ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Αρθρο 1 Αντικείμενο κανονισμού Ο παρών κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των υδροληπτών από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του δήμου και των υδροληπτών. Αρθρο 2 Νομικό πλαίσιο Ο παρών κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου. Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις: - Του άρθρου 75 παρ. Ιγ1 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006). - Των άρθρων 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 «περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». - Του άρθρου 29 του Α.Ν.344/1968 «περί διατάξεων τινών αφορωσών τις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». - Του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και κοινοτήτων», και του Π.Δ. 923/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ.». - Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς: ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ. -630/τ.Β / ) Κ.Υ.Α., με την διόρθωση σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 986/τ.Β / ), τροποποίηση της Κ.Υ.Α.-Υ2/ΟΙΚ.2600/01 «ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης της 3 ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (Φ.Ε.Κ. 1082/τ.β / ), όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ2/Γ/Π/ΟΙΚ.38295/2007 (Φ.Ε.Κ. 630/τ.Β / Κ.Υ.Α. Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη όπως έχει τροποποιηθεί (Φ.Ε.Κ.189/68/τΒ /988/74/τ.Β ) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για 1

2 τους υπεύθυνους ύδρευσης, καθώς και τις υποχρεώσεις τους. ΥΜ/5673/57 (Φ.Ε.Κ.-5/58/τ.Β ) Υγ. Διάταξη που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού της ύδρευσης. Ε1β/221/65 (Φ.Ε.Κ.-138/τΒ / Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφαλείας των πηγών υδροληψίας από χώρους λυμάτων. Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης. Αρθρο 3 Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των υδροληπτών ανήκουν στην ιδιοκτησία των τελευταίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΥΔΡΟΛΗΠΤΩΝ Αρθρο 4 Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης 1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που εξυπηρετούνται από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς τον Δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντα (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο ή συζυγώνυμο, διεύθυνση) το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π.) και η αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού ύδρευσης. 2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχουν επεκταθεί τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο, μαζί με την αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης και άδεια οικοδομής. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, και ύστερα από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του 2

3 Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών. Αρθρο 5 Δικαίωμα ύδρευσης Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δικαίωμα σύνδεσης, το οποίο και καθορίζεται να είναι ισόποσο με τρία (3) ετήσια πάγια τέλη όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης ο καταναλωτής χρεώνεται το υδρόμετρο και το φρεάτιο τα οποία τοποθετούνται με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου και τα ποσά χρέωσής τους καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρθρο 6 Αυθαίρετη σύνδεση Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη, πρόστιμο 5.000,00 ΕΥΡΩ, διακοπή της υδροδότησης και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στον Δήμο. Αρθρο 7 Επανασύνδεση Σε περίπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε, για παράβαση των διατάξεων του κανονισμού Υδρευσης, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται όπως στο δικαίωμα σύνδεσης και εξοφλείται ταυτόχρονα ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργίας της παροχής. Για επαναλειτουργία υδροδότησης που διακόπηκε προσωρινά με αίτηση του υδρολήπτη δεν καταβάλλεται τέλος επαναλειτουργίας της παροχής. 3

4 Αρθρο 8 Εργασία και υλικά σύνδεσης 1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το Δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται είτε από τον Δήμο, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον λήπτη της παροχής και από ειδικό τεχνίτη (υδραυλικό), με την επίβλεψη του Δήμου. 2. Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο παροχής ½ της ίντσας, η δε λήψη θα γίνεται πάντοτε από το άνω μέρος του αγωγού και ποτέ από το κάτω μέρος ή τις παρειές του αγωγού. 3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη. Αρθρο 9 Επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης 1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση των δικτύων ύδρευσης γίνεται από τον Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες. 2. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, γίνεται από τους υδρολήπτες. Αρθρο 10 Τέλη σύνδεσης Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας Δημοτικών δικτύων ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων. Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ.318/1969 και των άρθρων 3 και 4 του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ/τος. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανα έτος ή ανα εξάμηνο ή ανα τρίμηνο, όπως προσδιορισθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η τιμή του καταναλισκόμενου νερού (τέλος κατανάλωσης), καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά κυβικό μέτρο. Επίσης με την αυτή ή άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζεται και ετήσιο πάγιο τέλος 4

5 ύδρευσης κατά παροχή νερού (υδρομετρητή) και είναι τελείως άσχετο με το κατά κυβικό μέτρο καθοριζόμενο τέλος ύδρευσης. Η χρέωση των καταναλωτών μπορεί να γίνεται και με μηχανογραφημένους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του 923/1977Π.Δ/τος. Αρθρο 11 Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθεται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανιών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άρδευση ανθοκήπων, καλλωπιστικών και οπωροφόρων δένδρων μέχρι του αριθμού (20), εντός της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Διαμερισμάτων. Απαγορεύεται η χρήση του πόσιμου νερού, για την άρδευση κηπευτικών και λαχανοκομικών ειδών και η λήψη νερού με υδροφόρα (βυτία) από τα δίκτυα ύδρευσης του Δήμου, για τις ανάγκες κτηνοτροφικών μονάδων και την άρδευση δενδρυλλίων και κηπευτικών στους αγρούς. Αρθρο 12 Διαδοχή καταναλωτή Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου, ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την μεταβολή και να καταβάλλει ο παλαιός ιδιοκτήτης τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές. Εάν κατά τον χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη. Αρθρο 13 Υποχρεώσεις υδροληπτών 1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων. 5

6 2. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του αυτού ακινήτου ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με το αυτό υδρόμετρο είναι παράνομη και η υπηρεσία ύδρευσης επιβάλει πρόστιμο μέχρι 300,00 ΕΥΡΩ μετά από απόφαση Δημάρχου εφόσον δεν συμμορφωθεί ο παραβάτης. 3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καυσίμων κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού. Αρθρο 14 Τιμολόγηση υλικών και εργασιών Οι τιμές των υλικών και εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των υδροληπτών, καθορίζονται με τεχνική περιγραφή και εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Αρθρο 15 Ιδιωτικά δίκτυα Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχουν επεκταθεί τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης. Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεί αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους. Αρθρο 16 Διακοπές υδροδότησης 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λ.π.) γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος. 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους υδρολήπτες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για 6

7 βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους υδρολήπτες οι διακοπές ύδρευσης. Αρθρο 17 Υγειονομικός έλεγχος του νερού Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχουν τα Δημοτικά δίκτυα ύδρευσης, να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ Αρθρο 18 Υδρόμετρα 1. Για κάθε υδρευόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα κ.λ.π.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο. Ξεχωριστό υδρόμετρο δεν απαιτείται στην περίπτωση υδροδότησης κήπου που βρίσκεται στο ίδιο οικόπεδο με υδροδοτούμενη οικία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ξεχωριστή παροχή για κάθε υδρευόμενο χώρο και από ένα υδρόμετρο υδρεύονται πάνω από ένα διαμέρισμα, κατάστημα κ.λ.π., τότε τα τέλη ύδρευσης του άρθρου 10 του παρόντος θα χρεώνονται από το Δήμο ως εξής: α) το πάγιο τέλος θα πληρώνουν όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που υδροτοτούνται από το μοναδικό υδρόμετρο, β) το τέλος κατανάλωσης θα επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του υδρομέτρου. 2. Τα υδρόμετρα προμηθεύονται από τους υδρολήπτες και τοποθετούνται από τον Δήμο, ο τύπος δε αυτών πρέπει να είναι σύμφωνος με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 3. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής. 4. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην ανατροπή ή την παρεμπόδιση της καταμέτρησης κατανάλωσης νερού ή στην διαγραφή ποσότητας που έχει καταναλωθεί, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου, ίσου με το δεκαπλάσιο του 7

8 μέσου όρου κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης ή αν δεν υπάρχει προηγούμενη καταμέτρηση με το ποσό των 300,00 ΕΥΡΩ. 5. Αν διαπιστωθεί ότι το υδρόμετρο έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά ο υδρολήπτης χρεώνεται με την κατανάλωση των αντίστοιχων περιόδων των προηγούμενων ετών κατά μέσο όρο αν δε τούτο δεν είναι δυνατό με την τελευταία ένδειξη καταμέτρησης πριν την στασιμότητα του υδρομέτρου. Αρθρο 19 Χώρος υδρομέτρων 1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε φρεάτια ή σε ειδικό χώρο της οικοδομής που διαμορφώνεται σύμφωνα με τους ορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής. 2. Απαγορεύεται η διέλευση από τον χώρο των υδρομέτρων, σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι. Αρθρο 20 Ελεγχος επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων 1. Η ευθύνη επισκευής και συντήρησης των υδρομέτρων ανήκει στον υδρολήπτη ο οποίος επεμβαίνει μετά από σχετική αίτησή του προς τον Δήμο. Η δαπάνη βαρύνει τον υδρολήπτη. 2. Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του υδρολήπτη. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε κανονικά, η χρέωση γίνεται με βάση το μέσο όρο κατανάλωσης των δύο τελευταίων περιόδων καταμέτρησης. 8

9 Αρθρο 21 Αντικατάσταση υδρομέτρων Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από τον Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη, έπειτα από σχετική αίτηση του υδρολήπτη, ο οποίος υποχρεούται να προβεί στην προμήθεια καινούργιου υδρομέτρου με δική του δαπάνη. Αρθρο 22 Αφαίρεση υδρομέτρων Το υδρόμετρο αφαιρείται από τον Δήμο, όταν ο υδρολήπτης δεν εξοφλήσει το λογαριασμό τελών ύδρευσης (πάγια τέλη κατανάλωσης), μέσα σε τρείς (3) μήνες από την έκδοσή του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV ΚΥΡΩΣΕΙΣ Αρθρο 23 Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα. Αρθρο 24 Η επίλυση των διαφορών και αμφισβητήσεων γενικά, αναφορικά με την βεβαίωση του ετήσιου παγίου ύδρευσης και του τέλους κατανάλωσης ύδατος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1468/1984 με προσφυγή στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.2307/

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα