ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505"

Transcript

1

2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό φιμα» του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2008/128/ ΕΚ Οδηγία. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Το υπ αριθμ. οικ. 1160/ έγγραφο της Διεύ θυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. 2) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/ ). 3) Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/ Α/1929). 4) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 229/Α/1989). 5) Την υπ αριθμ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992). 6) Την υπ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/ απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 40/Β/ ). 7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθμ. 257/2009 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της και η οποία έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθα ρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιού νται στα τρόφιμα» του Κ.Τ.Π. σύμφωνα με την Οδηγία 2008/128/ΕΚ., ως ακολούθως:

3 19506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «APAPTHMA. O O,, (). H,. M,,. T. HCl 0,5%. 0,2% ( ). I. B. 100 OYP OYM NH O Cl 3,, -. H, Curcuma longa L.,. T, [1,7 - (4--3--) -1,6- -3,5].. :,,,, n-,,, -. A. Colour Index A. INCS X I. 1,7 - - (4--3- ) -1,6- -3,5 II. 1-(4-Y --)-7-(4--3--) -1,6- -3,5. III. 1,7 - (4--) -1,6- -3,5. X I. C 21H 20O 6 II. C 20H 18O 5 III. C 19H 16O 4 M I: 368,39 II: 338,39 III: 308,39 90%. 1cm nm.. T A. M 426 nm. B. 179 C C. A M Y B ( Pb) O A n- 50mg/ g M A 10 mg/ g ~. 3 mg/ g. 10 mg/ g. 1 mg/ g. 1 mg/ g. 40 mg/ g. * *

4 Φ.Ε.Κ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (I) PIBO ABINH I. A. INCS X 7,8--10-(D--2,3,4,5- - ) (g) - - 2,4(3H, 10H)-7,8--10-(1~-D- ). X C 17H 20N 4O 6 M 376,37 98% 1cm nm T A. A 375/A 267 0,31 0,33 A 444/A 267 0,36 0,39 M 444 nm B. 20 [ a] D : ,05N A 1,5% 105 C 4 0, 100 mg/kg ( ) A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 101 (ii) 5- OPI H PIBO ABINH 5- - O O 5~ - I A. INCS X (2R, 3R, 4S)-5-(3 )10 --7,8 --2, [g] -(-)-2,3,4- -, 5 - X C 17H 20N 4NaO 9P 2H 2O C 17H 20N 4NaO 9P M 541,36 95%, C 17H 20N 4NaO 9P 2H 2O 1cm nm T A. A 375/A 267 0,30 0,34 A 444/A 267 0,35 0,40 M 375 nm B. 20 [ a] D HCl 5M A 8,0% (100 C, 2O5) 25% A 1,0% ( O 4 ) B P () 6,0% 6,0% 70 mg/kg ( ) A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg

5 19508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 102 TAPTPAZINH Cl 4 O H 5--1(4- )-4-(4- )-H--3-, / H. A A. Colour Index A. INCS X 5--1-(4- )-4-(4 - )-H--3- X C 16H 9N 4Na 3O 9S 2 M 534,37 85%, 1cm nm T A. M 426 nm B. 0,2% B 1,0% O O, 0,5% (4- ) ,4~ ( ) T - 0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 104 ITPINO INO INH Cl 13 T 2-(2- )-- 1,3 2-(2- i )- -1,3 2-(2-6-- )- -1,3 2:1. O T (),, /. T.. I. A. Colour Index A. INCS (2- )--1,3 ( X ) X C 18H 9NNa 2O 8S 2 ( ) M 477,38 ( ) 70%, T : A - 80% 2-(2- )--1,3-15% ~

6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (2- )--1,3-7,0% ~ 2-(2- )--1,3 1cm 865 ( ) 411 nm T A. M ph nm B. 0,2% B 4,0% O O 0,5% 2,6-- 2,6-2-(2- )- -1,3 4 mg/kg M 0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 110 SUNST (SUNST YLLOW) FCF Cl 3, S O T Sunset FCF 2--1-(4- ) -6-, / T Sunset FCF.. A A. Colour Index A. INCS X 2--1-(4- ) -6- X C 16H 10N 2Na 2O 7S 2 M 452,37 85%, 1cm nm ph 7 T A. M 485 nm ph 7 B. 0,2% B 5,0% 1-( )-2- (Sudan I) 0,5 mg/kg O , ,3-4, ( ) 0,5%

7 19510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6,6- - ( -2- ) M A M Y 0,0 ( ) 0,2% 3 mg/kg 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 120 OXNI H, APMINI O O Y, APMIN O O, -, Dactylopius c ccus Costa. H T (), / 1:2 T,,,,. T,, A A. Colour Index A. INCS : , : , : X 7- -D- -3,5,6, , X M C 22H 20O 13 ( ) 492,39 ( ) 2,0%, 50%. T, T A. M 518 nm M 494 nm A M Y B ( Pb) 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 122 AZ POYM INH, APMO INH Cl T 3 O H 4--3-(4--1- ) -1-, / H... Colour Index INCS (4--1- ) -1- C 20H 12N 2Na 2O 7S 2 M 502,44 85%, 1cm nm. 516 nm.

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A M Y B ( Pb) 0,2% 2,0%, 0,5% 0,0 ~ ( ) 0,2% 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 123 Cl 9, 2--1-(4--1- ) - 3,6-, /.. Colour Index INCS (4--1- ) -3,6- C 20H 11N 2Na 3O 10S 3 M 604,48 85%, 1cm nm. 520 nm. 0,2% 3,0% ,7-, 0,5% , ,3,6-0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 124 4R, Cl 7, 4R 2--1-(4--1- ) -6,8-, / 4R.

9 19512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Colour Index INCS (4--1- ) -6,8- C 20H 11N 2Na 3O 10S 3 M 604,48 80%, 1cm nm. 505 nm. 0,2% 1,0% ,3-, 0,5% , ,3,6-0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/ g M 10 mg/ g Y 1 mg/ g 1 mg/ g B ( Pb) 40 mg/ g 127 Cl 14 2-(2,4,5, ), /.. Colour Index INCS (2,4,5, ) C 20H 6 4Na 2O 5 2 M 897,88 87%, 1cm nm ph nm ph 7. 0, 0,2% ( 4,0% ) 20 mg/ g - 0,2% 2-(2,4--3,5-) 0,2%

10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,2% PH 7-8 A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg,,, 0,5% 128 RD 2G Cl 10, 2G ,6-, / 2G.. Colour Index INCS ,6- C 18H 13N 3Na 2O 8S 2 M 509,43 80%, 1cm nm. 532 nm. 0,2% 2,0% ,7, 0,5% ,7-0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 129 ALLURA RD AC Cl 17 Allura Red AC 2--1-( ) -6-, / Allura Red AC.. Colour Index INCS ( ) -6- C 18H 14N 2Na 2O 8S 2 M 496,42 85%, 1cm nm 7

11 19514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). 504 nm. 0,2% 3,0% ,3% ,2% 6,6-(2- - 1,0% ) 0,0 ( ) 0,2% 7 A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 131 V Cl 5 V [4-[ -(4- )-5--2,4- - ]-2, ] - //. Colour Index INCS [4-[ -(4- )-5- -2,4- - ]-2, ] - : (C 27H 31N 2O 7S 2) 2Ca 1/2 : C 27H 31N 2O 7S 2Na M : 579,72 : 582,67 85%, 1cm nm p nm p 5. 0,2% 2,0% , 0,5% ~ ,0% 0,0 ( ) 0,2% p 5 A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg

12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , Cl 1 3,3 - -2,2 --5,5-3,3 - -2,2 --5,7 -, /.. Colour Index INCS ,3 - -2,2 --5,5 - C 16H 8N 2Na 2O 8S 2 M 466,36 85%, 3, , ,7 - : 18% 1cm nm. 610 nm. 0,2% 3,3 - -2,2 --5,7 - : 1,0% A M Y B ( Pb), 0,5% 0,0 ( ) 0,2% 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 133 FCF Cl 2 -[[( )]- -( ) -2,5- ]-2-, / FCF.. Colour Index INCS [[( )] -( ) -2,5- ]-2- C 37H 34N 2Na 2O 9S 3 M 792,84 85%, 1cm nm. 630 nm.

13 19516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 0,2% 6,0% 2-, ,5% 3-[()(4- ) ]- 0,3% - - 5,0% 0,0 ( ) 0,2% 7 A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 140 (i) Cl 3,,,,.,,,,..,,,,,. :, - -,,,,, -2.. Colour Index INCS : , : , : (132-R,17S,18S)-3-[ ,7,12, ,132,17,18- - (at)--17- ]- ( ) ( ) (132R,17S,18S)-3-[ ,12, ,132,17,18- - (at)--17- ] ( ) ( ), : C 55H 72 gn 4O 5 : C 55H 74N 4O 5, : C 55H 70MgN 4O 6 : C 55H 72N 4O 6 M, ( ): 893,51 : 871,22, ( ): 907,49 : 885,20 10% 1cm nm,. 409 nm A M mg/ g, mg/kg ~ 3 mg/kg 10 mg/kg

14 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Y B ( Pb) 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 140 (ii) Cl 5,,,,.. /.. :, - -,,,,, -2. Colour Index INCS ,3,5, ( ) ,5, ( ),, ( ): C 34H 34N 4O 5 ( ): C 34H 32N 4O 6 M : 578,68 : 592,66, 18 Dalton 95%, C 1cm nm p 9 1cm nm p 9. p nm 653 nm A M Y B ( Pb) mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 50 mg/ g, 141 (i) Cl 3,,,,.,,,,.. :, - -,,,,, -2

15 19518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Colour Index INCS : , : ( ) (132R,17S,18S)-3-[ ,7,12, ,132,17,18- - (at) ] ( ) ( ) (132R,17S,18S)-3-[ ,12, ,132,17, (at)--17- ] ( ) : C 55H 72CuN 4O 5 : C 55H 70CuN 4O 6 M : 932,75 : 946,73 10% 1cm nm 1cm nm. 422 nm 652 nm A M Y mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 200 mg/kg 8,0% 50 mg/ g, 141 (ii),, Cl S,,.., /. :, - -,,,,, -2.. Colour Index INCS ,3,5, ( ) ,5, ( ) ( ): C 34H 30CuN 4O 5 ( ): C 34H 32CuN 4O 6 M : 640,20 : 654,18, 18 Dalton

16 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) %, C 1cm nm p 7,5 1cm nm p 7,5. p 7,5 405 nm 630 nm A M Y mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 200 mg/kg 8,0% 50 mg/ g, 142 S Cl 4, BS S -[4-[[4- - )- ](2--3, )-]-2, ]- -, /. S.,. Colour Index INCS [4-[[4- - )- ](2--3, )-]-2, ] [ ( ,5- )] ( ) C 27H 25N 2NaO 7S 2 M 576,63 80%, 1cm m. 632 nm. 0,2% ~ 1,0% ~ 4,4 - ( )- 0, 4,4 - ( )- 0, ,7-0,2% 5,0% 0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg

17 19520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B ( Pb) 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 150 (,, /,.., / ).,,,. INCS % DA 50% (1) 0,01-0,12 0, 0,2% A 1 mg/kg M 2 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 25 mg/kg 150 (,, /,.., / ),, (,, ).. INCS % DA (1) 0,05-0,13 0,3% (2) 0,2% (2) 0,3-3,5% (2) D A 40% DA ( 280/ 560) 50 A 1 mg/kg M 2 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 25 mg/kg 150 (,, /,.., / ),, (, ( 1 ) 0, (W/V) 610 nm 1 cm. ( 1 ) 0, (W/V) 610 nm 1 cm. ( 2 ), 0,1.

18 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ).. INCS % DA 50% (1) 0,08-0,36 0,3% (2) mg/kg (2) mg/kg (2) 0,2% (2) 0,7-3,3% (2) A 1 mg/kg M 2 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 25 mg/kg 150 (,, /,.., / ),, (,,,,,,, ).. INCS % DA (1) 0,10-0,60 0,6 (2) 0,2% (2) mg/kg (2) 0,3-1,7% (2) 0,8-2,5% (2) 0,7-2, (3) ( 280/ 560) A M Y B ( Pb) 50 1 mg/kg 2 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 25 mg/kg 151, Cl 1. (1) 0, (W/V) 610 nm 1 cm. (2), 0,1. (3) O 208nm 560nm ( 1cm)

19 19522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) [7--4- (4- )-1- ] -1,7-, /.. Colour Index INCS [7--4-(4- )-1- ] -1,7- C 28H 17N 5Na 4O 14S 4 M 867,69 80%, 1cm nm. 570 nm. - 0,2% 10% ( ) , ,7-0,8% ~ ,4 - - ( ) 0,0 ( ) 0,2% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 153,,,..,.,.. Colour Index INCS C M 12,01 95%,,.., ( ) 4,0% ( : 625 C) A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg

20 Φ.Ε.Κ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) B ( Pb) 40 mg/kg 1 g 10 g,, 0,100 mg 1000 ml 0,01 12% ~ (1200C, 4 ) 2 g 20 ml, 154 F Cl 1 F :. 4-(2,4- - ). 4-(4,6- -m- ) -. 4,4 -(4,6- -1,3- - ) ( IV. 4,4 -(2,4- -1,3- - ) ( ) V. 4,4 -(2, ,3- ) ( ) VI. 4,4,4 -(2,4- -1,3,5- ) ( ), / F. ( -, - ). INCS :. 4-(2,4- - ). 4-(4,6- -m- ). 4,4 -(4,6- -1,3- - ) ( IV. 4,4 -(2,4- -1,3- - ) ( ) V. 4,4 -(2, ,3- ) ( ) VI. 4,4,4 -(2,4- -1,3,5- ) ( ). C 12H 11N 4NaO 3S II. C 13H 13N 4NaO 3S III. C 18H 14N 6Na 2O 6S 2 IV. C 18H 14N 6Na 2O 6S 2 V. C 19H 16N 6Na 2O 6S 2 VI. C 24H 17N 8Na 3O 9S , , ,46 IV. 520,46 V. 534,47 VI. 726,59 70%, :. 26%. 17%. 17% IV. 16% V. 20% VI. 16% 0,2% 3,5%

21 19524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) m- 4- -m- m- 4- -m- A M Y B ( Pb) 0,7 % 0,35% 0,007% ( ) 0,2% p 7 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 155 C 3, Chocolate brown HT 4,4 -(2, ,3- )- ( -1- ), /.. Colour Index INCS ,4 -(2, ,3-)- ( -1- ) C 27H 18N 4Na 2O 9S 2 652,57 70%, 1cm nm ph 7. ph nm. 0,2% 10% ( TLC) ,7 % 0,0 ( ) 0,2% p 7 A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 160 (i) 1. Cl 5 μ μ μ,,,, μ (μ μ ) ( ), μ, μ -. -, -.,,. μ μ μ :, μ, μ,, -2, (*), μ. (*) 0,05 % μ /.»

22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Colour Index INCS : C 40H 56 - : 536,88 ( - ) 5%. : 0,2%. 1cm nm 457 nm. M 440nm 457 nm 470 nm 486 nm mg/kg 50 mg/ g, 10mg/kg 2. Cl 5 μ Dunaliella salina, μ μ μ Whyalla. - μ μ. μ μ % μ. μ trans cis 50/50 71/29., μ -. -,, -.,,. Colour Index : C40H56 - : 536,88 ( - ) 20%. 1cm nm 457 nm. 440nm 457 nm 474 nm 486 nm 0,3 % M 5 mg/kg ~ 160 (ii) Cl 5 trans -,. cis trans. Colour Index INCS ,, - C 40H ,88 96% ( - ) 1cm nm

23 19526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). M 453nm- 456 nm 0,2% ~ - : 3,0% 2 mg/ g 2. - Blakeslea trispora Cl 5 μ μ μ μ μ (+) ( ) μ Blakeslea trispora μ μ. - μ μ. trans -. 3 % μ μ,.. Colour Index INCS ,, - C 40H ,88 96% ( - ) 1cm nm ( ) nm M : 1 ( 2) scherichia coli 0,2% 0,8%, 1,0% 0, - : 3,0% 2 mg/kg 100/gr 100/gr A 25 gr A 5 gr 160,, Cl 4. Colour Index INCS : , : , : : 6-9 -cis-6,6 - -6, trans-6,6 - -6,6 - : 9 -cis-6,6 - -6,6-9 -trans-6,6 - -6,6 - : C 25H 30O 4 : C 24H : 394,51 : 380,48,

24 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) i) ( ) 502 nm ( ) 482 nm (Bixa orellana L),,,,..., cis trans,., cis trans. 75%, 25%, A M Y B ( Pb) ii) A M Y B ( Pb) iii) A M Y B ( Pb) ( ) 1cm nm ( ): 1cm nm 50 mg/ g, 10 mg/ g ~ 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg (Bixa orellana L) ( ).,, cis trans. 0,, ( ): 1cm nm 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg,, (Bixa orellana L),., cis trans,. 0,,. ( ): 1cm nm 3 mg/ g 10 mg/ g 1 mg/ g 1 mg/ g 40 mg/ g

25 19528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 160,,, - - Capsicum annuum L,.. :,,,,,.. INCS : , : (3R, 3S, 5R)3,3 --, --6- (3S, 3S, 5R, 5R)-3,3 --, --6,6 - : C 40H 56 3 C 40H 56 4 : 584,85 600,85 : 7% / 30% 1cm nm. 462 nm. 2-3 A M Y B ( Pb), 50 mg/ g, 10 mg/ g 250 mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg (Lycopersicon esculentum L),. :,,,, -2,,,..,,,.. Colour Index INCS :, - C 40H ,85 5% 1cm nm 472 nm

26 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) A M Y B ( Pb) -2 0, ~ 3 mg/ g ~ 10 mg/ g ~ 1 mg/ g ~ 1 mg/ g ~ 40 mg/ g ~ 50 mg/ g, 10 mg/ g ~ (C30) Cl 6 trans ,, ~, ,. cis trans. Colour Index INCS , trans C 30H ,65 96% 1cm nm nm 0, : 3,0% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg (C30) Cl 67, trans(z) ,, ~, ,. cis trans. Colour Index INCS , C 32H ,70

27 19530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 96% A M Y B ( Pb) 1cm nm 449 nm 0, ,0% 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg 161,,, ( ) Tagetes erecta.,.,. :,, -2,,, - -,. INCS , C 40H ,88 4,0%, 1cm nm / ( ) / ( ) A M Y B ( Pb) / ( ) 445 nm mg/kg, mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/ g ~ 40 mg/kg 161 Cl 8 trans(z),. ~,,. cis trans

28 ΦΕΚ 1528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Colour Index INCS ,4 -,, 4, C 40H ,86 96% ( ) 1cm nm nm nm 485 nm nm nm 0,1 5,0% A 3 mg/kg M 10 mg/kg Y 1 mg/kg 1 mg/kg B ( Pb) 40 mg/kg 162, (Beta vulgaris L. var rubra).. (), 75-95%, ( ) ().,, /.,.. INCS (S-R*,R*)-4[2-[2- -5( -D- )-2, ]]-2,3--2, [2-(2,6- -1,2,3, ) ]-5( -D- )- 6-- : C 24H 26N 2 13 M 550,48 ( ) 0,4% 1cm nm ph 5,, ph nm 2 g g ( ) A 3 mg/ g ~ M 10 mg/ g ~ Y 1mg/ g ~ 1mg/ g ~ ( Pb) 40mg/ g ~ 163 ( ),,,,.

29 19532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ),,,,,... ~.. NCS ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) 3,3,4,5,7- - ( ) 3,4,5, ( ) 3,4~,5,7- -3,5 -- ( ) 3,5, (3,4,5- - ) 1- ( ) 3,3,4,5, ( ) 3,5,7- -2-(4-- )-1- ( ) : C 15H 11O 6CI : C 16H 13O 6CI M: C 17H 15O 7CI : C 15H 11O 7CI : C 16H 13O 7CI C 15H 11O 5CI : 322,6 :336,7 : 366,7 : 340,6 : 352,7 306,7 1cm nm ph 3,0,. HCI 0.0 : 535 nm : 532 nm : 542 nm : 546 nm : 543 nm 530 nm 50 mg/ g, 1000 mg/ g 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg ( Pb) 40 mg/kg 170 AN CI 18,.. Colour Index INCS CaCO 3 100,1 98%..,,,,. 2,0% (2000 C, )

30 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0,2% 1,5% 50 mg/kg 100 mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 171 CI 6 /, /.. Colour Index INCS io 2 79,88 99%.. 0,5% (105 C, ) 1,0% (800 C) / 2.0% 0,5N HCI 0,5%, /, 1,5%. 0,5% 1mg/kg 50 mg/kg 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 50 mg/kg 172 : CI : CI : Cl 11 /.,,.. /.. Colour Index : : CS : : :, ( )

31 19534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) M K :, ( ) (, ) : FeO(OH) ^ H 2O : Fe 2O 3 FeO ^ Fe 2O 3 88,85 FeO(OH) ^ H 2O 159,70 Fe 2O 3 231,55 FeO ^ Fe 2O 3 60%, 68%,,,. 5 mg/kg 50mg/kg 5 mg/kg 100 mg/kg 50 mg/kg 20 mg/kg 1 mg/kg 200 mg/kg 100 mg/kg 173 ( ) CI, AI. /. /.. Colour Index INCS X AI A 26,98 99% AI... 0,5%(105 C, ) 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg ( Pb) 40 mg/kg 174 A Argentum, Ag. Colour Index CS X 107,87 g 99,5% 175 3, Aurum, Au

32 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Colour Index A. INCS Au 197,0 Au 90% 7% 4% 180 CI 57, FD & C Red, No 7, Rubinpigment, (4--2- )-2- -, /.. Colour Index 15850:1. INCS (4--2- )-2- - C 18H 12CaN 2O 6S 424,45 90% 1cm 442 nm 442 nm 0,5% ,2% ,4% 0,0 ( ) 0,2% ph 7 A 3 mg/ g 10 mg/ g 1 mg/ g 1 mg/ g ( Pb) 40 mg/ g» Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Α.Χ.Σ. για την ενημέρωση του Παραρτήματος του Μέρους Β του άρθρου 35 σύμφωνα με την Οδηγία 2008/128/ΕΚ καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου με τις οποίες έγινε η εναρμόνιση των καταργούμενων οδηγιών: α/α Οδηγία Απόφαση ΑΧΣ/ΦΕΚ 1 Οδηγία 95/45/ΕΚ (ΕΕ L 226 της ) Α.Χ.Σ. 309/1996, ΦΕΚ 652/Β/ Οδηγία 1999/75/ΕΚ ( L 206 της ) Α.Χ.Σ. 634/1999, ΦΕΚ 294/Β/ Οδηγία 2001/50/ΕΚ (ΕΕ L 190 της ) Α.Χ.Σ. 432/2001, ΦΕΚ 156/Β/ Οδηγία 2004/47/ΕΚ (ΕΕ L 113 της ) Α.Χ.Σ. 131/2005, ΦΕΚ 916/Β/ Οδηγία 2006/33/ΕΚ (ΕΕ L 82 της ) Α.Χ.Σ. 593/2006, ΦΕΚ 890/Β/ Ο Πρόεδρος κ.α.α. Η Γραμματέας Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ Τα μέλη: Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη Ρηγοπούλου, Δ. Τσίχλης, Δ. Δανιήλ, Ν. Νομικός, Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Γωγάκος, Δ. Κεσίσογλου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2600 31 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 449 Tροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1726 3 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εναρμόνιση της ΚΥΑ 437/2005, ΦΕΚ 1641/Β/2006, με την οδηγία 2008/112/ΕΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 21 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 67/2015 Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμ βάσεων δημοσίων έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 872 4 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καύσιμα Αυτοκινήτων Αμόλυβδη Βενζίνη Απαιτή σεις και Μέθοδοι Δοκιμών.... 1 Κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 537 6 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β /31 12 87) όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2601 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση του άρθρου 36α Διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 224 14 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/Β /21.6.2000) απόφασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1912 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/ Β ) απόφασης, σε εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2484 5 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση έκδοσης επιμελημένων σειρών Ελληνικών κερμάτων Ευρώ, έτους 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25623 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1874 25 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2897 15 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. απόφ. 487/2013 Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύ ξεων δημοσίων έργων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31571 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαίοι όροι παραγωγής και τηρητέες διαδικασί ες ελέγχου και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 563 7 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσί αση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29289 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1911 8 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύπου ζύθου με χρήση βύνης κριθής

Διαβάστε περισσότερα

19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠAPAPTHMA E 420 (i) ΣOPBITOΛH D γλυκιτόλη, D σορβιτόλη D γλυκιτόλη 200 061 5 Xημικός τύπος C 6 H 14 O 6 Σχετικό μοριακό βάρος 182,17 Ελάχιστη περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1131 19 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρηματοδότηση του Κοινοτικού Προγράμματος «Δί κτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης»,

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 46 18 Ιανουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙ ΔΗΡΙΚΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1506 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ. 11321/οικ. 10219/688 Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 31/1998 αποφ. ΑΧΣ σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/2/ΕΚ της Επι τροπής της Ε.Κ. για την τροποποίηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 331 29 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοινοτική Οδηγία 2007/53/ΕΚ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2620 16 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1603/122846 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΕΚ: 318 B (10-3-2015) Αθήνα, 4-3-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:871/25739 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1945 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στo πλαί σιο του Άξονα 4 του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ «Έγκριση Κανονισμού Απονομής Ελληνικού Σήματος στα Αλκοολούχα Ποτά». ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, / /2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & Κ4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ρ.Πετροπουλέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013. ποσού «επιστροφής» (rebate) του άρθρου 100 παρ.5 του ν. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-09-2013 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας 8 Ταχ. Κώδικας : 10433 Τηλέφωνο: : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα