Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πηινηηθή Δθαξκνγή. Λία Γαιάλε. Γαζθάια, Γεωγξάθνο. «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.»"

Transcript

1 Πηινηηθή Δθαξκνγή Λία Γαιάλε Γαζθάια, Γεωγξάθνο «Γξηθν-παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» Γεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθό Φύιια εξγαζίαο ρεδηάζηεθε θαη εθαξκόζηεθε ωο θαηλνηόκνο δξάζε ζην 1 ν Γ.. ηνπ Νένπ Φπρηθνύ ηνλ Ινύλην ηνπ Ινύληνο,

2 ΣΙΣΛΟ «Γξηθν- παηρλίδη κε ηα Γεσγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.» ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΝΑΡΙΟΤ Σάμε εθαξκνγήο: Δ Γεκνηηθνύ (κπνξεί όκσο λα εθαξκνζηεί θαη ζηελ Γ ηάμε) Γλωζηηθή πεξηνρή ηεο Γεωγξαθίαο: Οξγάλσζε - Πεξηθεξηνπνίεζε ηνπ ρώξνπ > Γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα Θέκαηα: Η έλλνηα ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Η αλάδεημε ησλ γεσγξαθηθώλ, πνιηηηζκηθώλ, θνηλσληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Σα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα αληηπξνζσπεύνπλ ζπζηήκαηα ρσξηθήο κειέηεο πνπ νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη απνηεινύληαη από ζπγθεθξηκέλα θπζηθά θαη αλζξσπνγελή «ζηνηρεία» αλάκεζα ζηα νπνία αλαπηύζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εζσηεξηθέο ζρέζεηο / δεζκνί (αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο), ε θύζε ησλ νπνίσλ δηεπθνιύλεη ηε δηάθξηζή ηνπο από άιιεο γεηηνληθέο πεξηθέξεηεο. Κξηηήξηα γηα ην ρσξηζκό ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ζην παξειζόλ, απνηέιεζαλ θπξίσο ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Διιάδαο (ηα βνπλά, ηα πνηάκηα ή ε ζάιαζζα), ηα νπνία ιόγσ ησλ θπζηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ έζεηαλ νδήγεζαλ ηνπο ηόπνπο πνπ πεξηέρνληαλ ζε απηά, ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ ραξαθηεξηζηηθώλ (νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ήζε, έζηκα, ελδπκαζία, γιώζζα ληνπηνιαιηά, αξρηηεθηνληθή, θηι.) Οη καζεηέο θαινύληαη κέζα από έλα ζρέδην εξγαζίαο, δεκηνπξγώληαο έλα παηρλίδη, λα αλαδείμνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο ρώξαο. Σν ΓΔΠΠ αιιά θαη ην ΑΠ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηώλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο ζρεδίσλ εξγαζίαο (project). «Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία, ν καζεηήο καζαίλεη «πώο λα καζαίλεη», ώζηε λα πξνζεγγίδεη ελεξγεηηθά θαη δεκηνπξγηθά ηελ παξερόκελε γλώζε. Δπί πιένλ καζαίλεη «πώο λα πξάηηεη», ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκόδεη ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή, ζηελ θνηλσληθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ελαζρόιεζε, ηηο γλώζεηο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ απνθηά» (ΔΕΠΠΣ, 2003). ηε ζπγθεθξηκέλε 1

3 δξαζηεξηόηεηα εθηόο από ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο, εκπιέθνληαη ηόζν ην κάζεκα ηεο Γιώζζαο όζν θαη ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Έηζη, νη καζεηέο/-ηξηεο αζθνύληαη ηαπηόρξνλα θαη ζηε γξαθή ησλ γξίθσλ, σο πξνέθηαζε ηνπ Γισζζηθνύ καζήκαηνο θαη ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο, θηινηερλνύλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ή αζθνύληαη ζε ζρεδηαζηηθά εξγαιεία κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή ζην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο, δεκηνπξγώληαο - ζπλζέηνληαο ην "ράξηε ηνπο". Μέζα από ηελ πηινηηθή δξάζε, νη καζεηέο: Αλαγλσξίδνπλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Δληνπίδνπλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Πξνζδηνξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ. Παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα κε ηξόπνπο ηεο επηινγήο ηνπο. Αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθώλ ραξηώλ. Οξίδνπλ ηα βήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνύλ, ώζηε λα δεκηνπξγνύλ έλα ζεκαηηθό ράξηε. πιιέγνπλ ζηνηρεία από πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο πνπ έρνπλ επηιέμεη. Αλαπηύζζνπλ γισζζηθέο δεμηόηεηεο, κέζα από ηε δεκηνπξγία γξίθσλ. Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαιύνπλ έλα ζέκα ζε επηκέξνπο ζέκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην ζπλζέηνπλ. Δηδηθόηεξα, σο πξνο ηηο λέεο ηερλνινγίεο νη καζεηέο: Καηαλννύλ ηη είλαη ν δηαδξαζηηθόο ράξηεο θαη δεκηνπξγνύλ κε θξηηήξηα πνπ νη ίδηνη ζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. Αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπ ππνινγηζηή ζηε ζύλζεζε ελόο ράξηε. Φεθηνπνηνύλ ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα κε ην νπνίν αζρνινύληαη. Υεηξίδνληαη ην ζαξσηή πξνθεηκέλνπ λα εηζάγνπλ κία δηθή ηνπο εηθόλα ή θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή. Γεκηνπξγνύλ παξνπζίαζε (power point) ζηνλ Η/Τ κε ελζσκάησζε θαη ζύλζεζε ησλ γξίθσλ γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα ρσξηζηά. Δηζάγνπλ ην αξρείν παξνπζίαζεο πνπ δεκηνύξγεζαλ ζην ινγηζκηθό θαη ζπλζέηνπλ έλαλ δηαδξαζηηθό ράξηε. 2

4 ΠΛΑΙΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σάμε: Γ θαη Δ Γεκνηηθνύ Υξόλνο πινπνίεζεο: 6-8 δηδαθηηθέο ώξεο νη νπνίεο κπνξεί λα πξνέξρνληαη από όια ηα καζήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρέδην εξγαζίαο, αθνύ ε πξνζέγγηζε είλαη δηαζεκαηηθή. (Ο ρξόλνο είλαη ελδεηθηηθόο. Μπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο αιιά θαη ην ζπλνιηθό δηαζέζηκν ρξόλν γηα ζρέδηα εξγαζίαο.) Υώξνο πινπνίεζεο: Η ζρνιηθή ηάμε, κε ζξαλία δηαξζξσκέλα ζε νκάδεο θαη πξνβιεπόκελν ρώξν γηα ηνλ ππνινγηζηή, ηνλ πξνβνιέα θαη ην ζαξσηή. Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο ηωλ καζεηώλ: Οη καζεηέο ζε ηερλνινγηθό επίπεδν ζα πξέπεη λα είλαη απιά εμνηθεησκέλνη κε ηνλ ππνινγηζηή θαη ην πνληίθη θαζώο θαη κε ηελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ θαη ηελ απνζήθεπζε. ε επίπεδν γλσζηηθό, επεηδή ε παξνύζα εθαξκνγή ιεηηνπξγεί σο εκπέδσζε θαιό ζα ήηαλ λα γλσξίδνπλ ό,ηη πξνβιέπεη ην ΑΠ ζρεηηθά κε απηή ηελ ελόηεηα. Απαηηνύκελα βνεζεηηθά πιηθά θαη εξγαιεία: Φύιια εξγαζίαο θαη νδεγίεο, ιεπθά θύιια, καξθαδόξνη, εγθπθινπαίδεηεο ηαμηδησηηθνί νδεγνί πεξηνδηθά, ππνινγηζηήο κε εγθαηεζηεκέλε ηελ εθαξκνγή «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», πξνβνιέαο, ζαξσηήο. Οξγάλωζε ηεο ηάμεο: Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε ηόζεο νκάδεο όζα είλαη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο. πλήζσο ζε κία ηάμε είθνζη καζεηώλ απηό ζεκαίλεη νκάδεο ησλ 2 3 αηόκσλ πνπ ελαιιάζζνπλ πεξηνδηθά ηνπο αθόινπζνπο ξόινπο: Δξγαζία νκάδσλ ζηνλ ππνινγηζηή γηα ςεθηνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα έληαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε. Δξγαζία ζε νκάδεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εηθαζηηθή απόδνζε ησλ γξίθσλ πνπ αθνξνύλ ην θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα. Δξγαζία νκάδσλ ζην ζαξσηή, κε ζάξσζε ησλ εηθόλσλ θαη απνζήθεπζή ηνπο ζε αλάινγν θάθειν. (Σε απηό ην ζεκείν ε ύπαξμε δεύηεξνπ ππνινγηζηή ζα ήηαλ βνεζεηηθή ρσξίο λα είλαη αλαγθαία). Ο εθπαηδεπηηθόο παξαθνινπζεί ηελ όιε δηαδηθαζία, ελεκεξώλεη ηηο νκάδεο γηα ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε θάζεο δίλνληαο θάζε θνξά ηα θαηάιιεια θύιια εξγαζίαο ζηνπο καζεηέο, ζπδεηά κε ηηο νκάδεο ώζηε λα δνζνύλ ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύπηνπλ, ελζαξξύλεη θαη εληζρύεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. 3

5 ΠΟΡΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΥΔΙΡΙΜΟ Βήκα 1: Οξηζκόο ζέκαηνο- Οξγάλωζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 2 δηδαθηηθέο ώξεο) Ο εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεη ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ην project πνπ πξόθεηηαη λα εθπνλήζνπλ. Γηα λα είλαη ε όιε δηαδηθαζία παηγληώδεο, ηνπο παξνπζηάδεη έλα ζελάξην. Έρεη απνδεηρζεί όηη ζηνπο καζεηέο αξέζεη λα ππνδύνληαη ξόινπο θαη λα κεηαηξέπνπλ ζε παηρλίδη ηελ όιε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. Δξγάδνληαη πην πξόζπκα θαη κε κεγαιύηεξε ππεπζπλόηεηα. ύκθσλα, ινηπόλ, κε ην ζελάξην, νη καζεηέο πξόθεηηαη λα ππνδπζνύλ ηνπο ραξηνγξάθνπο θαη ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάζνπλ ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή έλα γξηθν-παηρλίδη. Πξηλ, όκσο, πεξάζνπλ ζηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο θαη εθπόλεζεο ηνπ παηρληδηνύ, θαιό ζα ήηαλ λα ηνπο δνζεί ν ρξόλνο λα γλσξίζνπλ ην ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ. Γελ είλαη αλάγθε λα γίλεη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο ζα πξέπεη λα παξνπζηάζεη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο δειαδή, από ην εξγαιείν ζρεδηαζκνύ α) ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηγξάκκαηνο (πνιύγσλν) ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ (ςεθηνπνίεζε), θαη β) ηελ εηζαγσγή ζεκείνπ θαη πιεξνθνξίαο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ ηξόπν απνζήθεπζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Η κεζνδνινγία δεκηνπξγίαο γξίθσλ είλαη εληαγκέλε ζην γισζζηθό κάζεκα. Οη καζεηέο αθνύ θαηαιάβνπλ ηελ έλλνηα ηνπ γξίθνπ, εμνηθεηώλνληαη κε ηε γξαθή δηαθνξεηηθώλ γξίθσλ. Οη καζεηέο δηαβάδνπλ θαη ζπκπιεξώλνπλ ην θύιιν εξγαζίαο 1. Υσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη νξγαλώλνπλ εζσηεξηθά ηνλ ηξόπν ηεο δνπιεηάο ηνπο (θύιιν εξγαζίαο 2). Οη νκάδεο ζπκθσλνύλ γηα ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα αλαιάβεη ε θαζεκία θαη επηιέγνπλ ηνλ ηξόπν ζπλεξγαζίαο ηνπο. πκθσλνύλ λα αλαδεηήζνπλ θαη λα θέξνπλ ζηελ ηάμε ηελ απαξαίηεηε βηβιηνγξαθία πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ γύξσ από ηα νπνία ζα θηλεζνύλ νη γξίθνη (θύιιν εξγαζίαο 3). Βήκα 2: πιινγή πιεξνθνξηώλ Δθπόλεζε ηωλ γξίθωλ Γεκηνπξγία ηνπ ζεκαηηθνύ ράξηε ηωλ γεωγξαθηθώλ δηακεξηζκάηωλ (Γηάξθεηα 4 δηδαθηηθέο ώξεο) Η ηάμε ρσξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο γσληέο. ε θάζε γσληά νη καζεηέο θάλνπλ θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή εξγαζία. Οη νκάδεο εξγάδνληαη θπθιηθά. ηε γσληά ηνπ ππνινγηζηή κία νκάδα θάλεη ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 4. Όηαλ ε νκάδα ηειεηώζεη ηελ εξγαζία ηεο, απνζεθεύεη ηελ «νκάδα αληηθεηκέλσλ» πνπ δεκηνύξγεζε ζηνλ θαηάιιειν θάθειν. Όιεο νη νκάδεο πεξλνύλ εθ πεξηηξνπήο από ηνλ ππνινγηζηή ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλν ην πξόγξακκα «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ θόζκν», δεκηνπξγώληαο ηηο αλάινγεο «νκάδεο αληηθεηκέλσλ», ε ζύλζεζε ησλ νπνίσλ δίλεη ην ζεκαηηθό ράξηε ησλ γεσγξαθηθώλ δηακεξηζκάησλ ηεο Διιάδαο. Οη ππόινηπεο νκάδεο επεμεξγάδνληαη ην θνκκάηη ησλ γξίθσλ. Αλαδεηνύλ ζηε βηβιηνγξαθία ηε ζεκαηνινγία πνπ κπνξεί λα ηνπο δώζεη ηδέεο γηα έμππλνπο γξίθνπο, 4

6 γξάθνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο, ηνπο ζπδεηνύλ, ηνπο δηνξζώλνπλ θαη ηειηθά ηνπο απνδίδνπλ εηθαζηηθά ζε θύιιν Α4. Ο εθπαηδεπηηθόο πεξηθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία όπνπ ηνπ δεηεζεί ή πξνηείλεη ηξνπνπνηήζεηο όπνπ βιέπεη όηη ε εξγαζία ησλ καζεηώλ απνκαθξύλεηαη από ηνπο ζηόρνπο πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. Κάζε νκάδα πνπ νινθιεξώλεη ηνπο γξίθνπο ηεο, ζαξώλεη ηελ εξγαζία ηεο θαη απνζεθεύεη ηηο εηθόλεο ηεο ζηνλ ππνινγηζηή. Βήκα 3: ύλζεζε ηωλ εξγαζηώλ, δεκηνπξγία ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη εληάζζνπλ ηνπο γξίθνπο ηνπο ζην ράξηε. Σνπο γξίθνπο κπνξνύλ λα ηνπο εηζάγνπλ σο κεκνλσκέλεο εηθόλεο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ή κπνξνύλ λα ηνπο ζπγθεληξώζνπλ όινπο καδί ζε έλα αξρείν power point. ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζακε αξρείν power point γηαηί απηό εμππεξεηνύζε θαιύηεξα ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Φπζηθά, δελ απαηηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ παξνπζίαζε (δελ ήηαλ απηόο ν ζηόρνο). Σν αξρείν δόζεθε έηνηκν ζηνπο καζεηέο θαη εθείλνη εηζήγαγαλ ζε απηό ηηο εηθόλεο. ηε ζπλέρεηα εηζήγαγαλ ην αξρείν παξνπζίαζεο ζην δηαδξαζηηθό ράξηε. Βήκα 4: Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο (Γηάξθεηα 1 δηδαθηηθή ώξα) Οη καζεηέο αθνινπζνύλ ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη ζην θύιιν εξγαζίαο 5 θαη παξνπζηάδνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζηελ ηάμε. Παίδνπλ ην Γξηθν-Παηρλίδη ησλ Γεσγξαθηθώλ Γηακεξηζκάησλ θαη πξνζπαζνύλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο. ην ηέινο αμηνινγνύλ ηελ εξγαζία ηνπο (ζπλεξγαζία θαη ηειηθό απνηέιεζκα) αιιά θαη ην ινγηζκηθό πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, J. Carriere, J. Sann, J. (2000). An Atlas designed for children The electronic approach and reality. Conference on Teaching Maps for Children: theories, experiences and perspectives beginning the 3rd Millenium, Budapest Shepherd, I. D. H., (1985). Teaching geography with a Computer: Possibilities and problems, Journal. Geography in Higher Education, 9. Γαιάλε, Λ. Καηζαξόο, Γ. Καηζίθεο, Α. Σζνπλάθνο, Θ. (2006). Γλσξίδσ ηελ Διιάδα., ΟΔΓΒ, ζ.103, Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ, ΦΔΚ. 304/

7 Φύιιν εξγαζίαο 1: Δηζαγωγή Γξηθν- Παηρλίδη κε ηα Γεωγξαθηθά Γηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο κέζα από ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθνύ ράξηε Είμαζηε ταρηογράθοι. Σσνεργαζόμαζηε με μια εηαιρία παιτνιδιών η οποία θέλει να καηαζκεσάζει ένα παιτνίδι ζηον Η/Υ με γρίθοσς για ηα γεφγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας, ποσ θα απεσθύνεηαι ζε μαθηηές ηης ηλικίας ζας. Ας ζσνεδριάζοσμε, λοιπόν, προκειμένοσ να ζτεδιάζοσμε και να οργανώζοσμε ηον ηρόπο ποσ θα δοσλέυοσμε. Α. πδήηεζε Ο ππεύζπλνο ηεο παξαγσγήο, καο κηιάεη γηα ην παηρλίδη: Σν project ζην νπνίν ζπκκεηέρεηε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δύν επίπεδα/θάζεηο: Α θάζε: Γεκηνπξγία ζεκαηηθνύ ράξηε κε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο. Ο ράξηεο απηόο πνπ ζα θαηαζθεπάζεηε ζα παξνπζηάδεη ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο ρώξαο (ρξσκαηηθή πιεξνθνξία) θαη ηνπο λνκνύο από ηνπο νπνίνπο απνηεινύληαη Β θάζε: Δηζαγσγή ζηνλ ράξηε πνπ θαηαζθεπάζαηε γηα θάζε γεσγξαθηθό δηακέξηζκα, παηρληδηνύ πέληε εξσηήζεσλ. Σξόπνο εξγαζίαο: Θα ρσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ δύν/ ηξηώλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα ζα δνπιέςεη απηόλνκα ζηα αθόινπζα επίπεδα: Φεθηνπνίεζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί, πιινγή ζηνηρείσλ από ην δηαδίθηπν ή άιιεο πεγέο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εξσηήζεσλ. Γεκηνπξγία παξνπζηάζεσλ κε ηηο εξσηήζεηο καληέκαηα πνπ ζα πεξηέρνληαη ζην παηρλίδη Δηζαγσγή ησλ επηκέξνπο παξνπζηάζεσλ ζην ινγηζκηθό ζύλζεζε ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε 6

8 Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί: Σν ινγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε δξάζε απηή είλαη έλα ινγηζκηθό εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δεκηνπξγία δηαδξαζηηθώλ ραξηώλ από καζεηέο θαη έρεη ηίηιν: «Σαμηδεύνληαο κε ηνπο ράξηεο ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θόζκν» - Γεσγξαθία Δ θαη η Γεκνηηθνύ, Talent A.E. Πιεξνθνξηθή, 2006 Κξαηάκε ζεκεηώζεηο θαη νξγαλώλνπκε ηελ εξγαζία καο: Λνγηζκηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ππάξρεη ήδε ζηε δηάζεζή καο. (Παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνύ - Ση κπνξνύκε λα θάλνπκε κε απηό): Πεξηερόκελν ηνπ παηρληδηνύ: Ση είλαη νη γξίθνη. ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δεκηνπξγία γξίθσλ: Οξγάλσζε ηεο ηάμεο καο ζε επηκέξνπο νκάδεο εξγαζίαο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ (επηινγή ησλ ζπλεξγαηώλ): 7

9 Φύιιν εξγαζίαο 2 Δπηινγή ζέκαηνο ηνπ ράξηε πνπ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε Σν παηρλίδη πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε έρεη ζέκα: «Γριθο-Παιχμίδια με ηα Γεωγραθικά διαμερίζμαηα ηης Ελλάδας» Αξρηθά ζα πξέπεη λα απαληήζνπκε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: Ση ράξηε ζα δεκηνπξγήζνπκε; Γηα πνην ζθνπό ζα δεκηνπξγήζνπκε ην ράξηε απηό; Πνηεο αλάγθεο ζα εμππεξεηεί; Πνηεο πιεξνθνξίεο- δεδνκέλα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ν ράξηεο; Τα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ηα ρξεηαζηνύκε ζηελ ςεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε! 8

10 Φύιιν εξγαζίαο 3: Δπηινγή πεξηερνκέλνπ Φύιιν θαηαγξαθήο ειίδα Παξαηήξεζεο γηα δεκηνπξγία ηνπ γξηθν-παηρληδηνύ Σίηινο Ννκνί από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη ρεηηθή ζέζε ηνπ γεσγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο ζην ράξηε ηνηρεία γεωγξαθηθνύ δηακεξίζκαηνο Γεκηνπξγία εξωηήζεωλ / γξίθωλ (Οη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη, εηθόλεο, ερεηηθνί γξίθνη- ζέκαηα, θξππηόιεμα, γισζζνδέηεο θηι. Φπζηθό Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Πεξηβάιινλ Ιζηνξία Κάπνην πνιύ ςειό βνπλό Έλα ζεκαληηθό πνηάκη Γηα κηα πεξηνρή πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία (αηζζεηηθό δάζνο, πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή πνπ θσιηάδνπλ ζπάληα είδε πνπιηώλ, πεξηνρή πνπ έρεη ηδηαίηεξε βιάζηεζε) Μηα ιίκλε Ηθαίζηεηα, ζεξκέο πεγέο Μύζνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα παξαπάλσ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό γεγνλόο (εμέγεξζε, πνιεκηθό γεγνλόο, ππνγξαθή αλεμαξηεζίαο θηι.) Έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό πξόζσπν θαη ην ξόιν ηνπ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο... Οηθνλνκία Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Κάπνην ζεκαληηθό πξντόλ πνπ παξάγεη ε πεξηνρή (π.ρ. θξαζί, ιάδη, δάραξε, θηι.) 9

11 Πνιηηηζκόο Γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο δξαζηεξηόηεηαο πνπ αλζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (π.ρ. εθηξνθή αγειάδσλ, θαιιηέξγεηα ινπινπδηώλ, βηνκεραλία θηι.) Φπζηθνύο πόξνπο Σνπξηζκόο (θαινθαηξηλόο, ρεηκεξηλόο, ελαιιαθηηθόο, θ.ά.) Καιό ζα ήηαλ λα ζπλδέζεηο ηε δξαζηεξηόηεηα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Διεύζεξν ζέκα Βηβιηνγξαθία Κάπνηνλ ζεκαληηθό ζπγγξαθέα, ινγνηέρλε, δσγξάθν, αξρηηέθηνλα, επηζηήκνλα, θηι. Έλαλ κύζν ή παξακύζη Σξαγνύδηα, ήζε θαη έζηκα ηνπ ηόπνπ Κάπνην ζεκαληηθό θηίξην ή κλεκείν Παξαδνζηαθό θαγεηό Γεγνλόο ζύγρξνλν (π.ρ. θεζηηβάι, αγώλεο θηι.) Μπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε: Όπνην ζέκα βξίζθεηο εζύ ελδηαθέξνλ. Π.ρ. αγώλεο, πνδόζθαηξν, κνπζηθό ζέκα, ζπληαγή θαγεηώλ, εθδξνκέο θηι. Γηα λα θάλνπκε κηα εξγαζία ρξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία από εγθπθινπαίδεηεο, ην δηαδίθηπν, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο θηι. ώζηε θαη θάπνηνο άιινο πνπ ζα ζέιεη λα θάλεη ηελ ίδηα εξγαζία λα κπνξεί λα αλαηξέμεη ζε απηά. Δζείο από πνύ βξήθαηε ηα ζηνηρεία ζαο; Παξάδεηγκα: Δγθπθινπαίδεηα., ζει.. Γηα λα γίλεη ε εξγαζία ζα πξέπεη λα ζπγθεληξώζεηε θαη λα θέξεηε βηβιία ζρεηηθά κε ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ ζα κειεηήζεηε. Γηα λα βνεζεζείηε κε ηνπο γξίθνπο ζπκβνπιεπζείηε ηηο ζειίδεο 103, ηνπ ζρνιηθνύ ζαο βηβιίνπ «Γλσξίδσ ηελ Ειιάδα» (Γαιάλε, Λ. θ.ά., ΟΕΔΒ, 2006) 10

12 Φύιιν εξγαζίαο 4: Βήκαηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηαδξαζηηθνύ ράξηε Βήκα 1: Δπηινγή ηνπ θελνύ ράξηε πάλω ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο Από ην ινγηζκηθό ζα πξέπεη λα αλνίμεηε ηνλ ράξηε ηεο επηινγήο ζαο κέζα από ηα ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θάλεηε zoom in ώζηε λα εκθαληζηεί κπξνζηά ζαο ε πεξηνρή (ήπεηξνο, γεσγξαθηθό δηακέξηζκα θηι.). Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη ηα όξηα ηεο πεξηνρήο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ζην ράξηε θαη ε θιίκαθα πνπ ζα έρεη ν ράξηεο. 11

13 Βήκα 2: ρεδηαζκόο θαη νξγάλωζε ηνπ ράξηε. Φεθηνπνίεζε ηνπ ράξηε. Αο δεκηνπξγήζνπκε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα: Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη από ην ππόκλεκα (1) λα εκθαλίζνπκε ηα ζύλνξα ησλ λνκώλ (2). 2 1 Γηα λα ζρεδηάζνπκε ηα γεωγξαθηθά δηακεξίζκαηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγσλα: Από «ΣΟ ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» ζην ΤΠΟΜΝΗΜΑ κε δεμί θιηθ θαη επηινγή λέαο νκάδαο, δεκηνπξγνύκε κηα θαηλνύξηα νκάδα αληηθεηκέλσλ ηελ νπνία ηελ νλνκάδνπκε π.ρ. Θξάθε. 12

14 Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πνιύγωλα αθνινπζνύκε ηηο νδεγίεο: Δπηιέγνπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 3). ηε ζπλέρεηα ην εξγαιείν ζρεδίαζεο πνιπγώλσλ (εηθνλίδην 4) θαη ην ρξώκα πνπ ζα έρεη ην πνιύγσλν (εηθνλίδην 5). Αθνύ πξνζδηνξίζνπκε ην ρξώκα, επηιέγνπκε ΟΚ (6). Σώξα κπνξνύκε λα ζρεδηάζνπκε πνιύγσλα. Γνπιεύνπκε αθξηβώο όπσο κε ην κνιύβη, αθνινπζώληαο ην πεξίγξακκα ηνπ θάζε θξάηνπο. Αλ ζέινπκε λα κεηαθηλήζνπκε ην ράξηε, κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ην ρεξάθη. Δπηιέγνληαο θαη πάιη ην ζεκαηάθη γπξλάκε ζην εξγαιείν ζρεδίαζεο. 13

15 Φύιιν εξγαζίαο 5 Βήκα 3: Δηζαγωγή νλνκάηωλ ή ζπκβόιωλ ζην ράξηε: ε θάζε ράξηε κπνξείηε λα εηζάγεηε ζύκβνια πνπ δεκηνπξγήζαηε κόλνη ζαο, ή ππάξρνπλ έηνηκα ζην ινγηζκηθό Δπηιέγoπκε ην εξγαιείν «δεκηνπξγίαο ζηνηρείσλ» (εηθνλίδην 1). Αθνπκπώληαο πάλσ ζην πνιύγσλν (εηθνλίδην 2) κπνξνύκε λα επηιέμνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηελ νπνία ζέινπκε λα εηζάγνπκε πιεξνθνξία (εηθνλίδην 3). Γηα λα πξνζζέζνπκε πιεξνθνξία, θάλνπκε θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα θαη αλνίγεη έλα πιαίζην (εηθνλίδην 4). ην πξώην πεδίν γξάθνπκε ζηνηρεία πνπ ζα εκθαλίδνληαη πάλσ ζην ράξηε (εηθνλίδην 5). Πηέδνληαο ην ζπλδεηήξα νδεγνύκαζηε ζην αξρείν (εηθνλίδην 6) από ην νπνίν επηιέγνπκε ην αξρείν πνπ ζέινπκε λα επηζπλάςνπκε (εηθόλα, θείκελν, παξνπζίαζε θηι.). Γηα λα ην εηζάγνπκε, παηάκε «εληάμεη». 14

16 Βήκα 3: Απνζήθεπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ράξηε: Πξνζνρή!!!! Μελ μερλάηε λα απνζεθεύζεηε ηελ εξγαζία ζαο Από ην ππόκλεκα θαη ηα «Ο ΦΑΚΔΛΟ ΜΟΤ» θάλνπκε δεμί θιηθ πάλσ ζηελ επηθάλεηα πνπ ζέινπκε λα απνζεθεύζνπκε (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε «Δμαγσγή ζε αξρείν» ην πιαίζην πνπ εκθαλίδεηαη ζπκπιεξώλνπκε ην όλνκα θαη ηε ζέζε ζηελ νπνία ζέινπκε λα απνζεθεπηεί ην αξρείν καο (εηθνλίδην 2) θαη παηάκε save (εηθνλίδην 3) Η εξγαζία καο έρεη απνζεθεπηεί. 15

17 Φύλλο Εργαζίας 6 Αο παξνπζηάζνπκε ηελ εξγαζία καο!!!!! Βήκα 1: Δηζαγωγή ηωλ αξρείωλ πνπ δεκηνπξγήζακε ζηελ ηάμε ηελ νζόλε πνπ αλνίγεη κπξνζηά ζαο, επηιέγεηε από ηα πεξηερόκελα ηνλ Υάξηε ηεο Διιάδαο. ην ράξηε επηιέγεηε: Τπόκλεκα (1) ην θάησ κέξνο ηνπ ππνκλήκαηνο βιέπεηε ηηο ιέμεηο «ηα αληηθείκελά κνπ» (2) Κάλεηε δεμί θιηθ θαη επηιέγεηε «εηζαγσγή νκάδαο αληηθεηκέλσλ» (3)

18 Δπηιέγεηε ζην πάλσ πιαίζην ην θάθειν πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη (4) Από ην πεξηερόκελν ηνπ θαθέινπ επηιέγεηε ην αξρείν πνπ ζέιεηε λα εηζάγεηε (5) θαη παηάηε open (6) ην ράξηε εκθαλίδεηαη ην γεσγξαθηθό δηακέξηζκα πνπ έρεηε επηιέμεη!!!! 17

19 Βήκα 2: Σν Γξηθν-παηρλίδη αξρίδεη Δπηιέγνπκε ην βέινο θαη ην i (εηθνλίδην 1) Δπηιέγνπκε ηελ επηθάλεηα γηα ηε νπνία ζέινπκε λα εκθαλίζνπκε πιεξνθνξίεο (εηθνλίδην 2) Οη πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε πιαίζην αξηζηεξά (εηθνλίδην 3) Με δηπιό θιηθ ζην ζπλεκκέλν (εηθνλίδην 3) εκθαλίδεηαη ην αξρείν πνπ έρεηε απνζεθεύζεη Καιή δηαζθέδαζε!!!! 18

20 ΔΙΚΟΝΔ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΡΑΗ Μνληέιν εξγαζίαο ζηελ ηάμε. Έλαο ππνινγηζηήο, εξγαζία ζε νκάδεο, νη καζεηέο δνπιεύνπλ εθ πεξηηξνπήο ζηνλ ππνινγηζηή. 19

21 Ο ΓΙΑΓΡΑΣΙΚΟ ΥΑΡΣΗ ΠΟΤ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΓΡΙΦΟΤ ΣΧΝ ΜΑΘΗΣΧΝ 20

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB

Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB Δομζσ επανάληψησ ςτο SCRATCH & BYOB 20. ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ Δηζαγσγή ζηε δνκή επαλάιεςεο ππό ζπλζήθε ζηα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα SCRATCH θαη BYOB. 21. ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη

Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ. Α Λςκείος. Θεμαηική ενόηηηα: Παπάδοζη και μονηεπνιζμόρ ζηη νεοελληνική ποίηζη Π.3.2.1 Δκπαιδεςηικά ζενάπια και μαθηζιακέρ δπαζηηπιόηηηερ, ζύμθωνα με ζςγκεκπιμένερ πποδιαγπαθέρ, πος ανηιζηοισούν ζε 30 διδακηικέρ ώπερ ανά ηάξη Κείμενα Νεοελληνικήρ Λογοηεσνίαρ Α Λςκείος Θεμαηική ενόηηηα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά

ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά ύγσπονερ Γιδακηικέρ Πποζεγγίζειρ ζηον Πληποθοπικό Γπαμμαηιζμό ζηα σολεία Γεύηεπηρ Δςκαιπίαρ Μία Έπεςνα Πεδίος ζηο ΓΔ Πειπαιά Ανδπέαρ Μοςγγολιάρ 1 M.Sc, Αναζηάζιορ Ρίγγαρ 2 Ph.D., Πέηπορ Μανεζιώηηρ 3 M.Sc,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ».

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Θέκα εξγαζίαο: «Λύζη πποβλημάηων με ππογπάμμαηα δςναμικήρ γεωμεηπίαρ». Δξγαζία ζην κάζεκα: «Καηαζθεπή εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηα Μαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο

Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο. ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Κξήηεο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Δξγαζία Αλάπηπμε εθαξκνγήο flash γηα ηε Φπζηθή Δ Γεκνηηθνύ Μαξηλάθεο Δκκαλνπήι (ΑΜ: 2757) Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα