Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3. Σελ. 1/48 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ"

Transcript

1 Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ...1 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ...2 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ...12 Π.3.3 Π.3.4 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ...21 ΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ...22 Π.3.5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ...28 Π.3.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ...30 Π Εκπαίδευση Π Υγεία και Πρόνοια Π ιοίκηση Π Αθλητισµός Π Πράσινο Ελεύθεροι χώροι Π Πολιτισµός Π Κοιµητήρια Σελ. 1/48

2 Π.3.1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης της.ε. Καλαµπάκας, σύµφωνα µε την απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε µε υπ. Αριθµ. 9572/1845/ (ΦΕΚ 209 ) «Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών» στοχεύει: στην ορθολογική κατανοµή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδοµικό επίπεδο, στον καθορισµό αποδεκτών ορίων της ανάπτυξης (συνεκτιµώντας τους συντελεστές κορεσµού και καταλληλότητας για δόµηση), στη βελτίωση της τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής για την κάλυψη των αναγκών του προγραµµατικού πληθυσµού για το έτος 2031, συµπεριλαµβανοµένης εκτίµησης της απαιτούµενης δυναµικότητας κατά χρονικές φάσεις υλοποίησης (βλ. και κεφάλαιο Π.4), στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της µορφής του οικιστικού ιστού και της φυσιογνωµίας των οικισµών µέσα από µηχανισµούς πολεοδοµικής αναβάθµισης των ήδη θεσµοθετηµένων οικιστικών υποδοχέων και την πολεοδοµική οργάνωση των προτεινόµενων επεκτάσεων, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής και κατοικίας στις πόλεις και οικισµούς, στην εξασφάλιση των όρων και υποδοµών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από φυσικές καταστροφές (σεισµοί, πληµµύρες, θεοµηνίες κ.λπ.). Παράλληλα, βάσει του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης αναφέρεται ειδικότερα στις χρήσεις γης, στα πολεοδοµικά / τοπικά κέντρο, στο κύριο δίκτυο κυκλοφορίας, στην πυκνότητα και στο µέσο συντελεστή δόµησης κατά πολεοδοµική ενότητα ή τµήµα της, σε απαγορεύσεις δόµησης και χρήσεων. Η πολεοδόµηση γίνεται κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες, το µέγεθος και τα όρια των οποίων καθορίζονται µε το ΓΠΣ µε κριτήριο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής οργάνωσης των περιοχών κατοικίας, λοιπών χρήσεων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, µε πρόβλεψη και των απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων, την αντιµετώπιση των στεγαστικών αναγκών, την απόκτηση γης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους και την εκτέλεση προγραµµάτων οργανωµένης οικιστικής ανάπτυξης ή οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών και επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. Σύµφωνα µε τα πολεοδοµικά σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 285 /2004), η µονάδα της Πολεοδοµικής Ενότητας (Π.Ε.) αποτελεί τη βάση και το σύστηµα αναφοράς για την εκτίµηση των αναγκών και των ελάχιστων εγκαταστάσεων κοινωνικού εξοπλισµού και ο πληθυσµός της κυµαίνεται από κατοίκους, ενώ προβλέπεται ότι σε µικρούς, αυτοτελείς οικισµούς ο πληθυσµός της πολεοδοµικής ενότητας µπορεί να υπολείπεται των Σελ. 2/48

3 κατοίκων. Με την παραπάνω µεθοδολογική προσέγγιση συνάγεται ότι καθένας από τους οικισµούς της.ε. Καλαµπάκας αντιµετωπίζεται ως µία οργανική Π.Ε., εξαιρουµένης της πόλης της Καλαµπάκας που συνίστανται σε δύο Π.Ε. βάσει του ισχύοντος πολεοδοµικού σχεδιασµού. Στις Π.Ε., κατ επιταγή των πολεοδοµικών σταθεροτύπων υπολογίζεται η χωρητικότητα και η θεωρητική πυκνότητα, καθώς και οι κατ ελάχιστον ανάγκες για τεχνικές και κοινωνικές υποδοµές. Οι υπολογισµοί παρουσιάζονται στους πίνακες Π Π οµικά στοιχεία της πρότασης πολεοδοµικής οργάνωσης αποτελούν τα χαρακτηριστικά του οικιστικού δικτύου και οι προοπτικές οικιστικής ανάπτυξης, που αναγνωρίστηκαν στα κεφάλαια Π.1 και Π.2 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα: Στην ενότητα Π.1.3 οι οικισµοί της.ε. Καλαµπάκας, προκειµένου να προσδιοριστεί αφενός ο αναπτυξιακός ρόλος τους στο προτεινόµενο µοντέλο χωρικής οργάνωσης και αφετέρου οι απαιτούµενες υποδοµές και υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται σε αυτούς, ιεραρχήθηκαν στα εξής επίπεδα: 1. Η πόλη της Καλαµπάκας, εξυπηρετώντας το σύνολο των οικισµών της.ε. αλλά και του νέου Καλλικράτειου ήµου κατατάχθηκε κατά το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ Θεσσαλίας στα οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου, 2. Οι οικισµοί του Καστρακίου και ιάβας που συγκεντρώνουν, σηµαντικές για τα µεγέθη της περιοχής µελέτης, παραγωγικές δραστηριότητες και πληθυσµό, ταξινοµήθηκαν στο προτεινόµενο µοντέλο χωρικής οργάνωσης στα οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου ενισχυµένου, και οι υπόλοιποι οικισµοί της.ε. κατατάχθηκαν στα οικιστικά κέντρα 5 ου επιπέδου. Τα προγραµµατικά µεγέθη των απαραίτητων ανά οικιστικό επίπεδο λειτουργιών και εξυπηρετήσεων που προβλέπονται στα πολεοδοµικά σταθερότυπα εξετάζονται αναλυτικά στην ενότητα Π.3.6 και παρατίθενται συγκεντρωτικά στον πίνακα Π Στην αξιολόγηση των περιοχών οικιστικής ανάπτυξης στην ενότητα Π.2.2 προσδιορίστηκε µία τυπολογία οικιστικής ανάπτυξης των οικισµών της.ε., συναρτήσει κριτηρίων πληθυσµιακής εξέλιξης, αναπτυξιακού δυναµισµού και στοχοθέτησης για το 2031 στο πλαίσιο του προτεινόµενου µοντέλου χωρικής οργάνωσης. Αναγνωρίστηκαν έτσι τρεις γενικοί τύποι οικισµών, µε προτεραιότητα «τόνωσης», «τόνωσης / ανάσχεσης φθίνουσας πορείας» και «συγκράτησης / συντήρησης» (καθώς και µία επιµέρους κατηγορία για οικιστικούς υποδοχείς Β κατοικίας) και καταρτίστηκε ένας γενικός κορµός πολεοδοµικών παρεµβάσεων ανά τύπο οικισµών. Σελ. 3/48

4 Με τα παραπάνω ως δοµικά στοιχεία, η πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης εξειδικεύεται ανά οικισµό / Πολεοδοµική Ενότητα και παρουσιάζεται παρακάτω και στους χάρτες Π σε κλίµακα 1: Επισηµαίνεται ότι η παρούσα πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσης συµβάλλει στον περιορισµό της οικιστικής εξάπλωσης και στην επίτευξη κατά αυτόν τον τρόπο οικονοµιών κλίµακας, δηλαδή περιορισµό του κόστους για την κατασκευή και συντήρηση των απαραίτητων έργων και δικτύων τεχνικών υποδοµών. ιευκολύνεται έτσι ταυτόχρονα η ανασυγκρότηση του οικιστικού ιστού µε τη χρήση εργαλείων πολεοδόµησης (Πολεοδοµικές µελέτες, τροποποιήσεις ρυµοτοµικού σχεδίου) και µε το σχεδιασµό σηµειακών ή/και περιορισµένης κλίµακας παρεµβάσεων ανάπλασης υποβαθµισµένων και προβληµατικών οικιστικών θυλάκων (ζώνες πολεοδοµικών µηχανισµών, κ.λπ.). Πολεοδοµική Ενότητα Καλαµπάκας Όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο Α Στάδιο της µελέτης στην πόλη της Καλαµπάκας και στα πλαίσια της ΕΠΑ εκπονήθηκε και εγκρίθηκε ΓΠΣ, το οποίο κυρώθηκε µε την Υ.Α /731/ (ΦΕΚ 523 / ), και η ρυµοτοµία της περιοχής έχει οριστικοποιηθεί µε τις εγκεκριµένες Πολεοδοµικές Μελέτες Επέκτασης και Αναθεώρησης του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου, όπως ισχύουν µε τις τροποποιήσεις τους. Η συνολική επιφάνεια του Σχεδίου Πόλης της Καλαµπάκας είναι 225,84 Ha (1 εκτάριο Ha= 10 στρ.), Παρατηρείται ότι ο πληθυσµός χωρητικότητας (πίνακας Π.2.2.2) υπολείπεται του προβλεπόµενου το 2031 πληθυσµού κατά κατ. και ως εκ τούτου προτείνεται επέκταση 23,44 Ha (1 εκτάριο Ha = 10 στρ.) για την υποδοχή του επιπλέον προγραµµατικού πληθυσµού. Για την εύρυθµη πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής προτείνονται δύο Πολεοδοµικές Ενότητες (βλ. χάρτη Π.3.1.1) στη βάση της οικιστικής φυσιογνωµίας της πόλης, της ιστορικής εξέλιξής της και των ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων. Η επιµέρους χωρητικότητα ανά Π.Ε. στην πόλη της Καλαµπάκας φαίνεται στον πίνακα Π Πίνακας Π : Πολεοδοµική Ενότητα Χωρητικότητα ανά Πολεοδοµική Ενότητα στην πόλη της Καλαµπάκας Πληθυσµός e e' k u d c 2031 σ λ λ' (µέσος) τ.µ. / τ.µ. / κάτοικοι / κάτοικοι Ha Ha κάτοικοι κάτοικο κάτοικο Ha Π.Ε.1 101,46 81,17 1, ,75 0,50 0, Π.Ε.2 147,82 118,26 0, ,62 0,50 0, e: Έκταση οικισµού e': Έκταση οικισµού (χωρίς οδικό δίκτυο) σ: µέσος Σ. k: σταθερότυπο κατοικίας (µόνιµος και εποχιακός πληθυσµός) u: σταθερότυπο κοινωνικής / τεχνικής υποδοµής (µόνιµος και εποχιακός πληθυσµός) d: Θεωρητική Πυκνότητα λ: συντελεστής κορεσµού λ': συντελεστής καταλληλότητας c: χωρητικότητα Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης Σελ. 4/48

5 Από την εξέταση της λειτουργικής δοµής της πόλης, προκύπτουν µια σειρά προβληµάτων που αφορούν κυρίως στην ανάγκη ολοκλήρωσης και βελτίωσης τεχνικών υποδοµών (αποχέτευση, αδιάνοικτο οδικό δίκτυο σε εφαρµογή της εγκεκριµένης ρυµοτοµίας, περιφερειακή οδός κ.ά.), στην ανάγκη συµπλήρωσης κοινωνικών υποδοµών και στην απουσία τοπικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η χωροθέτηση των αναγκαίων νέων υποδοµών διοίκησης, εκπαίδευσης και πολιτιστικών λειτουργιών και η βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και η χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι αµεσότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου, αθλητισµού και πολιτιστικών λειτουργιών. Επιπλέον, η συµπλήρωση των υποδοµών και λειτουργιών στην Καλαµπάκα απαιτείται για να καλυφθούν οι ανάγκες µεγαλύτερου πληθυσµού, συνεπεία της διεύρυνσης της ζώνης επιρροής του (βλ. κεφάλαιο Π.1) και της αναβάθµισης του ρόλου του στον ευρύτερο χώρο του βόρειου τµήµατος της Π.Ε. Τρικάλων. Στο παραπάνω πλαίσιο οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης της Καλαµπάκας αφορούν: - Στην οργάνωση του οικιστικού χώρου σε δύο Πολεοδοµικές Ενότητες (Π.Ε.), όπως προαναφέρθηκε, στη βάση των επικρατουσών οικιστικών συνθηκών και της διαµορφωµένης κατάστασης. Η µία (Π.Ε.1) αφορά στην κεντρική και βόρεια / βορειοδυτική γειτονιά και συγκεντρώνει το συνεκτικό και πυκνοδοµηµένο οικιστικό ιστό της πόλης, στα ανάντη της οδού Πίνδου (παλιό σχέδιο) και η άλλη (Π.Ε.2) αφορά στη νότια / νοτιοανατολική γειτονιά και συγκεντρώνει το αραιοδοµηµένο τµήµα της πόλης, στα κατάντη της οδού Πίνδου. Περαιτέρω, τα όρια των δύο άνω Π.Ε. συµπίπτουν µε τα όρια των τοµέων δόµησης, ώστε να µην ανατραπούν οι ισχύουσες πολεοδοµικές ρυθµίσεις. Συγκεκριµένα η Π.Ε.1 ενσωµατώνει τους τοµείς όρων δόµησης Α, Β, Γ,, Ε1 και µικρό τµήµα του Ε στα βορειοανατολικά του σχεδίου πόλης, και η Π.Ε.2 τους τοµείς όρων δόµησης Ε και Ζ, καθώς και τη νέα προτεινόµενη επέκταση της Καλαµπάκας στα νοτιοανατολικά. - Στην αναβάθµιση της κεντρικής περιοχής του οικισµού όπου εντοπίζεται το πολεοδοµικό κέντρο µε τη σταδιακή αποµάκρυνση κεντρικών λειτουργιών για την απόδοση του χώρου κυρίως σε εµπορικές και τουριστικές χρήσεις, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικός για τους επισκέπτες και αξιοβίωτος για τους κατοίκους. Παράλληλα, προτείνεται αποκατάσταση και ανανέωση του κτιριακού πλούτου (ανάπλαση όψεων κτηρίων και λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση επιλεγµένων αξιόλογων κτηρίων) και αναβάθµιση, ανάδειξη και ενοποίηση των ελεύθερων χώρων, βελτίωση πεζοδροµίων και δηµιουργία πεζοδρόµων, Σελ. 5/48

6 εφαρµογή των κυκλοφοριακών ρυθµίσεων που προτείνει η Κυκλοφοριακή Μελέτη Καλαµπάκας, αισθητική αναβάθµιση της οδού Τρικάλων µε αποµάκρυνση αντιαισθητικών πινακίδων κ.ά. - ηµιουργία τριών τοπικών κέντρων συνοικίας / γειτονιάς σε κεντροβαρικά σηµεία στο νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τµήµα της πόλης (Π.Ε.2). - Στη δηµιουργία δύο πολιτιστικών θυλάκων τοπικής και υπερτοπικής σηµασίας σε χαρακτηριστικά τοπόσηµα της πόλης ώστε να τονωθεί η τουριστική επισκεψιµότητα της περιοχής και δη η µέση διανοµή αποφέροντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονοµία. Ο πρώτος πολιτιστικός χώρος τοπικής σηµασίας χωροθετείται στο ΞΕΝΙΑ 1 και ο δεύτερος πολιτιστικός πολυχώρος υπερτοπικής σηµασίας στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ξυλείας στο προτεινόµενο τοπικό κέντρο συνοικίας της Π.Ε.2. Στην άµεση περίγυρό τους χωροθετούνται και τα δύο πάρκα αναψυχής (βλ. ενότητα Π.3.6.5). - Στην κατεύθυνση αισθητικής αναβάθµισης της νότιας εισόδου της πόλης και της προαγωγής της ήπιας οικιστικής ανάπτυξης, θεωρείται σκόπιµο να καθοριστεί η χρήση αµιγούς κατοικίας στην προτεινόµενη επέκταση (βλ. επόµενη ενότητα). Επίσης προτείνεται χαµηλός Σ (0,6) που θα διασφαλίσει ήπιες ρυθµολογίες και κλίµακες οικιστικής ανάπτυξης, κατάλληλης και προσαρµοσµένης στο περιβάλλοντα χώρο µορφολογικής και ογκοπλαστικής δοµής ώστε να µην παρεµποδίζεται η οπτική φυγή στα επιβλητικά Μετέωρα. - Με δεδοµένη την πληθυσµιακή δυναµική της Καλαµπάκας, θα πρέπει σε µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα να εξεταστεί η δυνατότητα δηµιουργίας νέου σχολικού συγκροτήµατος - δηµοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο - ενδεχοµένως στην περιοχή επέκτασης στα νοτιοανατολικά (που θα εξυπηρετεί καλύτερα και οικισµούς της Σαρακίνας, Αύρας, Νέας Ζωής, και Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά). Πολεοδοµική Ενότητα Καστρακίου Στην ΠΕ Καστρακίου, βάσει της προβλεπόµενης εξέλιξης του πληθυσµού για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), ο προγραµµατικός πληθυσµός ισούται µε κατοίκους και η χωρητικότητα του οικισµού είναι επαρκής για την υποδοχή του προβλεπόµενου πληθυσµού το Θεωρώντας λοιπόν τις εκτάσεις του ισχύοντος Σχεδίου Πόλης δεδοµένες, παρότι για αρκετές από αυτές δεν έχουν ακόµη εφαρµοσθεί οι Πολεοδοµικές Μελέτες, είναι προφανές ότι στο Καστράκι δεν απαιτούνται επεκτάσεις αλλά εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδιασµού. 1 Σηµειώνεται ότι το ακίνητο του ΞΕΝΙΑ συνολικής έκτασης τ.µ. συµπεριλαµβανοµένης της ξενοδοχειακής εγκατάστασης µεταβιβάστηκε κατά κυριότητα στο ήµο Καλαµπάκας, κατά εξουσιοδότηση του άρθρου 45 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α / , ιορθ. σφαλµ. στο ΦΕΚ 99 Α / ). Σελ. 6/48

7 Εφόσον κριθεί απαραίτητη κάποια επέκταση µελλοντικά, και δεδοµένης της ανάπτυξης τουριστικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου περιοχή, κρίνεται σκόπιµη η διαφύλαξη εκτάσεων εφαπτόµενων του ορίου του οικισµού, ως «τράπεζα γης». Η εν λόγω έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΠΕΠ κάλυψης µελλοντικών οικιστικών αναγκών (βλ. ενότητα Π.2.3), χωροθετήθηκε στα δυτικά του ορίου του οικισµού και καταλαµβάνει έκταση 125 στρ. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης του Καστρακίου αφορούν: - Στην άµεση εφαρµογή της Πολεοδοµικής Μελέτης στο σύνολο του οικισµού (Τοµέας Β ) ώστε, παράλληλα µε την πολεοδόµηση της περιοχής επέκτασης, να προαχθεί η αναβάθµιση του πυκνοδοµηµένου ιστορικού οικιστικού ιστού και να προβλεφθούν χρήσεις απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του. - Στη χωροθέτηση των αναγκαίων νέων πολιτιστικών λειτουργιών και στη βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και στη χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι βασικότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου, αθλοπαιδιών και πολιτιστικών λειτουργιών. εδοµένης της τουριστικής επισκεψιµότητας του οικισµού, προτείνεται κατά προτεραιότητα η δηµιουργία πάρκου αναψυχής και περιηγητικών διαδροµών αξιοποιώντας τις λοφώδεις εξάρσεις και το ρέµα στο κεντρικό τµήµα του οικισµού και η δηµιουργία του γεωλογικού µουσείου και άλλων πολιτιστικών / εκθεσιακών χώρων που θα αποτελέσουν πόλους έλξης των πολυάριθµων τουριστών και επισκεπτών των Μετεώρων. - Στην ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθέτησης ρεµάτων, κ.λπ.). Πολεοδοµική Ενότητα ιάβας Στην ΠΕ ιάβας, βάσει της προβλεπόµενης εξέλιξης του για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), ο προγραµµατικός πληθυσµός ισούται µε 955 κατοίκους και η χωρητικότητα του οικισµού είναι επαρκής για την υποδοχή του προβλεπόµενου πληθυσµού το Ωστόσο, εντοπίζεται στενότητα χώρου λόγω υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, ενώ παράλληλα παρατηρείται ένας αναπτυξιακός δυναµισµός που αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω µε την προτεινόµενη αναβάθµιση του ρόλου του οικισµού σε οικιστικό κέντρο 5 ου ενισχυµένου επιπέδου και εξυπηρέτησης των ζωνών ανάπτυξης της γεωργίας και κτηνοτροφίας - στη ιάβα εντοπίζεται σηµαντική παραγωγική εξειδίκευση στη γεωργία και στην κτηνοτροφία και στην υποστήριξή της (ανεπτυγµένη αιγοπροβατοτροφία, παραγωγή ζωοτροφών). Σελ. 7/48

8 Ως εκ τούτου, εφόσον κριθεί απαραίτητη κάποια επέκταση µελλοντικά, και δεδοµένων των πτωχών υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών εκτάσεων στην εντός ορίων περιοχή, κρίνεται σκόπιµη η διαφύλαξη εκτάσεων εφαπτόµενων του ορίου του οικισµού, ως «τράπεζα γης». Η εν λόγω έκταση χαρακτηρίστηκε ως ΠΕΠ κάλυψης µελλοντικών οικιστικών αναγκών (βλ. ενότητα Π.2.3), χωροθετήθηκε στη βορειοανατολική είσοδο του οικισµού από Καλαµπάκα και καταλαµβάνει έκταση 62,5 στρ. Στο παραπάνω πλαίσιο, οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης της ιάβας εστιάζουν: - Στην κατά προτεραιότητα εκπόνηση Πολεοδοµικής Μελέτης στο σύνολο του οικισµού, προκειµένου να προχωρήσει η πολεοδόµηση του οικισµού και η αποτελεσµατικότερη οργάνωσή του. Για την εκπόνηση της Πολεοδοµικής Μελέτης εφαρµόζονται ανάλογα το Π.. της 20/ (ΦΕΚ 414 ), όπως ισχύει, και οι διατάξεις των άρθρων του Ν.. της Στη χωροθέτηση των αναγκαίων νέων υποδοµών πολιτιστικών λειτουργιών και στη βελτίωση της κατάστασης των υφιστάµενων και στη χωροθέτηση νέων χώρων πρασίνου, πλατειών, παιδικών χαρών, αθλητικών υποδοµών κ.λπ. που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Οι βασικότερες ελλείψεις στον οικισµό όπως φαίνεται στον πίνακα Π αφορούν σε χώρους πρασίνου και πολιτιστικών λειτουργιών. Στην κατεύθυνση συµπλήρωσης των ελλείψεων αλλά και προώθησης ήπιων µορφών τουρισµού προτείνεται η δηµιουργία πάρκου αναψυχής αξιοποιώντας το πλατανόδασος και τη ρεµατιά στο νότιο όριο του οικισµού, αλλά και στην ευρύτερη κοίτη του Πηνειού ποταµού στα ανατολικά του οικισµού. - Στην ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (δρόµοι, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθέτησης ρεµάτων, κ.λπ.). - Στην εξυγίανση και οργάνωση της βορειοανατολικής εισόδου του οικισµού, όπου εντοπίζεται άτυπα διαµορφωµένη αλλά σηµαντική, για τα δεδοµένα της τοπικής οικονοµικής βάσης, συγκέντρωση µονάδων µεταποίησης, χοντρεµπορίου / αποθήκευσης και επαγγελµατικών εργαστηρίων, µε τον καθορισµό, σε µία ευρύτερη της υπάρχουσας συγκέντρωσης, ζώνης µεταποίησης και χοντρεµπορίου έκτασης 171 στρ. Λοιπές Πολεοδοµικές Ενότητες Στις υπόλοιπες Π.Ε. (Αύρας, Σαρακίνας, Βλαχάβας, Ορθοβουνίου, Μεγάλης Κερασιάς, Κρύας Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά, Νέας Ζωής, Τριφυλλίων, Μουργκάνης), βάσει του προγραµµατικού πληθυσµού για το 2031 (πίνακας Π.2.2.2), εντοπίζεται υπερεπάρκεια γης για τη µελλοντική οικιστική ανάπτυξη δεδοµένου ότι όλοι οι οικισµοί διαθέτουν µεγάλο όριο Σελ. 8/48

9 οριοθέτησης και αδόµητες εκτάσεις. Οι εκτάσεις αυτές, δεδοµένης της έλλειψης έντονων οικιστικών πιέσεων και προκειµένου να προαχθεί η ήπια οικιστική φυσιογνωµία της περιοχής. Οι προτάσεις για την πολεοδοµική τους οργάνωση συνοψίζονται στα ακόλουθα: - εν εντοπίζονται γενικά ιδιαίτερες ελλείψεις σε επίπεδο εξυπηρετήσεων (βλ. πίνακα Π.3.1.6), πέραν υποδοµής για τη στέγαση πολιτιστικών λειτουργιών και συµπλήρωσης / βελτίωσης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και αθλητισµού, που εξειδικεύονται στην ενότητα Π.3.6. Σε ορισµένους οικισµούς, όπως η Βλαχάβα, η Μουργκάνη, τα Τριφύλλια, ο Βιτουµάς, η Μεγάλη Κερασιά, απαιτείται η δηµιουργία ενός διακριτού «σηµείου αναφοράς» (κεντρική πλατεία), καθώς είτε λόγω απότοµων κλίσεων ή λόγω παρόδιας ανάπτυξης του οικισµού στο υπάρχον οδικό δίκτυο και γραµµικής εξάπλωσής του δεν υπήρξε η δυνατότητα δηµιουργίας ικανού µεγέθους κοινοχρήστων χώρων. - Προτείνεται η εκπόνηση Πολεοδοµικών Μελετών στο σύνολο της εντός ορίου περιοχής των οριοθετηµένων οικισµών της.ε. Καλαµπάκας, σύµφωνα µε µία χρονική ιεράρχηση των κατά προτεραιότητα απαιτούµενων πολεοδοµήσεων. Ειδικότερα, σε πρώτη φάση και βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα ( ), προτείνεται η πολεοδόµηση των οικισµών Αύρας και Σαρακίνας και σε µεσο-µακροπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα (µετά το 2020), προτείνεται η πολεοδόµηση των υπολοίπων οικισµών. Για την εκπόνηση της Πολεοδοµικής Μελέτης επέκτασης εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Π.. της 20/ (ΦΕΚ 414 ), όπως ισχύει, και οι διατάξεις των άρθρων του Ν.. της Απαιτείται η εκπόνηση υποστηρικτικών µελετών οι οποίες συνοδεύουν τις Πολεοδοµικές Μελέτες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές εκπόνησής τους, ως εξής: 1. Μελέτες Γεωλογικής διερεύνησης, προκειµένου να εξεταστεί η καταλληλότητα των προς πολεοδόµηση περιοχών, σε σχέση και µε την ΠΕΠ Γεωλογικής Καταλληλότητας που προσδιορίστηκε στο κεφάλαιο Π.2. Ιδιαίτερα: στην ΠΕ Σαρακίνας, η εν λόγω µελέτη θα πρέπει να εξετάσει την αντιπληµµυρική θωράκιση του οικισµού, εξαιτίας των πληµµυρικών φαινοµένων που εκδηλώνονται ενίοτε στον Πηνειό ποταµό, στην ΠΕ ιάβας να εξετάσει την εντός ορίου περιοχή µε υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, και στις ΠΕ Ορθοβουνίου και Αγ. Παρασκευής να εξετάσει τις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων. 2. Υδραυλικές µελέτες για την οριοθέτηση των ρεµάτων που διασχίζουν τους οικισµούς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων διευθέτησής τους. Σελ. 9/48

10 - Προτείνεται η εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης στην προτεινόµενη ΠΕΡΠΟ 2 Β κατοικίας έκτασης 41 στρ., σε δηµοτική έκταση της διανοµής 1932 µε µία µικρή εξοµάλυνση ορίων. H πολεοδόµηση της ΠΕΡΠΟ θα συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργική οργάνωση και εξυπηρέτηση του παραθεριστικού οικισµού Κοροµηλιάς, στα όρια του οποίου εφάπτεται η ΠΕΡΠΟ (στα νότια και νοτιοδυτικά). - Προτείνεται η ολοκλήρωση υποστηρικτικών έργων υποδοµής (ασφαλτοστρώσεις δρόµων, δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων, σύνδεση µε ΕΕΛ, διευθετήσεις ρεµάτων κ.λπ.). - Προτείνονται επίσης περιορισµοί και αποµάκρυνση από την εντός ορίων οικισµού περιοχή οχλουσών χρήσεων όπως είναι οι ανοργάνωτες κτηνοτροφικές µονάδες, στη βάση των προβλεπόµενων ελάχιστων αποστάσεων που προβλέπει ο Κώδικας Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας άρθ. 193, ΦΕΚ 580 /19 (βλ. ενότητα Π.2.5). Σηµειώνεται πως επιτρέπονται µικρές µονάδες δυναµικότητας <6 ισοδύναµων ζώων (1 ισοδύναµο = 1 γαλακτοφόρα αγελάδα ή 1,5 µόσχους πάχυνσης, ή 50 αίγες / πρόβατα) σε ελάχιστη απόσταση µ. από τα όρια του οικισµού αναλόγως του πληθυσµού (50µ. για οικισµούς<500 κατ., 100µ. για οικισµούς κατ., 200µ. για οικισµούς>2.001 κατ.) και σε απόσταση 300µ. από ξενοδοχεία έως 50 κλίνες. 2 Περιοχή Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης βάσει του άρθ.24 του Ν.2508/1997. Σελ. 10/48

11 Πίνακας Π.3.1.6: Αξιολόγηση επάρκειας απαραίτητων λειτουργιών και εξυπηρετήσεων ανά Πολεοδοµική Ενότητα στη.ε. Καλαµπάκας ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Λειτουργίες διοίκησης / οικονοµίας Λειτουργίες εµπορίου και υπηρεσιών Νηπιαγωγείο ηµοτικό Σχολείο Γυµνάσιο Λύκειο Αθλητισµός Πολιτισµός Υγεία - Πρόνοια Νησίδες πρασίνου, Πάρκα, Πλατείες Οικισµός Πληθυσµός 2031 Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός 2031 Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Αναγκαία γη Υφιστάµενη γη Απαιτούµενη νέα γη Οικισµοί µε εγκεκριµένο ΓΠΣ / Πολεοδοµική Μελέτη (Α κατοικία) Καλαµπάκα Καστράκι , , Οριοθετηµένοι οικισµοί (Α κατοικία) Αγ. Παρασκευή Βυτουµάς Σαρακίνα ιάβα Αύρα Νέα Ζωή Κρύα Βρύση Τριφύλλια Μεγ. Κερασιά Μουργκάνη Ορθοβούνι Βλαχάβα Οικισµός (Β κατοικία) Κοροµηλιά-ΠΕΡΠΟ Β' Σηµείωση 1: στην εκπαίδευση αναγράφεται αθροιστικά το εµβαδόν όλων των λειτουργούντων δοµών ανά βαθµίδα Σηµείωση 2: στον αθλητισµό στις πλείστες των περιπτώσεων οι υποδοµές βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης / ορίων οικισµού Σηµείωση 3: στους οικισµούς όπου λειτουργεί αγροτικό / περιφερειακό ιατρείο στο κοινοτικό γραφείο, η επιφάνεια αναγράφεται στη χρήση διοίκησης Σηµείωση 4: στην Κοροµηλιά - ΠΕΡΠΟ Β' κατοικίας γίνεται η παραδοχή ότι κατά τους θερινούς µήνες διαµένουν ~100 οικογένειες µε µ.ό. µελών νοικοκυριού 2,5 Επεξεργασία Οµάδας Μελέτης Σελ. 11/48

12 Π.3.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΟΜΗΣΗΣ Ο καθορισµός των επιτρεπόµενων χρήσεων γης στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές έγινε µε γνώµονα αφενός την ορθολογική κατανοµή των χρήσεων σε πολεοδοµικό επίπεδο ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και κατοικίας στους οικισµούς, και αφετέρου τη λειτουργική συσχέτιση µεταξύ τους και µε τις επικρατούσες και προτεινόµενες χρήσεις στον εξωαστικό χώρο, όπως αυτές διαµορφώθηκαν από το παραγωγικό πρότυπο της κάθε περιοχής. Έτσι, δίνεται εν γένει έµφαση στον, κατά το δυνατόν, σταδιακό περιορισµό / κατάργηση των ασύµβατων µε την κατοικία χρήσεων στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές (µεταποιητικές δραστηριότητες και επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης, κτηνοτροφία πλην οικόσιτων ζώων), µέσα από τη διοχέτευση τους σε οργανωµένες περιοχές στην άµεση περίµετρο των οικισµών (βλ. ενότητα Π.2.5). Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται παρακάτω οι επιτρεπόµενες χρήσεις στις εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχές, στη βάση των χρήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 4 του Π.. της 23-2/ «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης», ΦΕΚ 166 Α και τροποποιήσεων αυτού. Ειδικότερα: Άρθρο 2 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενα αµιγούς κατοικίας: 1. Κατοικία. 2. Ξενώνες µικρού δυναµικού (µέχρι 20 κλίνες). 3. Εµπορικά καταστήµατα που εξυπηρετούν τις καθηµερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής (παντοπωλείο, φαρµακείο, χαρτοπωλείο κ.λπ.). 4. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. 5. Κτήρια πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 6. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 7. Θρησκευτικοί χώροι. 8. Πολιτιστικά κτήρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). Η χρήση αµιγούς κατοικίας προτείνεται: 1. για την περιοχή επέκτασης στην Καλαµπάκα (Π.Ε.2), στην κατεύθυνση της αναβάθµισης του οικισµού και ειδικώς του εξωραϊσµού της νοτιοανατολικής εισόδου του, καθώς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων (βλ. χάρτη Π.3.1.1). 2. για την περιοχή υποδοχής Β κατοικίας στην Π.Ε. Κοροµηλιάς ΠΕΡΠΟ Β κατοικίας (βλ. χάρτη Π.3.1.2). Σελ. 12/48

13 Άρθρο 3 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενα γενικής κατοικίας: 1. Κατοικία. 2. Ξενοδοχεία µέχρι 100 κλινών και ξενώνες. 3. Εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήµατα). 4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. Κτήρια εκπαίδευσης. 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Θρησκευτικοί χώροι. 9. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. 10. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 11. Πρατήρια βενζίνης. 12. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 13. Κτήρια, γήπεδα στάθµευσης. 14. Πολιτιστικά κτήρια (και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις). Όπως φαίνεται στους χάρτες Π , η χρήση της γενικής κατοικίας προτείνεται σε όλους τους οριοθετηµένους οικισµούς της.ε και στην εντός Σχεδίου Πόλης περιοχή της πόλης της Καλαµπάκας (πλην της προτεινόµενης επέκτασης στην Π.Ε.2). Ωστόσο, στο πλαίσιο του προτεινόµενου µοντέλου χωρικής οργάνωσης (που προβλέπει ευρύ φάσµα χρήσεων στον εξωαστικό χώρο και τόνωση της ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων τουρισµού) και προκειµένου να διαφυλαχθεί η ήπια οικιστική ανάπτυξη των οικισµών, προτείνεται να απαγορευθούν οι υπ αριθµό 10 και 11 χρήσεις - επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης και πρατήρια βενζίνης και η υπ αριθµό 2 χρήση Ξενοδοχεία / ξενώνες να περιοριστεί στις 50 κλίνες. Νοµίµως υφιστάµενα κτίσµατα και εκδοθείσες άδειες ισχύουν ως έχουν. Προτείνεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα να καταβληθούν προσπάθειες για την αποµάκρυνση και µετεγκατάσταση των ασύµβατων χρήσεων (επαγγελµατικά εργαστήρια, συνεργεία, µάντρες δοµικών υλικών) στις προβλεπόµενες ζώνες βιοτεχνίας, µεταποίησης και χονδρεµπορίου, προκειµένου να αποφευχθούν συγκρούσεις µε την τουριστική χρήση (υφιστάµενη στην Καλαµπάκα και Καστράκι και επιδιωκόµενη στους λοιπούς οικισµούς). Σελ. 13/48

14 Η πρόταση απαγόρευσης των άνω υπ αριθµό 10 και 11 χρήσεων, και ο περιορισµός στις κλίνες της υπ αριθµό 2 χρήσης, δεν ισχύει στους οικισµούς Αύρας, Σαρακίνας, Βλαχάβας, Ορθοβουνίου, Μεγάλης Κερασιάς, Κρύας Βρύσης, Αγίας Παρασκευής, Βιτουµά, Νέας Ζωής, Τριφυλλίων, Μουργκάνης. Παράλληλα, όπως επισηµάνθηκε νωρίτερα επιβάλλεται σε όλους τους οικισµούς η αποµάκρυνση των πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, πλην οικόσιτων ζώων, από την εντός Σχεδίου Πόλης και ορίων οικισµών περιοχή στη βάση των προβλεπόµενων ελάχιστων αποστάσεων από οικισµούς που περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Βάσει των προβλεπόµενων διατάξεων του άρθρου 193 του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (ΦΕΚ 580 /1999 βλ. Παράρτηµα ΙΙ) απαγορεύεται η χωροθέτηση πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε αποστάσεις που κυµαίνονται από 50µ. 2χλµ. από τα όρια οικισµών, ανάλογα µε το µέγεθος του οικισµού και τη δυναµικότητα της µονάδας σε ισοδύναµα ζώα, ενώ για µικρές µονάδες εσταυλισµένης / ηµι-εσταυλισµένης κτηνοτροφίας υπάρχει η δυνατότητα χωροθέτησής τους εγγύς των ορίων οικισµών όπως ορίζεται ανά ΠΕ στην ενότητα Π.3.1 και στο κεφάλαιο Π.2. Άρθρο 4 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενο πολεοδοµικού κέντρου κεντρικής λειτουργίας πόλης - τοπικού κέντρου συνοικίας - γειτονιάς: 1. Κατοικία. 2. Ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις. 3. Εµπορικά καταστήµατα. 4. Γραφεία, Τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισµοί. 5. ιοίκηση (στα κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται µόνο κτήρια διοίκησης επιπέδου γειτονιάς). 6. Εστιατόρια. 7. Αναψυκτήρια. 8. Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 9. Χώροι συνάθροισης κοινού. 10. Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 11. Κτήρια εκπαίδευσης. 12. Θρησκευτικοί χώροι. 13. Κτήρια κοινωνικής πρόνοιας. Σελ. 14/48

15 14. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης. 15. Κτήρια, γήπεδα στάθµευσης. 16. Πρατήρια βενζίνης. 17. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 18. Εγκαταστάσεις εµπορικών εκθέσεων, εκθεσιακά κέντρα. 19. Εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφορών. Οι χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου εντοπίζονται στην Π.Ε.1 της Καλαµπάκας (βλ. χάρτη Π.3.1.1). Προτείνεται η απαγόρευση των χρήσεων υπ αριθµό 14 και 16 στο Πολεοδοµικό Κέντρο / Τοπικά κέντρα γειτονιάς της Καλαµπάκας, χωρίς να θίγονται νοµίµως υφιστάµενες και αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις. Το Πολεοδοµικό Κέντρο της Καλαµπάκας περικλείεται από τις οδούς Ιωαννίνων (πρόσωπο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Μετεώρων και Καστρακίου), Καστρακίου, 28 ης Οκτωβρίου, Βλαχάβα, Γ. Κονδύλη, Σοφοκλέους, Χ. Μάη, Οµογενών Αµερικής και Τρικάλων (πρόσωπο Ο.Τ. µεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και πλατείας ηµαρχείου). Επίσης, λόγω της εκτατικής ανάπτυξης της πόλης σε σχετικά µεγάλη επιφάνεια και του αστικού χαρακτήρα της, προτείνονται τρία τοπικά κέντρα συνοικίας / γειτονιάς, κεντροβαρικά χωροθετηµένα στο νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό και βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, προκειµένου να επιτευχθεί η διασπορά κεντρικών λειτουργιών επιπέδου πόλης, καθώς και να επιτραπούν ορισµένες από τις προτεινόµενες µε το παρόν χρήσεις. Τα τρία αυτά τοπικά κέντρα γειτονιάς είναι τα εξής: I. Τοπικό κέντρο συνοικίας στα νοτιοανατολικά του οικιστικού ιστού, που περιβάλλεται από τις οδούς Κρήτης / ηµακοπούλου, Λεωτσάκου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ορέστη, Πηνειού και Σύρου. II. III. Τοπικό κέντρο γειτονιάς στο βορειοανατολικό τµήµα της πόλης, που περιβάλλεται από τις οδούς Σταγών, Ζαχαρία Ψύρρα, ιονυσίου Φιλοσόφου και Γ. Μπαντέκα. Τοπικό κέντρο γειτονιάς στα νοτιοδυτικά του οικιστικού ιστού, που περιβάλλεται από τις οδούς Πίσπα, Λήµνου και Αγίου Κωνσταντίνου & Ελένης, Στ. Αθανασούλα, Θάσου, Πίνδου, Βυτουµά, Θάσου, Στ. Τάκου και Αλεξ. Αλεξίου. Επίσης, στην εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη της Καλαµπάκας (ΦΕΚ 166 / ) ορίζονται οικοδοµήσιµοι χώροι µε στοιχείο Τ όπου ισχύουν οι χρήσεις του άρθρου 8 του Π /1987 «Περιεχόµενο τουρισµού αναψυχής», µε τους περιορισµούς που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της ως άνω πολεοδοµικής µελέτης. Στις Π.Ε. Καστρακίου, ιάβας, Αύρας και Σαρακίνας το τοπικό κέντρο γειτονιάς χωροθετείται στις κεντρικές πλατείες και στους χώρους συγκέντρωσης των κύριων λειτουργιών Σελ. 15/48

16 των οικισµών που αποτελούν σηµεία αναφοράς τους (βλ. χάρτες Π ). Στους υπόλοιπους οικισµούς εκτιµάται ότι οι χρήσεις που προβλέπονται στη γενική κατοικία (άρθρο 3 του Π.. της 23-2/ ) καλύπτουν πλήρως τις τοπικές ανάγκες και το φάσµα των παρεχόµενων λειτουργιών και εξυπηρετήσεων, ενώ θεωρείται πως δεν υπάρχει η κρίσιµη πληθυσµιακή µάζα ή η ανάγκη πρόβλεψης ιδιαίτερων χρήσεων που να τεκµηριώνουν τη χωροθέτηση διακριτού πολεοδοµικού κέντρου / τοπικών κέντρων γειτονιάς. Στα προτεινόµενα πάρκα αναψυχής σε Καλαµπάκα, Καστράκι, ιάβα, Αγ. Παρασκευή (υφιστάµενο) προτείνονται οι χρήσεις του Άρθρου 9 του Π.. της 23-2/ (ΦΕΚ 166 Α ): Περιεχόµενο ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου, στις οποίες επιτρέπονται µόνο: 1. Αναψυκτήρια. 2. Αθλητικές εγκαταστάσεις. 3. Πολιτιστικά κτήρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 4. Χώροι συνάθροισης κοινού. Παρακάτω αναφέρονται ειδικότερες προτάσεις χρήσεων για την πόλη της Καλαµπάκας, οι οποίες αφορούν µεταξύ άλλων και σε προβλέψεις του ισχύοντος ΓΠΣ και των µετέπειτα τροποποιήσεων του που υιοθετούνται από το παρόν. Ειδικότερα: Μεταφορά δυνητικά «οχλουσών» χρήσεων σε εκτός σχεδίου εκτάσεις. Ειδικότερα, προβλεπόταν η δηµιουργία βιοµηχανικού πάρκου και ζώνης χονδρεµπορίου στα νοτιοδυτικά του ορίου του ΓΠΣ καθώς και η µεταφορά του Σιδηροδροµικού σταθµού, σταθµού ΚΤΕΛ και χώρων στάθµευσης µεγάλων οχηµάτων σε υπερτοπική υποδοµή ΜΜΜ στο τέρµα της οδού Βυτουµά, συνδυαστικά µε τη διέλευση από εκεί της νέας χάραξης Ε.Ο. / παρακαµπτήριας αρτηρίας της πόλης. Η υλοποίηση αυτών των προβλέψεων θα οδηγούσε στην κυκλοφοριακή αποσυµφόρηση της κεντρικής περιοχής της πόλης και στη διασφάλιση του οικιστικού συνεχούς µεταξύ της παλιάς (παλιό σχέδιο) και της νέας (περιοχές επεκτάσεων) πόλης. ηµιουργία νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 164 και ηµοτικού Σχολείου στο Ο.Τ. 163 (προγραµµατίζεται η κατασκευή του 5 ου ηµοτικού Σχολείου). Προτείνεται η δηµιουργία πολυδύναµου πολιτιστικού κέντρου στο ΞΕΝΙΑ (µουσική σχολή, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, άλλες υπηρεσίες του ήµου). Προτείνεται η δηµιουργία πολιτιστικού πολυχώρου του ήµου (πολιτιστικό και εκθεσιακό κέντρο, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, κινηµατοθέατρο) στα Ο.Τ , όπως προβλέπεται από το ισχύον ΓΠΣ. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να αξιοποιηθούν και Σελ. 16/48

17 να επαναχρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι πρόσφορο, τα εγκαταλελειµµένα κελύφη των εγκαταστάσεων, εφόσον κριθούν ως αξιόλογα δείγµατα βιοµηχανικής αρχιτεκτονικής. Προτείνεται η δηµιουργία παιδικής χαράς στο Ο.Τ. 163 ή/και 164 όπως προβλέπεται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Προτείνεται η δηµιουργία κολυµβητηρίου στο υπάρχον αθλητικό κέντρο, και γυµναστηρίου στο ανατολικό όριο της πόλης. Ενδεικτικά προτείνεται στην περιοχή της προτεινόµενης επέκτασης ή στο εγκαταλελειµµένο κτήριο του δασικού συνεταιρισµού στην εκτός σχεδίου περιοχή στα ανατολικά, ανάντη της Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων (ιδιοκτησίας ΑΤΕ που τελεί υπό κατάσχεση). Υλοποίηση του δικτύου πεζοδρόµων / ποδηλατοδρόµων και δηµιουργία χώρων στάθµευσης όπως προβλέπεται και στην Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης που έχει εκπονηθεί στην Καλαµπάκα (βλ. και ενότητα Π.3.4). Σηµειώνεται ότι έχει ήδη ξεκινήσει η εφαρµογή ορισµένων προτάσεων της µελέτης. Όσον αφορά στους όρους και περιορισµούς δόµησης και δεδοµένου ότι δεν εντοπίζονται οικιστικές πιέσεις και προβλήµατα που να τεκµηριώνουν την αναγκαιότητα αλλαγής του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου δόµησης, προτείνονται οι όροι και περιορισµοί δόµησης που καθορίζονται από τον εγκεκριµένο σήµερα πολεοδοµικό σχεδιασµό όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Α Στάδιο της µελέτης. Ειδικότερα: Στην πόλη της Καλαµπάκας Τοµέας όρων δόµησης Τοµέας Α Τοµέας Β Τοµέας Γ Τοµέας Τοµέας Ε Τοµέας Ε1 Τοµέας Ζ ΦΕΚ θεσµοθέτησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο Ποσοστό κάλυψης Σ.. Πολεοδοµική Μελέτη Γενική Αναθεώρησης Σχ.Π. (απ. κατοικία 200 τ.µ. 13 µ. 70% 2,0 Νοµάρχη αρ. 3594/11-8- Γενική 88, ΦΕΚ 626 '/1988) κατοικία 400 τ.µ. 13 µ. 60% 1,7 Πολ. Μελέτη Αναθ/σης Γενική Τοµέα Γ (Απ. Νοµ. αρ. κατοικία 4715/ ) 200 τ.µ. 10 µ. 70% 1,4 Πολεοδοµική Μελέτη Αναθεώρησης Σχ.Π. (απ. Γενική Νοµάρχη αρ. 3594/11-8- κατοικία 400 τ.µ. 15 µ. 50% 1,2 88, ΦΕΚ 626 '/1988) Γενική 400 τ.µ. 10 µ. 60% 0,8 κατοικία Πολεοδοµική Μελέτη Π.Ε. Γενική I, II, IV, V & VI (Π.., ΦΕΚ 400 τ.µ. 10 µ. 60% 0,8 κατοικία 166 '/ ) Γενική 500 τ.µ. 15 µ. 50% 0,6 κατοικία Μέγιστο ύψος 12 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 12 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ. +25% υποχρεωτική στέγη 10,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 8,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη 7,5 µ.+ 1,5 µ. υποχρεωτική στέγη Σελ. 17/48

18 Τοµέας όρων Ποσοστό ΦΕΚ θεσµοθέτησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο Σ.. Μέγιστο ύψος δόµησης κάλυψης Απαιτείται εκπόνηση Προτεινόµενη Πολεοδοµικής Μελέτης που Αµιγής 7,5 µ.+ 1,5 µ. 500 τ.µ. 15 µ. 50% 0,6 Επέκταση θα καθορίσει ειδικότερους κατοικία υποχρεωτική στέγη όρους δόµησης Σηµειώνεται ότι στο βόρειο τµήµα της εντός και εκτός σχεδίου περιοχής Καλαµπάκας και εξ ολοκλήρου στην εντός ορίου περιοχή του Καστρακίου εφαρµόζονται ειδικοί µορφολογικοί κανόνες (τετράριχτη κεραµοσκεπής στέγη, βυζαντινού τύπου κεραµίδια, ξύλινα κουφώµατα, απλά παραδοσιακά κιγκλιδώµατα, κ.ά.) και έλεγχος των οικοδοµικών αδειών από την αρµόδια Εφορία Αρχαιοτήτων (βλ. κεφάλαιο Π.2., ζώνη αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου, 2005). Στους λοιπούς οικισµούς Οικισµός Ρύθµιση Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Μέγιστο ύψος ΚΑΣΤΡΑΤΚΙ Οριοθέτηση αριθµ. 5006/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Πολεοδοµική Μελέτη αριθµ. 2464/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων ΦΕΚ 1063 / Γενική κατοικία ΤΟΜΕΑΣ Α 300τ.µ. ΤΟΜΕΑΣ Β 400τ.µ. ΤΟΜΕΑΣ Α 12µ. ΤΟΜΕΑΣ Β 15µ. ΤΟΜΕΑΣ Α Π.Κ. <=70% Σ.. ιαµορφώνεται κλιµακωτά, µέγιστη δόµηση 400τ.µ. Αριθµός ορόφων 2 ΤΟΜΕΑΣ Β Π.Κ. <=60% Σ.. 0,8 Αριθµός ορόφων 2 7,5 µ.+ στέγη (κεραµίδι Βυζαντινού τύπου) ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΑΥΡΑ ΒΙΤΟΥΜΑΣ Οριοθέτηση αριθµ. 5064/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 6132/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 8239/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 5858/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία 300 τ.µ. 400 τ.µ. 500τ.µ. 400 τ.µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη Σελ. 18/48

19 Οικισµός Ρύθµιση Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Μέγιστο ύψος ΒΛΑΧΑΒΑ ΙΑΒΑ ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΚΕΡΑΣΙΑ ΜΟΥΡΓΚΑΝΗ (ΜΕΓ.ΚΕΡΑΣΙΑ) ΝΕΑ ΖΩΗ (ΑΥΡΑ) ΤΡΙΦΥΛΛΙΑ (ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ) ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ Οριοθέτηση αριθµ. 5140/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 1491/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 1542/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ / Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 5006/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Οριοθέτηση αριθµ. 4104/ Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία Γενική κατοικία 400 τ.µ. 400 τ.µ. 300 τ.µ. 400 τ.µ. 400 τ.µ. 300 τ.µ. 700 τ.µ. 300 τ.µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 14 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. 12 µ. ΓΙΑ ΝΕΑ ΓΗΠΕ Α ισχύει το Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) <500τ.µ. - ελαχ. 10µ. >500τ.µ. - ελαχ. 15µ. Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) Π.. της 24 Απρ./3 Μαίου 1985 (ΦΕΚ 181 ') και Π.. της 4 Νοεµ (ΦΕΚ 289ΑΑΠ/ ) 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη 7,5 µ.+ στέγη Σελ. 19/48

20 Οικισµός ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ ΠΕΡΠΟ Β Κατοικίας Ρύθµιση Υπαγωγή στις ιατάξεις του Π και ορισµός κέντρου του οικισµού µε την αριθµ / Απόφαση Νοµάρχη Τρικάλων Ενδεικτικές κατευθύνσεις - Απαιτείται εκπόνηση Πολεοδοµικής Μελέτης που θα καθορίσει ειδικότερους όρους δόµησης Όροι και περιορισµοί δόµησης Χρήση Αρτιότητα Πρόσωπο % κάλυψης / Σ.. Αµιγής κατοικία Αµιγής κατοικία Μέγιστο ύψος Υπάγεται στις διατάξεις του Ν και του Π (ΦΕΚ 588 / ) µε την αριθµ / Απόφ. Νοµάρχη 500 τ.µ. 14µ. Π.Κ. <=40% Σ : Ο,4 4,5 µ.+ στέγη Σελ. 20/48

21 Π.3.3 ΖΩΝΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ εν προτείνονται ζώνες κινήτρων και πολεοδοµικών µηχανισµών, στο βαθµό που δεν έχει επιτευχθεί η ενεργοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου που τις ορίζει, ενώ η παρούσα δυσµενής οικονοµική συγκυρία σε εθνικό επίπεδο µε τις συνακόλουθες περικοπές στους διατιθέµενους πόρους, καθιστά έτι δυσκολότερη την πιθανή ενεργοποίησή τους. Ωστόσο, στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η εφαρµογή ζωνών κινήτρων / πολεοδοµικών µηχανισµών και προκειµένου να βελτιωθεί η λειτουργικότητα και η φυσιογνωµία του οικιστικού χώρου, συνιστάται: ο καθορισµός Ζώνης Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ) κατά το άρθρο 22 του Ν. 2508/1997 στις ιστορικές γειτονιές στην Π.Ε.1 της Καλαµπάκας (κυρίως Τοµείς δόµησης Γ και Ε1, και τµήµατα των Τοµέων Β και ) για την ολοκληρωµένη ανάπλασή της και την αισθητική αναβάθµιση της οικιστικής φυσιογνωµίας. Η ΖΕΕ καθορίζεται µε Προεδρικό ιάταγµα στο οποίο προβλέπονται ειδικότερα µέτρα οικονοµικής ενίσχυσης όπως π.χ. οικονοµική ενίσχυση του οικείου ΟΤΑ ή άλλου αρµόδιου φορέα για την εκτέλεση των βασικών έργων στους κοινόχρηστους χώρους, έργων ανάπλασης, οικιστικής ανάπτυξης, κ.λπ. ο καθορισµός «Ζώνης Πολεοδοµικής Αναβάθµισης» (ΖΠΑ) 3 στην εντός και εκτός σχεδίου περιοχή στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης της Καλαµπάκας, στην οποία συγκεντρώνονται µονάδες αποθήκευσης, επαγγελµατικά εργαστήρια κ.λπ., και µε στόχο να προαχθεί η περιβαλλοντική εξυγίανση και αισθητική αναβάθµιση της νότιας πύλης εισόδου. Στη ΖΠΑ που καθορίζεται µε ΚΥΑ (Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ), µπορούν να εφαρµόζονται προγράµµατα περιβαλλοντικής αποκατάστασης και αναβάθµισης µε έργα, δράσεις και παρεµβάσεις που αφορούν µεταξύ άλλων στον περιορισµό των οχλήσεων και την προώθηση µετεγκατάστασης εκείνων των µονάδων που η παραµονή τους κρίνεται ασύµβατη µε το οικιστικό περιβάλλον. 3 Κατά το Άρθρο 8 παρ. 1β της ΚΥΑ ΕΠΧΣΑΑ Βιοµηχανίας (ΦΕΚ ΑΑΠ 151/ ) και το άρθρο 15 του Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Σελ. 21/48

22 Π.3.4 ΙΚΤΥΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Στο Α Στάδιο της µελέτης έγινε αναλυτική περιγραφή της κατάστασης των δικτύων αστικής υποδοµής και εντοπίστηκαν οι ελλείψεις ανά οικισµό. Στην παρούσα ενότητα εξειδικεύονται οι προτάσεις πολεοδοµικής οργάνωσης στους οικισµούς της.ε. Καλαµπάκας που αφορούν στις µεταφορές και στις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και στα λοιπά τεχνικά δίκτυα και υποδοµές (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, διαχείριση απορριµµάτων) και οι προτάσεις αποτυπώνονται στους χάρτες Π Μεταφορές κυκλοφορία Για τον οικισµό της Καλαµπάκας προτείνονται τα εξής: Κατασκευή της περιφερειακής οδού 4 στο νότιο όριο του σχεδίου πόλης (βλ. χάρτη Π.3.4.1) που θα αποσυµφορήσει την κεντρικές οδικές αρτηρίες / συλλεκτήριες της Καλαµπάκας (Πίνδου, Τρικάλων και Ιωαννίνων). Θα πρέπει να εξεταστεί η χάραξη εκ νέου του νότιου τµήµατος της οδού που εισέρχεται στην πόλη της Καλαµπάκας ώστε να παρακάµψει την προτεινόµενη νέα επέκταση του σχεδίου πόλης. ιάνοιξη και ασφαλτόστρωση αδιάνοιχτων οδών σε εφαρµογή του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, κατά προτεραιότητα περιµετρικά των προτεινόµενων τοπικών κέντρων συνοικίας / γειτονιάς στην Π.Ε.2, προκειµένου να καταστούν λειτουργικά και προσβάσιµα. Εκτιµάται ότι το συνολικό µήκος των αδιάνοιχτων οδών που προβλέπει η εγκεκριµένη ρυµοτοµία ανέρχεται σε 12,1 χλµ. Εφαρµογή των ρυθµίσεων της Κυκλοφοριακής Μελέτης 5 προκειµένου να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση του πολεοδοµικού κέντρου. Μεταξύ άλλων αυτές περιλαµβάνουν: Μονοδρόµηση της Τρικάλων από την Πίνδου µέχρι την Σιδηροδρόµων µε περιορισµό του πλάτους της, διαπλάτυνση των πεζοδροµίων και αισθητική διαµόρφωσή τους. Ο συγκεκριµένος άξονας διαθέτει το µεγαλύτερο µέρος των υποδοµών αναψυχής, πολιτισµού και εµπορίου και η χρήση του θα πρέπει να είναι ελκυστική και ασφαλής. Πεζοδρόµηση της Τρικάλων από την Σιδηροδρόµων µέχρι την Βλαχάβα όπου συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των κεντρικών λειτουργιών και των τουριστικών υποδοµών (έχει ήδη ξεκινήσει η πιλοτική εφαρµογή του µέτρου). Τα 4 Για την κατασκευή και λειτουργία της περιφερειακής οδού Καλαµπάκας έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί µε την Α.Π.οικ / κοινή απόφαση ΥΠΕΚΑ, ΥΠΥΜΕ Ι, ΥΠΠΟΤ, Υπ. Αγρ. Ανάτπυξης & Τροφίµων 5 «Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις Άµεσης Εφαρµογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαµπάκας», Μελετητής: Α. Τσιάνος, Ιανουάριος 2013 Σελ. 22/48

23 οχήµατα που διέρχονται από την Τρικάλων θα διοχετεύονται στην οδό Σιδηροδρόµων καθώς διαθέτει επαρκή γεωµετρικά χαρακτηριστικά για την υποδοχή τους, ακόµη και εάν πρόκειται για βαρέα οχήµατα. Πεζοδρόµηση των οδών Σοφοκλέους, Κορυτσάς, Θεµιστοκλέους και Κ. Οικονόµου (µεταξύ Χατζηπέτρου και Αβέρωφ), µονοδροµήσεις των περισσότερων συλλεκτηρίων αρτηριών για την αύξηση της κυκλοφοριακής τους ικανότητας και των διαθέσιµων θέσεων παρόδιας στάθµευσης, και διαµόρφωση δικτύου δρόµων ήπιας κυκλοφορίας στις τοπικές οδούς, όπως προβλέπεται στη µελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης Καλαµπάκας. ηµιουργία χώρων στάθµευσης. Προτείνεται 6 : α). η δηµιουργία οργανωµένου χώρου στάθµευσης στην έκταση µεταξύ του 3ου ηµοτικού Σχολείου και του ιβάνι και η σήµανση του µε πληροφοριακές πινακίδες. β). Να διερευνηθεί η δυνατότητα ενοικίασης οικοπέδου για τη δηµιουργία χώρου στάθµευσης στην περιοχή Κονδύλη- Τρικάλων Μετεώρων Πίνδου. γ) ιερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας χώρου στάθµευσης επί της οδού Μετεώρων στην περιοχή πάνω από την ΕΗ. δ). Εφαρµογή εσοχής στάθµευσης σε τµήµα της οδού Αγίου Στεφάνου (από Κροσάρη έως Σωκράτους) εις βάρος της νησίδας πρασίνου, µε σκοπό τη δηµιουργία νόµιµων θέσεων στάθµευσης για τα οχήµατα που σήµερα σταθµεύουν παράνοµα µε αποτέλεσµα να διακόπτουν το ένα ρεύµα κυκλοφορίας. ε). Χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων εκτός κέντρου (π.χ. στον ΟΣΕ ή στον ΟΤΕ) µε κατάλληλη εφαρµογή ειδικά διαµορφωµένων θέσεων ολιγόλεπτης στάσης σε εσοχές µόνο για επιβίβαση και αποβίβαση στο κέντρο της πόλης, ενηµέρωση των οδηγών λεωφορείων. στ) Εφαρµογή µέτρων διαχείρισης της στάθµευσης (µεταξύ άλλων προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων µικρής διάρκειας στάθµευσης 10 και θέσεων φορτοεκφόρτωσης εµπορευµάτων παρά την οδό σε σχέση µε το µέγεθος και την πυκνότητα των παρόδιων χρήσεων και τον χρόνο φορτοεκφόρτωσης, εφαρµογή ωραρίου φορτοεκφόρτωσης και αστυνόµευσης του, άρση της απαγόρευσης της στάθµευσης όπου αυτή δεν ενοχλεί και πλήρης εξάλειψη της οχλούσας παράνοµης στάθµευσης. Εφαρµογή ποδηλατόδροµου επί της οδού Τρικάλων ο οποίος θα είναι διπλής κατεύθυνσης µε αφετηρία το Ξενοδοχείο ιβάνι, θα διασχίζει την οδό Τρικάλων και την οδό Ιωαννίνων και υπό προϋποθέσεις έως το Γήπεδο της Καλαµπάκας. 6 Η λειτουργία χώρων στάθµευσης περιµετρικά θεωρείται, στην Κυκλοφοριακή Μελέτη, ιδιαίτερα σηµαντική αφού ο βασικός άξονας της µελέτης είναι η αποτροπή των διαµπερών κινήσεων, η µεταφορά τους εκτός κεντρικής περιοχής και η καθοδήγηση µε κατάλληλη πληροφοριακή σήµανση του οδηγούεπισκέπτη της περιοχής (τουρίστας) σε οργανωµένους χώρους στάθµευσης περιµετρικά. Σελ. 23/48

24 Εγκατάσταση φωτεινής σηµατοδότησης στον κόµβο Σιδηροδρόµου-Πίνδου και τροποποίηση-επικαιροποίηση των προγραµµάτων σηµατοδότησης στους υπόλοιπους υφιστάµενους σηµατοδοτούµενους κόµβους. Ο κόµβος Σιδηροδρόµου-Πίνδου εµφανίζει µειωµένο επίπεδο οδικής ασφάλειας (λόγω παράνοµων σταθµεύσεων επί της οδού Πίνδου µειώνεται η ορατότητας της πρόσβασης της οδού Σιδηροδρόµου). Για την επίτευξη των επιδιωκόµενων πολεοδοµικών στόχων του ΓΠΣ προτείνονται: ηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων οδών ήπιας κυκλοφορίας 7 και ποδηλατοδρόµων για την προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας σύµφωνα µε τη Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά προτεραιότητα περιµετρικά των κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων, πρωτίστως δε στις µονάδες εκπαίδευσης. ηµιουργία ενός ενιαίου δικτύου ροής πεζών, πρασίνου, ελεύθερων χώρων και κοινωνικού εξοπλισµού, που θα συνδέσει το πολεοδοµικό κέντρο και την οδό Τρικάλων µε την παλιά πόλη στους πρόποδες των Μετεώρων, αξιοποιώντας όπου είναι πρόσφορο τις αδόµητες ζώνες ρεµάτων. ηµιουργία χώρου στάθµευσης στο προτεινόµενο τοπικό κέντρο συνοικίας και παρακείµενο πάρκο αναψυχής στην Π.Ε.2, και ελεγχόµενη στάθµευση / πρόβλεψη συγκεκριµένων θέσεων για παρόδια στάθµευση εκεί που το επιτρέπουν τα µετρικά χαρακτηριστικά των οδών στα δύο άλλα τοπικά κέντρα γειτονιάς. ηµιουργία χώρου στάθµευσης εφαπτόµενου στα ανατολικά στο δηµοτικό στάδιο Καλαµπάκας, όπως προβλέπεται στη µελέτη κυκλοφοριακών έργων που έχει εκπονηθεί για λογαριασµό του ΟΣΕ για τη χάραξη νέας σιδηροδροµικής γραµµής και περιλαµβάνει συνοδά οδικά έργα 8. Σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα, και µε την προϋπόθεση κατασκευής της περιφερειακής οδού Καλαµπάκας, προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα ανακατάταξης της Ε.Ο. Ιωαννίνων Τρικάλων (από δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο σε χαµηλότερο επίπεδο), ώστε να αποκτήσει χαρακτήρα αστικής αρτηρίας, επιπέδου εξυπηρέτησης του οικισµού. Ο «υποβιβασµός» του εθνικού δικτύου σε αστική αρτηρία, θα έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη βελτίωση της ασφάλειας µεταφορών και µετακινήσεων, καθώς θα επιτρέψει την αντιµετώπιση της παρατηρούµενης αντίφασης µεταξύ του κυκλοφοριακού και πολεοδοµικού ρόλου της οδού (δηλ. εθνική οδός ταχείας και διαµπερούς υπεραστικής 7 Περιλαµβάνεται η τοποθέτηση «σαµαρακίων» (υπερυψωµένες λωρίδες που τοποθετούνται εγκάρσια στο οδόστρωµα και λειτουργούν ως µειωτές ταχύτητας) σε επιλεγµένα σηµεία (κατά προτεραιότητα στα πέριξ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και κοινοχρήστων χώρων) 8 «Μελέτη Χάραξης για τη Νέα Σιδηροδροµική Γραµµή Καλαµπάκα Ιωάννινα Ηγουµενίτσα, Τµήµα: Καλαµπάκα Ιωάννινα (Α Φάση), Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος, Γ.. Υποδοµής.Ε.Μ., Υπηρεσία ιακηρύξεων, Μελετών & Χαράξεων, Προµελέτη, Οκτώβριος 2007 Σελ. 24/48

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2. Σελ. 1/59 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Π.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ...1 Π.2.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ...2 Π.2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται:

Π.3.1.1. Μέσα στο παραπάνω περίγραµµα, προτείνεται η πολεοδοµική οργάνωση της πόλης σύµφωνα µε το σχέδιο Π.3.1, όπου συγκεκριµένα απεικονίζονται: Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδοµικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΣΧΟΟΑΠ/ΓΠΣ για την πολεοδοµική οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2

.2.1. / (Ha) 81-01 (%) (1) (2) (3) (4) (5) 74,3 72,4 52,1 91,8 58,6 71,3 106,5 42,5 11,2 Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΣ κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΧΕΩΝ Π.3.1. ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ, ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ) Π.3.1.1. Στόχοι και Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης και Οικιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Β1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1. Σελ. 1/32 ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛ.-ΚΥΚΛ. ΣΧ/ΣΜΟΥ & ΟΜΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ Π.1. ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...1 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ...2

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999

Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Α.1.1.α.4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΠΑΡ.1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ Ν. 2742/1999 Ρ.Σ.-Γ.Π.Σ.-ΣΧΟΟΑΠ: Στον Πίνακα (βλ. (βλέπε Παράρτηµα Α.4.1) και το χάρτη (Πηγή: Ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27

Π.2 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ...4 ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ...6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ...7 Π.1 - ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 8 Π.1.1 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4

Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ... 4 2.1. Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης... 4 2.1.1 Γεωγραφικός εντοπισμός της περιοχής μελέτης... 4 2.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού

ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών & χρήσεων γης & σύγχρονες πρακτικές σχεδιασµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙO ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: υναµική χωρικών δοµών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ»

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Β1 ΣΤΑ ΙΟ «ΠΡΟΤΑΣΗ» Προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής Ο ήµοςβρίσκεται σε µία πλεονεκτική τοποθεσία µε πλούσια ιστορία, τοπία, µνήµες

Διαβάστε περισσότερα

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Α.6.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η προκαταρκτική πρόταση και παρατίθενται τα βασικά στοιχεία των σεναρίων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λευκωσία 2006 Τυπογραφείο. για την Κυπριακή ηµοκρατία Λευκωσία, Σεπτέµβριος 2006 ISBN: 9963-33-014-2 Τιµή: 15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Π.Ε. ΦΩΚΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΕΛΦΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΣΧΟΟΑΠ) ΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΩΝ ΑΝΑ ΟΧΟΣ. ΜΠΑΜΠΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. χωροταξικές & περιβαλλοντικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (νυν ηµοτικής Ενότητας Ευκαρπίας ήµου Παύλου Μελά) ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΗΜΟΥ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΣΤΑ ΙΟ Β1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΓΕΩΧΩΡΟΣ ΕΠΕ, Τεχνική Εταιρεία Μελετών ΛΕΠΕΣΗ ΘΕΟΦΑΝΩ, Αρχιτέκτων Μηχ. Πολεοδόµος ΝΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. B1 ΣΤΑ ΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.0 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.Ε. ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α... 5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ... 5 Β.1. Γενικά στοιχεία περιοχής Χωροταξικά στοιχεία... 5 Β.2. Κατευθύνσεις των υπερκείµενων βαθµίδων σχεδιασµού... 6 Β.3. Περιβαλλοντικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α...5 Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Π.1 ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Α....5 Π.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ...5 Π.1.2 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ...9

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών )

ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Μηλεών Π.Ε. Μαγνησίας (πρώην Δήμος Μηλεών ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΟΑΠ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ... 9 Π.1. ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ... 11 Π.1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

«ΜΕΛΕΤΗ Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» Α ΣΤΑΔΙΟ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ) Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. Γενικά... 4 1.1 Στόχοι και περιεχόμενο του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.... 4 1.2 Ιστορικό της μελέτης... 4 1.3 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Κεφάλαιο Π.3 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ Π.3.1 Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΓΠΣ για την πολεοδομική οργάνωση του Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π.1: ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ _6 Π.1.1. Γενικό πλαίσιο 6 Π.1.2. Χωροταξική θεώρηση Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 8 Π.1.3. Χωροταξική θεώρηση Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.1 - ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Π.1 - ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Π.1 - ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης του τ. Δήμου Ρεθύμνης, που αποτυπώνεται σχηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015

Δήμος Νέας Σμύρνης 2011 2015 Τοπιικό πρόγραμμα δράσης γιια το περιιβάλλον 2011 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 1- Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου Νέας Σμύρνης... 4 2- Δυνατότητες και υφιστάμενα περιβαλλοντικά ζητήματα... 8 3- Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ - ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ (ΓΠΣ) ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας

B ΦΑΣΗ B1 Στάδιο. Πρόταση Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ ΡΑΤ Ι Α Π ΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θ ΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ ΗΜΟΣ Κ ΑΡΔΙΤΣΑΣ Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Διευρυμένου Δήμου Καρδίτσας Ανάδοχος Η Σύμπραξη των Γραφείων: "ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ ΒΑΛΑΣΣΑ"

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ

Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Κεφάλαιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣ ΒΟΛΟΥ Σχέδιο Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΣΒ, κλ. 1:25.000 Π.2.1 Γενικές Αρχές Βασικοί Στόχοι Στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων

Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Λαµιέων Β1 Φάση ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάδοχοι : ΕDP SA Γραφείο Μελετών ΥΨΙΛΟΝ ΕΠΕ Συντονιστής:Μάρθα Χουσιανάκου

Διαβάστε περισσότερα

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας»

Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» Β1 Στάδιο Μελέτης : «Αναθεώρηση ΓΠΣ Ιτέας και Κίρρας Δήμου Ιτέας» (2 η Ανάρτηση 9/2015) Τριταία Ιτέα Κίρρα Σύμπραξη : Σαράφης Κωνσταντίνος (χωροτάκτης) -Καρακώτιας Δημήτρης (πολεοδόμος)- Σκοβολάς Σεραφείμ

Διαβάστε περισσότερα