ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ"

Transcript

1 ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ

2 Χρθματοοικονομικι μελζτθ τθσ κρθτικισ οικονομίασ βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν χριςεωσ 2012, 841 ανϊνυμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ Θ παροφςα μελζτθ εκπονικθκε από τον οικονομολόγο Μανόλθ Δαμιανάκθ, τον αναλυτι Χατηθεμμανουιλ Ιωάννθ και ςτελζχθ τθσ GLOBAL TRUST. Ζχει ωσ ςκοπό τθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 841 ανωνφμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ που δθμοςίευςαν και κοινοποίθςαν ιςολογιςμοφσ για τθν χριςθ Ρζραν τθσ ςυνοπτικισ καταγραφισ και παρουςίαςθσ των βαςικϊν μεγεκϊν όλων των προαναφερκζντων ανωνφμων εταιρειϊν, ζχει γίνει ανάλυςθ γεωγραφικά ανά νομό, βάςει αντικειμζνου ανά κλάδο, με ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα. Οι ιςολογιςμοί δόκθκαν από τθν ICAP. Θ πικανι μθ παρουςία οριςμζνων ΑΕ ςτθν μελζτθ οφείλεται ςτθν αδυναμία εξεφρεςθσ των ιςολογιςμϊν τουσ επειδι δεν είχαν δθμοςιεφςει ιςολογιςμοφσ μζχρι όπου οριςτικοποιικθκε θ λίςτα εταιρειϊν ι δεν υπιρχε δυνατότθτα εξεφρεςθσ τουσ από τθν ICAP. Επίςθσ δεν περιλαμβάνονται δθμόςιεσ ΑΕ, οι ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ γίνεται επανάλθψθ των ςτοιχείων χωρίσ τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ ΑΝΕΚ και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ για να είναι πιο αντικειμενικά και ουςιαςτικά τα ςυμπεράςματα, λόγω μεγάλου μεγζκουσ και ιδιαιτερότθτασ του κλάδου τθσ επιβατικισ ναυτιλίασ. ΘΑΚΛΕΙΟ, ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2013

3 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΟΙ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΚΕΡΔΩΝ 1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) Χανιά Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Θράκλειο Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΕΤΑ ΦΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΣΘΦΑΚΘΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) VERSUS GROUP Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΚΥΛΙΝΔΟΜΥΛΟΙ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΔΙΑΚΙΝΘΣΙΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Διάφορα Είδθ) SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΡΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΑΥΑ ΤΟΥΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΘ, Μ., - Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 16 "CRETAPHARM" Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΕΑΤΟΣ 17 Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ΡΕΒΟΛΑΑΚΘΣ, Λ., - Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΡΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ΣΥ.ΦΑ.. Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. Θράκλειο Χερςαίεσ Μεταφορζσ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. Θράκλειο Αεροπορικζσ Μεταφορζσ ΣΑΒΟΙΔΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΛΑΤΟΜΙΚΘ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΤΓΚΡΙΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 45,9% 54,1% ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΡΩΝ Α.Ε.

4 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΟΙ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΚΕΡΔΗ Π.Φ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ 1 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ 7 Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 8 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΟΤΟ ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΘΤΙΚΟΣ ΑΣΤΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΛΑΚΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Μ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 23 ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Ο.Φ.Θ. Ρ.Α.Ε. Θράκλειο Ροδόςφαιρο - Μπάςκετ ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΧΕΣΟΝΘΣΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) HOTELLAS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΓΚΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. 30 ΚΑΛΥΤΕΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. ΛΟΙΡΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. ΛΟΙΡΩΝ ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

5 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΟΙ ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ 1 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 5 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 6 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) EL GRECO Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΣΘΜΕΝΙΑ ΑΚΤΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) SP CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Ε. Λαςίκι Βιομθχανία (Χαρτί & Ρροϊόντα) ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 23 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΓΕΓΕΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Θζρμανςθ - Ψφξθ - Κλιματιςμόσ - Αεριςμόσ) ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΤΓΚΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ Π.Φ. ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΕΙΕΣ ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 30 ΑΕ ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΑ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΟΤ/ΑΤΩΝ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 30 ΑΕ ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΑ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΟΤ/ΑΤΩΝ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ

6 ΠΙΝΑΚΑ 4: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΠΩΛΗΕΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Θράκλειο Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) MAHO A.E. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΕΤΑ ΦΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) MARIS HOTELS ΤΕΑΒ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. 9 (Α.Ν.Ε.Κ.) Χανιά Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΚΥΛΙΝΔΟΜΥΛΟΙ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΕΜΘΣ ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥ. ΕΡΙΧ. Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 12 ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ & 13 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 15 ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) CANDIA MARIS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΛΑΚΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. 22 ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ, Ε., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ EL GRECO Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΥΛΘ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΚΑΑΒΑΑΚΘΣ Α.Ε.Ξ.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΘΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Ακίνθτθ Ρεριουςία ΚΘΤΙΚΟΣ ΑΣΤΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΤΓΚΡΙΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 47,1% 52,9% ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ ΑΕ

7 ΠΙΝΑΚΑ 5: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟΣ. ΧΡΗΕΩΝ Π.Φ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. 1 PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,6% 2 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 3 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 4 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 5 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 6 ΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 7 SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,7% 8 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 9 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,7% 10 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,6% 11 ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ,1% 12 ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ,6% ΒΥΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΘΣ Α.Ε ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ζκυμνο Βιομθχανία (Δζρμα - Γοφνα) ,8% 14 ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Ροτά) ,4% 15 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ,4% 16 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Ροτά) ,5% 17 ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,2% 18 ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,3% 19 ΘΕΜΙΣ ΜΡΘΤΣ ΑΦΟΙ Ν. ΡΑΡΑΔΑΚΘ Α.Ε.Ξ.&Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 20 ΕΓΟΔΥΝΑΜΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 21 ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓΙΚΘ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,2% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 22 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 23 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΘΣ, Σ., Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,1% 25 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,1% 26 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,0% 27 ΝΤΟΥΟΥΝΤΟΥΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 28 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ,6% 29 ΧΙΣΤΑΚΘΣ, Ι. Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Υγιεινισ & Κρουνοποιίασ - Υδραυλικά) ,5% 30 ΚΑΘΕΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,2% ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ(839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% ,9% ,5% ,5% ,1% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% ΟΙ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ: 27,9% ΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (349): -6,1% ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ(377): -0,5% -10,0%

8 ΠΙΝΑΚΑ 6: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΔΡΟΤ (Π.Φ. & ΑΠΟΒ.) 1 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 2 Ο.Φ.Θ. Ρ.Α.Ε. Θράκλειο Ροδόςφαιρο - Μπάςκετ ,1% 3 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,5% 4 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 5 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 6 ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 7 HOTELLAS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 8 Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,4% 9 ΗΟΝΤΙΑΚ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Επιχειριςεισ Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων) ,9% 10 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 11 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 12 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,7% 13 ΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΘ ΤΟΥΒΛΟΡΟΙΙΑ Α.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,2% MEDICAL WASTE ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 14 Α.E. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,6% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 15 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,5% 16 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 17 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,5% 18 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,8% 19 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 20 ΜΑΕ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 21 Ο.Κ. Α.Ξ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 22 SEVEN BROTHERS A.E. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 23 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 24 ΡΟΤΟ ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 25 ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 26 ΑΙΑΔΝΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 27 ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 28 ΜΕΓΑΟ ΦΥΤΑΚΘ ΡΛΑΗΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 29 CRETA HOLIDAY RESORTS Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,2% 30 ΧΑΤΗΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΘ ΑΝΩ ΤΩΝ

9 ΠΙΝΑΚΑ 7: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΘΑΡΟ Α/ ΚΤΚΛΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α ΕΡΓΑΙΩΝ 2012 ΦΟΡΩΝ ΚΕΔΡΟΤ 1 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 2 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% MEDICAL WASTE ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 3 Α.E. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,6% 4 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 5 ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 6 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 7 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 8 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,7% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 9 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 10 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,2% 11 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,7% 12 ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ,2% 13 ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 14 ΜΑΥΟΓΙΑΝΝΘΣ "MADIS" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,2% 15 ΜΕΓΑΟ ΦΥΤΑΚΘ ΡΛΑΗΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 16 ΘΕΜΙΣ ΜΡΘΤΣ ΑΦΟΙ Ν. ΡΑΡΑΔΑΚΘ Α.Ε.Ξ.&Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 17 ΡΕΤΟΤΕΚ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Επαγγελματικόσ Εξοπλιςμόσ) ,8% 18 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 19 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 20 ΑΣΘΜΕΝΙΑ ΑΚΤΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 21 ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 22 ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 23 ΧΑΤΗΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,2% 24 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΑΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 25 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 26 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 27 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 28 ΧΙΣΤΑΚΘΣ, Ι. Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Υγιεινισ & Κρουνοποιίασ - Υδραυλικά) ,3% 29 ΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,1% ΒΥΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΘΣ Α.Ε ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ζκυμνο Βιομθχανία (Δζρμα - Γοφνα) ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΘ ΑΝΩ ΤΩΝ

10 ΠΙΝΑΚΑ 8: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012 (ΧΡΗΗ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1 DIAS BEACH Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, ΑΝΤ., ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Μεταλλικά Ρροϊόντα & Καταςκευζσ) ,0% 3 ΣΡΑΝΑΚΘΣ, Γ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 4 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΙΣ Α.Ε. Λαςίκι Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,9% 5 ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 6 ΚΟΚΟΛΑΚΘ, Μ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 7 ΜΕΣΣΑΑ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,2% 8 CRETA HOTELS & RESORTS Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,2% 9 ΓΕΟΡΟΤΑΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ Α.Ε. ζκυμνο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,3% 10 ΦΑΣΑΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,0% 11 PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,2% 12 ΟΙΚΟΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Επιπλα - Φωτιςτικά) ,8% 13 EUROMEDICA - ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 14 ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.&Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ,1% 15 Τ.Ε.Ξ. Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 16 ΝΕΑ ΛΘΔΑ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Μθχανιματα) ,9% 17 ΔΙΓΑΛΑΚΘ, Κ., Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 18 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 19 ΚΛΕΑΧΟΣ Α.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Επιχειριςεισ Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων) ,4% 20 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 21 ΣΑΘ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 22 ΔΥΜΟΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΑΘΘΝΑ ΑΛΕΡΟΥΔΕΛΘΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ - ΛΙΑΡΑΚΘΣ - 23 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Β.&Ε.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,2% DOMUS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΘ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΙΣΤ ΓΕΩΓΙΚΘ 24 ΒΙΟΜΘΧ & ΕΜΡΠΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,8% 25 ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,7% 26 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΚΛΑΔΘ Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,7% 27 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 28 Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,7% 29 ΜΑΝΩΛΕΝΑ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 30 ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ, Μ., Α.E.B.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ

11 ΠΙΝΑΚΑ 9: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΩΛΗΕΙ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012 ΠΩΛΗΕΙ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1 ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Καφςιμα - Λιπαντικά - Υγραζρια) ,5% 2 ΔΙΑΚΙΝΘΣΙΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Διάφορα Είδθ) ,5% 3 ΡΩΤΟΡΟΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,2% 4 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 5 ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, Α., & ΥΙΟΙ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,6% 6 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 7 ΟΥΣΣΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,5% ΕΣΤΙΑΤΟΙΑ - ΚΑΦΕΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΑ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εςτιατόρια - Κζντρα Διαςκζδαςθσ ,3% 9 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,1% 10 ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Θζρμανςθ - Ψφξθ - Κλιματιςμόσ - Αεριςμόσ) ,3% 11 ATLANTIDA SEA Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,7% 12 BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. Θράκλειο Αεροπορικζσ Μεταφορζσ ,8% 13 ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,6% 14 ΙΜΡΙΣ ΕΛ ΓΚΕΚΟ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,1% 15 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 16 FRESH FROZEN A.E.B.E. ζκυμνο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,2% 17 ΚΥΔΩΝ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 18 ΦΑΣΑΘΣ Α.Β.& Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,4% 19 ΣΥ.ΦΑ.. Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,3% 20 ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,0% 21 ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,8% 22 ΑΓΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΒΑΒΟΥΑΚΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Χθμικά - Αζρια - Χρϊματα - Εκρθκτικά) ,5% 23 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Οικιακζσ - Επαγγελματικζσ Συςκευζσ) ,8% 24 ΕΓΟΔΥΝΑΜΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 25 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 26 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ,2% 27 ΑΣΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,3% 28 ΡΙΤΣΟΥΛΑΚΘΣ - ΟΜΡΟΓΙΑΝΝΑΚΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Οικιακζσ - Επαγγελματικζσ Συςκευζσ) ,5% 29 ΡΑΥΛΑΚΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ,0% 30 ΑΒΑΜΙΔΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,0% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ

12 ΠΙΝΑΚΑ 10: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ Α/ ΠΩΛΗΕΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ Α ΕΣΙΑ 5ΕΣΙΑ 1 ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό Θλεκτρονικό Υλικό) ,8% 2056,5% 2 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,9% 991,6% ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., 3 "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 675,3% 4 ΕΘΥΜΝΟ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 349,0% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ 5 Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,7% 342,6% 6 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 294,7% KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 7 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,2% 243,6% SP CRETAN PACKAGING 8 HELLAS Α.Ε. Λαςίκι Βιομθχανία (Χαρτί & Ρροϊόντα) ,3% 217,8% 9 ΣΟΥΑΝΑΚΘΣ, Θ., Α.Ξ.Τ.&Ε.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 214,1% 10 VERSUS GROUP Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,6% 171,4% 11 ΣΘΦΑΚΘΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,3% 138,6% 12 ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 110,3% 13 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ,7% 94,9% ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ Α. 14 ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΘΣ Α.Β.&Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,3% 49,2% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΡΛΥΝΤΘΙΑ 15 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΙΝΤΕΑΛ" Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,2% 45,6% 16 ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) ,2% 42,6% 17 ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 38,4% 18 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. Θράκλειο Χερςαίεσ Μεταφορζσ ,2% 36,7% ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ 19 Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,4% 35,4% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΤΑ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΩΝ , ΚΕΔΘ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΘΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΔΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 30%

13 ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2012 ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ και Προβλζψεισ 2012 Βραχυπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 2012 Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Πιςτωτϊν 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟ-ΒΡΑΧ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ / ΠΩΛΗΕΙ ΠΙΝΑΚΑ 11: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΧΙΛΙΑΔΕ ) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 1 ΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,25 0,00 2 ΚΥΔΩΝ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,06 0,00 3 ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, Α., & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,09 0,00 4 ΦΕΝΙΞ ΤΟΥΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,31 0,00 5 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,07 0,00 6 ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,08 0,00 7 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,25 0,00 8 SP CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,34 0,00 9 ΡΑΥΛΑΚΘΣ Α.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΕΜΡΟΙΟ ,64 0,00 10 BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,58 0,00 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ 11 Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,02 0,00 12 SEVEN BROTHERS A.E. ΕΘΥΜΝΘΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,14 0,01 13 ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓΙΚΘ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,22 0,01 ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. 14 ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,11 0,01 15 ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΡΟΙΟ ,83 0,02 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΘΣ, ΕΜΜ., & ΥΙΟΙ 16 "ECONOMY CAR RENTALS" Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,38 0,02 17 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,07 0,03 18 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,39 0,03 19 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,16 0,04 20 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,12 0,05 21 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,18 0,05 22 CRETA DREAM Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,05 0,05 23 ΔΟΜΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,30 0,05 24 ΦΑΣΑΘΣ Α.Β.& Ε.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,33 0,05 25 ΜΑΜΑΑΣ, Ρ., Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,79 0,06 26 ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,37 0,07 27 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,04 0,07 28 ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,94 0,07 29 ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,48 0,07 ΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Λ., - Ε. ΑΧΟΝΤΑΚΘΣ 30 ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΘ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,60 0,09 ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΟΙ ΕΤΑΙΕΙΕΣ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΡΛΘΟΥΝ ΟΟΥΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΤΩΝ , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΤΟΥ

14 ΠΙΝΑΚΑ 12: ΟΙ ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΚΡΗΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΣΗ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ Α/ ΠΩΛΗΕΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Α ΕΣΙΑ 5ΕΣΙΑ 1 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,4% 763,0% 2 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,1% 294,7% ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - 3 ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,6% 131,6% 4 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,7% 94,9% 5 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,2% 36,7% ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ 6 Α.Β.Ε.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,4% 35,4% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΤΑ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ Α) ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ , Β) ΚΕΔΘ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012, Γ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΟ 2012, ΑΥΞΘΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ 25%, Ε) ΑΥΞΘΣΘ ΚΕΔΩΝ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ 25%, ΣΤ) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣ ΤΑΡΕΗΕΣ ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ - ΤΙΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΤΟ 2012, Η) ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΡΟ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ

15 ΠΙΝΑΚΑ 13.1: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤ. % ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤ. % ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ, ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΜΕΤ. % , , , , , , ,9 4,3% 2.674,8 8,6% 3.731,0 1,5% 2.911,5-10,7% 259,8 7,8% 34,1 21,4% ,4 0,5% 2.525,7-5,6% 3.910,7 4,8% 2.861,8-1,7% 66,8-74,3% -161,0-572,1% ,0 1,8% 2.495,7-1,2% 4.054,3 3,7% 2.962,0 3,5% 123,9 85,5% -100,2-37,8% ,6-0,6% 2.456,6-1,6% 4.054,9 0,0% 2.832,0-4,4% 85,6-30,9% -143,0 42,7% ΠΙΝΑΚΑ 13.2: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤ. % ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤ. % ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ, ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΜΕΤ. % , , , , , , ,5 5,9% 2.171,5 8,7% 3.070,1 4,1% 2.486,1-11,1% 193,2-9,9% -4,7-115,8% ,3 2,5% 2.156,3-0,7% 3.218,0 4,8% 2.460,4-1,0% 171,4-11,3% -29,1 519,1% ,4 3,1% 2.171,6 0,7% 3.370,7 4,7% 2.566,2 4,3% 160,3-6,5% -39,0 34,0% ,4 0,9% 2.246,2 3,4% 3.344,3-0,8% 2.516,2-1,9% 154,9-3,4% -49,5 26,9% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 6.800,0 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 2.800, , , , , , , , , ΤΝΟΛ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 4.200, , , , , , , ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 3.500, , , , , , , ΑΠΟΣ/ΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ 300, , , ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 50,0 250,0 200,0 150,0 0,0-50, ,0-100,0 50,0-150,0 0, ,0 ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

16 ΠΙΝΑΚΑ 14: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 1.505, , , ,0 8,4-72,2 ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (811 Α.Ε.) 2.172, , , ,1 19,7-70,8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (841 Α.Ε.) 3.677, , , ,1 28,1-143,0 ΠΟΟΣΙΑΙΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ -0,3% -10,4% -959,9% ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (811 Α.Ε.) 17,6% -14,5% -458,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (841 Α.Ε.) 10,3% -12,7% -608,4% ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΧΩΡΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ) ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 807,8 889, , ,7 10,5 16,8 ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (809 Α.Ε.) 2.142, , , ,5 19,1-66,3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (839 Α.Ε.) 2.949, , , ,2 29,7-49,5 ΠΟΟΣΙΑΙΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 10,2% -0,5% 59,8% ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (809 Α.Ε.) 14,6% -15,4% -446,5% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (839 Α.Ε.) 13,4% -10,0% -267,0%

17 ΠΙΝΑΚΑ 15: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 841 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΜΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟ ΑΡ. ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΠΟΣ/ΣΑ Π.Φ&ΑΠΟΒ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΠΟΣ/ΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΟΛ. ΤΠΟΧΡΕ. % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 86 10,2% 131,5 4,6% 0,2 0,3% -11,3 7,9% 204,6 8,3% 376,9 9,3% 581,6 8,9% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,0% 729,2 25,7% 46,9 54,8% 4,9-3,4% 598,7 24,4% 720,4 17,8% 1.319,1 20,3% ΕΜΡΟΙΟ ,2% 753,7 26,6% 7,8 9,1% -13,9 9,7% 211,1 8,6% 509,3 12,6% 720,4 11,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 21 2,5% 413,7 14,6% -62,5-73,1% -90,5 63,3% 245,7 10,0% 761,5 18,8% 1.007,2 15,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,6% 706,8 25,0% 78,4 91,6% -32,8 23,0% 1.123,6 45,7% 1.513,3 37,3% 2.636,9 40,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 88 10,5% 97,1 3,4% 14,8 17,3% 0,6-0,4% 72,9 3,0% 173,5 4,3% 246,4 3,8% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2.832,0 100,0% 85,6 100,0% -143,0 100,0% 2.456,6 100,0% 4.054,9 100,0% 6.511,6 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 32,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 10,5% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 10,2% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 19,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 2,5% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,2 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 46,9 ΕΜΡΟΙΟ 7,8 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 78,4 ΕΜΡΟΙΟ 25,2% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 14,8 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -11,3 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 4,9 ΕΜΡΟΙΟ -13,9 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -90,5 ΕΜΡΟΙΟ 26,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -32,8 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,6-60,0-80,0 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -62,5-80,0-90,0-100,0 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 45,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 8,3% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 24,4% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 37,3% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,3% ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 17,8% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 10,0% ΕΜΡΟΙΟ 8,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 18,8% ΕΜΡΟΙΟ 12,6% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,8% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 8,9% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 40,5% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 20,3% ΕΜΡΟΙΟ 11,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 15,5%

18 ΠΙΝΑΚΑ 16: ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΚΑΘΑΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 250,8 131,5-47,6% 8,7-11,3-229,7% 19,0 0,2-98,8% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 818,6 729,2-10,9% 32,4 4,9-84,8% 75,7 46,9-38,0% ΕΜΡΟΙΟ 982,2 753,7-23,3% 17,2-13,9-180,9% 37,3 7,8-79,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 521,9 413,7-20,7% 2,2-90,5-4156,3% 32,6-62,5-291,9% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 589,1 706,8 20,0% -30,2-32,8 8,7% 67,5 78,4 16,1% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 98,8 97,1-1,8% -2,2 0,6-125,4% 9,1 14,8 62,9% ΤΝΟΛΟ: 3.261, ,0-13,2% 28,1-143,0-608,4% 241,2 85,6-64,5% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 218,2 204,6-6,2% 345,0 376,9 9,3% 563,2 581,6 3,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 523,2 598,7 14,4% 647,2 720,4 11,3% 1.170, ,1 12,7% ΕΜΡΟΙΟ 198,3 211,1 6,5% 611,6 509,3-16,7% 809,9 720,4-11,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 476,9 245,7-48,5% 761,9 761,5-0,1% 1.238, ,2-18,7% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 982, ,6 14,3% 1.203, ,3 25,7% 2.186, ,9 20,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 63,5 72,9 14,7% 107,9 173,5 60,8% 171,4 246,4 43,7% ΤΝΟΛΟ: 2.462, ,6-0,3% 3.677, ,9 10,3% 6.140, ,6 6,0% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 20,0% 20,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 10,0% -47,6% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ -10,9% ΕΜΡΟΙΟ -23,3% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -20,7% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΕΣ -1,8% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% -100,0% -150,0% -200,0% -250,0% -300,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -98,8% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ -38,0% ΕΜΡΟΙΟ -79,1% ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 11,3% ΕΜΡΟΙΟ -16,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -291,9% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -0,1% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 16,1% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 62,9% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 60,8%

19 ΠΙΝΑΚΑ 17: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. ΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΛΑΔΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 3,5% -8,6% 4,0% -5,5% 1,38 2,87 1,58 1,84 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 4,0% 0,7% 6,2% 0,8% 0,79 0,99 1,24 1,20 ΕΜΡΟΙΟ 1,8% -1,8% 8,7% -6,6% 0,62 0,68 3,08 2,41 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,4% -21,9% 0,5% -36,8% 1,46 1,84 1,60 3,10 ΤΟΥΙΣΜΟΣ -5,1% -4,6% -3,1% -2,9% 2,04 2,14 1,22 1,35 ΥΡΘΕΣΙΕΣ -2,3% 0,6% -3,5% 0,8% 1,09 1,79 1,70 2,38 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -8,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,7% ΕΜΡΟΙΟ -1,8% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -4,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,6% ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -5,5% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,8% ΕΜΡΟΙΟ -6,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -2,9% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,8% -30,0% -20,0% -25,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -21,9% -35,0% -40,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -36,8% ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 2,87 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,99 ΕΜΡΟΙΟ 0,68 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 1,84 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 2,14 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,79 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 1,84 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 1,20 ΕΜΡΟΙΟ 2,41 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 3,10 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 1,35 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 2,38 0,50 0,50 0,00 0,00

20 ΠΙΝΑΚΑ 18.1: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 841 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΩΛΘΣΕΙΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,4% 1832,2 64,7% -49,1 34,3% 78,3 91,5% 1482,0 60,3% 2296,7 56,6% 3778,7 58,0% ΧΑΝΙΩΝ ,5% 451,6 15,9% -65,4 45,8% -19,8-23,1% 403,2 16,4% 791,9 19,5% 1195,2 18,4% ΕΘΥΜΝΘΣ ,5% 357,6 12,6% -12,1 8,5% 20,6 24,1% 304,9 12,4% 528,1 13,0% 832,9 12,8% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 8,7% 190,6 6,7% -16,3 11,4% 6,4 7,5% 266,6 10,9% 438,2 10,8% 704,8 10,8% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2832,0 100,0% -143,0 100,0% 85,6 100,0% 2456,6 100,0% 4054,9 100,0% 6511,6 100,0% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,5% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8,7% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,7% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14,5% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,4% ΧΑΝΙΩΝ 15,9% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 64,7% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,0 80,0 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 78,3-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 ΘΑΚΛΕΙΟΥ -49,1 ΕΘΥΜΝΘΣ -12,1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -16,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΧΑΝΙΩΝ -19,8 ΕΘΥΜΝΘΣ 20,6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,4-70,0 ΧΑΝΙΩΝ -65,4-10,0-20,0 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,8% ΕΘΥΜΝΘΣ 12,4% ΕΘΥΜΝΘΣ 13,0% ΧΑΝΙΩΝ 16,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 60,3% ΧΑΝΙΩΝ 19,5% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 56,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,8% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 12,8% ΧΑΝΙΩΝ 18,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 58,0%

21 ΠΙΝΑΚΑ 18.2: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 839 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΩΛΘΣΕΙΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,4% 1684,1 66,9% -15,9 32,2% 99,6 64,3% 1308,6 58,3% 1917,0 57,3% 3225,5 57,7% ΧΑΝΙΩΝ ,4% 283,9 11,3% -5,1 10,3% 28,2 18,2% 366,2 16,3% 461,0 13,8% 827,2 14,8% ΕΘΥΜΝΘΣ ,5% 357,6 14,2% -12,1 24,5% 20,6 13,3% 304,9 13,6% 528,1 15,8% 832,9 14,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 8,7% 190,6 7,6% -16,3 33,0% 6,4 4,2% 266,6 11,9% 438,2 13,1% 704,8 12,6% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2516,2 100,0% -49,5 100,0% 154,9 100,0% 2246,2 100,0% 3344,3 100,0% 5590,4 100,0% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,5% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8,7% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 14,2% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7,6% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,4% ΧΑΝΙΩΝ 11,3% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 66,9% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,0 100,0 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 99,6-2,0 90,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0 ΘΑΚΛΕΙΟΥ -15,9 ΧΑΝΙΩΝ -5,1 ΕΘΥΜΝΘΣ -12,1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -16,3 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΧΑΝΙΩΝ 28,2 ΕΘΥΜΝΘΣ 20,6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,4 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13,1% ΕΘΥΜΝΘΣ 13,6% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,8% ΧΑΝΙΩΝ 16,3% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 58,3% ΧΑΝΙΩΝ 13,8% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 57,3% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12,6% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 14,9% ΧΑΝΙΩΝ 14,8% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 57,7%

22 ΠΙΝΑΚΑ 19.1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 94,1 5,1% 35,2 7,8% 2,1 0,6% 0,1 0,0% 131,5 4,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 447,3 24,4% 83,5 18,5% 162,6 45,5% 35,7 18,7% 729,2 25,7% ΕΜΡΟΙΟ 527,8 28,8% 74,5 16,5% 83,1 23,2% 68,3 35,8% 753,7 26,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 244,4 13,3% 167,7 37,1% 1,6 0,5% 0,0 0,0% 413,7 14,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 449,5 24,5% 78,8 17,5% 95,3 26,6% 83,2 43,6% 706,8 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 69,1 3,8% 11,8 2,6% 12,9 3,6% 3,3 1,7% 97,1 3,4% ΤΝΟΛΑ: 1.832,2 100,0% 451,6 100,0% 357,6 100,0% 190,6 100,0% 2.832,0 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 24,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,8% ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 5,1% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 24,4% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 17,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 2,6% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 7,8% ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,5% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 13,3% ΕΜΡΟΙΟ 28,8% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 37,1% ΕΜΡΟΙΟ 16,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,6% ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 45,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 43,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,7% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,0% ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,5% ΕΜΡΟΙΟ 23,2% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 35,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΕΜΡΟΙΟ 26,6%

23 ΠΙΝΑΚΑ 19.2: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 94,1 5,6% 35,2 12,4% 2,1 0,6% 0,1 0,0% 131,5 4,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 447,3 26,6% 83,5 29,4% 162,6 45,5% 35,7 18,7% 729,2 25,7% ΕΜΡΟΙΟ 527,8 31,3% 74,5 26,2% 83,1 23,2% 68,3 35,8% 753,7 26,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 96,3 5,7% 0,0 0,0% 1,6 0,5% 0,0 0,0% 413,7 14,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 449,5 26,7% 78,8 27,8% 95,3 26,6% 83,2 43,6% 706,8 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 69,1 4,1% 11,8 4,2% 12,9 3,6% 3,3 1,7% 97,1 3,4% ΤΝΟΛΑ: 1.684,1 100,0% 283,9 100,0% 357,6 100,0% 190,6 100,0% 2.832,0 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,1% ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 5,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 26,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 27,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,2% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 12,4% ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 29,4% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 5,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 31,3% ΕΜΡΟΙΟ 26,2% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,6% ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 45,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 43,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,7% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,0% ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,5% ΕΜΡΟΙΟ 23,2% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 35,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΕΜΡΟΙΟ 26,6%

24 ΠΙΝΑΚΑ 20: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΜΡΟΙΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΡΘΕΣΙΕΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 94,1 71,5% 447,3 61,3% 527,8 70,0% 244,4 59,1% 449,5 63,6% 69,1 71,2% 1.832,2 64,7% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 35,2 26,8% 83,5 11,5% 74,5 9,9% 167,7 40,5% 78,8 11,2% 11,8 12,2% 451,6 15,9% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 2,1 1,6% 162,6 22,3% 83,1 11,0% 1,6 0,4% 95,3 13,5% 12,9 13,2% 357,6 12,6% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,1 0,0% 35,7 4,9% 68,3 9,1% 0,0 0,0% 83,2 11,8% 3,3 3,4% 190,6 6,7% ΤΝΟΛΑ: 131,5 100,0% 729,2 100,0% 753,7 100,0% 413,7 100,0% 706,8 100,0% 97,1 100,0% 2.832,0 100,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 26,8% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 1,6% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,0% ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 22,3% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4,9% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 71,5% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 11,5% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,3% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 11,0% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9,1% ΕΜΠΟΡΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 40,5% ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 0,4% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 9,9% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 70,0% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 59,1% ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΗΡΕΙΕ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,5% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11,8% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 12,2% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,2% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3,4% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 11,2% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 63,6% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 71,2%

25 ΠΙΝΑΚΑ 21: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΟΓΑΦΘΣ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΑΡΟΓΑΦΘ 2001 % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΑΣΘ ΣΕ ΤΕΤ. ΧΛΜ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΘ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ / Τ.ΧΛΜ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,44% 49,0% ,7% 115, ,4% 3.778,7 58,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,12% 25,1% ,5% 65, ,5% 1.195,2 18,4% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ ,48% 13,7% ,9% 57, ,5% 832,9 12,8% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,23% 12,1% ,9% 41,3 73 8,7% 704,8 10,8% ΤΝΟΛΑ: ,65% 100,0% ,0% 74, ,0% 6.511,6 100,0% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,7% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12,1% ΠΛΗΘΤΜΟ ΒΑΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 49,0% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 21,9% ΕΚΣΑΗ ΣΕΣΡ. ΧΛΜ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 31,7% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 25,1% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 17,9% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 28,5% 120,0 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 115,7 ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 130 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 100,0 80,0 60,0 40,0 Ν. ΧΑΝΙΩΝ 65,9 Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 57,2 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 41,3 20,0 0,0 Ν. ΧΑΝΙΩΝ 122 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 516

26 ΠΙΝΑΚΑ 22.1: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ, Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ - ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2.052, ,2-10,7% 153,1 78,3-48,9% 33,9-49,1-244,7% ΧΑΝΙΩΝ 606,1 451,6-25,5% 42,7-19,8-146,3% 1,1-65,4-6216,9% ΕΘΥΜΝΘΣ 423,4 357,6-15,5% 31,8 20,6-35,3% -5,6-12,1 116,0% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 179,4 190,6 6,3% 13,6 6,4-52,6% -1,3-16,3 1187,0% ΤΝΟΛΑ: 3.261, ,0-13,2% 241,2 85,6-64,5% 28,1-143,0-608,4% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.407, ,0 5,3% 2.151, ,7 6,7% 3.559, ,7 6,2% ΧΑΝΙΩΝ 537,5 403,2-25,0% 770,5 791,9 2,8% 1.308, ,2-8,6% ΕΘΥΜΝΘΣ 280,2 304,9 8,8% 459,6 528,1 14,9% 739,8 832,9 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237,7 266,6 12,1% 295,5 438,2 48,3% 533,2 704,8 32,2% ΤΝΟΛΑ: 2.462, ,6-0,3% 3.677, ,9 10,3% 6.140, ,6 6,0% ΠΙΝΑΚΑ 23.1: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΝΟΛΑ: ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. / ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ ,65% -2,68% 2,41% -3,32% 1,05 1,25 1,53 1,55 0,18% -14,49% 0,20% -16,23% 1,27 1,75 1,43 1,96-1,33% -3,39% -2,00% -3,98% 1,09 1,48 1,64 1,73-0,71% -8,57% -0,53% -6,13% 1,65 2,30 1,24 1,64 0,86% -5,05% 1,14% -5,82% 1,13 1,43 1,49 1,65 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,65% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -2,68% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,39% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2,41% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -3,32% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,98% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -6,13% ΧΑΝΙΩΝ -14,49% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -8,57% ΧΑΝΙΩΝ -16,23% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,25 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,05 ΧΑΝΙΩΝ 1,75 ΕΘΥΜΝΘΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,48 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,30 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,55 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,53 ΧΑΝΙΩΝ 1,96 ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ 1,73 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,64 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012

27 ΠΙΝΑΚΑ 22.2: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ, Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ - ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.838, ,1-8,4% 134,2 99,6-25,8% 32,0-15,9-149,9% ΧΑΝΙΩΝ 354,0 283,9-19,8% 34,9 28,2-19,0% 4,6-5,1-211,7% ΕΘΥΜΝΘΣ 423,4 357,6-15,5% 31,8 20,6-35,3% -5,6-12,1 116,0% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 179,4 190,6 6,3% 13,6 6,4-52,6% -1,3-16,3 1187,0% ΤΝΟΛΑ: 2.795, ,2-10,0% 214,4 154,9-27,8% 29,7-49,5-267,0% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.140, ,6 14,7% 1.737, ,0 10,3% 2.878, ,5 12,1% ΧΑΝΙΩΝ 339,3 366,2 7,9% 457,3 461,0 0,8% 796,7 827,2 3,8% ΕΘΥΜΝΘΣ 280,2 304,9 8,8% 459,6 528,1 14,9% 739,8 832,9 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237,7 266,6 12,1% 295,5 438,2 48,3% 533,2 704,8 32,2% ΤΝΟΛΑ: 1.998, ,2 12,4% 2.949, ,3 13,4% 4.947, ,4 13,0% ΠΙΝΑΚΑ 23.2: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΝΟΛΑ: ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. / ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ ,74% -0,95% 2,80% -1,22% 0,94 1,14 1,52 1,46 1,29% -1,80% 1,35% -1,39% 1,29 1,62 1,35 1,26-1,33% -3,39% -2,00% -3,98% 1,09 1,48 1,64 1,73-0,71% -8,57% -0,53% -6,13% 1,65 2,30 1,24 1,64 1,06% -1,97% 1,48% -2,20% 1,06 1,33 1,48 1,49 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,74% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -0,95% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΧΑΝΙΩΝ -1,80% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,39% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2,80% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -1,22% ΧΑΝΙΩΝ -1,39% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -8,57% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,98% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -6,13% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,14 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,05 ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 1,62 ΧΑΝΙΩΝ 1,48 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,30 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,46 1,53 ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΧΑΝΙΩΝ 1,26 ΕΘΥΜΝΘΣ 1,73 ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,64 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ

ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ ΧΡΘΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ ΣΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΘΝ ΚΡΘΣΘ Χρθματοοικονομικι μελζτθ τθσ κρθτικισ οικονομίασ βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν χριςεωσ 2012, 841 ανϊνυμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ Θ παροφςα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα

Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Το πρώτο δίκτυο ανταλλαγής Πιστωτικών Δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων στην Ελλάδα Τι γνωρίζουμε Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων σημειώνονται τα ακόλουθα ερωτήματα: Θα πληρωθω εγκαιρα από τους πελάτες μου;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23%

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% α/α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (31/5/2010)

Πίνακας Εγκεκριμένων Αιτήσεων Δράσης digi lodge (31/5/2010) 15/9/2009 14:00:36 01 000120 ΒΙΒΑ ΑΕΞΤΕ 094236020 1039Κ013Α0015100 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 15/9/2009 14:00:36 01 000121 ΠΑΡΑΣΧΟΥΔΗΣ ΑΝΩΝ.ΤΟΥΡ.ΒΙΟΤ.ΜΕΣ.ΑΝΤ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 094245654 0103Κ013Α0039900 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas

Συνεργασία We do local και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Παρουσίαση του We do local σε εκδήλωση του Meeting Point Hellas Συμμετοχή Δύο Νέων Εταιρειών Απρίλιος 2015: Στην Μετοχική σύνθεση της εταιρείας Τοπική Παραγωγή & Φιλοξενία ΑΕ προστίθενται άλλες δύο εταιρείες: ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΑΕ με εκπρόσωπο της τον κο Καλαιτζιδάκη Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE ΕΙΣΑΓΩΓΗ BUSINESS LEADERS IN GREECE «Το έτος 2014 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την Ελληνική οικονομία, με εμφανή τα σημάδια ανακοπής της υφεσιακής πορείας και καταγραφής θετικού ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Τρίτη, 30 Αυγούστου 2011 Θέµα: Χρηµατικά πρόστιµα σε 38 επιχειρήσεις από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Αμφιπόλεως 38, ΑΘΗΝA Αριθμός τηλεφώνου 2103416717 Κινητό τηλέφωνο 6932727154 E-mail pg@geonhellas.eu ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003)

Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003) Α/Α Πίνακας 1 (όπου α=οι τιμές για το 2002 και β=οι τιμές για το 2003) ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Βαθμός Καθαριότητας 1 2 3 4 5 1α Διαδρομή Ηράκλειο - Αρχ. Μουσείο - Κνωσός Αρχάνες 4,4 21,9 63,2 7,0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΑΤΣΟΣΘΣΑ/ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΒΑΣΘΡΙΟΤ *ΦΤΛΟ *ΤΠΘΚΟΟΣΘΣΑ *ΣΘΛ ΟΙΚΙΑ *ΚΙΝΘΣΟ *EMAIL *ΣΑΧΤΔΡΟΜΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *TK ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΠΟΛΘ ΚΑΣΟΙΚΙΑ *ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ω Σ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν, Α Π Ο Κ Ε Ν Σ Ρ Ω Η Κ Α Ι Η Λ Ε Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Τ Β Ε Ρ Ν Η Η ΑΙΣΘΘ ΕΓΓΡΑΦΘ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ ΚΤΡΙΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

To We do local στο Hράκλειο!

To We do local στο Hράκλειο! To We do local στο Hράκλειο! Το We do local στα πλαίσια ενημέρωσης όλων των παραγόντων του τουριστικού κλάδου της Κρήτης για το νέο αυτό εγχείρημα καθώς και της προσπάθειας που καταβάλει για την διασύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ- Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ EL-40-014 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΑΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ EL-40-016 ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε.

ΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Γ. ΣΚΑΡΠΑΛΕΖΟΣ- Σ.ΜΑΡΙΝΗΣ EL-40-014 ΕΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Κ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ- ΑΙΚ. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ EL-40-016 ΟΛΥΜΠΙΑ-ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ NUTRIA A.E. EL-40-001 ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ EL-40-002 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.- "ΝΑΥΑΡΙΝΟ EL-40-003 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ A.E.B.T.

Διαβάστε περισσότερα

Με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης

Με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Με επιτυχία η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης Η ετήσια εκδήλωση του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Νοζμβριοσ 2016, ετιςια αφξθςθ 2,0% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Κφκλου Εργαςιϊν ςτθ Βιομθχανία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.ΣΤΟΙΕΙΑ ΕΠΙΕΙΡΗΣΗΣ Επωνυμία επιχείρησης ΒΑΓΕΝΑΣ ΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Εμπορικός τίτλος ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ

2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 2η ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΗΜΩΝ Εισήγηση: «Οικονομικός Προγραμματισμός Ε.Π.» Γούπιος Γιάννης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ

Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΝΕΡΓΕΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΚ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΗΛΕΦΩΝΟ Εξουσιοδοτθμζνα υνεργεία AUDI KARENTA AE Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 210 9981919-894 KARENTA AE 54 χλμ ΕΟ ΠΕΡΙΦ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ- 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810 318116 KARENTA AE

Διαβάστε περισσότερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα

Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915 george.akriotis@gmail.com akriotis.george@yahoo.gr. 11 Νοεμβρίου 2010- ιμερα Βιογραφικό ςθμείωμα Προςωπικζσ πλθροφορίεσ Επϊνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεφθυνςη (-εισ) Διεφθυνςη (-εισ) ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου Ακριϊτθσ Γεϊργιοσ Ομήρου 7, 34400 Ψαχνά ευβοίασ (Ελλάδα) Κινητό +30 6974923915

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E.

HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. 1-31 2008 ( 4.3556/2007) HELLAS HOLIDAY HOTELS A.E. ( 25)... 14032/71/ /86/004/06 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ... 4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2008

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΕ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι.

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Καριοφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία. Το 2006 η εταιρεία παίρνει άδεια επίσημα από την ΙΑΤΑ, αναβαθμίζοντας έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών της με αμεσότητα και ταχύτητα.

Η Εταιρεία. Το 2006 η εταιρεία παίρνει άδεια επίσημα από την ΙΑΤΑ, αναβαθμίζοντας έτσι την εξυπηρέτηση των πελατών της με αμεσότητα και ταχύτητα. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η Εταιρεία Η GSS International ιδρύθηκε από τον Κωσταντή Στράτο το 2000 και από τότε είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ). Το 2006 η εταιρεία παίρνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3%

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΕΙΚΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Νοζμβριοσ 2016 ετήςια αφξηςη κατά 2,3% Η εξζλιξθ του Δείκτθ Βιομθχανικισ Παραγωγισ, με βάςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε. (ATHENS PLAZA HOTEL)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΡΝΙΚΟΣ Α.Ε. (ATHENS PLAZA HOTEL) ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΣΕΒ ΑΠΟ 1.1.2014 ΕΩΣ 20.4.2016 ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.Ε. AGORA TRADING A.E. AIG HELLAS Α.Ε. ALCHIMICA A.E. ALPHA BANK A.E. ANTOPACK Α.Ε. BIC ΒΙΟΛΕΞ Α.Ε. COBALT MUSIC - HELLADISC Α.Ε. COSMOTE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ» ΕΚΝΛΚΟ ΣΤΑΤΘΓΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΑΝΑΦΟΑΣ ΕΣΡΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 Αναστολή ΕΤΕΛ Α.Ε. 94

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 Αναστολή ΕΤΕΛ Α.Ε. 94 Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 4.7.2012 SC TOTAL QUALITY CERT S.R.L. 640 4.7.2012 ΕΤΕΛ Α.Ε. 94 (Πεδίο Μηχανών) 26.6.2012 ΒΙΣΤΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 59241

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία του προηγούμενου μήνα: Αθήνα, 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών κατά τη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την εφαρμογή ημερησίων ορίων διακύμανσης ±10%, για το μήνα Ιούνιο 2015, για τις μετοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/06-31/12/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε.

Γ.Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ιακριτικός τίτλος εταιρείας «COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ» Επωνυµία Γ. Ζαρναβέλης & Συνεργάτες Ο.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ιακριτικός Τίτλος: COMPUTER CENTER ΑΓΡΙΝΙΟ Επωνυµία εταιρίας: Γ. ΖΑΡΝΑΒΕΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΥΓΕΙΑ Π. ΠΛΤΣΕΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Α. ΚΟΤΡΑ

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΥΓΕΙΑ Π. ΠΛΤΣΕΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Α. ΚΟΤΡΑ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘ ΥΓΕΙΑ Π. ΠΛΤΣΕΑΝΟΠΟΤΛΟΤ Α. ΚΟΤΡΑ 19-ΜΑΪΟΤ-2011 ΕΚΤΙΜΘΣΘ ΚΑΙ ΡΟΛΘΨΘ ΤΟΥ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΧΩΜΑΤΩΝ ΡΕΤΙΝΘ ΡΛΥΤΗΑΝΟΡΟΥΛΟΥ Το παρόν άρκρο αποτελεί μελζτθ του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΠΡΟΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡ ΟΥΜΠΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 434/16-7-90 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης

Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. 3.7.2014 Επωνυµία Φορέα / Εργαστηρίου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Μάιος 2015 με μια ματιά Κεφαλαιοποίηση: 850.386 Κύκλος Εργασιών 2014: 43,9 εκ. EAT 2014: - 6,7 εκ. Τιμή μετοχής 0,06 (19/05/2015) Αριθ. Μετοχών: 14.173.104 2012 2013 2014 ΠΩΛΗΣΕΙΣ (000.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή : Την ερίοδο των εορτών ενδέχεται να ε ιβάλλονται ελάχιστες διανυκτερεύσεις και υ οχρεωτικά Gala ακόµη και αν δεν αναγράφεται στις

Προσοχή : Την ερίοδο των εορτών ενδέχεται να ε ιβάλλονται ελάχιστες διανυκτερεύσεις και υ οχρεωτικά Gala ακόµη και αν δεν αναγράφεται στις Προσοχή : Την ερίοδο των εορτών ενδέχεται να ε ιβάλλονται ελάχιστες διανυκτερεύσεις και υ οχρεωτικά Gala ακόµη και αν δεν αναγράφεται στις αρατηρήσεις του ξενοδοχείου. Beachcomber Resorts :Mauricia 4*

Διαβάστε περισσότερα

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects

Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Σύ ντομος Οδηγο ς χρη σης wikidot για τα projects Ειςαγωγή κοπόσ αυτοφ του κειμζνου είναι να δϊςει ςφντομεσ οδθγίεσ για τθν επεξεργαςία των ςελίδων του wiki τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ. Πλιρθσ οδθγόσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ. ΤΝΟΛΙΚΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ 9μηνο 2010 ΤΝΟΛΙΚΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 9μηνο 2010 9μηνο 2009 Διαφορά Μεταβολή (%) 1 ΕΘΕΛ 203.750.500,00 228.094.000,00-24.343.500,00-11% 2 ΕΔΙΤ 151.241.795,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ερµού 25 ΚΗΦΙΣΙΑ 145 64 Τηλ : 210-8185263 Fax : 210-8184948

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΑΠΟΔΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΓΩΓΗ... 2 1. ΑΚΙΝΗΣΟ 1, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 4 2. ΑΚΙΝΗΣΟ 2, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 7 3. ΑΚΙΝΗΣΟ 3, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 11 4. ΑΚΙΝΗΣΟ 4, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 13 5. ΑΚΙΝΗΣΟ 5, ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΟΤ... 17 6. ΑΚΙΝΗΣΟ 6, ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014)

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ (ΕΙΑΧΘΕΝΣΩΝ 2013-2014) Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ΤΠ001 ΑΝΑΣΟΜΙΑ Ι 3 1 4 4 5 2 ΤΠ010 ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ 2 2 4 4 5 3 ΤΠ003

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ

ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΑΝΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΚΕ ΑΦΜ: 800559092 Γ.Ε.Μ.Η.: 129314022000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 θσ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 1Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΗ (4 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014) φμφωνα με τισ διατάξεισ των κωδ. Νόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων

Πίνακασ Συνεργαζόμενων Συνεργείων AUDI KARENTA AE Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ 2 & ΑΡΧ.ΘΕΑΣΡΟΤ 16453 ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΘ 2109981919-894 KARENTA AE 5 χλμ ΕΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ-ΜΟΙΡΩΝ 71500 ΘΡΑΚΛΕΙΟ 2810318116 KARENTA AE 4 χλμ ΠΕΡΙΦ ΟΔΟΤ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΤ-ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ 57009 ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 53,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 10 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 60,16 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20

ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 53,00 ΕΚΠΣΩΗ -62% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 ΠΡΟΕΛΕΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 28,00 ΕΚΠΣΩΗ -64% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 10 ΣΚΜΗ ΑΡΧΚΚΗ 60,16 ΕΚΠΣΩΗ -67% ΣΚΜΗ ΣΕΛΚΚΗ 20 Σα παρακάτω προϊόντα είναι κυρίωσ υπόλοιπα εξαγωγϊν, υψθλισ ποιότθτασ που δεν ζχει ςχζςθ με τθν χαμθλι τιμι τθσ προςφοράσ. Η διακεςιμότθτα ιςχφει μζχρι εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων. ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΚΑΖΑΚΑ ΦΟΡΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πρεσβεία της Ελλάδος, Γραφείο Ο.Ε.Υ., Κυριάκου Μάτση 18,

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009

Απρίλιοσ 2010. Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 Απρίλιοσ 21 Αποτελζςματα Χριςθσ 29 Ο Πμιλοσ εταιρειϊν ΑΝΕΚ LINES αςχολείται, κυρίωσ, με τθ διαχείριςθ ιδιόκτθτων και ναυλωμζνων πλοίων επιβατθγοφ ναυτιλίασ για 4 και πλζον χρόνια και παραμζνει πρωτοπόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο

Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Εταιρείες Πελάτες ανά κλάδο Future Business School 2015 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ -ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ PFIZER HELLAS AE ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ) FREZYDERM ABEE ASPEN EUROPE GmbH PHARMACEUTICALS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ 9 Δεκεμβρίου 2010 2004-2009: ωρευτικζσ Ηθμιζσ των 11 πιο ελλειμματικών ΔΕΚΟ Α/Α ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΚΟ 2004 2005 2006 2007 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ - MIS 341233 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ ΟΝ/ΜΟ E-MAIL 1 GALAXY Α.Ε. ΣΟΤΡΙΣΙΚΕ & ΠΑΣΡΑ ΘΩΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ - 2610-275981 info@galaxyhotel.com.gr 2 ΔΙΒΑΝΗ ΑΚΡΟΠΟΛΙ Α.Ε. ΑΝΩΝΤΜΟ ΞΕΜΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Γενικό σύνολο 591.190 576.044-2,6 182.613 174.529-4,4-42.643-12.287 71,2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε τα τελευταία χρόνια δεδομένου ότι λειτούργησε σε συνθήκες συνεχούς ύφεσης, η ένταση και η διάρκεια της οποίας θεωρούνται γεγονός πρωτόγνωρο σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 943 Aθήνα 17/5/2010

Αριθ. Πρωτ. 943 Aθήνα 17/5/2010 Αριθ. Πρωτ. 943 Aθήνα 17/5/2010 Προς Σους υλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Προετοιμασία της 79ης Σακτικής Γενικής υνέλευσης» Συνάδελφοι ας υπενθυμίζουμε ότι η 79 η Γ.. του Κλάδου, θα γίνει από 22-24

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΝΑΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΑΡΣΕΜΙ ΠΕΡΙΟΔΟ: 15 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 31 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2013 Τμιμα Ανάλυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS LEADERS IN GREECE

BUSINESS LEADERS IN GREECE Αθήνα, Οκτώβριος 2014 BUSINESS LEADERS IN GREECE 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από έξι χρόνια βαθειάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία βρίσκεται σήμερα σε μια σημαντική καμπή με τις υφεσιακές πιέσεις να εμφανίζουν τάσεις

Διαβάστε περισσότερα

και Επικοινωνίας Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Αθήνα ΤΚ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Αναλυτική Κατάσταση Ετήσιας Διαφημιστικής

και Επικοινωνίας Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα, Αθήνα ΤΚ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης Αναλυτική Κατάσταση Ετήσιας Διαφημιστικής Έτος : 2010 Φορέας: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έντυπα Ιδιοκτήτης ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ 582,69 ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1.000,00 ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948

ΣΕΙ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΣΕΙ ΠΑΣΡΑ - MIS 299948 Α/Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΠΟΛΗ/ΔΗΜΟ E-MAIL 1 Dr. ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟ ΦΤΙΑΣΡΟ - ΑΘΛΗΣΙΑΣΡΟ (PMR) ΚΕΝΣΡΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 210-6034040 pmr@pmr.gr 2 "ΦΙΛΟΚΣΗΣΗ" Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ.

-Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει τθν κατάςταςθ φόρτιςθ τθσ μπαταρίασ. 1 -Έλεγχοσ μπαταρίασ (έλεγχοσ επιφανείασ) Ο ζλεγχοσ αυτόσ γίνεται για τθν περίπτωςθ που υπάρχει χαμθλό ρεφμα εκφόρτιςθσ κατά μικοσ τθσ μπαταρίασ -Έλεγχοσ μπαταρίασ (χωρίσ φορτίο) Ο ζλεγχοσ αυτόσ μετράει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε µε το Π. (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ηµεροµηνία: 29/04/2010 Α.Π: 2898 Ταχ. /νση : 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

4 o AΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ. Τίτλος: 35 years of Excellence in Partnership. Διάρκεια: Δύο ημέρες, Τετάρτη 3 Ιουνίου και Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

4 o AΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ. Τίτλος: 35 years of Excellence in Partnership. Διάρκεια: Δύο ημέρες, Τετάρτη 3 Ιουνίου και Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015 1 4 o AΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ 4 th ARAB-HELLENIC ECONOMIC FORUM Athens, 03-04 June, 2015 Υπό την αιγίδα: Εταίρος και Κύριος Χορηγός: Jordan Chamber of Commerce Τίτλος: 35 years of Excellence in

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά "Αll Pack Hellas"

Γενικά Αll Pack Hellas Γενικά "Αll Pack Hellas" Είναι το όνομα του περιοδικού συσκευασίας το οποίο έκανε την εμφάνισή του το 2004. Το All Pack Hellas είναι το δικό σας περιοδικό, το οποίο αποτελεί την κύρια πηγή ενημέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com.

Epo xδιεθνησ. Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων. 2015 13-17 Μαϊου 2015 Χώρος Κρατικής Έκθεσης. εκθεση κυπρου CYPRUS. www.expocyprus.com. Epo xδιεθνησ CYPRUS Σχεδιαγράμματα & Πίνακες Χρεώσεων εμπορικη εκθεση κυπρου 0 - Μαϊου 0 Χώρος Κρατικής Έκθεσης Περίπτερo EXPO HOME ANOIKTOI XΩΡΟΙ EXPO GARDEN EXPO AGRO ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ & EXPO MOTOR ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό.

H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. H ιςτοςελίδα και οι υπθρεςίεσ τθσ Greenbull.gr ανανεϊκθκαν. Ανακαλφψτε τισ νζεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον παρακάτω ςφντομο οδθγό. Αρχικι Κεντρικό μενοφ Κεντρικό μινυμα τθσ ιςτοςελίδασ Νζα Διάφορα (πρόςβαςθ ελεφκερθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011

Θζμα: Αποτελζςματα επιλογήσ αιτήςεων για επιχορήγηςη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΤΜΠΡΑΞΕΙ Grundtvig ζτουσ 2011 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Εκπαίδευςη και Πολιτιςμόσ Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηςη GRUNDTVIG ΙΔΥΜΑ ΚΑΤΙΚΩΝ ΥΡΟΤΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα