ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :37:43 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙ ΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατι κού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλ λυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩ ΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ» Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυ µία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟ ΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙ ΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟ ΣΧΟΥ Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρω ιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Ερ γαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευ ρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.» της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Η ΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΗΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.» Ανακοινώσεις Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙ ΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑ ΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.». Την 12/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑ ΤΩΝ» και δ.τ. «Mariangela A.E.» και µε αριθµό µητρώου 54438/62/Β/03/0105. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ ( ) και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες οκτακόσιες (10.800) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30 ) η κάθε µία, καλύφθηκε δε ολόκληρο µε εισφορά σε είδος και µετρητά κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 44 του παρόντος. (ΦΕΚ 7313/ ). 2. ια της από 30ης Ιουνίου 2010 απόφασης της Τακτι κής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής κατά ,00 ευρώ (εκατόν είκοσι έξι χιλιάδων ευρώ), α) δια κεφα λαιοποιήσεως της υπεραξίας εκ της αναπροσαρµογής της αξίας των ακινήτων σύµφωνα µε το Ν 2065/92 πο σού ,85 ευρώ και β) δια µετρητών ποσού ,15

2 2 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ευρώ, µε την έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών (ύστερα από την µετατροπή τους σε ονοµαστι κές από ανώνυµες, µε την παρούσα Γ.Σ.), ονοµαστικής αξίας 30,00 ευρώ (τριάντα ευρώ) η κάθε µία. 3. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν της ανωτέρω αύξησης ανέρχεται συνολικά σε ,00 (τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ), είναι ολοσχερώς καταβληµένο και διαιρείται σε (δέκα πέντε χιλιά δες) κοινές ονοµαστικές µετοχές, µετά την µετατροπή τους από ανώνυµες, ονοµαστικής αξίας 30,00 (τριάντα ευρώ) η κάθε µία. Άρθρο 8 ΕΙ ΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Ο τύπος των τίτλων των µετοχών κανονίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο. Οι µετοχές µπορούν να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν µία ή και περισσότερες µετοχές. Οι τίτλοι των µετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βι βλίο, φέρουν αύξοντα αριθµό, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του ιοικητικού Συµ βουλίου και ενός Συµβούλου, που ορίζεται από το ιοι κητικό Συµβούλιο και µερισµαταποδείξεις αριθµηµένες µε αύξοντα αριθµό. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκδώ σει και να παραδώσει στους δικαιούχους προσωρινούς τίτλους, που φέρουν όλα τα πιο πάνω στοιχεία. Αµέσως µετά την έκδοση των οριστικών τίτλων των µετοχών, θα παραδοθούν αυτοί µε µέριµνα του ιοικητικού Συµβουλί ου στους κυρίους των προσωρινών τίτλων, οι οποίοι θα επιστρέψουν τους προσωρινούς τίτλους. Οι υπογραφές που υπάρχουν στις µετοχές τίθενται δια χειρός από τους παραπάνω αντιπροσώπους και όχι µε µηχανικό µέσο. 2. Η εταιρεία δεν υποχρεούνται να εκδώσει προσωρι νούς ή οριστικούς τίτλους µετοχών. Η µετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από το καταστατικό της εταιρείας για το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο, τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παρ. 6 του άρθρου 8β του Ν. 2190/1920 για περιπτώσεις µεταβιβάσεως εν ζωή ή και κάθε κατα χώρηση σε αυτό, τα στοιχεία καλύψεως και καταβολής αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου και γενικώς µε κάθε στοι χείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει ο µέτοχος. 3. Για τη µετατροπή των µετοχών σε ανώνυµες ή των ανωνύµων σε ονοµαστικές, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται σύµ φωνα µε τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 22 παρ. 3 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή τροποποιείται ανάλογα και το σχετικό άρθρο του καταστατικού της εταιρείας. Θεσσαλονίκη, 12 Ιουλίου 2010 (2) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρα κτικό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Κα ταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.ΣΑΡΑΣΙ ΗΣ Ανώνυµη Εταιρία Εµπορίας Καλλυντικών» και δ.τ. «ΦΑΡΚΟΜ (ARKOM)» και µε αριθµό µητρώου 43006/62/Β/99/0143. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν αρ χικά στο ποσό των δραχµών εκατόν σαράντα πέντε εκατοµµυρίων ( ), διαιρούµενο σε εκατό σα ράντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων δραχµών (1.000) η κάθε µία (Φ.Ε.Κ. 4485/1999). Με απόφαση της 30/06/2001 της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: α) Η αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δρχ. 22,25, ώστε να ανέρχεται σε δρχ ,25 και στρογγυ λοποιηµένη στην πλησιέστερη δραχµή, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 Ν 2842/2000, σε δρχ β) Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των δραχµών το οποίο καλύφθηκε κατά ποσό δρχ µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2000 (από το ποσό αυτό, ποσό δρχ αφιερώθηκε στην αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής, ενώ για το υπόλοιπο εκδόθηκαν µετοχές που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους), κατά ποσό δρχ µε την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή των ακινήτων του Ν. 2065/92, για το οποίο εκδόθηκαν µετοχές που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους και κατά το ποσό δρχ µε την κεφαλαιοποίηση βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων προς τους µετόχους και την έκδοση νέων µετοχών. γ) Η µετατροπή του µετοχικού κεφαλαίου της εται ρείας και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. (Φ.Ε.Κ. 2776/2002). Με απόφαση της 30/06/2004 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε κατά το ποσό των ,87 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη των χρήσεων 01/01/ /12/2002 και κατά το ποσό των ,13 µε την κεφαλαιοποίηση βραχυ προθέσµων υποχρεώσεων προς τους µετόχους και την έκδοση νέων µετοχών (Φ.Ε.Κ. 2776/2002). Με απόφαση της 30/06/2007 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε: α) κατά ποσό των ,30 µε κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεµατικού του Ν. 3220/2004 β) κατά ποσό των ,00 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2006 γ) κατά ποσό ,11 µε την κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων κερδών από τους µετόχους (λογ εως ) δ) κατά ποσό 8.755,59 µε την κεφαλαιοποίηση του λογ/µου υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο και την έκδοση νέων µετοχών. (Φ.Ε.Κ. 8300/2007).

3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 3 Με απόφαση της 01/09/2008 της έκτακτης Γενικής Συ νέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ( ,00) το οποίο καλύφθηκε ατά το ποσό των ,00 µε κεφαλαιοποίηση µη αναληφθέντων µερισµάτων, από τα κέρδη της χρήσεως 01/01/ /12/2007, κατά το ποσό των 4.000,00 µε την κεφαλαιοποίηση εκ του λογαρι ασµού υπόλοιπο κερδών εις νέο και κατά το ποσό των ,00 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών (Φ.Ε.Κ /2008). Ήδη µε απόφαση της 30/06/2010 της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε: Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ενενήντα χιλιάδων (90.000,00) το οποίο καλύφθη κε κατά το ποσό των ,30 µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν. 2065/1992 και κατά το ποσό των 1.141,70 µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών. Έτσι σήµερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δύο εκατοµµύρια οκτακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ( ,00) ευρώ και είναι κατανεµηµένο σε εννιακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες ( ) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας τριών (3) ευρώ η καθεµία. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 (3) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩ ΛΗΝΟΥΡΓΙΑ». Την 09/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετό χων, µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ Η» και δ.τ. «Γ.ΜΙΣΑΗΛΙ ΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ» και µε αριθµό µητρώου 26373/62/Β/92/0138. Μετοχικό Κεφάλαιο Το αρχικό Μετοχικό Κεφαλαίο που είχε ορισθεί σε δραχµές, διαιρούµενο σε ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµές η κάθε µία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 1270/92), αυξήθηκε διαδοχικά κατά δραχµές (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 6579/94, 8968/97, 8088/01) και ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχµών. Με την από Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου σε ευρώ µε µείωση του κατά 1.617,78 και έτσι ανέρ χεται στο ποσό των ευρώ διαιρούµενο σε Ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από έκτακτη γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε σκοπό: α) Την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής εγκεκριµένου έργου της εταιρείας στο πλαίσιο του Γ Κύκλου του προ γράµµατος «Ενίσχυση Ολοκληρωµένων Επιχειρηµα τικών Σχεδίων ΠΜΕ και MME» µε κωδικό Γ και β) Την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής εγκεκριµένου έργου της εταιρείας στο πλαίσιο της β Προκήρυξης των Περιφερειακών Επιχειρηµατικών Προγραµµάτων στο Τοµέα της Μεταποίησης. Το ποσό της αύξησης ανήλθε σε ,00 για την α Περίπτωση και ,22 για την β περίπτωση µε καταβολή Μετρητών. Επίσης έγινε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού ύψους 1.617,78, που είχε σχηµατιστεί από την µείωση το µετοχικού κεφαλαίου κατά την µε τατροπή του σε Ευρώ. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,00 διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από 18/12/2006 έκτακτη γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µε σκοπό: α) Για κάλυψη της ίδιας συµµετοχής στο έργο της εταιρείας που εντάσσεται στο Γ Κύκλο των ενισχύσε ων των µικροµεσαίων µεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµ µάτων του Κ.Π.Σ µε κωδικό έργου Μ3 0019, κατά ,29 Ευρώ ( ,81 µε καταβολή µετρητών και ,48 µε κεφαλαιοποίηση ποσού του λογ/σµού κέρδη εις νέον). β) Με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε στις 31/12/2004 από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, κατά ,71 Ευρώ. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε ,00 διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Με την από 30/6/2008 τακτική γενική συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 µε κα ταβολή µετρητών και µε έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε διαιρούµενο σε ανώνυ µες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 ευρώ η κάθε µία. Με την από 30/6/2010 ετήσια τακτική γενική συνέλευ ση το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά ,00 µε: α) κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού ,75 που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σύµφωνα µε το ν. 2065/92 στις 31/12/2008 και β) καταβολή µετρητών 177,25 και µε έκδοση νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία. Έτσι µετά την αύξηση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ,00 διαιρούµενο σε ανώ νυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 2,93 η κάθε µία.

4 4 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2010 (4) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.». Την 09/07/2010 καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η υπ αριθµόν 8470/ απόφαση µας, µε την οποία εγκρίθηκε η τροπο ποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Γ.Α.Αλλαµανής Ανώνυµος Εταιρεία Καπνού Α.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 378/62/ Β/86/1471, σύµφωνα µε την απόφαση της από 25/06/2010 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της. Η εν λόγω εγκριθείσα τροποποίηση έχει ως ακολού θως: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αρχικά ορίσθηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δραχµές διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας εικοσιπέντε (25) δραχµών η κάθε µία και καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου σε µετρητά (Φ.Ε.Κ 411/ ). Ακολούθησαν οι παρα κάτω αυξήσεις: 1) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δραχ µές µε έκδοση µετοχών των εικοσιπέντε (25) δρχ. η κάθε µία και κατεβλήθη σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 15/10/1955). 2) Κατά επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και καταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 25/11/1957). 3) Κατά ένα εκατοµµύριο ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και καταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύ σεως 30/6/1958). 4) Κατά ένα εκατοµµύριο ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των εκατόν (100) δρχ. η κάθε µία και κα ταβλήθηκε σε µετρητά (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/8/1960). Με την αντικατάσταση των µετοχών ονοµα στικής αξίας εικοσιπέντε (25) δρχ. µε νέες των εκατόν (100) δρχ. το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε µία. 5) Κατά δώδεκα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκ δοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 19/12/1970). Μετά την αντι κατάσταση των µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν (100) δρχ. µε νέες των χιλίων (1.000) δρχ. το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε δέκα έξι εκατοµµύρια ( ) δρχ. διαιρούµενο σε µετοχές των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. 6) Κατά πέντε εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκ δοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση: α) Ειδικού αποθεµατικού Ν δρχ ,90 και β) Ειδικού αποθεµατικού Ν δρχ ,10, σύµφωνα µε τον Α.Ν. 148/1967 άρθρο 1 παρ. 1 και 5 (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/9/1972). 7) Κατά επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση νέων µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 542/1977 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1977). 8) Κατά σαράντα επτά εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλι άδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγί ων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 1249/1982 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1982). 9) Κατά εκατόν είκοσι επτά εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση Ε. 2665/1988 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1989). 10) Κατά ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 26/6/1993). 11) Κατά εκατόν πενήντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύ φθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την υπεραξία των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 27/6/1997). 12) Κατά εκατόν σαράντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό κα λύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας συµµετοχών της εταιρείας στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλλης Α.Ε. και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 30/6/1999). 13) Κατά εκατόν εξήντα εννέα εκατοµµύρια ( ) δρχ. µε έκδοση µετοχών των χιλίων (1.000) δρχ. η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό δρχ. µε την διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92 και β) κατά ποσό δρχ. µε καταβολή µετρητών (Απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως 29/6/2001). 14) Με απόφαση της Γεν. Συνελεύσεως της 14/6/2002 και σε εφαρµογή του Άρθρου 12 του Ν. 2842/2000 µε τατράπηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής από δραχµές σε 2,93 Ευρώ και στρογγυλοποιήθηκε σε 3 Ευρώ η κάθε µία. Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εται ρείας ανήλθε σε Ευρώ και µετά την στρογγυ

5 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 5 λοποίηση σε Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας 3 Ευρώ η κάθε µία. Το ποσό της αυξήσεως Ευρώ, λόγω στρογγυλοποιήσεως, καλύφθηκε µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων απο θεµατικών (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 14/6/2002). 15) Κατά ένα εκατοµµύριο τριάντα πέντε χιλιάδες ( ) Ευρώ µε έκδοση νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας τριών (3) Ευρώ η κάθε µία. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσό ,61 Ευρώ από δια φορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχεί ων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92, β) κατά ποσό 3.550,64 Ευρώ από την διαφορά που προέκυψε κατά την µετατροπή του κεφαλαίου σε Ευρώ, γ) κατά ποσό ,11 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση κερδών φο ρολογηθέντων βάση του Ν. 2579/98 και δ) κατά ποσό ,64 Ευρώ µε κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων και µη διανεµηθέντων κερδών.(απόφαση Γεν. Συνελεύ σεως 27/6/2005). 16) Κατά ένα εκατοµµύριο εκατόν χιλιάδες ( ) Ευρώ µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών κατά 1, από 3 σε 4. Το ποσό αυτό καλύφθηκε α) κατά ποσόν ,86 από διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρείας σύµφωνα µε τον Ν. 2065/92, και β) κατά ποσόν ,14 µε κεφαλαιοποίηση µέρους του εκτάκτου αποθεµατικού (Απόφαση Γεν. Συνελεύσεως 25/6/2010). Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχε ται σε τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ) Ευρώ διαιρούµενο σε µετοχές ονοµαστικής αξίας τεσσάρων (4) Ευρώ η κάθε µία. Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2010 (5) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡ ΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.». Την 07/07/2010 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 πρακτι κό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επω νυµία «ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥ ΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 22026/62/Β/90/0170. Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυµία της Εταιρείας ήταν αρχικά «ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.», ύστερα από απόφαση της Ε.Γ.Σ. της 26/06/1998, τροποποιήθηκε σε «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.». Με απόφαση της 30/06/2010 Τ.Γ.Σ. των µετόχων τρο ποποιείται σε «ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ» και δ.τ. «ΜΟΣΧΟΥ Α.Ε.» Για τις συναλλαγές και τις σχέσεις γενικά της εταιρεί ας µε το εξωτερικό η επωνυµία είναι «MOSHOU MARMI GRANITI S.A.» Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ 1 ) Αντικείµενο και Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η αγορά από το εσωτερικό ή εξωτερικό, επεξερ γασία για λογαριασµό της ή τρίτων µε προµήθεια και πώληση µε κέρδος στο εσωτερικό ή εξωτερικό, µαρµάρων γρανιτών και κάθε τύπου διακοσµητικών πετρωµάτων. β) Εκµετάλλευση λατοµείων µαρµάρου και γρανιτών, όπως επίσης και την κοπή και επεξεργασία των προϊό ντων αυτών. γ) Η εµπορία τεχνοφυσικών προϊόντων (τεχνοµάρµα ρα τεχνογρανίτες), τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. δ) Η εµπορία παραγωγή και αντιπροσώπευση προϊό ντων από τεχνητή µάζα (τεχνοπλακίδια κεραµικά πλα κάκια, προϊόντα κρουνοποιίας και ειδών υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη. ε) Η δηµιουργία και οργάνωση καταστηµάτων λιανικής πώλησης τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. ζ) Η παραγωγή και εµπορία οικοδοµικών και αδρανών υλικών. η) Η κατασκευή παντός είδους οικοδοµών, σε ιδιόκτη τα ή ξένα ακίνητα, ακόµη και µε το σύστηµα της αντιπα ροχής, η αγορά και πώληση ακινήτων τόσο καινούργιων όσο και µεταχειρισµένων και η ανάληψη πάσης φύσεως κατασκευαστικού έργου και µελετών. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού της Συµβουλίου: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµα και κοινοπραξίας. β) Να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία ή παραρτήµατα στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2010 (6) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωιατρική Θεσ σαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλο νίκης Α.Ε.». Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 10/5/2010 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων µε το οποίο αποφασίσθηκε η τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 17 του Καταστατικού της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνω στικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και αριθµό µητρώου 61547/62/Β/06/0200.

6 6 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Άρθρο 1 Επωνυµία Η επωνυµία της εταιρείας µεταβάλλεται σύµφωνα µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 10ης Μαΐου 2010 από «Ευρωιατρική Θεσ σαλονίκης Ιδιωτικό ιαγνωστικό Εργαστήριο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» σε «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Ιδιωτικό Πολυϊατρείο Ιατρική Ανώνυµη Εταιρεία» και δ.τ. «Ευρωιατρική Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Η εταιρεία στις συναλλαγές στην αλλοδαπή µπορεί να χρησιµοποιεί τον τίτλο ή την επωνυµία της σε ακριβή µετάφραση σε οποιαδήποτε γλώσσα. Άρθρο 3 Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι: Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φρο ντίδας υγείας σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης και δεοντολογίας και συγκεκριµένα η ίδρυση και λειτουργία ακτινολογικού, µικροβιολογικού διαγνω στικού εργαστηρίου/ιατρείου, καρδιολογικού ιατρείου και παθολογοανατοµικού εργαστηρίου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία µπορεί: α) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρό σωπο (Ιδιωτικού η ηµοσίου ικαίου) µε οποιοδήποτε τρόπο, το ηµόσιο και νοµίµως λειτουργούντα ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύµατα β) Να αγοράζει, µισθώνει, οποι αδήποτε µεταφορικά µέσα και εξοπλισµό, να αγοράζει και µισθώνει ακίνητα. Άρθρο 17 Βασικές Αρχές Εσωτερικού Κανονισµού Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συντάσσει τον αναλυτικό εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της εταιρείας σχετικά µε τον τρόπο παροχής των ιατρικών υπηρεσιών της εταιρείας και τα δικαιώµατα και υπο χρεώσεις των ιατρών, λοιπού προσωπικού και ασθενών, σύµφωνα µε τις εδώ αναφερόµενες βασικές αρχές. Το Σ οφείλει να µεριµνά ο εσωτερικός κανονισµός να είναι πάντα σύµφωνος µε την κείµενη νοµοθεσία. α) Όλοι οι ιατροί δεσµεύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους από τον Κώδικα Ιατρικής εοντολογία (Ν. 3418/2005 όπως αυτός ισχύει) οι διατάξεις του οποίου υπερισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης ρύθµισης. β) Για κάθε ξεχωριστή ιατρική φροντίδα που παρέχει η εταιρεία θα ορίζεται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος ιατρός αντίστοι χης ειδικότητας µε διετή τουλάχιστον άσκηση δραστη ριότητας και άδεια για την χρήση του ειδικού επιστη µονικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία οριζόµενα και υπό τους όρους της παραγράφου (θ) του άρθρου 11 του Π 84/2001. Επιστη µονικά Υπεύθυνος του ακτινολογικού εργαστηρίου της εταιρείας ορίζεται ο ιατρός ακτινολόγος Τριαντάφυλ λος Όρδούδης, του µικροβιολογικού εργαστηρίου ο βιο παθολόγος Χαλβαντζής Αριστείδης, του καρδιολογικού ιατρείου ο Νούσκας Ιωάννης και του παθολογοανατο µικού εργαστηρίου η Πανούση Ευγενία. γ) Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι, θα αποτελούν το Επι στηµονικό Συµβούλιο της εταιρείας. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο θα εκλέγει έναν εκ των µελών του ως Επι στηµονικό ιευθυντή µε τριετή θητεία. Ο Επιστηµονικός ιευθυντής έχει την επιστηµονική ευθύνη για την λει τουργία της µονάδας. Ο Επιστηµονικός ιευθυντής ατο µικά και το Επιστηµονικό Συµβούλιο συλλογικά έχουν δικαίωµα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, οι οποίες αφορούν θέµατα επιστηµονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και αντίκεινται στους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας και άσκησης της ιατρικής. Σε περίπτω ση ασκήσεως του δικαιώµατος αρνησικυρίας από τον Επιστηµονικό ιευθυντή τότε αυτή επικυρώνεται ή αί ρεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού Συλλόγου είναι δεσµευτική. δ) Οι Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των τµηµάτων και ο Επιστηµονικός ιευθυντής απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε άλλο φορέα ΠΦΥ µε τις εξαιρέσεις και τους όρους που αναφέρει η παράγραφος (η) του άρθρου 11 του Π 84/2001 όπως ισχύει. ε) Σε περίπτωση απουσίας του Επιστηµονικού Υπεύ θυνου ορίζεται ως αναπληρωτής του από το ιοικητικό Συµβούλιο ο αρχαιότερος ιατρός αντιστοίχων προσό ντων. στ) Σε περίπτωση κατά την οποία πληρούνται οι προ ϋποθέσεις της παραγράφου (ιβ) του άρθρου 11 του Π 84/2001 όπως αυτό ισχύει, τότε µε απόφαση του ιοι κητικού Συµβουλίου της εταιρείας θα δηµιουργείται θέση Γενικού ιευθυντή µε τα σχετικά καθήκοντα και µε ελάχιστα προσόντα πτυχίο ΑΕΙ και 5 έτη προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείµενο του τροποποιηµένου καταστατικού. Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2010 (7) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «ΗΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.». Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Την καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας η µε αριθµό πρωτ. ΕΜ 2065/ αίτηση και η συνυποβαλλόµενη από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΗΜΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙ ΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» και δ.τ. «Η ΜΑΚΗΣ 4X4 Α.Ε.Β.Ε.» και µε αριθµό µητρώου 49556/14/ Β/01/9 µε την οποία αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρήθηκε και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού της.

7 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 7 Η καταχώρηση των ως άνω στοιχείων γίνεται σύµφω να µε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2α και 7β παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε έχει ως εξής: 1) Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε αρχικά σε είκοσι εκατοµµύρια τετρακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ( ) δραχµές ήτοι σε (60.000,00 Ευρώ) και καταβλήθηκε ολόκληρο σε µετρητά σύµφω να µε αυτά που ορίζει λεπτοµερώς το άρθρο 35 του παρόντος, κατανεµόµενο σε είκοσι χιλιάδες (20.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων είκοσι δύο δραχµών και είκοσι πέντε λεπτών (1.022,25) ή τριών (3) Ευρώ η καθεµιά από αυτές. Με την από 30ης Ιουνίου 2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, αποφασίστηκε η κεφαλαιο ποίηση µέρους της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας και του συνόλου των κερδών εις νέον της κλειόµενης χρήσης 2009, συνολικού ποσού εκατόν σαράντα µία χιλιάδων εξήντα ( ,00) Ευρώ, µε την έκδοση νέων µετοχών που διανεµήθηκαν δωρεάν στους µετόχους κατά την αναλογία συµµετοχής τους στο καταβεβλη µένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, κατά το χρόνο που λήφθηκε η απόφαση της αύξησης αυτής. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε διακόσι ες µία χιλιάδες ( ,00) Ευρώ κατανεµόµενο σε εξή ντα επτά χιλιάδες είκοσι (67.020) µετοχές, ονοµαστικής αξίας τριών (3,00) Ευρώ η κάθε µία από αυτές. 2) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται µε το καταστατικό αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφαση του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του: α) Να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο και β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέ ψιµων σε µετοχές για ποσό που δεν µπορεί να υπερ βεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει σήµερα. Οι παραπάνω εξουσίες µπορούν να εκχωρούνται στο ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυ πώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήµερα. Στην περίπτωση αυτή το µεν µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι του πο σού του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ηµεροµηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει µετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέ λευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 3) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας (5ετίας) από την σύ σταση της εταιρείας, µε απόφαση της λαµβανοµένης κατά τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστα τικού, να αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών συνολικά µέχρι το πεντα πλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 4) Κατ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούµε νων παραγράφων, όταν τα αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτή απαιτεί ται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται πάντα µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό, κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 5) Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις του µετοχικού κεφα λαίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του παρό ντος δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 6) Η αρµοδιότητα του ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την πα ράγραφο 2 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Λαµία, 15 Ιουλίου 2010 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΑΚΟΥ ΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώνυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµη χανική Εταιρία». Την 13/07/2010 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύ µων Εταιρειών της Υπηρεσίας µας το από 30/06/2010 Πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 01/07/2010 Πρακτικό του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΚΤΕ Ανώ νυµη Τεχνική Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρία» και αριθµό Μητρώου 44491/62/Β/99/0309 που εδρεύει στο ήµο Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 42) από το οποίο προ κύπτει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι 30/06/2015 συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 1. Νικόλαος Βαγιάκος του Κων/νου και της Μυρσίνης, επιχειρηµατίας που γεννήθηκε στη Μύρινα Λέσβου το έτος 1957 και κατοικεί στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρος και /νων Σύµβουλος. 2. Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και της Σταµα τίας, επιχειρηµατίας που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1961 και κατοικεί στην Καλαµαριά Θεσσαλο νίκης (Ιερέως Καζίκα 8), ως Αντιπρόεδρος και /νων Σύµβουλος. 3. Χαράλαµπος Στέφου του Κων/νου και της Ουρανίας, πολιτικός µηχανικός, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1968, κάτοικος Θεσσαλονίκης ( ορυλαίου 11), ως Μέλος.

8 8 TEΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 4. ηµήτριος Κωστόπουλος του Αντωνίου και της Σοφίας, Τεχνολόγος Μηχανικός Τ.Ε.Ι., που γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το έτος 1969, κάτοικος Θεσσαλονίκης (Πέραν 94), ως Μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Αποφασίστηκε η διοίκηση, διεύθυνση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και εργασιών, όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, να ανατεθεί στους αποδεχόµενους την εντολή αυτή Νικόλαο Βαγιάκο του Κων/νου και Ξενοφώντα Μπακάλη του Κων/νου, ιευ θύνοντες Συµβούλους της εταιρείας, έτσι ώστε και οι δύο µαζί ή ο καθένας χωριστά, αυτοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, να έχουν το δικαίωµα να ενεργούν κάθε πράξη που θα αφορά τη διεύθυνση και διαχείριση της εταιρείας και ειδικότερα θα έχουν τα δικαιώµατα του άρθρου 15 του καταστατικού. Οι ίδιοι, δηλαδή οι Νικόλαος Βαγιάκος του Κων/νου και Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και οι δύο µαζί, ή ο καθένας χωριστά θα δεσµεύουν την εταιρεία χωρίς κανένα περιορισµό µε µόνη την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυµία. Αποφασίστηκε επίσης, ότι οι ίδιοι, δηλαδή οι Νικό λαος Βαγιάκος του Κων/νου και Ξενοφών Μπακάλης του Κων/νου και οι δύο µαζί ή ο καθένας χωριστά, αυ τοπροσώπως ή µε πληρεξούσιο, θα εκπροσωπούν την εταιρεία µέσα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώπιον δηµοσίων, δηµοτικών και λοιπών αρχών, ή οργανισµών, φυσικών ή Νοµικών Προσώπων, άλλων γενικά, των Ελ ληνικών και αλλοδαπών δικαστηρίων κάθε βαθµού και δικαιοδοσίας και ενώπιον τού. Αρείου Πάγου και του Συµβουλίου της Επικρατείας. Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2010 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 1705 ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. Νο 418 Στην Παιανία, σήµερα την 30 η Οκτωβρίου 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 17ης Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α

COFFEE CONNECTION ABEE ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α ΠΡΑΚΤΙΚΟ.Σ. 424 Α Στην Παιανία, σήµερα τη 14 η Μαρτίου 2016 ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:00 πρωινή, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στην Παιανία (οδός Αγίου Λουκά), µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

«F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 51231919000 Γνωστοποιείται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

======================================

====================================== Σχέδιο αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15.09.2015 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Έγκριση της Συγχώνευσης δι απορρόφησης της εταιρείας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «AEΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Της 1 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 1 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Τετέρτηκαι ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας συνήλθε νόμιμα η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23 η ς Ιουνίου 2011, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία

κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία Κηφισιά, 24/07/2008 Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης του Καταστατικού ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ κατ' άρθρα 26α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕ ΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17.2.2012 ΘΕΜΑ 1 Ο 1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας (Μετοχικό Κεφάλαιο) για

Διαβάστε περισσότερα

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

2190/1920, β) την από 30-03-2015 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30 ης Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

====================================== ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου / Σχέδιο αποφάσεως για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «F.H.L. H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ -

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 Formatted: Greek ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 1ο Σύσταση - Επωνυµία της Εταιρίας Η αρχική επωνυµία της εταιρίας ήταν «DATA INFORMATION SYSTEMS- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ-Α.Ε».Με την από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

"LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1

LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία Συµµετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων" ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗMENO ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 1. Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "LAMDA Development - Ανώνυµη Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία.

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5. α. Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 55.000.000 δραχμές, διαιρεμένο σε 550.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία. ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5 Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.577.664.968,00.- ευρώ και διαιρείται σε 286.848.176 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ η κάθε μία. Το πιο πάνω μετοχικό κεφάλαιο σχηματίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

της Εταιρείας µε την Επωνυµία

της Εταιρείας µε την Επωνυµία ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ µε σκοπό την προσαρµογή του προς τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του από το ν. 3604/2007 της Εταιρείας µε την Επωνυµία «ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

«PROTON «PROTON BANK»

«PROTON «PROTON BANK» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PROTON BANK» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 28.01.2009 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ» Άρθρο 8 Ποσοστό συµµετοχής του Ελληνικού ηµοσίου Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συµµετοχή του Ελληνικού ηµοσίου στο εκάστοτε

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΥΔΡΟΥΣΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.«hydroussa SA», με αριθμό ΓΕΜΗ 125039001000 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Φ.Ε.Κ. - (ΔΑΕ και ΕΠΕ) υπ'αριθμ.201/10-4-1967 Αριθμ. 21234/929/771 Περί παροχής αδείας συστάσεως και εγκρίσεως του Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε προ 20 ηµερών σε εµφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Της Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εδρεύουσας στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 9286 6 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1

KGDI Law Firm Ref. Num.: v1 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «COCA-COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε, µεταγλωττίσθηκε στη δηµοτική µε την από

Διαβάστε περισσότερα

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιρειών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη Στο Μοσχάτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Α.Ε. Εµπόριο - Βιοµηχανία Υαλικών και Ειδών οικιακής χρήσης» Μ.Α.Ε. 8349/06/Β/86/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία Έδρα Σκοπός ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙ- ΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗ- ΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MΥΘΟΣ ΖΥ- ΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩ- ΝΥΜΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. 3401/2005, 4, / UNIBRAIN ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ UNIBRAIN A.E. ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ [Ν. 3401/2005,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10

Αριθμ.Πρωτ.: Κ * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 - 215 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 10 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2001 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 24.06.2016 Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 άρθ. 27 παρ. 3, όπως ισχύει μετά τον ν. 3884/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται σε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ KΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ «J & P - ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» µε ΑΡΜΑΕ 14303/06/Β/82/26. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση Επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»

ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρεία») Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΣΦΕ Κέντρο Διανομής Φαρμακευτικών & Παραφαρμακευτικών Προϊόντων ΑΕ» και δ.τ. «ΟSFE LogisCoop AE», με ΑΡΙΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής:

Οι βασικοί όροι της συγχώνευσης είναι οι εξής: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «EMV (ΕΜΒ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Τα Διοικητικά Συμβούλια, αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σ Χ Ε Ι Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - Ε ΡΑ - ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Άρθρο 1 Σύσταση - Επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ.

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERFISH ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERFISH ΑΕ», Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 10ης Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

Ν , 3371/2005, 4 Ν.

Ν , 3371/2005, 4 Ν. Θέμα 1 ο Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα,

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"

ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, εδ. δ του Κ.Ν. 2190/1920 ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 8 ης Μαΐου 2013 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26 [ ] Θέμα 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε."

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 56ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας με την επωνυμία "Γ. Α. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ Α.Ε." Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 29η Ιουνίου 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34-54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των Μετόχων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» της 25 ης Ιουνίου 2013, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων.

Οι εργασίες της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης αρχίζουν με την προσέλευση των κ.κ. Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ EKΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SEAFARM IONIAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. Οι δύο ως άνω Ανώνυµες Εταιρείες όϖως νόµιµα εκϖροσωϖούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ με απορρόφηση των Ανωνύμων Εταιρειών (α) «HELLAS ON LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και (β) «TELEDOME - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.08.03 17:42:36 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 1ο: Τροποποίηση των άρθρων 8, 9 παρ. 3, 20 παρ.8 και 14 παρ.1 εδάφιο (γ) του Καταστατικού της εταιρείας. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 29.1.2013 Η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, πραγματοποιήθηκε την 29.1.2013, στις 10.00 π.μ. στον

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 3648 13 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12499 25 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ Άρθρο 1 Επωνυμία 1. Το παρόν καταστατικό ρυθμίζει τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 5 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τις πρόνοιες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 17 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (υποκείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ

ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Ε ΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνίσταται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση, Επωνυμία, Διάρκεια και Σκοπός της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα