ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013"

Transcript

1 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εηαηξείαο Ζιέθησξ ΑΔ γηα παξάηαζε ζχκβαζεο. 2 1Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ ππφζεζε ηεο αληηδηθίαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Δnvitec ΑΔ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Envitec ΑΔ Βηνηέξ ΑΔ αθελφο θαη ηνπ Κσλ/λνπ Γξνχγθα αθεηέξνπ. 3 1Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ιήςε απφθαζεο. 4 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «πληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ γαηψλ». 5 1Ζ Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ, κελφο Γεθεκβξίνπ έηνπο Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ ζπξίδαο ζε ηξάπεδα ή άιιν νξγαληζκφ γηα ηελ θχιαμε θαθέισλ δηαγσληζκψλ. 7 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΓΝΑ θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ΜΑ Διαηψλα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Έγηλε ελεκέξσζε δελ έγηλε απνδεθηφ ην αίηεκα ηεο Ζιέθησξ ΑΔ Έγηλε ελεκέξσζε - Καηαβιήζεθαλ ηα ζηελ εηαηξεία ENVITEC Έγηλε ελεκέξσζε - Καηαβιήζεθαλ ηα ζηνλ η. Σέια Καηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε νη εξγαζίεο πξφηαζε αλνίρηεθε ζπξίδα ζε ηξάπεδα Έγηλε ελεκέξσζε 1

2 8 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ «Δξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ». 9 1Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ «Μεηαθνξά θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ». 10 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο». Καηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα, αξρηθά ην Διεγθηηθφ δελ ελέθξηλε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο, έγηλε αίηεκα αλάθιεζεο θαη εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ζχκβαζεο πνπ πινπνηείηαη πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Έγηλε ελεκέξσζε 11 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο». Έγηλε ελεκέξσζε 12 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ». Έγηλε ελεκέξσζε 13 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ». Έγηλε ελεκέξσζε 14 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 15 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 16 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ΔΜΑ θαη ην ππ.αξ. 6843/ έγγξαθν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ απάληεζεο. Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Δγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο απάληεζεο ην νπνίν θαη εζηάιε. Δπεβιήζε πξφζηηκν γηα ην νπνίν έρεη αζθεζεί πξνζθπγή 2

3 17 1Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζχλαςε χκβαζεο πλεξγαζίαο κε ην Γήκν Αιίκνπ. ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 18 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ 19 1Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 20 2Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ΓΗΣ». 21 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ - Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ΓΗΣ». 22 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ - Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα), κε ΓΗΣ». 23 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ- Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο 24 3Ζ Δλεκέξσζε ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηεο 20/13 ΑΔΔ ζηνπο Τπνςήθηνπο. Έγηλε ελεκέξσζε 3

4 25 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 102/2012 ΑΔΔ ΔΓΝΑ. ηξνπνπνίεζε ηεο 102/12 ΑΔΔ, ε λέα ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο ζηνπο Γήκνπο Καιιηζέαο, Π. Φαιήξνπ, αιακίλαο άξρεηαη απφ 1/1/ Ζ Αλάθιεζε γξακκαηίσλ παξαθαηαζήθεο. Έγηλε ε αλάθιεζε ησλ γξακκαηίσλ 27 3Ζ Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππνινίπσλ νθεηιψλ έηνπο 2012 πνπ αθνξά ηελ ακνηβή ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 28 3Ζ Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία κε ηνλ Γήκν πάησλ γηα ην ζέκα ιεηνηεκαρηζκνχ ησλ νγθσδψλ. δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη νινθιεξψζεθε 29 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε πξάμεο ειέγρνπ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Έγηλε ελεκέξσζε, ν έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ην 2010 νινθιεξψζεθε ρσξίο λα παξνπζηαζηεί θαλέλα πξφβιεκα 30 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Έγηλε ελεκέξσζε 4

5 31 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο Έγηλε ελεκέξσζε 32 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο Έγηλε ελεκέξσζε 33 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πξνδηαινγήο Τιηθψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δπεμεξγαζίαο ηεξεψλ Απνβιήησλ θαη Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ εηαηξεία Envitec AE θαη ηελ θνηλνπξαμία Envitec AE-BIOTEΡ ΑΔ επαλαδηαηχπσζε ησλ φξσλ ηεο ππ αξ. 250/2011 Απφθαζεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 38 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ΓΗΣ». 39 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ΓΗΣ». 40 3Ζ Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Δπήιζε εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαηαβιήζεθαλ πιεξσκέο πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γελ έγηλε απνδεθηφ αίηεκα ηεο ΔΓΑ γηα ηε κηθ ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ΥΑΓΑ Ν. Μάθξεο 5

6 41 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο - εθθξεκεί ε απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε 42 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα απφδνζε Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη απαιιαγή ππνιφγσλ θ.θ. Βξχλα Γεσξγίνπ, Καπεηάλνπ Γεκεηξίνπ θαη απφδνζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 43 4Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ «Καηαζθεπή ησλ ηεζζάξσλ (4) Δξγνζηαζίσλ Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή». 44 5Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα) 45 6Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γηα ηελ παξαιαβή θαθέισλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ γηα ην αληίζηνηρν έξγν ΟΔΓΑ Κεξαηέαο 46 7Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ ππ αξηζκ. 20/13, 21/13 θαη 44/13 ΑΔΔ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 47 7Ζ Λήςε απφθαζεο επί ηεο έλζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο «Watt AE-ARVIS ZIMMERMANN ΔΠΔ» θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ «Μεηαθνξά θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα Δπηθηλδχλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (Δ.Η.Α.)». Δγθξίζεθε πξφηαζε αλνίρηεθε ζπξίδα ζε ηξάπεδα Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Διήθζε απφθαζε απεξξίθζε ην αίηεκα ηνπ θ. η. Ηαηξνχ γηα αλαβνιή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε ΜΔΑ ΝΑ Αηηηθήο Έγηλε ελεκέξσζε Απεξξίθζε ε έλζηαζε, θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 6

7 48 7Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». Απεξξίθζε ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 49 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». 50 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα), κε ΓΗΣ». 51 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο εθηίκεζεο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο «Δθπνίεζεο αλαθπθιψζηκνπ παιαηνράξηνπ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα». 52 7Ζ Λήςε απφθαζεο νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ εθπνίεζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/ Ζ Λήςε Απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ & ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ (Π.Γ. 28/80), ζχκθσλα κε ηελ Τπ.Πξ.Κπβ.3373/390/ , ΦΔΚ 349/Β, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ.αξηζκ. 4993/745/75, ΦΔΚ 489Β ). 54 7Ζ Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.». 55 7Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή, νξίζηεθε ηηκή έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο Οξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Οξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεθε ην πξαθηηθφ, άγνλνο ν δηαγσληζκφο 7

8 56 7Ζ Έγθξηζε ακνηβψλ Ννκηθψλ. 57 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα παξαίηεζε απφ έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα. πξφηαζε, παξαηηήζεθε ν ΔΓΝΑ (ππφζεζε Γξνχγθα) 58 8Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή) κε ΓΗΣ Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο 59 8Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξ. 49/13 ΑΔΔ Δγθξίζεθε, ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηεο ΜΔΑ Φπιήο 60 9H Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ παξάδνζεο ηεπρψλ θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ εξγνζηαζίσλ κε ΓΗΣ ζηελ Αηηηθή. Δγθξίζεθε ην αίηεκα δφζεθαλ ηα ηεχρε 61 9H Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ γηα παξαθξάηεζε ηεο ηέηαξηεο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. έηνπο H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ έξγσλ έηνπο 2013 (Σερληθφ Πξφγξακκα). Τπεβιήζε ην αίηεκα ζηε ΓΔΖ ΑΔ Δγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ 8

9 63 9H Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηελ απνζηνιή ησλ ππ αξ. 23/13 θαη 58/13 ΑΔΔ γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». 64 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «Μεηαθνξάο θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ» θαη θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Έγηλε ελεκέξσζε Δγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά, θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ζηελ εηαηξεία Απνηεθξσηήξαο ΑΔ 65 9H Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΔΡΓΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ 66 9H Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεκα ηνπ Γήκνπ Χξσπνχ. Δγθξίζεθε ην αίηεκα 67 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο-εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 68 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αμηνιφγεζεο πγθξνηήζεθε ε Πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο Δπηηξνπή αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 69 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., γηα ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο ηνπ ΔΓΝΑ. 70 9H Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ, πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο-Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Οξίζηεθε κέινο ν θ. Εαλληάο Αλ. 9

10 71 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176, ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ. 1326/2007 ηειεζίδηθεο Απφθαζεο Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ. 72 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην κήλα Ηαλνπάξην H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ επαλέθδνζε ηνπ 764Α/ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο πνπ αθνξά ηελ κε αξηζκ. πξση. 6916/ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. 74 9H Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 75 10Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο ςήθηζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο Δγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 76 11Ζ Λήςε απφθαζεο επί εγγξάθσλ αηηεκάησλ Γήκνπ Φπιήο γηα νθεηιέο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ θαη ππνινίπνπ αληηζηαζκηζηηθψλ νθεηιψλ έηνπο Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 78 11Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππνινίπσλ νθεηιψλ έηνπο 2012 θαη κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013 πξνο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, κελφο Ηαλνπαξίνπ Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξθαηαζθεπψλ πιαηζίσλ νρεκάησλ κεηαθφξησζεο. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 10

11 81 11Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.μ.α. ρηζηνχ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 82 11Ζ Δλεκέξσζε γηα χκβαζε κε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. Έγηλε ελεκέξσζε, εζηάιε επηζηνιή ζηελ εηαηξεία, ε νπνία απάληεζε, ακθηζβεηψληαο ηηο νθεηιέο ηεο. Δθθξεκεί απάληεζή καο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ ΠΟΔ πξνο ηελ εηαηξεία Α. Κανχζεο ΑΔ Ζ Πεηζαξρηθά Εεηήκαηα. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 85 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΠΔΛΑΓΗΑ & ΗΑ ΔΔ 86 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε ΚΞ ΛΗΜΔΝΗΚΖ - ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 11

12 87 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα Ννζνθνκεηαθψλ Απνξξηκκάησλ Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Γεθεκβξίνπ 2012, κφληκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην κήλα Φεβξνπάξην 2013, πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ., πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 939/2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ιήςε απφθαζεο. Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΑΔ Έγηλε ελεκέξσζε (αθνξνχζε θαηαγγειίεο ηξίησλ) Έγηλε ελεκέξσζε, εζηάιε επηζηνιή ζηνλ Γήκν Μνζράηνπ, ηκεκαηηθή απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο 12

13 93 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο γηα ην Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηνπ ρηζηνχ. Δζηάιε επηζηνιή ζηελ Δθθιεζία θαη εθθξεκεί ε ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αλακέλνληαη ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο γηα ζπληήξεζε ηνπ Πάξθνπ 94 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 95 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 96 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 97 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 98 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013, κφληκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Φπιήο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Αζπξνπχξγνπ, πνζνχ ,00. πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο 13

14 101 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ππνινίπνπ πνζνχ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα επείγνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο, πνζνχ ,70. πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΑΔ πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε & επηζθεπή πξνσζεηήξσλ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο νρεκάησλ κεραλεκάησλ ΜΑ θαη ΥΤΣΑ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο ζηελ εηαηξεία Κφηηεο Υαξηηθά Α.Δ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.749, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, πνζνχ 61,50. πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε πίζησζε, έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο 14

15 108 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α, ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ <ΓήκνοΝεη>, πνζνχ 2.500, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο Π.Ο.Δ ζηελ εηαηξεία HATKAR SERVICE AE, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο νθεηιήο (Π.Ο.Δ.), εμφδσλ δεκνζίεπζεο δηαθεξχμεσλ πξνθεξχμεσλ Δ.Γ..Ν.Α πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο ζηελ εηαηξεία GOSPEL CREATIVE Κ.ΓΔΡΟΝΗΚΟΛΟ ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή λνκηθψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.460, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ ακνηβή γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε-βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Δ.Μ.Α ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00. πίζησζε εθθξεκεί ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (δελ έρνπλ θέξεη ηηκνιφγην) πίζησζε έρεη θαηαβιεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε πίλαθα δηθεγνξηθήο ακνηβήο δηθεγνξηθήο εηαηξεηαο. απνκείσζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηε δηθεγνξηθή εηαηξεία Υαηδεγηαλλάθεο θαηά 50%. Οη πιεξσκέο γίλνληαη θαλνληθά ζχκθσλα κε ηνλ δηαθαλνληζκφ 15

16 115 14Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΥΑΓΑ ηεο Αηηηθήο θαη ησλ Νήζσλ. ζθνπηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο Ζ Λήςε απφθαζεο επί πεηζαξρηθψλ δεηεκάησλ. Πξνζσπηθά δεδνκέλα Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Αλαβιήζεθε Ζ πλνιηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε βάζε επηιεγκέλα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. πξφηαζε ππεγξάθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., έηνπο 2013, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, πνζνχ ,00 θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. Φεθίζηεθε ζπλνιηθά ε πίζησζε, νη πιεξσκέο γίλνληαη ζε κεληαία βάζε πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο νρεκάησλ κεραλεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,64. Δγθξίζεθε, έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΔΚΟ ΑΔΒΔ πίζησζε, νη πιεξσκέο γίλνληαη ζε κεληαία βάζε αλάινγα κε ηηο πηζηνπνηήζεηο 16

17 123 14Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πίζησζε έγηλε ν δηαγσληζκφο αλαθπξήρηεθε κεηνδφηεο κειέηε έγηλε ν δηαγσληζκφο αλαθπξήρηεθε κεηνδφηεο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ κπαξψλ Επγηζηεξίνπ ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο, πνζνχ 6.049,14. πίζησζε, δελ νινθιήξσζεθε ν δηαγσληζκφο ιφγσ έιιεηςεο πξνζθνξψλ Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 37/13 ΑΔΔ. πκπιεξψζεθε ε Απφθαζε πνπ αθνξά ησλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ ENVITEC Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ Ζ Λήςε απφθαζεο επί πεηζαξρηθνχ δεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Γηάζεζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδνο Π.Δ. Αξγνιίδνο θαη Γήκνπ Σξίπνιεο Π.Δ. Αξθαδίαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ». Έγηλε ελεκέξσζε, έγηλε απνδεθηή ε ΚΤΑ κε απζηεξνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Α Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 αλακφξθσζε 17

18 131 15Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Αλαβιήζεθε Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ. 17/2013 ΑΔΔ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΓΝΑ θαη Γήκνπ Αιίκνπ ηξνπνπνίεζε Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Έγηλε ελεκέξσζε Απνθαηαζηάζεσλ Ζ Δλεκέξσζε γηα εθθξεκείο δίθεο Αλαβιήζεθε Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ππφκλεκα ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. Έγηλε ελεκέξσζε, απαληήζεθε ην Τπφκλεκα ηνπ Γ. Αζπξνπχξγνπ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ κε αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο Απνηεθξσηήξαο Α.Δ. θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ ,76 Δγθξίζεθε, πινπνπνηήζεθε ν ζπκςεθηζκφο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ απφ εηζθνξέο παξειζφλησλ εηψλ κε αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο νθεηιήο Π.Ο.Δ γηα «Δπείγνπζεο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Δ.Μ.Α», ζηελ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. ENVITEC A.E., πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ ζηελ Δηαηξεία Ζιέθησξ Α.Δ, γηα ηελ πιεξσκή α) 25 νπ ινγαξηαζκνχ γηα ην έξγν" Καηαζθεπή Κπηηάξσλ Β2,Β3, θαη Β6 Β θάζεο 2νπ ΥΤΣΑ ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο" θαη β) εμφθιεζε 30 εο &31 εο πηζηνπνίεζεο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,27 Δγθξίζεθε έγηλε ν ζπκςεθηζκφο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα πιεξσκή κέξνπο νθεηιψλ Π.Ο.Δ ζηελ Ζιέθησξ Α.Δ. - Άξζε Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο εμφθιεζεο νθεηιήο Π.Ο.Δ ζηελ Κ/Ξ ΣΟΜΖ ΑΒΔΣΔ-ΖΛΔΚΣΧΡ ΑΔ γηα ηελ πιεξσκή 24 νπ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή Α Φάζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,34 Αλαθιήζεθε ε απφθαζε. Σα θαηαβιήζεθαλ κε κεηαγελέζηεξε ΑΔΔ 18

19 142 15Ζ Λήςε απφθαζεο ζχζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, νξηζκφο ππνιφγνπ θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο, πνζνχ 6.000,00 πζηάζεθε ε παγία Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ΚΑ Δμφδσλ πνπ ζα θηλεζνχλ Δγθξίζεθαλ νη κέζα απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 πηζηψζεηο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθσλ Έγινε η πληρωμή πξνο ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα γηα ην δηάζηεκα 01/01/13 έσο 15/02/2013, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα νθεηιή πξνο ηελ Μαξία Οηθνλφκνπ, χζηεξα απφ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, πνζνχ ,99 επξψ Δπήιζε εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, δελ έγηλε ε πιεξσκή θαζψο δελ εγθξίζεθε απφ ηνλ Δπίηξνπν Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ειέγρνπαμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ.μ.α ρηζηνχ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπνγξαθηθνχ νξγάλνπ Total Station, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ κνληέισλ εδάθνπο γηα ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, πνζνχ ,03 Φεθίζηεθε νιφθιεξε ε πίζησζε ηκεκαηθή ε απνπιεξσκή Δγθξίζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έγηλε ε πιεξσκή κεηνδφηεο 19

20 150 15Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μέζηξσλ ηξνθνδνζίαο ΜΑ ρηζηνχ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ & Γ. ηνπ Δ.Γ..Ν.Α ζην δηαδίθηπν, πνζνχ 7.029, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ηαρνγξάθσλ νρεκάησλ Γηεχζπλζεο Μεηαθφξησζεο & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, πνζνχ 1.999,98 πίζησζε θαη ζηε ζπλέρεηα εγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηφηη εθπνλήζεθε λέα κειέηε παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα κε ηε κειέηε, έγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο κεηνδφηεο ππεγξάθε ε ζχκβαζε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, πνζνχ 442,80 πίζησζε Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ Υ 16Ζ Ζ 16Ζ ΤΝ. ΑΝΑΒΛΖΘΖΚΔ Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο ρψξνπο Ζ Λήςε απφθαζεο έθδνζεο ΥΔ πξνπιεξσκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαγσληζκψλ ΓΗΣ, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ Έγηλε ελεκέξσζε ζην ζηάδην πινπνίεζεο νη επηκέξνπο πξνηάζεηο έθδνζε ηνπ εληάικαηνο θαη απνδφζεθε 20

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο :

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ ν πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο δηαθξίλεηαη ζηηο θάησζη ηέζζεξηο (04) επηκέξνπο θαηεγνξίεο-νκάδεο : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΡ. ΜΔΛ. : 20/2015 ------------------------------------------------------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ΔΡΓΑΗΑ : ΤΝΣΖΡΖΖ-ΔΠΗΚΔΤΖ ΣΜΖΜΑ : ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΧΝ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010)

ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2010-31 Δεκεμβρίου 2010) H παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καταρτίσθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007, εγκρίθηκε από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειοφπολη Ζωγράφου, 157 80 Αιθνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ ΑΡΙΘΜ ΜΔΛΔΣΗ : 15 /16-7-2012 ΣΙΣΛΟ ΜΔΛΔΣΗ: «ΣΔΥΝΙΚΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ» ΚΩΓ. MIS 374778 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΣΙΚΗ 2007-2013 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού

ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ. Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ανηικείμενο Γιαγυνιζμού Αλάζεζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη αξρείνπ ησλ πεξεζηψλ ηεο Θεληξηθήο πεξεζίαο ηνπ Νξγαληζκνχ ζηηο λέεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο επί ηεο νδνχ Θνπξηίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ)

ΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΙ (ΓΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Σηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.) Α.Δ. Αζήλα, 16/7/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ»

ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013. Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ «ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ»2007-2013 (ΔΞΑΛ ΗΗ) Ξξφγξακκα «Δμσζηξέθεηα-Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Νδεγφο

Διαβάστε περισσότερα