Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»"

Transcript

1 Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό Φύιια εξγαζίαο ρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ωο θαηλνηόκνο δξάζε ζην 1 ν Γ.. ηνπ Νένπ Φπρηθνύ ηνλ Ινύλην ηνπ Ινύληνο,

2 ΣΙΣΛΟ «Γξηθν- παηρλίδη κε ηα Γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σάμε εθαξκνγήο: Δ Γεκνηηθνύ (κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Γ ηάμε) Γλωζηηθή πεξηνρή ηεο Γεωγξαθίαο: Οξγάλσζε - Πεξηθεξηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ > Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα Θέκαηα: Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Η αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ, πνιηηηζκηθώλ, θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Σα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ζπζηήκαηα ρσξηθήο κειέηεο πνπ νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλα θπζηθά θαη αλζξσπνγελή «ζηνηρεία» αλάκεζα ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο / δεζκνί (αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο), ε θύζε ησλ νπνίσλ δηεπθνιύλεη ηε δηάθξηζή ηνπο από άιιεο γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο. Κξηηήξηα γηα ην ρσξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζην παξειζόλ, απνηέιεζαλ θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο (ηα βνπλά, ηα πνηάκηα ή ε ζάιαζζα), ηα νπνία ιόγσ ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έζεηαλ νδήγεζαλ ηνπο ηόπνπο πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηά, ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ήζε, έζηκα, ελδπκαζία, γιώζζα ληνπηνιαιηά, αξρηηεθηνληθή, θηι.) Οη καζεηέο θαινύληαη κέζα από έλα ζρέδην εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο έλα παηρλίδη, λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρώξαο. Σν ΓΔΠΠ αιιά θαη ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). «Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο καζαίλεη «πώο λα καζαίλεη», ώζηε λα πξνζεγγίδεη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ παξερόκελε γλώζε. Δπί πιένλ καζαίλεη «πώο λα πξάηηεη», ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ζηελ θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε, ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηά» (ΔΕΠΠΣ, 2003). ηε ζπγθεθξηκέλε 1

3 δξαζηεξηόηεηα εθηόο από ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, εκπιέθνληαη ηόζν ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο όζν θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Έηζη, νη καζεηέο/-ηξηεο αζθνύληαη ηαπηόρξνλα θαη ζηε γξαθή ησλ γξίθσλ, σο πξνέθηαζε ηνπ Γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο, θηινηερλνύλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ή αζθνύληαη ζε ζρεδηαζηηθά εξγαιεία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, δεκηνπξγώληαο - ζπλζέηνληαο ην "ράξηε ηνπο". Μέζα από ηελ πηινηηθή δξάζε, νη καζεηέο: Αλαγλσξίδνπλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Δληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Πξνζδηνξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ. Παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ραξηώλ. Οξίδνπλ ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζεκαηηθό ράξηε. πιιέγνπλ ζηνηρεία από πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Αλαπηύζζνπλ γισζζηθέο δεμηόηεηεο, κέζα από ηε δεκηνπξγία γξίθσλ. Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιύνπλ έλα ζέκα ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπλζέηνπλ. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη καζεηέο: Καηαλννύλ ηη είλαη ν δηαδξαζηηθόο ράξηεο θαη δεκηνπξγνύλ κε θξηηήξηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζύλζεζε ελόο ράξηε. Φεθηνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα κε ην νπνίν αζρνινύληαη. Υεηξίδνληαη ην ζαξσηή πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ κία δηθή ηνπο εηθόλα ή θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή. Γεκηνπξγνύλ παξνπζίαζε (power point) ζηνλ Η/Τ κε ελζσκάησζε θαη ζύλζεζε ησλ γξίθσλ γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ρσξηζηά. Δηζάγνπλ ην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ζην ινγηζκηθό θαη ζπλζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. 2

4 ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σάμε: Γ θαη Δ Γεκνηηθνύ Υξόλνο πινπνίεζεο: 6-8 δηδαθηηθέο ώξεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από όια ηα καζήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρέδην εξγαζίαο, αθνύ ε πξνζέγγηζε είλαη δηαζεκαηηθή. (Ο ρξόλνο είλαη ελδεηθηηθόο. Μπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν ρξόλν γηα ζρέδηα εξγαζίαο.) Υώξνο πινπνίεζεο: Η ζρνιηθή ηάμε, κε ζξαλία δηαξζξσκέλα ζε νκάδεο θαη πξνβιεπόκελν ρώξν γηα ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ πξνβνιέα θαη ην ζαξσηή. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηωλ καζεηώλ: Οη καζεηέο ζε ηερλνινγηθό επίπεδν ζα πξέπεη λα είλαη απιά εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πνληίθη θαζώο θαη κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζήθεπζε. ε επίπεδν γλσζηηθό, επεηδή ε παξνύζα εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο εκπέδσζε θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνπλ ό,ηη πξνβιέπεη ην ΑΠ ζρεηηθά κε απηή ηελ ελόηεηα. Απαηηνύκελα βνεζεηηθά πιηθά θαη εξγαιεία: Φύιια εξγαζίαο θαη νδεγίεο, ιεπθά θύιια, καξθαδόξνη, εγθπθινπαίδεηεο ηαμηδησηηθνί νδεγνί πεξηνδηθά, ππνινγηζηήο κε εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», πξνβνιέαο, ζαξσηήο. Οξγάλωζε ηεο ηάμεο: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηόζεο νκάδεο όζα είλαη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. πλήζσο ζε κία ηάμε είθνζη καζεηώλ απηό ζεκαίλεη νκάδεο ησλ 2 3 αηόκσλ πνπ ελαιιάζζνπλ πεξηνδηθά ηνπο αθόινπζνπο ξόινπο: Δξγαζία νκάδσλ ζηνλ ππνινγηζηή γηα ςεθηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έληαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε. Δξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εηθαζηηθή απόδνζε ησλ γξίθσλ πνπ αθνξνύλ ην θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Δξγαζία νκάδσλ ζην ζαξσηή, κε ζάξσζε ησλ εηθόλσλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε αλάινγν θάθειν. (Σε απηό ην ζεκείν ε ύπαξμε δεύηεξνπ ππνινγηζηή ζα ήηαλ βνεζεηηθή ρσξίο λα είλαη αλαγθαία). Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηελ όιε δηαδηθαζία, ελεκεξώλεη ηηο νκάδεο γηα ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε θάζεο δίλνληαο θάζε θνξά ηα θαηάιιεια θύιια εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, ζπδεηά κε ηηο νκάδεο ώζηε λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ, ελζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 3

5 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ Βήκα 1: Οξηζκόο ζέκαηνο- Οξγάλωζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ώξεο) Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην project πνπ πξόθεηηαη λα εθπνλήζνπλ. Γηα λα είλαη ε όιε δηαδηθαζία παηγληώδεο, ηνπο παξνπζηάδεη έλα ζελάξην. Έρεη απνδεηρζεί όηη ζηνπο καζεηέο αξέζεη λα ππνδύνληαη ξόινπο θαη λα κεηαηξέπνπλ ζε παηρλίδη ηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Δξγάδνληαη πην πξόζπκα θαη κε κεγαιύηεξε ππεπζπλόηεηα. ύκθσλα, ινηπόλ, κε ην ζελάξην, νη καζεηέο πξόθεηηαη λα ππνδπζνύλ ηνπο ραξηνγξάθνπο θαη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή έλα γξηθν-παηρλίδη. Πξηλ, όκσο, πεξάζνπλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη εθπόλεζεο ηνπ παηρληδηνύ, θαιό ζα ήηαλ λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο λα γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γελ είλαη αλάγθε λα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο δειαδή, από ην εξγαιείν ζρεδηαζκνύ α) ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηγξάκκαηνο (πνιύγσλν) ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ (ςεθηνπνίεζε), θαη β) ηελ εηζαγσγή ζεκείνπ θαη πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο γξίθσλ είλαη εληαγκέλε ζην γισζζηθό κάζεκα. Οη καζεηέο αθνύ θαηαιάβνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξίθνπ, εμνηθεηώλνληαη κε ηε γξαθή δηαθνξεηηθώλ γξίθσλ. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη νξγαλώλνπλ εζσηεξηθά ηνλ ηξόπν ηεο δνπιεηάο ηνπο (θύιιν εξγαζίαο 2). Οη νκάδεο ζπκθσλνύλ γηα ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα αλαιάβεη ε θαζεκία θαη επηιέγνπλ ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπο. πκθσλνύλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ γύξσ από ηα νπνία ζα θηλεζνύλ νη γξίθνη (θύιιν εξγαζίαο 3). Βήκα 2: πιινγή πιεξνθνξηώλ Δθπόλεζε ηωλ γξίθωλ Γεκηνπξγία ηνπ ζεκαηηθνύ ράξηε ηωλ γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ (Γηάξθεηα 4 δηδαθηηθέο ώξεο) Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γσληέο. ε θάζε γσληά νη καζεηέο θάλνπλ θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή εξγαζία. Οη νκάδεο εξγάδνληαη θπθιηθά. ηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή κία νκάδα θάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 4. Όηαλ ε νκάδα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηεο, απνζεθεύεη ηελ «νκάδα αληηθεηκέλσλ» πνπ δεκηνύξγεζε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. Όιεο νη νκάδεο πεξλνύλ εθ πεξηηξνπήο από ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν ην πξόγξακκα «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», δεκηνπξγώληαο ηηο αλάινγεο «νκάδεο αληηθεηκέλσλ», ε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ δίλεη ην ζεκαηηθό ράξηε ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. Οη ππόινηπεο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην θνκκάηη ησλ γξίθσλ. Αλαδεηνύλ ζηε βηβιηνγξαθία ηε ζεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα ηνπο δώζεη ηδέεο γηα έμππλνπο γξίθνπο, 4

6 γξάθνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο, ηνπο ζπδεηνύλ, ηνπο δηνξζώλνπλ θαη ηειηθά ηνπο απνδίδνπλ εηθαζηηθά ζε θύιιν Α4. Ο εθπαηδεπηηθόο πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία όπνπ ηνπ δεηεζεί ή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο όπνπ βιέπεη όηη ε εξγαζία ησλ καζεηώλ απνκαθξύλεηαη από ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Κάζε νκάδα πνπ νινθιεξώλεη ηνπο γξίθνπο ηεο, ζαξώλεη ηελ εξγαζία ηεο θαη απνζεθεύεη ηηο εηθόλεο ηεο ζηνλ ππνινγηζηή. Βήκα 3: ύλζεζε ηωλ εξγαζηώλ, δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη εληάζζνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ζην ράξηε. Σνπο γξίθνπο κπνξνύλ λα ηνπο εηζάγνπλ σο κεκνλσκέλεο εηθόλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ή κπνξνύλ λα ηνπο ζπγθεληξώζνπλ όινπο καδί ζε έλα αξρείν power point. ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε αξρείν power point γηαηί απηό εμππεξεηνύζε θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Φπζηθά, δελ απαηηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ παξνπζίαζε (δελ ήηαλ απηόο ν ζηόρνο). Σν αξρείν δόζεθε έηνηκν ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη εηζήγαγαλ ζε απηό ηηο εηθόλεο. ηε ζπλέρεηα εηζήγαγαλ ην αξρείν παξνπζίαζεο ζην δηαδξαζηηθό ράξηε. Βήκα 4: Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε. Παίδνπλ ην Γξηθν-Παηρλίδη ησλ Γεσγξαθηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. ην ηέινο αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία ηνπο (ζπλεξγαζία θαη ηειηθό απνηέιεζκα) αιιά θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, J. Carriere, J. Sann, J. (2000). An Atlas designed for children The electronic approach and reality. Conference on Teaching Maps for Children: theories, experiences and perspectives beginning the 3rd Millenium, Budapest Shepherd, I. D. H., (1985). Teaching geography with a Computer: Possibilities and problems, Journal. Geography in Higher Education, 9. Γαιάλε, Λ. Καηζαξόο, Γ. Καηζίθεο, Α. Σζνπλάθνο, Θ. (2006). Γλσξίδσ ηελ Διιάδα., ΟΔΓΒ, ζ.103, Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ΦΔΚ. 304/

7 Φύιιν εξγαζίαο 1: Δηζαγωγή Γξηθν- Παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο κέζα από ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε Είμαζηε ταρηογράθοι. Σσνεργαζόμαζηε με μια εηαιρία παιτνιδιών η οποία θέλει να καηαζκεσάζει ένα παιτνίδι ζηον Η/Υ με γρίθοσς για ηα γεφγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας, ποσ θα απεσθύνεηαι ζε μαθηηές ηης ηλικίας ζας. Ας ζσνεδριάζοσμε, λοιπόν, προκειμένοσ να ζτεδιάζοσμε και να οργανώζοσμε ηον ηρόπο ποσ θα δοσλέυοσμε. Α. πδήηεζε Ο ππεύζπλνο ηεο παξαγσγήο, καο κηιάεη γηα ην παηρλίδη: Σν project ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν επίπεδα/θάζεηο: Α θάζε: Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ ράξηε κε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Ο ράξηεο απηόο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε ζα παξνπζηάδεη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (ρξσκαηηθή πιεξνθνξία) θαη ηνπο λνκνύο από ηνπο νπνίνπο απνηεινύληαη Β θάζε: Δηζαγσγή ζηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, παηρληδηνύ πέληε εξσηήζεσλ. Σξόπνο εξγαζίαο: Θα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δύν/ ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα ζα δνπιέςεη απηόλνκα ζηα αθόινπζα επίπεδα: Φεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί, πιινγή ζηνηρείσλ από ην δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ. Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε ηηο εξσηήζεηο καληέκαηα πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην παηρλίδη Δηζαγσγή ησλ επηκέξνπο παξνπζηάζεσλ ζην ινγηζκηθό ζύλζεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε 6

8 Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί: Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δξάζε απηή είλαη έλα ινγηζκηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ από καζεηέο θαη έρεη ηίηιν: «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν» - Γεσγξαθία Δ θαη η Γεκνηηθνύ, Talent A.E. Πιεξνθνξηθή, 2006 Κξαηάκε ζεκεηώζεηο θαη νξγαλώλνπκε ηελ εξγαζία καο: Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ππάξρεη ήδε ζηε δηάζεζή καο. (Παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ - Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηό): Πεξηερόκελν ηνπ παηρληδηνύ: Ση είλαη νη γξίθνη. ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ: Οξγάλσζε ηεο ηάμεο καο ζε επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (επηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ): 7

9 Φύιιν εξγαζίαο 2 Δπηινγή ζέκαηνο ηνπ ράξηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έρεη ζέκα: «Γριθο-Παιχμίδια με ηα Γεωγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας» Αξρηθά ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: Ση ράξηε ζα δεκηνπξγήζνπκε; Γηα πνην ζθνπό ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ράξηε απηό; Πνηεο αλάγθεο ζα εμππεξεηεί; Πνηεο πιεξνθνξίεο- δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ν ράξηεο; Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ηα ρξεηαζηνύκε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε! 8

10 Φύιιν εξγαζίαο 3: Δπηινγή πεξηερνκέλνπ Φύιιν θαηαγξαθήο ειίδα Παξαηήξεζεο γηα δεκηνπξγία ηνπ γξηθν-παηρληδηνύ Σίηινο Ννκνί από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ρεηηθή ζέζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ζην ράξηε ηνηρεία γεωγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Γεκηνπξγία εξωηήζεωλ / γξίθωλ (Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη, εηθόλεο, ερεηηθνί γξίθνη- ζέκαηα, θξππηόιεμα, γισζζνδέηεο θηι. Φπζηθό Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Πεξηβάιινλ Ιζηνξία Κάπνην πνιύ ςειό βνπλό Έλα ζεκαληηθό πνηάκη Γηα κηα πεξηνρή πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία (αηζζεηηθό δάζνο, πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή πνπ θσιηάδνπλ ζπάληα είδε πνπιηώλ, πεξηνρή πνπ έρεη ηδηαίηεξε βιάζηεζε) Μηα ιίκλε Ηθαίζηεηα, ζεξκέο πεγέο Μύζνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο (εμέγεξζε, πνιεκηθό γεγνλόο, ππνγξαθή αλεμαξηεζίαο θηι.) Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό πξόζσπν θαη ην ξόιν ηνπ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο... Οηθνλνκία Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Κάπνην ζεκαληηθό πξντόλ πνπ παξάγεη ε πεξηνρή (π.ρ. θξαζί, ιάδη, δάραξε, θηι.) 9

11 Πνιηηηζκόο Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. εθηξνθή αγειάδσλ, θαιιηέξγεηα ινπινπδηώλ, βηνκεραλία θηι.) Φπζηθνύο πόξνπο Σνπξηζκόο (θαινθαηξηλόο, ρεηκεξηλόο, ελαιιαθηηθόο, θ.ά.) Καιό ζα ήηαλ λα ζπλδέζεηο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Διεύζεξν ζέκα Βηβιηνγξαθία Κάπνηνλ ζεκαληηθό ζπγγξαθέα, ινγνηέρλε, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα, επηζηήκνλα, θηι. Έλαλ κύζν ή παξακύζη Σξαγνύδηα, ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ Κάπνην ζεκαληηθό θηίξην ή κλεκείν Παξαδνζηαθό θαγεηό Γεγνλόο ζύγρξνλν (π.ρ. θεζηηβάι, αγώλεο θηι.) Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Όπνην ζέκα βξίζθεηο εζύ ελδηαθέξνλ. Π.ρ. αγώλεο, πνδόζθαηξν, κνπζηθό ζέκα, ζπληαγή θαγεηώλ, εθδξνκέο θηι. Γηα λα θάλνπκε κηα εξγαζία ρξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία από εγθπθινπαίδεηεο, ην δηαδίθηπν, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θηι. ώζηε θαη θάπνηνο άιινο πνπ ζα ζέιεη λα θάλεη ηελ ίδηα εξγαζία λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηά. Δζείο από πνύ βξήθαηε ηα ζηνηρεία ζαο; Παξάδεηγκα: Δγθπθινπαίδεηα., ζει.. Γηα λα γίλεη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεηε θαη λα θέξεηε βηβιία ζρεηηθά κε ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα κειεηήζεηε. Γηα λα βνεζεζείηε κε ηνπο γξίθνπο ζπκβνπιεπζείηε ηηο ζειίδεο 103, ηνπ ζρνιηθνύ ζαο βηβιίνπ «Γλσξίδσ ηελ Ειιάδα» (Γαιάλε, Λ. θ.ά., ΟΕΔΒ, 2006) 10

12 Φύιιν εξγαζίαο 4: Βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε Βήκα 1: Δπηινγή ηνπ θελνύ ράξηε πάλω ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο Από ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ ράξηε ηεο επηινγήο ζαο κέζα από ηα ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλεηε zoom in ώζηε λα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε πεξηνρή (ήπεηξνο, γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θηι.). Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ράξηε θαη ε θιίκαθα πνπ ζα έρεη ν ράξηεο. 11

13 Βήκα 2: ρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε ηνπ ράξηε. Φεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη από ην ππόκλεκα (1) λα εκθαλίζνπκε ηα ζύλνξα ησλ λνκώλ (2). 2 1 Γηα λα ζρεδηάζνπκε ηα γεωγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγσλα: Από «ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» ζην ΤΠΟΜΝΗΜΑ κε δεμί θιηθ θαη επηινγή λέαο νκάδαο, δεκηνπξγνύκε κηα θαηλνύξηα νκάδα αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία ηελ νλνκάδνπκε π.ρ. Θξάθε. 12

14 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγωλα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 3). ηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν ζρεδίαζεο πνιπγώλσλ (εηθνλίδην 4) θαη ην ρξώκα πνπ ζα έρεη ην πνιύγσλν (εηθνλίδην 5). Αθνύ πξνζδηνξίζνπκε ην ρξώκα, επηιέγνπκε ΟΚ (6). Σώξα κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πνιύγσλα. Γνπιεύνπκε αθξηβώο όπσο κε ην κνιύβη, αθνινπζώληαο ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε θξάηνπο. Αλ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ην ράξηε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ην ρεξάθη. Δπηιέγνληαο θαη πάιη ην ζεκαηάθη γπξλάκε ζην εξγαιείν ζρεδίαζεο. 13

15 Φύιιν εξγαζίαο 5 Βήκα 3: Δηζαγωγή νλνκάηωλ ή ζπκβόιωλ ζην ράξηε: ε θάζε ράξηε κπνξείηε λα εηζάγεηε ζύκβνια πνπ δεκηνπξγήζαηε κόλνη ζαο, ή ππάξρνπλ έηνηκα ζην ινγηζκηθό Δπηιέγoπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 1). Αθνπκπώληαο πάλσ ζην πνιύγσλν (εηθνλίδην 2) κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε πιεξνθνξία (εηθνλίδην 3). Γηα λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξία, θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αλνίγεη έλα πιαίζην (εηθνλίδην 4). ην πξώην πεδίν γξάθνπκε ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη πάλσ ζην ράξηε (εηθνλίδην 5). Πηέδνληαο ην ζπλδεηήξα νδεγνύκαζηε ζην αξρείν (εηθνλίδην 6) από ην νπνίν επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα επηζπλάςνπκε (εηθόλα, θείκελν, παξνπζίαζε θηι.). Γηα λα ην εηζάγνπκε, παηάκε «εληάμεη». 14

16 Βήκα 3: Απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε: Πξνζνρή!!!! Μελ μερλάηε λα απνζεθεύζεηε ηελ εξγαζία ζαο Από ην ππόκλεκα θαη ηα «Ο ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε «Δμαγσγή ζε αξρείν» ην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν καο (εηθνλίδην 2) θαη παηάκε save (εηθνλίδην 3) Η εξγαζία καο έρεη απνζεθεπηεί. 15

17 Φύλλο Εργαζίας 6 Αο παξνπζηάζνπκε ηελ εξγαζία καο!!!!! Βήκα 1: Δηζαγωγή ηωλ αξρείωλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ ηάμε ηελ νζόλε πνπ αλνίγεη κπξνζηά ζαο, επηιέγεηε από ηα πεξηερόκελα ηνλ Υάξηε ηεο Διιάδαο. ην ράξηε επηιέγεηε: Τπόκλεκα (1) ην θάησ κέξνο ηνπ ππνκλήκαηνο βιέπεηε ηηο ιέμεηο «ηα αληηθείκελά κνπ» (2) Κάλεηε δεμί θιηθ θαη επηιέγεηε «εηζαγσγή νκάδαο αληηθεηκέλσλ» (3)

18 Δπηιέγεηε ζην πάλσ πιαίζην ην θάθειν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη (4) Από ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ επηιέγεηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε (5) θαη παηάηε open (6) ην ράξηε εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ έρεηε επηιέμεη!!!! 17

19 Βήκα 2: Σν Γξηθν-παηρλίδη αξρίδεη Δπηιέγνπκε ην βέινο θαη ην i (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηε νπνία ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο (εηθνλίδην 2) Οη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε πιαίζην αξηζηεξά (εηθνλίδην 3) Με δηπιό θιηθ ζην ζπλεκκέλν (εηθνλίδην 3) εκθαλίδεηαη ην αξρείν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη Καιή δηαζθέδαζε!!!! 18

20 ΔΙΚΟΝΔ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Μνληέιν εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Έλαο ππνινγηζηήο, εξγαζία ζε νκάδεο, νη καζεηέο δνπιεύνπλ εθ πεξηηξνπήο ζηνλ ππνινγηζηή. 19

21 Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΡΙΦΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή

Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή Θεκαηηθή Πξνζέγγηζε από ηε Σδήθνπ Βαζηιηθή 1 Δηαβάδω «Η θσρά Δεκοθραηία», Κωλ/λα Αρκεληάθοσ, εθδ. Κέδρος. Μεηά ηε ζσδήηεζε προτωρώ κε ηε βοήζεηά ηωλ παηδηώλ ζηε δεκηοσργία ηοσ πιάλοσ εργαζίας. Τη δείρλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι

Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ. Εργαζόµαστε όλοι Φύλλο εργασίας : 9 Όνοµα οµάδας: Μέλη:... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Εργαζόµαστε όλοι Επάγγελµα: η κύρια και συνεχής εργασία που κάνει κάποιος για να εξοικονοµήσει τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του. Ο εργαζόµενος, µε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα