,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ",00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17,00"

Transcript

1 Χ ή ο Πά η Ά ια «σ ι ά» ο φί ο ο ή σ «αθ ι ή θ ία» αία ό σ, φ σι ά, ις Πα ε ή ιες Ε ε άσεις. Ή α ια ο ιά, ιαφο ι ή α ό α ές ο ί α σ θήσ ι, αφού έο οι αθ ές ά ο αι σ αθή α α ί ο ας σ ο ές σ ώ ό, α ό α α ασ ού σ έ α ι έο άθ α ο ίς α ώ ια ο ί α ά ί σ αι α «α οί ο» έ α ι έο ίο σ ο ώ. Ό ς άθ ό ο, οι ό, α ό ο α ά ι ο έ ί αι οσ άθ ια ο ώ α ι ήσο ις βάσ ις. ο οι ό σ οι ίο, ό ς, ό α ώ «ι ι ώ» αι «ι ι ώ» θα έ ι α ί αι θύ η α έ α ι σ ο ς α α ώσ ς, ι ι ά ό α α αφ ό ασ σ αι ιά ο α ιού ια ο έ ο ο ς αι ι έ ο ή ς έ ι α α οί σ α ο σ ά. α ό ο σ ίο α ί ι α ισ α θ ί ό ι ό οι οι ο ήφιοι οφ ί ο α φι ά ο α ά ο α ού αι ιαβά ο α ή ίο ο αι α σ ί ο αι α ό α ά σ ις ι ήσ ις α ά α α α έ ο ις α α ι ές βάσ ις α έ ο Α ούσ ο, ά σ ο ά ή α α ί ο αι α ό α αι σ α - ό ια. Έ ο ας ια ο ή ι ία σ ι ύ σ ό α α αί σ α ισ ι ώ σ οι ί ια έ βασ όσο ο α ό ιο σ α ισ ι ά ο θώ σ ασ ά αι σ ώς ο θώ ι ήσ, α αθέ ό α α ά α σ οι ία ο ή ο οσο ής αι ις ι ές ι ήσ ις ο όσο αφο ά ις φ ι ές βάσ ις. ο ύ ιο όβ α σ οσ άθ ια ί σ ς βάσ ί αι ό ι ο ο ίο αι ίας α α οί σ ια ώ ο ιά ι ά σ ο ί αι ό ι ι ού αθ ού όσβασ ς. Έ σι, α α ό ς ο ά α οσα α ο ισ ού ά οιοι α ιθ οί φαί ο αι «ι οί», ά οιοι α ιθ οί φαί ο αι «ά οι». οι ή ας βάσ, ια α έ ο ά α ό ισ σ ή σ ά αί σ ά οια οι ά ή α α. α ιο ο ι ά ή α α αι ή α α ς ο ι ής ο ής ο ί αι οι ά αι σ ις ισ ή ς ίας αι σ ις ι ές αι ο ο ι ές ισ ή ς, θα ί αι ο έ ος αι σύ ισ θα ί ι ο α ά ύ α α ό. θ ί ό ι ο ι ός αθ ός όσβασ ς ί αι ο έσος ό ος βαθ ο ο ιώ σ α α α ι ώς α ό α αθή α α ώ α ό ια ο ο ί ο αι ς: 800* + * αθ ός σ ο ο άθ α βα ύ ας + * αθ ός σ ο ο άθ α βα ύ ας. Ά α, έ σ έ ο ο % ς «ι ό ας» ο ί ο φί, ώ φέ ος έ ο ο % αι έ σι ό σ ί αι α «φ ώσο» α ή ιαφο ά ο %.

2 Π Ω Ω Α ο ί ί α ύ ο ά α οσα α ο ισ ού. ο φίο ς. Η ύ ια αι ο ύ σ α ι ή ιαφο ά σι ή ο ο ι ή α ύθ σ & ί αι ό ι ις θέσ ις ς, ις ι ι ούσα αι οι. ο ήφιοι ς ώ ι ής α ύθ σ ς, ί ς ά οιο ι έο άθ α ώ φέ ος ό ο έ ας σ ο ς 3 ο φίο ς ισ ώ ίας ε ί ο 00 ο ήφιοι). Α ό ί αι έ α σ οι ίο ο ό οι οι ι ές έ ι α ο άβο ι ιαί α ό ας. ι οσθέ ς, έ α ά ο έ ος ς ώ ο ο ι ής α ύθ σ ς α θύ θ ος Ο. Οι ο ο ίας αι οφο ι ής, ώ σ ια ό α α ασ ί σ α αθ α ι ά ι ής αι ίας αι ο άθ α ο ΑΟ. α ό ο σ ίο ί αι αί ιο α α α θ ί φ ι ή ι ά σ ο ί αι σι ή ι ά σ ι ού αθ ού όσβασ ς. Α Ω Η Ο Ω Α ιθ ός ο φί Α Ω Η ο ο ι ή & ι ή ,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17, ,00-16, ,00-15, ,00-14, ,00-13, ,00-12, ,00-11, < <10, ΝΟ Ο ΝΟ Ο ία ί αι α σ οι ία ο θα ας βο θήσο α α α ίσο ο ς α ούς ί α ς, α ά ις ιαφο ές σ σ ά : «φύ σ» ο % ού ι ά. ο ο ισ ός ο οσοσ ού ο φί ς α αιάς ι ής ο έ θ ι ές αι ο ο ι ές ισ ή ς α ί ισ ώ ίας α ά ο α βαθ ο ο ι ή ο ί α α.

3 ο ο ισ ός ο οσοσ ού ο φί ς ο ο ι ής α ύθ σ ς ο ισή θ σ ή α α ο ο ίο α ί θ ι ώ αι ο ο ι ώ ισ ώ, α ά ο α βαθ ο ο ι ή ο ί α α. Η σ ί σ ο έ ι α ί ι ί αι ό ι ο ό ος ί α ας α ασ άσ α ά οσέ ισ, σύ φ α ι ι ά σ οι ία α ό ο ού ς ο ιές. o ί ο % ο φί ς ι ής έ ή α α ισ ώ ίας σ βαθ ο ο ι ή ί α α -20, 40- % σ ί α α - αι ά α ό % σ ί α α αι ά α ό 90- % σ ί α α ό ο. o ά ο α ς ώ ο ο ι ής έ α ο ΑΟ ς ο άθ α ι ο ής. Έ σι, α οθέσο ό ι ο % ισα ό α ι ά σ ή α ο ο ισ ο ι ού ίο, ό ί ο ο ήφιοι ς ο ο ι ής α ύθ σ ς α ο οφό ο σα σ ή α α ο ό ίο. Α ά α. -. ά ο α θα οθέσο ό ι α α έ ο αι ί ιο ό ο ό ς σ ο ι ά οι ο ήφιοι ς ο ο ι ής α ύθ σ ς, ια αβο ή ος α ά ιό ι οι οι ο ο ι ές σ ο ές ια έ ο αι ί ς α ό ά ο α ά α ό. o έ ος, θα έ ο α ό ο ύ ος ια οής ο φί α ό ις ισ ή ς ίας σ ο ι ές σ ο ές αι ά ς θ ι ές & ο ο ι ές ισ ή ς. Α Ω Η Ο Ω 2015 Α ιθ ός ο φί ια & ισ ή ς < ΝΟ Ο Ά α, α α ού α ής σ οι ία:

4 α α ού ο ύ α ύ α α ο ία ο φί αι θέσ, αφού έ ο ις ί ι ς ι ι ό ς θέσ ις έ σ α αι έσ ις ό ά Α οφο ι ής Αθή ας & ί ο ς αι α οι ά ή α α ο ι ής αι οφο ι ής ά α ία ια 20- % ι ό ο φί. ί α α. + ο ί α α ού α ό οια σ οι ία αι α σ ο ο ίσο ο α ό ύ ος ια οής ο φί α ό ις ισ ή ς ίας αφού έσα σ ο ς. ο φίο ς ί αι αι οι ο ήφιοι ο ιά α ο άθ α α αθ α ι ά ό έ ο ι ή άσ ο ίσ ς σ ά οια ή α α ό ό ς ή σ ς α σ αί ι σ αθ ό α όβαθ ς ο ι ές ή/ αι ο ια ή αύ σ όβαθ ς σ α ι ι ές Α Όσο α βαί ο σ ιο α ές βαθ ο ο ι ές ί α ς, ι ι ά σ ις ιφ ια ά ή α α θα α α ού α α ό ί σ βάσ αι σ α ι ά ή α α ιο ή ια ί σ ό α α ό ς ή σ ς, ο σ α Α ς α ίας θα α α θ ί ώσ α ύ. ο ί. ( ο ή α Η ο ο ίο ή ς, αθώς αι α ο ι ά ή α α αι ού αι α α έ αι ά ά ο ος) ι ι ές βάσ ις ά ι ώ αι ο ο ι ώ ισ ώ : Η Α Α Ο Α Α Ω Α 2016 Η ο ό & Η Η ο ό & Η Α Η ο ό &. ο ο. α. α ώ Η ο ό & Η α ο ό α ι ώ α ο ό & Α ο. α ι ώ α. α ώ α ο ό α ι ώ α. σσα ίας ι ώ α ι ώ ι ώ α ι ώ α. α ώ ο ι ι ώ α ι ώ ο ι ι ώ α ι ώ σι ής Α σι ής α. α ί αθ α ι ώ Α αθ α ι ώ α. ή ς ίας Α ίας α. α ώ α ι ώ Η/ & οφο ι ής α. α ώ α ι ώ α α ής & ιοί σ ς ο ίο ή ς

5 Ω Οι ιο α ι έ οι ο ήφιοι θα ί αι όσοι έ α α ο ισ ι ά ό ο α ή ο-ο ά α οσα α ο ισ ού ί ο σ ο ς. ο φίο ς. ι ι ού α α ο ι ά ις ι ό ς θέσ ις α σ ο ο ίσο ο ο ός ό ι α ώ ια ο ί ο ού ο ήφιοι α ό ις ό οι ς ο ά ς οσα α ο ισ ού α ι ι ήσο ά οια θέσ ί ς σ α α αια ι ά, ιό ο ας ισσό ο ις α ές ι ι ό ς θέσ ις. οσ έθ α σ α ή ο-ο ά α οι ι ά ή α α όσο σ Α όσο αι Α, οφα ώς ι ή έβ αι α ί ς οι θέσ ις, α ο οία ί αι οι ά ις ο ο ι ές αι θ ι ές ισ ή ς αι ο οί οι βάσ ις θα α έβο ο α άσια α ό ις ό οι ς ισ ώ ίας. αθή α α. Η σι ή ο οία ή α α ό ις ο ό ς ς αίας ίας, ία α ό ις ο ό ς, ιο ο ία ια βαθ ο ο ί ς ά ο ή α σ ι ά α αι ι ή α ά ό ι ά ι αι ι ά ι ιαί ο αι Έ θ σ ο α ο ί ο άθ α «όφ» αι οι ισσό οι ο ήφιοι θα άσο ο ά ή α α ς ι ο ής ο ς ό α ής. α αθέ α α ά ο φ ι ό ί α α ι ά σ ς ο ί : Α Η Ο 2016 Α ιθ ός ο φί < ΝΟ Ο 13812

6 α ό ο ί α α α α ού σ σσώ σ ο ώ ο φί σ ί α α. -., ο ά ισ α οι α ώ ί αι σ ί α α. -.!!!Α σ ο ο ίσο ά ισ α α ό ια οή ο φί σ θ ι ές αι ο ο ι ές ισ ή ς, θα ο ίσο ο α ι ές α ό ο ς, ο ο ά ή α α θα αί ο αι σ α - ό ια ι ι ά σ ί α α ). ά ο ας, α ι ά, όθ σ ό ι ό οι οι οσ ιο ισ ι οί α ά ο ς ί αι σ αθ οί ceteris paribus), ς βαθ ο ο ι ής α α ο ής, ό αφού ο ήφιοι ί αι ά α ό., α οί α ισ οι ού ί ο σ α σι ά ό ια. ώς, αύ σ - ο ί ί αι ο έ σ α ή βαθ ο ο ι ή ί α α αι όσο ι ού ασ ος α ώ ς βαθ ο ο ι ές ί α ς ίσ ς φ άσ ι α ό α αι α. ό ια σ Α αι α. ό ια σ α όβαθ α αί σ ό α α ο ι ά ή α α α ο οία θα φα ίσο α ά έ ς ο ύ α ύ αύ σ αφού θα ί αι ό ι ο ή α ό α ιο ο ι ά ή α α. α ά α όσα α ού ο αι, οι ο ήφιοι ο έ ο ά α ό. α ού ια α «ίσο» ια ι ές + ο α ι ό Α. άσ ι ς α α ο ής ό ις ά ο α ίσ ς αι ά ισ α ι ό α β ίσ ο αι ά α ό. ό ια, ο ό α ι ή Αθ ώ θα άσ ι σ α ία ί σ α. ό ια αι α ι ή σσα ο ί ς θα οσ ίσ ι α. α ά ος α ά. Έ σι, ια ο φώ ο αι οι α α ά ι ήσ ις ια ις βάσ ις ισ ώ ίας: Η Α Α Η Α Ο Α Α 2015 Ω Α α ι ής Α α ι ής Α α ι ής α. α ώ α ι ής α. α ί α ι ής α. σσα ίας α ι ής α. ή ς α ι ής Ο ο ια ι ής Α Ο ο ια ι ής Α α α ι ής Α α α ι ής Α α α ι ής α. α ώ ιο ο ίας Α ια ι ής Α ιο ο ίας Α

7 ια ι ής α. σσα ίας ια οφής & ιαι ο ο ίας α ο ό ιο α ιο ο ίας α. α ώ ιο ο ίας α. ή ς ο. ιο ο ίας & ι ής ιο. & ιο ο ο ίας α. σσα ίας ιο ο ι ώ φ. & ο ο ιώ α. α ί οσ ι ής Α Π Ω Ω Ω ί αι α ύ ο ά α οσα α ο ισ ού. ο φίο ς αι έ ι ό ι ος ιο α ι έ α ύθ σ αφού α α ο ία θέσ ις/ ο ήφιοι ή α ι ό. έ ος, έφ α οι. θέσ ις αι α ι ώ αι ό οι ί α ό ι ο φ ά α ισό ο σ σ ο ή ο ο ίο θα α έβ ι σ ο. Ό ς, έ ι α α α ήσ ις ά ο έ α ο έ ο: ό ι έ σ οι ο ήφιοι ς ι ής α ύθ σ ς ή α. ώ φέ ος. ο έσα σ α ούς ί αι αι α οί ο έ ο ι έ ι α ι ι ά & αθ α ι ά. αι θα οσα α ο ισ ού ι ά ος αι α ι ές σ ο ές, ά α ό ι ό ο ο φ ά α α ά αι α ά ιώ αι ό ς ά ισ α α ύ ς α α ο ίας αι ό ς α ώ ιας ο οφο ι ού βαθ ού ο α ισ αθ ίσ α ί ο ο ό α σ ο ι ά θέ α α σ ι ή α ύθ σ. α ό ο σ ίο α αθέ φ ι ή ι ά σ ο ί αι σι ή ι ά σ ι ού αθ ού όσβασ ς, ια α α ίσ σύ ισ. Α Ω Η Ο Ω 2016 Α ιθ ός ο φί Α Ω Η ι ή ,00-20, ,00-19, ,00-18, ,00-17, ,00-16, ,00-15, ,00-14, ,00-13, ,00-12, ,00-11, < <10, ΝΟ Ο ΝΟ Ο 32055

8 Α ι ά, οι ιαφο ές φα ά ο ά ς α ά ί αι όσο ά ς όσο φαί ο αι. Έφ α. θέσ ις αι α ι ώ ά, ά ι ο αφο ά βέβαια ισσό ο ο ς ο φίο ς ά α ό. ό ια. έ σ, ι ή α Α αία ή α ο ύ ύσ ο α, ά ισ οι α άφ α α έ ο ό ια ά α ό ο, α ή ά οιος, ο ί α ί. ό ια αι α έ αι σ ιο ά φ ι ή ί α α α ισ ι ό α ά ι α: ο αίος ισα έος ς ο ι ής Αθ ώ ί, αι. ό ια αι βάσ ι ς α α ο ής ο ά ι ός ιας άσ ς α ο % ς άσ ς α ή ι σ α ό ά άσ ο ί, ό οσ ί ο ί ο ς ισσό ο ς α ί α έ σ ά α ό. ό ια α ό ι φέ ος αι ιαφο ά ο ί αι σ ί α α αι ις α α ά. ώς, οι ο ι ές αι α όβαθ α ή α α α ής ς ο ά ας οσα α ο ισ ού θα έ ο ια ο ια ή ώσ - ο ί ί ο ο οία θα σ ισ ί αι σ ις ιο ά βαθ ο ο ι ές ί α ς, ί ς α άσ ι, αι έσ, α - ό ια. ισ αί αι ό ι ο ί σ α ι ά φι ο ο ι ά ή α α ό ς α ο σίας ι ώ αι α ι ώ σ ο ώ α φα ισ ί ιό ί σ ή/ αι σ αθ ό α. Έ σι, οι ό, ια ο φώ ο αι οι α α ά ι ήσ ις ια ο ά α οσα α ο ισ ού α θ ισ ι ώ σ ο ώ : Η Α Α Η Α Ο Α Α Ω Α ο ι ής Α ο ι ής Α ο ι ής ο ο ίας Α ο ο ίας Α ο ο ίας ά ιο α ο ο ίας α. ή ς ι ο ο ίας Α ι ο ο ίας Α ι ο ο ίας ά ας σ ο. & Α αιο. Α σ ο. & Α αιο. Α σ ο. & Α αιο. α. α ί ι οσοφ. αι. & Α ι οσοφίας & αι. Α ι οσοφ. αι. & α. α ί οι ιο ο ίας ά ιο α

9 - Ω Π Ω Ω Ω αι ώ α φ άσα α α α ύσο ο-ο ά α ο σιασ ι ά οσα α ο ισ ού αι α ι ώ ισ ώ. α ή α ά ς θα ού α ύ ί σ «ος α ά» ό ο ό ι έ σ ο ούσα α θού α ό ό ο ς ο ς ο φίο ς, ό α θύ σ, ώ φέ ος ό ο α ό ο ς. ο φίο ς ο ή α ς ο ο άθ α α αθ α ι ά. ή σ ο ία.. α ό ο ο. ο ήφιοι ια. θέσ ις ί αι α ή α α ο ία, α ι ήσο α σ α ισι ά α ύ α Ο Ο οι ο ήφιοι α άφ α α βού βάσ. Α σ ο ο ίσο ίσ ς ό ι α ό α ούς ο ς ο φίο ς α οί έ ο ι έ ι α α οί ο ία ι ι ά α οί ο έ α ές βαθ ο ο ί ς αι ι ά θα ισα θού σ αι α ι ά ή α α αφού ια α ούς θ ού αι ή α α «ι ο έ α ς ι ο ής, ίσ ς αι α α ά» ια α ί ο σ ό ο ια έ ο, ό ί αι έ βασ ο σ άσ α ος ό ι ο αίο ή α ο ίο α ού, ίσ ς α έβ ι αι ά α ό βάσ ο. ή α ια ώ ό ο ο ιο ιθα ό βέβαια ί αι α «σ α θ ί» ί ο ά α ό βάσ. Η ι ιο ο φία βάσ α ού ο ίο θα ί αι ο ύ ά αι ί αι έ ο ος ο ό ος ο ο ι ού α ά ο α ιασ ο ά ο φί σ ις ιάφο ς ό ις ί αι α ύ α ό άθ ά σ ο ή αι έ ι α σ ο ο ισ ί ό ι Ο. ο θα ι έ ι α ά ό ις αι α ι ές ισ ή ς ί αι Α θ ισ ι ώ ο ώ. έ ο ά οιο σ α ισ ι ό ο ού ο ια ο ό ίο αι σ ώς ί σ βάσ ί αι α ά ι ο ί ς ο ύ ισσό ο α ό α ό οι α ία αί σ Ο. Οι ο ο ίας αι οφο ι ής. α οσ αθήσ ό ς βάσ ι ς ι ίας ο αι ι όσ ο φί α ό ισ +- % α οσ ίσ ις ι ές βάσ ις ο ίο α ού. Έ σι, α αθέ α σ α ισ ι ά σ οι ία βαθ ο ο ιώ ό ο ά οσα α ο ισ ού αι ις ι ώ ς βάσ ις ά ο ίο α ού.

10 Α Ω Η Ο Ω 2016 Α ιθ ός Υ ο φί Α θ. ο ώ. ο ώ Οι. &. ύ ο ο < ΝΟ Ο Η Α Α Η Α Ο Α Α Ω Α αι α ι ό ι. Α ής α. σσα ίας αι α ι ό. αί. Α αι α ι ό. αί. Α & Α ή σ.η Α αι α ι ό. αί. α. α ώ ισ.. Α ής &. Α αι α ι ό. αί. α. σσα ίας αι α ι ό. αί. α. α ί αι α ι ό. αί. α. ή ς ς αι. & Α ής α. α ώ σ οσ. Η ι ία αι α ι ό οσ.. α. σσα ίας αι α ι ό. αί αι α ι ό. αί. α.. α αι α ι ό ια ώ α. α ί αι α ι ό. αί. α. Αι αίο αι α ι ό οσ. α. ή ς αι α ι ό ια ώ α.. α ς αι. οσ Η ι ία. ς οσ. Α ής &. ιασ ού α. Αι αίο

11 Π ί αι ύ α ύ ο ά α οσα α ο ισ ού. ο φίο ς. Ο σιασ ι ά, ί αι ο ή α ς α αιάς ο ο ι ής α ύθ σ ς αι έ α σ βασ ό ή α ς α αιάς ι ής α ύθ σ ς. Ο σιασ ι ά, ί αι οι ο ήφιοι οι ο οίοι έ σ έ α α ασ ού σ α αθ α ι ά. αι σ ο ΑΟ ια α «α οί ο» οι ο ο ι ά ή α α,. ί ο α α ά ο φίο ς ί ς ο ο ι ής α ύθ σ ς οι ο οίοι έ α «ο ό» α ύθ σ, ή ς α αφέ ο ά ισ α ή οσ άθ ια α ισα θού σ ι οβάθ ια αί σ. α ά έσο ό ο α ύθ σ α ή έ ισ ο ιαφέ ο ί έ ς α ώ αθ ώ α ο έ σ α α ά ο σ ό % ά α ό βάσ σ α αθ α ι ά α θ σ ς, ώ α ίσ οι α ο οσοσ ό ή α % ί ο ο φί ι ώ ο ώ. ίσ ς, α α ού ό ι α ά α αθή α α ο οί ο έ α ί αι Έ θ σ αι ο ά ο α αθ α ι ά, ο οι «ιο α οί» αθ ές ασ ο ού αι ι ιαί α αι α ά α ύ ο α θέ α α σ ο ΑΟ αι σ ο Α, οι ο ήφιοι α άφ α α άσο α οσοσ ά ς ο ού ς ο ιάς, α α ι ύο ας ο α ό έσο βαθ ο ο ι ό ί ο. ι ά, ό οι ο ού α ώ α σ ά ο ό ι θα ή α α ο ο ι ά α σ α ισ ι ά σ οι ία ια έ α ίο ο ές οσφ ό ς θέσ ις αφού σ ις Οι ο ο ι ές ο ές οσ έθ α Α οφο ι ής + Α α ι ώ οφο ι ής. Έ σι, οι ό έ ο α ής: Α Ω Η Ο Ω 2016 Α ιθ ός Υ ο φί < ΝΟ Ο 20477

12 ό ις ά ο α ά α ό. ό ια, ι ώ ό ι έ α α ό ο Οι ο ο ι ό Α, αι ις Ασ ο ι ές ο ές ο έο άσσο αι ό ο σ ο ο ίο, α ία σ ο ή θα άσ ι ο φ ά α. ο ί. ί αι σ ο ές ο ύ ά ιασ ο ά ο φί σ ις ό ις ό ς οι αι α ι ές σ ο ές αι ισ έφο ια σ ι ι ή ιο φία ά, σ βάσ ις. Α ό α έ α ίο ί ς σ α ισ ι ό ο ού ο, ό ο ά οια ι ι ά ο έ α. ι ώ ό ι θα ά ι ο ι ή αι ού έθο ς α ό ισ βαθ ο ο ιώ ος α ά ( έ ι α ή α α σι ής βαθ ο ο ι ής ί α ας - αί σ α ή α α οφο ι ής, ο θα φα ίσο ι ιο ο φί ς αι θα α ά ο ώς ο ά βάσ. α ή α α ο έ σ ή α σ ις βαθ ο ο ι ές ί α ς ά α ό θα έ ο ια ιο ή ια ώσ, ίσ ς αι σ αθ ό α σ ο -. ια, οι ό, α ό ισ +- % οσ ί ις βάσ ις ια φέ ος σ ο ο ίο: Η Α Α Η Α Ο Α Α Ω Α οφο ι ής & / ιώ Α ιοι ι ής. & ο ο ίας Ο Α ο ισ ι ής & /οι ο ο ι ής Ο Α ο ισ ι ής & /οι ο ο ι ής Α. Α οφο ι ής Α Ο. & ιοί σ ς ι ι ήσ Ο Α Οι ο ο ι ής ισ ή ς Ο Α οφο ι ής Ο Α /ι ής & α. ιοι. Α α ι ια ώ ο ώ * Α * * Οι ο ο ι ής ισ ή ς Α. Α οφο ι ής Α Οι ο ο ι ής ισ ή ς Α Ο. & ιοί σ ς ι ι ήσ Α ι θ ώ & αι ώ ο ώ Ο Α Ο. & ιοί σ ς ι ι ήσ Α. Α Οι ο ο ι ώ ισ ώ Α Οι ο ο ι ώ ισ ώ Α α ισ ι ής Ο Α ισ ή ς ο ο ισ ώ α. ή ς Οι ο ο ι ώ ισ ώ α. σσα ίας Οι ο ο ι ώ ισ ώ α. α ώ ιοί σ ι ι ήσ α. α ώ οφο ι ής & / ιώ α. ο ο ήσο Οι ο ο ι ώ ισ ώ α. ο ο ήσο α ι ίας & ι. σιώ α. Αι αίο οφο ι ής ό ιο α ισ ή ιο ιοί σ ι ι ήσ α. Αι αίο

13 Ω - Όσο αφο ά α ή α α Α ι ο ι ής, έ ο οφα ής ί σ οσέ σ ς ο φί ά α θα ι θ ί α ύ α α ο ία ο φί /θέσ ις αι οι βάσ ις ί ο άθα ι ή ο ία, ι ι ά σ α α ια ά ή α α. Όσο αφο ά ις ι όσ ις σ α ι ι ά αθή α α, έ ο ο ύ ι ό ς ι όσ ις σ ο έ α σ έ ιο, ο ύ α ύ ς ι όσ ις σ ο ά ο, ά α α ά έ α ό ο ισοσ αθ ί ο αι ίσ ς έ ο αι ια αφ ιά ώσ α ά ό ς ιού ς ή σ ς αι ς α ύ ς α α ο ίας ο φί /θέσ, έ ο ό ς ί α αι ο ο έ ς, άθα ώσ, ο οία θύ αι σ α α ια ά ή α α. Όσο αφο ά α ή α α Α ι ής Φι ο ο ίας σ Α αι Α οβ έ ί σ ά ο ί ίσ ς σ οφα ή α ά ί α, αφού οι α ισ ού οι - σ ο ι ι ό άθ α ί αι «άφα οι» σ σ έσ ά ς ο ιές, ό ς ίσ ς αι οι ο ήφιοι σ βαθ ο ο ι ή ί α α - ί αι ο ύ ι ό οι. Α σ ο ο ίσο αι ώσ βάσ ό βασι ώ αθ ά Α θ ισ ι ώ ο ώ, ό ίσ ς φ άσο αι σ ί α. ο ί. αι α ί ι α ισ α θ ί ό ι α ή α α ο α αι ού έ ώσσα ι θ ώ αι αι ώ ο ώ οσιο αφία θα έ ο α ύ ί σ α ό α οι ά ή α α ο ίο ο ς. Όσο αφο ά α ή α α α ι ής Φι ο ο ίας, α ιθέσ ι α ή α α ς Α ι ής, έ ο αι ισ ές ιέσ ις «ος α ά» αι έ σι οι βάσ ις α α έ αι α οσ ίσο ις βάσ ις ο έ ισ α ό ισ α ό ια ιο ά α οθέσο ό ι ή σ θα α α ί ι σ αθ ή. Όσο αφο ά ις α ι ι ές ο ές, ί αι ο έ ο ό ι ό ο ο ό ο α α ού α α ό ή σ, έ σι α ά ο ύ α ύ α α ο ία θέσ / ο φί σ ις ι ές σ ο ές ό ο ί αι οι ισσό ς α ι ι ές ο ές, θα έ ο σ αθ ό α έ ς αι ή ια αύ σ σ σ ι ι ή ιο φία ο ς. ο α ι ό Α, ιας αι ιαφέ ι αφ ό α ισ ώ ίας οσ ί αι σ α. ό ια, Οι ο ο ι ό Α. 00-., ύ σ ις. αι ίσ ς ί ο ό α. έ ος, όσο αφο ά ις Ασ ο ι ές ο ές, α α έ ά ς ή ις. έο, α ή ο σ ο ο ίο α ά σ ό α α ία. Ά σ α ό οια α ού ί αι ισ ο ι ά ή οσέ σ σ ις. Α α έ σ α ύ ι ώσ σ αθ ό α / αι ο ια ή ί σ. ο ι ές σ α ές θα ί αι αι οι βάσ ις ο ώ οσβ σ ι ής α ά ιο ά.

14 ο οί θα ί αι οι οί ο ώσα α ή ι ς άσ ις ο α αιό ύσ α. Α ιθ ού ό ις ο ς. ο φίο ς α ι ι ού ί ο. θέσ ις σ Α & Α ς ώ ας, α ή ιθα ό α ισα ής α ά αι α ό, % ο ισ ύ ι ια ο ς ό οι ο ς σ, %. α ό ο α α ά ι ή ο ο ο ία α ά ο ό α θέ α α σ ό α α αθή α α α ίσ αι έσ, α α ού ο ύ α ή ί οσ σ ο ς ο φίο ς ό α θύ σ ς ι ής. α αθέ α α ά ο ς ί α ς σύ ισ ς ι ά σ ς ο. Α ί η ι ή α ύθ ση: Α Ω Η Α. ο (2015) ΕΩΡΗ Η Α Ε Ν Η οσοσ ά % (2015) Α. ο (2016) οσοσ ά % (2016) 19,00-20, ,51% 0 0,00% 18,00-19, ,08% 10 0,88% 17,00-18, ,85% 13 1,15% 16,00-17, ,68% 31 2,74% 15,00-16, ,07% 35 3,10% 14,00-15, ,44% 93 8,23% 13,00-14, ,05% ,53% 12,00-13, ,05% 103 9,12% 11,00-12, ,82% 107 9,47% 10,00-11, ,42% 90 7,96% 9,00-10, ,93% 104 9,20% 8,00-9, ,78% 110 9,73% 7,00-8, ,48% 63 5,58% <7, ,83% ,30% ΝΟ Ο ,00% ,00% α ι ο ύ ι ο άθ έ α ας α α α ού α οσοσ ά αι ό ι ο ς α ό ο ς α ιθ ούς ιό ι ι ά ια έ α ί α φο ές ι ό ο. Έ σι, α α ή ο σ ο α α ά α ά οσέ ισ σ σ ισ ό ι ώ βαθ ώ όσβασ ς α ύ ύο ώ αι ί σ σ ις βάσ ις ο α ού αφού ί αι ο % ς ι ό ας, α ά ο α βαθ ο ο ι ή ί α α, α ώ ας σ αθ ές ις α α ο ί ς ή σ ς.

15 ΑΦΟ Α Α Η Α 19 18,2-0, ,1-1, ,5-2, ,7-2, ,9-2, ,2-1, ,2-1, ,3-1, ,6-1, Ό α θα α θού α ό ή σ α ά ό ς β έ ο έσ ώσ ό ά ί αι ί ο ό ια + ώσ ό α ό ς ί οσ ς σ α αθή α α βα ύ ας σ σ έσ έ σ ο ί αι ο % ς βαθ ο ο ίας. ώς, ό ς οι σ ο ές α ο ί ο αι. -. ό ια ά α ά ο α ή σ. ι ι ά ο ι ή Αθ ώ θα α έβ ι σ α. ό ια αι ο ι ή ο ο ής ύ σ α. ό ια / αι ο έ ς ί ς α ο ά ς ό ια ιο ά. Η ι ο ο ία Αθή ας ά α ό α. ό ια, ο έ ς αι.. Η ι ο ο ία α ί ά α ό α. ό ια αι ο ή α σ ο ίας & Α αιο ο ίας σ α α ά α θα οσ ίσ ι α. ό ια. έ ος, ο φ ά α ισό ο σ ή α α ο ο ίο α ο ί αι ί ο σ α. -. ό ια. Ό α ά ς θα ιθού σ ή σ. ι ό σ ό ιο: ισά ο αι ό οι οι ο οίοι ί α ιαβάσ ι α ό α αι ά ισ α ια ι ή α ύθ σ ις ιο α ές Ο Α βάσ ις σ ό ία α ή ι άσ.

16 ί ι ή α ύθ ση: Α Ω Η Α. ο (2015) Ε Η Α Ε Ν Η οσοσ ά % Α. ο (2015) (2016) οσοσ ά % (2016) 19,00-20, ,74% 15 3,13% 18,00-19, ,87% 89 18,54% 17,00-18, ,28% 55 11,46% 16,00-17, ,30% 49 10,21% 15,00-16, ,43% 41 8,54% 14,00-15, ,94% 33 6,88% 13,00-14, ,25% 26 5,42% 12,00-13, ,54% 36 7,50% 11,00-12, ,30% 24 5,00% 10,00-11, ,52% 20 4,17% 9,00-10, ,16% 23 4,79% 8,00-9, ,13% 14 2,92% 7,00-8, ,48% 8 1,67% <7, ,07% 47 9,79% ΝΟ Ο ,00% ,00% ια έ ο α ίθ ι ό α α α ού σ ο ς ο φίο ς ι ής. ις βαθ ο ο ι ές ί α ς ά ά α ό θα ού ι ιαί ς ιαφο ές, ός α ό α ή α α ο θα θού ο ύ ισσό ο ο ύ ι ό ο σ σ έσ έ σ, ο ό αι θα έ ι α ίσ οι ί σ -αύ σ. Α ήσ ις θα ού σί ο α σ ις ές βαθ ο ο ι ές ί α ς. Η α ι ή Αθ ώ ισ έφ ι σ α. ό ια, α ι ή σσα ο ί ς α ί αι σ α. ό ια. Η αία α ι ή ο ο ί αι ά α σ αθ ή α α ο ία ή σ ς ύ σ α. -. ό ια. Ό ς αι σ ο έο σύσ α θα έ ο σ σσώ σ ά ά α ό α. ο ιο ο ι ό σσα ο ί ς α οσ ί ι α. ό ια αι οσ ι ή Αθή ας α ά ι α ό ια αι α οσ ί ι α.. ις βαθ ο ο ι ές ί α ς α αια ι ώ θα ά ο ι ιαί ς αβο ές αι ίσ ς α α α θ ί α ό α αι ί σ βάσ ιό ι οι ο ήφιοι ς ι ής α ή α αθό ο α ά, ο ό ι ι ού ο ές θέσ ις σ α α αια ι ά.

17 ισ αί αι, ό ι ό ες α ές οι ε ι ήσεις γί ο αι α ό ας σ αθε ή α α ογία ή σ ς ά. Α α θ ί ό α ά ο αι οι βάσ ις, ιώ αι ιώ ο αι αι οι βάσ ις αι ι ή ί αι ί οι ο ήφιοι αι ί ς οι θέσ ις, α ές οι ά ο οι/ ώσ ις α ί αι ο α ι ές.. ο ί ο ιο ο ι ό α ί α έ ι. ό ια ώ ο ιο ο ι ό Α. ό ή σ ς ο α αφέ ς ι ώ ο ο ός α ά αίο α ά ι α ο ο ί ό ς α σ β ί σ άθ ή α Α /. έ ος, ί αι α α ή σ ό ο ς ο ο ι ή α ύθ ση: ια ο ία αι ό ο ι ού α ιθ ού ο φί σ ο ο ι ή, θα σ ύσ ις ο α θύ σ ις + σ. α αθέ, οι ό, σύ ισ ς ι ά σ ς αί ώ : Α Ω Η Α. ο (2015) ΕΧΝΟ ΟΓ Η Α Ε Ν Η (I&II) οσοσ ά % Α. ο (2015) (2016) οσοσ ά % (2016) 19,00-20, ,57% 5 0,34% 18,00-19, ,88% 42 2,84% 17,00-18, ,21% 105 7,11% 16,00-17, ,89% 92 6,23% 15,00-16, ,44% 101 6,84% 14,00-15, ,94% 139 9,41% 13,00-14, ,47% 99 6,70% 12,00-13, ,42% 116 7,85% 11,00-12, ,24% 86 5,82% 10,00-11, ,54% 103 6,97% 9,00-10, ,02% 107 7,24% 8,00-9, ,68% 111 7,52% 7,00-8, ,13% 97 6,57% <7, ,57% ,55% ΝΟ Ο ,00% ,00% α α ού ό ι σ ι ές α ές οι ι όσ ις ί αι ί ι ς ις σι ές, αί σ ι ές άσ ις ό ς -18,14- α ά ί αι όσ ς ί ς οι θέσ ις αι οι ο ήφιοι ο φαί ο αι α ές οι ιαφο ές, ού ο ού α οσο ι ο οι θού. Έ α ι ό σ ό ιο ί αι ό ι α α ού σ αθ ό α σ ις βάσ ις. ί αι α ύθ σ ο ό α θα ιθού σ ή σ.

18 ή α α ισσό ς θέσ ις έ ο ισσό ς ιθα ό ς α ί αι ιο α ά α ό έ σ. ώ ή α α ι ό ς θέσ ις ο ι α ί αι ο ύ ιο ά α ό έ σ. ο ί, α ή, ύ ο α έ α ή α ο ί ο α έ αι ά ο α α ί αι ιο ά α ό έ α. ο ί ο α έ αι ά ο α. Ό ς, α α θού σ αθ ές α α ο ί ς ό έ ο σ αθ ό α σ ις βάσ ις, ά ισ ς ι ές/α ο ι ές άσ ις, οι ο οί ς ο α ασιά ο αι βά ο σα α ά α α ο ία ή σ ή ο α ίθ ο. 1) Οι ι ήσ ις ί αι ι ήσ ις αι ό ι οι ι ές βάσ ις ά. αθο ί αι ή σ, σ ώς αι ις βάσ ις. 2) α ές ις σ α ισ ι ές α α ύσ ις έσ ιας ι ι ής ιό ας οσ άθ σα α οσ ίσ ις βάσ ις αι ί αι ο ύ ιθα ό α ά ο α ο ίσ ις, αφού ιο ί αι έο έ ας έος ά ης βάσ αι α ό ο ό ο θα ο ού α οβαί ο σ ιο ο θές αι ιθα ές ι ήσ ις αι ό ι α βά ο ας όσ ς ο ές οθέσ ις ο α ά ι ις ιθα ό ς σ α ισ ι ού σφά α ος. 3) ισ αί αι ό ι φέ ος θα ί αι ο ιά α α ο ώ αι ί οι ισσό οι α ό ι ό οι ο ο ύ ο αι ο ό α α ί αι ό οι, α ί αι α ό α ο Αύ ο σ ο αι ά ο ίσ α αι ό ια ις ό ς σ ο ές. αι α οί ο έ ι έ α ο σ ό ο ο ς, ο ς σ βο ύ α α ο ο θήσο η α ού α ο ς αι α οσ αθήσο α ά. 4) οι ο οιήσ ο έ αφο, α ο θ ήσ, ια α α θ ί ο α ιθ ός α α σ ώ α ής ς ά ς αι ο οβό ας α ά σ ς, ο οία έ ι αφι ο ώς, ά ι αι έ ο ο ο σ οι ίο ς θύ ης ος Ο Ο Α. 5) α ό α ο αί ι σ ό ο ς ο ς ο φίο ς αι ο ο ή α ές ις σ ές έ ς έ ι α α ο έσ α α. Τ πα απ π π π α α μ, α μ α α πα. Ο μ α μ α μ α, απ α α α μ α, μ α, α α μα.

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Η Ι Η Η Α ΙΑ Α Α Η Α ΙΑ Ι Ω Α ιθ.. 1456 Η Α Η Α Α σό 09 02 2015 / Η Ι Ω Η ΙΩ, ΙΑ & Ι Α Η Α Ι Ω Η ΙΩ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.10 11:22:02

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α

Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α ά ος- ό οι Ό α ο ά ος θ α ύ ι ια ι ό α. ύ α σ ο ιβά ο ος, ό α οσφέ ι έ α όσιο α αθό. θ ι ή ά α, ό α θ ί ι ήσ οι ό ό. ο όσι ο ό, ο ί α α ήσ ι οι ο ο ι ή ία αι ό α, ι έο, οσφέ ι έ α ι ι ι ό α αθό, ια ό ο

Διαβάστε περισσότερα

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4

αι ί Η ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια! αι α ό άς! Η Η Αφού ό οι ί ασ σ ο όσ ο ας, ίς α σ φ ό ασ Ο όσ ο ας!! Η Η 4 Α Ο αθαί ο ας ισ ή η έσα α ό ο έα ο 3 α ι ή ο ά α 2 ο ασίο αίας ύθ ος αθ ής α ά ς ι ό αος «Α ήθ ια, α ήθ ια ι ύ ι αι θέ ι βοήθ ια» Σ α ή ο βα ιού, σ ία ο σ ι ιού αι σ α α ιά ο Μο φέα αι ί ο ίχ ο ό α α

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α

ι ού ασφα ίας α ά έ σ α ο ισ ασ ι ώ ασιώ σ οία.» Κ /. 12. ο ο ός ό ι α ό ά α ή ο α ί αι α ά σ βά ος ο α ι ού οϋ ο ο ισ ού. ΑΠ Α : Ά θ ο ιβο ή Κ ώσ, α ΙΑ Α Ο ΟΙ Α ιθ..: / /.. έ α: «ιβο ή ιοι ι ώ ώσ ια ις θέ ς α ο ι ό ς α αβάσ ις ς α ι ής ο οθ σίας, α ά έσ ια α ο ιό α ο ιθ ή ασίας.» Έ ο ας ό ι : 1. ο ά θ. ο Κώ ι α ο οθ σίας ια Κ βέ σ αι α Κ β ι ά Ό α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α :

14SYMV NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : Α Η ο ήθ ιας ο ισ ού 14SYMV002183357 2014-07-22 ή α ος Η Ο Ω ΗΧΑ Ω. ο αίσιο o έ ο «ο ήθ ια ο ισ ού ο Αθή ας» ω ι ό MIS 360204 Α Α: 48.585,00 σ ι α βα ο έ ο Α Α ά οχος: NETSCOPE SOLUTIONS A.E. Α : 099940480

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52

Fax. : , Ω Ο. οσό σύ βασης : ,59 οσό σύ βασης α αθ ώ ηση & Α : ,52 Η Η Η Ο Α Α ο ία 03 / 07 /2013 Ο Ο Η Α Α.. : 24820/ 4/2372 Η Ο Η Α α. / σ : ι ι ής αι ίας Ο: Α Ο Ω Η Α Α Ο Ο & α. ώ ι ας : 272 00 13SYMV001535338 Ο Η Α Ο 2013-07-09 Ο Α -. : 2622-360502, 038371 Η Ο Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ

α ό ι : α ό ι βάσ αφισ έ ή. Ό οι οι αθ ές- ό ια ί αι ίσ αι ο ύ ο ά σ ή. Α Α : αθ ής α έ ο- α ό ι ο ό ο ο α ή α αι σώ α βάσ ο α ή α, ος ίσ α α έ ος ή σ Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 2017 «ι ά θ α ά ι ο α ά ι;» Α ά ο ού ι αι ι ός αθ ές 1 Α Α Α Α Ω : ή α ά ι α ό ια σ ή α ι ά β ίσ ο αι οι αθ ές ιας ά ς αι ι ό α ο ο ώ ι ια ό ασ ο αθή α ος.. αι ά ι ο ο ού ι.

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως :06/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος :

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α: ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 44/2014 Α Η ια α ο ή σιώ ια α ο ή έ α ισ ασ ι ώ ασιώ ο ί ι ια ώ α ασ άσ ο α ισ ίο ι αιώς Χ ό ος α ά ισης ης σύ βασης :22 β ίο 2014 ό ος : ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg

opasd lzxcvbnmqwertyuiopasd qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw dfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfg pasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf Α Α Α Η Η Η ghjklzxcvbn m q ς wωe rt y u io p a sdfghςjklzxcv bn m qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσ qw Η Η Ω Α Α ertyuioσ p a s ω dfghj kl zxcvbn ωm qwert yui σ ε ώ ε - εγ α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α, Α Ω & Α Α Α α. / σ : Α. σό α α. ώ ι ας : 115 21 οφο ί ς :. ήσ έφ ο : 210 64 79 233 α : 210 64 79 285 email : support@gcsl.gr Α Α Α : Α Α: ΒΧΙΧΗ-Φ08 Α Α K : Αθή α, 20-11 -2014 Α ιθ. ω.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α Α οί ς : 21-03-2014 Α Α ο 8555/2014 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α ις οί ς σήα 21-03-2014 έ α α ασή, σ ο ο ι ό α άσα ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ-α φα ά ο 14SYMV001937412

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.08 08:32:19 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ι ή η σία,. α ο ού ο, Αθή α, / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α ΑΗ Α Αθή α, 27-03-2014 14SYMV002047477 2014-05-14 Α...: 680/27-03-2014 Α.. Α : 476/27-03-2014 ΑΑΑ Α ΗΗ Η (53Η Α Η Η Η ΑΑ Η ΩΑ «ΑΑ Α ΑΗ Α Η Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω ΑΑ Α Η ΑΗ Η» ης 27 ης Α 4 έ α 1ο: Έ ιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Η Ι Η Η Ο Α ΙΑ Α Ο Α Η Ο Α Ο Α ι ό βα : 1 / 2014 Α Η #14.760,00# Ο Η Η Α Α Ο Ι Ι Ω Ω βα ό α η ο ι αιά α 1 β ίο α : 1) Αφ ό ο α α ο ο.... ία «Α ΙΟ Α Ω Η Ι Ι Ο Ω Α Ο» (.Α...), ο ό ι α ο ί αι α ό ο ό ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ

ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς ο ία (A1-C Α . α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ή ιο ο Video School ά ιά ά ο α ο ί ς α ο ία (A1-C Α Α Α. α α ι ή ισα ή σ ώσσα. * φ ι ά σ έ α α * ίφθο οι * ίσ βασι ώ ά 2. α α ι ή σ ό ασ. αθαί ο έα ή α α σ ια ό ο ς. αθαί ο α ι ά ι ή α α.. α α ι ή αθαί

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α οί ς : 03-02-2014. ω.3100 ο 36593/ Α Α Ω Ω Ω Α: Α - / Α Α Α Α ις οί ς σή α 03 β ο α ίο 2014 έ α έ α, σ ο ο ι ό α άσ α ή ο αισ ού, ο ός 25 ς α ίο, : α ύ ς ά ο αισ ού α ίας α ο ιώ - φα ά ο ι ιό ά ς, ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Digitally signed by Η INFORMATICS Η DEVELOPMEN T AGENCY Ω ΑΪ Α «CIP-pilot Location: Athensactions» DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.15 16:21:12 EET Reason: Α Η Α Α Η Α Η Ω Α Η Η Η Α Ω Ω Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Ω

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

14PROC Ω ΑΪ Ω

14PROC Ω ΑΪ Ω Α Α Η Α Η Α Α Α Α Η Α Η Ω Α Α Α Η Α Ω Ω ΑΪ Η Ω Η Α Η Η 14PROC001870396 Ω ΑΪ Ω 2014-02-14 TAMEIO Η Α Α Ω Ω Α Α Ω Ταχ. Δ/ν η : Α. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Α πε ό ηπο, ΑΘΗΝΑ Ι ο λί α : www.iep.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.15 09:10:07 EEST Reason: Location: Athens Α α ιθ.: 103/2014 14SYMV002295183 2014-09-18 Α Α Α Α Α «ARETEION

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.18 11:40:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΜ2469079-Π0Λ Α α ιθ.: 91/2014 14SYMV002295394 2014-09-18

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφ ό α 3: ο ο ή έφο ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσ ς ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160)

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ. Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΝΚΡΗΣΗ Χη εία & Σύγχρο α Θέ ατα Διατροφής (ΧΗΜ-160) ασία ς οι ή ιας ι ί ο Κω σ α ί α Θέ α «οσ α ι ή άσ α ά ω ω οϊό ω ω ο ιού ά α ό Α ι οβό σ UVB σ Α θ ώ ι ο έ α ο έχ ι Α ασ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV γγ ού 83,11745 Αθήνα, 2109285117, F 2109233119, initialreceptionσasylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Η Α. Πλη οφο ίε : Π. Μπαλτή, E- mail: p.baltis@asylo.gov.gr 14SYMV002061752 2014-05-21 Α. ω.: 7 / 2515 Η.:

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

' Αίθο σ ς 2

' Αίθο σ ς 2 & Α Α Α Α Ω Χ Ω Α Α Α Α Α 9.00-10.00 α α ι ό ι. Α' α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού α α ι ό ι ές Α χές Ασ ι ού Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο,, Σα ι ό ω Σα ι ό ω, Οι ο ο ί ο, Σα ι ό ω, Α Μαθη α ι ώ 10.00-11.00

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα