Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο θ ό ί αιο ι ι ι ής ο ς α ο ο ίας. Α Η Η Η Α Η : ο α ο ισ ι ό σύσ α ο α ά ι σ ο ι ή ο α ι ή ο ή ο αθ ισ ού σ α όσ ιο ί ο α ο α ί αι σ θ ία «αθ ι ή έ ο ά». ώ σ ό θέσ ο α ι ού θ ι ισ ού ώ σ ό θέσ ο οι ι ού θ ι ισ ού έ σ ς σύ ο ς α όσ ιας αθ ι ής έ ο ς ά ς => Ί σ ς ι θ ούς ια ής ι ο ής... α όσ ια αθ ι ή έ ο ά α ι ή έ ο ά

2 / Η : / / / / / / /

3 Η Α Α : Α Α Η Α Ω Α Α Ω Α Α Α Α Α Ω Α Ω Ω Α Α Α Α Ω Α Ω Α Α / Η Α : Α Α Α Η Α Α Α Ω Α Ω Α Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Α Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Η Α : Α Η Α Η Η Ω Α Α Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω Η Α : Α Α Η Η Η Α : Α Α Α Α Α

4 Α Α Α Η Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Η 1. Α Ω Α 2. Α Ω 3. Α Α 4. Α Α Α : Α Η Α Α Α Η 1. Α Α Ω Α 2. Α Α Α Ω Α Ω 3. Α Α Α.Α.. Α.Α.Α. 4. Α Α Α Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Η Α Α Η Α Α : Ω Α Α Α Α Α Α Α Α : Α Α Α Α Α Α Α Α : Η Η Ω Α Ω Α Η Ω Α Α : Η Α Α Α Α : Α Η Α Α Α Α : Η Α Α Η Α : Α Α Η Η Η Α : Α Α Ω Α Η Ω Ω

5 Η Α Α : Α Η

6 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Η Α -. Α Η Ω Α Α Α -. / Αθ ι ό σ α ίο ί αι α ά ις ια ά ις ο ά θ ο 78 αι ό α ο Ασ ι ού ώ ι α έ σ φ σι ώ οσώ ο έ ι ς ύ ιο σ ο ό σ σ α ι ή α ιέ ια αι α ά α ο ή αθ ώ ς ια σ ο ή ο ς σ αθ ι ούς α ώ ς. Η Ω Α Α Α Η / Η : 5- έ - ία - έ Ά ισθ αι ι ι ή ι ιό α. ι έ αι α α έ ο σ ο σ α ίο α ια ές ι ο ύ σ ις ια α ι ώ ισ ο σώ α α ώ. ο ού α ισ ά ο έ ο α α ι ήσ / ια ο ής ια ός έ ας οσφο ά σιώ σ ο σ α ίο. : α. ισφο ές ώ β. ές α ό φ σι ά/ ο ι ά όσ α,. Α ί ι ο ια οσφο ά σιώ άθ σ ς αθ ά ια ά ι ο ι ώ α α ώ αί σ οι αθ ές α ισ ι ώ ά,. βάσ ις ο ίας & ιαφή ισ ς ια α ά ς αθ ι ής ασ ιό άς ο ς α α ό σ α α ώ σ ήσ ς ίας, σή α ος, β ά ια ο ι ή ά σ,. ά ιο έ ισ α α ό ο ό ο ο ι ή α α ώ σ ήσ ίας αι σή α ος σ α ίσ οι Α.Α.., σ. ι ο ή σ ο ά ισ ο 1 έ ος ά α ο ο ή ς αθ ι ής α α ώ ισ ς. Α Α Η Η Η Α Η Ω Α Α Α Ω : Α α ό σ σ σ έ ασ ς ο ι ή ι ί σ αί σ σ α ία αι ι ώ ο α ισ ώ ή ασια ώ ώ. Η Α Η Η Α Α Ω Η : Α όφασ ς..α. ύσ α α ό αί σ ο.. οϋ οθέσ ις.

7 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Η. Α Η Η Ω Η (Α Α -. / Α : => ο ι ή ο ά σ αθ ι ώ σ α ί ο ι ό όσ ο ι ι ι ού ι αίο ο α ι ού ο ί ιο άθ α ή ά ο άθ σ ς, σ ο ό οβοήθ σ αι α ά ή ο σ α αφι ά ό ια ι ο ίας ς αι έσα σ ο αίσιο ο οσ ιο ί αι α ό ο ς ι ι ούς α ο ισ ούς ς οι ίας αθ ι ής ο οσ ο ίας αι ι ο ί σύ φ α ις ια ά ις ο ά θ ο 78 αι ό α ο Ασ ι ού ώ ι α.

8 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Η. Α Η Η Α Α Α -. / Α : Α ώ α ο ά σ αθ ι ώ σ α ί ή αθ ι ώ ώσ ο ι ό όσ ο ι ι ι ού ι αίο ο α ι ού ο ί ιο άθ α ή ά ο άθ σ ς, έ ι σ ο ό α ιέ ια αι α ά ή ο σ ό ώ α αι ι ο ί σύ φ α ις ια ά ις ο ά θ ο 78 αι ό α ο Ασ ι ού ώ ι α. Α : Α ό ι αι ια ο σ ίο ο ής ς ι ής α ι ής έ ο ς ά ς ι ή αι ι θ ή α ι ώς αθ ι ή έ ο ά Η Ω Α Ω Α Η Ω Ω

9 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Η 4. Α Α Η Α Α. / Αθ ές ο α ί ο αι σ ή α α ιβό αθ ώ αθ ι ού σ α ίο ή σ αθ ι ή α ώ αι ία. α ισ ι ή ο ς ασ ιό α α ο ί άσ σ α α ι ής αθ ι ής ασ ιό ας ι σ έσ ις α ώ αι αθ ι ώ σ α ί αθο ί ο αι α ό ις ια ά ις ο α ασ α ι ού ή ο σ ι ού ι ι ού α ο ισ ού ς οι ίας αθ ι ής ο οσ ο ίας. ο ς ι ι ούς α ο ισ ούς ο ά θ ο ο α ό ος ό ο αθο ί ο αι οι ό οι αι οι οϋ οθέσ ις αφώ αι α αφώ αθ ώ, ο ό ος ι έ ιάς ο ς, αθώς αι ια ι ασία αι α α ό ια ια έ ισή ο ς ό α α. ι έ αι σύ α σ βάσ ο ίας ή ιαφή ισ ς οϊό ή σιώ φ σι ό ή ο ι ό όσ ο έ ισ α ό ο οσ ο ία + α άθ σ σ... οσφο ά σιώ σ ις θ ι ές ο ά ς ί αι ύ ισ ο έ σ αθ ώ.

10 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Α Η. Α Η Α Ω Α Α : Α Α Ω Α Α Α Α Α Α : Α Α Α Ω Α Α Α : Α Ω Α Ω Ω Α Ω Α : Ω Α Α Α Α : Α Α Α Α Ω Α Α Α Ω Α : Α Α Α :, Α Ω, Α Α Α Α Α : Α Α Ω Α.Α.. Α : Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α : Α Α Α Α : Α Α Α Α Α Α Ω Ω

11 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Α Η 2. Η Α Α Α Ω Α Η Ω Α : Α Α Ω Α Α Α Α => α όφασ ο ο ού ο ι ισ ού, ο ί αι ύσ α α ό ισή σ ς οι ίας αθ ι ής ο οσ ο ίας. ι ή ιο: α οι ο ο ι ά σ οι ία βι σι ό ας ο ά ο άθ σ ς, ο βαθ ός αι οι α ό ς α ά ής ο. Α : Α Α Α Ω Α Ω Α Ω Α : Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω Α Α Ω Α Α : Α Ω Α Ω

12 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Α Η. Α Α Α Η Α Α Η Α Η -.Α.Α. Α Α.Α.. Α : Α Α Α Α Α Α Α : Α Ω Α Α Ω Α Α Ω Α Ω Α Α Ω Α : Α Ω Ω Α Ω Α Α Ω Α : Α Α : Α Α Α Ω Α Α : Α Α Ω Α Ω

13 Η Α Α : Α Η Α Α : Α Η Α Α Α Η. Η Α Α Α Η Α : Α Α Α Α Α : Α Α Α Α

14 Η Α : Α Η Η Α Η

15 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Η Α Α Η ι α ο α ού αθ ητι ές διαφορές. αθ ι ή ι αιοσύ : Α. ιθα ι ού α α ή α. ιοι ι ού α α ή α. ι ού α α ή α. ι ο ο ι ού α α ή α ιαφο ές ο ά ο αι σ α ο ι ια ά ό α α ι ασ ή ια ιαφο ές ο ά ο αι σ α ι αιο ο ι ά ό α α ο αθ ισ ού. Α : Η Α Α Η Α Α Η Ω Η Η

16 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Ω Α Α Α Η Η Α Η Ό α α ω ο οσ ο ιώ ό ω ω αθ η ά ω η ο οσφαί ο, α αθοσφαί ισης, οσφαί ισης, χ ι οσφαί ισης αι α οσφαί ισης Ό α α ια α αθ ή α α ο ο οσφαί ο, α αθοσφαί ισης, οσφαί ισης, χ ι οσφαί ισης αι α οσφαί ισης Ά θ α /1999) ο ο ή ό α α έ α α α α ι ό έ ος ο οσ ο ί ς αι σ α α ι ούς σ έσ ο ς ο α ι ώ αθ ά ο όσφαι ο, α αθοσφαί ισ, οσφαί ισ, ι οσφαί ισ, α οσφαί ισ Α α ί ο αι α ό α ι ούς ι ασ ές ο ί ς ς ο ι ι ής ή οι ι ής ι αιοσύ ς. Α α ι ύο αι ή σ α ό α ά ο ο ι ασ ώ ο έ ι α α ισθ ί α ό ο ι ές βού ιο ιοί σ ς ο ο ι ίο.. ω ο ό ηση ΝΣΚ 120/2008 Σ οχή ι ασ ώ σ αθ η ι ά όρ α α ι αιο ο ι ού χαρα ήρα Α ο ιό α

17 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Α Α Α Η Η Α Η ι ο ή φέσ ω ης... ια ο ο όσφαι ο Α ώ α ο βού ιο ί σης Αθ η ι ώ ιαφο ώ Α...Α.. ια ό α α αθ ή α α η ο οσφαί ο α α ές ό α ο ο σ ιά ι σ α ίς σ θέσ ις Α α ί αι α ό ι ασ ές ς α ι ής ι αιοσύ ς ο ι ι ής, οι ι ής αι ιοι ι ής Α ο ιό α ί ασ οσφ ώ. Άσ σ οσφ ής - οϋ οθέσ ις α α ού - οθ σ ί ς. Α όφασ.

18 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Η Η Ω Α Ω Α Η Ω Ό α α ό ι ς ια ούς ιαι σίας ιαφο ές ια : άθ ί ο ς α ο ο ές [ ισθοί, όσθ ς α ο ές ό ο ς, αφι ές α ο ιώσ ις.] αι ια ο ή/ ύσ σ βο αί Αθ ές, ο ο ές α ά Α.Α.. ή.α.α. α α ι ός αθ ισ ός ο όσφαι ο, α αθοσφαί ισ, οσφαί ισ α ίς ι ο ές ι ι ο ές α ές έ ο ο ή ιο α ο ιό ας ια ί σ ιαφο ώ, ός ά ο ί αι ιαφο ι ά σ ις σ ι ές σ βάσ ις. Α οφάσ ις οβάθ ι : ο ί α ια α θ ί οσ ι ή σ ό ά ο ς ή ι ή / σ ο ι ή α ασ ο ή έ σής ο ς. έφ σ α α ώ ο ι ά ός έ α ώ α ό οι ο οί σή ο ς. Α οφάσ ις οβάθ ι : Ως σί ι ς α ά ο ι ασ έ ο. ισ ού σ ούς ί ο ς. Ά α α ή α ώσ ς ο. ο

19 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Η Α Α Ά θ ο 30. / ι ο ή ς ι ής ια ής ι ο ής... έσ ισ ο. / α ο ισ ός ι ο ίας... ασι ι ό ιά α α /.. α ο ισ ός ι άθ ο ιό ος - ασι ι ό ιά α α /.. έ ό ι σ ίασ α α ία ιώ ώ ς ι α βά αι α α έ ς ή α ό ι α α ίας ο οσφαί ο ό ο ι α βά αι ά α ό α α ο ή οι ί ι αιο ο ι ώ ο ά ώσ ις ο ι ή φύσ α οφάσ ώ ς. Έ ι α έσα.

20 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Α Η Α Α Ά θ ο. / Έ α: ισα ί ς ιο ι ώ Αθ ώ, ι αιώς αι σσα ο ί ς. Α ο ιό α: Άσ σ ς οι ι ής ί ς ια οι ι ά α ι ή α α ο ού αι αφο ής αθ ι ώ ώσ αι α ά ιά ια α ώ αθώς αι ια α ι ή α α ο ού αι α ό όσ α ο σ έ ο σ ιοί σ αθ ι ώ φο έ α ά άσ σ α ο ιο ή ή αθ ό ο ς. ο ία ς έ σ ς ύ ι αι α ό οι ώ ο ιβά ο αι α ά ις οι ι ές ια ά ις ο Ά θ ο /1999. ι ύθ σ ο έ ο ασ ο ι ώ α ώ ια α ι ώ ισ φαι ο έ βίας αφο ή αθ ι ές ώσ ις αι έ ι α ια φα ο ή ια ά ο. 2725/1999.

21 Η Α : Α Η Η Α Η Α Α : Η Α Α C.A.S. (Court of Arbitration for Sport) α α ή ας: ιαι σία (arbitration) + ια σο άβ σ (Mediation) ί σ ο οιασ ή ο ιαφο άς ο αφο ά ά σα ή έ σα ο αθ ισ ό ι αιο οσία: ί αι ά α ό ι ι ή, έ αφ, οι ή σ φ ία ώ. ι ο ί ς: α. οι ή ι ο ία ς ιαι ι ό ι ασ ή ιο ή ό α ο ια σο άβ σ ς ια ιαφο ές α ό σ βάσ ις αι α ι ο α ί ς β. ια ι ασία ιαι ι ής ί σ ς ιαφο ώ σ αίο βαθ ό α οφάσ ι θ ώ αθ ι ώ ο ά. βο ι ή ι ο ία α ο ή ο ο ήσ Έ οσ ιαι ι ώ α οφάσ ο έ ο σ ό α. Α α ώ ισ ι έ σ ιαι ι ώ α οφάσ σύ φ α ις οβ έ ις ς ι θ ούς ύ βασ ς ς έας ό ς.

22 Η Α : Α Α Η

23 Η Α : Α Α Η Α Α : Α : Α Α Α Α Α Α : Α Α Α : Α Α Ω Ω Α : Α Α Α.. Α.. Α : Α Ω Α : Α Α Α Α Α Α ζa // Α α αία έ α φα ο ής ς ι θ ούς ύ βασ ς α ά ς φα α ο ιέ σ ς σ ο Αθ ισ ό α ίσι..

24 Η Α : Α Α Ω Α Η Ω Ω

25 Η Α : Α Α Ω Α Η Ω Ω Α Α : Α Α Α Ω Α Α : Ω Ω Α Ω Ω Α Ω,.Α.Α. Α.Α.. Α : Α Ω Α Ω Α Ω Α : Ω Α Ω Ω Α Α Α Ω Ω Ω Α : Α Α Ω Α Α Α Ω Α : Α Α Α Α Α Α Ω Α : Α Α Ά Ω

26 I tired of heari g a out o ey, o ey, money, money, money. I just want to play the ga e, dri k Pepsi, wear Ree ok. - Shaquille O'neal

27 It s just a jo. Grass grows, irds fly, waves pound the sand. I eat people up. - Muhammad Ali

28 It s ot whether you get k o ked dow ; It s whether you get up. - Vince Lombardi

29 Α Ω Α Η Η Α! ιώ ος α ής ι ό ος

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο,

Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, Προτάσ ις αι Α τι ροτάσ ις στο Eurogroup της Πέ της Ιο ίο, αιε ιση ά σεις α ό η Φ οσε ί α Μ αχα ίο - Οι ο ο ο όγος Πρόταση Policy Actions to be taken in consultation with EC/ECB/IMF staff: 1. 2015 supplementary

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS ACTIONS FOR THE CONSERVATION OF COASTAL DUNES WITH JUNIPERUS spp. IN CRETE AND THE SOUTH AEGEAN (GREECE) Action E.4 Deliverable E.4.1 LIFE07NAT/GR/000296 REPORT ON NETWORKING WITH OTHER SIMILAR LIFE PROJECTS

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

- 2010 2010 2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010

- 2010 2010  2010 2010 2010 2009 ( THN 31 2010 2010 «ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Υ 2010, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΣΤΑΘ Μ Ο Ι ΑΙΓ ΑΙΟ Υ Α.Β.Ε.Ε. Σ Τ ΑΘ Μ Ο Ι ΑΙ Γ ΑΙ Ο Υ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011) Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2011 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/04/B/86/77(2011)

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η ΕΚ Θ ΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛ ΕΥ ΤΑΙΑΣ Χ Ρ ΗΣΕΩ Σ Π Ο Υ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31η ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2008 Κ ΑΙ ΕΝ ΑΡ Ξ ΗΣ ΕΚ Κ ΑΘ ΑΡ ΙΣΗΣ ΤΗΣ Ν ΑΥ ΤΙΚ ΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ ΚΛΟ ΡΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ε Κ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΡΓΩΝΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΟΠΑΔΥΟΜΑ ΧΟΛΗΧΝΟΛΟΩΝΦΑΜΟΩΝ ΜΗΜΑ: ΠΟΛΩΝΟΜΗ ΠΥΧΑΗΑΑ ΥΧΗΑΠΟΛΜΑΩΝΑΜΗ ΔΑΜΗΗΔΜΑΩΝΩΥΛΩΝΑΠΟ ΩΗΗΝΑΑΟΔΟΥ ΠΒΛΠΩΝΑΘΗΗΗ: ΠΑΠΑΛΑΑΘΟΔΟΟ ΦΟΗ: ΔΗΜΗΑΔΟΥΗΛΑΝΑ- ΩΑΜΧΑΗΛ ΘΑΛΟΝΗ ΜΑΪΟ29 ΑΛΞΑΝΔΟΧΝΟΛΟΝΟΠΑΔΥΟΜΑΘΑΛΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ν Ο Μ Θ Χ Ρ Π Ο Υ Β Ρ Υ Ι Λ Ι Η Ε Τ Ρ Ε Ι Η Ρ Λ Η ΕΤΗΣΙΑ ΙΚ ΙΚ Η ΕΚ ΕΣΗ ΤΗΣ ΗΣΕΩ Σ ΕΛ ΗΞ Ε ΤΗΝ 31 η ΕΚ ΕΜ ΙΟ 2009 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡ ΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤ ΑΚ ΑΙ Α ΑΚ Σ» Α.Ν.Ε. Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 13261/01ΑΤ

Διαβάστε περισσότερα