Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος 2005"

Transcript

1 Θεωρητικό Μέρος Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων Καθ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου Μάρτιος η ΑΣΚΗΣΗ Έλεγχος κίνησης µάζας 1 Τα Ενσωµατωµένα Συστήµατα (embedded systems) είναι υπολογιστικά συστήµατα ειδικού σκοπού προσανατολισµένα στο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των συσκευών της σύγχρονης ζωής όπως κινητά τηλέφωνα, palmtops, ελεγκτές αεροσκαφών και αυτοκινήτων κλπ. Για το λόγο αυτό συνήθως χαρακτηρίζονται από το µικρό τους µέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ως προς την κατανάλωση ισχύος, την απόδοση σε συγκεκριµένες εφαρµογές και το χαµηλό τους κόστος. Ένα «Ενσωµατωµένο Σύστηµα» (Ε.Σ.) (Embedded System) αποτελεί υπολογιστική µονάδα µε αρχιτεκτονική και αρχές λειτουργίας παρόµοιες µε αυτές των συµβατικών υπολογιστών, η οποία ωστόσο προσαρµόζεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής. Έτσι, και στην περίπτωση των Ε.Σ., βασικό δοµικό στοιχείο αποτελεί ένας µικροεπεξεργαστής, ο οποίος βρίσκεται συνδεδεµένος µέσω µιας ιεραρχίας διαύλων µε στοιχεία προσωρινής και µόνιµης αποθήκευσης (µνήµες RAM, EPRROM, Flash, non-volatile). Παράλληλα, στα Ε.Σ. µπορεί να απαντώνται και στοιχεία εξειδικευµένου υλικού τα οποία επικοινωνούν µε τα βασικά δοµικά στοιχεία και καλούνται να επιτελέσουν συγκεκριµένες εργασίες ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής σε απόδοση, κατανάλωση ισχύος, λειτουργίες Ε/Ε κ.α. Τα στοιχεία αυτά υλοποιούνται είτε σε µη προγραµµατιζόµενο υλικό (VLSI, ASICs) είτε σε προγραµµατιζόµενο υλικό (PLDs, FPGAs) και διασυνδέονται µέσω µιας ιεραρχίας (πιθανώς πολλών επιπέδων) διαύλων µε τον µικροεπεξεργαστή και τη µνήµη.(εικόνα 1). ΚΜΕ 1 ΚΜΕ 2 ΚΜΕm Μνήµη ίαυλος 1 FPGA Γέφυρα Ελεγκτής ιαύλου ίαυλος 2 E/E E/E ASIC Ελεγκτής ιαύλου Εικόνα 1 Γενικό διάγραµµα αρχιτεκτονικής δοµής Ενσωµατωµένου Συστήµατος 1 Το λεπτοµερές υλικό για την διεξαγωγή της άσκησης υπάρχει στην σελίδα Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 1 -

2 εδοµένης της επιλογής συγκεκριµένου Ε.Σ., η ζητούµενη εφαρµογή χωρίζεται σε κοµµάτια που θα προγραµµατιστούν στον επεξεργαστή του Ε.Σ. και κοµµάτια τα οποία θα υλοποιηθούν σε υλικό. Ο τρόπος διαχωρισµού των µερών αυτών αποτελεί το στάδιο Συσχεδίασης Υλικού/Λογισµικού και καθορίζεται από τις απαιτήσεις (constraints) του τελικού Ε.Σ. σε απόδοση, καταναλισκόµενη επιφάνεια, κόστος, κατανάλωση ισχύος κ.α. Στην περίπτωση που η συγκεκριµένη εφαρµογή αποτελείται από µία µόνο διεργασία τότε αυτή υλοποιείται στο Ε.Σ. και εκτελείται. Στην περίπτωση όµως που η συγκεκριµένη εφαρµογή απαιτεί την ταυτόχρονη εκτέλεση περισσότερων των µία διεργασιών που πρέπει να συνεργάζονται µεταξύ τους, απαιτείται η παρουσία ενός λειτουργικού συστήµατος, το οποίο ρυθµίζει τη σειρά εκτέλεσης των διεργασιών στο σύστηµα ορίζοντας έναν αλγόριθµο διάθεσης των πόρων του Ε.Σ. (επεξεργαστή, Ε/Ε κ.α.) στην κάθε διεργασία. Ο αλγόριθµος αυτός υλοποιεί το κοµµάτι της χρονοδροµολόγησης (Scheduling) των διεργασιών του λειτουργικού συστήµατος. Η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου χρονοδροµολόγησης εξαρτάται άµεσα από τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρµογής και από τη γενική πολιτική που επιθυµείται να εξασφαλίζει το Ε.Σ. στην εκτέλεση των διεργασιών. Στον Πίνακας 1 παρατίθεται ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο χαρακτηριστικών τα οποία επηρεάζονται από την επιλογή του αλγορίθµου δροµολόγησης. Πίνακας 1 Βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από την επιλογή αλγορίθµου χρονοδροµολόγησης System Oriented Σχετικές µε την Απόδοση (Performance Related) Ρυθµαπόδοση (Throughput) Χρήση Επεξεργαστή (Processor Utilization) ικαιοσύνη (Fairness) Προτεραιότητες Εξισορρόπηση Πόρων (Resource Balancing) Εκτέλεση σε πραγµατικό χρόνο (Real Time) Ο αλγόριθµος δροµολόγησης στοχεύει στο να µεγιστοποιήσει τον αριθµό των διεργασιών που ολοκληρώνονται στη µονάδα του χρόνου. Ο αλγόριθµος δροµολόγησης στοχεύει στη µεγιστοποίηση του ποσοστού στο οποίο ο επεξεργαστής είναι busy (εκτελεί µία διεργασία). Ο αλγόριθµος δροµολόγησης εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες εκτέλεσης στην ΚΜΕ σε όλες τις διεργασίες. Ο αλγόριθµος εξασφαλίζει την ταχύτερη εκτέλεση διεργασιών µε µεγάλη προτεραιότητα (είτε αυτές ορίζονται στατικά είτε δυναµικά). Ο αλγόριθµος εξασφαλίζει την όσο το δυνατό µεγαλύτερη χρήση πόρων. ιεργασίες που χρησιµοποιούν λιγότερο πόρους που ήδη είναι υπερφορτωµένοι προτιµώνται στη δροµολόγηση Ο αλγόριθµος πρέπει εξασφαλίζει την περιοδική εκτέλεση των διεργασιών ανά συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα. Στην περίπτωση που ο αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης καλείται να εξασφαλίσει την ορθή εκτέλεση εφαρµογής σε πραγµατικό χρόνο, το Ε.Σ. ονοµάζεται και σύστηµα πραγµατικού χρόνου (Real-Time System). Τέτοια συστήµατα διέπονται από αυστηρούς Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 2 -

3 χρονικούς περιορισµούς εκτέλεσης των διεργασιών. Οι χρονικοί αυτοί περιορισµοί χωρίζονται σε Hard Real-Time constraints αν η αποτυχία εξασφάλισης τους θεωρείται καταστροφική και σε Soft Real-Time constraints αν η αποτυχία εξασφάλισής τους, αν και δεν είναι επιθυµητή, δεν προκαλεί σηµαντικό πρόβληµα. Για την καλύτερη κατανόηση της ανάγκης συστηµάτων πραγµατικού χρόνου θεωρείστε το παρακάτω παράδειγµα: ίνεται δεξαµενή στην οποία παρασκευάζεται µείγµα χηµικού προϊόντος. Το µείγµα αποτελείται από 3 χηµικά συστατικά Α,Β,Γ τα οποία παρέχονται µέσω αντλιών στη δεξαµενή. Η δεξαµενή θερµαίνεται µέσω αντίστασης ούτως ώστε το µείγµα να διατηρείται πάντα σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Ένας αισθητήρας βρίσκεται µέσα στο µείγµα και παρέχει πληροφορία για την περιεκτικότητα των τριών συστατικών κάθε χρονική στιγµή. Επίσης δύο αισθητήρες παρέχουν πληροφορία για την ποσότητα του µείγµατος στη δεξαµενή και τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος (Εικόνα 2) Έλεγχος Ροής Γ Έλεγχος Ροής Β Έλεγχος Ροής Α Αισθητήρας Ποσότητας Υγρό Α Υγρό Β Υγρό Γ Αισθητήρας Περιεκτικότητας Αισθητήρας θερµοκρασίας Θερµική πλάκα Βάνα Εξόδου Έλεγχος Θερµότητας Έλεγχος Βάνας Εικόνα 2 Παράδειγµα εφαρµογής Ζητείται η υλοποίηση εφαρµογής σε Ε.Σ. η οποία ελέγχει τους αισθητήρες και ρυθµίζει τη ροή των τριών χηµικών συστατικών ούτως ώστε να παρασκευαστεί µείγµα συγκεκριµένης περιεκτικότητας και ποσότητας σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Για την εφαρµογή αυτή: Επιθυµούµε η περιεκτικότητα στα τρία χηµικά συστατικά να είναι ακριβώς η ζητούµενη. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός µία διεργασία (P1) πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά (Τ1) διαστήµατα τον αισθητήρα περιεκτικότητας και να ελέγχει ανάλογα τη ροή του υγρού από τις αντλίες (Hard Real-Time Constraint). Για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας η διεργασία απαιτεί χρόνο Ε1. Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 3 -

4 Επιθυµούµε η θερµοκρασία να διατηρείται πάντα ακριβώς σε συγκεκριµένη τιµή. Έτσι µία διεργασία (P2) θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Τ2) τον αισθητήρα θερµοκρασίας και να ελέγχει ανάλογα την παρεχόµενη θερµότητα (Hard Real-Time Constraint). Για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας η διεργασία απαιτεί χρόνο Ε2. Επιθυµούµε να παρασκευάσουµε µία συγκεκριµένη ποσότητα η οποία θα έχει περίπου µία συγκεκριµένη τιµή. Έτσι µία τρίτη διεργασία (P3) ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα (Τ3) την ποσότητα που παρασκευάστηκε και ανάλογα ανοίγει η κλείνει τη βάνα εξόδου της δεξαµενής. Η απαίτηση αυτή δεν είναι τόσο σηµαντική για την συγκεκριµένη εφαρµογή και έτσι ο περιορισµός αυτός χαρακτηρίζεται ως Soft Real-Time Constraint. Για την επιτέλεση αυτής της λειτουργίας η διεργασία απαιτεί χρόνο Ε3. Ισχύει Τ1<Τ2 αφού η περιεκτικότητα του δείγµατος αλλάζει ταχύτερα από ότι η θερµοκρασία του. Επίσης T1<T2<T3 αφού αφενός ο έλεγχος της ποσότητας είναι λιγότερο σηµαντικός και αφετέρου µπορεί να ρυθµιστεί γρηγορότερα µε τον έλεγχο της βάνας σε περίπτωση αστοχίας. Ισχύει επίσης Ε1>Ε3=Ε2. Αρχικά, θα χρησιµοποιηθεί αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης πραγµατικού χρόνου που ονοµάζεται Rate-Monotonic Scheduling. Στον Πίνακας 2 παρατίθενται ενδεικτικές τιµές για τις παραπάνω διεργασίες. Πίνακας 2 Ενδεικτικοί χρόνοι διεργασιών ιεργασία (Pi) Χρόνος Εκτέλεσης (Ei) Περίοδος (Ti) P1 4 6 P2 2 9 P O συγκεκριµένος αλγόριθµος ορίζει προτεραιότητες στις διεργασίες βάσει τις περιόδου εκτέλεσής τους. Όσο µικρότερη είναι η περίοδος τόσο µεγαλύτερη η προτεραιότητά τους. Η µελέτη της δροµολόγησης µπορεί να γίνει για χρονικό διάστηµα ίσο µε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των περιόδων των διεργασιών (ΕΚΠ=18). Η δροµολόγηση των διεργασιών δίνεται στην Εικόνα 3. Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 4 -

5 P3 P2 P Εικόνα 3 Rate-Monotonic Scheduling διεργασιών Όπως φαίνεται, και οι τρεις διεργασίες µπορούν να εκτελεστούν στα χρονικά περιθώρια που επιβάλλονται και έτσι το σύστηµα µπορεί να λειτουργήσει ορθά. ιαφορετική περίπτωση θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια µη ορθή συµπεριφορά του συστήµατος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Rate-Monotonic Scheduling παρέχονται στις σηµειώσεις που επισυνάπτονται και µπορούν να αναζητηθούν σε σχετική βιβλιογραφία. Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης πραγµατικού χρόνου που ονοµάζεται Earliest-Deadline-First Scheduling (ή EDF εν συντοµία). Θα χρησιµοποιηθούν οι ενδεικτικές τιµές για τις διεργασίες που παρουσιάζονται στον Πίνακας 2. Ο αλγόριθµος αυτός προσδιορίζει δυναµικά τις προτεραιότητες των διεργασιών. Η µεγαλύτερη προτεραιότητα δίνεται στη διεργασία της οποία τα χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση της είναι τα µικρότερα. Αυτό σηµαίνει ότι η προτεραιότητα της κάθε διεργασίας θα πρέπει να επαναπροσδιορίζεται µε την περάτωση κάθε µίας από αυτές. Σε περίπτωση ίσων περιθωρίων χρόνου επιλέγεται µία διεργασία στην τύχή (στο παρακάτω παράδειγµα η P3) Η χρονοδροµολόγηση των διεργασιών του Πίνακας 2 βάσει του αλγορίθµου EDF δίνεται στην Εικόνα 4. P3 P1: - P2: 7 P3:16 P1: 8 P2: - P3:16 P1: - P2:16 P3:16 P1:14 P2:16 P3:- P1:- P2:16 P3:- P2 P Εικόνα 4 Earliest Deadline Scheduling διεργασιών Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 5 -

6 Πειραµατικό Μέρος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Στην παρούσα εργαστηριακή άσκηση θα εργαστείτε στο πειραµατικό λειτουργικό σύστηµα Micro-Empix Ver 1.0. Το Micro-Empix αποτελεί ένα µικρό λειτουργικό σύστηµα που προορίζεται για Ενσωµατωµένα Συστήµατα. Το Ενσωµατωµένο Σύστηµα που θα χρησιµοποιηθεί είναι το DIMM-PC386. Το πειραµατικό περιβάλλον στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η πειραµατική άσκηση δίνεται στην Εικόνα 5. Πλατφόρµα Πειραµατικού Ελέγχου PC RS-232 DIMM- PC386 Micro-EMPIX Πρόγραµµα προσοµοίωσης κίνησης µάζας Εικόνα 5 Πειραµατικό Περιβάλλον Το «Πρόγραµµα Προσοµοίωσης Κίνησης Μάζας» (MassSimulator Ver 1.0), το οποίο θα σας δοθεί, έχει υλοποιηθεί σε Visual C++, εκτελείται σε περιβάλλον Windows και προσοµοιώνει την κίνηση µίας µάζας σε τρισδιάστατο χώρο, όταν ασκούνται πάνω της δυνάµεις F x, F y, F z στις τρεις διαστάσεις. Στόχος είναι ο έλεγχος της µάζας µέσω PID ελεγκτή που εφαρµόζεται στις τρεις δυνάµεις µε στόχο την µετακίνηση της µάζας σε ένα συγκεκριµένο σηµείο στο χώρο. Ο PID έλεγχος για κάθε µία από τις τρεις διαστάσεις εκτελείται στο Ενσωµατωµένο Σύστηµα. Κάθε PID ελεγκτής για τον έλεγχο της δύναµης στη µία διάσταση, υλοποιείται ως µία διεργασία στο Micro Empix. Λεπτοµέρειες για τη χρήση του προγράµµατος Mass Simulator και του τρόπου επικοινωνίας τους µε το Ενσωµατωµένο Σύστηµα δίνονται στο συνηµµένο φυλλάδιο. Ζητείται να υλοποιήσετε τις τρεις αυτές διεργασίες, τον δαίµονα (daemon) επικοινωνίας του Ενσωµατωµένου Συστήµατος (Micro-Empix) µε τα στοιχεία Ε/Ε του προσοµοιωτή και να γίνει χρονοδροµολόγηση των διεργασιών βάσει του αλγορίθµου Rate Monotonic Scheduling. Πειραµατιστείτε µε διάφορες τιµές περιόδου για τις τρεις διεργασίες και αναφέρετε τα συµπεράσµατά σας. Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 6 -

7 Παραδοτέα Αναφορά του τρόπου υλοποίησης των διεργασιών ελέγχου και του αλγορίθµου χρονοδροµολόγησης στο Micro-Empix. Πειραµατικά αποτελέσµατα του ελέγχου της Μάζας για διάφορες τιµές περιόδου διεργασιών. Καλή Επιτυχία Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων (2005) - 7 -

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εργαλείο προσοµοίωσης µνήµης ΧΜSIM Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Λιώρης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του φοιτητή Μαρµαρέλη Σοφοκλή ΑΜ: 3191 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κατασκευή Εφαρµογής Επικοινωνίας Συσκευών µέσω του Πρωτοκόλλου CAN (Controller

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ, ΜΑΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Πατρώνυμο Υλοποίηση του αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ. Σταµ. Α. Μάνεση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Σταµ. Α. Μάνεση ΠΑΤΡΑ 2003 Σ.Α.ΜΑΝΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα 2

Διαβάστε περισσότερα

2.1.5 Computanional Fluid Dynamics... 14. 2.3 Princeton Ocean Model... 21. 3.1 Profiling... 26

2.1.5 Computanional Fluid Dynamics... 14. 2.3 Princeton Ocean Model... 21. 3.1 Profiling... 26 Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ανάπτυξη παράλληλων αρχιτεκτονικών αναδιατασσόμενης λογικής για οικολογικά μοντέλα Μαραγκός Κωνσταντίνος εξεταστικη επιτροπη Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα

Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα Η Επικοινωνία στα Κατανεµηµένα Συστήµατα ιαφάνειες στα πλαίσια του µαθήµατος: Κατανεµηµένα Συστήµατα Χειµερινό Εξάµηνο 2002-2003, Τµήµα Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ΤΕΙ Λαµίας Πέτρος Λάµψας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κατασκευή επιδεικτικής πινακίδας κλιματιστικού μηχανήματος ελεγχόμενο από B.M.S Σιλαϊδής Παναγιώτης (Α.Μ. 14705) Μπουλούμπασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Οδηγούμενος από γεγονότα προγραμματισμός Υλοποίηση εφαρμογών σε σύγχρονο προγραμματιστικό περιβάλλον Στοιχεία γραφικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα Εικονική Πραγματικότητα & Avatars

Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα Εικονική Πραγματικότητα & Avatars ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δικτυακά Εικονικά Περιβάλλοντα Εικονική Πραγματικότητα & Avatars Κανιστρά Ευαγγελία Α.Μ.:4734 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών Ε εξεργαστών για την Παροχή Εξελιγµένων Υ ηρεσιών ικτύου. Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ανά τυξη και Βελτιστο οίηση Ανοικτών Συστηµάτων ικτυακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ιπλωµατική Εργασία ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Γιαννιός Νικόλαος Επιβλέπων Καθηγητής: Τσουρβελούδης Νικόλαος Χανιά, Οκτώβρης 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - 2 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του Φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης

Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Έλεγχος κυκλοφορίας σε αυτοκινητόδρομους μεγάλης κλίμακας υπό συνθήκες αυξημένης ζήτησης Διπλωματική Υπό Χρήστο-Δανιήλ Μιχαλόπουλο Χανιά, Μάρτιος 2008 Ευχαριστίες Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 6. ΑΡΧΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν απλοποιημένα τα βασικά σημεία της θεωρίας των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Θα παρουσιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΓΕΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία Του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή

Monte-Carlo ανάλυση αξιοπιστίας συστήµατος µνήµης RAM µε διόρθωση απλού σφάλµατος (SEC) και ανάγνωση-επανεγγραφή ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία του Καλύβα Κ. ηµητρίου υπό την επίβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Aνάπτυξη και προσομοίωση της επικαλυπτόμενης αρχιτεκτονικής Mips για εκπαιδευτικούς σκοπούς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΙΩΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου

Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου Ανάπτυξη και Δοκιμή Λειτουργίας Προσομοιωτή Βιομηχανικού Δικτύου Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών με το Υλικό Εντός του Βρόχου Ελέγχου Βασίλειος Χαρίσης 1, και Γεώργιος Χασάπης 2 1 Υποψήφιος Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα