ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 5 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΘΔΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ. θαη Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ 1 Διήθζε απόθαζε Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ 2 Αλαβιήζεθε ιόγσ κε ύπαξμεο ππνςεθηνηήησλ Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ ή ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή γηα 3 Τπεβιήζε ην αίηεκα παξαθξάηεζε ηεο πξψηεο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/12. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή 4 Έγηλε ε πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2012 έσο 30/04/2012. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εμφθιεζε ηηκνινγίσλ 5 Έγηλε ε πιεξσκή πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα πξνκήζεηα πγξψλ 6 Αθνξά έγθξηζε θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ, έηνπο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή (ρνξήγεζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο), γηα ηελ «πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ». Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελψλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012 κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή πνζνχ βάζεη ηεο κε αξηζκ /2011/ Απφθαζεο ηνπ 17 νπ Σξηκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ απνζαλφληνο Γξάςα Γεσξγίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, πξψελ ππαιιήινπ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Π.Ο.Δ. θαη εηδηθφηεξα : ζθνπηκόηεηαο 7 Δγθξίζεθαλ νη όξνη, έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ζύκβαζε 8 Έγηλε ε πιεξσκή 9 Έγηλε ε πιεξσκή 10 Έγηλε ε πιεξσκή 11 Δγθξίζεθε 2

3 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.559,39 (Δπξψ) ζε βάξνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηνπ Κ.Α.Δ , φπσο αλαιχεηαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ, ππφινηπα Π.Ο.Δ. έηνπο 2011 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 (Δπξψ) ζε βάξνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ θαηαβνιή ππφινηπσλ πνζψλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζην Γήκν Πεξάκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ 11 Έγηλε ε πιεξσκή παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,26 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ ακνηβή δηθαζηηθνχ επηκειεηή, ζπλνιηθνχ 11 Έγηλε ε πιεξσκή πνζνχ 2.018,68 (Δπξψ), ζε βάξνο ησλ Κ.Α.Δ (1.716,10 ) θαη (302,58 ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ 11 Έγηλε ε πιεξσκή Ο.Δ.Γ.Α. Γπη. Αηηηθήο βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 8379/ χκβαζεο κε ηνλ Γνληά Κσλζηαληίλν, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.079,50 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη ηεο κε αξηζκ. 11 Έγηλε ε πιεξσκή πξση. 7224/ χκβαζεο κε ηελ ΔΒΟΛ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.657,79 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηηο εξγαζίεο απνιχκαλζεο απεληφκσζεο 11 Έγηλε ε πιεξσκή κπνθηνλίαο νθηναπψζεζεο ΜΑ ρηζηνχ κε ηε «ΜΤΟΚΣΟΝΗΚΖ», βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 6089/ χκβαζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.345,60 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Σνπνγξάθεζε ρψξσλ ελδηαθέξνληνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή Δ..Γ.Κ.Ν.Α. γηα ΜΑ ή ΚΓΑΤ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση / χκβαζεο κε ηνλ Γεξάζηκν έξβν, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,68 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ γηα ηε κίζζσζε 11 Έγηλε ε πιεξσκή ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνηεθξσηήξα, πξνο ηελ Κνηλνπξαμία Ζιέθησξ Α.Δ. Άξζε Α.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,76 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη εθηππσηψλ βάζεη 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηεο κε αξηζκ. Πξση /2009 ζχκβαζεο κε ηελ ΠΛΑΗΗΟ computers Α.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2344,49 (επξσ) Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο 12 Έγηλε ε πιεξσκή νθεηιήο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012, ζην Γήκν Φπιήο, πνζνχ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ 13 Έγηλε ε πιεξσκή 3

4 θαζαξηζκνχ θαη εθθέλσζεο θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ΜΑ ρηζηνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή εξγαζηψλ καγλεηνθψλεζεο - απνκαγλεηνθψλεζεο ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ. θαη Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 15 Γεκνζηεύζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο, έγηλε ε πιεξσκή Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο 16 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, έγηλε ν δηαγσληζκόο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. Λήςε απφθαζεο έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο γηα έθδνζε κεληαίσλ θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, πνζνχ δαπάλεο 405. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε δαπάλε κεραλνγξάθεζεο Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes Benz Γηεχζπλζεο Μ.Α.&Π.Τ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Μercedes-Benz Γ/λζεο Μ.Α. &Π.Τ.». Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή θαη αλαγφκσζε ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ Γηεχζπλζεο Μ.Α. &Π.Τ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «επηζθεπή & αλαγφκσζε ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο Μ.Α. &Π.Τ.». 17 Δγθξίζεθε, εθδόζεθε ην έληαικα 18 Δθδόζεθε θαη απνδόζεθε ην έληαικα 19 Οινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο, ππεγξάθε ζύκβαζε 20 Αλαβιήζεθε 21 Αλαβιήζεθε 22 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 23 Έγηλε ν δηαγσληζκόο ζηηο 10/8 θαη βγήθε άγνλνο. Δπαλαιήθζεθε ζηηο 18/10 εθ λένπ άγνλνο. Νένο δηαγσληζκόο 10/12. Αλαθεξύρηεθε 4

5 Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε Όξσλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Διεγθηψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.Λ.) γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΓΚΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ-νρεκάησλ ΥΤΣΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε ΥΤΣΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ππεξεζηψλ πνηνηηθνχ & πνζνηηθνχ ειέγρνπ ζηξαγγηζκάησλ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Υεκείνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ΔΓΝΑ, κε ηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ΓΖΜΟΝΔΣ. κεηνδόηεο ππεγξάθε ε ζύκβαζε 24 Γεκνζηεύζεθε ε πξόζθιεζε 25 Αλαβιήζεθε 26 Αλαβιήζεθε 27 Έγηλε ε πιεξσκή 28 Έγηλε ε πιεξσκή 29 Έγηλε ε ζύλδεζε, δελ έρεη γίλεη αθόκε ε πιεξσκή 30 Έγηλε ε πιεξσκή Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή λνκηθψλ. 31 Αλαβιήζεθε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ 32 πγθξνηήζεθε ε επηινγή ηνπ Σξαπεδηθνχ/Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ζην νπνίν ζα αλνηρζνχλ ινγαξηαζκνί Δπηηξνπή. Γελ έρεη δηαζεζίκσλ ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο &Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΓΝΑ. αθόκε παξαδνζεί Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ &αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε Απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ &αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο-εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη πξαθηηθό 33 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 34 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 5

6 Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε Απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο & ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο ηνπ ΔΓΝΑ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ «Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.) ζηε ζέζε «Μαπξηλψξα» ηνπ Γήκνπ Χξσπνχ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ κε ιεηηνπξγνχλησλ ΥΑΓΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έπεηηα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 35 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 36 Θεηηθή γλσκνδόηεζε 37 Αλαβιήζεθε 38 Έγηλε ελεκέξσζε πδήηεζε επί αηηήκαηνο Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. 39 Αλαβιήζεθε Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο ΔΓΝΑ. 40 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. 41 Αλαβιήζεθε Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πκβάζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ 42 Αλαβιήζεθε 2 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 11 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εμαίξεζεο ηνπ θ. Γξνχγθα 43 Γελ έγηλε δεθηό ην αίηεκα πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ 44 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ 45 Παξαπέκθζεθε ζην Γ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΓΝΑ 46 Παξαπέκθζεθε ζην Γ Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. 47 Δμειέγε ν θ. Ν. Υησηάθεο Δλεκέξσζε ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Γηεπζπληή ΓΑΑ θ. Μλεκαηίδε Κσλ/λν, γηα ηηο «ιεηηνπξγηθέο 48 Έγηλε ελεκέξσζε αλάγθεο ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ» (Γ/λζε ΓΑΑ). πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαδηθαζία «ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ- 49 Απνθαζίζηεθε λα 6

7 κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ» (Γ/λζε Μ.Α.& Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελψλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012 κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ (Γ/λζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε πιηθνχ ππξφζβεζεο (ππξνζβεζηήξσλ θνξεηψλ/ζηαζεξψλ) νρεκάησλ & εγθαηαζηάζεσλ ΜΑ ρηζηνχ» (Γ/λζε Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα «εξγαζίεο απνιχκαλζεο απεληφκσζεο κπνθηνλίαο & νθηναπψζεζεο ΜΑ ρηζηνχ & ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο» (Γ/λζε Μ.Α.&Π.Τ. & ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ζπληαμηνδνηνπκέλσλ ππαιιήισλ (Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζήο ηεο θαο Κνθθίλε-Βξχλα Αζαλαζίαο, ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ ΔΓΝΑ θαη κε αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΗΚΑ (Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 3 εο δφζεο ηεο εηδηθήο θαηαβνιήο κεληαίαο παξνρήο βάζεη ηεο κε αξηζκ /2010 Γηθαζηηθήο Απφθαζεο (Γ/λζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γεθπξνπιαζηηγγψλ ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ελεκέξσζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605»(Γ/λζε Δπ. η.απ.). Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ νθεηιψλ θαη εηδηθφηεξα : πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο κεηά από Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ 50 Έγηλε ε πιεξσκή 51 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ζύκβαζε 52 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 53 Έγηλε ε πιεξσκή 54 Έγηλε ε πιεξσκή 55 Έγηλε ε πιεξσκή 56 Δληαικαηνπνηήζεθε ε δαπάλε δελ ήξζε λα πιεξσζεί 57 Δθθξεκεί ε πιεξσκή άξγεζαλ λα ζηείινπλ ηηκνιόγην 58 Δγθξίζεθε 7

8 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΣΔΛΔΝΟΡΜ Α.Δ.», ηνπ πνζνχ ησλ 8.382,41 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΖΥΟΤ», ηνπ πνζνχ ησλ ,93 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ-SWAAN Δ.Π.Δ», ηνπ πνζνχ ησλ ,10 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «θνξδά Γεκεηξίνπ», ηνπ πνζνχ ησλ ,00 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην», ηνπ πνζνχ ησλ ,00 ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «Αλδξέαο Υ.πειηφπνπιν», ηνπ πνζνχ ησλ 1.783,50 πδήηεζε επί αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ηνπ 59 Αλαβιήζεθε ΔΓΝΑ, ζηελ πεξηνρή Διαηψλα. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. 60 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. 61 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο ηνπ ΔΓΝΑ. 62 Έγηλε ελεκέξσζε, ζπλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πκβάζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ. 63 πλερίδεηαη Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή λνκηθψλ 64 Αλαβιήζεθε 3 ε ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ πξνο ην Γήκν 65 Έγηλε ε πιεξσκή Φπιήο, κε ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο. 4 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππ αξηζκ. 246 θαη 250/2011 ΑΔΔ (ENVITEC AE) 66 Δγθξίζεθε ν εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο όκσο 8

9 δελ πξνρώξεζε. Δθθξεκεί λένο. Λήςε απφθαζεο επί ηεο 64/2012 ΑΔΔ, ηξνπνπνίεζε ακνηβψλ δηθεγφξσλ 67 Δγθξίζεθε, έγηλε ε πιεξσκή πδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ κελφο Μαΐνπ έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε ΔΔ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε λένπ ηξφπνπ ρξεψζεσο ησλ Γήκσλ- ρξεζηψλ ηνπ ΜΑ ρηζηνχ ζην δηεπξπκέλν σξάξην (έλαξμε ππνδνρήο 05:30 αληί 07:00, απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1/12-30/6/12 (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Δλεκέξσζε θαη ιήςε Απφθαζεο γηα ηελ Αλαλέσζε ησλ πκβάζεσλ πλεξγαζίαο ΔΓΝΑ-ΟΣΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο κεηαθνξάο ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηειψλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο-κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 68 Δγθξίζεθε, εθδόζεθαλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 69 Έγηλε ε πιεξσκή 70 Αλαβιήζεθε 71 Αλαβιήζεθε 72 Δγθξίζεθε, ζπλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 73 Αλαβιήζεθε Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 74 Αλαβιήζεθε επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ.( εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ 75 Αλαβιήζεθε γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο θαη Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε 76 Αλαβιήζεθε παιαηνράξηνπ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α. &Π.Τ.). Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηα ρξέε ησλ Γήκσλ (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ 77 Έγηλε ελεκέξσζε 9

10 Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνζηνιή ζηε ΓΔΖ πίλαθα εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ-κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, πνπ ζα παξαθξαηνχληαη ζε κεληαία βάζε κέρξη (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2012 θαη νξηζκνχ ππνιφγνπ ηεο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο δαπαλψλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑ κέρξη (εηζεγεηήο θ. Γηαλλφπνπινο, Γ/ληήο Δπ.η.Απ. & ΓΔΑ). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Ννζνθνκείσλ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έλαληη νθεηιψλ Π.Ο.Δ. κίζζσζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνηεθξσηήξα (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ησλ ΥΤΣΑ επζχλεο ΔΓΝΑ. (ελεκέξσζε θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο έλζηαζεο αίηεζεο γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 78 Δγθξίζεθε, εζηάιε επηζηνιή ζηε ΓΔΗ ΑΔ 79 πζηάζεθε ε παγία, νξίζηεθε ππόινγνο 80 Δγθξίζεθε ε δαπάλε 81 Δγθξίζεθε ν αλαιπηηθόο πίλαθαο 82 Απνθαζίζηεθε ε κεησκέλε ιεηηνπξγία ΔΜΑ έσο 31/12/12 83 Απνθαζίζηεθε ην άλνηγκα λένπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 84 Έγηλε ε πιεξσκή 85 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 86 Απνθαζίζηεθε λα γίλεη δηαθαλνληζκόο. Ο Γήκνο Κξσπίαο θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ρξήκαηα πνπ νθείιεη 87 Αλαβιήζεθε 10

11 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 5 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 11 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Δλεκέξσζε επί αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΔΓΝΑ αλαθνξηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίαο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΒΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΒΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο 88 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 89 Έγηλε ελεκέξσζε 90 Δγθξίζεθε 91 Δγθξίζεθε 92 Δγθξίζεθε 93 Δγθξίζεθε 94 Δγθξίζεθε 95 Δγθξίζεθε 96 Δγθξίζεθε 97 Δγθξίζεθε 98 Δγθξίζεθε 99 Δγθξίζεθε 100 Δγθξίζεθε 11

12 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηειψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΜΑ ρηζηνχ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε Δ.Δ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε λένπ ηξφπνπ ρξεψζεσο ησλ Γήκσλ-Υξεζηψλ ηνπ ΜΑ ρηζηνχ ζην δηεπξπκέλν σξάξην (έλαξμε ππνδνρήο 05:30 αληί 07:00, απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1/12 30/6/12 (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.& Π.Τ.). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ Αλαλέσζε ησλ πκβάζεσλ πλεξγαζίαο ΔΓΝΑ-ΟΣΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο-κεηαθνξάο-ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.& Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ.( εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ππ αξηζκ. 3523/ χκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο εθηίκεζεο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο «Δθπνίεζεο αλαθπθιψζηκνπ παιαηνράξηνπ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ-δηαθεξχμεσλ έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). 101 Δγθξίζεθε 102 Δγθξίζεθε, παξακέλεη ν ίδηνο ηξόπνο ρξέσζεο 103 Δγθξίζεθε, παξακέλεη ν ίδηνο ηξόπνο ρξέσζεο 104 Δγθξίζεθε, έρνπλ ζηαιεί ζρέδηα ζπκβάζεσλ ζηνπο Γήκνπο 105 Δγθξίζεθε ε δαπάλε 106 Δγθξίζεθαλ νη όξνη έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 107 Δγθξίζεθε ε εηζήγεζε, δόζεθε παξάηαζε 108 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή θαη όξηζε αξρηθή ηηκή δεκνπξαζίαο 0, Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 12

13 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ κελφο Ηνπλίνπ 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκηθνχ ραξηηνχ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ δπγηζηεξίνπ ΟΔΓΑ Γπη. Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ νξγαληζκνχ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ δαπάλε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Υεκείνπ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ νθεηινκέλσλ δφζεσλ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 110 Έγηλε ε πιεξσκή 111 Οινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ππεγξάθε ε ζύκβαζε 112 Έγηλε ελεκέξσζε 113 Έγηλε ελεκέξσζε 114 Έγηλε ελεκέξσζε, απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Υεκείν. Σν Υεκείν ιεηηνπξγεί 115 Αλαβιήζεθε 116 Δγθξίζεθε. Ο Γήκνο Κξσπίαο θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ρξήκαηα πνπ νθείιεη 117 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 118 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 13

14 Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα ππνβνιή δήισζεο ηξίηνπ ζην Δηξελνδηθείν (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 6 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 16 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο, πνζνχ ,00, πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ην έηνο 2012 (ζπλνιηθφ πνζφ κειέηεο ,00 κε ΦΠΑ) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ, πνζνχ ,35 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο ινηπψλ κεραλεκάησλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. 119 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 120 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 121 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 122 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 10/10. Καηαθπξώζεθε από ΔΔ, εθθξεκεί ε απνζηνιή θαθέινπ ζην Διεγθηηθό 123 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 124 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 20/8 θαη βγήθε άγνλνο. 125 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 126 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 20/8 θαη βγήθε άγνλνο 127 Δγθξίζεθε. Έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο 14

15 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πεηξειαηνθφξνπ νρήκαηνο DAF FA-1000, πνζνχ 9.605,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ, πνζνχ 5.781,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ-κερ/ησλ γηα ηνλ κήλα Ηνχλην 2012, πνζνχ ,86 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ηειψλ ρξήζεο κεραλεκάησλ, πνζνχ 4.195,76 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ, ππνινίπνπ Ματνπ θαη Ηνπλίνπ 2012, πνζνχ ,63 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάτν 2012, πνζνχ ,65 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ Oξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Oξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ Oξγαληζκνχ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ηελ παξάζηαζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα ηελ άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) (εηζεγεηήο θ. ππεγξάθε ζύκβαζε 128 Δγθξίζεθε. Έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο ππεγξάθε ζύκβαζε 129 Δγθξίζεθε, νινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο, ππεγξάθε ζύκβαζε 130 Έγηλε ε πιεξσκή 131 Έγηλε ε πιεξσκή 132 Έγηλε ε πιεξσκή 133 Έγηλε ε πιεξσκή 134 Απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή SmS 135 Η λέα ηζηνζειίδα πξνρσξά. Θα είλαη έηνηκε εληόο 1/ Αλαβιήζεθε 137 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 138 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 15

16 Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 7 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 25 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο DOS ENERGY 139 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην ηξηκειέο Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ 140 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Δλεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υησηάθεο). 141 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, Ννκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 142 Δγθξίζεθε ε κειέηε θαη ε δηαδηθαζία Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα ηνπ ΔΓΝΑ ζηα Άλσ Ληφζηα (εηζεγεηήο θ. Γηαλλφπνπινο, Γ/ληήο Δπ.η.Απ.&ΓΔΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο (Ύδξα-Μέζαλα-Αγθίζηξη)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Β.Α. Αηηηθήο (Βαξλάβαο-Κάιακνο-Απιψλα-Γξακκαηηθφ)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο (π. Φψθαηα-Καιχβηα)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη Γήκνπ Μάλδξαο-Δηδπιιίαο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 143 Απνθαζίζηεθε ε εμαγσγή ησλ ηεθξώλ. Ο δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 15/1/ Δγθξίζεθαλ 145 Δγθξίζεθαλ 146 Δγθξίζεθαλ 147 Δγθξίζεθαλ 148 Δγθξίζεθαλ 149 Δγθξίζεθαλ 150 Απνξξίθζεθε ην αίηεκα ηνπ Γ. Μάλδξαο, έγηλε δεθηό ην αίηεκα ηνπ Γ. Ακαξνπζίνπ 16

17 Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηελ ζχληαμε πξνζρεδίνπ ηνπ λένπ Ο.Δ.Τ. ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Μπίξεο, Γ/ληήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε Απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ θαη απφθξαμε δηθηχνπ ηεο Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ., πνζνχ ,94 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «άληιεζεο ιπκάησλ & απφθξαμεο δηθηχνπ» (εηζεγεηέο θ.θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ, πνζνχ ,09 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ., έηνπο 2012 πνζνχ ,113 (εηζεγεηήο θ. 151 Δγθξίζεθε. πγθξνηήζεθε ηξηκειήο επηηξνπή πνπ δνπιεύεη ηνλ λέν Οξγαληζκό. ην ηειηθό ζηάδην 152 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 153 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 154 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 155 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 156 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 157 Έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 158 Δγθξίζεθε, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 159 Δγθξίζεθε. Γελ νινθιεξώζεθαλ νη 17

18 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ Φπιήο, πνζνχ ,99 (Π.Ο.Δ.) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηαρείξηζε απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ. βάζεη ηεο ππ αξ / χκβαζεο θαη παξνρή εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο εθαξκνγήο πξσηνθφιινπ θαη εγθαηάζηαζε ζε φιεο ηηο Γ/λζεηο, βάζεη ηεο ππ αξ.11136/ , πνζνχ ,60 (Π.Ο.Δ.) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή Ννκηθψλ, πνζνχ ,37 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα θάιπςε ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ αθνξά Σαρπδξνκηθά Σέιε Σαρπκεηαθνξψλ, πνζνχ 7.000,00 (εηζεγεηέο θ.θ. Μπίξεο, Γ/ληήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα ηέιε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ απνηεθξσηήξα ηαηξηθψλ απνβιήησλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, λνκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεκα γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη παξαίηεζε απφ έλδηθα κέζα θαηά ηεο 13179/2012 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, λνκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο γηα ην Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηνπ ρηζηνχ, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). δηαδηθαζίεο κέζα ζην έηνο ιόγσ έιιεηςεο πξνζθνξώλ. 160 Έγηλε ε πιεξσκή 161 Έγηλε ε πιεξσκή 162 Έγηλε ε πιεξσκή 163 Δγθξίζεθε. Η Δπηηξνπή θήξπμε άγνλν ηνλ δηαγσληζκό 164 Δγθξίζεθε λα παξακείλεη ε ίδηα ρξέσζε 165 Δθθξεκεί ε πιεξσκή ιόγσ ιάζνπο ζηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ζηελ δηθαζηηθή απόθαζε 166 Έγηλε ε πιεξσκή. Δθθξεκνύλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ κε ηνλ 18

19 πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2013 Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ 167 Αλαβιήζεθε Γπηηθήο Αηηηθήο (θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 8 ε ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. 168 Καηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα. Αλακέλεηαη απόθαζε ηεο Δπηακεινύο ύλζεζεο κεηά από αίηεκα αλαζεώξεζεο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε πιεξσκή κέξνπο 169 Έγηλε ε πιεξσκή αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζηνπο Γήκνπο Φπιήο θαη Αζπξνπχξγνπ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο 170 Έγηλε ε πιεξσκή. νθεηιήο (Π.Ο.Δ.) πνπ αθνξά Ύδξεπζε θαη Φσηηζκφ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο 171 Έγηλε ε πιεξσκή νθεηιήο (Π.Ο.Δ.), ζηελ Κ/Ξ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. Θ. ΛΧΛΟ Υ. ΣΟΜΠΑΝΗΓΖ Ο.Δ. ΑΡΖ Α.Δ. πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΑ. Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ. 172 Γόζεθε ε εμνπζηνδόηεζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή 173 Έγηλε ε πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ ππνινίπνπ Μαίνπ θαη Ηνπλίνπ ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο χςνπο ζηνλ Γήκν Αζπξνπχξγνπ σο αληηζηαζκηζηηθά νθέιε Έγηλε ε πιεξσκή Γλσκνδφηεζε αλαθνξηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4024/2011 ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΔΓΝΑ 175 Δγθξίζεθε ε γλσκνδόηεζε. Η πιεξσκή ησλ επηδνκάησλ εθθξεκεί. Αλακέλεηαη 19

20 Τινπνίεζε Έξγσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΠΔΓΑ) ζηελ Αηηηθή. Λήςε απφθαζεο Έγθξηζεο 2 εο Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Παξαρψξεζε ζην Γήκν Αζελαίσλ ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνπέδνπ ζηνλ Διαηψλα γηα δεκηνπξγία.μ.α. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ νρεκάησλ Δ.Γ..Ν.Α. γηα ην κήλα Ηνχιην θαη κέξνο κελφο Απγνχζηνπ 2012, πνζνχ ,57 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθψλ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ, πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην θίλεζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ζηελ εηαηξεία ΔΚΟ ΑΒΔΔ θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πληήξεζεο & Δπηζθεπήο Πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Δπηζθεπήο & πληήξεζεο πκπηεζηηθψλ Μεραλεκάησλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο επαλππνβνιή θαηαζηάζεσλ από ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο 176 Δγθξίζεθε, ππεβιήζε αίηεκα ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΙΣ 177 Δγθξίζεθε ε αλακόξθσζε 178 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 179 Έγηλε ε πιεξσκή 180 Καηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα, πέξαζε από Διεγθηηθό, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 181 Κεξύρηεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο. Απνθαζίζηεθε επαλάιεςε ζηηο 9/ Κεξύρηεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο. Απνθαζίζηεθε επαλάιεςε ζηηο 20

21 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο δεκφζηαο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθπνίεζε αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα ηεο Γ/λζεο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., γηα ππφινηπα κελψλ Μαΐνπ Ηνπλίνπ θαη κελφο Ηνπιίνπ 2012, πνζνχ ,82 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Ηνπλίνπ 2012, κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, πνζνχ ,42 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ Π.Ο.Δ. γηα ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά νθεηιέο Π.Ο.Δ. ζηελ εηαηξεία Α. ΚΑΟΤΖ Α.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,78 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.μ.α. ρηζηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 1760/ ζχκβαζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξθαηαζθεπψλ πιαηζίσλ νρεκάησλ κνλάδσλ κεηαθφξησζεο, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 2178/ ζχκβαζεο, πνζνχ ,45 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, πνζνχ ,13 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 9/ Αλαβιήζεθε 184 πγθξνηήζεθε ε επηηξνπή 185 Έγηλε ε πιεξσκή 186 Έγηλε ε πιεξσκή 187 Έγηλε ε πιεξσκή 188 Έγηλε ε πιεξσκή 189 Έγηλε ε πιεξσκή 190 Έγηλε ε πιεξσκή 21

22 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πνζνχ 3.472,86 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Π.Ο.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,90 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη εηδηθφηεξα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.049,46 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, βάζεη χκβαζεο 5915/ (ΓΑΛΑΗΟ ΣΑΤΡΟ) ππφινηπα Π.Ο.Δ. έηνπο 2011 ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.549,35 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ πληήξεζε θαη Δπηζθεπή κεραλεκάησλ πιχζεο νρεκάησλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ζχκβαζεο 9380/ (ΚΟΛΟΒΟ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ), ππφινηπα Π.Ο.Δ έηνπο 2011 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πληήξεζε & Δπηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ ππνδνκψλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ζχκβαζεο 9574/ (VIOMTRON -ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ) ζπλνιηθνχ πνζνχ ,45 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα ζπξκαηφζρνηλνπ ΜΑ ρηζηνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,87 (Δπξψ), βάζεη ζχκβαζεο 7641/ (Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ ΑΔ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ χκβαζε πληήξεζεο & Δπηζθεπήο νρεκάησλ ΜΑ ρηζηνχ, ΣΜΑ, Πξνδηαινγήο Τιηθψλ ηεο δ/λζεο ΜΑ & ΠΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ (Δπξψ), βάζεη ζχκβαζεο 2765/ (HATKAR SERVICE AE) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Σερληθή Πξνκειέηε & ινηπά ηεχρε γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ΗΓΡΤΖ ΜΑ Γ.ΑΘΖΝΑ & ΟΜΟΡΧΝ ΓΖΜΧΝ, βάζεη ηεο κε αξηζκ. Πξση ζχκβαζεο 8114/07 & 12836/08.,(ΔΠΣΑ), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,43 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηηο εξγαζίεο πληήξεζεο & Δπηζθεπήο Δμεηδηθεπκέλσλ Ζιεθξνυδξαπιηθηθψλ πζηεκάησλ Φνξηνεθθφξησζεο νρεκάησλ πξνδηαινγήο πιηθψλ, (ΜΟΡΣΟΓΛΟΤ) βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση.7217/11 χκβαζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Έγηλε ε πιεξσκή 192 Δγθξίζεθε 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Δθθξεκεί ε πιεξσκή ιείπνπλ θάπνηα δηθαηνινγεηηθά 192 Έγηλε ε πιεξσκή έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ & εξγαζίεο 192 Έγηλε ε πιεξσκή 22

23 κεραλνγξάθεζεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην έηνο 2011, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 8094/11 χκβαζεο (ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.091,00 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε θαθέινπ & ππνζηήξημε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση /10 χκβαζεο (ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ) Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο-Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ & ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ (Π.Γ. 28/80), ζχκθσλα κε ηελ Τπ. Πξ. Κπβ. 3373/390/ απφθαζε, ΦΔΚ 349/Β, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 4993/745/75 απφθαζε, ΦΔΚ 489Β ) (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 10 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 3 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Δλεκέξσζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο απφ παξάλνκε είζνδν αζηγγάλσλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ γηα παξαθξάηεζε ηεο 2 εο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ-Μειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/12 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012, ζην Γήκν Φπιήο πνζνχ ,02 (θαηαβνιή ζην Γήκν Φπιήο, πνζνχ θαη ζπκςεθηζκφο κε νθεηιέο Γήκνπ ,02 ) (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο έλαληη νθεηιήο ΠΟΔ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 192 Έγηλε ε πιεξσκή 193 Οξίζηεθε ν θ. Αγγ. Ληόζεο 194 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 195 Έγηλε ελεκέξσζε 196 Δζηάιε ην αίηεκα 197 Έγηλε ε πιεξσκή 198 Έγηλε ε πιεξσκή 199 Έγηλε ε πιεξσκή 23

24 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2011 (ΠΟΔ) ζην Γήκν Πεξάκαηνο, κε επαλέθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε επεηγνπζψλ εξγαζηψλ θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο, πνζνχ ,40 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο ΓΑΑ (φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο M.A &Π.Τ. (φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο απφ ηηο νθεηιέο ζηελ εηαηξεία «ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ.» θαη εηδηθφηεξα: α) γηα ηελ εθηέιεζε Τπεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Α. Ληνζίσλ, (εμφθιεζε νθεηιήο έηνπο 2011), β) γηα ηελ εθηέιεζε Τπεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Α. Ληνζίσλ, (εμφθιεζε κέξνπο νθεηιήο έηνπο 2012) θαη γ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θπηηάξσλ Β2, Β3, Β5 θαη Β6 (Β Φάζε) 2 νπ ΥΤΣΑ ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο (εμφθιεζε κέξνπο νθεηιψλ 2011), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο νθεηιήο ΠΟΔ γηα ηελ εθηέιεζε Δπεηγνπζψλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ ΔΜΑ, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο 4 εο θαη ηειεπηαίαο δφζεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε απφ εθδνζέληα θαηαζρεηήξηα ηδηνθηεηψλ κερ/ησλ έξγνπ, πνζνχ ,12 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο 200 Έγηλε ε πιεξσκή 201 Δγθξίζεθε ε δαπάλε. Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 202 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 203 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 204 Έγηλε ε πιεξσκή 205 Έγηλε ε πιεξσκή 206 Έγηλε ε πιεξσκή 24

25 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ΠΟΔ, ζπλνιηθνχ χςνπο ,80 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη εηδηθφηεξα : γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνλάδαο θαζαξηζκνχ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 9260/ χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΤΡΜΔΣ Δ.Π.Δ., πνζνχ ,00 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ πξφηππν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ζηε δηεχζπλζε Δπ. η. Απ. & Γ.Δ.Α., βάζεη ηεο ππ αξηζκ / χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΤOUR CONSULTING PARTNER Δ.Π.Δ., πνζνχ 4.188,80 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ακνηβή θαηάξηηζεο θαθέινπ θαη ππνζηήξημεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΜΑ ρηζηνχ κε επαλέθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνζνχ 3.886,80 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νξγάλσλ Υεκείνπ ηεο Γ/λζεο ΓΑΑ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ ηεο Γ/λζεο ΓΑΑ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ πνζψλ, πνπ αθνξνχλ ζε εηζθνξέο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηε ΓΔΖ, βάζεη ησλ έμη κεληαίσλ δφζεσλ. Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία Γεκνπξάηεζεο ησλ ΥΑΓΑ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 207 Δγθξίζεθε 207 Έγηλε ε πιεξσκή 207 Έγηλε ε πιεξσκή 208 Έγηλε ε πιεξσκή 209 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ε ζύκβαζε, ιεηηνπξγεί ην Υεκείν 210 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ε ζύκβαζε, ιεηηνπξγεί ην Υεκείν 211 Τπεβιήζε ην αίηεκα πξνο ην ΤΠΔ 212 Αλαβιήζεθε 213 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 25

26 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο ιαζξαία εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 214 Δγθξίζεθε ε απάληεζε ζηελ ΠΟΔ ΟΣΑ 215 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 216 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 217 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο Μαξγαξίηαο ππξνπνχινπ θαη νθίαο Καινγήξνπ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 218 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 11 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 17 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δεκνζίεπκα εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή 219 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο γηα παξαρψξεζε ηερληθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ έμη ΥΑΓΑ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο (Μέζαλα-Αγθίζηξη)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Β.Α. Αηηηθήο (Βαξλάβαο-Κάιακνο-Απιψλα-Γξακκαηηθφ)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 220 Δγθξίζεθε 221 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 222 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 223 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 224 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 225 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο (Π. Φψθαηα-Καιχβηα)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 226 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Λήςε απφθαζεο γηα Πξνέιεγρν Απνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΚΝΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 227 Δγθξίζεθε ν 26

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 579 ης σνεδρίαζης (12-10-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Απνδνρή ηεο ππ» αξ 47941/11-9-2008 Αηηήζεσο ηνπ Σειενπηηθνύ ηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 696ης σνεδρίαζης (11-07-2013) ΦΑΜΑ (ΕΙΗΓΗΣΗ Κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Αλάθιεζε ηεο πηη'αξηζ. 464/60/18-01-08 κε ηελ νπνία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

σνεδρίαζη 2 η ακαδημαϊκού έηοσς 2014-2015 ηης 27 ης Νοεμβρίοσ 2014 Θ Ε Μ Α Σ Α ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ :

σνεδρίαζη 2 η ακαδημαϊκού έηοσς 2014-2015 ηης 27 ης Νοεμβρίοσ 2014 Θ Ε Μ Α Σ Α ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ : Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Μειψλ ηεο Παλεπηζηεκηαθήο πγθιήηνπ, γηα ηε ζπλεδξίαζε πνπ ζα γίλεη ηελ Πέκπηε 27-11-2014 ψξα 10:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο πγθιήηνπ (ιζόγειο Κενηρικού Κηηρίοσ). - Σε περίπηωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 )

Θέμα : «Ρςθμίζειρ εξςπηπέηηζηρ δανείων.» σεη. : Σο με απιθμ. ππωη. 401/11.1.2012 έγγπαθό ζαρ ( 16136/16.1.2012 ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ Κενηπική Τπηπεζία Αθαδεκίαο 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σει. Κέληξν : 213.2116.100 Αζήλα, 19.1.2012 Αξηζκ.Πξση.: 16136 Γηεχζπλζε : Γ6 Δμππεξέηεζεο Γαλείσλ ηεγαζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 555 ης σνεδρίαζης (4-3-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκόο Σειεπηθνηλσληώλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

«α) Η παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 3614/2007 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΥΩΝ & ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Ταρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔ Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ ΑΜΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΝΑ ΣΑΛΔΙ ΚΑΙ ΜΔ Δ-ΜΑIL ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΛ :1136 1) ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ A.B.S ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η παξνχζα κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ Αληηεκπινθήο θαηά ηελ Πέδεζε ΑΠ (ABS) ζε νξηζκέλα απφ ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ Ισαλληηψλ. Με βάζε ηελ ππ αξηζ. 28366/2098/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ

ΣΡΙΧΝ ΙΔΡΑΡΥΧΝ 127 118 52 ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 21 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ νηθ. 1670 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ ΓΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΜΔΡΟ ΙI - ΓΑΠΑΝΔ μέτρι 00 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 00-6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΗΗ 00-60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ 00-603 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ 00-6031 Σαθηηθέο απνδνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο

ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο Θέζε Ο ρώξνο είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ ακηάληνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ Α.Δ.», ζηε πεξηνρή Γξέπαλν Αραΐαο, ζε απόζηαζε 14,5 ρικ βνξεηαλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, 1,6 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ. ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 681ης σνεδρίαζης (08-02-2013) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΕΛΗΚΩΣΟΠΟΤΛΟ) 1. Παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηε «Υνξήγεζε Γηθαησκάησλ Υξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα