonché alle legislazioni nazionali che le traspongono : Bassa Tensione 2006/95/CE ; Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE ; Prodotti connessi all energia 2009/125/CE E sono pure conformi alle disposizioni delle norme europee armonizzate citate a pagina precedente. (LV) - Latviešu valoda 2004/108/EB ; Energija susijusiems gaminiams 2009/125/EB ir taip pat harmonizuotas Europas normas, kurios buvo cituotos ankstesniame puslapyje. (MT) - Malti DIKJARAZZJONI KE TA KONFORMITÀ likumiem, kuros tie ir ietverti: (NL) - Nederlands EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING WILO SE jiddikjara li l-prodotti spe WILO SE verklaart dat de in deze verklaring vermelde producten voldoen konformi mad-direttivi Ewropej li jsegwu u mal-le aan de bepalingen van de volgende Europese richtlijnen evenals aan de japplikawhom: nationale wetgevingen waarin deze bepalingen zijn overgenomen: Vulta Prodotti relatati mal-ener pre Laagspannings 2006/95/EG ; Elektromagnetische Compatibiliteit 2004/108/EG ; Energiegerelateerde producten 2009/125/EG De producten voldoen eveneens aan de geharmoniseerde Europese normen die op de vorige pagina worden genoemd. F_GQ_013-05

16 (NO) - Norsk EU-OVERENSSTEMMELSESERKLAEING (PL) - Polski WILO SE erklærer at produktene nevnt i denne erklæringen er i samsvar med følgende europeiske direktiver og nasjonale lover: EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG ; EG EMV Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG ; Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF og harmoniserte europeiske standarder nevnt på forrige side. (PT) - Português DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE na poprzedniej stronie. WILO SE declara que os materiais designados na presente declaração obedecem às disposições das directivas europeias e às legislações nacionais que as transcrevem : transpun : Baixa Voltagem 2006/95/CE ; Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE ; Produtos relacionados com o consumo de energia 2009/125/CE E obedecem também às normas europeias harmonizadas citadas na página precedente. 2004/108/CE ; Produselor cu impact energetic 2009/125/CE ES VYHLÁSENIE O ZHODE deklarácie, sú v súlade s požiadavkami nasledujúcich európskych direktív a odpovedajúcich národných legislatívnych predpisov: ES-IZJAVA O SKLADNOSTI naslednjih evropskih direktiv in z nacionalnimi zakonodajami, ki jih vsebujejo: Nizka Napetost 2006/95/ES ; Elektromagnetno Združljivostjo 2004/108/ES ; Izdelkov, povezanih z energijo 2009/125/ES pa tudi z usklajenimi evropskih standardi, navedenimi na prejšnji strani. (TR) - Türkçe CE UYGUNLUK TEYID BELGESI 2004/108/ES ; Energeticky významných výrobkov 2009/125/ES ako aj s harmonizovanými európskych normami uvedenými na predchádzajúcej strane. (SV) - Svenska EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE WILO SE intygar att materialet som beskrivs i följande intyg överensstämmer med bestämmelserna i följande europeiska direktiv och nationella lagstiftningar som inför dem: Lågspännings 2006/95/EG ; Elektromagnetisk Kompatibilitet 2004/108/EG ; Energirelaterade produkter 2009/125/EG Det överensstämmer även med följande harmoniserade europeiska standarder som nämnts på den föregående sidan. F_GQ_013-05

17 Wilo International (Subsidiaries) Argentina WILO SALMSON C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T Australia WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T Austria WILO Pumpen 2351 Wiener Neudorf T Azerbaijan WILO Caspian LLC 1065 Baku T Belarus WILO Bel IOOO Minsk T Belgium WILO NV/SA T Bulgaria WILO Bulgaria EOOD 1125 Sofia T Brazil Jundiaí São Paulo Brasil T Canada Calgary, Alberta T2A 5L7 T China Beijing T Croatia Samobor T Cuba WILO SE T T Czech Republic T Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T Estonia WILO Eesti OÜ Tallinn T Finland WILO Finland OY Espoo T France T Great Britain Burton Upon Trent DE14 2WJ T Greece T Hungary (Budapest) T India The Netherlands Pune T T Indonesia Jakarta Timur, T Ireland WILO Ireland T Italy (Milano) T Kazakhstan WILO Central Asia Almaty T Korea T Latvia 1019 Riga T Lebanon WILO LEBANON SARL Lebanon T Lithuania Vilnius T Morocco T +212 (0) Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T Poland T Portugal Bombas Wilo-Salmson Porto T Romania T Russia WILO Rus ooo T Saudi Arabia T Serbia and Montenegro Beograd T Slovakia T Slovenia 1000 Ljubljana T South Africa 2065 Sandton T Spain (Madrid) T Sweden WILO NORDIC AB T Switzerland T Taiwan T Turkey WILO Pompa Sistemleri T Ukraina T United Arab Emirates T USA WILO USA LLC Rosemont, IL T Vietnam T September 2014

18 Pioneering for You WILO SE Nortkirchenstraße 100 D Dortmund Germany T +49(0) F +49(0)

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You. nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας tr Montaj ve kullanma kılavuzu

Wilo-Yonos PICO. Pioneering for You. nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας tr Montaj ve kullanma kılavuzu Pioneering for You Wilo-Yonos PICO fr Notice de montage et de mise en service it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione es Instrucciones de instalación y funcionamiento pt Manual de Instalação e funcionamento

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-SiFlux. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo

Pioneering for You. Wilo-SiFlux. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo Pioneering for You Wilo-SiFlux el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 4 190 570-Ed.01 / 2014-05-Wilo Σχ. 1: SiFlux Σχ. 2: 9 1 2 5 6 12 7 6 4 3 Σχ. 3: 5 6 12 7 Σχ. 4: 8 10 11 1 Γενικά... 3 2 Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Installation and operating instructions

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Installation and operating instructions Wilo-TOP-Z de Einbau- und Betriebsanleitung it Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione en Installation and operating instructions pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de

Διαβάστε περισσότερα

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione

Inbouw- en bedieningsvoorschriften Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Wilo-Yonos PICO F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας E Instrucciones de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu

Wilo-Star RS Installation and operating instructions Návod k montáži a obsluze Notice de montage et de mise en service Návod na montáž a obsluhu Wilo-Star RS GB F NL I E S FIN H PL Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Montage- en bedieningsvoorschrift Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Instrucciones

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0

Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 Wilo-Control EC-Drain 2x4,0 D Einbau- und Betriebsanleitung I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione GB Installation and operating instructions P Manual de instalação e funcionamento F Notice de montage

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06

Wilo-MVIL. BG Инструкция за монтаж и експлоатация. RO Instrukcja montazu i obslugi. 4.086.201-Ed.1-03/06 Wilo-MVIL D Einbau- und Betriebsanleitung GB Installation and operating instructions F Notice de montage et de mise en service NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften E Instrucciones de instalación y funcionamiento

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo

Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 322-Ed.01 / 2013-02 Wilo Σχ. 1: IL Σχ. 2: DL Σχ. 3: BL 1 Γενικά... 3 2 Ασφάλεια... 3 2.1 Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Wilo-BAC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 133 932-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Pioneering for You. Wilo-BAC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 133 932-Ed.02 / 2013-11-Wilo Pioneering for You Wilo-BAC el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 133 932-Ed.02 / 2013-11-Wilo Σχ. 1: Σχ. 2: 4 3 7 A 7 2 5 9 2% 11 HA 6 HC 8 4 3 3 7 2 4 7 2 5 200 mm min. 1 10 B 100 mm min. A(B) 6

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI

Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI Wilo-CO1 MVI/MVIS, COT1 MVI GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 527 299-Ed.01 (GR-PDF-2007-06-Wilo) Fig 1a: CO-1... Fig 1b: CO/T... Fig 2: ER1 Fig 3: ER1 Fig 4: Fig 5: Fig 6: CS Fig 7: FF4 Fig 7a:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-BAC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 133 932-Ed.01 / 2012-11 Wilo

Wilo-BAC. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. 2 133 932-Ed.01 / 2012-11 Wilo Wilo-BAC el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 133 932-Ed.01 / 2012-11 Wilo Σχ. 1: Σχ. 2: 4 3 7 A 7 2 5 9 2% 11 HA 6 HC 8 4 3 3 7 2 4 7 2 5 200 mm min. 1 10 B 100 mm min. A(B) 6 Σχ. 3: 12 13 1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service

Manual de instalação e funcionamento Notice de montage et de mise en service Wilo-Yonos MAXO/-D de Einbau- und Betriebsanleitung pt Manual de instalação e funcionamento fr Notice de montage et de mise en service nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften it Istruzioni di montaggio,

Διαβάστε περισσότερα

DMS, Variants A and AR

DMS, Variants A and AR GRUNDFOS INSTRUCTIONS DMS, Variants A and AR Installation and operating instructions GB Declaration of Conformity We, Grundfos Alldos, declare under our sole responsibility that the products DMS, to which

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk

Wilo-Rexa FIT. Pioneering for You. it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Pioneering for You Wilo-Rexa FIT it da no el tr sr sl hu cs sk et lv bg uk Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Monterings- og driftsvejledning Monterings- og driftsveiledning Οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS TP, TPD Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ελληνικά (GR) Ελληνικά (GR) Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Μετάφραση της πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Σύμβολα που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo

Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo Μονάδα Wilo-IF Modbus Μονάδα Wilo-IF BACnet 2 109 480-Ed.01 / PDF 2010-06-Wilo GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας www.wilo.com/automation Σχ. 1: Wilo-VeroLine-IP-E Σχ. 2: Wilo-VeroLine-IL-E Σχ. 3:

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10

Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 Wilo-Sub TWU 6-8 - 10 D Einbau- und Betriebsanleitung TR Montaj ve Kullanım GB Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργία F Notice de montage et de mise en service S

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions

Wilo-Protect-Modul C. Instrucciones de instalación y funcionamiento GB. Einbau- und Betriebsanleitung. Installation and operating instructions Wilo-Protect-Modul C D Einbau- und Betriebsanleitung E Instrucciones de instalación y funcionamiento GB Installation and operating instructions I Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione F Notice de

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Fluidcontrol / - EK

Wilo-Fluidcontrol / - EK Wilo-Fluidcontrol / - EK 2 049 542 / ed04-0804 D GB F NL E I H GR Montageanleitung Assembly Instructions Notice de montage Inbouw- en gebruikshandleiding Instrucciones de instalación y funcionamiento Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS BMPX Installation and operating instructions Declaration of Conformity We Grundfos declare under our sole responsibility that the products BMPX, to which this declaration relates,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 221. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMX 1 οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65

Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 Wilo-Drain TS 40 / TS 50 / TS 65 / TP 50 / TP 65 D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-CronoNorm-NL, NLG

Wilo-CronoNorm-NL, NLG Pioneering for You Wilo-CronoNorm-NL, NLG el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 2 136 329-Ed.03 / 2013-07-Wilo 1 Γενικά... 5 2 Ασφάλεια... 5 2.1 Χαρακτηριστικά των υποδείξεων στις οδηγίες λειτουργίας...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X. οσομετρική αντλία. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS DMH 25X οσομετρική αντλία Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Ο ΗΓΙΕΣ GRUNDFOS CMV Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ήλωση συμμόρφωσης ήλωση συμμόρφωσης GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the products CMV,

Διαβάστε περισσότερα

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS DPI Grundfos differential pressure sensor, Industry Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole responsibility that the

Διαβάστε περισσότερα