ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :37:43 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙ ΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλ λυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩ ΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ µία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟ ΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟ ΣΧΟΥ Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρω ιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Ερ γαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευ ρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Η ΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΗΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙ ΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.». Την 12/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑ ΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.» και µε αριθµό µητρώου 54438/62/Β/03/0105. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) η κάθε µία, καλύφθηκε δε ολόκληρο µε εισφορά σε είδος και µετρητά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του παρόντος. (ΦΕΚ 7313/ ). 2. ια της από 30ης Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά ,00 ευρώ (εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ), α) δια κεφα λαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν 2065/92 πο σού ,85 ευρώ και β) δια µετρητών ποσού ,15

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ευρώ, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών (ύστερα από την µετατροπή τους σε ονοµαστι κές από ανώνυµες, µε την παρούσα Γ.Σ.), ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε µία. 3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται συνολικά σε ,00 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ), είναι ολοσχερώς καταβληµένο και διαιρείται σε (δέκα πέντε χιλιά δες) κοινές ονοµαστικές µετοχές, µετά την µετατροπή τους από ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε µία. Άρθρο 8 ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Ο τύπος των τίτλων των µετοχών κανονίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Οι µετοχές µπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή και περισσότερες µετοχές. Οι τίτλοι των µετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βι βλίο, φέρουν αύξοντα αριθµό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του ιοικητικού Συµ βουλίου και ενός Συµβούλου, που ορίζεται από το ιοι κητικό Συµβούλιο και µερισµαταποδείξεις αριθµηµένες µε αύξοντα αριθµό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώ σει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Αµέσως µετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών, θα παραδοθούν αυτοί µε µέριµνα του ιοικητικού Συµβουλί ου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστρέψουν τους προσωρινούς τίτλους. Οι υπογραφές που υπάρχουν στις µετοχές τίθενται δια χειρός από τους παραπάνω αντιπροσώπους και όχι µε µηχανικό µέσο. 2. Η εταιρεία δεν υποχρεούνται να εκδώσει προσωρι νούς ή οριστικούς τίτλους µετοχών. Η µετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις µεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε κατα χώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου και γενικώς µε κάθε στοι χείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο µέτοχος. 3. Για τη µετατροπή των µετοχών σε ανώνυµες ή των ανωνύµων σε ονοµαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµ φωνα µε τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 22 παρ. 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2010 (2) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Κα ταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)» και µε αριθµό µητρώου 43006/62/Β/99/0143. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρ χικά στο ποσό των δραχµών εκατόν σαράντα πέντε εκατοµµυρίων ( ), διαιρούµενο σε εκατό σα ράντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων δραχµών (1.000) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 4485/1999). Με απόφαση της 30/06/2001 της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δρχ. 22,25, ώστε να ανέρχεται σε δρχ ,25 και στρογγυ λοποιηµένη στην πλησιέστερη δραχµή, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 Ν 2842/2000, σε δρχ β) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχµών το οποίο καλύφθηκε κατά ποσό δρχ µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2000 (από το ποσό αυτό, ποσό δρχ αφιερώθηκε στην αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, ενώ για το υπόλοιπο εκδόθηκαν µετοχές που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους), κατά ποσό δρχ µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή των ακινήτων του Ν. 2065/92, για το οποίο εκδόθηκαν µετοχές που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους και κατά το ποσό δρχ µε την κεφαλαιοποίηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων προς τους µετόχους και την έκδοση νέων µετοχών. γ) Η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της εται ρείας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. (Φ.Ε.Κ. 2776/2002). Με απόφαση της 30/06/2004 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε κατά το ποσό των ,87 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη των χρήσεων 01/01/ /12/2002 και κατά το ποσό των ,13 µε την κεφαλαιοποίηση βραχυ προθέσµων υποχρεώσεων προς τους µετόχους και την έκδοση νέων µετοχών (Φ.Ε.Κ. 2776/2002). Με απόφαση της 30/06/2007 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε: α) κατά ποσό των ,30 µε κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν. 3220/2004 β) κατά ποσό των ,00 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2006 γ) κατά ποσό ,11 µε την κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων κερδών από τους µετόχους (λογ εως ) δ) κατά ποσό 8.755,59 µε την κεφαλαιοποίηση του λογ/µου υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο και την έκδοση νέων µετοχών. (Φ.Ε.Κ. 8300/2007).

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Με απόφαση της 01/09/2008 της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε ατά το ποσό των ,00 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2007, κατά το ποσό των 4.000,00 µε την κεφαλαιοποίηση εκ του λογαρι ασµού υπόλοιπο κερδών εις νέο και κατά το ποσό των ,00 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών (Φ.Ε.Κ /2008). Ήδη µε απόφαση της 30/06/2010 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) το οποίο καλύφθη κε κατά το ποσό των ,30 µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065/1992 και κατά το ποσό των 1.141,70 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών. Έτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ( ,00) ευρώ και είναι κατανεµηµένο σε εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεµία. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩ ΛΗΝΟΥΡΓΙΑ». Την 09/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετό χων, µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ» και µε αριθµό µητρώου 26373/62/Β/92/0138. Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφαλαίο που είχε ορισθεί σε δραχµές, διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1270/92), αυξήθηκε διαδοχικά κατά δραχµές (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6579/94, 8968/97, 8088/01) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχµών. Με την από Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ µε µείωση του κατά 1.617,78 και έτσι ανέρ χεται στο ποσό των ευρώ διαιρούµενο σε Ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από έκτακτη γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε σκοπό: α) Την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής εγκεκριµένου έργου της εταιρείας στο πλαίσιο του Γ Κύκλου του προ γράµµατος «Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµα τικών Σχεδίων ΠΜΕ και MME» µε κωδικό Γ και β) Την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής εγκεκριµένου έργου της εταιρείας στο πλαίσιο της β Προκήρυξης των Περιφερειακών Επιχειρηµατικών Προγραµµάτων στο Τοµέα της Μεταποίησης. Το ποσό της αύξησης ανήλθε σε ,00 για την α Περίπτωση και ,22 για την β περίπτωση µε καταβολή Μετρητών. Επίσης έγινε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού ύψους 1.617,78, που είχε σχηµατιστεί από την µείωση το µετοχικού κεφαλαίου κατά την µε τατροπή του σε Ευρώ. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,00 διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από 18/12/2006 έκτακτη γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε σκοπό: α) Για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στο έργο της εταιρείας που εντάσσεται στο Γ Κύκλο των ενισχύσε ων των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµ µάτων του Κ.Π.Σ µε κωδικό έργου Μ3 0019, κατά ,29 Ευρώ ( ,81 µε καταβολή µετρητών και ,48 µε κεφαλαιοποίηση ποσού του λογ/σµού κέρδη εις νέον). β) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε στις 31/12/2004 από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, κατά ,71 Ευρώ. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,00 διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από 30/6/2008 τακτική γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 µε κα ταβολή µετρητών και µε έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. Με την από 30/6/2010 ετήσια τακτική γενική συνέλευ ση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 µε: α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού ,75 που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύµφωνα µε το ν. 2065/92 στις 31/12/2008 και β) καταβολή µετρητών 177,25 και µε έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε ανώ νυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2010 (4) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.». Την 09/07/2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η υπ αριθµόν 8470/ απόφαση µας, µε την οποία εγκρίθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 378/62/ Β/86/1471, σύµφωνα µε την απόφαση της από 25/06/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δραχµών η κάθε µία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε µετρητά (Φ.Ε.Κ 411/ ). Ακολούθησαν οι παρα κάτω αυξήσεις: 1) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχ µές µε έκδοση µετοχών των εικοσιπέντε (25) δρχ. η κάθε µία και κατεβλήθη σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 15/10/1955). 2) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και καταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 25/11/1957). 3) Κατά ένα εκατοµµύριο ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και καταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύ σεως 30/6/1958). 4) Κατά ένα εκατοµµύριο ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και κα ταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/8/1960). Με την αντικατάσταση των µετοχών ονοµα στικής αξίας εικοσιπέντε (25) δρχ. µε νέες των εκατόν (100) δρχ. το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία. 5) Κατά δώδεκα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκ δοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 19/12/1970). Μετά την αντι κατάσταση των µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν (100) δρχ. µε νέες των χιλίων (1.000) δρχ. το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατοµµύρια ( ) δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. 6) Κατά πέντε εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκ δοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση: α) Ειδικού αποθεµατικού Ν δρχ ,90 και β) Ειδικού αποθεµατικού Ν δρχ ,10, σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ. 1 και 5 (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/9/1972). 7) Κατά επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 542/1977 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1977). 8) Κατά σαράντα επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλι άδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγί ων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 1249/1982 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1982). 9) Κατά εκατόν είκοσι επτά εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Ε. 2665/1988 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1989). 10) Κατά ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 26/6/1993). 11) Κατά εκατόν πενήντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύ φθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 27/6/1997). 12) Κατά εκατόν σαράντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό κα λύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας συµµετοχών της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλης Α.Ε. και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1999). 13) Κατά εκατόν εξήντα εννέα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/6/2001). 14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002 και σε εφαρµογή του Άρθρου 12 του Ν. 2842/2000 µε τατράπηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από δραχµές σε 2,93 Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε σε 3 Ευρώ η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανήλθε σε Ευρώ και µετά την στρογγυ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 λοποίηση σε Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε µία. Το ποσό της αυξήσεως Ευρώ, λόγω στρογγυλοποιήσεως, καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων απο θεµατικών (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 14/6/2002). 15) Κατά ένα εκατοµµύριο τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) Ευρώ µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό ,61 Ευρώ από δια φορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχεί ων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92, β) κατά ποσό 3.550,64 Ευρώ από την διαφορά που προέκυψε κατά την µετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) κατά ποσό ,11 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση κερδών φο ρολογηθέντων βάση του Ν. 2579/98 και δ) κατά ποσό ,64 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και µη διανεµηθέντων κερδών.(απόφαση Γεν. Συνελεύ σεως 27/6/2005). 16) Κατά ένα εκατοµµύριο εκατόν χιλιάδες ( ) Ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών κατά 1, από 3 σε 4. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσόν ,86 από διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92, και β) κατά ποσόν ,14 µε κεφαλαιοποίηση µέρους του εκτάκτου αποθεµατικού (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε ται σε τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε µία. Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2010 (5) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡ ΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.». Την 07/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω νυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥ ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 22026/62/Β/90/0170. Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυµία της Εταιρείας ήταν αρχικά «ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.», ύστερα από απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 26/06/1998, τροποποιήθηκε σε «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.». Με απόφαση της 30/06/2010 Τ.Γ.Σ. των µετόχων τρο ποποιείται σε «ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» Για τις συναλλαγές και τις σχέσεις γενικά της εταιρεί ας µε το εξωτερικό η επωνυµία είναι «MOSHOU MARMI GRANITI S.A.» Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ 1 ) Αντικείµενο και Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αγορά από το εσωτερικό ή εξωτερικό, επεξερ γασία για λογαριασµό της ή τρίτων µε προµήθεια και πώληση µε κέρδος στο εσωτερικό ή εξωτερικό, µαρµάρων γρανιτών και κάθε τύπου διακοσµητικών πετρωµάτων. β) Εκµετάλλευση λατοµείων µαρµάρου και γρανιτών, όπως επίσης και την κοπή και επεξεργασία των προϊό ντων αυτών. γ) Η εµπορία τεχνοφυσικών προϊόντων (τεχνοµάρµα ρα τεχνογρανίτες), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. δ) Η εµπορία παραγωγή και αντιπροσώπευση προϊό ντων από τεχνητή µάζα (τεχνοπλακίδια κεραµικά πλα κάκια, προϊόντα κρουνοποιίας και ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη. ε) Η δηµιουργία και οργάνωση καταστηµάτων λιανικής πώλησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. ζ) Η παραγωγή και εµπορία οικοδοµικών και αδρανών υλικών. η) Η κατασκευή παντός είδους οικοδοµών, σε ιδιόκτη τα ή ξένα ακίνητα, ακόµη και µε το σύστηµα της αντιπα ροχής, η αγορά και πώληση ακινήτων τόσο καινούργιων όσο και µεταχειρισµένων και η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευαστικού έργου και µελετών. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµα και κοινοπραξίας. β) Να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία ή παραρτήµατα στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2010 (6) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωιατρική Θεσ σαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλο νίκης Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 10/5/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 17 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνω στικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και αριθµό µητρώου 61547/62/Β/06/0200.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Άρθρο 1 Επωνυµία Η επωνυµία της εταιρείας µεταβάλλεται σύµφωνα µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10ης Μαΐου 2010 από «Ευρωιατρική Θεσ σαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» σε «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Η εταιρεία στις συναλλαγές στην αλλοδαπή µπορεί να χρησιµοποιεί τον τίτλο ή την επωνυµία της σε ακριβή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φρο ντίδας υγείας σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και δεοντολογίας και συγκεκριµένα η ίδρυση και λειτουργία ακτινολογικού, µικροβιολογικού διαγνω στικού εργαστηρίου/ιατρείου, καρδιολογικού ιατρείου και παθολογοανατοµικού εργαστηρίου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρό σωπο (Ιδιωτικού η ηµοσίου ικαίου) µε οποιοδήποτε τρόπο, το ηµόσιο και νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα β) Να αγοράζει, µισθώνει, οποι αδήποτε µεταφορικά µέσα και εξοπλισµό, να αγοράζει και µισθώνει ακίνητα. Άρθρο 17 Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά µε τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τα δικαιώµατα και υπο χρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύµφωνα µε τις εδώ αναφερόµενες βασικές αρχές. Το Σ οφείλει να µεριµνά ο εσωτερικός κανονισµός να είναι πάντα σύµφωνος µε την κείµενη νοµοθεσία. α) Όλοι οι ιατροί δεσµεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής εοντολογία (Ν. 3418/2005 όπως αυτός ισχύει) οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθµισης. β) Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοι χης ειδικότητας µε διετή τουλάχιστον άσκηση δραστη ριότητας και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστη µονικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία οριζόµενα και υπό τους όρους της παραγράφου (θ) του άρθρου 11 του Π 84/2001. Επιστη µονικά Υπεύθυνος του ακτινολογικού εργαστηρίου της εταιρείας ορίζεται ο ιατρός ακτινολόγος Τριαντάφυλ λος Όρδούδης, του µικροβιολογικού εργαστηρίου ο βιο παθολόγος Χαλβαντζής Αριστείδης, του καρδιολογικού ιατρείου ο Νούσκας Ιωάννης και του παθολογοανατο µικού εργαστηρίου η Πανούση Ευγενία. γ) Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι, θα αποτελούν το Επι στηµονικό Συµβούλιο της εταιρείας. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο θα εκλέγει έναν εκ των µελών του ως Επι στηµονικό ιευθυντή µε τριετή θητεία. Ο Επιστηµονικός ιευθυντής έχει την επιστηµονική ευθύνη για την λει τουργία της µονάδας. Ο Επιστηµονικός ιευθυντής ατο µικά και το Επιστηµονικό Συµβούλιο συλλογικά έχουν δικαίωµα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, οι οποίες αφορούν θέµατα επιστηµονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και αντίκεινται στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης της ιατρικής. Σε περίπτω ση ασκήσεως του δικαιώµατος αρνησικυρίας από τον Επιστηµονικό ιευθυντή τότε αυτή επικυρώνεται ή αί ρεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού Συλλόγου είναι δεσµευτική. δ) Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των τµηµάτων και ο Επιστηµονικός ιευθυντής απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο φορέα ΠΦΥ µε τις εξαιρέσεις και τους όρους που αναφέρει η παράγραφος (η) του άρθρου 11 του Π 84/2001 όπως ισχύει. ε) Σε περίπτωση απουσίας του Επιστηµονικού Υπεύ θυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το ιοικητικό Συµβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσό ντων. στ) Σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προ ϋποθέσεις της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 11 του Π 84/2001 όπως αυτό ισχύει, τότε µε απόφαση του ιοι κητικού Συµβουλίου της εταιρείας θα δηµιουργείται θέση Γενικού ιευθυντή µε τα σχετικά καθήκοντα και µε ελάχιστα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ και 5 έτη προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 (7) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΗΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. ΕΜ 2065/ αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «Η ΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 49556/14/ Β/01/9 µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού της.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφω να µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατοµµύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχµές ήτοι σε (60.000,00 Ευρώ) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε µετρητά σύµφω να µε αυτά που ορίζει λεπτοµερώς το άρθρο 35 του παρόντος, κατανεµόµενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχµών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) ή τριών (3) Ευρώ η καθεµιά από αυτές. Με την από 30ης Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η κεφαλαιο ποίηση µέρους της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας και του συνόλου των κερδών εις νέον της κλειόµενης χρήσης 2009, συνολικού ποσού εκατόν σαράντα µία χιλιάδων εξήντα ( ,00) Ευρώ, µε την έκδοση νέων µετοχών που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο καταβεβλη µένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά το χρόνο που λήφθηκε η απόφαση της αύξησης αυτής. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσι ες µία χιλιάδες ( ,00) Ευρώ κατανεµόµενο σε εξή ντα επτά χιλιάδες είκοσι (67.020) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε µία από αυτές. 2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται µε το καταστατικό αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφαση του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) Να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέ ψιµων σε µετοχές για ποσό που δεν µπορεί να υπερ βεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα. Οι παραπάνω εξουσίες µπορούν να εκχωρούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυ πώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήµερα. Στην περίπτωση αυτή το µεν µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι του πο σού του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ηµεροµηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέ λευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την σύ σταση της εταιρείας, µε απόφαση της λαµβανοµένης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστα τικού, να αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών συνολικά µέχρι το πεντα πλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 4) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούµε νων παραγράφων, όταν τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτεί ται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται πάντα µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό, κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5) Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις του µετοχικού κεφα λαίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρό ντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6) Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την πα ράγραφο 2 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Λαµία, 15 Ιουλίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµη χανική Εταιρία». Την 13/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2010 Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώ νυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία» και αριθµό Μητρώου 44491/62/Β/99/0309 που εδρεύει στο ήµο Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 42) από το οποίο προ κύπτει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1. Νικόλαος Βαγιάκος του Κων/νου και της Μυρσίνης, επιχειρηµατίας που γεννήθηκε στη Μύρινα Λέσβου το έτος 1957 και κατοικεί στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος. 2. Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και της Σταµα τίας, επιχειρηµατίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961 και κατοικεί στην Καλαµαριά Θεσσαλο νίκης (Ιερέως Καζίκα 8), ως Αντιπρόεδρος και /νων Σύµβουλος. 3. Χαράλαµπος Στέφου του Κων/νου και της Ουρανίας, πολιτικός µηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης ( ορυλαίου 11), ως Μέλος.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4. ηµήτριος Κωστόπουλος του Αντωνίου και της Σοφίας, Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι., που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Πέραν 94), ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Αποφασίστηκε η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, να ανατεθεί στους αποδεχόµενους την εντολή αυτή Νικόλαο Βαγιάκο του Κων/νου και Ξενοφώντα Μπακάλη του Κων/νου, ιευ θύνοντες Συµβούλους της εταιρείας, έτσι ώστε και οι δύο µαζί ή ο καθένας χωριστά, αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, να έχουν το δικαίωµα να ενεργούν κάθε πράξη που θα αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα θα έχουν τα δικαιώµατα του άρθρου 15 του καταστατικού. Οι ίδιοι, δηλαδή οι Νικόλαος Βαγιάκος του Κων/νου και Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και οι δύο µαζί, ή ο καθένας χωριστά θα δεσµεύουν την εταιρεία χωρίς κανένα περιορισµό µε µόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία. Αποφασίστηκε επίσης, ότι οι ίδιοι, δηλαδή οι Νικό λαος Βαγιάκος του Κων/νου και Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και οι δύο µαζί ή ο καθένας χωριστά, αυ τοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, θα εκπροσωπούν την εταιρεία µέσα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δηµοσίων, δηµοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισµών, φυσικών ή Νοµικών Προσώπων, άλλων γενικά, των Ελ ληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και ενώπιον τού. Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2010 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 8734 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΕΔΡΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ», με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23166/06/Β/90/01 (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας ΑΡΘΡΟ 1 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑIΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» όπως διαμορφώθηκε με την Απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LAFARGE BETON», με αριθμό ΓΕΜΗ 236501000 και ΑΡ.Μ.ΑΕ 311/04/B/86/69/2011(στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Ν.. 2166/93 ΚΑΙ Ν. 2190/20 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ των Ανωνύµων Εταιρειών: 1/ ΒΑΛΣΑΜΙ ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ µε το διακριτικό τίτλο «ΒΑΛΣΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία, Σκοπός, Έδρα, Διάρκεια Εταιρείας. Άρθρο 1 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακών Δράσεων- Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας», και το διακριτικό τίτλο «Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 14199 11 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Ακινήτων, Κατασκευών» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ/2007) για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή αυτών. Αθήνα 4-9-2007 Αριθµ. Πρωτ.: Κ2-13288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί διατάξεων του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 24 ης Νοεμβρίου 2014 Θέματα Ημερήσιας Διατάξεως 1. Έγκριση: α) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυμία, έδρα, σκοπός και διάρκεια ΑΡΘΡΟ 1ο Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9405 1 Σεπτεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281

ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΖΑΣ Α.Μ. / Σ.Ο.Ε.Λ:13281 ΕΚΘΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2008 ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,

Έκθεση ιαχείρισης. Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, Έκθεση ιαχείρισης Επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της Αστήρ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ για τη χρήση 2006 Υποβάλλουµε προς έγκριση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καταρτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών

Στοιχεία συµβαλλοµένων - συγχωνευοµένων εταιριών ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΡΟΠΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΠ ΕΛΛΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Α.Ε.) Το κύριο χαρακτηριστικό της ανώνυµης εταιρίας είναι ότι είναι κεφαλαιουχική εταιρία, στην οποία τα πρόσωπα των εταίρων δεν έχουν καµία απολύτως σηµασία, µε την έννοια ότι για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1ο Σύσταση - Επωνυμία 1.Συνιστάται Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12.

Θέµα 2: Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων σε ατοµική και ενοποιηµένη βάση της εταιρικής χρήσης 2013 (01.01.2013 31.12. Σχέδιο Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί των θεµάτων της ηµερησίας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18ης Ιουνίου 2014 των µετόχων, κατόχων κοινών µετοχών της ATTICA BANK Ανώνυµη Τραπεζική

Διαβάστε περισσότερα

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε.

2 ΜΟΡΦΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΝΤΕRPESCA A.Ε. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΩΚΙ ΑΣ 2)ΙΝΤΕRPESCA ΕΜΠΟΡΙΑ,ΕΙΣΑΓΩΓΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3)ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΥΛΟΚΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΑΡΚΕΙΑ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Αρθρο 1 Σύσταση, Επωνυµία Η συνιστώµενη ανώνυµη εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα:

Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα ιοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1) Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΣΤΕΡΕΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1.Την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΛΕΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3585 4 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και µε τον διακριτικό τίτλο ΑΤΛΑΝΤΙΚ Α.Ε. σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο

διαπραγματεύσεις των εκπροσώπων των συγχωνευομένων εταιριών, κατά τις οποίες διαπιστώθηκε και η πρόθεση των μετόχων, που είναι κοινοί και στις δύο ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Επωνυμία - Έδρα - Διάρκεια - Σκοπός Άρθρο 1 Επωνυμία Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου

Άσκηση 44. 33.03.02 Κάλτσιος 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών 40.02.00 Παπασωτηρίου Άσκηση 44 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 33.03 Μέτοχοι λ/σμός κάλυψης κεφαλαίου 33.03.00 Παπασωτηρίου 48.000 33.03.01 Χρήστου 120.000 33.03.02 Κάλτσιος 72.000 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.09.14 12:54:30 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ

Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ Α Ρ I Θ Μ Ο Σ 13.557 ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜIΑ «ΕΝ ΕΡΓΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ 642.000 ΕΥΡΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 3663 21 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Aνακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2009 Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ι ΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3.1.2.γ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού

Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού - 1 - Σχέδιο τροποποίησης Καταστατικού Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Ιστορικό Σύστασης - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα - Διάρκεια Ιστορικό Σύστασης 1.- Δια μετατροπής της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 1291 21 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12163 18 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14968 30 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά ρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26565 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2138 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ακής μη τυπικής εκπαίδευσης Κολλεγίου «ALBA ΚΟΛ ΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2139 1 Οκτωβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ου στην Ανώνυμη Εταιρεία «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ».... 1 ου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα