ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ"

Transcript

1 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών, ασηοκινήηων, δικύκλων και μητανημάηων έργοσ ) ηοσ Δήμοσ» γηα ην Ωηνο Ρα πξνο αζθψιηζε νρϊκαηα θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ αζθαιηζηηθώλ θαιύςεσλ αλψ όρεκα αλαθωξνληαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηεο κειωηεο. Ζ πξνζθεξόκελε ηηκϊ ζα πεξηωρεη θόξν θύθινπ εξγαζηώλ (Φ.Θ.Δ.), ηακεϋν εζληθϊο νδνπνηϋαο (Ρ.Δ.Ν.), δηθαϋσκα ζπκβνιαϋνπ, ηνπο λόκηκνπο θόξνπο θαη θξαηϊζεηο. Πε όια ηα ζπκβόιαηα Ωρεη ππνινγηζζεϋ νκαδηθϊ Ωθπησζε 32%. Ν ΓΪκνο απαιιψζζεηαη από θαηαβνιϊ ραξηνζϊκνπ. Ζ πξνϋπνινγηζζεϋζα δαπψλε εθηηκψηαη ζην πνζό ησλ εμϊληα ρηιηψδσλ επξώ (60.000,00 ) ζπκπεξηιακβαλνκωλσλ ησλ λόκηκσλ θξαηϊζεσλ θαη ζα θαιπθζεϋ από ηα ΓεκνηηθΨ Έζνδα ζύκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκωλνπο Θ.Α.: & ηνπ νηθνλνκηθνύ Ωηνπο 2012 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΓΪκνπ. Πηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ Ωηνπο 2012 Ωρεη πξνβιεθζεϋ πϋζησζε πνζνύ πενήνηα πένηε τιλιάδων εσρώ (55.000,00 ) & πένηε τιλιάδων εσρώ (5.000,00 ) γηα ηνπο παξαπψλσ Θ.Α.Δ. αληϋζηνηρα. Ξ ΡΣΜΑΝΑΡ ΘΕΞΔΩΠΞΡ ΛΑΜΖΘΞΡ

2 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ Ε Μ Δ Ε Θ Ι Θ Ι Ξ Ρ Ο Π Ξ Ϋ Ο Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Λ Ξ Ρ A/A 1.ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 2. ΡΞΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 3.ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 4. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΔΛΑΟΜΖΠ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ 5. ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΞΑΟΝΣΖΠ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ( ΠΔ ΔΡΖ ) 6.ΞΟΝΧΞΝΙΝΓΗΕΝΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ ( ) 1 ΘΖΝ 3651 ΦΝΟΡΖΓΝ - MERCEDES - ΒΔΛΕ 28/01/ ,00 2 KHΝ 4458 ΦΝΟΡΖΓΝ - ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΝ MITSUBISHI 14/01/ ,00 3 KHΝ 4291 ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΝ MERCEDES - ΒΔΛΕ 22/01/ ,00 4 KHY 5800 ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ 15/01/ ,00 5 KHY 5617 ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΝΛΡΔΦΛΔΟ MERCEDES - ΒΔΛΕ 30/01/ ,00 6 KHY 5691 ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΖ MERCEDES - ΒΔΛΕ 24/01/ ,00 7 KHY 5798 DAIMLER CHRYSL 15/01/ ,00 8 KHY 5799 DAIMLER CHRYSL 15/01/ ,00 9 KHY 5622 DAIMLER CHRYSL 31/01/ ,00 10 KHY 5684 MERCEDES - ΒΔΛΕ 06/01/ ,00 11 KHΝ 4456 ΞΙΛΡΖΟΗΝ KΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ 11/01/ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 2 από 13

3 12 KHΝ 4457 ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ 15/01/ ,00 13 ΘΖ 5599 MERCEDES ΒΔΛΕ 01/01/ ,00 14 ΘΖΖ 1722 DENNIS 11/01/ ,00 15 KH 5598 RENAULT 15/01/ ,00 16 KHH 1820 IVECO SPA 27/01/ ,00 17 ΘΖΖ 1805 MERCEDES ΒΔΛΕ 22/01/ ,00 18 ΘΖΖ 1806 MERCEDES ΒΔΛΕ 22/01/ ,00 19 ΘΖΖ 5211 ΦΝΟΡΖΓΝ MERCEDES ΒΔΛΕ 09/01/ ,00 20 ΘΖΗ 6604 DAIMLER CHRYSL 25/01/ ,00 21 KHH 4448 ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ VOLVO 31/01/ ,00 22 KHY 5756 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ FORD WERKE AG /01/ ,00 23 KHY 5643 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ MAZDA 03/01/ ,00 24 KHY 5795 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ TOYOTA 27/01/ ,00 25 KHI 6644 ΘΝΗΛΝ ΚΖ AΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ ISUZU 15/01/ ,00 26 KHΖ 4365 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ PEUGEOT 26/01/ ,00 27 KHY 5549 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ HYUNDAI MOTOR C 14/01/ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 3 από 13

4 28 KHY 5712 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖΠ 04/01/ ,00 29 KHY 5659 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α IRISBUS SPA 25/01/ ,00 30 KHY 5660 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α IRISBUS SPA 25/01/ ,00 31 KHH 1746 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α G. AUWARTER 31/01/ ,00 32 KHH 1747 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α G. AUWARTER 31/01/ ,00 33 KHH 4361 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 G. AUWARTER 15/01/ ,00 34 KHH 4362 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 NEOPLAN 15/01/ ,00 35 KHΝ 1839 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΠΣΝΙΗΘΝ FORD 15/01/ ,00 36 ΚΖ 0290 ΓΗΘΘΙΝ YAMAHA 31/01/ ,00 37 ΚΖ 0291 ΓΗΘΘΙΝ YAMAHA 31/01/ ,00 38 ΛΒ 0889 ΓΗΘΘΙΝ PIAGGIO 15/01/ ,00 39 AZI 9152 ΓΗΡΟΝΣΝ TAIWAN GOLDEN BEE 11/01/ ,00 40 IPZ 0218 ΓΗΘΘΙΝ THAI HONDA 11/01/ ,00 41 ΗΛ 047 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG 21/01/ ,00 42 ΗΛ 048 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG 21/01/ ,00 43 ΗΛ 049 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG 21/01/ ,00 44 ΚΔ ΘΑΙΑΘΝΦΝΟΝ MERCEDES ΒΔΛΕ 15/01/ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 4 από 13

5 45 ME ΠΑΟΥΘΟΝ 1 JONSTON 31/01/ ,00 46 ME ΠΑΟΥΘΟΝ 2 DULEVO 11/01/ , ΠΑΟΥΘΟΝ 3 NILFISK ADVANCE 31/12/ ,00 48 ME ΠΑΟΥΘΟΝ 6 HAKO 09/01/ ,00 49 ΚΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ CATERPILLAR 20/01/ ,00 50 KHH 4799 ISUZU 15/01/ ,00 51 KHH 1660 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ FORD 01/01/ ,00 52 KHH 1661 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ FORD 01/01/ ,00 53 XXZ100 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ 19/01/ ,00 54 XXZ200 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ 19/01/ ,00 55 XXZ300 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ 19/01/ ,00 56 ΞΟΝΒΙΔΤΖ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΠΦΑΙΗΠΖ ΛΔΥΛ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ,00 ΡΣΜΞΚΘΙΗ ΔΑΟΑΜΗ ,00 ΟΑΠΑΗΠΗΡΕΘΡ : 1. Αξηζκόο θπθινθνξϋαο νρϊκαηνο Ϊ αξηζκόο πιαηζϋνπ. 2. Ρύπνο απηνθηλϊηνπ Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 5 από 13

6 3. ΔξγνζηΨζην θαηαζθεπϊο 4. ΖκεξνκελΫα Ωλαξμεο παξνρϊο ππεξεζηώλ 5. ΓηΨξθεηα παξνρϊο ππεξεζηώλ ( ζε Ωηε ) 6. Ξξνϋπνινγηδόκελν θόζηνο ( ) Ξ ΟΠΞΪΡΑΛΕΜΞΡ Ξ ΡΣΜΑΝΑΡ Δ/ΜΡΗΡ ΕΤΜΘΙΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ ΘΕΞΔΩΠΞΡ ΛΑΜΖΘΞΡ Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 6 από 13

7 9. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ ΔΟΓΑΙΔΗΝ 8. ΑΠΡΗΘΖ ΔΘΛΖ 7. ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ 6.BONUS MALUS 5.ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖ ΗΗΠΣ 4.ΔΡΝΠ Α ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ 3.ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ 2. ΡΞΝΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΝ 1.ΑΟΗΘΚΝΠ ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΚειΩηε γηα ηελ «Αζθάλιζη Ξτημάηων Δήμοσ Μέας Ρμύρνης» ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ A/A 1 ΘΖΝ 3651 ΦΝΟΡΖΓΝ - MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 2 KHΝ 4458 ΦΝΟΡΖΓΝ - ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΝ MITSUBISHI ,00 3 KHΝ 4291 ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΝ MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 4 KHY 5800 ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 5 KHY 5617 ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΘΝΛΡΔΦΛΔΟ MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 6 KHY 5691 ΞΙΑΡΦΝΟΚΑ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΖ MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 7 από 13

8 7 KHY 5798 DAIMLER CHRYSL ,00 8 KHY 5799 DAIMLER CHRYSL ,00 9 KHY 5622 DAIMLER CHRYSL ,00 10 KHY 5684 DAIMLER CHRYSL KHΝ 4456 ΞΙΛΡΖΟΗΝ KΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ KHΝ 4457 ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΘΑΓΥΛ MERCEDES - ΒΔΛΕ ΘΖ 5599 MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 14 ΘΖΖ 1722 DENNIS ,00 15 KH 5598 RENAULT ,00 16 KHH 1820 IVECO SPA ΘΖΖ 1805 MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 8 από 13

9 18 ΘΖΖ 1806 MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 19 ΘΖΖ 5211 ΦΝΟΡΖΓΝ MERCEDES - ΒΔΛΕ ,00 20 ΘΖΗ 6604 DAIMLER CHRYSL KHH 4448 ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ VOLVO ,00 22 KHY 5756 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ FORD WERKE AG KHY 5643 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ MAZDA ,00 24 KHY 5795 ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ TOYOTA ,00 25 KHI 6644 ΘΝΗΛΝ ΚΖ AΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ ISUZU KHΖ 4365 ΘΝΗΛΝ ΚΖ ΑΛΑΡΟΔΞΝΚΔΛΝ PEUGEOT ,00 27 KHY 5549 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ HYUNDAI MOTORC ,00 28 KHY 5712 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 ΠΦΑΘΗΑΛΑΘΖΠ ,00 Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 9 από 13

10 29 KHY 5659 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α IRISBUS SPA ,00 30 KHY 5660 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α IRISBUS SPA ,00 31 KHH 1746 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α G. AUWARTER 32 KHH 1747 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α G. AUWARTER 33 KHH 4361 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 G. AUWARTER 34 KHH 4362 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΑΠΡΗΘΝ Α-5 G. AUWARTER 2001 ( ΔΡΝΠ Α ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ) 2001 ( ΔΡΝΠ Α ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ) 2002 ( ΔΡΝΠ Α ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ) 2002 ( ΔΡΝΠ Α ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΠ ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ ) , ,00 35 KHΝ 1839 ΙΔΥΦΝΟΔΗΝ ΠΣΝΙΗΘΝ FORD ,00 36 ΚΖ 0290 ΓΗΘΘΙΝ YAMAHA ΚΖ 0291 ΓΗΘΘΙΝ YAMAHA ΛΒ 0889 ΓΗΘΘΙΝ PIAGGIO AZI 9152 ΓΗΡΟΝΣΝ TAIWAN GOLDEN BEE 2003 ΘΙΗΛΓΟΗΠΚΝΠ 49cc 3 40 IPZ 0218 ΓΗΘΘΙΝ THAI HONDA Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 10 από 13

11 41 ΗΛ 047 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG ΗΛ 048 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG ΗΛ 049 ΓΗΘΘΙΝ KWANG YANG ΚΔ ΘΑΙΑΘΝΦΝΟΝ MERCEDES - ΒΔΛΕ (ΠΛΝΙΗΘΖ ΗΠΣΠ HP) ,00 45 ME ΠΑΟΥΘΟΝ 1 JONSTON ,00 46 ME ΠΑΟΥΘΟΝ 2 DULEVO ΠΑΟΥΘΟΝ 3 NILFISK ADVANCE ME ΠΑΟΥΘΟΝ 6 HAKO ,00 49 ΚΔ ΦΝΟΡΥΡΖΠ CATERPILLAR ,00 50 KHH 4799 ISUZU ,00 51 KHH 1660 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ FORD ,00 52 KHH 1661 ΔΞΗΒΑΡΗΘΝ FORD ,00 53 XXZ100 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ XXZ200 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ XXZ300 ΓΗΘΘΙΝ ΑΚΑΖΑ Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 11 από 13

12 ΟΑΠΑΗΠΗΡΕΘΡ : 1. Αξηζκόο θπθινθνξϋαο νρϊκαηνο Ϊ αξηζκόο πιαηζϋνπ. 2. Ρύπνο απηνθηλϊηνπ 3. ΔξγνζηΨζην θαηαζθεπϊο 4. Έηνο Α θπθινθνξϋαο 5. ΦνξνινγηθΪ ηζρύο γηα ηα νρϊκαηα ζύκθσλα κε ηελ Ψδεηα θπθινθνξϋαο. 6. Ρα Bonus malus εϋλαη ελδεηθηηθψ ζύκθσλα κε ηα ηξωρνληα αζθαιηζηϊξηα ησλ νρεκψησλ. 7. ΘεθΨιαην αζθψιηζεο 8. Ζ αζθψιηζε πξωπεη λα θαιύπηεη ηελ αζηηθϊ επζύλε ηνπ θπξϋνπ, ηνπ θαηόρνπ θαη θψζε νδεγνύ Ϊ πξνζηεζωληνο γηα ηελ νδϊγεζε Ϊ ππεύζπλνπ ηνπ αζθαιηζκωλνπ απηνθηλϊηνπ. ΔμαηξεΫηαη, ε αζηηθϊ επζύλε ησλ πξνζώπσλ πνπ επειϊθζεζαλ ηνπ απηνθηλϊηνπ κε θινπϊ Ϊ βϋα θαη απηώλ πνπ πξνθψιεζαλ ην αηύρεκα εθ πξνζωζεσο. Ζ αζθαιηζηηθϊ θψιπςε πξωπεη λα πεξηιακβψλεη ηελ Ωλαληη ηξϋησλ αζηηθϊ επζύλε εμαηηϋαο ζαλψησζεο Ϊ ζσκαηηθϊο βιψβεο Ϊ δεκηώλ ζε πξψγκαηα, ζηελ νπνϋα πεξηιακβψλεηαη θαη ε ρξεκαηηθϊ ηθαλνπνϋεζε γηα ςπρηθϊ νδύλε Ϊ εζηθϊ βιψβε, θαζώο θαη ηελ αζηηθϊ επζύλε ιόγσ ζαλψησζεο Ϊ ζσκαηηθώλ βιαβώλ Ωλαληη ησλ κειώλ ηεο νηθνγωλεηαο ηνπ αζθαιηζκωλνπ, νδεγνύ Ϊ θψζε Ψιιoπ πξoζώπoπ ηνπ oπoϋoπ ε αζηηθϊ επζύλε θαιύπηεηαη ζύκθσλα κε ηελ πξώηε παξψγξαθν, αλεμψξηεηα από δεζκό ζπγγελεϋαο. Ζ αζθαιηζηηθϊ θψιπςε επϋζεο πεξηιακβψλεη θαη ηελ αζηηθϊ επζύλε ηνπ θπξϋνπ Ϊ θαηόρνπ Ωλαληη ηξϋησλ ζε πεξϋπησζε απηoθηλϊησλ πoπ Ωρνπλ εϋηε θιαπεϋ, εϋηε απνθηεζεϋ κε ρξϊζε βϋαο. Ζ ΘΨιπςε ηεο αζηηθϊο επζύλεο αθνξψ γηα ζσκαηηθωο βιψβεο ,00 αλψ ζύκα θαη ,00 αλψ γεγνλόο. ΔμαηξεΫηαη ηεο θψιπςεο ε αζηηθϊ επζύλε Ωλαληη πξνζώπσλ ηα νπνϋα ζπγθαηαηωζεθαλ λα κεηαθεξζνύλ κε απηνθϋλεην, εθόζνλ ν Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 12 από 13

13 αζθαιηζηϊο απνδεϋμεη όηη γλώξηδαλ ηη ην απηνθϋλεην αθαηξωζεθε από ην λόκηκν θψηνρό ηoπ κε αζωκηηα κωζα Ϊ ρξεζηκνπνηεϋηαη πξνο εθηωιεζε εγθιεκαηηθϊο πξψμεο. ΔπΫζεο, ηα πξψγκαηα πνπ κεηαθωξνληαη κε ην Ϋδην απηνθϋλεην εμαηξνύληαη ηεο ππνρξεσηηθϊο αζθψιηζεο. 9. Ζ ΘΨιπςε ηεο αζηηθϊο επζύλεο γηα ηε ρξϊζε εξγαιεϋνπ αθνξψ ,00 γηα ζσκαηηθωο βιψβεο θαη ,00 γηα πιηθωο δεκηωο, ην νπνϋν απνηειεϋ αλαπόζπαζην κωξνο ηνπ νρϊκαηνο γηα ηα απνξξηκκαηνθόξα, ηα ξπκνπιθόκελα θαη ηνπο ηξψθηνξεο. Ζ αζθψιεηα θαιύπηεη ηνλ θψδν θαηψ ηε δηψξθεηα θόξησζεο εθθόξησζεο. Ξ ΟΠΞΪΡΑΛΕΜΞΡ Ξ ΡΣΜΑΝΑΡ Δ/ΜΡΗΡ ΕΤΜΘΙΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΩΜ ΘΕΞΔΩΠΞΡ ΛΑΜΖΘΞΡ Δήμος Νζας Σμύρνης Σελίδα 13 από 13

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται «η ασφάλιση των οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Α.: 20.6253.0001 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ.: 06 /15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015

ΜΕΛΕΤΗ. Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Νομός Ημαθίας Δήμος Βέροιας Δ/νση Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολ. Προστασίας Τμήμα Κίνησης & Συντήρησης Οχημάτων - Μηχανημάτων Αρ. Μελ : 60/2015 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη

Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Πρώτη Σελίδα 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α -ΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμός Πρώτη Α/Α κυκλοφορίας Μάρκα Είδος οχήματος -Μάρκα Αρ,Πλαισίου κυκλοφορία Υπηρεσία 1 ΚΗΙ 2470 CITROEN ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ C3 VF7SC8FPOBA534477 12/08/11 Διοικητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ

ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15. ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ ΑΟΗΘ. ΞΟΝΠΦ. 10102Β /15 ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΝΚΑΓΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ Γηα ηα κέιε ηνπ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα, 17 Απξηιίνπ 2015 Σελίδα 1 από 9 ΞΟΝΠ ΡΝ ΠΔΞΔΡΔ ΠΙΙΝΓΝ ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΝ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΔΡΔ Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης:4/2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015

Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014 μέχρι 31/7/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/7/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 24.506,00. Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015 µέχρι 31/7/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ασφάλιση οχηµάτων και µηχανηµάτων του ήµου Καρπενησίου από 1/8/2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : Π3/2014 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: prom.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση.

Η ππώτη σαρ επιλογή. Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων. Άνθπωποι. Τεσνογνωσία. Εξςπηπέτηση. Capacity. Φεπεγγςότητα. Βούληση. Άνθπωποι Η ππώτη σαρ επιλογή Τεσνογνωσία Εξςπηπέτηση Capacity Σςνοπτική παποςσίαση ασυάλισηρ οσημάτων Φεπεγγςότητα Βούληση Μέγεθορ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ Πξόηππνο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο γηα εζάο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 5-2 - 2009 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ. Τειέθσλν : 210-3375149 Fax : 210-3375001 Β. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛ. 1195 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΔΠΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 12 Οκηωβπίος 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΕΤΗΣ 7 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 1.1.2014 31.12.2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΎΚΛΩΝ ΔΕΥΑΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ---- ---- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV: 66514110-0 Υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Διεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τμήμα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανημάτων Αρμόδιος :

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ

ΞΟΝΠΘΙΖΠΖ ΔΘΓΖΙΥΠΖΠ ΔΛΓΗΑΦΔΟΝΛΡΝΠ ΓΜΖΠ 7ΡΟΗΠ/2012 ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΚΔΠΥ ΔΠΞΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 7 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΟΖΡΖΠ ΞΑ.Γ.Λ.Ζ -Γ.Λ. «ΒΔΛΗΕΔΙΔΗΝ» Ιευθ. Θνυζού, Ρ.Θ. 44, Ζπάκλειο Θπήηηρ ΑΦΚ 999161766, Α ΓΝ Ζπακλείος Ρμήμα Ξπομηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 (βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Ξαπεκκλίζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα