ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988

2 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 2 από 10 Άρθρο 1 - Ι ΡΥΣΗ Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Εργονοµίας (ΕΕΕ)»! Άρθρο 2 - ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του σωµατείου είναι ανάπτυξη, προαγωγή και διάδοση της επιστήµης της Εργονοµίας και γενικότερα όλων των επιστηµών ή κλάδων επιστηµών, το γνωστικό αντικείµενο των οποίων αναφέρεται στην έρευνα και κατανόηση της συµµετοχής του ανθρώπινου παράγοντα κατά το σχεδιασµό, παραγωγή και χρήση των µηχανών, διατάξεων και συστηµάτων παραγωγής, µέσα από τη συνεργασία και ανταλλαγή γνώσεων και µεθόδων µεταξύ των επιστηµόνων Εργονόµων και των επιστηµόνων κάθε άλλου κλάδου των φυσικών και κοινωνικών επιστηµών µε σχετικό αντικείµενο. Άρθρο 3 - ΜΕΣΑ Η επδίωξη του παραπάνω σκοπού θα επιδιωχθεί µε µε τους εξής τρόπους που ενδεικτικά αναφέρονται: Με περιοδικές συγκεντρώσεις των εγγραγραµένων µελών του σωµατείου, κατά τις οποίες θα συζητούνται και θα ανταλλάσονται γνώµες και απόψεις για θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο της επιστήµης της Εργονοµίας, θεωρητικού ή πρακτικού ενδιαφέροντος Με διαλέξεις, ανακοινώσεις, οµιλίες, δηµοσιεύµατα και εισηγήσεις σε προπαρασκευαζόµενα νοµοθετήµατα Με τη διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και συµποσίων Με τη σύσταση ή υποστήριξη ερευνητικών οµάδων και επιτροπών από επιστήµονες, µέλη ή µη του σωµατείου. Με την επικοινωνία και συνεργασία µε άλλα σωµατεία και ενώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό Με την έκδοση βιβλίων και περιοδικού, σχετικών µε την επιστήµη της Εργονοµίας. Άρθρο 4 - ΜΕΛΗ Το σωµατείο αποτελείται από τακτικά και επίτιµα µέλη: Τακτικά Μέλη: Τακτικό µέλος µπορεί να γίνει, µετά από αίτησή του, κάθε πτυχιούχος Ανώτατης Σχολής, που έχει εξειδίκευση ή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα σχετικά µε την επιστήµη της Εργονοµίας τουλάχιστον τριών ετών και προτείνεται από δύο τουλάχιστον τακτικά µέλη του σωµατείου. Ο αιτών, υποψήφιο τακτικό µέλος, µαζί µε την αίτησή του για εγγραφή στο σωµατείο, υποβάλλει προς το ιοικητικό Συµβούλιο και σχετικό φάκελο που περιέχει τους τίτλους σπουδών του, τα αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία προκύπτει η κατά τα προαναφερόµενα εµπειρία του, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, και την έγγραφη πρότασή του ως µέλους από δύο τουλάχιστον τακτικά µέλη του σωµατείου. Σχετικά µε την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής του για

3 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 3 από 10 εγγραφή µέλους, αποφασίσει το ιοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου κατά απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, αφού ακούσει και την εισήγηση ενός µέλους του.σ. που έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο ως εισηγητής. Η απόφαση του.σ. πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να περιέχεται σε αυτή και η τυχόν αιτιολογηµένη άποψη που µειοψήφισε. Τα τακτικά µέλη έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα τακτικά µέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του σωµατείου, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς και να καταβάλλουν τη συνδροµή τους, το ύψος της οποίας ορίζεται µε απόφαση του.σ. Επίτιµα Μέλη: Επίτιµα µέλη γίνονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όσοι προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωµατείο ή εργάστηκαν για την πραγµάτωση των σκοπών του. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου, δεν µπορούν να εκλέγουν ούτε να εκλέγονται, εχουν δικαίωµα όµως να συµµετέχουν στις συζητήσεις. Λόγοι και διαδικασία για διαγραφή µέλους: Λόγοι διαγραφής µέλους είναι:» Ενέργειες ή παραλείψεις που δηλώνουν συµπεριφορά ασυµβίβαστη προς τη συµπεριφορά µέλους του Σωµατείου ή βλαπτική των συµφερόντων και των σκοπών του.» Ενέργειες ή παραλέιψεις που συνιστούν παράβαση του Καταστατικού του, των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και του ιοικητικού Συµβουλίου.» Η καταδίκη σε θάνατο ή κάθειρξη για οποιαδήποτε αδίκηµα και η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως για κλοπή, υπαιξέρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία και δωροδοκία.» Η παραίτηση από την ιδιότητα του µέλους που θα διατυπώνεται έγγραφα προς το ιοικητικό Συµβούλιο.» Η αδικαιολόγηση καθυστέρηση της συνδροµής επί ένα ή περισσότερο χρόνο. Η διαγραφή γίνεται µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά και θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτολογηµένη. Η απόφαση περί διαγραφής µέλους γνωστοποιείται στο ενδιαφερόµενο µέλος, το οποίο µπορεί να προσφύγει ενόψη της επόµενης τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εξετάζει εκ νέου την υπόθεση και αποφασίζει µε µυστική ψηφοφορία και µε απλή πλειοψηφία των παρόντων µελών για τη διαγραφή του ή όχι από το Σωµατείο. Το.Σ. µπορεί να εγκρίνει, µετά από αίτησή του, την επανεγγραφή µέλους που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδροµών, µε τον όρο της προκαταβολής όλων των µέχρι της επανεγγραφής του οφειλόµενων συνδροµών. Άρθρο 5 ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ Το Σωµατείο τηρεί τα παρακάτω βιβλία: Μητρώο Τακτικών και Επίτιµων Μελών Πρακτικών Συνεδριάσεων.Σ. Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

4 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 4 από 10 Εισπράξεων και Πληρωµών Πρωτόκολλο εισερχόµενης και εξερχόµενης αλληλογραφίας Κινητής και ακίνητης περιουσίας Όλα τα παραπάνω βιβλία πρέπει να είναι αριθµηµένα και θεωρηµένα από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα. Άρθρο 6 - ΟΡΓΑΝΑ Η Γενική Συνέλευση. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Σωµατείου και αποφασίζει για κάθε θέµα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόµο ή το καταστατικό σε άλλα όργανα. Αποφασίζει επίσης και για κάθε θέµα που κανονικά ανατίθεται στην αρµοδιότητα άλλου οργάνου που θα υπαχθεί στην κρίση της µετά από απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του οργάνου αυτού, οπότε και φέρει αυτή (Γ.Σ.) την ευθύνη. Στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν: Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγµένων και του ετήσιου διαχειριστικού απολογισµού του.σ. Η έγκριση της ετήσιας έκθεσης της ελεγκτικής επιτροπής Η απαλλαγή του.σ. από κάθε ευθύνη Η ανάκληση των µελών της Ελεγκτικής Επιτροπής Η εκλογή των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και της εφορευτικής επιτροπής. Η τροποποίηση του καταστατικού του Σωµατείου Η λύση του Σωµατείου Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από όλα τα τακτικά και ταµειακά εν τάξει µέλη του Σωµατείου που παρίστανται αυτοπροσώπως. Για τη συµµετοχή του στη Γ.Σ. το µέλος πρέπει να έχει εκλπηρώσει όλες τις προβλεπόµενες από το καταστατικό υποχρεώσεις του. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά µέσα στο µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, έκτακτα δε όσες φορές κρίνει τούτο αναγκαίο το.σ. ή θα το ζητήσουν είκοσι τουλάχιστον τακτικά µέλη του Σωµατείου µε έγγραφη αίτησή τους προς το.σ., στην οποία θα αναγράφονται τα θέµατα που θέλουν να συζητηθούν. Στη περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει τη Γ.Σ. µέσα σε είκοσι το πολύ ηµέρες από την υποβολή της αιτήσεως. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται µε έγγραφη πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραµµατέα και γνωστοποιείται δέκα τουλάχιστον ηµέρες από την ορισµένη για τη σύγκλισή της ηµεροµηνία είτε µε δηµοσίευση της σε εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα είτε µε ατοµικές προσκλήσεις που αποστέλλονται ταχυδροµικά στα µέλη. Η πρόσκληση αυτή πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει τον τόπο, το χρόνο και τα θέµατα της συνεδριάσεως. Σε περίπτωση

5 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 5 από 10 συγκλίσεως έκτακτης Γενικής Συνελέυσεως η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται πριν από τουλάχιστον πέντε ηµέρες, µε τους πιο πάνω τρόπους. Η ηµερήσια διάταξη της Γ.Σ. καταρτίζεται από το.σ., όταν δε η σύγκλιση της Γ.Σ. έχει ζητηθεί από είκοσι τουλάχιστον µέλη κατά τα προαναφερόµενα, η ηµερήσια διάταξη αυτής της Γ.Σ. δεν είναι δυνατό να περιλαµβάνει άλλα θέµατα εκτός από αυτά που περιλαµβάνει το έγγραφο που έστειλαν προς το.σ. οι αιτούντες. Η Γενική Συνέλευση δεν µπορεί να αποφασίζει σε καµία περίπτωση για θέµατα εκτός ηµερησίας διατάξεως. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία µε την παρουσία του 1/3 των τακτικών και ταµειακώς εν τάξει µελών της. Σε περίπτωση µη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση µετά από µία εβδοµάδα στον ίδιο τόπο και ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παρόντων µελών, χωρίς να απαιτείται δηµοσίευση ή αποστολή σχετικής ανακοίνωσης προς τα µέλη. Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας. Μέλος του.σ. δε µπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται µε ανάταση του χεριού, σε περίπτωση δε που υπάρχει τυχόν αµφισβήτηση ως προς το αποτέλεσµα διενεργείται καταµέτρηση. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από περιπτώσεις που ρητά ορίζεται άλλη πλειοψηφία. Σε έκτακτη περίπτωση, µπορεί η Γ.Σ. να αποφασίσει τη διενέργεια µυστικής ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που το ιοικητικό Συµβούλιο πρόκειται να παραιτηθεί σαν Σώµα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγουµένως έκτακτη Γ.Σ. και να φέρει σε αυτή το θέµα της παραιτήσεώς του. Η καταστατική Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Σωµατείου, απαιτείται δε η παρουσία του µισού τουλάχιστο των ταµειακώς εν τάξει µελώ του Σωµατείου και πλεοψηφία του ¾ των παρόντων. Μη εν τάξει ταµειακά µέλη δε συµµετέχουν στη Γενική Συνέλευση. Προς τούτο, µαζί µε την προκήρυξή της κατά τα προαναφερόµενα, ανακοινώνεται ο αριθµός των ταµειακώς εν τάξει µελών της και κατάλογος όσων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Πληρωµή καθυστερούµενων εισφορών µπορεί να γίνει και την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης, το µέλος δε που τακτοποιείται ταµειακά µε τον τρόπο αυτό συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των ταµειακώς εντάξει µελών. Το ιοικητικό Συµβούλιο. Το Σωµατείο διοικείται από ιοικητικό Συµβούλιο που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Ο αριθµός των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου

6 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 6 από 10 καθορίζεται σε επτά. Η θητεία του.σ. είναι διετής. Το νεοεκλεγµένο.σ. την εποµένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου που πήρε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των µελώ του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γραµµατέα και τον Ταµία. Στην ίδια αυτή συνεδρίαση, αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλέι και το απερχόµενο.σ. να παραδώσει στο νέο προεδρείο τα κλειδιά, τις σφραγίδες, τα βιβλία και την περιουσία του Σωµατείου µε πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τα δύο προεδρεία. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων, γίνεται κλήρωση µεταξύ τους. Το εκλογικό υλικό φυλαγεται στα γραφεία του Σωµατείου σε ιδιαίτερο χώρο µε την ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του προεδρείου για διάστηµα έξι µηνών. Το ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά το µήνα. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή µε έγγραφη αίτηση τριών τουλάχιστον µελών του, µε κοινοποίηση πρόσκλησης στην οποία θα αναφέρεται ο χώρος, ο χρόνος και τα θέµατα της συνεδριάσεως, τουλάχιστον πριν 24 ώρες. Για τη συνεδρίαση του.σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον 4 µελών του. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται µε την ίδια απαρτία στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και µε τα ίδια θέµατα. Το.Σ. συνεδριάζει έκτακτα οσάκις το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον το 1/3 των µελών του. Κάθε µέλος του.σ. µπορεί να προτείνει θέµατα για συζήτηση. Οι συνεδριάσεις του.σ. είναι ανοικτές, οποιοδήποτε µέλος δε του Σωµατείου έχει το δικαίωµα να παρίσταται σε αυτές και να συµµετέχει στις συζητήσεις, χωρίς όµως να έχει το δικαίωµα ψήφου. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών του.σ. µε φανερές ψηφοφορίες, εκτος από προσωπικά θέµατα, για τα οποία ζητηθεί από τουλάχιστον το 1/3 των µελώ του.σ. µυστική ψηφοφορία. Αποφάσεις που παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία αναθεωρούνται µόνο µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του.σ. Κάθε απόφαση του.σ. µπορεί να αναθεωρηθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέλος του ιοικητικού Συµβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς ή πέντε µη συνεχείς συνεδριάσεις του.σ. θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος του.σ. µπορεί να υποβάλλει παραίτηση στο.σ. Στην περίπτωση αποχώρησης µέλους του.σ. από αυτό, αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Το ιοικητικό Συµβούλιο παύεται πριν από τη λήξη της θητείας του µε απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται µε απόλυτη πλειοψηγία των παρόντων. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου, αντιπροσωπεύει το Σωµατείο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωµατείου και συντονίζει τη δράση του.

7 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 7 από 10 Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν εµποδίζεται από κάποιο λόγο ή απουσίαζει, σε όλα του τα καθήκοντα και συνεργάζεται µε αυτόν στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σωµατείου. Ο Γραµµατέας ενηµερώνει τα µέλη του.σ. για τα θέµατα της ηµερίσιας διάταξης, κρατάει πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από όλα τα παρόντα µέλη του.σ., συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα µαζί µε τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη των βιβλίων του Σωµατείου, εκτός από το βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωµατείου. Ο Αναπληρωτής Γραµµατέας αναπληρώνει το Γραµµατέα σε όλα του τα καθήκοντα, όταν αυτός εµποδίζεται για κάποιο λόγο ή απουσιάζει. Ο Ταµίας έχει την ευθύνη του ταµείου του Σωµατείου και ελέγχεται από την Ελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωµατείου. Ο Ταµίας έχει την ευθύνη της διαφύλαξης της περιουσίας του Σωµατείου. Οι εισπράξεις ενεργούνται από τον ίδιο προσωπικά ή µε έγγραφη εντολή του που συνυπογράφεται από τον Πρόεδρο, από οποιοδήποτε µέλος του.σ. Οι πληρωµές ενεργούνται από τον Ταµία µε βάση επίσηµες αποδείξεις, όπου αυτές είναι δυνατό να δίδονται. Ο Ταµίας φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωµών. Στην αρχή κάθε τριµήνου υπονάλλει στο.σ. συνοπτική κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του προηγούµενου τριµήνου, στο τέλος δε κάθε έτους τον απολογισµό της διαχειρήσεως. Εφ όσον τα µετρητά του Σωµατείου που βρίσκονται στα χέρια του Ταµία υπερβαίνουν το ποσό των δρχ., υποχρεούται αυτός να τα καταθέσει σε ειδικό λογαριασµό Τράπεζας, µπορεί δε να αναλαµβάνει αυτά µε έγγραφη εντολή του Προέδρου. Ελεγκτική Επιτροπή. Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωµατικά µέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετή θητεία µε καθήκον για άσκηση ταµειακού και διαχειριστικού ελέγχου του.σ. και υποβολλή σχετικής έκθεσης προς αυτή (Γ.Σ.). Άρθρο 7 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν όλα τα τακτικά και ταµειακώς εν τάξει µέλη του Σωµατείου. Σαν τρόπος εκλογής ορίζεται το ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαµβάνονται όλα τα τακτικά και ταµειακώς εν τάξει µέλη του Σωµατείου. Τις αρχαιρεσίες προκυρήσει το.σ. µε απόφασή του τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη διενέργειά τους ηµεροµηνία. Οι αρχαιρεσίες διεξάγοντια µε τη µέριµνα και ευθύνη τριµελούς εφορευτικής επιτροπής που εκλέγεται από τη Γενική Συνελευση και στην οποία προεδρεύσει ο εκλεγόµενος από τα µέλη της πρόεδρος.

8 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 8 από 10 Με ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών: ηµοσιεύεται σε µία εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας η απόφαση του.σ. µε την οποία προκυρήσσονται οι αρχαιρεσίες, στην οποία πρέπει να αναφέρονται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής τους Αποστέλλεται σε όλα τα τακτικά και ταµειακώς εν τάξει µέλη, φάκελος που περιέχει την προκύρηξη των αρχαιρεσιών και πρόσκληση για να συµµετάσχουν σε αυτές, µε όλα τα παραπάν στοιχεία (τόπος, χρόνος, κτλ), καθώς επίσης ψηφοδέλτιο και φάκελος υπογεγραµένος και σφραγισµένος από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Η ψηφοφορία διενεργείται είτε µε την τοποθέτηση του ψηφοδελτίου µέσα σε σφραγισµένο φάκελο που ρίχνουν οι ψηφίζοντες µέσα στην ψηφοδόχο, υπό την εποπτεία της εφορευτικής επιτροπής, είτε µε την αποστολή ταχυδροµικά και µε συστηµένη επιστολή προς την εφορευτική επιτροπή, από το µέλος, του σφραγισµένου του προαναφερόµενως φακέλου που περιέχει το ψηφοδέλτιο µε τους σταυρούς προτίµησής του. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υποχρεωµένη µόλις παραλάβει µε απόδειξη το φάκελο αυτό, να τον τοποθετήσει στην ψηφοδόχο, µε σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται από τον Πρόεδρό της και όλα τα µέλη της. Η διαδικασία αυτή γίνεται µε όλους τους φακέλλους που έχουν παραληφθεί µέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, τυχόν δε παραλαµβανόµενοι µετά από αυτήν, δε λαµβάνονται υπόψη. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει σε διαλογή των ψήφων, τηρώντας προς τούτου πίνακα διαλογής. Μετά το τέλος και της διαλογής των ψήφων η Εφορευτική Επιτρπή ανακυρήσσει τους επιτυχόντες καθορίζοντας τη σειρά τους µε βάση τον αριθµό των ψήφων που έλαβε ο καθένας τους, συντάσσει δε σχετικό πρακτικό το οποίο αφού υπογραφεί από όλα τα µέλη της το παραδίδει σε αυτόν που έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Από τους επιτυχόντες, οι επτά πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας εκλέγονται ως τακτικά µέλη του.σ., οι επόµενοι τρεις εκλέγονται ως τακτικά µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι επόµενοι δύο εκλέγονται ως αναπληρωµατικά µέλη της ελεγκτικής επιτροπής, όλοι δε οι υπόλοιποι που έλαβαν δύο σταυρούς θεωρούνται ως επιλαχόντες. Από την ηµέρα που το.σ. προκυρήσει αρχαιρεσίες, αιτήσεις εγγραφής δε γίνονται αποδεκτές µεχρι την εκλογή νέου.σ. Άρθρο 8 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Πόροοι του Σωµατείου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές και τα δικαιώµατα εγγραφής των τακτικών µελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά στοιχεία του, κάθε είδους δωρεές και κάθε άλλος νόµιµος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.

9 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 9 από 10 Άρθρο 9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ Το οικονοµικό έτος του Σωµατείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η εκεµβρίου κάθε έτους. Ο προϋπολογισµός και απολογισµός συντάσσονται για κάθε οικονοµικό έτος και υποβάλλονται στην αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση. Άρθρο 10 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η τροποποίηση του Καταστατικού αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται ειδικά για το σκοπό αυτό από το.σ., µε πλειοψηφία το ¾ των παρόντων µελών. Η πρόσκληση για σύγκλιση καταστατικής Γ.Σ. πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τις τροποποιούµενες διατάξεις του καταστατικού. Άρθρο 11 ΣΦΡΑΓΙ Α ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλική µε τις λέξεις στην περιφέρειά «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ» στο κέντρο δε αυτής αναφέρεται η λέξη «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ». Άρθρο 12 ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Το Σωµατείο διαλύεται αν παραµείνουν λιγότερα από δέκα µέλη. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυσή του συγκαλείται ειδικά προς τούτο Γ.Σ. η οποία αποφασίζει κατά τη διαδικασία και τους όρους που αναφέρονται παραπάνω. Μετά την απόφαση της Γ.Σ. περί διαλύσεως του Σωµατείου γίνεται εκαθάριση της περιουσίας του και αυτή περιέχεται στη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.) µε όλα τα σχετικά έγγραφα. Άρθρο 13 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Σωµατείο γίνεται µέλος Οµοσπονδίας ή άλλης Ένωσης µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Όλα τα µέλη του Σωµατείου έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την ευόδοση των σκοπών του χωρίς αµοιβή και δύνανται να απαιτούν την τήρηση του καταστατικού. Κάθε ζήτηµα που αφορά το Σωµατείο και δεν προβλέπεται στο καταστατικό, ρυθµίζεται σύµφωνα µε το πνεύµα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του. Για τις διεθνείς σχέσεις του το Σωµατείο θα µπορεί να χρησιµοποιεί παράλληλα µε την πιο πάνω επωνυµία του, την απόδοσή της στην αγγλική γλώσσα ως εξής «HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY». Άρθρο 14 Το καταστατικό αυτό που αποτελείται από 14 άρθρα, διαβιβάσθηκε και ψηφίσθηκε κατ λαρθρο και στο σύνολό του από την καταστατική Γενική Συνέλευση στις 1 η Ιουλίου 1988.

10 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ. 10 από 10 Αθήνα Οι Ιδρυτές Λάϊος Λάµπρος Σεφέρη υπογραφή Μαρµαράς Νίκος Βελισσαρίου υπογραφή Γιαννακούρου Μαρία Τριπόλεως υπογραφή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ Άρθρο 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ α) Ιδρύεται Σύλλογος µε την επωνυµία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΥΤΟ ΥΤΩΝ ΤΗΘΥΣ β) Έδρα του Συλλόγου ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΗΜΑ Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο για την Σχεσιοδυναμική Προσωποκεντρική έρευνα στην Παιδαγωγική και την Συμβουλευτική, με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ Ιδρύεται επαγγελµατικό και επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΟΛΟΓΩΝ", τον διακριτικό τίτλο "Π.Κ..", και

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Αρθρο 1ο 1. Ιδρύεται µη κερδοσκοπικό Σωµατείο µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ "Ελληνικού Ινστιτούτου ιοίκησης Έργων «Ε.Ι..Ε.» ή στην Αγγλική: Greek Project Management Institute «PMI-GREECE» Άρθρα Καταστατικού ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Συστατικά Στοιχεία...3 1ο Άρθρο: Ι ΡΥΣΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο. Άρθρο 2 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΛΦΑ (Π.Ε.Φ.Α.) Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Αθήνα Σωµατείο µε την επωνυµία «Πανελλήνια Ένωση Φορέων Άλφα», και τον διακριτικό τίτλο «Π.Ε.Φ.Α.», διεπόµενο από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ. Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Eπιστημονικού Σωµατείου µε την επωνυµία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΓΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα 1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα