ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ. Η Έδρα του Συλλόγου. 21/12/2012, 10:30μμ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Κέντρο Ημέρας)» ΚΑΤ 4 & 6 «Προμήθεια αξιολογητικών διαγνωστικών εργαλείων Προμήθεια υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / πλατεία ΜΑΝΙΑΚΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη προσφορά Ο Προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων πεντακόσια εξήντα εννέα Ευρώ τριάντα επτά λεπτά, ,37 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ: 4.185,37 ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης 21/12/2012, 09:30μμ Η Έδρα του Συλλόγου 21/12/2012, 10:30μμ 03/12/2012

2 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & Δ.Α.Δ Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ/νση : Κορυτσάς 9, Καστοριά Τ.Κ Διοικητική μονάδα Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών & αξιολόγησης προσφορών Πληρ. : Γ. Πάνος, Κ.Τουμπίδης, Τηλ : Τίτλος : Προϋπολογισμός : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Κέντρο Ημέρας)» ΚΑΤ. 4 & 6 «Προμήθεια αξιολογητικών διαγνωστικών εργαλείων» «Προμήθεια υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης» ,37 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αξιολογητικών διαγνωστικών εργαλείων» «Προμήθεια υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,37 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) Άρθρο 1o Ο διαγωνισμός θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.), Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών Απευθείας Ανάθεσης στην διεύθυνση Κορυτσάς 9 Καστοριά στα γραφεία του σωματείου την Παρασκευή 21/12/2012 ώρα 10:30 (λήξη παράδοσης προσφορών) εκτός αν η επίδοση των προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή μετά από την ώρα αυτή. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα της εταιρείας - με ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα. Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της του Παραρτήματος Α. Η διενέργεια του διαγωνισμού η εκτέλεση της προμήθειας υπάγονται στις διατάξεις : 1. N.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" όπως τροποποιήθηκε με τον Ν-3060/02 τον Ν-3090/02 όπως ισχύει. 2. Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισμός προμηθειών δημοσίου» Σελίδα 2

3 3. Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/96) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς κοινοτικό δίο» 4. Π.Δ. 105/2000 (ΦΕΚ 100/Α/2000) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του δημοσίου προς κοινοτικό δίο τροποποίηση του Π.Δ. 370/95». 5. Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» όπως εν προκειμένω δύναται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά, κατά μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/ Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ). 7. Το Ν. 3886/2010, (ΦΕΚ Α 173/ ) «Περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων», 8. Τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 1 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους άλλες διατάξεις», 9. Το Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» 10. Εσωτερικός Κανονισμός Σωματείου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (Δ.Α.Δ) Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Μάρτιος Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων Αν κάποιος από τους όρους της διακήρυξης έρχεται σε αντίφαση με τα παραπάνω, κατισχύουν τα αναφερόμενα στα παραπάνω. Άρθρο 3o Διούμενοι συμμετοχής Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : 1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί) 2. Όλα τα νομικά πρόσωπα 3. Συνεταιρισμοί υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 4. Ενώσεις προμηθευτών. Άρθρο 4ο Φάκελος Προσφοράς Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή Σελίδα 3

4 αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 1. Οι πρόσφορές πρέπει να καλύπτουν το ΣΥΝΟΛΟ του ζητούμενου εξοπλισμού εφαρμογών. Καμία προσφορά δεν πρόκειται να γίνει δεκτή αν δεν καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα ζητούμενα. 2. Η προσφορά υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο Πιο συγκεκριμένα ζητούνται: δύο (2) αντίγραφα των διολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό, δύο (2) αντίγραφα της τεχνικής προσφοράς, δύο (2) αντίγραφα της οικονομικής προσφοράς δύο (2) αντίγραφα των τεχνικών φυλλαδίων. Σ' ένα από τα αντίτυπα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίγραφα, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 3. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια επιτροπή του άρθρου 1 της παρούσης μέσα σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα : I) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ Δ.Α.Δ. Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ii) Ο Τίτλος της Προμήθειας iii) Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ο αριθ. Πρωτ. της διακήρυξης. iv) Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. Ο κυρίως φάκελος θα περιλαμβάνει όλα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσης σχετικά διολογητικά : 1. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς όλα τα προηγούμενα στοιχεία (i) έως (iv). Οι προσφέροντες υποβάλλουν υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η συμπλήρωση με το τι προσφέρει ο προμηθευτή θα γίνεται στην στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ θα έχει την μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ, εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά, συνοπτική καταγραφή του τι προσφέρεται. θα ακολουθούν πλήρεις αιτιολογήσεις μέσω παραπομπών σε τεχνικά εγχειρίδια.. Απλή κατάφαση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης μίας προδιαγραφής. Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχονται εις διπλούν όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων, τα πιστοποιητικά τήρησης προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 9 του Π.Δ. 118/2007 καθώς τα πιστοποιητικά-δηλώσεις συμμόρφωσης, αναλυτικές περιγραφές. Επίσης, εις διπλούν, τεχνικά φυλλάδια της εταιρείας κατασκευής, στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 2. Καλά σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς όλα τα προηγούμενα στοιχεία (i) έως (iv) Μέσα στο φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου σε. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς κάθε άλλη επιβάρυνση, για την παράδοση του εξοπλισμού στον τόπο με τον Σελίδα 4

5 τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Ο Φ.Π.Α. θα αναφέρεται χωριστά. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται κάθε άλλο κόστος με το οποίο επιβαρύνεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εφ οσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για τα είδη που προσφέρει ο μετέχων στον διαγωνισμό, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της επιτροπής να ζητήσει από τον προμηθευτή την επίδειξη την παρουσίαση των προσφερόμενων ειδών υπηρεσιών. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά με τη συμπλήρωση του πρωτότυπου θεωρημένου Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς που παρέχεται από το σωματείο μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. Το έντυπο αφού συμπληρωθεί μαζί με ένα φωτοαντίγραφό του πρέπει να υπάρχει στον φάκελο οικονομικής προσφοράς. Άρθρο 5ο Στοιχεία διολογητικά συμμετοχής Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» μέσα στον κύριο φάκελο τα εξής διολογητικά : 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα στην οποία: 1.1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού. 1.2.Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα αδικήματα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της Σελίδα 5

6 επαγγελματικής τους δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας της δόλιας χρεοκοπίας 1.3.Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,πτωχευτικό συμβιβασμό, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης,αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / νομικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) 1.4.είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε οργανισμούς κύριας επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης τους φορολογικές τους υποχρεώσεις 1.5.είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναγράφοντας το ειδικό επάγγελμά τους (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους το ειδικό επάγγελμα τους) 1.6.να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγρη προσήκουσα προσκόμιση των διολογητικών που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007 («ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 2. Παραστατικά εκπροσώπησης. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Δήλωση όπου να δηλώνεται η χώρα καταγωγής των προϊόντων που προσφέρονται σύμφωνα με το Άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης το Άρθρο 18 παρ.1 του Π.Δ.118/ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου, ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα που να δηλώνεται ότι: 4.1.Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με της όρους της παρούσας Διακήρυξης της οποίας έλαβε γνώση ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα της όρους της 4.2.Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της ποσότητας σύμφωνα με τη διακήρυξη. 4.3.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι ακριβή αληθή. 4.4.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της Αναθέτουσα Αρχή, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού 4.5.Συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. 4.6.Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης σε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 4.7.Αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του σωματείου που θα υποδειχθεί, στην χρήση των υπό προμήθεια υλικών. 5. Νομίμως επικυρωμένα νομιμοποιητικά έγγραφα κατά περίπτωση: Σελίδα 6

7 5.1.Για Α.Ε. Ε.Π.Ε. : Το ΦΕΚ ίδρυσής τους τυχόν τροποποιήσεις του. 5.2.Για Ο.Ε. Ε.Ε.: Επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού των εγγράφων τροποποιήσεών του. 5.3.Στοιχεία έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό,αναλόγως με τη μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό διολογητικά πρέπει να κατατίθενται επί ποινή αποκλεισμού σε πρωτότυπη μορφή ή σε νομίμως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, οι δε δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης την εγγυητική επιστολή του Άρθρου 6 της παρούσης. Άρθρο 6ο Εγγύηση συμμετοχής 1. Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, δηλαδή 1400, για κάθε διαγωνιζόμενο θα κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Τ.Π. & Δ. ή του ΤΣΜΕΔΕ ή υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας. 2. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. 3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: i) Την ημερομηνία έκδοσης ii) Τον εκδότη iii) Να απευθύνεται στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς iv) Τον αριθμό της εγγύησης v) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση vi) Την πλήρη επωνυμία τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. vii) Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού viii) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του διώματος της διαιρέσεως της διζήσεως. ix) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. x) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Σελίδα 7

8 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες δεν λαμβάνονται υπόψη. Άρθρο 7ο Ισχύς προσφορών Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναθεώρηση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αλλαγή της ισοτιμίας του προς ξένα νομίσματα ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές εναλλακτικές προσφορές επί ποινή αποκλεισμού. Άρθρο 8ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Το αρμόδιο όργανο παραλαβής αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία ώρα που ορίζεται με το άρθρο 1 της παρούσης. Όταν η οριζόμενη παραπάνω ώρα λήξης επίδοσης προσφορών παρέλθει, ανακοινώνεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών γράφεται τούτο στα πρακτικά. Η Αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας διαγωνισμού συνεδριάζει δημόσια αρχίζει την αποσφράγιση του κυρίως φακέλου, καθώς των φακέλων των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, μονογράφοντας όλα τα διολογητικά τα στοιχεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ εκτός από τα prospectus κατά φύλλο καθώς τον σφραγισμένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Κατόπιν σε μυστική συνεδρίαση αποφασίζει αν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις αποδοχής των προσφορών, ανακοινώνει δε στους διαγωνιζόμενους τις αποδεκτές μη προσφορές τους λόγους απόρριψης των μη αποδεκτών προσφορών. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος γράφεται επί αυτού ο ίδιος με εκείνον του εξωτερικού υποφακέλλου αύξων αριθμός. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Άρθρο 9ο Διοικητικές προσφυγές Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής (Εσωτερικός Κανονισμός σωματείου άρθρο6 παρ. 6.9) : Σελίδα 8

9 1. Κατά της Προκήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Προκήρυξης μέχρι την ημερομηνία διενέργειας. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης της υποβολής των προσφορών. Η απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, στην περίπτωση αυτή, εκδίδεται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας. Σε περίπτωση που με την παραπάνω τροποποιείται όρος της διακήρυξης, το αρμόδιο όργανο του Σωματείου μεταθέτει με απόφασή της την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού ισόχρονα με την αρχική, μετά την δημοσίευση της σχετικής τροποποιημένης διακήρυξης στις ίδιες εφημερίδες ισότοπους που δημοσιεύτηκε η αρχική διακήρυξη. 2. Κατά της συμμετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισμό ή κατά της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής αποσφράγισης προσφορών, κατά τη διάρκεια αποσφράγισης μέχρι την επόμενη εργάσιμη μέρα. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά εξετάζεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από την Επιτροπή η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ένσταση κατά της συμμετοχής Προσφέροντος στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. 3. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού έως την Κατακύρωση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Η ένσταση, στην περίπτωση αυτή, εξετάζεται από την Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά. Επί της ένστασης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την κατά περίπτωση λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Τηρείται φυσικό αρχείο των ενστάσεων των απαντήσεων της Επιτροπής Ενστάσεων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων στο έντυπο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» από την Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης Προσφορών η οποία δημοσιεύεται με ευθύνη του Υπεύθυνου της Μονάδας Διενέργειας Διαγωνισμών Ανάθεσης Συμβάσεων. Τηρείται φυσικό αρχείο των ενστάσεων των απαντήσεων της Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, καταρτίζεται η τελική κατάταξη των υποψηφίων στο έντυπο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ». Άρθρο 10 ο κριτήριο ανάθεσης Κριτήριο για την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη προσφορά. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές τους όρους της διακήρυξης. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή που είναι σύμφωνες με τους όρους τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης της πρόσκλησης. Όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα τα διολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ του παρόντος ή, εφόσον Σελίδα 9

10 τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα διολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα διολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Άρθρο 11o σύμβαση Μετά το πέρας της διαδικασίας ανάδειξης του αναδόχου αυτός καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο χρόνο, πάντως όχι μικρότερο των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Αν αυτός δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία να υπογράψει την σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Άρθρο 12 o Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καλής λειτουργίας Πριν από την υπογραφή ή κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης καλής λειτουργίας, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς τον ΦΠΑ, ήτοι Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: i. Την ημερομηνία έκδοσης ii. Τον εκδότη iii. Να απευθύνεται στην Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς iv. Τον αριθμό της εγγύησης v. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση vi. Την πλήρη επωνυμία τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. vii. Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης τα προς προμήθεια υλικά viii. Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του διώματος της διαιρέσεως της διζήσεως ix. Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Δ. Καστοριάς ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. x. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης xi. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν τον όρο ότι η εγγύηση Σελίδα 10

11 καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Με την παραπάνω εγγυητική επιστολή ο προμηθευτής θα εγγυηθεί: 1. Ότι με την υπογραφή της σύμβασης τα είδη που θα προμηθεύσει θα ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών, των σχετικών χαρακτηριστικών σχεδίων της προσφοράς ότι θα είναι στο σύνολό τους από υλικά άριστης ποιότητας άριστης κατασκευής, απαλλαγμένα από οποιοδήποτε κρυμμένο ελάττωμα που αφορά είτε στη σχεδίαση, είτε στα υλικά κατασκευής αυτών, είτε στην εργασία κατασκευής, ότι αυτά θα ανταποκρίνονται για την χρήση λειτουργία για την οποία προορίζονται. 2. Ότι κατά το χρόνο της εγγύησης ο προμηθευτής είναι επίσης υποχρεωμένος εντός διημέρου να κάνει με δικές του δαπάνες την άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης καθώς την επισκευή κάθε βλάβης γενικά που οφείλεται σε όμοιες αιτίες. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει η εταιρεία σε βάρος για λογαριασμό του προμηθευτή. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική ποιοτική παραλαβή του υλικού ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό είναι διαιρετό η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με την σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης προκαταβολής απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων του εκπρόθεσμου. Άρθρο 13o Τόπος χρόνος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Τα υπό προμήθεια υλικά θα παραδοθούν σε χώρους που θα υποδειχθούν από την εταιρεία μέσα στον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης. Άρθρο 14ο τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική ποσοτική παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών, μετά την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών διολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς κάθε άλλου διολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο την πληρωμή αφού πραγματοποιηθεί η εκταμίευση του τιμήματος που θα καταβληθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης της Σελίδα 11

12 Πράξης. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις που ισχύουν ή θα επιβληθούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (από Εθνικούς Κοινοτικούς Πόρους). Άρθρο 15ο Γενικά Οι λαμβάνοντες μέρος στον διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της παρούσης να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού από τα γραφεία του σωματείου όλες τις εργάσιμες μέρες ώρες 10:00-14:00, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού. Άρθρο 16 ο Η περίληψη της παρούσης διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα στο ιστοσελίδα του σωματείου στην ιστοσελίδα της ΕΥτΥΚΑ. Τα έξοδα της δημοσιεύσεως της περιλήψεως της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. Για την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Δ.Α.Δ. Ν. Καστοριάς Ο Πρόεδρος Γεώργιος Πάνος Σελίδα 12

13 Σελίδα 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 14

15 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Η προμήθεια αξιολογητικών διαγνωστικών εργαλείων αφορά συνοπτικά τα εξής : α/α Είδος ΑΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης Έκφρασης Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου Κλίμακα Εξατομικευμένης Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, CD Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας, CD Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, CD Κλίμακα Αξιολόγησης Βρεφικής Νηπιακής Ανάπτυξης Δοκιμασία Αξιολόγησης Αισθητηριακού Προφίλ 11 1 Με τα σημερινά δεδομένα δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη εργαστηριακή εξέταση για τη διάγνωση του αυτισμού. Η αναγνώριση της διαταραχής στηρίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού σε διαφορετικούς τομείς στις αναφορές των γονέων συμπεραίνεται από την κατανόηση την εξήγηση των προτύπων συμπεριφοράς. Επιπλέον κάθε παρέμβαση θεραπευτικού χαρακτήρα, που έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, προϋποθέτει έγκυρη, έγρη συνεχή εκτίμηση αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, του α) νοητικού δυναμικού, β) των δεξιοτήτων λόγου των δεξιοτήτων επικοινωνίας γ) του κοινωνικο-συναισθηματικού επιπέδου του ατόμου. Για το σκοπό αυτό έχει καθιερωθεί η χρήση ειδικά σχεδιασμένων διαγνωστικών δοκιμασιών. Τα παραπάνω διαγνωστικά - αξιολογητικά εργαλεία βοηθούν την επίτευξη των στόχων του Κέντρου Ημέρας, δηλαδή της προσφοράς υπηρεσιών εκτίμησης, αξιολόγησης θεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα με αυτισμό τις οικογένειές τους. 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2.1. Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης Έκφρασης (ΑΤ 1) Α. Γενική περιγραφή : Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης Έκφρασης Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών Σελίδα 15

16 δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία τη γλωσσική ανάπτυξη. Ηλικίες: προσχολική πρώτη σχολική. Να περιέχει απαραίτητα: Βιβλίο εικόνων, πρωτόκολλο καταγραφής, εγχειρίδιο, τρισδιάστατα αντικείμενα εικόνες. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου (ΑΤ 2) Α. Γενική περιγραφή : Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης ακριβής μέτρησης των λεξιλογικών ικανοτήτων. Ηλικίες: προσχολική πρώτης σχολική. Να περιέχει απαραίτητα: πρωτόκολλο καταγραφής, εγχειρίδιο εικόνες. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Κλίμακα Εξατομικευμένης Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης (ΑΤ 3) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Εξατομικευμένης Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Εργαλείο αξιολόγησης ψυχοεκπαιδευτικού προφίλ ικανό να εντοπίσει ιδιοσυγκρασιακά ανόμοια πρότυπα μάθησης, αναδυόμενες δεξιότητες αυτιστικά χαρακτηριστικά να υποστηρίξει έτσι τον σχεδιασμό εξατομικευμένου ψυχοεκπαιδευτικού προγράμματος. Ηλικίες: από 6 μηνών έως 7 ετών περίπου. Να περιέχει απαραίτητα: Εγχειρίδιο εξεταστή, Οδηγό για τη διαχείριση των αντικειμένων, βιβλίο με εικόνες, περίπου 10 έντυπα μέτρησης επίδοσης, περίπου 10 έντυπα απαντήσεων, περίπου 10 έντυπα αναφορών κηδεμόνα σετ από αντικείμενα. Νεότερη Έκδοση (Ενδεικτικού τύπου: Ψυχοεκπαιδευτικό προφίλ (PEP-3) TEACCH Εξατομικευμένη). Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς (ΑΤ 4) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Κλίμακα αξιολόγησης επικοινωνίας, καθημερινών δεξιοτήτων, κοινωνικών δεξιοτήτων, κινητικών δεξιοτήτων προβληματικών συμπεριφορών που βοηθά στην αναγνώριση μαθησιακών κι αναπτυξιακών δυσκολιών. Ηλικίες: γέννηση έως 90 ετών Να περιέχει απαραίτητα: Εγχειρίδιο, περίπου 10 έντυπα συνέντευξης, περίπου 10 πρωτόκολλα καταγραφής, περίπο10 συνοπτικά έντυπα για σχεδιασμό. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, CD-ROM (ΑΤ 5) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, CD Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Συμπλήρωμα του ΑΤ4 (Κλίμακα Προσραμοστικής Συμπεριφοράς). CD-ROM με λογισμικό βαθμολόγησης αξιολόγησης για τα ερωτηματολόγια των γονέων τα έντυπα συνέντευξης. Νεότερη έκδοση Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας (ΑΤ 6) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας Σελίδα 16

17 Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Σταθμισμένη ψυχομετρική δοκιμασία. Ηλικίες: 6-16,11 ετών. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας, CD (ΑΤ 7) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Αξιολόγησης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας- Νεώτερη Έκδοση, CD. Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Συμπλήρωμα του ΑΤ6 (Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας). CD-ROM με λογισμικό βαθμολόγησης αξιολόγησης. Νεότερη έκδοση Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας (ΑΤ 8) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Ψυχομετρική δοκιμασία. Ηλικίες: 2-7, 3 ετών. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας CD (ΑΤ 9) Α. γενική περιγραφή : Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, CD Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Συμπλήρωμα του ΑΤ8 (Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας). CD-ROM με λογισμικό βαθμολόγησης αξιολόγησης. Νεότερη έκδοση Κλίμακα Αξιολόγησης Βρεφικής Νηπιακής Ανάπτυξης (ΑΤ 10) Α. Γενική περιγραφή : Κλίμακα Αξιολόγησης Βρεφικής Νηπιακής Ανάπτυξης Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Η κλίμακα αξιολογεί τους τομείς γνωστικής (αισθητηριακές κι αντιληπτικές ικανότητες, μνήμη, επίλυση προβλημάτων, εκφορά λόγου κι επικοινωνιακών δεξιοτήτων), κινητικής (βαθμός ελέγχου του σώματος της λεπτής κινητικότητας) συμπεριφορικής ανάπτυξης (προσοχή, διέγερση, προσανατολισμός συναισθηματικός έλεγχος). Ηλικίες: 1-42 μηνών. Χρόνος: περίπου. Να περιέχει απαραίτητα: εγχειρίδιο χορήγησης, τεχνικό εγχειρίδιο, περίπου 25 έντυπα καταγραφής για κάθε τομέα, βιβλίο ερεθισμάτων, βιβλίο εικόνων, τρισδιάστατα αντικείμενα, περίπου 25 έντυπα γονέα DVD χορήγησης. Νεότερη έκδοση. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης Δοκιμασία Αξιολόγησης Αισθητηριακού Προφίλ (ΑΤ 11) Α. Γενική περιγραφή : Δοκιμασία Αξιολόγησης Αισθητηριακού Προφίλ Β. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά : Αξιολογεί την επεξεργασία αισθητηριακών πληροφοριών την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Ηλικίες: 3-10 ετών. Να περιέχει απαραίτητα: εγχειρίδιο περίπου 70 πρωτόκολλα καταγραφής. Κουτί ή τσάντα αποθήκευσης. Σελίδα 17

18 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Η προμήθεια υλικού αισθητηριακής ολοκλήρωσης αφορά συνοπτικά τα εξής : α/α Είδος ΑΤ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Αλεξίπτωτα Μπάλα με λαβές για ομαδικό παιχνίδι Υφασμάτινη φωλιά Παιχνιδολάστιχα Μαλακό κράνος -μικρό Μαλακό κράνος -μεσαίο Μαλακό κράνος -μεγάλος Αισθητηριακές απαλές μπάλες Μαντίλια Σετ απτικών ερεθισμάτων Σάκοι διαδρομών Δραστηριότητες ισορροπίας Στρώματα τοίχου Στρώματα πατώματος Πολυμονόζυγο - σκελετός προσάρτησης Δίχτυ αναρρίχησης Ράμπα Υλικά ανάρτησης Κούνια "ράχη αλόγου" Κούνια τετράγωνη με 4 σχοινιά Κούνια "σαμπρέλα" Βαρέλι Κούνια "κρεμαστό αλογάκι" Κούνια διαγραφής τροχιάς ενός ατόμου Κούνια διαγραφής τροχιάς δύο ατόμων Κούνια "κολοκύθα" Κούνια "σακούλα" 27 1 Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι μια εγγενής νευροβιολογική διαδικασία που αφορά την ολοκλήρωση αποκωδικοποίηση του αισθητηριακού ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Σε αντίθεση η δυσλειτουργία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι μια διαταραχή κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο αυτό μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην επεξεργασία της πληροφορίας στη συμπεριφορά του ατόμου. Η Dr. A. JeanAyres ανέπτυξε τη γενική θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης της θεραπείας μέσα από μελέτες στις νευροεπιστήμες από μελέτες της σωματικής νευρομυικής ανάπτυξης. Τα άτομα με αυτισμό παρουασιάζουν πολλαπλές διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης όπως δυσλειτουργία αισθητηριακής ρύθμισης, δυσλειτουργία αισθητηριακής διάκρισης, δυσλειτουργία κίνησης με αισθητηριακή βάση που έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσπραξία. Οι περιοχές έργου που βάλλονται από δυσλειτουργία αισθητηριακής ολοκλήρωσης είναι η μαθησιακή απόδοση, η προσωπική Σελίδα 18

19 ταυτότητα, οι δραστηριότητες καθημερινής ζωής, η συμπεριφορά, η κοινωνική συναλλαγή, η συμμετοχή στο παιχνίδι, στο σπίτι στην κοινότητα. Οι βασικοί θεραπευτικοί στόχοι είναι: 1ον) Να δώσουμε στο παιδί αισθητηριακές πληροφορίες που βοηθούν στην οργάνωση του κεντρικού νευρικού συστήματος 2ον) Να βοηθήσουμε το παιδί στο συντονισμό έλεγχο της αισθητηριακής πληροφορίας 3ον) Να βοηθήσουμε το παιδί να αναπτύξει μια πιο οργανωμένη αντίδραση στο αισθητηριακό ερέθισμα. Για παράδειγμα, ένας θεραπευτής μπορεί να τυλίξει ένα παιδί που δε μπορεί να διακρίνει ένα απειλητικό από ένα φιλικό άγγιγμα, σε ένα αφρώδες χαλάκι σαν να είναι σάντουιτς. Ή να τρίψει τα χέρια του παιδιού με διάφορα υλικά όπως μεταξένια μαντίλια, βαμβακερό ύφασμα, σφουγγάρια ή σύρμα. Τα παιδιά μέσα στις ασφαλείς ευχάριστες συνθήκες της αίθουσας θεραπείας είναι πιο πρόθυμα να δοκιμάσουν δραστηριότητες που κανονικά θα φοβόντουσαν στην πραγματικότητα τις βρίσκουν διασκεδαστικές. Με κατάλληλο ρυθμό με πολλή ενίσχυση ο θεραπευτής καθοδηγεί κάθε παιδί σε ένα πρόγραμμα που είναι σχεδιασμένο με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Το υλικό αισθητηριακής ολοκλήρωσης που θα προσφερθεί πρέπει να: 1. Είναι σύμφωνο με τις παραπάνω θεραπευτικές αρχές προσεγγίσεις 2. Είναι ασφαλές στη χρήση, κατασκευασμένο βαμμένο από ασφαλή μη τοξικά υλικά 3. Φέρει το εδικό σήμα CE Σελίδα 19

20 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αλεξίπτωτα (ΑΤ1) Α. γενική περιγραφή : Αλεξίπτωτα Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:σετ από αλεξίπτωτα για όλες τις ηλικίες που να περιλαμβάνει ένα αλεξίπτωτο διαμέτρου περίπου 200 cm με 8 χειρολαβαβές, ένα αλεξίπτωτο διαμέτρου περίπου 400cm με 12 χειρολαβές ένα αλεξίπτωτο διαμέτρου 600cm με 16 χειρολαβές Μπάλα με λαβές για ομαδικό παιχνίδι (ΑΤ2) Α. γενική περιγραφή : Μπάλα με λαβές για ομαδικό παιχνίδι Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:μπάλα για συλλογικό παιχνίδι τραβήγματος μέχρι 6 ατόμων. Από ανθεκτικό πλαστικό υλικό με 6 χειρολαβές. Ομάδες των 2 έως 6 παιδιών θα μπορούν να τραβούν την μπάλλα σε αντίθετες κατευθύνσεις Υφασμάτινη φωλιά. (ΑΤ3) Α. γενική περιγραφή : Υφασμάτινη φωλιά. Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ελαστικό κλειστό ύφασμα για παιχνίδι ομαδικής συνεργασίας. Θα έχει τη μορφή μεγάλης ανοιχτής υφασμάτινης ελαστικής σακούλας διαμέτρου περίπου 150 cm με δυνατότητα να ανοίγει ελαστικά μέχρι τα 3 με 4 μέτρα Παιχνιδολάστιχα (ΑΤ4) Α. γενική περιγραφή : Παιχνιδολάστιχα Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:πολύχρωμα λάστιχα για διάφορες δραστηριότητες, κατασκευασμένα από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο. Για ισορροπία ασκήσεις συντονισμού. Διαστάσεις περίπου 60 cm εξωτερική διάμετρος x 15 cm πλάτος. 3 Τεμάχια Μαλακό κράνος -μικρό (ΑΤ5) Α. γενική περιγραφή : Μαλακό κράνος -μικρό Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ειδικό μαλακό κράνος που προστατεύει το κεφάλι με περιφέρεια cm Μαλακό κράνος -μεσαίο (ΑΤ6) Α. γενική περιγραφή : Μαλακό κράνος -μεσαίο Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ειδικό μαλακό κράνος που προστατεύει το κεφάλι με περιφέρεια cm.. Σελίδα 20

21 2.18. Μαλακό κράνος -μεγάλος (ΑΤ7) Α. γενική περιγραφή : Μαλακό κράνος -μεγάλος Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ειδικό μαλακό κράνος που προστατεύει το κεφάλι με περιφέρεια cm Αισθητηριακές απαλές μπάλες (ΑΤ8) Α. γενική περιγραφή : Αισθητηριακές απαλές μπάλες Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:απαλές μπάλες (τύπου Koosh) κατάλληλες για απτικό ερεθισμό δραστηριότητες συντονισμού. Διάμετρος περίπου 10cm. Χωρίς Latex. 4 τεμάχια Μαντίλια (ΑΤ9) Α. γενική περιγραφή : Μαντίλια Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:μαντίλια διαφόρων χρωμάτων. Κατάλληλα για δραστηριότητες κίνησης. Σετ των Σετ απτικών ερεθισμάτων (ΑΤ10) Α. γενική περιγραφή : Σετ απτικών ερεθισμάτων Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:πλήρες σετ από προϊόντα για απτική εμπειρία αισθητική διέγερση σύμφωνα με το πρωτόκολλο Wilbarger. Να περιλαμβάνει οπωσδήποτε μαξιλάρια δόνησης, σωλήνα μασάζ, εργαλεία μασάζ, μπαλάκια απτικού ερεθισμού σε διάφορα μεγέθη Σάκοι διαδρομών (ΑΤ11) Α. γενική περιγραφή : Σάκοι διαδρομών Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:σετ από 4 σάκους κατάλληλους για παιχνίδι (τσουβαλοδρομία) που ενθαρρύνει την κίνηση τις κινητικές ικανότητες τον συντονισμό. Να είναι από ιδιαίτερα ανθεκτική υφασμάτινη κατασκευή με δυνατότητα υγρού καθαρισμού Δραστηριότητες ισορροπίας (ΑΤ12) Α. γενική περιγραφή : Δραστηριότητες ισορροπίας Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ελλειπτικός δίσκος για δραστηριότητες ισορροπίας. Να μπορεί να χρησιμοποιείται από καθιστή όρθια θέση να είναι κατάλληλος για χρήση σε εξωτερικούς εσωτερικούς χώρους. Να αντέχει φορτίο 50kg με διάμετρο περίπου 70cm. Σελίδα 21

22 2.24. Στρώματα τοίχου (ΑΤ13) Α. γενική περιγραφή : Στρώματα τοίχου Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:στρώματα τοίχου για αποφυγή τραυματισμών. Καλύμματα κατά προτίμηση αποσπώμενα. Με δυνατότητα καθαρισμού (pvc, δερματίνη ή άλλο αδιάβροχο υλικό με δυνατότητα καθαρισμού). Το πάχος των στρωμάτων να είναι 7εκ. Διαστάσεις 200Χ100εκ. 16 τεμάχια Στρώματα πατώματος (ΑΤ14) Α. γενική περιγραφή : Στρώματα πατώματος Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:στρώματα πατώματος για αποφυγή τραυματισμών. Αποσπώμενα καλύμματα με δυνατότητα καθαρισμού (pvc, δερματίνη ή άλλο αδιάβροχο υλικό με δυνατότητα καθαρισμού). Το πάχος των στρωμάτων να είναι 10cm. Διαστάσεις 200Χ100εκ. 18 τεμάχια Πολυμονόζυγο - σκελετός προσάρτησης (ΑΤ15) Α. γενική περιγραφή : Πολυμονόζυγο - σκελετός προσάρτησης Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ξύλινη κατασκευή μονόζυγου με 1 κάθετη σκάλα ένα οριζόντιο μονόζυγο. Η κατασκευή να είναι διαστάσεων περίπου 80 cm Χ 120 cm Χ 200 cm (πλάτος μονόζγου Χ μήκος μονόζυγου x ύψος σκάλας) με δυνατότητα αντοχής σε φορτίο 130 κιλών. Στην κατασκευή να μπορούν να προσαρμοστούν προεκτάσεις καθώς o τοίχος αναρρίχησης, το δίχτυ αναρρίχησης η ξύλινη ράμπα ανάβασης-κατάβασης. Δύο τεμάχια με δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους σε σχημα Γ. Να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμόσύνδεσης στερέωσης. 3 τεμάχια που να έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μεταξύ τους για την κατασκευή ενός σύνθετου πολυμονόζυγου, ο οποίος θα μπορεί να λειτουργεί ως σκελετός προσάρτησης άλλων υλικών (τοίχος αναρρίχησης, δίχτυ, ράμπα) Δίχτυ αναρρίχησης (ΑΤ16) Α. γενική περιγραφή : Δίχτυ αναρρίχησης Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:δίχτυ αναρρίχησης από νάυλον πλέγμα. Διαστάσεων περίπου 120cm πλάτος x 180cm μήκος με δυνατότητα αντοχής σε φορτίο 130 κιλών.να μπορεί να ποσαρμοστεί στην ξύλινη κατασκευή πολυμονόζυγου. Να περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμόσύνδεσης στερέωσης Ράμπα (ΑΤ17) Α. γενική περιγραφή : Ράμπα Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:ξύλινη ράμπα για ανάβαση κατάβαση με scooter. Να περιλαμβάνει το scooter σκοινί. Να μπορεί να ποσαρμοστεί στην ξύλινη κατασκευή πολυμονόζυγου Υλικά ανάρτησης (ΑΤ18) Α. γενική περιγραφή : Υλικά ανάρτησης Σελίδα 22

23 Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:πλήρης εξοπλισμός ασφαλείας για ανάρτηση εξοπλισμού αιθητηριακής ολοκλήρωσης με κρίκο ανάρτησης ασφαλείας, ανθεκτικό σκοινί 3m με μεταλλική θηλειά ανάρτησης, εξάρτημα περιστροφής αφαλείας ρυθμιστή ύψους ασφαλείας. 8 τεμάχια Κούνια "ράχη αλόγου" (ΑΤ19) Α. γενική περιγραφή : Κούνια "ράχη αλόγου" Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια τύπου "ράχη αλόγου". Κούνια σε σχήμα ρολό που να αποτελείται στο εσωτερικό του από σωλήνα αλουμινίου με επικάλυψη ενός στρώματος πολυουρεθάνης, από πάνω ενός στρώματος αφρολέξ υψηλής πυκνότητας επιπλέον ενός ακόμα στρώματος αφρολέξ χαμηλής πυκνότητας.να είναι επενδεδυμένο με υψηλής ποιότητας βινύλιο. Να διαθέτει 2 πολυεστερικά σχοινιά ένα σε κάθε άκρη του ρολού, υψηλής αντοχής με πλαστικοποιημένη επικάλυψη για την αποφυγή της τριβής με τα χέρια του ασθενή. Τα σχοινιά να καταλήγουν σε μεταλλικούς γάντζους με ασφάλεια εύκολη απασφάλιση, οι οποίοι να ενώνουν το ρολό με μία ξύλινη μπάρα ίδιου μήκους. Η ξύλινη μπάρα να μπορεί να λειτουργεί χωρίς το ρολό, ως μονόζυγο. Η κούνια στην κορυφή της να διαθέτει τρία σχοινιά ενωμένα στην κορυφή. Τα σχοινιά να καταλήγουν σε μεταλλικούς γάντζους απόλυτα συμβατούς με τους μεταλλικούς γάντζους της εξάρτησης για κούνιες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Το ρολό να έχει διάμετρο cm μήκος 120 cm. Να αντέχει σε φορτίο 150kg Κούνια τετράγωνη με 4 σχοινιά (ΑΤ20) Α. γενική περιγραφή : Κούνια τετράγωνη με 4 σχοινιά Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια τετραγωνικής επιφάνειας με στρογγυλεμένες άκρες, επενδεδυμένη με υψηλής αντοχής υλικό. Να διαθέτει 4 πολυεστερικά σχοινιά υψηλής αντοχής (με πλαστικοποιημένη επικάλυψη για την αποφυγή της τριβής με τα χέρια του ασθενή), ένα σε κάθε γωνία, να ενώνονται στην κορυφή περνώντας από ένα δίσκο. Τα σχοινιά να καταλήγουν σε μεταλλικούς γάντζους απόλυτα συμβατούς με τους μεταλλικούς γάντζους της εξάρτησης για κούνιες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Πλευράς περίπου 80 cm, με ύψος 150cm. Να αντέχει σε φορτίο 110kg Κούνια "σμαπρέλα" (ΑΤ21) Α. γενική περιγραφή : Κούνια "σμαπρέλα" Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια τύπου "σαμπρέλα". Η σαμπρέλα να έχει τη δυνατότητα φουσκώματος να αποτελείται από υψηλής ποιότητας λάστιχο, άοσμο, με εσωτερικό πλέγμα για να διατηρεί την ελαστικότητά του κατά τη χρήση. Να διαθέτει φαρδύ ιμάντα πρόσδεσης από νάυλον πλέγμα υψηλής αντοχής, ρυθμιζόμενο στη διάμετρό του, για να δέχεται σαμπρέλες διαφόρων μεγεθών. Διάμετρο περίπου 90 cm. Να αντέχει σε φορτίο 120 Kgr Βαρέλι (ΑΤ22) Α. γενική περιγραφή : Βαρέλι Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:σετ από εσωτερικούς αεροθαλάμους (τύπου σαμπρέλας) με δυνατότητα φουσκώματος που να ενώνονται να δημιουργούν ένα βαρέλι. Με Σελίδα 23

24 ιδιαίτερα ανθεκτικό κάλυμα από δέρμα, συνθετικό ύφασμα ή PVC που θα κρατάει τους αεροθαλάμους ενωμένους, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να κάτσουν ή να ξαπλώσουν επάνω στο βαρέλι. Να είναι εξωτερικής διαμέτρου 1 μέτρου εσωτερικής 0,6 μέτρων. Να αντέχει σε φορτίο 110 Kgr Κούνια "κρεμαστό αλογάκι" (ΑΤ23) Α. γενική περιγραφή : Κούνια "κρεμαστό αλογάκι" Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια τύπου "κρεμαστό αλογάκι" σε σχήμα οριζοντίου ταυ. Η κούνια να είναι από ξύλο με δύο σημεία ανάρτησης από το ταβάνι μέσω σχοινιών. Η μία άκρη του ταυ να διαθέτει οριζόντια μπάρα-λαβή των χεριών. Η άλλη άκρη του ταυ να διαθέτει δύο ή τρία σημεία στήριξης των ποδιών. Στο "σώμα" του ταυ να υπάρχει άνετο μαλακό κάθισμα ορθογωνικής μακρόστενης επιφάνειας για δύο άτομα καλυμένο με αφρώδες υλικό. Η κούνια πρέπει να δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής της θέσης καθίσματος ("σώμα" του ταυ) γύρω από τη θέση λαβής των χεριών ("οροφή" του ταυ). Η ανάρτηση τόσο στο εμπρός τμήμα του αλόγου όσο στο πίσω θα γίνεται με δύο σχοινιά που θα καταλήγουν σε ένα κοινό κρίκο ασφαλείας για το εμπρός ένα κοινό κρίκο ασφαλείας για το πίσω μέρος. Να αντέχει σε φορτίο 90 Kgr Κούνια διαγραφής τροχιάς ενός ατόμου (ΑΤ24) Α. γενική περιγραφή : Κούνια διαγραφής τροχιάς ενός ατόμου Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια περιστροφής διαγραφής τροχιάς. Να παρέχει σταθερότητα στον κορμό με 4 πολύ μαλακές θηλειές ανάρτησης από ναύλον ή καουτσούκ ή ύφασμα προσδεμένες σε σχοινιά μήκους 1 μέτρου. Οι θηλειές να χωρίζονται σε δύο ζεύγη, ή κάθε άκρη των οποίων να διαθέτει ασφαλή κρίκο ανάρτησης. Να μπορεί να χρησιμοποθηθεί σε καθιστή ή όρθια θέση να παρέχει ένα εύρος κινήσεων τροχιάς περιστροφής. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά εξάρτησης. Να αντέχει σε φορτίο 200 Kgr Κούνια διαγραφής τροχιάς δύο ατόμων (ΑΤ25) Α. γενική περιγραφή : Κούνια διαγραφής τροχιάς δύο ατόμων Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια περιστροφής διαγραφής τροχιάς για δύο άτομα. Να παρέχει σταθερότητα στον κορμό με 2 πολύ μαλακές θηλειές ανάρτησης για κάθε άτομο (σύνολο 4) κατασκευασμένες από ναύλον ή καουτσούκ ή ύφασμα προσδεμένες σε σχοινιά μήκους 1 μέτρου. Οι θηλειές να χωρίζονται σε δύο ζεύγη, ή κάθε άκρη των οποίων να στη μία από τις δύο άκρες μίας ξύλινης μπάρας περίπου 40 με 50 cm. Η μπάρα θα έχει τη δυνατότητα ανάρτησης με σχοινί που θα ξεκινα από το μέσον της θ ακαταλήγει σε κρίκο ασφαλείας. Να μπορεί να χρησιμοποθηθεί σε καθιστή ή όρθια θέση να παρέχει ένα εύρος κινήσεων τροχιάς περιστροφής. Να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά εξάρτησης. Να αντέχει σε φορτίο 200 Kgr Κούνια "κολοκύθα" (ΑΤ26) Α. γενική περιγραφή : Κούνια "κολοκύθα" Σελίδα 24

25 Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια σε σχήμα «κολοκύθα» για περιστροφή, παλινδρόμηση, διαγραφή τροχιάς. Να αποτελείται στο εσωτερικό από σκληρό αφρώδες ή άλλο αντίστοιχο υλικό με δυνατότητα συμπίεσης επαναφοράς-διατήρησης του αρχικού του σχήματος, με εξωτερική επένδυση από αδιάβροχο πολύχρωμο ύφασμα από ανθεκτικό υλικό (νάυλον ύφασμα ή δέρμα). Στην κορυφή να διαθέτει κρίκο ασφαλείας για ανάρτηση. Διάμέτρος περίπου 50cm, ύψος περίπου 12cm με μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο 90kg Κούνια "σακούλα" (ΑΤ27) Α. γενική περιγραφή : Κούνια "σακούλα" Β.Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:κούνια από ελαστικό ύφασμα μεγάλης αντοχής (Lycra). Να αποτελείται από 4 ελαστικά υφάσματα, κατά προτίμηση διαφορετικού χρώματος, επιφάνειας περίπου 1,20 Χ 2,5 τα οποία να ενώνονται μεταξύ τους μόνο στις 4 γωνίες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα ανάρτησης μέσω ασφαλούς κρίκου. Να αντέχει 120 kgr. Καστοριά, Η συντάκτρια Παπαμαντζάρη Βασιλική Σελίδα 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Σελίδα 26

27 ΥΛΙΚΟ ΑΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Τ.Π. (Ν/Ο) 1 Αλεξίπτωτα 2 Μπάλα με λαβές για ομαδικό παιχνίδι 3 Υφασμάτινη φωλιά. 4 Παιχνιδολάστιχα 5 Μαλακό κράνος -μικρό 6 Μαλακό κράνος -μεσαίο 7 Μαλακό κράνος -μεγάλος Σελίδα 27

28 8 Αισθητηριακές απαλές μπάλες 9 Μαντίλια 10 Σετ απτικών ερεθισμάτων 11 Σάκοι διαδρομών 12 Δραστηριότητες ισορροπίας 13 Στρώματα τοίχου 14 Στρώματα πατώματος 15 Πολυμονόζυγο - σκελετός προσάρτησης Σελίδα 28

29 16 Δίχτυ αναρρίχησης 17 Ράμπα 18 Υλικά ανάρτησης 19 Κούνια "ράχη αλόγου" 20 Κούνια τετράγωνη με 4 σχοινιά 21 Κούνια "σαμπρέλα" 22 Βαρέλι 23 Κούνια "κρεμαστό αλογάκι" Σελίδα 29

30 24 Κούνια διαγραφής τροχιάς ενός ατόμου 25 Κούνια διαγραφής τροχιάς δύο ατόμων 26 Κούνια "κολοκύθα" 27 Κούνια "σακούλα" Σελίδα 30

31 ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ Τ.Π. (Ν/Ο) 1 Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης Έκφρασης 2 Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου 3 Κλίμακα Εξατομικευμένης Ψυχοεκπαιδευτικής Αξιολόγησης 4 Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς 5 Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, CD 6 Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας 7 Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά κι Εφήβους Σχολικής Ηλικίας, CD Σελίδα 31

32 8 Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 9 Κλίμακα Αξιολόγησης Νοημοσύνης για Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας, CD 10 Κλίμακα Αξιολόγησης Βρεφικής Νηπιακής Ανάπτυξης 11 Δοκιμασία Αξιολόγησης Αισθητηριακού Προφίλ Σελίδα 32

33 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Σελίδα 33

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Ελληνική. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Ελληνική ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 14 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 79/2011 ΘΕΜΑ:24 ο «Προμήθεια Στολών του Ειδικού Ένστολου Προσωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3227244 Fax: 210 3224244 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 52 Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα Ημερομηνία :26/01/2011 Α.Π :38774 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1141/2015 ΘΕΜΑ: 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Του Δ/ντη της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ)

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΘΡΗΣΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΤΟΥ ΡΕΖΙΣ ΝΤΕΜΠΡΕ) I Το Δεκέμβριο του 2001 ο Ζακ Λαγκ, Υπουργός Εθνικής Παιδείας της Γαλλίας ζήτησε από τον καθηγητή Ρεζίς Ντεμπρέ, το θεωρητικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΉΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΟΔΟ 2015 2019 Α ΦΑΣΗ:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ www.igoumenitsa.gr Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας για την περίοδο 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

α) «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» και β) «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Ποδιώτης Τηλ:210 8642255, 8668612 Fax : 210 8665988 e-mail : info@eoan.gr Αθήνα, 14/03/2014 Αρ.Πρωτ.:453 Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Επιλογής Αναδόχου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ταυρωπού, Τ. Κ. 43100, Καρδίτσα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 7/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, για τα κτίρια του Ιδρύματος Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, επί της οδού Αγίας Ζώνης 39 στην Κυψέλη. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει:

Το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιλαμβάνει: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Υπηρεσία ιαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ασύλου-υποδοχής-ένταξης Ταχ. /νση: c/o Επιτελική ομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ Α-τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 141 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.14390 /2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων

Αρ. Εγκ.: 52 ΘΕΜΑ: Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων και συνδέσμων των Δήμων Ελληνική ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 39155 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 334/204 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΙΤΕΑΣ Αριθ. Πρωτ. 19.622 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τ.ΠΕ. ΘΕΑΛΙΑ & ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΣΙΣΛΟ: ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΨΙΜΑ ΓΙΑ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΕ ΑΡ. ΠΡΨΣ.: 909/Δ/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 236/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 23/01-12-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Περί καθορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015

Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: κα Ειρήνη Γρίβα Τηλ. Επικοιν.:26653 61213 Τηλ. Φαξ: 26650 29119 Ηγουμενίτσα, 27/02/2015 Αρ. πρωτ. 4213 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΖΑΡΟΥΛΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΕΝΤΑΥΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκό ελος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 5605 ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Τ.Κ.37003 Σκό ελος Τηλ.24243-50101 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων

Θέμα : Αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων Αριθ. Πρωτ. 415 Αθήνα, 08 Ιανουαρίου 2010 Προς Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτριο Ρέππα Kοινοποίηση : - Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννη Μαγκριώτη - Γεν. Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Επιτέλους αναπτυξιακά μέτρα!!! Η Ανάπτυξη μονόδρομος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρουσίαση των νέων αρχών του Νέου Αναπτυξιακού. Νέο πρόγραμμα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. Οι Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα. ICAP: Ζημιογόνες 1 στις 3 επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού

χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες προϋπολογισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 25/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 25940 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ χρωμάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2015 και λοιπές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590

Ηράκλειο 6-5-2015. Αρ. Πρωτ.: 590 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Τηλ. 2810 246860 Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΥΚΑ & ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» *ΠΡΟΣΟΧΗ : O ΟΠΥ μετανομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441. Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα 07-05-2014 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αρ. Πρωτ: 15441 Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (όπως ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1

Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Σύμβαση για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων μεταναστών, 1939, Νο. 66 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1939 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 7711/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Έργο : Προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Προυπ : 71.999,65 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Κ.Α. : 25-7135.004 Αρ. Μελ. : 20/2015 Αρ. Πρωτ. : 3281/17-6-2015 Χρήση : 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία

Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνική και ενεργειακή νομοθεσία Ενότητα : Δίκαιο της Ενέργειας Σκόδρας Γεώργιος, Αν. Καθηγητής gskodras@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002327954 2014-10-08

14PROC002327954 2014-10-08 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Πληροφορίες: Σοφία Μαρκοπούλου Ταχ.Δ/νση: Μεταμορφώσεως Σωτήρος Τ.Κ. 24200 Μεσσήνη Τηλέφωνο: 27223-60131 Fax.: 27220-22752 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 23/11/2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. Πρωτ. 25342 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας,

Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση (μείωση) των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aμαρούσιο:20-9-2013 Αριθ.Πρωτ. Δ/2510 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προϋποθέσεις επίσκεψης, συνεργασίας, και οι όροι χρήσης του δικτυακού τόπου της ΑΙΓΙΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER (2 η Προκήρυξη) Επί γης Φιλίππων, Ζείδωρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12. για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. του Γ. Ν. Άμφισσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 3927/ΣΔ/12 για την υπηρεσία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ του Γ. Ν. Άμφισσας Άμφισσα 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Προμελέτη σκοπιμότητας επενδυτικού σχεδίου που αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ αριθμ. 15912/605/16-07-2009 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 31-05-2012 Αριθμ. πρωτ: 159

Θεσσαλονίκη: 31-05-2012 Αριθμ. πρωτ: 159 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 5719 10η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Πολύγυρος, 26 Νοεμβρίου 2010 Ταχ. Δ/νση: Πολυτεχνείου 12 63100 Πολύγυρος Αρμόδιος: Β. Κότσυφα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Λουτράκι 26/01/2016 Αρ. Πρωτ. 1255 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 7 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αριθ.πρωτ.:270 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Εκποίησης ή Εκμίσθωσης Ακινήτων & Πραγμάτων Δήμου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΣΠΑ Ορισμός Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς: το έγγραφο που καταρτίζεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - -

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ - - - Παλλήνη, 1 /04/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ελάχιστες Προδιαγραφές Ιατρικής Περίθαλψης στα Πλοία) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006. Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 ΔΡΟΜΕΑΣ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2006 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961

Αθήνα, 21. 12. 2015. Α.Π. Φ80000/οικ.59819/1961 Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔAΣ Ταχ. Δ/νση ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 ΟΡΕΣΤΙΆΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε ευρώ. Για το έργο: προμήθεια πολυπύρηνων εξυπηρετητών και παρελκόμενων. Κριτήριο αξιολόγησης: Συμφερότερη προσφορά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση Ν. Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 71013 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινά το πρόγραμμα Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν Βοήθειας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινά το πρόγραμμα Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν Βοήθειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου Τηλ. Επικοινωνίας : 2132049012 6 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

16SYMV003644163 2016-01-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Στην Καρδίτσα σήμερα, 18/01/2016 ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ.: 30474 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΠΟΤΑΜΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003562344 2015-12-23

15PROC003562344 2015-12-23 Τηλ: 2382084380-374 - Fax: 2382025884 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρμόδιοι υπαλ:παλαμιδά Ζαχαρούλα αρθ πρωτ: 1706/23-12-2015 Μπουλουσάκης Δημήτριος Γιαννιτσά Διεύθυνση: Κ.Ασμανίδη 2 Email: palamida@in.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΤΑΞΗ : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ... 2 2.1 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012

Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο ξεκίνησε πρωτοποριακά από το 2012 Η Ευρωπαϊκή Βουλή απαιτεί σχέδιο δράσης για τον σακχαρώδη διαβήτη Συνεδρίαση της 18.03.2012, Στρασβούργο Προληπτικά, διαγνωστικά και εκπαιδευτικά μέτρα πρέπει να αναχαιτίσουν την παλλαϊκή νόσο του σακχαρώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συμπέρασμα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34750/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43170/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 Έδεσσα, 27-12-2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ. Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ Το Δ.Σ του Ιδρύματος λαμβάνοντας υπ όψη του: 1) Τις από 5/4/1959, 8/8/1960 και 20/10/1961 ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνστ. Π. Μπάκαλα, δημοσιευθείσες από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ «Η ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ» ΑΡΘΡΟ 1 0 ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΠΕ ΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-06-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Πρωτ.: Φ2-1510 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007)

ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) ΚΥΑ 64871/07 (ΦΕΚ 2253/Β/26-11-2007) Θέμα: «Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014

121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 121(Ι)/2014 121(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

& ../../.. 37, 151 80 :.. :... ... FAX :... & e-mail: :...

&  ../../..   37, 151 80   :.. :...  ...    FAX :... &  e-mail: :... Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Αθήνα../../.. Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης

Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Το αεροσκάφος κάθετης απογείωσης Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά (Γεωμετρία Βασικές γεωμετρικές έννοιες - Συμμετρία) - Τεχνολογία Τάξη: Α Γυμνασίου Χρονική Διάρκεια Προτεινόμενη χρονική διάρκεια σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες.

Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Του Σταύρου Καλλώνη.* Η δίκη του Νίκου Πλουμπίδη μέσα από τις εφημερίδες. Ο χώρος τα πρόσωπα και το κατηγορητήριο. Η δίκη της ηγεσίας του ΚΚΕ, γιατί περί αυτού πρόκειται, συνηθίζεται να λέγεται ως δίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 21.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 6032 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ( Οικον. Υπηρεσίας) 5/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 112.431,50 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Από ιδίους πόρους Ελληνική Δημοκρατία Νομός Θεσπρωτίας Δήμος Ηγουμενίτσας Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια Καυσίμων & πετρελαίου θέρμανσης για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Ηγουμενίτσας,

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 28/4/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών σε Οφειλόμενες Συνδρομές στο ΤΕΕ» 55.

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών σε Οφειλόμενες Συνδρομές στο ΤΕΕ» 55. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αρ. πρωτ.: 19573 Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Ημ/νία: 03/08/2015 Νίκης 4, 105 63 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Του/της Επωνυμία: Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ / ΓΣΕΕ) της και Επωνυμία: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005. ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2005 ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 Ν. 3302/04 (ΦΕΚ 267 τ.α 28-12-04) περί ρύθµισης οφειλών του Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α 52/99, 69/02, 20/04

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ 37 /2014 ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση: Σισµάνογλου 45 Τ.Κ. Πόλη: 69100 Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γραφείο ιαγωνισµών Τηλέφωνο: 25313-51351 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας

Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Ο Οδικός Χάρτης για την Ελλάδα της δημιουργίας Από την κρίση και τα ελλείμματα στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντιμέτωποι με την κρίση: τα πρώτα βήματα για τη σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων

Α. Προθεσμίες έκδοσης οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 457Β4691ΩΓ-0ΣΩ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 14 / 11 /2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων

Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 2008 Υπό Παναγιώτη Δαλκαφούκη, μέλους Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων 1. Λόγω διάλυσης της Βουλής δεν αποτελεί: α) Αν έχουν παραιτηθεί ή καταψηφιστεί από αυτή, δύο Κυβερνήσεις και η σύνθεσή της δεν εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών

1 ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Έναρξης της Πράξης: Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και Αρριανών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ» Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ιάσμου και Αρριανών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και ορυκτελαίων, προς κάλυψη των αναγκών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΟΛΘ ΑΕ για ένα (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ «Νότιας Εύβοιας και Σκύρου» του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007-2013 της Οµάδας Τοπικής ράσης Αλιείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Θ. Μ.ΚΑΛΛΑΣ 23, Τ.Κ. 54655 ΤΗΛ. 2313318235 FAX 2310318334 E mail : mail@deekme.gr Θεσσαλονίκη : 10/11/2015 Αρ.Πρωτ. 26309 ΘΕΜΑ: Ανακαίνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 04/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 11 Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή

EΓΚΥΚΛΙΟΣ. 1. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04/04/2006 Α.Π. 14873/395 ΠΡΟΣ : Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Αθήνα, 16.5.2014 Πληροφορίες: Χ. Νούνης Α.Π. 839/379 Διευθυντής Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 4ΙΦΝΚ-ΔΘ. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 71351. Ταχυδρομική. Σταδίου 27 Διεύθυνση: Ταχυδρομικός Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥTΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Ταχυδρομική

Διαβάστε περισσότερα