ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία Tειέθσλν : ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 24ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: Α/Α Απόθαζεο ΘΔΜΑ 473/2015 (εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο) «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ.» ΠΔΡΗΛΖΦΖ 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 39/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 511,21, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 8.804,36, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.935,92, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα [1]

2 ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 474/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ. Α.Δ.». 475/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 309/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,99, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από ηε Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην Γήκν Σαλάγξαο γηα ην κήλα Ηνύλην, έηνπο Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ Γ.Δ.Π.ΟΓ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 434/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.413,39, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο /2015 (εκεξήζηα δηάηαμε) «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2015». Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 σο εμήο: Γεκηνπξγία Κ.Α. εζόδσλ κε ηίηιν «Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κε ηαπηόρξνλε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη» κε ην πνζό ησλ ,00 κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε, από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Δηήζηα εηζθνξά Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α.», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,22, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν [2]

3 «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2014» Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «πκκεηνρή ζε αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ζην Φν.Γ..Α.», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2014» Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηύνπ νκβξίσλ Γ.Δ. Σαλάγξαο», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή ηνπαιεηώλ ζην Γ.. Αγίνπ Θσκά» 477/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο θαηαβνιή ησλ παξαβόισλ γηα ηε λενιόγεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 478/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 252/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ». 479/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. Παπαβαζηιείνπ Γέζπνηλα ηνπ Κσλ/λνπ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο». 480/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ επζείαο 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 468/2015 δέζκεπζε αλάιεςε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 70,00, ζηνλ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε». 3. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 4. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. ώηα Μηραήι γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ησλ παξαβόισλ γηα ηε λενιόγεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο ηνπ Γήκνπ καο. 5. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε 15 ε Οθησβξίνπ Δμνπζηνδνηεί ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 252/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ ε νπνία αθνξά ηελ από αγσγή, θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηνπ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ «ΟΗ ΡΗΕΔ». Σε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. Γέζπνηλα Παπαβαζηιείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξία γηα ην πνζό ησλ 3.300,00 γηα ηε βιάβε πνπ ππέζηε ν ειαηώλαο ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ» ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 1. Σελ απ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ [3]

4 αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 158/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 481/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ησλ εμόδσλ θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο». 482/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο». αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηo δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 158/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο. 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 471/2015 έθζεζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 98,40 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 13/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ θίλεζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Απξίιηνο έσο θαη Ηνύληνο 2015, ζηνπο δηθαηνύρνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ. 3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 4. Δμνπζηνδνηε ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 1. Δγθξίλεη ηηο ππ αξηζκ. 409/2015 & 410/2015 Γεζκεύζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 85,60, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. Κπξηαθόπνπιν Δκκαλνπήι ηνπ Θεκηζηνθιή. 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 85,60, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. θιηά Παλαγηώηε ηνπ Πεξηθιή. 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 93,12, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. Κξνκκύδα Κσλζηαληίλν ηνπ ηέθαλνπ. 5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 87,84, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζην δηθαηνύρν [4]

5 θ. Γηαιό ππξίδσλα ηνπ Ησάλλε. 6. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 7. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 483/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΘΖΒΑΨΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ.». 484/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΖ Α.Δ.». 485/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΜΗΥΑΖΛ Ν. ΛΤΓΓΟΤ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 69/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 688,78, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ (ζπλ)», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιαζηηθώλ ζάθσλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΘΖΒΑΨΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 62/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.739,80, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2014» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο. 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 811,40, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2014» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο. 4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΖ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 436/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 503,07, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θ. ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, κε [5]

6 βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 486/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 487/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 488/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 489/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα». 490/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθαζηηθό επηκειεηή επίδνζεο εγγξάθσλ ηνπ 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 469/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (δ δόζε) γηα ην έηνο 2015 από ην Γήκν Σαλάγξαο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 190/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 60,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 190/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 360,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 458/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.845,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο Αλαζέηεη ζηελ θ. ΚΛΔΟΝΗΚΖ ΑΡΑΜΠΑΣΕΗΓΑΚΖ - ΥΑΛΑΣΖ, ηελ επίδνζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ζην Σκήκα Σακείνπ. 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 466/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο [6]

7 Γήκνπ Σαλάγξαο» 491/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε δηακόξθσζε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ». 492/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΒΑ. ΣΤΛΗΑΝΟΤ». 493/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή 12 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «ύλδεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ Φάζε Α - Καηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ δεμακελήο θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο από ΔΤΓΑΠ.» 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 350/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε δηακόξθσζε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ» 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 40/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ παξάζεζεο γεύκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Μέγα Αζαλαζίνπ, ζηελ Σ.Κ. θνύξησλ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην δηθαηνύρν ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΒΑ. ΣΤΛΗΑΝΟΤ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 456/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,82, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 12 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «ύλδεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ (Φάζε Α - Καηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ δεμακελήο θαη ινηπώλ) Γ.Δ. Σαλάγξαο (ζπλ)» ζηε δηθαηνύρν ΚΟΗΝ/ΞΗΑ ΚΑΦΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΣΔΛΗΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΡΚΑ Α.Σ.Δ.Δ. κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 3. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από έθηαθηα εηδηθεπκέλα ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 72/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία έγηλε θαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πνζνύ. [7]

8 494/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ 4 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ». 495/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 470/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.448,55, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 4 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ» ζηε δηθαηνύρν Κ/Ξ Δ.Π.Μ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΠΑΡΧΝΖ ΑΓΓΔΛΟ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 3. Σν αλώηεξν πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 124/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 1. Δγθξίλεη ην από 10806/ πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ». 2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 25 ε Μαίνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΔΒΔ ΜΔ ΓΣ "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ" ή HELLESI κε πξνζθεξόκελε ηηκή ,16, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α. 3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καλέιινο Αληώληνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ επεηδή θαηαηέζεθε κόλν κηα πξνζθνξά. 496/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ». Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 4. Δγθξίλεη ην από 10786/ πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 5. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 4 ε Ηνπλίνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ, ζηνλ ΚΟΤΡΛΔΣΟ ΑΡΗΣΟΓΖΜΟ κε πξνζθεξόκελε ηηκή ,90, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α. [8]

9 6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καλέιινο Αληώληνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ επεηδή θαηαηέζεθε κόλν κηα πξνζθνξά. 497/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ θ. Καξαγθνύλε Γεώξγηνπ». 498/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ θ. Ληάπε Ζιηάλαο». 499/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 81/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.968,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣ. ΗΧΑΝΝΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 66/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.968,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. Οηλνθύησλ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣ. ΗΧΑΝΝΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα [9]

10 από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο θ. Μπειεγξάηε Αληώληνπ». 500/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ θ. Καηζηθή Γεκήηξηνπ». 501/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΧΝ». πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 91/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 999,99, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. Σαλάγξαο», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΚΗΣΑΚΖ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ., κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 85/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 998,76, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, πεξ γ.) ΓΔ Οηλνθύησλ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγίνπ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 457/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Γεξβελνρσξίσλ. 3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΧΝ. [10]

11 502/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηξνθίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ νηθ. έηνπο 2015». 1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 8/6/2015 ηερληθή έθζεζε ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηώλ ηνπ δήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ην έηνο 2015 πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13% θαη ζηελ από 25/6/2015 ηερληθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Πνιηηηζκνύ & Παηδείαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13% 2. Δγθξίλεη ηηο ππ αξηζκ. 63/2015, 64/2015 & 340/2015 Γεζκεύζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Κνηλσληθό παληνπσιείν». 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ & έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2015». 5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ & έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2015». 6. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο, Ν.Π.Γ.Γ. & Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ νηθ. έηνπο 2015 θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ, ηελ Πέκπηε 30 Ηνπιίνπ 2015 θαη ώξα 10:30. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο αθπξσζεί ή θξηζεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηόπν ηελ 6 ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2015 εκέξα Πέκπηε θαη κε ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 10:30 π.κ. Ζ πξαθηηθνγξάθνο Πίθνπ Δπαγγειία [11]

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα

Π Ρ Ο. Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Ισάλληλα 24/02/2012 Αξ.Πξση: νηθ. 7044 Π Ρ Ο Σνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ.. Δληαύζα Έρνληαο ππόςε έγγξαθν ηνπ Γεκάξρνπ θ.φίιηππα Φίιηνπ, γηα ζύγθιεζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζαο παξαθαινύκε λα πξνζέιζεηε ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ηες 8 ες Οθηφβρίοσ 2014 Αρηζκός Πραθηηθού 22 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Γρακκαηεία Οηθολοκηθής Δπηηροπής ηοσ άρζροσ 175 ηοσ Ν. 3852/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ

Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΟΤΙΑ ΓΙΚΑΙΟΓΟΙΑ Αριθμός απόθαζης 14 ΔΠ/2010 ΣΟ ΠΟΛΤΜΔΛΔ ΠΡΧΣΟΓΙΚΔΙΟ ΤΡΟΤ πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο Ησάλλα Καξακπάζε, Πξόεδξν Πξσηνδηθώλ, Δπάγγειν Υξηζηηά, Πξσηνδίθε Δηζεγεηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ

-ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ -ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ- ΠΡΟ: Δθεκεξίδα ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σ.Δ.Δ., ΠΔΓΜΖΔΓΔ, ΠΔΔΓΔ Πξόγξακκα «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», Ηζηνζει. ΓΔ ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΜΥ 731 ΓΔ/Σκ. Μει., ΣΟΓ, Πίλ. Αλαθνηλώζ. 731 ΔΝΗ ΣΡΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΙΧΝ Σει.: 210-7487652

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα