ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙO ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (& ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙO ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (& ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ)"

Transcript

1 κοπός ηοσ εμιναρίοσ είναι : Οη αλάγθεο ζρεηηθά κε ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθνύ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη θαη απαηηνύληαη αθελόο από ηε ζπλζεηόηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αζθαιηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη αθεηέξνπ από ηελ πξόθιεζε ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλδύλσλ ζην ζεκεξηλό παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, είλαη ηεξάζηηεο. Εηδηθόηεξα ζηελ Ειιάδα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο πξόζθαηεο απμεκέλεο ππνρξεώζεηο ζπκκόξθσζεο, νη αλάγθεο γηα ππεξεζίεο απνηειεζκαηηθνύ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζηνλ αζθαιηζηηθό θιάδν είλαη αθόκε κεγαιύηεξεο. Σο εμινάριο απεσθύνεηαι: ζε εζσηεξηθνύο ειεγθηέο ζε κέιε ησλ επηηξνπώλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ζε ππεύζπλνπο νξγάλσζεο ζε ζηειέρε νηθνλνκηθώλ, λνκηθώλ, κεραλνγξαθηθώλ θαη ινηπώλ ππεξεζηώλ θαη ζε όζνπο επηζπκνύλ λα ιάβνπλ έλα ελδηαθέξνλ κίγκα γλώζεο, επεθηεηλόκελεο ζε έλα επξύ θάζκα. Α.Π.: 3180 Αθήνα, 7 Ιανοσαρίοσ 2013 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙO ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ (& ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ) Το Δλληνικό Ινζηιηούηο Αζθαλιζηικών Σποσδών (Δ.Ι.Α.Σ.) ζε ζπλεξγαζία κε ην Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών Σποσδών (ΠΜΣ) «Φορολογίας & Δλεγκηικής» ηοσ Τμήμαηος Γημόζιας Γιοίκηζης ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ, ζρεδίαζαλ θαη πξαγκαηνπνηνύλ καθξνρξόλην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζρεηηθά κε ηνλ Εζσηεξηθό Έιεγρν, ζηελ ειιεληθή γιώζζα, πνπ ππνζηεξίδεηαη από εηδηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ζα δηελεξγείηαη από έκπεηξνπο θαη εμεηδηθεπκέλνπο εηζεγεηέο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο κέιε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΠΛ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ. Σν πξόγξακκα ζα είλαη δηάξθεηαο 130 εκπαιδεσηικών ωρών, θαη ηα καζήκαηα ζα δηεμάγνληαη ζην εθπαηδεπηηθό θέληξν ηνπ ΕΘΑ, Λ. σγγρού 106, ζηον 5 ο όροθο. Έλαξμε Πξνγξάκκαηνο Εζσηεξηθνύ Ειέγρνπ: Γεσηέρα 11 Φεβροσαρίοσ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ Σν πξόγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζικές θεμαηικές ενόηηηες κε αληηθείκελα πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεζκηθό πιαίζην, πξόηππα, πξαθηηθέο θαη εηδηθά ζέκαηα (επηζπλάπηεηαη αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκάησλ). Όιεο νη ελόηεηεο ζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη απαηηήζεηο (θπζηθή παξνπζία, εξγαζίεο θαη εμεηάζεηο) ώζηε ε παξαθνινύζεζε ηνπο λα νδεγεί ζε ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ. ηo πξόγξακκα κπoξεί vα επέξρovηαη κηθξέο αvαπξoζαξκoγέο, γηα ηηο νπνίεο ζα εηδνπνηνύληαη εγθαίξσο νη ζπνπδαζηέο (ην αλαιπηηθό σξνιόγην πξόγξακκα επηζπλάπηεηαη).

2 Σο Γικαίωμα σμμεηοτής Σν Δηθαίσκα πκκεηνρήο κπνξείηε λα θαηαβάιεηε κε ηελ θαηάζεζε ηεο Αίηεζεο πκκεηνρήο ζηα γξαθεία ηνπ ΕΘΑ ή λα ην θαηαζέζεηε ζηελ επσλπκία «Ειιεληθό Θλζηηηνύην Αζθαιηζηηθώλ πνπδώλ» ζηελ ALPHA BANK, αξ. ινγ/ζκνύ: , IBAN: GR ή ζηελ ΕΘΜΘΙΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, αξ.ινγ/ζκνύ: 142/ , IBAN: GR θαη λα καο ζηείιεηε κε fax αληίγξαθν ηνπ θαηαζεηεξίνπ ζηνλ αξηζκό Δπίζης ζας ενημερώνοσμε, όηι για ηα Φσζικά Πρόζωπα, ηο ΔΙΑΣ πλέον παρέτει ηη δσναηόηηηα καηαβολής ηοσ ποζού ηων διδάκηρων ζε άηοκες δόζεις μέζω πιζηωηικής κάρηας. ΟΑΔΓ αο ελεκεξώλνπκε πσο νη ππεξεζίεο καο κπνξνύλ λα επηδνηεζνύλ κέζσ ηνπ ΟΑΕΔ- ΚΑΕΙ. Ο ΟΑΕΔ παξέρεη ζηηο Εηαηξείεο ηε δπλαηόηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, εθκεηαιιεπόκελεο ην 0,45% από ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα βξείηε ζην site ηνπ ΟΑΔΓ Γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη: ζηα ηειέθσλα ηνπ ΕΘΑ: , νθία νθηθίηνπ πληνλίζηξηα Ελεξγεηώλ Ιαηάξηηζεο & πνπδώλ Παρακαλούμε να δώζεηε ηην καηά ηην κρίζη ζας αναγκαία δημοζιόηηηα ζηην εγκύκλιο ασηή. πλεκκέλα: Πξόγξακκα Λαζεκάησλ Αίηεζε πκκεηνρήο Ωξνιόγην Πξόγξακκα Οι διδάζκovηες ζηo Πξόγξακκα απηό είvαη Ιαζεγεηέο Αvσηάησv Εθπαηδεπηηθώv Iδξπκάησv ηoπ αvηίζηoηρoπ γvσζηηθoύ αvηηθεηκέvoπ θαη ζηειέρε ηoπ Αζθαιηζηηθoύ θαη Οηθovoκηθoύ ρώξoπ κε κεγάιε θαη ζε βάζoο πείξα θαη εηδίθεπζε γηα ηo θάζε ζέκα. Ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε κεξηθά από ηα νλόκαηα ησλ δηδαζθόλησλ ζην πξόγξακκα απηό: κ.σζάμης Αναζηάζιος - Καθηγηηής κ. Φίλος Γιάννης Δπ. Καθηγηηής, CIA, CFE. Γρ. Κοσηούπης Ανδρέας - CMIIA, CIA, CICA, CCSA Γρ. Αγοράκη Μαρία Δλένη κ. Γρίηζας ηαμάηης Ορκωηός Δλεγκηής, Γεν. Γ/νηής Δζωηερικού Δλέγτοσ Αζθαλιζηικής εηαιρείας, PhDc. κ Αληθανηής Γιώργος, π. ορκωηός ελεγκηής, ζσγγραθέας Οη σο άλσ ζα θαιύςνπλ ην Α & Β Μέρος ηοσ προγράμμαηος. Επιστημονικός Υπεύθσνος τοσ προγράμματος θα είναι ο Δπίκοσρος Καθηγηηής Γιάννης Φίλος, CIA, CFE. Σν Γ Μέρος ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα θαιύςνπλ αλώηαηα θαη αλώηεξα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη πξνζσπηθόηεηεο ηνπ Αζθαιηζηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ ρώξνπ κε πςειή εμεηδίθεπζε ζην δηδαθηηθό αληηθείκελν επζύλεο ηνπ. Ο κ. Βαμβακάρης Μανώλης ύμβοσλος Δπιτειρήζεων ζα θαιύςεη ην Γ Μέρος ηνπ πξνγξάκκαηνο ΤΝΓΔΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Η ύπαξμε Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο, απνηεινύκελεο από πςεινύ θύξνπο εθπξνζώπνπο ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο αζθαιηζηηθήο αγνξάο, δηαζθαιίδεη ηελ αξηηόηεηα θαη ην θύξνο ηόζν ηνπ πξνγξάκκαηνο όζν θαη ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο, πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Οη εμεηάζεηο πηζηνπνίεζεο, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη ζην ζύζηεκα ησλ εξσηήζεσλ πνιιαπιήο επηινγήο, ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε Ιαλνληζκό Εμεηάζεσλ, εγθεθξηκέλν από ηελ Επηζηεκνληθή Επηηξνπή. Γικαίωμα σμμεηοτής: για ηο ζύνολο ηοσ προγράμμαηος Γηα ηηο Εηαηξίεο πνπ ζα έρνπλ πνιιαπιή ζπκκεηνρή ζε απηό ην Πξόγξακκα, ζα παξέρεηαη έθπησζε ηεο ηάμεσο ηνπ 20% πεξίπνπ θαη ηα δίδαθηξα ζα δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 900 (άλσ ησλ 2 αηόκσλ) εηδηθή ηηκή γηα αλέξγνπο θαη θνηηεηέο 500. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ καδί κε ηεv πξνθαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ 550 ζα γίvovηαη δεθηέο κέρξη ηελ Παραζκεσή 1 Φεβροσαρίοσ Η εμόθιεζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ δηδάθηξσλ ζα γίλεη ζην ηέινο Λαξηίνπ Με εκηίμηζη, πύρος Λεσθεριώηης Δνηεηαλμένος ύμβοσλος -Γ.. Δ.Ι.Α.

3 ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΜΕΡΟ: ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ & ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (διάρκεια 50 ώρεσ) 1. Ειςαγωγή ςτην ελεγκτική και ςτον εςωτερικό ζλεγχο (internal controls & internal audit) 2. Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και Πρότυπα Επαγγελματικήσ Διενζργειασ Εςωτερικοφ Ελζγχου 3. Κφκλοι δραςτηριοτήτων αςφαλιςτικών επιχειρήςεων, από τη ςκοπιά του ελεγκτή: (για κάθε κφκλο δραςτηριοτήτων περιλαμβάνονται οι κφριεσ δραςτηριότητεσ, τα ςημαντικότερα μζτρα ελζγχου (controls) με αναφορά και «βζλτιςτων πρακτικών» (best practices) και οι ςυνηθζςτερεσ ελεγκτικζσ διαδικαςίεσ) 4. Επιχειρηματικόσ και ελεγκτικόσ κίνδυνοσ - Ανάλυςη κινδφνων 5. Βήματα διενζργειασ ελεγκτικήσ εργαςίασ (προκαταρκτική ζρευνα, ςφνταξη προγράμματοσ ελζγχου, διενζργεια «επιτόπιου» ή κυρίωσ ελζγχου, ςφνταξη και υποβολήσ εκθζςεωσ ελζγχου, μεταγενζςτερεσ ενζργειεσ 6. Ειδικά θζματα εςωτερικοφ ελζγχου και ελεγκτικήσ (Ζλεγχοσ τησ απάτησ, Ζλεγχοσ πληροφοριακών ςυςτημάτων - ανάπτυξησ ςυςτημάτων, Φυςικήσ αςφάλειασ, Λογικήσ αςφάλειασ- Επιτροπζσ Ελζγχου) Β ΜΕΡΟ:ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (διάρκεια 30 ώρεσ) 7. Γενικό Νομικό Κανονιςτικό Πλαίςιο (Νομοθεςία κεφαλαιαγοράσ αποφ. 5/204/2000 & Ν3016/2002, Εμπορική νομοθεςία, Φορολογική νομοθεςία, Εργατική νομοθεςία, Σχετικζσ πράξεισ εποπτικών αρχών, Λοιπά & ειδικά θζματα, όπωσ π.χ. η νομοθεςία περί προςωπικών δεδομζνων) 8. Ειδικό Νομικό Κανονιςτικό Πλαίςιο Αςφαλιςτικών Εταιρειών, SOLVENCY II. Προσ εφαρμογή Π.Δ. ΤτΕ, ςχετικά με το Σφςτημα Εςωτερικοφ Ελζγχου Αςφαλιςτικών Εταιρειών. 9. Λογιςτική Αςφαλιςτικών Εταιρειών (Κλαδικό Λογιςτικό Σχζδιο / IFRS). Σημεία λογιςτικήσ ειδικήσ ςημαςίασ και αυξημζνου ελεγκτικοφ κινδφνου. 10. Αρχζσ χρηματοδότηςησ, Λειτουργία αγορών. Γ ΜΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕ ΕΙΗΓΗΕΙ (διάρκεια 25 ώρεσ) Ειςαγωγή ςτη αςφαλιςτική αγορά SOLVENCY Εποπτεία Απώλεια κερδών Ανταςφαλίςεισ Ηημιζσ Ειδικζσ εφαρμογζσ Λογιςτικήσ Μελζτη περιπτώςεων Δ ΜΕΡΟ ΑΝΑΛΤΗ ΠΕΡΙΠΣΩΕΩΝ / CASE STUDIES (25 ώρεσ) Σημείωςη 1. Πριν την ολοκλήρωςη του προγράμματοσ θα διενεργηθεί προςομοίωςη ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίηςησ Σημείωςη 2. Όςοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ επιθυμοφν μποροφν ταυτόχρονα να παρακολουθήςουν ειδικό πρόγραμμα Λογιςτικήσ & Ανάλυςησ Οικονομικών Καταςτάςεων ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΑΝΑΛΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ (20 ώρεσ) * Χρηματοοικονομική λογιςτική, Διοικητική λογιςτική, Διαδικαςία κατάρτιςησ ενοποιημζνων οικονομικών καταςτάςεων & εφαρμογήσ των Διεθνών Προτφπων Χρηματοοικονομικήσ Πληροφόρηςησ, Ανάλυςη οικονομικών καταςτάςεων * Σο ςυγκεκριμζνο Ειδικό Πρόγραμμα Λογιςτικήσ & Ανάλυςησ Οικονομικών Καταςτάςεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ςτην περίπτωςη που ςυγκεντρωθεί ο απαιτοφμενοσ αριθμόσ ατόμων.

4 Α Θ Σ Η Η Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Για ηη ζσμμεηοτή ζας ζηο αμηίζηοιτο πρόγραμμα, παρακαλούμε όπως αποζηείλεηε ηη ζτεηική Αίηηζη Εγγραθής ζσμπληρωμέμη ζηο fax: ή ηλεκηρομικά ζηα mail: & ΕΘΑ ΠΑΜΣΕΘΟ ΠΑΜΕΠΘΣΗΛΘΟ ΛΑΙΡΟΥΡΟΜΘΟ ΕΙΠΑΘΔΕΤΣΘΙΟ ΠΡΟΓΡΑΛΛΑ ΕΩΣΕΡΘΙΟΤ ΕΚΕΓΥΟΤ & ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ ΕΩΣΕΡΘΙΩΜ ΕΚΕΓΙΣΩΜ ΠΡΟΩΠΘΙΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΠΩΜΤΛΟ: ΟΜΟΛΑ: ΠΑΣΡΩΜΤΛΟ: Διεύθσμζη καηοικίας: Περιοτή: Σατ.Ιώδ.: Διεύθσμζη εργαζίας: Περιοτή: Σατ.Ιώδ.: Σηλ. Γραθείοσ: Οικίας: Ιιμηηό: Fax: Αμαθέραηε ηημ παρούζα επαγγελμαηική ζας απαζτόληζη: Όμομα και περιοτή Λύθεηο: _ Ακωηέρα ή Ακωηάηε Στοιή: Άιιες Στοιές: Ξέκες Γιώζζες: ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΙΠΑΘΔΕΤΗ ΝΑΙ Αποθοιηήζαηε ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ ΝΑΙ ΟΦΙ Άρηζηα Καιά Μέηρηα ΕΠΑΓΓΕΚΛΑΣΘΙΗ ΕΙΠΑΘΔΕΤΗ Έτεηε παραθοιοσζήζεη εθπαηδεύζεης, ζεμηκάρηα ζε αζθαιηζηηθά ζέμαηα; Ακ καη ποηά; Ιαηεύθσμζη ή ειδικόηηηα _ Σίηλος Οργαμωηής Διάρκεια

5 - 2 - ΕΠΑΓΓΕΚΛΑΣΘΙΗ ΣΑΔΘΟΔΡΟΛΘΑ: Ακαθέραηε ηεκ παρούζα θαη ηης προεγούμεκες εργαζίες ζας αρτίδοκηας από ηεκ πηο πρόζθαηε: ΕΡΓΟΔΟΣΗ ΣΗΚ. ΑΠΟ - ΕΩ ΕΡΓΑΘΑ ΙΑΘΗΙΟΜΣΑ ΙΑΣΑΘΕΗ Ε ΣΡΑΠΕΖIKO ΚΟΓΑΡΘΑΛΟ: ΣΡΟΠΟΘ ΠΚΗΡΩΛΗ: ΕΘΜΘΙΗ: 142/ IBAN: GR ΠΚΗΡΩΛΗ ΣΟ ΣΑΛΕΘΟ ΣΟΤ ΕΘΑ ALPHA: IBAN: GR ΠΘΣΩΣΘΙΗ ΙΑΡΣΑ MasterCard VISA American Express Credit Card #: Expiration date: Amount / Ποζό Φρέωζες ( ): Όκομα ζηεκ θάρηα: ΕΣΑΘΡΘΙΕ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΕ ΕΠΩΜΤΛΘΑ ΕΠΘΥΕΘΡΗΗ: ΕΠΑΓΓΕΚΛΑ: ΑΦΜ: ΔΟΥ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Τ.Κ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ: FAX: ΕΜAIL: Το παρόκ πρόγραμμα ζα ηο σποβάιιεηε ζηο 0,45% ηοσ ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ; ΝΑΙ ΟΦΙ Οκομαηεπώκσμο Υπεσζύκοσ: Ημερομεκία: Οκομαηεπώκσμο: Υπογραθή:

6 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (130 ωρών) Δευτζρα 11/2/13 ( ) Πζμπτη 14/2/13 ( ) Δευτζρα 18/2/13 ( ) Πζμπτη 21/2/13 ( ) Δευτζρα 25/2/13 ( ) Πζμπτη 28/2/13 ( ) Δευτζρα 4/3/13 ( ) Παραςκευή 8/3/13 ( ) Δευτζρα 11/3/13 ( ) Παραςκευή 15/3/13 ( ) Δευτζρα 19/3/13 ( ) Παραςκευή 22/3/13 ( ) Παραςκευή 29/3/13 ( ) Δευτζρα 1/4/13 ( ) Παραςκευή 5/4/13 ( ) Δευτζρα 8/4/13 ( ) Πζμπτη 11/4/13 ( ) Δευτζρα 15/4/13 ( ) Παραςκευή 19/4/13 ( ) Δευτζρα 22/4/13 ( ) Παραςκευή 26/4/13 ( ) Δευτζρα 29/4/13 ( )

7

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ)

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ) Α.Π.: 3180 Σκοπός του Σεμιναρίου είναι : Οι ανάγκες σχετικά με υπηρεσίες αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτές καθορίζονται και απαιτούνται αφενός από τη συνθετότητα της λειτουργίας των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σκοπός του Προγράμματος: Οι σύγχρονες και συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό-ασφαλιστικό-επιχειρηματικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια καθιστούν τον Εσωτερικό Έλεγχο μια βασική λειτουργία για την ασφαλιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ. Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ Διοίκηζη Έργοσ (Project Management): Σετνικές τεδιαζμού και Ελέγτοσ m124 ΑΘΑΝΑΙΟ ΛΑΠΑΣΙΝΑ ΛΕΚΣΟΡΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ... 3 2. ΓΗΑΣΗ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΥΑΡΟΘΟΠΔΗΟ ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΟ Σμήμα Δπιζηήμηρ Γιαιηολογίαρ Γιαηποθήρ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Θλινική Γιαηποθή Γιαηποθή & Άζκηζη Γιαηποθή & Γημόζια Τγεία [2012] Δ Ι. Β

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΒΖ ΡΟΗΞΝΙΗΠ (13 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2010)

ΙΗΒΖ ΡΟΗΞΝΙΗΠ (13 έσο 15 Γεθεκβξίνπ 2010) Γ/ΛΠΖ ΝΟΗΕΝΛΡΗΩΛ ΓΟΑΠΔΩΛ ΘΑΗ ΞΟΩΡΝΒΝΙΗΩΛ ΔΜΩΠΡΟΔΦΔΗΑΠ Αξκόδηα: Κα Βηξγηλία Αιεμαλδξή Σει.: 210-99 82 273 Fax : 210-99 69 100 E-mail: valexandri@hepo.gr Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Δθαηνληάδεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Τινπνίεζε πξνγξακκάηωλ επηκόξθωζεο Β επηπέδνπ κε ην κνληέιν ηεο κηθηήο κάζεζεο 1. Δηζαγωγή ην πιαίζην ηεο Πξάμεο επηκόξθσζεο Β επηπέδνπ πξνβιέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙΙΙ Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων Ι Ζκθεςη

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας»

Προς: 1) Όλα ηα Τποσργεία Πιεξνθνξίεο: Γ. Πνιπθξάηεο. ΘΔΜΑ: Οδηγίες για ηην πρώηη εθαρμογή ηοσ έργοσ «τεδιαζμός Περιγραμμάηων Θέζεων Δργαζίας» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ Γ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΘΔΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΔ ΦΟΡΟΣΔΥΝΙΚΟΤ ΠΟΤ ΤΠΔΒΑΛΑΝ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΗ Α ΣΑΞΗ Η Δπηηξνπή Σεκηλαξίσλ ηνπ Ν.3470/2006 ζην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ Ν.4152/13, αθνύ εμέηαζε ηηο ειεθηξνληθά ππνβιεζείζεο αηηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία. Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ

Μεθοδολογία. Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ Μεθοδολογία Η Φιλοζοθία ηοσ Έργοσ Η παξνύζα νηθνλνκηθή θξίζε έρεη νδεγήζεη ηελ Διιάδα ζε παξαηεηακέλε ύθεζε, σζώληαο ζηα όξηα ηεο θηώρεηαο αθόκε θαη ηηο κέρξη πξόηηλνο πγηείο νηθνλνκηθά νκάδεο πιεζπζκνύ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ:

Πην αλαιπηηθά, αξκόδηνη ππάιιεινί ζα έρνπλ πξόζβαζε κέζσ δηαδηθηύνπ ζην ινγηζκηθό Paymaster, έηζη ώζηε λα εθηεινύλ ηα παξαθάησ: ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΛΟΤΓΟΒΙΚΟΤ 1 ΠΛΑΣΔΙΑ ΟΓΗΟΤ ΠΔΙΡΑΙΑ 18531 Υπ όψιν κυρίου Γιώργου Κασσιμάτη, Προέδρου Αζήλα, 31.01.2011 Αξ. Πξση. : 32674 Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, Σε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ ΕΕΜΦ για ηην πεπίοδο 31/12/2014 έωρ 21/01/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ (ΜΕΛΟ ΣΗ ΔΘΕΘΝΟΤ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΣΩΝ) ΑΓΗΘΛΑΟΤ 56-58 (κέζσ Δ.Ε.Η. Α.Ε ΔΤΗΠ) 104 36 ΑΘΗΝΑ Fax : 210 5241223, Η/Δ : eemf@eeft.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Σ ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων

Δραςτηριότητα «ΜΥΘΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» Γενικζσ κατευθφνςεισ για την εφαρμογή των δραςτηριοτήτων Εταιρεία Σχολικήσ και Οικογενειακήσ Συμβουλευτικήσ και Ζρευνασ (ΕΣΟΣΕ) Κζντρο Ζρευνασ και Εφαρμογών Σχολικήσ Ψυχολογίασ (ΚΕΕΣΧΟΨΥ) Πανεπιςτήμιο Αθηνών «Ε.Μ.Ε.Ι..: Πρόγραμμα εξειδικευμζνησ κατάρτιςησ εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΣΤΠΗ ΥΟΛΗ ΥΟΡΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ θνπόο - Λεηηνπξγία Η Πξόηππε ρνιή Υνξνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο απνηειεί ηκήκα δξαζηεξηόηεηαο ηεο Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ www.asperger.gr Κσλζηαληηλνππόιεσο 29 155.62 Φνιαξγόο Τει. 210.6535666 info@asperger.gr Σπλεκ. 2 Υνιαξγφο, 7 Απξηιίνπ 2008 Α.Π. 1744/18-2-10 ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Δλ όςεη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςησ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη χολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ

ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ςνοπηική Παποςζίαζη Εηαιπίαρ ERB Αζθαλιζηικέρ Τπηπεζίερ ΑΕΜΑ Εηαηξεία κεζηηείαο αζθαιίζεσλ & δηαρείξηζεο θηλδύλσλ Έηνο ίδξπζεο : 1992 Αξηζκόο πξνζσπηθνύ : 33 Δηαρείξηζε αζθαιίζηξσλ 2014 ύςνπο άλσ ησλ 30.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Ένησπο Καηαγραθής Προηεινόμενοσ Έργοσ [Να ζπκπιεξσζεί μερσξηζηά γηα θάζε Έξγν]

Ένησπο Καηαγραθής Προηεινόμενοσ Έργοσ [Να ζπκπιεξσζεί μερσξηζηά γηα θάζε Έξγν] ΤΠΟΤΡΓΔΙΙΟ ΔΡΓΓΑΙΙΑ,, ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΑΦΑΛΙΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΙΑ ΓΔΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΙΑ ΓΙΙΑΥΔΙΙΡΙΙΗ ΚΟΙΙΝΟΣΙΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ένησπο Καηαγραθής Προηεινόμενοσ Έργοσ [Να ζπκπιεξσζεί μερσξηζηά γηα θάζε Έξγν] ΣΟΙΥΔΙΑ ΦΟΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα