ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ"

Transcript

1 ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ ΤΩΝ Α.Ε. ΜΕ ΕΔΑ ΤΘΝ ΚΘΤΘ

2 Χρθματοοικονομικι μελζτθ τθσ κρθτικισ οικονομίασ βάςει των δθμοςιευμζνων ιςολογιςμϊν χριςεωσ 2012, 841 ανϊνυμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ Θ παροφςα μελζτθ εκπονικθκε από τον οικονομολόγο Μανόλθ Δαμιανάκθ, τον αναλυτι Χατηθεμμανουιλ Ιωάννθ και ςτελζχθ τθσ GLOBAL TRUST. Ζχει ωσ ςκοπό τθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων 841 ανωνφμων εταιρειϊν με ζδρα τθν Κριτθ που δθμοςίευςαν και κοινοποίθςαν ιςολογιςμοφσ για τθν χριςθ Ρζραν τθσ ςυνοπτικισ καταγραφισ και παρουςίαςθσ των βαςικϊν μεγεκϊν όλων των προαναφερκζντων ανωνφμων εταιρειϊν, ζχει γίνει ανάλυςθ γεωγραφικά ανά νομό, βάςει αντικειμζνου ανά κλάδο, με ενδιαφζροντα ςυμπεράςματα. Οι ιςολογιςμοί δόκθκαν από τθν ICAP. Θ πικανι μθ παρουςία οριςμζνων ΑΕ ςτθν μελζτθ οφείλεται ςτθν αδυναμία εξεφρεςθσ των ιςολογιςμϊν τουσ επειδι δεν είχαν δθμοςιεφςει ιςολογιςμοφσ μζχρι όπου οριςτικοποιικθκε θ λίςτα εταιρειϊν ι δεν υπιρχε δυνατότθτα εξεφρεςθσ τουσ από τθν ICAP. Επίςθσ δεν περιλαμβάνονται δθμόςιεσ ΑΕ, οι ςυνεταιριςτικζσ τράπεηεσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ γίνεται επανάλθψθ των ςτοιχείων χωρίσ τισ ναυτιλιακζσ εταιρείεσ ΑΝΕΚ και ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ για να είναι πιο αντικειμενικά και ουςιαςτικά τα ςυμπεράςματα, λόγω μεγάλου μεγζκουσ και ιδιαιτερότθτασ του κλάδου τθσ επιβατικισ ναυτιλίασ. ΘΑΚΛΕΙΟ, ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2013

3 ΠΙΝΑΚΑ 1: ΟΙ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΚΕΡΔΩΝ 1 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. (Α.Ν.Ε.Κ.) Χανιά Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Θράκλειο Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΕΤΑ ΦΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΣΘΦΑΚΘΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) VERSUS GROUP Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΚΥΛΙΝΔΟΜΥΛΟΙ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΔΙΑΚΙΝΘΣΙΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Διάφορα Είδθ) SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) CRETAN HOLIDAYS Κ. ΜΡΑΝΤΟΥΒΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΑΥΑ ΤΟΥΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΣΤΑΚΟΥΛΘ, Μ., - Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΡΟΥΛΟΥ 16 "CRETAPHARM" Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΚΕΑΤΟΣ 17 Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ΡΕΒΟΛΑΑΚΘΣ, Λ., - Γ. ΚΟΥΤΣΟΜΡΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ΣΥ.ΦΑ.. Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε. Θράκλειο Χερςαίεσ Μεταφορζσ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. Θράκλειο Αεροπορικζσ Μεταφορζσ ΣΑΒΟΙΔΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΛΑΤΟΜΙΚΘ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: ΤΓΚΡΙΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 45,9% 54,1% ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΡΩΝ Α.Ε.

4 ΠΙΝΑΚΑ 2: ΟΙ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΚΕΡΔΗ Π.Φ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ 1 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ 7 Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 8 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΟΤΟ ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΘΤΙΚΟΣ ΑΣΤΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΛΑΚΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Μ.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 23 ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Ο.Φ.Θ. Ρ.Α.Ε. Θράκλειο Ροδόςφαιρο - Μπάςκετ ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΧΕΣΟΝΘΣΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) HOTELLAS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΓΚΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. 30 ΚΑΛΥΤΕΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. ΛΟΙΡΩΝ ΚΕΔΘ ΡΟ Φ-ΑΡΟΣΒ. ΛΟΙΡΩΝ ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

5 ΠΙΝΑΚΑ 3: ΟΙ ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2012 ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ 1 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 5 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 6 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) EL GRECO Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΣΘΜΕΝΙΑ ΑΚΤΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) SP CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Ε. Λαςίκι Βιομθχανία (Χαρτί & Ρροϊόντα) ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 23 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΓΕΓΕΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Θζρμανςθ - Ψφξθ - Κλιματιςμόσ - Αεριςμόσ) ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΠΙΟ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: ΤΓΚΡΙΗ ΚΕΡΔΩΝ Π.Φ. ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ 30 ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΤΑΙΕΙΕΣ ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 30 ΑΕ ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΑ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΟΤ/ΑΤΩΝ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΣΥΝΟΛΑ 30 ΑΕ ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΑ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΟΤ/ΑΤΩΝ ΛΟΙΡΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ

6 ΠΙΝΑΚΑ 4: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΠΩΛΗΕΙ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. Θράκλειο Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΑΑΤΗΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Διάφορα Ρροϊόντα) MAHO A.E. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΛΝΤΕΜΑ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΕΤΑ ΦΑΜ Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) MARIS HOTELS ΤΕΑΒ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΘΕΗ ΒΑΕΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. 9 (Α.Ν.Ε.Κ.) Χανιά Θαλάςςιεσ Μεταφορζσ ΚΥΛΙΝΔΟΜΥΛΟΙ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΕΜΘΣ ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥ. ΕΡΙΧ. Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ 12 ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. ΤΟΥΙΣΤΙΚΕΣ & 13 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 15 ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΙΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) CANDIA MARIS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) HELLAS HOLIDAY HOTELS Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΡΛΑΚΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. 22 ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ΚΟΜΜΥΔΑΚΘΣ, Ε., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ EL GRECO Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΥΛΘ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΟΜΕΣ Α.Τ.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ΚΑΑΒΑΑΚΘΣ Α.Ε.Ξ.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) MEGA PLAST Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ΚΘΤΙΚΑ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Ακίνθτθ Ρεριουςία ΚΘΤΙΚΟΣ ΑΣΤΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΤΓΚΡΙΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕΣΑΞΤ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΩΝ & ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ 47,1% 52,9% ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΩΝ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΡΟΛΟΙΡΩΝ ΑΕ

7 ΠΙΝΑΚΑ 5: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΑΠΟΣ. ΧΡΗΕΩΝ Π.Φ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ. 1 PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,6% 2 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 3 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 4 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 5 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 6 ΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 7 SWISSPORT - HELLAS SUD Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,7% 8 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 9 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,7% 10 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,6% 11 ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό - Θλεκτρονικό Υλικό) ,1% 12 ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ,6% ΒΥΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΘΣ Α.Ε ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ζκυμνο Βιομθχανία (Δζρμα - Γοφνα) ,8% 14 ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Ροτά) ,4% 15 ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ,4% 16 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Ροτά) ,5% 17 ΘΕΑΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,2% 18 ΔΥΤΙΚΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,3% 19 ΘΕΜΙΣ ΜΡΘΤΣ ΑΦΟΙ Ν. ΡΑΡΑΔΑΚΘ Α.Ε.Ξ.&Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 20 ΕΓΟΔΥΝΑΜΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 21 ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓΙΚΘ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,2% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 22 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 23 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΘΣ, Σ., Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,1% 25 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,1% 26 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,0% 27 ΝΤΟΥΟΥΝΤΟΥΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 28 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ,6% 29 ΧΙΣΤΑΚΘΣ, Ι. Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Υγιεινισ & Κρουνοποιίασ - Υδραυλικά) ,5% 30 ΚΑΘΕΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,2% ΤΝΟΛΑ 30 ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΕ: ΤΝΟΛΑ ΛΟΙΠΩΝ Α.Ε. (811): ΤΝΟΛΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΔΤΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ(839): ΤΝΟΛΑ Α.Ε. ΚΡΗΣΗ (841): ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΤΓΚΡΙΗ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% ,9% ,5% ,5% ,1% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% ΟΙ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ: 27,9% ΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (349): -6,1% ΧΩΙΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ(377): -0,5% -10,0%

8 ΠΙΝΑΚΑ 6: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΔΡΟΤ (Π.Φ. & ΑΠΟΒ.) 1 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 2 Ο.Φ.Θ. Ρ.Α.Ε. Θράκλειο Ροδόςφαιρο - Μπάςκετ ,1% 3 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,5% 4 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 5 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 6 ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 7 HOTELLAS A.E. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 8 Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,4% 9 ΗΟΝΤΙΑΚ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Επιχειριςεισ Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων) ,9% 10 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 11 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 12 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,7% 13 ΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΘ ΤΟΥΒΛΟΡΟΙΙΑ Α.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,2% MEDICAL WASTE ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 14 Α.E. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,6% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 15 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,5% 16 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 17 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,5% 18 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,8% 19 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 20 ΜΑΕ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 21 Ο.Κ. Α.Ξ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 22 SEVEN BROTHERS A.E. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 23 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 24 ΡΟΤΟ ΡΛΑΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 25 ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,4% 26 ΑΙΑΔΝΘ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 27 ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 28 ΜΕΓΑΟ ΦΥΤΑΚΘ ΡΛΑΗΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 29 CRETA HOLIDAY RESORTS Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,2% 30 ΧΑΤΗΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΘ ΑΝΩ ΤΩΝ

9 ΠΙΝΑΚΑ 7: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΘΑΡΟ Α/ ΚΤΚΛΟ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ Α ΕΡΓΑΙΩΝ 2012 ΦΟΡΩΝ ΚΕΔΡΟΤ 1 ΤΑΛΩΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 2 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% MEDICAL WASTE ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘ 3 Α.E. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,6% 4 ΔΟΛΑΨΑΚΘΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 5 ΜΕΘΙΛ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 6 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,2% 7 ΕΡΑΝΩΜΕΙΤΑΚΘΣ, Κ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 8 Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,7% ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ 9 Α.Β.Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 10 ΓΥΛΟΣ, Ν., - Ι. ΓΥΛΟΣ - Α. ΓΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Αποκθκεφςεισ ,2% 11 ΑΝΙΣΑΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,7% 12 ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ, Α., Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Χαρτί - Ξφλο - Φελλόσ) ,2% 13 ΑΓΑΡΘ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 14 ΜΑΥΟΓΙΑΝΝΘΣ "MADIS" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,2% 15 ΜΕΓΑΟ ΦΥΤΑΚΘ ΡΛΑΗΑ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 16 ΘΕΜΙΣ ΜΡΘΤΣ ΑΦΟΙ Ν. ΡΑΡΑΔΑΚΘ Α.Ε.Ξ.&Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 17 ΡΕΤΟΤΕΚ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Επαγγελματικόσ Εξοπλιςμόσ) ,8% 18 ΤΟΜΕΣ ΑΚΙΝΘΤΑ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 19 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 20 ΑΣΘΜΕΝΙΑ ΑΚΤΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 21 ΑΣΤΕΑΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 22 ΒΑΝΤΑΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 23 ΧΑΤΗΑΚΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,2% 24 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΑΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ 25 ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 26 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 27 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 28 ΧΙΣΤΑΚΘΣ, Ι. Κ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Υγιεινισ & Κρουνοποιίασ - Υδραυλικά) ,3% 29 ΙΑΤΙΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. Χανιά Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,1% ΒΥΣΟΔΕΨΙΑ Ι. & Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΘΣ Α.Ε ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΔΕΜΑΤΟΣ ζκυμνο Βιομθχανία (Δζρμα - Γοφνα) ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΔΘ ΑΝΩ ΤΩΝ

10 ΠΙΝΑΚΑ 8: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ / ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012 (ΧΡΗΗ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1 DIAS BEACH Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, ΑΝΤ., ΜΕΤΑΛΛΑ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Μεταλλικά Ρροϊόντα & Καταςκευζσ) ,0% 3 ΣΡΑΝΑΚΘΣ, Γ., ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,7% 4 ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΙΣ Α.Ε. Λαςίκι Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,9% 5 ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΕΡΙΧΕΙΘΜΑΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 6 ΚΟΚΟΛΑΚΘ, Μ., Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 7 ΜΕΣΣΑΑ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,2% 8 CRETA HOTELS & RESORTS Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,2% 9 ΓΕΟΡΟΤΑΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ Α.Ε. ζκυμνο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,3% 10 ΦΑΣΑΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,0% 11 PRIME EQUITY ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ζκυμνο Συμμετοχικζσ Εταιρίεσ ,2% 12 ΟΙΚΟΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Επιπλα - Φωτιςτικά) ,8% 13 EUROMEDICA - ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,6% 14 ΛΕΥΚΑ ΟΘ Α.Β.&Ε.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ,1% 15 Τ.Ε.Ξ. Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 16 ΝΕΑ ΛΘΔΑ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Μθχανιματα) ,9% 17 ΔΙΓΑΛΑΚΘ, Κ., Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 18 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 19 ΚΛΕΑΧΟΣ Α.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Επιχειριςεισ Ενοικίαςθσ Αυτοκινιτων) ,4% 20 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 21 ΣΑΘ Α.Ξ.Τ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 22 ΔΥΜΟΣ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% ΑΘΘΝΑ ΑΛΕΡΟΥΔΕΛΘΣ - ΒΑΣΙΛΑΚΘΣ - ΛΙΑΡΑΚΘΣ - 23 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Β.&Ε.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,2% DOMUS ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΘ ΞΕΝΟΔ ΤΟΥΙΣΤ ΓΕΩΓΙΚΘ 24 ΒΙΟΜΘΧ & ΕΜΡΠΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,8% 25 ΧΑΝΔΑΞ Α.Ε. Θράκλειο Ακίνθτθ Ρεριουςία ,7% 26 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΩΝ ΚΛΑΔΘ Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,7% 27 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,0% 28 Α.Κ.Ε.Κ. Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ρροϊόντα μθ Μεταλλικϊν Ορυκτϊν) ,7% 29 ΜΑΝΩΛΕΝΑ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 30 ΑΘΑΝΑΣΟΡΟΥΛΟΣ, Μ., Α.E.B.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,9% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ

11 ΠΙΝΑΚΑ 9: ΟΙ 30 ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΝ ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΩΛΗΕΙ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ (ΧΡΗΗ 2012) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 2012 ΠΩΛΗΕΙ / ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 1 ΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Καφςιμα - Λιπαντικά - Υγραζρια) ,5% 2 ΔΙΑΚΙΝΘΣΙΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Διάφορα Είδθ) ,5% 3 ΡΩΤΟΡΟΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Υπθρεςίεσ Μεταφορϊν ,2% 4 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 5 ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, Α., & ΥΙΟΙ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Μζταλλα - Μεταλλικά Ρροϊόντα) ,6% 6 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,6% 7 ΟΥΣΣΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,5% ΕΣΤΙΑΤΟΙΑ - ΚΑΦΕΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΑ 8 ΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Εςτιατόρια - Κζντρα Διαςκζδαςθσ ,3% 9 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. Θράκλειο Βιομθχανία (Αγροτικά Ρροϊόντα) ,1% 10 ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Θζρμανςθ - Ψφξθ - Κλιματιςμόσ - Αεριςμόσ) ,3% 11 ATLANTIDA SEA Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,7% 12 BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. Θράκλειο Αεροπορικζσ Μεταφορζσ ,8% 13 ΣΥ.ΦΑ.Λ. Α.Ε. Λαςίκι Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,6% 14 ΙΜΡΙΣ ΕΛ ΓΚΕΚΟ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,1% 15 CRETA DREAM Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 16 FRESH FROZEN A.E.B.E. ζκυμνο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,2% 17 ΚΥΔΩΝ Α.Ε. Χανιά Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,1% 18 ΦΑΣΑΘΣ Α.Β.& Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,4% 19 ΣΥ.ΦΑ.. Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Φάρμακα - Καλλυντικά - Απορρυπαντικά) ,3% 20 ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. Χανιά Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,0% 21 ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,8% 22 ΑΓΟΤΕΧΝΙΚΘ - ΒΑΒΟΥΑΚΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Χθμικά - Αζρια - Χρϊματα - Εκρθκτικά) ,5% 23 ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Οικιακζσ - Επαγγελματικζσ Συςκευζσ) ,8% 24 ΕΓΟΔΥΝΑΜΘ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,4% 25 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,6% 26 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ελαςτικό - Ρλαςτικά) ,2% 27 ΑΣΤΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,3% 28 ΡΙΤΣΟΥΛΑΚΘΣ - ΟΜΡΟΓΙΑΝΝΑΚΘΣ Α.Ε.Β.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Οικιακζσ - Επαγγελματικζσ Συςκευζσ) ,5% 29 ΡΑΥΛΑΚΘΣ Α.Ε. ζκυμνο Εμπόριο (Σουπερμάρκετ - Ρολυκαταςτιματα) ,0% 30 ΑΒΑΜΙΔΘΣ Α.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,0% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: Θ ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΩΝ ΕΤΑΙΕΙΩΝ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΟΥ

12 ΠΙΝΑΚΑ 10: ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΜΕ ΣΟΤ ΤΨΗΛΟΣΕΡΟΤ ΡΤΘΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΚΕΡΔΩΝ Α/ ΠΩΛΗΕΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ Α ΕΣΙΑ 5ΕΣΙΑ 1 ΜΕΚΑΤΟΝ Α.Β.Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Θλεκτρολογικό Θλεκτρονικό Υλικό) ,8% 2056,5% 2 ΒΟΕΑΣ Α.Τ.Ε. Θράκλειο Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,9% 991,6% ΣΑΡΟΥΝΑΚΘΣ, ΡΑΝΤ., 3 "ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΑΣΤΕΙ" Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,8% 675,3% 4 ΕΘΥΜΝΟ Α.Ε. ζκυμνο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,9% 349,0% ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΟ ΔΙΑΚΟΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΣΘΣ 5 Α.Ε. Θράκλειο Ιατρικζσ Υπθρεςίεσ ,7% 342,6% 6 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. Χανιά Τεχνικζσ - Οικοδομικζσ ,1% 294,7% KRIVEK ΚΘΤΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 7 ΚΕΑΤΟΣ Α.Ε. Θράκλειο Εμπόριο (Είδθ Διατροφισ) ,2% 243,6% SP CRETAN PACKAGING 8 HELLAS Α.Ε. Λαςίκι Βιομθχανία (Χαρτί & Ρροϊόντα) ,3% 217,8% 9 ΣΟΥΑΝΑΚΘΣ, Θ., Α.Ξ.Τ.&Ε.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,5% 214,1% 10 VERSUS GROUP Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,6% 171,4% 11 ΣΘΦΑΚΘΣ, ΑΝΤ., Α.Τ.Ε.Ξ.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ) ,3% 138,6% 12 ΣΤΕΛΛΑ ΜΡΘΤΣ Α.Ε. Θράκλειο Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,7% 110,3% 13 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Ροτά) ,7% 94,9% ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ Α. 14 ΦΑΣΟΜΥΤΑΚΘΣ Α.Β.&Ε.Ε. Θράκλειο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,3% 49,2% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΑ ΡΛΥΝΤΘΙΑ 15 ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ "ΙΝΤΕΑΛ" Α.Ε. Θράκλειο Διάφορεσ Υπθρεςίεσ ,2% 45,6% 16 ΕΤ.ΑΝ.ΑΡ. Α.Ε. Χανιά Βιομθχανία (Ροτά) ,2% 42,6% 17 ΤΟΥΙΣΤΙΚΘ ΤΕΧΝΙΚΘ Α.Ε. Λαςίκι Τουριςμόσ (Ξενοδοχειακζσ Επιχειριςεισ) ,3% 38,4% 18 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. Θράκλειο Χερςαίεσ Μεταφορζσ ,2% 36,7% ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ 19 Α.Β.Ε.Ε. ζκυμνο Βιομθχανία (Είδθ Διατροφισ) ,4% 35,4% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΤΑ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 2012 ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΕΣ ΤΩΝ , ΚΕΔΘ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΘΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΕΔΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 30%

13 ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 2012 ΠΩΛΗΕΙ 2012 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2012 Μακροπρόθεςμεσ Τποχρεϊςεισ και Προβλζψεισ 2012 Βραχυπρόθεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ 2012 Λοιπζσ Τποχρεϊςεισ Πιςτωτϊν 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΑΚΡΟ-ΒΡΑΧ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ / ΠΩΛΗΕΙ ΠΙΝΑΚΑ 11: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΔΑΝΕΙΑΚΑ ΒΑΡΗ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΧΙΛΙΑΔΕ ) Α/ Α ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 1 ΟΜΒΟΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,25 0,00 2 ΚΥΔΩΝ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,06 0,00 3 ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΘΣ, Α., & ΥΙΟΙ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,09 0,00 4 ΦΕΝΙΞ ΤΟΥΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,31 0,00 5 ΤΑΛΙΑΝΘΣ Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,07 0,00 6 ΣΤΑΥΑΚΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Γ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,08 0,00 7 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΘΣ, Γ., Α.Β.&E.E. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,25 0,00 8 SP CRETAN PACKAGING HELLAS Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,34 0,00 9 ΡΑΥΛΑΚΘΣ Α.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΕΜΡΟΙΟ ,64 0,00 10 BLUE BIRD, ΑΕΟΓΑΜΜΕΣ, Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,58 0,00 ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ 11 Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,02 0,00 12 SEVEN BROTHERS A.E. ΕΘΥΜΝΘΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,14 0,01 13 ΕΛΑΙΟΕΞΑΓΩΓΙΚΘ Α.Ε.Β.Τ.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,22 0,01 ΜΑΝΝΑ, ΤΟ, ΑΤΟΡΟΙΙΑ, Ν. 14 ΤΣΑΤΣΑΩΝΑΚΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,11 0,01 15 ΚΑΡΝΙΣΑΚΘΣ - ΜΡΟΥΛΙΤΣΑΚΘΣ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΕΜΡΟΙΟ ,83 0,02 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΘΣ, ΕΜΜ., & ΥΙΟΙ 16 "ECONOMY CAR RENTALS" Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,38 0,02 17 ΧΑΤΗΘΑΓΓΕΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,07 0,03 18 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,39 0,03 19 ΣΙΓΑΝΟΣ Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,16 0,04 20 ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,12 0,05 21 ΡΛΑΣΤΙΚΑ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,18 0,05 22 CRETA DREAM Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,05 0,05 23 ΔΟΜΙΚΘ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΘ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,30 0,05 24 ΦΑΣΑΘΣ Α.Β.& Ε.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,33 0,05 25 ΜΑΜΑΑΣ, Ρ., Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,79 0,06 26 ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,37 0,07 27 ΤΣΟΥΛΑΚΘ, ΑΦΟΙ, Α.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,04 0,07 28 ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΕΜΡΟΙΟ ,94 0,07 29 ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,48 0,07 ΑΝΤΩΝΑΚΘΣ, Λ., - Ε. ΑΧΟΝΤΑΚΘΣ 30 ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΘ Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,60 0,09 ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΟΙ ΕΤΑΙΕΙΕΣ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΡΛΘΟΥΝ ΟΟΥΣ, ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΤΩΝ , ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΟ ΤΟΥ

14 ΠΙΝΑΚΑ 12: ΟΙ ΚΑΛΤΣΕΡΕ ΚΡΗΣΙΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΣΗ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΜΕΣΑΒΟΛΗ Α/ ΠΩΛΗΕΙ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ ΚΛΑΔΟ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Α ΕΣΙΑ 5ΕΣΙΑ 1 ΜΑΙΝΑΚΘΣ Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,4% 763,0% 2 ΤΣΟΝΤΟΣ, ΜΙΧΑΘΛ Μ., Α.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ ,1% 294,7% ΔΑΚΩΝΑΚΘΣ - 3 ΚΑΝΔΥΛΟΓΙΑΝΝΑΚΘ Α.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,6% 131,6% 4 ΗΘΔΙΑΝΑΚΘΣ "ΦΘΜΘ" Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,7% 94,9% 5 ΜΙΧΑΚΟΣ, Χ., Α.Ε. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ,2% 36,7% ΗΩΟΤΟΦΕΣ ΚΘΤΘΣ 6 Α.Β.Ε.Ε. ΕΘΥΜΝΘΣ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,4% 35,4% ΣΘΜΕΙΩΣΘ: ΤΑ ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΛΟΓΘΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑΥΤΟΧΟΝΑ Α) ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ , Β) ΚΕΔΘ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012, Γ) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΤΟ 2012, ΑΥΞΘΣΘ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ 25%, Ε) ΑΥΞΘΣΘ ΚΕΔΩΝ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΘΝ ΡΕΝΤΑΕΤΙΑ 25%, ΣΤ) ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣ ΤΑΡΕΗΕΣ ΚΑΙ ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ - ΤΙΤΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ 50% ΤΩΝ ΡΩΛΘΣΕΩΝ ΤΟ 2012, Η) ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΡΟ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΩΝ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΘΣΕΙΣ

15 ΠΙΝΑΚΑ 13.1: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤ. % ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤ. % ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ, ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΜΕΤ. % , , , , , , ,9 4,3% 2.674,8 8,6% 3.731,0 1,5% 2.911,5-10,7% 259,8 7,8% 34,1 21,4% ,4 0,5% 2.525,7-5,6% 3.910,7 4,8% 2.861,8-1,7% 66,8-74,3% -161,0-572,1% ,0 1,8% 2.495,7-1,2% 4.054,3 3,7% 2.962,0 3,5% 123,9 85,5% -100,2-37,8% ,6-0,6% 2.456,6-1,6% 4.054,9 0,0% 2.832,0-4,4% 85,6-30,9% -143,0 42,7% ΠΙΝΑΚΑ 13.2: ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΩΝ Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΜΕΤ. % ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΤ. % ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤ. % ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ, ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. % ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΜΕΤ. % , , , , , , ,5 5,9% 2.171,5 8,7% 3.070,1 4,1% 2.486,1-11,1% 193,2-9,9% -4,7-115,8% ,3 2,5% 2.156,3-0,7% 3.218,0 4,8% 2.460,4-1,0% 171,4-11,3% -29,1 519,1% ,4 3,1% 2.171,6 0,7% 3.370,7 4,7% 2.566,2 4,3% 160,3-6,5% -39,0 34,0% ,4 0,9% 2.246,2 3,4% 3.344,3-0,8% 2.516,2-1,9% 154,9-3,4% -49,5 26,9% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 6.800,0 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 2.800, , , , , , , , , ΤΝΟΛ. ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 4.200, , , , , , , ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ 3.500, , , , , , , ΑΠΟΣ/ΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ 300, , , ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 50,0 250,0 200,0 150,0 0,0-50, ,0-100,0 50,0-150,0 0, ,0 ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΟΛΕΣ ΧΩΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ

16 ΠΙΝΑΚΑ 14: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ & ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 1.505, , , ,0 8,4-72,2 ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (811 Α.Ε.) 2.172, , , ,1 19,7-70,8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (841 Α.Ε.) 3.677, , , ,1 28,1-143,0 ΠΟΟΣΙΑΙΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ -0,3% -10,4% -959,9% ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (811 Α.Ε.) 17,6% -14,5% -458,8% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (841 Α.Ε.) 10,3% -12,7% -608,4% ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΧΩΡΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ) ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 807,8 889, , ,7 10,5 16,8 ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (809 Α.Ε.) 2.142, , , ,5 19,1-66,3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (839 Α.Ε.) 2.949, , , ,2 29,7-49,5 ΠΟΟΣΙΑΙΕ ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ ΚΕΔΘ ΣΥΝΟΛΟ 30 Α.Ε. ΜΕ ΥΨΘΛΟΤΕΟ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 10,2% -0,5% 59,8% ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ Α.Ε. (809 Α.Ε.) 14,6% -15,4% -446,5% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (839 Α.Ε.) 13,4% -10,0% -267,0%

17 ΠΙΝΑΚΑ 15: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 841 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΜΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟ ΑΡ. ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΠΟΣ/ΣΑ Π.Φ&ΑΠΟΒ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΠΟΣ/ΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΟΛ. ΤΠΟΧΡΕ. % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 86 10,2% 131,5 4,6% 0,2 0,3% -11,3 7,9% 204,6 8,3% 376,9 9,3% 581,6 8,9% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ ,0% 729,2 25,7% 46,9 54,8% 4,9-3,4% 598,7 24,4% 720,4 17,8% 1.319,1 20,3% ΕΜΡΟΙΟ ,2% 753,7 26,6% 7,8 9,1% -13,9 9,7% 211,1 8,6% 509,3 12,6% 720,4 11,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 21 2,5% 413,7 14,6% -62,5-73,1% -90,5 63,3% 245,7 10,0% 761,5 18,8% 1.007,2 15,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ ,6% 706,8 25,0% 78,4 91,6% -32,8 23,0% 1.123,6 45,7% 1.513,3 37,3% 2.636,9 40,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 88 10,5% 97,1 3,4% 14,8 17,3% 0,6-0,4% 72,9 3,0% 173,5 4,3% 246,4 3,8% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2.832,0 100,0% 85,6 100,0% -143,0 100,0% 2.456,6 100,0% 4.054,9 100,0% 6.511,6 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 32,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 10,5% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 10,2% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 19,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 2,5% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,2 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 46,9 ΕΜΡΟΙΟ 7,8 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 78,4 ΕΜΡΟΙΟ 25,2% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 14,8 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0-70,0 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -11,3 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 4,9 ΕΜΡΟΙΟ -13,9 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -90,5 ΕΜΡΟΙΟ 26,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -32,8 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,6-60,0-80,0 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -62,5-80,0-90,0-100,0 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 45,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 8,3% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 24,4% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 37,3% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,3% ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 17,8% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 10,0% ΕΜΡΟΙΟ 8,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 18,8% ΕΜΡΟΙΟ 12,6% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,8% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 8,9% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 40,5% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 20,3% ΕΜΡΟΙΟ 11,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 15,5%

18 ΠΙΝΑΚΑ 16: ΜΕΣΑΒΟΛΕ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΚΑΘΑΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ & ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 250,8 131,5-47,6% 8,7-11,3-229,7% 19,0 0,2-98,8% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 818,6 729,2-10,9% 32,4 4,9-84,8% 75,7 46,9-38,0% ΕΜΡΟΙΟ 982,2 753,7-23,3% 17,2-13,9-180,9% 37,3 7,8-79,1% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 521,9 413,7-20,7% 2,2-90,5-4156,3% 32,6-62,5-291,9% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 589,1 706,8 20,0% -30,2-32,8 8,7% 67,5 78,4 16,1% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 98,8 97,1-1,8% -2,2 0,6-125,4% 9,1 14,8 62,9% ΤΝΟΛΟ: 3.261, ,0-13,2% 28,1-143,0-608,4% 241,2 85,6-64,5% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟ ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΜΕΤ. % ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 218,2 204,6-6,2% 345,0 376,9 9,3% 563,2 581,6 3,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 523,2 598,7 14,4% 647,2 720,4 11,3% 1.170, ,1 12,7% ΕΜΡΟΙΟ 198,3 211,1 6,5% 611,6 509,3-16,7% 809,9 720,4-11,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 476,9 245,7-48,5% 761,9 761,5-0,1% 1.238, ,2-18,7% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 982, ,6 14,3% 1.203, ,3 25,7% 2.186, ,9 20,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 63,5 72,9 14,7% 107,9 173,5 60,8% 171,4 246,4 43,7% ΤΝΟΛΟ: 2.462, ,6-0,3% 3.677, ,9 10,3% 6.140, ,6 6,0% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 20,0% 20,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 10,0% -47,6% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -40,0% -50,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ -10,9% ΕΜΡΟΙΟ -23,3% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -20,7% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ ΥΡΘΕΣΙΕΣ -1,8% 100,0% 50,0% 0,0% -50,0% -100,0% -150,0% -200,0% -250,0% -300,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -98,8% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ -38,0% ΕΜΡΟΙΟ -79,1% ΤΝΟΛΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΜΕΣΑΒΟΛΕ 5ΕΣΙΑ 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -20,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 9,3% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 11,3% ΕΜΡΟΙΟ -16,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -291,9% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -0,1% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 16,1% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 62,9% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 60,8%

19 ΠΙΝΑΚΑ 17: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΟΣ ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. ΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΛΑΔΟ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 3,5% -8,6% 4,0% -5,5% 1,38 2,87 1,58 1,84 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 4,0% 0,7% 6,2% 0,8% 0,79 0,99 1,24 1,20 ΕΜΡΟΙΟ 1,8% -1,8% 8,7% -6,6% 0,62 0,68 3,08 2,41 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,4% -21,9% 0,5% -36,8% 1,46 1,84 1,60 3,10 ΤΟΥΙΣΜΟΣ -5,1% -4,6% -3,1% -2,9% 2,04 2,14 1,22 1,35 ΥΡΘΕΣΙΕΣ -2,3% 0,6% -3,5% 0,8% 1,09 1,79 1,70 2,38 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -8,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,7% ΕΜΡΟΙΟ -1,8% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -4,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,6% ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ -5,5% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,8% ΕΜΡΟΙΟ -6,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ -2,9% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 0,8% -30,0% -20,0% -25,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -21,9% -35,0% -40,0% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ -36,8% ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 2,87 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 0,99 ΕΜΡΟΙΟ 0,68 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 1,84 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 2,14 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,79 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 1,84 ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 1,20 ΕΜΡΟΙΟ 2,41 ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 3,10 ΤΟΥΙΣΜΟΣ 1,35 ΥΡΘΕΣΙΕΣ 2,38 0,50 0,50 0,00 0,00

20 ΠΙΝΑΚΑ 18.1: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 841 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΩΛΘΣΕΙΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,4% 1832,2 64,7% -49,1 34,3% 78,3 91,5% 1482,0 60,3% 2296,7 56,6% 3778,7 58,0% ΧΑΝΙΩΝ ,5% 451,6 15,9% -65,4 45,8% -19,8-23,1% 403,2 16,4% 791,9 19,5% 1195,2 18,4% ΕΘΥΜΝΘΣ ,5% 357,6 12,6% -12,1 8,5% 20,6 24,1% 304,9 12,4% 528,1 13,0% 832,9 12,8% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 8,7% 190,6 6,7% -16,3 11,4% 6,4 7,5% 266,6 10,9% 438,2 10,8% 704,8 10,8% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2832,0 100,0% -143,0 100,0% 85,6 100,0% 2456,6 100,0% 4054,9 100,0% 6511,6 100,0% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,5% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8,7% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,7% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14,5% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,4% ΧΑΝΙΩΝ 15,9% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 64,7% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,0 80,0 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 78,3-10,0-20,0-30,0-40,0-50,0-60,0 ΘΑΚΛΕΙΟΥ -49,1 ΕΘΥΜΝΘΣ -12,1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -16,3 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΧΑΝΙΩΝ -19,8 ΕΘΥΜΝΘΣ 20,6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,4-70,0 ΧΑΝΙΩΝ -65,4-10,0-20,0 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,8% ΕΘΥΜΝΘΣ 12,4% ΕΘΥΜΝΘΣ 13,0% ΧΑΝΙΩΝ 16,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 60,3% ΧΑΝΙΩΝ 19,5% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 56,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 10,8% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 12,8% ΧΑΝΙΩΝ 18,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 58,0%

21 ΠΙΝΑΚΑ 18.2: ΑΘΡΟΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 839 Α.Ε. ΣΗ ΚΡΗΣΗ (ΧΡΗΗ 2012) ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ (Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΩΛΘΣΕΙΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΡΟΤΕΛ. ΡΟ ΦΟΩΝ ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,4% 1684,1 66,9% -15,9 32,2% 99,6 64,3% 1308,6 58,3% 1917,0 57,3% 3225,5 57,7% ΧΑΝΙΩΝ ,4% 283,9 11,3% -5,1 10,3% 28,2 18,2% 366,2 16,3% 461,0 13,8% 827,2 14,8% ΕΘΥΜΝΘΣ ,5% 357,6 14,2% -12,1 24,5% 20,6 13,3% 304,9 13,6% 528,1 15,8% 832,9 14,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 8,7% 190,6 7,6% -16,3 33,0% 6,4 4,2% 266,6 11,9% 438,2 13,1% 704,8 12,6% ΤΝΟΛΟ: ,0% 2516,2 100,0% -49,5 100,0% 154,9 100,0% 2246,2 100,0% 3344,3 100,0% 5590,4 100,0% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,5% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8,7% ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 14,2% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 7,6% ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14,4% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,4% ΧΑΝΙΩΝ 11,3% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 66,9% ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 0,0 100,0 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΒΕΕΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 99,6-2,0 90,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0-18,0 ΘΑΚΛΕΙΟΥ -15,9 ΧΑΝΙΩΝ -5,1 ΕΘΥΜΝΘΣ -12,1 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -16,3 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ΧΑΝΙΩΝ 28,2 ΕΘΥΜΝΘΣ 20,6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 6,4 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11,9% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 13,1% ΕΘΥΜΝΘΣ 13,6% ΕΘΥΜΝΘΣ 15,8% ΧΑΝΙΩΝ 16,3% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 58,3% ΧΑΝΙΩΝ 13,8% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 57,3% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12,6% ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΕΘΥΜΝΘΣ 14,9% ΧΑΝΙΩΝ 14,8% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 57,7%

22 ΠΙΝΑΚΑ 19.1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 94,1 5,1% 35,2 7,8% 2,1 0,6% 0,1 0,0% 131,5 4,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 447,3 24,4% 83,5 18,5% 162,6 45,5% 35,7 18,7% 729,2 25,7% ΕΜΡΟΙΟ 527,8 28,8% 74,5 16,5% 83,1 23,2% 68,3 35,8% 753,7 26,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 244,4 13,3% 167,7 37,1% 1,6 0,5% 0,0 0,0% 413,7 14,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 449,5 24,5% 78,8 17,5% 95,3 26,6% 83,2 43,6% 706,8 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 69,1 3,8% 11,8 2,6% 12,9 3,6% 3,3 1,7% 97,1 3,4% ΤΝΟΛΑ: 1.832,2 100,0% 451,6 100,0% 357,6 100,0% 190,6 100,0% 2.832,0 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 24,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,8% ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 5,1% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 24,4% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 17,5% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 2,6% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 7,8% ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,5% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 13,3% ΕΜΡΟΙΟ 28,8% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 37,1% ΕΜΡΟΙΟ 16,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,6% ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 45,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 43,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,7% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,0% ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,5% ΕΜΡΟΙΟ 23,2% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 35,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΕΜΡΟΙΟ 26,6%

23 ΠΙΝΑΚΑ 19.2: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΘΑΚΛΕΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΕΘΥΜΝΘΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 94,1 5,6% 35,2 12,4% 2,1 0,6% 0,1 0,0% 131,5 4,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 447,3 26,6% 83,5 29,4% 162,6 45,5% 35,7 18,7% 729,2 25,7% ΕΜΡΟΙΟ 527,8 31,3% 74,5 26,2% 83,1 23,2% 68,3 35,8% 753,7 26,6% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 96,3 5,7% 0,0 0,0% 1,6 0,5% 0,0 0,0% 413,7 14,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 449,5 26,7% 78,8 27,8% 95,3 26,6% 83,2 43,6% 706,8 25,0% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 69,1 4,1% 11,8 4,2% 12,9 3,6% 3,3 1,7% 97,1 3,4% ΤΝΟΛΑ: 1.684,1 100,0% 283,9 100,0% 357,6 100,0% 190,6 100,0% 2.832,0 100,0% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,7% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,1% ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 5,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 26,6% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 27,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 4,2% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 12,4% ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 29,4% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 5,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 31,3% ΕΜΡΟΙΟ 26,2% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 26,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,6% ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,6% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 45,5% ΤΟΥΙΣΜΟΣ 43,6% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 1,7% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 0,0% ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 18,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,5% ΕΜΡΟΙΟ 23,2% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 0,0% ΕΜΡΟΙΟ 35,8% ΥΡΘΕΣΙΕΣ 3,4% ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ 4,6% ΤΝΟΛΟ ΚΡΗΣΗ ΤΟΥΙΣΜΟΣ 25,0% ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ 25,7% ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ 14,6% ΕΜΡΟΙΟ 26,6%

24 ΠΙΝΑΚΑ 20: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ (ΧΡΗΗ 2012 Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΝΟΜΟΣ ΑΚΙΝΘΤΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΕΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΜΡΟΙΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΜΕΣΑ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΡΘΕΣΙΕΣ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΝΟΛΑ % ΕΠΙ ΤΝΟΛΟΤ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 94,1 71,5% 447,3 61,3% 527,8 70,0% 244,4 59,1% 449,5 63,6% 69,1 71,2% 1.832,2 64,7% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 35,2 26,8% 83,5 11,5% 74,5 9,9% 167,7 40,5% 78,8 11,2% 11,8 12,2% 451,6 15,9% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 2,1 1,6% 162,6 22,3% 83,1 11,0% 1,6 0,4% 95,3 13,5% 12,9 13,2% 357,6 12,6% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,1 0,0% 35,7 4,9% 68,3 9,1% 0,0 0,0% 83,2 11,8% 3,3 3,4% 190,6 6,7% ΤΝΟΛΑ: 131,5 100,0% 729,2 100,0% 753,7 100,0% 413,7 100,0% 706,8 100,0% 97,1 100,0% 2.832,0 100,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 26,8% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 1,6% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,0% ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 22,3% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4,9% ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 71,5% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 11,5% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 61,3% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 11,0% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 9,1% ΕΜΠΟΡΙΟ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 40,5% ΜΕΑ ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 0,4% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 0,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 9,9% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 70,0% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 59,1% ΣΟΤΡΙΜΟ ΤΠΗΡΕΙΕ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,5% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 11,8% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 12,2% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,2% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3,4% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 11,2% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 63,6% Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 71,2%

25 ΠΙΝΑΚΑ 21: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΝΟΜΟΣ ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ΑΡΟΓΑΦΘΣ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΘ ΡΟΣ ΤΘΝ ΑΡΟΓΑΦΘ 2001 % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΚΤΑΣΘ ΣΕ ΤΕΤ. ΧΛΜ. % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΡΛΘΘΥΣΜΙΑΚΘ ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ / Τ.ΧΛΜ ΑΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΩΝ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ % ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ ,44% 49,0% ,7% 115, ,4% 3.778,7 58,0% Ν. ΧΑΝΙΩΝ ,12% 25,1% ,5% 65, ,5% 1.195,2 18,4% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ ,48% 13,7% ,9% 57, ,5% 832,9 12,8% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ,23% 12,1% ,9% 41,3 73 8,7% 704,8 10,8% ΤΝΟΛΑ: ,65% 100,0% ,0% 74, ,0% 6.511,6 100,0% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 13,7% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 12,1% ΠΛΗΘΤΜΟ ΒΑΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 2011 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 49,0% Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 21,9% ΕΚΣΑΗ ΣΕΣΡ. ΧΛΜ Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 31,7% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 25,1% Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 17,9% Ν. ΧΑΝΙΩΝ 28,5% 120,0 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 115,7 ΠΛΗΘΤΜΙΑΚΗ ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 130 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 73 ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ 100,0 80,0 60,0 40,0 Ν. ΧΑΝΙΩΝ 65,9 Ν. ΕΘΥΜΝΘΣ 57,2 Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 41,3 20,0 0,0 Ν. ΧΑΝΙΩΝ 122 Ν. ΘΑΚΛΕΙΟΥ 516

26 ΠΙΝΑΚΑ 22.1: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ, Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ - ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2.052, ,2-10,7% 153,1 78,3-48,9% 33,9-49,1-244,7% ΧΑΝΙΩΝ 606,1 451,6-25,5% 42,7-19,8-146,3% 1,1-65,4-6216,9% ΕΘΥΜΝΘΣ 423,4 357,6-15,5% 31,8 20,6-35,3% -5,6-12,1 116,0% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 179,4 190,6 6,3% 13,6 6,4-52,6% -1,3-16,3 1187,0% ΤΝΟΛΑ: 3.261, ,0-13,2% 241,2 85,6-64,5% 28,1-143,0-608,4% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.407, ,0 5,3% 2.151, ,7 6,7% 3.559, ,7 6,2% ΧΑΝΙΩΝ 537,5 403,2-25,0% 770,5 791,9 2,8% 1.308, ,2-8,6% ΕΘΥΜΝΘΣ 280,2 304,9 8,8% 459,6 528,1 14,9% 739,8 832,9 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237,7 266,6 12,1% 295,5 438,2 48,3% 533,2 704,8 32,2% ΤΝΟΛΑ: 2.462, ,6-0,3% 3.677, ,9 10,3% 6.140, ,6 6,0% ΠΙΝΑΚΑ 23.1: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΝΟΛΑ: ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. / ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ ,65% -2,68% 2,41% -3,32% 1,05 1,25 1,53 1,55 0,18% -14,49% 0,20% -16,23% 1,27 1,75 1,43 1,96-1,33% -3,39% -2,00% -3,98% 1,09 1,48 1,64 1,73-0,71% -8,57% -0,53% -6,13% 1,65 2,30 1,24 1,64 0,86% -5,05% 1,14% -5,82% 1,13 1,43 1,49 1,65 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,65% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -2,68% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,39% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2,41% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -3,32% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,98% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -6,13% ΧΑΝΙΩΝ -14,49% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -8,57% ΧΑΝΙΩΝ -16,23% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,25 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,05 ΧΑΝΙΩΝ 1,75 ΕΘΥΜΝΘΣ ΧΑΝΙΩΝ 1,48 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,30 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,55 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,53 ΧΑΝΙΩΝ 1,96 ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ 1,73 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,64 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012

27 ΠΙΝΑΚΑ 22.2: ΜΕΣΑΒΟΛΗ ΒΑΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΠΕΝΣΑΕΣΙΑ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ, Ε ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ ΕΤΡΩ) ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ - ΑΡΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΡΟ ΦΟΩΝ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.838, ,1-8,4% 134,2 99,6-25,8% 32,0-15,9-149,9% ΧΑΝΙΩΝ 354,0 283,9-19,8% 34,9 28,2-19,0% 4,6-5,1-211,7% ΕΘΥΜΝΘΣ 423,4 357,6-15,5% 31,8 20,6-35,3% -5,6-12,1 116,0% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 179,4 190,6 6,3% 13,6 6,4-52,6% -1,3-16,3 1187,0% ΤΝΟΛΑ: 2.795, ,2-10,0% 214,4 154,9-27,8% 29,7-49,5-267,0% ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % Χ 2008 Χ 2012 ΜΕΤ. % ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1.140, ,6 14,7% 1.737, ,0 10,3% 2.878, ,5 12,1% ΧΑΝΙΩΝ 339,3 366,2 7,9% 457,3 461,0 0,8% 796,7 827,2 3,8% ΕΘΥΜΝΘΣ 280,2 304,9 8,8% 459,6 528,1 14,9% 739,8 832,9 12,6% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 237,7 266,6 12,1% 295,5 438,2 48,3% 533,2 704,8 32,2% ΤΝΟΛΑ: 1.998, ,2 12,4% 2.949, ,3 13,4% 4.947, ,4 13,0% ΠΙΝΑΚΑ 23.2: ΒΑΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΧΩΡΙ ΣΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΕ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΝΟΛΑ: ΝΟΜΟΣ ΚΑΘΑΟ ΡΕΙΘΩΙΟ ΚΕΔΟΥΣ ΑΡΟΔΟΣΘ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ. / ΚΥΚΛΟ ΕΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛ. ΥΡΟΧ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ ,74% -0,95% 2,80% -1,22% 0,94 1,14 1,52 1,46 1,29% -1,80% 1,35% -1,39% 1,29 1,62 1,35 1,26-1,33% -3,39% -2,00% -3,98% 1,09 1,48 1,64 1,73-0,71% -8,57% -0,53% -6,13% 1,65 2,30 1,24 1,64 1,06% -1,97% 1,48% -2,20% 1,06 1,33 1,48 1,49 ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΤ ΑΠΟΔΟΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,74% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -0,95% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΧΑΝΙΩΝ -1,80% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,39% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΘΑΚΛΕΙΟΥ 2,80% ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΘΑΚΛΕΙΟΥ -1,22% ΧΑΝΙΩΝ -1,39% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -8,57% ΕΘΥΜΝΘΣ -3,98% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -6,13% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012 ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟ ΚΤΚΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,14 ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,05 ΧΑΝΙΩΝ ΕΘΥΜΝΘΣ 1,62 ΧΑΝΙΩΝ 1,48 0,18% ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2,30 ΞΕΝΑ ΠΡΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΘΑΚΛΕΙΟΥ 1,46 1,53 ΧΑΝΙΩΝ 0,18% ΧΑΝΙΩΝ 1,26 ΕΘΥΜΝΘΣ 1,73 ΕΘΥΜΝΘΣ -1,33% ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,64 ΛΑΣΙΘΙΟΥ -0,71% Χ 2008 Χ 2012 Χ 2008 Χ 2012

ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΣΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2010 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011/2010 (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 14Η ΕΒΑ 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ 6Η ΕΒΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΝΤΑΞΗΣ ( )

Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2010) ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ( ) ΕΝΤΑΞΗΣ ( ) Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ AGROHELLAS ΑΜΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ALFA BETA ROTO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALFA CASA ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟP 5ΟΟ - ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ TOP 500 ΕΜΠΟΡΙΟ 39,60%, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 31,80%, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 28,60% O εμπορικός κλάδος προσέφερε τις περισσότερες επιχειρήσεις στο τοπ 500 που ανέδειξε η βάση δεδομένων της Direction

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση Κατάλογος Δικαιούχων μέχρι 31/12/2013 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ 14η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ.

MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. MIG Real Estate Α.Ε.Ε.Α.Ρ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΡΟΙΘΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Μαρτίου 2015 Σφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Μάιοσ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι συντελεστές της έκδοσης

Οι συντελεστές της έκδοσης Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2008 Οι συντελεστές της έκδοσης H έκδοση του τεύχους η Ελλάδα σε Αριθµούς του Οικονοµικού Οδηγού ICAP 2008 έγινε υπό την επίβλεψη του κ. Κωνσταντίνου. Αϊβαλή, συµβούλου διοίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ "ΑΘΗΝΑ" "ΑΘΗΝΑ" (ΕΥ Ε-ΕΤΑΚ) ΕΥ & ΕΦΑΡ. ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝ. ΑΝ/ΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΩΣ 31/12/2012 ΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΣΤΟΙΚΟ ΕΤΑΙΙΑΣ A. AKINHTA A.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΘ ΑΡΕΙΚΟΝΙΣΘ ΤΩΝ ΛΟΓΑΙΑΣΜΩΝ. 10 & 11 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Α.1.α ΓΘΡΕΔΑ - ΟΙΚΟΡΕΔΑ (ΛΟΓ.10) Α.1.β ΚΤΙΙΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

63 3 91181200 ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ - ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 159.8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ

63 3 91181200 ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ - ΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ 159.8 ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 1 91010100 VINOBON A.E. ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΠΕΡΙ Ι ΜΕΤΟΧΙ 159.3 ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ - ΕΜΦΙΑΛΩΤΗΡΙΟ 2 1 91010100 Α ΕΛΦΟΙ ΜΗΛΙΑΡΑΚΗ ΟΕ ΜΙΝΩΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1866 40 Ποτοποιΐα 3 1 91190200 ΑΛΕΞΑΝ ΡΙΟΝ ΓΚΡΟΥΠ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ" ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕ "ΧΙΩΤΙΚΟ"

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕ ΧΙΩΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΙΚΡΟΙ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. "Ο ΜΙΚΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ" ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΕ "ΧΙΩΤΙΚΟ" ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΧΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΕ (WOW GROUP) Α.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Σελίδα 1 από 423 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (31/12/2009) 2112-01897 - ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2112-06252 - ΣΕΡΕΤΙ ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 800 ΑΕΒΕ A KAI Π ΠΑΚΟΣ Ο.Ε. A. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ - Γ.ΒΟΥΖΟΥΝΕΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΨΦ-ΕΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων».

Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων». ΟΝΟΜΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Τίτλος κατηγορίας πράξης : «Επιδότηση επιτοκίου και εγγύηση δανείων για κεφάλαια κίνησης µικρών επιχειρήσεων». ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΜΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ HELLENIC SEAWAYS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Διοικητικό Συμβούλιο ETHΣIO ΔEΛTIO & AΠOΛOΓIΣMOΣ 2006 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διοικητικό Συμβούλιο...4 1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.1 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...6 1.2 Ενοποιημένα Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη...7 2. HERTZ -

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο

Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Hotel Restaurant Cafeteria Τουριστικές επενδύσεις 3,6 δισ. στον αναπτυξιακό νόμο Τουριστικές επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,6 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου από τις

Διαβάστε περισσότερα

καταναλωτής περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης δια χεί ρι σής τους.

καταναλωτής περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης δια χεί ρι σής τους. Ενεργός καταναλωτής Τεύχος 4 o περιοδικό για το καταναλωτή την ποιότητα ζωής και το περιβάλλον οδηγός ανακύκλωσης ανακύκλωση επαναχρησιμοποίηση ανταλλαγή Χαρτί - πλαστικό - γυαλί - αλουμίνιο - λευκοσίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ. ΤΟΜΟΣ 76ος ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 2009 ΤΟΜΟΣ 76ος Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Ι Μ McDONALD ROBERT Η MIG ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ 124-127 Α ΑΛΕΞΑΚΗ ΒΑΝΕΣΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 414-415 ΟΙ 30 ΙΣΧΥΡΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ Εξωστρέφεια ΙΙ Πίνακας Κατάταξης Επιλέξιµες προς Ένταξη Επιχειρήσεις ΠΕΠ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο

Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013. Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Αθήνα, 28 Απριλίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τί δείχνουν οι πρώτοι ισολογισμοί με στοιχεία του 2013 Πτώση σε όλους τους τομείς της Οικονομίας με εξαίρεση το Εμπόριο Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα