ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε. Πουλάκης, Α. Ζέρβα, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Αθήνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία των καυσαερίων τα πρώτα λεπτά λειτουργίας του κινητήρα όπου η απόδοση των τριοδικών καταλυτών είναι μικρή μπορεί να βελτιώσει τα επίπεδα εκπομπών μονοξειδίου του αζώτου και υδρογονανθράκων. Πειράματα έγιναν σε εμπορικό καταλύτη με τυπική σύσταση Rd-Rh/Ce-Zr/Ba και σε φωτοκαταλυτικό δακτυλιοειδή αντιδραστήρα με καταλύτη ΤiΟ2 με προσθήκη Pt, Fe και Ce. Διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση του οξυγόνου στα καυσαέρια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ισορροπία των αντιδράσεων. Καυσαέρια φτωχά σε οξυγόνο ευνοούν τη μετατροπή του μονοξειδίου του αζώτου ενώ καυσαέρια πλούσια σε οξυγόνο ευνοούν τις αντιδράσεις οξείδωσης των υδρογονονανθράκων. Επίσης κατά τη φωτοκαταλυτική επεξεργασία η μετατροπή του μεθανίου ήταν μηδενική ενώ η μετατροπή του μονοξείδιου του άνθρακα δεν ξεπέρασε το 12%. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων αποτελούν σημαντική πήγη ρύπανσης της ατμόσφαιρας με επιπτώσεις στην αθρώπινη υγεία. Η κύρια αντίδραση που πραγματοποιείται στον κινητήρα είναι της καύσης των υδρογονανθράκων με το οξύγονο με προιόντα διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Ταυτόχρονα όμως λόγω ατελούς καύσης εκπέμπονται άκαυστοι υδρογονάνθρακες, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Επίσης η ύπαρξη αζωτούχων συστατικών στο καύσιμο οδηγεί σε εκπομπη μονοξειδίου και διοξειδίου του αζώτου. C x H y + (x + y 4 ) O 2 xco 2 + ( y 2 ) H 2O Μια τυπική σύσταση καυσαερίων από βενζινοκινητήρα παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Από τους άκαυστους υδρογονάνθρακες το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται κυρίως από προπένιο και προπάνιο ενώ εμφανίζεται και ένα μικρό ποσοστό μεθανίου. Πίνακας 1. Τυπική σύσταση καυσαερίων βενζινοκινητήρα [1]. HC NOx CO H2 CO2 O2 H2O 750ppm 1050ppm 0.68 vol% 0.23 vol% 13.5 vol% 0.51 vol% 12.5 vol% Οι τριοδικοί καταλύτες [2] που χρησιμοποιούνται από την αυτοκινητοβιομηχανία επιτυγχάνουν την ταυτόχρονη μετατροπή και των τριών ρύπων, CO, HC, και NOx. Στους τριοδικούς καταλύτες εκτός από την αντίδραση της καύσης που αναφέρθηκε παραπάνω πραγματοποιούνται αντιδράσεις οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα και του υδρογόνου και αντιδράσεις οξείδωσης/αναγωγής ανάμεσα στο μονοξείδιο του αζώτου και τους υπόλοιπους ρύπoυς [3]. CO O 2 CO 2

2 H O 2 H 2 O CO + NO 1 2 N 2 + CO 2 H 2 + NO 1 2 N 2 + H 2 O C x H y + (2x + y 2 ) NO (x + y 4 ) N 2 + xco 2 + ( y 2 ) H 2O Για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των αναγωγικών και οξειδωτικών αντιδράσεων η σύσταση των καυσαερίων διατηρείται σταθερή και περίπου ίση με τον στοιχειομετρικό λόγο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της συγκέντρωσης του οξυγόνου στο μίγμα των καυσαερίων μέσω ενός αισθητήρα οξυγόνου (αισθητήρας λάμδα). Ο συντελεστής λάμδα ορίζεται ως το πηλίκο του πραγματικού λόγου αέρα προς καύσιμο ως προς το στοιχειομετρικό λόγο αέρα προς καύσιμο. Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η εξάρτηση της παροχής από το λόγο αέρα προς καύσιμο (A/F) και από το συντελεστή λάμδα. Σχήμα 1. Μετατροπή των αέριων ρύπων σε τριοδικό καταλύτη [4] Η απόδοση ενός τριοδικού καταλύτη εξαρτάται εκτός από την στοιχειομετρία των καυσαερίων, από τη θερμοκρασία λειτουργίας και από την παροχή των καυσαερίων. Στα πρώτα λεπτά λειτουργίας της μηχανής οι εκπομπές σε μονοξείδια και υδρογονάνθρακες είναι μεγάλες λόγω της χαμηλής απόδοσης του καταλύτη σε χαμηλές θερμοκρασίες [5] και γι αυτό εξετάζεται ως εναλλακτική προσέγγιση η χρήση της φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας των καυσαερίων. Στη φωτοκαταλυτική επεξεργασία των καυσαερίων ο καταλύτης ενεργοποιείται μέσω ακτινοβολίας το οποίο αποτελεί πλεονέκτημα έναντι της θερμικής επεξεργασίας γιατί ο καταλύτης έχει τη μέγιστη απόδοση από την έναρξη της λειτουρίας του κινητήρα.

3 Ο πιο συνηθισμένος φωτοκαταλύτης είναι ο καταλύτης TiO2 ο οποίος έχει μελετηθεί εκτενώς για την οξείδωση πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) [6,7,8] αλλά και για τη καταστροφή οξειδίων του αζώτου [9]. Στη παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση του συντελεστή λ και της θερμοκρασίας στις μετατροπές των καυσαερίων σε εμπορικό καταλύτη μελετώντας ξεχωριστά τις επιτυγχόμενες μετατροπές για προπάνιο, προπένιο και μεθάνιο και στη συνέχεια έγινε φωτοκαταλυτική επεξεργασία σε αντιδραστήρα με καταλύτη TiO2 και TiO2 με προσθήκη Pt, Fe και Ce. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Για την καταλυτική επεξεργασία χρησιμοποιήθηκε εμπορικός καταλύτης με τυπική σύσταση Pd 0.17 %, Rh 0.03%, Ba 1.88%, Al 19.7%, Ce 4.62%, Zr 8.86% τοποθετημένος σε μονόλιθο από κορδιερίτη. Ο μονόλιθος στη συνέχεια λειοτριβήθηκε ώστε να επιτευχθεί κοκομετρία μm και στη συνέχεια 0.2g τοποθετήθηκαν σε κυλινδρικό αντιδραστήρα ανοξείδωτου χάλυβα με εσωτερική διάμετρο 7 mm. Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία έγινε σε δακτυλιοειδή γυάλινο αντιδραστήρα με εσωτερική διάμετρο 2.2 cm, εξωτερική διάμετρο λάμπας 1.4 cm και μήκος αντιδραστήρα 18 cm. Η λάμπα που χρησιμοποιήθηκε είναι χαμηλής πίεσης υδραργύρου για την εκπομπή υπεριώδους ακτινιβολίας με μήκος κύματος 254 nm. Στην εσωτερική επιφάνεια του κυλινδρικού αντιδραστήρα έχει γίνει επίστρωση με καταλύτη. Οι καταλύτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι TiO2 (Degussa P25), TiO2 (isopropoxide) και TiO2 (Degussa P25) εμπλουτισμένο με Pt, Fe και Ce αντίστοιχα. Η καταλυτική και η φωτοκαταλυτική επεξεργασία πραγματοποιήθηκαν στην διάταξη που παρουσιάζεται στο σχήμα 2. Η φωτοκαταλυτική επεξεργασία έγινε σε συνθήκες περιβάλλοντος για ογκομετρική παροχή καυσαερίων 30 ml/min. H καταλυτική επεξεργασία έγινε για εύρος θερμοκρασιών ο C και για εύρος ογκομετρικών παροχών καυσαερίων ml/min. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση του συντελεστή λ στην επιτυγχόμενη μετατροπή με την εκτέλεση πειραμάτων για διαφορετικές τιμές του συντελεστή λ (στοιχειομετρία, πλούσιο και φτωχό μίγμα) (πίνακας 2). Πίνακας 2. Σύσταση καυσαερίων: Πλούσιο μίγμα (λ>1), φτωχό μίγμα (λ<1), στοιχειομετρία (λ=1). λ>1 λ<1 λ=1 NO ppm CO % CH4 ppm C3H6 ppm C3H8 ppm H2O % CO2 % H2 % O2 %

4 Σχήμα 2. Διάγραμα ροής πειραματικής διάταξης, (1) εισαγωγή υγρασίας,(2) καταλυτικός ή φωτοκαταλυτικός αντιδραστήρας, (3) παγίδα υγρασίας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η επίδραση της ογκομετρικής παροχής των καυσαερίων για μίγμα τροφοδοσίας στη στοιχειομετρία κατά την καταλυτική επεξεργασία παρουσιάζεται στα γραφήματα του σχήματος 3. Παρατηρήθηκε ότι η μετατροπή του μονοξειδίου του αζώτου δεν επηρεάζεται από την ογκομετρική παροχή των καυσαερίων ενώ παρόμοια τάση παρατηρήθηκε και για το προπένιο εξαιτίας της απότομης αύξησης της μετατροπής με την αύξηση της θερμοκρασίας. Για το μονοξείδιο του άνθρακα και το προπάνιο παρατηρήθηκε ότι αύξηση της ογκομετρικής παροχής οδηγεί σε πτώση της μετατροπής για την αντίστοιχη θερμοκρασία εξαιτίας του μικρότερου χρόνου παραμονής των καυσαερίων στον αντιδραστήρα. Η οξείδωση του μεθανίου ευνοείται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 450 o C και παρατηρήθηκε ότι η ογκομετρική παροχή των καυσαερίων επηρεάζει σημαντικά την επιτυγχανόμενη μετατροπή.

5 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη NO 8 6 CO T(C) CH 4 8 C 3H C 3H Σχήμα 3. Μετατροπή καυσαερίων για διάφορες ογκομετρικές παροχές: X 100 ml/min, 200 ml/min, 300ml/min 40 ml/min Η επίδραση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στα καυσαέρια (συντελεστής λ) παρουσιάζεται στα γραφήματα του σχήματος 4 για ογκομετρική παροχή 100 ml/min. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μονοξείδιο του αζώτου όπου παρατηρήθηκε ότι για μίγμα καυασαερίων φτωχό σε οξυγόνο (λ<1) η μετατροπή φτάνει το 10 ενώ για λ 1 δεν ξεπερνά το 35%. Επίσης σημαντική είναι η παρατήρηση ότι το προπάνιο και το μεθάνιο φτάνουν σε μεγαλύτερες

6 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη μετατροπές για λ<1 το οποίο δε συμπίπτει με τη συνολική τάση των υδρογονανθράκων (σχήμα 1). Το προπένιο και το μονοξείδιο του άνθρακα είχαν τις μεγαλύτερες μετατροπές για μίγμα πλούσιο σε οξυγόνο (λ>1) NO 10 8 CO CH 4 8 C 3H C 3H Σχήμα 4. Μετατροπή καυσαερίων για διάφορους συντελεστές λ: λ<1, λ=1, λ>1.

7 9 ο ΠΕΣΧΜ: Η Συμβολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη Κατά τη φωτοκαταλυτική επεξεργασία των καυσαερίων εξετάστηκαν οι μετατροπές που επιτυγχάνονται για κάθε καταλύτη για μίγμα τροφοδοσίας στη στοιχειομετρία και για ογκομετρική παροχή 30 ml/min (πίνακας 3). Οι καταλύτες με τις μεγαλύτερες μετατροπές ήταν ο TiO2P25 (Degussa P25) και TiO2P25 Pt. Και οι δυο καταλύτες έδωσαν την ίδια μετατροπή (59.3%) για το μονοξείδιο του αζώτου, ενώ για τους υδρογονάνθρακες και το μονοξείδιο του άνθρακα διαπιστώθηκε ότι η προσθήκη πλατίνας ευνόησε τις αντιδράσεις οξείδωσης δίνοντας μια αύξηση στις μετατροπές κοντά στο 8%, φτάνοντας μετατροπή για το προπένιο 77.3% και για το προπάνιο 39.4%, ενώ το μονοξείδιο του άνθρακα από μηδενική μετατροπή στο TiO2P25 εμφάνισε 8.2% μετατροπή με την προσθήκη πλατίνας. Η μετατροπή του μεθανίου για όλους τους καταλύτες ήταν μηδενική λ>1 λ=1 λ<1 λ>1 λ=1 λ< λ>1 λ=1 λ<1 λ>1 λ=1 λ<1 Σχήμα 5. Σύγκριση μετατροπών TiO2P25 και TiO2P25 Pt για διαφορετικές συγκεντρώσεις οξυγόνου. Πίνακας 3. Μετατροπές φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας καυσαερίων NO CO CH4 C3H6 C3H8 TiO2 13% 5% 14% 2% TiO2P % % TiO2P25 -Pt 59.4% 8.2% 77.3% 39.4% TiO2P25 -Fe 23% 2% 1% 8% 1% TiO2 P25 -Ce 2% 3% 14% 3%

8 Η επίδραση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στα καυσαέρια για τους δυο καταλύτες TiO2P25 και TiO2P25 Pt για ογκομετρική παροχή 30 ml/min παρουσιάζεται στα γραφήματα του σχήματος 5. Παρατηρήθηκε ότι όπως και στη καταλυτική επεξεργασία των αερίων το μονοξείδιο του αζώτου εμφανίζει τις μεγαλύτερες μετατροπές για μίγμα φτωχό σε οξυγόνο (λ<1), ενώ το προπένιο και το προπάνιο ακολουθούν τη γενική τάση των υδρογονανθράκων δίνοντας μεγαλύτερες μετατροπές για μίγμα πλούσιο σε οξυγόνο όπου ευνοούνται οι αντιδράσεις οξείδωσης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα παραπάνω πειράματα έδειξαν ότι η φωτοκαταλυτική επεξεργασία των καυσαερίων μπορεί να βελτιώσει τις εκπομπές των καυσαερίων τα πρώτα λεπτά λειτουργίας του κινητήρα όπου η απόδοση του τριοδικού καταλύτη είναι χαμηλή. Η χρήση διοξειδίου του τιτανίου με προσθήκη πλατίνας έδωσε τις μεγαλύτερες μετατροπές από τους φωτοκαταλύτες που δοκιμάστηκαν μειώνοντας τα ποσοστά διοξειδίου του αζώτου, προπανίου και προπενίου ενώ η μετατροπή του μονοξειδίου του άνθρακα δε ξεπέρασε το 12%. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η συγκέντρωση του οξυγόνου στα καυσαέρια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξέλιξη των αντιδράσεων ιδιαίτερα του μονοξειδίου του αζώτου και στις δυο περιπτώσεις της καταλυτικής και φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας. Καυσαέρια φτωχά σε οξυγόνο ευνοούν τις αντιδράσεις οξείδωσης/αναγωγής ανάμεσα στο μονοξείδιο του αζώτου και τους υπόλοιπους ρύπoυς επιτυγχάνοντας 10 μετατροπή στην καταλυτική επεξεργασία και μέχρι 59% μετατροπή στη φωτοκαταλυτική επεξεργασία. Καυσαέρια πλούσια σε οξυγόνο ευνοούν τις αντιδράσεις οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα και προπενίου οπότε κατα την καταλυτική επεξεργασία φτάνουν σε πλήρη μετατροπή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ενώ η μετατροπή του μονοξειδίου του αζώτου δε ξεπερνά το 35%. Αντίστοιχα κατά την φωτοκαταλυτική επεξεργασία η μετατροπή του προπενίου έφτασε το 84% και του προπανίου το 49%. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Taylor K.C., Cat.Rev. Sci.Eng. 35(4):457(1993) [2] Collins N.R, Twigg M.V., Topics in Catalysis 42-43(2007) [3] Srinivasan A., Depcik C., Cat.Rev. Sci.Eng. 52(4):462(2010) [4] Taylor K.C., Chemtech, 551(1990) [5] Ramanathan K., West D.H., Balakotaiah V., Catalysis Today 98:357(2004) [6] Mo J., Zhang Y., Xu Q., Lamson J.J., Zhao R., Atmospheric Environmentm 43:2229(2009) [7] Lillo-Rodenas M.A., Bouazza N., Berenguer-Murcia A., Linares-Salinas J.J.,Soto P., Linares-Solano A., Applied Catalysis B: Environmental 71:298(2007) [8] Korologos C.A., Philippopoulos C.J., Poulopoulos S.G., Atmospheric Environment 45:7089(2011) [9] Janusz L., Yu Y., Wu J.C.S., Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews 14:29(2013)

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ TiO2 ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟ Ti ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΛΑΤΙΝΑΣ Ε. Πουλάκης, Κ. Φιλιππόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΥΠΟΥ PEM, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1 kw ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Επίκουρος Καθ. Γ. Μαρνέλλος

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ Ο καταλύτης είναι ουσία που σε ελάχιστη ποσότητα, επηρεάζει την ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 25 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΝΤΗΖΕΛ Θ. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Δρ, Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π Ρ. Γ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δρ, Επιμελητής Σχολής Ικάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μετρήσεις λειτουργίας παγίδων αιθάλης με ταυτόχρονη επιλεκτική

Διαβάστε περισσότερα

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137

1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο 1. Από ποια συστήματα ( εκτός από το σύστημα του καταλύτη ) χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της εκπομπής ρύπων από το αυτοκίνητο ; 137 1. το σύστημα ελέγχου αναθυμιάσεων από το ρεζερβουάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Μάθηµα: : «Θεωρία Καύσης - Συστήµατα Καύσης» Εκποµπές & ιαχείρηση* ιαχείρηση* Pύπων Αναπλ. Καθ. Μ. Φούντη, ΕΜΠ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ C 2 ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ H 2 ΑΠΟ CH 4 ΚΑΙ H 2 O ΣΕ ΚΥΨΕΛΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ Β. Κυριάκου, I. Γκαραγκούνης, M. Στουκίδης Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:ΔΡΙΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΜ:5206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ.

ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΙΡΙΔΙΟΥ. 1 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 215. ΞΗΡΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟ- ΚΑΙ ΔΙ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ενεργειακό πρόβληµα Τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια µε αµφίβολη µακροπρόθεσµη επάρκεια ενεργειακών πόρων Μικρή απόδοση των σηµερινών µέσων αξιοποίησης της ενέργειας (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΡΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Διδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Υπό του ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΑΦΑ του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ni/Si-PILC, ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ Α.Ε. Λουλούδη και Ν.Γ. Παπαγιαννάκος Σχολή Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία: «Επεξεργασία αποβλήτου οινοποιείου με υγρή οξείδωση» ΚΟΡΔΑΜΠΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εξεταστική επιτροπή: Ματζαβίνος Δ. (Επιβλέπων) Βελεγράκη

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας»

«Εκτίμηση της έκθεσης πεζών σε αέρια σωματιδιακή ρύπανση (PM 10, PM 2.5, PM 1 ) σε οδούς πυκνής κυκλοφορίας σε περιοχή κατοικιών της Αθήνας» ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015.

10 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, 4-6 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015. ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ Β.Χ. Σαρασίδης, Κ.Β. Πλάκας, Σ.Ι. Πάτσιος, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010 63 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δελλής Πολυχρόνης PhD, DIC, Eur Ing, CENG, MIMECHE, Διπλωματούχος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Χημικές Τεχνολογίες Διπλωματική εργασία με τίτλο: «Ανοδικοί καταλύτες για κυψελίδες καυσίμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Pt-RuO 2 -TiO 2 ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ ΣΕ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κινητική, ηλεκτροκινητική συμπεριφορά και ηλεκτροδιακά φαινόμενα καινοτόμων ηλεκτροκαταλυτών σε κυψελίδες καυσίμου για αντιδράσεις που σχετίζονται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5

ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 1 ΧΡΗΣΗ ΤΕΦΡΑΣ ΦΛΟΙΟΥ ΡΥΖΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΝΩ ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΤΥΠΟΥ ZSM-5 ΝΤΖΙΟΥΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ-ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση

3.1. Δείκτες Kovats...85 3.2. Βιβλιογραφικές αναφορές για ανάλυση GC σε δείγματα βενζινών...91 3.3. Πειραματική διαδικασία...95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: «Συζήτηση Πρόλογος Η παρουσα εργασία έχει θέμα της τις σύγχρονές χημειομέτρικες μεθόδους ταυτοποίησης δειγμάτων βενζίνης. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά γενικά στα καυσιμα και ιδιαιτερα στο αργό πετρέλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12

Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 Χημεία Β Λτκείξτ Τπάοεζα θεμάσωμ 12 2.Υδρογονάνθρακεσ 2.1 Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθούν ωσ ςωςτέσ ή ωσ λανθαςμένεσ. Να αιτιολογήςετε τισ απαντήςεισ ςασ. 1. Η βενζίνη λαμβάνεται μόνο από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΙΟΝΤΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ YSZ Κ. Αθανασίου α,β, Γ. Μαρνέλλος β,γ, Ε. Αντωνάκου β, Ε. Πατσιατζή α,α. Μπούσης α, Ν. Κυρατζής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για τη συµβολή τους στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής εκφράζω τις θερµές ευχαριστίες µουστον επιβλέποντα καθηγητή µου και Καθηγητή του τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Α.Π.Θ., κ. Μιχάλη

Διαβάστε περισσότερα