ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός για το έτος 2008 της οριστικής τιμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοει δή που παραδίδονται για μεταποίηση Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρή σεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ (1) Καθορισμός για το έτος 2008 της οριστικής τιμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται για μεταποίηση». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αριθμ. Καν.(ΕΚ)1973/2004 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών», (EE L 345 της ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ αριθμ / απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L273/ ) στον τομέα των εσπεριδοειδών που παραδίδονται για μετα ποίηση» (Φ.Ε.Κ. 1289/Β /2008). 3. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.. 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο Σε εφαρμογή του άρθρου 3 παράγραφος 6 σημείο β) της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής από φασης οι οριστικές τιμές της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τα εσπεριδοειδή που παραδίδονται για μεταποίη ση καθορίζονται για κάθε είδος για το έτος 2008, ως ακολούθως: Πορτοκάλια: Για τα πορτοκάλια για το έτος 2008 οι οριστικές τιμές ανά κατηγορία καθορίζονται ως εξής: Κατηγορία Α: Παραδόσεις από κιλά ανά στρέμμα : 153,98 /στρ ή 1539,8 /εκτάριο. Κατηγορία Β: Παραδόσεις από και άνω κιλά ανά στρέμμα : 461,94 /στρ ή 4619,4 /εκτάριο. Μανταρίνια/Κλημεντίνες: Για το έτος 2008 η οριστική τιμή για τα μανταρίνια/ κλημεντίνες και παραδόσεις τουλάχιστον 200 κιλών ανά στρέμμα καθορίζεται σε 89,02 /στρ ή 890,2 /εκτάριο. Γκρέιπ φρουτ: Για το έτος 2008 η οριστική τιμή για τα γκρέιπ φρούτ και παραδόσεις τουλάχιστον 200 κιλών ανά στρέμμα καθορίζεται σε 219,05 /στρ ή 2190,5 /εκτάριο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 26 Ιουνίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ F Αριθμ (2) Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατι κών πόρων, με στόχο την προστασία και τη διαχεί ριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορρο ής της Κρήτης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α /1997) «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση της περιφέρειας». 2. Το ν. 3199/ (Φ.Ε.Κ. 280/Α /2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων Εναρμόνιση με την Οδη γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 και ειδικότερα το άρθρο 11, παρ. 3.

2 16764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ. οικ / (Φ.Ε.Κ. Β /1688) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας» και ειδικότερα άρθρο 2 παρ Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. 1784/Β /2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης τους, διαδι κασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις υπ αριθμ. 97/11 ΕΕ και 96/61 ΕΕ Οδηγίες, διαδικασία ορι οθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 6. Το π.δ. 51 (Φ.Ε.Κ. Α 54/ ) καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ» 7. Τον ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148Α/ ) «Προστασία Πε ριβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 8. Την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. Β 892/ ) κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα νερού ανθρώπι νης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία υπ αριθμ. 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. Δ.Υ. Γ2/Γ.Π. οικ κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 630Β / ). 9. Τη υπ αριθμ. Δ11/Φ16/8500/ (Φ.Ε.Κ. 174 Β ) κοινή απόφαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νερού στην ύδρευση». 10. Τη υπ αριθμ. Φ.16/6631/ (Φ.Ε.Κ. Β /428) από φαση Υπουργών «Προσδιορισμός κατωτάτων και ανω τάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθο λογική χρήση του νερού στην άρδευση». 11. Το από πρακτικό των Δ/νσεων και τμημάτων των Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Κρήτης και του τμήματος Διαχείρισης Υδατικών πόρων/ ΔΙΣΑ «προσδιορισμός κατωτάτων και ανωτάτων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση του νε ρού στην άρδευση στο υδατικό διαμέρισμα της Κρήτης». 12. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 38 και 39 του ν.δ. 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και του άρθρου 11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.δ. 3881/1958». 13. Την κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμμα τέα Περιφέρειας Κρήτης υπ αριθμ. 148/ (Φ.Ε.Κ. 303/ ). «Περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα, στις χρήσεις και τη λειτουργία των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, με στόχο την προστασία και τη δια χείριση του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής της Κρήτης». 14. Την έκθεση «συμπεριφορά των υπόγειων υδρο φορέων Κρήτης», 26 Νοεμβρίου 2008 του τμήματος Α της Διεύθυνσης Υδάτων από την οποία προκύπτει ότι, με βάση τις μετρήσεις του τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης των υπόγειων υδροφορέων, τα υπό γεια υδατικά αποθέματα ορισμένων περιοχών έχουν εξαντληθεί σε ανησυχητικό βαθμό και απαιτούν άμεσα μέτρα αντιστροφής της αρνητικής κατάστασης. 15. Το υπ αριθμ. 145/ έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων περί «Αναστολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαι ολογητικών για την εκτέλεση νέων έργων υδροληψίας στην περιοχή της Μεσαράς». 16. Το υπ αριθμ. 2993/ έγγραφο της Διεύθυν σης Υδάτων περί «αναστολή κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για την εκτέλεση νέων έργων υδρο ληψίας ανόρυξη γεωτρήσεων σε περιοχές του νομού Λασιθίου». 17. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα για πε ραιτέρω εκμετάλλευση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων της Κρήτης. 18. Το γεγονός ότι κατασκευάζονται γεωτρήσεις στην περιφέρεια της Κρήτης χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο εγκρίσεις με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν ή να υποβαθμίζουν τα ύδατα. 19. Τα με ημερομηνία και έγγραφα του Α και Γ τμήματος της Διεύθυνσης Υδάτων «υπο βολή απόψεων για την τροποποίηση της 10 σχετικής απόφασης». 20. Την από (αριθμ. Δ.Υ. 1493) εισηγητική έκθεση του Β τμήματος της Διεύθυνσης υδάτων με θέμα την τροποποίηση της σχετικής 13 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης. 21. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτι κών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων: (α) στη χρήση των επιφανειακών, πηγαίων, υπόγειων και παράκτιων υδάτων, (β) στην εκτέλεση και λειτουργία των έργων αξιοποίησης τους, και (γ) στις δράσεις που ρυπαίνουν ή υποβαθμίζουν τα ύδατα. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία και τη διατήρηση του υδατικού δυναμικού της Κρήτης. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς: Δημόσιο, Ιδιώτες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ σύμφωνα με το ν. 3199/2003. Άρθρο 1 Απαγορευτικά μέτρα Α. Απαγορεύεται: α) η ανόρυξη γεωτρήσεων, β) η άντληση και μεταφορά νερού, πλέον των υφιστάμενων νόμιμων δικαιωμάτων, από υδροληπτικά έργα και γ) η μεταβολή της υφισταμένης κατάστασης των υδρολη πτικών έργων (εκβάθυνση γεώτρησης, αύξηση χρήσης νερού, κα), στις παρακάτω περιοχές: 1. ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1.1. Δήμος Ακρωτηρίου. Όλες οι εδαφικές περιοχές των Τοπικών Διαμερισμά των (Τ.Δ.) του δήμου, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Δ. Κουνουπι διανών, εφόσον πληρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2) Δήμος Κισσάμου Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Πλατάνου Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Γραμβού σας Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Λουσακίων, με εξαίρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης, εφόσον πληρεί τους όρους και προϋποθέ σεις των υπό περιορισμό περιοχών (άρθρο 2) Δήμος Κολυμπαρίου. Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. Αφράτα, με εξαί ρεση μιας (1) αξιοποιήσιμης δημοτικής αρδευτικής γεώ τρησης, εφ όσον πληρεί τους όρους και προϋποθέσεις των υπό περιορισμών περιοχών (άρθρο 2). 2. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 2.1. Δήμος Γεροποτάμου: Όλη η εδαφική περιφέρεια του Τ.Δ. των Αγγε λιανών.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η ζώνη που ορίζεται 1000 μέτρα εκατέρωθεν του τμήματος της επαρχιακής οδού, από νέα εθνική οδός προς Εξάντη Μελιδόνι των Τ.Δ. Μελιδονίου και Αχλαδές Δήμος Αρκαδίου: Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Πρίνου και Έρφων, με εξαίρεση μιας (1) γεώτρησης με μέγιστη πα ροχή άντλησης 20 κυβικά μέτρα ανά ώρα για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης ζώων Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνης Χανίων και της ακτής Δήμος Ρεθύμνης Η περιοχή που περικλείεται μεταξύ της νέας εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνης Χανίων και της ακτής Η ζώνη που ορίζεται 1000 μέτρα εκατέρωθεν του κυρίου υδρορεύματος του «Πρασανού Φαραγγιού» και κατάντη της του φράγματος Ποταμών με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας και τα έργα του ΟΑΔΥΚ Δήμος Λάμπης Ο ασβεστόλιθος που ευρίσκεται εντός της εδαφικής περιφέρειας των Τ.Δ. Ακουμίων, Αδράκτου και Κεραμέ με εξαίρεση τις υδρευτικές και αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις και τις υδρευτικές γεωτρήσεις άλλων φορέ ων εφόσον δεν εξυπηρετούνται από δημοτικό δίκτυο. 3. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3.1. Δήμοι: Τυλίσου και Γαζίου Η περιοχή των Τ.Δ. Τυλίσσου, Μονής, Γωνιών και Γαζίου που περικλείεται από: Ανατολικά: τον επαρχιακό δρόμο Γαζίου Καλεσών Δυτικά: το υψόμετρο των 500 μέτρων και ειδικότερα τη ρηξιγενή ζώνη Κρουσώνα Τυλίσου. Βόρεια: την εθνική οδός Ηρακλείου Ρεθύμνης. Νότια: τη νοητή γραμμή που ενώνει τους οικισμούς Κάτω Καλεσών Μονής (Υδροφορέας Δήμου Γαζίου) Η περιοχή του Παλαιοκάστρου (Ρογδιά) στη ζώνη πλάτους 500 μέτρα πριν και μετά τη γέφυρα Παλαιο κάστρου και 1000 μέτρα από την ακτή Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων στο Τ.Δ. του Φόδελε καθώς και ο προσχωματικός υδροφο ρέας κατάντη των πηγών Φόδελε με εξαίρεση δημοτικά έργα και με την προϋπόθεση να ληφθούν όλα τα ενδε δειγμένα μέτρα για την προστασία των πηγών Φόδελε και των υφισταμένων δικαιωμάτων νερού Δήμος Ηρακλείου Η περιοχή της υδρολογικής λεκάνης της Φοινικι άς που περικλείεται από την εθνική οδό (βόρεια) μέχρι την απόσταση των 3,5 χιλιόμετρων από την ακτή (ύψος Βιολογικού Δήμου Ηρακλείου) Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της περιοχής του όρους Γιούχτα Δήμος Αρχανών Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της πε ριοχής του όρους Γιούχτα Δήμοι: Ν. Αλικαρνασού, Επισκοπής, Γουβών, Χερ σονήσου και Μαλίων Οι εδαφικές περιφέρειες των Τ.Δ.: Ν. Αλικαρνασσού (εκτός της τοποθεσίας Σελόπουλο ή Ζώη Μύλο, περιοχή δυτικά του ρέματος της Καλλιθέας), Καλλιθέας, Ελιάς, Αϊτανίων, Επισκοπής, Ανώπολης, Άνω και Κάτω Βάθειας, Καινούργιο Χωριό, Γαλίφας, Γουβών, Χερσονήσου, Λιμέ νος Χερσονήσου, Σταλίδας (εκτός της περιοχής νότια του Οικισμού Μοχού) και Μαλίων Δήμος Ν. Καζαντζάκη Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων της πε ριοχής Λαρανίου Δαμανίων Δήμοι: Αρκαλοχωρίου, Θραψανού και Καστελίου Η περιοχή των Τ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Νιπιδιτού, Ζωφόρων, Θραψανού, Ευαγγελισμού, Αρχάγγελου και Καστελίου που περικλείεται από: Βόρεια: το δρόμο Ζωφόροι Θραψανού Ευαγγελισμού Αρχαγγέλου Καστελλίου. Νότια: το δρόμο Αρκαλοχώρι Γαζέπι Μύλος. Ανατολικά: 500 μέτρα ανατολικά του δρόμου Καστέλι Γαζέπι Μύλος. Δυτικά: το δρόμο Αρκαλοχωρίου Αρχοντικού Γαλατά και τα δυτικά όρια του Τ.Δ. του Θραψανού Η περιοχή του Τ.Δ. των Κασσάνων που βρίσκεται βόρεια της πηγής Μιγκιλίση (οικισμός Αυλής) Ο υδροφόρος ορίζοντας των ασβεστολίθων των Αστερουσίων ορέων της περιοχή του Τσούτσουρα των Τ.Δ. Καστελιανά και Δεματίου που περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση 2000 μέτρα από αυτή Δήμος Βιάννου Η περιοχή των Τ.Δ. Αμιρών, Αγ. Βασιλείου, Πεύκου, Καλαμίου και Συκολόγου που περικλείεται από την ακτή και σε απόσταση 3 χιλιόμετρα από αυτή με εξαίρεση τα δημοτικά έργα υδροληψίας Η λεκάνη Ρούσου Λάκου του Τ.Δ. Αγ. Βασιλείου και Πεύκου Η προσχωματική λεκάνη της Εμπάρου (Τ.Δ. Εμπά ρου) και της Άνω Βιάννου (Τ.Δ. Α. Βιάννου) Δήμοι: Αστερουσίων, Κόφινα, Γόρτυνας, Μοιρών και Τυμπακίου Ο προσχωματικός και ο πλειο πλειστοκαινικός υδροφορέας της λεκάνης της Μεσαράς με εξαίρεση από μια δημοτική αρδευτική γεώτρηση ανά δήμο, καθώς και οι βόρειες παρυφές των Αστερουσίων ορέων. Η περιοχή αυτή γεωγραφικά περικλείεται από: νότια: την κορυφογραμμή των Αστερουσίων ορέων. βόρεια: τη νοητή γραμμή που ορίζεται από τους οικι σμούς Μοίρες Άγιοι Δέκα Βαλή Άνω Άκρια Σοκαρά Πλακιώτισα Λιγόρτυνος 1 χιλ. νότια Καλυβίων. ανατολικά: το ύψος του οικισμού Καστελιανά. δυτικά: το ύβωμα της Φαιστού Ο προσχωματικός υδροφορέας του δήμου Τυ μπακίου που περικλείεται από τη θάλασσα μέχρι και την ισοϋψή των 140 μέτρων Ο νεογενής πλειστοκαινικός υδροφορέας των Τ.Δ. Φανερωμένης, Πετροκεφαλίου, Μοιρών, Γαλιάς που περικλείεται από τον οδικό άξονα Μοίρες Τυμπάκι μέχρι και την ισοϋψή των 200 μέτρων. 4. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4.1. Κοινότητα Βραχασίου Η εδαφική περιοχή της κοινότητας Βραχασίου (Σίσι) που περικλείεται: βόρεια από τη θάλασσα, ανατολικά και δυτικά από τα όρια του Τ.Δ. Βραχασίου και νότια από την ισοϋψή των 350 μέτρων (ύψος Αγ. Γεώργιου Σεληνάρι) με εξαίρεση τα κοινοτικά έργα υδροληψίας Δήμος Νεάπολης Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Χουμεριάκου, Βρυ σών και Νικηθιανού Δήμος Αγ. Νικολάου Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Αγ. Νικολάου, Μέσα Λακωνίων, έξω Λακωνίων, Ζενίων και του τμήμα τος του Τ.Δ. των Λιμνών που βρίσκεται νότιο δυτικά της επαρχιακής οδού Νεάπολης Αγ. Νικολάου Δήμος Σητείας Όλη η εδαφική περιφέρεια των Τ.Δ. Σητείας και Σκοπής Η περιοχή του Τ.Δ. Πισκοκεφάλου που οριοθε τείται από τον αλλουβιακό υδροφορέα.

4 16766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η περιοχή του Τ.Δ. Ρούσα Εκκλησιά που οριο θετείται από την ακτή και σε απόσταση 2 χιλ. νότια από αυτή Δήμος Ιτάνου 4.6. Οι περιοχές του Τ.Δ. Παλαιοκάστρου (Βάϊ) που ορίζονται: α) από ακτίνα μέτρων με κέντρο τη διασταύρωση των δρόμων που οδηγούν προς Βάι και την Ερμούπολη και β) τη ζώνη που βρίσκεται ανατολικά του επαρχιακού δρόμου Παλαιοκάστρου Βάι μέχρι τη θάλασσα Ο καρστικός υδροφορέας των βορειανατολικών ορεινών απολήξεων που οριοθετείται: Βόρεια Δυτικά από το όριο του Τ.Δ. Μητάτου. Βόρεια Ανατολικά από το όριο του ασβεστολίθων στο Τ.Δ. Παλαικάστρου. Νότια νότια ανατολικά από τη θάλασσα. Δυτικά Νότιο Δυτικά από τα όρια του Τ.Δ. Ζάκρου και τη νοητή γραμμή Μιτάτου Ζάκρου των Τ.Δ. Μιτάτου και Καρυδίου Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου Η εδαφική περιοχή του δήμου που οριοθετείται από τον αλλουβιακό υδροφορέα του οροπεδίου Λασιθίου Δήμος Ιεράπετρας Ο καρστικός υδροφορέας των ΝΑ απολήξεων της Δίκτης στην εδαφική περιοχή των Τ.Δ. Ρίζας και Μύθων Η υπόλοιπη εδαφική περιοχή του δήμου Ιερά πετρας εκτός της παρ με εξαίρεση τα δημοτικά έργα και τα έργα των ΤΟΕΒ και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου Δήμος Μακρύ Γιαλού Η εδαφική περιοχή του Τ.Δ. των Λιθινών που οριο θετείται από τον υδροφορέα του αρδευτικού έργου Λιθινών Παπαγιαννάδων Δήμος Λεύκης Η περιοχή Γούδουρας των Τ.Δ. Απιδίων και Αρ μένων που ορίζεται από τη θάλασσα και σε απόσταση 3 χιλιόμετρα από αυτή Η περιοχή Ξηρόκαμπου του Τ.Δ. Ζήρου που ορι οθετείται από τη θάλασσα και σε απόσταση 2,5 χιλιό μετρα από αυτή και από το φαράγγι Ξηροκάμπου μέχρι τα όρια του Τ.Δ. Ζήρου Η εδαφική περιοχή των Τ.Δ. Παπαγιαννάδων που οριοθετείται από τον υδροφορέα του αρδευτικού έργου Λιθινών Παπαγιαννάδων. 5. Οι περιοχές που οι ανάγκες για διάφορες χρήσεις εξυπηρετούνται επαρκώς από Δημοτικό ή άλλο συλλο γικό υδρευτικό ή αρδευτικό έργο. 6. Οι περιοχές που περιλαμβάνονται μέσα στις περιμέ τρους των εγγειοβελτιωτικών έργων υδροδότησης του Υπουργείου Γεωργίας όπου λειτουργούν ή θα λειτουργή σουν ΤΟΕΒ. Στις περιοχές αυτές οι παραπάνω οργανισμοί, κατόπιν άδειας, μπορούν να προβούν στην εκτέλεση έρ γων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού για ίδια χρήση. 7. Οι περιοχές στις οποίες κατασκευάζεται ή μελετά ται η κατασκευή υδρευτικού ή αρδευτικού έργου του οποίου η αξιοποίηση και λειτουργία προβλέπεται να αρχίσει μέσα σε δύο χρόνια. 8. Οι περιοχές που έχουν κηρυχθεί ή είναι υπό αναδα σμό σύμφωνα με τον Νόμο 674/77, μέχρι την ολοκλήρω ση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι δηλαδή την παρα λαβή από τους ιδιοκτήτες των νέων αγροτεμαχίων. 9. Οι περιοχές εντός των ορίων οικισμών και των εγκε κριμένων σχεδίων πόλεων και επεκτάσεων, με εξαίρεση τα υδροληπτικά έργα που προορίζονται για την άρδευ ση πρασίνου, κοινόχρηστων χώρων και πυρόσβεσης και με την προϋπόθεση και τον όρο ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλει μελέτη στην Διεύθυνση Υδάτων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, υπογραφόμενη από αρμό διο μελετητή, που να τεκμηριώνει ότι η λειτουργία του υδροληπτικού έργου δεν θα προκαλέσει επιπτώσεις στις πάσης φύσεως κατασκευές λόγω της πτώσης της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα. 10. Στις περιοχές που οριοθετούνται με ακτίνα 100 μέ τρα από υφιστάμενα έργα υδροληψίας, που το νερό τους χρησιμοποιείται για ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάστα ση θερμοκηπιακών καλλιεργειών, δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ή οποιοδήποτε άλλων δυνητικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, εκτός αν άλλως αναφέρεται από τη νομοθεσία ή ειδικοί λόγοι το επιβάλ λουν, χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των μέτρων αυτών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευό μενη από μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας. 11. Στη λεκάνη απορροής (υδρολογική λεκάνη) των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, που το νερό τους χρη σιμοποιείται ή προγραμματίζεται να χρησιμοποιηθεί για ύδρευση, απαγορεύεται η εγκατάσταση θερμοκη πιακών καλλιεργειών, δεξαμενών εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ελαιουργείων, ή οποιοδήποτε άλλων δυνη τικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, χωρίς τη λήψη των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας των υδάτων και την έγκριση των μέτρων αυτών από τη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου συνοδευόμενη από μελέτη εκτίμησης επικινδυνότητας. 12. Στην υδρολογική και υδρογεωλογική λεκάνη απορ ροής των φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, απαγορεύε ται η ανόρυξη γεωτρήσεων, με εξαίρεση τα έργα που η κατασκευή λειτουργία τους δεν επηρεάζει την υδρο λογική δίαιτα του φράγματος ή της λιμνοδεξαμενής και θα τεκμηριώνεται από τη μελέτη που υποβάλετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Β. Απαγορεύεται η ανόρυξη πηγαδιών, υδρομαστευτι κών τάφρων, η άντληση και η μεταφορά νερού, πλέον των υφισταμένων δικαιωμάτων που προέρχεται από πηγάδια ως και η μεταβολή της υφισταμένης κατάστα σης αυτών (εκβάθυνση, αύξηση χρήσης νερού, κα), στις παρακάτω περιοχές: 1. Η ζώνη που ορίζεται από την ακτή και μέχρι δύο χιλιόμετρα από αυτή σε όλες τις περιοχές όλων των Νομών που αναφέρονται στο άρθρο1 παράγραφος Α (εδάφια: ). 2. Στις περιοχές των δήμων Αστερουσίων, Κόφινα, Γόρτυνας, Μοιρών και Τυμπακίου όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α εδαφ. 3.8 του άρθρου Στις περιοχές του δήμου Ιεράπετρας όπως αναφέ ρονται στην παράγραφο Α εδαφ. 4.9 του άρθρου Σε όλες τις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος Α εδάφιο 5,6,7,8, 9 10, 11 και 12. Γ. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον χωρίς τις απαιτούμενες, κατά περίπτωση, και την ισχύουσα νομοθεσία εγκρίσεις. Άρθρο 2 Περιοριστικά μέτρα Στις περιοχές που δεν ισχύουν απαγορευτικά μέτρα (άρθρο 1) επιτρέπεται η χρήση νερού και η εκτέλεση έργων υδροληψίας, μόνο μετά τη χορήγηση άδειας, η οποία εκδίδεται από την Διεύθυνση Υδάτων ύστερα από αίτηση δήλωση του ενδιαφερομένου, φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου), με τους πα ρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ελάχιστη απαιτούμενη έκταση για τη κατασκευή αρδευτικής γεώτρησης ή αρδευτικού πηγαδιού: 1.1. Για την κατασκευή γεώτρησης είκοσι (20) στρέμματα καλλιεργειών (εκτός των Θερμοκηπιακών) τρία (3) στρέμματα υφιστάμενων θερμοκηπιακών καλλιεργειών ή θερμοκηπιακών καλλιεργειών που εντά χθηκαν σε σχέδιο βελτίωσης στην περίπτωση των «νέων αγροτών» η έκταση των καλλιεργειών που έχουν ενταχθεί σε σχέδια βελ τίωσης ή επιχορηγούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους για τη δραστηριότητα αυτή οι παραπάνω εκτάσεις μπορεί να είναι ιδιόκτητες είτε ενοικιαζόμενες με συμβολαιογραφική πράξη, με διάρκεια μίσθωσης τουλάχιστο 10 έτη από την ημερομη νία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας κατασκευής της γεώτρησης Για την ανόρυξη πηγαδιού δύο (2) στρέμματα καλ λιεργειών. 2. Η μέγιστη έκταση που επιτρέπεται να αρδευτεί από κάθε πηγάδι στην περιοχή του οροπεδίου Λασιθίου είναι επτά (7) στρέμματα και η μεταφορά του νερού να μην υπερβαίνει τα 1000 μέτρα. 3. Ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ σημείων νόμιμων υδροληψιών: 3.1. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ ιδιωτι κού έργου υδροληψίας και πάσης φύσεως Δημοτικού ή ΤΟΕΒ, ή Αγροτικού Συν/σμου /Ένωσης υδροληπτικού έργου Ελάχιστη απόσταση μεταξύ: γεωτρή σεων και γεωτρήσεων υφιστάμενων πηγα διών εκτός της παρ. 6 του άρθρο Ελάχιστη απόσταση μεταξύ: πηγαδιών και πηγαδιών υφιστάμενων γεωτρήσεων Η απόσταση μεταξύ νέου σημείου υδροληψίας από φυσική πηγή, εκτός αν άλλως ορίζεται κατόπιν πλήρως αιτιολογη μένης υδρογεωλογικής έκθεσης ότι δεν θα έχει επιπτώσεις στην απορροή της πηγής. 500 μ 300 μ 100 μ 500 μ 4. Οι αποστάσεις της προηγούμενης παραγράφου 3 μπορούν να αυξηθούν ή να μειωθούν από τη Διεύθυνση Υδάτων αν οι υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής το επιβάλλουν ή το επιτρέπουν αντίστοιχα, μετά από πλήρως αιτιολογημένη υδρογεωλογική έκθεση για την κατάσταση του υδροφορέα και των επιπτώσεών του από το έργο η οποία συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο. 5. Ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων ή πηγαδιών από: 5.1. Χώρους διάθεσης αποβλήτων και κοιμητήρια είναι οι οριζόμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και ακόμη μεγαλύτερες αυτών εφόσον η υπηρε σία το κρίνει απαραίτητο για λόγους δημόσιας υγείας 5.2. Οικιστικές περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους και υδρορεύματα είναι οι οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Ελάχιστες αποστάσεις γεωτρήσεων ή πηγαδιών από οδικά δίκτυα: 6.1. Από το όριο των Εθνικών δρόμων 40 μ Από το όριο των Επαρχιακών δρόμων 20 μ Από το όριο των κοινοτικών δρόμων 10 μ Από το όριο των Αγροτικών δρόμων 5 μ Από τα όρια της ιδιοκτησίας 5 μ. 7. Επιτρέπεται η ανόρυξη γεωτρήσεων για τη χρήση νε ρού από συστηματικές κτηνοτροφικές μονάδες με δυναμι κότητα άνω των πενήντα (50) μονάδων ζωικού κεφαλαίου που λειτουργούν ή εντάσσονται σε σχέδια βελτίωσης. 8. Επιτρέπεται η μεταφορά νερού για άρδευση καλ λιεργειών από ιδιωτικά έργα υδροληψίας, εκτός της παρ. 2: 8.1. από ιδιωτική γεώτρηση σε απόσταση μέχρι 1500 μέτρα, 8.2. από ιδιωτικό πηγάδι σε απόσταση μέχρι 500 μέ τρα 8.3. από παρόχθιο ιδιωτικό αντλιοστάσιο μέχρι 1500 μέτρα και εφόσον οι καλλιέργειες ευρίσκονται στην ίδια υδρολογική λεκάνη με το παρόχθιο. 9. Στη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή πη γαδιών ή χρήσης επιφανειακών νερών απόλυτη προτε ραιότητα έχουν οι συλλογικοί φορείς (Δήμοι, Σύνδεσμοι, ΤΟΕΒ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί/Ενώσεις). 10. Η χρήση των επιφανειακών νερών (χείμαρροι, υδά τινα ρέματα) και η αποθήκευση τους σε ομαδικές ή ατομικές «εξωποτάμιες» λιμνοδεξαμενές επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές, μόνο κατόπιν άδειας, και με τους παρακάτω όρους: Υπάρχει βασική χειμερινοεαρινή απορροή στην έξοδο της υδρολογικής λεκάνης Η ποσότητα νερού που θα χρησιμοποιείται δεν θα επηρεάζει δυσμενώς τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα κατάντη του υδρορεύματος Δεν θα γίνεται καμιά επέμβαση ή κατασκευή τε χνικού έργου στην κοίτη του υδρορεύματος ή του χει μάρρου χωρίς τις απαιτούμενες κατά το νόμο άδειες Ο ενδιαφερόμενος θα διαθέτει: α) παρόχθιο ιδι όκτητο χώρο για την εγκατάσταση του αντλητικού συ γκροτήματος και β) κατάλληλο ιδιόκτητο χώρο για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής (βλέπε ορισμούς) Η μεταφορά του νερού θα γίνεται σύμφωνα με γεωργοοικονομικά κριτήρια Η άντληση μεταφορά νερού θα πραγματοποι είται κατά το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο μέχρι τέλος Μαρτίου ή αν άλλως ορισθεί στην χορηγούμενη άδεια κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης υδρολογικής έκ θεσης για την κατάσταση των επιφανειακών νερών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την άντληση, που συνυποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής δεν θα επη ρεάζει δυσμενώς τυχόν υφιστάμενα υδροληπτικά έργα αξιοποίησης υπόγειων υδάτων ή φυσικές πηγές Ο πυθμένας της λιμνοδεξαμενής θα ευρίσκεται πάνω από το φρεάτιο υδροφόρο ορίζοντα και σε καμιά περίπτωση δεν θα πληρώνεται από υπόγειο νερό χωρίς να καθορίζεται ακριβώς από την εκδοθείσα άδεια. 11. Επιτρέπεται η κατασκευή ομβροδεξαμενών σε όλες τις περιοχές της Κρήτης, που η πλήρωσή τους θα γίνε ται αποκλειστικά και μόνο από τα νερά απορροής της οροφής των θερμοκηπίων και το αποθηκεμένο νερό θα χρησιμοποιείται μόνο για την άρδευση των ίδιων θερμοκηπίων, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: Ο όγκος αποθήκευσης της ομβροδεξαμενής θα είναι μέχρι 500 κ.μ. ανά τρία στρέμματα θερμοκηπίου και θα δίνεται έγκριση από την Διεύθυνση Υδάτων μόνο με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου Στην περίπτωση που ο όγκος αποθήκευσης της ομβροδεξαμενής είναι μεγαλύτερος από 500 κ.μ./3 στρ θερμοκηπίου απαιτείται η χορήγηση άδειας σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και τους όρους της προη γούμενης παραγράφου 10.

6 16768 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 3 Εξαιρέσεις Δεν ισχύουν τα απαγορευτικά και περιοριστικά μέτρα που περιλαμβάνονται στα άρθρα 1 και 2 στις περιπτώ σεις: 1. Για έργα υδροληψίας αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη πραγματικών ατομικών ή οικογενειακών υδρευ τικών αναγκών και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 1.1. Η ποιότητα του νερού είναι κατάλληλη για ύδρευ ση Ο όγκος του νερού δεν ξεπερνά τα 3 κυβικά μέτρα ανά 24ωρο Τα κτίσματα οικίες να είναι νόμιμα κατασκευασμέ να, ή να έχει εκδοθεί η άδεια κατασκευής Δεν υπάρχει υδρευτικό δίκτυο που μπορεί να κα λύψει τις ανάγκες αυτές Η χρήση αυτή δεν επεκτείνεται σε παραγωγικές δραστηριότητες για διάθεση ή εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα υδρευτικά έργα. 2. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλαγή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις στους ΟΤΑ, για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματι κών υδρευτικών αναγκών των οικισμών και μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 2.1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των υδρευτι κών αναγκών από άλλο υφιστάμενο έργο Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρ θρο 15, παρ1 του ν. 2742/1999) Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφω να με το ν.δ. 3881/1958. Περιοχή δικαιοδοσίας ορίζεται η περιοχή που οριοθετείται με υδρογεωλογικά κριτήρια, έτσι ώστε η κατασκευή λειτουργία του υδροληπτικού έργου δύναται να επηρεάσει τα υφιστάμενα ή τα προ γραμματισμένα έργα υδροληψίας του ΤΟΕΒ και όχι η περιοχή άρδευσης. 3. Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή την αλλα γή της χρήσης νερού σε υφιστάμενες γεωτρήσεις σε φορείς σημαντικών επενδύσεων με πρόβλεψη μεγάλης προσφοράς στον τομέα της ανάπτυξης και της απα σχόλησης (κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 2 εκατομ μύρια ευρώ και να απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζομένους), για την κάλυψη αποκλειστικά και μόνο πραγματικών αναγκών και μόνο εφόσον ισχύουν οι πα ρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 3.1. Δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών από υφιστάμενο συλλογικό δίκτυο (ΟΤΑ, ΤΟΕΒ κλπ) Η θέση που προτείνεται, μετά από την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης, να είναι τέτοια ώστε να επι φέρει τις κατά το δυνατό μικρότερες επιπτώσεις στα άλλα υφιστάμενα έργα και στο περιβάλλον Έχουν εξετασθεί οι εναλλακτικές δυνατότητες κάλυψης των αναγκών και η χρήση του νερού θα πραγ ματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε την με γαλύτερη εξοικονόμηση νερού Η δράση να έχει ενταχθεί σε καθεστώς επιχο ρήγησης από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους και δεν έχει υποβληθεί στο φάκελο της ένταξης για την επι χορήγηση βεβαίωση ότι η επένδυση έχει εξασφαλίσει την υδροδότησή της Ειδικά σε περίπτωση που το έργο οριοθετείται σε προστατευόμενη περιοχή η σύμφωνη γνώμη του φορέα διαχείρισής της, εφόσον έχει συσταθεί (άρθρο 15, παρ1 του ν. 2742/1999) Ειδικά για τις περιοχές δικαιοδοσίας των ΤΟΕΒ η σύμφωνη γνώμη του ΔΣ του ΤΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/ Για κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων ή πηγαδιών σε απόσταση μέχρι και 200 μέτρα από την ακτή με σκοπό την άντληση αλμυρού ή υφάλμυρου νερού και τη χρήση του σε κολυμβητικές δεξαμενές ή σε μονά δες αντίστροφης όσμωσης (αφαλάτωσης) μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 4.1. Ο υδροφορέας να είναι υφάλμυρος και να απο δεικνύεται από την υδρογεωλογική μελέτη που συνυ ποβάλλεται με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο Να ορίζεται ο αποδέκτης των εκροών από την κο λυμβητική δεξαμενή ή την μονάδα αντίστροφης όσμω σης (υγρά έκπλυσης πισίνας, αλμόλοιπος κλπ) που σε καμιά περίπτωση δεν θα είναι ο ίδιος υδροφορέας που αντλείται το υφάλμυρο νερό ή άλλος υδροφορέας με γλυκό νερό Η θέση του υδροληπτικού έργου να είναι τέτοια ώστε να επιφέρει τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στα υφιστάμενα γειτονικά υδροληπτικά έργα. 5. Για έργα υδροληψίας φορέων (Ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) που το νερό τους προορίζεται αποκλειστικά κα μόνο για πυρόσβεση/ πυροπροστασία, μόνο εφόσον ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις: 5.1. Απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του νερού εκτός της πυρόσβεσης πυροπροστασίας Να υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη του συστήματος πυρόσβεσης. Άρθρο 4 Λοιπά ρυθμιστικά μέτρα 1 Η χορηγούμενη άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής του, αφορά αυστηρά τη χρήση ή και το έργο που εκδόθηκε και απαγορεύεται η διάθεση νερού σε τρίτους και η κατά οιοδήποτε τρόπο αλλαγή της χρήσης νερού ή των τεχνικών στοιχείων κατασκευής του υδροληπτικού έργου. 2 Ο δικαιούχος της άδειας κατασκευής γεώτρησης υποχρεούται να τοποθετήσει κατάλληλη πιεζομετρική σωλήνωση (εσωτερική ή εξωτερική) για τη μέτρηση της στάθμης νερού. 3 Ο δικαιούχος της άδειας χρήσης νερού υποχρεού ται να τοποθετήσει και να συντηρεί υδρομετρητή για τον έλεγχο και την καταγραφή της χρησιμοποιούμενης ποσότητας νερού. 4 Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευ κόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και την παροχή άλλων στοι χείων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό. 5 Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης οποιουδήποτε ατυχήματος από το έργο τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όσο και της λειτουργί ας του και η Υπηρεσία έκδοσης της άδειας δεν φέρει καμιά ευθύνη.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Σε περίπτωση που ο δικαιούχος άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη υδροληψία πρόκειται να επε κτείνει τη μονάδα εκμετάλλευσης (αύξηση χρησιμο ποιούμενης ποσότητας νερού, μεταφορά νερού σε άλλη τοποθεσία) ή αλλάξει τη χρήση της απαιτείται η έκδοση άδειας. 7 Σε περίπτωση ανόρυξης νέας γεώτρησης πλησίον πηγαδιών, μπορεί η Υπηρεσία προκειμένου να εισηγηθεί τη χορήγηση άδειας κατά την κρίση της, να απαιτή σει να γίνει απομόνωση των στρωμάτων του φρεατίου υδροφόρου ορίζοντα εφόσον αυτό είναι γεωλογικά (τε χνικά) δυνατόν για να προστατευθούν τα πηγάδια. Την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας υποχρεωτικά ελέγχει η αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης της άδειας. 8 Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 10 ημέρες νωρίτερα από την έναρξη των εργασιών της ανόρυξης της γεώ τρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες αυτές με σκοπό την εξα γωγή συμπερασμάτων που αφορούν τον υδροφορέα. 9 Για την έκδοση άδειας κατασκευής υδροληπτικού έργου για κάλυψη Βιομηχανικών αναγκών και αναγκών Αναψυχής οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομί σουν βεβαίωση για τη μη δυνατή υδροδότησή τους από Δημοτικό ή κοινοτικό υδρευτικό δίκτυο. 10 Ο δικαιούχος άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, μετά την εκτέλεση του έργου, υπο χρεούται να προβαίνει στην έκδοση της άδειας χρήσης νερού. Η χρήση του νερού χωρίς την προβλεπόμενη άδεια χαρακτηρίζεται παράνομη και επιβάλλονται οι κατά το νόμο κυρώσεις (άρθρο 7). 11 Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων (γεωτρήσεις, πηγάδια, λιμνοδεξαμενές κλπ) δεν ηλεκτροδοτούνται χωρίς την απαιτούμενη άδεια χρήσης νερού. 12 Οι ιδιοκτήτες νομείς υδροληψιών υποχρεούνται να διευκολύνουν τους Ερευνητικούς, Δημόσιους, Πα νεπιστημιακούς φορείς στην παρακολούθηση και την διεξαγωγή υδρομετρήσεων με σκοπό την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων. 13 Καθορίζουμε τα παρακάτω πρόσθετα δικαιολογητι κά που απαιτούνται για τη χορήγηση αδειών ανόρυξης γεωτρήσεων ή άλλων υδροληπτικών έργων από τους Δήμους και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης Απο χέτευσης (ΔΕΥΑ): 13.1 Τεχνική έκθεση του έργου αρμοδίως εγκεκριμένη καθώς και απόφαση του Δ.Σ. για την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα έργων και στον προϋπολογισμό με επαρκή πίστωση απόφαση έγκρισης του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ, αρμοδί ως επικυρωμένη, που να αναφέρει τη θέση κατασκευής του υδροληπτικού έργου και το χρόνο εκτέλεσής του ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο χρόνια θεωρημένο αντίγραφο νόμιμου τίτλου από τον οποίο να προκύπτει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του χώρου δυνάμει εμπράγματης ή ενοχικής σχέσης. Στην περίπτωση που ο χώρος κατασκευής του έργου έχει παραχωρηθεί από Ιδιώτη υποβάλλονται: α)υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη που να αναφέρονται τα στοιχεία του χώρου (έκταση και όρια), του τρόπου παραχώρησης (αγορά ή δωρεά), αν ο χώρος παραχωρείται κατά χρήση ή κυριότητα και τη δέσμευσή του ότι θα ακολουθήσει μέχρι την έκδοση της άδειας κατασκευής του έργου συμβολαιογραφική πράξη, β) αποδοχή της παραχώρη σης αυτής από το Δ.Σ. και γ) έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. 14 Καθορίζουμε τα παρακάτω κατώτατα και ανώτατα όρια των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση: Καλλιέργεια Ετήσια κατανάλωση σε κυβικά μέτρα ανά στρέμμα 1 Ελιές 250 (±25%) 2 Εσπεριδοειδή 500 (±25%) 3 Αμπέλι 300 (±25%) 4 Καλλιέργειες θερμοκηπίου 650 (±25%) 5 Κηπευτικά υπαίθρου 450 (±25%) 6 Κτηνοτροφικά φυτά 700 (±25%) 7 Αβοκάντο 600 (±25%) Άρθρο 5 Αντικατάσταση υφισταμένων γεωτρήσεων πηγαδιών Επιτρέπεται σε όλες τις περιοχές των Νομών της Κρήτης, συμπεριλαμβανομένων και των περιοχών στις οποίες ισχύουν απαγορευτικά μέτρα, η αντικατάσταση των νόμιμα υφισταμένων γεωτρήσεων και πηγαδιών ύστερα από τη χορήγηση σχετικής άδειας από τη Δι εύθυνση Υδάτων και με τους παρακάτω πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις: 1. Η θέση της νέας γεώτρησης ή πηγαδιού να βρίσκε ται σε απόσταση μέχρι 30 μ. από την παλιά (με εξαίρεση την παρ. 2 άρθρου 5) και η νέα υδροληψία θα έχει τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά με την παλιά. 2. Εφόσον τεχνικοί λόγοι κατασκευής το επιβάλλουν η αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης, δύναται να αυξήσει την απόσταση των 30 μέτρων και μέχρι 60 μέτρα ή να αλλάξει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας γεώτρησης με την προϋπόθεση οι αποστάσεις από γειτονικά έργα υδροληψίας να διατηρούνται. 3. Ο ενδιαφερόμενος να προσκομίζει υπεύθυνη δή λωση του ν. 1599/1986 με πλήρη στοιχεία της παλιάς γεώτρησης και την δέσμευση ότι θα προβεί στην κατα στροφή της αμέσως μετά τη λειτουργία της νέας. 4. Η καταστροφή της παλιάς υδροληψίας θα γίνε ται με έξοδα από τον ενδιαφερόμενο αμέσως μετά τη λειτουργία της νέας και να προσκομίζει στην Διεύθυν ση Υδάτων υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την πραγματοποίηση της καταστροφής της. 5. Ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγρά φως την αρμόδια υπηρεσία, τουλάχιστον 10 ημέρες νω ρίτερα από την έναρξη των εργασιών της καταστροφής της παλαιάς γεώτρησης, ώστε η υπηρεσία, αν το κρίνει απαραίτητο, να παρακολουθήσει τις εργασίες. 6. Δεν θα χορηγείται άδεια αντικατάστασης υδρολη πτικού έργου αν αυτό κατά την πραγματοποίηση της αυτοψίας από τη Διεύθυνση Υδάτων έχει επιχωθεί ή αποσωληνωθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν να δι απιστωθεί η ύπαρξή του. Άρθρο 6 Καθαρισμός και εκβάθυνση υφισταμένων γεωτρήσεων πηγαδιών 1. Επιτρέπεται ο καθαρισμός των υφισταμένων υδρο ληπτικών έργων ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομέ νων και τη χορήγηση σχετικής άδειας. 2. Επιτρέπεται η εκβάθυνση των υφισταμένων γεω τρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν πε ριοριστικά μέτρα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 2, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και τη χορήγηση σχετικής άδειας. 3. Δεν επιτρέπεται η εκβάθυνση των υφισταμένων γεωτρήσεων και πηγαδιών στις περιοχές που ισχύουν απαγορευτικά μέτρα.

8 16770 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 7 Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των κανόνων 1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν ή υπο βαθμίζουν με άλλον τρόπο τα ύδατα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του ν. 3199/2003 ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του καθώς και σε όποιον ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση ή χρήση νε ρού ή κατασκευάζει έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή έγκριση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 13 του ν. 3199/ Οι κάτοχοι των αδειών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τήρηση των όρων που αναφέρονται σε αυτές. 3. Ο έλεγχος και η τήρηση των όρων των αδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης καθώς και η επιβολή των κυρώσεων ασκείται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, όπως ορίζει το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 3199/ Στους παραβάτες των όρων και περιορισμών των εκδιδομένων αδειών επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο13 παρ. 1 του ν. 3199/ Επιβάλλονται κατά τη διαδικασία εφαρμογής των διοικητικών κυρώσεων τα παρακάτω: 5.1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προβαίνουν στην αυθαίρετη κατασκευή γεωτρήσεων και υποβαθμίζουν τα υδατικά συστήματα ή παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 3199/2003 (σχετικό 2) και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του κα θώς και στους παραβάτες των όρων και περιορισμών που καθορίζονται στην παρούσα κανονιστική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, ανεξάρ τητα από την ποινική ή αστική ευθύνη ή τις διοικητι κές κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιβάλλεται, στα πλαίσια της διαδικασίας εφαρμογής, το μέτρο της οριστικής διακοπής της λειτουργίας της γεώτρησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3199/2003, ή και η καταστροφή της γεώτρησης Η καταστροφή της γεώτρησης επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρή της ύστερα από εισήγηση, αυτοψία και σχετική έκθεση διαπίστωσης της παράβασης από τη Διεύθυνση Υδάτων. Τα συνολικά έξοδα της καταστροφής της γεώτρησης και εν γένει η επαναφορά των πραγμάτων στην προ τέρα αυτών κατάσταση βαρύνουν τον παραβάτη και σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης η Διεύθυνση Υδάτων δύναται να προβεί στην καταστροφή της γε ώτρησης και η καταβολή των εξόδων θα γίνει από τον παραβάτη σύμφωνα με τα οριζόμενα επί των εισπρά ξεων των Δημοσίων εσόδων διατάξεις. Άρθρο 8 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις 1. Κάθε απόφαση που αντιβαίνει στις διατάξεις της παρούσης απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθ μίζονται ειδικά από αυτή καταργείται από την έναρξη ισχύος της. 2. Τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Υδάτων πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα σης θα εξετάζονται με την προϋπάρχουσα κανονιστική απόφαση (148/ , σχετικό 13). 3. Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε έργα υδροληψίας που κατασκευάσθηκαν με τους όρους και προϋποθέσεις της υπ αριθμ. 148/ κανονιστικής απόφασης (σχετι κό 13) θα χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της. * * Άρθρο 9 Ορισμοί 1. Πηγή: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού στην οποία δεν υπάρχει υδρομαστευτικό έργο και η οποία δύνα ται να εξυπηρετεί υδροδοτικές ανάγκες μεμονωμένα ή συλλογικά. 2. Υδρομαστευτική τάφρος: Είναι το οριζόντιο έργο υδροληψίας με το οποίο κατασκευάζεται οριζόντιος συλλεκτήριος αγωγός νερού, που συγκεντρώνει υπόγειο νερό με βαρυτική ροή, ή από σημειακές αναβλύσεις νερού. 3. Πηγάδι (φρέαρ):είναι κάθε εκσκαφή βάθους μέχρι 15 μέτρα και ελαχίστης διαμέτρου ενός (1) μέτρου, με τη δυνατότητα χρήσης κατάλληλων μηχανικών μέσων, με σκοπό την άντληση νερού από το φρεάτιο ορίζοντα. 4. Γεώτρηση: Έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μικρό τερης του ενός μέτρου ή βάθους διάτρησης τελικής σωλήνωσης μεγαλύτερο από 15 μέτρα. 5. Ως ολοκληρωμένο θεωρείται ένα έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων κατασκευή γεώτρησης όταν έχουν πραγματοποιηθεί οι εργασίες: α) ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης, β) διεύρυνση και τοποθέτηση μόνιμης σω λήνωσης γ) ανάπτυξη εκτέλεση δοκιμαστικής άντλη σης και δ) έχει υπολογισθεί η αξιοποιήσιμη παροχή της γεώτρησης. 6. Λιμνοδεξαμενή εξωποτάμια ορίζεται η τεχνική κα τασκευή αποθήκευσης νερού που έχει χωρητικότητα άνω των εξακοσίων (600) κυβικών μέτρων. 7. Παλιά γεώτρηση ή πηγάδι που αχρηστεύθηκε: Είναι η γεώτρηση ή το πηγάδι που αχρηστεύθηκε, αφού λει τούργησε για μια τουλάχιστο αρδευτική περίοδο κατά την τελευταία δεκαετία. 8. Τελική σωλήνωση: Είναι η σωλήνωση που τοποθε τείται μόνιμα μετά την διάτρηση της γεώτρησης μέσα στο έδαφος και δεν πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη αντλίας που τοποθετούνται μέσα στην τελική σωλήνω ση για άντληση νερού. 9. Υφάλμυρο νερό (παράκτιου υδροφορέα) θεωρείται το νερό που η περιεκτικότητά σε Cl του υπερβαίνει τα ppm. 10. Αλμόλοιπος είναι οι εκροές από τις μονάδες αντί στροφης όσμωσης με υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων. Άρθρο 10 Έναρξη Ισχύος 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ βερνήσεως. 2. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την έγκριση του σχε δίου διαχείρισης της λεκάνης απορροής Κρήτης σύμφω να με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του ν. 3199/2003, και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή και να τροποποιηθεί με την διαδικασία που εκδόθηκε. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2009 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (Β 1318/1977) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2055 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 5656 Περιοριστικά, απαγορευτικά και άλλα ρυθμιστικά μέτρα που αφορούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99)

Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Κανονιστική απόφαση για την προστασία του υδατικού δυναµικού Ν. Άρτας (86/99) Ι. Απαγορευτικά µέτρα Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων υδροληψίας νερού στις παρακάτω περιοχές του νοµού: a. Στην περιοχή που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19305 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα)

Ερώτηση Σε ποια υπηρεσία καταθέτω την αίτηση; Απάντηση Στο τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας της Π.Ε. Άρτας (Φλέµινγκ 6, Άρτα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Υ ΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ Άρτας Φλέµινγκ 6, 47100 Άρτα Πληροφορίες: 2681364477-81 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά: 1.Δημοτικό Κατάστημα Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Ερέτρια:16-03-2015 Παρακαλούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει Αίτηση Δήλωση για Εγγραφή Σημείου Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.), όπως καταθέσουν φάκελο για άδεια χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 35 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Αδειοδότηση γεωτρήσεων και πηγαδιών Τροποποίηση νομοθεσίας Ενημερώνουμε τους δημότες μας ότι, σύμφωνα με το υπ. αρ. πρωτ. 110613/14-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ 30-12 - 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : NEO Πατρών Αθηνών 35 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΥΔ ΚΡΗΤΗΣ (EL13) Ως σημαντικότερα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων στο Υδατικό Διαμέρισμα Κρήτης αξιολογούνται τα ακόλουθα: 1. Η υπερεκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Σελίδα 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ Υ ΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ή ΠΗΓΑ Ι) Σπύρος Ι. Σταρίδας & Συνεργάτες Γεωλογικές και Περιβαλλοντικές Εφαρµογές Engineering Project Management Ηράκλειο 2010

Διαβάστε περισσότερα

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού»

και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 19 Νοεμβρίου 2010 Ε. Βαρδουλάκη O.A.ΔY.K. «Διαχείριση και Αξιοποίηση Υδατικού Δυναμικού» Ο.Α.ΔΥ.Κ. Ο ΟΑΔΥΚ ιδρύθηκε το 1979. Είναι ο παλαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΠΑΤΡΑ 12-1 - 2010 Αρ. Πρωτ. 2523/41 Σχετ.: 2955/09 ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ.

ΑΔΑ: 4ΙΦΔΙΑΚ-Ω. Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ. Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Ιωάννινα 02 εκεµβρίου 2010 Σχετ. 145, 1338 Αρ. πρωτ: 1666 Ταχ. /νση: Ριζάρειος Πολιτεία ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΣΥΒΟΤΩΝ 8 ης Μεραρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 3 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1 Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΥ (χρήσης νερού ή εκτέλεσης έργου): 1.1 Γεωγραφικά στοιχεία Νομός:.... Δήμος..... Δημοτική Ενότητα:...... Τοπωνυμία χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης

ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ. Κωδικός Άδειας. Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ Α ΙΙ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης (συμπληρώνεται από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ) Ι. ΑΙΤΗΣΗ 1. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Άδειας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Αριθ. Αποφ 13/2011 Από το Πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Σχεδίου Κανονισμού Άρδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 Προσοχή σε προγενέστερα κείμενα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο! ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ Μετά την έκδοση της υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια.

Για την εφαρμογή της εν λόγω ΚΥΑ διευκρινίζεται ότι στον όρο αρδευτική γεώτρηση περιλαμβάνονται και τα αρδευτικά πηγάδια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Πληρ.: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2α (Υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού) ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Κωδικός Άδειας Υδ. Διαμ. Λεκ. Απορ. Νομός Χρήση α.α. αίτησης Στ. Ελέγχου (συμπληρώνεται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του.

Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Λόγω του μεγέθους του συγκεκριμένου ΦΕΚ (1864 σελ., 331 ΜΒ), στο παρόν αρχείο περιλαμβάνονται ΜΟΝΟ οι 13 πρώτες σελίδες με τα περιεχόμενά του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Π. Υ. Σ. Π. Ε. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2014 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Οριοθέτηση και προστασία των υδατορευμάτων και συναφή θέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Κατά την έννοια του κεφαλαίου αυτού νοούνται ως: 1. Υδατορεύματα ή υδατορέματα (μη πλεύσιμοι ποταμοί, χείμαρροι,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΘΕΜΑ : «Καθορισμός μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη : ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1611 31 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχές της Νήσου Ρόδου για προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΗΡΩ ΓΚΑΝΤΑ ΕΛΣΑ ΜΕΜΜΟΥ Μέχρι πριν από 100 χρόνια ή και µέχρι πριν από λίγα χρόνια, σε ορισµένες περιοχές το πόσιµο νερό προερχόταν από πηγάδια και πηγές. Σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072

Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Θεσσαλονίκη 5 / 8 /2011 Α.Π. : οικ. 160562/8072 ΠΡΟΣ :Όπως πίνακας Αποδεκτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ Γεωτρήσεις και πηγάδια χωρίς άδεια Νέα Νομοθεσία Ο Δήμος Αμαρουσίου σας ενημερώνει ότι απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των παλιών γεωτρήσεων και πηγαδιών τα οποία δεν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 4 Απρίλη 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 1 ο Ενηµερωτικό Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 /2/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2541 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Προς: Ως Π.Δ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ & ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1132 19 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. :Η.Π. 24838/1400/Ε103 Τροποποίηση του άρθρου 2 (παραγ. Β) της υπ αριθμ. 19652/1906/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 202 6 Φεβρουαρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 6277 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022,

E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, E.E. Παρ. ΙΠ(Ι) Αρ. 3022, 8.12.95 Αριθμός 297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ 69 ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ 76(1) ΤΟΥ 1992) Διάταγμα με βάση τα άρθρα 12 και 21 Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ονομασία Διαδικασίας : Αίτημα για άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων Α. Γενικά Δικαιολογητικά 1. Αίτηση Δήλωση (Υπόδειγμα 1) 2. Τοπογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΒΕΧΟΒ-Α7Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 05 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 11341 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δρ Τσιφτής Ευάγγελος Υδρογεωλόγος Υπ. Αιγαίου 1. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στα νησιά του Αιγαίου είναι υπαρκτό και μεγάλο. Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008

Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εύη Λίττη ΛΔΚ ΕΠΕ Άνδρος 2008 Περιεχόμενα Παρουσίασης Α. Γενικά Στοιχεία Β. Υφιστάμενη κατάσταση υδατικών πόρων Γ. Ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων διαχείρισης Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015

ΕΠΕΙΓΟΝ Κοζάνη, 17/4/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π., Κοζάνη 5 ο χλ Ιωαννίνων -Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ - ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Οι νέες υδροληψίες αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ 43504/2005. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 11 / 04 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, 11 / 04 / 2012 Αρ. πρωτ.: οικ. 110424 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα : «Τροποποίηση της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 2/18-04-2011 Αριθμός Απόφασης 6/2011 Στο Ηράκλειο σήμερα 18 Απριλίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14».

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38983 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2716 31 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3163/102253 Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εισήγηση ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ``Πηγή `` Ζωής, ΝΕΡΟ Κανένα έμβιο ον δεν επιβιώνει χωρίς αυτό Δεν νοείται ανάπτυξη χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής

Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Διαχείριση νερού στα εγγειοβελτιωτικά έργα του ΓΟΕΒ Πεδιάδας Αργοναυπλίας Εισηγητής: Ανδρέας Ζυμής Γεωπόνος Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων Αργολίδας ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ 7 η Πανελλήνια Ημερίδα Υδρολογίας και Υδατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1325 8 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 1291 Απαγορευτικά, Περιοριστικά και λοιπά Ρυθμιστικά μέ τρα για την προστασία και

Διαβάστε περισσότερα

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έργα μεταφοράς ύδατος και διανομής νερού άρδευσης από πηγές Κιβερίου (Ανάβαλος) στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων μεταφοράς ύδατος από την πηγή Κιβερίου (ημικυκλικό φράγμα Ανάβαλου) και διανομής επαρκούς ποσότητας νερού άρδευσης, για την κάλυψη των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Η παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας» 1.2 ΕΙΔΟΣ & ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)».

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ. αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β 31)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης

H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης H Nοµοθεσία για τις Μονάδες Αφαλάτωσης Eυτυχία Τζέν Τµήµα Αιολικής Ενέργειας ΚΑΠΕ etzen@cres.gr Αθήνα οι µονάδες αφαλάτωσης εντάσσονται στην κατηγορία «Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων» Η Ίδρυση και η Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2738 16 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 837/138350 Έγκριση διάθεσης, κατανομή πίστωσης και λεπτομέρει ες εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων

Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Πώς χορηγείται άδεια άσκησης αλιείας εκτός χωρικών υδάτων Εφαρμογή της με αριθμό 4023/64557/16 05 2014 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο 08-04-2015 Αρ. Πρωτ.:Φ.26/2393 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Kνωσού

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Έβανς 83-85( ος Όροφος)Τηλ/Φαξ 80-8490 e-mail:dhmotiko@otenet.gr http/sepenk.blogspot.gr Πληροφορίες: Μπελαδάκης Μανώλης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τα προτεινόµενα έργα εξασφαλίζουν την ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης Υφιστάμενη Κατάσταση Προτάσεις - Στόχοι Σύντομο Ιστορικό O Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό και κοινωνικό έργο, σχεδιάστηκε στις αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ, Γεωλόγος MSc, PhD, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45693 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθ. 242466/2010 υπουργικής απόφασης περί λεπτομερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 1/23-01-2012 Αριθμός Απόφασης 6/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28311 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2006 14 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3672/95529 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 311496/13 07 09 (ΦΕΚ 1477/ Β/22 07 09) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν ο 7/06-04-2012 Αριθμός Απόφασης 32/2012 Στο Ηράκλειο σήμερα 6 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013.

Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Αποφαση Δ.Σ 33/2013 Τιμολογιακή Πολιτικής της ΔΕΥΑΣ έτους 2013. Καθορίσμος τέλων Ύδρευσης σε όσους κάνουν χρήση νερού, βάση υδρομετρητή και που οι ιδιοκτησίες τους βρίσκονται: 1) α) Εντός ορίων του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 45 10 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική έγκριση τροποποίησης στο Ο.Τ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Παγκόσμια Ημέρα Νερού ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Παγκόσμια Ημέρα Νερού Ενημερωτική Εκδήλωση «Οι ευεργετικές ιδιότητες του νερού στη διατήρηση της καλής υγείας και ενυδάτωσης» HILTON ATHENS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 229 16 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1007/56359 Επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήμα τος χειμάρρου Αμύρου, ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα