LE07910AA-14W45 PP PP PP ದ FP PP ದ 9DF +] PP PP PP ದ FP 0U 0U 0U

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "316913 LE07910AA-14W45 PP PP PP ದ FP PP ದ 9DF +] PP PP PP ದ FP 0U 0U 0U"

Transcript

1 LE07910AA-14W45

2 F1 F Microphone.Answering key / Intercom key (available only with additional internal unit) 3.Comunication LED. 4.Switch ON entrance panel / cycling key 5.Gate lock button (G+/G- connector) 6.Door lock button (L+/L- connector) 7.Power led (Blue) / mute volume (Red) 8.Speaker 9.Ring volume adjustment 10.Brightness adjustment 11.Colour adjustment 1.Configuration Dip switch 1 ON = Device installed in family 1=F1 OFF = Device installed in family =F Dip switch, not to be configured 13.Master/Slave dip switch Master = Main internal unit of apartment Slave = Additional internal unit 1.Microfono. Tasto risposta / Tasto Intercom (disponibile solo con posto interno aggiuntivo) 3. LED Comunicazione. 4. Tasto accensione posto esterno / ciclamento 5. Pulsante apertura cancello (connettore G+/G-) 6. Pulsante apertura porta (connettore L+/L-) 7. LED alimentazione (Blu) / volume silenzioso (Rosso) 8. Altoparlante 9. Regolazione volume suoneria 10. Regolazione luminosità 11. Regolazione colore 1. Configurazione Dip switch 1 ON = Dispositivo installato nella famiglia 1=F1 OFF = Dispositivo installato nella famiglia =F Dip switch, non deve essere configurato 13. Dip switch Master/Slave Master = Posto interno principale dell appartamento Slave = Posto interno aggiuntivo 1. Micrófono. Tecla respuesta / Tecla Intercom (disponible solamente con una unidad interior adicional) 3. LED comunicación 4. Placa exterior botón ON / tecla ciclado 5. Botón cerradura cancela (G+/G- conector) 6. Botón cerradura puerta (L+/L- conector) 7. Led alimentación (Azul) / volumen en silencio (Rojo) 8. Altavoz 9. Ajuste del volumen del timbre 10. Ajuste del brillo 11. Ajuste del color 1. Configuración Dip switch 1 ON = Dispositivo instalado en familia 1=F1 OFF = Dispositivo instalado en familia =F Dip switch, no se ha de configurar 13. Dip switch Master/Slave Master = Unidad interior principal del piso Slave = Unidad interior adicional 1.Mικρόφωνο. Κλειδί απάντησης / Κλειδί ενδοεπικοινωνίας (διαθέσιμο μόνο με επιπλέον εσωτερική μονάδα) 3. LED επικοινωνίας. 4. Ενεργοποίηση πάνελ εισόδου / κλειδί περιοδικής επανάληψης 5. Πλήκτρο κλειδώματος θύρας (Συνδέτης G+/G-) 6. Πλήκτρο κλειδώματος θύρας (L+/L- συνδέτης) 7. Led ενεργοποίησης (Μπλε) / σίγαση ήχων (Κόκκινο) 8. Ηχείο 9. Ρύθμιση της έντασης κουδουνιού 10. Ρύθμιση φωτεινότητας 11. Ρύθμιση χρώματος 1. Διαμόρφωση διακόπτη Dip 1 ON = Εγκατάσταση συσκευής στην ομάδα 1 = F1 OFF = Εγκατάσταση συσκευής στην ομάδα = F Ο διακόπτης DIP, δεν πρέπει να ρυθμιστεί 13. Master/Slave διακόπτη dip Master = Κύρια εσωτερική μονάδα του διαμερίσματος Slave = Πρόσθετη εσωτερική μονάδα 1.Mikrofon. Prekidač za odgovor / Intercom prekidač (dostupno samo s dodatnom internom jedinicom) 3. LED komunikacija 4. Prekidač ON (uključeno) ulazni panel / ciklički prekidač 5. Tipka za zaključavanje kapije (G+/G- konektor) 6. Tipka za zaključavanje vrata (L+/L- konektor) 7. LED napajanje (plava) / isključivanje zvuka (crvena) 8. Zvučnik 9. Podešavanje glasnoće zvona 10. Podešavanje svjetlosti zaslona 11. Podešavanje boje 1. Konfiguracija Dip prekidač 1 ON (uključeno) = Uređaj instaliran u obitelji 1=F1 OFF (isključeno) = Uređaj instaliran u obitelji =F Dip prekidač, ne treba se konfigurirati 13. Master/Slave dip prekidač Master = Glavna interna jedinica stana Slave = Dodatna interna jedinica 1. Mikrofon. Buton i përgjigjes/butoni i Interkomit (në dispozicion vetëm me njësi të brendshme shtesë) 3. LED i komunikimit. 4. Panel hyrje i ndezjes/buton i ciklimit 5. Buton i mbylljes së portës (Lidhës G+/G-) 6. Buton për mbylljen e derës (+ L / L-lidhës) 7. Led i energjisë (Blu)/ volum pa zë (e kuqe) 8. Folës 9. Rregullim i volumit të ziles 10. Rregullim i ndriçimit 11. Rregullim i ngjyrës 1. Konfigurimi Dip kalimi 1 ON = Pajisja e instaluar në familje 1 = F1 OFF = Pajisja e instaluar në familje = F Kalimi Dip, të mos konfigurohet 13. Kalimi dip Master / Slave Master = njësi kryesore e brendshme e apartamentit Slave = njësi e brendshme Shtesë 1. Mikrofon. Taster za odgovaranje / interkom taster (dostupan samo sa dodatnom unutarnjom jedinicom) 3. Komunikacioni LED 4. Taster za UKLJUČIVANJE ulazne table/točkić 5. Taster za zaključavanje kapije (G+/G- konektor) 6. Taster za zaključavanje vrata (L+/L- konektor) 7. Dioda za uključivanje (plava)/prigušivanje zvuka (crvena) 8. Zvučnik 9. Podešavanje jačine zvona 10. Podešavanje svjetline 11. Podešavanje boje 1. Konfiguracioni DIP svič 1 UKLJUČENO = uređaj je instaliran u porodici 1=F1 ISKLJUČENO = uređaj je instaliran u porodici =F DIP svič, ne konfiguriše se 13. Master/Slave DIP svič Master = glavna unutarnja jedinica stana Slave = dodatna unutarnja jedinica

3 Microphone adjustment.speaker adjustment 3.Removable connection clamps Gate lock (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Door lock (L+/L-): 18 V, 4 A impulsive, 50 ma holding current Light (+/-) 1/4V AC/DC (not available with internal unit in this kit) CCTV analogic camera 4.CCTV camera configuration dip switch Dip switch 1 OFF = No additional CCTV camera Dip switch 1 ON = With additional CCTV camera 5.entrance panel configuration dip switch Dip switch OFF = Main device (MD) Dip switch ON = Additional device (AD) 1. Regolazione microfono. Regolazione altoparlante 3. Morsetti di collegamento rimovibili Serratura cancello (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Serratura porta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsivi, 50 ma mantenimento Luce (+/-) 1/4V AC/DC (in questo kit non è disponibile con il posto interno) Telecamera analogica CCTV 4. Dip switch configurazione telecamera CCTV Dip switch 1 OFF = Nessuna telecamera CCTV aggiuntiva Dip switch 1 ON = Con telecamera CCTV aggiuntiva 5. Dip switch configurazione posto esterno Dip switch OFF = Dispositivo principale (MD) Dip switch ON = Dispositivo aggiuntivo (AD) 1. Ajuste micrófono. Ajuste del altavoz 3. Grapas amovibles de conexión Cerradura cancela (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Cerradura puerta (L+/L-): 18 V, 4 A impulsiva, 50 ma corriente de mantenimiento Luz (+/-) 1/4V CA/CC (no disponible con unidad interior en este kit) telecámara analógica CCTV 4. Dip switch configuración telecámara CCTV Dip switch 1 OFF = Sin telecámara CCTV adicional Dip switch 1 ON = Con telecámara CCTV adicional 5. Dip switch configuración placa exterior Dip switch OFF = Dispositivo principal (MD) Dip switch ON = Dispositivo adicional (AD) 1. Προσαρμογή μικροφώνου. Προσαρμογή ηχείου 3. Αφαιρέσιμοι σφιγκτήρες σύνδεσης Θύρα ασφάλισης (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Κλειδαριά (L+/L-): 18 V, 4 A παλμικός, 50 ma ρεύμα συγκράτησης Φως (+/-) 1 / 4V AC / DC (δεν διατίθεται με την εσωτερική μονάδα σε αυτό το κιτ) κάμερα αναλογική CCTV 4. CCTV Μικροδιακόπτης ρύθμισης dip της κάμερας Διακόπτης DIP 1 OFF = Καμία πρόσθετη κάμερα CCTV Διακόπτης DIP 1 ON = Με επιπλέον κάμερα CCTV 5. Πάνελ εισόδου διαμόρφωσης διακόπτη dip Διακόπτης dip OFF = Κύρια συσκευή (MD) Διακόπτης dip ON = επιπλέον συσκευή (AD) 1. Podešavanje mikrofona. Podešavanje zvučnika 3. Spojne stezaljke koje se mogu ukloniti Zatvaranje kapije (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Rregullim i mikrofonit. Rregullim I folësit (spikerit) 3. Morseta të lëvizshme të lidhjes Kyçje e portës (G+/G-): 1/4 V AC/DC, 1A Zatvaranje vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulsna, 50 Kyçje e derës (L+/L-): 18 V, 4 A impulsive, 50 ma struja držanja ma që mban korrentin Svjetlo (+/-) 1/4V AC/DC (ne dobiva se s Drita (+/-) 1/4V AC/DC (jo në dispozicion me internom jedinicom u ovom setu) njësi të brendshme në këtë kit) CCTV analogna kamera CCTV kamerë analogjike 4. Prekidač konfiguracija CCTV kamere 4. CCTV konfigurim i kamerës kalimi dip Dip prekidač 1 OFF (isključeno) = bez dodatne Kalimi Dip 1 OFF = Nuk ka kamera shtesë CCTV CCTV kamere Kalimi Dip 1 ON = Me kamera shtesë CCTV Dip prekidač 1 ON (uključeno) = s dodatnom 5. Panel hyrje konfigurim i kalimit dip CCTV kamerom Kalimi dip OFF = Pajisje kryesore (MD) 5. DIP prekidač konfiguracija ulazne ploče Kalimi dip ON = Pajisje shtesë (AD) Dip prekidač OFF (isključen) = glavni uređaj (MD) Dip prekidač ON (uključen) = dodatni uređaj (AD) 1. Podešavanje mikrofona. Podešavanje zvučnika 3. Stege za povezivanje koje se mogu ukloniti Zaključavanje kapije (G+/G-): 1/4 V AC/ DC, 1 A Zaključavanje vrata (L+/L-): 18 V, 4 A impulsno, 50 ma minimalna struja da bi uređaj ostao aktivan Svjetlo (+/-) 1/4 V AC/DC (nije dostupno sa unutarnjom jedinicom u ovom kompletu) CCTV analogna kamera 4. DIP svič za konfiguraciju CCTV kamere DIP svič 1 ISKLJUČEN = nema dodatne CCTV kamere DIP svič 1 UKLJUČEN = sa dodatnom CCTV kamerom 5. DIP svič za konfiguraciju ulazne table DIP svič ISKLJUČEN = glavni uređaj (GU) DIP svič UKLJUČEN = dodatni uređaj (DU) Cables specifications Specifiche dei cavi Especificaciones cables Προδιαγραφές καλωδίων Specifikacije kablova Specifikimet kabllo Specifikacije kablova Distance between the last panel and last EP Distanza tra l'ultimo posto interno e l'ultimo PE Distancia entre la última unidad interior y la última PE Απόσταση μεταξύ του τελευταίου πίνακα και του τελευταίου ΕΡ Udaljenost između zadnjeg panela i zadnjeg EP Distanca ndërmjet panelit të fundit e EP të fundit Udaljenost između poslednje table i poslednjeg EP-a Telephonic twisted pair / Doppino telefonico twistato Cable de par trenzado telefónico Τηλεφωνικό συνεστραμμένο ζεύγος Telefonska parica / Palë telefonike e përdredhur Telefonski uvijeni par / 3

4 diagram 1 Schema 1 Esquema 1 Διάγραμμα 1 Dijagram 1 Diagrami 1 Dijagram 1 Distance between CCTV camera and SEP : coaxial 100m 4

5 Hidden cable solution and CCTV connection Soluzione copertura cavi e collegamento CCTV Solución cable oculto y conexión CCTV Λύση κρυφού καλωδίου και σύνδεση CCTV Rješenje skriveni kabel i CCTV priključak Zgjidhje e fshehur e kabllos dhe lidhje CCTV Rješenje sa skrivenim kablom i CCTV veza Max length of hidden cable : 0m Cable impedance of loop : 0.08Ω/m Lunghezza massima del cavo coperto: 0m Impedenza di loop del cavo : 0.08Ω/m Largo máx. del cable oculto: 0m Impedancia cable de bucle: 0.08Ω/m red:+ rosso:+ rojo:+ κόκκινο:+ black:- nero:- negro:- μαύρο: - crveni:+ e kuqe: + crveno:+ Μέγιστο μήκος των κρυφών καλωδίων: 0m Αντίσταση καλωδίου του βρόχου: 0.08Ω / m Maks. dužina sakrivenog kabla: 0m Impedancija kabel petlje: 0.08Ω/m Gjatësia maksimale e kabllit të fshehur: 0m Rezistencë e lakut të kabllit: 0.08Ω/m Maksimalna dužina skrivenog kabla: 0 m Impedanca kabla petlje: 0,08 Ω/m black white:+ nero bianco :+ negro blanco:+ μαύρο άσπρο: + crni:- e zezë: - crno:- black:- nero:- negro:- μαύρο: - crni:- e zezë: - crno:- crno bijeli:+ bardhezi: + crno-belo:+ Distance between CCTV camera and SEP : coaxial 100m 5

6 diagram Schema Esquema Διάγραμμα Dijagram Diagrami Dijagram Distance between CCTV camera and SEP : coaxial 100m Distance between CCTV camera and SEP : coaxial 100m 6

7 7

100 240 Vac 50/60 Hz

100 240 Vac 50/60 Hz 26 mm 332353 LE07922AA -14W45 238 mm 167 mm 160 165 cm Ø 6 mm 100 240 Vac 50/60 Hz Cables specifications Specifiche dei cavi Especificaciones cables Προδιαγραφές καλωδίων Specifikacije kablova Specifikimet

Διαβάστε περισσότερα

Foro Hole Orifice Bohrung Orificio Furo Οπή

Foro Hole Orifice Bohrung Orificio Furo Οπή KIT videocitofonico 7in vivavoce 7in hands-free video door system kit Kit portier-vidéo mains-libres 7in Freisprechhaustelefon-Set 7in Kit videoportero manos libres 7in Kit de videoporteiro 7in alta-voz

Διαβάστε περισσότερα

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577

Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Eikon 20577 Arké 19577 Plana 14577 Pulsante di chiamata dal pianerottolo con targhetta luminosa, microfono ed altoparlante incorporati, per sistema di chiamata Due Fili - 3 moduli - Istruzioni Call button

Διαβάστε περισσότερα

Manuale installatore - Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών

Manuale installatore - Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών Manuale installatore - Installer guide Manuel installateur - Technisches Handbuch Instrucciones instalador - Manual do instalador Εγχειρίδιο οδηγιών 41001 * Unità Due Fili Plus audio teleloop Due Fili

Διαβάστε περισσότερα

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max

+ - 24 V 12 V. 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz con uscita multitensione per lampade a ED dimmerabili 12, dimmerabile con regolatori MTER universali. Uscita EV. Caratteristiche Tensione nominale di uscita: 12 ± 10%

Διαβάστε περισσότερα

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm

Cavo Cat6. Spazio interno per il montaggio della telecamera L 100 x H 90 x l 275 mm 391 835 LE04813AB-01CB-13W28 it Questa custodia per telecamera è prodotta in lega di alluminio stampata e verniciata. È dotata di un supporto di montaggio regolabile. Viene fornita in dotazione una scatola

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus

Eikon. Idea. Plana. ESPAÑOL Hoja de instalación. 14430 Well-contact Plus ESPAÑOL Hoja de instalación Termostato electrónico para el control de la temperatura ambiente de 2 zonas independientes (calefacción y aire acondicionado), estándar KNX, 1 salida de relé NO 4 A 24 V~,

Διαβάστε περισσότερα

+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max

+ R- G- B- 24 V 12 V. 01874 01875Ta: 45 C max limentatore elettronico 230 V~ 50 Hz multitensione per lampade a ED RGB regolabili 12- con regolatore RGB, regolatore FDIHOW e con apparecchio di comando a due pulsanti basculanti e attuatore per regolatori

Διαβάστε περισσότερα

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

Eikon Evo 21553.1. REGULATORY COMPLIANCE. LV directive EMC directive Standards EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3. Eikon Evo 553. Multimedia video touch screen 0 in IP, posto interno videocitofonico Due Fili e supervisore domotica mediante web server, completo di supporto per installazione su scatola V738. Il multimedia

Διαβάστε περισσότερα

AVVERTENZE PER L INSTALLATORE

AVVERTENZE PER L INSTALLATORE Manuale per il collegamento e l uso Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi Installationsund Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso Εγχειρίδιο σύνδεσης και

Διαβάστε περισσότερα

IT EN ES PT EL FR DE FI

IT EN ES PT EL FR DE FI 5040273001 MANUALE D USO VIVAVOCE BLUETOOTH USER S MANUAL BLUETOOTH HANDS FREE KIT MANUAL DE USO KIT MANOS LIBRES BLUETOOTH MANUAL DE USO MÃOS-LIVRES BLUETOOTH ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ BLUETOOTH

Διαβάστε περισσότερα

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D

ZBNC - ZBNC/I - ZBNC/L FRAGMA 3D Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Installations-und Benutzerhandbuch Manual para el conexionado y el uso - Manual para la

Διαβάστε περισσότερα

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI. Termostato per domotica touch screen per controllo ON/OFF, PWM e PID della temperatura (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale,

Διαβάστε περισσότερα

UPS SERVER PRO USER MANUAL

UPS SERVER PRO USER MANUAL UPS SERVER PRO USER MANUAL Thank you for choosing a Nilox UPS. Please read following instructions and safety advice. ATTENTION Please use UPS only in dry place. Do not use outdoor. Inside UPS you can find

Διαβάστε περισσότερα

odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ

odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ odysea 4 USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEVICE OVERVIEW odysea 4 PACKAGE CONTENTS 1. ODYSEA 4 2. AC adapter 3. Earphones 4. USB

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120

Idea. Arké. Plana. Eikon 14136.120 19136.120 16603.120 20136.120 lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support.

Detector with dual technology passive infrared and microwave for surface mounting. Supplied with orientable support. Istruzioni Instruction sheet 01829.1 Rivelatore di presenza a doppia tecnologia, ad infrarossi passivi e microonde, per installazione a parete, completo di supporto orientabile. ll sensore a doppia tecnologia

Διαβάστε περισσότερα

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations-und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Eikon. Arké. Plana

Idea. Eikon. Arké. Plana lana Regolatore universale per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici ED,

Διαβάστε περισσότερα

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340

User s guide. Logitech. Wireless Keyboard K340 User s guide Logitech Wireless Keyboard K340 Contents English Setup, 4 Features and troubleshooting, 8 Italiano Installazione, 4 Funzioni e risoluzione dei problemi, 14 Español Instalación, 4 Características

Διαβάστε περισσότερα

Eikon. Arké. Idea. Plana

Eikon. Arké. Idea. Plana lana Regolatore universale 230 V~ 50 Hz per lampade ad incandescenza 40-500 W, trasformatori elettronici 40-300 VA, lampade CF dimmerabili 10-200 W, lampade ED dimmerabili 3-200 W, per alimentatori elettronici

Διαβάστε περισσότερα

odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ

odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ odysea 500 QHD USER S MANUAL www.ngs.eu English i Français i Español i Deutsch i Italiano i Português i Polski i ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEVICE OVERVIEW odysea 500 QHD PACKAGE CONTENTS 1. ODYSEA 500 QHD 2. AC adapter

Διαβάστε περισσότερα

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28)

TAS220ML. rev.0110. Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S. Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) TAS220ML rev.0110 Kits Portero electrónico instalación 2 hilos AS-220S Manual de instalación version français (page 14) english version (page 28) 1 INTRODUCCIÓN Ante todo le agradecemos y felicitamos por

Διαβάστε περισσότερα

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης

CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης CT 510 Manuale d uso Instruction Guide Manual de Instruções Bedienungsanleitung Οδηγίες Χρήσης RICESTRASMETTITORE VHF/UHF Sommario Contenuto della confezione 4 Precauzioni 4 Principali funzioni 5 Descrizione

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide

Logitech Wireless Solar Keyboard K750. Setup Guide Logitech Wireless Solar Keyboard K750 Setup Guide English......................................................... 3 Italiano......................................................... 7 Español.........................................................

Διαβάστε περισσότερα

EVO-80 FR / Notice de Montage ES / Instrucciones de montaje PT / Manual de montagem IT / Istruzioni di montaggio EL / Οδηγίες Συναρμολόγησης PL / Instrukcja montazu RU / Инструкция по мотажу UA / Інструкція

Διαβάστε περισσότερα

Idea. Arké. Plana. Eikon

Idea. Arké. Plana. Eikon 0547 1697 Tres pulsadores basculantes con actuador para 1 persiana, con salida de relé A, a completar con tecla intercambiable 1 o módulos - 3 módulos. Dispositivo que se debe utilizar como tres pulsadores

Διαβάστε περισσότερα

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units

NTC. Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR EN IT ES EL NTC Régulateur électronique communicant pour unités terminales à eau Communicating Electronic Controller for Chilled- Water Terminal Units FR-3 EN-3 Regolatore Elettronico Comunicante per

Διαβάστε περισσότερα

02660.1. Corrente di mantenimento

02660.1. Corrente di mantenimento 02660. ITALIANO Apparecchio di illuminazione d emergenza autonomo con ad alta efficienza 230 V~ 50-60 Hz, batteria ricaricabile Ni-Cd, completo di supporto per installazione in scatole da incasso 6/7 moduli.

Διαβάστε περισσότερα

EKKO ART CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI

EKKO ART CONSERVARE CON CURA QUESTE ISTRUZIONI Manuale per il collegamento e l uso - Installation and operation manual Manuel pour le raccordement et l emploi - Manual para el conexionado y el uso Installations-und Benutzerhandbuch - Εγχειρίδιο σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα