Συμβολομετρική χαρτογράφηση της παραμόρφωσης στην Θεσσαλία μεταξύ με χρήση μεθόδου SBAS (Small Baseline Subset).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβολομετρική χαρτογράφηση της παραμόρφωσης στην Θεσσαλία μεταξύ 1992-2000 με χρήση μεθόδου SBAS (Small Baseline Subset)."

Transcript

1 Συμβολομετρική χαρτογράφηση της παραμόρφωσης στην Θεσσαλία μεταξύ με χρήση μεθόδου SBAS (Small Baseline Subset). Αθανάσιος Γκανάς 1, Simone Atzori 2, Cristiano Tolomei 2 & Stefano Salvi 2 (1) National Observatory of Athens, Institute of Geodynamics, Athens, Greece, e- mail: (2) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Via de Vigna Murata 605, Roma, Italy Περίληψη Η εργασία παρουσιάζει χάρτες παραμόρφωσης με χρήση της συμβολομετρικής τεχνικής SBAS (Small Baseline Subset) από το αρχείο εικόνων SAR των Ευρωπαϊκών δορυφόρων ERS1, ERS2. Η περιοχή μελέτης είναι η Θεσσαλία η οποία είναι μία τεκτονικά ενεργός περιοχή με επιφανειακές παραμορφώσεις που προέρχονται από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Τα αποτελέσματα της μελέτης επαληθεύονται σε δύο περιπτώσεις από ανεξάρτητα δεδομένα GPS που μετρήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η συμβολομετρία ( ). Ο χάρτης της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας δείχνει 3-4 mm/yr σχετική ανύψωση της δυτικής οροσειράς (περιοχή Ελασσώνας - Τυρνάβου) σε σχέση με την Όσσα. Ο χάρτης της οριζόντιας συνιστώσας Ανατολή Δύση δείχνει έκταση του φλοιού με ταχύτητες 6 10 mm/yr έτος στην δυτική οροσειρά ενώ η ανατολική περιοχή βρίσκεται υπό συμπίεση. Για την πόλη και τα προάστια της Λάρισας βρέθηκε μία συνεχής καθίζηση η οποία κυμαίνεται μεταξύ 4-25 mm/yr (κατά τόπους) και η οποία οφείλεται στην ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα εξ αιτίας της υπεράντλησης την δεκαετία του Εισαγωγή Η τεχνική της συμβολομετρίας επιτρέπει την ανάλυση της παραμόρφωσης με τον εντοπισμό της διαφοράς φάσης μεταξύ ζευγών εικόνων SAR (Massonnet, & Feigl, 1998). Ο χάρτης διαφοράς φάσης ονομάζεται συμβολογράφημα. Στην παρούσα εργασία η συμβολομετρία εφαρμόστηκε σε σειρά εικόνων ραντάρ από τους δορυφόρους ERS-1 και Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

2 ERS-2. Οι δορυφόροι ERS παρέχουν εικόνες με υψηλή γωνία παρατήρησης (23º) στον δίαυλο C (5.6 cm) με κάθετη πόλωση (VV). Η διακριτική ικανότητα των εικόνων SAR είναι περίπου 20 m, ενώ η συνολική έκταση που καλύπτουν σε ένα πέρασμα είναι περίπου km (Σχήμα 1), δηλαδή συνήθως περιέχεται σε αυτές πλήρης εικόνα της παραμόρφωσης μετά από μεγάλους σεισμούς. Σχήμα 1. Γεωεγγραμμένη εικόνα multilook της Θεσσαλίας από την κατερχόμενη τροχιά του δορυφόρου ERS. Η επιφάνειες με υψηλή ανακλαστικότητα φαίνονται λαμπρές. Η πόλη της Λάρισας διακρίνεται στο κέντρο της πεδιάδας από την ισχυρή οπισθοσκέδαση. Στα ανατολικά της πόλης διακρίνεται το αεροδρόμιο. Η περιοχή μελέτης είναι η Κεντρική και Βόρειος Θεσσαλία η οποία είναι μία τεκτονικά ενεργός περιοχή (Caputo and Pavlides, 1993, Mountrakis et al., 1993, Caputo et al., 2004) με επιφανειακές παραμορφώσεις που προέρχονται από φυσικά και ανθρωπογενή αίτια. Από μελέτη της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε ότι δύο μεγάλες ομάδες κανονικών ρηγμάτων επικρατούν στην περιοχή μελέτης. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει μεγάλα κανονικά ρήγματα ΒΒΔ-ΝΝΑ έως ΒΔ-ΝΑ παράταξης και δημιουργήθηκαν από τη δράση ενός εφελκυστικού πεδίου τάσης με διεύθυνση της ελάχιστης, κύριας συνιστώσας τάσης σ 3 ΒΑ-ΝΔ. Τα ρήγματα αυτά παρατηρούνται στους σχηματισμούς του υποβάθρου Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

3 (Πελαγονική ζώνη) και οριοθετούν τα Πλειοκαινικά ιζήματα. Ακόμη, αυτά τα ρήγματα δημιουργούν το τεκτονικό κέρας των κεντρικών λόφων της Θεσσαλικής πεδιάδας και διαχωρίζουν έτσι την λεκάνη της Λάρισας από το δυτικό τμήμα της Θεσσαλικής πεδιάδας, τη λεκάνη της Καρδίτσας - Τρικάλων. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει νεώτερα ρήγματα με παράταξη Α-Δ έως ΒΑ-ΝΔ. Οι δομές αυτές τέμνουν και μετατοπίζουν τις προγενέστερες εφελκυστικές δομές και επηρεάζουν το σύνολο των γεωλογικών σχηματισμών της περιοχής και το υδρογραφικό δίκτυο όπως παρατηρείται στην ροή του ποταμού Πηνειού. Αυτές οι νεώτερες ρηξιγενείς δομές δημιουργήθηκαν από τη δράση ενός εφελκυστικού πεδίου τάσης με διεύθυνση της τάσης σ 3 Β-Ν. 2. Επεξεργασία εικόνων ραντάρ Στα πλαίσια της μελέτης παρήχθησαν χάρτες παραμόρφωσης με χρήση της συμβολομετρικής τεχνικής SBAS (Small Baseline Subset, Berardino et al., 2002). H τεχνική SBAS βασίζεται στην χρήση διαφορικών συμβολογραφημάτων με μικρή γραμμή βάσεως (απόσταση μεταξύ διαδοχικών τροχιών) και στην εφαρμογή της μεθόδου singular value decomposition (SVD): η πρώτη μέθοδος αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ελλείψεως συνοχής φάσης, η δε δεύτερη επιτρέπει την σύνδεση ανεξάρτητων εικόνων SAR οι οποίες χωρίζονται από μεγάλες γραμμές βάσεως. Επίσης αντιμετωπίστηκαν οι τεχνητές μορφές (artifacts) λόγω της ατμόσφαιρας ώστε να βελτιωθεί η ακρίβεια των εντοπισθέντων παραμορφώσεων. Αυτό έγινε με την χρήση διπλού φιλτραρίσματος, σε χωρική και χρονική διάσταση, με βάση την παρατήρηση ότι η «ατμοσφαιρική φάση» παρουσιάζει υψηλή συσχέτιση στον χώρο αλλά χαμηλή συσχέτιση στον χρόνο. Πρόσφατες εκτιμήσεις του σφάλματος της τεχνικής SBAS έγιναν από την ομάδα του IREA (Νάπολη, Ιταλία) και αναφέρουν τυπική απόκλιση στις ταχύτητες 1-2 mm/yr (κατακόρυφη συνιστώσα) σε σχέση με τοπογραφικά δεδομένα αναφοράς από δίκτυα 1ης τάξεως. 3. Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα της μελέτης επαληθεύονται σε δύο περιπτώσεις από ανεξάρτητα δεδομένα GPS της βιβλιογραφίας για την περιοχή της Θεσσαλίας (Clark et al., 1998) που Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

4 μετρήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που καλύπτει η συμβολομετρία ( , Tolomei et al., 2005). Ο χάρτης της κατακόρυφης συνιστώσας της ταχύτητας (μετατόπιση του ραντάρ ανηγμένη στην κατακόρυφο / χρόνο) δείχνει 3-4 mm/yr σχετική ανύψωση της δυτικής οροσειράς σε σχέση με την Όσσα. Αυτό εξάγεται από την μελέτη του «σήματος» χαμηλής χωρικής συχνότητας. Στον ίδιο χάρτη παρατηρούνται υψηλές χωρικές συχνότητες (μεταβολές τιμής και προσήμου) κοντά σε μεγάλα, ενεργά ρήγματα. Ο χάρτης της οριζόντιας συνιστώσας Ανατολή Δύση δείχνει αξιοσημείωτη έκταση του φλοιού με ταχύτητες 6 10 mm/yr στην δυτική οροσειρά (Σχήμα 2). Ο ανατολικός τομέας (Όσσα κλπ) βρίσκεται υπό συμπίεση. Για την πόλη της Λάρισας βρέθηκε μία συνεχή καθίζηση 4-25 mm/yr ( cm/yr) (κατά περιοχές) η οποία οφείλεται στην ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα εξ αιτίας της υπεράντλησης την δεκαετία του Τα ίδια αποτελέσματα επίσης δείχνουν μία περιοδική αυξομείωση στον ρυθμό καθίζησης που πιθανόν να σχετίζεται με την εποχική μεταβολή της πιεζομετρικής στάθμης. Επίσης παρατηρούνται και πλευρικές ασυνέχειες στο χάρτη ταχυτήτων οι οποίες πιθανόν σχετίζονται με την υδραυλική του υδροφορέα και την ύπαρξη στεγανών επιφανειών ρηγμάτων. Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

5 Σχήμα 2. Χάρτης της οριζόντιας συνιστώσας Ανατολή Δύση του ανύσματος ταχυτήτων με συνδυασμό δεδομένων ανερχόμενης και κατερχόμενης τροχιάς. Οι ταχύτητες > 0 σημαίνουν ότι το έδαφος κινείται ανατολικά ενώ οι ταχύτητες < 0 κίνηση προς Δυσμάς, αντίστοιχα. Όλες οι ταχύτητες είναι σχετικές ως προς το σημείο εκκίνησης (Τύρναβος). Εκεί παρατηρούμε ότι έχουμε έκταση του φλοιού Α-Δ ως προς άξονα με διεύθυνση Β-Ν. Αντίθετα στην περιοχή Μακρυχωρίου Γόννων παρατηρείται βράχυνση ως προς άξονα ΒΒΔ ΝΝΑ. 4. Δίκτυο GPS στην Κεντρική Βόρεια Θεσσαλία (THESNET) Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης στα πλαίσια ερευνητικού έργου διακρατικής συνεργασίας προχώρησε στην ίδρυση μήμόνιμου γεωδαιτικού δικτύου ακριβείας στην περιοχή μελέτης. Η εγκατάσταση του δικτύου έγινε τον Ιανουάριο του 2003 με την ίδρυση 9 σταθμών (Σχήμα 3). Ένας ακόμη σταθμός ιδρύθηκε νοτιοδυτικά του χωριού Γόννοι Λαρίσης τον Ιούνιο του 2003 μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση της 9ης Ιουνίου (Ms=5.5, Pavlides et al., 2004). Η 1η μέτρηση Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

6 έγινε τον Ιούνιο του Η 2η μέτρηση έγινε τον Ιούνιο του Το νοητό κέντρο του δικτύου είναι ο σταθμός MNDR βορείως του χωριού Μάνδρα Λαρίσης όπου διασταυρώνονται γραμμές βάσης km. Τα πρώτα αποτελέσματα (χάρτης ταχυτήτων, χάρτης ανηγμένης παραμόρφωσης) θα εξαχθούν μετά την 3 η μέτρηση του δικτύου η οποία προγραμματίζεται εντός του Σχήμα 3. Χάρτης του Γεωδαιτικού Δικτύου Θεσσαλίας THESNET. Σε όλους τους σταθμούς έχει υλοποιηθεί η εγκατάσταση οργάνων GPS τρις-διάστατου τύπου για την καλύτερη τοποθέτηση της κεραίας ώστε να αποκτήσουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις δύο μετρήσεις τα έτη 2003 και 2005 και να έχουμε την ταχύτερη δυνατή λειτουργία των οργάνων σε περίπτωση σεισμικής δραστηριότητας. Μετά το τέλος της τρίτης επαναμέτρησης του δικτύου GPS τα ανύσματα των μετατοπίσεων που θα έχουν παραχθεί θα συγκριθούν με τις 1-D μετρήσεις της διαφορικής συμβολομετρίας για την επαλήθευση των τελευταίων και για την κοινή ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 5. Συμπεράσματα Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

7 1. Οι έρευνες με χρήση συμβολομετρίας ραντάρ στην κεντρική Θεσσαλία απέδωσαν με την παραγωγή χαρτών εδαφικής ταχύτητας. Αυτή η μελέτη αποτελεί την πρώτη εφαρμογή της τεχνικής SBAS στην Ελλάδα. 2. Παρατηρείται ανύψωση των ορεινών όγκων κυρίως δυτικά της Λάρισας 3. Παρατηρείται σημαντική οριζόντια (τεκτονική) συνιστώσα Α-Δ. 4. Τα δεδομένα για την πόλη της Λάρισας δείχνουν μια περιοδική, ημιτονοειδή συμπεριφορά εντός του πλαγιο-καθοδικού διαγράμματος της καθίζησης η οποία οφείλεται πιθανόν στις εποχικές αυξομειώσεις της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. Οι αυξομειώσεις διακρίνονται σαφέστερα μετά το 1996 και οφείλονται στην υπεράντληση του υδροφόρου για αγροτικές χρήσεις κατά τους θερινούς μήνες. Ευχαριστίες Ευχαριστούμε τον Νεονέλλη Τζαννέτο, για βοήθεια στο στήσιμο και τις μετρήσεις του δικτύου GPS. Στο διακρατικό ερευνητικό πρόγραμμα επίσης συνεργάστηκαν οι Marco Anzidei, Sergio Del Mese, Angelo Massucci. Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τα δεδομένα ραντάρ παραχωρήθηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) μέσω ενός προγράμματος που ανέλαβε ο Α. Γκανάς (Announcement of Opportunity 1453). Βιβλιογραφία Berardino, P., Fornaro, G., Lanari, R., & Sansosti, E., A new algorithm for surface deformation monitoring based on small baseline differential SAR interferograms. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 40 (11), Caputo, R, Helly, B, Pavlides, S, & Papadopoulos, G, Seismological investigation of the Tyrnavos Fault (Thessaly, Central Greece). Tectonophysics, 394 (1-2): Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

8 Caputo, R., and Pavlides, S., Late Cainozoic geodynamic evolution of Thessaly and surroundings (Central-Northern Greece). Tectonophysics, 223, 3-4, Clarke, PJ; Davies, RR; England, PC; et al., Crustal strain in central Greece from repeated GPS measurements in the interval Geophysical J. International, 135, Massonnet D. and Feigl K, Radar Interferometry and its application to changes in the earth surface. Reviews of Geophysics, 36, 4, Mountrakis, D., Killias, A., Pavlides, S., Zouros, N., Spyropoulos, N., Tranos, M., and Soulakellis, N., Field study of the Southern Thessaly highly active fault zone. Proceedings 2nd Congress, Greek Association of Geophysicists, Florina, May 5-7, Pavlides, S., Kouskouna, V., Ganas, A., Caputo, R., Karastathis, V. & Sokos, E., The Gonnoi (NE Thessaly - Greece) Earthquake (June 2003, Ms=5.5) and the Neotectonic Regime of Lower Olympus. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Thessaloniki, Greece, April 2004, Reference T5-35. Tolomei, C., Atzori, S., Salvi, S., Ganas, A., & Stramondo, S., Ground deformation in Thessaly, Central Greece between 1992 and 2000 by means of ERS multi-temporal InSAR. In: FRINGE 2005 Abstract Book, Frascati, Rome, Italy (http://earth.esa.int/cgibin/conffringe.pl?abstract=508; last visited 1 March 2006) Τηλεπισκόπηση: Εξελίξεις και Εφαρμογές, ΤΕΕ, Αθήνα, Φεβρουαρίου,

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τίτλος Μελέτης «Χαρτογράφηση της Εδαφικής Παραμόρφωσης στη περιοχή του νομού Ηλείας με την Χρήση της Διαφορικής Συμβολομετρίας από Δορυφόρους Ραντάρ». Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012 ΤΟΠΟΣ: Αμφιθέατρο «Ιωάννης Δρακόπουλος», ΕΚΠΑ, Πανεπιστημίου 30, Αθήνα 09:00 09:30 Χαιρετισμοί Φορέων 09:30-11:30 Ενότητα: Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence

Released under a. Creative Commons. Attribute & Non-commercial. Lisence 7. ΓΕΩ ΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ SAR «ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩ ΑΙΣΙΑΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 7.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ... 2 7.1 ΚΥΡΙΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΝΤΑΡ... 5 7.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΚΙΔΗ ΣΟΦΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ GNSS ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία)

Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Μορφοτεκτονική εξέλιξη της Δελταϊκής περιοχής του Πηνειού (Θεσσαλία) Βασιλάκης Εμμ. 1, Μαυρούλης Σ. 1, Αλεξόπουλος Ι. 1 και Δίλαλος Σ. 1 1 Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπίστημιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks

Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7 Kythira Earthquake and its Aftershocks 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1899 Ο σεισμός των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2008 και η μετασεισμική του ακολουθία The 8 January 2006 Mw=6.7

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ

«ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ» Παράρτηµα Χ Σεισµοτεκτονική µελέτη ENVECO A.E ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 2, Douglas DREGER 3 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2105 Άμεσος υπολογισμός συνθετικών χαρτών της εδαφικής κίνησης από σεισμούς στην Ελλάδα: αποτελέσματα πιλοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust

Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable crust 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1826 Ασθενείς ρηξιγενείς ζώνες του Αιγαίου για ένα σταθερό φλοιό Weak fault zones in the Aegean for a stable

Διαβάστε περισσότερα

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962

3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1962 Πιθανολογική και Αιτιοκρατική Εκτίμηση της Σεισμικής Επικινδυνότητας στη Δ. Κρήτη με την Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή των χαρακτηριστικών των 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2110 Επιφανειακές εκδηλώσεις του ισχυρού σεισμού της 8 ης Ιουνίου 2008 στη ΒΔ Πελοπόννησο Surface effects

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Μ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δρ. Γεωλόγος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, Μάρτιος 2009 σελ. 1 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Διεύθυνση οικίας: Λαρίσης 7 Πεύκη, 15121 Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5

Δημήτριος Παπανικολάου 1, Εμμανουήλ Βασιλάκης 2, Αικατερίνη Βαλαδάκη 3, Νικόλαος Ζαχαριάς 4, Ιωάννης Μανιάτης 5 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 2086 Ο Υπολογισμός του Ρυθμού Ολίσθησης Ρηξιτεμαχών ως Απαραίτητο Εργαλείο για τη Σχεδίαση Πόλεων σε Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΜΥΓ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ε ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τµήµα Γ' (Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα

Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές. ανατολικού τμήματος της λεκάνης του Ανθεμούντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικέςηλεκτρομαγνητικές μεθόδους του ανατολικού τμήματος της λεκάνης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων

Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Εκτίμηση των ταχυτήτων V s και της επιρροής των τοπικών εδαφικών συνθηκών από καταγραφές σε κατακόρυφο δίκτυο επιταχυνσιογράφων Estimation of the V s profile and site effects using records from a downhole

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας

ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας ΗΜΔΡΙΓΑ ΔΓΔ ΓΔΩΣΔΔ Παράρηημα Κενηρικής Δλλάδας ΛΑΡΙΑ Πέμπηη 2/2/2012 ΓΔΩΛΟΓΙΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ - ΤΓΑΣΑ - ΓΔΩΘΔΡΜΙΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Σόπος: Αμθιθέαηρο ΓΔΩΣΔΔ, Καυούρη 4, ΛΑΡΙΑ Οργανφηική Δπιηροπή:

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps.

Τα δεδομένα του ΝΟΑΝΕΤ είναι διαθέσιμα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα από τον δικτυακό τόπο www.gein.noa.gr/gps. NOANET: Το δίκτυο GNSS του Ε.Α.Α για την μελέτη της Γεωδυναμικής ΓεωφυσικήςτουΕλληνικούΧώρου Δρ Αθανάσιος Η. Γκανάς Γεωλόγος Σεισμολόγος Ερευνητής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πτυχιακή Εργασία Επαναπροσδιορισμός σεισμολογικού καταλόγου του Σεισμολογικού Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών

Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Μακροχρόνια Παρακολούθηση των Επιφανειακών Καθιζήσεων στην Περιοχή του Ρήγματος της Αγίας Τριάδας Πατρών Long-term Monitoring of Ground Surface Subsidence in the Region of the Agia Triada Fault, in Patras

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4

Ιωάννης ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ 1, Νικόλαος ΜΕΛΗΣ 2, Κωνσταντίνος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3 και Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1846 Μελέτη της ισχυρής εδαφικής κίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας με την ευκαιρία των σεισμών της

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr

Καθηγήτρια Σεισµολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Τοµέας Γεωφυσικής Α.Π.Θ. email: ritsa@geo.auth.gr 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισµικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισµολογίας 5 7 Νοεµβρίου, 2008 Άρθρο 1900 Μεταβολές των τάσεων Coulomb Εφαρµογή στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου Coulomb stress changes and earthquake

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ. Επιβλέπων καθηγητής: Γ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θαλάσσια γεωλογική δομή και σεισμική στρωματογραφία της καλδέρας της Σαντορίνης ΚΑΤΣΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ Α.Μ.:07035 Επιβλέπων καθηγητής: Γ. Παπαθεοδώρου Πάτρα Ιανουάριος 2012 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΗΜΝΟ

ΤΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΗΜΝΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΗΜΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΡΛΙΜΠΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ Α.Μ. 08Ο61 1 ΠΑΤΡΑ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχές και Εφαρμογές ορυφορικής Τηλεπισκόπησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγή - σκοπός του μαθήματος Β. Προτεινόμενα Βιβλία Γ. Πρόγραμμα. Αναλυτική παρουσίαση - ενότητες Ε. Εμπειρία του διδάσκοντος ΣΤ. Επιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας. Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας. Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Υυσικής Ωκεανογραφίας (Ε.ΘΑ.ΓΕ.Υ.Ω.) του τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4

Ζαφειρία ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ 1, Χριστόφορος ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ 2, Αναστασία ΚΥΡΑΤΖΗ 3, Douglas DREGER 4 3 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής & Τεχνικής Σεισμολογίας 5 7 Νοεμβρίου, 2008 Άρθρο 1789 Άμεσος υπολογισμός σεισμικών παραμέτρων στην Ελλάδα από ψηφιακά δεδομένα ευρέως φάσματος του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της ταχύτητας του υπογείου νερού σε καρστικούς αγωγούς με βάση τις στροβιλοειδείς γλυφές. Μικρό Σπήλαιο Επταμύλων, Σερρών

Υπολογισμός της ταχύτητας του υπογείου νερού σε καρστικούς αγωγούς με βάση τις στροβιλοειδείς γλυφές. Μικρό Σπήλαιο Επταμύλων, Σερρών Υπολογισμός της ταχύτητας του υπογείου νερού σε καρστικούς αγωγούς με βάση τις στροβιλοειδείς γλυφές. Μικρό Σπήλαιο Επταμύλων, Σερρών Πέννος Χ. 1,2, Βαξεβανόπουλος Μ. 1, Πεχλιβανίδου Σ. 1, Βλάχος Ε. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ (Μ=6.9R) ΤΗΣ 8 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006: ΕΝΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο κ. Λέκκας Ευθύμιος είναι Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα