Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ"

Transcript

1 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ...12 Π.3.3 Π.3.4 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ...21 ΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ...22 Π.3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ...28 Π.3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...30 Π Εκπαίδευση Π Υγεία και Πρόνοια Π ιοίκηση Π Αθλητισµός Π Πράσινο Ελεύθεροι χώροι Π Πολιτισµός Π Κοιµητήρια Σελ. 1/48

2 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης της.ε. Καλαµπάκας, σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε υπ. Αριθµ. 9572/1845/ (ΦΕΚ 209 ) «Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών» στοχεύει: στην ορθολογική κατανοµή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδοµικό επίπεδο, στον καθορισµό αποδεκτών ορίων της ανάπτυξης (συνεκτιµώντας τους συντελεστές κορεσµού και καταλληλότητας για δόµηση), στη βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής για την κάλυψη των αναγκών του προγραµµατικού πληθυσµού για το έτος 2031, συµπεριλαµβανοµένης εκτίµησης της απαιτούµενης δυναµικότητας κατά χρονικές φάσεις υλοποίησης (βλ. και κεφάλαιο Π.4), στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της µορφής του οικιστικού ιστού και της φυσιογνωµίας των οικισµών µέσα από µηχανισµούς πολεοδοµικής αναβάθµισης των ήδη θεσµοθετηµένων οικιστικών υποδοχέων και την πολεοδοµική οργάνωση των προτεινόµενων επεκτάσεων, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας στις πόλεις και οικισµούς, στην εξασφάλιση των όρων και υποδοµών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, θεοµηνίες κ.λπ.). Παράλληλα, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης αναφέρεται ειδικότερα στις χρήσεις γης, στα πολεοδοµικά / τοπικά κέντρο, στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στην πυκνότητα και στο µέσο συντελεστή δόµησης κατά πολεοδοµική ενότητα ή τµήµα της, σε απαγορεύσεις δόµησης και χρήσεων. Η πολεοδόµηση γίνεται κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες, το µέγεθος και τα όρια των οποίων καθορίζονται µε το ΓΠΣ µε κριτήριο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής οργάνωσης των περιοχών κατοικίας, λοιπών χρήσεων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, µε πρόβλεψη και των απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων, την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών, την απόκτηση γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και την εκτέλεση προγραµµάτων οργανωµένης οικιστικής ανάπτυξης ή οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 285 /2004), η µονάδα της Πολεοδοµικής Ενότητας (Π.Ε.) αποτελεί τη βάση και το σύστηµα αναφοράς για την εκτίµηση των αναγκών και των ελάχιστων εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισµού και ο πληθυσµός της κυµαίνεται από κατοίκους, ενώ προβλέπεται ότι σε µικρούς, αυτοτελείς οικισµούς ο πληθυσµός της πολεοδοµικής ενότητας µπορεί να υπολείπεται των Σελ. 2/48

3 κατοίκων. Με την παραπάνω µεθοδολογική προσέγγιση συνάγεται ότι καθένας από τους οικισµούς της.ε. Καλαµπάκας αντιµετωπίζεται ως µία οργανική Π.Ε., εξαιρουµένης της πόλης της Καλαµπάκας που συνίστανται σε δύο Π.Ε. βάσει του ισχύοντος πολεοδοµικού σχεδιασµού. Στις Π.Ε., κατ επιταγή των πολεοδοµικών σταθεροτύπων υπολογίζεται η χωρητικότητα και η θεωρητική πυκνότητα, καθώς και οι κατ ελάχιστον ανάγκες για τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. Οι υπολογισµοί παρουσιάζονται στους πίνακες Π Π οµικά στοιχεία της πρότασης πολεοδοµικής οργάνωσης αποτελούν τα χαρακτηριστικά του οικιστικού δικτύου και οι προοπτικές οικιστικής ανάπτυξης, που αναγνωρίστηκαν στα κεφάλαια Π.1 και Π.2 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα: Στην ενότητα Π.1.3 οι οικισµοί της.ε. Καλαµπάκας, προκειµένου να προσδιοριστεί αφενός ο αναπτυξιακός ρόλος τους στο προτεινόµενο µοντέλο χωρικής οργάνωσης και αφετέρου οι απαιτούµενες υποδοµές και υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται σε αυτούς, ιεραρχήθηκαν στα εξής επίπεδα: 1. Η πόλη της Καλαµπάκας, εξυπηρετώντας το σύνολο των οικισµών της.ε. αλλά και του νέου Καλλικράτειου ήµου κατατάχθηκε κατά το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας στα οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου, 2. Οι οικισµοί του Καστρακίου και ιάβας που συγκεντρώνουν, σηµαντικές για τα µεγέθη της περιοχής µελέτης, παραγωγικές δραστηριότητες και πληθυσµό, ταξινοµήθηκαν στο προτεινόµενο µοντέλο χωρικής οργάνωσης στα οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου ενισχυµένου, και οι υπόλοιποι οικισµοί της.ε. κατατάχθηκαν στα οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου. Τα προγραµµατικά µεγέθη των απαραίτητων ανά οικιστικό επίπεδο λειτουργιών και εξυπηρετήσεων που προβλέπονται στα πολεοδοµικά σταθερότυπα εξετάζονται αναλυτικά στην ενότητα Π.3.6 και παρατίθενται συγκεντρωτικά στον πίνακα Π Στην αξιολόγηση των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης στην ενότητα Π.2.2 προσδιορίστηκε µία τυπολογία οικιστικής ανάπτυξης των οικισµών της.ε., συναρτήσει κριτηρίων πληθυσµιακής εξέλιξης, αναπτυξιακού δυναµισµού και στοχοθέτησης για το 2031 στο πλαίσιο του προτεινόµενου µοντέλου χωρικής οργάνωσης. Αναγνωρίστηκαν έτσι τρεις γενικοί τύποι οικισµών, µε προτεραιότητα «τόνωσης», «τόνωσης / ανάσχεσης φθίνουσας πορείας» και «συγκράτησης / συντήρησης» (καθώς και µία επιµέρους κατηγορία για οικιστικούς υποδοχείς Β κατοικίας) και καταρτίστηκε ένας γενικός κορµός πολεοδοµικών παρεµβάσεων ανά τύπο οικισµών. Σελ. 3/48

4 Με τα παραπάνω ως δοµικά στοιχεία, η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης εξειδικεύεται ανά οικισµό / Πολεοδοµική Ενότητα και παρουσιάζεται παρακάτω και στους χάρτες Π σε κλίµακα 1: Επισηµαίνεται ότι η παρούσα πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης συµβάλλει στον περιορισµό της οικιστικής εξάπλωσης και στην επίτευξη κατά αυτόν τον τρόπο οικονοµιών κλίµακας, δηλαδή περιορισµό του κόστους για την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων έργων και δικτύων τεχνικών υποδοµών. ιευκολύνεται έτσι ταυτόχρονα η ανασυγκρότηση του οικιστικού ιστού µε τη χρήση εργαλείων πολεοδόµησης (Πολεοδοµικές µελέτες, τροποποιήσεις ρυµοτοµικού σχεδίου) και µε το σχεδιασµό σηµειακών ή/και περιορισµένης κλίµακας παρεµβάσεων ανάπλασης υποβαθµισµένων και προβληµατικών οικιστικών θυλάκων (ζώνες πολεοδοµικών µηχανισµών, κ.λπ.). Πολεοδοµική Ενότητα Καλαµπάκας Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Α Στάδιο της µελέτης στην πόλη της Καλαµπάκας και στα πλαίσια της ΕΠΑ εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ΓΠΣ, το οποίο κυρώθηκε µε την Υ.Α /731/ (ΦΕΚ 523 / ), και η ρυµοτοµία της περιοχής έχει οριστικοποιηθεί µε τις εγκεκριµένες Πολεοδοµικές Μελέτες Επέκτασης και Αναθεώρησης του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου, όπως ισχύουν µε τις τροποποιήσεις τους. Η συνολική επιφάνεια του Σχεδίου Πόλης της Καλαµπάκας είναι 225,84 Ha (1 εκτάριο Ha= 10 στρ.), Παρατηρείται ότι ο πληθυσµός χωρητικότητας (πίνακας Π.2.2.2) υπολείπεται του προβλεπόµενου το 2031 πληθυσµού κατά κατ. και ως εκ τούτου προτείνεται επέκταση 23,44 Ha (1 εκτάριο Ha = 10 στρ.) για την υποδοχή του επιπλέον προγραµµατικού πληθυσµού. Για την εύρυθµη πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής προτείνονται δύο Πολεοδοµικές Ενότητες (βλ. χάρτη Π.3.1.1) στη βάση της οικιστικής φυσιογνωµίας της πόλης, της ιστορικής εξέλιξής της και των ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων. Η επιµέρους χωρητικότητα ανά Π.Ε. στην πόλη της Καλαµπάκας φαίνεται στον πίνακα Π Πίνακας Π : Πολεοδοµική Ενότητα Χωρητικότητα ανά Πολεοδοµική Ενότητα στην πόλη της Καλαµπάκας Πληθυσµός e e' k u d c 2031 σ λ λ' (µέσος) τ.µ. / τ.µ. / κάτοικοι / κάτοικοι Ha Ha κάτοικοι κάτοικο κάτοικο Ha Π.Ε.1 101,46 81,17 1, ,75 0,50 0, Π.Ε.2 147,82 118,26 0, ,62 0,50 0, e: Έκταση οικισµού e': Έκταση οικισµού (χωρίς οδικό δίκτυο) σ: µέσος Σ. k: σταθερότυπο κατοικίας (µόνιµος και εποχιακός πληθυσµός) u: σταθερότυπο κοινωνικής / τεχνικής υποδοµής (µόνιµος και εποχιακός πληθυσµός) d: Θεωρητική Πυκνότητα λ: συντελεστής κορεσµού λ': συντελεστής καταλληλότητας c: χωρητικότητα Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης Σελ. 4/48

5 Από την εξέταση της λειτουργικής δοµής της πόλης, προκύπτουν µια σειρά προβληµάτων που αφορούν κυρίως στην ανάγκη ολοκλήρωσης και βελτίωσης τεχνικών υποδοµών (αποχέτευση, αδιάνοικτο οδικό δίκτυο σε εφαρµογή της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας, περιφερειακή οδός κ.ά.), στην ανάγκη συµπλήρωσης κοινωνικών υποδοµών και στην απουσία τοπικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η χωροθέτηση των αναγκαίων νέων υποδοµών διοίκησης, εκπαίδευσης και πολιτιστικών λειτουργιών και η βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και η χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι αµεσότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών. Επιπλέον, η συµπλήρωση των υποδοµών και λειτουργιών στην Καλαµπάκα απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες µεγαλύτερου πληθυσµού, συνεπεία της διεύρυνσης της ζώνης επιρροής του (βλ. κεφάλαιο Π.1) και της αναβάθµισης του ρόλου του στον ευρύτερο χώρο του βόρειου τµήµατος της Π.Ε. Τρικάλων. Στο παραπάνω πλαίσιο οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης της Καλαµπάκας αφορούν: - Στην οργάνωση του οικιστικού χώρου σε δύο Πολεοδοµικές Ενότητες (Π.Ε.), όπως προαναφέρθηκε, στη βάση των επικρατουσών οικιστικών συνθηκών και της διαµορφωµένης κατάστασης. Η µία (Π.Ε.1) αφορά στην κεντρική και βόρεια / βορειοδυτική γειτονιά και συγκεντρώνει το συνεκτικό και πυκνοδοµηµένο οικιστικό ιστό της πόλης, στα ανάντη της οδού Πίνδου (παλιό σχέδιο) και η άλλη (Π.Ε.2) αφορά στη νότια / νοτιοανατολική γειτονιά και συγκεντρώνει το αραιοδοµηµένο τµήµα της πόλης, στα κατάντη της οδού Πίνδου. Περαιτέρω, τα όρια των δύο άνω Π.Ε. συµπίπτουν µε τα όρια των τοµέων δόµησης, ώστε να µην ανατραπούν οι ισχύουσες πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα η Π.Ε.1 ενσωµατώνει τους τοµείς όρων δόµησης Α, Β, Γ,, Ε1 και µικρό τµήµα του Ε στα βορειοανατολικά του σχεδίου πόλης, και η Π.Ε.2 τους τοµείς όρων δόµησης Ε και Ζ, καθώς και τη νέα προτεινόµενη επέκταση της Καλαµπάκας στα νοτιοανατολικά. - Στην αναβάθµιση της κεντρικής περιοχής του οικισµού όπου εντοπίζεται το πολεοδοµικό κέντρο µε τη σταδιακή αποµάκρυνση κεντρικών λειτουργιών για την απόδοση του χώρου κυρίως σε εµπορικές και τουριστικές χρήσεις, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός για τους επισκέπτες και αξιοβίωτος για τους κατοίκους. Παράλληλα, προτείνεται αποκατάσταση και ανανέωση του κτιριακού πλούτου (ανάπλαση όψεων κτηρίων και λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση επιλεγµένων αξιόλογων κτηρίων) και αναβάθµιση, ανάδειξη και ενοποίηση των ελεύθερων χώρων, βελτίωση πεζοδροµίων και δηµιουργία πεζοδρόµων, Σελ. 5/48

6 εφαρµογή των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που προτείνει η Κυκλοφοριακή Μελέτη Καλαµπάκας, αισθητική αναβάθµιση της οδού Τρικάλων µε αποµάκρυνση αντιαισθητικών πινακίδων κ.ά. - ηµιουργία τριών τοπικών κέντρων συνοικίας / γειτονιάς σε κεντροβαρικά σηµεία στο νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τµήµα της πόλης (Π.Ε.2). - Στη δηµιουργία δύο πολιτιστικών θυλάκων τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας σε χαρακτηριστικά τοπόσηµα της πόλης ώστε να τονωθεί η τουριστική επισκεψιµότητα της περιοχής και δη η µέση διανοµή αποφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονοµία. Ο πρώτος πολιτιστικός χώρος τοπικής σηµασίας χωροθετείται στο ΞΕΝΙΑ 1 και ο δεύτερος πολιτιστικός πολυχώρος υπερτοπικής σηµασίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ξυλείας στο προτεινόµενο τοπικό κέντρο συνοικίας της Π.Ε.2. Στην άµεση περίγυρό τους χωροθετούνται και τα δύο πάρκα αναψυχής (βλ. ενότητα Π.3.6.5). - Στην κατεύθυνση αισθητικής αναβάθµισης της νότιας εισόδου της πόλης και της προαγωγής της ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, θεωρείται σκόπιµο να καθοριστεί η χρήση αµιγούς κατοικίας στην προτεινόµενη επέκταση (βλ. επόµενη ενότητα). Επίσης προτείνεται χαµηλός Σ (0,6) που θα διασφαλίσει ήπιες ρυθµολογίες και κλίµακες οικιστικής ανάπτυξης, κατάλληλης και προσαρµοσµένης στο περιβάλλοντα χώρο µορφολογικής και ογκοπλαστικής δοµής ώστε να µην παρεµποδίζεται η οπτική φυγή στα επιβλητικά Μετέωρα. - Με δεδοµένη την πληθυσµιακή δυναµική της Καλαµπάκας, θα πρέπει σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας νέου σχολικού συγκροτήµατος - δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο - ενδεχοµένως στην περιοχή επέκτασης στα νοτιοανατολικά (που θα εξυπηρετεί καλύτερα και οικισµούς της Σαρακίνας, Αύρας, Νέας Ζωής, και Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά). Πολεοδοµική Ενότητα Καστρακίου Στην ΠΕ Καστρακίου, βάσει της προβλεπόµενης εξέλιξης του πληθυσµού για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), ο προγραµµατικός πληθυσµός ισούται µε κατοίκους και η χωρητικότητα του οικισµού είναι επαρκής για την υποδοχή του προβλεπόµενου πληθυσµού το Θεωρώντας λοιπόν τις εκτάσεις του ισχύοντος Σχεδίου Πόλης δεδοµένες, παρότι για αρκετές από αυτές δεν έχουν ακόµη εφαρµοσθεί οι Πολεοδοµικές Μελέτες, είναι προφανές ότι στο Καστράκι δεν απαιτούνται επεκτάσεις αλλά εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδιασµού. 1 Σηµειώνεται ότι το ακίνητο του ΞΕΝΙΑ συνολικής έκτασης τ.µ. συµπεριλαµβανοµένης της ξενοδοχειακής εγκατάστασης µεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στο ήµο Καλαµπάκας, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α / , ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 99 Α / ). Σελ. 6/48

7 Εφόσον κριθεί απαραίτητη κάποια επέκταση µελλοντικά, και δεδοµένης της ανάπτυξης τουριστικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, κρίνεται σκόπιµη η διαφύλαξη εκτάσεων εφαπτόµενων του ορίου του οικισµού, ως «τράπεζα γης». Η εν λόγω έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΠΕΠ κάλυψης µελλοντικών οικιστικών αναγκών (βλ. ενότητα Π.2.3), χωροθετήθηκε στα δυτικά του ορίου του οικισµού και καταλαµβάνει έκταση 125 στρ. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης του Καστρακίου αφορούν: - Στην άµεση εφαρµογή της Πολεοδοµικής Μελέτης στο σύνολο του οικισµού (Τοµέας Β ) ώστε, παράλληλα µε την πολεοδόµηση της περιοχής επέκτασης, να προαχθεί η αναβάθµιση του πυκνοδοµηµένου ιστορικού οικιστικού ιστού και να προβλεφθούν χρήσεις απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του. - Στη χωροθέτηση των αναγκαίων νέων πολιτιστικών λειτουργιών και στη βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και στη χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι βασικότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου, αθλοπαιδιών και πολιτιστικών λειτουργιών. εδοµένης της τουριστικής επισκεψιµότητας του οικισµού, προτείνεται κατά προτεραιότητα η δηµιουργία πάρκου αναψυχής και περιηγητικών διαδροµών αξιοποιώντας τις λοφώδεις εξάρσεις και το ρέµα στο κεντρικό τµήµα του οικισµού και η δηµιουργία του γεωλογικού µουσείου και άλλων πολιτιστικών / εκθεσιακών χώρων που θα αποτελέσουν πόλους έλξης των πολυάριθµων τουριστών και επισκεπτών των Μετεώρων. - Στην ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθέτησης ρεµάτων, κ.λπ.). Πολεοδοµική Ενότητα ιάβας Στην ΠΕ ιάβας, βάσει της προβλεπόµενης εξέλιξης του για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), ο προγραµµατικός πληθυσµός ισούται µε 955 κατοίκους και η χωρητικότητα του οικισµού είναι επαρκής για την υποδοχή του προβλεπόµενου πληθυσµού το Ωστόσο, εντοπίζεται στενότητα χώρου λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, ενώ παράλληλα παρατηρείται ένας αναπτυξιακός δυναµισµός που αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω µε την προτεινόµενη αναβάθµιση του ρόλου του οικισµού σε οικιστικό κέντρο 5 ου ενισχυµένου επιπέδου και εξυπηρέτησης των ζωνών ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας - στη ιάβα εντοπίζεται σηµαντική παραγωγική εξειδίκευση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και στην υποστήριξή της (ανεπτυγµένη αιγοπροβατοτροφία, παραγωγή ζωοτροφών). Σελ. 7/48

8 Ως εκ τούτου, εφόσον κριθεί απαραίτητη κάποια επέκταση µελλοντικά, και δεδοµένων των πτωχών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών εκτάσεων στην εντός ορίων περιοχή, κρίνεται σκόπιµη η διαφύλαξη εκτάσεων εφαπτόµενων του ορίου του οικισµού, ως «τράπεζα γης». Η εν λόγω έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΠΕΠ κάλυψης µελλοντικών οικιστικών αναγκών (βλ. ενότητα Π.2.3), χωροθετήθηκε στη βορειοανατολική είσοδο του οικισµού από Καλαµπάκα και καταλαµβάνει έκταση 62,5 στρ. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης της ιάβας εστιάζουν: - Στην κατά προτεραιότητα εκπόνηση Πολεοδοµικής Μελέτης στο σύνολο του οικισµού, προκειµένου να προχωρήσει η πολεοδόµηση του οικισµού και η αποτελεσµατικότερη οργάνωσή του. Για την εκπόνηση της Πολεοδοµικής Μελέτης εφαρµόζονται ανάλογα το Π.. της 20/ (ΦΕΚ 414 ), όπως ισχύει, και οι διατάξεις των άρθρων του Ν.. της Στη χωροθέτηση των αναγκαίων νέων υποδοµών πολιτιστικών λειτουργιών και στη βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και στη χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι βασικότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου και πολιτιστικών λειτουργιών. Στην κατεύθυνση συµπλήρωσης των ελλείψεων αλλά και προώθησης ήπιων µορφών τουρισµού προτείνεται η δηµιουργία πάρκου αναψυχής αξιοποιώντας το πλατανόδασος και τη ρεµατιά στο νότιο όριο του οικισµού, αλλά και στην ευρύτερη κοίτη του Πηνειού ποταµού στα ανατολικά του οικισµού. - Στην ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (δρόµοι, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθέτησης ρεµάτων, κ.λπ.). - Στην εξυγίανση και οργάνωση της βορειοανατολικής εισόδου του οικισµού, όπου εντοπίζεται άτυπα διαµορφωµένη αλλά σηµαντική, για τα δεδοµένα της τοπικής οικονοµικής βάσης, συγκέντρωση µονάδων µεταποίησης, χοντρεµπορίου / αποθήκευσης και επαγγελµατικών εργαστηρίων, µε τον καθορισµό, σε µία ευρύτερη της υπάρχουσας συγκέντρωσης, ζώνης µεταποίησης και χοντρεµπορίου έκτασης 171 στρ. Λοιπές Πολεοδοµικές Ενότητες Στις υπόλοιπες Π.Ε. (Αύρας, Σαρακίνας, Βλαχάβας, Ορθοβουνίου, Μεγάλης Κερασιάς, Κρύας Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά, Νέας Ζωής, Τριφυλλίων, Μουργκάνης), βάσει του προγραµµατικού πληθυσµού για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), εντοπίζεται υπερεπάρκεια γης για τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη δεδοµένου ότι όλοι οι οικισµοί διαθέτουν µεγάλο όριο Σελ. 8/48

9 οριοθέτησης και αδόµητες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές, δεδοµένης της έλλειψης έντονων οικιστικών πιέσεων και προκειµένου να προαχθεί η ήπια οικιστική φυσιογνωµία της περιοχής. Οι προτάσεις για την πολεοδοµική τους οργάνωση συνοψίζονται στα ακόλουθα: - εν εντοπίζονται γενικά ιδιαίτερες ελλείψεις σε επίπεδο εξυπηρετήσεων (βλ. πίνακα Π.3.1.6), πέραν υποδοµής για τη στέγαση πολιτιστικών λειτουργιών και συµπλήρωσης / βελτίωσης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και αθλητισµού, που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Σε ορισµένους οικισµούς, όπως η Βλαχάβα, η Μουργκάνη, τα Τριφύλλια, ο Βιτουµάς, η Μεγάλη Κερασιά, απαιτείται η δηµιουργία ενός διακριτού «σηµείου αναφοράς» (κεντρική πλατεία), καθώς είτε λόγω απότοµων κλίσεων ή λόγω παρόδιας ανάπτυξης του οικισµού στο υπάρχον οδικό δίκτυο και γραµµικής εξάπλωσής του δεν υπήρξε η δυνατότητα δηµιουργίας ικανού µεγέθους κοινοχρήστων χώρων. - Προτείνεται η εκπόνηση Πολεοδοµικών Μελετών στο σύνολο της εντός ορίου περιοχής των οριοθετηµένων οικισµών της.ε. Καλαµπάκας, σύµφωνα µε µία χρονική ιεράρχηση των κατά προτεραιότητα απαιτούµενων πολεοδοµήσεων. Ειδικότερα, σε πρώτη φάση και βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα ( ), προτείνεται η πολεοδόµηση των οικισµών Αύρας και Σαρακίνας και σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα (µετά το 2020), προτείνεται η πολεοδόµηση των υπολοίπων οικισµών. Για την εκπόνηση της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.. της 20/ (ΦΕΚ 414 ), όπως ισχύει, και οι διατάξεις των άρθρων του Ν.. της Απαιτείται η εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών οι οποίες συνοδεύουν τις Πολεοδοµικές Μελέτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκπόνησής τους, ως εξής: 1. Μελέτες Γεωλογικής διερεύνησης, προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητα των προς πολεοδόµηση περιοχών, σε σχέση και µε την ΠΕΠ Γεωλογικής Καταλληλότητας που προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο Π.2. Ιδιαίτερα: στην ΠΕ Σαρακίνας, η εν λόγω µελέτη θα πρέπει να εξετάσει την αντιπληµµυρική θωράκιση του οικισµού, εξαιτίας των πληµµυρικών φαινοµένων που εκδηλώνονται ενίοτε στον Πηνειό ποταµό, στην ΠΕ ιάβας να εξετάσει την εντός ορίου περιοχή µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, και στις ΠΕ Ορθοβουνίου και Αγ. Παρασκευής να εξετάσει τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων. 2. Υδραυλικές µελέτες για την οριοθέτηση των ρεµάτων που διασχίζουν τους οικισµούς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησής τους. Σελ. 9/48

10 - Προτείνεται η εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης στην προτεινόµενη ΠΕΡΠΟ 2 Β κατοικίας έκτασης 41 στρ., σε δηµοτική έκταση της διανοµής 1932 µε µία µικρή εξοµάλυνση ορίων. H πολεοδόµηση της ΠΕΡΠΟ θα συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργική οργάνωση και εξυπηρέτηση του παραθεριστικού οικισµού Κοροµηλιάς, στα όρια του οποίου εφάπτεται η ΠΕΡΠΟ (στα νότια και νοτιοδυτικά). - Προτείνεται η ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (ασφαλτοστρώσεις δρόµων, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθετήσεις ρεµάτων κ.λπ.). - Προτείνονται επίσης περιορισµοί και αποµάκρυνση από την εντός ορίων οικισµού περιοχή οχλουσών χρήσεων όπως είναι οι ανοργάνωτες κτηνοτροφικές µονάδες, στη βάση των προβλεπόµενων ελάχιστων αποστάσεων που προβλέπει ο Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας άρθ. 193, ΦΕΚ 580 /19 (βλ. ενότητα Π.2.5). Σηµειώνεται πως επιτρέπονται µικρές µονάδες δυναµικότητας <6 ισοδύναµων ζώων (1 ισοδύναµο = 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 1,5 µόσχους πάχυνσης, ή 50 αίγες / πρόβατα) σε ελάχιστη απόσταση µ. από τα όρια του οικισµού αναλόγως του πληθυσµού (50µ. για οικισµούς<500 κατ., 100µ. για οικισµούς κατ., 200µ. για οικισµούς>2.001 κατ.) και σε απόσταση 300µ. από ξενοδοχεία έως 50 κλίνες. 2 Περιοχή Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης βάσει του άρθ.24 του Ν.2508/1997. Σελ. 10/48

11 Πίνακας Π.3.1.6: Αξιολόγηση επάρκειας απαραίτητων λειτουργιών και εξυπηρετήσεων ανά Πολεοδοµική Ενότητα στη.ε. Καλαµπάκας ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες διοίκησης / οικονοµίας Λειτουργίες εµπορίου και υπηρεσιών Νηπιαγωγείο ηµοτικό Σχολείο Γυµνάσιο Λύκειο Αθλητισµός Πολιτισµός Υγεία - Πρόνοια Νησίδες πρασίνου, Πάρκα, Πλατείες Οικισµός Πληθυσµός 2031 Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός 2031 Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Οικισµοί µε εγκεκριµένο ΓΠΣ / Πολεοδοµική Μελέτη (Α κατοικία) Καλαµπάκα Καστράκι , , Οριοθετηµένοι οικισµοί (Α κατοικία) Αγ. Παρασκευή Βυτουµάς Σαρακίνα ιάβα Αύρα Νέα Ζωή Κρύα Βρύση Τριφύλλια Μεγ. Κερασιά Μουργκάνη Ορθοβούνι Βλαχάβα Οικισµός (Β κατοικία) Κοροµηλιά-ΠΕΡΠΟ Β' Σηµείωση 1: στην εκπαίδευση αναγράφεται αθροιστικά το εµβαδόν όλων των λειτουργούντων δοµών ανά βαθµίδα Σηµείωση 2: στον αθλητισµό στις πλείστες των περιπτώσεων οι υποδοµές βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης / ορίων οικισµού Σηµείωση 3: στους οικισµούς όπου λειτουργεί αγροτικό / περιφερειακό ιατρείο στο κοινοτικό γραφείο, η επιφάνεια αναγράφεται στη χρήση διοίκησης Σηµείωση 4: στην Κοροµηλιά - ΠΕΡΠΟ Β' κατοικίας γίνεται η παραδοχή ότι κατά τους θερινούς µήνες διαµένουν ~100 οικογένειες µε µ.ό. µελών νοικοκυριού 2,5 Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης Σελ. 11/48

12 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ Ο καθορισµός των επιτρεπόµενων χρήσεων γης στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές έγινε µε γνώµονα αφενός την ορθολογική κατανοµή των χρήσεων σε πολεοδοµικό επίπεδο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και κατοικίας στους οικισµούς, και αφετέρου τη λειτουργική συσχέτιση µεταξύ τους και µε τις επικρατούσες και προτεινόµενες χρήσεις στον εξωαστικό χώρο, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από το παραγωγικό πρότυπο της κάθε περιοχής. Έτσι, δίνεται εν γένει έµφαση στον, κατά το δυνατόν, σταδιακό περιορισµό / κατάργηση των ασύµβατων µε την κατοικία χρήσεων στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές (µεταποιητικές δραστηριότητες και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κτηνοτροφία πλην οικόσιτων ζώων), µέσα από τη διοχέτευση τους σε οργανωµένες περιοχές στην άµεση περίµετρο των οικισµών (βλ. ενότητα Π.2.5). Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται παρακάτω οι επιτρεπόµενες χρήσεις στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές, στη βάση των χρήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Π.. της 23-2/ «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 166 Α και τροποποιήσεων αυτού. Ειδικότερα: Άρθρο 2 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενα αµιγούς κατοικίας: 1. Κατοικία. 2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (µέχρι 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κ.λπ.). 4. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. 5. Κτήρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 7. Θρησκευτικοί χώροι. 8. Πολιτιστικά κτήρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). Η χρήση αµιγούς κατοικίας προτείνεται: 1. για την περιοχή επέκτασης στην Καλαµπάκα (Π.Ε.2), στην κατεύθυνση της αναβάθµισης του οικισµού και ειδικώς του εξωραϊσµού της νοτιοανατολικής εισόδου του, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων (βλ. χάρτη Π.3.1.1). 2. για την περιοχή υποδοχής Β κατοικίας στην Π.Ε. Κοροµηλιάς ΠΕΡΠΟ Β κατοικίας (βλ. χάρτη Π.3.1.2). Σελ. 12/48

13 Άρθρο 3 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενα γενικής κατοικίας: 1. Κατοικία. 2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες. 3. Εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα). 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. Κτήρια εκπαίδευσης. 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Θρησκευτικοί χώροι. 9. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. 10. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 11. Πρατήρια βενζίνης. 12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 13. Κτήρια, γήπεδα στάθµευσης. 14. Πολιτιστικά κτήρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). Όπως φαίνεται στους χάρτες Π , η χρήση της γενικής κατοικίας προτείνεται σε όλους τους οριοθετηµένους οικισµούς της.ε και στην εντός Σχεδίου Πόλης περιοχή της πόλης της Καλαµπάκας (πλην της προτεινόµενης επέκτασης στην Π.Ε.2). Ωστόσο, στο πλαίσιο του προτεινόµενου µοντέλου χωρικής οργάνωσης (που προβλέπει ευρύ φάσµα χρήσεων στον εξωαστικό χώρο και τόνωση της ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισµού) και προκειµένου να διαφυλαχθεί η ήπια οικιστική ανάπτυξη των οικισµών, προτείνεται να απαγορευθούν οι υπ αριθµό 10 και 11 χρήσεις - επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης και πρατήρια βενζίνης και η υπ αριθµό 2 χρήση Ξενοδοχεία / ξενώνες να περιοριστεί στις 50 κλίνες. Νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα και εκδοθείσες άδειες ισχύουν ως έχουν. Προτείνεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα να καταβληθούν προσπάθειες για την αποµάκρυνση και µετεγκατάσταση των ασύµβατων χρήσεων (επαγγελµατικά εργαστήρια, συνεργεία, µάντρες δοµικών υλικών) στις προβλεπόµενες ζώνες βιοτεχνίας, µεταποίησης και χονδρεµπορίου, προκειµένου να αποφευχθούν συγκρούσεις µε την τουριστική χρήση (υφιστάµενη στην Καλαµπάκα και Καστράκι και επιδιωκόµενη στους λοιπούς οικισµούς). Σελ. 13/48

14 Η πρόταση απαγόρευσης των άνω υπ αριθµό 10 και 11 χρήσεων, και ο περιορισµός στις κλίνες της υπ αριθµό 2 χρήσης, δεν ισχύει στους οικισµούς Αύρας, Σαρακίνας, Βλαχάβας, Ορθοβουνίου, Μεγάλης Κερασιάς, Κρύας Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά, Νέας Ζωής, Τριφυλλίων, Μουργκάνης. Παράλληλα, όπως επισηµάνθηκε νωρίτερα επιβάλλεται σε όλους τους οικισµούς η αποµάκρυνση των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πλην οικόσιτων ζώων, από την εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχή στη βάση των προβλεπόµενων ελάχιστων αποστάσεων από οικισµούς που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Βάσει των προβλεπόµενων διατάξεων του άρθρου 193 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 580 /1999 βλ. Παράρτηµα ΙΙ) απαγορεύεται η χωροθέτηση πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε αποστάσεις που κυµαίνονται από 50µ. 2χλµ. από τα όρια οικισµών, ανάλογα µε το µέγεθος του οικισµού και τη δυναµικότητα της µονάδας σε ισοδύναµα ζώα, ενώ για µικρές µονάδες εσταυλισµένης / ηµι-εσταυλισµένης κτηνοτροφίας υπάρχει η δυνατότητα χωροθέτησής τους εγγύς των ορίων οικισµών όπως ορίζεται ανά ΠΕ στην ενότητα Π.3.1 και στο κεφάλαιο Π.2. Άρθρο 4 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενο πολεοδοµικού κέντρου κεντρικής λειτουργίας πόλης - τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς: 1. Κατοικία. 2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 3. Εµπορικά καταστήµατα. 4. Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτήρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς). 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 9. Χώροι συνάθροισης κοινού. 10. Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 11. Κτήρια εκπαίδευσης. 12. Θρησκευτικοί χώροι. 13. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Σελ. 14/48

15 14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 15. Κτήρια, γήπεδα στάθµευσης. 16. Πρατήρια βενζίνης. 17. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 18. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα. 19. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. Οι χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου εντοπίζονται στην Π.Ε.1 της Καλαµπάκας (βλ. χάρτη Π.3.1.1). Προτείνεται η απαγόρευση των χρήσεων υπ αριθµό 14 και 16 στο Πολεοδοµικό Κέντρο / Τοπικά κέντρα γειτονιάς της Καλαµπάκας, χωρίς να θίγονται νοµίµως υφιστάµενες και αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις. Το Πολεοδοµικό Κέντρο της Καλαµπάκας περικλείεται από τις οδούς Ιωαννίνων (πρόσωπο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Μετεώρων και Καστρακίου), Καστρακίου, 28 ης Οκτωβρίου, Βλαχάβα, Γ. Κονδύλη, Σοφοκλέους, Χ. Μάη, Οµογενών Αµερικής και Τρικάλων (πρόσωπο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και πλατείας ηµαρχείου). Επίσης, λόγω της εκτατικής ανάπτυξης της πόλης σε σχετικά µεγάλη επιφάνεια και του αστικού χαρακτήρα της, προτείνονται τρία τοπικά κέντρα συνοικίας / γειτονιάς, κεντροβαρικά χωροθετηµένα στο νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, προκειµένου να επιτευχθεί η διασπορά κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης, καθώς και να επιτραπούν ορισµένες από τις προτεινόµενες µε το παρόν χρήσεις. Τα τρία αυτά τοπικά κέντρα γειτονιάς είναι τα εξής: I. Τοπικό κέντρο συνοικίας στα νοτιοανατολικά του οικιστικού ιστού, που περιβάλλεται από τις οδούς Κρήτης / ηµακοπούλου, Λεωτσάκου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ορέστη, Πηνειού και Σύρου. II. III. Τοπικό κέντρο γειτονιάς στο βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, που περιβάλλεται από τις οδούς Σταγών, Ζαχαρία Ψύρρα, ιονυσίου Φιλοσόφου και Γ. Μπαντέκα. Τοπικό κέντρο γειτονιάς στα νοτιοδυτικά του οικιστικού ιστού, που περιβάλλεται από τις οδούς Πίσπα, Λήµνου και Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, Στ. Αθανασούλα, Θάσου, Πίνδου, Βυτουµά, Θάσου, Στ. Τάκου και Αλεξ. Αλεξίου. Επίσης, στην εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη της Καλαµπάκας (ΦΕΚ 166 / ) ορίζονται οικοδοµήσιµοι χώροι µε στοιχείο Τ όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 8 του Π /1987 «Περιεχόµενο τουρισµού αναψυχής», µε τους περιορισµούς που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω πολεοδοµικής µελέτης. Στις Π.Ε. Καστρακίου, ιάβας, Αύρας και Σαρακίνας το τοπικό κέντρο γειτονιάς χωροθετείται στις κεντρικές πλατείες και στους χώρους συγκέντρωσης των κύριων λειτουργιών Σελ. 15/48

16 των οικισµών που αποτελούν σηµεία αναφοράς τους (βλ. χάρτες Π ). Στους υπόλοιπους οικισµούς εκτιµάται ότι οι χρήσεις που προβλέπονται στη γενική κατοικία (άρθρο 3 του Π.. της 23-2/ ) καλύπτουν πλήρως τις τοπικές ανάγκες και το φάσµα των παρεχόµενων λειτουργιών και εξυπηρετήσεων, ενώ θεωρείται πως δεν υπάρχει η κρίσιµη πληθυσµιακή µάζα ή η ανάγκη πρόβλεψης ιδιαίτερων χρήσεων που να τεκµηριώνουν τη χωροθέτηση διακριτού πολεοδοµικού κέντρου / τοπικών κέντρων γειτονιάς. Στα προτεινόµενα πάρκα αναψυχής σε Καλαµπάκα, Καστράκι, ιάβα, Αγ. Παρασκευή (υφιστάµενο) προτείνονται οι χρήσεις του Άρθρου 9 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενο ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, στις οποίες επιτρέπονται µόνο: 1. Αναψυκτήρια. 2. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 3. Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 4. Χώροι συνάθροισης κοινού. Παρακάτω αναφέρονται ειδικότερες προτάσεις χρήσεων για την πόλη της Καλαµπάκας, οι οποίες αφορούν µεταξύ άλλων και σε προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ και των µετέπειτα τροποποιήσεων του που υιοθετούνται από το παρόν. Ειδικότερα: Μεταφορά δυνητικά «οχλουσών» χρήσεων σε εκτός σχεδίου εκτάσεις. Ειδικότερα, προβλεπόταν η δηµιουργία βιοµηχανικού πάρκου και ζώνης χονδρεµπορίου στα νοτιοδυτικά του ορίου του ΓΠΣ καθώς και η µεταφορά του Σιδηροδροµικού σταθµού, σταθµού ΚΤΕΛ και χώρων στάθµευσης µεγάλων οχηµάτων σε υπερτοπική υποδοµή ΜΜΜ στο τέρµα της οδού Βυτουµά, συνδυαστικά µε τη διέλευση από εκεί της νέας χάραξης Ε.Ο. / παρακαµπτήριας αρτηρίας της πόλης. Η υλοποίηση αυτών των προβλέψεων θα οδηγούσε στην κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής της πόλης και στη διασφάλιση του οικιστικού συνεχούς µεταξύ της παλιάς (παλιό σχέδιο) και της νέας (περιοχές επεκτάσεων) πόλης. ηµιουργία νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 164 και ηµοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 163 (προγραµµατίζεται η κατασκευή του 5 ου ηµοτικού Σχολείου). Προτείνεται η δηµιουργία πολυδύναµου πολιτιστικού κέντρου στο ΞΕΝΙΑ (µουσική σχολή, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, άλλες υπηρεσίες του ήµου). Προτείνεται η δηµιουργία πολιτιστικού πολυχώρου του ήµου (πολιτιστικό και εκθεσιακό κέντρο, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, κινηµατοθέατρο) στα Ο.Τ , όπως προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να αξιοποιηθούν και Σελ. 16/48

17 να επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι πρόσφορο, τα εγκαταλελειµµένα κελύφη των εγκαταστάσεων, εφόσον κριθούν ως αξιόλογα δείγµατα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής. Προτείνεται η δηµιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 163 ή/και 164 όπως προβλέπεται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Προτείνεται η δηµιουργία κολυµβητηρίου στο υπάρχον αθλητικό κέντρο, και γυµναστηρίου στο ανατολικό όριο της πόλης. Ενδεικτικά προτείνεται στην περιοχή της προτεινόµενης επέκτασης ή στο εγκαταλελειµµένο κτήριο του δασικού συνεταιρισµού στην εκτός σχεδίου περιοχή στα ανατολικά, ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων (ιδιοκτησίας ΑΤΕ που τελεί υπό κατάσχεση). Υλοποίηση του δικτύου πεζοδρόµων / ποδηλατοδρόµων και δηµιουργία χώρων στάθµευσης όπως προβλέπεται και στην Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης που έχει εκπονηθεί στην Καλαµπάκα (βλ. και ενότητα Π.3.4). Σηµειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρµογή ορισµένων προτάσεων της µελέτης. Όσον αφορά στους όρους και περιορισµούς δόµησης και δεδοµένου ότι δεν εντοπίζονται οικιστικές πιέσεις και προβλήµατα που να τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα αλλαγής του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου δόµησης, προτείνονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης που καθορίζονται από τον εγκεκριµένο σήµερα πολεοδοµικό σχεδιασµό όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Α Στάδιο της µελέτης. Ειδικότερα: Στην πόλη της Καλαµπάκας Τοµέας όρων δόµησης Τοµέας Α Τοµέας Β Τοµέας Γ Τοµέας Τοµέας Ε Τοµέας Ε1 Τοµέας Ζ ΦΕΚ θεσµοθέτησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο Ποσοστό κάλυψης Σ.. Πολεοδοµική Μελέτη Γενική Αναθεώρησης Σχ.Π. (απ. κατοικία 200 τ.µ. 13 µ. 70% 2,0 Νοµάρχη αρ. 3594/11-8- Γενική 88, ΦΕΚ 626 '/1988) κατοικία 400 τ.µ. 13 µ. 60% 1,7 Πολ. Μελέτη Αναθ/σης Γενική Τοµέα Γ (Απ. Νοµ. αρ. κατοικία 4715/ ) 200 τ.µ. 10 µ. 70% 1,4 Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης Σχ.Π. (απ. Γενική Νοµάρχη αρ. 3594/11-8- κατοικία 400 τ.µ. 15 µ. 50% 1,2 88, ΦΕΚ 626 '/1988) Γενική 400 τ.µ. 10 µ. 60% 0,8 κατοικία Πολεοδοµική Μελέτη Π.Ε. Γενική I, II, IV, V & VI (Π.., ΦΕΚ 400 τ.µ. 10 µ. 60% 0,8 κατοικία 166 '/ ) Γενική 500 τ.µ. 15 µ. 50% 0,6 κατοικία Μέγιστο ύψος 12 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 12 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ. +25% υποχρεωτική στέγη 10,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 8,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη Σελ. 17/48

18 Τοµέας όρων Ποσοστό ΦΕΚ θεσµοθέτησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο Σ.. Μέγιστο ύψος δόµησης κάλυψης Απαιτείται εκπόνηση Προτεινόµενη Πολεοδοµικής Μελέτης που Αµιγής 7,5 µ.+ 1,5 µ. 500 τ.µ. 15 µ. 50% 0,6 Επέκταση θα καθορίσει ειδικότερους κατοικία υποχρεωτική στέγη όρους δόµησης Σηµειώνεται ότι στο βόρειο τµήµα της εντός και εκτός σχεδίου περιοχής Καλαµπάκας και εξ ολοκλήρου στην εντός ορίου περιοχή του Καστρακίου εφαρµόζονται ειδικοί µορφολογικοί κανόνες (τετράριχτη κεραµοσκεπής στέγη, βυζαντινού τύπου κεραµίδια, ξύλινα κουφώµατα, απλά παραδοσιακά κιγκλιδώµατα, κ.ά.) και έλεγχος των οικοδοµικών αδειών από την αρµόδια Εφορία Αρχαιοτήτων (βλ. κεφάλαιο Π.2., ζώνη αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου, 2005). Στους λοιπούς οικισµούς Οικισµός Ρύθµιση Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Μέγιστο ύψος ΚΑΣΤΡΑΤΚΙ Οριοθέτηση αριθµ. 5006/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Πολεοδοµική Μελέτη αριθµ. 2464/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων ΦΕΚ 1063 / Γενική κατοικία ΤΟΜΕΑΣ Α 300τ.µ. ΤΟΜΕΑΣ Β 400τ.µ. ΤΟΜΕΑΣ Α 12µ. ΤΟΜΕΑΣ Β 15µ. ΤΟΜΕΑΣ Α Π.Κ. <=70% Σ.. ιαµορφώνεται κλιµακωτά, µέγιστη δόµηση 400τ.µ. Αριθµός ορόφων 2 ΤΟΜΕΑΣ Β Π.Κ. <=60% Σ.. 0,8 Αριθµός ορόφων 2 7,5 µ.+ στέγη (κεραµίδι Βυζαντινού τύπου) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΑΥΡΑ ΒΙΤΟΥΜΑΣ Οριοθέτηση αριθµ. 5064/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 6132/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 8239/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 5858/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία 300 τ.µ. 400 τ.µ. 500τ.µ. 400 τ.µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη Σελ. 18/48

19 Οικισµός Ρύθµιση Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Μέγιστο ύψος ΒΛΑΧΑΒΑ ΙΑΒΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΗ (ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑ) ΝΕΑ ΖΩΗ (ΑΥΡΑ) ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ) ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ Οριοθέτηση αριθµ. 5140/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 1491/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 1542/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ / Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 5006/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία 400 τ.µ. 400 τ.µ. 300 τ.µ. 400 τ.µ. 400 τ.µ. 300 τ.µ. 700 τ.µ. 300 τ.µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη Σελ. 19/48

20 Οικισµός ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΠΕΡΠΟ Β Κατοικίας Ρύθµιση Υπαγωγή στις ιατάξεις του Π και ορισµός κέντρου του οικισµού µε την αριθµ / Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Ενδεικτικές κατευθύνσεις - Απαιτείται εκπόνηση Πολεοδοµικής Μελέτης που θα καθορίσει ειδικότερους όρους δόµησης Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Αµιγής κατοικία Αµιγής κατοικία Μέγιστο ύψος Υπάγεται στις διατάξεις του Ν και του Π (ΦΕΚ 588 / ) µε την αριθµ / Απόφ. Νοµάρχη 500 τ.µ. 14µ. Π.Κ. <=40% Σ : Ο,4 4,5 µ.+ στέγη Σελ. 20/48

21 Π.3.3 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ εν προτείνονται ζώνες κινήτρων και πολεοδοµικών µηχανισµών, στο βαθµό που δεν έχει επιτευχθεί η ενεργοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που τις ορίζει, ενώ η παρούσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο µε τις συνακόλουθες περικοπές στους διατιθέµενους πόρους, καθιστά έτι δυσκολότερη την πιθανή ενεργοποίησή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η εφαρµογή ζωνών κινήτρων / πολεοδοµικών µηχανισµών και προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η φυσιογνωµία του οικιστικού χώρου, συνιστάται: ο καθορισµός Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) κατά το άρθρο 22 του Ν. 2508/1997 στις ιστορικές γειτονιές στην Π.Ε.1 της Καλαµπάκας (κυρίως Τοµείς δόµησης Γ και Ε1, και τµήµατα των Τοµέων Β και ) για την ολοκληρωµένη ανάπλασή της και την αισθητική αναβάθµιση της οικιστικής φυσιογνωµίας. Η ΖΕΕ καθορίζεται µε Προεδρικό ιάταγµα στο οποίο προβλέπονται ειδικότερα µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης όπως π.χ. οικονοµική ενίσχυση του οικείου ΟΤΑ ή άλλου αρµόδιου φορέα για την εκτέλεση των βασικών έργων στους κοινόχρηστους χώρους, έργων ανάπλασης, οικιστικής ανάπτυξης, κ.λπ. ο καθορισµός «Ζώνης Πολεοδοµικής Αναβάθµισης» (ΖΠΑ) 3 στην εντός και εκτός σχεδίου περιοχή στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης της Καλαµπάκας, στην οποία συγκεντρώνονται µονάδες αποθήκευσης, επαγγελµατικά εργαστήρια κ.λπ., και µε στόχο να προαχθεί η περιβαλλοντική εξυγίανση και αισθητική αναβάθµιση της νότιας πύλης εισόδου. Στη ΖΠΑ που καθορίζεται µε ΚΥΑ (Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ), µπορούν να εφαρµόζονται προγράµµατα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και αναβάθµισης µε έργα, δράσεις και παρεµβάσεις που αφορούν µεταξύ άλλων στον περιορισµό των οχλήσεων και την προώθηση µετεγκατάστασης εκείνων των µονάδων που η παραµονή τους κρίνεται ασύµβατη µε το οικιστικό περιβάλλον. 3 Κατά το Άρθρο 8 παρ. 1β της ΚΥΑ ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/ ) και το άρθρο 15 του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σελ. 21/48

22 Π.3.4 ΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Στο Α Στάδιο της µελέτης έγινε αναλυτική περιγραφή της κατάστασης των δικτύων αστικής υποδοµής και εντοπίστηκαν οι ελλείψεις ανά οικισµό. Στην παρούσα ενότητα εξειδικεύονται οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης στους οικισµούς της.ε. Καλαµπάκας που αφορούν στις µεταφορές και στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και στα λοιπά τεχνικά δίκτυα και υποδοµές (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, διαχείριση απορριµµάτων) και οι προτάσεις αποτυπώνονται στους χάρτες Π Μεταφορές κυκλοφορία Για τον οικισµό της Καλαµπάκας προτείνονται τα εξής: Κατασκευή της περιφερειακής οδού 4 στο νότιο όριο του σχεδίου πόλης (βλ. χάρτη Π.3.4.1) που θα αποσυµφορήσει την κεντρικές οδικές αρτηρίες / συλλεκτήριες της Καλαµπάκας (Πίνδου, Τρικάλων και Ιωαννίνων). Θα πρέπει να εξεταστεί η χάραξη εκ νέου του νότιου τµήµατος της οδού που εισέρχεται στην πόλη της Καλαµπάκας ώστε να παρακάµψει την προτεινόµενη νέα επέκταση του σχεδίου πόλης. ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση αδιάνοιχτων οδών σε εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, κατά προτεραιότητα περιµετρικά των προτεινόµενων τοπικών κέντρων συνοικίας / γειτονιάς στην Π.Ε.2, προκειµένου να καταστούν λειτουργικά και προσβάσιµα. Εκτιµάται ότι το συνολικό µήκος των αδιάνοιχτων οδών που προβλέπει η εγκεκριµένη ρυµοτοµία ανέρχεται σε 12,1 χλµ. Εφαρµογή των ρυθµίσεων της Κυκλοφοριακής Μελέτης 5 προκειµένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση του πολεοδοµικού κέντρου. Μεταξύ άλλων αυτές περιλαµβάνουν: Μονοδρόµηση της Τρικάλων από την Πίνδου µέχρι την Σιδηροδρόµων µε περιορισµό του πλάτους της, διαπλάτυνση των πεζοδροµίων και αισθητική διαµόρφωσή τους. Ο συγκεκριµένος άξονας διαθέτει το µεγαλύτερο µέρος των υποδοµών αναψυχής, πολιτισµού και εµπορίου και η χρήση του θα πρέπει να είναι ελκυστική και ασφαλής. Πεζοδρόµηση της Τρικάλων από την Σιδηροδρόµων µέχρι την Βλαχάβα όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των κεντρικών λειτουργιών και των τουριστικών υποδοµών (έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου). Τα 4 Για την κατασκευή και λειτουργία της περιφερειακής οδού Καλαµπάκας έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί µε την Α.Π.οικ / κοινή απόφαση ΥΠΕΚΑ, ΥΠΥΜΕ Ι, ΥΠΠΟΤ, Υπ. Αγρ. Ανάτπυξης & Τροφίµων 5 «Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Άµεσης Εφαρµογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαµπάκας», Μελετητής: Α. Τσιάνος, Ιανουάριος 2013 Σελ. 22/48

23 οχήµατα που διέρχονται από την Τρικάλων θα διοχετεύονται στην οδό Σιδηροδρόµων καθώς διαθέτει επαρκή γεωµετρικά χαρακτηριστικά για την υποδοχή τους, ακόµη και εάν πρόκειται για βαρέα οχήµατα. Πεζοδρόµηση των οδών Σοφοκλέους, Κορυτσάς, Θεµιστοκλέους και Κ. Οικονόµου (µεταξύ Χατζηπέτρου και Αβέρωφ), µονοδροµήσεις των περισσότερων συλλεκτηρίων αρτηριών για την αύξηση της κυκλοφοριακής τους ικανότητας και των διαθέσιµων θέσεων παρόδιας στάθµευσης, και διαµόρφωση δικτύου δρόµων ήπιας κυκλοφορίας στις τοπικές οδούς, όπως προβλέπεται στη µελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης Καλαµπάκας. ηµιουργία χώρων στάθµευσης. Προτείνεται 6 : α). η δηµιουργία οργανωµένου χώρου στάθµευσης στην έκταση µεταξύ του 3ου ηµοτικού Σχολείου και του ιβάνι και η σήµανση του µε πληροφοριακές πινακίδες. β). Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοικίασης οικοπέδου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης στην περιοχή Κονδύλη- Τρικάλων Μετεώρων Πίνδου. γ) ιερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας χώρου στάθµευσης επί της οδού Μετεώρων στην περιοχή πάνω από την ΕΗ. δ). Εφαρµογή εσοχής στάθµευσης σε τµήµα της οδού Αγίου Στεφάνου (από Κροσάρη έως Σωκράτους) εις βάρος της νησίδας πρασίνου, µε σκοπό τη δηµιουργία νόµιµων θέσεων στάθµευσης για τα οχήµατα που σήµερα σταθµεύουν παράνοµα µε αποτέλεσµα να διακόπτουν το ένα ρεύµα κυκλοφορίας. ε). Χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων εκτός κέντρου (π.χ. στον ΟΣΕ ή στον ΟΤΕ) µε κατάλληλη εφαρµογή ειδικά διαµορφωµένων θέσεων ολιγόλεπτης στάσης σε εσοχές µόνο για επιβίβαση και αποβίβαση στο κέντρο της πόλης, ενηµέρωση των οδηγών λεωφορείων. στ) Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης της στάθµευσης (µεταξύ άλλων προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων µικρής διάρκειας στάθµευσης 10 και θέσεων φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων παρά την οδό σε σχέση µε το µέγεθος και την πυκνότητα των παρόδιων χρήσεων και τον χρόνο φορτοεκφόρτωσης, εφαρµογή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και αστυνόµευσης του, άρση της απαγόρευσης της στάθµευσης όπου αυτή δεν ενοχλεί και πλήρης εξάλειψη της οχλούσας παράνοµης στάθµευσης. Εφαρµογή ποδηλατόδροµου επί της οδού Τρικάλων ο οποίος θα είναι διπλής κατεύθυνσης µε αφετηρία το Ξενοδοχείο ιβάνι, θα διασχίζει την οδό Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων και υπό προϋποθέσεις έως το Γήπεδο της Καλαµπάκας. 6 Η λειτουργία χώρων στάθµευσης περιµετρικά θεωρείται, στην Κυκλοφοριακή Μελέτη, ιδιαίτερα σηµαντική αφού ο βασικός άξονας της µελέτης είναι η αποτροπή των διαµπερών κινήσεων, η µεταφορά τους εκτός κεντρικής περιοχής και η καθοδήγηση µε κατάλληλη πληροφοριακή σήµανση του οδηγούεπισκέπτη της περιοχής (τουρίστας) σε οργανωµένους χώρους στάθµευσης περιµετρικά. Σελ. 23/48

24 Εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Σιδηροδρόµου-Πίνδου και τροποποίηση-επικαιροποίηση των προγραµµάτων σηµατοδότησης στους υπόλοιπους υφιστάµενους σηµατοδοτούµενους κόµβους. Ο κόµβος Σιδηροδρόµου-Πίνδου εµφανίζει µειωµένο επίπεδο οδικής ασφάλειας (λόγω παράνοµων σταθµεύσεων επί της οδού Πίνδου µειώνεται η ορατότητας της πρόσβασης της οδού Σιδηροδρόµου). Για την επίτευξη των επιδιωκόµενων πολεοδοµικών στόχων του ΓΠΣ προτείνονται: ηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων οδών ήπιας κυκλοφορίας 7 και ποδηλατοδρόµων για την προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας σύµφωνα µε τη Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά προτεραιότητα περιµετρικά των κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων, πρωτίστως δε στις µονάδες εκπαίδευσης. ηµιουργία ενός ενιαίου δικτύου ροής πεζών, πρασίνου, ελεύθερων χώρων και κοινωνικού εξοπλισµού, που θα συνδέσει το πολεοδοµικό κέντρο και την οδό Τρικάλων µε την παλιά πόλη στους πρόποδες των Μετεώρων, αξιοποιώντας όπου είναι πρόσφορο τις αδόµητες ζώνες ρεµάτων. ηµιουργία χώρου στάθµευσης στο προτεινόµενο τοπικό κέντρο συνοικίας και παρακείµενο πάρκο αναψυχής στην Π.Ε.2, και ελεγχόµενη στάθµευση / πρόβλεψη συγκεκριµένων θέσεων για παρόδια στάθµευση εκεί που το επιτρέπουν τα µετρικά χαρακτηριστικά των οδών στα δύο άλλα τοπικά κέντρα γειτονιάς. ηµιουργία χώρου στάθµευσης εφαπτόµενου στα ανατολικά στο δηµοτικό στάδιο Καλαµπάκας, όπως προβλέπεται στη µελέτη κυκλοφοριακών έργων που έχει εκπονηθεί για λογαριασµό του ΟΣΕ για τη χάραξη νέας σιδηροδροµικής γραµµής και περιλαµβάνει συνοδά οδικά έργα 8. Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, και µε την προϋπόθεση κατασκευής της περιφερειακής οδού Καλαµπάκας, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα ανακατάταξης της Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων (από δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο σε χαµηλότερο επίπεδο), ώστε να αποκτήσει χαρακτήρα αστικής αρτηρίας, επιπέδου εξυπηρέτησης του οικισµού. Ο «υποβιβασµός» του εθνικού δικτύου σε αστική αρτηρία, θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών και µετακινήσεων, καθώς θα επιτρέψει την αντιµετώπιση της παρατηρούµενης αντίφασης µεταξύ του κυκλοφοριακού και πολεοδοµικού ρόλου της οδού (δηλ. εθνική οδός ταχείας και διαµπερούς υπεραστικής 7 Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση «σαµαρακίων» (υπερυψωµένες λωρίδες που τοποθετούνται εγκάρσια στο οδόστρωµα και λειτουργούν ως µειωτές ταχύτητας) σε επιλεγµένα σηµεία (κατά προτεραιότητα στα πέριξ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και κοινοχρήστων χώρων) 8 «Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδροµική Γραµµή Καλαµπάκα Ιωάννινα Ηγουµενίτσα, Τµήµα: Καλαµπάκα Ιωάννινα (Α Φάση), Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος, Γ.. Υποδοµής.Ε.Μ., Υπηρεσία ιακηρύξεων, Μελετών & Χαράξεων, Προµελέτη, Οκτώβριος 2007 Σελ. 24/48

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα)

Νοµοθεσία. για τις. Χρήσεις γης. (απόσπασµα) Νοµοθεσία για τις Χρήσεις γης (απόσπασµα) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ 2006 Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης Π 23-2-87 (ΦΕΚ 166 6-3-87) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. ΠΔ/23-2-87 (ΦΕΚ-166/Δ/6-3-87) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν-1561/85 (ΦΕΚ-148/Α) και ειδικότερα το Αρθ- 15 παρ.1 αυτού. 2. Την υπ' αρ.γνωμ-36/87 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε :

2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Εργων αποφασίζουµε : χρήσεων γης " ΦΕΚ 166 /1987 ++Θ.Φ.++ Εχοντες υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. 2. Την υπ'αριθ. 36/1987 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επκρατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του άρθρου 33, παρ. 2 του Ν.4269/2014 (ΦΕΚ Α 142) Με την παρούσα Τεχνική Έκθεση γίνεται αντιστοίχηση κατ αναλογία, των προβλεπομένων στην μελέτη Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Σ.Β.Α.Π) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1951 ΕΔΡΑ: Πειραιάς, Μέγαρο ΕΒΕΠ, Λουδοβίκου 1, Γραφεία Αθηνών: Αμερικής 10, T.K. 106 71 ΑΘΗΝΑ, Τηλ: 210-3392567, Fax: 210-3631720 e-

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής Ο ήµοςβρίσκεται σε µία πλεονεκτική τοποθεσία µε πλούσια ιστορία, τοπία, µνήµες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής Ο ήµοςβρίσκεται σε µία πλεονεκτική τοποθεσία µε πλούσια ιστορία, τοπία, µνήµες

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ηµοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Π.Ε. Μαγνησίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Γενικές αρχές.... 3 2. Γενική αντιστοίχηση χρήσεων γης στις Περιοχές οικιστικής ανάπτυξης (ΠΟΑ).... 3 3. Αντιστοίχηση χρήσεων γης ανά οικισµό.... 5 3.1. Νέα Αγχίαλος (Π.Ε.1-3)...

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός

Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός 1. Γενικά Υφιστάµενη κατάσταση Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασµού διαχρονικά έχει οδηγήσει σε ένα δαιδαλώδες και ασαφές θεσµικό πλαίσιο, προκαλώντας προβλήµατα επιβίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε Την Τετάρτη 21.7.2010 και ώρα 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΠΡΟΕΚ/ΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Μέτρο 1.1 : Φυσικό Περιβάλλον - Πράσινο Μέτρο 1.2 : Οικιστική και πολεοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: 10 η Αριθμός Απόφασης: 3/10/17.06.2014 Σήμερα, 17 Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 160-162 & 25 ης Μαρτίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης

ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης ΣΟΑΠ Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Δημήτρης Οικονόμου Μάρτιος 2015 Ενημερωτικό Σημείωμα για τα ΣΟΑΠ Βασικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες των ΣΟΑΠ Τα Σχέδια Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (Τα παρακάτω αποτυπώνονται στο Χάρτη Π1: Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου). Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016

Λάρισα - Αίτηση για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινης Πρωτεύουσας 2016 6. Ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος 6Α. Παρουσίαση κατάστασης Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου όπως προσδιορίζεται στην Οδηγία 2002/49/ΕΚ ενσωματώθηκε στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο με την

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1

Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Κεφάλαιο Π.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ 1 Π.4.1 Ίδρυση Φορέα Εφαρμογής Π.4.1.1 Νομικό πλαίσιο Ρόλος και αρμοδιότητες Ο Ν. 2508/1997 προσδιορίζει στο άρθρο 6 τα όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης

Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Αλλαγή στα κοινωνικά, οικονομικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής του Κέντρου της Πόλης Ο Δήμος Λεμεσού πρωτοστάτησε για την δημιουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης αφού πίστευε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ- ΤΗΤΑ (Α ή Β ή Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤ Α (ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜ Α) ΝΕΑ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ Α Αχαρνές Νέα 01.01.01

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;»

Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις. «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» «Γιατί προστατεύουµε;» «Τί προστατεύουµε;» «Πώς προστατεύουµε;» Συµβάσεις Συστάσεις Ψηφίσµατα Χάρτες Αρχές ιακηρύξεις 1931 Συµπεράσµατα του Συνεδρίου των Αθηνών - Χάρτης των Αθηνών (1931) 1933 Συµπεράσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων

Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η περίπτωση της οδού Πατησίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 Α - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Ανιχνεύοντας την κρίση με επίκεντρο την οδό Πατησίων. Σενάρια ανασυγκρότησης του αστικού ιστού Εμπόριο και πόλη: ζητήματα πολεοδομικής οργάνωσης η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 0) Ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ος Παιδικός Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2)

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, όπως ορίζεται στον χάρτη ΠΜ7 χρήσεων γης της πολεοδομικής μελέτης, αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010

Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 Οι Θέσεις του ΣΕΣ* για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις Δεκέμβριος 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Τα κυκλοφοριακά προβλήματα στις πόλεις της Ελλάδας είναι πολλά και συνεχώς επιδεινώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Σ.(m) 19. Κατά τη γνώµη του Τµήµατος, την οποία υποστήριξαν η Πρόεδρος, οι Σύµβουλοι Αικ. Σακελλαροπούλου, Μ.-Ε. Κωνσταντινίδου και ο Πάρεδρος. Βασιλειάδης, από τα στοιχεία που συνοδεύουν το σχέδιο και

Διαβάστε περισσότερα

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου

Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Πεδίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού δίνει κατ αρχήν έμφαση στην ανάγκη εναρμόνισης του Ειδικού Πλαισίου με το υφιστάμενο και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Απρίλιος 2012 Σεπτέμβριος 2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Παρασκευή Μπάτσου, Πρόεδρος Δάφνη Μπαρμπαγιανέρη, Αντιπρόεδρος Μηνάς Αγγελίδης, Τακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής:

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Ο Δήμαρχος Κηφισιάς για την περίοδο 2014-2019 έθεσε τους βασικούς στόχους της δημοτικής οικονομικής πολιτικής: Την ορθολογική διαχείριση των χρημάτων των συμπολιτών μας. Την αποτελεσματική διεκδίκηση νέων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα

Σχεδιασµός Αστικού Χώρου ( 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ ) Αστική πυκνότητα Αστική πυκνότητα Άσκηση Νο 1 : Να υπολογιστεί η πυκνότητα κατοικίας σε Αστική περιοχή µε µέγεθος Οικοδοµικών τετραγώνων 150 µ Χ 200 µ., πλάτος οδών (από Οικοδοµική Γραµµή σε Ο.Γραµµή) 15µ. και συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 2012 2013 2014 ΕΣΠΑ ΕΠΕΡΑ 1 Ανάπλαση - Ανακατασκευή Πλατείας Ηρώων 2.814.255,44 2 Καθαιρέσεις αυθαιρέτων 73.800,00 3 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού

4.1. Οργάνωση και Λειτουργία. ανθρώπινου δυναµικού 4.1 4 ιάγνωση αναγκών σε επίπεδο διαµόρφωσης αξόνων στρατηγικής 4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 4.1.1 Εσωτερικό Περιβάλλον Οργάνωση και Λειτουργία Παρουσιάζεται πολυδιάσπαση ορισµένων υπηρεσιών, µε ετεροβαρή φόρτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 27 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κυκλοφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Προς: Κοιν: Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. 319/13-2-2014 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μάρκου Μουσούρου 15 Τ.Κ.: 712 01 Ηράκλειο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στεφανάκη Μ. ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ:: mstefanaki@crete.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ KAI ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εκτεταμένο Εργαστήριο Πολεοδομικού Σχεδιασμού Μάθημα 2Σ5 13: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διδάσκων: Νίκος Κομνηνός, καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων

Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Σ.Α..Α.Σ. Π.Ε.Α. Χανιά, 28 12 2014 Τµήµα Χανίων Ταχ. /νση : Νεάρχου 23 & Γιαµπουδάκη 73134, Χανιά Τηλ. επικ. : 2821042314, 2821051521 Ε-mail : info@archa.gr Site : www.archa.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin)

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Θ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ MSc (Eng), MSc (Fin) ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Συγκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων

ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη. Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων ΤΑ ΣΧΟΟΑΠ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Οικονομικά στοιχεία Προβλήματα Οφέλη Σωτήρης Βλάχος Πολ.Μηχ/κος, τ. Δήμαρχος Παρελίων Θα μου επιτρέψετε για οικονομία του χρόνου να μην σταθώ στην αναγκαιότητα του χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των

Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των Η ανάδειξη & η αναγνώριση του ρόλου των ρεμάτων ως σημαντικών φυσικών στοιχείων στον αστικό ιστό. Η διερεύνηση των νομικών παραμέτρων και των συνεπειών τους στο ευαίσθητο οικοσύστημα των ρεμάτων. Η καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/07/02 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 272331/4816 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΓΓ. ΕΡΓΩΝ & Γ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Αριθ. Απόφασης: 471 TMHMA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές

Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Α.4.2. Λειτουργική δομή της πόλης πολεοδομικές ενότητες, κέντρα, γειτονιές Το αστικό συγκρότημα των Τρικάλων, όπως έχει προσδιοριστεί με το ισχύον Γ.Π.Σ. περιλαμβάνει: Το συμπαγή αστικό πυρήνα της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ...3 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ...4 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ...8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Η Μ Ο Σ Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ϊ Α Σ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Μ Β Ρ Ι Α - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1 25-73 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ - ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 25.000,00 2 25-7312.040 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1.920.000,92 3 25-7312.035

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003

Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 1 Η ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ» ΝΕΟΧΩΡΟΥ Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 19, 20,21 Σεπτεµβρίου 2003 ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΘΑΝΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΑΠΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΗΝ 13-11-13 ΤΙΤΛΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (2011) ΑΡΙΘΜΟΣ Α/Α ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Α.Π.Η 31/2008

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ

Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Ε Λ Λ Α Δ Α Σ & Ι Ο Ν Ι Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΠΟ Κ Ε Ν ΤΡ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 7 Ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (α) παρά το κράσπεδο κατά την ροή της κυκλοφορίας (β) στο μέσο της οδού (αντίθετα στην ροή της κυκλοφορίας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ 6 ο : Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θέρμης του Δήμου Θέρμης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμός Συνεδρίασης: Αριθμός Απόφασης: 6/3/12.2.2013 Σήμερα, 12 Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Οργανισμού Θεσσαλονίκης, Βασ. Ολγας 105, ύστερα από την με Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΤΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΝΑΗ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 15/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΞΟΝΑΣ 1 ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 1.105.627,17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 2.453.746,79

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσέγγιση προβληµάτων που αντιµετωπίζονται κατά την εκπόνηση των µελετών ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ Οµάδα Εργασίας: Ηράκλειο Φεβρουάριος 2008 Κική Κοιλάδη αρχ. µηχ. Κατερίνα Κουρουπάκη αρχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΦΝΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαμόρφωση των στόχων για το πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ προέκυψε κατόπιν του σχετικού σχεδιασμού του Δήμου Ιητών και με βάση την έκθεση που εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1200Μ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΙΤΛΟΣ ΦΟΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ &ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ Οκτώβριος 2014 IV. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια

Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Υποχρεωτικός έλεγχος στατικής επάρκειας σε όλα τα αυθαίρετα κτίρια Διενέργεια ελέγχου στατικής επάρκειας ή δελτίο δομικής τρωτότητας σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων επιβάλει η υπουργική απόφαση, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ MAΘΗΜΑ : ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΣΤ.Κυβέλου Κυβέλου, Επ.καθηγήτρια Υπεύθυνη Ασκήσεων : Ν.Μαραβά, Υποψήφια

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ε ΘΝΙΚΟ Μ ΕΤΣΟΒΙΟ Π ΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Μ ΟΝΑΔΑ Β ΙΩΣΙΜΗΣ Κ ΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Χάραξη συνδυασμένης πολεοδομικής και κυκλοφοριακής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545.

Έτσι η αλλαγή στα ζητήµατα των ΒΕΠΕ ήλθε το 1997 µε την εφαρµογή του Ν.2545. ΚΕΦΑΛΑΙO 5 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟ.ΠΑ. ΠΤΟΛΕΜΑΪ ΑΣ Η εγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟ.ΠΑ., αφορά µικρές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες χαµηλής όχλησης, επαγγελµατικά εργαστήρια, επιχειρήσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος...2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος......2011 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Αρ. Πρωτ.. ΠΡΟΣ : τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και λήψη απόφασης γνωμοδότηση σε σχέση με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 4. Την Α.Π. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS

Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS Marathon Data Systems 22ή Πανελλαδική συνάντηση Χρηστών GIS ΑΘΗΝΑ 2014 2 3 1) να διαπιστώσει τις αλλαγές που υπέστη ο χώρος κατά την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου 2) να αξιολογήσει τις προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης του Βόλου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 149, ΒΟΛΟΣ, ΤΚ. 38221 ΤΗΛ.24210-58850 FAX 24210-78038 www.philippitzis.gr e-mail:info@philippitzis.gr Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επιτροπή: Συντονισμός - Παρουσίαση: Ζύγρας Νέστωρ, Τοπογράφος Μηχ. Κουρουμπέτση Τάνια, Αρχ. Μηχ. Τσάντζαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ «ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 29 Ιουλίου 2013 ζητήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr. Θέσεις Σ.Ε.Π.Ο.Χ επι του ΣΧ-Ν «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις

Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr. Θέσεις Σ.Ε.Π.Ο.Χ επι του ΣΧ-Ν «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις Αθήνα, 9 εκεµβρίου 2003 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Γαµβέττα 6, 106 78 Αθήνα. Τηλ: 210-3820077, Fax: 210-3820076, e-mail: sepox@tee.gr Προς την Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων Θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα