ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία Tειέθσλν : ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 Έρνληαο ππόςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεύνπκε πίλαθα ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 24ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2015, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 15ε ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2015, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα κ.κ., ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα όπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, όπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ: Α/Α Απόθαζεο ΘΔΜΑ 473/2015 (εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο) «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ.» ΠΔΡΗΛΖΦΖ 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 39/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 511,21, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 8.804,36, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.935,92, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα [1]

2 ηελ θίλεζε επηβαηηθώλ & θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 2014». 5. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Π. ΛΗΑΠΖ & ΗΑ Ο.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 474/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ. Α.Δ.». 475/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 309/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη ηελ δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,99, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ηεο ακνηβήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ από ηε Γ.Δ.Π.Ο.Γ.Α.Θ. Α.Δ. πξνο ην Γήκν Σαλάγξαο γηα ην κήλα Ηνύλην, έηνπο Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ Γ.Δ.Π.ΟΓ.Α.Θ. Α.Δ. θαη κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 434/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.413,39, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & εππξεπηζκνύ» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο /2015 (εκεξήζηα δηάηαμε) «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ δήκνπ, έηνπο 2015». Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2015 σο εμήο: Γεκηνπξγία Κ.Α. εζόδσλ κε ηίηιν «Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κε ηαπηόρξνλε ελίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό» Δλίζρπζε ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Καηαζθεπή πνδειαηόδξνκνπ ζην Γήιεζη» κε ην πνζό ησλ ,00 κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε, από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό». Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Δηήζηα εηζθνξά Γήκνπ Σαλάγξαο πξνο Φν.Γ..Α.», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,22, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν [2]

3 «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2014» Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «πκκεηνρή ζε αλώλπκεο εηαηξείεο Ο.Σ.Α. ζην Φν.Γ..Α.», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 2014» Γεκηνπξγία Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Δπέθηαζε δηθηύνπ νκβξίσλ Γ.Δ. Σαλάγξαο», θαη ελίζρπζε ηνπ κε ην πνζό ησλ ,00, κεηαθέξνληαο ηζόπνζε πίζησζε κέζσ ηνπ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν «Απνζεκαηηθό», από ηνλ Κ.Α. εμόδσλ κε ηίηιν: «Αλαθαηαζθεπή ηνπαιεηώλ ζην Γ.. Αγίνπ Θσκά» 477/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο θαηαβνιή ησλ παξαβόισλ γηα ηε λενιόγεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ γηα ηελ είζπξαμε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο». 478/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε ή κε ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 252/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ». 479/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. Παπαβαζηιείνπ Γέζπνηλα ηνπ Κσλ/λνπ γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο». 480/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ επζείαο 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 468/2015 δέζκεπζε αλάιεςε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 70,00, ζηνλ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε». 3. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 4. Οξίδεη ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν θ. ώηα Μηραήι γηα ηελ είζπξαμε ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ θαηαβνιή ησλ παξαβόισλ γηα ηε λενιόγεζε ηνπ λαπαγνζσζηηθνύ ζθάθνπο ηνπ Γήκνπ καο. 5. Οξίδεηαη εκεξνκελία απόδνζεο ινγαξηαζκνύ από ηνλ δεκνηηθό ππάιιειν ε 15 ε Οθησβξίνπ Δμνπζηνδνηεί ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 252/2015 απόθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Αζελώλ ε νπνία αθνξά ηελ από αγσγή, θαηά ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ηνπ ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟΤ ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ «ΟΗ ΡΗΕΔ». Σε ζύλαςε εμσδηθαζηηθνύ ζπκβηβαζκνύ κε ηελ θ. Γέζπνηλα Παπαβαζηιείνπ ηνπ Κσλζηαληίλνπ θαη ηεο Μαξία γηα ην πνζό ησλ 3.300,00 γηα ηε βιάβε πνπ ππέζηε ν ειαηώλαο ηεο πνπ βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ» ζηελ θηεκαηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. 1. Σελ απ επζείαο αλάζεζε, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ [3]

4 αλάζεζε εληνιήο ζε δηθεγόξν ηεο κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα ηελ πηζαλόηεηα επηηπρίαο άζθεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 158/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ». 481/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ησλ εμόδσλ θίλεζεο Πξνέδξσλ Σνπηθώλ πκβνπιίσλ Γήκνπ Σαλάγξαο». 482/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο ζηνπο δηθαηνύρνπο ππαιιήινπο». αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο, ζηo δηθεγόξν ΛΤΓΓΟ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, ηεο κειέηεο θαη ηεο παξνρήο γλσκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα επδνθίκεζεο έλδηθσλ κέζσλ θαηά ηεο αξηζκ. 158/2015 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Θεβώλ, πξνθεηκέλνπ λα κε δεκησζεί ν Γήκνο καο. 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 471/2015 έθζεζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 98,40 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 13/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ησλ εμόδσλ θίλεζεο γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Απξίιηνο έσο θαη Ηνύληνο 2015, ζηνπο δηθαηνύρνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ. 3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 4. Δμνπζηνδνηε ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 1. Δγθξίλεη ηηο ππ αξηζκ. 409/2015 & 410/2015 Γεζκεύζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 85,60, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. Κπξηαθόπνπιν Δκκαλνπήι ηνπ Θεκηζηνθιή. 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 85,60, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. θιηά Παλαγηώηε ηνπ Πεξηθιή. 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 93,12, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζηo δηθαηνύρν θ. Κξνκκύδα Κσλζηαληίλν ηνπ ηέθαλνπ. 5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πίζησζεο πνζνύ 87,84, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2015, ζην δηθαηνύρν [4]

5 θ. Γηαιό ππξίδσλα ηνπ Ησάλλε. 6. Σα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνύλ ζην όλνκα ησλ δηθαηνύρσλ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 7. Δμνπζηνδνηείηαη ν θ. Γήκαξρνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 483/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΘΖΒΑΨΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ.». 484/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΖ Α.Δ.». 485/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΜΗΥΑΖΛ Ν. ΛΤΓΓΟΤ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 69/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 688,78, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαιώζηκσλ (ζπλ)», γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πιαζηηθώλ ζάθσλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ζηε δηθαηνύρν εηαηξεία ΘΖΒΑΨΚΑ ΠΛΑΣΗΚΑ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 62/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 2.739,80, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2014» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο. 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 811,40, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2014» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο. 4. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ εηαηξείαο ΑΓΡΟΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΜΠΡΑΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΣΡΗΚΚΖ Α.Δ., κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 436/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 503,07, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ» γηα ηελ πιεξσκή ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ ακνηβή ηνπ δηθεγόξνπ θ. ΛΤΓΓΟΤ ΜΗΥΑΖΛ ηνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ κε ΑΜ/Γ 31 κέινπο ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεβώλ, κε [5]

6 βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 486/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 487/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 488/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα». 489/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα». 490/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ απ επζείαο αλάζεζε εληνιήο ζε δηθαζηηθό επηκειεηή επίδνζεο εγγξάθσλ ηνπ 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 469/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ θαηαβνιή κέξνπο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (δ δόζε) γηα ην έηνο 2015 από ην Γήκν Σαλάγξαο ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 190/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 60,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 190/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 360,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα» 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 458/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.845,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα» ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νηθνλνκηθνύ έηνπο Αλαζέηεη ζηελ θ. ΚΛΔΟΝΗΚΖ ΑΡΑΜΠΑΣΕΗΓΑΚΖ - ΥΑΛΑΣΖ, ηελ επίδνζε εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ζην Σκήκα Σακείνπ. 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 466/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο [6]

7 Γήκνπ Σαλάγξαο» 491/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πίζησζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε δηακόξθσζε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ». 492/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ δηθαηνύρνπ ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΒΑ. ΣΤΛΗΑΝΟΤ». 493/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή 12 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «ύλδεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ Φάζε Α - Καηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ δεμακελήο θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο από ΔΤΓΑΠ.» 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 5.000,00 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Ακνηβέο λνκηθώλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ», ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 350/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ηε δηακόξθσζε αξραηνινγηθνύ ρώξνπ Γήκνπ Σαλάγξαο γηα αλάδεημε ηνπ ζεάηξνπ» 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 40/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Γαπάλεο δεμηώζεσλ θαη εζληθώλ ή ηνπηθώλ ενξηώλ», γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ παξάζεζεο γεύκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο αλαθνκηδήο ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Μέγα Αζαλαζίνπ, ζηελ Σ.Κ. θνύξησλ, ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην δηθαηνύρν ΠΑΝΟΤΡΓΗΑ ΒΑ. ΣΤΛΗΑΝΟΤ, κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 1. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 456/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,82, ζηνλ Κ.Α γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 12 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «ύλδεζε δηθηύνπ ύδξεπζεο ηνπ Γ. Σαλάγξαο κε ηελ ΔΤΓΑΠ (Φάζε Α - Καηαζθεπή δηπιηζηεξίνπ δεμακελήο θαη ινηπώλ) Γ.Δ. Σαλάγξαο (ζπλ)» ζηε δηθαηνύρν ΚΟΗΝ/ΞΗΑ ΚΑΦΔ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΝΣΔΛΗΚΟ ΝΗΚΟΛΑΟ ΟΡΚΑ Α.Σ.Δ.Δ. κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 3. Σν αλσηέξσ πνζό ζα πιεξσζεί από έθηαθηα εηδηθεπκέλα ηνπ Καπνδηζηξηαθνύ Γήκνπ Σαλάγξαο ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ. 72/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία έγηλε θαηαλνκή ηνπ αλσηέξσ πνζνύ. [7]

8 494/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηνπ 4 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ». 495/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ». 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 470/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 7.448,55, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ» γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 4 νπ ινγαξηαζκνύ ηνπ έξγνπ: «Αλάπιαζε θέληξνπ νηθηζκνύ ρεκαηαξίνπ» ζηε δηθαηνύρν Κ/Ξ Δ.Π.Μ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΠΑΡΧΝΖ ΑΓΓΔΛΟ κε βάζε ηα λόκηκα δηθαηνινγεηηθά. 3. Σν αλώηεξν πνζό ζα πιεξσζεί από πηζηώζεηο ΑΣΑ ζύκθσλα κε ηελ ππ αξηζκ. 124/2014 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 1. Δγθξίλεη ην από 10806/ πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ». 2. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 25 ε Μαίνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΔΒΔ ΜΔ ΓΣ "ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ" ή HELLESI κε πξνζθεξόκελε ηηκή ,16, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α. 3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καλέιινο Αληώληνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ επεηδή θαηαηέζεθε κόλν κηα πξνζθνξά. 496/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ηερληθώλ & νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ». Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία (κε έμη ςήθνπο ππέξ θαη έλα ςήθν θαηά) 4. Δγθξίλεη ην από 10786/ πξαθηηθό αμηνιόγεζεο ηερληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ γηα ηελ «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 5. Καηαθπξώλεη ην απνηέιεζκα ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ πνπ δηελεξγήζεθε ηελ 4 ε Ηνπλίνπ 2015, γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα αζθάιηνπ, ζηνλ ΚΟΤΡΛΔΣΟ ΑΡΗΣΟΓΖΜΟ κε πξνζθεξόκελε ηηκή ,90, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 23% Φ.Π.Α. [8]

9 6. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Καλέιινο Αληώληνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ αληηπνιίηεπζε θαη δήηεζε ηελ επαλάιεςε ηνπ δηαγσληζκνύ επεηδή θαηαηέζεθε κόλν κηα πξνζθνξά. 497/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ θ. Καξαγθνύλε Γεώξγηνπ». 498/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ θ. Ληάπε Ζιηάλαο». 499/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 81/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.968,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. ρεκαηαξίνπ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣ. ΗΧΑΝΝΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο ρεκαηαξίνπ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 66/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.968,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. Οηλνθύησλ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΑΝΣ. ΗΧΑΝΝΖ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Οηλνθύησλ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα [9]

10 από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο θ. Μπειεγξάηε Αληώληνπ». 500/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο δαπάλεο πνπ έρεη γίλεη από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ θ. Καηζηθή Γεκήηξηνπ». 501/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο πιεξσκή ηεο δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΧΝ». πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 91/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 999,99, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Δπείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξ. 82, παξ. δ) Γ.Δ. Σαλάγξαο», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΚΗΣΑΚΖ ΜΟΝ. Δ.Π.Δ., κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Σαλάγξαο. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε ην ππ αξηζκ. 85/2015 ρξεκαηηθό έληαικα 2. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 120/2015 δέζκεπζε αλάιεςεο 3. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 998,76, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Απνθαηάζηαζε δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο (αξζξ. 82, πεξ γ.) ΓΔ Οηλνθύησλ», νηθνλνκηθνύ έηνπο Δγθξίλεη ηελ έθδνζε ηζόπνζνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο, επ νλόκαηη ηνπ πιεξσζέληνο δηθαηνύρνπ ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ηνπ Γεσξγίνπ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο όηη ε πιεξσκή έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδόκελνπ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή Πξνέδξνπ ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Κιεηδηνύ. 5. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 1. Δγθξίλεη ηελ ππ αξηζκ. 457/2015 δέζκεπζε 2. Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ 1.000,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε», γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Γήκνπ Γεξβελνρσξίσλ. 3. Σν ζρεηηθό ρξεκαηηθό έληαικα ζα εθδνζεί ζην όλνκα ηεο δηθαηνύρνπ Γ.Ο.Τ. ΘΖΒΧΝ. [10]

11 502/2015 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο, ηελ ςήθηζε πίζησζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα γάιαθηνο ηξνθίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο, Ν.Π.Γ.Γ. θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ νηθ. έηνπο 2015». 1. Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο όπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηελ από 8/6/2015 ηερληθή έθζεζε ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηώλ ηνπ δήκνπ καο γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο γηα ην έηνο 2015 πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13% θαη ζηελ από 25/6/2015 ηερληθή έθζεζε ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Πνιηηηζκνύ & Παηδείαο γηα ηελ πξνκήζεηα ηξνθίκσλ γηα ην Κνηλσληθό Παληνπσιείν πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 13% 2. Δγθξίλεη ηηο ππ αξηζκ. 63/2015, 64/2015 & 340/2015 Γεζκεύζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 3. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Κνηλσληθό παληνπσιείν». 4. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ & έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2015». 5. Δγθξίλεη δαπάλε θαη ςεθίδεη πίζησζε πνζνύ ,00, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α κε ηίηιν: «Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ & έλζηνινπ πξνζσπηθνύ, γάια) 2015». 6. Καηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηελέξγεηαο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην θαηαθύξσζεο ηε ρακειόηεξε ηηκή, γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ πξνκήζεηα θξέζθνπ γάιαθηνο θαη ηξνθίκσλ Γήκνπ Σαλάγξαο, Ν.Π.Γ.Γ. & Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ νηθ. έηνπο 2015 θαη ζπληάζζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο. Ο δηαγσληζκόο ζα γίλεη ζην Γεκαξρείν Σαλάγξαο (Πακ. Σαμηαξρώλ 1, ρεκαηάξη Βνησηίαο Σ.Κ. : Αίζνπζα Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ) ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκώλ, ηελ Πέκπηε 30 Ηνπιίνπ 2015 θαη ώξα 10:30. ε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκόο αθπξσζεί ή θξηζεί άγνλνο ζα επαλαιεθζεί ζηνλ ίδην ηόπν ηελ 6 ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ 2015 εκέξα Πέκπηε θαη κε ώξα ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ ηελ 10:30 π.κ. Ζ πξαθηηθνγξάθνο Πίθνπ Δπαγγειία [11]

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 06 Απξηιίνπ 2016 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 4499 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 15/2011 ΘΔΜΑ : Οξηζκόο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ΝΠΓΓ Παηδηθνύ Σηαζκνύ Παξαλεζηίνπ Σην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην Πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ.001/10-01-2014 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκόο Απόθαζεο 001/2014

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην Πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ.001/10-01-2014 πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Αξηζκόο Απόθαζεο 001/2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 Πεξίιεςε Λήυη απόθαζης για αναηροπή αναλήυεφν σποτρεώζεφν οικονομικού έηοσς 2013. ηα πάηα ζήκεξα 10 Ηαλνπαξίνπ 2014, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011

Α Π Ο Π Α Μ Α. Πεξίιεςε: Έγκριζη και διάθεζη πιζηώζεων προϋπολογιζμού ηοσ Γήμοσ μας οικονομικού έηοσς 2011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ 4ΑΓΞΩΚ3-1 ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΡΑΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ σνεδρίαζη 5 η ηης 5-04-2011 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 5 ε πλεδξίαζε ηεο 5-4-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ

Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ Κοινότητεσ Λητήσ και Δρυμοφ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ Ωραιόκαζηρο, 11-1-2012 Αριθμ. Πρωη. 929 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΗ ΦΑΝΔΡΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Για εκμίςθωςη δημοτικών εκτάςεων ςτην Τοπική Κοινότητα Μελιςςοχωρίου και ςτισ Δημοτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Φ Η Φ Ο Φ Ο Ρ Ι Α O ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΟΠΔΛΟΤ , 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230 Email: dstech@otenet.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ"

ΘΕΛΑ: ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ ΣΟΤ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 17: ΙΑΣΑΙΕΤΗ ΠΕΖΟΓΕΦΤΡΑ ΣΗ ΚΘΛΜΟΘΑΚΑΑ ΑΓΡΘΚΟ Σαρ. Γ/λζε : Γεκνηηθό Καηάζηεκα Αλέδαο Σαρ. Κσδ. : 47100 Αλέδα Άξηαο Σει. : 26810 71919 Fax. : 26810 23593 Πιεξνθνξίεο : Πέηξνο Καξαγεώξγνο Άξηα, 19/11/2014 Αξ. Πξση.: 1510 ΘΕΛΑ: "ΠΡΟΙΚΗΗ ΕΙΔΗΚΩΗ ΕΜΔΘΑΦΕΡΟΜΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916

Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ (Φν.Γ..Α.) Fax: 2310 508787 Σει.: 2310 508800 Σαρ. Κωδ.: 546 26 Σαρ. Γ/λζε: Φξάγθωλ 6-8 Θεζζαινλίθε 02-02-2015 Αξ. Πξωη.: 916 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax:

Προς τα Mέλη Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.: , Fax: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 08-07-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 4259 ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ Προς τα Mέλη ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Της Εκτελεστικής Επιτροπής ηει.:213-214

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ενξηαζκνύ Εζληθήο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ 1821 Γεληθόο ζεκαηνζηνιηζκόο Γεκνζίωλ, Γεκνηηθώλ Καηαζηεκάηωλ, Ννκηθώλ Πξνζώπωλ Γεκνζίνπ θαη Ιδηωηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ

ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΗΜΩΝ Από ηα πξαθηηθά ηεο 16-1-2015 ΓΥΤΙΚΗΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο ******* Δπηηξνπήο ηνπ Σπλδέζκνπ Αξηζκόο Απόθαζεο

Διαβάστε περισσότερα