T.: /4 Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr"

Transcript

1 Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: /4 Fax: ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής ή σ ς, α ο ο ού έφ ο ι ό α ισ ό οσίο αι ι ι ώ. ο σ β ό α ό οι ο ο ι ό ό ο ο ή σ σ ι ά σ ς ώ ιας α α ά σ ς, σ οφή ος ο ίς έ σ ς ς ώ ιας α ο άς, ι ί σ ς α α ι ό ας ς ι ής οι ο ο ίας, αι σ σσώ σ άσ ι ί ι ά οσιο ο ι ού αι ο ισο ίο ο σώ σ α α ώ, όσιο αι ι ού έο ς. Ό α όσβασ σ ι ό α ισ ό ι ό, ο ο έ ο α ό α έ σ. Έφ ασ σ ι ή ο ά α έ ι α ι ο ς ι ούς ς ό ο ς. Οι α ί ς οι ο ο ι ού ι ο έ ο ο Α ς / / βασί ο αι σ ία σφα έ θ ώ σ ς ι ο ίας ς οι ο ο ίας αι ς ής σ ι ώ οβ ά. έ ο ί σ ο Α αι ά α ία οέ ο αι α ιβώς α ό ο ς ο ίς οι ο οίοι βασί ο α σ σ ι ή ή σ αι α α ι ά. Α ό α αι σή α, ά α ό ό ια ύφ σ ς, ι ι ι ή α α ά σ σ ά α α ο ί οσοσ ό, % ο Α έ α ι, % έσο ό ο σ ώ. ο έ ς, ο όβ α ς ι ής οι ο ο ίας ί αι ό ι έ ι α α ήσ ι α α ι ό ά ς αι α σ αφ ί ος ις ύσ ις αι ις α ές. Α ός ί αι ο ό ος βιώσι ος ό ος αύ σ ς ισο ά αι ί σ ς ς α ίας, ο έ ο ό ι έο ιό σ ς α α ά σ ς α ισ ό ο ί α ά ι. Ο σ ό ος α ός ί αι α ό ις ια θ ι ές

2 α θ ίσ ις ις ο οί ς ο θ ί βέ σ ια ο ο θο ο ισ ό ο ώ ς οι ο ο ίας αι ς όσιας ιοί σ ς. ά α ό ια, ι ή οι ο ο ία έ ι όβ α οσφο άς αι ό ι ή σ ς. ά α α ι ή α ι ό α ς οι ο ο ίας β ι θ ί, ό οια αύ σ ς ή σ ς θα α α ί σ ισα ές αι ό ι α ά. Ο Ι Α ο ί ι α α α άβο α έ α ό σ ς ς ή σ ς, α ά ο ας α α ά σ αι ις α ά ς ο οσίο, α ή α α α άβο ις ο ι ι ές ο ας ο ή σα σ ίσ. οι ι ά έ α, α ο οία α ο σιά ο αι ς έ ς ο άσ ις ο Α, ί φα ό ο αι ή α ό βέ σ. α ο ή ι ό α ος σ έ ασ ς, οι ι ά ι ο ό ια, ισσό ς όσ ις ια ις ι όθ σ ς οφ ι ές, ί σ ό ι α ί, α ιο οί σ ό Α, ί ί αι σ ο ι ό σ ά ιο ς ο οί σής ο ς. Οι α ί ς ο Α, έ α α ά ς α ο ό σής ο ς, έ ο ι έο σ ίς α ά ς ι ώσ ις σ ις α α ια ές οο ι ές ς ώ ας, α ύ ά, ό ς α ό ο ς φ ής φα αί α ό ώ α, ς αύ σ ς ο όσ ο ς α ισ ού ια οι ο ιά αι ι ι ήσ ις, ο α ώ α ος ι ι ι ο οιήσ αι έ ύσ α ό ο ι ό, ς α ι ής ί σ ς σ βι σι ό α ασφα ισ ι ώ α ί, ς ιβά σ ς ς φα αια ής ά ιας αι ς σ ό ας α ώ αι ς α ώ ιας ό α ό ο Α α ό ία ή. έ σ α ή ί σ σ ις α α ια ές οο ι ές ς οι ο ο ίας θα ί αι ο ές α οσ ιαί ς ο ά ς ο Α ς ώ ας σ ό ι βάσ. α α α α ί έ σι οσ άθ ια αί ώ ια α ά α ς ς οι ο ο ίας, θα αθ ί αι ία ς α ά ς ο ώ α θ ιώ ο, αι ώ α α α ι ά αι σ α ί ς α ασ ού, α ό α α ύ ς α ίας, αι αι έ σ ί σ ς ο βιο ι ού ι έ ο. Οι α ί ς ο Α ιέ ο ία αι έ θ ιώ α ίφασ : ώ οι ές α ο ό σ ς ο ι α ού αι, σ α ύ ι ώσ, θα ο ύ ο σ ο α ο ό ιο ιάσ α, α ή ο ι ά, οι α ά ς ις ο οί ς οβ έ ι ο ό α α α α α βά ο αι ά σα. Α ό ιο ί ά σο α ο ο ι ό ό αι α ά α ισ ού, ο ο οίος ό ς α ισ ός ια ι α ή α ι ής οσιο ο ι ής ο ι ι ής ί αι α ύ α ος. ι ι ό α, οι ι ήσ ις σό α ό σύ ς φο ο ιαφ ής ύσ ο α οσο ι ο οιού αι, ο ισ έ α α ό α έ α ο ισ ί αι ο ό α α α ισ α ύο αι ο σ ό ο ς σύ ς ς φο ο ιαφ ής. Ο οί ς, αι οι ι ήσ ις σό α ό ύθ ισ ι όθ σ οφ ι ώ αι α α α α ο ής ό α ό ο Α αι ο α οθ α ι ό ο ιώ ο αι. φόσο φθού ιο ι ά οι ώσ ις ο Α ό ι οι ο άσ ις ί ο αι ό σ θή ς ισοσ ισ έ ο οϋ ο ο ισ ού, α ή ίς οο ι ή ο α ισ ού, α ο ι ό α έ α θα έ ι α α ισ αθ ισ ού αύ σ σό α ό φό ο ς α ά ί ο 4 ις ή.7 α έ ος α ά οι ο ο ι ά

3 ό ο ί, ίς α α α βά αι ό ι ο όσ ος ς ια αφής ι ι ι ώ ώ. Οι α αφο ές ί αφο άς ο φο ο ο ι ού βά ο ς "σ ο ς ο σίο ς" φα ί ο αι ς ές ι ο έ ο ο έ ο ό ι ο οια ή ο α ό ι α ιβο ής έ ο φο ο ο ι ώ σ σ ώ θα ο ούσ σ α ό α φ ή φα αί σ ο ι ό, αθώς αι ό ι σ ά α ισο ή α α ά. σί ς ώ ι ό ις ο, % φο ο ο ο έ. Α α ασ ι ά οι ό, φο ο ο ία θα βα ύ ι όσο ς ώ ο ήσια ισο ή α α α ύ. -., ή οι ί ο.. φο ο ο ού ο ς. Οι α ί ς ο Α έ ο άθα οσ ο ό σ. ά α ό ή έ ο ις σί ς ο ύ ι ό ι ο ά σο οσιο ο ι ό όσ ος α ιώ Α ο ο οίο ιβα ύ ι ο οσιο ο ι ό έ ι α, ις έο σ ι ές ι ήσ ις, αι ό ο ια ο ο έ ος, βαί ι α 17,2 ις ώ ( αι ά ι ίς α α βά αι ό ι ο όσ ος ς ια αφής ι ι ι ώ ώ ) έ α ι, ις ο ια ί αι ο Ι Α, ις σ ο ι ή α ο ί σ ίο ις ια ια αφή ι ι ι ώ ώ ο α α ύ αι ισ ά. ι ι ό ς ο ι ό ας ο οία έ ι α α ισ ί οσ ο ό σ ί αι ό ι α ία ι α βά ι αύ σ ο ο ά α ος οσί ύσ α ά ις, α ο οία ό ς σ σ έ ια α α ί ο αι α ό οσ ο ό σ! Α ά α, ις θα αύ α α ο έ ι α ς ώ ας α ά ί ο οσοσ ιαί ς ο ά ς ο Α, σ σ έσ ό ασ α. % σή α, ο ώ ας ώ α ίσ σ οσιο ο ι ή ίσ. ά οσ θ ί αι ία ιο αθής- ί σ όσ ο ς ις ια ια αφή ι ι ι ώ ώ, ο όσ ος α ιώ Α ο ύ αι σ α, ις ή οσοσ ιαί ς ο ά ς ο Α ι έο έ ι α. ί σ α ή θα έ ι α θ θ ί ς ο ά ισ ο ό ιο, αθώς α οφ ή α ο ής α ιθ ι ώ ο έ αι σ ι ο οί σ ς οϋ οθέσ φα ο ής ο ισ έ α ό α ο ι ό α έ α ο Α αθισ ά α ύ α α ιβή ί σή ο ς αι, έ σι, α α ίθ αι σ ι οί ο ο ισ οί. ι έο, ά ο α ί ς ια ις ο οί ς έ ι α ά ό ος σ α ά ι α όσ σ ια αύ σ α α ώ ος ίσ σ ό ά αι σ ά ασφα ίας ή α βάσ ις οι ο οί ς α α έ ο αι σ ο έ ο. «σ α ια ή» α αφο ά α ώ σ ά οι ο οί ς θα ί ασσα ο όσ ος. ι ή α ές α ό ις α βάσ ις ί ο αι σ ο ι ές, σ ι ή ί ασ σ ο έος, ο οία θα ί αι ο α άσια ς α ι ής ί ασ ς. έ ος, έ α α ό ί σ έ σ ο οσιο ο ι ό έ ι α, ά ι αι ά σο οσιο ο ι ό όσ ος α ό ια αφή ι ι ι ώ ώ. Α ή ύ α αι α ιβα ύ ι ο όσιο έος α ά ο ά ς ο Α - ις, α ά ο α ι ή έ βασ ς ύθ ισ ς. ασ α ι ά, ό ασ ο Ι Α βασί αι σ άθος σ α ή αι α α έ ι οσ άθ ια σ αθ ο οί σ ς ς οι ο ο ίας. ύ ι οβ ή α α, ώ ιο ί έα. Ο ί σ α ώ ια α ιο ισ ίας, ί σ έο α ισ ό ό όσ ος ί σ έα φο ο ό σ ς σαίας ά ς, σ

4 ι ί σ ο α οοι ο ο ι ού σ σ ή α ος, σ φ ή φα αί α ό ώ α ας αι σ ή ο ς αί ο ς ας. Α ό α αι ι ο ό σ ο ί ιο ο Α ια ο ά ισ ο 1,3 ισ. όσ ος, θα β θού α έ α ι σ ις α ο ές, ο θα ού σθ ώ α ι ό ια ια α α ίσο ώ α, α έ α ι σ αϊ ή ι ή ά α, ο οία θα ίσ ι ά ο α ς φ ής α ο ό σ ς, αι α έ α ι σ ο ς αίο ς αί ο ς ας ο, σ ιο αισιό ο ί σ, θα σ ά ο α ο όφ σ ό ο Α. α ία θα α ίσ ι ά ι α α ά αι, αι ο αία θα α α ί α ό α α ύ σ ο ή ύ ς σ ο ι ό. Οι οο ι ές ς ώ ας θα ι ι θού. Α ο ο θ ί έσ α ά σ αι α ο ί σ. οσ ο ό σ ΟΙ ώ ι ό σ ς ια ού όσ ο ς βιο α ίας 50 ή ι ι ο σαί ι ι ήσ ί α ια α ασ ό σ έ σ σ ώσ, έ α, έα ο ο ία «α βάσ ις έ α ς α ά ς»: - ά ύ α σ. οι ο ιά ά α ό ο ό ιο ς φ ώ ιας έ ς οσό α Kwh ο ό ο - ό α α ι ό σ ς ια οφής ο ό ια σί ισ ς σ. ά ο ς οι ο έ ι ς - ά ια ι ή ίθα ια ό ο ς / ασ ι ή ί σ έ ς ισ ό ια ι ι ές α ο ί ς σ ο ής σ φα α ι ή α ά - ό α α ασφά ισ ς σ έ ς: ασφά ισ σ ώ φάσ. ια ισ ά, ι ό σ ο οι ίο σ α α ά , ο ή σ ς ς σύ α ς σ.. σ α ιού ο ς ο α βά ο σύ α έ ς ώ ,1 - ι ι ή ά α α ί σ ς α α ι ά έσα αφο άς ι έ ς σ βο ι ή σ ο ή, ια α ο ό ια ά ο ς αι όσο ς ιαβιώ ο ά α ό ο ό ιο ς φ ώ ιας - ί σ ο σ ο έ αιο θέ α σ ς Α ι α άσ ασ ο ΙΑ ο Α α αφο ά ο αφο ο ό ο σ ις. ώ για όλους Αύ σ α ώ α ο ισθού σ α ια ό ο ς ; - οσ ο ό σ Ι Α ώ

5 ο ή σ ι ό α ος α ίας σ ι ιά ς α έ ο ς 1415 Α ά σ ς ασίας Α ύ σ α ο ύσ Αύ σ α α ώ ο ο ά α ος οσί ύσ Ί σ α α ια ής ά ας αι α ώ ι ι ού σ ο ού Αύ σ ό α ο ιοί σ ς Ο Ο Α ,5 «έα σ ισά θ ια» Ο Ο Ά σο οσιο ο ι ό όσ ος βάσ α σ οι ία α ό ι σιώ, α έ α α ο οία ο άθ α οσ ο ο ού αι ς ής: Αύ σ α α ώ ο ο ά α ος οσί ύσ : ις ώ, α ά ί ια ή σ. ο ο οίο οσό α α ί αι α ό οσ ο ό σ ο α έ ι ο Α! ι ό σ ια ού όσ ο ς βιο α ίας ή α α ασ ό σ ς αι ιβά ο ος: α έ αι οσ ο ό σ. Α ο θ ί ό ι οι σ σ ές ο σ αύσι α ια βιο α ι ές ήσ ς α ού, φ σι ό αέ ιο, ι ό ύ α ισ θού ο ς ά ισ ο ς ι ό ο ς α ό ο ί α α α θ ί, οσιο ο ι ό όσ ος. ή ι ι ο σαί ι ι ήσ ί α ια α ασ ό σ : α έ αι οσ ο ό σ. Ο οιο ή ο σ ι ό ό α α ο ί α σ οι ίσ ι ι ό ο α ό. έ σ σ ώσ, έ α, έα ο ο ία: α έ αι οσ ο ό σ, ού ι ί ισ α α ό ί αι ι έο ις ο ι ό ς αύ σ ς ο. ι ι ά, α αθέ ο όσ ος. «α βάσ ις έ α ς α ά ς»: ο Α ις οσ ο ο ί σ ις. α ό ι α έ ο αι α ιθ οί ο α α ι ό όσ ος ο ί α ί αι ι ό ο α ό 2,3 ις. ι έ α: o ά ύ α σ. οι ο ιά ά α ό ο ό ιο ς φ ώ ιας έ ς οσό α Kwh ο ό ο:. ί σ : βέ σ ή φα ό ι ο οι ι ό Οι ια ό ι ο ό ιο α ό ο, σ ο ο οίο σή α ί αι α έ ς. οι ο έ ι ς οι ο οί ς ώ ο σ ο ι ά. ι ό ο σ σ έσ ο α ο ι ό ι ο ό ιο. ά α ό ο ή ς βέ σ ς, ο έ ο α ο ό ι ο ύ α α ό ο οια ή ο α ό ις. οι ο έ ι ς, α ά α α ό ο ύ ος ς οφ ι ής.

6 o ό α α ι ό σ ς ια οφής ο ό ια σί ισ ς σ. ά ο ς οι ο έ ι ς σ όσ ς ί αι σή α, όσ ος ια ο ό οι ο : οσ ο ό σ Α. o ά ια ι ή ίθα ια ό ο ς / ασ ι ή ί σ έ ς ισ ό ια ι ι ές α ο ί ς σ ο ής σ φα α ι ή α ά : οσ ο ό σ Α. o ό α α ασφά ισ ς σ έ ς: ασφά ισ σ ώ φάσ. ια ισ ά, ι ό σ ο οί ιο σ α 3 α ά. ο οσό. α ύ ι αι ο όσ ος α α αί ισ ς σ ι έ ι ί α ά ό ο ο οί ιο, αι ά ισ α ό ι σ ο σύ ο ο ο. ία έσ ι ή ια α α αί ισ ι ί, α ά ισ ο, ί αι /.. Ά α ο α α ι ό σ ο ι ό όσ ος ί αι ί ο. o σ ή ι α οσ α ιού ια ο ή σ ς ς σύ α ς σ.. σ α ιού ο ς ο α βά ο σύ α έ ς ώ: οσ ο ό σ Α 543 α. ύ φ α α α ο αφι ά σ οι ία ο οφο ια ού σ σ ή α ος «Ο» ο Α ούσ ο, ο α ιθ ός σ α ιού ο α βά ο σύ α ς αι α έ αι σ.. ά ο α ο α ισ οι ί σ ώ ο ί αι ο σ ο ι ό οσό ια ο ή σ ς ς σύ α ς. Ο Α ή ι αι σ α ια ή α ο α άσ ασ α ώ σ ά. ο όσ ος ο ί α θ ί ίς σ ι ο οί σ ο ι σ ισ ά α ή σύ α αι σ οιο ί ο θα α ο α ασ αθ ί α ά σ άθ ί σ θα ό ι αι ια άσ ιο οσό. o ι ι ή ά α α ί σ ς α α ι ά έσα αφο άς ι έ ς σ βο ι ή σ ο ή, ια α ο ό ια ά ο ς αι όσο ς ιαβιώ ο ά α ό ο ό ιο ς φ ώ ιας ο ύ ι ή έ ς σ βο ι ή σ ο ή α ό ο ς ι αιού ο ς: οσ ο ό σ Α. o M ί σ ο σ ο έ αιο θέ α σ ς ώσ ι ή ί σ ς ο αίο θέ α σ ς α ά ι σ α, α ά ί ο: όσ ος α. βάσ ι ισ ο ι ώ σ οι ί έ ις αι ς αίας ιό ο έ α ι ί σ ς Α ια όφ ος-α οσ ιο ίσ ο ύ ο ς Α ι α άσ ασ ο Α ο Α ό αφο ο ό ο ό ιο αι α α α ή ώ ς α οι ίας αί σ ις ο ίς α οι ί ς ο ί αι ώ ς α οι ί ς. Α ύ α ο α οσ ο ο θ ί αθώς ο Α σ ύθ ια ο ύ ος ο αφο ο ό ο οσού αι οσ ιό ισ ί α α ο φό ο. Α ο θ ί ό ι α ά ο αι οι φο ο ο ι οί σ σ ές ο έ ς αι ς έσ σ ς ια ί σ α ι ι ι ώ α ιώ αι ο αφο ο ό ο θ ί σ ις , ό ς σ α αιό ς θ ίσ ις, ό ο α ιθ ός ό α έ αι σ. αι α ό οσ ο φό ο ύ σ α. Ά α α ώ ια σό =.. έ α ι οσ ο ό σ ς Α ις. ί σ : όσ σ ά σ ς α α οσα ο ής α ι ι ι ώ α ιώ α ά 30- % σ ο ό φο ο ό σ σ α α ι ή αι ό ι σ ασ α ι ή α ία ο ί α ί ι ο ι ό ια σ ο οιο ή ο οσοσ ό α ά α αι ί ι ι ή έ ια α α α ο ί αι σ α α ι ή α άσ ασ α ά ιο ή αι ί ος α ι ή ο. ια α ά ι α σ ά οι ς φ ές ιο ές οι α ο αί ς ι ές ο ί αι σή α α ί αι ό ς α ό ις α ι ι ι ές. ι έο, έ ι α ί ι οσο ή, αθώς ί σ σ ις α ι ι ι ές α ί ς ά ι σ α ι ά α ία ς ιο σίας ο ι ώ αθώς αι ιάφο α έσο α ο οσίο ο σ έο αι α α ί α

7 α αφο ά ο αφο ο ό ο σ ις. ώ για όλους. Ο Α α οφ ύ ι α α αφέ ι ο ύ ος ο ι ό φο ο ο ι ώ σ σ ώ. Ωσ όσο, ια ό ο ς οι ο οίοι α α ύο αι α α ά, ί σ ί σ ια «ο σίο ς», ιώ ι ια ί ο ού α α θού α φο ο ο ι ά έσο α α ό ιβο ή έ ο φο ο ο ι ώ σ σ ώ σ α α ώ α ι ά ια, ός ά ο Α ο ί ό ι θα α ήσ ι ο ς σ σ ές σ α σαία ι ά ια α ύ. -., ό ο β ίσ αι αι ο ά ος ό ος φο ο ο ο έ α α α α ο ή α ού ο φο ο ο ι ού βά ο ς σ ά α ισο α ι ά ι ά ια ί αι α ύ α. ο έ ς, έ ι α ο θ ί αθα ή α ώ ια σό ο σ έο αι α αφο ά ο αφο ο ό ο αι οσιο ο ι ά ο έ α α α α ο ή ο ο ι ό ο βά ο ς, ή οι, ο ύ ι οσιο ο ι ό όσ ος ο ά ισ ο 2.5 ις ώ έ α ι οσ ο ό σ ς Α, ις : o ια ισθ ούς αι σ α ιού ο ς, ο % ο α ι ού α ι ού, ί % ο α ό α φο ο ο ι ό σ σ ή αι ά ισ α ά ο ας ιασ α ι ή όθ σ ό ι ό οι έ αι α ο σύ ο ο ο αφο ο ό ο 2.100, % ο ισο ή α ος ο ς σ α ο ί ις,) o ια θέ ο ς α α ί ς, ο % ο α ι ού α ι ού ί % ο α ό α φο ο ο ι ό σ σ ή Αύ σ α ώ α ο ισθού σ α ια ό ο ς ο ς α ό ο ς, α α ή ς ι ίας. «ό ι ό ο έ ι οσιο ο ι ό όσ ος, α ά θα έ ι αι α α ια ό α ο έ σ α: ό ο ο ώ ο ό ο, θα έ ι ς α ο έ σ α αύ σ ς ώ ιας ή σ ς, α ά, %, αι ο Α α ά, %. ι έο, θα ιο ήσ ι αι. έ ς θέσ ις ασίας». ι θ ή βιβ ιο αφία ί αι α ο ή ία θ ι ή σ σ έ ισ α ύ α ώ α ο ισθού αι ι έ ο α ασ ό σ ς, ά ο ο α ίθ ο ισ ύ ι, θέσ ός βο ι ά ού α ώ α ο ισθού ιο ί α ία. φόσο ισ ύ ι α ό, θα ά ι αι οσιο ο ι ό όσ ος, ο ο οίο α α ί αι σ α ά σή ας. ο ή σ ι ό α ος α ίας σ ι ιά ς α έ ο ς: ο Α ο θ ί ι ού όσ ο ς ο σ ι ό ό ι ισά ιθ οι ά οι θα α ο οφ θού α ό ο «ό α α α ά σ ς ασίας». Ωσ όσο, οι ι ο ού οι σή α ί αι.. ίσ ς, ο Α α έ ι ίσ ς αύ σ ο α ώ α ο ισθού σ α. α ό ο ο έ ο, ο α ά έσο ό ο ιαίο ί ο α α ίας οσ α ό α έ θα ια ο φ θ ί σ α α ό σή α. ώς έ ο α α ό ο θα: ώ, ή ς =. / α ά έ ος ια α ώ α ος ισθός ώ, ή ς =. / α ά έ ος ια α ώ α ος ισθός ο οι ι ο ού οι α ά.ο ί αι., σ ώς ήσια α ά α ισ οι ί σ.. =... Α οι ι ο ού οι α ά.ο α θού σ. ήσια α ά θα α ισ οι ί σ.. =.... ιαφο ά ο ο ύ ι ια. α έ ο ς ί ο α α ίας α ώ α ο ισθό α ισ οι ί σ 1, ις. Έ α ο ό α α ια α ά σ ς ασίας, ι ούς ιά ιας, σ ο ι ού όσ ο ς ις ώ ο οί ις ώ ια ο ώ ο ό ο. αθα ή αύ σ θέσ ασίας ς ά ς. σ ο σύ ο ο ς οι ο ο ίας α ή σ ο ι ι ι ό ο έα, σ ο όσιο, αι σ ο ο έα ς οι ι ής αι α έ ας οι ο ο ίας. α έ ο αι ι ι ήσ ις, ο ί α ί ι οσ ο ό σ. έ σο ό ι ά ο αι ι έο ό οι Α σ ο ο ίο ασίας α. ώ έ ο ή α ιο οι θ ί.

8 Α ύ σ α ο ύσ : όθ σ ό ι α ώ ο αι ό ς όσ ά ο αι σ ιθα ι ά α α ώ α α, ο σ ο ι ό ήσιο όσ ος ια ο φώ αι ί ο σ α. σ οι ία όσ ο ς ισθο οσίας α ό ο. Ο Α α α ί ι οσ ο ό σ. Αύ σ ό α ο ιοί σ ς: α έ ο αι ι ι ήσ ις. ι ι ά, α αθέ ο όσ ος. 3. ο ι ό α έ α α ο οία α ά ο α θ ίας ο όσιο έος «έα σ ισά θ ια»: ί σ Α: ις α ά ί σ ια αφή έ ο ς οφ ι ώ ια όσο ς α ιο ή ς ο ί αι ά α ό ο ό ιο ς φ ώ ιας αι α α οσα ο ή οφ ι ώ έ σι ώσ σ ο ι ή έ σή ο ς σ ά ς, όσιο αι ασφα ισ ι ούς ο α ισ ούς α ά ο ⅓ ο ισο ή α ος ο α ιο ή. αι ά ι ο ί α ί ι α ιβής οσ ο ό σ φόσο α αφέ ο αι οσοσ ά α ο ί σ ς αι ι ή ια φα ο ής. α σ ο ι ά ού α ά ια σ ις ά ς α έ ο αι σή α ί ο σ α ις, ο οί ις ι ι α ι ά ά ια σ α ο οία ό ς σ ι α βά ο αι αι οι ύθ οι α α ί ς, ις. σ ασ ι ά ά ια αι ις. α α α ι ά ά ια. οθέ ο ας έσ α ο ί σ % όσο έσ όβ ο οία ά ο οι ά ς ί αι ύ ο ο α ο θ ί ό ι ία, ό ο έθο ς ς, θα αφ θ ί α ούσια σ φα αια ή ά ια α ώ. ο έ ο ό ι ο έσο οσοσ ό σ ο ής ο ι ού οσίο σ ις σ σ ι ές ά ς α έ αι σ ο. %. % σ Alpha,. % σ Euro ank,. % σ αι. % σ ι αιώς ο ι ι ή α ή θα ιβά ο όσιο έος έ ς. ις α θ ίας α ις α α φα αιο οιήσ ι ο όσιο ή έσ dilution α α α φα αιο οι θού α ό ο ι ι ι ό ο έα. Α α ο ί σ φα οσ ί ό ο σ α σ ασ ι ά αι α α α ι ά ά ια, ο όσιο έος θα ιβα ό α έ ς ις. Ί σ α α ια ής ά ας αι α ώ ι ι ού σ ο ού ια ο ς ι ο σαίο ς αι ο ς α ό ς: όσ ος σ ά σ ο έθο ς ο ο ι ού φα αίο α ώ α ώ, ο Α α αφέ ι ις. 4. ές α ο ό σ ς ο ο ά α ος ις ο οί ς ι α ί αι ο Ι Α 1. ό α α θ ίσ αι ά σ ς ς α ασ ο ής σ α α ι ή οι ο ο ία - ις: α αφέ αι σ α α ό α έσο α α ό ύθ ισ ι όθ σ οφ ι ώ. α έ αι α ία ί σ ς ος ο ια ί θα ισ α θού ις, ια ί α ό θα σ β ί σ βάθος α ίας ή ια ί α ά ισο α α έ ο αι α ύ ώ. ι έο, ο ο ο ισ ός ο έ ι α βά ι ό : α ό ια όσ ο ιο ί ο αι σ % αι % ο ήσιο ισο ή α ος ο οφ ι έ σ ί σ οφ ι ώ ό ο φό αι ι έο ασφα ισ ι ώ ισφο ώ α ίσ οι α ί σ σό ό ό ο οφ ι ώ α ό ο α ό ό α α ί σ σό ό αύσ ς ιώ α ά οφ ι ώ ο οσίο αι έ ίσ α ς α α ώ ο ια ή ς ια όσο ς άσσο αι σ έα ύθ ισ

9 . ά α ς φο ο ιαφ ής αι ο οι ο ο ι ού ή α ος, σ σ ή α α ισ οής- οής σ ό ς ις α ές αι σ α α ή ια ώσ α α ι ισθ ί ο αθ ό ιο α σί, α σ οί έ οι ο έ α ο ο ι ά έσα σ α σ ία ισό ο σ ώ α ια α ι ώ ισ αθ ο ίο - ις: α ο οί ς, ί σ ί αι αό ισ αι α θαί. α ι ώ ισ ς φο ο ιαφ ής ί αι σ ό ος ο ι ού ά ο ς α ό ιο ία ο. ί αι ια σ ής αι α ο ό ια οσ άθ ια ο οία βέ σ έ ι α ι ο οιήσ ι αι α αβαθ ίσ ι οιο ι ά σ ο έ ς άσ ις α α ό φ σ ς ς φο ο ο ι ής ιοί σ ς. Ωσ όσο, ια α α ο ώσο α έ α α ι ώ ισ ς ς φο ο ιαφ ής α αι ί αι α ός ό ος. ια α ά ι α, ο Α οσ έθ ιο ία ι ι ής σίας έ αι α αβάθ ισ αι ίσ σ έ σ ο-ο ι ι ές σ α α ές, ίσ ς Κagarde αι Κi htenstein, βάσ α α ι ού αι offshore αι ιώ σ ο ί ο α ώ. Α ο ί αι ό ι ι ι ή σία σ ο ο ίο Οι ο ο ι ώ έ ι ή σ σ αθ ί. Έ ι ι ήσ ι α σ ώ αι αι α α έ αι α ί αι ι ι σια ά έ οι σ ί ο ή ς. ο Ο έ ι ή ο ο ώσ ι έ ο ς βασ ά ι ού αι έ ι β βαιώσ ι, ώ. Οι οσ άθ ι ς α αι ού ό ο ιό ι οι α ι ές φο οα οφ ής ί αι ο ύ ο ς αι ιό ι οι ίσ ς ί αι α ιο οιήσι ς αφ α ές α ά ό ο ς αφο ή ια α α ή σ σ οι ί α ό ά ς ές. ίσ ς, ο Α οσ έθ α αβάθ ισ αι α αία ίσ σ ς φα ο ής ο σ σ ή α ος ισ οώ - οώ αι ο ια ώ ι θέ ς σ α αύσι α ια ά α ο αθ ο ίο α σί, ώ ισ ίσ ό ι όθ α ά ασ ώ ια έ α ι ο ίας ο σ σ ή α ος. Α ο ί αι ό ι όσ σ α ο ί ο ια ή έσ σ ς ά ας. αι έ, έ ι οθ ί α ία α ά ασ ια α άσ ασ ο σ σ ή α ος. Έ ο ή οθ ί ο ί ς α ό ι ύθ σ έ ο ς ια α α ο οί σ έ ια α άσ ασ σ σ ή α ος οώ - ισ οώ σ α ή ια α σί, οι ο οίοι ί σα έ α / /. έ ι ή ο ύ ι ι θ ή ια ισ ό ια ο ς ο ια ούς ι θέ ς. ίσ ς, ο Α οσ έθ ο οθέ σ α ά -ra σ ό α α ία ισό ο ίς α οσ ιο ίσ ι οέ σ α αι ού ό. Α ο ί αι ό ι αι α ή όσ σ α ο ί ο ια ή έσ σ ς ά ας. ο ο ίο Οι ο ο ι ώ έ ι ή ι ήσ ι έ ασ ο ό ο ο ο οίο θα α ο ο θ ί ο οθέ σ α ά -ra σ ία ισό ο αι έ ι ι ήσ ι ια ι ασία ι έ ιας ια ισ ού. ι οσθέ ς, ό ασ ια ί σ ς οβ βαί σ ς σ - % α ι ά σ αί ι - % α ασ ο ή ς ίσ α ς αι ά α ο ό οιο α α ι ό έσο ο α ό ά α ς φο ο ιαφ ής αι ο αθ ο ίο θα α ο ώσ ι σ βάθος ό ο ά έ οσ οι ί ι ασ ι ώ α οφάσ. ί σ : α αβο ή ς οβ βαί σ ς % έ ι ς α ο έ σ α ί ασ ς όθ σ ς α ό α ι ασ ή ια α ά ο α α ισ ό ο οσοσ ού α ού ο έο ς ς ι όθ σ ο. αι έ ο έ ο έ ι οβ φθ ί σ ο ι ό ί αιο α ό α ο ισ ού οσοσ ού οβ βαί σ ς α ό ο ι ασ ή ιο. ά ο ο ό ος ο ί ι οιο οσοσ ό β βαιώ αι αι οιο α ασ έ αι έ ι έ οσ ς α όφασ ς.

10 ί σ : ό ασ σύσ ασ ς ι ι ώ ι ο ώ ώ ι ο ια α ο ισ ού σ άθ ιφέ ια ια ός α ή ο αθά ισ β βαι έ αι α ίσ α φο ο ο ι ώ ο ώσ έ ι ις.. έ αι σ α ίθ σ βασι ές α ές ο φο ο ο ι ού ι αίο ια ο ισ ι ο οί σ φο ο ο ι ώ αφώ αι ύ α ι ασ έ ο α ό α ι ασ ή ια. ί ς ό ς αφή ι άσ ια ιθώ ια ια ι ι ής έ ιας αι α θαι σίας σ α έ ι ο ώ α ώ, ώ σ άθ ί σ ί αι α ύ α αθά ισ όσο ά ο ό ο οθέσ ός ώ. ιώ αι ό ι α α ι ή α ι ό ισ ισ ά ι οφ ι ώ ο ί α ι θ ί έσ ς ο θο ο ι ο οί σ ς ς ια ι ασίας ια αφής ώ ο ισ ύ ι σή α.. Α α α α ο ή α ό ό ις: οι α ισ ές έ ο α ι έ α α ο ί ι ήσ ις ο ια σ ο ούς ά ο ς ς φ ίας ια φα αια ή ά ια α ώ. 4. Α α α α ο ή α ό ό Α ις: α ά,5 ις α ό ο Α 07- αι α ά, ις α ό ο Α Α ο ί αι ό ι α ο ύ ια ς ιό ο έ ο σ βασιο οι θ ί ο ο ή ο, ά ο ο ι ές σ ύσ ις αι έ ι α α ο οφ θού έ ι / /, ι ά ς ισ έφο αι σ ις έ ς. Α ό ο ό α α ς ιό ο -2020, ο οιού αι ή ς οσθοβα ίς άσ ις. Α ό α ό οι α, α 365 οο ί ο αι ια β φο ια ούς αι αι ι ούς σ αθ ούς. Ο Α θα έ ι α ι ι ίσ ι οια ο ά α α σ ο ύ ι α α ά ι. ι έο α ο ί αι ό ι α ο ύ ια ο Α οο ί ο αι ια σ ι έ ς ήσ ις βάσ ι ο άσ ο έ ι α α ό ις αι ές ιφέ ι ς αι α ό α ο ία αι ί αι α ή ήσ ο ς. ια α ο ή ι ο ά α ίας. ο έ ο οι ό ό ι α αι ί αι α ός ό ος ια α α ο ώσο α έ α α ι ώ ισ ς ς φο ο ιαφ ής αι οι ό οι ς ές α ο ό σ ς οι ο οί ς α ο σιά ο αι ί αι α έφι ς, σ ο σο ό ιο ιάσ α, ά ι ό ος α α ο ο θού σ ι ά οι οσ οβό ς οσ άθ ι ς οι ο οί ς ο ί ο αι α ά ό ο α ό α ι ό φο ο ό σ ή α ο σώ ώ. αι α ό ό ς ί αι α ύ α ο. α α ή, α αφο ά ό ι α έσο α θα α θού «α ό ο ς ούσιο ς» ί αι ς α αφι ή, α ό ι α α α ι ή, ια ια σ ι ά α ό ό ο ς: α ο α ιθ ός α ό α ο οία φαί ο αι ς «ούσιοι» σ ις φο ο ο ι ές ώσ ις ί αι αι ι ά ι ός αι ί αι α ισ ι ό α α θού αι έ φο ο ο ι ά έσο α α ό α ούς: βάσ ις ώσ ις φο ο ο ίας ισο ή α ος ο αία ιαθέσι α σ οι ία, ά α ό. ώ ήσιο ισό α ή σα ό ις ά ο α ή οσοσ ό 0.7% ο σ ό ο φο ο ο ο έ ί αι ο ι ό α οθέσ ι α ίς ό ι σή α, ά α ό ό ια ύφ σ ς, ο οσοσ ό α ό ί αι α ό ι ό ο. α ές ις φο ο ο ι ές ώσ ις α ισ οι ί θέ ισό α, ις ή. % ο σ ό ο ο σ ο ι ού θέ ος ισο ή α ος αι α ίσ οι α φό ος. ις ή. % ί ο σ ο ι ού φό ο ισο ή α ος φ σι ώ οσώ.

11 β ιθα ή οσ άθ ια αύ σ ς φο ο ο ι ώ σ σ ώ σ ί α α ύ α αϊ ώ α ίσ οι, θα έ ι ς α ο έ σ α α ύ α ιαφ ή φα αί αι α αθέσ σ ο ι ό. Ο οια ή ο οσ άθ ια ιο ισ ού α ής ς άσ ς ί αι α ύ α, αφ ός ιό ι οσ ού ι σ ο αϊ ό αίσιο ς θ ίας ί σ ς φα αί, αι αφ έ ο ιό ι ισά ι σ β ώσ ις σ ο α ισ ό α α ο ής ό σ οι ο ο ία ο α άσιο όσ ος σ ις α α ια ές οο ι ές. α ά ό ια, ή φο ο ό σ ύσ αθισ ά ις ύσ ις σ ώ α ασύ φο ς αι σ έφ ι α φά αια σ ο ι ό. Ά ς αϊ ές ώ ς οι ο οί ς ί σα ά ι α ό οιο α έ ο σα ύ α σύ ο α. ) ά οια α ό α έ α α ο οία ισ ί αι α ι α ι ή α ι ο ί σ θα ι ί α α α ι ά ο ού α σ ό φ σ ς ις φο ο ο ι ές ο ώσ ις αι ά α ισ α ι ό α φό. Ωσ όσο, φόσο φθού ιο ι ά οι ώσ ις σ ώ ο Α ό ι οι ο άσ ις ί ο αι ό σ θή ς ισοσ ισ έ ο οϋ ο ο ισ ού, αι φόσο έος α ισ ός ί αι φι ός, οι α βάσ ις ις ο οί ς ισ ί αι ο Α θα έ ι α α ο ο θού ιβο ή έ φό α ίας 4 ις, ή οι,700 α ά έσο ό ο σ άθ οι ο ο ι ά ό ά ο ο σύ ο ο α ι ού α ι ού.. ά ο α, ίς α α α βά αι ό ι ο όσ ος ς ια αφής ι ι ι ώ ώ. ο έ ο ό ι οι φο ο ο ι οί σ σ ές ί αι ή α ό οιοι ο ς αϊ ούς α ίσ οι ο ς αι ό ι φο ο ο ι ή ιοί σ ι ο ί έσα σ έ α ιβά ο ι έ ισο ά, σ ο ή έ οιο έθο ς ι έο φό φαί αι φι ή. α ο ό σ α α ώ οσφ ή σ ι ό α ισ ό ί αι ίσ ς α ύ α : ί αι οφα ές ό ι οι αίοι αί οι θα α ο ο ούσα έ α ό α α α ι ής οσιο ο ι ής ο ι ι ής. Όσο αφο ά ιθα ό α α ά ς ά σ ς φα αί, αι ό ο α ία ός έ οιο ο ά α ος α ό ία βέ σ θα ο ούσ σ ο όφ σ οσιο ο ι ής α ά σ ς α ό ις α ο ές αι ά α ό σ ο όσ ο ς α ισ ού αι α ό α α ο ο ή ς ώ ας έο α ό όσβασ σ ις α ο ές φα αίο. 5. ι άσ ις α ιώ σ ις Α α ια ές οο ι ές ς Οι ο ο ίας αι ο οι ι ό ά ος Α ό α ι α ο ούσ α α ο ο θ ί, ο ό α α ο Α ισο α ί ία ά ς ί α ας αφο ά ό α ό ο ι ι ι ό σ ο όσιο ο έα ς οι ο ο ίας: σ ισφο ά όσι α α ώ σ ο Α θα α έβαι α ό ο, % ο Α ο σ ο 58% ια ό ο ς σύ ισ ς, ο α ίσ οι ο οσοσ ό ς - ί αι, %, ώ σ ις Α ί αι, % αι σ ί α %. Α ό θα σ α έσ α σ ά οβ ή α α οι ο ο ι ής α α ο σ α ι ό ας ο α α ί ο ά οια ή α α οσί α α ώ. έ ι, έ α ό α α ό σ ς ς ή σ ς έ ι ό α ό α ά ι σ ία οι ο ο ία σ ο ά ο σα α α ι ή α ι ό α, ο οία ίσ σ ς α α ά σ ς θα ο ούσ α ο ήσ ι σ ο οί σ. Ωσ όσο, σ ι ή οι ο ο ία, ι ι ι ή α α ά σ α ο ί οσοσ ό,6%, έ α ι έσο ό ο 6,7%. ό οια σ ο ά ο σα α α ι ή α ι ό α ς ι ής οι ο ο ίας β ίσ αι σ ά ο βαθ ό σ ο ίς έ σ ς ς ώ ιας α ο άς, ά θισ ο οί βασίσ σ α ι ά. Α ό α ούς ο ς ο ίς οέ αι αι ο ύ ιος ό ος ς αύ σ ς ς α ίας.

12 ο έ ο ό ι ο ι ός α ισ ός ι ι ώ ο ί α α α ά ι σ ο ς θ ούς ο ού ώ, ο ό ος ό ος ια α α α θ ί ι ή οι ο ο ία ί αι αφο ά ό ος ο ς α ι ούς ο ίς αι ι α ή ύσ α ό ι ά αι έ α φά αια. ο έ ς, ίσ σ ς ή σ ς ά ο ο έ ς έ ι α αβαθ ισ ί α α ι ή α ό α α ό ά ς οσφο άς, θα ο ούσ α ώς σ ά ο ο ισα ώ, ό ς σ έβ αι σ ο όσφα ο α θό, αι ισ οφή σ ι α ι ό σο ύ ιο ο σώ α α ώ. ι έο, σ ο ού α ά σ ι α βά ο αι βασι ές α ι ές ι ώσ ις α ιώ ο α βά ο α ό ισσό ο ο όσ ος ια ι ή οι ο ο ία, ά α ές ο οι θού : 1 ο. ή θα α έφ α ώ ια ό α ό ο Α σ ο ς ο οίο ς ο ο ί ι ο Α ια α α ο ο ήσ ι ο ό α ά ο, σ ίς σ έ ι ς ια ο ς έ ς ο ί ς, ί ς ο ς α ό ς αι ις ι ο σαί ς ι ι ήσ ις. 2 ο. αύ σ ο όσ ο ς α ισ ού ο οία σ ά αι ο έο οσιο ο ι ός ο ιασ ός θα ί σ ίς σ έ ι ς, ό ι ό ο ια α όσια οι ο ο ι ά, α ά αι ις ι ι ήσ ις ο ασ ιο οιού αι σ ά α. 3 ο. φ ή φα αί α ό ώ α, ό ς α ώ ιας ισ οσύ ς σ ις οο ι ές ς ώ ας αι ς αύ σ ς ς φο ο ο ίας, θα ί σ ίς σ έ ι ς ια σ ό α ς οι ο ο ίας αι α ασ ό σ. 4 ο. α ι ή ί σ σ βι σι ό α ασφα ισ ι ώ α ί ασφα ισ ι ώ α ί, όσ ος ια ο ς Έ ς σ α ιού ο ς. 5 ο. ιβά σ ς φα αια ής ά ιας α ώ, θα ιβά ό ο ο φο ο ο ού ο ο θα θ ί α ις α α φα αιο οιήσ ι, α ά αι ασφά ια α αθέσ οι ο ιώ αι ς σ ό ας ι ι ήσ, ισ ύο ας ισ ι ή ασφ ία. 6 ο. ά ι α ία ί σ ό ι αύ σ ο α ώ α ο ισθού σ α ώ θα έ ι α α ια ό α ο έ σ α ( έ α α ό ο οσιο ο ι ό ς όσ ος). Α ιθέ ς, ί αι ο ύ ιθα ό ό ι θα ι άσ ι α ι ά σ ο οσοσ ό α ίας αι θα ή ι ι θ ή α α ισ ι ό α ς ι ής οι ο ο ίας, ί ς α ι ώ ι ι ήσ, σ ία ο ή ο α α ισ ι ό α α α ά ι. σ ώς, ο ί ο ισθώ σ ία οι ο ο ία αθο ί αι ο οθ ι ές θ ίσ ις. Α ή α έ σι, ούβα αι ό ιος ο έα θα ί α ο ό ο α ά φα ή ισό α σ ο α ή. α ήθ ια ί αι ό ι βιώσι αύ σ ισθώ ο ί α ι θ ί ό ο έσα α ό αύ σ ς α α ι ό ας αι ι όσ ς οι ο ο ίας, σ ά σ ώσ ς αι ο ο ίας σ α α ή αι ά ι σ β ώσ σ οι ο ο ία αι όσια ιοί σ. Α ός ο σ ό ος ί αι α ό ις ια θ ι ές α θ ίσ ις ις ο οί ς ο θ ί βέ σ. α ά α ς οι ο ο ίας ο α ί ι α ό φέ ος αι ο ι ά έ α αύ σ ς ς α α ι ό ας, σ ο ύο σ σ α ι ή, βιώσι αι σ ή αύ σ ό ισθώ α ό α ό ια.

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α     Α Α Α Α Α Α & Α  α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο  ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP

. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ 2013. α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Κυκλοφορητές Η εγγυημένηλύση στηνάντληση More than pumps H AG ι ύθ ο αι έ ι ή θέσ σ α ο ά α α ή α ιώ β ι ής οιό ας ια οι ια ές φα ο ές, ο όσιο αι βιο α ία. Α ό ις α ές ς α ίας ο ' αι ία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC

ΑΔΑ: Β4ΒΠΗ-ΙΧ2 13PROC 13PROC001681699 2013-10-23 ια ια ι ο ια ο ο «...» Α α ο α Α : ο ίο ι ο ο ι ο ο ο ι ό : 1.752.142,28 ί..α.) ιά ια: 19 ια ι α ία Α ά : Α οι ό ι ι ή ιο η ο φ ο α α ό οι ο ο ι ή ά ο η ο φο ά ο ία ι ια ια ι

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡ Η Α Ο ΙΑ ΙΚ Ο Η Η Η Α Α ι αιά : 25-06-2014 Α Α αι Α Α Α ί. ια : 07/2014 Α Η Ω Α Α ί. α : 352.9-07/14 Η Η Α Α Η Α ί. ίο : -1056- Α Ω Α Ω Ω Η Η Ω Α Α Ω Η Α ο Ω ( ο οί ο ι α ι ια ι α. / :Α α ι ιά - α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η αφ ίο ο ι οφο ί :. ιο ιά 2313 323115 & 2313 323119 2310 685111 e-mail: pr.papageorgiou@gmail.com α. / : ιφ ια ό α ο ί -. α ία.. : 564 03 13PROC001714148 2013-11-13 Α Η Η 026/2013 Η Α Α ια ο ια α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Η Α Α Α.Α. Η- Η. : Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 31-7-2014 Α Α ι : 30/002/7212 / Α Ω ι α ά : 30/078/70/5-2-2014 Α Α Α : 14PROC002265530 2014-09-01 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η Α Η Η Η. α ο ο ο.. Α ό ιο : Y/ Η ιο.: 210-6988434 - 1099434 Α ιθ. ω.: 8045/8/2069- Α Η Α Α α, 8 ο ίο 14 14PROC002158992 2014-07-10 Η Η Η Ω Η Α: «Π ο ήθ ια η ο ι η α η ά αι α ί / οφο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Α.Α...Α.. & Α Α Η Η Α Η ο α -.. Α : -84107 FAX: 25410-76310 Α ι..: 8000/20/17- Η Η ά 28 β ο α ίο 14PROC001897109 2014-02-28 1. ία α ο ί αι α οβ ί, ό ι ο ιο ο ι ο ια ι ο ο ια FAX, φ οα ι αφι

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 5 Η Α & Α Η Α. / Η Α Η «Η Α Η Α» Η α ι. 91/2014 Η.. Α & Α Α Η MERCEDES-BENZ Α 14SYMV002064631 2014-05-22 βα ι ο ι α ο., ι α βα ο ο ο..α ια ο ια α Α οφό ά ο Van, ί ά ια & ί ά ια. Α Α Α Α Α Α Α, Α Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ι

Α Π Ι έ Ά θ ύ ι ι Α ά ή ι ι ή ι ί ι ιά ι ό. ί ι ι ή ι Αι ί, ί -4-2016 Σ πυ χ ίω υ ί π, π υ υ π π υέ ί 2 3 ι ά ι έθ ι ή ι ί ώ ι ύ η ά Ι ω ω ω ω ω Ι ώ ώ ώ ώ ώ ώ Α Π Χ Α Χ. χ. ω. Πηγέ: ώ Α, ά ά. ί Α Π 2000 2007

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Προμήθεια ειδών καθαριότητας έτους 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας -Ανακύκλωσης A.Π. 44307/22-07-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την

Διαβάστε περισσότερα

#include <stdio.h> long parag(int); main () { int N; printf("\ndose to N:"); scanf("%d",&n); printf("\n\n\n"); printf("n!=%10d\n",parag(n)); }

#include <stdio.h> long parag(int); main () { int N; printf(\ndose to N:); scanf(%d,&n); printf(\n\n\n); printf(n!=%10d\n,parag(n)); } Α α ο ή ία σ ά σ ί αι α α ο ι ή ά α ί σι ο οι ί ο α ό ς ά σο ή έ σο ό ο. ι ά, α α ο ή σ αί ι ό ι ο ί αι ά ι αι σ ο ο ισ ό σι ο οι ί αι ο ο ι ό ο. α αθ α ι ά ά α ο ές σ α ήσ ις ο ί ο αι α α ο ι ά έο σ ή

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η

Ω 25.09.2015 Α Α Η Ω Η Α Η ΑΦ Ω 25.09.2015 Α Ω ΑΗ Α Η ΩΗ ΑΗ Κίς αι Κύιοι οοί, έ α σας σαώ αι α σας θώ αή ιία αι αή ύα σο ύσοο έο ο έ οσά σας. Ο αθέας ισά αά αι όοι αί αούασ α ιήσο σήι αι ισοσύ ο ας έι ο ιός αός ια ύ φοά έσα σ οώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία  Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς

ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ς ί ς ς ό ς ό ς ί ς ές ές ώ ς ς ίς ά ής ί ς ό ςί ςς όςό ς ίς ό ίό ς Έ ί ύ έςώς ς ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ό ίό ς Έ ί ύ ές ί ς ς ίς ές έςές ς ίς έςώς ς ύς ίς ή ή ί ής ί ς ά ές ές ώ ς ίέ ςύ όίώώ

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή

έ ς ά ς ύ ό ώ ί ές ά ς ές ώ ά ΐ ς ό ό ς ά ς ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ό άς ί ς ί ς ές ά ς ώ ί ό ή ό ί ί ς ί ό ί ς ά ώ ά ή ά ά ά ύ έ ς ό ς ό ό ή ί ς ό ή ίς ύς ής ής ίίς ή ά ός ά ς ί ς ίςέςάς ώ ί έςάς ώ ί ύ ό ά ές ά ς ό ς όή ίί ς ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ί ί ς έςάς ές ώ ί ς ά ώ ά ώ ά ή ός ά ς ί ς ί ώ ώ ί ά ΐ ς ό ί ς ές ές έ ς ά ά ά ύ ός ά ς

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps

Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. Orca Pumps Η εταιρία Παπαδόπουλος Ανδρέας & ΣΙΑ Ο.Ε. με εμπορικό σήμα Orca Pumps ιδρύθηκε το 1991 με αντικείμενο την επισκευή και εμπορία αντλιών. Η εξειδίκευση μας στην επισκευή υποβρυχίων αντλιών γεωτρήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Α Α : Ψ 5 3Μ-Ρ5Μ ο οίηση έ Α Α Η Α Η «ό ηση σ ί η ι ώ & ο ο ι ώ Α α ια ώ έ αι ο ο ίας Α ο Α» (MIS 453350) ο «Α Α Η Α Ω Α» ο έ ο σ η α ο ο ί αι α ό ο αϊ ό οι ι ό α ίο αι α ό θ ι ούς ό ο ς Α Α Ω Α Η Η Α

Διαβάστε περισσότερα

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57

A.3.12 Α αι ήσ ις οσβασι ό ας... 57 ια ή ιαισ ού ια ο Έ ο «ια ια ή ύ ς ι ής ια ής ι ο ής έ α 13PROC001684372 ο ς ύο ο ς ια ούς 2013-10-25 Α ώ ς» Α αθέ ο σα Α ή: ι ή ια ή ι ο ή... οϋ ο ο ισ ός: 408.365,85 ίς Α οϋ ο ο ισ ός: 502.290,00 Α %

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com Ει αγωγή η Fortran άθ α ο θ ία ιού α liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχό ε α Derived Data Types Intrinsic Functions Input, Output Character Operator Branches Derived Data Types ιο ία ι ώ ας ύ ο φή: TYPE

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο

ekpdproswpiko3 Α/Α Α/Α Ο Α Η ΧΗ Ω Α Α Ω Α Α Α Η Α Η Η 1 1 Α Α Α Α. 63 αθία.. Α Α 2 2 Α Α Α Α Α Α. 69 Α έσβο.. 3 3 Α Α ΑΪ Α Α. 72 ά ισας.. Α Α 4 4 Α Α Α. 76 έ α.. Α 5 5 Α Α Α Α Α Α Α. 77 έ α.. Α 6 6 Α Α Α Α Α Α Α. 79 Α ι αιά..

Διαβάστε περισσότερα