Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1"

Transcript

1 Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά δηµοτικού 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα παιδιά χρησιµοποιούν συµβολικά συστήµατα και κατασκευάζουν σηµασίες, ικανότητα διαρκώς εξελισσόµενη και αναδιαµορφούµενη. Οι χάρτες πρόγνωσης καιρού συνιστούν πολυτροπικά κείµενα, όπου το νόηµα κατασκευάζεται µε ποικίλους τρόπους, δηλαδή οι τρόποι νοηµατοδότησης της γλώσσας διαπλέκονται µε οπτικούς και χωρικούς τρόπους κατασκευής νοηµάτων. Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε µε παιδιά δηµοτικού και διερευνά τη συµβολή των ΤΠΕ στην κατάκτηση συστηµάτων οπτικών σηµείων µε στόχο τη δηµιουργία ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού. Η έρευνα περιλάµβανε εντοπισµό, ερµηνεία και κατανόηση των σηµείων σήµανσης των καιρικών φαινοµένων, όπως αυτά παρουσιάζονται σε επιλεγµένους ιστοτόπους και κατασκευή ενός χάρτη πρόγνωσης καιρού µε πληροφορίες αντληµένες από το διαδίκτυο, χρησιµοποιώντας το MicroworldsPro. Τα παιδιά ασκήθηκαν στον εντοπισµό, αξιολόγηση, ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, ταξινόµησαν και διαχειρίστηκαν ηλεκτρονικές πληροφορίες, συνέθεσαν πολυτροπικά κείµενα και διαπραγµατεύτηκαν τους τρόπους συγκρότησης συστηµάτων οπτικών σηµείων. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: οπτικά σηµεία, οπτικός γραµµατισµός, χρήση ΤΠΕ, ψηφιακός χάρτης πρόγνωσης καιρού ΕΠΙΛΟΓΗ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σκοπός της έρευνας Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στη διαδικασία κατάκτησης οπτικών σηµείων και ειδικότερα, αυτών που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού, καθώς και η χρήση των σηµείων για την κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού αποτελεί το σκοπό της παρούσας έρευνας. 1 Στοιχεία δηµοσίευσης (Ν. 27) Παπαδοπούλου, Μ., Καβαλάρη, Π., Επιτρόπου, Μ. (2007). Η συµβολή των Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση οπτικών σηµείων: διαµόρφωση ψηφιακού χάρτη πρόγνωσης καιρού από παιδιά ηµοτικού. Στο Ε. Σταυρίδου & Χ. Σολοµωνίδου (επιµ.). Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήµατα δηµιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών,

2 Συµβολική σκέψη & παιδί Η διερεύνηση της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν και να κατασκευάζουν σηµεία αποτέλεσε από πολύ νωρίς αντικείµενο ενδιαφέροντος διαφόρων επιστηµονικών προσεγγίσεων. Η συµβολική σκέψη αναπτύσσεται στο παιδί, σύµφωνα µε τον Piaget, κατά το τέλος του δεύτερου έτους της ζωής του. Με την εµφάνιση αυτής της λειτουργίας, το παιδί αποκτά την ικανότητα να αναπαριστά κάτι, ένα οποιοδήποτε σηµαινόµενο, είτε αυτό είναι αντικείµενο, γεγονός, αντιληπτικό σχήµα κλπ, διαµέσου κάποιου άλλου πράγµατος, ενός διαφοροποιηµένου σηµαίνοντος (Piaget, 1976, Κακανά, 1994). Τα παιδιά, από πολύ µικρή ηλικία, είναι σε θέση να χρησιµοποιούν σηµεία για να κατασκευάζουν σηµασίες χρησιµοποιώντας το λόγο και αντικείµενα του περιβάλλοντός τους, συνήθως στο πλαίσιο του παιχνιδιού, για να ικανοποιήσουν τις διάφορες ανάγκες τους (Kress & van Leeuwen 1996, Kress, 1997). Η ικανότητα διαχείρισης σηµείων διαµορφώνεται από την ένταξη των ατόµων στο κοινωνικό περιβάλλον, είναι δυναµική, εξελισσόµενη και διευρύνεται σε όλη τη διάρκεια της παιδικής και ενήλικης ζωής τους. Οπτικά σηµεία Η καθηµερινότητά µας κατακλύζεται από σηµεία των οποίων οι τρόποι σηµασιοδότησης και οι κανόνες οργάνωσης δεν είναι πάντα ενσυνείδητοι και ορατοί από τους χρήστες τους. Τα σηµεία σύµφωνα µε τον Peirce µπορεί να διατηρούν, εναλλακτικά, τριών ειδών σχέσεις µε τα αναπαριστανόµενα αντικείµενα: σχέση οµοιότητας ( εικόνες ), σχέση αιτιότητας ή εγγύτητας ( ενδείκτες ), αυθαίρετη, συµβατική σχέση ( σύµβολα ) (Peirce, 1978). Η σηµασία των εικόνων αποκαλύπτεται εφόσον γίνει ορατή η οµοιότητα που έχουν µε τα αντικείµενα στα οποία αναφέρονται, ενώ η σηµασία των ενδεικτών προκύπτει από τις σχέσεις αιτιότητας που ενώνουν έναν ενδείκτη µε το αντικείµενο αναφοράς του. Τα σύµβολα, είναι σηµεία των οποίων οι µορφές τα σηµαίνοντα - διατηρούν συµβατική και αυθαίρετη σχέση µε τις σηµασίες τους τα σηµαινόµενά τους : το κόκκινο χρώµα στο φανάρι, κάθε αριθµός και κάθε λέξη, ο πράσινος σταυρός έξω από ένα φαρµακείο (Deledalle, 1979, Chandler, 2002). Στην περίπτωση των οπτικών σηµείων το σηµαίνον τους γίνεται αντιληπτό µέσω της όρασης. Κάθε σηµείο ενδέχεται να έχει διαφορετικές σηµασίες ανάλογα µε το σύστηµα στο οποίο ανήκει και το κοινωνικό πλαίσιο της χρήσης του (Voloshinov, 1973). Τα σηµεία δεν έχουν σταθερή και αναλλοίωτη σηµασία στο χώρο και το χρόνο, επανα-ορίζονται διαρκώς για να ικανοποιήσουν καινούριες κοινωνικές ανάγκες των κατασκευαστών τους. βρίσκονται, δηλαδή σε διαρκή ανακατασκευή (Kress & van Leeuwen, 1996).

3 Οπτικά σηµεία & εκπαίδευση Από την πληθώρα των οπτικών συστηµάτων σηµείων που λειτουργούν σε µια σύγχρονη δυτική κοινωνία, η εκπαίδευση, παραδοσιακά, ενδιαφέρθηκε επιλεκτικά µόνο για ορισµένα απ αυτά. Με έµφαση στο σύστηµα των σηµείων της γραφής και της αρίθµησης, των οποίων η εκµάθηση συνιστά προνοµιακό πεδίο δράσης του εκπαιδευτικού συστήµατος µε αποτελέσµατα που συχνά διερευνώνται ως την επιτυχία τους- τα άλλα συστήµατα οπτικών σηµείων παρέµειναν συνήθως, στο περιθώριο του εκπαιδευτικού σχεδιασµού. Πρόσφατα, σε πολλά κράτη, όπως και στην Ελλάδα µέσω του ΕΠΠΣ, η αναγκαιότητα κατανόησης και διαχείρισης οπτικών σηµείων προβάλλεται ως σηµαντικός στόχος του εκπαιδευτικού συστήµατος στην κατεύθυνση εξοικείωσης των µαθητών µε τους ποικίλους γραµµατισµούς. Για την παιδαγωγική πρόταση των πολυγραµµατισµών, το νόηµα πλάθεται µε µεθόδους που είναι όλο και πιο πολυτροπικές, όπου δηλαδή οι τρόποι νοηµατοδότησης της γλώσσας διαπλέκονται µε οπτικούς, ηχητικούς ή χωρικούς τρόπους κατασκευής νοηµάτων (Kalantzis & Cope, 2000, Kress, 2000, 2001 κ.α.) Η ικανότητα, λοιπόν, διαχείρισης οπτικών σηµείων συνιστά τµήµα του οπτικού γραµµατισµού, τον οποίο πρέπει να κατακτήσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες, ως πολίτες των σύγχρονων κοινωνιών κυριαρχίας της εικόνας. Οπτικά σηµεία & χάρτες πρόγνωσης καιρού Οι χάρτες πρόγνωσης καιρού συνιστούν πολυτροπικά κείµενα της καθηµερινότητας που συγκροτούνται µε πολύ ισχυρή παρουσία οπτικών σηµείων. Σε ένα πρώτο επίπεδο, φαίνεται ότι σε ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού συνυπάρχουν εικόνες (π.χ. τα σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη δήλωση των καιρικών φαινοµένων, καθώς διατηρούν σχέσεις οµοιότητας µε το αναπαριστανόµενο φαινόµενο), ενδείκτες (π.χ. αυτά που δηλώνουν την κατεύθυνση και την ένταση των ανέµων καθώς απεικονίζουν σχέσεις αιτιότητας µε το φαινόµενο) και σύµβολα (π.χ. αυτά που δηλώνουν την ώρα εκδήλωσης ενός φαινόµενου, των οποίων η σχέση µε τα αντικείµενα αναφοράς είναι συµβατική και αυθαίρετη). Μια, όµως πιο προσεκτική παρατήρηση, θα αναδείκνυε έντονο συµβολικό χαρακτήρα στη συγκρότηση όλων των σηµείων καθώς, ακόµη και στα εικονικά σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των καιρικών φαινοµένων η αναπαράσταση είναι µάλλον αυθαίρετη (2 ή 3 σύννεφα δηλώνουν τον χ ή τον ψ καιρό), ενώ συχνά η ερµηνεία τους είναι σχετικιστική, δηλαδή κάθε σηµείο ερµηνεύεται σε σχέση µε τα υπόλοιπα και σηµασιοδοτεί µια σχέση κλίµακας (π.χ. η κλίση του φοίνικα δηλώνει την ένταση του ανέµου (σχ. 1 & 2)). Ταυτόχρονα, ο εικονικός χαρακτήρας που ενυπάρχει ακόµη και στα καθαρά σύµβολα (π.χ. η

4 λειτουργία του γαλάζιου ή του σκούρου χρώµατος στο σύµβολο για την ώρα ώστε να υποδειχθεί εικονικά η ηµέρα ή η νύχτα αντίστοιχα (σχ. 1. & 2) ) θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να διευκολύνει την κατανόησή τους. Ακόµη, τα σηµεία της δεύτερης κατηγορίας δεν είναι καθαροί ενδείκτες, καθώς στην ουσία απεικονίζουν συµβολικά µια αρχικά πιθανή αιτιακή σχέση. ηλαδή, ένα βέλος που το φυσάει ο άνεµος τείνει να στρέφει στην κατεύθυνση του ανέµου, άρα η κατεύθυνση του βέλους προκύπτει εξ αιτίας της δράσης του ανέµου, άρα µε αιτιακό τρόπο. Το ίδιο, ισχύει και για το σηµείο που χρησιµοποιείται για την ένταση του ανέµου. Ένα δέντρο, όντως κάµπτεται από την ένταση του ανέµου αλλά η κλίµακα απεικόνισης της διαδικασίας είναι καθαρά συµβολική. Με αυτή την έννοια, τα σηµεία για την ένταση και την κατεύθυνση του ανέµου µπορούν να θεωρηθούν σε ένα βαθµό συµβολικά, αν και για την αποκάλυψη της σηµασίας τους θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η ανακάλυψη της αιτιακής σχέσης που υπάρχει ανάµεσα τόσο στην κατεύθυνση του ανέµου και το βέλος που γυρίζει όσο και στην ένταση του ανέµου που κάνει τα αντικείµενα να κάµπτουν. Παρότι, αυτή η κατηγορία συχνά παραλείπεται στην κατηγοριοποίηση των σηµείων που εµφανίζονται στους χάρτες γενικότερα, και προτείνεται η διάκριση των σηµείων σε εικονικά και συµβατικά (Bertin, 1983), στην παρούσα εργασία η κατάταξη των σηµείων σύµφωνα µε την τριαδική διάκριση του Peirce και ειδικότερα, η οριοθέτηση της κατηγορίας των ενδεικτών θεωρείται ότι είναι λειτουργική, καθώς η ερµηνεία µιας οµάδας τέτοιων σηµείων είναι εφικτή µόνο µέσω της ανακάλυψης της αιτιακής σχέσης που διέπει το σχηµατισµό τους. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι χάρτες πρόγνωσης καιρού χαρακτηρίζονται από χαλαρότητα στη µορφή των σηµείων, τα σηµεία δηλαδή, δεν έχουν κατ ανάγκη ένα µόνο σηµαίνον αντίθετα από ότι συµβαίνει σε άλλα οπτικά συστήµατα, π.χ. στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτό που πρέπει να ανακαλυφτεί δεν είναι ότι το χ σύµβολο αντιστοιχεί στο χ φαινόµενο σε κάθε περίπτωση αλλά ότι υπάρχει µια αναλογική σχέση ανάµεσα στα σηµεία. Για παράδειγµα, η ποσότητα των απεικονιζόµενων σύννεφων αυξάνει ανάλογα µε την ένταση της νέφωσης. δεν είναι ανάγκη να πρόκειται σε κάθε περίπτωση για τον ίδιο αριθµό σύννεφων ούτε τα σύννεφα να απεικονίζονται µε απολύτως τον ίδιο τρόπο. Η ανακάλυψη της σηµασίας κάθε σηµείου µπορεί να γίνει µέσω της ανεύρεσης του κώδικα οργάνωσης του συστήµατος, και τότε η κατανόηση της σηµασίας ενός σηµείου επιτρέπει την ερµηνεία των παρόµοιών του.

5 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Μεθοδολογικές επιλογές Η έρευνα, στην οποία συµµετείχαν 16 µαθητές και µαθήτριες (9 κορίτσια και 7 αγόρια) δηµοτικού του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Αγριάς του Νοµού Μαγνησίας, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της αναζήτησης των τρόπων µε τις οποίους τα παιδιά κατακτούν συστήµατα οπτικών σηµείων. Η συνολική διαδικασία εκτάθηκε σε 5 δίωρες συναντήσεις στον κανονικό χρόνο του σχολικού προγράµµατος κατά τη χρονική περίοδο Φεβρουαρίου-Μαρτίου Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση της συµβολής των Τ.Π.Ε. στην ικανότητα των παιδιών να κατανοούν και να χρησιµοποιούν οπτικά σηµεία που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού. Συγκεκριµένα, η διδακτική παρέµβαση αποσκοπούσε: στην ανακάλυψη από τους µαθητές και τις µαθήτριες του κώδικα που διέπει τη σηµασιοδότηση του συγκεκριµένου σηµειωτικού συστήµατος και την κατανόηση της αναλογικής σχέσης που διέπει την οργάνωση του, ώστε να οδηγηθούν στην ερµηνεία των σηµείων που χρησιµοποιούνται στους χάρτες πρόγνωσης καιρού, στη χρήση αυτών των σηµείων για την κατασκευή ενός ψηφιακού χάρτη µε τη βοήθεια ενός λογισµικού ανοικτού τύπου (Microworlds Pro). Η χρήση του διαδικτύου διευκόλυνε την πρόσβαση σε ποικίλες εκδοχές του συστήµατος ενώ, ταυτόχρονα, επέτρεπε την παρατήρηση της λειτουργία της κίνησης στη δηµιουργία των σηµείων. Επιπλέον, η ύπαρξη του διαδικτύου επέτρεπε την πλοήγηση σε διάφορους χώρους κάθε ιστοσελίδας στην κατεύθυνση εντοπισµού της ζητούµενης πληροφορίας. Αυτή η διερευνητική διαδικασία δεν θα ήταν δυνατή εάν οι ιστοσελίδες παρουσιάζονταν σε έντυπη µορφή στους µαθητές και τις µαθήτριες. Η δηµιουργία του ψηφιακού χάρτη, ως µέσου ελέγχου της κατάκτησης του συστήµατος προσέφερε τη δυνατότητα επανελέγχου και εκ των υστέρων διαφοροποιήσεων. Επιπλέον, το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε παρείχε τη δυνατότητα, ανά πάσα στιγµή, να κατεβούν από το διαδίκτυο και άλλα σηµεία για τη σήµανση ενός φαινοµένου, όπως και να προστεθούν στοιχεία στους χάρτες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη φάση του σχεδιασµού της παρέµβασης, ανάλογα µε τις επιθυµίες των µικρών κατασκευαστών. Η διδακτική παρέµβαση Η πρώτη φάση της παρέµβασης, που περιλάµβανε 3 δραστηριότητες, µε στόχο τη διερεύνηση των γνώσεων των παιδιών για τα διάφορα σηµεία που

6 χρησιµοποιούνται στους χάρτες πρόγνωσης καιρού καθώς και την εξοικείωση µε το σύστηµα σηµείων. ραστηριότητα 1: Ανακαλύπτουµε τα σηµεία Αρχικά, δόθηκαν στα παιδιά τα παρακάτω σηµεία (σχ. 1) και ζητήθηκαν οι σηµασίες τους. Οι µαθητές και οι µαθήτριες έγραφαν σε µια στήλη τις σηµασίες που γνώριζαν και σε µια δεύτερη στήλη διατύπωναν τις υποθέσεις τους για όσα σηµεία δεν γνώριζαν αλλά υπέθεταν τις σηµασίες τους από το σχήµα ή τις πληροφορίες που αντλούσαν από τα ίδια τα σηµεία. Η διαδικασία ήταν ατοµική και δεν υπήρξε παρέµβαση από τις ερευνήτριες. 6 C Σχήµα 1. Σηµεία που χρησιµοποιούνται για τις προγνώσεις καιρού (www.meteo.gr) ραστηριότητα 2: Αντιστοιχίζουµε τα σηµεία Στη συνέχεια, δόθηκαν στα παιδιά τα ίδια σηµεία και οι σηµασίες τους, αλλά σε λάθος σειρά και ζητήθηκε να αντιστοιχιστούν σηµεία και σηµασίες. ραστηριότητα 3: Ξεκλειδώνουµε τα σηµεία Η τρίτη δραστηριότητα στόχευε στην άρση των ενδεχόµενων γνωστικών εµποδίων όσον αφορά τις κλίµακες µέτρησης των διαφόρων καιρικών φαινοµένων. Για αυτό το σκοπό, έγινε µια σύντοµη παρέµβαση και εξηγήθηκαν οι τρόποι και οι κλίµακες µέτρησης. Στη σχετική συζήτηση, χρησιµοποιήθηκαν πειραµατικά: θερµόµετρο, πυξίδα, ανεµόµετρο και ανεµοδείκτης ως όργανα µέτρησης ή σήµανσης αντίστοιχα της θερµοκρασίας, των σηµείων του ορίζοντα, της έντασης και της κατεύθυνσης του ανέµου. Συζητήθηκε η οµοιότητα που παρουσιάζεται ανάµεσα στις φυσικές καταστάσεις και στα σηµεία που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των µετεωρολογικών φαινοµένων. Τέλος, εντοπίστηκαν οι πόλεις ή οι περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες θα συµπεριλαµβάνονταν στο ψηφιακό µετεωρολογικό χάρτη.

7 ραστηριότητα 4: Ξεκλειδώνουµε µια πρόγνωση καιρού Κατόπιν, δόθηκε το σχ. 2 και µια λίστα ερωτήσεων κατανόησης των διαφόρων φαινοµένων. Οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν να απαντήσουν γραπτά, εντοπίζοντας πληροφορίες σχετικές µε τη θερµοκρασία, την υγρασία, την κατεύθυνση και ένταση του ανέµου και την ώρα εκδήλωσης των διαφόρων φαινοµένων. Στόχος αυτής της δραστηριότητας, όπως και της επόµενης, ήταν η κατανόηση των σηµείων που χρησιµοποιούνται για τη σήµανση των καιρικών φαινοµένων σε ένα χάρτη πρόγνωσης. Β Ο Λ Ο Σ Τετάρτη 22/03/2006 Τετάρτη 22/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Πέµπτη 23/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Παρασκευή 24/03/2006 Σάββατο 25/03/ C 41 % 16 C 57 % 12 C 92 % 10 C 96 % 20 C 46 % 14 C 67 % 12 C 75 % 11 C 60 % 17 C 34 % 10 C 80 % 9 C 81 % Σχήµα 2. ελτίο πρόγνωσης καιρού (www.meteo.gr) µε αφαίρεση της ερµηνείας των καιρικών φαινοµένων ραστηριότητα 5: Κατανοούµε τα σηµεία ενός χάρτη πρόγνωσης καιρού Οι επόµενες δραστηριότητες υλοποιήθηκαν στην αίθουσα υπολογιστών του σχολείου. Στόχος της 5 ης δραστηριότητας ήταν η κατανόηση της µορφής και της δοµής των χαρτών πρόγνωσης. Τα παιδιά, σε οµάδες, µπήκαν στους δικτυακούς τόπους: και αναζήτησαν τον καιρό των επόµενων ηµερών για το Βόλο και για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Παρατηρώντας τους πίνακες µε τις προγνώσεις καιρού συµπλήρωσαν φύλλα παρατήρησης. Στο πρώτο φύλλο κατέγραψαν τις πληροφορίες που εµφανίζονται σε κάθε δικτυακό τόπο (καιρικά φαινόµενα, θερµοκρασία, υγρασία,

8 ένταση και κατεύθυνση ανέµου στη θάλασσα και τη στεριά), στο επόµενο τα µορφολογικά χαρακτηριστικά κάθε πρόγνωσης καιρού (χάρτης, κείµενο, συνδυασµός των προηγουµένων, γραφικά σταθερά ή κινούµενα, σύµβολα κλπ) και στο τρίτο σηµείωσαν χαρακτηρισµούς καιρικών φαινοµένων. Συγκεκριµένα, δόθηκαν 4 φαινόµενα (νεφώσεις, βροχές, άνεµοι, καταιγίδες) και ζητήθηκε να βρουν όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους για να τα χαρακτηρίσουν. Οι συγκεκριµένοι ιστότοποι επιλέχθηκαν λόγω της ποικιλίας που παρουσίαζαν στη µορφή και τη δοµή τους. Στο δικτυακό τόπο (σχ. 2), οι περισσότερες πληροφορίες εµφανίζονται µε οπτικό τρόπο και ελάχιστη παρουσία κειµένου, στο η πληροφορία συγκροτείται αποκλειστικά γλωσσικά ενώ, στο εµφανίζεται συνδυασµός γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας µε κινούµενα γραφικά. Τέλος, στο αποτυπώνεται µε µεγάλη ευκρίνεια η κίνηση και ένταση των ανέµων. ραστηριότητα 6: Κατασκευάζουµε ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού Οι µαθητές και οι µαθήτριες κλήθηκαν οµαδικά να επισκεφτούν το δικτυακό τόπο να σηµειώσουν τις πληροφορίες για τον καιρό της επόµενης µέρας και µε βάση αυτές να κατασκευάσουν ένα χάρτη πρόγνωσης καιρού σε ένα προκατασκευασµένο προφίλ του MicroworldsPro (σχ. 3). Οι οµάδες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τις περιοχές που θα εµφάνιζαν στο χάρτη. Η δραστηριότητα είχε ως στόχο να διερευνηθεί η ικανότητα των παιδιών να µετατρέπουν γλωσσική πληροφορία σε οπτική και να κάνουν ορθή χρήση οπτικών σηµείων σήµανσης καιρικών φαινοµένων, έντασης και κατεύθυνσης ανέµων. Σχήµα 3. Το προφίλ του Microworlds pro (χάρτης της Ελλάδας και γραφικά από το δικτυακό τόπο

9 Στο τέλος της διαδικασίας µοιράστηκε τις µαθητές και τις µαθήτριες φυλλάδιο αξιολόγησης της συνολικής διαδικασίας. Τα παιδιά, απάντησαν γραπτά και ατοµικά σε 12 ερωτήσεις σχετικά µε τις δυσκολίες που ενδεχοµένως αντιµετώπισαν, τις γνώσεις που αποκόµισαν, τη στάση και το ενδιαφέρον τους για τη διδακτική παρέµβαση. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στον πίνακα που ακολουθεί (σχ. 4), καταγράφονται οι απαντήσεις των µαθητών και µαθητριών στην 1 η δραστηριότητα. Στην 1 η στήλη εµφανίζονται τα σηµεία υπό αναγνώριση, στη 2 η η δήλωση των µαθητών για την αναγνώρισή τους, στην 3 η και 5 η η δήλωσή τους ότι τα ξέρουν ή τα µαντεύουν αντίστοιχα ενώ στην 4 η και την 6 η στήλη καταγράφεται εάν η γνώση ή το µάντεµα ήταν ορθά. Τα πλέον αναγνωρίσιµα, ή εύκολα στο µάντεµα σηµεία, ήταν αυτά που χρησιµοποιούνται για τα καιρικά φαινόµενα. Ενώ, τα δυσκολότερα αναγνωρίσιµα ή άγνωστα ήταν τα σηµεία για την κατεύθυνση του ανέµου, την ώρα και την νηνεµία σε θαλάσσιες περιοχές. Σύµβολα αναγνωρίζουν ξέρουν σωστά µαντεύουν σωστά C Σχήµα 4. Πίνακας που καταγράφει την ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίσουν ή να µαντέψουν οπτικά σηµεία που χρησιµοποιούνται για προγνώσεις καιρού

10 Τα αποτελέσµατα της 2 ης δραστηριότητας αποτυπώνονται στο παρακάτω διάγραµµα (σχ. 5). Όπως παρατηρείται, 9 παιδιά κατάφεραν να αντιστοιχίσουν από 8+ σύµβολα, ενώ για 7 µαθητές ή µαθήτριες τα αποτελέσµατα παραµένουν χαµηλά, αν και πολύ καλύτερα από ότι στην προηγούµενη δραστηριότητα. 14 αριθµός σηµείων πλήθος µαθητών και µαθητριών αντιστοίχιση Σχήµα 5. ιάγραµµα καταγραφής των ορθών αντιστοιχίσεων που πέτυχαν οι µαθητές και οι µαθήτριες Οι απαντήσεις των µαθητών και µαθητριών στις ερωτήσεις κατανόησης στο πλαίσιο της 4 ης δραστηριότητας, καταγράφονται στο επόµενο διάγραµµα (σχ. 6). Η πλειοψηφία των παιδιών απαντάει ορθά σε 5+ ερωτήσεις και άρα, βρίσκεται σε θέση να κατανοήσει τη σχέση γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας. Πιθανώς, σε αυτό να βοήθησε η συνεχής εξοικείωση µε τα συγκεκριµένα οπτικά σηµεία. Παρά ταύτα, για ένα µικρό αριθµό παιδιών αυτή η σχέση δεν ήταν ακόµα σαφής. αριθµός ερωτήσεων πλήθος µαθητών και µαθητριών κατανόηση σηµείων Σχήµα 6. ιάγραµµα καταγραφής της ικανότητας των παιδιών να κατανοούν τη σχέση γλωσσικής και οπτικής πληροφορίας Η 5 ης δραστηριότητα αποδείχθηκε σχετικά εύκολη για τα παιδιά. Η πλοήγηση στους ποικίλους δικτυακούς τόπους επέτρεψε στους µαθητές και τις µαθήτριες να παρατηρήσουν ότι τα σηµεία που χρησιµοποιούνται δεν είναι κατ ανάγκη απολύτως όµοια. Όπως σηµείωσαν στα φύλλα παρατήρησης, το ίδιο φαινόµενο µπορεί να δίνεται µε ή δίχως κίνηση, τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται να είναι περίπου, αλλά όχι ακριβώς τα ίδια, τα σηµεία που χρησιµοποιούνται να διατηρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά αλλά να διαφέρουν ως προς άλλα (π.χ. η κατεύθυνση του ανέµου δηλώνεται µε απλό βέλος στο ενώ µε κόκκινο βέλος σε

11 άσπρο κύκλο στο Μικρές παρανοήσεις παρατηρήθηκαν µόνο στις περιπτώσεις όπου κάποια πληροφορία την οποία τα παιδιά είχαν συναντήσει µέχρι τότε αποκλειστικά οπτικά, αναφέρονταν µε γλωσσικό τρόπο και όχι µε µεγάλο βαθµό λεπτοµέρειας (π.χ. αντί να φαίνεται σύµβολο για την κατεύθυνση και την ένταση του ανέµου υπήρχε αναφορά σε ανέµους µέτριους νοτιοανατολικούς ). Πιθανώς, αυτό να οφείλεται και στο γεγονός ότι συγκεκριµένοι τύποι πληροφορίας γίνονται πιο κατανοητοί όταν παρουσιάζονται οπτικά παρά γλωσσικά- λόγω της ύπαρξης βασικών διαφορών στα αναπαραστατικά συστήµατα (Bétrancourt et al. 2001). Έτσι, η ένδειξη της έντασης των ανέµων στην ιστοσελίδα αναγνωρίστηκε µόλις από το 20% των παιδιών, όπως και η κατεύθυνση των ανέµων στην ιστοσελίδα ενώ για την ένταση των ανέµων σε χερσαίες περιοχές της ίδιας ιστοσελίδας το ποσοστό αναγνώρισης έφτανε µόνο στο 40%. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, τα αποτελέσµατα των φύλλων παρατήρησης ήταν ορθά (ή παρουσίαζαν ελάχιστες αποκλίσεις από το ορθό). Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός, ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες συµπλήρωσαν µε σχετική ευκολία το φύλλο γλωσσικής παρατήρησης, το οποίο ως διαδικασία διέφερε από τις άλλες δραστηριότητες και προσέγγιζε τις πιο συνήθεις σχολικές εργασίες, ενώ ταυτόχρονα απαιτούσε την εξοικείωση µε ειδικό λεξιλόγιο (π.χ. παροδικές νεφώσεις, σποραδικές βροχές, πρόσκαιρες βροχές κλπ). Τα αποτελέσµατα της 6 ης δραστηριότητας προκύπτουν από την ανάλυση των ψηφιακών χαρτών που κατασκεύασαν τα παιδιά. Οι οµάδες δεν κατέληξαν στην κατασκευή ίδιων ακριβώς ψηφιακών χαρτών, καθώς συχνά επέλεγαν να σηµειώνουν τον καιρό διαφορετικών περιοχών τις Ελλάδας, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά τους (µε κοινές τις περιοχές της Μαγνησίας, Θεσσαλονίκης και Αττικής). Η παρουσία ασθενών ανέµων στις χερσαίες περιοχές αποτυπώθηκε από µεγάλο µέρος των µαθητών ορθά µε το σηµείο του ελαφρώς κλινόµενου φοίνικα (ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε λανθασµένα ο όρθιος φοίνικας). Η βορειοδυτική κατεύθυνση των ανέµων αποτυπώθηκε ορθά στο 75% των παραγωγών των µαθητών. Η σωστή επιλογή οπτικών σηµείων σήµανσης των καιρικών φαινοµένων (αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχών στη Θεσσαλονίκη, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αττική) αποτυπώθηκε στο 80% των περιπτώσεων, αν και κάποιοι µαθητές επέλεγαν το σηµείο των νεφώσεων ενώ άλλοι της βροχής για να αποδώσουν εικονικά τον µεταβαλλόµενο καιρό στη διάρκεια της ηµέρας. Προβλήµατα εµφανίστηκαν στη δήλωση της θερµοκρασίας, όπου ενώ το ανώτατο όριο είναι συνήθως ορθό, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το κατώτατο όριο θερµοκρασίας, καθώς αυτή η πληροφορία δεν υπήρχε στο όπου δίνονταν µόνο η µέγιστη θερµοκρασία. Πιθανώς, τα παιδιά θέλησαν να δηλώσουν τα ακρότατα όρια

12 επειδή έτσι συνηθίζεται και στα δελτία καιρού της τηλεόρασης. Επίσης, σε κανένα ψηφιακό χάρτη δεν σηµειώθηκε µε σωστό τρόπο η θερµοκρασία (χ o C), µολονότι, όπως φαίνεται στο σχ. 4, αυτό το συµβολικό σηµείο είναι αναγνωρίσιµο από µεγάλη οµάδα µαθητών. Αντιθέτως, στο 50% των περιπτώσεων αναγράφηκαν µόνο αριθµοί και στους υπόλοιπους χάρτες προστέθηκε η πληροφορία β. ή βα.,. Ίσως αυτό να οφείλεται στην απουσία του συγκεκριµένου συµβόλου από την ιστοσελίδα Σχήµα 7. Χάρτες πρόγνωσης καιρού όπως κατασκευάστηκαν από τους µαθητές και τις µαθήτριες µε το Microworlds pro Τέλος, το σύνολο των µαθητών και µαθητριών δεν αντιµετώπισαν δυσκολία στον εντοπισµό των περιοχών στο χάρτη. Οι απαντήσεις των παιδιών στο φυλλάδιο αξιολόγησης αποτυπώνουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους για τη συνολική διαδικασία (µόνο µία απάντηση αναφέρει απλώς σχετικό ενδιαφέρον, οι υπόλοιποι/ες δηλώνουν πολύ ευχαριστηµένοι/ες). Αν και σηµειώνουν την αρχική δυσκολία τους στην αναγνώριση µεγάλου αριθµού σηµείων, θεωρούν ότι τώρα τα κατέχουν όλα (µία µόνο απάντηση αναφέρει δυσκολία στη σήµανση τις κατεύθυνσης των ανέµων). υσκολότερο και λιγότερο ενδιαφέρον σηµείο στη συνολική διαδικασία θεωρήθηκε, από µικρή οµάδα παιδιών (3/16), το φύλλο γλωσσικών παρατηρήσεων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αρχικά, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές έδειξαν ευκολία και δηµιουργικότητα στο χειρισµό των πληροφοριών και των Τ.Π.Ε. (κράτηµα ανοικτών

13 παραθύρων µε δική τους πρωτοβουλία, αίτηµα για προσθήκη πλαισίου κειµένου στο Microworlds pro κλπ). Τα αποτελέσµατα της διδακτικής παρέµβασης δείχνουν ότι οι µαθητές και οι µαθήτριες της δηµοτικού που συµµετείχαν στην έρευνα βελτίωσαν σε υψηλό βαθµό την κατανόηση των οπτικών σηµείων που χρησιµοποιούνται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού ενώ, επίσης σε µεγάλο βαθµό όπως φαίνεται από τα αποτελέσµατα της 6 ης δραστηριότητας- δείχνουν να είναι σε θέση να µεταφέρουν λεκτική σε οπτική πληροφορία. Παρά ταύτα, τα αποτελέσµατα απέχουν σε κάποιο βαθµό από τις εντυπώσεις των ιδίων των µαθητών καθώς παρατηρούνται και άστοχες επιλογές, οι οποίες όµως δεν εστιάζονται σε κάποια συγκεκριµένη κατηγορία οπτικών σηµείων (εικόνες, ενδείκτες και σύµβολα). Ιδιαίτερα παράξενη φαίνεται η αδυναµία να χρησιµοποιήσουν το σύµβολο της θερµοκρασίας, παρά τη µεγάλη αναγνωρισιµότητα του από το σύνολο των µαθητών και µαθητριών. Ολοκληρώνοντας, θα ήταν σκόπιµο να τονιστεί ότι, όπως πρόκυψε από τη συγκεκριµένη διδακτική παρέµβαση, η χρήση των Τ.Π.Ε. συνέβαλε σηµαντικά στην κατανόηση και χρήση των οπτικών σηµείων που περιέχονται σε χάρτες πρόγνωσης καιρού, αλλά θα ήταν σκόπιµο να επισηµανθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω δραστηριοτήτων για τη σύνδεση εικονικής και λεκτικής πληροφορίας. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστούµε την κυρία Ελένη Κυριέρη, διευθύντρια του 2 ου ηµοτικού Σχολείου Αγριάς, Ν. Μαγνησίας, τον κύριο Γιώργο Ματζώρο δάσκαλο τις ηµοτικού και όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες που συµµετείχαν στην έρευνα. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Betrancourt, M., Bisseret, A.& Faure, A. (2001). Sequential display of pictures and its effect on memorization. In J-F. Rouet, J.J. Levonen & A. Biardeau (eds.). Integrating text and graphics in computer-supported learning environments: Cognitive and instructional issues. Amsterdam: Elsevier. Bertin, J. (1983). Semiology of Graphics: Diagrams, Networks, Maps. (translation from French 1967 edition). Madison, WI: University of Wisconsin Press. Chandler, D. (2002). Semiotics: The Basics. London: Routledge. Deledalle, G. (1979). Théorie et pratique du signe: introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce. Paris: Payot. Κακανά,. (1994). Θεωρία και µεθοδολογία δραστηριοτήτων στην προσχολική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης

14 Kalantzis, M. & Cope, B. (2000). Multiliteracies: The Design of Social Futures. London: Palmer Press. Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). Multiliteracies. A framework for Action. In M. Kalantzis & B.Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. Kress, G. & van Leeuwen, T. (1996). Reading images: The grammar of visual design. London: Routledge. Kress, G. (1997). Before writing: Rethinking the paths to literacy. London and New York: Routledge. Kress, G. (2000). Multimodality. In M Kalantzis & B. Cope (eds). Multiliteracies: The Design of Social Futures. London: Palmer Press. Kress, G. (2001). Issues for a Working Agenda in Literacy. In M. Kalantzis & B. Cope (eds). Transformations in Language and Learning: Perspectives on Multiliteracies. Australia: Common Ground Publishing. Peirce, Ch.S. (1978). Ecrits sur le signe. Traduction et commentaire de G. Deledalle. Paris: Le Seuil. Piaget, J. (1976). La formation du symbole chez l enfant. Neuchâtel et Paris: Delachaux & Niestlé. Volochinov, V.N. (1973). Marxism and the Philosophy of Language. London: Seminar Press.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1

Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Η χρήση των λογοτύπων για την εκµάθηση της γραφής και της ανάγνωσης από παιδιά προσχολικής ηλικίας. ιευκολύνσεις και περιορισµοί 1 Οπτικός γραµµατισµός Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας εκτίθενται συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015)

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Οκτώβριος 2014 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - Φάση Α (2014-2015) Γλωσσική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση στον Γραμματισμό:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός

Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Θέµα ιερεύνησης: Ο καιρός Αντικείµενο της συγκεκριµένης δραστηριότητας είναι η µεθοδική παρατήρηση των καιρικών συνθηκών για ένα σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα, η καταγραφή και οργάνωση των παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy)

Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Αναδυόμενος γραμματισμός (emergent literacy) Μαρία Παπαδοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Έκδοση Α Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το μοντέλο των τριών κύκλων... 3 1.1 Α κύκλος:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το θεσµικό πλαίσιο

2. Το θεσµικό πλαίσιο Τα πολυτροπικά κείµενα ως µέσον προσέγγισης της γραφής από παιδιά προσχολικής ηλικίας 1 Abstract Nowadays written texts are consistently getting more multimodal; this means that different representative

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος

Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009. Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Ο ΥΣΣΕΑΣ 2009 Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος Με κόκκινο έχει προστεθεί, µε πράσινο έιναι εντάξει Α ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

4-7 1 Abstract . 43),

4-7 1 Abstract . 43), Προσεγγίζοντας το νόηµα σε εξώφυλλα παιδικών βιβλίων: µία έρευνα µε παιδιά 4-7 ετών 1 Περίληψη Στη σύγχρονη εποχή όπου η νοηµατοδότηση των κειµένων προκύπτει από την διαπλοκή ποικίλων σηµειωτικών τρόπων,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1

Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Μεταξύ γραφής και εικόνας: παιχνίδια γραφής στους δρόµους της πόλης 1 Abstract A walk around the streets of any modern city reveals various forms and functions of writing. In modern highly alphabetized

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1

ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1 Το αναλυτικό πρόγραµµα του 1999 ορίζει ένα νέο τοπίο για τη διδασκαλία της γλώσσας στο Νηπιαγωγείο. Η εισαγωγή της γραφής και της ανάγνωσης, µε όποιον τρόπο και αν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Κωνσταντίνα Παπακώστα. Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Πρωτάθλημα Αρχαίων Ελληνικών» Κωνσταντίνα Παπακώστα Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Περαίας, υπ. Διδ. Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα εργασία περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1oς ΚΥΚΛΟΣ - ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ Α Ενότητα Ανακαλύπτουμε τις ιδιότητες των υλικών μας, τα τοποθετούμε σε ομάδες και διατυπώνουμε κριτήρια ομαδοποίησης Οι μαθητές μαθαίνουν να αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς;

Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; Ζωγραφιά: Β. Χατζηβαρσάνης 2014, ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Γ φάση: Γιατί έτσι κι όχι αλλιώς; 95 Οδηγίες για τις δραστηριότητες της Γ φάσης Έχοντας συζητήσει για την κατάσταση της γειτονιάς μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΟΥΓΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΞΗ : Γ ΦΛΩΡΙΝΑ 2014 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΣΕΡΓΙΑΝΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ : ΠΟΥΓΑΡΙ ΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Σωφρ. Χατζησαββίδης ΠΟΛΥΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Από το γραμματισμό στους πολυγραμματισμούς Σήμερα τα άτομα που βρίσκονται σε μία διαδικασία μάθησης και προετοιμασίας για την

Διαβάστε περισσότερα

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Τα ταξίδια και οι περιπέτειες του Μεγάλου Αλεξάνδρου ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι

Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Θέµα ιερεύνησης: το πάρτι Στην διερεύνηση αυτή οι µαθητές στοχεύουν στην οργάνωση ενός πάρτι. Εκτιµώντας ότι η επιτυχία της εκδήλωσης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες προτιµήσεις των προσκεκληµένων καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΒΑΚΙΟ/E-SLATE Θέµα ιερεύνησης: Σχεδιασµός γραµµάτων Μπορώ να φτιάξω το δικό µου επεξεργαστή κειµένου; Στη διερεύνηση αυτή οι µαθητές καλούνται να κατασκευάσουν µια γραµµατοσειρά µε όλα τα κεφαλαία γράµµατα του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι

Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι Η ιστορία του φωτός σαν παραμύθι περιγραφή της δράσης Χρήστος Γκοτζαρίδης Φυσικός ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Μικρή Περιγραφή: Οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μία ιστορία, για την εξέλιξη των

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής»

1 ο Πρόγραμμα. Θέμα: «Δημιουργική Γραφή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανακαλύπτοντας την απόλαυση της γραφής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ο και 2 ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιδιώκεται οι μαθητές: 1. Να συζητούν και να προβληματίζονται για τα μετρήσιμα και τα μη μετρήσιμα μεγέθη. 2. Να πειραματιστούν και να καταλήξουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε!

Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Εργαστήρι 1: Γιατί Χρειαζόμαστε τους Κανόνες; Ας Παίξουμε! Το εργαστήρι αυτό βασίζεται σε ένα απλό και οικείο επιτραπέζιο παιχνίδι. Σκοπός του είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου

Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: Λύκειο Αγίου Αντωνίου 1 Πως επηρεάζεται το μικρόκλιμα μιας περιοχής από την τοπογραφία (πειραματική έρευνα) Ομάδα Μαθητών: Ζαντής Γιώργος, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας.

Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Σωφρ. Χατζησαββίδης Από την παιδαγωγική του γραμματισμού στους πολυγραμματισμούς: νέες τάσεις, διαστάσεις και προοπτικές στη διδασκαλία της γλώσσας. Από την Επικοινωνιακή Προσέγγιση στην παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οπτική αντίληψη. Μετά?..

Οπτική αντίληψη. Μετά?.. Οπτική αντίληψη Πρωτογενής ερεθισµός (φυσικό φαινόµενο) Μεταφορά µηνύµατος στον εγκέφαλο (ψυχολογική αντίδραση) Μετατροπή ερεθίσµατος σε έννοια Μετά?.. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης

Μαθηματικά Β Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Μαθηματικά Β Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Ο μαθητής σε μια σύγχρονη τάξη μαθηματικών: Δεν αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης μαθηματικών πληροφοριών, αλλά κατασκευάζει δυναμικά τη μαθηματική γνώση μέσα από κατάλληλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά. Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γράφοντας ένα σχολικό βιβλίο για τα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Μ. Καλδρυμίδου Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εισαγωγή Η χώρα μας απέκτησε Νέα Προγράμματα Σπουδών και Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι.

2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού, σαν να είμαστε μετεωρολόγοι. 1. Παρατηρούμε τον καιρό σήμερα και περιγράφουμε τις συνθήκες που αφορούν τη βροχή, τον άνεμο, τον ήλιο και τη θερμοκρασία. βροχή άνεμος ήλιος-σύννεφα θερμοκρασίαάνεση 2. Περιγράφουμε τα στοιχεία του καιρού,

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΑΣΗ. Το άρθρο αυτό έχει ως σκοπό την παράθεση των αποτελεσμάτων πάνω σε μια έρευνα με τίτλο, οι ιδέες των παιδιών σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα