Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1"

Transcript

1 Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα παιδιά χρησιµοποιούν συµβολικά συστήµατα και κατασκευάζουν σηµασίες, ικανότητα διαρκώς εξελισσόµενη και αναδιαµορφούµενη. Οι χάρτες πρόγνωσης καιρού συνιστούν πολυτροπικά κείµενα, όπου το νόηµα κατασκευάζεται µε ποικίλους τρόπους, δηλαδή οι τρόποι νοηµατοδότησης της γλώσσας διαπλέκονται µε οπτικούς και χωρικούς τρόπους κατασκευής νοηµάτων. Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε µε παιδιά δηµοτικού και διερευνά τη συµβολή των ΤΠΕ στην κατάκτηση συστηµάτων οπτικών σηµείων µε στόχο τη δηµιουργία ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού. Η έρευνα περιλάµβανε εντοπισµό, ερµηνεία και κατανόηση των σηµείων σήµανσης των καιρικών φαινοµένων, όπως αυτά παρουσιάζονται σε επιλεγµένους ιστοτόπους και κατασκευή ενός χάρτη πρόγνωσης καιρού µε πληροφορίες αντληµένες από το διαδίκτυο, χρησιµοποιώντας το MicroworldsPro. Τα παιδιά ασκήθηκαν στον εντοπισµό, αξιολόγηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, ταξινόµησαν και διαχειρίστηκαν ηλεκτρονικές πληροφορίες, συνέθεσαν πολυτροπικά κείµενα και διαπραγµατεύτηκαν τους τρόπους συγκρότησης συστηµάτων οπτικών σηµείων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: οπτικά σηµεία, οπτικός γραµµατισµός, χρήση ΤΠΕ, ψηφιακός χάρτης πρόγνωσης καιρού ΕΠΙΛΟΓΗ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σκοπός της έρευνας Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία κατάκτησης οπτικών σηµείων και ειδικότερα, αυτών που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού, καθώς και η χρήση των σηµείων για την κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού αποτελεί το σκοπό της παρούσας έρευνας. 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 27) Παπαδοπούλου, Μ., Καβαλάρη, Π., Επιτρόπου, Μ. (2007). Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά ηµοτικού. Στο Ε. Σταυρίδου & Χ. Σολοµωνίδου (επιµ.). Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήµατα δηµιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,

2 Συµβολική σκέψη & παιδί Η διερεύνηση της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να κατασκευάζουν σηµεία αποτέλεσε από πολύ νωρίς αντικείµενο ενδιαφέροντος διαφόρων επιστηµονικών προσεγγίσεων. Η συµβολική σκέψη αναπτύσσεται στο παιδί, σύµφωνα µε τον Piaget, κατά το τέλος του δεύτερου έτους της ζωής του. Με την εµφάνιση αυτής της λειτουργίας, το παιδί αποκτά την ικανότητα να αναπαριστά κάτι, ένα οποιοδήποτε σηµαινόµενο, είτε αυτό είναι αντικείµενο, γεγονός, αντιληπτικό σχήµα κλπ, διαµέσου κάποιου άλλου πράγµατος, ενός διαφοροποιηµένου σηµαίνοντος (Piaget, 1976, Κακανά, 1994). Τα παιδιά, από πολύ µικρή ηλικία, είναι σε θέση να χρησιµοποιούν σηµεία για να κατασκευάζουν σηµασίες χρησιµοποιώντας το λόγο και αντικείµενα του περιβάλλοντός τους, συνήθως στο πλαίσιο του παιχνιδιού, για να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες τους (Kress & van Leeuwen 1996, Kress, 1997). Η ικανότητα διαχείρισης σηµείων διαµορφώνεται από την ένταξη των ατόµων στο κοινωνικό περιβάλλον, είναι δυναµική, εξελισσόµενη και διευρύνεται σε όλη τη διάρκεια της παιδικής και ενήλικης ζωής τους. Οπτικά σηµεία Η καθηµερινότητά µας κατακλύζεται από σηµεία των οποίων οι τρόποι σηµασιοδότησης και οι κανόνες οργάνωσης δεν είναι πάντα ενσυνείδητοι και ορατοί από τους χρήστες τους. Τα σηµεία σύµφωνα µε τον Peirce µπορεί να διατηρούν, εναλλακτικά, τριών ειδών σχέσεις µε τα αναπαριστανόµενα αντικείµενα: σχέση οµοιότητας ( εικόνες ), σχέση αιτιότητας ή εγγύτητας ( ενδείκτες ), αυθαίρετη, συµβατική σχέση ( σύµβολα ) (Peirce, 1978). Η σηµασία των εικόνων αποκαλύπτεται εφόσον γίνει ορατή η οµοιότητα που έχουν µε τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται, ενώ η σηµασία των ενδεικτών προκύπτει από τις σχέσεις αιτιότητας που ενώνουν έναν ενδείκτη µε το αντικείµενο αναφοράς του. Τα σύµβολα, είναι σηµεία των οποίων οι µορφές τα σηµαίνοντα - διατηρούν συµβατική και αυθαίρετη σχέση µε τις σηµασίες τους τα σηµαινόµενά τους : το κόκκινο χρώµα στο φανάρι, κάθε αριθµός και κάθε λέξη, ο πράσινος σταυρός έξω από ένα φαρµακείο (Deledalle, 1979, Chandler, 2002). Στην περίπτωση των οπτικών σηµείων το σηµαίνον τους γίνεται αντιληπτό µέσω της όρασης. Κάθε σηµείο ενδέχεται να έχει διαφορετικές σηµασίες ανάλογα µε το σύστηµα στο οποίο ανήκει και το κοινωνικό πλαίσιο της χρήσης του (Voloshinov, 1973). Τα σηµεία δεν έχουν σταθερή και αναλλοίωτη σηµασία στο χώρο και το χρόνο, επανα-ορίζονται διαρκώς για να ικανοποιήσουν καινούριες κοινωνικές ανάγκες των κατασκευαστών τους. βρίσκονται, δηλαδή σε διαρκή ανακατασκευή (Kress & van Leeuwen, 1996).

3 Οπτικά σηµεία & εκπαίδευση Από την πληθώρα των οπτικών συστηµάτων σηµείων που λειτουργούν σε µια σύγχρονη δυτική κοινωνία, η εκπαίδευση, παραδοσιακά, ενδιαφέρθηκε επιλεκτικά µόνο για ορισµένα απ αυτά. Με έµφαση στο σύστηµα των σηµείων της γραφής και της αρίθµησης, των οποίων η εκµάθηση συνιστά προνοµιακό πεδίο δράσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε αποτελέσµατα που συχνά διερευνώνται ως την επιτυχία τους- τα άλλα συστήµατα οπτικών σηµείων παρέµειναν συνήθως, στο περιθώριο του εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Πρόσφατα, σε πολλά κράτη, όπως και στην Ελλάδα µέσω του ΕΠΠΣ, η αναγκαιότητα κατανόησης και διαχείρισης οπτικών σηµείων προβάλλεται ως σηµαντικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος στην κατεύθυνση εξοικείωσης των µαθητών µε τους ποικίλους γραµµατισµούς. Για την παιδαγωγική πρόταση των πολυγραµµατισµών, το νόηµα πλάθεται µε µεθόδους που είναι όλο και πιο πολυτροπικές, όπου δηλαδή οι τρόποι νοηµατοδότησης της γλώσσας διαπλέκονται µε οπτικούς, ηχητικούς ή χωρικούς τρόπους κατασκευής νοηµάτων (Kalantzis & Cope, 2000, Kress, 2000, 2001 κ.α.) Η ικανότητα, λοιπόν, διαχείρισης οπτικών σηµείων συνιστά τµήµα του οπτικού γραµµατισµού, τον οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες, ως πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών κυριαρχίας της εικόνας. Οπτικά σηµεία & χάρτες πρόγνωσης καιρού Οι χάρτες πρόγνωσης καιρού συνιστούν πολυτροπικά κείµενα της καθηµερινότητας που συγκροτούνται µε πολύ ισχυρή παρουσία οπτικών σηµείων. Σε ένα πρώτο επίπεδο, φαίνεται ότι σε ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού συνυπάρχουν εικόνες (π.χ. τα σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη δήλωση των καιρικών φαινοµένων, καθώς διατηρούν σχέσεις οµοιότητας µε το αναπαριστανόµενο φαινόµενο), ενδείκτες (π.χ. αυτά που δηλώνουν την κατεύθυνση και την ένταση των ανέµων καθώς απεικονίζουν σχέσεις αιτιότητας µε το φαινόµενο) και σύµβολα (π.χ. αυτά που δηλώνουν την ώρα εκδήλωσης ενός φαινόµενου, των οποίων η σχέση µε τα αντικείµενα αναφοράς είναι συµβατική και αυθαίρετη). Μια, όµως πιο προσεκτική παρατήρηση, θα αναδείκνυε έντονο συµβολικό χαρακτήρα στη συγκρότηση όλων των σηµείων καθώς, ακόµη και στα εικονικά σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των καιρικών φαινοµένων η αναπαράσταση είναι µάλλον αυθαίρετη (2 ή 3 σύννεφα δηλώνουν τον χ ή τον ψ καιρό), ενώ συχνά η ερµηνεία τους είναι σχετικιστική, δηλαδή κάθε σηµείο ερµηνεύεται σε σχέση µε τα υπόλοιπα και σηµασιοδοτεί µια σχέση κλίµακας (π.χ. η κλίση του φοίνικα δηλώνει την ένταση του ανέµου (σχ. 1 & 2)). Ταυτόχρονα, ο εικονικός χαρακτήρας που ενυπάρχει ακόµη και στα καθαρά σύµβολα (π.χ. η

4 λειτουργία του γαλάζιου ή του σκούρου χρώµατος στο σύµβολο για την ώρα ώστε να υποδειχθεί εικονικά η ηµέρα ή η νύχτα αντίστοιχα (σχ. 1. & 2) ) θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να διευκολύνει την κατανόησή τους. Ακόµη, τα σηµεία της δεύτερης κατηγορίας δεν είναι καθαροί ενδείκτες, καθώς στην ουσία απεικονίζουν συµβολικά µια αρχικά πιθανή αιτιακή σχέση. ηλαδή, ένα βέλος που το φυσάει ο άνεµος τείνει να στρέφει στην κατεύθυνση του ανέµου, άρα η κατεύθυνση του βέλους προκύπτει εξ αιτίας της δράσης του ανέµου, άρα µε αιτιακό τρόπο. Το ίδιο, ισχύει και για το σηµείο που χρησιµοποιείται για την ένταση του ανέµου. Ένα δέντρο, όντως κάµπτεται από την ένταση του ανέµου αλλά η κλίµακα απεικόνισης της διαδικασίας είναι καθαρά συµβολική. Με αυτή την έννοια, τα σηµεία για την ένταση και την κατεύθυνση του ανέµου µπορούν να θεωρηθούν σε ένα βαθµό συµβολικά, αν και για την αποκάλυψη της σηµασίας τους θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η ανακάλυψη της αιτιακής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα τόσο στην κατεύθυνση του ανέµου και το βέλος που γυρίζει όσο και στην ένταση του ανέµου που κάνει τα αντικείµενα να κάµπτουν. Παρότι, αυτή η κατηγορία συχνά παραλείπεται στην κατηγοριοποίηση των σηµείων που εµφανίζονται στους χάρτες γενικότερα, και προτείνεται η διάκριση των σηµείων σε εικονικά και συµβατικά (Bertin, 1983), στην παρούσα εργασία η κατάταξη των σηµείων σύµφωνα µε την τριαδική διάκριση του Peirce και ειδικότερα, η οριοθέτηση της κατηγορίας των ενδεικτών θεωρείται ότι είναι λειτουργική, καθώς η ερµηνεία µιας οµάδας τέτοιων σηµείων είναι εφικτή µόνο µέσω της ανακάλυψης της αιτιακής σχέσης που διέπει το σχηµατισµό τους. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι χάρτες πρόγνωσης καιρού χαρακτηρίζονται από χαλαρότητα στη µορφή των σηµείων, τα σηµεία δηλαδή, δεν έχουν κατ ανάγκη ένα µόνο σηµαίνον αντίθετα από ότι συµβαίνει σε άλλα οπτικά συστήµατα, π.χ. στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό που πρέπει να ανακαλυφτεί δεν είναι ότι το χ σύµβολο αντιστοιχεί στο χ φαινόµενο σε κάθε περίπτωση αλλά ότι υπάρχει µια αναλογική σχέση ανάµεσα στα σηµεία. Για παράδειγµα, η ποσότητα των απεικονιζόµενων σύννεφων αυξάνει ανάλογα µε την ένταση της νέφωσης. δεν είναι ανάγκη να πρόκειται σε κάθε περίπτωση για τον ίδιο αριθµό σύννεφων ούτε τα σύννεφα να απεικονίζονται µε απολύτως τον ίδιο τρόπο. Η ανακάλυψη της σηµασίας κάθε σηµείου µπορεί να γίνει µέσω της ανεύρεσης του κώδικα οργάνωσης του συστήµατος, και τότε η κατανόηση της σηµασίας ενός σηµείου επιτρέπει την ερµηνεία των παρόµοιών του.

5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Μεθοδολογικές επιλογές Η έρευνα, στην οποία συµµετείχαν 16 µαθητές και µαθήτριες (9 κορίτσια και 7 αγόρια) δηµοτικού του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Αγριάς του Νοµού Μαγνησίας, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναζήτησης των τρόπων µε τις οποίους τα παιδιά κατακτούν συστήµατα οπτικών σηµείων. Η συνολική διαδικασία εκτάθηκε σε 5 δίωρες συναντήσεις στον κανονικό χρόνο του σχολικού προγράµµατος κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συµβολής των Τ.Π.Ε. στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν και να χρησιµοποιούν οπτικά σηµεία που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού. Συγκεκριµένα, η διδακτική παρέµβαση αποσκοπούσε: στην ανακάλυψη από τους µαθητές και τις µαθήτριες του κώδικα που διέπει τη σηµασιοδότηση του συγκεκριµένου σηµειωτικού συστήµατος και την κατανόηση της αναλογικής σχέσης που διέπει την οργάνωση του, ώστε να οδηγηθούν στην ερµηνεία των σηµείων που χρησιµοποιούνται στους χάρτες πρόγνωσης καιρού, στη χρήση αυτών των σηµείων για την κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη µε τη βοήθεια ενός λογισµικού ανοικτού τύπου (Microworlds Pro). Η χρήση του διαδικτύου διευκόλυνε την πρόσβαση σε ποικίλες εκδοχές του συστήµατος ενώ, ταυτόχρονα, επέτρεπε την παρατήρηση της λειτουργία της κίνησης στη δηµιουργία των σηµείων. Επιπλέον, η ύπαρξη του διαδικτύου επέτρεπε την πλοήγηση σε διάφορους χώρους κάθε ιστοσελίδας στην κατεύθυνση εντοπισµού της ζητούµενης πληροφορίας. Αυτή η διερευνητική διαδικασία δεν θα ήταν δυνατή εάν οι ιστοσελίδες παρουσιάζονταν σε έντυπη µορφή στους µαθητές και τις µαθήτριες. Η δηµιουργία του ψηφιακού χάρτη, ως µέσου ελέγχου της κατάκτησης του συστήµατος προσέφερε τη δυνατότητα επανελέγχου και εκ των υστέρων διαφοροποιήσεων. Επιπλέον, το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε παρείχε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγµή, να κατεβούν από το διαδίκτυο και άλλα σηµεία για τη σήµανση ενός φαινοµένου, όπως και να προστεθούν στοιχεία στους χάρτες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη φάση του σχεδιασµού της παρέµβασης, ανάλογα µε τις επιθυµίες των µικρών κατασκευαστών. Η διδακτική παρέµβαση Η πρώτη φάση της παρέµβασης, που περιλάµβανε 3 δραστηριότητες, µε στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για τα διάφορα σηµεία που

6 χρησιµοποιούνται στους χάρτες πρόγνωσης καιρού καθώς και την εξοικείωση µε το σύστηµα σηµείων. ραστηριότητα 1: Ανακαλύπτουµε τα σηµεία Αρχικά, δόθηκαν στα παιδιά τα παρακάτω σηµεία (σχ. 1) και ζητήθηκαν οι σηµασίες τους. Οι µαθητές και οι µαθήτριες έγραφαν σε µια στήλη τις σηµασίες που γνώριζαν και σε µια δεύτερη στήλη διατύπωναν τις υποθέσεις τους για όσα σηµεία δεν γνώριζαν αλλά υπέθεταν τις σηµασίες τους από το σχήµα ή τις πληροφορίες που αντλούσαν από τα ίδια τα σηµεία. Η διαδικασία ήταν ατοµική και δεν υπήρξε παρέµβαση από τις ερευνήτριες. 6 C Σχήµα 1. Σηµεία που χρησιµοποιούνται για τις προγνώσεις καιρού (www.meteo.gr) ραστηριότητα 2: Αντιστοιχίζουµε τα σηµεία Στη συνέχεια, δόθηκαν στα παιδιά τα ίδια σηµεία και οι σηµασίες τους, αλλά σε λάθος σειρά και ζητήθηκε να αντιστοιχιστούν σηµεία και σηµασίες. ραστηριότητα 3: Ξεκλειδώνουµε τα σηµεία Η τρίτη δραστηριότητα στόχευε στην άρση των ενδεχόµενων γνωστικών εµποδίων όσον αφορά τις κλίµακες µέτρησης των διαφόρων καιρικών φαινοµένων. Για αυτό το σκοπό, έγινε µια σύντοµη παρέµβαση και εξηγήθηκαν οι τρόποι και οι κλίµακες µέτρησης. Στη σχετική συζήτηση, χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά: θερµόµετρο, πυξίδα, ανεµόµετρο και ανεµοδείκτης ως όργανα µέτρησης ή σήµανσης αντίστοιχα της θερµοκρασίας, των σηµείων του ορίζοντα, της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέµου. Συζητήθηκε η οµοιότητα που παρουσιάζεται ανάµεσα στις φυσικές καταστάσεις και στα σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των µετεωρολογικών φαινοµένων. Τέλος, εντοπίστηκαν οι πόλεις ή οι περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες θα συµπεριλαµβάνονταν στο ψηφιακό µετεωρολογικό χάρτη.

7 ραστηριότητα 4: Ξεκλειδώνουµε µια πρόγνωση καιρού Κατόπιν, δόθηκε το σχ. 2 και µια λίστα ερωτήσεων κατανόησης των διαφόρων φαινοµένων. Οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτά, εντοπίζοντας πληροφορίες σχετικές µε τη θερµοκρασία, την υγρασία, την κατεύθυνση και ένταση του ανέµου και την ώρα εκδήλωσης των διαφόρων φαινοµένων. Στόχος αυτής της δραστηριότητας, όπως και της επόµενης, ήταν η κατανόηση των σηµείων που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των καιρικών φαινοµένων σε ένα χάρτη πρόγνωσης. Β Ο Λ Ο Σ Τετάρτη 22/03/2006 Τετάρτη 22/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Σάββατο 25/03/ C 41 % 16 C 57 % 12 C 92 % 10 C 96 % 20 C 46 % 14 C 67 % 12 C 75 % 11 C 60 % 17 C 34 % 10 C 80 % 9 C 81 % Σχήµα 2. ελτίο πρόγνωσης καιρού (www.meteo.gr) µε αφαίρεση της ερµηνείας των καιρικών φαινοµένων ραστηριότητα 5: Κατανοούµε τα σηµεία ενός χάρτη πρόγνωσης καιρού Οι επόµενες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. Στόχος της 5 ης δραστηριότητας ήταν η κατανόηση της µορφής και της δοµής των χαρτών πρόγνωσης. Τα παιδιά, σε οµάδες, µπήκαν στους δικτυακούς τόπους: και αναζήτησαν τον καιρό των επόµενων ηµερών για το Βόλο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρατηρώντας τους πίνακες µε τις προγνώσεις καιρού συµπλήρωσαν φύλλα παρατήρησης. Στο πρώτο φύλλο κατέγραψαν τις πληροφορίες που εµφανίζονται σε κάθε δικτυακό τόπο (καιρικά φαινόµενα, θερµοκρασία, υγρασία,

8 ένταση και κατεύθυνση ανέµου στη θάλασσα και τη στεριά), στο επόµενο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε πρόγνωσης καιρού (χάρτης, κείµενο, συνδυασµός των προηγουµένων, γραφικά σταθερά ή κινούµενα, σύµβολα κλπ) και στο τρίτο σηµείωσαν χαρακτηρισµούς καιρικών φαινοµένων. Συγκεκριµένα, δόθηκαν 4 φαινόµενα (νεφώσεις, βροχές, άνεµοι, καταιγίδες) και ζητήθηκε να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους για να τα χαρακτηρίσουν. Οι συγκεκριµένοι ιστότοποι επιλέχθηκαν λόγω της ποικιλίας που παρουσίαζαν στη µορφή και τη δοµή τους. Στο δικτυακό τόπο (σχ. 2), οι περισσότερες πληροφορίες εµφανίζονται µε οπτικό τρόπο και ελάχιστη παρουσία κειµένου, στο η πληροφορία συγκροτείται αποκλειστικά γλωσσικά ενώ, στο εµφανίζεται συνδυασµός γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας µε κινούµενα γραφικά. Τέλος, στο αποτυπώνεται µε µεγάλη ευκρίνεια η κίνηση και ένταση των ανέµων. ραστηριότητα 6: Κατασκευάζουµε ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού Οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν οµαδικά να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο να σηµειώσουν τις πληροφορίες για τον καιρό της επόµενης µέρας και µε βάση αυτές να κατασκευάσουν ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού σε ένα προκατασκευασµένο προφίλ του MicroworldsPro (σχ. 3). Οι οµάδες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις περιοχές που θα εµφάνιζαν στο χάρτη. Η δραστηριότητα είχε ως στόχο να διερευνηθεί η ικανότητα των παιδιών να µετατρέπουν γλωσσική πληροφορία σε οπτική και να κάνουν ορθή χρήση οπτικών σηµείων σήµανσης καιρικών φαινοµένων, έντασης και κατεύθυνσης ανέµων. Σχήµα 3. Το προφίλ του Microworlds pro (χάρτης της Ελλάδας και γραφικά από το δικτυακό τόπο

9 Στο τέλος της διαδικασίας µοιράστηκε τις µαθητές και τις µαθήτριες φυλλάδιο αξιολόγησης της συνολικής διαδικασίας. Τα παιδιά, απάντησαν γραπτά και ατοµικά σε 12 ερωτήσεις σχετικά µε τις δυσκολίες που ενδεχοµένως αντιµετώπισαν, τις γνώσεις που αποκόµισαν, τη στάση και το ενδιαφέρον τους για τη διδακτική παρέµβαση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον πίνακα που ακολουθεί (σχ. 4), καταγράφονται οι απαντήσεις των µαθητών και µαθητριών στην 1 η δραστηριότητα. Στην 1 η στήλη εµφανίζονται τα σηµεία υπό αναγνώριση, στη 2 η η δήλωση των µαθητών για την αναγνώρισή τους, στην 3 η και 5 η η δήλωσή τους ότι τα ξέρουν ή τα µαντεύουν αντίστοιχα ενώ στην 4 η και την 6 η στήλη καταγράφεται εάν η γνώση ή το µάντεµα ήταν ορθά. Τα πλέον αναγνωρίσιµα, ή εύκολα στο µάντεµα σηµεία, ήταν αυτά που χρησιµοποιούνται για τα καιρικά φαινόµενα. Ενώ, τα δυσκολότερα αναγνωρίσιµα ή άγνωστα ήταν τα σηµεία για την κατεύθυνση του ανέµου, την ώρα και την νηνεµία σε θαλάσσιες περιοχές. Σύµβολα αναγνωρίζουν ξέρουν σωστά µαντεύουν σωστά C Σχήµα 4. Πίνακας που καταγράφει την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίσουν ή να µαντέψουν οπτικά σηµεία που χρησιµοποιούνται για προγνώσεις καιρού

10 Τα αποτελέσµατα της 2 ης δραστηριότητας αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραµµα (σχ. 5). Όπως παρατηρείται, 9 παιδιά κατάφεραν να αντιστοιχίσουν από 8+ σύµβολα, ενώ για 7 µαθητές ή µαθήτριες τα αποτελέσµατα παραµένουν χαµηλά, αν και πολύ καλύτερα από ότι στην προηγούµενη δραστηριότητα. 14 αριθµός σηµείων πλήθος µαθητών και µαθητριών αντιστοίχιση Σχήµα 5. ιάγραµµα καταγραφής των ορθών αντιστοιχίσεων που πέτυχαν οι µαθητές και οι µαθήτριες Οι απαντήσεις των µαθητών και µαθητριών στις ερωτήσεις κατανόησης στο πλαίσιο της 4 ης δραστηριότητας, καταγράφονται στο επόµενο διάγραµµα (σχ. 6). Η πλειοψηφία των παιδιών απαντάει ορθά σε 5+ ερωτήσεις και άρα, βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τη σχέση γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας. Πιθανώς, σε αυτό να βοήθησε η συνεχής εξοικείωση µε τα συγκεκριµένα οπτικά σηµεία. Παρά ταύτα, για ένα µικρό αριθµό παιδιών αυτή η σχέση δεν ήταν ακόµα σαφής. αριθµός ερωτήσεων πλήθος µαθητών και µαθητριών κατανόηση σηµείων Σχήµα 6. ιάγραµµα καταγραφής της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν τη σχέση γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας Η 5 ης δραστηριότητα αποδείχθηκε σχετικά εύκολη για τα παιδιά. Η πλοήγηση στους ποικίλους δικτυακούς τόπους επέτρεψε στους µαθητές και τις µαθήτριες να παρατηρήσουν ότι τα σηµεία που χρησιµοποιούνται δεν είναι κατ ανάγκη απολύτως όµοια. Όπως σηµείωσαν στα φύλλα παρατήρησης, το ίδιο φαινόµενο µπορεί να δίνεται µε ή δίχως κίνηση, τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται να είναι περίπου, αλλά όχι ακριβώς τα ίδια, τα σηµεία που χρησιµοποιούνται να διατηρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά αλλά να διαφέρουν ως προς άλλα (π.χ. η κατεύθυνση του ανέµου δηλώνεται µε απλό βέλος στο ενώ µε κόκκινο βέλος σε

11 άσπρο κύκλο στο Μικρές παρανοήσεις παρατηρήθηκαν µόνο στις περιπτώσεις όπου κάποια πληροφορία την οποία τα παιδιά είχαν συναντήσει µέχρι τότε αποκλειστικά οπτικά, αναφέρονταν µε γλωσσικό τρόπο και όχι µε µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας (π.χ. αντί να φαίνεται σύµβολο για την κατεύθυνση και την ένταση του ανέµου υπήρχε αναφορά σε ανέµους µέτριους νοτιοανατολικούς ). Πιθανώς, αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι συγκεκριµένοι τύποι πληροφορίας γίνονται πιο κατανοητοί όταν παρουσιάζονται οπτικά παρά γλωσσικά- λόγω της ύπαρξης βασικών διαφορών στα αναπαραστατικά συστήµατα (Bétrancourt et al. 2001). Έτσι, η ένδειξη της έντασης των ανέµων στην ιστοσελίδα αναγνωρίστηκε µόλις από το 20% των παιδιών, όπως και η κατεύθυνση των ανέµων στην ιστοσελίδα ενώ για την ένταση των ανέµων σε χερσαίες περιοχές της ίδιας ιστοσελίδας το ποσοστό αναγνώρισης έφτανε µόνο στο 40%. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα των φύλλων παρατήρησης ήταν ορθά (ή παρουσίαζαν ελάχιστες αποκλίσεις από το ορθό). Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός, ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες συµπλήρωσαν µε σχετική ευκολία το φύλλο γλωσσικής παρατήρησης, το οποίο ως διαδικασία διέφερε από τις άλλες δραστηριότητες και προσέγγιζε τις πιο συνήθεις σχολικές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα απαιτούσε την εξοικείωση µε ειδικό λεξιλόγιο (π.χ. παροδικές νεφώσεις, σποραδικές βροχές, πρόσκαιρες βροχές κλπ). Τα αποτελέσµατα της 6 ης δραστηριότητας προκύπτουν από την ανάλυση των ψηφιακών χαρτών που κατασκεύασαν τα παιδιά. Οι οµάδες δεν κατέληξαν στην κατασκευή ίδιων ακριβώς ψηφιακών χαρτών, καθώς συχνά επέλεγαν να σηµειώνουν τον καιρό διαφορετικών περιοχών τις Ελλάδας, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους (µε κοινές τις περιοχές της Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής). Η παρουσία ασθενών ανέµων στις χερσαίες περιοχές αποτυπώθηκε από µεγάλο µέρος των µαθητών ορθά µε το σηµείο του ελαφρώς κλινόµενου φοίνικα (ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε λανθασµένα ο όρθιος φοίνικας). Η βορειοδυτική κατεύθυνση των ανέµων αποτυπώθηκε ορθά στο 75% των παραγωγών των µαθητών. Η σωστή επιλογή οπτικών σηµείων σήµανσης των καιρικών φαινοµένων (αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αττική) αποτυπώθηκε στο 80% των περιπτώσεων, αν και κάποιοι µαθητές επέλεγαν το σηµείο των νεφώσεων ενώ άλλοι της βροχής για να αποδώσουν εικονικά τον µεταβαλλόµενο καιρό στη διάρκεια της ηµέρας. Προβλήµατα εµφανίστηκαν στη δήλωση της θερµοκρασίας, όπου ενώ το ανώτατο όριο είναι συνήθως ορθό, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το κατώτατο όριο θερµοκρασίας, καθώς αυτή η πληροφορία δεν υπήρχε στο όπου δίνονταν µόνο η µέγιστη θερµοκρασία. Πιθανώς, τα παιδιά θέλησαν να δηλώσουν τα ακρότατα όρια

12 επειδή έτσι συνηθίζεται και στα δελτία καιρού της τηλεόρασης. Επίσης, σε κανένα ψηφιακό χάρτη δεν σηµειώθηκε µε σωστό τρόπο η θερµοκρασία (χ o C), µολονότι, όπως φαίνεται στο σχ. 4, αυτό το συµβολικό σηµείο είναι αναγνωρίσιµο από µεγάλη οµάδα µαθητών. Αντιθέτως, στο 50% των περιπτώσεων αναγράφηκαν µόνο αριθµοί και στους υπόλοιπους χάρτες προστέθηκε η πληροφορία β. ή βα.,. Ίσως αυτό να οφείλεται στην απουσία του συγκεκριµένου συµβόλου από την ιστοσελίδα Σχήµα 7. Χάρτες πρόγνωσης καιρού όπως κατασκευάστηκαν από τους µαθητές και τις µαθήτριες µε το Microworlds pro Τέλος, το σύνολο των µαθητών και µαθητριών δεν αντιµετώπισαν δυσκολία στον εντοπισµό των περιοχών στο χάρτη. Οι απαντήσεις των παιδιών στο φυλλάδιο αξιολόγησης αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τη συνολική διαδικασία (µόνο µία απάντηση αναφέρει απλώς σχετικό ενδιαφέρον, οι υπόλοιποι/ες δηλώνουν πολύ ευχαριστηµένοι/ες). Αν και σηµειώνουν την αρχική δυσκολία τους στην αναγνώριση µεγάλου αριθµού σηµείων, θεωρούν ότι τώρα τα κατέχουν όλα (µία µόνο απάντηση αναφέρει δυσκολία στη σήµανση τις κατεύθυνσης των ανέµων). υσκολότερο και λιγότερο ενδιαφέρον σηµείο στη συνολική διαδικασία θεωρήθηκε, από µικρή οµάδα παιδιών (3/16), το φύλλο γλωσσικών παρατηρήσεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές έδειξαν ευκολία και δηµιουργικότητα στο χειρισµό των πληροφοριών και των Τ.Π.Ε. (κράτηµα ανοικτών

13 παραθύρων µε δική τους πρωτοβουλία, αίτηµα για προσθήκη πλαισίου κειµένου στο Microworlds pro κλπ). Τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης δείχνουν ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες της δηµοτικού που συµµετείχαν στην έρευνα βελτίωσαν σε υψηλό βαθµό την κατανόηση των οπτικών σηµείων που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού ενώ, επίσης σε µεγάλο βαθµό όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της 6 ης δραστηριότητας- δείχνουν να είναι σε θέση να µεταφέρουν λεκτική σε οπτική πληροφορία. Παρά ταύτα, τα αποτελέσµατα απέχουν σε κάποιο βαθµό από τις εντυπώσεις των ιδίων των µαθητών καθώς παρατηρούνται και άστοχες επιλογές, οι οποίες όµως δεν εστιάζονται σε κάποια συγκεκριµένη κατηγορία οπτικών σηµείων (εικόνες, ενδείκτες και σύµβολα). Ιδιαίτερα παράξενη φαίνεται η αδυναµία να χρησιµοποιήσουν το σύµβολο της θερµοκρασίας, παρά τη µεγάλη αναγνωρισιµότητα του από το σύνολο των µαθητών και µαθητριών. Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι, όπως πρόκυψε από τη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση, η χρήση των Τ.Π.Ε. συνέβαλε σηµαντικά στην κατανόηση και χρήση των οπτικών σηµείων που περιέχονται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού, αλλά θα ήταν σκόπιµο να επισηµανθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω δραστηριοτήτων για τη σύνδεση εικονικής και λεκτικής πληροφορίας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε την κυρία Ελένη Κυριέρη, διευθύντρια του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Αγριάς, Ν. Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Ματζώρο δάσκαλο τις ηµοτικού και όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετείχαν στην έρευνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Betrancourt, M., Bisseret, A.& Faure, A. (2001). Sequential display of pictures and its effect on memorization. In J-F. Rouet, J.J. Levonen & A. Biardeau (eds.). Integrating text and graphics in computer-supported learning environments: Cognitive and instructional issues. Amsterdam: Elsevier. Bertin, J. (1983). Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. (translation from French 1967 edition). Madison, WI: University of Wisconsin Press. Chandler, D. (2002). Semiotics: The Basics. London: Routledge. Deledalle, G. (1979). Théorie et pratique du signe: introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce. Paris: Payot. Κακανά,. (1994). Θεωρία και µεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

14 Kalantzis, M. & Cope, B. (2000). Multiliteracies: The Design of Social Futures. London: Palmer Press. Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). Multiliteracies. A framework for Action. In M. Kalantzis & B.Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge. Kress, G. (1997). Before writing: Rethinking the paths to literacy. London and New York: Routledge. Kress, G. (2000). Multimodality. In M Kalantzis & B. Cope (eds). Multiliteracies: The Design of Social Futures. London: Palmer Press. Kress, G. (2001). Issues for a Working Agenda in Literacy. In M. Kalantzis & B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. Peirce, Ch.S. (1978). Ecrits sur le signe. Traduction et commentaire de G. Deledalle. Paris: Le Seuil. Piaget, J. (1976). La formation du symbole chez l enfant. Neuchâtel et Paris: Delachaux & Niestlé. Volochinov, V.N. (1973). Marxism and the Philosophy of Language. London: Seminar Press.

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

4-7 1 Abstract . 43),

4-7 1 Abstract . 43), Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: µία έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών 1 Περίληψη Στη σύγχρονη εποχή όπου η νοηµατοδότηση των κειµένων προκύπτει από την διαπλοκή ποικίλων σηµειωτικών τρόπων,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μιχάλης Αργύρης ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μιχάλης Αργύρης 1 Λόγοι και αναλογίες Περίληψη Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους μια υπολογιστική οντότητα, ένα καγκουρό του οποίου το μέγεθος μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον

Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Σχεδιασµός και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος ΠΕ για το δάσος και την ανακύκλωση µε αφορµή µία έκθεση τέχνης για το περιβάλλον Έρση Γιαννουλάτου Καλλιτέχνιδα Full Time BA(Ηοns) The Surrey Institute

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή προφορικού λόγου

Παραγωγή προφορικού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Επίπεδο Β Τέταρτη διδακτική πρόταση Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα στόχος: Διδακτικός στόχος: 30 λεπτά ενήλικοι μαθητές παραγωγή λόγου σε τυπικό ύφος Στρατηγικές: ομαδοποίηση λεξιλογίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η Δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιμορφωτικό Εργαστήριο «Καλές πρακτικές αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Η αναζήτηση Περιεχομένου και η δημοσίευση πρακτικών που το αξιοποιούν στο Φωτόδενδρο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών»

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό»

Σχεδι@ζω για όλους. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Σχεδι@ζω για όλους «Ανάπτυξη και αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού για μαθητές με αυτισμό» Γελαστοπούλου Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, ΙΕΠ Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α, ΙΕΠ 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ:

Γλωσσάρι ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: Γλωσσάρι Αυτό το γλωσσάρι, παρέχει ορισμούς / εξηγήσεις για όλες τις λέξεις ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στην έρευνα, οι οποίες επιλέχθηκαν από τους εταίρους από όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., που ενδεχομένως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου

Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Εικονικό πείραμα Φυσικής Α Γυμνασίου: Γράφημα μάζας επιμήκυνσης ελατηρίου Μπλέκας Μιχάλης 1, Μυρωδικός Α. 2, Πουταχίδης Γ. 2, Σιδεράς Γ. 2 1 Καθηγητής Φυσικής, Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Web 2.0 egatou@sch.gr

Web 2.0 egatou@sch.gr ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιδακτική Της Πληροφορικής- Καλές Πρακτικές ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ Web 2.0 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ Ευαγγελία Γάτου, egatou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild"

Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: Winterbild Η νέα ενότητα χρωμάτων για το μάθημα των καλλιτεχνικών: "Winterbild" Καλλιτεχνική ζωγραφική με τις νερομπογιές Κ12 Με την Pelikan η ζωγραφική γίνεται μια μοναδική εμπειρία: Αυτός είναι και ο λόγος για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ Εισαγωγή Στο Κεφάλαιο 3 υπολογίζονται και συγκρίνονται οι µέσες τιµές όλων των αριθµητικών µεταβλητών που είναι ο γραπτός µέσος όρος όλων των µαθηµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo

ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή. Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo ΣΤ Δημοτικού - Προγραμματίζω τον υπολογιστή Σχέδιο Μαθήματος No 1 Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον της EasyLogo Εμπλεκόμενες έννοιες «Γραφή» και άμεση εκτέλεση εντολής. Αποτέλεσμα εκτέλεσης εντολής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης.

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Πολυτροπικότητα και διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο: Η περίπτωση των εγχειριδίων «Λέξεις Φράσεις Κείμενα» της Στ τάξης. Μαρίας Δημάση: Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνολογικό περιβάλλον. Ορισμοί της Τεχνολογίας. Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης. Επιπτώσεις της Τεχνολογίας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ορισμοί της Τεχνολογίας Τεχνολογικό περιβάλλον ΕΙΣΑΓΩΓΗ στην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Σχέση Τεχνολογίας και Επιστήμης Επιπτώσεις της Τεχνολογίας Ορισμός σχολικού βιβλίου για την Τεχνολογία Με την ευρεία έννοια του όρου

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ..

«Βασικά Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ελένη Άννα Καλούδη Σύµβουλος Σταδιοδροµίας Γ.. Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Συµβουλευτικής Σταδιοδροµίας µε γενικό τίτλο «Βασικά Θέµατα για τη µετάβαση των νέων στην παραγωγική διαδικασία» Μάιος 2011 ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική)

«ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) ΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: Π.Τ.Δ.Ε, ΠΑΤΡΑΣ 2012-13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε.ΚΟΛΕΖΑ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ» ΤΑΞΗ: ΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (Στατιστική) [1] Στόχοι της ενότητας(οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Η κατασκευή Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη ιδασκαλία: Η χρήση του καινοτόµου λογισµικού PosterGenius στην εκπαιδευτική διαδικασία Μουστακίδης Θεόφιλος 1, Βαρδής Φοίβος 2 1 Μαθητής Ε 1 Τάξης, 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH

ιδακτικοί στόχοι του σεναρίου GOOGLE EARTH Η Πρασιάδα Λίµνη Ε τάξη 3 ου.σ Ελευθερούπολης 2012-13 13 Γεωγραφία Ε τάξης άσκαλος τoυ µαθήµατος Κεχαγιάς Στέργιος Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ Ηµεροµηνίαυλοποίησης: 13/1/2013 Μάθηµα: Γεωγραφία «Μαθαίνω την Ελλάδα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Κωδικός Έργου σε Επιτροπή Ερευνών/ΕΛΚΕ του ΑΠΘ : 90714 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Άνθρωποι του Κάτω Κόσµου: ιδεολογίες και πολιτικές διακρίσεων, αποκλεισµού και διώξεων στη σύγχρονη εποχή. Ιστορικό ανθολόγιο και εκπαιδευτικός οδηγός. People of the Underworld: ideologies

Διαβάστε περισσότερα

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6).

Στα 1849 ο Sir David Brewster περιγράφει τη μακροσκοπική μηχανή λήψης και παράγονται οι πρώτες στερεοσκοπικές φωτογραφίες (εικ. 5,6). ΣΤΕΡΕΟΣΚΟΠΙΑ Η στερεοσκοπία είναι μια τεχνική που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους σε μια εικόνα. Στηρίζεται στο ότι η τρισδιάστατη φυσική όραση πραγματοποιείται διότι κάθε μάτι βλέπει το ίδιο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ιαισθητικές Αντιλήψεις στην Έννοια της Πιθανότητας ΙΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Κώστας Κωνσταντίνου, Γεωργία Τάνου, Ιλιάδα Ηλία, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΚΕΡΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ- ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ασχολήθηκα 30 χρόνια με τη διδασκαλία των Μαθηματικών του Γυμνασίου, τόσο στην Μέση Εκπαίδευση όσο και σε Φροντιστήρια. Η μέθοδος που χρησιμοποιούσα για τη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων

Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Έρευνα Stedima: Η χρησιμοποίηση των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (social networks) από στελέχη επιχειρήσεων Εισαγωγή Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χαρχαντής Αθανάσιος STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ερωτήσεις Αυτοµατοποιηµένου Μέρους Πιστοποίησης Επιµορφωτών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή

Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή MULTIMEDIA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - CD ROM για Διαδραστικό Πίνακα Περιγραφή Επίπεδο *Τιμή ΑΚΤΙΝΕΣ v5.0 Πακέτο 112 εκπαιδευτικών προγραμμάτων το οποίο εστιάζει στην υποστήριξη της διδασκαλίας των διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος

Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Προσχολική ηλικία και περιβάλλων γραπτός λόγος Ελένη Γκανά Λέκτορας, Π.Τ.Ε.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας egana@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου»

ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΚΣΕ ΚΕΚ ΕΥΡΩΪ ΕΑ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ιδακτικό Σενάριο για το Νηπιαγωγείο Μέσα Συγκοινωνίας και Μεταφοράς «Ταξίδι ταξιδάκι µου» ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 1 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς» (Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Το ιδακτικό Υλικό στο Κεφάλαιο των Πιθανοτήτων της Γ τάξης του ηµοτικού: Τρόπος Κατανόησης και ιαχείρισής του από Μαθητές και ασκάλους Χρυσάνθη Σκουµπουρδή και Φραγκίσκος Καλαβάσης Περίληψη Στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16

Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα. Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση. Λυκείου Αγίου Νεοφύτου. Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Τίτλος Εργασίας: Εικονογραφήματα Μάθημα: Εκθετική συνάρτηση Τάξη στην οποία διδάχθηκε το μάθημα: Β6 κατεύθυνσης Λυκείου Αγίου Νεοφύτου Αριθμός μαθητών στην τάξη: 16 Καθηγητής: Γιώργος Ανδρονίκου Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Προσφορά. Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας. Morphix. Το όνομα της επιχείρησης σας Υπεύθυνος επικοινωνίας: Morphix Κεντρικής Μακεδονίας 13, 54632 Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2313 047500 E-mail: morphix@morphix.gr Website : www.morphix.gr Προσφορά Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστότοπου και Online Παραγγελιοληψίας Το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Θέματα: - Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων - Ερμηνεία πινάκων - Πιθανότητες 1 Ερμηνεία και κατασκευή γραφικών παραστάσεων 1. Η αγαπημένη γεύση παγωτού των παιδιών Γεύση

Διαβάστε περισσότερα