Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»"

Transcript

1 Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό Φύιια εξγαζίαο ρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ωο θαηλνηόκνο δξάζε ζην 1 ν Γ.. ηνπ Νένπ Φπρηθνύ ηνλ Ινύλην ηνπ Ινύληνο,

2 ΣΙΣΛΟ «Γξηθν- παηρλίδη κε ηα Γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σάμε εθαξκνγήο: Δ Γεκνηηθνύ (κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Γ ηάμε) Γλωζηηθή πεξηνρή ηεο Γεωγξαθίαο: Οξγάλσζε - Πεξηθεξηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ > Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα Θέκαηα: Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Η αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ, πνιηηηζκηθώλ, θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Σα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ζπζηήκαηα ρσξηθήο κειέηεο πνπ νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλα θπζηθά θαη αλζξσπνγελή «ζηνηρεία» αλάκεζα ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο / δεζκνί (αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο), ε θύζε ησλ νπνίσλ δηεπθνιύλεη ηε δηάθξηζή ηνπο από άιιεο γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο. Κξηηήξηα γηα ην ρσξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζην παξειζόλ, απνηέιεζαλ θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο (ηα βνπλά, ηα πνηάκηα ή ε ζάιαζζα), ηα νπνία ιόγσ ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έζεηαλ νδήγεζαλ ηνπο ηόπνπο πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηά, ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ήζε, έζηκα, ελδπκαζία, γιώζζα ληνπηνιαιηά, αξρηηεθηνληθή, θηι.) Οη καζεηέο θαινύληαη κέζα από έλα ζρέδην εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο έλα παηρλίδη, λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρώξαο. Σν ΓΔΠΠ αιιά θαη ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). «Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο καζαίλεη «πώο λα καζαίλεη», ώζηε λα πξνζεγγίδεη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ παξερόκελε γλώζε. Δπί πιένλ καζαίλεη «πώο λα πξάηηεη», ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ζηελ θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε, ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηά» (ΔΕΠΠΣ, 2003). ηε ζπγθεθξηκέλε 1

3 δξαζηεξηόηεηα εθηόο από ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, εκπιέθνληαη ηόζν ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο όζν θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Έηζη, νη καζεηέο/-ηξηεο αζθνύληαη ηαπηόρξνλα θαη ζηε γξαθή ησλ γξίθσλ, σο πξνέθηαζε ηνπ Γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο, θηινηερλνύλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ή αζθνύληαη ζε ζρεδηαζηηθά εξγαιεία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, δεκηνπξγώληαο - ζπλζέηνληαο ην "ράξηε ηνπο". Μέζα από ηελ πηινηηθή δξάζε, νη καζεηέο: Αλαγλσξίδνπλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Δληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Πξνζδηνξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ. Παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ραξηώλ. Οξίδνπλ ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζεκαηηθό ράξηε. πιιέγνπλ ζηνηρεία από πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Αλαπηύζζνπλ γισζζηθέο δεμηόηεηεο, κέζα από ηε δεκηνπξγία γξίθσλ. Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιύνπλ έλα ζέκα ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπλζέηνπλ. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη καζεηέο: Καηαλννύλ ηη είλαη ν δηαδξαζηηθόο ράξηεο θαη δεκηνπξγνύλ κε θξηηήξηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζύλζεζε ελόο ράξηε. Φεθηνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα κε ην νπνίν αζρνινύληαη. Υεηξίδνληαη ην ζαξσηή πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ κία δηθή ηνπο εηθόλα ή θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή. Γεκηνπξγνύλ παξνπζίαζε (power point) ζηνλ Η/Τ κε ελζσκάησζε θαη ζύλζεζε ησλ γξίθσλ γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ρσξηζηά. Δηζάγνπλ ην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ζην ινγηζκηθό θαη ζπλζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. 2

4 ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σάμε: Γ θαη Δ Γεκνηηθνύ Υξόλνο πινπνίεζεο: 6-8 δηδαθηηθέο ώξεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από όια ηα καζήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρέδην εξγαζίαο, αθνύ ε πξνζέγγηζε είλαη δηαζεκαηηθή. (Ο ρξόλνο είλαη ελδεηθηηθόο. Μπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν ρξόλν γηα ζρέδηα εξγαζίαο.) Υώξνο πινπνίεζεο: Η ζρνιηθή ηάμε, κε ζξαλία δηαξζξσκέλα ζε νκάδεο θαη πξνβιεπόκελν ρώξν γηα ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ πξνβνιέα θαη ην ζαξσηή. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηωλ καζεηώλ: Οη καζεηέο ζε ηερλνινγηθό επίπεδν ζα πξέπεη λα είλαη απιά εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πνληίθη θαζώο θαη κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζήθεπζε. ε επίπεδν γλσζηηθό, επεηδή ε παξνύζα εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο εκπέδσζε θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνπλ ό,ηη πξνβιέπεη ην ΑΠ ζρεηηθά κε απηή ηελ ελόηεηα. Απαηηνύκελα βνεζεηηθά πιηθά θαη εξγαιεία: Φύιια εξγαζίαο θαη νδεγίεο, ιεπθά θύιια, καξθαδόξνη, εγθπθινπαίδεηεο ηαμηδησηηθνί νδεγνί πεξηνδηθά, ππνινγηζηήο κε εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», πξνβνιέαο, ζαξσηήο. Οξγάλωζε ηεο ηάμεο: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηόζεο νκάδεο όζα είλαη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. πλήζσο ζε κία ηάμε είθνζη καζεηώλ απηό ζεκαίλεη νκάδεο ησλ 2 3 αηόκσλ πνπ ελαιιάζζνπλ πεξηνδηθά ηνπο αθόινπζνπο ξόινπο: Δξγαζία νκάδσλ ζηνλ ππνινγηζηή γηα ςεθηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έληαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε. Δξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εηθαζηηθή απόδνζε ησλ γξίθσλ πνπ αθνξνύλ ην θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Δξγαζία νκάδσλ ζην ζαξσηή, κε ζάξσζε ησλ εηθόλσλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε αλάινγν θάθειν. (Σε απηό ην ζεκείν ε ύπαξμε δεύηεξνπ ππνινγηζηή ζα ήηαλ βνεζεηηθή ρσξίο λα είλαη αλαγθαία). Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηελ όιε δηαδηθαζία, ελεκεξώλεη ηηο νκάδεο γηα ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε θάζεο δίλνληαο θάζε θνξά ηα θαηάιιεια θύιια εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, ζπδεηά κε ηηο νκάδεο ώζηε λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ, ελζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 3

5 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ Βήκα 1: Οξηζκόο ζέκαηνο- Οξγάλωζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ώξεο) Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην project πνπ πξόθεηηαη λα εθπνλήζνπλ. Γηα λα είλαη ε όιε δηαδηθαζία παηγληώδεο, ηνπο παξνπζηάδεη έλα ζελάξην. Έρεη απνδεηρζεί όηη ζηνπο καζεηέο αξέζεη λα ππνδύνληαη ξόινπο θαη λα κεηαηξέπνπλ ζε παηρλίδη ηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Δξγάδνληαη πην πξόζπκα θαη κε κεγαιύηεξε ππεπζπλόηεηα. ύκθσλα, ινηπόλ, κε ην ζελάξην, νη καζεηέο πξόθεηηαη λα ππνδπζνύλ ηνπο ραξηνγξάθνπο θαη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή έλα γξηθν-παηρλίδη. Πξηλ, όκσο, πεξάζνπλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη εθπόλεζεο ηνπ παηρληδηνύ, θαιό ζα ήηαλ λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο λα γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γελ είλαη αλάγθε λα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο δειαδή, από ην εξγαιείν ζρεδηαζκνύ α) ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηγξάκκαηνο (πνιύγσλν) ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ (ςεθηνπνίεζε), θαη β) ηελ εηζαγσγή ζεκείνπ θαη πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο γξίθσλ είλαη εληαγκέλε ζην γισζζηθό κάζεκα. Οη καζεηέο αθνύ θαηαιάβνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξίθνπ, εμνηθεηώλνληαη κε ηε γξαθή δηαθνξεηηθώλ γξίθσλ. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη νξγαλώλνπλ εζσηεξηθά ηνλ ηξόπν ηεο δνπιεηάο ηνπο (θύιιν εξγαζίαο 2). Οη νκάδεο ζπκθσλνύλ γηα ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα αλαιάβεη ε θαζεκία θαη επηιέγνπλ ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπο. πκθσλνύλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ γύξσ από ηα νπνία ζα θηλεζνύλ νη γξίθνη (θύιιν εξγαζίαο 3). Βήκα 2: πιινγή πιεξνθνξηώλ Δθπόλεζε ηωλ γξίθωλ Γεκηνπξγία ηνπ ζεκαηηθνύ ράξηε ηωλ γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ (Γηάξθεηα 4 δηδαθηηθέο ώξεο) Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γσληέο. ε θάζε γσληά νη καζεηέο θάλνπλ θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή εξγαζία. Οη νκάδεο εξγάδνληαη θπθιηθά. ηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή κία νκάδα θάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 4. Όηαλ ε νκάδα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηεο, απνζεθεύεη ηελ «νκάδα αληηθεηκέλσλ» πνπ δεκηνύξγεζε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. Όιεο νη νκάδεο πεξλνύλ εθ πεξηηξνπήο από ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν ην πξόγξακκα «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», δεκηνπξγώληαο ηηο αλάινγεο «νκάδεο αληηθεηκέλσλ», ε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ δίλεη ην ζεκαηηθό ράξηε ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. Οη ππόινηπεο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην θνκκάηη ησλ γξίθσλ. Αλαδεηνύλ ζηε βηβιηνγξαθία ηε ζεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα ηνπο δώζεη ηδέεο γηα έμππλνπο γξίθνπο, 4

6 γξάθνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο, ηνπο ζπδεηνύλ, ηνπο δηνξζώλνπλ θαη ηειηθά ηνπο απνδίδνπλ εηθαζηηθά ζε θύιιν Α4. Ο εθπαηδεπηηθόο πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία όπνπ ηνπ δεηεζεί ή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο όπνπ βιέπεη όηη ε εξγαζία ησλ καζεηώλ απνκαθξύλεηαη από ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Κάζε νκάδα πνπ νινθιεξώλεη ηνπο γξίθνπο ηεο, ζαξώλεη ηελ εξγαζία ηεο θαη απνζεθεύεη ηηο εηθόλεο ηεο ζηνλ ππνινγηζηή. Βήκα 3: ύλζεζε ηωλ εξγαζηώλ, δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη εληάζζνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ζην ράξηε. Σνπο γξίθνπο κπνξνύλ λα ηνπο εηζάγνπλ σο κεκνλσκέλεο εηθόλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ή κπνξνύλ λα ηνπο ζπγθεληξώζνπλ όινπο καδί ζε έλα αξρείν power point. ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε αξρείν power point γηαηί απηό εμππεξεηνύζε θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Φπζηθά, δελ απαηηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ παξνπζίαζε (δελ ήηαλ απηόο ν ζηόρνο). Σν αξρείν δόζεθε έηνηκν ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη εηζήγαγαλ ζε απηό ηηο εηθόλεο. ηε ζπλέρεηα εηζήγαγαλ ην αξρείν παξνπζίαζεο ζην δηαδξαζηηθό ράξηε. Βήκα 4: Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε. Παίδνπλ ην Γξηθν-Παηρλίδη ησλ Γεσγξαθηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. ην ηέινο αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία ηνπο (ζπλεξγαζία θαη ηειηθό απνηέιεζκα) αιιά θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, J. Carriere, J. Sann, J. (2000). An Atlas designed for children The electronic approach and reality. Conference on Teaching Maps for Children: theories, experiences and perspectives beginning the 3rd Millenium, Budapest Shepherd, I. D. H., (1985). Teaching geography with a Computer: Possibilities and problems, Journal. Geography in Higher Education, 9. Γαιάλε, Λ. Καηζαξόο, Γ. Καηζίθεο, Α. Σζνπλάθνο, Θ. (2006). Γλσξίδσ ηελ Διιάδα., ΟΔΓΒ, ζ.103, Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ΦΔΚ. 304/

7 Φύιιν εξγαζίαο 1: Δηζαγωγή Γξηθν- Παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο κέζα από ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε Είμαζηε ταρηογράθοι. Σσνεργαζόμαζηε με μια εηαιρία παιτνιδιών η οποία θέλει να καηαζκεσάζει ένα παιτνίδι ζηον Η/Υ με γρίθοσς για ηα γεφγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας, ποσ θα απεσθύνεηαι ζε μαθηηές ηης ηλικίας ζας. Ας ζσνεδριάζοσμε, λοιπόν, προκειμένοσ να ζτεδιάζοσμε και να οργανώζοσμε ηον ηρόπο ποσ θα δοσλέυοσμε. Α. πδήηεζε Ο ππεύζπλνο ηεο παξαγσγήο, καο κηιάεη γηα ην παηρλίδη: Σν project ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν επίπεδα/θάζεηο: Α θάζε: Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ ράξηε κε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Ο ράξηεο απηόο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε ζα παξνπζηάδεη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (ρξσκαηηθή πιεξνθνξία) θαη ηνπο λνκνύο από ηνπο νπνίνπο απνηεινύληαη Β θάζε: Δηζαγσγή ζηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, παηρληδηνύ πέληε εξσηήζεσλ. Σξόπνο εξγαζίαο: Θα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δύν/ ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα ζα δνπιέςεη απηόλνκα ζηα αθόινπζα επίπεδα: Φεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί, πιινγή ζηνηρείσλ από ην δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ. Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε ηηο εξσηήζεηο καληέκαηα πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην παηρλίδη Δηζαγσγή ησλ επηκέξνπο παξνπζηάζεσλ ζην ινγηζκηθό ζύλζεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε 6

8 Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί: Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δξάζε απηή είλαη έλα ινγηζκηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ από καζεηέο θαη έρεη ηίηιν: «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν» - Γεσγξαθία Δ θαη η Γεκνηηθνύ, Talent A.E. Πιεξνθνξηθή, 2006 Κξαηάκε ζεκεηώζεηο θαη νξγαλώλνπκε ηελ εξγαζία καο: Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ππάξρεη ήδε ζηε δηάζεζή καο. (Παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ - Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηό): Πεξηερόκελν ηνπ παηρληδηνύ: Ση είλαη νη γξίθνη. ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ: Οξγάλσζε ηεο ηάμεο καο ζε επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (επηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ): 7

9 Φύιιν εξγαζίαο 2 Δπηινγή ζέκαηνο ηνπ ράξηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έρεη ζέκα: «Γριθο-Παιχμίδια με ηα Γεωγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας» Αξρηθά ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: Ση ράξηε ζα δεκηνπξγήζνπκε; Γηα πνην ζθνπό ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ράξηε απηό; Πνηεο αλάγθεο ζα εμππεξεηεί; Πνηεο πιεξνθνξίεο- δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ν ράξηεο; Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ηα ρξεηαζηνύκε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε! 8

10 Φύιιν εξγαζίαο 3: Δπηινγή πεξηερνκέλνπ Φύιιν θαηαγξαθήο ειίδα Παξαηήξεζεο γηα δεκηνπξγία ηνπ γξηθν-παηρληδηνύ Σίηινο Ννκνί από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ρεηηθή ζέζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ζην ράξηε ηνηρεία γεωγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Γεκηνπξγία εξωηήζεωλ / γξίθωλ (Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη, εηθόλεο, ερεηηθνί γξίθνη- ζέκαηα, θξππηόιεμα, γισζζνδέηεο θηι. Φπζηθό Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Πεξηβάιινλ Ιζηνξία Κάπνην πνιύ ςειό βνπλό Έλα ζεκαληηθό πνηάκη Γηα κηα πεξηνρή πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία (αηζζεηηθό δάζνο, πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή πνπ θσιηάδνπλ ζπάληα είδε πνπιηώλ, πεξηνρή πνπ έρεη ηδηαίηεξε βιάζηεζε) Μηα ιίκλε Ηθαίζηεηα, ζεξκέο πεγέο Μύζνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο (εμέγεξζε, πνιεκηθό γεγνλόο, ππνγξαθή αλεμαξηεζίαο θηι.) Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό πξόζσπν θαη ην ξόιν ηνπ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο... Οηθνλνκία Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Κάπνην ζεκαληηθό πξντόλ πνπ παξάγεη ε πεξηνρή (π.ρ. θξαζί, ιάδη, δάραξε, θηι.) 9

11 Πνιηηηζκόο Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. εθηξνθή αγειάδσλ, θαιιηέξγεηα ινπινπδηώλ, βηνκεραλία θηι.) Φπζηθνύο πόξνπο Σνπξηζκόο (θαινθαηξηλόο, ρεηκεξηλόο, ελαιιαθηηθόο, θ.ά.) Καιό ζα ήηαλ λα ζπλδέζεηο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Διεύζεξν ζέκα Βηβιηνγξαθία Κάπνηνλ ζεκαληηθό ζπγγξαθέα, ινγνηέρλε, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα, επηζηήκνλα, θηι. Έλαλ κύζν ή παξακύζη Σξαγνύδηα, ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ Κάπνην ζεκαληηθό θηίξην ή κλεκείν Παξαδνζηαθό θαγεηό Γεγνλόο ζύγρξνλν (π.ρ. θεζηηβάι, αγώλεο θηι.) Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Όπνην ζέκα βξίζθεηο εζύ ελδηαθέξνλ. Π.ρ. αγώλεο, πνδόζθαηξν, κνπζηθό ζέκα, ζπληαγή θαγεηώλ, εθδξνκέο θηι. Γηα λα θάλνπκε κηα εξγαζία ρξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία από εγθπθινπαίδεηεο, ην δηαδίθηπν, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θηι. ώζηε θαη θάπνηνο άιινο πνπ ζα ζέιεη λα θάλεη ηελ ίδηα εξγαζία λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηά. Δζείο από πνύ βξήθαηε ηα ζηνηρεία ζαο; Παξάδεηγκα: Δγθπθινπαίδεηα., ζει.. Γηα λα γίλεη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεηε θαη λα θέξεηε βηβιία ζρεηηθά κε ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα κειεηήζεηε. Γηα λα βνεζεζείηε κε ηνπο γξίθνπο ζπκβνπιεπζείηε ηηο ζειίδεο 103, ηνπ ζρνιηθνύ ζαο βηβιίνπ «Γλσξίδσ ηελ Ειιάδα» (Γαιάλε, Λ. θ.ά., ΟΕΔΒ, 2006) 10

12 Φύιιν εξγαζίαο 4: Βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε Βήκα 1: Δπηινγή ηνπ θελνύ ράξηε πάλω ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο Από ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ ράξηε ηεο επηινγήο ζαο κέζα από ηα ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλεηε zoom in ώζηε λα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε πεξηνρή (ήπεηξνο, γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θηι.). Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ράξηε θαη ε θιίκαθα πνπ ζα έρεη ν ράξηεο. 11

13 Βήκα 2: ρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε ηνπ ράξηε. Φεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη από ην ππόκλεκα (1) λα εκθαλίζνπκε ηα ζύλνξα ησλ λνκώλ (2). 2 1 Γηα λα ζρεδηάζνπκε ηα γεωγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγσλα: Από «ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» ζην ΤΠΟΜΝΗΜΑ κε δεμί θιηθ θαη επηινγή λέαο νκάδαο, δεκηνπξγνύκε κηα θαηλνύξηα νκάδα αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία ηελ νλνκάδνπκε π.ρ. Θξάθε. 12

14 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγωλα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 3). ηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν ζρεδίαζεο πνιπγώλσλ (εηθνλίδην 4) θαη ην ρξώκα πνπ ζα έρεη ην πνιύγσλν (εηθνλίδην 5). Αθνύ πξνζδηνξίζνπκε ην ρξώκα, επηιέγνπκε ΟΚ (6). Σώξα κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πνιύγσλα. Γνπιεύνπκε αθξηβώο όπσο κε ην κνιύβη, αθνινπζώληαο ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε θξάηνπο. Αλ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ην ράξηε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ην ρεξάθη. Δπηιέγνληαο θαη πάιη ην ζεκαηάθη γπξλάκε ζην εξγαιείν ζρεδίαζεο. 13

15 Φύιιν εξγαζίαο 5 Βήκα 3: Δηζαγωγή νλνκάηωλ ή ζπκβόιωλ ζην ράξηε: ε θάζε ράξηε κπνξείηε λα εηζάγεηε ζύκβνια πνπ δεκηνπξγήζαηε κόλνη ζαο, ή ππάξρνπλ έηνηκα ζην ινγηζκηθό Δπηιέγoπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 1). Αθνπκπώληαο πάλσ ζην πνιύγσλν (εηθνλίδην 2) κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε πιεξνθνξία (εηθνλίδην 3). Γηα λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξία, θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αλνίγεη έλα πιαίζην (εηθνλίδην 4). ην πξώην πεδίν γξάθνπκε ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη πάλσ ζην ράξηε (εηθνλίδην 5). Πηέδνληαο ην ζπλδεηήξα νδεγνύκαζηε ζην αξρείν (εηθνλίδην 6) από ην νπνίν επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα επηζπλάςνπκε (εηθόλα, θείκελν, παξνπζίαζε θηι.). Γηα λα ην εηζάγνπκε, παηάκε «εληάμεη». 14

16 Βήκα 3: Απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε: Πξνζνρή!!!! Μελ μερλάηε λα απνζεθεύζεηε ηελ εξγαζία ζαο Από ην ππόκλεκα θαη ηα «Ο ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε «Δμαγσγή ζε αξρείν» ην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν καο (εηθνλίδην 2) θαη παηάκε save (εηθνλίδην 3) Η εξγαζία καο έρεη απνζεθεπηεί. 15

17 Φύλλο Εργαζίας 6 Αο παξνπζηάζνπκε ηελ εξγαζία καο!!!!! Βήκα 1: Δηζαγωγή ηωλ αξρείωλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ ηάμε ηελ νζόλε πνπ αλνίγεη κπξνζηά ζαο, επηιέγεηε από ηα πεξηερόκελα ηνλ Υάξηε ηεο Διιάδαο. ην ράξηε επηιέγεηε: Τπόκλεκα (1) ην θάησ κέξνο ηνπ ππνκλήκαηνο βιέπεηε ηηο ιέμεηο «ηα αληηθείκελά κνπ» (2) Κάλεηε δεμί θιηθ θαη επηιέγεηε «εηζαγσγή νκάδαο αληηθεηκέλσλ» (3)

18 Δπηιέγεηε ζην πάλσ πιαίζην ην θάθειν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη (4) Από ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ επηιέγεηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε (5) θαη παηάηε open (6) ην ράξηε εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ έρεηε επηιέμεη!!!! 17

19 Βήκα 2: Σν Γξηθν-παηρλίδη αξρίδεη Δπηιέγνπκε ην βέινο θαη ην i (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηε νπνία ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο (εηθνλίδην 2) Οη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε πιαίζην αξηζηεξά (εηθνλίδην 3) Με δηπιό θιηθ ζην ζπλεκκέλν (εηθνλίδην 3) εκθαλίδεηαη ην αξρείν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη Καιή δηαζθέδαζε!!!! 18

20 ΔΙΚΟΝΔ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Μνληέιν εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Έλαο ππνινγηζηήο, εξγαζία ζε νκάδεο, νη καζεηέο δνπιεύνπλ εθ πεξηηξνπήο ζηνλ ππνινγηζηή. 19

21 Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΡΙΦΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο

Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε. Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Αλαιπηηθή Τπνζηήξημε Μαζαίλνληαο λα ρξεζηκνπνηείηε ην Twinspace ζαο Πώο λα ελεκεξώζεηε ην πξνθίι ζαο... 3 Πώο λα πξνζζέζεηε εθπαηδεπηηθνύο θαη επηζθέπηεο ζην Twinspace ζαο... 5 Πώο λα πξνζθαιέζεηε καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΛΟΓΗΜΗΚΟ ONLINE ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΣΤΠΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ ΣΖ ON-LINE ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΚΑΣΑΥΩΡΖΖ ΣΩΝ ΩΡΩΝ ΔΡΓΑΗΑ ΑΜΔΗΒΟΜΔΝΩΝ Δ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ & ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΤ Έκδοζη 1.0 19/1/2010 1 1. Δισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest

AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest AEGEAN CONTEST SOFTWARE Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ην AEGEAN Contest Γξάθεη ν Κάθεο Καλσιάηνο Sv1nk@hotmail.com Αγαπεηνί θίινη θαη ζπλάδειθνη γεηα ζαο, όπσο ζπκβαίλεη κε όια ηα ζνβαξά Contest έηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία. γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ. Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δλόηεηα: Υπνελόηεηα: Ubuntu Linux Τ6. Δηζαγσγή ζηε κνληεινπνίεζε, δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ θαη παξαγσγή ραξηώλ Λίζηα Γξαζηεξηνηήηωλ Κωδηθόο Τίηινο Δπίπεδν Γ1 Γεσαλαθνξά

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ TA TMHMATA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΧΝ ΣΔΙ ΚΑΙ ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ (πηγή: http://www.sofokleousin.gr) ΜΑΘΗΣΔ Θενδωξόπνπινο Υαξάιακπνο Αληωλάηνο Αιέμαλδξνο Νίθνο Λνύληδεο Βιαζζόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ»

ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ. Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΑ Αγποηοςπιζηικόρ ςνεηαιπιζμόρ Γςναικών Κοκκινογείων Γπάμαρ «Ο Μααπάρ» ην ζύγρξνλν ηδηόθηεην εξγαζηήξην εθζεηήξην νη δξαζηήξηεο γπλαίθεο ηνπ πλεηαηξηζκνύ κε ζεβαζκό

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ

30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 30 ΤΥΝΔ ΔΡΧΣΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΤ ΠΗΝΑΚΔ 1. ΟΗ ΓΗΑΓΡΑΣΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΗΝΑΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗ ΔΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ Ή ΜΖΠΧ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΔΗΝΧ ΣΟΝ ΑΠΛΟ ΑΠΡΟΠΗΝΑΚΑ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟΤ; 2. ΠΧ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔ ΔΝΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location

Mobile Learning. Education is no longer bound by a specific location Mobile Learning Μαθηζιακοί πειραμαηιζμοί και δημιοσργικόηηηα ζηην υηθιακή εποτή: Ψηθιακές πλαηθόρμες και θορηηές ζσζκεσές, κοινφνικά παιτνίδια και διαδραζηικές εθαρμογές Μπέηησ Τζακαρέζηοσ Επίκοσρη Καθηγήηρια,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΓΙΚΣΤΑΚΗ ΔΓΚΑΣΆΣΑΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΜΔ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΓΙΑΜΟΙΡΑΣΗ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ MICROSOFT DEPLOYMENT SERVER ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δηακνηξαζηήο ινγηζκηθνύ είλαη κία εθαξκνγή πνπ ζαλ ζηόρν έρεη λα δηεπθνιύλεη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο:

Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ - ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΜΔΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Ηιεθηξνληθόο Καηάινγνο (OPAC) Βηβιηνζήθεο: ζπλνπηηθέο νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα