Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα."

Transcript

1 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστό, ο χάρτης με τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο εργαλε ίο σε πολλές α νθρώπινες δραστηριότητες και στά δια λήψης αποφάσεων. Παρέχει πληροφορίες για το έδαφος, τους κατοικημένους τόπους, το οδικό δίκτυο, κ. λ. π και δίνει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης ενός σημείου με ακρίβεια σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Στον παραδοσιακό χάρτη η γεωγραφική πληροφορία δίδεται με κατάλληλες συνθηματικές παραστάσεις και χρώματα και ως εκ τούτου είναι περιορισμένη. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής είναι πλέον δυνατόν, οι πληροφορίες που περιέχονται στον χάρτη, να χρησιμοποιούνται και να διαχειρίζονται από τον Η/Υ. Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλαπλές δυνατότητες της πληροφορικής, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί ο χάρτης σε ψηφιακή μορφή. Έτσι φθάνουμε στην ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων. Για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων χρησιμοποιούνται συστήμα τα πληροφορικής με κατάλληλο εξοπλισμό (Har dware) και Λ ογισμικό (Software), που ονομάζονται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS ή ΓΣΠ). Η Γεωγραφική πληροφορία στα ΓΣΠ δεν είναι ένας χάρτης αλλά μία δομημένη βάση γεωγραφικών πληροφοριών που συνδυάζει τόσο χωρικά όσο και περιγραφικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να προέλθουν και από άλλες πηγές πέρα από τον χάρτη όπως, τοπογραφικές μετρήσεις, GPS, Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες κ. λ. π. Ο όγκος των πληροφοριών που περιέχονται σε μία βάση γεωγραφικών δεδομένων περιορίζεται πρακτικά μόνο από την δυνατότητα επαρκούς διαχείρισης που μας δίνει το λογισμικό και ο υπολογιστής. Ο παρα δοσιακός χά ρτης είναι α παρα ίτητο υπόβαθρο στην λήψη αποφάσεων. Τα ΓΣΠ όμως διαθέτουν και τα απαραίτητα "εργαλεία" ανάλυσης των γεωγραφικών τους δεδομένων για να δώσουν λύση σε προβλήματα λήψης αποφάσεων όπως: π.χ. Εύρεση βέλτιστου δρομολογίου, κατανομή κέντρων εξυπηρέ τησης, συστήματα ελέγχ ου και διοίκησης, εύρεση καταλλήλων χώρων, κτηματολόγιο κλπ. Τα γεωγραφικά δεδομένα επομένως για μία περιοχή δεν είναι απλώς ένας χάρτης για μία χρήση σε μία μορφή και συγκεκριμένη κλίμακα (όπως συμβαίνει για τον αναλογικό χάρτη), αλλά ένα σύνολο γεωγραφικών πληροφοριών που μπορεί να αποτελέσει την βάση για απεριόριστα άλλα προϊόντα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 1

2 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(GIS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τι είναι GIS: Σαν GIS μπορούμε να ορίσουμε ένα σύστημα πληροφορικής, το οποίο έχει την δυνατότητα να παράγει, διαχειρίζεται, αναλύει και να παρουσιάζει γεωγραφικά δεδομένα. Τα βασικά μέρη ενός GIS είναι: - Η/Υ και περιφερειακά - Λογισμικό - Δεδομένα - Χρήστης Τα GIS απαιτούν ισχυρούς υπολογιστές με κατάλληλες οθόνες και περιφερειακά για την είσοδο και έξοδο των δεδομένων όπως: scanner, digitizer για την εισαγωγή δεδομένων και plotter για την έξοδο. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει όλες τις φάσεις ροής και επεξεργασίας δεδομένων: εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογραφική παρουσίαση Τα δεδομένα και ο χρήστης είναι τα πλέον πολύτιμα μέρη του GIS, διότι το κόστος δημιουργίας τω ν δεδομένων είναι πολύ μεγάλο και ο χρήστες απαιτούν πολύχρονη εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι απαραίτητο όμως να διακρίνουμε τα γεωγραφικά ψηφιακά δεδομένα σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα Vector ή διανυσματικά και τα Raster ή ψηφιδωτά Ψηφιδωτά δεδομένα (raster) Στα ψηφ ιδω τά δεδομένα μία περιοχ ή της επιφάνειας της γης ή ένα γεωγραφικό φαινόμενο απεικονίζεται από στοιχειώδη τμήματα συνήθως τε τράγω να που ονομάζονται pixels και κάθε pixel έχει μία τιμή μίας παραμέτρου η οποία μπορεί να είναι: - Χρώμα ή τόνος του γκρίζου όπως συμβαίνει στις δορυφορικές εικόνες ή στο αποτέλεσμα σάρωσης με scanner μίας εικόνας. - Υψόμετρο όπως συμβαίνει στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους. - Κατηγορία χρήσης γης σε μία ταξινόμηση χρήσης γης. - κλπ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 2

3 Τα ψηφιδωτά δεδομένα (raster) είναι "όμορφα για τον χρήστη" γιατί δίνουν μία απεικόνιση στον υπολογιστή της εικόνας που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Δεν δίνουν όμως την δυνατότητα στον Η/Υ της αναγνώρισης των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και αντικειμένων. Τα Raster δεδομένα είναι μία φωτογραφική απεικόνιση του χάρτη στον υπολογιστή με βασικό εικονο-στοιχείο το pixel. Δηλαδή η εικόνα του χάρτη αποτελείται από πολλά στοιχειώδη τετραγωνίδια όπου το κάθε ένα έχει μία απόχρωση και όλα μαζί συνθέτουν την ψηφιακή εικόνα του χάρτου (όπως στην τηλεόραση). Τα δεδομένα raster φαίνονται "όμορφα" στον άνθρωπο αλλά δεν είναι "έξυπνα" για τον υπολογιστή διότι είναι μια άγνωστη εικόνα γι αυτόν Διανυσματικά δεδομένα Τα δεδομένα αυτά βασίζονται σε τρία γεωμετρικά στοιχεία: Το σημείο, που παρίσταται με ένα ζεύγος συντεταγμένων χ, ψ. Την γραμμή, που παρίσταται με μία σειρά συντεταγμένων χ, ψ. Το πολύγωνο, που παρίσταται από τις γραμμικές από τις οποίες αποτελείται. Τα τρία αυτά γεωμετρικά στοιχεία μας δίνουν την γεωμετρία του γεωγραφικού αντικειμένου δηλ. την θέση και το σχήμα του. Πέρα όμως της γεωμετρίας έχουμε και τα περιγραφικά δεδομένα για το γεωγραφικό αντικείμενο. Το GIS έχει την δυνατότητα σύνδεσης των περιγραφικών δεδομένων με τα γεωμετρικά και την αποθήκευση τους σ' ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ώστε να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά. Τέτοιο σύστημα είναι συνήθως ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS), το οποίο είναι μέρος του GIS. Τα διανυσματικά δεδομένα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν "έξυπνα δεδομένα", διότι συνδέονται με περιγραφικά στοιχεία για ένα γεωγραφικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι το σύστημα Η/Υ έχει «γνώση» για το αντικείμενο αυτό. π. χ. ένα πολύγωνο που είναι μία ιδιοκτησία συνδέεται με στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, την χρήση του, την αξία του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Εκτός από την σύνδεση των γεωμετρικών και περιγραφικών δεδομένων μία άλλη ιδιότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, η οποία βοηθά στην αναγνώριση και ανάλυση των δεδομένων τους είναι και η τοπολογία η οποία περιγράφει την χωρική συσχέτιση των γειτονικών αντικειμένων. Στα διανυσματικά δεδομένα οι πληροφορίες του χάρτη (δρόμοι, κατοικημένοι τόποι, υδρογραφία κ. λ. π. ) μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή(σαν γραμμές, σημεία ή περιοχές, ανάλογα με την γεωμετρία τους) και κωδικοποιούνται ώστε να είναι δυνατόν η αναγνώριση της γεωγραφικής τους ιδιότητας από τον Η/Υ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 3

4 π. χ ο άσφαλτος δρόμος είναι γραμμή με κωδικό 1 και η λίμνη είναι περιοχή με κωδικό 2. Επί πλέον είναι δυνατόν να συνδέσουμε την κάθε γεωγραφική οντότητα με μια ολόκληρη βάση δεδομένων η οποία να περιέχει περιγραφικές πληροφορίες για αυτήν. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνον ότι ένα σημείο είναι γέφυρα αλλά και άλλα στοιχεία της γέφυρας που θα υπάρχουν σε μία database (π. χ διαστάσεις, κλάση γέφυρας, είδος κατασκευής, χρόνος κατασκευής κ. λ. π. ). Αντίστοιχα μια ιδιοκτησία μπορεί να απεικονίζεται με ένα πολύγωνο, το οποίο να συνδέεται με μία ολόκληρη βάση δεδομένων για το εμβαδόν της, τον ιδιοκτήτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ. λ. π. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στην διαχείριση γεωγραφικών αντικειμένων άλλη σε οτιδήποτε πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί με μια θέση στον γεωγραφικό χώρο. Ο χάρτης πλέον όπως απεικονίζεται στον υπολογιστή δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά, που τα σύμβολα της με διαφορετικούς χρωματισμούς μας δίνουν την πληροφορία που περιέχουν. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας (Interface), με μία ολόκληρη τράπεζα δεδομένων, που περιέχει πληροφορίες πολύ περισσότερες απ' όσες μπορούμε να απεικονίζαμε στον κοινό χάρτη. Για τον λόγο αυτό τα vector δεδομένα χαρακτηρίζονται ως "έξυπνη" γεωγραφική πληροφορία και είναι περισσότερο κατάλληλη δομή γεωγραφικών δεδομένων για διαχείριση από τον Η/Υ. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενώ τα raster δεδομένα είναι "καλά" για τον άνθρωπο γιατί μπορεί να τα δει και να τα αναγνωρίσει εύκολα, τα vector δεδομένα είναι κατάλληλα για τον Η/Υ, διότι μπορεί να τα καταλάβει. Για τους παραπάνω λόγους πολλές φορές τα δεδομένα raster χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση περιοχής στον υπολογιστή και πάνω σε αυτό τον χάρτη επιθέτουμε δεδομένα vector, τα οποία επεξεργάζονται και αναλύονται από το ΓΣΠ. Το πρόβλημα είναι ότι raster και vector δεδομένα έχουν διαφορετική και ασυμβίβαστη δομή μεταξύ τους. Γι αυτό και υπάρχουν διαφορετικά συστήματα δημιουργίας ή επεξεργασίας raster και vector δεδομένων. Επίσης απαιτείται διαφορετικός εξοπλισμός για την δημιουργία των. Για τη δημιουργία δεδομένων raster απαιτείται σαρωτής (scanner), και η ποιότητα τους εξαρτάται από την διαχωριστική ικανότητα του scanner. Ενώ για δεδομένα vector κάνουμε ψηφιοποίηση σε τράπεζες ψηφιοποίησης η στην οθόνη. Συνεχώς αναπτύσσονται συστήματα που δίνουν την δυνατότητα μετατροπής των Raster δεδομένων σε διανυσματικά. Η διαδικασία όμως αυτή όταν γίνεται αυτόματα δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα γι αυτό απαιτείται επέμβαση του χειριστή. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 4

5 Επομένως ενώ τα raster δεδομένα παράγονται εύκολα με σάρωση του χάρτη ή της αεροφωτογραφίας, τα vector δεδομένα απαιτούν πολύ χρόνο για την ψηφιοποίηση τους και την καταχώρηση τους στο ΓΣΠ, αφού προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και δόμηση της βάσης δεδομένων. Στην κατηγορία των raster δεδομένων υπάγονται και οι δορυφορικές εικόνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι έχουμε σε έτοιμη ψηφιακή μορφή την απεικόνιση ενός μέρους της επιφανείας της γης που έχει ληφθεί από δορυφόρο και μάλιστα στο ορατό ή μη φάσμα (υπέρυθρο, υπεριώδες...) και μειονέκτημα τους το υψηλό κόστος και ο μεγάλος όγκος δεδομένων, Τελευταία όμως υπάρχει πρόσβαση σε Δορυφορικές εικόνες μεγάλης ανάλυσης μέσω εφαρμογών στο διαδύκτυο όπως το Google Earth. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους έχουν δομή αντίστοιχη των raster δεδομένων αλλά χαρακτηρίζονται και σαν 'matrix' δεδομένα διότι το ανάγλυφο του εδάφους παρίσταται σαν ένα μαθηματικό πίνακα υψομέτρων, κάθε στοιχείο του οποίου αντιστοιχεί στο υψόμετρο μίας στοιχειώδους επιφάνειας (cell) του εδάφους συγκεκριμένων διαστάσεων π. χ. 30x30 μ.. Ο πίνακας των υψομέτρων συνοδεύεται με πληροφορίες γεωγραφικής θέσης όπως συντεταγμένες Χο, Ψο του αρχικού σημείου, το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, διαστάσεις Δχ, ΔΨ του cell, αριθμός cell στη σειρά και στη στήλη του πίνακα. (M, N). Πρότυπα ψηφιακών μοντέλων εδάφους είναι τα DTED (NIMA), DEM (USGS), GRID (ESRI), Τοπολογία Τα διανυσματικά δεδομένα, όπως αναφέρθηκε ήδη, δομούνται στο GIS, κατά τρόπο ώστε, να τηρούν τοπολογικούς κανόνες οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο λογισμικό να εκτελεί ανάλυση και χωρικές πράξεις όπως π.χ εύρεση βέλτιστου δρομολογίου σε οδικό δίκτυο, πράξεις γειτνίασης ή επικάλυψης (overlay). Βασικοί κανόνες τοπολογίας είναι: o Συνεκτικότητα γραμμών Αρχή, τέλος γραμμής, κατεύθυνση γραμμής o Σχηματισμός πολυγώνων από γραμμές o Γειτνίαση στα πολύγωνα δηλ. ποια πολύγωνα είναι γύρω απ αυτό. Στα σύγχρονα GIS μπορούμε να ορίσουμε πλήθος τοπολογικών κανόνων σε μια Γεωβάση. Πάντα όμως κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να έχουμε υπ όψη, ότι για τη τήρηση των παραπάνω βασικών τοπολογικών κανόνων πρέπει: o Να συνδέονται οι συνεχόμενες γραμμές και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ τους αλλά το τέλος της μίας να αποτελεί την αρχή της επόμενης. oτα πολύγωνα να είναι κλειστά και να μοιράζονται την ίδια γραμμή με τα γειτονικά. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 5

6 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ (RASTER) ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (VECTOR) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (RASTER) Πλεονεκτήματα "Όμορφα"- απλή δομή Εύκολη Εισαγωγή (scanner) Εκτύπωση γρήγορη, WYSIWYG Ευρέως Διαθέσιμα (π.χ Δορυφορικές εικόνες) Μειονεκτήματα Ποιότητα, ευκρίνεια ανάλογη του μεγέθους Μεγάλος όγκος δεδομένων Μεγέθυνση μειώνει την ευκρίνεια Δύσκολη η διόρθωση ή αναθεώρηση. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ(VECTOR) Πλεονεκτήματα Μικρότερο μέγεθος αρχείου Δυνατότητα γενίκευσης και μεγέθυνσης. Από τα ίδια δεδομένα εκτυπώνεις διαφορετικά είδη χαρτών. Σύνδεση με περιγραφική πληροφορία, "Έξυπνα δεδομένα" Τοπολογία Μειονεκτήματα Χρονοβόρος εισαγωγή (ψηφιοποίηση) Πολύπλοκη διαδικασία εκτύπωσης με κατάλληλους συμβολισμούς και συνθηματικές παραστάσεις. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 6

7 4. POH ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΣΠ Συλλογή Πληροφοριών - Πηγές Δεδομένων. Εισαγωγή Δεδομένων Οργάνωση Δεδομένων Επεξεργασία Ανάλυση Χαρτογραφική Παρουσίαση 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πηγές πληροφορίας Οι πηγές για την δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων μπορεί να είναι: - Υπάρχοντες τοπογραφικοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων. - Αεροφωτογραφίες, από τις οποίες με φωτογραμμετρικές μεθόδους μπορούμε να αποκτήσουμε γεωγραφικά δεδομένα. - Δορυφορικές εικόνες, μετά από επεξεργασία σε κατάλληλα συστήματα Τηλεπισκόπησης. - Τοπογραφικές μετρήσεις ή GPS (Global Positioning System). To GPS είναι μία σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι άμεσα συλλέγουμε ακριβή δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Υπάρχοντα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Το Διαδίκτυο Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 7

8 5. 2 Μέθοδοι Εισαγωγής δεδομένων Διανυσματικά (Vector) - Ψηφιοποίηση - Σάρωση και μετατροπή raster δεδομένων σε γραμμικά. - Αναλυτική και Ψηφιακή Φωτογραμμετρία - Επεξεργασία εικόνας τηλεπισκόπηση,. - Μετατροπή υπαρχόντων ψηφιακών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή π. χ. αρχεία μετρήσεων, AutoCAD, DXF.. Δεδομένα GPS Περιγραφικά δεδομένα: Εισαγωγή Υπάρχοντα αρχεία Text, EXCEL, ACCESS 'Ψηφιδωτά' (Raster) - Σάρωση (Scanning) χαρτών ή Αεροφωτογραφιών - Δορυφορικές εικόνες σε ψηφιακή μορφή. 6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εισαγωγή των δεδομένων, την αποτελεσματική διαχείριση τους και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χαρτογραφικής εξόδου είναι να προηγηθεί ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες εισάγονται στην βάση δεδομένων του GIS, η οποία έχει κατάλληλα σχεδιασθεί ώστε να κωδικοποιείται κάθε γεωγραφική πληροφορία και να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από το GIS. Στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλα τα επίπεδα (layers) του χάρτη και όλα τα χαρακτηριστικά του να περιγράφονται σ' ένα πλήρες λεξικό δεδομένων (data dictionary). Παραθέτουμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού βάσης χαρτογραφίας τα οποία ανταποκρίνονται σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας Επίπεδα Πληροφορίας Οι γεωγραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνο νται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται σε επίπεδα πληροφορίας με κριτήρια Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 8

9 το είδος της πληροφορίας και την γεωμετρία τους δηλαδή αν παρίστανται με σημεία, γραμμές ή πολύγωνα. Οι πληροφορίες επομένως του χάρτη μπορούν να ταξινομηθούν στα παρακάτω επίπεδα. -Τοπογραφία: μορφολογία του εδάφους σε μορφή ισοϋψών καμπύλων (γραμμές. ) - Σημεία ελέγχου: Τριγωνομετρικά και σημεία προσδιορισμένα με ακρίβεια - Υδρογραφία: γραμμές απορροής υδάτων (γραμμές) - Χρήση γης: Φυτική κάλυψη και άλλη χρήσης γης που φαίνεται στον χάρτη (πολύγωνα) - Δίκτυο Μεταφορών: Γραμμική πληροφορία που περιλαμβάνει τους οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές. - Δίκτυα κοινής ωφέλειας: Γραμμική πληροφορία όπως τηλεφωνικές γραμμές, γραμμές ρεύματος, ύδρευσης αποχέτευσης κλπ. - Διοικητικά όρια: Διοικητικές Διαιρέσεις, όρια νομών, δήμων, κοινοτήτων κλπ. (γραμμές, πολύγωνα) - Σημειακά Χαρ/κά: Περιλαμβάνει όλες τις συνθηματικές παραστάσεις του χάρτη που αντιστοιχούν σ' ένα σημείο όπως: Εκκλησίες, κατοικίες, φάροι, πηγές, πηγάδια κλπ. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται στα παραπάνω επίπεδα και για κάθε πληροφορία δίδεται ένας μοναδικός κωδικός αριθμός. Έτσι δημιουργείται το λεξικό βάσης δεδομένων το οποίο περιγράφει ποια είναι τα επίπεδα στα οποία ταξινομούνται οι πληροφορίες του χάρτη και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο με το κωδικό του.. Στα Γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας συνήθως χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο. Επομένως το λεξικό της βάσης δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί με τους απαραίτητους πίνακες για κάθε επίπεδο πληροφορίας. Τα γεωγραφικά δεδομένα πρέπειo να συνοδεύονται με τα λεγόμενα μεταδεδομένα (metadata), τα οποία είναι πληροφορίες που περιγράφουν πλήρως τα δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 9

10 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 7.1. Διανυσματικά (Vector) Ακρίβεια Κλίμακα Περιεχόμενο-Δόμηση Επίπεδα Πληροφορίας Κωδικοποίηση (π.χ. DIGEST, FACC) Τυποποίηση (Format) (π.χ, VPF, Shapefile..) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (π.χ ΕΓΣΑ87, WGS84) Επικαιρότητα Αναγκαίο να συνοδεύονται με μεταδεδομένα. (οδηγία INSPIRE της Ε.Ε) 7.2. Raster Σαρωμένοι χάρτες ή αεροφωτογραφίες Διακριτική ικανότητα(resolution) σάρωσης Κλίμακα Χωρική διακριτική ικανότητα (pixel size * κλίμακα) Χρωματική διακριτική ικανότητα (8bit grey scale, 24bit RGB) Τυποποίηση- Format π.χ (TIFF, JPEG, GEOTIFF,GRID ADRG, ASRP ) Επικαιρότητα ( του χάρτη, ή χρόνος λήψης Α/Φ) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Οι αεροφωτογραφίες όταν υποστούν τις απαραίτητες διορθώσεις λόγω αναγλύφου ονομάζονται ορθο-φωτογραφίες ή ορθοφωτοχάρτες, διότι αποκτούν τη μετρητική ακρίβεια του χάρτη Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) Χωρική ακρίβεια (cell size) π.χ 10μ, 30μ, 100μ... Ακρίβεια υψομέτρων Τυποποίηση Format (π.χ DTED, DEM, GRID.) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 7.4. Δορυφορικές εικόνες Οι Δορυφορικές εικόνες(δε) έχουν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τον δορυφόρο λήψεως. Τα συστήματα λήψεως δορυφορικών εικόνων καταγράφουν ψηφιακά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ) της γης στο ο ορατό αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο φάσμα. Τα χαρακτηριστικά των ΔΕ είναι. Χωρική Διακριτική Ικανότητα(Spatial Resolution) : μέγεθος εικονοστοιχείου. SPOT 10m, IKONOS 1m. Μεγαλύτερη Διακριτική ικανότητα έχει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων για τον ίδιο χώρο. Ραδιομετρική Ικανότητα : Μέγιστος αριθμός διαβαθμίσεων καταγραφής της Η/Μ ακτινοβολίας. Π.χ SPOT 256, IRS 64 Φασματική Ικανότητα: Περιοχές φάσματος Η/Μ ακτινοβολίας που καταγράφονται (bands), πανχρωματικό(αποχρώσεις του γκρί), Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 10

11 υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο φάσμα. Π.χ LANDSAT 7 Bands στο ορατό και υπέρυθρο Χωρική κάλυψη: Το μέγεθος της λωρίδας στο έδαφος που καταγράφει σε κάθε πέρασμα. π.χ SPOT 60 X 60km, IKONOS 11 X 11km Περίοδος επισκεψιμότητας(revisit Time): Κάθε πότε ο δορυφόρος επανεπισκέπτεται τον ίδιο τόπο. Π.χ ASTER 16 ημέρες, ΜΟDIS 12 ώρες (ημέρα, νύχτα). AVHHR(NOOA) περίπου τρεις ώρες.. Η περίοδος επισκεψιμότητας είναι ανάλογη της χωρικής κάλυψης αλλά εξαρτάται και από τον αριθμό των δορυφόρων του ίδιου συστήματος. Π.χ Το σύστημα MODIS διαθέτει δύο δορυφόρους με εύρος χωρικής κάλυψη 2000 κμ περίπου, ενώ το AVHHR διαθέτει πολλούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνται στη μετεωρολογία. Οι δορυφορικές εικόνες(δε) είναι πολύ σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι: Υπάρχει μεγάλος αριθμός δορυφόρων. Δορυφορικές εικόνες έχουν πλέον καλή ευκρίνεια με χωρικές διακριτικές ικανότητες ακόμη και κάτω του 1μ. Είναι επίκαιρες Χρήσιμες για την επικαιροποίηση υπαρχόντων διανυσματικων δεδομένων. Υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες. Μερικές ακόμη σε χαμηλό κόστος και ελεύθερα στο διαδίκτυο. Παραμένουν ακριβές οι ΔΕ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Λήψη ΔΕ γίνεται όχι μόνο στο ορατό φάσμα αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο πολύ χρήσιμες για την παρακολούθηση του κλίματος και προστασία του περιβάλλοντος. Το υπέρυθρο δίνει χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για την παρακολούθηση των πυρκαγιών και τον υπολογισμό των καμένων εκτάσεων. Π.χ οι εικόνες MODIS λόγω της δυνατότητας αναγνώρισης περιοχών υψηλής θερμοκρασίας και της συχνής λήψεώς τους χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρακολούθηση πυρκαγιών στις ΗΠΑ και είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τη ΝASA. 8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 8.1. ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ DIGITAL CHART OF THE WORLD (DCW). Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών της NGA(US) κλίμακας 1: (ONC) Τυποποίηση VPF (Vmap level 0) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov), ESRI (www.esri.com) και NGA(www.nga.gov) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 11

12 Vector Map Level 1 Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα. Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών κλίμακας 1: (JOG) με συμμετοχή των στρατιωτικών χαρτογραφικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.(Συμμετέχει και η ΓΥΣ). Τυποποίηση VPF (Vmap level 1) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την NGA(www.nga.gov) SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION(SRTM) DATA Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 3 arc second (90 μ περίπου). Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Τυποποίηση DTED και DEM Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov) 8.2. ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Με πρωτοβουλία του οργανισμού EUROGEOGRAPICS και των χαρτογραφικών υπηρεσιών της Ευρώπης έχουν παραχθεί.: European Global Map (EGM) Vector δεδομένα σε 6 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese European Regional Map (ERM) Vector δεδομένα σε 7 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese Διατίθεται από την EUROGEOGRAPHICS (www.eurogeographics.org) 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Οι Δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παράγουν και διανέμουν γεωγραφικά δεδομένα για τον Ελληνικό Χώρο είναι : 9.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΥΣ). Η ΓΥΣ είναι ο κύριος χαρτογραφικός οργανισμός ο οποίος παράγει την χαρτογραφική υποδομή της χώρας. Παράγει και διαθέτει γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη την χώρα όπως: Τοπογραφικούς χάρτες σε μορφή Raster Χάρτες κλιμάκων 1: , 1: , 1: , 1: Χάρτες 1: (387 Φ.Χ) οι οποίοι αποτελούν τη βασική κλίμακα και αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα. Χάρτες 1: (μερική κάλυψη) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 12

13 Χάρτες 1: ή 1:5.000 των κυριότερων πόλεων Οι παραπάνω χάρτες έχουν σχεδιασθεί σε Γεωδαιτικό σύστημα ED50 και προβολή UTM. Τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000 ( Τ.Δ) που καλύπτουν το 90% της χώρας., σε σύστημα αναφοράς HATT. Όλα τα παραπάνω χορηγούνται και στο Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87 Διανυσματικά δεδομένα (vector) Κλίμακας 1: σε 8 θεματικά επίπεδα Κλίμακας 1: σε 10 θεματικά επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 1) Κλίμακας 1: ανά Φχ σε 8 επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 2) Τα παραπάνω χορηγούνται σε Format Vmap ή shapefile ή Αrc/Info Coverage και σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Υσουψείς καμπύλες ανά 20μ από με ψηφιοποίηση διαγραμμάτων 1:5000 Σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ ή ΕΓΣΑ87 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 100μ και 30μ για ολόκληρη τη χώρα με μεγάλη υψομετρική ακρίβεια. Format GRID ή ASCII σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή Format DTED σε σύστημα αναφοράς WGS84. Αεροφωτογραφίες Η ΓΥΣ διαθέτει διαχρονικό αρχείο Α/Φ από το 1945 μέχρι σήμερα( περίπου), και είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση τους. Η ΓΥΣ αναπτύσσει «γεωγραφική πύλη» (geoportal ) στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του πολίτη και την χορήγηση δεδομένων. (www.gys.gr) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΟΚΧΕ διαθέτει τα παρακάτω δεδομένα. Χρήσεις Γης CORINE (CORINE LAND USE) Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87. Διοικητικά όρια δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87 Εδρες Δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σημειακό επίπεδο με ονόματα, Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης διαθέτει: Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000, Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 13

14 Διακριτικής ικανότητας 1μ στο ΕΓΣΑ87 για όλη τη χώρα που προήλθαν από αεροφωτογραφίες λήψεως Ψηφιακό μοντέλο εδάφους Διακριτικής ικανότητας 10μ που έχει προέλθει κατά την επεξεργασία των ορθοφωτοχαρτών. 10. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ USGS EROS DATA CENTER NASA MODIS GLOBAL LAND COVER FACILITY GoogleEarth Terraserver Εφαρμογές GIS στο διαδύκτιο: ArcGIS Online GIS Cloud Google Earth Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 14

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Εισαγωγή χωρικών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ Η εισαγωγή χωρικών ψηφιακών δεδομένων σε ένα ΓΣΠ είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία για τον σχηματισμό του ψηφιακού υποβάθρου πάνω στο οποίο θα στηθεί και θα λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Μορφές των χωρικών δεδομένων

Μορφές των χωρικών δεδομένων Μορφές των χωρικών δεδομένων Eάν θελήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον με ακρίβεια, τότε θα χρειαζόταν μιά απείρως μεγάλη και πρακτικά μη πραγματοποιήσιμη βάση δεδομένων. Αυτό οδηγεί στην επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ Χαρτογραφία Η τέχνη ή επιστήμη της δημιουργίας χαρτών Δημιουργεί την ιστορία μιας περιοχής ενδιαφέροντος Αποσαφηνίζει και κάνει πιο ξεκάθαρο κάποιο συγκεκριμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus)

Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Αναλυτικό Γνωστικό Περιεχόμενο/ Ενότητα 1 η : Θεωρία Χαρτογραφίας Το ακόλουθο αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο αποτελεί την πρώτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών

Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Ανάπτυξη Δικτυακής Εφαρμογής Διάχυσης και Ανάλυσης Γεωχωρικών Δεδομένων και Πληροφοριών Λοΐσιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντισυνταγματάρχης) Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc στη Γεωπληροφορική Διευθυντής Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 6 Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ: Είναι η επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση μιας γεωγραφικής ενότητας σε ένα χαρτί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008

ΓΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ηµερίδα για την Περαιτέρω 21 Μαΐου 2008 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ () ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ταξίαρχος Μακρίδης Γεώργιος Διευθυντής Γεωγραφικού Σώµατος Γενικού Επιτελείου Στρατού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια

Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια w w w. o l y z o n. g r Ανάλυση Τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας χρησιμοποιώντας στερεοσκοπική παρατήρηση με έμφαση στη χωρική ακρίβεια Απόστολος Ντέρης Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Αλίνα Κουτρουμπή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν.

Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους με άλλα γεωχωρικά δεδομένα. Εφαρμογή στον χάρτη του Ν. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αξιοποίηση των Υπηρεσιών Θέασης Ορθοφωτοχαρτών και συνδυασμένη χρήση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 2 η Έκδοση Ιωάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών Ηράκλειο 2016 Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες

Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Ενότητα 12 η Κατανεμημένη διαδικτυακή χαρτογραφία και διαδικτυακές υπηρεσίες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ανάγκη για την απογραφή, χαρτογράφηση, παρακολούθηση, διαχείριση και αξιοποίηση των φυσικών πόρων βάση ενός μοντέλου ανάπτυξης. Έτσι, είναι απαραίτητος ο συνδυασμός δορυφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΑ GIS ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ARCGIS 9.3. Α. Τσουχλαράκη, Γ. Αχιλλέως ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS - ΤΟ ARCMAP ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Εισαγωγή στο παραθυρικό περιβάλλον του λογισμικού Arcmap Γνωριμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Γ.Σ.Π. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ: 1. Καθορισμός του προβλήματος 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF

Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF Ψηφιακός Χάρτης Πολυεπίπεδης Πληροφορίας σε Μορφότυπο PDF ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΓΙΑΔΑΚΗΣ Β. ΛΟΪΣΙΟΣ Δ. ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ Ε. 12 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΕΕ: ΚΟΖΑΝΗ 10 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 Εισαγωγή Παραδοσιακά,

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ

Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Oι Σπουδές και το Επάγγελμα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 13 Μαρτίου 2014 Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΑΤΜ) είναι ο μηχανικός που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα ΣΓΠ ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου

Ηµερίδα «Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σχιζοδήµου Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Πανελλήνιος Σύλλογος ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. Αθήνα Τρίτη 11 εκεµβρίου 2007 Ηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Μία ειδική κατηγορία λογισμικού, η οποία παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για εισαγωγή, ενημέρωση, επεξεργασία ανάλυση και παρουσίαση πληροφοριών που αφορούν σε αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-2 (ο χάρτης) Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα με γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία Ψηφιακού Μοντέλου Βυθού για τον κόλπο του Σαρωνικού, με τη χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X=

Στην εικόνα, η αριστερή κάτω γωνία του χάρτη έχει συντεταγμένες X= Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2

Περιεχόμενα. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά. ArcGIS/ArcView Γενικά. κεφάλαιο 1. κεφάλαιο 2 Περιεχόμενα κεφάλαιο 1 Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών Γενικά Εισαγωγή...21 Πηγές δεδομένων Σ.Γ.Π....23 Βασική ιδέα των Σ.Γ.Π....23 υνατότητες-εφαρμογές των Σ.Γ.Π....24 κεφάλαιο 2 ArcGIS/ArcView Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Εισαγωγή στα ΓΠΣ Οι καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου, από τις πιο απλές μέχρι τις πλέον σύνθετες, είναι τις περισσότερες φορές συνυφασμένες με την έννοια του χώρου. Σχεδόν όλες οι αποφάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών Ενότητα # 2: Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΗΓΕΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1o μάθημα: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τί είναι Γεωπληροφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 4 Ο Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δεδομένα ή στοιχεία είναι μη επεξεργασμένα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά

Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά Δεδομένα ενός ΓΣΠ: Οντότητες, αντικείμενα και περιγραφικά χαρακτηριστικά Aπεικόνιση του πραγματικού κόσμου σε ένα ΓΣΠ: Απλοποίηση απόψεων της πραγματικότητας Οι οντότητες (entities) του πραγματικού κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ

Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ Γεωχωρικά δεδομένα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και ΕΥΓΕΠ Παναγιώτης Λολώνης, ΑΤΜ, Ph.D. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εμμανουήλ Παπουτσάκης, ΑΤΜ, M.Sc Στέλεχος του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Περιβαλλοντικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Γεωγραφικά δεδοµένα. Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος, Ν. Τσιούγκου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Γεωγραφικά δεδοµένα Σ. Κουνιάκη, Α. Κουκουβίνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΑΣ Βασίλης Γιαννακόπουλος, Δρ. Δασολόγος Φωτογραμμετρία Εισαγωγή Ορισμοί Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Εφαρμογές Εισαγωγή Προσδιορισμός θέσεων Με τοπογραφικά όργανα Σχήμα Μέγεθος Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 7: Δορυφορικά Συστήματα. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ : Ι. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ, 2015 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ

Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Π. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΩ Α.Π.Θ Ο χάρτης ως υπόβαθρο των ΓΣΠ Tα ΓΣΠ βασίζονται στη διαχείριση πληροφοριών που έχουν άμεση σχέση με το γεωγραφικό χώρο, περιέχουν δηλαδή δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Σχεδίαση με Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Ενότητα # 3: Σύγκριση διανυσματικής και ψηφιδωτής μορφής Καθηγητής Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία

Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αυτοματοποιημένη χαρτογραφία Ενότητα # 2: Ψηφιακός χάρτης Ιωάννης Γ. Παρασχάκης Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ

Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Γεωχωρική πληροφορία και υποστήριξη αποφάσεων σε επίπεδο ΟΤΑ Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία Γεωχωρικά δεδομένα, είδη, δομές και συστήματα TripAdvisor Εισαγωγή στη Γεωχωρική Πληροφορία 1 Τι είναι γεωχωρική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ???

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ??? ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (1/5) ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ή (ακόμη ένα) ΒΑΣΑΝΟ??? 1 4 2 3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ (2/5) Τι χρειαζόμαστε στη ύπαιθρο? - Ακριβή θέση (x,y,z)

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εμμανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδομένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα μέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι αδηφάγα!

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι αδηφάγα! Περί δεδομένων Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών είναι αδηφάγα! Ενσωματώνουν δεδομένα προερχόμενα από πολλές και διαφορετικές πηγές χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους και τεχνολογίες διαχείρισής τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ LIFE11 NAT/GR/1014: FOROPENFORESTS Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας ΔΡΑΣΗ A1 : ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1

Περιεχόµενα. Περιεχόµενα... 7. Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11. Ευρετήριο Εικόνων... 18. Κεφάλαιο 1 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 7 Ευρετήριο Γραφηµάτων... 11 Ευρετήριο Εικόνων... 18 Κεφάλαιο 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 Θεωρία... 19 1.1 Έννοιες και ορισµοί... 20 1.2 Μονάδες µέτρησης γωνιών και µηκών...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... xi Foreword... xv ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... xi Foreword... xv Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΔΥΠ)... 1 1.2 Λογισμικό (Software) για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων... 5 1.3 Συστήματα Διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ

Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Αναλυτικές λειτουργίες ΣΓΠ Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΣΓΠ Εντοπισµού (locaton) Ιδιότητας (condton) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routng) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modellng) παραδείγµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2

φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Ορθοφωτογραφία TO φωτογραµµετρικό παράγωγο 1/2 Προοπτικές παραµορφώσεις Προοπτικές Παραµορφώσεις Οι προοπτικές παραµορφώσεις µ ρφ στις κεντρικές προβολές προκαλούνται από το ανάγλυφο, τις στροφές του

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS

Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Εργαστήριο Οικολογία ΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΣΓΠ) και Εφαρμογές τους στην Οικολογία Εισαγωγή στο λογισμικό ArcGIS Θεματικά επίπεδα πληροφοριών Ένα θεματικό επίπεδο πληροφορίας αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2

Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Ανάκτηση του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους για την Ελλάδα, με χρήση του ArcMap10.2 Επιμέλεια: Καρυπίδου Μαρία, φοιτήτρια Γεωγραφίας 1) Κατασκευή του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους... Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 11 Πολυμέσα ΜΕΡΟΣ Α 1. Υπερκείμενο Ποιός είναι ο κόμβος, ποιός ο σύνδεσμος και ποιά η θερμή λέξη; 1 2. Υπερμέσα Χαρακτηριστικά Κόμβος (Node) Αποτελεί τη βάση πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Επιστημονικο πεδιο Και Επαγγελματικη δραστηριοτητα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΜ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2 Σχολές Αγρονόμων & Τοπογραφων Μηχανικων Αθηνα Εθνικο Μετσοβιο Πολυτεχνειο

Διαβάστε περισσότερα

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου

Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Διεπιστημονικότητα στις μελέτες του Εθνικού Κτηματολογίου Κ-Β Ε. Κατσάμπαλος Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Καθηγητής Γεωδαισίας και Τοπογραφίας, ΤΑΤΜ-ΑΠΘ Μέλος ΔΣ «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφία»

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός μαθήματος: (ώρες):

Κωδικός μαθήματος: (ώρες): Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος μαθήματος: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Πιστωτικές Κωδικός μαθήματος: CE0-UE1 Φόρτος εργασίας μονάδες: (ώρες): 90 Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17

Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 19 1.1 Γενικά... 19 1.2 Το αντικείμενο της Τοπογραφίας... 19 1.3 Οι τοπογραφικές εργασίες... 20 1.4 Τοπογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗ Ολγα Κωνσταντινίδου Σπύρος Παπανδρεάδης Τοπογράφοι Μηχανικοί Παυσανίου 19 116 35 ΑΘΗΝΑ Τηλ.. 210-3302995, κιν 6932-215880, 215880, FAX: 210-3302995 e-mail :apodosh@teemail.gr: Site: www.apodosh.gr ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Παρασκευοπούλου Άννα Ζαχαρόπουλος Θανάσης Καραγιάννη Δέσποινα Χάρτες Χερσαίας Παραλιακής Ζώνης ΡΟΔΟΥ και δημιουργία βάσης Περιβαλλοντικών-χωρικών δεδομένων (GIS) που υλοποιήθηκε στα πλαίσια Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα Κύπρος και στα πλαίσια του εγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc.

Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., M.Sc. Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Μωϋσιάδης Αθανάσιος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 4: Εισαγωγή στη Φωτογραμμετρία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly

UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly maps Ι.ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΟΓΛΟΥ Η.ΠΟΝΤΙΚΑΣ Ο.Ε. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ UAV Unmanned Aerial Vehicle Ebee Sensefly ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα;

Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Χάρτες στο διαδίκτυο: Συνήθης χαρτογραφική πρακτική ή μια νέα χαρτογραφική κουλτούρα; Λήδα ΣΤΑΜΟΥ & Δρ Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π 13 ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας Χαρτογραφική Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης

ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης ΑΡΧΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (Y2204) Βασιλάκης Εµµανουήλ Λέκτορας Τηλεανίχνευσης Διακριτική ικανότητα δεδοµένων τηλεπισκόπησης Χωρική (Spatial resolution) πόσα µέτρα? Χρονική (Temporal resolution) πόσος χρόνος?

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας

Το σύστηµα γεωγραφικής πληροφορίας Προς µια ορθολογική αντιµετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβληµάτων: Αξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση Υδροσπιο: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής & Μετεωρολογικής Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

15/5/2012. Η γεωβάση είναι µια συλλογή από γεωγραφικά σύνολα διαφόρων τύπων.

15/5/2012. Η γεωβάση είναι µια συλλογή από γεωγραφικά σύνολα διαφόρων τύπων. Ένα dataset αντιπροσωπεύει ια ενιαία συλλογή πληροφορία η οποία αντιστοιχεί σε ένα σύνολο οντοτήτων του πραγατικού χώρου. ιάλεξη 5 - ΓΕΩΒΑΣΕΙΣ Τι είναι η γεωβάση Η γεωβάση είναι µια συλλογή από γεωγραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ:

ΔΡΑΣΗ 2: Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ελαιοτριβείων και των περιοχών διάθεσης αποβλήτων ελαιοτριβείων στην Κρήτη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2Γ: «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Στοιχεία χαρτογραφίας Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Χώρος Η ανάπτυξη της ικανότητας της αντίληψης του χώρου, ως προς τις διαστάσεις του και το περιεχόµενό του είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων

Λειτουργία Κτηµατολογικών Γραφείων ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΧΑ ΑΕ Ερωφύλη Παπαδοπούλου Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ Υποδιευθύντρια Λειτουργούντος Κτηµατολογίου ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, παρακολούθηση, αποτίμηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, Τομέας Τοπογραφίας, Σχολή Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα