ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ 06 04 2014"

Transcript

1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ 1 Ο 1 (β), 2 (δ), 3 (γ), 4 (δ), 5 α (), β (Λ), γ: i (Λ), ii (), δ (), ε (Λ). ΘΕΜΑ 2 o 1. Α. «Υβριδισμός είναι ο γραμμικός συνδυασμός (πρόσθεση και αφαίρεση) ατομικών τροχιακών ενός ατόμου με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ισότιμων ατομικών τροχιακών που ονομάζονται υβριδικά τροχιακά». Β. Τα υβριδικά τροχιακά διαφέρουν από τα ατομικά τροχιακά από τα οποία προκύπτουν: στο σχήμα. την ενέργεια. τον προσανατολισμό. Γ. Μόριο BeF2 (φθοριούχο βηρύλλιο): Η ηλεκτρονική κατανομή των ατόμων του Be και του F στη θεμελιώδη τους κατάσταση είναι: 4Be: 1s 2 2s 2 9F: 1s 2 2s 2 2p 5 1s 2s 2px 2py 2pz 1s 2s 2px 2py 2pz Δηλαδή το Be δεν διαθέτει μονήρη ηλεκτρόνια, οπότε σύμφωνα με τη θεωρία δεσμού σθένους δεν μπορεί να σχηματίσει ομοιοπολικούς δεσμούς. Έτσι στο άτομο του Be το ένα από τα δύο ηλεκτρόνια της υποστιβάδας 2s προσλαμβάνει ενέργεια και προωθείται στο τροχιακό 2p. 4Be: 1s 2 2s 1 2p 1 sp 1s 2s 2px 2py 2pz Ακολουθεί υβριδισμός και σχηματίζονται δύο υβριδικά τροχιακά sp, όπως στο διπλανό σχήμα 1. Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Θεμελιώδης καηάζηαζη ζηο άηομο ηοσ Βσρηλλίοσ Βe Γιεγερμένη καηάζηαζη ζηο άηομο ηοσ Βσρηλλίοσ Be 2p x 2p y 2p z 2p x 2p y 2p z ενέργεια σβριδιζμός sp σβριδικά 2s 2s ηροτιακά 2p y 1s 1s 1s sp Στήμα 1 2p z Η επικάλυψη των δύο sp υβριδικών τροχιακών του Be με τα p ατομικά τροχιακά του F οδηγούν στο σχηματισμό δύο ισότιμων δεσμών σ (sp p). Το μόριο του φθοριούχου βυρηλλίου είναι ευθύγραμμο μόριο ( F Be F). F Be F

2 2. Α. Η καρβονυλική ένωση που αντιδρά με Ι2 / Na και παράγει το HCNa είναι η Α: CH= Πράγματι: Τποκατάσταση: CH= 3I2 CI3CH= 3HI Διάσπαση: CΙ3CH= ΝαΟΗ CHI3() ΗCΟΟΝa Εξουδετέρωση: 3ΗΙ 3ΝaΟΗ 3NaI 3H2 υνολική αντίδραση: CH= 3I2 4ΝaΟΗ CHI3() HCNa 3NaI 3H2 Η ένωση Α παράγεται από προσθήκη νερού σε αιθίνιο. Πράγματι: HCCH H2 H2S4/ HgS4/Hg [=CH] CH= Β. Η κορεσμένη οργανική ένωση Β με μοριακό τύπο C3Η6 είναι καρβονυλική ένωση και επειδή οξειδώνεται με το όξινο διάλυμα K2Cr27 είναι η αλδεΰδη: Β: CH2CH= 3CH2CH= K2Cr27 8HCl 3CH2C 2CrCl3 2KCl 4H2 Γ. Το 2 μέθυλο 1,3 βουταδιένιο μπορεί να κάνει πολυμερισμό 1,4 αφού είναι συζυγές αλκαδιένιο και παράγεται το πολυμερές Γ: Γ: CH2 C = CH CH2 ν ν CH2 = C CH = CH2 CH2 C = CH CH2 ν Δ. Η 2 μέθυλο 2 βουτανόλη είναι τριτοταγής αλκοόλη με πέντε άτομα άνθρακα οπότε, μπορεί να παρασκευαστεί με προσθήκη CΗ3CΗ2MgCl σε κετόνη Δ που έχει τρία άτομα άνθρακα δηλαδή στην προπανόνη και υδρόλυση του προϊόντος: Δ: C C CΗ3 CΗ2MgCl CH2C MgCl H2 Mg()Cl CH2 C 3. Α. NaF Na F F H2 HF / Na Na Επίδραση κοινού ιόντος ΟΗ i. Λόγω Ε.Κ.Ι. ΟΗ η Ι.Ι. είναι μετατοπισμένη αριστερά, άρα α(). ii. Επειδή (ΟΗ ) (), άρα ph (), δηλαδή γίνεται πιο βασικό διάλυμα. iii. [F ] (), διότι η Ι.Ι. μετατοπίζεται αριστερά δηλαδή αυξάνει η συγκέντρωση ιόντων F.

3 Β. Βασικά διαλύματα: Γ: ΚΟΗ Κ ΟΗ C C C A: NH2 NH3 ΟΗ (C x) M x M x M Επειδή x < C άρα το διάλυμα Γ είναι πιο βασικό από το Α. Έτσι (ph)γ > (ph)α (1) Ουδέτερα διαλύματα: Δ: ΚBr Κ Br Όξινα διαλύματα: Β: HBr H2 H3 Br C C C E: NH3Br NH3 Br C C C NH3 H2 NH2 H3 (C ω) M ω M ω M Επειδή ω < C άρα το διάλυμα Β είναι πιο όξινο από το Ε. Έτσι (ph)β < (ph)ε (2) Συμπέρασμα: Η διάταξη των διαλυμάτων κατά μειούμενη τιμή ph είναι: (ph)γ > (ph)α > (ph)δ > (ph)ε > (ph)β ΘΕΜΑ 3 o Α. α. Εφόσον η ένωση Γ χρησιμοποιείται για κατασκευή πλαστικών σχοινιών είναι το πολυπροπένιο (PP). Γ CH2 CΗ ν Άρα η ένωση Β είναι το προπένιο, Β CH=CH2. Η ένωση Α είναι: το 1 χλωροπροπάνιο Α1 CH2CH2Cl, ή το 2 χλωροπροπάνιο Α2 CΗ Cl Αν η Α είναι το 2 χλωροπροπάνιο τότε η ένωση Θ είναι η 2 προπανόλη: Θ CΗ και η Μ είναι η προπανόνη, η οποία δεν ανάγει το φελλίγγειο υγρό. Άρα είναι άτοπο, οπότε η Α είναι το 1 χλωροπροπάνιο. Α CH2CH2Cl Η ένωση Δ είναι η 2 προπανόλη: Δ CΗ Η ένωση E είναι το βουτανονιτρίλιο: Ε CH2CH2CΝ Η ένωση Ζ είναι το βουτανικό οξύ: Ζ CH2CH2CΟΟΗ Η ένωση Ξ είναι η βουτυλαμίνη: Ξ CH2CH2CΗ2ΝΗ2

4 Η ένωση Θ είναι η 1 προπανόλη: Θ CH2CH2ΟΗ Η ένωση Μ εφόσον ανάγει το φελλίγγειαο υγρό είναι η προπανάλη: Μ CH2CH=Ο Η ένωση Κ είναι το 1,2 διβρωμο προπάνιο: Κ CΗCH2 Br Br Η ένωση Λ είναι το προπίνιο: Λ CCH Η ένωση Ν είναι η προπανόνη: Ν C Ο β. Οι αντίστοιχες αντιδράσεις είναι: (A) CH2CH2Cl ΚCN (Δ) CH2CH2CN ΚCl Ni (E) CH2CH2CN 2H2 (Ξ) CH2CH2CH2NH2 (Ε) CH2CH2CΝ 2Η2Ο Η (Ε) CH2CH2CΟΟΗ NΗ4 (Α) CH2CH2Cl Na (B) CH=CH2 Η2Ο (B) CH=CH2 πολυμερισμός αλκοολικό δ/μα H (Γ) (Β) CH=CH2 NaCl H2 (Γ) CΗ CH2 CΗ ν (Α) CH2CH2Cl Na υδατικό δ/μα (Θ CH2CH2ΟΗ NaCl (Θ) 3CH2CH2ΟΗ Κ2Cr27 4H2S4 (M) 3CH2CH= Κ2S4 Cr2(S4)37H2 CCl4 (B) CH=CH2 Br2 (Κ) CΗCH2 Br Br αλκοολικό δ/μα (K) CΗCH2 2Na (Λ) CCH 2ΝaCl 2H2 Br Br (Λ) CCH H2 (Ν) C Β. Στο δοχείο (2) υπάρχει η ένωση Μ (προπανάλη) διότι ανάγει το φελλίγγειο υγρό. CH2CH= 2CuS4 5Na CH2CNa Cu2() 2Na2S4 3H2 Στο δοχείο (1) υπάρχει η ένωση Ν (προπανόνη) διότι δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση όμως δεν αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMn4. C 3I2 4Na CHI3 () CNa 3NaI 3H2 Στο δοχείο (4) υπάρχει η ένωση Δ (2 προπανόλη) διότι δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση και αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMn4. 4I2 6Na CHI3 () CNa 5NaI 5H2 CΗ Η 5 CΗ 2ΚΜn4 3H2S4 5 C Κ2S4 2MnS4 8H2 Η

5 Στο δοχείο (3) υπάρχει η ένωση Θ (1 προπανόλη) αποχρωματίζει όξινο διάλυμα KMn4. 5CH2CH2 2ΚΜn4 3H2S4 5CH2CH= Κ2S4 2MnS4 8H2 Γ. Τα mol του Br2 είναι: n = CV => n = 1,2 M 0,5 lit => n = 0,6 mol Br2 CCH 2Βr2 CBr2CHBr2 1 mol CCH απαιτεί 2 mol Br2 0,2 mol CCH απαιτεί x; mol Br2.. x = 0,4 mol Br2 < 0,6 mol Br2 Άρα δεν αποχρωματίζεται το διάλυμα διότι περισσεύει βρώμιο. ΘΕΜΑ 4 o Α. CΟΟNa (Δ/μα Α) NaF (Δ/μα Β) C2 = 1 M Ka(C) = 10 5 Ka(HF) = 10 4 α) ph(a) = ; CNa C Na 0,1 M 0,1 M 0,1 M C H2 C H3 I.I: (0,1 x) Μ x Μ x M (CH C)( 3 ) ΚW Kb(C) = => (CH C 3 ) Ka(C) B. A CCl4 = p = 5 => ph = 9 H2 x 2 => x = 10 5 => ( ) = 10 5 M => 0,1 x Δ1 CNa V1 = 10 ml x ml CNa V1 =(10x) ml ph = 8, C1 Αραιωμένο διάλυμα: CNa C Na C1 M C1 M C1 M C H2 C H3 I.I: (C ) Μ 10 6 Μ 10 6 M Γ Kb = => 10 C = 6 10 (C => C1 = M Για το αρχικό διάλυμα των 10 ml και το αραιωμένο δ/μα έχουμε: nαρχ = nτελ => C1V1 = C1 V1 => V1 = 1 lit άρα: VΗ2Ο = 990 ml HCl ph = 8 => p = 6 => ( ) = 10 6 Ρ.Δ CNa n1 = 10 3 mol V 2 = x ml C 2 = 0,01M n 2 =10 5 x mol CNa / CΗ ph=8, V=(10x)ml

6 CNa HCl NaCl C Αρχ: n1 mol n2 mol Αντ: n2 mol n2 mol σχημ: n2 mol n2 mol τελ: (n1 n2) mol n2 mol n2 mol Το ρυθμιστικό διάλυμα αποτελείται από C με συγκέντρωση Cοξ = n2 / V και από CΝa με συγκέντρωση Cαλ = (n1 n2) / V ph = 5 => (H3 ) = 10 5 CNa C Na C H2 C H3 I.I: Cαλ Cαλ Cαλ Ι.Ι.: (Cοξ 10 5 ) Μ (Cαλ 10 5 ) Μ (Cαλ 10 5 ) Μ (CH C )(H Ο 3 3 ) (C 5 5 Ka = => 10 5 αλ 10 ) 10 C 5 = => 10 (C) C 5 αλ 10 = οξ 10 Cοξ n1 n2 V n = 2 V => n1 = 2n2 =>10 3 = x => x = 50 Άρα: VHCl = 50 ml Δ. Α B Γ => Cαλ= Cοξ => CNa n1 = C1 V1 NaF V 2 = 40 ml C 2 = 1M, n 2 =C 2 V 2 CNa / NaF V= 50 ml, C 1 C1 = C1V1 / V => C1 = (0, ) / ( ) => C1 = 0,02 M C2 = C2V2 / V => C2 = ( ) / ( ) => C2 = 0,8 M Στο διάλυμα Γ: CNa C Na 0,02 M 0,02 M 0,02 M NaF F Na 0,8 M 0,8 M 0,8 M C H2 C F H2 HF I.I: (0,02 x) Μ x Μ x Μ (0,8 y) Μ y Μ (x y) Μ (CH C) (ΟΟ 3 ) ΚW x(x y) K(C) = => = => x(x y) = 210 (CH C 11 (1) 3 ) Ka (CH 3C) 0,02 x (Η F ) (ΟΟ ) y(x y) K(F) = => = => y(x y) = 810 (F 4 11 (2) ) 10 0,8 y Από (1) (2) είναι: x(x y) y(x y) = => (x y) 2 = => x y = 10 5 => ( ) = 10 5 M => p = 5 => ph = 9

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1. CH 3 CH=CH 2 +HCl!... (το προϊόν που σχηµατίζεται σε µεγαλύτερη αναλογία) + Μg! CH 3 - C. Υλικό Φυσικής-Χηµείας 1 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1) Η αντίδραση CH 3 Cl + CH 3 CH 2 ONa CH 3 -O-CH 2 CH 3 + NaCl χαρακτηρίζεται ως: α. αντίδραση αποικοδόµησης β. αντίδραση πυρηνόφιλης υποκατάστασης γ. αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας

Επαναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας 3ωρης διάρκειας παναληπτικό διαγώνισμα Οργανικής Χημείας ωρης διάρκειας 1 ΘΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α.1. έως Α.. να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα

Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει σε ποιες περιπτώσεις δηµιουργείται δεσµός π και τα Μετά το τέλος της µελέτης του 5ου κεφαλαίου, ο µαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση: Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας των µοριακών τροχιακών Να γνωρίζει τα βασικά σηµεία της θεωρίας δεσµού σθένους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ(5) Για τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 Ε_.ΧλΘ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας

Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Αντιδράσεις Οργανικής Χημείας Α. Αντιδράσεις προσθήκης. α. Προσθήκη στο διπλό δεσμό C = C Γίνεται σύμφωνα με τον κανόνα του Markownikow όπως παρακάτω: Γενικά: -CΗ = + Α δ+ - Β δ- B A i. Προσθήκη Η C v

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 5.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-51 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑ (10) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και

Διαβάστε περισσότερα

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών.

α: i)ο σ δεσµός δηµιουργείται µεαξονική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών, ενώ ο π δεσµός δηµιουργείται µε πλευρική επικάλυψη των ατοµικών τροχιακών. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ(ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, Α5: β Β1 α: Λ, β:

Διαβάστε περισσότερα

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 28 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014 Οργανώνεται από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ υπό την αιγίδα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής

5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής 5. Αντιδράσεις οξείδωσης και αναγωγής Τι ονομάζεται οξείδωση και τι αναγωγή; Οξείδωση είναι η αύξηση του αριθμού οξείδωσης ατόμου ή ιόντος Αναγωγή είναι η ελάττωση του αριθμού οξειδώσεως ατόμου ή ιόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2005 2006 Ημερομηνία εξετάσεων: 10 Ιουνίου 2006 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (16503-17006) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια

ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια ENOTHTA 1. Συμβολισμοί - Ονοματολογία - Ισομέρεια 1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως σωστές ή ως λανθασμένες και να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας: 1. Κάθε χημική ένωση που περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ- ΥΠΟ ΕΚ ΟΣΗ) Περιέχει 00 ασκήσεις ανοικτού-κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 ος ΠΜ Χ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο κεφάλαιο 1. Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις που αφορούν την αιθανάλη ως σωστές η λανθασµένες σηµειώνοντας Σ ή Λ αντίστοιχα: α. Το µόριό της έχει 6 σ

Διαβάστε περισσότερα

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων

6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων 6. Αντιδράσεις οξέων - βάσεων Από τις οργανικές ενώσεις, όξινες ιδιότητες παρακάτω: κατά Brönsted - Lowry παρουσιάζουν οι 1. Τα οργανικά οξέα: RCOOH. Είναι ασθενή οξέα. Δίνουν τις τυπικές αντιδράσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-40 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες έχουν το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου

Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Χηµεία Β' Γενικού Λυκείου Λύσεις στα θέματα της Τράπεζας Θεμάτων Συγγραφή λύσεων: Χρήστος Κόκκινος ΘΕΜΑΤΑ (17740-18017) Χρησιμοποιείτε τους σελιδοδείκτες (bookmarks) στο αριστερό μέρος της οθόνης για την

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 27/05/2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ Α A1. γ A2. β A3. γ A4. α A5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Διαβάστε περισσότερα

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007.

YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007. Μάθημα: ΧΗΜΕΙΑ YΠOYΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 12 Ιουνίου 2007 7:30-10:30

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα