Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα"

Transcript

1 Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1

2 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΤΘΣ ΚΥΙΑΚΘΣ Ροςοτικζσ ζρευνεσ, με τθλεφωνικζσ ςυνεντεφξεισ ςτα νοικοκυριά των ερωτϊμενων και χριςθ δομθμζνου ερωτθματολογίου ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΕΣ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΘΨΙΑΣ: ΣΤΑΘΜΙΣΘ: Κάτοικοι Διμων: Ιωαννίνων, Βόλου, Λάριςασ, Θρακλείου, Χανίων, Ράτρασ, Καβάλασ, Σερρϊν, Θεςςαλονίκθσ & Ρειραιά, 18 ετϊν και άνω Διμοι: Ιωαννίνων, Βόλου, Λάριςασ, Θρακλείου, Χανίων, Ράτρασ, Καβάλασ, Σερρϊν, Θεςςαλονίκθσ & Ρειραιά Το ςχεδιαςκζν μζγεκοσ του ακροιςτικοφ δείγματοσ ανζρχεται ςε άτομα και το πραγματοποιθκζν ςε άτομα (Ιωάννινα: 403, Βόλοσ: 406, Λάριςα: 500, Θράκλειο: 503, Χανιά: 401, Ράτρα: 502, Καβάλα: 400, Σζρρεσ: 401, Θεςςαλονίκθ: 502, & Ρειραιάσ: 501) 8-21/05/2008 Ακολουκικθκε θ μζκοδοσ τθσ πολυςταδιακισ ςτρωματοποιθμζνθσ δειγματολθψίασ Για τα αποτελζςματα ςτο ςφνολο των πόλεων, το ενοποιθμζνο αρχείο των ερευνϊν ςτακμίςτθκε, εκ των υςτζρων, με βάςθ τον πλθκυςμό των πόλεων ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: Για τα αποτελζςματα του ενοποιθμζνου αρχείου και ςε διάςτθμα εμπιςτοςφνθσ 95%, το τυπικό ςφάλμα υπολογίηεται ςε +/- 1,5 %, ενϊ για τισ επιμζρουσ ζρευνεσ των πόλεων ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΕΕΥΝΑΣ ΡΕΔΙΟΥ: υπολογίηεται από +/- 4,5% ζωσ 5,0%. Εργάςτθκαν 41 ερευνθτζσ και 3 επόπτεσ Διάγραμμα 2

3 Διάγραμμα 3

4 ΣΥΝΘΕΤΟΣ ΔΕΙΚΤΘΣ ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2008 Χανιά 130 Λάριςα 129 Ιωάννινα 115 Σζρρεσ 107 Βόλοσ Θράκλειο Καβάλα Ράτρα Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Ο Σφνκετοσ Δείκτθσ Ικανοποίθςθσ από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ (μζτρθςθ ςε 24 τομείσ) καταςκευάηεται με βάςθ το πθλίκο ικανοποιθμζνων / δυςαρεςτθμζνων. (Το ποςοςτό των ατόμων που είναι ικανοποιθμζνοι, προσ το ποςοςτό των ατόμων που είναι δυςαρεςτθμζνοι). Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης 100, ςθμαίνει ότι υπάρχει ιςοδφναμοσ αρικμόσ ατόμων που είναι ικανοποιθμζνοι και ατόμων που είναι δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ. Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης 200, ςθμαίνει ότι ο αρικμόσ των ατόμων που είναι ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ είναι διπλάςιοσ από τον αρικμό των ατόμων που είναι δυςαρεςτθμζνοι. Σύνθετος Δείκτης Ικανοποίησης 50, ςθμαίνει ότι αρικμόσ των ατόμων που είναι δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ είναι διπλάςιοσ από τον αρικμό των ατόμων που είναι ικανοποιθμζνοι. Διάγραμμα 4

5 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 14% - 40% + 46% Διάγραμμα 5

6 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 15% - 44% + 41% Διάγραμμα 6

7 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘ ΛΑΙΣΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 13% - 38% + 49% Διάγραμμα 7

8 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΟ ΘΑΚΛΕΙΟ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 14% - 45% + 41% Διάγραμμα 8

9 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 15% - 37% + 48% Διάγραμμα 9

10 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘΝ ΡΑΤΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 16% - 48% + 36% Διάγραμμα 10

11 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΟΝ ΡΕΙΑΙΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ - 55% 0 16% + 29% Διάγραμμα 11

12 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΙΣ ΣΕΕΣ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 15% - 41% + 44% Διάγραμμα 12

13 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘΝ ΚΑΒΑΛΑ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 14% - 48% 47% + 39% Διάγραμμα 13

14 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΗΩΘΣ ΣΤΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 3ΘΕΣΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ (-, 0, +), όπου «-»: δυςαρεςτθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ, «0»: οφτε δυςαρεςτθμζνοι, οφτε ικανοποιθμζνοι και «+»: ικανοποιθμζνοι από τθν ποιότθτα ηωισ ςτθν πόλθ 0 14% - 52% 51% + 35% Διάγραμμα 14

15 Διάγραμμα 15

16 ΕΚΤΙΜΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΗΩΘ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Κατά τθ γνϊμθ ςασ θ ηωι ςτθν ΠΟΛΗ ΣΑΣ τα τελευταία δφο τρία χρόνια καλυτζρεψε, χειροτζρεψε, ι παρζμεινε θ ίδια; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 2% Καλυτζρεψε 21% Χειροτζρεψε 46% Ραρζμεινε ίδια 31% Διάγραμμα 16

17 ΕΚΤΙΜΘΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΗΩΘ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Κατά τθ γνϊμθ ςασ, θ ηωι ςτθν ΠΟΛΗ ΣΑΣ τα τελευταία δφο τρία χρόνια, καλυτζρεψε, χειροτζρεψε, ι παρζμεινε θ ίδια; (Ποςοςτό %) Θράκλειο Λάριςα Ιωάννινα Χανιά Βόλοσ Σζρρεσ Καβάλα Ράτρα Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Καλυτζρεψε Ραρζμεινε ίδια ΔΓ/ΔΑ Χειροτζρεψε Διάγραμμα 17

18 ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΤΕΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποιο είναι το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ ΠΟΛΗ ΣΑΣ; (Πολλαπλζσ απαντιςεισ, ποςοςτό %) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Κυκλοφοριακό Ανεργία Κακαριότθτα - Σκουπίδια Μόλυνςθ - φπανςθ Ακρίβεια - Κόςτοσ ηωισ Χϊροι ςτάκμευςθσ Συγκοινωνίεσ - Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ Οικονομικά προβλιματα Οδικό δίκτυο - Δρόμοι - Τροχαία ατυχιματα Ζλλειψθ αςτικοφ πραςίνου / ελεφκερων χϊρων Ραιδεία - Ρολιτιςτικά Τάξθ - Αςφάλεια Μετανάςτευςθ Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ / Καυςαζριο / Νζφοσ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ - Δθμοτικά - Τοπικά ζργα Ρολεοδομία - Στζγαςθ Άλλο πρόβλθμα πόλθσ Άλλο Κανζνα / ΔΓ/ΔΑ 4 4 Διάγραμμα 18

19 ΤΟ ΣΘΜΑΝΤΙΚΟΤΕΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποιο είναι το πιο ςθμαντικό πρόβλθμα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ ΠΟΛΗ ΣΑΣ; (Πολλαπλζσ απαντιςεισ) Θράκλειο Ρειραιάσ Θεςςαλονίκθ Ιωάννινα Λάριςα Καβάλα Ράτρα Χανιά Βόλοσ Σζρρεσ Κυκλοφοριακό Κακαριότθτα - Σκουπίδια Κυκλοφοριακό Κυκλοφοριακό Κυκλοφοριακό Ανεργία Κυκλοφοριακό Κυκλοφοριακό Κυκλοφοριακό Κυκλοφοριακό Διάγραμμα 19

20 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Σε γενικζσ γραμμζσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ κα λζγατε ότι αιςκάνεςτε από τθν κακαριότθτα τθσ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 1% Δυςαρεςτθμζνοι 37% Ικανοποιθμζνοι 44% Οφτε / οφτε 18% Διάγραμμα 20

21 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Σε γενικζσ γραμμζσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ κα λζγατε ότι αιςκάνεςτε από τθν κακαριότθτα τθσ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; (Ποςοςτό %) Χανιά Λάριςα Καβάλα Ιωάννινα Βόλοσ Θεςςαλονίκθ Ράτρα Σζρρεσ Θράκλειο Ρειραιάσ Ικανοποιθμζνοι Οφτε / οφτε Δυςαρεςτθμζνοι ΔΓ/ΔΑ Διάγραμμα 21

22 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Σε γενικζσ γραμμζσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ κα λζγατε ότι αιςκάνεςτε από τα νοςοκομεία και τουσ γιατροφσ τθσ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 10% Δυςαρεςτθμζνοι 32% Ικανοποιθμζνοι 44% Οφτε / οφτε 14% Διάγραμμα 22

23 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Σε γενικζσ γραμμζσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ κα λζγατε ότι αιςκάνεςτε από τα νοςοκομεία και τουσ γιατροφσ τθσ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; (Ποςοςτό %) Ιωάννινα Σζρρεσ Λάριςα Ράτρα Καβάλα Βόλοσ Θράκλειο Χανιά Ρειραιάσ Θεςςαλονίκθ Ικανοποιθμζνοι Οφτε / οφτε Δυςαρεςτθμζνοι ΔΓ/ΔΑ Διάγραμμα 23

24 ΙΚΑΝΟΡΟΙΘΣΘ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ Σε γενικζσ γραμμζσ, πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ κα λζγατε ότι αιςκάνεςτε από τθν ποιότθτα του νεροφ τθσ ΠΟΛΗΣ ΣΑΣ; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 6% Δυςαρεςτθμζνοι 41% Ικανοποιθμζνοι 46% Οφτε / οφτε 7% Διάγραμμα 24

25 ΔΥΣΑΕΣΚΕΙΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΟΙΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΡΟΛΕΙΣ (Ροςοςτό %) Βόλοσ Θράκλειο Ιωάννινα Θεςςαλονίκθ Σζρρεσ Ράτρα Λάριςα Ρειραιάσ Καβάλα Χανιά Διάγραμμα 25

26 Διάγραμμα 26

27 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ, μπορεί να βρει κανείσ εφκολα μια καλι δουλειά» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 4% Συμφωνοφν 16% Διαφωνοφν 70% Οφτε / οφτε 10% Διάγραμμα 27

28 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘΣ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ, μπορεί να βρει κανείσ εφκολα μια καλι δουλειά» (Ποςοςτό %) Θράκλειο Χανιά Λάριςα Ρειραιάσ Ιωάννινα Θεςςαλονίκθ Βόλοσ Σζρρεσ Ράτρα Καβάλα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 28

29 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μια πόλθ με μεγάλθ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 2% Διαφωνοφν 22% Συμφωνοφν 71% Οφτε / οφτε 5% Διάγραμμα 29

30 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΙΚΘ ΥΡΑΝΣΘ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μια πόλθ με μεγάλθ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ» (Ποςοςτό %) Βόλοσ Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Καβάλα Λάριςα Θράκλειο Ράτρα Ιωάννινα Χανιά Σζρρεσ Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 30

31 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν τοπικι κοινωνία» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 6% Διαφωνοφν 32% Συμφωνοφν 52% Οφτε / οφτε 10% Διάγραμμα 31

32 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ «Οι μετανάςτεσ που ηουν ςτθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ ζχουν ενςωματωκεί ςτθν τοπικι κοινωνία» (Ποςοςτό %) Λάριςα Βόλοσ Καβάλα Σζρρεσ Ιωάννινα Θράκλειο Χανιά Ρειραιάσ Θεςςαλονίκθ Ράτρα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 32

33 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΕΡΕΚΤΑΣΘ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ αναπτφςςεται και κτίηεται χωρίσ ςχζδιο και οργάνωςθ» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 9% Διαφωνοφν 27% Συμφωνοφν 59% Οφτε / οφτε 5% Διάγραμμα 33

34 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΘ ΕΡΕΚΤΑΣΘ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ αναπτφςςεται και κτίηεται χωρίσ ςχζδιο και οργάνωςθ» (Ποςοςτό %) Θράκλειο Θεςςαλονίκθ Καβάλα Ρειραιάσ Σζρρεσ Ιωάννινα Χανιά Ράτρα Βόλοσ Λάριςα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 34

35 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΘΘΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία αςφαλισ πόλθ για να ηω» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Διαφωνοφν 23% Συμφωνοφν 69% Οφτε / οφτε 8% Διάγραμμα 35

36 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΣΘΘΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΡΟΛΙΤΩΝ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία αςφαλισ πόλθ για να ηω» (Ποςοςτό %) Σζρρεσ Καβάλα Βόλοσ Λάριςα Ιωάννινα Χανιά Ράτρα Θράκλειο Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 36

37 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΩΘΣ «Η ηωι ςτθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι ακριβι» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 1% Διαφωνοφν 13% Συμφωνοφν 78% Οφτε / οφτε 8% Διάγραμμα 37

38 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΩΘΣ «Η ηωι ςτθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι ακριβι» (Ποςοςτό %) Καβάλα Χανιά Ιωάννινα Θράκλειο Λάριςα Βόλοσ Ρειραιάσ Ράτρα Θεςςαλονίκθ Σζρρεσ Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 38

39 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΘΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ βρίςκω εφκολα να παρκάρω το αυτοκίνθτό μου» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Διαφωνοφν 93% Συμφωνοφν 5% Οφτε / οφτε 2% Διάγραμμα 39

40 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΘΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΘΣ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ βρίςκω εφκολα να παρκάρω το αυτοκίνθτό μου» (Ποςοςτό %) Ιωάννινα Σζρρεσ Βόλοσ Χανιά Ράτρα Λάριςα Καβάλα Ρειραιάσ Θράκλειο Θεςςαλονίκθ Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 40

41 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ οι άνκρωποι δεν ενδιαφζρονται ο ζνασ για τον άλλο» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 1% Διαφωνοφν 43% Συμφωνοφν 45% Οφτε / οφτε 11% Διάγραμμα 41

42 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ οι άνκρωποι δεν ενδιαφζρονται ο ζνασ για τον άλλο» (Ποςοςτό %) Ρειραιάσ Βόλοσ Καβάλα Θεςςαλονίκθ Ράτρα Λάριςα Θράκλειο Ιωάννινα Σζρρεσ Χανιά Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 42

43 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι εφκολο να αγοράςει κανείσ ςπίτι ςε λογικι τιμι» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 9% Διαφωνοφν 53% Συμφωνοφν 28% Οφτε / οφτε 10% Διάγραμμα 43

44 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ «Στθν ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι εφκολο να αγοράςει κανείσ ςπίτι ςε λογικι τιμι» (Ποςοςτό %) Σζρρεσ Λάριςα Ράτρα Βόλοσ Ρειραιάσ Θεςςαλονίκθ Χανιά Ιωάννινα Θράκλειο Καβάλα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 44

45 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΟΥ ΘΟΥΒΟΥ & ΤΘΣ ΘΧΟΥΡΑΝΣΘΣ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία πόλθ με πολφ κόρυβο και θχορφπανςθ» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Διαφωνοφν 25% Συμφωνοφν 67% Οφτε / οφτε 8% Διάγραμμα 45

46 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΒΛΘΜΑ ΤΟΥ ΘΟΥΒΟΥ & ΤΘΣ ΘΧΟΥΡΑΝΣΘΣ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία πόλθ με πολφ κόρυβο και θχορφπανςθ» (Ποςοςτό %) Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Θράκλειο Λάριςα Ράτρα Βόλοσ Καβάλα Χανιά Ιωάννινα Σζρρεσ Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 46

47 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΘΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία πόλθ που προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ για διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 2% Διαφωνοφν 13% Συμφωνοφν 80% Οφτε / οφτε 5% Διάγραμμα 47

48 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΘΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι μία πόλθ που προςφζρει πολλζσ δυνατότθτεσ για διαςκζδαςθ και ψυχαγωγία» (Ποςοςτό %) Λάριςα Θεςςαλονίκθ Ιωάννινα Θράκλειο Χανιά Ρειραιάσ Σζρρεσ Ράτρα Βόλοσ Καβάλα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 48

49 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΧΩΩΝ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι πια μια πόλθ που δεν ζχει αρκετοφσ ελεφκερουσ χϊρουσ, πάρκα και πλατείεσ» ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 1% Συμφωνοφν 74% Διαφωνοφν 20% Οφτε / οφτε 5% Διάγραμμα 49

50 ΑΝΤΙΛΘΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΧΩΩΝ «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ είναι πια μια πόλθ που δεν ζχει αρκετοφσ ελεφκερουσ χϊρουσ, πάρκα και πλατείεσ» (Ποςοςτό %) Ρειραιάσ Θεςςαλονίκθ Θράκλειο Σζρρεσ Ράτρα Καβάλα Βόλοσ Ιωάννινα Χανιά Λάριςα Συμφωνοφν Οφτε / οφτε ΔΓ/ΔΑ Διαφωνοφν Διάγραμμα 50

51 Διάγραμμα 51

52 ΜΕΣΟ ΚΑΘΘΜΕΙΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΕΩΝ Συνικωσ τι μεταφορικό μζςο χρθςιμοποιείτε για τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ ςασ (για τθ δουλειά, το ςχολείο-ςχολι, τα ψϊνια, τθ διαςκζδαςθ κλπ); Αυτοκίνθτο ΙΧ, μοτοςυκλζταμθχανάκι, Λεωφορείο, ποδιλατο, με τα πόδια; (Ποςοςτό %) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Αυτοκίνθτο ΙΧ Λεωφορείο Με τα πόδια Μοτοςυκλζτα - μθχανάκι Ταξί Ροδιλατο Τρόλεϊ Θλεκτρικόσ ΚΤΕΛ Διάγραμμα 52

53 ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΧΘΣΘ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ Συνικωσ τι μεταφορικό μζςο χρθςιμοποιείτε για τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ ςασ (για τθ δουλειά, το ςχολείο-ςχολι, τα ψϊνια, τθ διαςκζδαςθ κλπ); Αυτοκίνθτο ΙΧ (Ροςοςτό %) Χανιά Ιωάννινα Θράκλειο Καβάλα Βόλοσ Λάριςα Σζρρεσ Ράτρα Θεςςαλονίκθ Ρειραιάσ Μζςοσ όροσ ςτο ςφνολο των πόλεων = 34% Διάγραμμα 53

54 ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ ΧΘΣΘ ΜΕΣΩΝ ΜΑΗΙΚΘΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ Συνικωσ τι μεταφορικό μζςο χρθςιμοποιείτε για τισ κακθμερινζσ μετακινιςεισ ςασ (για τθ δουλειά, το ςχολείο-ςχολι, τα ψϊνια, τθ διαςκζδαςθ κλπ); Λεωφορείο, Τρόλεϊ, ΜΕΤΟ, Θλεκτρικόσ, ΚΤΕΛ, Ρράςινο λεωφορείο (Ροςοςτό %) Θεςςαλονίκθ 46 Ρειραιάσ Καβάλα 22 Ράτρα 20 4 Λάριςα 19 1 Θράκλειο 16 Βόλοσ 14 1 Ιωάννινα 11 1 Χανιά 9 Σζρρεσ 8 Λεωφορείο Τρόλεϊ ΜΕΤΟ Θλεκτρικόσ ΚΤΕΛ Ρράςινο λεωφορείο Διάγραμμα 54

55 ΥΡΑΞΘ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΣΤΘ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Υπάρχει κάδοσ ανακφκλωςθσ ςτο δρόμο που μζνετε ι ςε κάποιο γειτονικό δρόμο, κοντά ςασ; ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΔΓ/ΔΑ 2% Πχι 42% Ναι 56% Διάγραμμα 55

56 ΥΡΑΞΘ ΚΑΔΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΘΣ ΣΤΘ ΓΕΙΤΟΝΙΑ Υπάρχει κάδοσ ανακφκλωςθσ ςτο δρόμο που μζνετε, ι ςε κάποιο γειτονικό δρόμο, κοντά ςασ; (Ποςοςτό %) Χανιά Ράτρα Θράκλειο Θεςςαλονίκθ Καβάλα Βόλοσ Λάριςα Σζρρεσ Ιωάννινα Ρειραιάσ Ναι ΔΓ/ΔΑ Πχι Διάγραμμα 56

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια

Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Έκφραςη Έκθεςη Γενικήσ Παιδείασ Β Λυκείου Επιμέλεια Ανδρονίδη Χαρά Χαρά Ανδρονίδη, «Έκφραση Έκθεση Γενικής Παιδείας Β Λυκείου, Θεωρία & Διαγράμματα Θεμάτων» ISBN: 978-618-80632-4-2 Σεπτέμβριος 2013 Επιμέλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ

ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ Να ιταν τα sixties δυο φορζσ: Πρεβεηάνικθ πολεογραφία του Πάνου Μουρεηίνθ [χζδιο μιασ κριτικισ παρουςίαςθσ του βιβλίου ΕΡΓΙΑΝΙ ΣΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΟΤ ΧΘΕ ςτο μουςικοφιλολογικό βραδινό τθσ 20 θσ Αυγοφςτου 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί

Ζτςι ςτθ ςκοτεινι ταβζρνα πίνουμε πάντα μασ ςκυφτοί Για τθ γραφι, αντιγραφι, φωτογράφιςθ, ανατφπωςθ και διανομι Σαπρίκθσ Χρίςτοσ - Φταίει το ηαβό το ριηικό μασ! - Φταίει ο Θεόσ που μασ μιςεί! - Φταίει το κεφάλι το κακό μασ! - Φταίει πρϊτ' απ' όλα το κραςί!

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ

Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ Τομζασ ΤΠΕ (Τεχνολογίεσ Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών) Τυποποιημζνα ελληνικά προϊόντα και υπηρεςίεσ ςτισ διεθνείσ αγορζσ Πζτροσ ΚΑΒΑΣΑΛΗΣ, Παν Αιγαίου & ΙΤΥΕ 1 Μια τολμθρι, απαραίτθτθ, επιλογι... Μια ςφγχρονθ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ

Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ «Ανάπτυξθ και Χριςθ δεικτϊν μζτρθςθσ και αξιοποίθςθ τακτικϊν εμπειρικϊν ερευνϊν- Ηθτιματα μεκοδολογίασ και ερμθνείασ» Γιάννθσ Καλογιρου, ΕΒΕΟ- Infostrag/ ΕΜΠ Γιατί χρειαηόμαςτε τθ ςυςτθματικι και ζγκυρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ Η ΣΗΜΕΙΝΗ ΘΛΙΒΕΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΟΛΥΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΕΛΛΑΔΑ 2012 «Η οικονομικι κρίςθ είναι μόνον θ κορυφι του παγόβουνου Ενάντια ςτθν παρακμι, για τθν αναγζννθςθ του Ζκνουσ μασ, για μία νζα ΧΡΤΗ ΑΤΓΗ του Ελλθνιςμοφ δίνουν τθν μάχθ οι αγωνιςτζσ και οι αγωνίςτριεσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ

ελαχιςτοποίθςθ του ελεφκερου χρόνου, προκειμζνου ν ανταποκρικεί ς αυτζσ - ςτισ μεγαλουπόλεισ, ζνα μεγάλο μζροσ του ελεφκερου χρόνου δαπανάται ςτισ Ελεύθερος Χρόνος - Ψυχαγωγία Οριςμόσ Ελεφκεροσ χρόνοσ είναι ο χρόνοσ που διακζτει ο άνκρωποσ για τον εαυτό του, για να τον αξιοποιιςει ςφμφωνα με τισ προςωπικζσ του επιλογζσ, και αντιδιαςτζλλεται προσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή

``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Η/Τ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ (Η.&Τ.) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ``χεδιαςμόσ ςυςτήματοσ πλοήγηςησ οχήματοσ ελεγχόμενου από μικροεπεξεργαςτή ΦΑΗΑΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas

7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas 7/8ιμερθ Δυτικι Μεςόγειοσ με το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ κρουαηιερόπλοιο του κόςμου Allure of the Seas Επιβίβαςη/Αποβίβαςη Ρώμη Διάρκεια: 30 Ιουλίου με 06 Αυγοφστου Το Allure of the Seas ο πιο καυτόσ νζοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1

Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Οικονομικά Αποτελζςματα Χριςθσ 2009 1 Μθχανικι, Πμιλοσ Εταιρειών Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρφκθκε το 1974 από τον Πρόδρομο Εμφιετηόγλου και δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ καταςκευισ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ όπωσ οικοδομικά,

Διαβάστε περισσότερα