Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα."

Transcript

1 Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Γεωγραφικά Δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ως γνωστό, ο χάρτης με τις πληροφορίες που περιέχει είναι απαραίτητο εργαλε ίο σε πολλές α νθρώπινες δραστηριότητες και στά δια λήψης αποφάσεων. Παρέχει πληροφορίες για το έδαφος, τους κατοικημένους τόπους, το οδικό δίκτυο, κ. λ. π και δίνει την δυνατότητα εντοπισμού της θέσης ενός σημείου με ακρίβεια σε ένα σύστημα συντεταγμένων. Στον παραδοσιακό χάρτη η γεωγραφική πληροφορία δίδεται με κατάλληλες συνθηματικές παραστάσεις και χρώματα και ως εκ τούτου είναι περιορισμένη. Με την ανάπτυξη της πληροφορικής είναι πλέον δυνατόν, οι πληροφορίες που περιέχονται στον χάρτη, να χρησιμοποιούνται και να διαχειρίζονται από τον Η/Υ. Για να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τις πολλαπλές δυνατότητες της πληροφορικής, θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί ο χάρτης σε ψηφιακή μορφή. Έτσι φθάνουμε στην ανάγκη δημιουργίας ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων. Για την παραγωγή και διαχείριση ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων χρησιμοποιούνται συστήμα τα πληροφορικής με κατάλληλο εξοπλισμό (Har dware) και Λ ογισμικό (Software), που ονομάζονται Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS ή ΓΣΠ). Η Γεωγραφική πληροφορία στα ΓΣΠ δεν είναι ένας χάρτης αλλά μία δομημένη βάση γεωγραφικών πληροφοριών που συνδυάζει τόσο χωρικά όσο και περιγραφικά δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να προέλθουν και από άλλες πηγές πέρα από τον χάρτη όπως, τοπογραφικές μετρήσεις, GPS, Αεροφωτογραφίες, Δορυφορικές εικόνες κ. λ. π. Ο όγκος των πληροφοριών που περιέχονται σε μία βάση γεωγραφικών δεδομένων περιορίζεται πρακτικά μόνο από την δυνατότητα επαρκούς διαχείρισης που μας δίνει το λογισμικό και ο υπολογιστής. Ο παρα δοσιακός χά ρτης είναι α παρα ίτητο υπόβαθρο στην λήψη αποφάσεων. Τα ΓΣΠ όμως διαθέτουν και τα απαραίτητα "εργαλεία" ανάλυσης των γεωγραφικών τους δεδομένων για να δώσουν λύση σε προβλήματα λήψης αποφάσεων όπως: π.χ. Εύρεση βέλτιστου δρομολογίου, κατανομή κέντρων εξυπηρέ τησης, συστήματα ελέγχ ου και διοίκησης, εύρεση καταλλήλων χώρων, κτηματολόγιο κλπ. Τα γεωγραφικά δεδομένα επομένως για μία περιοχή δεν είναι απλώς ένας χάρτης για μία χρήση σε μία μορφή και συγκεκριμένη κλίμακα (όπως συμβαίνει για τον αναλογικό χάρτη), αλλά ένα σύνολο γεωγραφικών πληροφοριών που μπορεί να αποτελέσει την βάση για απεριόριστα άλλα προϊόντα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 1

2 1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ(GIS) ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚ Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ Τι είναι GIS: Σαν GIS μπορούμε να ορίσουμε ένα σύστημα πληροφορικής, το οποίο έχει την δυνατότητα να παράγει, διαχειρίζεται, αναλύει και να παρουσιάζει γεωγραφικά δεδομένα. Τα βασικά μέρη ενός GIS είναι: - Η/Υ και περιφερειακά - Λογισμικό - Δεδομένα - Χρήστης Τα GIS απαιτούν ισχυρούς υπολογιστές με κατάλληλες οθόνες και περιφερειακά για την είσοδο και έξοδο των δεδομένων όπως: scanner, digitizer για την εισαγωγή δεδομένων και plotter για την έξοδο. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει όλες τις φάσεις ροής και επεξεργασίας δεδομένων: εισαγωγή, διαχείριση, επεξεργασία, ανάλυση και χαρτογραφική παρουσίαση Τα δεδομένα και ο χρήστης είναι τα πλέον πολύτιμα μέρη του GIS, διότι το κόστος δημιουργίας τω ν δεδομένων είναι πολύ μεγάλο και ο χρήστες απαιτούν πολύχρονη εκπαίδευση και εμπειρία. Είναι απαραίτητο όμως να διακρίνουμε τα γεωγραφικά ψηφιακά δεδομένα σε δύο βασικές κατηγορίες: Τα Vector ή διανυσματικά και τα Raster ή ψηφιδωτά Ψηφιδωτά δεδομένα (raster) Στα ψηφ ιδω τά δεδομένα μία περιοχ ή της επιφάνειας της γης ή ένα γεωγραφικό φαινόμενο απεικονίζεται από στοιχειώδη τμήματα συνήθως τε τράγω να που ονομάζονται pixels και κάθε pixel έχει μία τιμή μίας παραμέτρου η οποία μπορεί να είναι: - Χρώμα ή τόνος του γκρίζου όπως συμβαίνει στις δορυφορικές εικόνες ή στο αποτέλεσμα σάρωσης με scanner μίας εικόνας. - Υψόμετρο όπως συμβαίνει στο ψηφιακό μοντέλο εδάφους. - Κατηγορία χρήσης γης σε μία ταξινόμηση χρήσης γης. - κλπ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 2

3 Τα ψηφιδωτά δεδομένα (raster) είναι "όμορφα για τον χρήστη" γιατί δίνουν μία απεικόνιση στον υπολογιστή της εικόνας που βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Δεν δίνουν όμως την δυνατότητα στον Η/Υ της αναγνώρισης των γεωγραφικών χαρακτηριστικών και αντικειμένων. Τα Raster δεδομένα είναι μία φωτογραφική απεικόνιση του χάρτη στον υπολογιστή με βασικό εικονο-στοιχείο το pixel. Δηλαδή η εικόνα του χάρτη αποτελείται από πολλά στοιχειώδη τετραγωνίδια όπου το κάθε ένα έχει μία απόχρωση και όλα μαζί συνθέτουν την ψηφιακή εικόνα του χάρτου (όπως στην τηλεόραση). Τα δεδομένα raster φαίνονται "όμορφα" στον άνθρωπο αλλά δεν είναι "έξυπνα" για τον υπολογιστή διότι είναι μια άγνωστη εικόνα γι αυτόν Διανυσματικά δεδομένα Τα δεδομένα αυτά βασίζονται σε τρία γεωμετρικά στοιχεία: Το σημείο, που παρίσταται με ένα ζεύγος συντεταγμένων χ, ψ. Την γραμμή, που παρίσταται με μία σειρά συντεταγμένων χ, ψ. Το πολύγωνο, που παρίσταται από τις γραμμικές από τις οποίες αποτελείται. Τα τρία αυτά γεωμετρικά στοιχεία μας δίνουν την γεωμετρία του γεωγραφικού αντικειμένου δηλ. την θέση και το σχήμα του. Πέρα όμως της γεωμετρίας έχουμε και τα περιγραφικά δεδομένα για το γεωγραφικό αντικείμενο. Το GIS έχει την δυνατότητα σύνδεσης των περιγραφικών δεδομένων με τα γεωμετρικά και την αποθήκευση τους σ' ένα κατάλληλο σύστημα διαχείρισης δεδομένων ώστε να διαχειρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά. Τέτοιο σύστημα είναι συνήθως ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων (RDBMS), το οποίο είναι μέρος του GIS. Τα διανυσματικά δεδομένα μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε σαν "έξυπνα δεδομένα", διότι συνδέονται με περιγραφικά στοιχεία για ένα γεωγραφικό αντικείμενο με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι το σύστημα Η/Υ έχει «γνώση» για το αντικείμενο αυτό. π. χ. ένα πολύγωνο που είναι μία ιδιοκτησία συνδέεται με στοιχεία για τον ιδιοκτήτη, την χρήση του, την αξία του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ. Εκτός από την σύνδεση των γεωμετρικών και περιγραφικών δεδομένων μία άλλη ιδιότητα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, η οποία βοηθά στην αναγνώριση και ανάλυση των δεδομένων τους είναι και η τοπολογία η οποία περιγράφει την χωρική συσχέτιση των γειτονικών αντικειμένων. Στα διανυσματικά δεδομένα οι πληροφορίες του χάρτη (δρόμοι, κατοικημένοι τόποι, υδρογραφία κ. λ. π. ) μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή(σαν γραμμές, σημεία ή περιοχές, ανάλογα με την γεωμετρία τους) και κωδικοποιούνται ώστε να είναι δυνατόν η αναγνώριση της γεωγραφικής τους ιδιότητας από τον Η/Υ. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 3

4 π. χ ο άσφαλτος δρόμος είναι γραμμή με κωδικό 1 και η λίμνη είναι περιοχή με κωδικό 2. Επί πλέον είναι δυνατόν να συνδέσουμε την κάθε γεωγραφική οντότητα με μια ολόκληρη βάση δεδομένων η οποία να περιέχει περιγραφικές πληροφορίες για αυτήν. Έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε όχι μόνον ότι ένα σημείο είναι γέφυρα αλλά και άλλα στοιχεία της γέφυρας που θα υπάρχουν σε μία database (π. χ διαστάσεις, κλάση γέφυρας, είδος κατασκευής, χρόνος κατασκευής κ. λ. π. ). Αντίστοιχα μια ιδιοκτησία μπορεί να απεικονίζεται με ένα πολύγωνο, το οποίο να συνδέεται με μία ολόκληρη βάση δεδομένων για το εμβαδόν της, τον ιδιοκτήτη, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ. λ. π. Δηλαδή δεν περιοριζόμαστε μόνο στην διαχείριση γεωγραφικών αντικειμένων άλλη σε οτιδήποτε πληροφορία που μπορεί να συνδεθεί με μια θέση στον γεωγραφικό χώρο. Ο χάρτης πλέον όπως απεικονίζεται στον υπολογιστή δεν είναι απλώς μια ζωγραφιά, που τα σύμβολα της με διαφορετικούς χρωματισμούς μας δίνουν την πληροφορία που περιέχουν. Είναι ένα μέσο επικοινωνίας (Interface), με μία ολόκληρη τράπεζα δεδομένων, που περιέχει πληροφορίες πολύ περισσότερες απ' όσες μπορούμε να απεικονίζαμε στον κοινό χάρτη. Για τον λόγο αυτό τα vector δεδομένα χαρακτηρίζονται ως "έξυπνη" γεωγραφική πληροφορία και είναι περισσότερο κατάλληλη δομή γεωγραφικών δεδομένων για διαχείριση από τον Η/Υ. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ενώ τα raster δεδομένα είναι "καλά" για τον άνθρωπο γιατί μπορεί να τα δει και να τα αναγνωρίσει εύκολα, τα vector δεδομένα είναι κατάλληλα για τον Η/Υ, διότι μπορεί να τα καταλάβει. Για τους παραπάνω λόγους πολλές φορές τα δεδομένα raster χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση περιοχής στον υπολογιστή και πάνω σε αυτό τον χάρτη επιθέτουμε δεδομένα vector, τα οποία επεξεργάζονται και αναλύονται από το ΓΣΠ. Το πρόβλημα είναι ότι raster και vector δεδομένα έχουν διαφορετική και ασυμβίβαστη δομή μεταξύ τους. Γι αυτό και υπάρχουν διαφορετικά συστήματα δημιουργίας ή επεξεργασίας raster και vector δεδομένων. Επίσης απαιτείται διαφορετικός εξοπλισμός για την δημιουργία των. Για τη δημιουργία δεδομένων raster απαιτείται σαρωτής (scanner), και η ποιότητα τους εξαρτάται από την διαχωριστική ικανότητα του scanner. Ενώ για δεδομένα vector κάνουμε ψηφιοποίηση σε τράπεζες ψηφιοποίησης η στην οθόνη. Συνεχώς αναπτύσσονται συστήματα που δίνουν την δυνατότητα μετατροπής των Raster δεδομένων σε διανυσματικά. Η διαδικασία όμως αυτή όταν γίνεται αυτόματα δεν δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα γι αυτό απαιτείται επέμβαση του χειριστή. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 4

5 Επομένως ενώ τα raster δεδομένα παράγονται εύκολα με σάρωση του χάρτη ή της αεροφωτογραφίας, τα vector δεδομένα απαιτούν πολύ χρόνο για την ψηφιοποίηση τους και την καταχώρηση τους στο ΓΣΠ, αφού προηγηθεί κατάλληλος σχεδιασμός και δόμηση της βάσης δεδομένων. Στην κατηγορία των raster δεδομένων υπάγονται και οι δορυφορικές εικόνες. Το μεγάλο πλεονέκτημα τους είναι ότι έχουμε σε έτοιμη ψηφιακή μορφή την απεικόνιση ενός μέρους της επιφανείας της γης που έχει ληφθεί από δορυφόρο και μάλιστα στο ορατό ή μη φάσμα (υπέρυθρο, υπεριώδες...) και μειονέκτημα τους το υψηλό κόστος και ο μεγάλος όγκος δεδομένων, Τελευταία όμως υπάρχει πρόσβαση σε Δορυφορικές εικόνες μεγάλης ανάλυσης μέσω εφαρμογών στο διαδύκτυο όπως το Google Earth. Τα ψηφιακά μοντέλα εδάφους έχουν δομή αντίστοιχη των raster δεδομένων αλλά χαρακτηρίζονται και σαν 'matrix' δεδομένα διότι το ανάγλυφο του εδάφους παρίσταται σαν ένα μαθηματικό πίνακα υψομέτρων, κάθε στοιχείο του οποίου αντιστοιχεί στο υψόμετρο μίας στοιχειώδους επιφάνειας (cell) του εδάφους συγκεκριμένων διαστάσεων π. χ. 30x30 μ.. Ο πίνακας των υψομέτρων συνοδεύεται με πληροφορίες γεωγραφικής θέσης όπως συντεταγμένες Χο, Ψο του αρχικού σημείου, το γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς, διαστάσεις Δχ, ΔΨ του cell, αριθμός cell στη σειρά και στη στήλη του πίνακα. (M, N). Πρότυπα ψηφιακών μοντέλων εδάφους είναι τα DTED (NIMA), DEM (USGS), GRID (ESRI), Τοπολογία Τα διανυσματικά δεδομένα, όπως αναφέρθηκε ήδη, δομούνται στο GIS, κατά τρόπο ώστε, να τηρούν τοπολογικούς κανόνες οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στο λογισμικό να εκτελεί ανάλυση και χωρικές πράξεις όπως π.χ εύρεση βέλτιστου δρομολογίου σε οδικό δίκτυο, πράξεις γειτνίασης ή επικάλυψης (overlay). Βασικοί κανόνες τοπολογίας είναι: o Συνεκτικότητα γραμμών Αρχή, τέλος γραμμής, κατεύθυνση γραμμής o Σχηματισμός πολυγώνων από γραμμές o Γειτνίαση στα πολύγωνα δηλ. ποια πολύγωνα είναι γύρω απ αυτό. Στα σύγχρονα GIS μπορούμε να ορίσουμε πλήθος τοπολογικών κανόνων σε μια Γεωβάση. Πάντα όμως κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει να έχουμε υπ όψη, ότι για τη τήρηση των παραπάνω βασικών τοπολογικών κανόνων πρέπει: o Να συνδέονται οι συνεχόμενες γραμμές και να μην υπάρχουν κενά μεταξύ τους αλλά το τέλος της μίας να αποτελεί την αρχή της επόμενης. oτα πολύγωνα να είναι κλειστά και να μοιράζονται την ίδια γραμμή με τα γειτονικά. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 5

6 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ (RASTER) ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ (VECTOR) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (RASTER) Πλεονεκτήματα "Όμορφα"- απλή δομή Εύκολη Εισαγωγή (scanner) Εκτύπωση γρήγορη, WYSIWYG Ευρέως Διαθέσιμα (π.χ Δορυφορικές εικόνες) Μειονεκτήματα Ποιότητα, ευκρίνεια ανάλογη του μεγέθους Μεγάλος όγκος δεδομένων Μεγέθυνση μειώνει την ευκρίνεια Δύσκολη η διόρθωση ή αναθεώρηση. ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ(VECTOR) Πλεονεκτήματα Μικρότερο μέγεθος αρχείου Δυνατότητα γενίκευσης και μεγέθυνσης. Από τα ίδια δεδομένα εκτυπώνεις διαφορετικά είδη χαρτών. Σύνδεση με περιγραφική πληροφορία, "Έξυπνα δεδομένα" Τοπολογία Μειονεκτήματα Χρονοβόρος εισαγωγή (ψηφιοποίηση) Πολύπλοκη διαδικασία εκτύπωσης με κατάλληλους συμβολισμούς και συνθηματικές παραστάσεις. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 6

7 4. POH ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΣΠ Συλλογή Πληροφοριών - Πηγές Δεδομένων. Εισαγωγή Δεδομένων Οργάνωση Δεδομένων Επεξεργασία Ανάλυση Χαρτογραφική Παρουσίαση 5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Πηγές πληροφορίας Οι πηγές για την δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων μπορεί να είναι: - Υπάρχοντες τοπογραφικοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων. - Αεροφωτογραφίες, από τις οποίες με φωτογραμμετρικές μεθόδους μπορούμε να αποκτήσουμε γεωγραφικά δεδομένα. - Δορυφορικές εικόνες, μετά από επεξεργασία σε κατάλληλα συστήματα Τηλεπισκόπησης. - Τοπογραφικές μετρήσεις ή GPS (Global Positioning System). To GPS είναι μία σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι άμεσα συλλέγουμε ακριβή δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Υπάρχοντα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή. - Το Διαδίκτυο Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 7

8 5. 2 Μέθοδοι Εισαγωγής δεδομένων Διανυσματικά (Vector) - Ψηφιοποίηση - Σάρωση και μετατροπή raster δεδομένων σε γραμμικά. - Αναλυτική και Ψηφιακή Φωτογραμμετρία - Επεξεργασία εικόνας τηλεπισκόπηση,. - Μετατροπή υπαρχόντων ψηφιακών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή π. χ. αρχεία μετρήσεων, AutoCAD, DXF.. Δεδομένα GPS Περιγραφικά δεδομένα: Εισαγωγή Υπάρχοντα αρχεία Text, EXCEL, ACCESS 'Ψηφιδωτά' (Raster) - Σάρωση (Scanning) χαρτών ή Αεροφωτογραφιών - Δορυφορικές εικόνες σε ψηφιακή μορφή. 6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή εισαγωγή των δεδομένων, την αποτελεσματική διαχείριση τους και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας χαρτογραφικής εξόδου είναι να προηγηθεί ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων. Οι πληροφορίες εισάγονται στην βάση δεδομένων του GIS, η οποία έχει κατάλληλα σχεδιασθεί ώστε να κωδικοποιείται κάθε γεωγραφική πληροφορία και να είναι άμεσα αναγνωρίσιμη από το GIS. Στον σχεδιασμό της βάσης δεδομένων πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλα τα επίπεδα (layers) του χάρτη και όλα τα χαρακτηριστικά του να περιγράφονται σ' ένα πλήρες λεξικό δεδομένων (data dictionary). Παραθέτουμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού βάσης χαρτογραφίας τα οποία ανταποκρίνονται σε τοπογραφικούς χάρτες κλίμακας Επίπεδα Πληροφορίας Οι γεωγραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνο νται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται σε επίπεδα πληροφορίας με κριτήρια Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 8

9 το είδος της πληροφορίας και την γεωμετρία τους δηλαδή αν παρίστανται με σημεία, γραμμές ή πολύγωνα. Οι πληροφορίες επομένως του χάρτη μπορούν να ταξινομηθούν στα παρακάτω επίπεδα. -Τοπογραφία: μορφολογία του εδάφους σε μορφή ισοϋψών καμπύλων (γραμμές. ) - Σημεία ελέγχου: Τριγωνομετρικά και σημεία προσδιορισμένα με ακρίβεια - Υδρογραφία: γραμμές απορροής υδάτων (γραμμές) - Χρήση γης: Φυτική κάλυψη και άλλη χρήσης γης που φαίνεται στον χάρτη (πολύγωνα) - Δίκτυο Μεταφορών: Γραμμική πληροφορία που περιλαμβάνει τους οδικούς άξονες και σιδηροδρομικές γραμμές. - Δίκτυα κοινής ωφέλειας: Γραμμική πληροφορία όπως τηλεφωνικές γραμμές, γραμμές ρεύματος, ύδρευσης αποχέτευσης κλπ. - Διοικητικά όρια: Διοικητικές Διαιρέσεις, όρια νομών, δήμων, κοινοτήτων κλπ. (γραμμές, πολύγωνα) - Σημειακά Χαρ/κά: Περιλαμβάνει όλες τις συνθηματικές παραστάσεις του χάρτη που αντιστοιχούν σ' ένα σημείο όπως: Εκκλησίες, κατοικίες, φάροι, πηγές, πηγάδια κλπ. Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σ' ένα τοπογραφικό χάρτη ταξινομούνται στα παραπάνω επίπεδα και για κάθε πληροφορία δίδεται ένας μοναδικός κωδικός αριθμός. Έτσι δημιουργείται το λεξικό βάσης δεδομένων το οποίο περιγράφει ποια είναι τα επίπεδα στα οποία ταξινομούνται οι πληροφορίες του χάρτη και ποιες συγκεκριμένες πληροφορίες περιλαμβάνονται σε κάθε επίπεδο με το κωδικό του.. Στα Γεωγραφικά συστήματα πληροφορίας συνήθως χρησιμοποιούν το σχεσιακό μοντέλο. Επομένως το λεξικό της βάσης δεδομένων μπορεί να υλοποιηθεί με τους απαραίτητους πίνακες για κάθε επίπεδο πληροφορίας. Τα γεωγραφικά δεδομένα πρέπειo να συνοδεύονται με τα λεγόμενα μεταδεδομένα (metadata), τα οποία είναι πληροφορίες που περιγράφουν πλήρως τα δεδομένα. Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 9

10 7. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΑ 7.1. Διανυσματικά (Vector) Ακρίβεια Κλίμακα Περιεχόμενο-Δόμηση Επίπεδα Πληροφορίας Κωδικοποίηση (π.χ. DIGEST, FACC) Τυποποίηση (Format) (π.χ, VPF, Shapefile..) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (π.χ ΕΓΣΑ87, WGS84) Επικαιρότητα Αναγκαίο να συνοδεύονται με μεταδεδομένα. (οδηγία INSPIRE της Ε.Ε) 7.2. Raster Σαρωμένοι χάρτες ή αεροφωτογραφίες Διακριτική ικανότητα(resolution) σάρωσης Κλίμακα Χωρική διακριτική ικανότητα (pixel size * κλίμακα) Χρωματική διακριτική ικανότητα (8bit grey scale, 24bit RGB) Τυποποίηση- Format π.χ (TIFF, JPEG, GEOTIFF,GRID ADRG, ASRP ) Επικαιρότητα ( του χάρτη, ή χρόνος λήψης Α/Φ) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς Οι αεροφωτογραφίες όταν υποστούν τις απαραίτητες διορθώσεις λόγω αναγλύφου ονομάζονται ορθο-φωτογραφίες ή ορθοφωτοχάρτες, διότι αποκτούν τη μετρητική ακρίβεια του χάρτη Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους (DTM) Χωρική ακρίβεια (cell size) π.χ 10μ, 30μ, 100μ... Ακρίβεια υψομέτρων Τυποποίηση Format (π.χ DTED, DEM, GRID.) Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 7.4. Δορυφορικές εικόνες Οι Δορυφορικές εικόνες(δε) έχουν και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τον δορυφόρο λήψεως. Τα συστήματα λήψεως δορυφορικών εικόνων καταγράφουν ψηφιακά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (Η/Μ) της γης στο ο ορατό αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο φάσμα. Τα χαρακτηριστικά των ΔΕ είναι. Χωρική Διακριτική Ικανότητα(Spatial Resolution) : μέγεθος εικονοστοιχείου. SPOT 10m, IKONOS 1m. Μεγαλύτερη Διακριτική ικανότητα έχει μεγαλύτερο όγκο δεδομένων για τον ίδιο χώρο. Ραδιομετρική Ικανότητα : Μέγιστος αριθμός διαβαθμίσεων καταγραφής της Η/Μ ακτινοβολίας. Π.χ SPOT 256, IRS 64 Φασματική Ικανότητα: Περιοχές φάσματος Η/Μ ακτινοβολίας που καταγράφονται (bands), πανχρωματικό(αποχρώσεις του γκρί), Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 10

11 υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο φάσμα. Π.χ LANDSAT 7 Bands στο ορατό και υπέρυθρο Χωρική κάλυψη: Το μέγεθος της λωρίδας στο έδαφος που καταγράφει σε κάθε πέρασμα. π.χ SPOT 60 X 60km, IKONOS 11 X 11km Περίοδος επισκεψιμότητας(revisit Time): Κάθε πότε ο δορυφόρος επανεπισκέπτεται τον ίδιο τόπο. Π.χ ASTER 16 ημέρες, ΜΟDIS 12 ώρες (ημέρα, νύχτα). AVHHR(NOOA) περίπου τρεις ώρες.. Η περίοδος επισκεψιμότητας είναι ανάλογη της χωρικής κάλυψης αλλά εξαρτάται και από τον αριθμό των δορυφόρων του ίδιου συστήματος. Π.χ Το σύστημα MODIS διαθέτει δύο δορυφόρους με εύρος χωρικής κάλυψη 2000 κμ περίπου, ενώ το AVHHR διαθέτει πολλούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνται στη μετεωρολογία. Οι δορυφορικές εικόνες(δε) είναι πολύ σημαντική πηγή γεωγραφικής πληροφορίας διότι: Υπάρχει μεγάλος αριθμός δορυφόρων. Δορυφορικές εικόνες έχουν πλέον καλή ευκρίνεια με χωρικές διακριτικές ικανότητες ακόμη και κάτω του 1μ. Είναι επίκαιρες Χρήσιμες για την επικαιροποίηση υπαρχόντων διανυσματικων δεδομένων. Υπάρχουν ευρέως διαθέσιμες. Μερικές ακόμη σε χαμηλό κόστος και ελεύθερα στο διαδίκτυο. Παραμένουν ακριβές οι ΔΕ υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας. Λήψη ΔΕ γίνεται όχι μόνο στο ορατό φάσμα αλλά και στο υπεριώδες και υπέρυθρο πολύ χρήσιμες για την παρακολούθηση του κλίματος και προστασία του περιβάλλοντος. Το υπέρυθρο δίνει χρήσιμες πληροφορίες ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας για την παρακολούθηση των πυρκαγιών και τον υπολογισμό των καμένων εκτάσεων. Π.χ οι εικόνες MODIS λόγω της δυνατότητας αναγνώρισης περιοχών υψηλής θερμοκρασίας και της συχνής λήψεώς τους χρησιμοποιούνται ευρέως για την παρακολούθηση πυρκαγιών στις ΗΠΑ και είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο από τη ΝASA. 8. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 8.1. ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΛΥΨΗ DIGITAL CHART OF THE WORLD (DCW). Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών της NGA(US) κλίμακας 1: (ONC) Τυποποίηση VPF (Vmap level 0) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov), ESRI (www.esri.com) και NGA(www.nga.gov) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 11

12 Vector Map Level 1 Vector δεδομένα σε 10 θεματικά επίπεδα. Έχει προέλθει από ψηφιοποίηση χαρτών κλίμακας 1: (JOG) με συμμετοχή των στρατιωτικών χαρτογραφικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.(Συμμετέχει και η ΓΥΣ). Τυποποίηση VPF (Vmap level 1) Κωδικοποίηση FACC DIGEST Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Διατίθεται από την NGA(www.nga.gov) SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION(SRTM) DATA Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 3 arc second (90 μ περίπου). Σύστημα αναφοράς προβολή, WGS84, GEOGRAPHIC Τυποποίηση DTED και DEM Διατίθεται από την USGS (www.usgs.gov) 8.2. ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Με πρωτοβουλία του οργανισμού EUROGEOGRAPICS και των χαρτογραφικών υπηρεσιών της Ευρώπης έχουν παραχθεί.: European Global Map (EGM) Vector δεδομένα σε 6 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese European Regional Map (ERM) Vector δεδομένα σε 7 θεματικά επίπεδα. Κλίμακα 1: Προτυπο: ESRI Geodatabese Διατίθεται από την EUROGEOGRAPHICS (www.eurogeographics.org) 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Οι Δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες παράγουν και διανέμουν γεωγραφικά δεδομένα για τον Ελληνικό Χώρο είναι : 9.1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΥΣ). Η ΓΥΣ είναι ο κύριος χαρτογραφικός οργανισμός ο οποίος παράγει την χαρτογραφική υποδομή της χώρας. Παράγει και διαθέτει γεωγραφικά δεδομένα που καλύπτουν ολόκληρη την χώρα όπως: Τοπογραφικούς χάρτες σε μορφή Raster Χάρτες κλιμάκων 1: , 1: , 1: , 1: Χάρτες 1: (387 Φ.Χ) οι οποίοι αποτελούν τη βασική κλίμακα και αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα. Χάρτες 1: (μερική κάλυψη) Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 12

13 Χάρτες 1: ή 1:5.000 των κυριότερων πόλεων Οι παραπάνω χάρτες έχουν σχεδιασθεί σε Γεωδαιτικό σύστημα ED50 και προβολή UTM. Τοπογραφικά διαγράμματα 1:5000 ( Τ.Δ) που καλύπτουν το 90% της χώρας., σε σύστημα αναφοράς HATT. Όλα τα παραπάνω χορηγούνται και στο Γεωδαιτικό Σύστημα ΕΓΣΑ 87 Διανυσματικά δεδομένα (vector) Κλίμακας 1: σε 8 θεματικά επίπεδα Κλίμακας 1: σε 10 θεματικά επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 1) Κλίμακας 1: ανά Φχ σε 8 επίπεδα (αντίστοιχα του Vmap Lv 2) Τα παραπάνω χορηγούνται σε Format Vmap ή shapefile ή Αrc/Info Coverage και σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. Υσουψείς καμπύλες ανά 20μ από με ψηφιοποίηση διαγραμμάτων 1:5000 Σύστημα αναφοράς ΗΑΤΤ ή ΕΓΣΑ87 Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους Ψηφιακό μοντέλο εδάφους διακριτικής ικανότητας 100μ και 30μ για ολόκληρη τη χώρα με μεγάλη υψομετρική ακρίβεια. Format GRID ή ASCII σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή Format DTED σε σύστημα αναφοράς WGS84. Αεροφωτογραφίες Η ΓΥΣ διαθέτει διαχρονικό αρχείο Α/Φ από το 1945 μέχρι σήμερα( περίπου), και είναι σε εξέλιξη η ψηφιοποίηση τους. Η ΓΥΣ αναπτύσσει «γεωγραφική πύλη» (geoportal ) στο διαδίκτυο για την ενημέρωση του πολίτη και την χορήγηση δεδομένων. (www.gys.gr) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΟΚΧΕ διαθέτει τα παρακάτω δεδομένα. Χρήσεις Γης CORINE (CORINE LAND USE) Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87. Διοικητικά όρια δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Πολυγωνικό επίπεδο Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ 87 Εδρες Δήμων ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ Σημειακό επίπεδο με ονόματα, Κλίμακας 1: στο ΕΓΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ H Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης διαθέτει: Ορθοφωτοχάρτες κλίμακας 1:5.000, Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 13

14 Διακριτικής ικανότητας 1μ στο ΕΓΣΑ87 για όλη τη χώρα που προήλθαν από αεροφωτογραφίες λήψεως Ψηφιακό μοντέλο εδάφους Διακριτικής ικανότητας 10μ που έχει προέλθει κατά την επεξεργασία των ορθοφωτοχαρτών. 10. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ USGS EROS DATA CENTER NASA MODIS GLOBAL LAND COVER FACILITY GoogleEarth Terraserver Εφαρμογές GIS στο διαδύκτιο: ArcGIS Online GIS Cloud Google Earth Σταύρος Καλογεράκης,ΑΤΜ,MSc 14

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑI ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Σωτηρία Καραδήμα Μάιος 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γεροντίδης Ιωαννής Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Περιεχόμενα. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Δρ. Ιωάννης Κ. Καπαγερίδης, MSc PhD CEng CSci MIMMM Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

ΔΡΑΣΗ 6 Παραδοτέο: 13. Εγχειρίδιο για Νέες Τεχνολογίες για τον Ολοκληρωμένο Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.  Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών Δεδομένων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ " Δημιουργία Δικτυακής Εφαρμογής Διαχείρισης Γεωγραφικών

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δρ. Ευάγγελος Ι. Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ 2006 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Διδακτικές Σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2

Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 Σωµαράς Χρήστος, ιπλωµατική εργασία, MIS 2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...8 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ...11 1. Εισαγωγή...11 2. Ορισµός των ΓΣΠ...11 3. ιαχρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ

Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ μυ/σ Εργαστήριο Περιφερειακών Μονάδων και Δικτύων Η/Υ PeLAB Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σπουδαστές: Ζαφειριάδου Ευστρατία Καζάκης Μιχαήλ θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΤΗΝΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 29/5/2009 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή ανοιχτού κώδικα και ελεύθερα δεδοµένα του Σπύρου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,.

Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Σύγχρονες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης για την ανίχνευση, καταγραφή, αποτίµηση πυρκαγιών και προστασία των πληγέντων περιοχών. Α. Τζώτσος,. Αργιαλάς Η τηλεπισκόπηση είναι η επιστήµη της απόκτησης ποιοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών Έκδοση 3 η - 2009 Ανατύπωση με μικρές διορθώσεις - Οκτώβριος 2012 Α. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ», Πρώτη Έκδοση 2006 Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Εργαστήριο Ναυτιλίας και Θαλασσίων Επιστημών Έκδοση 3 η -2009 Ανατύπωση με μικρές διορθώσεις Νοέμβριος 2012 Α. ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ», Πρώτη Έκδοση 2006 Δεύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Σύγχρονες γεωδαιτικές μέθοδοι για τον υπολογισμό επιτόπου όγκου εκσκαφών και την δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους» ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών

9/3/2014. Εισαγωγή ορισμοί. Χαρτογραφία. Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Εισαγωγή ορισμοί Χαρτογραφία Αυτό οφείλεται πρώτα στη σημαντική συνεισφορά στις διαδικασίες της κατασκευής χαρτών πολλών επιστημών Διάλεξη 4 ΧΑΡΤΕΣ -DATUMs καθώς επίσης και στην χρησιμοποίηση αυτών από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού

Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Ανάπτυξη Εξειδικευμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού Πίνακας περιεχομένων Συντομογραφίες Ακρωνύμια - Αρκτικόλεξα Έργου 3 A ΜΕΡΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 3 A.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ

ΤΥΠΟΙ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΓΣΠ Εισαγωγή Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαρασταθούν εκτός από γραµµές, σηµεία ή πολύγωνα και µε εικόνες ή ψηφιδωτά (grids), τα οποία χωρίζουν τον κόσµο σε διακριτά τετραγωνάκια ή αλλιώς φατνία(

Διαβάστε περισσότερα

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Π Α Ρ Α ΡΤ Η ΜΑ ΙΙ ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ Κ Ε Σ Π ΡΟ Δ ΙΙ Α Γ Ρ Α Φ ΕΣ Τ Ο Υ Π ΡΟΣ Ε ΚΤ Ε Λ Ε ΣΗ Ε Ρ ΓΟ Υ 1 B.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Γενική περιγραφή Το προτεινόμενο Σύστημα θα εξυπηρετεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ζουµπούλογλου Κων/να ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: ρ. Κούλη Μαρία ΧΑΝΙΑ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ν ΤΩΝ Υ ΡΟΛΟΓΙΙΚΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΙΙΤΗ ΚΑΙΙ ΤΑΥΡΩΝΙΙΤΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας

Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Title Οδηγίες Συμπλήρωσης των Καταλόγων Α1, Α2, Α3, Α4 (Version 2.1.0) Creator Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Date 2011 04 03 Subject Status Publisher Type

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 13. Πρόλογος

Πρόλογος 13. Πρόλογος Πρόλογος 13 Πρόλογος Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως ως το καταλληλότερο και ικανότερο μέσο και εργαλείο για την επίλυση χωρικών προβλημάτων. Τα πεδία εφαρμογών τους

Διαβάστε περισσότερα

MDS Marathon Data Systems - 1 -

MDS Marathon Data Systems - 1 - Π ΑΡ ΑΡ Τ ΗΜ Α ΙΙ ΙΙ ΤΕΧΝ ΙΙ ΚΗ Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΑΝ ΑΔ Ο Χ ΟΥ MDS Marathon Data Systems - 1 - Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς MDS Marathon Data Systems - 2 - ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ -----------------------------9

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία επιλογής δρόμου.

Διαδικασία επιλογής δρόμου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ PORTAL (Web GIS) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σκοπός του παρακάτω κειμένου είναι να βοηθήσει τους χρήστες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας να την χρησιμοποιήσουν σωστά και

Διαβάστε περισσότερα

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τομέας Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών Μάθημα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (GIS GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS) του Γιάννη Ν. Κωστάρα Ο όρος Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών αναφέρεται σε κάθε σύστηµα Η/Υ που έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται γεωγραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» Ε ΥΣΤΑΘΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ Μελέτη Γκιόκας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη. Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην Ευρώπη Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Title Αναφορά Κράτους - Μέλους: Κύπρος, 2013 Creator Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική αναφορά:

Βιβλιογραφική αναφορά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟ ΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚ ΚΠΑΙΔΕΥΤ ΤΙΚΟ ΙΔΡΥ ΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩ ΩΝ ΝΗΣΩΝ Ν Ανάδειξη του Τεχνολλογικού Ιδρ ρύματος Ιο ονίων Νήσω ων ως Διεθννούς πόλου υ Εκπαίδευσης και Κα αινοτομίας Επίίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΜΝΙΣΤΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα