ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013"

Transcript

1 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εηαηξείαο Ζιέθησξ ΑΔ γηα παξάηαζε ζχκβαζεο. 2 1Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ ππφζεζε ηεο αληηδηθίαο κεηαμχ ηεο εηαηξείαο Δnvitec ΑΔ θαη ηεο θνηλνπξαμίαο Envitec ΑΔ Βηνηέξ ΑΔ αθελφο θαη ηνπ Κσλ/λνπ Γξνχγθα αθεηέξνπ. 3 1Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ Δθεηείνπ Αζελψλ θαη ιήςε απφθαζεο. 4 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ, θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «πληήξεζεο θαη επηζθεπήο πξνσζεηήξσλ γαηψλ». 5 1Ζ Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηνπ ΔΓΝΑ, κελφο Γεθεκβξίνπ έηνπο Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηελ ελνηθίαζε ρψξνπ ζπξίδαο ζε ηξάπεδα ή άιιν νξγαληζκφ γηα ηελ θχιαμε θαθέισλ δηαγσληζκψλ. 7 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηελ ζχλαςε πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κεηαμχ ηνπ ΔΓΝΑ θαη ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ΜΑ Διαηψλα θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ Έγηλε ελεκέξσζε δελ έγηλε απνδεθηφ ην αίηεκα ηεο Ζιέθησξ ΑΔ Έγηλε ελεκέξσζε - Καηαβιήζεθαλ ηα ζηελ εηαηξεία ENVITEC Έγηλε ελεκέξσζε - Καηαβιήζεθαλ ηα ζηνλ η. Σέια Καηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε νη εξγαζίεο πξφηαζε αλνίρηεθε ζπξίδα ζε ηξάπεδα Έγηλε ελεκέξσζε 1

2 8 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ «Δξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ». 9 1Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηνλ αλνηθηφ δηαγσληζκφ «Μεηαθνξά θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ». 10 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ Αηηηθήο». Καηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα, αξρηθά ην Διεγθηηθφ δελ ελέθξηλε ηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο, έγηλε αίηεκα αλάθιεζεο θαη εγθξίζεθε ε ππνγξαθή ζχκβαζεο πνπ πινπνηείηαη πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Έγηλε ελεκέξσζε 11 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο». Έγηλε ελεκέξσζε 12 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγαξέσλ». Έγηλε ελεκέξσζε 13 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ». Έγηλε ελεκέξσζε 14 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 15 1Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ δηαγσληζκνχ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο». 16 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ηνπ ΔΜΑ θαη ην ππ.αξ. 6843/ έγγξαθν ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ζρεδίνπ απάληεζεο. Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Δγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο απάληεζεο ην νπνίν θαη εζηάιε. Δπεβιήζε πξφζηηκν γηα ην νπνίν έρεη αζθεζεί πξνζθπγή 2

3 17 1Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζχλαςε χκβαζεο πλεξγαζίαο κε ην Γήκν Αιίκνπ. ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 18 1Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ 19 1Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 20 2Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ΓΗΣ». 21 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ - Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο, κε ΓΗΣ». 22 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ - Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα), κε ΓΗΣ». 23 3Ζ Γηαβηβαζηηθφ Δξσηεκάησλ- Γηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο 24 3Ζ Δλεκέξσζε ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ηεο 20/13 ΑΔΔ ζηνπο Τπνςήθηνπο. Έγηλε ελεκέξσζε 3

4 25 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο ηεο 102/2012 ΑΔΔ ΔΓΝΑ. ηξνπνπνίεζε ηεο 102/12 ΑΔΔ, ε λέα ηηκνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαθφξησζεο ζηνπο Γήκνπο Καιιηζέαο, Π. Φαιήξνπ, αιακίλαο άξρεηαη απφ 1/1/ Ζ Αλάθιεζε γξακκαηίσλ παξαθαηαζήθεο. Έγηλε ε αλάθιεζε ησλ γξακκαηίσλ 27 3Ζ Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππνινίπσλ νθεηιψλ έηνπο 2012 πνπ αθνξά ηελ ακνηβή ησλ ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. 28 3Ζ Γνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία κε ηνλ Γήκν πάησλ γηα ην ζέκα ιεηνηεκαρηζκνχ ησλ νγθσδψλ. δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη νινθιεξψζεθε 29 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ έθδνζε πξάμεο ειέγρνπ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Έγηλε ελεκέξσζε, ν έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ γηα ην 2010 νινθιεξψζεθε ρσξίο λα παξνπζηαζηεί θαλέλα πξφβιεκα 30 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ πξφζθιεζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΠΔΠ Αηηηθήο γηα ηελ δηαρείξηζε νηθηαθψλ θαη βηνκεραληθψλ απνβιήησλ. Έγηλε ελεκέξσζε 4

5 31 3Ζ Δλεκέξσζε γηα ηελ πνξεία θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο Έγηλε ελεκέξσζε 32 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο Έγηλε ελεκέξσζε 33 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πξνδηαινγήο Τιηθψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Δπεμεξγαζίαο ηεξεψλ Απνβιήησλ θαη Γηαρείξηζεο Δπηθηλδχλσλ Απνβιήησλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο πληνληζκνχ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Δλεκέξσζε θαη ζπδήηεζε γηα ηα ζέκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ εηαηξεία Envitec AE θαη ηελ θνηλνπξαμία Envitec AE-BIOTEΡ ΑΔ επαλαδηαηχπσζε ησλ φξσλ ηεο ππ αξ. 250/2011 Απφθαζεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 38 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Ννηηναλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ΓΗΣ». 39 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Βνξεηναλαηνιηθήο Αηηηθήο κε ΓΗΣ». 40 3Ζ Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Έγηλε ελεκέξσζε Δπήιζε εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο θαηαβιήζεθαλ πιεξσκέο πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Γελ έγηλε απνδεθηφ αίηεκα ηεο ΔΓΑ γηα ηε κηθ ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ ΥΑΓΑ Ν. Μάθξεο 5

6 41 3Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κε ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Δγθξίζεθε ην ζρέδην ηεο πξνγξακκαηηθήο - εθθξεκεί ε απνζηνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ Απνθεληξσκέλε 42 3Ζ Λήςε απφθαζεο γηα απφδνζε Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο πξνπιεξσκήο θαη απαιιαγή ππνιφγσλ θ.θ. Βξχλα Γεσξγίνπ, Καπεηάλνπ Γεκεηξίνπ θαη απφδνζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 43 4Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ «Καηαζθεπή ησλ ηεζζάξσλ (4) Δξγνζηαζίσλ Δπεμεξγαζίαο Απνξξηκκάησλ ζηελ Αηηηθή». 44 5Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα) 45 6Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο γηα αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο γηα ηελ παξαιαβή θαθέισλ εηαηξεηψλ ή θνηλνπξαμηψλ γηα ην αληίζηνηρν έξγν ΟΔΓΑ Κεξαηέαο 46 7Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ απνζηνιή ησλ ππ αξηζκ. 20/13, 21/13 θαη 44/13 ΑΔΔ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 47 7Ζ Λήςε απφθαζεο επί ηεο έλζηαζεο ηεο ζχκπξαμεο «Watt AE-ARVIS ZIMMERMANN ΔΠΔ» θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο δηεμαγσγήο δηαγσληζκνχ «Μεηαθνξά θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα Δπηθηλδχλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ (Δ.Η.Α.)». Δγθξίζεθε πξφηαζε αλνίρηεθε ζπξίδα ζε ηξάπεδα Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο Διήθζε απφθαζε απεξξίθζε ην αίηεκα ηνπ θ. η. Ηαηξνχ γηα αλαβνιή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηε ΜΔΑ ΝΑ Αηηηθήο Έγηλε ελεκέξσζε Απεξξίθζε ε έλζηαζε, θαηαθπξψζεθε ην απνηέιεζκα ηνπ δηαγσληζκνχ 6

7 48 7Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο επί αηηήκαηνο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηνλ δηαγσληζκφ «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». Απεξξίθζε ην αίηεκα ηεο εηαηξείαο γηα επαλάιεςε ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο 49 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». 50 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ έξγνπ «Μειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζηελ νινθιεξσκέλε εγθαηάζηαζε δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Άλσ Ληφζηα), κε ΓΗΣ». 51 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ επηηξνπήο εθηίκεζεο, ε νπνία ζα θαζνξίζεη ην ειάρηζην φξην πξψηεο πξνζθνξάο γηα ηελ θαηάξηηζε δηαθήξπμεο δεκνπξαζίαο «Δθπνίεζεο αλαθπθιψζηκνπ παιαηνράξηνπ Ννηίνπ-Βνξείνπ & Γπηηθνχ Σνκέα». 52 7Ζ Λήςε απφθαζεο νξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δηεμαγσγήο δεκνπξαζηψλ εθπνίεζεο θηλεηψλ θαη αθηλήησλ πξαγκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 270/81 θαη ηνπ άξζξνπ 103 παξ. 2 ηνπ Ν. 3463/ Ζ Λήςε Απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ ησλ κειψλ & ηε ζπγθξφηεζε Δπηηξνπψλ επηζθεπψλ & ζπληεξήζεσλ νρεκάησλ-κεραλεκάησλ (Π.Γ. 28/80), ζχκθσλα κε ηελ Τπ.Πξ.Κπβ.3373/390/ , ΦΔΚ 349/Β, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ.αξηζκ. 4993/745/75, ΦΔΚ 489Β ). 54 7Ζ Λήςε απφθαζεο επί ηνπ Πξαθηηθνχ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ «πξνκήζεηα ιηπαληηθψλ ησλ απηνθηλήησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α.». 55 7Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ ΑΔ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή, νξίζηεθε ηηκή έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο Οξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Οξίζηεθαλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δγθξίζεθε ην πξαθηηθφ, άγνλνο ν δηαγσληζκφο 7

8 56 7Ζ Έγθξηζε ακνηβψλ Ννκηθψλ. 57 7Ζ Λήςε απφθαζεο γηα παξαίηεζε απφ έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα. πξφηαζε, παξαηηήζεθε ν ΔΓΝΑ (ππφζεζε Γξνχγθα) 58 8Ζ ΚΑΣΔΠ. Δμέηαζε αηηεκάησλ θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ην έξγν ΓΗΣ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή) κε ΓΗΣ Δγθξίζεθαλ νη δηεπθξηλίζεηο θαη εζηάιεζαλ ζε φιεο ηηο εηαηξείεο 59 8Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξ. 49/13 ΑΔΔ Δγθξίζεθε, ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε ζπγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηεο ΜΔΑ Φπιήο 60 9H Λήςε απφθαζεο επί αηηεκάησλ παξάδνζεο ηεπρψλ θαηαζθεπήο ηεζζάξσλ εξγνζηαζίσλ κε ΓΗΣ ζηελ Αηηηθή. Δγθξίζεθε ην αίηεκα δφζεθαλ ηα ηεχρε 61 9H Λήςε απφθαζεο ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηε ΓΔΖ γηα παξαθξάηεζε ηεο ηέηαξηεο ηξηκεληαίαο δφζεο ησλ εηζθνξψλ ησλ Γήκσλ κειψλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. έηνπο H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Πξνγξάκκαηνο Δθηειεζηέσλ έξγσλ έηνπο 2013 (Σερληθφ Πξφγξακκα). Τπεβιήζε ην αίηεκα ζηε ΓΔΖ ΑΔ Δγθξίζεθε ην Πξφγξακκα Δθηειεζηέσλ Έξγσλ 8

9 63 9H Δλεκέξσζε Δ.Δ. γηα ηελ απνζηνιή ησλ ππ αξ. 23/13 θαη 58/13 ΑΔΔ γηα παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Μειέηε, Υξεκαηνδφηεζε, Καηαζθεπή, πληήξεζε, Σερληθή Γηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Απνξξηκκάησλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Δγθαηάζηαζε Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ Γπηηθήο Αηηηθήο (Φπιή), κε ΓΗΣ». 64 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ Δπηηξνπήο Γηεμαγσγήο Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ «Μεηαθνξάο θαη εμαγσγή ησλ παιαηψλ ηεθξψλ ηνπ Απνηεθξσηήξα ησλ Δπηθίλδπλσλ Ηαηξηθψλ Απνβιήησλ» θαη θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Έγηλε ελεκέξσζε Δγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά, θαηαθπξψζεθε ν δηαγσληζκφο ζηελ εηαηξεία Απνηεθξσηήξαο ΑΔ 65 9H Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ πεηζψλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΔΡΓΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΑΔ 66 9H Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε αίηεκα ηνπ Γήκνπ Χξσπνχ. Δγθξίζεθε ην αίηεκα 67 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηηο ππεξεζίεο-εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. ηνπ Γήκνπ πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 68 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ & Αμηνιφγεζεο πγθξνηήζεθε ε Πξνζθνξψλ γηα ηηο πξνκήζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο Δπηηξνπή αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. 69 9H Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπψλ Παξαιαβήο πάζεο θχζεσο πξνκεζεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο απεπζείαο αλάζεζεο θαη ηνπ Πξφρεηξνπ Γηαγσληζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ έσο ,00 Δπξψ πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α., γηα ηνπο επηκέξνπο ρψξνπο ηνπ ΔΓΝΑ. 70 9H Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ νξηζκφ κέινπο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΝΑ, πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο-Παξαιαβήο Τπεξεζηψλ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή Οξίζηεθε κέινο ν θ. Εαλληάο Αλ. 9

10 71 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ησλ 176, ζε εθαξκνγή ηεο ππ αξηζκ. 1326/2007 ηειεζίδηθεο Απφθαζεο Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ. 72 9H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.) ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην κήλα Ηαλνπάξην H Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ επαλέθδνζε ηνπ 764Α/ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο πνπ αθνξά ηελ κε αξηζκ. πξση. 6916/ Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ην Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην. 74 9H Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 75 10Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο ςήθηζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο Δγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 76 11Ζ Λήςε απφθαζεο επί εγγξάθσλ αηηεκάησλ Γήκνπ Φπιήο γηα νθεηιέο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ θαη ππνινίπνπ αληηζηαζκηζηηθψλ νθεηιψλ έηνπο Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 78 11Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππνινίπσλ νθεηιψλ έηνπο 2012 θαη κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013 πξνο ηνπο ζπκβαζηνχρνπο έξγνπ ηνπ ΔΓΝΑ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, κελφο Ηαλνπαξίνπ Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλσλ ππεξθαηαζθεπψλ πιαηζίσλ νρεκάησλ κεηαθφξησζεο. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 10

11 81 11Ζ Λήςε απφθαζεο ζπγθξφηεζεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ.μ.α. ρηζηνχ. πγθξνηήζεθε ε Δπηηξνπή 82 11Ζ Δλεκέξσζε γηα χκβαζε κε Κέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ. Έγηλε ελεκέξσζε, εζηάιε επηζηνιή ζηελ εηαηξεία, ε νπνία απάληεζε, ακθηζβεηψληαο ηηο νθεηιέο ηεο. Δθθξεκεί απάληεζή καο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ ΠΟΔ πξνο ηελ εηαηξεία Α. Κανχζεο ΑΔ Ζ Πεηζαξρηθά Εεηήκαηα. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 85 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Νήζσλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΠΔΛΑΓΗΑ & ΗΑ ΔΔ 86 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί ελζηάζεσλ θαηά ηνπ Πξαθηηθνχ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν: «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε ΚΞ ΛΗΜΔΝΗΚΖ - ΚΔΦΑΛΟΓΗΑΝΝΖ ΘΔΟΥΑΡΖ 11

12 87 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ ΝΑ Αηηηθήο Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα Ννζνθνκεηαθψλ Απνξξηκκάησλ Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Γεθεκβξίνπ 2012, κφληκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θίλεζεο κεραλεκάησλ-νρεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΓΝΑ γηα ην κήλα Φεβξνπάξην 2013, πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή νθεηιψλ ζηε ΓΔΖ Α.Δ., πνζνχ , Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 939/2012 απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ θαη ιήςε απφθαζεο. Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΑΔ Έγηλε ελεκέξσζε (αθνξνχζε θαηαγγειίεο ηξίησλ) Έγηλε ελεκέξσζε, εζηάιε επηζηνιή ζηνλ Γήκν Μνζράηνπ, ηκεκαηηθή απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο 12

13 93 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε δηθαζηηθή εθθξεκφηεηα κε ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο γηα ην Πεξηβαιινληηθφ Πάξθν ηνπ ρηζηνχ. Δζηάιε επηζηνιή ζηελ Δθθιεζία θαη εθθξεκεί ε ππνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ αλακέλνληαη ελέξγεηεο ηεο ππεξεζίαο γηα ζπληήξεζε ηνπ Πάξθνπ 94 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ 95 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 96 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 97 12Ζ ΚΑΣΔΠ. Λήςε απφθαζεο επί Πεηζαξρηθνχ Εεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα 98 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ππεξσξηαθήο εξγαζίαο & εξγαζίαο θαηά ηηο Κπξηαθέο & εμαηξέζηκεο & λπρηεξηλέο ψξεο κελφο Ηαλνπαξίνπ 2013, κφληκνπ θαη ανξίζηνπ ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Φπιήο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Αζπξνπχξγνπ, πνζνχ ,00. πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο 13

14 101 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε ππνινίπνπ πνζνχ αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ έηνπο 2012 πξνο ηνλ Γήκν Κεξαηζηλίνπ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο πξαθηηθνχ θαη θαηαθχξσζεο απνηειέζκαηνο δηαγσληζκνχ γηα ην έξγν «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Κεξαηέαο» Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα επείγνπζεο εξγαζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ ΥΤΣΑ Γπηηθήο Αηηηθήο, πνζνχ ,70. πιεξσκή θαηαβιήζεθαλ νη δαπάλεο Απεξξίθζεζαλ νη ελζηάζεηο, πξνζσξηλφο κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΑΔ πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε & επηζθεπή πξνσζεηήξσλ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο νρεκάησλ κεραλεκάησλ ΜΑ θαη ΥΤΣΑ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο ζηελ εηαηξεία Κφηηεο Υαξηηθά Α.Δ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.749, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή εμφδσλ δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, πνζνχ 61,50. πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε πίζησζε, έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο 14

15 108 13Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή εηήζηαο ζπλδξνκήο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α, ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ <ΓήκνοΝεη>, πνζνχ 2.500, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο Π.Ο.Δ ζηελ εηαηξεία HATKAR SERVICE AE, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο νθεηιήο (Π.Ο.Δ.), εμφδσλ δεκνζίεπζεο δηαθεξχμεσλ πξνθεξχμεσλ Δ.Γ..Ν.Α πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά εμφθιεζε νθεηιήο ζηελ εηαηξεία GOSPEL CREATIVE Κ.ΓΔΡΟΝΗΚΟΛΟ ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή λνκηθψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 2.460, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνπ αθνξά ηελ ακνηβή γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε-βειηηζηνπνίεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Δ.Μ.Α ζπλνιηθνχ πνζνχ ,00. πίζησζε εθθξεκεί ε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ (δελ έρνπλ θέξεη ηηκνιφγην) πίζησζε έρεη θαηαβιεζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πνζνχ Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε πίλαθα δηθεγνξηθήο ακνηβήο δηθεγνξηθήο εηαηξεηαο. απνκείσζε ησλ νθεηιψλ πξνο ηε δηθεγνξηθή εηαηξεία Υαηδεγηαλλάθεο θαηά 50%. Οη πιεξσκέο γίλνληαη θαλνληθά ζχκθσλα κε ηνλ δηαθαλνληζκφ 15

16 115 14Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ΥΑΓΑ ηεο Αηηηθήο θαη ησλ Νήζσλ. ζθνπηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο Ζ Λήςε απφθαζεο επί πεηζαξρηθψλ δεηεκάησλ. Πξνζσπηθά δεδνκέλα Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Αλαβιήζεθε Ζ πλνιηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ κε βάζε επηιεγκέλα ζρνιεία ηεο Αηηηθήο. πξφηαζε ππεγξάθε πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην Πάληεην Παλεπηζηήκην Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή ζπκβαζηνχρσλ έξγνπ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α., έηνπο 2013, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο ππνζηήξημεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ησλ θπηηάξσλ δηάζεζεο απνξξηκκάησλ, πνζνχ ,00 θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ. Φεθίζηεθε ζπλνιηθά ε πίζησζε, νη πιεξσκέο γίλνληαη ζε κεληαία βάζε πίζησζε, ππεγξάθε ε ζχκβαζε, ζε εμέιημε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο (ρακειφηεξε ηηκή), γηα ηελ πξνκήζεηα πγξψλ θαπζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ νρεκάησλ κεραλεκάησλ ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. θαη ζπγθξφηεζε Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο νρεκάησλ κεραλεκάησλ ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Απνθαηαζηάζεσλ θαη Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ θαη Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,64. Δγθξίζεθε, έγηλε ν δηαγσληζκφο, κεηνδφηεο ε εηαηξεία ΔΚΟ ΑΔΒΔ πίζησζε, νη πιεξσκέο γίλνληαη ζε κεληαία βάζε αλάινγα κε ηηο πηζηνπνηήζεηο 16

17 123 14Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο κειέηεο θαη φξσλ δηαθήξπμεο πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Γ..Ν.Α. πίζησζε έγηλε ν δηαγσληζκφο αλαθπξήρηεθε κεηνδφηεο κειέηε έγηλε ν δηαγσληζκφο αλαθπξήρηεθε κεηνδφηεο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ κπαξψλ Επγηζηεξίνπ ΟΔΓΑ Γ. Αηηηθήο, πνζνχ 6.049,14. πίζησζε, δελ νινθιήξσζεθε ν δηαγσληζκφο ιφγσ έιιεηςεο πξνζθνξψλ Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ζπκπιήξσζε ηεο ππ αξηζκ. 37/13 ΑΔΔ. πκπιεξψζεθε ε Απφθαζε πνπ αθνξά ησλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ κε ηελ ENVITEC Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ ζε δηθεγφξνπο. παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ Ζ Λήςε απφθαζεο επί πεηζαξρηθνχ δεηήκαηνο. Πξνζσπηθά δεδνκέλα Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα «Γηάζεζε ησλ αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (ΑΑ) ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδνο Π.Δ. Αξγνιίδνο θαη Γήκνπ Σξίπνιεο Π.Δ. Αξθαδίαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ». Έγηλε ελεκέξσζε, έγηλε απνδεθηή ε ΚΤΑ κε απζηεξνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο Α Αλακφξθσζεο Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 αλακφξθσζε 17

18 131 15Ζ Λήςε απφθαζεο ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Απνθαηάζηαζε ΥΑΓΑ Μεγάξσλ». Αλαβιήζεθε Ζ Λήςε απφθαζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηεο ππ αξ. 17/2013 ΑΔΔ ζρεηηθά κε ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ΔΓΝΑ θαη Γήκνπ Αιίκνπ ηξνπνπνίεζε Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα κεραλήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ θαη Έγηλε ελεκέξσζε Απνθαηαζηάζεσλ Ζ Δλεκέξσζε γηα εθθξεκείο δίθεο Αλαβιήζεθε Ζ Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ππφκλεκα ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ. Έγηλε ελεκέξσζε, απαληήζεθε ην Τπφκλεκα ηνπ Γ. Αζπξνπχξγνπ Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ κε αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο Απνηεθξσηήξαο Α.Δ. θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο πνζνχ ,76 Δγθξίζεθε, πινπνπνηήζεθε ν ζπκςεθηζκφο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο ζπκςεθηζκνχ νθεηιψλ απφ εηζθνξέο παξειζφλησλ εηψλ κε αληίζηνηρεο απαηηήζεηο απφ αληηζηαζκηζηηθά νθέιε ηνπ Γήκνπ Αζπξνπχξγνπ θαη ιήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πιεξσκή κέξνπο νθεηιήο Π.Ο.Δ γηα «Δπείγνπζεο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο Λεηηνπξγίαο πληήξεζεο θαη Δπηζθεπήο ηνπ Δ.Μ.Α», ζηελ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΑ ΖΛΔΚΣΧΡ Α.Δ. ENVITEC A.E., πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ εμφθιεζε νθεηιψλ Π.Ο.Δ ζηελ Δηαηξεία Ζιέθησξ Α.Δ, γηα ηελ πιεξσκή α) 25 νπ ινγαξηαζκνχ γηα ην έξγν" Καηαζθεπή Κπηηάξσλ Β2,Β3, θαη Β6 Β θάζεο 2νπ ΥΤΣΑ ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γήκνπ Φπιήο" θαη β) εμφθιεζε 30 εο &31 εο πηζηνπνίεζεο ππεξεζηψλ ιεηηνπξγίαο - ζπληήξεζεο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ ηνπ ΥΤΣΑ, ζπλνιηθνχ πνζνχ ,27 Δγθξίζεθε έγηλε ν ζπκςεθηζκφο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα πιεξσκή κέξνπο νθεηιψλ Π.Ο.Δ ζηελ Ζιέθησξ Α.Δ. - Άξζε Α.Δ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Απνηεθξσηήξα, ζπλνιηθνχ πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο εμφθιεζεο νθεηιήο Π.Ο.Δ ζηελ Κ/Ξ ΣΟΜΖ ΑΒΔΣΔ-ΖΛΔΚΣΧΡ ΑΔ γηα ηελ πιεξσκή 24 νπ ινγαξηαζκνχ ηνπ έξγνπ Καηαζθεπή Α Φάζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ ,34 Αλαθιήζεθε ε απφθαζε. Σα θαηαβιήζεθαλ κε κεηαγελέζηεξε ΑΔΔ 18

19 142 15Ζ Λήςε απφθαζεο ζχζηαζεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013, νξηζκφο ππνιφγνπ θαη έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο, πνζνχ 6.000,00 πζηάζεθε ε παγία Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο ΚΑ Δμφδσλ πνπ ζα θηλεζνχλ Δγθξίζεθαλ νη κέζα απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιήο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2013 πηζηψζεηο Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ θαηαβνιή ηφθσλ Έγινε η πληρωμή πξνο ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα γηα ην δηάζηεκα 01/01/13 έσο 15/02/2013, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο, γηα νθεηιή πξνο ηελ Μαξία Οηθνλφκνπ, χζηεξα απφ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ, πνζνχ ,99 επξψ Δπήιζε εμσδηθαζηηθφο ζπκβηβαζκφο, δελ έγηλε ε πιεξσκή θαζψο δελ εγθξίζεθε απφ ηνλ Δπίηξνπν Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ακνηβή ειέγρνπαμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ.μ.α ρηζηνχ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπνγξαθηθνχ νξγάλνπ Total Station, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ςεθηαθψλ κνληέισλ εδάθνπο γηα ηνπνγξαθηθέο εξγαζίεο, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΓΝΑ, πνζνχ ,03 Φεθίζηεθε νιφθιεξε ε πίζησζε ηκεκαηθή ε απνπιεξσκή Δγθξίζεθε θαη ζηε ζπλέρεηα εγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο έγηλε ε πιεξσκή κεηνδφηεο 19

20 150 15Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή μέζηξσλ ηξνθνδνζίαο ΜΑ ρηζηνχ, πνζνχ , Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο ζπλεδξηάζεσλ Δ.Δ & Γ. ηνπ Δ.Γ..Ν.Α ζην δηαδίθηπν, πνζνχ 7.029, Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα εξγαζίεο επηζθεπήο ειεθηξνληθψλ ηαρνγξάθσλ νρεκάησλ Γηεχζπλζεο Μεηαθφξησζεο & Πξνδηαινγήο Τιηθψλ, πνζνχ 1.999,98 πίζησζε θαη ζηε ζπλέρεηα εγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο δηφηη εθπνλήζεθε λέα κειέηε παξνπζηάζηεθε πξφβιεκα κε ηε κειέηε, έγηλε αλάθιεζε ηεο απφθαζεο κεηνδφηεο ππεγξάθε ε ζχκβαζε Ζ Λήςε απφθαζεο έγθξηζεο δαπάλεο θαη δηάζεζεο πίζησζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκψλ, πνζνχ 442,80 πίζησζε Ζ Παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ παξνρή εμνπζηνδνηήζεσλ Υ 16Ζ Ζ 16Ζ ΤΝ. ΑΝΑΒΛΖΘΖΚΔ Ζ Δλεκέξσζε θαη ιήςε απφθαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο εληφο θαη εθηφο ηνπ ΥΤΣΑ Φπιήο ρψξνπο Ζ Λήςε απφθαζεο έθδνζεο ΥΔ πξνπιεξσκήο γηα παξνρή ππεξεζηψλ θχιαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ δηαγσληζκψλ ΓΗΣ, έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζησζεο πνζνχ Έγηλε ελεκέξσζε ζην ζηάδην πινπνίεζεο νη επηκέξνπο πξνηάζεηο έθδνζε ηνπ εληάικαηνο θαη απνδφζεθε 20

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ. Ιαλνπάξηνο 2013 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΣΟΤ 2012 ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ Ιαλνπάξηνο 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΓΝΑ 1 ε ΤΝΔΓΡΙΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax:

Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 25-04-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2482 ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Προς τα Mέλη ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.:213-214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax:

Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 08-07-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 4259 ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Προς τα Mέλη ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.:213-214

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ. Φ6 1/ 5 Κωδικός ΥΠΕ. Λάξηζα Αξ. Πξση. 5905 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, 41110, Ταχ. Δ/μση: Λάρισα, ΤΘ 2101 Γραφείο Αμαπληρωτή Διοικητή Υπεύθυμος:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες

Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Φεθηαθές Τπερεζίες Αθαδεκαχθώλ Ιδρσκάηφλ Πρόζθιεζε 21.1 Φεθηαθής ύγθιηζες Δρ. πύρος Μπόιες 1 Δράζεης Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ ζηελ Γ ζκηα Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΙΝΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 2010» Α/Α ηοισεία ππογπάμμαηορ: 1 ηόσορ ππογπάμμαηορ 2 Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 3 Επιλέξιμερ Ενέπγειερ Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. (Σύπνο Β) Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3316/05 1α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΖ ΔΠ.Ο. ΑΠΡΟΥΩΜΑ - ΜΔΖΝΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 560 ης σνεδρίαζης (8-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Σειεπηθνηλσληψλ ηεο Διιάδνο Α.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φν.Γ..Α.) Fax: 2310 508787 Σει.: 2310 508800 Σαρ. Κωδ.: 546 26 Σαρ. Γ/λζε: Φξάγθωλ 6-8 Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : Αξ. Πξση.: 22867/17.11.2015 «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΞΧΣΔΡΙΚΧΝ ΤΝΓΔΔΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΜΔ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ ΔΣΟΤ 2016»

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «Αλάπιαζε Βξπζψλ ζηε ζέζε Κεθαιφβξπζνπ Πνξηψλ ηεο Γ.Δ. Ωιελίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο νξηνγξακκήο Βειηηζψλ, Καλδάινπ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ.

Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ Δλεξγεηαθή Α.Δ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ρφδνο, 20 Φεβξνπαξίνπ 2014 Αναπτυξιακή Εταιρία Περιφζρειασ Ν. Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 1986 Σαρ. Γ/λζε: Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, Γηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741

ΑΠΟΦΑΗ. Αζήλα, 19-07-2011. Α.Π.: Οηθ. 8803/741 Αζήλα, 19-07-2011 Α.Π.: Οηθ. 8803/741 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ, ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 10192, Αζήλα Σειέθσλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26/11/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ANAΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 12. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξηζκφο Μειέηεο 7/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Τ, ΕΚΣΤΠΩΣΩΝ, UPS ΚΛΠ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Σξίπνιε, 6 /11/2014 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΓΗΑ Αξηζκ. Πξση: 63578 ΓΖΜΟ ΣΡΗΠΟΛΖ ΠΡΟ: θ. Γήκαξρν Σξίπνιεο. θ.θ. Γεκνηηθνχο πκβνχινπο. θ. Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Σξίπνιεο. θ. Πξφεδξν ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ. Σύπνο Α. Γηα κειέηεο πνπ αλαηίζεληαη θαηά ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3316/05 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΖ Δ.Ο. "ΣΡΗΠΟΛΖ-ΠΑΡΣΖ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔ/ΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΛΑΓΚΑΓΑ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Προκήζεηα θασζίκωλ θαη ιηπαληηθώλ ηοσ Γήκοσ Λαγθαδά θαη ηωλ Νοκηθώλ ηοσ Προζώπωλ (ΓΗ.Κ.Δ.Λ., Τ.Κ.Π.Α.Α.Π., τοιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 25.430,00 Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: 5.848,90 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΤΠΗΡΕΙΑ : ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 2015 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ TEXNIKH ΤΠΗΡΕΙΑ Φ.Π.Α ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23%: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ: 25.430,00 5.848,90 31.278,90 ΙΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΧΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΧΑΪΑ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ (ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΛΑΣΙ ΣΟΤ ΒΑΙΛΙΑ) ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα