ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ τµήµα Γ Β. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Tαχ. /νση: Αριστοτέλους 19 Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Β.Κωστούλα, Τ.Κακαλιούρα Τηλέφωνο: , Αθήνα, 27/8/2013 Αριθ. Πρωτ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ ΘΕΜΑ: «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισµός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας & δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/11 τ.α ) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, & Άλλες ιατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τον Α.Ν.2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ.α ) «περί Υγειονοµικών ιατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 3. Το Π..95/2000 (ΦΕΚ 76/00 τ.α ) «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/ ) «Για την οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών ηµόσιας Υγείας και λοιπές ιατάξεις», όπως ισχύει. 5. Το Π.. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α) «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 6. Το Π.. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α ) «ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Την µε αρ.πρωτ. 3403/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/ /τ.Β) «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Ζωή Μακρή» 8. Το Κώδικα τροφίµων, ποτών και αντικειµένων κοινής χρήσης. 1

2 9. Τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 882/2004, 834/2007, 889/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε τις τροποποιήσεις αυτών. 10. Τη Κοινή Υπουργική Απόφαση ΙΑ Π/Φ/.Α.31/21220/11 (ΦΕΚ 2496/11 τ.β ) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηµατογράφου». 11. Την Υ.. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ 2718/τΒ/ ) µε Α Α Β43ΡΘ-ΤΑΦ «Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών και Άλλες ιατάξεις», όπως ισχύει. 12. Τη ΚΥΑ 64321/ 4/2008 (ΦΕΚ 1003/τ.Β/ ) «Περί ανάθεσης λειτουργίας & εκµετάλλευσης των σχολικών κυλικείων, η οποία τροποποιήθηκε µε την ύπ αρ. ΚΥΑ/111526/ 4/2010 (ΦΕΚ 1541/τ.Β/ ». 13. Την Υγειονοµική ιάταξη Υ1γ/Γ.Ποικ.93828/ , (ΦΕΚ 1183/ /τ.Β ), αναφορικά µε κανόνες υγιεινής και καθορισµό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 14. Την υπ.αριθµ. Υ1δ/οικ / απόφαση συγκρότησης οµάδας εργασίας για την τροποποίηση της Υ.Α Υ1δγ/Γ.Π.οικ.93828/ Την από 15/7/2013 αιτιολογηµένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας 16. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισµός των κανόνων υγιεινής που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, των καντινών (σταθερών), των χώρων εστίασης εντός των σχολείων καθώς και του καταλόγου των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται από αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η υγεία του σχολικού πληθυσµού. ΑΡΘΡΟ 2 Oρισµοί Για το σκοπό αυτό νοούνται ως: 1. Σχολικό κυλικείο : Είναι ο χώρος εντός σχολικού συγκροτήµατος, στον οποίο προετοιµάζονται και διατίθενται ή απλά διατίθενται τρόφιµα, χυµοί, αφεψήµατα έτοιµα προς κατανάλωση από τους µαθητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες του σχολείου. 2. Χώρος εστίασης (εστιατόριο) εντός σχολικού συγκροτήµατος: Είναι ο χώρος εντός σχολικού συγκροτήµατος, στον οποίο προετοιµάζεται, διατίθεται ή απλά προσφέρεται φαγητό το οποίο προέρχεται από νοµίµως λειτουργούντα: 1) επιχειρήσεις παραγωγής µαγειρεµένων φαγητών, 2) εργαστήρια τροφίµων & ποτών, και το οποίο προορίζεται για τη σίτιση των µαθητών και του προσωπικού του σχολείου. Ο κατάλογος µε τα προσφερόµενα φαγητά θα πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά και να είναι αναρτηµένος σε εµφανές σηµείο του εστιατορίου. 3. Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναµία λειτουργίας κυλικείου λόγω έλλειψης χώρου ή άλλων λόγων, επιτρέπεται η λειτουργία σταθερής καντίνας εντός του χώρου σχολικού συγκροτήµατος η οποία θα πληρoί τις προϋποθέσεις της Υ.. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ2718/τβ/ ) και θα διαθέτει δε, µόνο τα επιτρεπόµενα προς πώληση προιόντα για τα σχολικά κυλικεία. 2

3 ΑΡΘΡΟ 3 Άδεια Ίδρυσης & λειτουργίας σχολικών κυλικείων, καντινών(σταθερών) και χώρων εστίασης εντός σχολικού συγκροτήµατος. Σχολικά κυλικεία, καντίνες (σταθερές) ή χώροι εστίασης του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούνται να κατέχουν άδεια από τον οικείο Ο.Τ.Α µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υγειονοµικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας, σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ΚΥΑ ΙΑ Π/ΦΑ.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ 2496/τ.B./ ), όπως αυτή ισχύει. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων, καντινών (σταθερών) ή χώρων εστίασης θα πρέπει να βρίσκεται αναρτηµένη σε εµφανές σηµείο του κυλικείου. Οι υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των ανωτέρω επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών ρυθµίζονται από την Υ.. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ2718/τβ/ ), όπως αυτή ισχύει. ΑΡΘΡΟ 4 Κανόνες Υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών) και χώρων εστίασης εντός σχολικού συγκροτήµατος Ο χώρος που θα χρησιµοποιηθεί ως σχολικό κυλικείο, καντίνα (σταθερή) ή ως χώρος εστίασης, θα βρίσκεται εντός των ορίων του σχολικού συγκροτήµατος και θα πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Υγειονοµικής ιάταξης Υ.. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ2718/τβ/ ) όπως ισχύει, κατά περίπτωση χρήσης, καθώς επίσης θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο ύδρευσης, ζεστό νερό και θα είναι συνδεδεµένος µε το υπάρχον αποχετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, µε νόµιµο βόθρο. 1.Αγορά παραλαβή των πρώτων υλών και των έτοιµων για κατανάλωση τροφίµων Η προµήθεια των πρώτων υλών καθώς και των προϊόντων προς διάθεση θα πρέπει να γίνεται από νοµίµως λειτουργούσες επιχειρήσεις. Τα τρόφιµα που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να µεταφέρονται µε οχήµατα - ψυγεία. Κατά την παραλαβή τους πρέπει να ελέγχεται η θερµοκρασία του µεταφορικού µέσου και των τροφίµων µε θερµόµετρα κατάλληλου εύρους µέτρησης ανάλογα µε το είδος των τροφίµων που µεταφέρονται (προϊόντα ψυγείου, κατάψυξης, ζεστά προϊόντα). 2 Αποθήκευση ιατήρηση τροφίµων Όλα τα τρόφιµα αµέσως µετά την παραλαβή τους θα πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους που διασφαλίζουν την διατήρησή τους (ψυγεία, προθήκες). Η θερµοκρασία των ψυγείων να ελέγχεται καθηµερινά µε κατάλληλο θερµόµετρο. Τα τρόφιµα που δεν διατηρούνται σε ψυγείο πρέπει να τοποθετούνται σε κλειστούς περιέκτες κατάλληλους µόνο για τρόφιµα, προθήκες έκθεσης ή αποθήκες χωρίς υγρασία, µακριά από πηγές θερµότητας, πάνω σε ράφια ή σε παλέτες. Οι αποθήκες θα πρέπει να διατηρούνται πάντα καθαρές και απαλλαγµένες εντόµων και τρωκτικών. Κατά την αποθήκευση των τροφίµων θα πρέπει να ελέγχονται οι ηµεροµηνίες λήξης. Τα προϊόντα καθαρισµού του κυλικείου και του εξοπλισµού θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ειδικά ντουλάπια που κλειδώνουν ή σε ειδικούς χώρους µακριά από τα τρόφιµα. 3. Προετοιµασία τροφίµων Κατά την προετοιµασία ο χειριστής τροφίµων πρέπει να οργανώνει την εργασία του κατά τρόπο ώστε να χρησιµοποιεί λαβίδες ή άλλα εργαλεία σερβιρίσµατος, ελαχιστοποιώντας την επαφή των τροφίµων µε τα χέρια του χρησιµοποιώντας γάντια µιας χρήσης. 3

4 4. Έκθεση Πώληση τροφίµων και ποτών Κατά τη έκθεση τους προς πώληση τα τρόφιµα πρέπει να προστατεύονται από κάθε είδους ρύπανση και να µην επιτρέπεται στους µαθητές να αγγίζουν µε τα χέρια τους τα προσφερόµενα είδη. Ο υπεύθυνος των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να διατηρεί τα έτοιµα για κατανάλωση τρόφιµα έτσι που να µην κινδυνεύουν από επιµολύνσεις και αλλοιώσεις. Α. Τα έτοιµα για κατανάλωση τρόφιµα εκτίθενται συσκευασµένα σε βιτρίνες έκθεσης. Β. Τα τρόφιµα που αλλοιώνονται εύκολα (γάλα, βούτυρο, τυριά, κρύα σάντουιτς, γιαούρτια, κ.λ.π.) τοποθετούνται σε ψυγεία µε θερµοκρασία 5 ο C. Εάν τα σάντουιτς εκτεθούν σε θερµοκρασία περιβάλλοντος θα πρέπει να είναι συσκευασµένα και να καταναλωθούν σε διάστηµα δύο ωρών. Γ. Τα τρόφιµα που σερβίρονται ζεστά θα πρέπει να διατηρούνται σε βιτρίνες έκθεσης ή σε θερµοθαλάµους θερµοκρασίας πάνω από 60 ο C. Το προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων πρέπει να αποφεύγει να χειρίζεται χρήµατα και συγχρόνως έτοιµα για κατανάλωση τρόφιµα ή να χρησιµοποιεί λαβίδες, χαρτί περιτυλίγµατος, κ.λ.π. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν τα παρακάτω αρχεία τεκµηρίωσης διαδικασιών σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Αρχείο 1 ο : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Περιέχει τους προµηθευτές και τα σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και πρώτων υλών. Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις. Αρχείο 2 ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Περιέχει τα πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού και τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών. Οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των εν λόγω δραστηριοτήτων, οφείλουν να έχουν παρακολουθήσει πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίµων και ποτών, σύµφωνα µε την Υ.Α / (ΦΕΚ 1616/Β/ ) όπως κάθε φορά αυτή ισχύει και αφορά στις «βασικές αρχές στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων». Οι εργαζόµενοι τόσο στα σχολικά κυλικεία, καντίνες όσο και στα εστιατόρια θα διαθέτουν πιστοποιητικά Υγείας, όπως προβλέπεται από την Υ.Α (ΦΕΚ 1199/τ.Β/ ) Αρχείο 3 ο : ΝΕΡΟΥ Περιέχει αποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης και όπου απαιτείται αποτελέσµατα δειγµατοληψίας. Αρχείο 4 ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Περιέχει το πρόγραµµα καθαρισµού και απολύµανσης καθώς και τα χρησιµοποιούµενα καθαριστικά και απολυµαντικά. Αρχείο 5 ο : ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει τη σύµβαση µε αδειοδοτηµένη εταιρεία καταπολέµησης εντόµων και τρωκτικών, το πρόγραµµα καταπολέµησης τρωκτικών και εντόµων, την κατάσταση και τα επίσηµα πιστοποιητικά των χρησιµοποιουµένων εντοµοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και κάτοψη ή σκαρίφηµα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωµατικοί σταθµοί ή οι σταθµοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και έντυπα αποτελεσµατικότητας/τεκµηρίωσης του προγράµµατος Αρχείο 6 ο : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Περιέχει τα στοιχεία παρακολούθησης των θερµοκρασιών όλων των ψυκτικών θαλάµων και θερµοθαλάµων. ΑΡΘΡΟ 5 Οι εκπαιδευτικές µονάδες που λειτουργούν ως ολοήµερα σχολεία οφείλουν να διαθέτουν, είτε εντός του κυλικείου είτε σε ξεχωριστούς χώρους, ψυγεία διατήρησης τροφίµων για την καθηµερινή σίτιση των µαθητών, καθώς και φούρνους για το ζέσταµα των φαγητών, εξασφαλίζοντας την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων. Οι εν λόγω χώροι θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους υγιεινής. 4

5 Σε κάθε περίπτωση για την ανωτέρω διαδικασία ορίζονται χειριστές τροφίµων από τη σχολική επιτροπή, που σε συνεργασία µε αυτή θα διαχειρίζονται τα τρόφιµα που προορίζονται για τους µαθητές. Επισηµαίνεται ότι πρόσωπα άσχετα ως προς τη λειτουργία των εν λόγω χώρων δεν επιτρέπεται να βρίσκονται εντός αυτών. ΑΡΘΡΟ 6 Κατά την διανοµή τροφίµων στο πλαίσιο εφαρµογής προγραµµάτων που διενεργούνται από φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων ή άλλων αρµόδιων Υπουργείων, αυτά θα πρέπει να διανέµονται µέσω κυλικείου, έτσι ώστε να τηρούνται οι όροι της παρούσας. Ο υπεύθυνος φορέας που θα υλοποιήσει το εκάστοτε πρόγραµµα, οφείλει να ενηµερώσει παράλληλα και την αρµόδια ελεγκτική αρχή προκειµένου να µπορούν να προβούν σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους. ΑΡΘΡΟ 7 Καθορισµός επιτρεποµένων ειδών Ο κατάλογος των προϊόντων που επιτρέπεται να διατίθενται στα σχολικά κυλικεία και καντίνες καθορίζεται µε το άρθρο 9 της παρούσης. Όσα σχολικά συγκροτήµατα διαθέτουν χώρους εστίασης (εστιατόρια) θα πρέπει να ακολουθούν εβδοµαδιαίο µενού σύµφωνα µε τη πυραµίδα της µεσογειακής διατροφής. ( ιατροφικές Οδηγίες Υπουργείου Υγείας, 1999) Ο κατάλογος µε τα προσφερόµενα φαγητά, θα πρέπει να ενηµερώνεται καθηµερινά και να είναι αναρτηµένος σε εµφανές σηµείο του εστιατορίου. ΑΡΘΡΟ 8 Έλεγχοι 1. Σε όλους ανεξαιρέτως τους ανωτέρω χώρους των σχολικών συγκροτηµάτων, τόσο των δηµοσίων όσο και των ιδιωτικών σχολείων, θα πραγµατοποιούνται έλεγχοι σε τακτά ή έκτακτα χρονικά διαστήµατα από τους αρµόδιους φορείς. 2. Οι Σχολικές Επιτροπές και οι Προιστάµενοι των σχολικών µονάδων κάθε σχολικής εκπαίδευσης οφείλουν να συνεργάζονται µε τα αρµόδια όργανα ελέγχου για τυχόν παραβάσεις παραλήψεις που διαπιστώνονται. 3. Οι έλεγχοι των δειγµάτων που θα λαµβάνονται κατά τη διάρκεια των τακτικών ή εκτάκτων ελέγχων θα αποστέλλονται σε διαπιστευµένα εργαστήρια. ΑΡΘΡΟ 9 Επιτρεπόµενα προς πώληση προϊόντα στα σχολικά κυλικεία καντίνες 1. ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Φρέσκα φρούτα-λαχανικά ανάλογα µε την εποχή (π.χ. µήλο, αχλάδι, πορτοκάλι, µανταρίνια, µπανάνα, βερίκοκα, ροδάκινο κλπ), καλά πλυµένα και συσκευασµένα σε ατοµική µερίδα. Αποξηραµένα φρούτα (π.χ. βερίκοκα, δαµάσκηνα, σύκα, σταφίδες, µπανάνες κλπ) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασµένα σε ατοµική µερίδα έως 50γρ. Φυσικός χυµός φρούτων ή και λαχανικών που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων καντίνων. εν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Συστήνεται να είναι δυνατή η κατανάλωση του άµεσα µετά την παρασκευή του σε ποτήρια µιας χρήσης ανακυκλώσιµου υλικού. Φρουτοσαλάτα που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων καντίνων από φρέσκα, καλά πλυµένα φρούτα εποχής. εν επιτρέπεται η προσθήκη σακχάρων ή άλλων γλυκαντικών ουσιών. Σαλάτα από φρέσκα, καλά πλυµένα λαχανικά που παρασκευάζεται εντός των κυλικείων καντίνων, χωρίς προσθήκη αλατιού. Επιτρέπεται µόνο η προσθήκη ελαιολάδου, ξυδιού η λεµονιού. 5

6 Συσκευασµένοι φυσικοί χυµοί φρούτων και οµοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατοµική συσκευασία έως και 250ml. 2. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Γάλα τυποποιηµένο, παστεριωµένο σε ατοµική συσκευασία έως 500ml πλήρες και ηµιαποβουτυρωµένο (1,5%-1,8% λιπαρά). Σοκολατούχο γάλα µε χαµηλά λιπαρά (max.1,8%) σε συσκευασία έως 250ml. Γιαούρτι τυποποιηµένο (έως 5% λιπαρά) χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σε ατοµική µερίδα έως 200 γραµµάρια. Ροφήµατα από συνδυασµούς φρέσκου γάλακτος και φρέσκων φρούτων που θα παρασκευάζονται στο κυλικείο. εν επιτρέπεται η προσθήκη ζάχαρης. Απαγορεύεται η διάθεση άλλων τυποποιηµένων αναλόγων ροφηµάτων καθώς και η χρήση έτοιµης σκόνης για την παρασκευή τους. Τυριά πολύ σκληρά, σκληρά, ηµίσκληρα, µαλακά τυριά. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Εξαιρούνται τα ανακατεργασµένα τυριά ή τηγµένα τυριά και ανακατεργασµένα τυριά µε αλειφώδη υφή. 3. ΑΠΛΑ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Ή ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Κουλούρι σησαµένιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό. Κριτσίνια ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατοµική συσκευασία έως 50γρ. Φρυγανιές ολικής άλεσης πλούσιες σε φυτικές ίνες ή λευκές, σε ατοµική συσκευασία έως 50γρ. Κράκερς ολικής άλεσης πλούσια σε φυτικές ίνες ή λευκά, σε ατοµική συσκευασία έως 50γρ Τα παραπάνω απλά αρτοπαρασκευάσµατα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: Κορεσµένα λιπαρά έως 3% Τράνς λιπαρά έως 0,1% Νάτριο έως 0,5% 4. ΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Μουστοκούλουρα σε ατοµική µερίδα έως 60γρ. Σταφιδόψωµο σε ατοµική µερίδα έως 60γρ. Μπάρα δηµητριακών ολικής άλεσης σε ατοµική µερίδα έως 40γρ, η οποία να πληρεί τις ακόλουθες προδιαγραφές: Κορεσµένα λιπαρά έως 3% Τράνς λιπαρά έως 0,1% Νάτριο έως 0,5% Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας-πίτας λαχανικών σε ατοµικές µερίδες των 120 γρ. και µε συγκεκριµένες προδιαγραφές: Α) Η λιπαρή ύλη για τη ζύµη-φύλλο πρέπει να είναι αποκλειστικά ελαιόλαδο. εν επιτρέπεται η χρήση ζύµης σφολιάτας Β) Το τυρί που θα χρησιµοποιείται στις τυρόπιτες θα πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% του συνολικού βάρους. Συστήνονται τυριά παραδοσιακά και ελληνικά Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης. Απαγορεύεται η χρήση τετηγµένων τυριών. Πίτσα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: Για τη βάση τα επιτρεπόµενα υλικά είναι αλεύρι, αβγό, γιαούρτι, αλάτι και µυρωδικά βότανα. Απαγορεύεται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταµινικό µονο-νάτριο. Για τη γέµιση τα επιτρεπόµενα προϊόντα είναι τυρί, τοµάτα, πιπεριές, µανιτάρια, κρεµµύδι, καλαµπόκι. εν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλαντικών. 6

7 5. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ Τα σάντουιτς / τοστ µπορούν να παρασκευάζονται µε συνδυασµούς των τροφίµων των επόµενων παραγράφων. Μπορούν να είναι τυποποιηµένα ή να παρασκευάζονται στο χώρο του κυλικείου-καντίνας αυθηµερόν. Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωµιού, ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό όπως ψωµάκι ατοµικό, ψωµί για τοστ, µπαγκέτα, ελληνική πίτα, αραβική πίτα, σησαµένιο κουλούρι. Συστήνεται το ψωµί ολικής άλεσης. εν επιτρέπεται το µπριος, το κρουασάν η το πιροσκί. Η ελληνική πίτα δεν πρέπει να περιέχει γλυκουρονικό νάτριο. εν επιτρέπεται η χρήση άλλων αλλαντικών, εκτός από βραστή γαλοπούλα µε τις παρακάτω προδιαγραφές: α) Κορεσµένα λιπαρά έως 1% β) Νάτριο έως 1% Λαχανικά όλων των ειδών. Ελιές χωρίς το κουκούτσι και πάστα ελιάς. Αβγό καλά βρασµένο. Από λιπαρές ύλες επιτρέπεται µόνο η προσθήκη ελαιολάδου Επιτρέπεται η παρασκευή γλυκών σάντουιτς µε συνδυασµό των προαναφεροµένων ψωµιών και ως γέµιση 1 κουταλιά της σούπας µέλι ή µέλι µε ταχίνι. 6. ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Κρέµα και ρυζόγαλο σε ατοµικές µερίδες των 150γρ.(µε περιεκτικότητα σε λίπος γάλακτος έως 4% ). Χαλβάς σε ατοµική µερίδα έως 50 γρ. Παστέλι σε ατοµική µερίδα έως 50γρ. Μέλι σε ατοµική µερίδα. Σοκολάτα υγείας και γάλακτος σε ατοµική µερίδα έως 30γρ. εν επιτρέπεται η διάθεση τσιχλών και καραµελών. 7. ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπονται οι ξηροί καρποί όλων των ειδών χωρίς προσθήκη αλατιού ή ζάχαρης σε ατοµική συσκευασία έως 50γρ. εν επιτρέπονται οι τηγανισµένοι ξηροί καρποί. 8. ΥΓΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Εµφιαλωµένο νερό. Στα κυλικεία των σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης επιτρέπονται τα παρακάτω αφεψήµατα: χαµοµήλι, φασκόµηλο, τσάι του βουνού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή σύνθετων γλυκαντικών. Καφές µόνο για το προσωπικό. εν επιτρέπεται η διάθεση αναψυκτικών. 9. Επιτρέπεται η διάθεση και «βιολογικών προϊόντων» όπως αυτά ορίζονται στους Κανονισµούς 834/2007 και 889/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, µε την προϋπόθεση ότι αυτά εµπίπτουν στον ανωτέρω κατάλογο. 10. εν επιτρέπεται η διάθεση λειτουργικών τροφίµων ή συµπληρωµάτων διατροφής και προϊόντων που περιέχουν γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. εν επιτρέπεται η διάθεση άλλων προϊόντων, που δεν περιλαµβάνονται στην παρούσα Υγειονοµική ιάταξη. 7

8 ΑΡΘΡΟ 10 Κυρώσεις Στους παραβάτες της παρούσης επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε την υφιστάµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 11 Καταργούµενες διατάξεις. Από την ηµέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργείται η Υ. Υ1γ/Γ.Π οικ / (ΦΕΚ 1183/ /τ.Β ), αναφορικά µε κανόνες υγιεινής και καθορισµό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. ΑΡΘΡΟ 12 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ Κοινοποίηση: Εθνικό Τυπογραφείο (µε την παράκληση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως) 8

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΥΛΙΚΕΙΑ Αρχισυνταξία: ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ - Τεχνολόγος Τροφίμων, MSc Επιμέλεια: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΚΗΣ Διατροφολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 14/1 /2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Πλατεία Βιζυηνού 1 Ταχ. Κωδ. : 69100 Πληροφορίες : Μ.Γκιουλέ Τηλέφωνο : 2531352436 FAX : 2531082705 Αρ.µελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2718 8 Οκτωβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχει ρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης

«Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» Με την συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης Τρώω υγιεινά, παίζω και γυµνάζοµαι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης Εισαγωγή Στην παιδική και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009»

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 7. ΘΕΜΑ: «Περί τροποποιήσεως και νέας κωδικοποιήσεως Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ: ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜ.ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝ.ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25

Προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης. Προϋπολογισμός: 59.264,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Μελέτης: 186 /2014 Προμήθεια γευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Ανάπτυξη, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκµετάλλευση Σταθµών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ), αριστερά στη θέση Περιστέρι και αµφίπλευρα στη θέση Ταξιάρχης της Εγνατίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα» (CPV 15000000-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π.

Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΠΡΟΣ: Π. Αθήνα 12/12 /2013 Α.Π.: 5833/155045 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Πληρ: Χαρ. Μουλκιώτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Γ/2/ 376/19-01-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες : Μποτίτση Φεβρωνία ΤΗΛ. : 2341351626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα