ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, Αζήλα ηει.: , Fax: ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, Α.Π.: 4553 ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ ΑΠΟΦ. 1 Ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα λέσλ δηαγσληζκώλ γηα Τπνζηεξηθηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην ΥΤΣΑ Φπιήο, ηελ ιεηηνπξγία κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ θαη ηελ ρσκαηνθάιπςε ηνπ εκεξήζηνπ κεηώπνπ δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 2 Ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηηο πκβάζεηο πλεξγαζίαο κε ηνλ Δήκν Αιίκνπ. 182/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 183/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

2 3 Ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε ηζρύνο ύκβαζεο πλεξγαζίαο κε ηνλ Δήκν Κεξαηζηλίνπ-Δξαπεηζώλαο. 184/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 4 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πέδεζεο (ABS) θνξηεγώλ ηεο Δ/λζεο Μ.Α. & Π.Τ.». 5 Λήςε Απόθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνύ Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο ησλ Πξνζθνξώλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ «πληήξεζεο & επηζθεπήο κεραλεκάησλ». ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 185/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 186/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 1 Ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο επί Σεπρώλ Δεκνπξάηεζεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα Επηθηλδύλσλ Ιαηξηθώλ Απνβιήησλ. 2 Λήςε απόθαζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηνπ ΕΜΑ κέρξη ηε ιήμε ηεο παξάηαζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 187/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 188/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 3 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 189/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Μεγαξέσλ». 4 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ηξνπνπνηεκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο, ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Μεγαξέσλ». 190/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

3 5 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 191/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 6 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ηξνπνπνηεκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο, ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 7 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Κεξαηέαο». 192/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 193/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 8 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ηξνπνπνηεκέλεο νξηζηηθήο κειέηεο, ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο 194/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ θαη όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΔΑ Κεξαηέαο». 9 Ελεκέξσζε επί ηεο έθζεζεο ειέγρνπ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ΕΔΝΑ έηνπο /14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 10 Λήςε απόθαζεο ζρεηηθά κε επηβνιή πνηληθήο ξήηξαο ζε βάξνο ηεο Αλαδόρνπ ηεο 196/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ ύκβαζεο κε ηίηιν «Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πληήξεζεο θαη Επηζθεπήο ηνπ ΕΜΑ Άλσ Ληνζίσλ». 11 Λήςε απόθαζεο απνδέζκεπζεο δαπαλώλ παξειζόλησλ νηθνλνκηθώλ εηώλ. 197/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 12 Λήςε απόθαζεο απνδνρήο ζπκπιεξσκαηηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ ΕΔΝΑ γηα ηελ εμόθιεζε ιεμηπξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηξίηνπο, ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ / απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ θαη Έγθξηζεο Δ Αλακόξθσζεο Πξνϋπνινγηζκνύ ΕΔΝΑ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο /14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

4 13 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο 1 νπ ΑΠΕ ησλ ππεξεζηώλ «Εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ». 199/14 ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 14 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίνπ ζηξαγγηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ΔΕΜΑ ζηελ ΟΕΔΑ Δπη. Αηηηθήο. 200/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 15 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ θαηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίνπ ζηξαγγηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ΔΕΜΑ ζηελ ΟΕΔΑ Δπη. Αηηηθήο θαη ζπγθξόηεζε Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ. 16 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνύ ηνηρείνπ πεξίθξαμεο βόξεηαο πιεπξάο ΥΤΣΑ Δπη. Αηηηθήο. 17 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνύ ηνηρείνπ πεξίθξαμεο βόξεηαο πιεπξάο ΥΤΣΑ Δπη. Αηηηθήο θαη ζπγθξόηεζε Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ. 18 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ αζθάιηζε νρεκάησλ - κεραλεκάησλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. 201/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 202/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 203/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 204/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 19 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αζθάιηζε νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. 205/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

5 20 Λήςε απόθαζεο ζπγθξόηεζεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο Αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. 21 Ελεκέξσζε θαη ιήςε απόθαζεο γηα ηελ παξάηαζε ησλ ζπκβάζεσλ ΕΔΝΑ-ΟΣΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κεηαθόξησζεο απνξξηκκάησλ ζην ΜΑ ρηζηνύ σο ην ηέινο ηνπ Λήςε απόθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο «Γεληθή Κιηληθή Νέα Αίγιε - Αζήλα ΑΕ» ζε εθαξκνγή ηεο κε αξ. 104/2013 απόθαζεο ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ. 206/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 207/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 208/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 23 Λήςε απόθαζεο ζπγθξόηεζεο Επηηξνπήο Δηελέξγεηαο Δηαγσληζκνύ & Αμηνιόγεζεο Πξνζθνξώλ, γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο ππεξεζίεο θύιαμεο ησλ ρώξσλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. 24 Λήςε απόθαζεο νξηζκνύ κειώλ επηηξνπήο εθηίκεζεο, πνπ ζα θαζνξίζεη ην ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δηαθήξπμεο ησλ δεκνπξαζηώλ: 1) «Εθπνίεζεο παιαηνζηδήξνπ (scrap) απνζεθεπκέλνπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ε.Δ..Ν.Α.»., 2) «Εθπνίεζεο ρξεζηκνπνηνύκελσλ Ληπαληηθώλ Ειαίσλ από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. & 3) «Εθπνίεζεο ρξεζηκνπνηνύκελσλ πζζσξεπηώλ Μνιύβδνπ Ομέσο από ηε ζπληήξεζε νρεκάησλκεραλεκάησλ ηνπ Ε.Δ..Ν.Α.». 209/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 210/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

6 25 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζπξκαηόζρνηλσλ ΜΑ ρηζηνύ. 211/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 26 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα ζπξκαηόζρνηλσλ ΜΑ ρηζηνύ. 212/14 ΑΝΑΒΑΛΛΔΣΑΗ 27 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πγξνύ πιύζεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ΜΑ ρηζηνύ. 213/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 28 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπλεξγείνπ ΥΤΣΑ Δπη. Αηηηθήο. 214/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 29 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ αλαθύθισζεο έληππνπ ραξηηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαινγήο ζηελ Πεγή. 215/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 30 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη όξσλ δηαθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ αλαθύθισζεο έληππνπ ραξηηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαινγήο ζηελ Πεγή. 31 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνρώλ θαη κηθξνϋιηθώλ γηα ηνπο θάδνπο ζπιινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Δηαινγήο ζηελ Πεγή. 216/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 217/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

7 32 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εθηππσηώλ. 218/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 33 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πέδεζεο (ABS) θνξηεγώλ ηεο Δ/λζεο Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πξνδηαινγήο Τιηθώλ. 34 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο γηα ηελ αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΕΔΝΑ. 219/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 220/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 35 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηνλ έιεγρν αμηνιόγεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξακέηξσλ ΜΑ ρηζηνύ. 221/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 36 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθώλ δηελέξγεηαο αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ αλάδεημεο αλαδόρνπ εθπόλεζεο επηδεκηνινγηθήο κειέηεο γηα ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηπηώζεσλ ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΕΔΝΑ. 37 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ηεο δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο γηα ην έηνο 2013, ζύληαμεο ησλ θαηαζηάζεσλ έηνπο 2013 θαη θνζηνιόγεζεο δξαζηεξηνηήησλ ΕΔΝΑ γηα ην Λήςε απόθαζεο ζπγθξόηεζεο Επηηξνπήο γηα ηελ Παύζε θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ θαη νρεκάησλ ηεο Δηεύζπλζεο Δηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ. 222/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 223/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 224/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ

8 39 Λήςε απόθαζεο επί αηηήκαηνο παξάηαζεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο παξνρήο ππεξεζηώλ κεηαθνξάο θαη εμαγσγήο ησλ παιαηώλ ηεθξώλ ηνπ Απνηεθξσηήξα Επηθηλδύλσλ Ιαηξηθώλ Απνβιήησλ. 40 Λήςε απόθαζεο έγθξηζεο ζπλδξνκήο ηνπ Ε.Δ..Ν.Α. ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηώλ DIMOSNET. 225/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 226/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 41 Λήςε απόθαζεο ηξνπνπνίεζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο έηνπο /14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 42 Λήςε απόθαζεο απόδνζεο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη απαιιαγήο ππνιόγνπ. 228/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ 43 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγόξνπο. 229/14 ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Η ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΠΟΤ ΕΚΑΝΕ ΣΗΝ ΣΟΙΥΟΚΟΛΛΗΗ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΔΕ38- β/ε Η ΑΝ/ΣΡΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΑΤΣΟΣΕΛΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΑΘΟΠΟΤΛΟΤ ΥΡΙΣΙΝΑ ΔΕ1 β/γ

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ ΕΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ - ΕΠΙΚΕΤΗ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ Aριθμ. Μελέτης : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικόσ Προϋπολογιςμόσ 3. Συγγραφή υποχρεώςεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003084470 2015-09-24

15PROC003084470 2015-09-24 15PROC003084470 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ ΚΑΛΤΜΝΙΩΝ Κάλςμνορ, 24/09/2015 Απιθ. Ππυη.: 19763 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ.: Μισαήλ Μπαφπάμηρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002818897 2015-06-03

15PROC002818897 2015-06-03 ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΜΞΛΞΡ ΔΩΔΕΙΑΜΗΡΞΣ ΔΗΛΞΡ ΙΑΚΣΛΜΘΩΜ ΣΟΗΠΕΡΘΑ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΗ ΛΗΛΑ ΟΠΞΛΗΘΕΘΩΜ Σαρ. Δ/λζε : 85 200 Ιάιπκλνο Πιεξνθ. : Λ. Λπαϊράκες Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΛΗΘΕΘΑ : Ιάισκλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ)

ΚΔΘΔΑ (ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ) ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΗΑ TI «ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΔΠΗΚΔΤΖ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΧΝ ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ/ΜΟΝΑΓΧΝ ΣΟΤ ΚΔΘΔΑ ΣΖΝ ΑΣΣΗΚΖ, ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» ΑΡ.ΠΡΧΣ. : 4814 Αζήλα,14.11.13 ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : 2241-46339, 22414631, Fax : 2241-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / 1-12-214 ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

15PROC003029474 2015-09-09 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ ΚΑΣ Νίθεο 2, 145 61 ΚΖΦΗΗΑ Πιεξνθνξίεο: Οπξαλία Εηάθα Σει. 213 2086657, θαμ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κεθηζηά, 02/09/2015 Αξηζ. πξση. 10895/8-9-2015. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΟΤ ΔΣΑΠ-ΜΜΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΣΑΠ ΜΜΕ 2/02 ΕΝΘΑΘΟ ΣΑΜΕΘΟ ΑΦΑΛΘΗ ΠΡΟΩΠΘΚΟΤ ΜΕΩΝ ΜΑΖΘΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΔΙΕΤΘ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝ.ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΚΙΝΗΣΗ & ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ Σαχ. Δ/νση: Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20

Διαβάστε περισσότερα

σνεδρίαζη 2 η ακαδημαϊκού έηοσς 2014-2015 ηης 27 ης Νοεμβρίοσ 2014 Θ Ε Μ Α Σ Α ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ :

σνεδρίαζη 2 η ακαδημαϊκού έηοσς 2014-2015 ηης 27 ης Νοεμβρίοσ 2014 Θ Ε Μ Α Σ Α ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ : Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Μειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, γηα ηε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 27-11-2014 ψξα 10:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο πγθιήηνπ (ιζόγειο Κενηρικού Κηηρίοσ). - Σε περίπηωζε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002805796 2015-05-27

15PROC002805796 2015-05-27 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΩΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΩΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Θάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπατξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά

Α Π Ο Π Α Μ Α. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη Αιιειεγγύεο» νηθ. έηνπο (18) ςήθνπο, αξλεηηθά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκόθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ANAΡΣΗΣΕΑ Από

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ (ΓΔΦΑ) Α.Δ. ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΓΔΦΑ Αξ. 410/13/ΓΓΠ «ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ C.C.TV. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΝ ΣΔΡΜΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ Τ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ. ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 661ης σνεδρίαζης (19-07-2012) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Απνηειέζκαηα Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο επί ηνπ ζρεδίνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003031211 2015-09-09

15PROC003031211 2015-09-09 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΓΥΓΔΘΑΛΖΠΝ ΓΖΚΝΠ ΘΑΙΚΛΗΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ Σαρ. Γ/λζε : 85 200 Κάιπκλνο Πιεξνθ. : Κ. Κπαϊξάκεο Σειέθσλν: 22430-59 169 fax: 22430-28440 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ : Θάιπκλνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 ===========================

Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΑΓΑ: ΒΔΙ746ΦΥΔΓ-ΞΟ1 Αζήλα 22-01- 2013 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Αξηζ. Πξση. 465464 =========================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΠΡΟ : Ωο ζπλεκκέλνο πίλαθαο απνδεθηώλ & ΟΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα