Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης"

Transcript

1 Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση κατά της ιαφθοράς και της Κακοδιοίκησης «Τοµείς Εφαρµογής & Ηλεκτρονικές Προµήθειες» Αθήνα, 29 Ιουνίου 2006

2 Καλύτερες ηµόσιες Υπηρεσίες Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στη ηµόσια ιοίκηση και έχει στόχο τη βελτίωση των δηµόσιων υπηρεσιών. Περιλαµβάνει: Αναδιοργάνωση διαδικασιών (BPR) Κατάρτιση ανθρώπινου δυναµικού Όραµα για µια ηµόσια ιοίκηση Ανοικτή, µε διαφανείς διαδικασίες, υπευθυνότητα (accountability) και συµµετοχή (participation) των πολιτών Προσηλωµένη στην εξυπηρέτηση πολιτών & επιχειρήσεων Αποδοτική (efficient), µε βέλτιστη αξιοποίηση των δηµόσιων πόρων Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2

3 Πολιτική Προτεραιότητα για Ευρωπαϊκή Ένωση & Ελλάδα Ατζέντα και στόχοι της Λισσαβόνας / Μάρτιος 2000 Στρατηγική eeurope 2005 Υπουργική Σύνοδος (Νοέµβρης 2005, Manchester, UK) Σχέδιο δράσης της στρατηγικής i2010 για την Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ( ) µε στόχους: Την συµµετοχή όλων των πολιτών στην ΚτΠ Την συνεισφορά στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας, την προώθηση της διαφάνειας και την ικανοποίηση των πολιτών Την υλοποίηση υπηρεσιών µε µεγάλο αντίκτυπο στην καθηµερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων Την δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών και προϋποθέσεων (π.χ. διαλειτουργικότητα, ηλεκτρονική υπογραφή και πιστοποίηση, eidm, κλπ) Την ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών στη λήψη αποφάσεων Υποστηρικτικές δραστηριότητες και Προγράµµατα: IDABC, eten, egov IST R&D, EPAN Structural Funds, ΕΠ ΚτΠ, ΕΠ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Ψηφιακή Στρατηγική Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 3

4 Τοµείς Εφαρµογής & Συστήµατα ιοίκηση (Governance) Οργάνωση & διαχείριση ιαφάνεια Συµµετοχή Οικονοµία (Economy) Εισπράξεις δηµοσίου ιαχείριση πόρων Επιχειρηµατικότητα ιαχείριση εργασιών, οικονοµικών, προσωπικού, αρχείων, γνώσης & πληροφοριών, συστήµατα λήψης αποφάσεων, ενδοεπικοινωνία. Ηλεκτρονικές Προµήθειες, on-line πληροφόρηση (νόµοι, ρυθµίσεις, κα) Συµµετοχικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων (consultations, petitions, voting), δίκτυα πολιτών Φορολογία, ΦΠΑ, Τελωνεία, παροχή & διαχείριση πληροφοριών για τέλη. GIS & συστήµατα διαχείρισης φυσικών πόρων, πολεοδοµικός και χωροταξικός σχεδιασµός. Μητρώα επιχειρήσεων, παροχή πληροφοριών (στατιστικές & προβλέψεις, πνευµατικά δικαιώµατα, νοµοθεσία). Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 4

5 Τοµείς Εφαρµογής & Συστήµατα Κοινωνία (Society) Υπηρεσίες σε πολίτες & επιχειρήσεις Εκπαίδευση & Πολιτισµός Υγεία ηµόσια Ασφάλεια Φυσικό Περιβάλλον Έκδοση πιστοποιητικών, αδειών, διαβατηρίων, υπηρεσίες πρόνοιας & κοινωνικής ασφάλισης, κα. Ψηφιακές βιβλιοθήκες & µουσεία, διαχείριση εκπαιδευτικών ιδρυµάτων Τηλεϊατρική, διαχείριση νοσοκοµείων, ιατρικός φάκελος, συνταγοδοτηση. ιαχείριση πληροφοριών (crime, drug, immigration), κυκλοφορίας οχηµάτων, φυσικών καταστροφών ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος, µετεωρολογικές προβλέψεις. Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 5

6 ηµόσιες Ηλεκτρονικές Προµήθειες στην ΕΕ Κλασσικό παράδειγµα εφαρµογής & επιχειρησιακή προτεραιότητα Αφορά τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα, δηλ. την αγορά προϊόντων & υπηρεσιών, τα δηµόσια έργα, κλπ Ευρωπαϊκή & διεθνής εµβέλεια 16% του GDP της ΕΕ το 2002 Στόχος -µια Ανταγωνιστική Εσωτερική Αγορά χωρίς διακρίσεις Αποδοτικότητα (efficiency) και εξοικονόµηση πόρων (cost reduction) ιαφάνεια (value for taxpayers money, εξάλειψη διασυνοριακών εµποδίων) Νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις Στο πλαίσιο των οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ µε εφαρµογή µέχρι 31 Ιανουαρίου 2006 από τα κράτη µέλη Κανόνες για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών και συµβάσεων ηλεκτρονικά, µε τρόπο ανοικτό, διαφανή & χωρίς διακρίσεις Εξοικονόµηση στο κόστος συναλλαγής (http://ec.europa.eu/internal_market/) 5% για τη ηµόσια ιοίκηση 50% - 80% για αγοραστές και προµηθευτές Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 6

7 Βελτίωση της διακυβέρνησης Για την εφαρµογή της νοµοθεσίας ηλεκτρονικών δηµόσιων προµηθειών απαιτούνται νοµικές, θεσµικές & οργανωτικές αλλαγές σε πολλά επίπεδα και αποφάσεις από τα κράτη µέλη της ΕΕ Για το είδος και το πεδίο των αγορών που θα γίνονται ηλεκτρονικά Για τις πολιτικές που πρέπει να εφαρµοστούν Για τα συστήµατα και εργαλεία που θα χρησιµοποιούνται, και Για το επίπεδο των δηµόσιων υπηρεσιών που θα εµπλέκονται Εφαρµογή της οδηγίας 2004/18/ΕΚ στην Ελλάδα Ερµηνευτική εγκύκλιος στις 4 Απριλίου 2006 υνατότητα διαµόρφωσης και προσαρµογής Κρίσιµα θέµατα στην εφαρµογή και προσαρµογή της νοµοθεσίας Ενδεχόµενος υπερβολικός ή καταχρηστικός συγκεντρωτισµός αγορών Μη σωστή χρήση ηλεκτρονικών δηµοπρασιών. Προτίµηση στα κλειστά συστήµατα αγορών (π.χ. συµφωνίες πλαίσια) Υιοθέτηση ολοκληρωµένης λύσης, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων, παραγγελιών & πληρωµών Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 7

8 Βελτίωση της διαφάνειας Κύριες πτυχές της αυτοµατοποίησης των δηµόσιων συµβάσεων (σύµφωνα µε διαβουλεύσεις της Commission µε τις επιχειρήσεις) Η διαφάνεια Η πίστη στη δίκαιη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης Τα ηλεκτρονικά συστήµατα δηµόσιων προµηθειών παρέχουν περισσότερη διαφάνεια Επιτρέπουν την εύκολη έγκαιρη διάδοση των σχετικών πληροφοριών εν δηµιουργούν διακρίσεις και δεν περιορίζουν την πρόσβαση των οικονοµικών παραγόντων στη διαδικασία υποβολής προσφορών Είναι γενικά διαθέσιµα και διαλειτουργικά Μειώνουν τις δυνατότητες και τα κίνητρα απάτης και διαφθοράς ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισµός 14 Μ Κατάθεση προσφορών 5 Μάιου 2006 Αξιολόγηση προσφορών Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 8

9 Εξάλειψη & πρόληψη εµποδίων εφαρµογής Για την πρόληψη εµφάνισης εµποδίων κατά τον σχεδιασµό συστηµάτων και νοµοθεσίας, απαιτείται συµµόρφωση µε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (π.χ. IDABC, SIMAP) Για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης πρέπει να αναπτυχθούν και να υιοθετηθούν συστήµατα πιστοποίησης & συµµόρφωσης υσκολίες αφορούν στη χρήση προηγµένων ηλεκτρονικών υπογραφών, βασισµένων σε αναγνωρισµένο πιστοποιητικό Υφίστανται διαφοροποιήσεις µεταξύ κρατών µελών (νοµικές, οργανωτικές, τεχνικές) παρά την ύπαρξη προτύπων (ανωριµότητα αγοράς) Απαιτείται συνεργασία και επιχειρησιακός σχεδιασµός για την εξεύρεση κοινής λύσης µε αµοιβαία αναγνώριση Η έλλειψη γενικευµένων διαλειτουργικών εργαλείων για την ηλεκτρονική υποβολή παραγγελίας και τιµολόγηση δηµιουργεί εµπόδια στην ίση συµµετοχή των προµηθευτών (διασυνοριακές συµβάσεις) Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 9

10 PUBLIC eprocurement in EU Directive 2004/18/EC INDIVIDUAL CONTRACTS REPETITIVE CONTRACTS EXTENSIONS OPEN PROCEDURE RESTRICTED PROCEDURE FRAMEWORK AGREEMENT DPS ELECTRONIC AUCTIONS Any Economic Operator can participate by submitting a tender Only short-listed candidates are invited by the CA to submit a tender Mainly used for a recurring need to purchase the same products or services. Max duration 4 years Electronic purchasing of commonly used goods. Open to anyone satisfying selection criteria. Max duration 4 years Use of electronic device for suppliers to improve their offers for a specific CfT Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 10

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση από την πολιτική στην πράξη Θεωρητικό Πλαίσιο και Βέλτιστες Πρακτικές ρ.ι.χάλαρης ΕK A - 2007 Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τµήµα Πληροφορικής Copyright CSC PLOENZKE AG Copyright CSC PLOENZKE

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας

ΤιείναιΠρότυπα; Βασίλης Μαυροειδής, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Ο Κανονισµός 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση Γενική ρ Βασίλης Μαυροειδής Καθηγητής στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο (ΣΕΠ) 13 Νοεµβρίου 2014 ΤιείναιΠρότυπα; 2 Πωςδηµιουργείταιένα Πρότυπο; Μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ)

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ) -i- ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 10 Η Ε.Σ. / 9 Η ΕΟ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΘΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΗΔΣ) Ταγματάρχης (ΥΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ Έκδοση 1 η Φεβρουάριος 2012 1 Περιεχόμενα Κείμενο Εργασίας Εθνικής Στρατηγικής για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Έκδοση 2 η Μάρτιος 2012 Περιεχόμενα 1. Κείμενο Εργασίας για την Εθνική Στρατηγική για τις ΤΠΕ και την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους

eeurope 2005: Κοινωνία της πληροφορίας για όλους EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.5.2002 COM(2002) 263 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020

Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health. 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ανάπτυξη δράσεων ΤΠΕ - e-health 7 η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης 2014-2020 Στόχος της ΥΠΕ Κρήτης η διαμόρφωση περιφερειακής στρατηγικής ανάπτυξης τεχνολογιών πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020. Ιούνιος 2014 Έκδοση 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1

Whistleblowing 2. against corruption. Ο ευρύτερος δηµόσιος τοµέας έχει έρθει πλέον αντιµέτωπος µε σηµαντικά 1 # 01 / 2010 # 02/2012 Κείµενο Πολιτικής Table of Contents Περιεχόµενα 1. What is whistleblowing? 2. The role of whistleblowing in the fight 1. Οι against όψεις corruption του προβλήµατος 3. 2. The Πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια

Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΑΓΟΓΕΡΙ ΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (ΑΕΜ 340) Με επιβλεποντα τον καθηγητη κ. ιονυση Πολιτη Ανάλυση των επιδόσεων της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (E- Government) στα Βαλκάνια Τµήµα Πληροφορικής Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Παράρτημα ΙΙΙ1: Πίνακες αυτοαξιολόγησης των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Ψηφιοποίηση Φακέλου Ασθενή και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υγείας µε αναβάθµιση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκοµείου Τρίπολης Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Στόχοι Μαθήματος Το Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (Π &ΥΗΣ) στοχεύει στην: Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση (E-Government) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ.:11790 ΕΝ ΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.:11813 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης

Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης Τίτλος Μελέτης: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων στο πλαίσιο της χρήσης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα

Μια Νέα Ψηφιακή Στρατηγική για το Δημόσιο Τομέα Μια νέα Ψηφιακή Στρατηγική Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Οι Στόχοι της εφαρμογής του Τι θα αλλάξει για τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση Σχέδιο Δράσης Μια Νέα Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Σεπτέμβριος 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: +30 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 Διαλειτουργικότητα/ διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών από τους ασφαλιστικούς φορείς Στόχοι Τυποποίηση/συντήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ e-government ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΚΥΚΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΚΥΚΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. Τ. Ε. Ι. Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Σ Χ Ο Λ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Ο Ι Κ Ο Ν Ο

Διαβάστε περισσότερα

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ e GOVERNMENT ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑ 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...4 1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 Δεκέμβριο 2014 Έκδοση 1.0 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα