Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα. Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»"

Transcript

1 Η Φπκαηίσζε σο παγθόζκην πξόβιεκα Δρ Νικόλαος Γαλάνης Διεσθσντής Α Πνεσμονολογικού τμήματοςγπν «Γ. Παπανικολάοσ»

2 -Σν Μπθνβαθηεξίδην έρεη ζθνηώζεη πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο απ νπνηνδήπνηε άιιν κηθξόβην ζε όιεο ηηο επνρέο -Δλδείμεηο όηη ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ από ηελ επνρή ησλ Γεηλνζαύξσλ (πξηλ 160 εθαη. ρξόληα) -Βξέζεθε ζε κνύκηεο ζηελ Αίγππην (ε παιαηόηεξε πξηλ 1000) ζε ζθειεηό πξηλ 5000 ρξόληα) -Ο Αξηζηνηέιεο πεξηγξάθεη όηη ε λόζνο αλαπηύζζεηαη ζε αλζξώπνπο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πάζρνληεο -Ήηαλ γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα ζηελ Κίλα ηηο Ιλδίεο θαη ηε Χηιή

3 R. Koch ρξνληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηνπ Μπθνβαθηεξηδίνπ ηεο θπκαηίσζεο από ηνλ Robert Koch, ζηηο 24 Μαξηίνπ 1882 Nέα απεηιή εμαηξεηηθα αλζεθηηθή θπκαηίσζε. Δίλαη ε επηζηήκε επαξθήο γηα λα αλαθόςεη ηελ επηδεκία;

4 Νέα περιζηαηικά & σποηροπές Φσμαηίωζης, 2004 Notified TB cases (new and relapse) per population or more No report Πηγή: WHO

5 Tα περιζζόηερα περιζηαηικά Tb καηά κεθαλήν εμθανίζονηαι ζηην Αθξηθή λόγω HIV/AIDS The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. WHO 2002 per population < to to to to or more No Estimate

6 Επίπηωζη TB 1990/ No estimate < and more 2005 Stop TB Department

7 2003: Τα περιζζόηερα περιζηαηικά TB σπάρτοσν ζηην Ινδία και ηην Κίνα Europe 10% Number of cases < or more No estimate Africa 21% Asia 59% The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. White lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement. WHO 2003 Global Tuberculosis Control. WHO Report WHO/HTM/TB/

8 20 εθαη.αζζελείο εηεζίσο TB- Global threaten 8,8 million new cases in /3 Of the world s s population (22 billion) ) is infected with TB 88% in high burden countries (22) MDR TB in 109 countries 2 million death annually (98% in developing countries) 2005 I.P. Stoicescu (Bucharest, Romania) 1% αύμεζε αζζελώλ εηεζίσο

9 TB cases notified in EUR, cases in ,741 cases in

10 Επίπηωζη Tb ζηην Εςπώπη 94/ ζηα ζπλνξεύνληα θξάηε 54/ ζηα 4 πξνζδεδεκέλα κέιε EU 30/ ζηα 10 λέα κέιε EU 13/ ζηνπο 15 EU TB incidence in European Union 54 %ooo 30 %ooo 13%ooo 94%ooo Overall TB incidence in EUROPE 50%ooo First fifteen UE countries Ten new members Four new accessing countries Countries bordering UE 2005 I.P. Stoicescu (Bucharest, Romania) 50/ ζύλνιν Δπξώπεο

11 EUROPEAN UNION (EU) & WEST EU (dark blue) Austria Belgium Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Non-EU (light blue) Andorra Iceland Israel Monaco Norway San Marino Switzerland CENTRE Albania Bosnia & Herzegovina Bulgaria Croatia Macedonia, F.Y.R Montenegro Romania Serbia Turkey EAST Armenia Azerbaijan Belarus Georgia Kazakhstan Kyrgyzstan Moldova, Republic of Russian Federation Tajikistan Turkmenistan Ukraine Uzbekistan TB notification, Europe, 2003 Region Cases Rate / 100,000 EU & West Rang e 64, Centre 60, East 290,39 5 Total 415, EuroTB

12 Χώξεο Αλαηνιηθήο Eπξώπεο «Η Φπκαηίσζε πξνζβάιιεη πεξηζζόηεξνπο ζήκεξα από όζνπο πξηλ 20 ρξόληα» - Η αύμεζε ηεο Tb είλαη ζπγθξίζηκε κε ηελ αληίζηνηρε ζηελ Αθξηθή ιόγσ ηνπ AIDS - Πεξηζζόηεξν από ηα ¾ ησλ πεξηζηαηηθώλ ηεο Δπξώπεο πξνέξρνληαη από ηελ Αλαηνιηθή - - Η ζπρλόηεηα δηπιαζηάζηεθε ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα ιόγσ θνηλσληθννηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ - Η λόζνο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε λένπο, θπιαθηζκέλνπο, αιθννιηθνύο θαη ζε άιιεο κεηνλεθηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο - Οη Βαιηηθέο ρώξεο θαη ε Ρσζία έρνπλ ηα πςειόηεξα πνζνζηά MDR-Tb ζηνλ θόζκν, ζηηο ππόινηπεο αλαηνιηθέο άγλσζηνλ - Σαρεία αύμεζε HIV/AIDS ζηηο Λεπθνξσζία, Δζζνλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Ρσζία θαη Οπθξαλία. WHO- DOTS Exp Plan to Stop TB

13 120 TB cases / 100, East Centre* EU & West

14 Number of TB cases notified (country data Central and Eastern Europe 2003) Slovenia 275 Albania 543 Estonia 557 Greece 571 Macedonia FYROM 653 Slovakia 904 Czech Rep Croatia 1356 Latvia 1686 Bosnia Herzegov 1740 Hungary 2507 Lithuania 2586 Bulgaria 3069 R. of Moldova 3619 Serbia and Montenegro 3895 Belarus 5106 Poland 9677 Turkey (2002) Romania Ukraine Russian Fed Average EUROPE 39 o/oooo (47,2 Euro surveillance) Average Central and Eastern Europe 44.7 o/oooo WHO report 2005

15 TB notification rates, Balkans, TB cases / 100, Romania Bosnia & Herzegovina Bulgaria F.Y.R.Ο.Μ. Croatia Serbia & Montenegro* Turkey Albania Slovenia Greece no data from Republika Srpska in 2003 * including Kosovo in EuroTB

16 Proportion of TB cases with positive culture, 2004* % cases EU & West Centre * Excluding countries with <60 cases notified (Andorra, Cyprus, Iceland, Luxembourg, Malta, San Marino). No data for Monaco and Turkey ** Provisional data EuroTB

17 Laboratory confirmation of new pulmonary TB cases, 2001 Proportion of smear and/or culture confirmed new pulmonary cases < 50% 50-64% 65% Unknown

18 Reported laboratory confirmation (smear and/or culture) of new, pulmonary TB cases, 2002 Proportion of cases with lab confirmation < 50% 50-64% > 65% 2005 I.P. Stoicescu (Bucharest, Romania)

19 TB cases among foreigners 2002 (%) Πεξηζηαηηθά Tb% ηνπ ζπλόινπ ζε αιινδαπνύο ζηελ Δπξώπε ην Foreign-born make a large and growing contribution to TB in Europe Source: Euro TB Finland Portugal Greece Ireland Austria Italy Germany France Luxembourg Belgium UK Netherlands Denmark Sweden Norway

20 Ειζαγόμενη TB,ηόπορ πποέλεςζηρ αζθενών EU & West, 2003 (N=15,678)* Centre & East 21% Africa 38% America & Oceania 5% EU & West 5% Asia 25% Other / Unknown 6% * Foreign = born outside or not citizen of the country of report; excluding countries without data (Israel, Monaco, Poland, Spain), and Scotland. EuroTB

21

22 MDR-TB prevalence in new cases: MDR-TB is rampant in the former Soviet Union and China Lithuania Tomsk Ivanovo Estonia (Russia) (Russia) Latvia Kazakhstan Uzbekistan Domenican Rep 6.6 Ivory Coast Israel 5 Iran Henan 10.4 (China) Liaoning 7.8 (China) 4.9 Ecuador 3.1 Ref: DRS Report #3 (in press) World Health Organization

23 Multi-drug resistance (MDR), new cases, % MDR Culture & DST routine; complete, nationwide data Other data survey, * excluding Scotland

24 Εξαιπεηικά Ανθεκηική TB Extensively Drug Resistance TB

25 Directly Observed Therapy / Short-course Απεπζείαο Δπηηεξνύκελε Βξαρεία Θεξαπεία

26 Number of countries Global DOTS Expansion Total number of countries DOTS Years Stop TB Department

27 CASE DETECTION Θεραπεύοντας την TB - DOTS ανά τον κόσμο % 18% 22% % 22 28% 24 32% % 37 45%

28 Μέρξη ην 2005, 70% ησλ παζρόλησλ λα δηαγλσζζνύλ θαη 85% λα ζεξαπεπηνύλ Μέρξη ην 2010 ζα πξέπεη ην θνξηίν ηεο λόζνπ λα κεησζεί θαηά 50% ζε ζρέζε κε ην 2000 (Αλαζεσξήζεθε γηα ην 201 ην πξόγξακκα Stop TB ). Σν 2050 ε επίπησζε ηεο λόζνπ λα είλαη θάησ από 1 αλά εθαηνκκύξην θαηνίθνπο

29 Percent of deaths Ischaemic heart Cerebrovascular Major causes of death in 2030? WHO October 2005 HIV/AIDS COPD Lower resp inf Diabetes Lung cancer 8ε αηηία ζαλάηνπ ην 2030 TB Road accidents Perinatal

30 Η Φπκαηίσζε πξνιακβάλεηαη θαη ζεξαπεύεηαη Χξεκαηνδόηεζε ηελ παγθόζκηα πξνζπάζεηα γηα λα εμαιεηθζεί Eπένδςζε Επεύνα Δπάζε Η Φςμαηίωζη οποςδήποηε είναι, είναι πανηού

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ

ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖ ΑΤΣΡΑΛΗΑ & ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΑΓΟ ΑΤΣΡΑΛΗΑ ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΚΑΜΠΔΡΡΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ EMBASSY OF GREECE - CANBERRA OFFICE FOR ECONOMIC

Διαβάστε περισσότερα

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι

Ρεηξντνί. Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Ρεηξντνί Δομή ηων ιών, επιδημιολογία, παθογένεια, κλινική εικόνα, διαγνωζηικές μέθοδοι Λ. Καβαιιηέξνπ πληνλίζηξηα Γηεπζύληξηα Ννζνθνκεηαθή Τπεξεζία Αηκνδνζίαο Ακαιία Φιέκηγθ 23/03/2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ METEKΠAIΓΔΤΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύτος 1, 27-35 ISSN 1791-9649 Η αξιολόγηση τηρ ςγείαρ τος ελληνικού πληθςσμού και οι παπάγοντερ επιβάπςνσηρ τηρ στα πλαίσια τηρ οικονομικήρ κπίσηρ και λιτότηταρ

Διαβάστε περισσότερα

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective

Export Potential of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective of the Greek economy in the context of a long-term competitiveness perspective Yannis Caloghirou Professor of Economics of Technology and Industrial Strategy at the National Technical University of Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ;; ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ TO 2015 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, MD, MSc ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ +

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna

Policy Paper. What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Policy Paper No 23_March 2014 What s Wrong with Europe? Paolo Manasse Professor of Macroeconomics and International Economic Policy at the University of Bologna Isabella Rota Baldini Editorial Coordinator,

Διαβάστε περισσότερα

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece

Atradius Venue in Athens. 17 years Atradius in Greece 1 Atradius Venue in Athens 17 years Atradius in Greece Athens, October 16th, 2014 Dr. Thomas Langen, Senior Regional Director Germany, Central and Eastern Europe Agenda Strong network of partners since

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Digital Travel Trends

Digital Travel Trends Travel @ Digital Travel Trends February 2012 Stefanos Loukakos Country Manager, Google Greece Google Confidential and Proprietary 1 Travel Market: Online vs Offline Google Confidential and Proprietary 2 Travel

Διαβάστε περισσότερα

17-19 May 2012 Proceedings

17-19 May 2012 Proceedings 17-19 May 2012 Proceedings Edited by Aristidis Bitzenis Vasileios A. Vlachos Εκδόσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ της Θράκης International Conference on International Business (www.icib.eu) Thessaloniki, 17-19 May 2012

Διαβάστε περισσότερα

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis

Euro nears $1.50. FinancialMirror. Nicosia, Limassol enjoy pick-up in property sales. Smooth re-branding for Chartis FinancialMirror 1.00 Issue No. 846 October 21-27, 2009 SUPERMARKET WARS: WHO S UP WHO S DOWN? CYPRUS GOURMET PROFILE OF LOCAL WINERIES: VASA Euro nears $1.50 The euro approached an advance above $1.50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες

NAUSIVIOS CHORA. A Journal in Naval Sciences and Technology ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ. Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών. Ανθρωπιστικές και Πολιτικές Επιστήμες PART D: Humanities and Political Sciences NAUSIVIOS CHORA A Journal in Naval Sciences and Technology PART D: Humanities and Political Sciences ΝΑΥΣΙΒΙΟΣ ΧΩΡΑ Περιοδική Έκδοση Ναυτικών Επιστημών ΜΕΡΟΣ Δ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011»

ΘΕΜΑ: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΙΟΥ 2011» ΑΘΗΝΑ 26 / 04 /2012 Βαθμός Ασφαλείας Αριθ. Πρωτ. Γ71 / 5 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Πίνακα Α ΤΜΗΜΑ: Αναλογιστικό Τ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ.

Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. CiscoExpo 2010 Η Γύλακε ηεο πλεξγαζίαο 20-21 Απξηιίνπ 2010 Eθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειε-επηθνηλσλίσλ ζηελ Τγεία. Η εκπεηξία ησλ εθαξκνγώλ e-health ζηνλ Γήκνπ Σξηθθαίσλ. Γεώξγηνο E. Γαθνύιαο MD, MBAc,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES

TECHNICAL OLYMPIC GROUP OF COMPANIES TECHNICAL OLYMPIC OF COMPANIES SA Registration No.: 6801/06/Β/86/08 20, SOLOMOU STREET, ALIMOS for the period from January 1 st to June 30 th, 2008 (under Article 5 of L. 3556/2007) TABLE OF CONTENTS Ι.

Διαβάστε περισσότερα

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1]

[ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1, Deliverable 3.1.1] PROMOTE INDIGENOUS DEVELOPMENT BY ENHANCING LOCAL BRANDING THROUGH PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY ECONOMIC SECTOR CLUSTERS AND INNOVATION NODES BRANDINODE [ STUDY (FEASIBILITY, PREDICTIONS ] [WP 3.1,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΓ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΓΝΑΣΗΑ ΟΓΟ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΜΑΝΧΛΖ. ΥΡΗΣΟΦΑΚΖ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΗΜΔΡΑ ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ-ΗΜΔΡΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ Παξνπζίαζε ζηελ εθδήισζε γηα ηελ «Ηκέξα ηεο Θάιαζζαο 22α Μαΐνπ 2015 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο 1 Η αλάπηπμε, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη

Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 03 / Μάιος 2010 Διακήπςξη Βοςδαπέζηηρ - Βιέννηρ 2010: Ένα νέο βήμα ζηη διακςβέπνηζη ηηρ ηπιηοβάθμιαρ εκπαίδεςζηρ ζηην Εςπώπη ηεο Γέζπνηλαο Σαξαληίδνπ Μεηαπηπρηαθήο Φνηηήηξηαο θαη

Διαβάστε περισσότερα

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK

THE DATE OF THE PHAISTOS DISK THE DATE OF THE PHAISTOS DISK First Palace destroyed c.1700 according to Vasilakis and Kanta (re Phaistos and Monastiraki and in collaboration with Italian Archaeologists), Phaistos Disk should either

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΞΟΔΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΞΟΔΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΜΠΑΧΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ : Μάριος Μπαχάς Γιάννος Γραμματίδης Νάσος Φελώνης Δημήτρης Εμβαλωμένος Σπύρος Αλεξανδρής Γιώργος Χατζής ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ : Μπέττυ Σμυρνιού Βίκυ Κότσανη Χαρά Αθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission

2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission 2014 General Assembly, CPMR Balkan & Black Sea Regional Commission TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020 13.06.2014, Margi Hotel, Edirne, Turkey Background of the new Programme

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα