Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ"

Transcript

1 EΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 22 Ιουλίου 2009 Α. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: /353/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ η Γ/ΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Β - Γ Η Γ/ΝΗ Φ.Π.Α. Προς: Ως Π.Γ. ΣΜΗΜΑ Α 3. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝ & ΔΙΓΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας 10 Tατ. Kώδικας: Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Δμμανοσήλ Σηλέφωνο : Β. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΩΝ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Σατ. Γ/νζη : Κηφιζίας 7, Σ.Θ Σατ. Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες : Γ. Γιάκας Σηλέφωνο : ΘΕΜΑ: Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε, δηάζεζε θαη έιεγρν δηαθίλεζεο νλνκαζηηθώλ αξηζκεκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ κε ηε ρξήζε Δηδηθώλ Αζθαιώλ Φνξνινγηθώλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ (ΔΑΦΓ). Α Π Ο Φ Α Η ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 397/68 «πεξί επαλαζπζηάζεσο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ απηήο» (ΦΔΚ 101 Α/1968) 2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 423/76 «πεξί γπκλαζηεξίσλ θαη ξπζκίζεσο ζεκάησλ αθνξώλησλ εηο ηνλ εμσζρνιηθό αζιεηηζκόλ» (ΦΔΚ 223 /1976). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 90 Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ «Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» ν νπνίνο θπξώζεθε κε ην άξζξν πξώην ηνπ π.δ (ΦΔΚ Α98).. 4. Σελ ππ. Αξηζκ. 6940/ Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ «πεξί αλάζεζεο αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό Πνιηηηζκνύ Ησάλλε Ησαλλίδε» (ΦΔΚ 112/Β/ ). 1

2 5. Σελ ππ αξηζκ. 4377/ απόθαζε ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα. 6. Σηο δηαηάμεηο Αζιεηηθνύ Νόκνπ 2725/1999 (ΦΔΚ 121 A) θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 41Γ παξ. 6, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 1 ηνπ λ. 3372/2005, (ΦΔΚ 187/A/2005) πνπ αθνξά ζηελ έθδνζε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο ησλ Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ, ζηελ νπνία ζα «ξπζκίδεηαη ν ηξόπνο έιεγρνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ δηαθηλνπκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ από ηηο αξκόδηεο Γ.Ο.Τ». 7. Σελ ππ αξηζκ / , ΦΔΚ 1983/ , απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε δηάζεζε θαη έιεγρν δηαθίλεζεο νλνκαζηηθώλ αξηζκεκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ. 8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ) «Καζηέξσζε Φνξνινγηθώλ Μεραληζκώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο ηζρύνπλ. 9. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1Β ηνπ άξζξνπ 19 θαη ησλ ππνπεξηπηώζεσλ γα, γδ, γζη, γε, γηγ θαη γηδ ηεο πεξίπησζεο γ θαη ηεο πεξίπησζεο δ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ 84 Α ), όπσο ηζρύνπλ. 10. Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ.1082/ (ΦΔΚ 743Β ) πεξί ηεο θαζηέξσζεο ρξήζεο Δηδηθώλ Αζθαιώλ Φνξνινγηθώλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ. 11. Σηο δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο /550/0015/ΠΟΛ. 1083/ (ΦΔΚ 794Β ) πεξί απαιιαγήο από ηε ζεώξεζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ νξηζκέλσλ θαηεγνξηώλ επηηεδεπκαηηώλ. 12. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (2859/2000). 13. Σελ 1666/ΓΗΟΔ89/ (ΦΔΚ 40Β/ ) θνηλή Απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ πεξί «θαζνξηζκνύ αξκνδηνηήησλ ησλ Τθππνπξγώλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ». 14. Σν γεγνλόο όηη από ηελ έθδνζε ηεο παξνύζαο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ. Α π ο υ α σ ί δ ο σ μ ε Ο ηξόπνο δηαθίλεζεο θαη δηάζεζεο ησλ εηζηηεξίσλ, πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ αξηζκ / ,(ΦΔΚ 1983/ ), απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ Δθαξκνγή Ζιεθηξνληθνύ πζηήκαηνο γηα ηελ έθδνζε δηάζεζε θαη έιεγρν δηαθίλεζεο νλνκαζηηθώλ αξηζκεκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ, όπνπ ζπκκεηέρνπλ επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη πνπ αλήθνπλ ζηελ Έλσζε Δπαγγεικαηηθνύ Πνδνζθαίξνπ Α Δζληθήο Καηεγνξίαο (EEΠ Α ), ζηνλ Διιεληθό ύλδεζκν Αλσλύκσλ Καιαζνζθαηξηθώλ Δηαηξεηώλ (ΔΑΚΔ) θαη ζηελ Έλσζε σκαηείσλ Ακεηβνκέλσλ Πεηνζθαηξηζηώλ (ΔΑΠ), θαζνξίδεηαη σο αθνινύζσο: 1α. Γηα ηηο αλάγθεο δηαρείξηζεο ησλ δηαθηλνπκέλσλ εηζηηεξίσλ ησλ αγώλσλ ππεύζπλε είλαη ε Κεληξηθή Αξρή Γηαρείξηζεο (Κ.Α.Γ.), γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: 2

3 - Ζ Κ.Α.Γ. ζα απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ησλ δηνξγαλσηξηώλ αξρώλ ησλ δηνξγαλώζεσλ, όπνπ ζπκκεηέρνπλ επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη. - Σν πξνζσπηθό ηεο Κ.Α.Γ. ζα απνηειείηαη από εμεηδηθεπκέλα άηνκα θαη ζα νξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε από ηηο δηνξγαλώηξηεο αξρέο. - Ζ Κ.Α.Γ είλαη ε ππεύζπλε αξρή γηα ηελ θεληξηθή εθθαζάξηζε ησλ on line ζπλαιιαγώλ κέζσ πηζησηηθώλ θαξηώλ, πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ δηαθίλεζε ησλ ειεθηξνληθώλ εηζηηεξίσλ γηα θάζε αγώλα. 1β. Οη θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ζα θαζνξίδνληαη από ηηο εηήζηεο πξνθεξύμεηο ησλ δηνξγαλσηξηώλ αξρώλ θαη πξηλ ηελ έλαξμε θάζε αγσληζηηθήο πεξηόδνπ, ζηηο νπνίεο ζα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο θαη ην πνζό ησλ θξαηήζεσλ ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. - Οκνίσο, ην πνζνζηό ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ ΣΔΑΔΥ θαη ΣΔΑΤΑΠ ηνπ ΣΔΑΠ ΑΑ, θαζνξίδεηαη από ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. - Τπνρξέσζε ησλ δηνξγαλσηξηώλ αξρώλ είλαη ε ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθνύ εηζηηεξίνπ κε ηηο πξναλαθεξζείζεο θξαηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε έθδνζεο ησλ εηζηηεξίσλ.. 2. Σα εηζηηήξηα ησλ αζιεηηθώλ αγώλσλ ησλ επαγγεικαηηθώλ ζπιιόγσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ εθδίδνληαη, ζεκαίλνληαη θαη θπιάζζνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Δηδηθώλ Αζθαιώλ Φνξνινγηθώλ Γηαηάμεσλ ήκαλζεο ηνηρείσλ (Δ.Α.Φ.Γ...) ηνπ λ. 1809/1988 ηηο νπνίεο νη ππόρξενη ζε έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ (επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη) δειώλνπλ ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπο κε ηνλ ηξόπν πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ θαη ηαπηόρξνλα κε ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε δειώλνπλ ην ρώξν εγθαηάζηαζήο ηνπο, όπσο απηόο ππνδεηθλύεηαη από ηνλ δηνξγαλσηή. 3. Σα εηζηηήξηα εθδίδνληαη ζε ζεηξέο αληίζηνηρεο ηεο αμίαο απηώλ, ελώ ζην ππνρξεσηηθό πεξηερόκελό ηνπο πέξαλ ησλ όζσλ νξίδνληαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα Βηβιίσλ & ηνηρείσλ (π.δ. 186/1992), πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νξηδόκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 62038/ (ΦΔΚ 1983Β / ) Απόθαζεο ηνπ Τθππνπξγνύ Αζιεηηζκνύ. 4. Όια ηα εηζηηήξηα πνπ πσινύληαη από ηνπο ππόρξενπο πξνο ηνπο θαηόρνπο θάξηαο θηιάζινπ, ε νπνία ζεζκνζεηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ Απόθαζεο, εθδίδνληαη ειεθηξνληθά. Σα δεδνκέλα ησλ ειεθηξνληθώλ εηζηηεξίσλ ζεκαίλνληαη κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία ζήκαλζεο θπιάζζνληαη γηα όζν ρξόλν νξίδεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κ.Β.., ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο αληηηύπνπ ηνπ εηζηηεξίνπ από ην ζύζηεκα ζηνλ θάηνρν ηεο θάξηαο θηιάζινπ, εθόζνλ ην επηζπκεί. 5. Ζ πξνκήζεηα ησλ Δ.Α.Φ.Γ... γηα ηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ησλ εηζηηεξίσλ βαξύλεη ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ (Γ.Γ.Α.), πνπ ηνπο παξαρσξεί δσξεάλ πξνο επαγγεικαηηθνύο ζπιιόγνπο, νη νπνίνη γίλνληαη νη λόκηκνη θάηνρνη θαη ρξήζηεο ηνπο, κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν. - Ο πσιεηήο θνξνινγηθώλ ειεθηξνληθώλ κεραληζκώλ θαη ζπζηεκάησλ εθδίδεη ην δειηίν απνζηνιήο ή ην ηηκνιόγην δειηίν απνζηνιήο πξνο ηε Γ.Γ.Α. ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1809/1988 (ΦΔΚ 222 Α ) ηα δε αληίηππα κε ηηο ελδείμεηο «γηα ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ αγνξαζηή» ηα απνζηέιιεη «επί απνδείμεη» ζην Γ Σκήκα «Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαζθάιηζεο πλαιιαγώλ» 3

4 ηεο 15 εο Γ/λζεο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθώλ. - Ζ Γ.Γ.Α. γηα ηελ παξάδνζε ησλ ΔΑΦΓ ζηνπο επαγγεικαηηθνύο ζπιιόγνπο εθδίδεη, αλά ζύιινγν, εηδηθό αζεώξεην θνξνινγηθό ζηνηρείν κε ηίηιν «Δθθαζάξηζε παξάδνζεο ΔΑΦΓ» ζε δύν επηπιένλ αληίηππα, πέξαλ ησλ δύν ππνρξεσηηθώλ πξσηόηππν, ζηέιερνο - κε ηελ έλδεημε «γηα ηε Γ.Ο.Τ. ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζπιιόγνπ», αλαγξάθνληαο επί απηνύ ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ αληηζπκβαιινκέλσλ όπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.., ηνλ αξηζκό ησλ Δ.Α.Φ.Γ... πνπ ηνπο παξαρσξνύληαη θαη ηελ πεξηγξαθή απηώλ, κε βάζε ηα δειηία απνζηνιήο ή ηα ηηκνιόγηα δειηία απνζηνιήο ησλ πξνκεζεπηώλ, θαζώο θαη ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ. Σν έλα από ηα σο άλσ αληίηππα ηνπ ελ ιόγσ εηδηθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ απνζηέιιεηαη παξαδίδεηαη από ηε Γ.Γ.Α. ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζπιιόγνπ, κέζα ζε δεθαπέληε κέξεο από ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπ, κε επηζπλαπηόκελν θσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ εκεξήζηαο θίλεζεο «Ε», εγθαηάζηαζεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξνινγηθνύ ειεθηξνληθνύ κεραληζκνύ, κε επζύλε ηεο Γ.Γ.Α. θαη ην άιιν αληίηππν απνζηέιιεηαη «επί απνδείμεη», εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο, ζην Γ Σκήκα «Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξηθήο θαη πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο Γηαζθάιηζεο πλαιιαγώλ» ηεο 15 εο Γ/λζεο Βηβιίσλ & ηνηρείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. Οη επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη κε ην πξσηόηππν ηνπ σο άλσ εηδηθνύ θνξνινγηθνύ ζηνηρείνπ πνπ ηνπο αθνξά θαη παξαδίδεηαη ζε απηνύο από ηε Γ.Γ.Α., εληόο ηεο ίδηαο σο άλσ πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε εκεξώλ, πξνβαίλνπλ ζηε δήισζε έλαξμε ησλ θνξνινγηθώλ κεραληζκώλ. - ε πεξίπησζε απνρώξεζεο, γηα νπνηνδήπνηε ιόγν (π.ρ. ππνβηβαζκόο), επαγγεικαηηθνύ ζπιιόγνπ από ηε δηνξγάλσζε, απηόο είλαη ν απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηε δήισζε δηαθνπήο ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηνπ, γηα ηε δηαθίλεζε θαη γηα ηε δηαθύιαμε ησλ Δ.Α.Φ.Γ..., θαηά ηα εηδηθόηεξα νξηδόκελα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1809/1988 θαη ηνπ Κ.Β.. 6. Γηα ηηο ππνρξεώζεηο ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε, ζήκαλζε θαη δηαθύιαμε ησλ εηζηηεξίσλ αζιεηηθώλ αγώλσλ από επαγγεικαηηθνύο ζπιιόγνπο κε ηε ρξήζε Δ.Α.Φ.Γ... ηζρύ έρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο Α.Τ.Ο.Ο /549/0015/ΠΟΛ.1082/ (ΦΔΚ 743Β ). 7. Ζ δσξεάλ παξαρώξεζε ησλ Δ.Α.Φ.Γ... από ηε Γ.Γ.Α. ζηνπο επαγγεικαηηθνύο ζπιιόγνπο δελ ζεσξείηαη απηνπαξάδνζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α. (λ.2859/2000), εθόζνλ ε Γ.Γ.Α. είλαη κε ππνθείκελν πξόζσπν ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα θαη σο εθ ηνύηνπ δελ δηελεξγεί έθπησζε ηνπ θόξνπ πνπ επηβάξπλε ηελ αγνξά ηνπο. 8. Ζ απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Ακριβές Αντίγραυο Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ Η Προϊσταμένε τες Γραμματείας ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ & ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΠΟΛΘΣΘΜΟΤ ΑΝΣΩΝΘΟ ΜΠΕΖΑ ΘΩΑΝΝΗ ΘΩΑΝΝΘΔΗ 4

5 ΠΘΝΑΚΑ ΔΘΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 1. Απνδέθηεο Πίλαθα Β, εθηόο ηνπ αξηζ. 2 απηνύ. 2. Οηθνλνκηθέο Δπηζεσξήζεηο. 3. Κεληξηθή Τπεξεζία ΤΠ.Δ.Δ. θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ηεο. 4. Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνύ Γεληθή Γ/λζε Τπνζηήξημεο Αζιεηηζκνύ Γ/λζε Μειεηώλ Αζιεηηθώλ Έξγσλ Κεθηζίαο 7, Σ.Θ Αζήλα [κε ηελ παξάθιεζε λα θνηλνπνηεζεί ζε όινπο ηνπο θνξείο πνπ θαηαιακβάλεη (π.ρ. δηνξγαλώηξηεο αξρέο, επαγγεικαηηθά αζιεηηθά ζσκαηεία, επαγγεικαηηθέο αζιεηηθέο ελώζεηο, Δ.Π.Ο., Super League θ.ι.π.] 5. Δζληθό Σππνγξαθείν ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΓΘΑ ΚΟΘΝΟΠΟΘΗΗ 1. Απνδέθηεο Πηλάθσλ Α, Γ, Ζ, Θ (κόλν νη αξηζ. 1, 2 θαη 3). 2. ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ θαη Καηαζθεπαζηώλ Σακεηαθώλ πζηεκάησλ (.Δ.Κ.Σ.) πύξνπ Βξεηηνύ ΑΥΑΡΝΑΗ ΑΣΣΗΚΖ ΕΩΣΕΡΘΚΗ ΔΘΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθώλ. 2. Γξαθείν Τθππνπξγνύ θ. Αλη. Μπέδα 3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα θ. Αζαλ. θνξδά 4. Γξαθεία θ.θ. Γελ. Γ/ληώλ. 5. Γξαθείν Σύπνπ & Γεκνζίσλ ρέζεσλ. 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ. 7. Γ/λζε 15ε Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ β) Σκήκαηα Β, Γ (από 20 αληίγξαθα) 8. Γ/λζε 14ε Φ.Π.Α. β) Σκήκα Α (20 αληίγξαθα) 9. Γ/λζε Σειώλ & Δηδηθώλ Φνξνινγηώλ β) Σκήκα Α (20 αληίγξαθα) 5

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Σασ αποςτζλλουμε την απόφαςη του Αναπληρωτή Υπουργοφ Οικονομικών Παντελή Οικονόμου για την διαδικαςία επιςτροφήσ ΦΠΑ προσ τουσ επιχειρηματίεσ και επιτηδευματίεσ. Αζήλα, 2 Απξηιίνπ 2012 ΠΟΛ. 1090 ΔΛΛΖΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010. Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Απόθαζε Αξηζκ. Β-58841/5546/2010 Αλαπξνζαξκνγή ηωλ θνκίζηξωλ ηωλ αζηηθώλ θαη ππεξαζηηθώλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ A.Δ. ηεο ρώξαο. Έρνληαο ππόςε 1) ηηο δηαηάμεηο: Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΏΝ α) Σσλ άξζξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηξόπν ππνβνιήο εξσηεκάησλ γηα λνκηθά ζέκαηα πξνο ην Γξαθείν Ννκηθνύ Σπκβνύινπ ησλ Υπεξεζηώλ ηεο ΓΓΔΕ ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: ΑΔΑ 4Α5Ζ1-17Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘ ΔΘΚΣΤΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΘΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΘΟΘΚΗΗ & ΠΡΟΓΡ/ΣΟ& ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΤΓΚΟΘΝΩΝΘΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΘΚΟΤ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΚΩΔΘΚΟΠΟΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα