Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα."

Transcript

1 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστό, ο χάρτης με τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο εργαλε ίο σε πολλές α νθρώπινες δραστηριότητες και στά δια λήψης αποφάσεων. Παρέχει πληροφορίες για το έδαφος, τους κατοικημένους τόπους, το οδικό δίκτυο, κ. λ. π και δίνει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης ενός σημείου με ακρίβεια σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Στον παραδοσιακό χάρτη η γεωγραφική πληροφορία δίδεται με κατάλληλες συνθηματικές παραστάσεις και χρώματα και ως εκ τούτου είναι περιορισμένη. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής είναι πλέον δυνατόν, οι πληροφορίες που περιέχονται στον χάρτη, να χρησιμοποιούνται και να διαχειρίζονται από τον Η/Υ. Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλαπλές δυνατότητες της πληροφορικής, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί ο χάρτης σε ψηφιακή μορφή. Έτσι φθάνουμε στην ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων. Για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων χρησιμοποιούνται συστήμα τα πληροφορικής με κατάλληλο εξοπλισμό (Har dware) και Λ ογισμικό (Software), που ονομάζονται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS ή ΓΣΠ). Η Γεωγραφική πληροφορία στα ΓΣΠ δεν είναι ένας χάρτης αλλά μία δομημένη βάση γεωγραφικών πληροφοριών που συνδυάζει τόσο χωρικά όσο και περιγραφικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να προέλθουν και από άλλες πηγές πέρα από τον χάρτη όπως, τοπογραφικές μετρήσεις, GPS, Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες κ. λ. π. Ο όγκος των πληροφοριών που περιέχονται σε μία βάση γεωγραφικών δεδομένων περιορίζεται πρακτικά μόνο από την δυνατότητα επαρκούς διαχείρισης που μας δίνει το λογισμικό και ο υπολογιστής. Ο παρα δοσιακός χά ρτης είναι α παρα ίτητο υπόβαθρο στην λήψη αποφάσεων. Τα ΓΣΠ όμως διαθέτουν και τα απαραίτητα "εργαλεία" ανάλυσης των γεωγραφικών τους δεδομένων για να δώσουν λύση σε προβλήματα λήψης αποφάσεων όπως: π.χ. Εύρεση βέλτιστου δρομολογίου, κατανομή κέντρων εξυπηρέ τησης, συστήματα ελέγχ ου και διοίκησης, εύρεση καταλλήλων χώρων, κτηματολόγιο κλπ. Τα γεωγραφικά δεδομένα επομένως για μία περιοχή δεν είναι απλώς ένας χάρτης για μία χρήση σε μία μορφή και συγκεκριμένη κλίμακα (όπως συμβαίνει για τον αναλογικό χάρτη), αλλά ένα σύνολο γεωγραφικών πληροφοριών που μπορεί να αποτελέσει την βάση για απεριόριστα άλλα προϊόντα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 1

2 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(GIS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τι είναι GIS: Σαν GIS μπορούμε να ορίσουμε ένα σύστημα πληροφορικής, το οποίο έχει την δυνατότητα να παράγει, διαχειρίζεται, αναλύει και να παρουσιάζει γεωγραφικά δεδομένα. Τα βασικά μέρη ενός GIS είναι: - Η/Υ και περιφερειακά - Λογισμικό - Δεδομένα - Χρήστης Τα GIS απαιτούν ισχυρούς υπολογιστές με κατάλληλες οθόνες και περιφερειακά για την είσοδο και έξοδο των δεδομένων όπως: scanner, digitizer για την εισαγωγή δεδομένων και plotter για την έξοδο. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει όλες τις φάσεις ροής και επεξεργασίας δεδομένων: εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογραφική παρουσίαση Τα δεδομένα και ο χρήστης είναι τα πλέον πολύτιμα μέρη του GIS, διότι το κόστος δημιουργίας τω ν δεδομένων είναι πολύ μεγάλο και ο χρήστες απαιτούν πολύχρονη εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι απαραίτητο όμως να διακρίνουμε τα γεωγραφικά ψηφιακά δεδομένα σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα Vector ή διανυσματικά και τα Raster ή ψηφιδωτά Ψηφιδωτά δεδομένα (raster) Στα ψηφ ιδω τά δεδομένα μία περιοχ ή της επιφάνειας της γης ή ένα γεωγραφικό φαινόμενο απεικονίζεται από στοιχειώδη τμήματα συνήθως τε τράγω να που ονομάζονται pixels και κάθε pixel έχει μία τιμή μίας παραμέτρου η οποία μπορεί να είναι: - Χρώμα ή τόνος του γκρίζου όπως συμβαίνει στις δορυφορικές εικόνες ή στο αποτέλεσμα σάρωσης με scanner μίας εικόνας. - Υψόμετρο όπως συμβαίνει στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους. - Κατηγορία χρήσης γης σε μία ταξινόμηση χρήσης γης. - κλπ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 2

3 Τα ψηφιδωτά δεδομένα (raster) είναι "όμορφα για τον χρήστη" γιατί δίνουν μία απεικόνιση στον υπολογιστή της εικόνας που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Δεν δίνουν όμως την δυνατότητα στον Η/Υ της αναγνώρισης των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και αντικειμένων. Τα Raster δεδομένα είναι μία φωτογραφική απεικόνιση του χάρτη στον υπολογιστή με βασικό εικονο-στοιχείο το pixel. Δηλαδή η εικόνα του χάρτη αποτελείται από πολλά στοιχειώδη τετραγωνίδια όπου το κάθε ένα έχει μία απόχρωση και όλα μαζί συνθέτουν την ψηφιακή εικόνα του χάρτου (όπως στην τηλεόραση). Τα δεδομένα raster φαίνονται "όμορφα" στον άνθρωπο αλλά δεν είναι "έξυπνα" για τον υπολογιστή διότι είναι μια άγνωστη εικόνα γι αυτόν Διανυσματικά δεδομένα Τα δεδομένα αυτά βασίζονται σε τρία γεωμετρικά στοιχεία: Το σημείο, που παρίσταται με ένα ζεύγος συντεταγμένων χ, ψ. Την γραμμή, που παρίσταται με μία σειρά συντεταγμένων χ, ψ. Το πολύγωνο, που παρίσταται από τις γραμμικές από τις οποίες αποτελείται. Τα τρία αυτά γεωμετρικά στοιχεία μας δίνουν την γεωμετρία του γεωγραφικού αντικειμένου δηλ. την θέση και το σχήμα του. Πέρα όμως της γεωμετρίας έχουμε και τα περιγραφικά δεδομένα για το γεωγραφικό αντικείμενο. Το GIS έχει την δυνατότητα σύνδεσης των περιγραφικών δεδομένων με τα γεωμετρικά και την αποθήκευση τους σ' ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ώστε να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά. Τέτοιο σύστημα είναι συνήθως ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS), το οποίο είναι μέρος του GIS. Τα διανυσματικά δεδομένα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν "έξυπνα δεδομένα", διότι συνδέονται με περιγραφικά στοιχεία για ένα γεωγραφικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι το σύστημα Η/Υ έχει «γνώση» για το αντικείμενο αυτό. π. χ. ένα πολύγωνο που είναι μία ιδιοκτησία συνδέεται με στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, την χρήση του, την αξία του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Εκτός από την σύνδεση των γεωμετρικών και περιγραφικών δεδομένων μία άλλη ιδιότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, η οποία βοηθά στην αναγνώριση και ανάλυση των δεδομένων τους είναι και η τοπολογία η οποία περιγράφει την χωρική συσχέτιση των γειτονικών αντικειμένων. Στα διανυσματικά δεδομένα οι πληροφορίες του χάρτη (δρόμοι, κατοικημένοι τόποι, υδρογραφία κ. λ. π. ) μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή(σαν γραμμές, σημεία ή περιοχές, ανάλογα με την γεωμετρία τους) και κωδικοποιούνται ώστε να είναι δυνατόν η αναγνώριση της γεωγραφικής τους ιδιότητας από τον Η/Υ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 3

4 π. χ ο άσφαλτος δρόμος είναι γραμμή με κωδικό 1 και η λίμνη είναι περιοχή με κωδικό 2. Επί πλέον είναι δυνατόν να συνδέσουμε την κάθε γεωγραφική οντότητα με μια ολόκληρη βάση δεδομένων η οποία να περιέχει περιγραφικές πληροφορίες για αυτήν. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνον ότι ένα σημείο είναι γέφυρα αλλά και άλλα στοιχεία της γέφυρας που θα υπάρχουν σε μία database (π. χ διαστάσεις, κλάση γέφυρας, είδος κατασκευής, χρόνος κατασκευής κ. λ. π. ). Αντίστοιχα μια ιδιοκτησία μπορεί να απεικονίζεται με ένα πολύγωνο, το οποίο να συνδέεται με μία ολόκληρη βάση δεδομένων για το εμβαδόν της, τον ιδιοκτήτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ. λ. π. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στην διαχείριση γεωγραφικών αντικειμένων άλλη σε οτιδήποτε πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί με μια θέση στον γεωγραφικό χώρο. Ο χάρτης πλέον όπως απεικονίζεται στον υπολογιστή δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά, που τα σύμβολα της με διαφορετικούς χρωματισμούς μας δίνουν την πληροφορία που περιέχουν. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας (Interface), με μία ολόκληρη τράπεζα δεδομένων, που περιέχει πληροφορίες πολύ περισσότερες απ' όσες μπορούμε να απεικονίζαμε στον κοινό χάρτη. Για τον λόγο αυτό τα vector δεδομένα χαρακτηρίζονται ως "έξυπνη" γεωγραφική πληροφορία και είναι περισσότερο κατάλληλη δομή γεωγραφικών δεδομένων για διαχείριση από τον Η/Υ. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενώ τα raster δεδομένα είναι "καλά" για τον άνθρωπο γιατί μπορεί να τα δει και να τα αναγνωρίσει εύκολα, τα vector δεδομένα είναι κατάλληλα για τον Η/Υ, διότι μπορεί να τα καταλάβει. Για τους παραπάνω λόγους πολλές φορές τα δεδομένα raster χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση περιοχής στον υπολογιστή και πάνω σε αυτό τον χάρτη επιθέτουμε δεδομένα vector, τα οποία επεξεργάζονται και αναλύονται από το ΓΣΠ. Το πρόβλημα είναι ότι raster και vector δεδομένα έχουν διαφορετική και ασυμβίβαστη δομή μεταξύ τους. Γι αυτό και υπάρχουν διαφορετικά συστήματα δημιουργίας ή επεξεργασίας raster και vector δεδομένων. Επίσης απαιτείται διαφορετικός εξοπλισμός για την δημιουργία των. Για τη δημιουργία δεδομένων raster απαιτείται σαρωτής (scanner), και η ποιότητα τους εξαρτάται από την διαχωριστική ικανότητα του scanner. Ενώ για δεδομένα vector κάνουμε ψηφιοποίηση σε τράπεζες ψηφιοποίησης η στην οθόνη. Συνεχώς αναπτύσσονται συστήματα που δίνουν την δυνατότητα μετατροπής των Raster δεδομένων σε διανυσματικά. Η διαδικασία όμως αυτή όταν γίνεται αυτόματα δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα γι αυτό απαιτείται επέμβαση του χειριστή. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 4

5 Επομένως ενώ τα raster δεδομένα παράγονται εύκολα με σάρωση του χάρτη ή της αεροφωτογραφίας, τα vector δεδομένα απαιτούν πολύ χρόνο για την ψηφιοποίηση τους και την καταχώρηση τους στο ΓΣΠ, αφού προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και δόμηση της βάσης δεδομένων. Στην κατηγορία των raster δεδομένων υπάγονται και οι δορυφορικές εικόνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι έχουμε σε έτοιμη ψηφιακή μορφή την απεικόνιση ενός μέρους της επιφανείας της γης που έχει ληφθεί από δορυφόρο και μάλιστα στο ορατό ή μη φάσμα (υπέρυθρο, υπεριώδες...) και μειονέκτημα τους το υψηλό κόστος και ο μεγάλος όγκος δεδομένων, Τελευταία όμως υπάρχει πρόσβαση σε Δορυφορικές εικόνες μεγάλης ανάλυσης μέσω εφαρμογών στο διαδύκτυο όπως το Google Earth. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους έχουν δομή αντίστοιχη των raster δεδομένων αλλά χαρακτηρίζονται και σαν 'matrix' δεδομένα διότι το ανάγλυφο του εδάφους παρίσταται σαν ένα μαθηματικό πίνακα υψομέτρων, κάθε στοιχείο του οποίου αντιστοιχεί στο υψόμετρο μίας στοιχειώδους επιφάνειας (cell) του εδάφους συγκεκριμένων διαστάσεων π. χ. 30x30 μ.. Ο πίνακας των υψομέτρων συνοδεύεται με πληροφορίες γεωγραφικής θέσης όπως συντεταγμένες Χο, Ψο του αρχικού σημείου, το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, διαστάσεις Δχ, ΔΨ του cell, αριθμός cell στη σειρά και στη στήλη του πίνακα. (M, N). Πρότυπα ψηφιακών μοντέλων εδάφους είναι τα DTED (NIMA), DEM (USGS), GRID (ESRI), Τοπολογία Τα διανυσματικά δεδομένα, όπως αναφέρθηκε ήδη, δομούνται στο GIS, κατά τρόπο ώστε, να τηρούν τοπολογικούς κανόνες οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο λογισμικό να εκτελεί ανάλυση και χωρικές πράξεις όπως π.χ εύρεση βέλτιστου δρομολογίου σε οδικό δίκτυο, πράξεις γειτνίασης ή επικάλυψης (overlay). Βασικοί κανόνες τοπολογίας είναι: o Συνεκτικότητα γραμμών Αρχή, τέλος γραμμής, κατεύθυνση γραμμής o Σχηματισμός πολυγώνων από γραμμές o Γειτνίαση στα πολύγωνα δηλ. ποια πολύγωνα είναι γύρω απ αυτό. Στα σύγχρονα GIS μπορούμε να ορίσουμε πλήθος τοπολογικών κανόνων σε μια Γεωβάση. Πάντα όμως κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να έχουμε υπ όψη, ότι για τη τήρηση των παραπάνω βασικών τοπολογικών κανόνων πρέπει: o Να συνδέονται οι συνεχόμενες γραμμές και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ τους αλλά το τέλος της μίας να αποτελεί την αρχή της επόμενης. oτα πολύγωνα να είναι κλειστά και να μοιράζονται την ίδια γραμμή με τα γειτονικά. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 5

6 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ (RASTER) ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (VECTOR) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (RASTER) Πλεονεκτήματα "Όμορφα"- απλή δομή Εύκολη Εισαγωγή (scanner) Εκτύπωση γρήγορη, WYSIWYG Ευρέως Διαθέσιμα (π.χ Δορυφορικές εικόνες) Μειονεκτήματα Ποιότητα, ευκρίνεια ανάλογη του μεγέθους Μεγάλος όγκος δεδομένων Μεγέθυνση μειώνει την ευκρίνεια Δύσκολη η διόρθωση ή αναθεώρηση. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ(VECTOR) Πλεονεκτήματα Μικρότερο μέγεθος αρχείου Δυνατότητα γενίκευσης και μεγέθυνσης. Από τα ίδια δεδομένα εκτυπώνεις διαφορετικά είδη χαρτών. Σύνδεση με περιγραφική πληροφορία, "Έξυπνα δεδομένα" Τοπολογία Μειονεκτήματα Χρονοβόρος εισαγωγή (ψηφιοποίηση) Πολύπλοκη διαδικασία εκτύπωσης με κατάλληλους συμβολισμούς και συνθηματικές παραστάσεις. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 6

7 4. POH ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΣΠ Συλλογή Πληροφοριών - Πηγές Δεδομένων. Εισαγωγή Δεδομένων Οργάνωση Δεδομένων Επεξεργασία Ανάλυση Χαρτογραφική Παρουσίαση 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πηγές πληροφορίας Οι πηγές για την δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων μπορεί να είναι: - Υπάρχοντες τοπογραφικοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων. - Αεροφωτογραφίες, από τις οποίες με φωτογραμμετρικές μεθόδους μπορούμε να αποκτήσουμε γεωγραφικά δεδομένα. - Δορυφορικές εικόνες, μετά από επεξεργασία σε κατάλληλα συστήματα Τηλεπισκόπησης. - Τοπογραφικές μετρήσεις ή GPS (Global Positioning System). To GPS είναι μία σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι άμεσα συλλέγουμε ακριβή δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Υπάρχοντα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Το Διαδίκτυο Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 7

8 5. 2 Μέθοδοι Εισαγωγής δεδομένων Διανυσματικά (Vector) - Ψηφιοποίηση - Σάρωση και μετατροπή raster δεδομένων σε γραμμικά. - Αναλυτική και Ψηφιακή Φωτογραμμετρία - Επεξεργασία εικόνας τηλεπισκόπηση,. - Μετατροπή υπαρχόντων ψηφιακών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή π. χ. αρχεία μετρήσεων, AutoCAD, DXF.. Δεδομένα GPS Περιγραφικά δεδομένα: Εισαγωγή Υπάρχοντα αρχεία Text, EXCEL, ACCESS 'Ψηφιδωτά' (Raster) - Σάρωση (Scanning) χαρτών ή Αεροφωτογραφιών - Δορυφορικές εικόνες σε ψηφιακή μορφή. 6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εισαγωγή των δεδομένων, την αποτελεσματική διαχείριση τους και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χαρτογραφικής εξόδου είναι να προηγηθεί ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες εισάγονται στην βάση δεδομένων του GIS, η οποία έχει κατάλληλα σχεδιασθεί ώστε να κωδικοποιείται κάθε γεωγραφική πληροφορία και να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από το GIS. Στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλα τα επίπεδα (layers) του χάρτη και όλα τα χαρακτηριστικά του να περιγράφονται σ' ένα πλήρες λεξικό δεδομένων (data dictionary). Παραθέτουμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού βάσης χαρτογραφίας τα οποία ανταποκρίνονται σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας Επίπεδα Πληροφορίας Οι γεωγραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνο νται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται σε επίπεδα πληροφορίας με κριτήρια Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 8

9 το είδος της πληροφορίας και την γεωμετρία τους δηλαδή αν παρίστανται με σημεία, γραμμές ή πολύγωνα. Οι πληροφορίες επομένως του χάρτη μπορούν να ταξινομηθούν στα παρακάτω επίπεδα. -Τοπογραφία: μορφολογία του εδάφους σε μορφή ισοϋψών καμπύλων (γραμμές. ) - Σημεία ελέγχου: Τριγωνομετρικά και σημεία προσδιορισμένα με ακρίβεια - Υδρογραφία: γραμμές απορροής υδάτων (γραμμές) - Χρήση γης: Φυτική κάλυψη και άλλη χρήσης γης που φαίνεται στον χάρτη (πολύγωνα) - Δίκτυο Μεταφορών: Γραμμική πληροφορία που περιλαμβάνει τους οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές. - Δίκτυα κοινής ωφέλειας: Γραμμική πληροφορία όπως τηλεφωνικές γραμμές, γραμμές ρεύματος, ύδρευσης αποχέτευσης κλπ. - Διοικητικά όρια: Διοικητικές Διαιρέσεις, όρια νομών, δήμων, κοινοτήτων κλπ. (γραμμές, πολύγωνα) - Σημειακά Χαρ/κά: Περιλαμβάνει όλες τις συνθηματικές παραστάσεις του χάρτη που αντιστοιχούν σ' ένα σημείο όπως: Εκκλησίες, κατοικίες, φάροι, πηγές, πηγάδια κλπ. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται στα παραπάνω επίπεδα και για κάθε πληροφορία δίδεται ένας μοναδικός κωδικός αριθμός. Έτσι δημιουργείται το λεξικό βάσης δεδομένων το οποίο περιγράφει ποια είναι τα επίπεδα στα οποία ταξινομούνται οι πληροφορίες του χάρτη και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο με το κωδικό του.. Στα Γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας συνήθως χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο. Επομένως το λεξικό της βάσης δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί με τους απαραίτητους πίνακες για κάθε επίπεδο πληροφορίας. Τα γεωγραφικά δεδομένα πρέπειo να συνοδεύονται με τα λεγόμενα μεταδεδομένα (metadata), τα οποία είναι πληροφορίες που περιγράφουν πλήρως τα δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 9

10 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 7.1. Διανυσματικά (Vector) Ακρίβεια Κλίμακα Περιεχόμενο-Δόμηση Επίπεδα Πληροφορίας Κωδικοποίηση (π.χ. DIGEST, FACC) Τυποποίηση (Format) (π.χ, VPF, Shapefile..) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (π.χ ΕΓΣΑ87, WGS84) Επικαιρότητα Αναγκαίο να συνοδεύονται με μεταδεδομένα. (οδηγία INSPIRE της Ε.Ε) 7.2. Raster Σαρωμένοι χάρτες ή αεροφωτογραφίες Διακριτική ικανότητα(resolution) σάρωσης Κλίμακα Χωρική διακριτική ικανότητα (pixel size * κλίμακα) Χρωματική διακριτική ικανότητα (8bit grey scale, 24bit RGB) Τυποποίηση- Format π.χ (TIFF, JPEG, GEOTIFF,GRID ADRG, ASRP ) Επικαιρότητα ( του χάρτη, ή χρόνος λήψης Α/Φ) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Οι αεροφωτογραφίες όταν υποστούν τις απαραίτητες διορθώσεις λόγω αναγλύφου ονομάζονται ορθο-φωτογραφίες ή ορθοφωτοχάρτες, διότι αποκτούν τη μετρητική ακρίβεια του χάρτη Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) Χωρική ακρίβεια (cell size) π.χ 10μ, 30μ, 100μ... Ακρίβεια υψομέτρων Τυποποίηση Format (π.χ DTED, DEM, GRID.) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 7.4. Δορυφορικές εικόνες Οι Δορυφορικές εικόνες(δε) έχουν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τον δορυφόρο λήψεως. Τα συστήματα λήψεως δορυφορικών εικόνων καταγράφουν ψηφιακά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ) της γης στο ο ορατό αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο φάσμα. Τα χαρακτηριστικά των ΔΕ είναι. Χωρική Διακριτική Ικανότητα(Spatial Resolution) : μέγεθος εικονοστοιχείου. SPOT 10m, IKONOS 1m. Μεγαλύτερη Διακριτική ικανότητα έχει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων για τον ίδιο χώρο. Ραδιομετρική Ικανότητα : Μέγιστος αριθμός διαβαθμίσεων καταγραφής της Η/Μ ακτινοβολίας. Π.χ SPOT 256, IRS 64 Φασματική Ικανότητα: Περιοχές φάσματος Η/Μ ακτινοβολίας που καταγράφονται (bands), πανχρωματικό(αποχρώσεις του γκρί), Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 10

11 υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο φάσμα. Π.χ LANDSAT 7 Bands στο ορατό και υπέρυθρο Χωρική κάλυψη: Το μέγεθος της λωρίδας στο έδαφος που καταγράφει σε κάθε πέρασμα. π.χ SPOT 60 X 60km, IKONOS 11 X 11km Περίοδος επισκεψιμότητας(revisit Time): Κάθε πότε ο δορυφόρος επανεπισκέπτεται τον ίδιο τόπο. Π.χ ASTER 16 ημέρες, ΜΟDIS 12 ώρες (ημέρα, νύχτα). AVHHR(NOOA) περίπου τρεις ώρες.. Η περίοδος επισκεψιμότητας είναι ανάλογη της χωρικής κάλυψης αλλά εξαρτάται και από τον αριθμό των δορυφόρων του ίδιου συστήματος. Π.χ Το σύστημα MODIS διαθέτει δύο δορυφόρους με εύρος χωρικής κάλυψη 2000 κμ περίπου, ενώ το AVHHR διαθέτει πολλούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνται στη μετεωρολογία. Οι δορυφορικές εικόνες(δε) είναι πολύ σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι: Υπάρχει μεγάλος αριθμός δορυφόρων. Δορυφορικές εικόνες έχουν πλέον καλή ευκρίνεια με χωρικές διακριτικές ικανότητες ακόμη και κάτω του 1μ. Είναι επίκαιρες Χρήσιμες για την επικαιροποίηση υπαρχόντων διανυσματικων δεδομένων. Υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες. Μερικές ακόμη σε χαμηλό κόστος και ελεύθερα στο διαδίκτυο. Παραμένουν ακριβές οι ΔΕ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Λήψη ΔΕ γίνεται όχι μόνο στο ορατό φάσμα αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο πολύ χρήσιμες για την παρακολούθηση του κλίματος και προστασία του περιβάλλοντος. Το υπέρυθρο δίνει χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για την παρακολούθηση των πυρκαγιών και τον υπολογισμό των καμένων εκτάσεων. Π.χ οι εικόνες MODIS λόγω της δυνατότητας αναγνώρισης περιοχών υψηλής θερμοκρασίας και της συχνής λήψεώς τους χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρακολούθηση πυρκαγιών στις ΗΠΑ και είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τη ΝASA. 8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 8.1. ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ DIGITAL CHART OF THE WORLD (DCW). Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών της NGA(US) κλίμακας 1: (ONC) Τυποποίηση VPF (Vmap level 0) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov), ESRI (www.esri.com) και NGA(www.nga.gov) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 11

12 Vector Map Level 1 Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα. Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών κλίμακας 1: (JOG) με συμμετοχή των στρατιωτικών χαρτογραφικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.(Συμμετέχει και η ΓΥΣ). Τυποποίηση VPF (Vmap level 1) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την NGA(www.nga.gov) SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION(SRTM) DATA Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 3 arc second (90 μ περίπου). Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Τυποποίηση DTED και DEM Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov) 8.2. ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Με πρωτοβουλία του οργανισμού EUROGEOGRAPICS και των χαρτογραφικών υπηρεσιών της Ευρώπης έχουν παραχθεί.: European Global Map (EGM) Vector δεδομένα σε 6 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese European Regional Map (ERM) Vector δεδομένα σε 7 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese Διατίθεται από την EUROGEOGRAPHICS (www.eurogeographics.org) 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Οι Δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παράγουν και διανέμουν γεωγραφικά δεδομένα για τον Ελληνικό Χώρο είναι : 9.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΥΣ). Η ΓΥΣ είναι ο κύριος χαρτογραφικός οργανισμός ο οποίος παράγει την χαρτογραφική υποδομή της χώρας. Παράγει και διαθέτει γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη την χώρα όπως: Τοπογραφικούς χάρτες σε μορφή Raster Χάρτες κλιμάκων 1: , 1: , 1: , 1: Χάρτες 1: (387 Φ.Χ) οι οποίοι αποτελούν τη βασική κλίμακα και αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα. Χάρτες 1: (μερική κάλυψη) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 12

13 Χάρτες 1: ή 1:5.000 των κυριότερων πόλεων Οι παραπάνω χάρτες έχουν σχεδιασθεί σε Γεωδαιτικό σύστημα ED50 και προβολή UTM. Τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000 ( Τ.Δ) που καλύπτουν το 90% της χώρας., σε σύστημα αναφοράς HATT. Όλα τα παραπάνω χορηγούνται και στο Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87 Διανυσματικά δεδομένα (vector) Κλίμακας 1: σε 8 θεματικά επίπεδα Κλίμακας 1: σε 10 θεματικά επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 1) Κλίμακας 1: ανά Φχ σε 8 επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 2) Τα παραπάνω χορηγούνται σε Format Vmap ή shapefile ή Αrc/Info Coverage και σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Υσουψείς καμπύλες ανά 20μ από με ψηφιοποίηση διαγραμμάτων 1:5000 Σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ ή ΕΓΣΑ87 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 100μ και 30μ για ολόκληρη τη χώρα με μεγάλη υψομετρική ακρίβεια. Format GRID ή ASCII σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή Format DTED σε σύστημα αναφοράς WGS84. Αεροφωτογραφίες Η ΓΥΣ διαθέτει διαχρονικό αρχείο Α/Φ από το 1945 μέχρι σήμερα( περίπου), και είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση τους. Η ΓΥΣ αναπτύσσει «γεωγραφική πύλη» (geoportal ) στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του πολίτη και την χορήγηση δεδομένων. (www.gys.gr) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΟΚΧΕ διαθέτει τα παρακάτω δεδομένα. Χρήσεις Γης CORINE (CORINE LAND USE) Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87. Διοικητικά όρια δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87 Εδρες Δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σημειακό επίπεδο με ονόματα, Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης διαθέτει: Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000, Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 13

14 Διακριτικής ικανότητας 1μ στο ΕΓΣΑ87 για όλη τη χώρα που προήλθαν από αεροφωτογραφίες λήψεως Ψηφιακό μοντέλο εδάφους Διακριτικής ικανότητας 10μ που έχει προέλθει κατά την επεξεργασία των ορθοφωτοχαρτών. 10. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ USGS EROS DATA CENTER NASA MODIS GLOBAL LAND COVER FACILITY GoogleEarth Terraserver Εφαρμογές GIS στο διαδύκτιο: ArcGIS Online GIS Cloud Google Earth Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 14

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολυτεχνική Σχολή ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΘΕΜΑΤΙΚΗ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ιωάννης Φαρασλής Τηλ : 24210-74466, Πεδίον Άρεως, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date 2011 04 03 Subject Status Publisher Type

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες

Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες Π Α Ρ Α ΡΤ ΜΑ ΙΙ V Π ΙΙ Ν Α Κ ΕΣ Σ Υ Μ ΜΟ Ρ Φ ΩΣ Σ B.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΣ Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ GEOVALUES G.I.S/ Γ.Σ.Π ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ - ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΟΤΑ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Καπακλής ηµήτρης (*), Νούση Ευθυµία., Φειδάς Παναγίωτης GEOVALUES EE,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών

ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών χρηστών "Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης" ΥΠΟΕΡΓΟ Α Δράση Α1 ΕΑ1.2. Σχεδιασμός ανάπτυξης Υποδομής Χωρικών Δεδομένων σε επίπεδο Περιφέρειας ΠΑ1.3 Μελέτη ανάλυσης αναγκών τελικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014)

ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) ΚΥΑ 275/24066 (ΦΕΚ 523/Β/28-02-2014) Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους τοπογραφικών στοιχείων (ψηφιακής και αναλογικής μορφής). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων

Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεµικού Ναυτικού Υποδοµές και χρήση Χωρικών εδοµένων (Εισήγηση στα πλαίσια της Ηµερίδας για την οδηγία INSPIRE) Αλέξης Χατζηαντωνίου Msc Πολιτικός Μηχανικός Αναλυτής ΓΣΠ Τµηµατάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ευκαλίων Καλογρίδης 1(*) ΑΤΜ, Τζώτσος Άγγελος 1 ΑΤΜ, Πετρόγκωνας Ιωάννης 1 ΑΤΜ, Χρήστος Ιωσηφίδης 2 ΕΜΠ, Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) του Γιάννη Ν. Κωστάρα Ο όρος Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε σύστηµα Η/Υ που έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά

Διαβάστε περισσότερα

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87

Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 Εµπειρία από το ΕΓΣΑ87 και τις εφαρµογές τύπου HEGNET ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Ι. ΚΟΛΟΒΟΣ Β. ΚΑΓΙΑ ΑΚΗΣ ιηµερίδα: ιηµερίδα: HEPOS και σύγχρονα γεωδαιτικά συστήµατα αναφοράς, αναφοράς, 2525-26/09/08,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 4 Ιουλίου 2014 Τηλεπισκόπηση Η Τηλεπισκόπηση ορίζεται ως: «η τέχνη, η επιστήμη και η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ, Geographical Information System, GIS).

Σύστηµα Πληροφοριών (ΓΣΠ, Geographical Information System, GIS). Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών ΣΠ - πληροφορία Τα ΣΠ βασίζονται στην συλλογή και χρήση πληροφοριών. Σχεδόν όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε κυβερνητικό ή επιστηµονικό επίπεδο επηρεάζονται, περιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της σύγχρονης γεωργίας Οι νέες δυνατότητες της εφαρμοσμένης ελληνικής έρευνας για "πράσινη γεωργία" και ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος,Τακτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ GGCAD ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ (BSP) Εισαγωγή σημείων στο σχέδιο από το GGTOP ή από αρχεία ASCII Εμφάνιση της περιγραφής των σημείων (δρόμος, κτίσμα ) στην επιφάνεια του σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ ΟΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΙΣ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΜΑ Α Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α1 SUSSE LINUX 12.2 δίκτυο 10 Η/Υ 2 τεµ Α2 MS Windows 7 Pro 64 bit 3 τεµ Α3 MS Windows XP Pro 32bit Service pack 3 11 τεµ Α4 Α5 MS Windows 8 Pro 32bit Β1 MS Windows 98 STAROFFICE

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα. Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα Εφ. Πληροφορικής Κεφ. 11 Καραμαούνας Π. 1 Εφαρμογές πολυμέσων: πολλές μορφές πληροφορίας, αποθηκευμένες σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα αλληλεπίδρασης κατά την παρουσίασή τους 11.1

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία

Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΠΣ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χάρτης του Νομού Μαγνησίας Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αθήνα Σεπτέµβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΟΜΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο

2.7.4 Πως οι εικόνες καταγράφονται στο γεωγραφικό χώρο 2.7.3 Γεωαναφορά raster αρχείου Τα φηφιδωτά (raster) δεδοµένα προέρχονται κυρίως από σαρωµένους χάρτες, αεροφωτογραφίες και δορυφορικές εικόνες. Οι σαρωµένοι χάρτες δεν περιέχουν καµία πληροφορία συντεταγµένων,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΦΕΡΜΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Επώνυµο : αφέρµος 2. Όνοµα : Ιωάννης 3. Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης : 11-08-1976, Αθήνα 4. Υπηκοότητα : Ελληνική 5. Στοιχεία Επικοινωνίας : Γαβαλάδων 7 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον

Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αγροτική Ανάπτυξη Περιβάλλον 1 ος Κύκλος Εκπαίδευσης 1 ο σεμινάριο 11 Ιουνίου 2014 Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ: Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ)

ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΘΕΩΡΙΑ) ΦΩΤΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSC) Καθηγητής Εφαρμογών ΚΑΡΔΙΤΣΑ 2013 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΟΑΠΟΔΟΣΗ: ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan

Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Εφαρμογή ψηφιοποίησης RollMan Η εφαρμογή ψηφιοποίησης των ληξιαρχικών πράξεων RollMan (RollManager) δημιουργήθηκε από την εταιρία ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους Δήμους. Από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας

Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Γεωπληροφορική και Γεωργία Ακριβείας Η Γεωπληροφορική αφορά γενικά πληροφορικής στις επιστήµες της γης. στις εφαρµογές της Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και σε µέσα ικανά να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

www.cartografia.gr www.mapshop.gr

www.cartografia.gr www.mapshop.gr X a r t o γ ρ α φ ί α O.E Ε φ α ρ μ ο γ έ ς G I S - Χ Α Ρ Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α Εφαρμογές GIS - Πληροφοριακοί Χάρτες Ν. Πλαστήρα 36 Τ.Κ 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 334636,334659 Fax. 2310334647

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής δρόμου.

Διαδικασία επιλογής δρόμου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ PORTAL (Web GIS) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να βοηθήσει τους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να την χρησιμοποιήσουν σωστά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014

Google Earth. Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2014 Google Earth Τσαγκαλίδης Κωνσταντίνος Πληροφορική 29/11/2014 2 Περιεχόμενα Πίνακας περιεχομένων Εξώφυλλο... 1 Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικά Εργαλεία... 4 -Search Panel -Overview Map - Hide/Show

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

B. Φούρκας. Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποδομή χωρικών δεδομένων 2. Οδικό δίκτυο: καταγραφή και επεξεργασία i. πρωτογενή & δευτερογενή δεδομένα ii. εργασίες και μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13. Πρόλογος

Πρόλογος 13. Πρόλογος Πρόλογος 13 Πρόλογος Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως το καταλληλότερο και ικανότερο μέσο και εργαλείο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Τα πεδία εφαρμογών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ. 23 Οκτωβρίου 2014 ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 1 η Ημερίδα για το έργο Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ 23 Οκτωβρίου 2014 Δομή παρουσίασης Ανασκόπηση της 1 ης εκπαιδευτικής σειράς Προγραμματισμός για τη 2 η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280)

Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια (MIS 365280) «Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» Παραδοτέο Π1.16 Αποτύπωση της χωρικής διασποράς των διαφορετικών ειδών κουνουπιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ταχ. Δν/ση : ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 231 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 18110 Πληροφορίες : Πετράκη Ελένη - Σαραντή Μαρία Τηλέφωνο : 2104990439-433 Fax : 2104942033 Ώρες: 9:30-12:30

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά

Mobile Fleet. Mobile Fleet - Βασικά Χαρακτηριστικά Mobile Fleet Το Mobile Fleet είναι ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης, σε πραγματικό χρόνο, οχημάτων παντός τύπου (φορτηγών, επιβατηγών, γερανοφόρων, χωματουργικών κλπ). τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7 ο ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΨΜΕ) Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα κατανοήσουμε την έννοια του ψηφιακού μοντέλου εδάφους και ια μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1

Εικόνα. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 05-1 Εικόνα Εισαγωγή Ψηφιακή αναπαράσταση Κωδικοποίηση των χρωμάτων Συσκευές εισόδου και εξόδου Βάθος χρώματος και ανάλυση Συμβολική αναπαράσταση Μετάδοση εικόνας Σύνθεση εικόνας Ανάλυση εικόνας Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Ο ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Δρ. ΜΑΡΙΑ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ 2008-2009 Τοπογραφικοί Χάρτες Περίγραμμα - Ορισμοί - Χαρακτηριστικά Στοιχεία - Ισοϋψείς Καμπύλες - Κατασκευή τοπογραφικής τομής

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης:

ιάρκεια σε ηµέρες εκπαίδευσης: ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ HEPOS Γενικές ερωτήσεις για το HEPOS και τις υπηρεσίες που παρέχει Τι είναι το HEPOS; Το Ελληνικό Σύστηµα Εντοπισµού HEPOS (HΕllenic PΟsitioning System) είναι ένα σύστηµα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Τεχνολογίες WEB GIS. Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Τεχνολογίες WEB GIS Νίκος Ανδρουλακάκης, Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Σκοπός Σκοπός της παρουσίασης είναι: Να παρουσιάσει τις τεχνoλογίες WEB GIS για τη διάχυση γεωχωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο Να εξετάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COMPANY Case PROFILE Studeis MaP LtD. 2007

COMPANY Case PROFILE Studeis MaP LtD. 2007 MAP LTD COMPANY PROFILE 2007 Μ ΑΥΡΟΜΙΧΑΛ Η 22 & ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 1, 15351,ΠΑΛ ΛΗΝΗ ΤΗΛ. +30 210 6664192, 6663970, WWW.GETMAP.GR Map Ltd: Get your local MaP Eπιθυμείτε να γνωρίζετε το ύψος των κτιρίων σε αστική

Διαβάστε περισσότερα

Το τοπογραφικό διάγραμμα

Το τοπογραφικό διάγραμμα ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ HELLENIC ASSOCIATION OF RURAL & SURVEYING ENGINEERS ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κέρκυρα, 20.04.2013 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 1 Πάτρα, 15-1-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4845/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΓΣΑ87 ΜΕΣΩ ΤΟΥ HEPOS Γιαννίου Μιχάλης ρ. ΑΤΜ Επιστηµονικός Σύµβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Τµήµα Γεωδαιτικών εδοµένων ιεύθυνση Ψηφιακών Συστηµάτων, Υπηρεσιών & Προώθησης Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΥΔΡΑΥΛIΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 43 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής

Εμφάνιση Συνολικού Χάρτη Αναζήτηση με κριτήρια Μέτρηση αποστάσεων Εκτυπώσεις Έτσι ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτυακού τόπου του Δήμου Κομοτηνής ΔΙΚΤΥΑΚΗ EΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων

Παρουσίαση έργου και παραδοτέων ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Παρουσίαση έργου και παραδοτέων Μ. Σαλαχώρης,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

watering - sewerage design software

watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων watering - sewerage design software Λογισμικό επίλυσης και σχεδιασμού υδραυλικών δικτύων ΦΡΗΗ Το WaterNet-CAD είναι λογισμικό μελέτης και σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΜ-Θ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΔΕΚΤΗ GNSS ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα πρέπει να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης όλων των τοπογραφικών τεχνικών μέτρησης και θα αποτελείται από τα εξής

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο

Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Δομικά στοιχεία πολυμέσων: Κείμενο Εικόνα Ήχος Κίνηση Βίντεο Πρωτογενές υλικό Μια εικόνα μπορεί να εισαχθεί στον υπολογιστή από: σαρωτή (Scanner) ψηφιακή φωτογραφική μηχανή video capture monitor capture

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ

ENV01: ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΘΟΡΥΒΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο θόρυβος, που προέρχεται από την κίνηση των μέσων μεταφοράς, αποτελεί την πιο διαδεδομένη και άμεσα αισθητή επίπτωση των μεταφορών στο περιβάλλον. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Επώνυμο ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ Όνομα ΠΑΝΤΕΛΗΣ Όνομα Πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Οικογενειακή Κατάσταση Έγγαμος με δύο τέκνα Ημερομηνία Γέννησης 28 Δεκεμβρίου 1974 Τόπος Γεννήσεως ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα