ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013"

Transcript

1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο

2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 5 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΘΔΜΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ. θαη Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ 1 Διήθζε απόθαζε Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ 2 Αλαβιήζεθε ιόγσ κε ύπαξμεο ππνςεθηνηήησλ Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ ή ελαιιαθηηθφ πξνκεζεπηή γηα 3 Τπεβιήζε ην αίηεκα παξαθξάηεζε ηεο πξψηεο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/12. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή 4 Έγηλε ε πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ γηα ην δηάζηεκα απφ 1/1/2012 έσο 30/04/2012. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εμφθιεζε ηηκνινγίσλ 5 Έγηλε ε πιεξσκή πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα πξνκήζεηα πγξψλ 6 Αθνξά έγθξηζε θαπζίκσλ θίλεζεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ, έηνπο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή (ρνξήγεζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ έθπησζεο), γηα ηελ «πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ». Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελψλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012 κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή πνζνχ βάζεη ηεο κε αξηζκ /2011/ Απφθαζεο ηνπ 17 νπ Σξηκεινχο Σκήκαηνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνπο λφκηκνπο θιεξνλφκνπο ηνπ απνζαλφληνο Γξάςα Γεσξγίνπ ηνπ Δπαγγέινπ, πξψελ ππαιιήινπ, κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Π.Ο.Δ. θαη εηδηθφηεξα : ζθνπηκόηεηαο 7 Δγθξίζεθαλ νη όξνη, έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ζύκβαζε 8 Έγηλε ε πιεξσκή 9 Έγηλε ε πιεξσκή 10 Έγηλε ε πιεξσκή 11 Δγθξίζεθε 2

3 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.559,39 (Δπξψ) ζε βάξνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηνπ Κ.Α.Δ , φπσο αλαιχεηαη ζηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε, γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ, ππφινηπα Π.Ο.Δ. έηνπο 2011 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 (Δπξψ) ζε βάξνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ θαηαβνιή ππφινηπσλ πνζψλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζην Γήκν Πεξάκαηνο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή ηειεπηθνηλσληαθψλ ηειψλ 11 Έγηλε ε πιεξσκή παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ (Π.Ο.Δ.), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,26 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ ακνηβή δηθαζηηθνχ επηκειεηή, ζπλνιηθνχ 11 Έγηλε ε πιεξσκή πνζνχ 2.018,68 (Δπξψ), ζε βάξνο ησλ Κ.Α.Δ (1.716,10 ) θαη (302,58 ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ 11 Έγηλε ε πιεξσκή Ο.Δ.Γ.Α. Γπη. Αηηηθήο βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 8379/ χκβαζεο κε ηνλ Γνληά Κσλζηαληίλν, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.079,50 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο βάζεη ηεο κε αξηζκ. 11 Έγηλε ε πιεξσκή πξση. 7224/ χκβαζεο κε ηελ ΔΒΟΛ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 4.657,79 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηηο εξγαζίεο απνιχκαλζεο απεληφκσζεο 11 Έγηλε ε πιεξσκή κπνθηνλίαο νθηναπψζεζεο ΜΑ ρηζηνχ κε ηε «ΜΤΟΚΣΟΝΗΚΖ», βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση. 6089/ χκβαζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.345,60 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Σνπνγξάθεζε ρψξσλ ελδηαθέξνληνο 11 Έγηλε ε πιεξσκή Δ..Γ.Κ.Ν.Α. γηα ΜΑ ή ΚΓΑΤ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση / χκβαζεο κε ηνλ Γεξάζηκν έξβν, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,68 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ γηα ηε κίζζσζε 11 Έγηλε ε πιεξσκή ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνηεθξσηήξα, πξνο ηελ Κνηλνπξαμία Ζιέθησξ Α.Δ. Άξζε Α.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,76 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη εθηππσηψλ βάζεη 11 Έγηλε ε πιεξσκή ηεο κε αξηζκ. Πξση /2009 ζχκβαζεο κε ηελ ΠΛΑΗΗΟ computers Α.Δ., ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 2344,49 (επξσ) Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο 12 Έγηλε ε πιεξσκή νθεηιήο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012, ζην Γήκν Φπιήο, πνζνχ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εθηέιεζε εξγαζηψλ 13 Έγηλε ε πιεξσκή 3

4 θαζαξηζκνχ θαη εθθέλσζεο θξεαηίσλ απνρέηεπζεο ΜΑ ρηζηνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή εξγαζηψλ καγλεηνθψλεζεο - απνκαγλεηνθψλεζεο ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ. θαη Γ.. ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 15 Γεκνζηεύζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο, έγηλε ε πιεξσκή Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο 16 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο, έγηλε ν δηαγσληζκόο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. Λήςε απφθαζεο έθδνζεο Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο Πξνπιεξσκήο γηα έθδνζε κεληαίσλ θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ, πνζνχ δαπάλεο 405. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε δαπάλε κεραλνγξάθεζεο Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes Benz Γηεχζπλζεο Μ.Α.&Π.Τ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Μercedes-Benz Γ/λζεο Μ.Α. &Π.Τ.». Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ επηζθεπή θαη αλαγφκσζε ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ Γηεχζπλζεο Μ.Α. &Π.Τ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «επηζθεπή & αλαγφκσζε ειαζηηθψλ επηζψηξσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο Μ.Α. &Π.Τ.». 17 Δγθξίζεθε, εθδόζεθε ην έληαικα 18 Δθδόζεθε θαη απνδόζεθε ην έληαικα 19 Οινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο, ππεγξάθε ζύκβαζε 20 Αλαβιήζεθε 21 Αλαβιήζεθε 22 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 23 Έγηλε ν δηαγσληζκόο ζηηο 10/8 θαη βγήθε άγνλνο. Δπαλαιήθζεθε ζηηο 18/10 εθ λένπ άγνλνο. Νένο δηαγσληζκόο 10/12. Αλαθεξύρηεθε 4

5 Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε Όξσλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο Διεγθηψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ (.Ο.Δ.Λ.) γηα ηελ απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΓΚΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ-νρεκάησλ ΥΤΣΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε ΥΤΣΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ππεξεζηψλ πνηνηηθνχ & πνζνηηθνχ ειέγρνπ ζηξαγγηζκάησλ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ Οξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία Υεκείνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ΔΓΝΑ, κε ηελ ηξάπεδα πιεξνθνξηψλ ΓΖΜΟΝΔΣ. κεηνδόηεο ππεγξάθε ε ζύκβαζε 24 Γεκνζηεύζεθε ε πξόζθιεζε 25 Αλαβιήζεθε 26 Αλαβιήζεθε 27 Έγηλε ε πιεξσκή 28 Έγηλε ε πιεξσκή 29 Έγηλε ε ζύλδεζε, δελ έρεη γίλεη αθόκε ε πιεξσκή 30 Έγηλε ε πιεξσκή Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή Γηθαζηηθνχ Δπηκειεηή. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή λνκηθψλ. 31 Αλαβιήζεθε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο γηα ηελ 32 πγθξνηήζεθε ε επηινγή ηνπ Σξαπεδηθνχ/Πηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο ζην νπνίν ζα αλνηρζνχλ ινγαξηαζκνί Δπηηξνπή. Γελ έρεη δηαζεζίκσλ ηεο Σακεηαθήο Τπεξεζίαο &Μηζζνδνζίαο Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΓΝΑ. αθόκε παξαδνζεί Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ &αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε Απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηελ Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ &αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο-εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη πξαθηηθό 33 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 34 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 5

6 Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε Απφθαζεο έγθξηζεο Πξαθηηθνχ Κιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ηηο Δπηηξνπέο Παξαιαβήο πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο & ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο ηνπ ΔΓΝΑ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ «Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ηαζκνχ Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ (.Μ.Α.) ζηε ζέζε «Μαπξηλψξα» ηνπ Γήκνπ Χξσπνχ, Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο». Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο. Λήςε απφθαζεο αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ κε ιεηηνπξγνχλησλ ΥΑΓΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, έπεηηα απφ ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 35 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 36 Θεηηθή γλσκνδόηεζε 37 Αλαβιήζεθε 38 Έγηλε ελεκέξσζε πδήηεζε επί αηηήκαηνο Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. 39 Αλαβιήζεθε Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο ΔΓΝΑ. 40 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. 41 Αλαβιήζεθε Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πκβάζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ 42 Αλαβιήζεθε 2 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 11 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εμαίξεζεο ηνπ θ. Γξνχγθα 43 Γελ έγηλε δεθηό ην αίηεκα πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ 44 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ 45 Παξαπέκθζεθε ζην Γ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΓΝΑ 46 Παξαπέκθζεθε ζην Γ Δθινγή Αληηπξνέδξνπ Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. 47 Δμειέγε ν θ. Ν. Υησηάθεο Δλεκέξσζε ηεο Δ.Δ. απφ ηνλ Γηεπζπληή ΓΑΑ θ. Μλεκαηίδε Κσλ/λν, γηα ηηο «ιεηηνπξγηθέο 48 Έγηλε ελεκέξσζε αλάγθεο ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ» (Γ/λζε ΓΑΑ). πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαδηθαζία «ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο νρεκάησλ- 49 Απνθαζίζηεθε λα 6

7 κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ» (Γ/λζε Μ.Α.& Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελψλ Φεβξνπαξίνπ θαη Μαξηίνπ 2012 κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ (Γ/λζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη αλαγφκσζε πιηθνχ ππξφζβεζεο (ππξνζβεζηήξσλ θνξεηψλ/ζηαζεξψλ) νρεκάησλ & εγθαηαζηάζεσλ ΜΑ ρηζηνχ» (Γ/λζε Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα «εξγαζίεο απνιχκαλζεο απεληφκσζεο κπνθηνλίαο & νθηναπψζεζεο ΜΑ ρηζηνχ & ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο» (Γ/λζε Μ.Α.&Π.Τ. & ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ απνδεκίσζε ζπληαμηνδνηνπκέλσλ ππαιιήισλ (Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζήο ηεο θαο Κνθθίλε-Βξχλα Αζαλαζίαο, ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ ηνπ ΔΓΝΑ θαη κε αζθαιηζηηθφ θνξέα ην ΗΚΑ (Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο 3 εο δφζεο ηεο εηδηθήο θαηαβνιήο κεληαίαο παξνρήο βάζεη ηεο κε αξηζκ /2010 Γηθαζηηθήο Απφθαζεο (Γ/λζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο γεθπξνπιαζηηγγψλ ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο (Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπιιαδίσλ θαη ινηπψλ εηδψλ ελεκέξσζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «ATHENS-BIOWASTE LIFE10 ENV/GR/000605»(Γ/λζε Δπ. η.απ.). Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ νθεηιψλ θαη εηδηθφηεξα : πξνρσξήζνπλ νη εξγαζίεο κεηά από Αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ 50 Έγηλε ε πιεξσκή 51 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ζύκβαζε 52 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 53 Έγηλε ε πιεξσκή 54 Έγηλε ε πιεξσκή 55 Έγηλε ε πιεξσκή 56 Δληαικαηνπνηήζεθε ε δαπάλε δελ ήξζε λα πιεξσζεί 57 Δθθξεκεί ε πιεξσκή άξγεζαλ λα ζηείινπλ ηηκνιόγην 58 Δγθξίζεθε 7

8 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΣΔΛΔΝΟΡΜ Α.Δ.», ηνπ πνζνχ ησλ 8.382,41 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΤΦΖΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΗΚΟΝΑ ΚΑΗ ΖΥΟΤ», ηνπ πνζνχ ησλ ,93 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «ΠΖΛΗΟΠΟΤΛΟΤ-SWAAN Δ.Π.Δ», ηνπ πνζνχ ησλ ,10 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «θνξδά Γεκεηξίνπ», ηνπ πνζνχ ησλ ,00 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην», ηνπ πνζνχ ησλ ,00 ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή, ππέξ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 58 Έγηλε ε πιεξσκή επσλπκία «Αλδξέαο Υ.πειηφπνπιν», ηνπ πνζνχ ησλ 1.783,50 πδήηεζε επί αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο αθηλήηνπ ηνπ 59 Αλαβιήζεθε ΔΓΝΑ, ζηελ πεξηνρή Διαηψλα. πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. 60 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. 61 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Δλεκέξσζε γηα ζεκαληηθέο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο ηνπ ΔΓΝΑ. 62 Έγηλε ελεκέξσζε, ζπλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ησλ πκβάζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ. 63 πλερίδεηαη Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή λνκηθψλ 64 Αλαβιήζεθε 3 ε ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 21 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ πξνο ην Γήκν 65 Έγηλε ε πιεξσκή Φπιήο, κε ηελ έγθξηζε ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε ηεο πίζησζεο. 4 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ππ αξηζκ. 246 θαη 250/2011 ΑΔΔ (ENVITEC AE) 66 Δγθξίζεθε ν εμσδηθαζηηθόο ζπκβηβαζκόο όκσο 8

9 δελ πξνρώξεζε. Δθθξεκεί λένο. Λήςε απφθαζεο επί ηεο 64/2012 ΑΔΔ, ηξνπνπνίεζε ακνηβψλ δηθεγφξσλ 67 Δγθξίζεθε, έγηλε ε πιεξσκή πδήηεζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ κελφο Μαΐνπ έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε ΔΔ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε λένπ ηξφπνπ ρξεψζεσο ησλ Γήκσλ- ρξεζηψλ ηνπ ΜΑ ρηζηνχ ζην δηεπξπκέλν σξάξην (έλαξμε ππνδνρήο 05:30 αληί 07:00, απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1/12-30/6/12 (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Δλεκέξσζε θαη ιήςε Απφθαζεο γηα ηελ Αλαλέσζε ησλ πκβάζεσλ πλεξγαζίαο ΔΓΝΑ-ΟΣΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο κεηαθνξάο ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηειψλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο-κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 68 Δγθξίζεθε, εθδόζεθαλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο 69 Έγηλε ε πιεξσκή 70 Αλαβιήζεθε 71 Αλαβιήζεθε 72 Δγθξίζεθε, ζπλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 73 Αλαβιήζεθε Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη 74 Αλαβιήζεθε επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ.( εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ 75 Αλαβιήζεθε γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Έγθξηζε φξσλ δηαθήξπμεο θαη Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθπνίεζε 76 Αλαβιήζεθε παιαηνράξηνπ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α. &Π.Τ.). Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηα ρξέε ησλ Γήκσλ (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ 77 Έγηλε ελεκέξσζε 9

10 Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ηελ απνζηνιή ζηε ΓΔΖ πίλαθα εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ-κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, πνπ ζα παξαθξαηνχληαη ζε κεληαία βάζε κέρξη (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2012 θαη νξηζκνχ ππνιφγνπ ηεο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζχζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο δαπαλψλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ πξνζαξκνγή παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ΔΜΑ κέρξη (εηζεγεηήο θ. Γηαλλφπνπινο, Γ/ληήο Δπ.η.Απ. & ΓΔΑ). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ ηαθηνπνίεζε εθθξεκνηήησλ γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Ννζνθνκείσλ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή έλαληη νθεηιψλ Π.Ο.Δ. κίζζσζεο ππεξεζηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνηεθξσηήξα (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο ησλ ΥΤΣΑ επζχλεο ΔΓΝΑ. (ελεκέξσζε θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο έλζηαζεο αίηεζεο γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηηο δηθαζηηθέο εθθξεκφηεηεο κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 78 Δγθξίζεθε, εζηάιε επηζηνιή ζηε ΓΔΗ ΑΔ 79 πζηάζεθε ε παγία, νξίζηεθε ππόινγνο 80 Δγθξίζεθε ε δαπάλε 81 Δγθξίζεθε ν αλαιπηηθόο πίλαθαο 82 Απνθαζίζηεθε ε κεησκέλε ιεηηνπξγία ΔΜΑ έσο 31/12/12 83 Απνθαζίζηεθε ην άλνηγκα λένπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ 84 Έγηλε ε πιεξσκή 85 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 86 Απνθαζίζηεθε λα γίλεη δηαθαλνληζκόο. Ο Γήκνο Κξσπίαο θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ρξήκαηα πνπ νθείιεη 87 Αλαβιήζεθε 10

11 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 5 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 11 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Δλεκέξσζε επί αηηήκαηνο ηνπ σκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ΔΓΝΑ αλαθνξηθά κε ηνπο δηθαηνχρνπο γηα ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο θαη επηθίλδπλεο εξγαζίαο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΒΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΒΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο 88 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 89 Έγηλε ελεκέξσζε 90 Δγθξίζεθε 91 Δγθξίζεθε 92 Δγθξίζεθε 93 Δγθξίζεθε 94 Δγθξίζεθε 95 Δγθξίζεθε 96 Δγθξίζεθε 97 Δγθξίζεθε 98 Δγθξίζεθε 99 Δγθξίζεθε 100 Δγθξίζεθε 11

12 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε νξηζηηθήο κειέηεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, φξσλ δηαθήξπμεο θαη έγθξηζε ππνβνιήο ηερληθνχ δειηίνπ ζηελ Δλδηάκεζε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ γηα ην έξγν απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηειψλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΜΑ ρηζηνχ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε Δ.Δ. θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ επηθχξσζε ή κε λένπ ηξφπνπ ρξεψζεσο ησλ Γήκσλ-Υξεζηψλ ηνπ ΜΑ ρηζηνχ ζην δηεπξπκέλν σξάξην (έλαξμε ππνδνρήο 05:30 αληί 07:00, απφ Γεπηέξα σο Παξαζθεπή) γηα ηελ πεξίνδν 1/1/12 30/6/12 (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.& Π.Τ.). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ Αλαλέσζε ησλ πκβάζεσλ πλεξγαζίαο ΔΓΝΑ-ΟΣΑ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο-κεηαθνξάο-ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ (εηζεγεηήο θ. Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.& Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ.( εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ Mercedes-Benz, Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα παξάηαζε ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο ππ αξηζκ. 3523/ χκβαζεο πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο εθηίκεζεο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο «Δθπνίεζεο αλαθπθιψζηκνπ παιαηνράξηνπ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ-δηαθεξχμεσλ έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). 101 Δγθξίζεθε 102 Δγθξίζεθε, παξακέλεη ν ίδηνο ηξόπνο ρξέσζεο 103 Δγθξίζεθε, παξακέλεη ν ίδηνο ηξόπνο ρξέσζεο 104 Δγθξίζεθε, έρνπλ ζηαιεί ζρέδηα ζπκβάζεσλ ζηνπο Γήκνπο 105 Δγθξίζεθε ε δαπάλε 106 Δγθξίζεθαλ νη όξνη έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 107 Δγθξίζεθε ε εηζήγεζε, δόζεθε παξάηαζε 108 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή θαη όξηζε αξρηθή ηηκή δεκνπξαζίαο 0, Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 12

13 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ηηκνινγίσλ πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ κελφο Ηνπλίνπ 2012 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζεξκηθνχ ραξηηνχ εθηππσηηθψλ κεραλεκάησλ δπγηζηεξίνπ ΟΔΓΑ Γπη. Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ νξγαληζκνχ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ δαπάλε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Υεκείνπ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Κξσπίαο γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ νθεηινκέλσλ δφζεσλ πξνο ηνλ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 110 Έγηλε ε πιεξσκή 111 Οινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ππεγξάθε ε ζύκβαζε 112 Έγηλε ελεκέξσζε 113 Έγηλε ελεκέξσζε 114 Έγηλε ελεκέξσζε, απνθαζίζηεθε λα γίλνπλ ελέξγεηεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην Υεκείν. Σν Υεκείν ιεηηνπξγεί 115 Αλαβιήζεθε 116 Δγθξίζεθε. Ο Γήκνο Κξσπίαο θαηαβάιιεη θαλνληθά ηα ρξήκαηα πνπ νθείιεη 117 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 118 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 13

14 Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα ππνβνιή δήισζεο ηξίηνπ ζην Δηξελνδηθείν (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 6 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 16 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο, πνζνχ ,00, πνπ αθνξά ηελ δαπάλε γηα ην έηνο 2012 (ζπλνιηθφ πνζφ κειέηεο ,00 κε ΦΠΑ) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηελ ΟΔΓΑ Φπιήο (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ, πνζνχ ,35 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Γθνληφξαο, Γληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο ινηπψλ κεραλεκάησλ πνπ ππέζηεζαλ βιάβε, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. 119 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 120 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 121 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 122 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 10/10. Καηαθπξώζεθε από ΔΔ, εθθξεκεί ε απνζηνιή θαθέινπ ζην Διεγθηηθό 123 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 124 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 20/8 θαη βγήθε άγνλνο. 125 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 126 Δγθξίζεθε, ν δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 20/8 θαη βγήθε άγνλνο 127 Δγθξίζεθε. Έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο 14

15 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πεηξειαηνθφξνπ νρήκαηνο DAF FA-1000, πνζνχ 9.605,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ηειεθσληθνχ θέληξνπ, πνζνχ 5.781,00 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ νρεκάησλ-κερ/ησλ γηα ηνλ κήλα Ηνχλην 2012, πνζνχ ,86 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ηειψλ ρξήζεο κεραλεκάησλ, πνζνχ 4.195,76 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ, ππνινίπνπ Ματνπ θαη Ηνπλίνπ 2012, πνζνχ ,63 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ππεξσξηαθή απαζρφιεζε κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάτν 2012, πνζνχ ,65 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Δλεκέξσζε γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ηνπ Oξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Oξγαληζκνχ θαη ιήςε απφθαζεο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο θαη πξνβνιήο ηνπ Oξγαληζκνχ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα ηελ άζθεζε αίηεζεο αλάθιεζεο θαη ηελ παξάζηαζε ζην Διεγθηηθφ πλέδξην (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο γηα ηελ άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (Γηαδηθαζία Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ) (εηζεγεηήο θ. ππεγξάθε ζύκβαζε 128 Δγθξίζεθε. Έγηλαλ νη δηαδηθαζίεο ππεγξάθε ζύκβαζε 129 Δγθξίζεθε, νινθιεξώζεθαλ νη δηαδηθαζίεο, ππεγξάθε ζύκβαζε 130 Έγηλε ε πιεξσκή 131 Έγηλε ε πιεξσκή 132 Έγηλε ε πιεξσκή 133 Έγηλε ε πιεξσκή 134 Απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή SmS 135 Η λέα ηζηνζειίδα πξνρσξά. Θα είλαη έηνηκε εληόο 1/ Αλαβιήζεθε 137 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 138 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 15

16 Υαηδεγηαλλάθεο, λνκηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 7 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 25 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο εηαηξείαο DOS ENERGY 139 Αλαβιήζεθε Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην ηξηκειέο Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ 140 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Δλεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Υησηάθεο). 141 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο (εηζεγεηέο θ.θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ θαη Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, Ννκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 142 Δγθξίζεθε ε κειέηε θαη ε δηαδηθαζία Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα ηνπ ΔΓΝΑ ζηα Άλσ Ληφζηα (εηζεγεηήο θ. Γηαλλφπνπινο, Γ/ληήο Δπ.η.Απ.&ΓΔΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο (Ύδξα-Μέζαλα-Αγθίζηξη)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Β.Α. Αηηηθήο (Βαξλάβαο-Κάιακνο-Απιψλα-Γξακκαηηθφ)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο (π. Φψθαηα-Καιχβηα)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ θαη Γήκνπ Μάλδξαο-Δηδπιιίαο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 143 Απνθαζίζηεθε ε εμαγσγή ησλ ηεθξώλ. Ο δηαγσληζκόο έγηλε ζηηο 15/1/ Δγθξίζεθαλ 145 Δγθξίζεθαλ 146 Δγθξίζεθαλ 147 Δγθξίζεθαλ 148 Δγθξίζεθαλ 149 Δγθξίζεθαλ 150 Απνξξίθζεθε ην αίηεκα ηνπ Γ. Μάλδξαο, έγηλε δεθηό ην αίηεκα ηνπ Γ. Ακαξνπζίνπ 16

17 Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηελ ζχληαμε πξνζρεδίνπ ηνπ λένπ Ο.Δ.Τ. ηνπ ΔΓΝΑ (εηζεγεηήο θ. Μπίξεο, Γ/ληήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζπκπηεζηηθψλ κεραλεκάησλ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε επηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ γηα ηηο «ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΧΝ ΚΤΣΣΑΡΧΝ ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Λήςε Απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, γηα ηελ αλάδεημε πξνκεζεπηή πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.» (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ άληιεζε ιπκάησλ θαη απφθξαμε δηθηχνπ ηεο Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ., πνζνχ ,94 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «άληιεζεο ιπκάησλ & απφθξαμεο δηθηχνπ» (εηζεγεηέο θ.θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Οηθνλνκφπνπινο, Γ/ληήο Μ.Α.&Π.Τ.). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ, πνζνχ ,09 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ Γ/λζεο Μ.Α.&Π.Τ., έηνπο 2012 πνζνχ ,113 (εηζεγεηήο θ. 151 Δγθξίζεθε. πγθξνηήζεθε ηξηκειήο επηηξνπή πνπ δνπιεύεη ηνλ λέν Οξγαληζκό. ην ηειηθό ζηάδην 152 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 153 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 154 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 155 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 156 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 157 Έγηλε ν δηαγσληζκόο, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 158 Δγθξίζεθε, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 159 Δγθξίζεθε. Γελ νινθιεξώζεθαλ νη 17

18 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνκεραλνινγηθνχ πιηθνχ δπγηζηεξίνπ ΥΤΣΑ Φπιήο, πνζνχ ,99 (Π.Ο.Δ.) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ γηα ηελ δηαρείξηζε απνθάζεσλ ηεο Δ.Δ. βάζεη ηεο ππ αξ / χκβαζεο θαη παξνρή εξγαζηψλ αλαβάζκηζεο εθαξκνγήο πξσηνθφιινπ θαη εγθαηάζηαζε ζε φιεο ηηο Γ/λζεηο, βάζεη ηεο ππ αξ.11136/ , πνζνχ ,60 (Π.Ο.Δ.) (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή Ννκηθψλ, πνζνχ ,37 (εηζεγεηήο θ. Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα θάιπςε ππεξεζηαθήο αλάγθεο πνπ αθνξά Σαρπδξνκηθά Σέιε Σαρπκεηαθνξψλ, πνζνχ 7.000,00 (εηζεγεηέο θ.θ. Μπίξεο, Γ/ληήο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηα ηέιε γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο απφ ηνλ απνηεθξσηήξα ηαηξηθψλ απνβιήησλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, λνκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεκα γηα εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη παξαίηεζε απφ έλδηθα κέζα θαηά ηεο 13179/2012 δηαηαγήο πιεξσκήο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, λνκ. πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο γηα ην Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηνπ ρηζηνχ, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο Βαζίιεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). δηαδηθαζίεο κέζα ζην έηνο ιόγσ έιιεηςεο πξνζθνξώλ. 160 Έγηλε ε πιεξσκή 161 Έγηλε ε πιεξσκή 162 Έγηλε ε πιεξσκή 163 Δγθξίζεθε. Η Δπηηξνπή θήξπμε άγνλν ηνλ δηαγσληζκό 164 Δγθξίζεθε λα παξακείλεη ε ίδηα ρξέσζε 165 Δθθξεκεί ε πιεξσκή ιόγσ ιάζνπο ζηελ αλαγξαθή ηνπ πνζνύ ζηελ δηθαζηηθή απόθαζε 166 Έγηλε ε πιεξσκή. Δθθξεκνύλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο αμηνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ κε ηνλ 18

19 πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2013 Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ 167 Αλαβιήζεθε Γπηηθήο Αηηηθήο (θ. Μλεκαηίδεο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 8 ε ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΤΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΙΟΤΛΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο γηα Έγθξηζε Πξαθηηθνχ Καηαθχξσζε απνηειέζκαηνο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο γηα ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ησλ επεηγνπζψλ εξγαζηψλ γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο. 168 Καηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα. Αλακέλεηαη απόθαζε ηεο Δπηακεινύο ύλζεζεο κεηά από αίηεκα αλαζεώξεζεο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηε πιεξσκή κέξνπο 169 Έγηλε ε πιεξσκή αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζηνπο Γήκνπο Φπιήο θαη Αζπξνπχξγνπ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο 170 Έγηλε ε πιεξσκή. νθεηιήο (Π.Ο.Δ.) πνπ αθνξά Ύδξεπζε θαη Φσηηζκφ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο 171 Έγηλε ε πιεξσκή νθεηιήο (Π.Ο.Δ.), ζηελ Κ/Ξ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. Θ. ΛΧΛΟ Υ. ΣΟΜΠΑΝΗΓΖ Ο.Δ. ΑΡΖ Α.Δ. πνπ αθνξά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΔΜΑ. Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ. 172 Γόζεθε ε εμνπζηνδόηεζε Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή 173 Έγηλε ε πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ ππνινίπνπ Μαίνπ θαη Ηνπλίνπ ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 27 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο χςνπο ζηνλ Γήκν Αζπξνπχξγνπ σο αληηζηαζκηζηηθά νθέιε Έγηλε ε πιεξσκή Γλσκνδφηεζε αλαθνξηθά κε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4024/2011 ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ ΔΓΝΑ 175 Δγθξίζεθε ε γλσκνδόηεζε. Η πιεξσκή ησλ επηδνκάησλ εθθξεκεί. Αλακέλεηαη 19

20 Τινπνίεζε Έξγσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ ρεδηαζκνχ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ (ΠΔΓΑ) ζηελ Αηηηθή. Λήςε απφθαζεο Έγθξηζεο 2 εο Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2012 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Παξαρψξεζε ζην Γήκν Αζελαίσλ ηεο ρξήζεο ηνπ νηθνπέδνπ ζηνλ Διαηψλα γηα δεκηνπξγία.μ.α. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο κεραλεκάησλ νρεκάησλ Δ.Γ..Ν.Α. γηα ην κήλα Ηνχιην θαη κέξνο κελφο Απγνχζηνπ 2012, πνζνχ ,57 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθψλ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ, πξνκήζεηαο πγξψλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην θίλεζεο) γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. ζηελ εηαηξεία ΔΚΟ ΑΒΔΔ θαη ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαιαβήο (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πληήξεζεο & Δπηζθεπήο Πξνσζεηήξσλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο ησλ Πξνζθνξψλ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ Δπηζθεπήο & πληήξεζεο πκπηεζηηθψλ Μεραλεκάησλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο επαλππνβνιή θαηαζηάζεσλ από ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο 176 Δγθξίζεθε, ππεβιήζε αίηεκα ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ΓΙΣ 177 Δγθξίζεθε ε αλακόξθσζε 178 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 179 Έγηλε ε πιεξσκή 180 Καηαθπξώζεθε ην απνηέιεζκα, πέξαζε από Διεγθηηθό, ππεγξάθε ε ζύκβαζε 181 Κεξύρηεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο. Απνθαζίζηεθε επαλάιεςε ζηηο 9/ Κεξύρηεθε άγνλνο ν δηαγσληζκόο. Απνθαζίζηεθε επαλάιεςε ζηηο 20

21 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ φξσλ δηαθήξπμεο δεκφζηαο πξνθνξηθήο πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο, γηα ηελ εθπνίεζε αλαθπθιψζηκνπ ραξηηνχ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα ηεο Γ/λζεο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ θαη ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ γηα ηελ εθπνίεζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/2006 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., γηα ππφινηπα κελψλ Μαΐνπ Ηνπλίνπ θαη κελφο Ηνπιίνπ 2012, πνζνχ ,82 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Ηνπλίνπ 2012, κνλίκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, πνζνχ ,42 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ Π.Ο.Δ. γηα ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ Γξαπεηζψλαο, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά νθεηιέο Π.Ο.Δ. ζηελ εηαηξεία Α. ΚΑΟΤΖ Α.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,78 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.μ.α. ρηζηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 1760/ ζχκβαζεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξθαηαζθεπψλ πιαηζίσλ νρεκάησλ κνλάδσλ κεηαθφξησζεο, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 2178/ ζχκβαζεο, πνζνχ ,45 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, πνζνχ ,13 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 9/ Αλαβιήζεθε 184 πγθξνηήζεθε ε επηηξνπή 185 Έγηλε ε πιεξσκή 186 Έγηλε ε πιεξσκή 187 Έγηλε ε πιεξσκή 188 Έγηλε ε πιεξσκή 189 Έγηλε ε πιεξσκή 190 Έγηλε ε πιεξσκή 21

22 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ γξαθηθήο χιεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πνζνχ 3.472,86 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ Π.Ο.Δ., ζπλνιηθνχ πνζνχ ,90 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη εηδηθφηεξα έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 5.049,46 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ πιεξσκή πξνκήζεηαο εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, βάζεη χκβαζεο 5915/ (ΓΑΛΑΗΟ ΣΑΤΡΟ) ππφινηπα Π.Ο.Δ. έηνπο 2011 ηελ έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 3.549,35 (Δπξψ) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.Δ , γηα ηελ πληήξεζε θαη Δπηζθεπή κεραλεκάησλ πιχζεο νρεκάησλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ζχκβαζεο 9380/ (ΚΟΛΟΒΟ ΥΡΖΣΟ & ΗΑ ΟΔ), ππφινηπα Π.Ο.Δ έηνπο 2011 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πληήξεζε & Δπηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εηδηθψλ ππνδνκψλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ζχκβαζεο 9574/ (VIOMTRON -ΚΟΤΣΟΤΡΗΓΑΚΖ ΣΤΛΗΑΝΟ) ζπλνιηθνχ πνζνχ ,45 (Δπξψ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ πξνκήζεηα ζπξκαηφζρνηλνπ ΜΑ ρηζηνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,87 (Δπξψ), βάζεη ζχκβαζεο 7641/ (Ν.ΛΔΒΔΝΣΔΡΖ ΑΔ) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ χκβαζε πληήξεζεο & Δπηζθεπήο νρεκάησλ ΜΑ ρηζηνχ, ΣΜΑ, Πξνδηαινγήο Τιηθψλ ηεο δ/λζεο ΜΑ & ΠΤ, ζπλνιηθνχ πνζνχ (Δπξψ), βάζεη ζχκβαζεο 2765/ (HATKAR SERVICE AE) έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Σερληθή Πξνκειέηε & ινηπά ηεχρε γηα ηε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ ΗΓΡΤΖ ΜΑ Γ.ΑΘΖΝΑ & ΟΜΟΡΧΝ ΓΖΜΧΝ, βάζεη ηεο κε αξηζκ. Πξση ζχκβαζεο 8114/07 & 12836/08.,(ΔΠΣΑ), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,43 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηηο εξγαζίεο πληήξεζεο & Δπηζθεπήο Δμεηδηθεπκέλσλ Ζιεθξνυδξαπιηθηθψλ πζηεκάησλ Φνξηνεθθφξησζεο νρεκάησλ πξνδηαινγήο πιηθψλ, (ΜΟΡΣΟΓΛΟΤ) βάζεη ηεο κε αξηζκ. πξση.7217/11 χκβαζεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Έγηλε ε πιεξσκή 192 Δγθξίζεθε 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Έγηλε ε πιεξσκή 192 Δθθξεκεί ε πιεξσκή ιείπνπλ θάπνηα δηθαηνινγεηηθά 192 Έγηλε ε πιεξσκή έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ & εξγαζίεο 192 Έγηλε ε πιεξσκή 22

23 κεραλνγξάθεζεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην έηνο 2011, βάζεη ηεο κε αξ. πξση. 8094/11 χκβαζεο (ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ, ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.091,00 έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα ηελ Παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε θαθέινπ & ππνζηήξημε έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο πξαηεξίνπ πγξψλ θαπζίκσλ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ηεο κε αξ. πξση /10 χκβαζεο (ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ) Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο-Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ & ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ (Π.Γ. 28/80), ζχκθσλα κε ηελ Τπ. Πξ. Κπβ. 3373/390/ απφθαζε, ΦΔΚ 349/Β, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 4993/745/75 απφθαζε, ΦΔΚ 489Β ) (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 10 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 3 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Δλεκέξσζε γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο απφ παξάλνκε είζνδν αζηγγάλσλ θαη ιαζξνκεηαλαζηψλ Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ γηα παξαθξάηεζε ηεο 2 εο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ-Μειψλ ηνπ ΔΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.2β ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν. 4071/12 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ). Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012, ζην Γήκν Φπιήο πνζνχ ,02 (θαηαβνιή ζην Γήκν Φπιήο, πνζνχ θαη ζπκςεθηζκφο κε νθεηιέο Γήκνπ ,02 ) (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 ζην Γήκν Αζπξνπχξγνπ, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο έλαληη νθεηιήο ΠΟΔ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ ζην Γήκν Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο 192 Έγηλε ε πιεξσκή 193 Οξίζηεθε ν θ. Αγγ. Ληόζεο 194 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 195 Έγηλε ελεκέξσζε 196 Δζηάιε ην αίηεκα 197 Έγηλε ε πιεξσκή 198 Έγηλε ε πιεξσκή 199 Έγηλε ε πιεξσκή 23

24 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2011 (ΠΟΔ) ζην Γήκν Πεξάκαηνο, κε επαλέθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εθηέιεζε επεηγνπζψλ εξγαζηψλ θάιπςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο, πνζνχ ,40 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο ΓΑΑ (φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ-κεραλεκάησλ Γ/λζεο M.A &Π.Τ. (φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ππάξρνληνο θσδηθνχ αξηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο απφ ηηο νθεηιέο ζηελ εηαηξεία «ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ.» θαη εηδηθφηεξα: α) γηα ηελ εθηέιεζε Τπεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Α. Ληνζίσλ, (εμφθιεζε νθεηιήο έηνπο 2011), β) γηα ηελ εθηέιεζε Τπεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ζηξαγγηζκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Α. Ληνζίσλ, (εμφθιεζε κέξνπο νθεηιήο έηνπο 2012) θαη γ) γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή θπηηάξσλ Β2, Β3, Β5 θαη Β6 (Β Φάζε) 2 νπ ΥΤΣΑ ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο (εμφθιεζε κέξνπο νθεηιψλ 2011), ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε κέξνπο νθεηιήο ΠΟΔ γηα ηελ εθηέιεζε Δπεηγνπζψλ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο, Λεηηνπξγίαο, πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ ΔΜΑ, πνζνχ (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ηεο 4 εο θαη ηειεπηαίαο δφζεο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξάο πνπ πξνέθπςε απφ εθδνζέληα θαηαζρεηήξηα ηδηνθηεηψλ κερ/ησλ έξγνπ, πνζνχ ,12 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο 200 Έγηλε ε πιεξσκή 201 Δγθξίζεθε ε δαπάλε. Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 202 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 203 Αθνξά έγθξηζε ζθνπηκόηεηαο 204 Έγηλε ε πιεξσκή 205 Έγηλε ε πιεξσκή 206 Έγηλε ε πιεξσκή 24

25 Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιψλ ΠΟΔ, ζπλνιηθνχ χςνπο ,80 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) θαη εηδηθφηεξα : γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή κνλάδαο θαζαξηζκνχ ΜΑ ρηζηνχ, βάζεη ηεο ππ αξηζκ. 9260/ χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΤΡΜΔΣ Δ.Π.Δ., πνζνχ ,00 γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ πξφηππν δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ζηε δηεχζπλζε Δπ. η. Απ. & Γ.Δ.Α., βάζεη ηεο ππ αξηζκ / χκβαζεο κε ηελ εηαηξεία ΤOUR CONSULTING PARTNER Δ.Π.Δ., πνζνχ 4.188,80 Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ακνηβή θαηάξηηζεο θαθέινπ θαη ππνζηήξημεο έθδνζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ΜΑ ρηζηνχ κε επαλέθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, πνζνχ 3.886,80 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ζηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νξγάλσλ Υεκείνπ ηεο Γ/λζεο ΓΑΑ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά πξνκήζεηα αλαισζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Υεκείνπ ηεο Γ/λζεο ΓΑΑ, πνζνχ ,00 (εηζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Γθνληφξαο, Γ/ληήο πδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ ΔΓΝΑ ζρεηηθά κε ηε κείσζε ησλ πνζψλ, πνπ αθνξνχλ ζε εηζθνξέο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ θαη παξαθξαηνχληαη απφ ηε ΓΔΖ, βάζεη ησλ έμη κεληαίσλ δφζεσλ. Λήςε απφθαζεο επί ηεο δηαδηθαζίαο εηζφδνπ ηδησηηθψλ απνξξηκκαηνθφξσλ ζηνλ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία Γεκνπξάηεζεο ησλ ΥΑΓΑ (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 207 Δγθξίζεθε 207 Έγηλε ε πιεξσκή 207 Έγηλε ε πιεξσκή 208 Έγηλε ε πιεξσκή 209 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ε ζύκβαζε, ιεηηνπξγεί ην Υεκείν 210 Οινθιεξώζεθε ε δηαδηθαζία, ππεγξάθε ε ζύκβαζε, ιεηηνπξγεί ην Υεκείν 211 Τπεβιήζε ην αίηεκα πξνο ην ΤΠΔ 212 Αλαβιήζεθε 213 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 25

26 Λήςε απφθαζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηνο ιαζξαία εηζεξρνκέλσλ απνξξηκκάησλ ζηνλ ΥΤΣΑ Φπιήο (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξν γηα παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Δηξελνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο ζε δηθεγφξνπο γηα άζθεζε παξέκβαζεο θαη παξάζηαζε ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Αζελψλ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 214 Δγθξίζεθε ε απάληεζε ζηελ ΠΟΔ ΟΣΑ 215 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 216 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε 217 Γόζεθε εμνπζηνδόηεζε Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην αίηεκα ηεο Μαξγαξίηαο ππξνπνχινπ θαη νθίαο Καινγήξνπ (εηζεγεηήο θ. Υαηδεγηαλλάθεο, Ννκηθφο πλεξγάηεο ηνπ ΔΓΝΑ). 218 πλερίδεηαη ζε επόκελε ζπλεδξίαζε 11 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ Δ.Δ. / 17 ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 2012 Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δεκνζίεπκα εθεκεξίδαο Καζεκεξηλή 219 Έγηλε ελεκέξσζε Λήςε απφθαζεο γηα παξαρψξεζε ηερληθψλ ππαιιήισλ απφ ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ δηεμαγσγήο ησλ δηαγσληζκψλ ησλ έξγσλ απνθαηάζηαζεο ησλ έμη ΥΑΓΑ πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο (Μέζαλα-Αγθίζηξη)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Β.Α. Αηηηθήο (Βαξλάβαο-Κάιακνο-Απιψλα-Γξακκαηηθφ)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 220 Δγθξίζεθε 221 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 222 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 223 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 224 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 225 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ν.Α. Αηηηθήο (Π. Φψθαηα-Καιχβηα)» (εηζεγεηήο θ. Μλεκαηίδεο Κσλ/λνο, Γ/ληήο ΓΑΑ). 226 πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Λήςε απφθαζεο γηα Πξνέιεγρν Απνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΚΝΑ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 227 Δγθξίζεθε ν 26

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ I. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΟΤ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟΔΕΚΣΕ ΚΑΙ ΕΝΩΜΑΣΩΘΗΚΑΝ ΣΟ ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ 1.ην άξζξν 6 θαη ζηηο παξ.2-4, πεξί θαηαζηαηηθήο ζέζεο ησλ αηξεηψλ ζπκπεξηιήθζεζαλ νη αθφινπζεο πξνηάζεηο: *ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ

18. ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΛΠ Α.Δ, ΓΗΑ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΥΧΡΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΑ ΚΔΣΑΣΗΝΗΟΤ ΔΝΣΟ ΣΖ ΥΧΡΗΚΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΔΧ ΑΛΗΔΗΑ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟΗΟΤ ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 Αζήλα 2010 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΗΣΟΡΗΚΟ 2. OΡΗΜΟ ΔΚ ΝΔΟΤ ΣΖ ΔΣΑΝΑΛ Χ ΦΟΡΔΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΗΥΘΤΟΚΑΛΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 4ν Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ζρνιάδνληα πεξίπηεξα, ζην Γήκν καο ΘΔΜΑ 1ν Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 2ν Οξηζκφο εθπξνζψπνπ ηνπ Γήκνπ καο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ γηα ηελ ζπγθξφηεζε Α βάζκηνπ πκβνπιίνπ Δπηζεψξεζεο Κηλεκαηνγξάθσλ-Θεάηξσλ, έηνπο 2009 ΘΔΜΑ 3ν Καζνξηζκφο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:48/17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 28.8.2013 Ώξα: 13:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,: Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ιούλιος 2012-Μάρτιος 2013 12.3.2013 Α. Ρεσζηόηηηα Δπεηεχρζε ζπκθσλία ζην Eurogroup πνπ νινθιεξψλεη ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΩΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΩΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο 52100 Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ.

Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. Οδηγίερ ςμπλήπυζηρ Οικονομικϊν Δνηωπυν Δ.Λ.Κ.Δ. ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Φοπολογικά ηοισεία Διδικοω Λογαπιαζμοω Κονδςλίυν Έπεςναρ Πανεπιζηημίος Παηπϊν: (ηζρύο από 01.01.2009) Δπσλπκία: Διδικψρ Λογαπιαζμψρ Κονδςλίυν

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα