15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC"

Transcript

1 Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ Η Α Η Α Α σό / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :22:02 EET Reason: Location: Athens ια ή ό ι ο ια ισ ού ια Α Η Η ΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΒΛΩΡΩ-ΘΕΙ «ια ί ισ Ο ώ Α οβ ή αι Α οβ ή α ό σ αφές α ασ ές αι α αφίσ ις» Έ ο ας ό : Α) ις ια ά ις: Ο Η Α Ο Α Ο Η Α Α ο 28/1980 «ί έσ ς έ αι ο θ ιώ Α» ο ο ι ού αι οι ο ι ού ώ ι α (. 3463/06) αι ι ιαί α ο ά θ ο 209 ο. 3463/06, ό ς ο ο οιήθ αι ισ ύ ι α 13 ο ά θ ο 20 ο. 3731/08 ο ά θ ο 83 ο. 2362/1995 ( 247 Α) ' α ιθ /739/ ( 1291/ ύ ος ) α όφασ ο ού ι ο ο ι ώ ο. 4281/2014 έ ος ί «ια ά ις α ο ιό ας ο ίο Α ά ς αι Α α ισ ι ό ας, α ό ς ύ α ς οσί βάσ Έ, ο θ ιώ αι σιώ» α ιθ ό 2/2015 έ ς... ο ή ο α ο ή α ά α. 16/ α όφασ ς ι ο ο ι ής ι ο ής ια έ ισ ς σίας, έ ισ ς έ ς, ήφισ ίσ σ ς αι αθο ισ ού ό ια ή ς. Ο Η Ο ό ι ο ια ισ ό σφ α ισ έ ς οσφο ές, ι ή ιο α α ύ σ ς α ό ι ή, ια έ σ α α ά ασιώ Ά θ ο 1: ασία ια ισ ός αφο ά α ο ής σίας «ια ί ισ ο ώ αι Α οβ ή σ αφώ, α ασ ώ αι α αφίσ» οϋ ο ο ισθ ίσας α ά ς ,00 ( ο..α.). Ά θ ο 2: α α αβή ώ Τα χ µοπ α α ο ν υπο ο ονοµ π ο φο που α υµπ ω απ ου α ων µ νου, α ν α απ ν υν Τ χν ν υπ ν, Π ον ο α

2 Πο ο οµ α ου µου Εµµανου Παππ, µα χ ο Εµµανου Παππ Τοπ Κο ν α Χ υ ο - Τ.Κ , π οφο : οχ ν Κου ου,.: , µ χ α ν Πα α υ ) ι αί α σ ο ής σ ο ια ισ ό έ ο : Ά θ ο 3: ι αιού οι σ ο ής ι αιο ο ι ά οί σ ο ια ισ ό ί ο αι φ σι ά ή ο ι ά όσ α ή σ ά ις α ώ ο ού ιαθέ ο α α α ά : 1. Α όφασ Έ ισ ς ιβα ο ι ώ Ό (Α ) σ ισ ύ ια ις ασί ς οσ ι ής α οθή σ ς, ια ο ής, ασίας ή α ιο οί σ ς ο ώ α ο ι ά αθώς αι Α...., σ ο οία θα ι α βά ο αι οι ύ οι α ά Α αι α ά ισ ο : ό α, ούβ α, α ά ια αι α ι ά ύ ο, α ί αι ασ ι ό ί α α ασφά ο αι ο ής ίσσας, ιθα θ α ό ισσα αι οϊό α ίσσας έ α α ώ α α, έ ς αι ά α σ αφώ ο ι ά ι ά αι ι ά ο ι ώ α ασ ώ ο ιέ ο α ία ο ι ά ο ι ώ α ασ ώ βάσ ο ύ ο Ά α α όβ α ο ι ώ α ασ ώ αι α αφίσ Α όβ α ή αι ά ώ α όβ α 2. ύ βασ ι έ ο σ ο ι ό σύσ α α α ι ής ια ί ισ ς. 3. Ά ια ο ής αι αφο άς ώ ι ί Α οβ ή σ ισ ύ / σ ς ιβά ο ος αι ι ού ιασ ού ς Α ο έ ς ιοί σ ς ώ ια ις ασί ς σ ο ής αι αφο άς ο ώ α ο ι ά αι Α ( ασ έ ή ασ έ ) ί σ ο ο α ά ο ος σ ά αι αι ία σ ο ής αι αφο άς σ ώ ι ί α οβ ή θα έ ι σ α ό αι ία: α ιαθέ ι Ά ια ο ής αι αφο άς ώ ι ί Α οβ ή. α έ ι σύ βασ σ ασίας ι έ ο σύσ α α α ι ής ια ί ισ ς Α. άθ ί σ ά ια σ ο ής αι αφο άς θα έ ι α έ ι οθ ί ια ο ς ι ούς Α

3 ο α αφέ ο αι α α ά. α σ ά ο α φ σι ά ή ο ι ά όσ α οφ ί ο α ά α ά ισ αι ο αφή ς σύ βασ ς α α αθέσο σ βο αιο αφι ή ά, ο θα ι ι ί ι ο ς ό ο ς ς οι ο α ίας. Η α αθέ ο σα α ή έ ι όθ σ α ιβά ι ά ι ιαί ο ι ή ο φή σ α ά ο ο οι ο α ία. 2) ι ι αιού οι ια α άβο έ ος σ ο ια ισ ό οφ ί ο α ί οι ο ο ι ή οσφο ά α α αθέσο, ί οι ή α ο ισ ού, α α α ά ι αιο ο ι ά: α. ύ σ σ ο ής ο ς σ ο ια ισ ό, α α ισ έ ς ι ής ά ας ή ο όσιο α ίο α α α αθ ώ αι α ί, ύ ο ς 2% ς ο ι ό ς α ίας ς σύ βασ ς ός..α. (α θ. 157 ο. 4281/2014) α ή οσού ο α οσί έ α ιώ ώ (813,00), οι ο οί ς θα α θύ ο αι σ Α αθέ ο σα Α ή ( ή ος α ο ή α ά). α.1. ι ι ές ισ ο ές έ ι α α αί α α α αφέ ο ία ο ια ι ό ο σ ή α ος, ο ί ο ς σίας ια ο οία ί αι ι ή ισ ο ή, ό ι ο ής α αι ί αι ο ι αιώ α ος ς ι ήσ ς έ ο ια ι ό ο έ ι ο α α ά οσού αι α α ί ι α ιφύ α α ο έ σή ο α α αβ θ ί ο οσό ς ύ σ ς ο ι ά ή ι ά ίς α ία α ί σ ή έ σ ασ αι ίς α θ ί ο βάσι ο ή ς α αί σ ς, έσα σ ίς (3) άσι ς έ ς α ό σ ι ή έ αφ ι ο οί σ ς σίας ας. α.2. ι α α ά ι ές ισ ο ές θα έ ι α ί ο αι ίς ο ι ό ιο ισ ό ισ ύος ή ο ι ό ο ια έ ι (6) ή ς α ό ο ία ο ά σ ς. α.3. ί σ ώσ ή οι ο α ιώ, ύ σ σ ο ής έ ι α ι α βά ι αι ο ό ο ό ι ύ σ α ύ ι ις ο ώσ ις ό ώ ς Έ σ ς ή αι ς οι ο α ίας α ύ ς. β. α ό α (α ο ια ι ό ος ί αι φ σι ό όσ ο) ή α ασ α ι ό οσώ σ ς ( α ό ι αι ια αι ία ή οι ο α ία).. ο ι έ ο ί φ σι ού οσώ ο, α όσ ασ α οι ι ού ώο έ οσ ς ο ά ισ ο ο αίο (3 ή ο ) ι ή ο, α ό ο ο οίο α ο ύ ι ό ι έ ο α α ι ασ ί ια α ί α, σ ι ό άσ σ ς α α ι ής ο ς ασ ιό ας.. ισ ο οι ι ά ο οι ίο ι ίο ( ι ού ή α α ι ού), ο ο οίο α β βαιώ αι ο ι ι ό ά α α ώ.. ισ ο οι ι ό ο ί αι α ό α ό ια α ά ί σ α ή, α ό ο ο οίο α ο ύ ι ό ι ί αι ή οι : 1) ς ος ις ο ώσ ις ο ς ο αφο ού ις ισφο ές οι ι ής ασφά ισ ς (..Α.) 2) ς ος ις φο ο ο ι ές ο ώσ ις ο ς 3) ς ος ις ο ώσ ις ο ς ο αφο ού ισφο ές σ α οι ία α α ι ά αι ασφα ισ ι ά ο ς α ία. σ. α ο ι ά όσ α θα έ ι α α αθέσο αι ι αιο ο ι ά σύσ ασής ο ς ( α ασ α ι ό, ό ο ο οιήσ ις,., α ό α ο οία ός ά α ο ύ ι αι ο ο σιο ο έ ο ό α ο ή φ σι ό όσ ο, ο ο ί α α οφασίσ ι ια σ ο ή σ ο ια ισ ό).. ια α ο ι ά όσ α θα έ ι α ά ι σύ φ α ο ό ο αι ο α ασ α ι ό ο ς α όφασ σ ο ής ο ς σ ο σ ι έ ο ια ισ ό αι ο ισ ός ο ο σιο ο έ ο α ι οσώ ο ο ς. ι ώσ ις αι οι ο α ί ς ο οβά ο οι ή οσφο ά θα έ ι α α αθέσο ό α α α α ά α ά ί σ ι αιο ο ι ά ια άθ όσ ο ο σ έ ι σ έ σ ή σ οι ο α ία.. ίσ ς οι ο ήφιοι οφ ί ο ια σ ο ή ο ς σ ο ια ισ ό, ός α ό α α α ά α ά ί σ ι αιο ο ι ά, α α αθέσο :

4 1. ύθ ή σ ο ο άφ αι α ό ο α ο ι ό α α ία ο ήφιο α ά ο ο ή ο ό ι ο όσ ο ς ι ί σ ς αι β βαιώ ι ό ι ού ό ώ σ, αθά ισ, α α ασ ι ή ια ί ισ, ι ό ια ισ ό ή ά α ά ο α άσ ασ αι έ οσ ς α όφασ ς α α ασ ι ής ια ί ισ ς ή ι ού σ βιβασ ού ή ό ά α ά ο ια ι ασία. 2. ύθ ή σ ό ι οσφο ά σ ά θ σύ φ α ο ς ό ο ς ς α ούσας ια ή ς, ς ο οίας έ αβα ώσ αι α ο έ ο αι ή ς αι α ιφύ α α. 3. ύθ ή σ ό ι έ ο α ο ισ ί σί ι α α ό ά οια ά όσια σία ή.... ια ί ή σα ις σ βα ι ές ο ς ο ώσ ις. 4. ί σ φ σι ώ ή ο ι ώ οσώ, έ ι α ό άθ σ έ ο α α ά ι ή σ ο α έ α ό ο α ά ό ο ο σιο ο έ ο ό α ο ή φ σι ό όσ ο ο οσ ί ι ί σ, ο οία θα ο ί αι ο οι ός όσ ος ια ο σ ι έ ο ια ισ ό. 5. ί σ ώσ οσώ ο οβά ο οι ή οσφο ά, οι α α ά ώσ ις έ ι α α α θού ια αθέ α α ό ο ς σ έ ο ς σ έ σ.. Α όφασ Έ ισ ς ιβα ο ι ώ Ό (Α ) σ ισ ύ ια ις ασί ς οσ ι ής α οθή σ ς, ια ο ής, ασίας ή α ιο οί σ ς ο ώ α ο ι ά αθώς αι Α....,. ύ βασ σ ισ ύ ι έ ο σ ο ι ό σύσ α α α ι ής ια ί ισ ς. Ά ια ο ής αι αφο άς ώ ι ί Α οβ ή σ ισ ύ ς / σ ς ιβά ο ος αι ι ού ιασ ού ς Α ο έ ς ιοί σ ς ώ ια ις ασί ς σ ο ής αι αφο άς ο ώ α ο ι ά αι Α ( ασ έ ή ασ έ ) 3) Ό α α ι αιο ο ι ά ο οβά ο αι θα έ ι α ί αι: α) Η ι ή ισ ο ή, ι ο ο ι ή οσφο ά αι οι ύθ ς ώσ ις σ ό ο. β) α οι ά ι αιο ο ι ά σ ό α ή ι ή φ οα ί αφα. Ά θ ο 4: ό ος αι ό ος ι έ ιας ο ια ισ ού ια ισ ός θα ι α θ ί σ ις 20/02/2015, έ α α ασ ή ώ ιο ς ι ο ής ι έ ιας ια ισ ώ σιώ αι α ιο ό σ ς α ο σ ά ο ή ο α ο ή α ά, σ ο α ίο ο ή ο α ο ή α ά, ο β ίσ αι σ ο ι ή οι ό α σού, ώ α έ α ς α α αβής οσφο ώ αι ώ α ή ς α ο ο ής οσφο ώ Α ια ο οιο ή ο ό ο ο ια ισ ός ι θ ί α ά α έ ο ία, ό α ός θα ι α θ ί σ ο ί ιο έ ος, α έσ ς ό β ο ά α, ί ια έ α αι ώ α (10:00 11:00..). οσφο ές όθ σ ς ια ο οιο ή ο ό ο ί αι α α ά ς αι ισ έφο αι σ ο ς ια ι ο έ ο ς ίς α α οι ού ια ισ ός θα ί αι ιο ο ι ός, ι ή ιο α α ύ σ ς α ό ι ή, αι θα ι α θ ί σφ α ισ έ ς οσφο ές οι ο οί ς θα α α θού α ό ο ς ο φίο ς σ ι ο ή ια ισ ού. ι ια ι ό οι θα α αθέσο σ ο ι ι ό έ ο ο θα ο ς ο θ ί α ό ο ή ο α ο ή α ά, ις ι έ ο ς οσφ ό ς ι ές ια άθ α α αφό ασία οι ο οί ς θα έ ι ί

5 οι ής α ό ας α ί αι ίσ ς ή ι ό ς α ό ις α α αφό ς ι ές σ ο οϋ ο ο ισ ό ς έ ς. Α ά ο ος α α ύσσ αι ο ια ι ό ος ο θα οσφέ ι α ό ι ή ια ο σύ ο ο ασιώ. Α Ο 5: οϋ οθέσ ις έ ς αι α α ής σ ο ής σ ο ια ισ ό ό ος οβο ής φα έ ο οσφο άς φά ος οσφο άς σ ίσ α αι σ ύο ιαφο ι ούς φα έ ο ς, ο φά ο ι αιο ο ι ώ σ ο ής αι ο φά ο ς οι ο ο ι ής οσφο άς. ι φά οι α α άφο σ ο ι ό ο ς έ ος ο ί ο ς σίας, ία αι ι ύθ σ (ο ός, α ιθ ός,.., ό, έφ ο, fax αι ο έ ς, φόσο ά ι, e mail) ο ια ι ό ο. έ ας φά ος ιέ ι α ι αιο ο ι ά σ ο ής ( έ ι σ ο ι ό ο «Α Ο Α Ο Ο Η Ο Η») αι ο ά ος (α α αί α σφ α ισ έ ος) οι ο ο ι ή οσφο ά ( έ ι «Α Ο Ο Ο Ο Η Ο Ο Α»). ί ις σ α α αφή α έ ( ι ώ ) σ οι ί σ ώ ο αι α ά α άθ σ ς οσφο άς αι α ο ού ό ο α ο ισ ού ο φί. Ο φά ος οφο άς ο ια ι ο έ ο οβά αι σ ο ια ισ ό ι ιο ί ς. οβο ή ο ι ο οι ί αι ια α φ σι ά όσ α ο ι ιο ή ς ς ι ί σ ς, ια ις αι ι ές ο φές ο ό ι ος όσ ος ή ο σιο ο έ ος ο ό θ ος αί ος ς ι ί σ ς ο έ ι ο φή Ο.. ή.., ο ο σιο ο έ ος ια ι ισ ής σ ί σ... αι ο σιο ο έ ο έ ος ο.. σ ί σ Α.. Α α ο ύ αι οσώ σ ύο ή ισσό ια ι ο έ α ό ο ί ιο φ σι ό όσ ο. έσα σ ο φά ο οσφο άς ο οθ ού αι ό α α σ ι ά οσφο ά σ οι ία ς ής: - ο φά ο ι αιο ο ι ώ σ ο ής ο οθ ού αι ό α α ού α ι αιο ο ι ά ό ς α ά α α άφο αι σ ο ά θ ο 3 ς α ούσ ς αι ύ σ σ ο ής. - ο σφ α ισ έ ο, ί οι ή α ο ισ ού, φά ο ς οι ο ο ι ής οσφο άς ο οθ ί αι οι ο ο ι ή οσφο ά ο ια ι ο έ ο, σ α έ σ ι ή ώσσα αι σύ φ α ο έ ο ο ο ί αι α ό σία. οσφο ές ο έ ο σ α θ ί ιαφο ι ό ό ο α ό ο έ ο ς σίας θα α ο ί ο αι, αθισ ώ ας ο σύ ο ο ς οφο άς ο ια ι ο έ ο α α ά. ισ αί αι ό ι : α) α ο ίο αι α ό ο ια ισ ό οσφο ές, σ ις ο οί ς α ο σιά ι ο αφή αι σφ α ί α ο ο φίο ή α α άφ αι ο ο άφ ς αι α ιθ ι ώς έσ αι ία α ό ις ι έ ο ς ι ές, β) α ο ίο αι α ό ο ια ισ ό οσφο ές, σ ις ο οί ς έσ αι ία ο ς ι ή ί αι α ύ α ό α α αφό σ ο οϋ ο ο ισ ό ς έ ς α ό αι ά ο ι ό άθ οισ α ο ί σ ι ό ο οσό, ) ό ι ο ό αφ α α αφή ς οσφ ό ς ι ής ισ ύ ι ς α ίσ οι ς α ιθ ι ής. ι ή ιο ια α άθ σ ς σύ βασ ς ί αι α ό ι ή, ό ς α ή θα ο ύ ι α ό α ι έ ο ς ι ό α αι αθ οίσ α α ς οι ο ο ι ής οσφο άς.

6 Η οι ο ο ι ή οσφο ά έ ι α ί αι ι ώς α έ αι α φέ ι σβ σί α α. ισ ύ ι α άθ σ α α ι ώ οσφο ώ. ί σ α ά ο οία ισσό οι ο ός έ ο οσφέ ι, α ίβ ια ύο α ι ώ φί, ο ί ιο οσφ ό ο οσό ς σ ο ι ής οι ο ο ι ής οσφο άς θα ι α θ ί ή σ α ύ α ώ ώ ιο ς ι ο ο ι ής ι ο ής ο ή ο α ο ή α ά, α ά έ οιο ό ο ο α ιασφα ί αι ιαφά ια ς ια ι ασίας. α α θ ίς α ά ο ος ο ού αι α ο ά ι ο σ ι ό α ι ό ς ο ασίας. Α Ο 6: Η Α Η Η Α Α Η Η ια ισ ός ο ο ώ αι, ι α ιθ ί α ο ί ς. Η έ ισ ο α ο έσ α ος ο ια ισ ού θα ί ι α όφασ ς ι ο ο ι ής ι ο ής ο οία θα σ ιάσ ι ά ή ς οθ σ ίας α άθ σ ς οβ ο έ σ ο ά θ ο 7 σ άσ. Η ο ασία α ώ αι ό α ά ο ι α ής α ής, φόσο α ό α α ία ι α ής ά αι ο α ο έ σ α ς ο ασίας. οί ς ο ί α α θ ί ο ια ισ ός αι ι ο ά οι α οι ο ο ι ώ οσφο ώ, ά α ο ι θ ί ό ι οέ σ ό σ ή σ αι ία ια ι ο έ ια α ά ς ασίας ή ς α ο ής σίας ίς α α ι ό α α ισ ό. α ή ί σ, ι ο ο ι ή ι ο ή α α άφ ι ο έ ια σ ο α ι ό ο ια ισ ού α όσα σ έβ σα, ό ς α ά έ σα σ α ί ς, αθώς αι ώ ς ί ο θέ α ος. φόσο ασ ήθ έ σ ασ ια ισθέ ί α ά ο ι α ής ή σ αι ίας α ά ο ασία ή α ό α αφέ αι σ α όφασ ς ι ο ο ι ής ι ο ής, ο ιφ ιά ς ό ι αι οι ώ σ οι ί ο φα έ ο ο ια ισ ού, α οφαί αι ι' αι ιο ο έ ς α οφάσ ς, ί ο ας ή α ώ ο ας α όφασ ς ι ο ο ι ής ι ο ής. α ά ς ο ασίας ι έ αι ό ο ά α ά ις ο ού ς α α άφο ς, α ύ σ ή έ ισ. ίσ ς ο ασία ύ α αι α α α α βά αι ά α, ό ασύ φο ο, ι ό ο ού ο ι' α οφάσ ς ς ι ο ο ι ής ι ο ής. ο α ο έ σ α ο ια ισ ού ι έ αι α α θ ί ό ο ια έ α α ό ο ς α ό ο θο ς ό ο ς : - ια α ά ι α ή ο, α ά ό ο φ όσο α ό α α ία ά αι ο α ο έ σ α ο ια ισ ού. - ά ο α ο έ σ α ο ια ισ ού ί αι ι α ο οι ι ό α ό ο ο ό. - ά ο α α ισ ός, α ά ίσ ς α ό ιας ια έ ισ α ής ή α α ής αι α ά ο σοβα ές ί ις ό ι έ ι σ ό σ ια ι ο έ ια α οφ ή α α ι ού α α ισ ού. ο ό ς ια ί ο ι αί α ς α ό ι ς ό οσφο ώ α ά α ό ίσ ο, ίς α ιο ί αι ι αί α α ο ί σ ς α ό αι ία α ή.

7 α έ ο α οσί σ ς ς ι ι ής ια ή ς ού ια ισ ού, αθώς αι α έ ο α α α ίας ο ια ισ ού, βα ύ ο ο α ά ο ο ά ο ο σιώ. ά οι ο οι θ ί σ ο ιο ό α όφασ έ ισ ς ο ια ισ ού έσα σ οθ σ ία ισ ύος ς οσφο άς ο ο ο ίσ, ο ί ο ί ιος α ώσ ι έ αφα ό ι α α α ί ο ισ ι ά οσφο ά ο. ί σ α ή, ο ισ έφ αι ι ή ισ ο ή σ ο ής έσα σ 10 έ ς. Α Ο 7: Α ι σ άσ ις ια ι α ή ο ια ισ ού α θύ ο αι ος ι ο ο ι ή ι ο ή αι α α ίθ αι σ ο ό ο ο ο ή ο έ ι αι ο έ άσι έ α α ό ι α ή ο ια ισ ού. Η έ σ ασ ο ο ί αι αι ί ια έ α ιαβιβά αι σ ι ο ο ι ή ι ο ή. α α ι ά ο ια ισ ού α ί ις ό σ άσ ις, ια ις ο οί ς έ ι α άβ ι αι ιο ο έ α όφασ ι ο ο ι ή ι ο ή, α οσ έ ο αι σ ο ι ό α α έα ς Α ο έ ς ιοί σ ς ια ι ύ σ. ά α έ σ ς οθ σ ίας οβο ής σ άσ, ισ έφο αι σ ο ς ια ι ό ο ς ο α ο ίσθ α α ό σ ο ή ο ς σ ο ια ισ ό αι έβα α όθ σ α σ άσ ις οι " Α Ι Ι Ι Η Α " σφ α ισ έ οι. Α Ο 8: Ο Ο ι οσφο ές ισ ύο αι σ ύο ο ς σ έ ο ς ια έσσ ις (4) ή ς οσ ού οι α ό ό έ α ς α α ι ής ο ίας οβο ής οσφο ώ. οσφο ές ο α αφέ ο ο ία ή ς ι ό ς α α ά α αφ ό ς, θα α ο ί ο αι ς α α ά ς. Α ο ύ ι θέ α α ά ασ ς ς ισ ύος οσφο ώ ο ή ος θα α θύ ι ώ α ος ο ς σ έ ο ς, α α ο έ ο αι α ά ασ ια σ ι έ ο ο ι ό ιάσ α. ι σ έ ο ς οφ ί ο α α α ήσο έσα σ ις (3) έ ς αι σ α αφα ι ή ί σ α α α ώσο αι ις ήσ ις σ ο ής ο ς, α α ές ισ ύο αι ια ό α α άσ ις. Ά θ ο 9: ό ος αι ό ος έ σ ς ς ασίας ώ ος α ο ής ς ασίας ί αι οι α ασ άσ ις ο ο ής ώ α οβ ή αι Α ο α α ό ο. ο ο ι ό ιάσ α α ο ής σιώ ί αι ια ώ α (12) ή ς ή ά σ ο σ βα ι ού οσού (ό οιο α ό α ύο έ θ ι ώ ο) αι ο ή ος ια ί ι αί α έ ασ ς ο σ βα ι ού ό ο α ά 3 ή ς, ι αί α οαί σ ς α ά 30% σ βα ι ώ οσο ή αθώς αι ι αί α ο ο ούς ύσ ς ς σύ βασ ς ά ά ο ο ιασ ή α ος 2 ώ α ό ο αφή ς ίς α ία όσθ α ο ί σ ο α α ό ο. ι σί ς, ι ά, θα α έ ο αι σύ φ α α ο ι ό α σ σ ι ή έ. α ά ο ος σ ο ο οίο θα ί ι α α ύ σ ο ια ισ ού ο ού αι α α αθέσ ι α ά ο αφή ς σύ βασ ς ύ σ α ής έ σ ς, ια οσό ίσο ο 5% ί ς α ίας ς σύ βασ ς ίς α ο ο ί αι ο..α. (α θ. 157 ο. 4281/2014)

8 α α ίθ αι ό ο φή α α ίο ο α ίο α α α αθ ώ αι α ί ή ι ής ισ ο ής α α ισ έ ς α έ ς ή ο α ίο ά α ι ώ αι ο ώ οσί Έ. άσσ αι α ά ο ισ ύο α ύ ο ο οσίο. Ά θ ο 10: α ήσ ις α ά ο ος ό ι αι σ ό ς ς ό ι ς α ήσ ις ο ο ί ο αι, ός ο Α ο ο οίο βα ύ αι ο ή ος. Ά θ ο 11: ό ος ής ό ος α οιβής ο α α ό ο ο ί αι ό ς α ός ι άφ αι α α ι ά σ ι ή σ αφή ο ώσ ς έ ς. ιώ αι ό ι σ ί σ ο έ ι α α ο ισ ί οι ι ή ή α ις βά ος ο α ά ο ο αι ίας σ βα ι ής α ά ι ς, α ή θα αφαι ί αι α ό ο οσό ς οι ίας ισ ο οί σ ς αι ιαφο ά θα α ο ί ο ι ά ισ ο οιού ο ος ή οσό. ο α ι ό έ α α θα ισ ά ο αι α ι αιο ο ι ά ο α αι ού αι α ά ο ό ο. Ά θ ο 12 : ι ι ήσ ις οφό σ ιαφ ο έ ι ιαφ ό οι ο ού α ήσο ι ι ίσ ις ια ο ι ό ο ις α ούσας ια ή ς έ ς ο ο έ έ α ς ο ασίας. Η α ή α ά σ ο ή ο ί ο έ ι ι ήσ θα οι ο οι ί αι άθ όσφο ο έσο σ ό ο ς ο ς ο φίο ς ο έ ο α α άβ ι έ ς ί σ ι ή α ύ ο ια ισ ού α ά αι θα ο ί αι σ ο ής σ όσο ς ά ο ς ο ι ά α ήσο. Η οβο ή οσφο άς σ αί ι α ο ί αια αι α ιφύ α α ο ο ή α ό ο οσφέ ο α ό α αι έ ς ό ις ια ή ς αι ς σ ι ής έ ς. σ άσ ις α ά ς ο ι ό ας ο ια ισ ού ο αι ιο ο ι ό ς ό ας ο α α φθέ ος α ι άφο ς ια ή ς θα α ο ί ο αι ς α α ά ς. Ά θ ο 13: α ά ισ ύ βασ ς Η σύ βασ ια α ο ή σιώ σ ά αι βάσ ι ς α όφασ ς ια έ ισ ο ια ισ ού ια ο οσό ο ο ύ ι α ό οσφο ά ο (σ βα ι ό ί α). Η α όφασ έ ισ ς ο α ο έσ α ος ς ο ασίας οι ο οι ί αι σ ο ιο ό, ο α ί αι σ ο ισ έ ο ό ο αι ό ο, έσα σ οθ σ ία ό ι ι ό έ (5) ώ αι α ύ α έ 15) ώ, α α αθέσ ι ις ι ές ισ ο ές ο οβ έ ο αι α ό ο οθ σία αι α ο ά ι σύ βασ. Α ο ιο ό ς φα ισθ ί έσα σ οθ σ ία ο έ ι α θ ί ή οσ ο ίσ ι ύ σ α ής έ σ ς, ύσσ αι έ ος αι φα ό ο αι ι α ό οι οβ ό ς α ό ο.. 28/1980 «ί έσ ς έ αι ο θ ιώ α ισ ώ ο ι ής Α ο ιοί σ ς» ώσ ις.

9 Η σύ βασ ίθ αι σ ισ ύ ο αφή ο σ φ ι ού, ο ο ο ί αι ί ια έ α σ ο ό ο ο ο ή ο. Ά θ ο 14: οσί σ ί ς α ούσας ια ή ς θα α α θ ί σ ο «ΙΑ ΙΑ» αι σ ο ώ ο α α οι ώσ ο ή ο ώ θα οσι ί σ ία ο ι ή ήσια ή β ο α ιαία φ ί α έ ο ά ισ ο έ ς ι α ό ο ισθ ίσα έ α ι έ ιας ο ια ισ ού. ι α ά ς οσί σ ς α ι ής αι α α ι ής βα ύ ο σ άθ ί σ ο α ά ο ο αι ισ ά ο αι ο 1ο ο α ιασ ό ής. 09 / 02 / 2015 Η Α Α Η Α Α Η Η Ι Α

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Α Α Α Α Α Α Ω Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ω Α. α α έο α ούσι οφο ί ς : Α. Α ι ιώ ς έφω ο : 210 3443252 α : 210 3442365 e-mail: aalikiotis@minedu.gov.gr α ια θ ί έχ ι: αθ ός Ασφα ίας: α ούσι, 29-05-2014 Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.13 14:55:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω7ΣΡΟΞ3Μ-Π0Δ ι ο ή ι ια ια ω ι ώ ο ηθ ιώ ο ία 13-10 - 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΤΠΟ ΟΜΩΝ,Ν Μ ΣΑΦΟΡΩΝΝΚΑΙΝ ΙΚΣΤΩΝ ΓΡΑΦ ΙΟΝΤΠΟΤΡΓΟΤ Αρ.Πρωτ.: 2554 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.10 17:20:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΑ21-Ι58 ΑΝΑΡΣΗΣ ΑΝΝΣΟΝ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα,ΝΝ10-11-2014

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφ ό α 3: ο ο ή έφο ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσ ς ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV γγ ού 83,11745 Αθήνα, 2109285117, F 2109233119, initialreceptionσasylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Η Α. Πλη οφο ίε : Π. Μπαλτή, E- mail: p.baltis@asylo.gov.gr 14SYMV002061752 2014-05-21 Α. ω.: 7 / 2515 Η.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Η Α O Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 10:29:27 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΗΖ469ΗΚΥ-1ΚΒ Ο Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Α Η α. ι ύθ σ :. ασ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ασία ς οι ή ιας ι ί ο Κω σ α ί α Θέ α «οσ α ι ή άσ α ά ω ω οϊό ω ω ο ιού ά α ό Α ι οβό σ UVB σ Α θ ώ ι ο έ α ο έχ ι Α ασ

Διαβάστε περισσότερα